ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
619 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 12 พฤศจิกายน 2561
620 ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 7 พฤศจิกายน 2561
599 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนพ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤศจิกายน 2561
597 จัดจ้างเหมารถรับส่งศพด.คันที่ 1เดือนพ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤศจิกายน 2561
598 จัดจ้างเหมารถรับส่งศพด.คันที่ 2 เดือนพ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤศจิกายน 2561
600 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.ร ภาคเรียนที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤศจิกายน 2561
601 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน พ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤศจิกายน 2561
602 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2 เดือน พ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤศจิกายน 2561
596 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ร.ร ภาคเรียนที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤศจิกายน 2561
579 ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 24 ตุลาคม 2561
578 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 24 ตุลาคม 2561
623 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเดือนตุลาคม 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 22 ตุลาคม 2561
576 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2 - 8 เลย 22 ตุลาคม 2561
577 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 8 ตุลาคม 2561
570 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือนตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 ตุลาคม 2561
566 จัดจ้างเหมารถรับส่งศพด.คันที่ 1เดือนตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 ตุลาคม 2561
567 จัดจ้างเหมารถรับส่งศพด.คันที่ 2เดือนตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 ตุลาคม 2561
568 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 ตุลาคม 2561
569 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 ตุลาคม 2561
571 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือนตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 ตุลาคม 2561
572 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 ตุลาคม 2561
573 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดือนตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 ตุลาคม 2561
543 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กันยายน 2561
542 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบริเวณท่อเหลี่ยมถนนการเกษตร(คอบล็อก)บ้านตาดเสี้ยวหมู่ที่ 1 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 กันยายน 2561
535 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนา-บ้านห้วยไผ่จุดสามแยกวังเป่งบ้านวังเป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 กันยายน 2561
536 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใต้น้ำบ้านผักเน่า หมู่ที่ 3 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 กันยายน 2561
537 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 กันยายน 2561
539 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบริเวณท่อเหลี่ยมถนนการเกษตร(คอบล็อก)บ้านตาดเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 กันยายน 2561
534 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใต้น้ำบ้านผักเน่า หมู่ที่ 3 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กันยายน 2561
533 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนา-บ้านห้วยไผ่จุดสามแยกวังเป่งบ้านวังเป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กันยายน 2561
532 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอปพร.ของศูนย์อปพร.ตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 กันยายน 2561
528 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 กันยายน 2561
525 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 กันยายน 2561
526 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 กันยายน 2561
527 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 กันยายน 2561
529 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 กันยายน 2561
531 ประกาศจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอปพร.ของศูนย์อปพร.ตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 กันยายน 2561
519 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กันยายน 2561
520 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กันยายน 2561
521 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กันยายน 2561
522 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กันยายน 2561
523 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กันยายน 2561
511 จัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กันยายน 2561
512 จัดจ้างเหมารรับส่งเด็กก่อนเรียนศพด.คันที่ 2เดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กันยายน 2561
513 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กันยายน 2561
514 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กันยายน 2561
515 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กันยายน 2561
516 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กันยายน 2561
499 จัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
498 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
497 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
496 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
495 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
494 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
493 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
500 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
501 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
508 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
507 จัดจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานอบต.อิปุ่มด้านบันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
506 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
505 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
504 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
503 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
502 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2561
488 จัดซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2561
489 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่า่ง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2561
490 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(ส.ปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2561
491 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2561
492 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2561
483 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 สิงหาคม 2561
484 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 สิงหาคม 2561
485 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษเอกสาร (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 สิงหาคม 2561
486 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 สิงหาคม 2561
487 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 สิงหาคม 2561
480 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 สิงหาคม 2561
479 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 สิงหาคม 2561
478 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์วันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 สิงหาคม 2561
476 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อพันธ์กล้าไม้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 สิงหาคม 2561
475 ประกาศจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์วันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 สิงหาคม 2561
472 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 สิงหาคม 2561
470 จัดซื้อพันธ์กล้าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 สิงหาคม 2561
471 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 สิงหาคม 2561
468 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์งานการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 สิงหาคม 2561
467 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมแซมบำรุงสาธารณูปโภค(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 สิงหาคม 2561
466 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 สิงหาคม 2561
465 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 สิงหาคม 2561
464 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
463 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
462 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
461 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
460 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
446 จัดจ้างเหมารรับส่งเด็กก่อนเรียนศพด.คันที่ 1เดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
447 จัดจ้างเหมารรับส่งเด็กก่อนเรียนศพด.คันที่ 2เดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
448 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
449 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
450 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2 เดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
451 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
452 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
453 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
459 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
458 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
457 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
456 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
455 จัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
454 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
440 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านห้วยลาด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2561
441 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายร่องโป่งน้ำ บ้านวังเป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2561
442 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกกกระบก บ้านวังเป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2561
443 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำสามแยกบ้านนายราม พิมพ์เสนา บ้านแก่วตาว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2561
444 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำสามแยกบ้านนายยิ่งยง กันยาประสิทธิ์ บ้านแก่วตาว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2561
445 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำ บ้านห้วยไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2561
432 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านแก่วตาว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กรกฎาคม 2561
433 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายภูกำพร้าว บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กรกฎาคม 2561
434 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายร่องโป่งน้ำ บ้านวังเป่ง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กรกฎาคม 2561
436 จัดจ้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำสามแยกบ้านนายราม พิมพ์เสนา บ้านแก่วตาว หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กรกฎาคม 2561
437 จัดจ้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำสามแยกบ้านนายยิ่งงยง กันยาประสิทธิ์ บ้านแก่วตาว หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กรกฎาคม 2561
438 จัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กรกฎาคม 2561
439 ประกาศจัดจ้างโครงการถนนคสล.สายกกกระบก บ้านวังเป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กรกฎาคม 2561
431 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 กรกฎาคม 2561
430 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 กรกฎาคม 2561
429 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 กรกฎาคม 2561
426 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กรกฎาคม 2561
427 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กรกฎาคม 2561
428 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กรกฎาคม 2561
424 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 กรกฎาคม 2561
423 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 กรกฎาคม 2561
422 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตรายาง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 กรกฎาคม 2561
421 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตรายาง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 กรกฎาคม 2561
412 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กรกฎาคม 2561
417 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กรกฎาคม 2561
418 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กรกฎาคม 2561
416 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กรกฎาคม 2561
414 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กรกฎาคม 2561
407 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กรกฎาคม 2561
404 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายทำเนียบ(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กรกฎาคม 2561
402 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน,เก้าอี้นั่งทำงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กรกฎาคม 2561
403 ประกาศจัดจ้างเหมาทำป้ายทำเนียบ(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กรกฎาคม 2561
392 จัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
391 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
390 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
389 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
385 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถรับส่งศพด.คันที่ 2 เดือนก.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
384 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถรับส่งศพด.คันที่ 1 เดือนก.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
394 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
395 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
393 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
401 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน,เก้าอี้นั่งทำงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
400 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
399 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
398 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
397 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
396 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2561
381 จัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือนก.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มิถุนายน 2561
382 จัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือนก.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มิถุนายน 2561
383 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนก.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มิถุนายน 2561
387 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2561
388 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนการเกษตร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2561
380 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนการเกษตร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มิถุนายน 2561
379 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มิถุนายน 2561
378 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตรายาง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มิถุนายน 2561
377 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มิถุนายน 2561
375 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มิถุนายน 2561
376 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตรายาง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มิถุนายน 2561
370 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มิถุนายน 2561
371 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มิถุนายน 2561
372 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มิถุนายน 2561
373 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มิถุนายน 2561
374 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มิถุนายน 2561
365 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มิถุนายน 2561
366 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มิถุนายน 2561
368 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มิถุนายน 2561
369 ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มิถุนายน 2561
367 ประกาศจัดซื้อวัสดุการเกษตร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มิถุนายน 2561
359 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์(แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย,กระเป๋าปฐมพยาบาล)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มิถุนายน 2561
364 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน,เก้าอี้นั่งทำงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มิถุนายน 2561
363 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน,เก้าอี้นั่งทำงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มิถุนายน 2561
362 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มิถุนายน 2561
361 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มิถุนายน 2561
360 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างน้ำยาง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มิถุนายน 2561
353 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างน้ำยาง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มิถุนายน 2561
357 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน,เก้าอี้นั่งทำงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มิถุนายน 2561
356 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน,เก้าอี้นั่งทำงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มิถุนายน 2561
355 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มิถุนายน 2561
354 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มิถุนายน 2561
352 ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์(แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย,กระเป๋าปฐมพยาบาล)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มิถุนายน 2561
349 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มิถุนายน 2561
351 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อไส้กรองน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มิถุนายน 2561
350 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มิถุนายน 2561
340 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 มิถุนายน 2561
341 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 มิถุนายน 2561
342 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 มิถุนายน 2561
343 ประกาศจัดซื้อใส้กรองน้ำ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 มิถุนายน 2561
338 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำผีตาโขนน้อยพร้อมผีตาโขนใหย่พร้อมชุดและอุกรณ์การเล่นประเพณีผีตาโขน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มิถุนายน 2561
324 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
323 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
322 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน มิ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
321 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน มิ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
320 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนเรียนศพด.คันที่ 2 เดือนมิ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
319 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนเรียนศพด.คันที่ 1 เดือน มิ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
318 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน มิ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
358 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
316 จัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนเรียนศพด.คันที่ 2 เดือน มิ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
315 จัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนเรียนศพด.คันที่ 1 เดือน มิ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
325 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
326 จัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
327 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
317 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน มิ.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
339 ประกาศจัดจ้างทำหน้ากากผีตาโขนน้อยพร้อมผีตาโขนใหญ่และชุดอุปกรณ์การละเล่น องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
337 จัดซื้องานบ้านงานครัวกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
334 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
333 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
332 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
331 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
330 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
329 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
328 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มิถุนายน 2561
312 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอิปุ่มร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 พฤษภาคม 2561
313 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อถังน้ำเพื่อทำถังขยะเปียกสำหรับโครงการอิปุ่มร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 พฤษภาคม 2561
301 ประกาศจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอิปุ่มร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 พฤษภาคม 2561
302 ประกาศจัดซื้อถังน้ำเพื่อทำถังขยะเปียกสำหรับโครงการอิปุ่มร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 พฤษภาคม 2561
297 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตาดเสี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 พฤษภาคม 2561
298 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านผักเน่า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 พฤษภาคม 2561
299 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหินแลบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 พฤษภาคม 2561
300 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 พฤษภาคม 2561
307 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 พฤษภาคม 2561
308 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 พฤษภาคม 2561
309 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำตะแกรงใส่ขยะคัดแยกโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 พฤษภาคม 2561
310 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควันโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด(ไข้เลือดออก) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 พฤษภาคม 2561
311 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์น้ำยากำจัดยุงและแมลง,ทรายอะเบทโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด(ไข้เลือดออก) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 พฤษภาคม 2561
291 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 พฤษภาคม 2561
292 ประกาศจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 พฤษภาคม 2561
293 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 พฤษภาคม 2561
294 ประกาศจัดจ้างทำตะแกรงใส่ขยะคัดแยกโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 พฤษภาคม 2561
295 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควันโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด(ไข้เลือดออก) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 พฤษภาคม 2561
296 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์น้ำยากำจัดยุงและแมลง,ทรายอะเบทโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด(ไข้เลือดออก) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 พฤษภาคม 2561
290 ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิงเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 พฤษภาคม 2561
285 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 พฤษภาคม 2561
286 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 พฤษภาคม 2561
287 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 พฤษภาคม 2561
288 ประกาศผู้ขนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 พฤษภาคม 2561
289 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 พฤษภาคม 2561
277 ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2561
278 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตาดเสี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2561
279 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2561
280 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2561
281 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2561
282 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านผักเน่า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2561
283 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหินแลบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2561
284 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2561
276 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2561
275 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อนมโรงเรียนและศพด.ภาคเรียนที่1 /2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 พฤษภาคม 2561
274 จัดซื้อนมโรงเรียนและศพด.ภาคเรียนที่1/2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 พฤษภาคม 2561
271 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 พฤษภาคม 2561
270 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 พฤษภาคม 2561
269 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 พฤษภาคม 2561
268 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 พฤษภาคม 2561
252 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 พฤษภาคม 2561
251 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 พฤษภาคม 2561
253 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 พฤษภาคม 2561
248 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 พฤษภาคม 2561
250 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 พฤษภาคม 2561
249 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 พฤษภาคม 2561
239 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
240 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
242 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
247 จัดจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานอบต.อิปุ่มด้านบันทึกข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
246 จัดจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานอบต.อิปุ่ม ด้านธุรการทั่วไปและงานด้านการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
245 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
241 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
243 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
244 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
237 จัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
273 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อนมศพด.เดือนพฤษภาคมระหว่างวันที่ 1-15 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
272 จัดซื้อนมศพด.เดือนพฤษภาคมระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
236 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
234 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
228 จัดจ้างเหมารรับส่งเด็กก่อนเรียนศพด.คันที่ 1เดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
229 จัดจ้างเหมารรับส่งเด็กก่อนเรียนศพด.คันที่ 2เดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
230 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
231 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
232 จัดซื้อน้ำมันเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
233 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
235 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
238 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2561
263 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2561
267 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทอาหารพร้อมเครื่องโครงการสัตวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2561
265 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 เมษายน 2561
262 จ้างเหมาทำอาหารเที่ยงพร้อมเครื่องดื่มโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 เมษายน 2561
261 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 เมษายน 2561
260 จัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 เมษายน 2561
227 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ พร้อมวางท่อส่งและจ่ายประปาหมู่บ้านป่าสะแข หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
226 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเส้นทางฝายน้ำล้น บ้านทับกี่ หมู่ที่9 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
224 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่สร้างถนนคสล.สายใต้ฝาย บ้านวังบอน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
259 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารประชุมสภาสมัยสามัญที่1/2561ครั้งที่1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
223 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่สร้างถนนคสล.สายห้วยลาด บ้านวังบอน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
222 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางขึ้นวัดบ้านทับกี่ หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
225 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่สร้างถนนคสล.สายบ้านพ่อนิค บ้านผักเน่า หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
258 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารประชุมติดตามแผน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2561
254 ประกาศจัดจ้างเหมาทำอาหารเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2561
257 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2561
256 ประกาศจัดจ้างเหมาทำอาหารประชุมสภาสมัยสามัญที่1/2561ครั้งที่1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2561
255 ประกาศจัดจ้างเหมาทำอาหารประชุมติดตามแผน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2561
215 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเส้นทางฝายน้ำล้น บ้านทับกี่ หมู่ที่9 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 เมษายน 2561
216 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ พร้อมวางท่อส่งน้ำและจ่ายยน้ำประปา บ้านป่าสะแข หมู่ที่10 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 เมษายน 2561
221 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านพ่อนิค บ้านผักเน่าหมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 เมษายน 2561
220 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยลาด บ้านวังบอน หมู่ที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 เมษายน 2561
213 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใต้ฝาย บ้านวังบอน หมู่ที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 เมษายน 2561
211 จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายทางวัดบ้านทับกี่ หมู่ที่9 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 เมษายน 2561
200 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2561
201 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2561
202 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2561
203 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2561
204 ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2561
205 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2561
206 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2561
207 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2561
208 ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2561
209 ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2561
210 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2561
199 ประกาศจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 เมษายน 2561
198 ประกาศจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในจัดกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 เมษายน 2561
197 จัดจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและวอลเล่ย์บอล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 เมษายน 2561
186 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
185 จัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
184 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
183 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
182 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
217 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างรถรับส่งศพด.คันที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
218 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างรถรับส่งศพด.คันที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
219 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
187 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
188 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
195 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนพัฒนาเด็กเล็ก คันที่ 2 เดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
194 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนพัฒนาเด็กเล็ก คันที่ 1 เดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
196 ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
193 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
192 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
191 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
190 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
189 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
177 จัดจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและวอลเล่ย์บอล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มีนาคม 2561
178 จัดจ้างเหมาปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มีนาคม 2561
176 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มีนาคม 2561
179 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มีนาคม 2561
180 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและวอลเล่ย์บอล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มีนาคม 2561
181 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มีนาคม 2561
170 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มีนาคม 2561
171 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มีนาคม 2561
174 จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มีนาคม 2561
175 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการกีฬาฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มีนาคม 2561
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 16 มีนาคม 2561
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถบัสพร้อมรถตู้รับ-ส่งไปศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 มีนาคม 2561
168 ประกาศจัดจ้างเหมารถบัสพร้อมรถตู้รับ-ส่งไปศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 มีนาคม 2561
167 ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมารถบัสพร้อมรถตู้รับ-ส่งเพื่อไปศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 มีนาคม 2561
164 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มีนาคม 2561
163 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตลับหมึก(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มีนาคม 2561
162 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มีนาคม 2561
161 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มีนาคม 2561
156 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มีนาคม 2561
160 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2561
158 จัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2561
157 จัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2561
159 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตลับหมึก(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2561
155 จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2561
135 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
136 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
137 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
138 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
134 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
133 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
132 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
131 จัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
130 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
129 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
128 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
139 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
149 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนพัฒนาเด็กเล็ก คันที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
150 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศพ.ด.คันที่1เดือนมี.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
153 ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
148 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนพัฒนาเด็กเล็ก คันที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
151 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศพ.ด.คันที่2เดือนมี.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
154 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
145 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2561
147 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2561
146 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2561
144 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2561
143 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2561
142 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2561
141 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 กุมภาพันธ์ 2561
140 จัดจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2561
122 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
119 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
120 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
121 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
123 จัดจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และประชาชน ไปกลับ อบต.อิปุ่ม-จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
124 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถตู้รับส่งเจ้าหน้าที่และประชาชนไปศึกษาดูงานจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
127 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการศึกษาดูงานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
110 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดยื่นแบบชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2561
126 จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการศึกษาดูงานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2561
111 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2561
112 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2561
91 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
92 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
93 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
94 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างน้ำยางมะตอย(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
95 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
96 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้นั่งทำงาน,โต๊ะทำงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
90 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
89 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตลับหมึก)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
88 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องสำรองไฟ)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
84 จัดซื้อน้ำมันเดือนก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
87 จัดจ้างเหมารถรับส่งเดือนก.พ.คันที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
86 จัดจ้างเหมารถรับส่งเดือนก.พ.คันที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
85 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ก.พ.-พ.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
83 จัดซื้อนมโรงเรียนเดือนก.พ.-เม.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
97 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
98 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
99 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
102 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
118 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
117 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศพด.คันที่2เดือนก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศพ.ด.คันที่1เดือนก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
115 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนก.พ.-พ.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเดือนก.พ.-เม.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
108 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
107 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
106 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
105 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
104 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
103 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
101 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
100 จัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
78 จัดจ้างเหมาทำอาหารโครงการเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเองแอโรบิคเพื่อสุขภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มกราคม 2561
79 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตู้เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มกราคม 2561
80 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเองแอโรบิคเพื่อสุขภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มกราคม 2561
81 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้บานเลื่อน,ตู้เหล็กเก็บเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มกราคม 2561
82 จัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องปริ้น(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มกราคม 2561
77 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายทางบ้านป่าม่วง-บ้านห้วยทองบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2561
71 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคสล.สายทางบ้านนา-บ้านห้วยไผ่ บ้านวังเป่ง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2561
72 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ่อขยะตำบล บ้านวังเป่ง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2561
69 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายทางบ้านห้วยลาด หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2561
70 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคสล.สายทางบ้านวังบอน-บ้านแก่วตาว บ้านป่าสะแข หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2561
66 จัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคสล.บ้านวังเป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มกราคม 2561
67 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านวังเป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มกราคม 2561
74 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านป่าม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มกราคม 2561
75 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านห้วยลาด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มกราคม 2561
76 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคสล.บ้านป่าสะแข องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มกราคม 2561
61 จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2561
59 จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2561
60 จัดซื้อของรางวัลและอุปกรณ์เล่นเกมส์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2561
62 จัดจ้างเหมาทำอาหารงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2561
49 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
48 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
44 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
47 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
46 จัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คันที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
45 จัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คันที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
50 จัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
51 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
52 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
53 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
54 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
56 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
57 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
58 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
55 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
43 ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 29 ธันวาคม 2560