ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
1458 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2563
1457 ประกาศจัดซื้ออารหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือนกันยายน -ตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 สิงหาคม 2563
1455 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 สิงหาคม 2563
1435 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางซอยบ้านนายนิมิตร พิมพ์เสนา บ้านแก่วตาว หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 สิงหาคม 2563
1434 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเข้าศาลเจ้า บ้านแก่วตาว หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 สิงหาคม 2563
1433 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2563
1432 ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กรกฎาคม 2563
1423 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 กรกฎาคม 2563
1422 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 กรกฎาคม 2563
1421 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ป่วยเรื้อรังคนพิการประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 กรกฎาคม 2563
1418 ประกาศจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ป่วยเรื้อรังคนพิการประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กรกฎาคม 2563
1419 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กรกฎาคม 2563
1420 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมและย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กรกฎาคม 2563
1415 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 กรกฎาคม 2563
1414 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 กรกฎาคม 2563
1413 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 กรกฎาคม 2563
1412 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 กรกฎาคม 2563
1408 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 กรกฎาคม 2563
1409 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 กรกฎาคม 2563
1410 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 กรกฎาคม 2563
1411 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 กรกฎาคม 2563
1404 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเดือนกรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มิถุนายน 2563
1405 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มิถุนายน 2563
1406 ประกาศจัดซื้ออารหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มิถุนายน 2563
1407 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มิถุนายน 2563
1397 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มิถุนายน 2563
1396 ประกาศจัดซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มิถุนายน 2563
1395 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด(ไข้เลือดออก) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มิถุนายน 2563
1393 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มิถุนายน 2563
1394 ประกาศจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด(ไข้เลือดออก) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มิถุนายน 2563
1384 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านป่าม่วง-บ้านห้วยทองบ้านป่าม่วงหมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มิถุนายน 2563
1385 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางซอยบ้านนายอัศวิน เสนานุชบ้านทับกี่หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มิถุนายน 2563
1386 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางซอยบ้านนายสมหวัง คำเกษบ้านทับกี่หมู่ที่9 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มิถุนายน 2563
1387 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางซอยบ้านนายเด่น อุทะเสนบ้านป่าสะแขหมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มิถุนายน 2563
1388 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางซอยบ้านนางแสงเดือน บ้านนาหมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มิถุนายน 2563
1389 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มิถุนายน 2563
1391 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มิถุนายน 2563
1392 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มิถุนายน 2563
1390 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มิถุนายน 2563
1383 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มิถุนายน 2563
1382 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มิถุนายน 2563
1381 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มิถุนายน 2563
1379 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 พฤษภาคม 2563
1380 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 พฤษภาคม 2563
1368 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2563
1369 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2563
1370 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2563
1371 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2563
1372 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2563
1373 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2563
1362 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 พฤษภาคม 2563
1363 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 พฤษภาคม 2563
1364 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 พฤษภาคม 2563
1365 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 พฤษภาคม 2563
1366 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 พฤษภาคม 2563
1367 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 พฤษภาคม 2563
1361 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 พฤษภาคม 2563
1360 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 พฤษภาคม 2563
1353 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 พฤษภาคม 2563
1358 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 พฤษภาคม 2563
1357 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวัคซีนพร้อมอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 พฤษภาคม 2563
1359 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 พฤษภาคม 2563
1355 ประกาศจัดซื้อวัสดุวัคซีนพร้อมอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 พฤษภาคม 2563
1352 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 พฤษภาคม 2563
1349 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2563
1351 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2563
1350 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤษภาคม 2563
1348 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2563
1347 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2563
1346 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 เมษายน 2563
1345 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 เมษายน 2563
1341 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 เมษายน 2563
1342 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 เมษายน 2563
1343 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 เมษายน 2563
1344 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 เมษายน 2563
1339 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 เมษายน 2563
1340 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 เมษายน 2563
1338 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 เมษายน 2563
1337 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาติดตั้งแผงกั้นห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 เมษายน 2563
1336 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 เมษายน 2563
1335 ประกาศจัดจ้างเหมาติดตั้งแผงกั้นห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 เมษายน 2563
1333 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 เมษายน 2563
1334 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 เมษายน 2563
1332 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 เมษายน 2563
1331 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 เมษายน 2563
1330 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 เมษายน 2563
1329 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 เมษายน 2563
1327 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 เมษายน 2563
1326 ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 เมษายน 2563
1325 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 เมษายน 2563
1324 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 เมษายน 2563
1319 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2563
1320 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2563
1317 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2563
1316 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2563
1315 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มีนาคม 2563
1314 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มีนาคม 2563
1313 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2563
1312 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2563
1311 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 มีนาคม 2563
1310 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มีนาคม 2563
1309 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มีนาคม 2563
1308 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มีนาคม 2563
1307 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตราประทับ(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มีนาคม 2563
1306 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตราประทับ(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 มีนาคม 2563
1305 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตลับหมึก)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 มีนาคม 2563
1304 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 มีนาคม 2563
1301 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มีนาคม 2563
1302 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มีนาคม 2563
1303 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มีนาคม 2563
1300 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มีนาคม 2563
1299 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มีนาคม 2563
1298 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มีนาคม 2563
1297 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มีนาคม 2563
1296 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มีนาคม 2563
1295 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2563
1294 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2563
1293 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2563
1292 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2563
1290 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2563
1291 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2563
1287 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านวังเป่งม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2563
1286 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านห้วยลาดม.6 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2563
1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2563
1284 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่สร้างถนนคส.บ้านหินแลบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2563
1283 ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 กุมภาพันธ์ 2563
1272 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1273 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1274 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1275 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1276 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1277 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1278 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1267 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2563
1268 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2563
1269 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2563
1270 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2563
1271 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2563
1263 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2563
1264 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2563
1265 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2563
1266 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2563
1258 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2563
1259 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2563
1260 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2563
1261 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2563
1262 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2563
1257 จัดจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ. ม.5 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2563
1256 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2563
1255 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2563
1254 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2563
1252 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2563
1253 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2563
1251 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มกราคม 2563
1250 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มกราคม 2563
1248 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ LED องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 มกราคม 2563
1247 ประกาศจัดซื้อโทรทัศน์ LED องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 มกราคม 2563
1246 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคสล. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 มกราคม 2563
1234 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1235 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1236 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาอาหารพร้อมน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1237 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตาดเสี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1239 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านเลขานายก บ้านวังบอน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1240 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นทางไปไร่บ้านนายสุวรรรณ บ้านผักเน่า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1241 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นทางไปไร่บ้านนายสำคัญ บ้านผักเน่า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1238 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเขตชุมชน (บล็อค)บ้านวังบอน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1231 ประกาศจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2563
1232 ประกาศจัดจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2563
1233 ประกาศจัดจ้างเหมาอาหารพร้อมน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2563
1230 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2563
1229 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2563
1228 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 ธันวาคม 2562