ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
884 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
880 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
881 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
882 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
883 จัดจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน-กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
897 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
885 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือน มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
886 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน-กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
887 ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
888 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
889 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
890 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
891 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
892 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
893 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
894 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
895 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
896 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
879 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 พฤษภาคม 2562
878 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 พฤษภาคม 2562
876 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 พฤษภาคม 2562
875 ประกาศจัดจ้างออกแบบโครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 พฤษภาคม 2562
873 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 พฤษภาคม 2562
869 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2562
874 จัดจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 พฤษภาคม 2562
868 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 พฤษภาคม 2562
865 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 พฤษภาคม 2562
867 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 พฤษภาคม 2562
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 พฤษภาคม 2562
864 ประกาศจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 พฤษภาคม 2562
863 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.รภาคเรียนที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 พฤษภาคม 2562
862 ประกาศจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ร.ร.ภาคเรียนที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 พฤษภาคม 2562
861 ประกาศจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ป้องโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 พฤษภาคม 2562
860 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรี่ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 3 พฤษภาคม 2562
854 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
848 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
847 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
846 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
845 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
844 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
843 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
842 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
849 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
850 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
859 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
858 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
857 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
856 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
855 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือน พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
853 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
852 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
851 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
839 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 เมษายน 2562
837 จัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 เมษายน 2562
836 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 เมษายน 2562
835 จัดซื้อวัสดยานพาหนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2562
823 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
824 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
825 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
826 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
827 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค. 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
828 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
822 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
819 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
818 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
817 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
816 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
820 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
815 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
821 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
814 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
811 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรีซีลถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทานตะวัน - วัดป่าภูรัง(ถ้ำฝ่ามือแดง) หมู่ที่ ๑๑ ถนนที่มียางธรรมชาติเป องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 10 เมษายน 2562
813 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 เมษายน 2562
809 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาอาหารว่างน้ำดื่มและอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมงานโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 เมษายน 2562
808 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาเครื่องเสียงจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่พร้อมรื้อถอนโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 เมษายน 2562
806 ประกาศจัดจ้างเหมาเครื่องเสียงจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่พร้อมรื้อถอนโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2562
807 ประกาศจัดจ้างเหมาอาหารว่างน้ำดื่มและอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมงานโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2562
803 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิดทางลาดยางพาราสเลอรี่ซีลถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายน้ำพอง - แสนสุข ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวห้วยลาด หมู่ที่ 12 ถนนที่มียางธรรมชาติเป็นส่วนผสม กว้าง 5 เมตร ยาว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 3 เมษายน 2562
805 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานกรรมการตัดสินกีฬาผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2562
804 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมสำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2562
800 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
801 ประกาศจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในจัดกิจกรรมสำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
802 ประกาศจัดจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานกรรมการตัดสินกีฬาผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
795 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
798 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
797 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
796 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
799 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
829 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
791 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตอกเสาเช็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแท่นศิลาอาสน์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 29 มีนาคม 2562
834 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
833 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
832 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
831 ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
830 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
792 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียงสำหรับใช้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาอิปุ่มเกมส์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มีนาคม 2562
793 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลในการดำเนินงานแข่งขันกีฬาอิปุ่มเกมส์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มีนาคม 2562
789 ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและซื้อถ้วยรางวัลในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาอิปุ่มเกมส์ ต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มีนาคม 2562
788 ประกาศจัดจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียงสำหรับใช้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาอิปุ่มเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มีนาคม 2562
781 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งคัตเอาท์และเดินสายไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
786 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
787 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
785 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำน้ำพอง (ท่าวังแข้) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 มีนาคม 2562
784 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำน้ำพอง (ท่าลาดจูบแก้ม) บ้านวังยางหมู่ที่ 4 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 มีนาคม 2562
783 ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2562
782 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2562
780 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2562
779 ประกาศจัดจ้างเหมาติดตั้งคัตเอาท์และเดินสายไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มีนาคม 2562
778 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มีนาคม 2562
777 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายกักน้ำห้วยอิปุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านวังบอน ตำบลอิปุ่ม สันฝายกว้าง 10 เมตร ยาว 37 เมตร สูง 5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มีนาคม 2562
776 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะกลุ่มสตรีการทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มีนาคม 2562
775 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มีนาคม 2562
774 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มทักษะกลุ่มสตรีการทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มีนาคม 2562
773 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มีนาคม 2562
769 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2562
770 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2562
771 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2562
772 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อตู้น้ำเย็นแบบต่อท่อประปา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2562
768 ประกาศจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มีนาคม 2562
767 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มีนาคม 2562
765 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มีนาคม 2562
766 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มีนาคม 2562
762 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มีนาคม 2562
763 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อชุดอปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มีนาคม 2562
764 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มีนาคม 2562
761 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2562
760 ประกาศจัดซื้อชุดอปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2562
759 ประกาศจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2562
757 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มีนาคม 2562
756 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มีนาคม 2562
750 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
749 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
751 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
752 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
753 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
754 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
755 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
742 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
743 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
744 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
745 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน มีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
746 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือน มีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
747 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
748 จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
741 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้ง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2562
740 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2562
738 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2562
739 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้ง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2562
737 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 กุมภาพันธ์ 2562
736 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำฝาปิดตะแกรงเหล็กบ่อพักบ้านแก่วตาว หมู่ที่ 11 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2562
735 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2562
734 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอัดขยะถุงพลาสติก องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2562
732 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำฝาปิดตะแกรงเหล็กบ่อพักบ้านแก่วตาว หมู่ที่ 11 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2562
733 ประกาศจัดซื้อเครื่องอัดขยะถุงพลาสติก องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2562
731 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2562
730 ประกาศจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2562
728 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2562
725 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดแยกขยะลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2562
726 ประกาศจัดจ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2562
727 ประกาศจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายกักเก็บน้ำห้วยอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2562
724 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 กุมภาพันธ์ 2562
723 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 กุมภาพันธ์ 2562
722 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 กุมภาพันธ์ 2562
721 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2562
719 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2562
720 จัดซื้อชุดอุปกรณ์โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2562
718 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค.6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2562
706 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
707 จัดจ้างเหมารถรับส่งศพด.คันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
708 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
709 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
710 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน ก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
711 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2 เดือน ก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
712 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
713 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
714 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
715 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
716 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
717 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
703 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มกราคม 2562
704 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มกราคม 2562
705 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มกราคม 2562
702 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2562
701 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2562
700 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาพ่นหมอกควัน) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2562
699 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มกราคม 2562
698 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มกราคม 2562
695 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2562
696 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2562
697 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2562
692 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มกราคม 2562
679 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
680 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
681 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
682 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
683 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
684 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
686 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
687 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
688 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
689 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาค่าจัดสถานที่พร้อมเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
690 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
691 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
694 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานธงสามเหลี่ยม (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
693 ประกาศจัดซื้อถังขยะขนาด 60 ลิตร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
670 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
669 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
668 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
678 ประกาศจัดจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
667 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
671 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
672 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
674 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
675 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
676 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
677 ประกาศจัดจ้างเหมาค่าจัดสถานที่พร้อมเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
872 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 2 มกราคม 2562
666 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มกราคม 2562
665 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มกราคม 2562