ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
835 จัดซื้อวัสดยานพาหนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2562
811 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรีซีลถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทานตะวัน - วัดป่าภูรัง(ถ้ำฝ่ามือแดง) หมู่ที่ ๑๑ ถนนที่มียางธรรมชาติเป องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 10 เมษายน 2562
803 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิดทางลาดยางพาราสเลอรี่ซีลถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายน้ำพอง - แสนสุข ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวห้วยลาด หมู่ที่ 12 ถนนที่มียางธรรมชาติเป็นส่วนผสม กว้าง 5 เมตร ยาว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 3 เมษายน 2562
804 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมสำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2562
805 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานกรรมการตัดสินกีฬาผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2562
802 ประกาศจัดจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานกรรมการตัดสินกีฬาผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
801 ประกาศจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในจัดกิจกรรมสำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
829 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
830 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
831 ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
832 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
791 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตอกเสาเช็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแท่นศิลาอาสน์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 29 มีนาคม 2562
833 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
792 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียงสำหรับใช้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาอิปุ่มเกมส์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มีนาคม 2562
793 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลในการดำเนินงานแข่งขันกีฬาอิปุ่มเกมส์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มีนาคม 2562
789 ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและซื้อถ้วยรางวัลในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาอิปุ่มเกมส์ ต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มีนาคม 2562
788 ประกาศจัดจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียงสำหรับใช้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาอิปุ่มเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มีนาคม 2562
787 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
786 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
781 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งคัตเอาท์และเดินสายไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
784 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำน้ำพอง (ท่าลาดจูบแก้ม) บ้านวังยางหมู่ที่ 4 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 มีนาคม 2562
780 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2562
782 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2562
783 ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2562
785 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำน้ำพอง (ท่าวังแข้) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 มีนาคม 2562
778 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มีนาคม 2562
779 ประกาศจัดจ้างเหมาติดตั้งคัตเอาท์และเดินสายไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มีนาคม 2562
777 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายกักน้ำห้วยอิปุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านวังบอน ตำบลอิปุ่ม สันฝายกว้าง 10 เมตร ยาว 37 เมตร สูง 5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มีนาคม 2562
776 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะกลุ่มสตรีการทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มีนาคม 2562
775 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มีนาคม 2562
774 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มทักษะกลุ่มสตรีการทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มีนาคม 2562
773 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มีนาคม 2562
769 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2562
770 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2562
771 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2562
772 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อตู้น้ำเย็นแบบต่อท่อประปา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2562
766 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มีนาคม 2562
765 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มีนาคม 2562
767 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มีนาคม 2562
768 ประกาศจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มีนาคม 2562
764 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มีนาคม 2562
763 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อชุดอปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มีนาคม 2562
762 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มีนาคม 2562
761 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2562
760 ประกาศจัดซื้อชุดอปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2562
759 ประกาศจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2562
757 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มีนาคม 2562
756 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มีนาคม 2562
755 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
749 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
750 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
751 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
753 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
752 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
754 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
742 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
743 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
744 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
745 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน มีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
746 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือน มีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
747 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
748 จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
741 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้ง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2562
740 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2562
739 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้ง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2562
738 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2562
737 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 กุมภาพันธ์ 2562
736 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำฝาปิดตะแกรงเหล็กบ่อพักบ้านแก่วตาว หมู่ที่ 11 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2562
735 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2562
734 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอัดขยะถุงพลาสติก องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2562
733 ประกาศจัดซื้อเครื่องอัดขยะถุงพลาสติก องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2562
732 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำฝาปิดตะแกรงเหล็กบ่อพักบ้านแก่วตาว หมู่ที่ 11 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2562
731 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2562
730 ประกาศจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2562
728 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2562
725 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดแยกขยะลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2562
726 ประกาศจัดจ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2562
727 ประกาศจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายกักเก็บน้ำห้วยอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2562
724 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 กุมภาพันธ์ 2562
723 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 กุมภาพันธ์ 2562
722 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 กุมภาพันธ์ 2562
721 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2562
720 จัดซื้อชุดอุปกรณ์โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2562
719 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2562
718 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค.6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2562
717 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
706 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
707 จัดจ้างเหมารถรับส่งศพด.คันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
708 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
709 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
710 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน ก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
711 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2 เดือน ก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
712 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
713 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
714 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
715 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
716 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
703 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มกราคม 2562
704 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มกราคม 2562
705 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มกราคม 2562
701 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2562
700 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาพ่นหมอกควัน) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2562
702 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2562
699 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มกราคม 2562
698 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มกราคม 2562
697 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2562
696 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2562
695 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2562
692 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มกราคม 2562
684 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
683 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
681 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
680 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
679 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
686 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
687 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
688 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
694 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานธงสามเหลี่ยม (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
693 ประกาศจัดซื้อถังขยะขนาด 60 ลิตร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
691 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
690 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
689 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาค่าจัดสถานที่พร้อมเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
682 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
667 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
668 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
669 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
670 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
671 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
672 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
675 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
676 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
677 ประกาศจัดจ้างเหมาค่าจัดสถานที่พร้อมเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
678 ประกาศจัดจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
674 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
666 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มกราคม 2562
665 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มกราคม 2562