ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
1145 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านตาดเสี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 พฤศจิกายน 2562
1149 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านห้วยไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 พฤศจิกายน 2562
1148 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านวังเป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 พฤศจิกายน 2562
1147 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านผักเน่า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 พฤศจิกายน 2562
1146 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านวังบอน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 พฤศจิกายน 2562
1150 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 พฤศจิกายน 2562
1135 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านป่าสะแข องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 พฤศจิกายน 2562
1134 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านหินแลบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 พฤศจิกายน 2562
1119 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านป่าม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 ตุลาคม 2562
1120 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านทับกี่ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 ตุลาคม 2562
1121 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านแก่วตาว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 ตุลาคม 2562
1122 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านห้วยลาด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 ตุลาคม 2562
1123 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนการเกษตรบ้านถ้ำพระ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 ตุลาคม 2562
1108 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 ตุลาคม 2562
1109 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 ตุลาคม 2562
1110 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าห้วยลาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 ตุลาคม 2562
1083 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1082 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1081 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1080 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1072 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1078 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1077 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าห้วยลาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1076 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1075 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1074 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและนอกอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1073 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและนอกอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1084 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานธุรการงานสารบรรณงานบริหารทั่วไปการรับ-ส่งหนังสือการลงทะเบียนรับหนังสือการร่างโต้ตอบหนังสือราชการการบันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1085 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1086 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1079 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1106 ประกาศผูชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กศพด.คันที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กศพด.คันที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1102 ประกาศจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1101 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1087 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1089 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1099 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1100 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
1071 เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาจง ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย 25 กันยายน 2562
1070 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง อำเภอปากชม จังหวัดเลย ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม 19 กันยายน 2562
1069 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กันยายน 2562
1068 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 กันยายน 2562
1064 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 กันยายน 2562
1065 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 กันยายน 2562
1066 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 กันยายน 2562
1067 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 กันยายน 2562
1058 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการ(ด.ญ.วันนา กันยาประสิทธิ์)บ้านหินแลบ หมู่ที่ 4 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กันยายน 2562
1059 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและห้องน้ำผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กันยายน 2562
1061 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กันยายน 2562
1060 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กันยายน 2562
1062 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กันยายน 2562
1063 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กันยายน 2562
1057 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(เพื่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้พิการ จำนวน 3 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กันยายน 2562
1056 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพิ่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กันยายน 2562
1055 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 กันยายน 2562
1054 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 กันยายน 2562
1053 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กันยายน 2562
1052 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กันยายน 2562
1051 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนปีงบประมาณ 2562 (เม.ย.-มิ.ย.62) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 5 กันยายน 2562
1050 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนปีงบประมาณ 2562 (ม.ค.-มี.ค.62) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 5 กันยายน 2562
1049 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กันยายน 2562
1048 ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กันยายน 2562
1047 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ประปาบ้านห้วยไผ่ หมุ่ที่ 12 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กันยายน 2562
1046 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถจักยานยนต์สามล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กันยายน 2562
1045 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1044 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1043 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1028 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1029 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1030 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1031 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1032 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1033 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1034 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1036 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1042 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1041 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1040 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1039 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนกันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1038 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1037 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 สิงหาคม 2562
1027 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 สิงหาคม 2562
1026 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 สิงหาคม 2562
1024 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์งานการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 สิงหาคม 2562
1025 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 สิงหาคม 2562
1023 ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 สิงหาคม 2562
1022 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์งานการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 สิงหาคม 2562
1021 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 สิงหาคม 2562
1020 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 สิงหาคม 2562
1018 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 สิงหาคม 2562
1019 ประกาศจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 สิงหาคม 2562
1017 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 สิงหาคม 2562
1016 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตสำเร็จรูป) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 สิงหาคม 2562
1014 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 สิงหาคม 2562
1013 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตสำเร็จรูป) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 สิงหาคม 2562
1011 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งประตูบานเลื่อนคู่อลูมิเนียม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 สิงหาคม 2562
1012 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 สิงหาคม 2562
1010 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 สิงหาคม 2562
1009 ประกาศจ้างเหมาติดตั้งประตูบานเลื่อนคู่อลูมิเนียม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 สิงหาคม 2562
1008 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 สิงหาคม 2562
1007 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 สิงหาคม 2562
1006 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 สิงหาคม 2562
1003 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 สิงหาคม 2562
1004 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 สิงหาคม 2562
1005 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 สิงหาคม 2562
1015 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2562
990 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
989 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือน สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
988 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
987 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
986 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
985 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
984 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
983 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
991 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
992 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
993 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
1002 ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
1000 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
999 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
998 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
997 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
996 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
995 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
994 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2562
980 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กรกฎาคม 2562
981 ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กรกฎาคม 2562
979 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กรกฎาคม 2562
978 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 กรกฎาคม 2562
977 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 กรกฎาคม 2562
976 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 กรกฎาคม 2562
971 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 กรกฎาคม 2562
974 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 กรกฎาคม 2562
973 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 กรกฎาคม 2562
972 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 กรกฎาคม 2562
975 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 กรกฎาคม 2562
970 ประกาศจัดซื้อวัสดุการเกษตร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 กรกฎาคม 2562
969 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 กรกฎาคม 2562
968 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 กรกฎาคม 2562
965 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 กรกฎาคม 2562
966 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 กรกฎาคม 2562
967 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 กรกฎาคม 2562
964 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กรกฎาคม 2562
963 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กรกฎาคม 2562
962 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กรกฎาคม 2562
961 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจัดทำรางน้ำฝนศพด.วัดป่าห้วยลาด ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 กรกฎาคม 2562
959 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางบฉ 2017 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 กรกฎาคม 2562
960 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ทราย)กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 กรกฎาคม 2562
958 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจัดทำรางน้ำฝนศพด.วัดป่าห้วยลาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 กรกฎาคม 2562
957 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ทราย)กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 กรกฎาคม 2562
956 ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บฉ 2017 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 กรกฎาคม 2562
954 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 กรกฎาคม 2562
952 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กรกฎาคม 2562
951 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กรกฎาคม 2562
950 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กรกฎาคม 2562
949 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(สี)ทำป้ายห้ามทิ้งขยะและป้ายป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2562
944 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กรกฎาคม 2562
945 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กรกฎาคม 2562
946 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กรกฎาคม 2562
947 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กรกฎาคม 2562
948 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(สี)ทำป้ายห้ามทิ้งขยะและป้ายป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กรกฎาคม 2562
931 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
930 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
929 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
928 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2 เดือน กรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
927 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน กรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
926 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
925 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนกรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
924 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนกรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
923 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถแห่พร้อมเครื่องเสียงใช้ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
932 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
933 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนกรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
939 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
934 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
943 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
942 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
941 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
940 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
938 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนกรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
937 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
936 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
935 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มิถุนายน 2562
922 ประกาศจัดจ้างเหมารถแห่พร้อมเครื่องเสียงใช้ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มิถุนายน 2562
921 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค. 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 มิถุนายน 2562
920 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มิถุนายน 2562
916 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินเพื่อใช้สำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาด(ไข้เลือดออก) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มิถุนายน 2562
915 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มิถุนายน 2562
914 ประกาศจัดซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินเพื่อใช้สำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาด(ไข้เลือดออก) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มิถุนายน 2562
913 ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มิถุนายน 2562
912 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มิถุนายน 2562
911 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 มิถุนายน 2562
910 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 มิถุนายน 2562
908 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มิถุนายน 2562
909 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มิถุนายน 2562
907 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปุ่มประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มิถุนายน 2562
906 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำหน้ากากผีตาโขนน้อยพร้อมชุดและอุปกรณ์ผีตาโขนใหญ่และอุปกรณ์การละเล่นพื้นบ้านโครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มิถุนายน 2562
905 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง,แมลงและทรายอะเบท องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มิถุนายน 2562
904 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านวังเป่งหมู่ที่ 8 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยและท่อระบายน้ำบ้านห้วยลาดหมู่ที่ 6 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มิถุนายน 2562
901 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านวังเป่งหมู่ที่ 8 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยและท่อระบายน้ำบ้านห้วยลาดหมู่ที่ 6 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มิถุนายน 2562
902 ประกาศจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง,แมลงและทรายอะเบท องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มิถุนายน 2562
903 ประกาศจ้างเหมาทำหน้ากากผีตาโขนน้อยพร้อมชุดและอุปกรณ์และผีตาโขนใหญ่และอุปกรณ์การละเล่นพื้นบ้านโครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มิถุนายน 2562
900 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มิถุนายน 2562
899 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 มิถุนายน 2562
898 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มิถุนายน 2562
881 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
887 ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
886 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน-กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
885 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือน มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
880 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
884 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
883 จัดจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน-กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
882 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
888 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
889 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
890 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
891 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
892 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
893 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
895 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
896 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
897 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
917 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
894 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2562
879 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 พฤษภาคม 2562
878 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 พฤษภาคม 2562
876 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 พฤษภาคม 2562
875 ประกาศจัดจ้างออกแบบโครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 พฤษภาคม 2562
873 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 พฤษภาคม 2562
869 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2562
874 จัดจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 พฤษภาคม 2562
868 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 พฤษภาคม 2562
865 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 พฤษภาคม 2562
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 พฤษภาคม 2562
867 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 พฤษภาคม 2562
864 ประกาศจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 พฤษภาคม 2562
863 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ร.รภาคเรียนที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 พฤษภาคม 2562
862 ประกาศจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ร.ร.ภาคเรียนที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 พฤษภาคม 2562
861 ประกาศจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ป้องโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 พฤษภาคม 2562
860 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรี่ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 3 พฤษภาคม 2562
854 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
848 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
847 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
846 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
845 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
844 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
843 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
842 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
849 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
850 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
859 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลอิปุ่มประจำเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
858 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
857 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
855 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือน พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
853 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
856 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
852 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
851 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2562
839 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 เมษายน 2562
837 จัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 เมษายน 2562
836 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 เมษายน 2562
835 จัดซื้อวัสดยานพาหนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2562
822 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
823 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
824 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
825 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
826 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
827 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค. 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
828 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 เมษายน 2562
815 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
816 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
817 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
818 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
819 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
820 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
821 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
814 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 เมษายน 2562
813 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 เมษายน 2562
811 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรีซีลถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทานตะวัน - วัดป่าภูรัง(ถ้ำฝ่ามือแดง) หมู่ที่ ๑๑ ถนนที่มียางธรรมชาติเป องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 10 เมษายน 2562
809 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาอาหารว่างน้ำดื่มและอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมงานโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 เมษายน 2562
808 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาเครื่องเสียงจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่พร้อมรื้อถอนโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 เมษายน 2562
807 ประกาศจัดจ้างเหมาอาหารว่างน้ำดื่มและอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมงานโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2562
806 ประกาศจัดจ้างเหมาเครื่องเสียงจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่พร้อมรื้อถอนโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 เมษายน 2562
803 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิดทางลาดยางพาราสเลอรี่ซีลถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายน้ำพอง - แสนสุข ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวห้วยลาด หมู่ที่ 12 ถนนที่มียางธรรมชาติเป็นส่วนผสม กว้าง 5 เมตร ยาว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 3 เมษายน 2562
804 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมสำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2562
805 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานกรรมการตัดสินกีฬาผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2562
795 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
796 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
797 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
798 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
799 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
800 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
801 ประกาศจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในจัดกิจกรรมสำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
802 ประกาศจัดจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานกรรมการตัดสินกีฬาผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2562
791 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตอกเสาเช็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแท่นศิลาอาสน์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 29 มีนาคม 2562
834 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
833 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
832 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
831 ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
830 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
829 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มีนาคม 2562
793 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลในการดำเนินงานแข่งขันกีฬาอิปุ่มเกมส์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มีนาคม 2562
792 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียงสำหรับใช้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาอิปุ่มเกมส์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มีนาคม 2562
789 ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและซื้อถ้วยรางวัลในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาอิปุ่มเกมส์ ต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มีนาคม 2562
788 ประกาศจัดจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียงสำหรับใช้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาอิปุ่มเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มีนาคม 2562
781 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งคัตเอาท์และเดินสายไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
786 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
787 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
785 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำน้ำพอง (ท่าวังแข้) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 มีนาคม 2562
784 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. กั้นลำน้ำพอง (ท่าลาดจูบแก้ม) บ้านวังยางหมู่ที่ 4 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 มีนาคม 2562
783 ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2562
782 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2562
780 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2562
778 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มีนาคม 2562
779 ประกาศจัดจ้างเหมาติดตั้งคัตเอาท์และเดินสายไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มีนาคม 2562
776 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะกลุ่มสตรีการทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มีนาคม 2562
775 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มีนาคม 2562
777 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายกักน้ำห้วยอิปุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านวังบอน ตำบลอิปุ่ม สันฝายกว้าง 10 เมตร ยาว 37 เมตร สูง 5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มีนาคม 2562
774 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มทักษะกลุ่มสตรีการทอผ้าเพื่ออนุรักษ์ผ้าพื้นเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มีนาคม 2562
773 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มีนาคม 2562
769 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2562
770 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2562
771 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2562
772 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อตู้น้ำเย็นแบบต่อท่อประปา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2562
766 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มีนาคม 2562
765 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มีนาคม 2562
767 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มีนาคม 2562
768 ประกาศจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มีนาคม 2562
764 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มีนาคม 2562
763 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อชุดอปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มีนาคม 2562
762 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มีนาคม 2562
759 ประกาศจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2562
760 ประกาศจัดซื้อชุดอปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2562
761 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2562
757 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มีนาคม 2562
756 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มีนาคม 2562
749 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
750 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
751 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
752 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
753 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
754 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
755 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
743 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 2 เดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
744 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
745 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน มีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
746 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2เดือน มีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
747 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
748 จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
742 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
740 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2562
741 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้ง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2562
739 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้ง(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2562
738 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2562
737 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 กุมภาพันธ์ 2562
734 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอัดขยะถุงพลาสติก องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2562
736 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำฝาปิดตะแกรงเหล็กบ่อพักบ้านแก่วตาว หมู่ที่ 11 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2562
735 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2562
732 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำฝาปิดตะแกรงเหล็กบ่อพักบ้านแก่วตาว หมู่ที่ 11 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2562
733 ประกาศจัดซื้อเครื่องอัดขยะถุงพลาสติก องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2562
731 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2562
730 ประกาศจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2562
728 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2562
725 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดแยกขยะลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2562
726 ประกาศจัดจ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2562
727 ประกาศจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายกักเก็บน้ำห้วยอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2562
724 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 กุมภาพันธ์ 2562
723 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 กุมภาพันธ์ 2562
722 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 กุมภาพันธ์ 2562
721 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2562
719 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2562
720 จัดซื้อชุดอุปกรณ์โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2562
718 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค.6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2562
706 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
707 จัดจ้างเหมารถรับส่งศพด.คันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
708 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
709 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
710 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน ก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
711 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2 เดือน ก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
712 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
713 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
714 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
715 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
716 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
717 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
704 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มกราคม 2562
705 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มกราคม 2562
703 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มกราคม 2562
702 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2562
701 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2562
700 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาพ่นหมอกควัน) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2562
699 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มกราคม 2562
698 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มกราคม 2562
697 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2562
696 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2562
695 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2562
692 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มกราคม 2562
679 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
684 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
683 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
682 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
681 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
680 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
686 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
687 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
688 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
694 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานธงสามเหลี่ยม (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
693 ประกาศจัดซื้อถังขยะขนาด 60 ลิตร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
691 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
690 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
689 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาค่าจัดสถานที่พร้อมเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
667 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
668 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
669 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
670 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
671 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
672 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
674 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
675 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
676 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
677 ประกาศจัดจ้างเหมาค่าจัดสถานที่พร้อมเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
678 ประกาศจัดจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
872 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 2 มกราคม 2562
666 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มกราคม 2562
665 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มกราคม 2562