ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
227 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ พร้อมวางท่อส่งและจ่ายประปาหมู่บ้านป่าสะแข หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
226 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเส้นทางฝายน้ำล้น บ้านทับกี่ หมู่ที่9 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
225 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่สร้างถนนคสล.สายบ้านพ่อนิค บ้านผักเน่า หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
224 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่สร้างถนนคสล.สายใต้ฝาย บ้านวังบอน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
223 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่สร้างถนนคสล.สายห้วยลาด บ้านวังบอน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
222 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางขึ้นวัดบ้านทับกี่ หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 เมษายน 2561
215 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเส้นทางฝายน้ำล้น บ้านทับกี่ หมู่ที่9 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 เมษายน 2561
216 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ พร้อมวางท่อส่งน้ำและจ่ายยน้ำประปา บ้านป่าสะแข หมู่ที่10 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 เมษายน 2561
221 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านพ่อนิค บ้านผักเน่าหมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 เมษายน 2561
220 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยลาด บ้านวังบอน หมู่ที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 เมษายน 2561
213 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใต้ฝาย บ้านวังบอน หมู่ที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 เมษายน 2561
211 จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายทางวัดบ้านทับกี่ หมู่ที่9 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 เมษายน 2561
194 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนพัฒนาเด็กเล็ก คันที่ 1 เดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
195 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนพัฒนาเด็กเล็ก คันที่ 2 เดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
196 ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
217 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างรถรับส่งศพด.คันที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
218 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างรถรับส่งศพด.คันที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2561
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถบัสพร้อมรถตู้รับ-ส่งไปศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 มีนาคม 2561
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 16 มีนาคม 2561
168 ประกาศจัดจ้างเหมารถบัสพร้อมรถตู้รับ-ส่งไปศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 มีนาคม 2561
167 ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมารถบัสพร้อมรถตู้รับ-ส่งเพื่อไปศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 มีนาคม 2561
156 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มีนาคม 2561
155 จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2561
154 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
153 ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
151 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศพ.ด.คันที่2เดือนมี.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
150 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศพ.ด.คันที่1เดือนมี.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
149 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนพัฒนาเด็กเล็ก คันที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
148 ประกาศจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนพัฒนาเด็กเล็ก คันที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มีนาคม 2561
145 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2561
146 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2561
147 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2561
144 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2561
143 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2561
142 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2561
141 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 กุมภาพันธ์ 2561
140 จัดจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2561
119 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
120 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
121 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
122 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
123 จัดจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และประชาชน ไปกลับ อบต.อิปุ่ม-จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
124 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถตู้รับส่งเจ้าหน้าที่และประชาชนไปศึกษาดูงานจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
127 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการศึกษาดูงานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2561
126 จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการศึกษาดูงานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2561
110 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดยื่นแบบชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2561
111 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2561
112 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2561
107 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
108 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเดือนก.พ.-เม.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
115 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนก.พ.-พ.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศพ.ด.คันที่1เดือนก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
117 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศพด.คันที่2เดือนก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
118 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
91 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
106 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
105 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
104 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
92 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
90 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
89 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตลับหมึก)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
88 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องสำรองไฟ)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
87 จัดจ้างเหมารถรับส่งเดือนก.พ.คันที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
86 จัดจ้างเหมารถรับส่งเดือนก.พ.คันที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
85 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ก.พ.-พ.ค. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
84 จัดซื้อน้ำมันเดือนก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
83 จัดซื้อนมโรงเรียนเดือนก.พ.-เม.ย. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
93 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
94 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างน้ำยางมะตอย(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
103 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
102 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
101 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
100 จัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
99 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
98 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
97 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
96 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้นั่งทำงาน,โต๊ะทำงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
95 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561
78 จัดจ้างเหมาทำอาหารโครงการเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเองแอโรบิคเพื่อสุขภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มกราคม 2561
79 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตู้เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มกราคม 2561
80 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเองแอโรบิคเพื่อสุขภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มกราคม 2561
81 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้บานเลื่อน,ตู้เหล็กเก็บเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มกราคม 2561
82 จัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องปริ้น(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มกราคม 2561
70 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคสล.สายทางบ้านวังบอน-บ้านแก่วตาว บ้านป่าสะแข หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2561
71 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคสล.สายทางบ้านนา-บ้านห้วยไผ่ บ้านวังเป่ง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2561
72 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ่อขยะตำบล บ้านวังเป่ง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2561
69 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายทางบ้านห้วยลาด หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2561
77 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายทางบ้านป่าม่วง-บ้านห้วยทองบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2561
66 จัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคสล.บ้านวังเป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มกราคม 2561
76 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคสล.บ้านป่าสะแข องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มกราคม 2561
67 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านวังเป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มกราคม 2561
74 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านป่าม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มกราคม 2561
75 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านห้วยลาด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มกราคม 2561
62 จัดจ้างเหมาทำอาหารงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2561
61 จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2561
60 จัดซื้อของรางวัลและอุปกรณ์เล่นเกมส์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2561
59 จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2561
49 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
48 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
47 จัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
46 จัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คันที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
45 จัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คันที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
44 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
50 จัดจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
51 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
52 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
53 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
54 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
55 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
56 จัดจ้างเหมาบริการงานดูแลสนามหญ้าซ่อมไฟฟ้า/ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
58 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
57 จัดจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าดูแลสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2561
43 ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 29 ธันวาคม 2560