ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
727 ประกาศจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายกักเก็บน้ำห้วยอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2562
720 จัดซื้อชุดอุปกรณ์โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2562
719 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2562
718 ประกาศจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค.6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2562
708 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
706 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งศพด.คันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
707 จัดจ้างเหมารถรับส่งศพด.คันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
709 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
710 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 1เดือน ก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
711 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับส่งเด็กก่อนวัยเรียนศพด.คันที่ 2 เดือน ก.พ. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
713 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
714 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
715 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
716 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
717 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
705 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มกราคม 2562
704 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มกราคม 2562
703 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มกราคม 2562
700 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาพ่นหมอกควัน) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2562
701 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2562
702 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2562
699 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มกราคม 2562
698 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กค 6398 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มกราคม 2562
697 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2562
696 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2562
695 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2562
692 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มกราคม 2562
688 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
694 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานธงสามเหลี่ยม (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
679 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
680 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
681 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
682 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
683 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
684 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
686 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
693 ประกาศจัดซื้อถังขยะขนาด 60 ลิตร องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
691 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
690 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
689 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาค่าจัดสถานที่พร้อมเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
687 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มกราคม 2562
667 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
668 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
669 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
670 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
671 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
672 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
674 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
675 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
676 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
677 ประกาศจัดจ้างเหมาค่าจัดสถานที่พร้อมเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
678 ประกาศจัดจ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
666 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มกราคม 2562
665 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มกราคม 2562