ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
1651 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านวังบอน-บ้านแก่วต่าว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2564
1650 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลพัฒนาชุมชนและสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2564
1649 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลเพื่อปฎิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2564
1646 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2564
1645 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มกราคม 2564
1644 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มกราคม 2564
1639 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มกราคม 2564
1640 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มกราคม 2564
1641 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มกราคม 2564
1642 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มกราคม 2564
1643 ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มกราคม 2564
1638 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มกราคม 2564
1637 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มกราคม 2564
1636 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มกราคม 2564
1635 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มกราคม 2564
1629 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มกราคม 2564
1628 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 มกราคม 2564
1627 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 มกราคม 2564
1626 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร(กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 มกราคม 2564
1625 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 มกราคม 2564
1624 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มกราคม 2564
1623 ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มกราคม 2564
1622 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มกราคม 2564
1621 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มกราคม 2564
1620 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง กต 8373 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มกราคม 2564
1616 ประกาศจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง กต 8373 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2564
1617 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มกราคม 2564
1615 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กทล 32 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 มกราคม 2564
1614 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทล 32 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มกราคม 2564
1613 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการคนงานดูแลสนามกีฬาตำบลรักษาต้นไม้หรือสวนไม้ประดับหรือสวนหย่อมหรือสวนสนามหญ้าของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มกราคม 2564
1612 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มกราคม 2564
1611 ประกาศจัดจ้างเหมาบริการดูแลสนามกีฬาตำบลรักษาต้นไม้หรือสวนไม้ประดับหรือสวนสนามหญ้าของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มกราคม 2564
1610 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มกราคม 2564