ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
1311 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 มีนาคม 2563
1310 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มีนาคม 2563
1309 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มีนาคม 2563
1308 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มีนาคม 2563
1307 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตราประทับ(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 มีนาคม 2563
1306 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตราประทับ(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 มีนาคม 2563
1305 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตลับหมึก)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 มีนาคม 2563
1301 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มีนาคม 2563
1303 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มีนาคม 2563
1300 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 มีนาคม 2563
1299 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มีนาคม 2563
1298 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 มีนาคม 2563
1297 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มีนาคม 2563
1296 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มีนาคม 2563
1295 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2563
1294 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2563
1293 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2563
1292 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 กุมภาพันธ์ 2563
1291 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2563
1290 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2563
1284 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่สร้างถนนคส.บ้านหินแลบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2563
1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2563
1286 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านห้วยลาดม.6 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2563
1287 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านวังเป่งม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กุมภาพันธ์ 2563
1283 ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 กุมภาพันธ์ 2563
1272 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1273 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1274 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1275 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1276 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1277 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1278 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
1271 ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2563
1270 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2563
1269 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2563
1268 ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2563
1267 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2563
1266 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2563
1265 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2563
1264 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2563
1263 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2563
1258 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2563
1259 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2563
1260 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2563
1261 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2563
1262 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2563
1257 จัดจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ. ม.5 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2563
1256 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2563
1255 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2563
1254 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2563
1253 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2563
1252 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มกราคม 2563
1250 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มกราคม 2563
1251 ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 มกราคม 2563
1248 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ LED องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 มกราคม 2563
1247 ประกาศจัดซื้อโทรทัศน์ LED องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 มกราคม 2563
1246 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคสล. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 มกราคม 2563
1234 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1235 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1237 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านตาดเสี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1238 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเขตชุมชน (บล็อค)บ้านวังบอน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1239 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านเลขานายก บ้านวังบอน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1236 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาอาหารพร้อมน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1241 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นทางไปไร่บ้านนายสำคัญ บ้านผักเน่า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1240 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นทางไปไร่บ้านนายสุวรรรณ บ้านผักเน่า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 มกราคม 2563
1233 ประกาศจัดจ้างเหมาอาหารพร้อมน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2563
1231 ประกาศจัดซื้อของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2563
1232 ประกาศจัดจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2563
1230 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2563
1229 ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2563
1228 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 ธันวาคม 2562