ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย

ตารางการใช้ห้องประชุม

# วันที่ใช้งาน ช่วงเวลาที่ใช้งาน ชื่อห้องประชุม ผู้จอง/หน่วยงาน
1030 27 ธันวาคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1029 26 ธันวาคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1028 28 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1027 27 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1026 30 ตุลาคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1025 29 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1024 27 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1023 26 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1022 29 สิงหาคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1021 28 สิงหาคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1020 30 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1019 29 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1018 27 มิถุนายน 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1017 26 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1016 30 พฤษภาคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1015 29 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1014 29 เมษายน 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1013 26 เมษายน 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1012 28 มีนาคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1011 27 มีนาคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1010 27 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
1009 27 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
1008 27 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1007 26 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
1006 26 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
1005 25 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
1004 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
1003 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
1002 20 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
1001 12 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
1000 12 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
999 12 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
998 7 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
997 6 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
996 5 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
995 5 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
994 5 กุมภาพันธ์ 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
993 31 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
992 31 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
991 31 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
990 30 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
989 30 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
988 30 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
987 30 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
986 29 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
985 29 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
984 29 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
983 29 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
982 29 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
981 29 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
980 28 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
979 28 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
978 28 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
977 25 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
976 24 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
975 24 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
974 24 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
973 23 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
972 23 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
971 22 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
970 22 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
969 22 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
968 21 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
967 18 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
966 18 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
965 17 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
964 17 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
963 17 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
962 16 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
961 16 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
960 16 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
959 16 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
958 16 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
957 16 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
956 15 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
955 15 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
954 15 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
953 15 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
952 11 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
951 11 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
950 10 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
949 10 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
948 10 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
947 10 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
946 9 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
945 9 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
944 9 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
943 9 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
942 9 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
941 8 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
940 8 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
939 8 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
938 8 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
937 7 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
936 3 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
935 3 มกราคม 2562 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
934 3 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
933 3 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
932 2 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
931 2 มกราคม 2562 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
930 28 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
929 28 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
928 28 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
927 27 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
926 27 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
925 27 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
924 26 ธันวาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
923 26 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
922 26 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
921 26 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
920 25 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
919 25 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
918 25 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
917 24 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
916 24 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
915 24 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
914 21 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
913 21 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
912 21 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
911 21 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
910 20 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
909 20 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
908 20 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย
907 20 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
906 20 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
905 20 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
904 19 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
903 19 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
902 19 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย
901 18 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
900 18 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเลย
899 18 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
898 15 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
897 15 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
896 14 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
895 14 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
894 14 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
893 14 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
892 13 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
891 13 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
890 13 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
889 13 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
888 12 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
887 12 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
886 12 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
885 12 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
884 12 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
883 11 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
882 11 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
881 11 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
880 11 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
879 11 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
878 11 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
877 7 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
876 7 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
875 7 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
874 7 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
873 7 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
872 7 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
871 6 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
870 6 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
869 6 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
868 6 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
867 6 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
866 4 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
865 4 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
864 4 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
863 4 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย
862 4 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
861 3 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
860 3 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
859 3 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
858 3 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
857 3 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
856 3 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
855 29 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
854 29 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
853 29 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
852 29 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
851 29 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
850 28 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
849 28 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
848 28 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
847 27 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย
846 27 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
845 27 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
844 26 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย
843 26 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
842 26 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
841 26 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
840 23 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
839 23 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
838 23 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
837 23 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 โครงการชลประทานจังหวัดเลย
836 23 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
835 23 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
834 22 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
833 22 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
832 22 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
831 22 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
830 22 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
829 21 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
828 21 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
827 21 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
826 21 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
825 21 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
824 20 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
823 20 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
822 20 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
821 20 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
820 20 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
819 19 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
818 19 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
817 19 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
816 19 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
815 19 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
814 18 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
813 18 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
812 16 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
811 15 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
810 15 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
809 15 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
808 15 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
807 14 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
806 14 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
805 14 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
804 14 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
803 13 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
802 12 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
801 12 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
800 12 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
799 12 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
798 9 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
797 9 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
796 8 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
795 8 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
794 8 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
793 7 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
792 7 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
791 6 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
790 6 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
789 6 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
788 5 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
787 2 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
786 2 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
785 1 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
784 1 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
783 31 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
782 31 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
781 31 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
780 30 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
779 30 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
778 29 ตุลาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
777 29 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
776 26 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
775 25 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
774 24 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
773 22 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
772 19 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
771 19 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
770 19 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
769 19 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย
768 19 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
767 18 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
766 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
765 17 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
764 17 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
763 12 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
762 12 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
761 11 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
760 11 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
759 11 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
758 11 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
757 11 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
756 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
755 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
754 10 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
753 10 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
752 10 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
751 9 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
750 9 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
749 9 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
748 4 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
747 4 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
746 4 ตุลาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
745 3 ตุลาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
744 28 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
743 27 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
742 27 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
741 27 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
740 27 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
739 26 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
738 26 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
737 26 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
736 26 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
735 25 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
734 25 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
733 25 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
732 25 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
731 25 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
730 25 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
729 24 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
728 24 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
727 24 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
726 21 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
725 21 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
724 21 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
723 20 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
722 20 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
721 20 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
720 20 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
719 20 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
718 19 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
717 19 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
716 19 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
715 19 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
714 18 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
713 18 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
712 18 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
711 18 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
710 17 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
709 16 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
708 15 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
707 14 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
706 14 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
705 13 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
704 13 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
703 13 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
702 13 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
701 13 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
700 12 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
699 12 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
698 12 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
697 12 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
696 11 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
695 11 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
694 11 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
693 11 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
692 10 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
691 10 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
690 10 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
689 10 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
688 8 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
687 7 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
686 7 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
685 7 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
684 7 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
683 6 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
682 6 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
681 6 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
680 6 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
679 6 กันยายน 2561 08:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
678 5 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
677 5 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
676 5 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเลย
675 5 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
674 5 กันยายน 2561 08:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
673 4 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
672 4 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย
671 2 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
670 2 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
669 1 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
668 1 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
667 31 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
666 31 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
665 30 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
664 30 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
663 30 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย
662 30 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
661 29 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
660 29 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
659 28 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
658 28 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
657 28 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
656 28 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
655 28 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
654 28 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
653 27 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
652 27 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
651 27 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
650 24 สิงหาคม 2561 15:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
649 24 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
648 24 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
647 23 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
646 23 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย
645 23 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
644 23 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
643 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
642 22 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
641 22 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
640 22 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
639 22 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
638 21 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
637 21 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
636 21 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
635 20 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
634 20 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
633 20 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
632 17 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
631 17 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
630 17 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
629 16 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
628 16 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
627 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
626 15 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
625 15 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
624 14 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
623 14 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
622 14 สิงหาคม 2561 08:00 - 16:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
621 10 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
620 10 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
619 10 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
618 10 สิงหาคม 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
617 10 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
616 10 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
615 9 สิงหาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
614 9 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
613 9 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
612 8 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
611 8 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
610 8 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
609 8 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
608 8 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
607 8 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
606 7 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
605 7 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
604 5 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
603 5 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
602 5 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
601 5 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
600 3 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
599 3 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
598 2 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
597 2 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
596 2 สิงหาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
595 1 สิงหาคม 2561 13:00 - 16:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
594 1 สิงหาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
593 31 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
592 30 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
591 27 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
590 26 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
589 26 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
588 26 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
587 26 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
586 26 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
585 25 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
584 25 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
583 25 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
582 25 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
581 25 กรกฎาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
580 25 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
579 25 กรกฎาคม 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
578 25 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
577 24 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
576 24 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
575 24 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
574 24 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
573 23 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
572 23 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
571 23 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
570 20 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
569 19 กรกฎาคม 2561 15:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
568 19 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
567 19 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
566 19 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
565 19 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
564 19 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
563 19 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
562 19 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
561 18 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
560 18 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
559 18 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
558 18 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
557 18 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
556 18 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
555 17 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
554 17 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
553 17 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
552 16 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
551 16 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
550 16 กรกฎาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
549 16 กรกฎาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
548 16 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
547 16 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
546 16 กรกฎาคม 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
545 13 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
544 13 กรกฎาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
543 13 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
542 12 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
541 12 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
540 12 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
539 11 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
538 11 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
537 11 กรกฎาคม 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
536 10 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
535 10 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
534 10 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
533 10 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
532 10 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
531 5 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
530 4 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
529 4 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
528 4 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
527 4 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
526 3 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
525 3 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
524 3 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
523 3 กรกฎาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
522 2 กรกฎาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
521 29 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
520 29 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
519 29 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
518 28 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
517 28 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
516 28 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
515 27 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
514 27 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
513 27 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
512 27 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
511 27 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
510 27 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
509 26 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
508 26 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
507 26 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
506 26 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
505 26 มิถุนายน 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
504 26 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
503 25 มิถุนายน 2561 15:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
502 25 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
501 25 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
500 25 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
499 25 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
498 25 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
497 25 มิถุนายน 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
496 22 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
495 22 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
494 22 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
493 22 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
492 22 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
491 21 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
490 21 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
489 21 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
488 21 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
487 21 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
486 21 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
485 20 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
484 20 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
483 20 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
482 20 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
481 19 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
480 19 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
479 19 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
478 19 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
477 18 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
476 18 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
475 18 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
474 18 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
473 18 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
472 15 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
471 15 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
470 15 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
469 15 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
468 15 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
467 14 มิถุนายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
466 14 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
465 14 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
464 13 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
463 13 มิถุนายน 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
462 13 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
461 12 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
460 12 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
459 12 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
458 12 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
457 11 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
456 11 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
455 8 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
454 8 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
453 6 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
452 6 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
451 6 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย
450 5 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
449 5 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
448 5 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
447 5 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
446 5 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
445 4 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
444 4 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
443 4 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
442 1 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
441 1 มิถุนายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
440 1 มิถุนายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
439 1 มิถุนายน 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
438 1 มิถุนายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
437 31 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
436 31 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
435 30 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
434 30 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
433 29 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
432 28 พฤษภาคม 2561 15:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
431 28 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
430 28 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
429 28 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
428 28 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
427 24 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
426 24 พฤษภาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
425 24 พฤษภาคม 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
424 23 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
423 23 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
422 23 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
421 23 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
420 22 พฤษภาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
419 22 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
418 22 พฤษภาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
417 22 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
416 22 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
415 21 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
414 21 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
413 21 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
412 21 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
411 21 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
410 20 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
409 20 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
408 18 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
407 18 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
406 18 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
405 18 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
404 18 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
403 17 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
402 17 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
401 17 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย
400 17 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
399 16 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
398 16 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
397 16 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
396 16 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
395 15 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
394 15 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
393 14 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
392 11 พฤษภาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
391 10 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
390 10 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
389 10 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
388 9 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
387 9 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
386 9 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
385 9 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
384 8 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
383 8 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
382 8 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
381 7 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
380 4 พฤษภาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
379 4 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
378 4 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
377 3 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
376 2 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
375 2 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
374 2 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
373 2 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
372 2 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
371 1 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
370 1 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
369 30 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
368 30 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
367 27 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
366 26 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
365 26 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
364 25 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
363 25 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
362 25 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
361 25 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
360 25 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
359 24 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
358 24 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
357 24 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
356 24 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
355 24 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
354 23 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
353 23 เมษายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
352 23 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
351 20 เมษายน 2561 15:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
350 20 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
349 20 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
348 20 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
347 20 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
346 20 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
345 19 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
344 19 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
343 18 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
342 18 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
341 18 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
340 18 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
339 17 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
338 11 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
337 10 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
336 10 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
335 9 เมษายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
334 9 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
333 9 เมษายน 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
332 5 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
331 5 เมษายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
330 4 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
329 4 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
328 3 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
327 3 เมษายน 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
326 3 เมษายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
325 2 เมษายน 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
324 2 เมษายน 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
323 2 เมษายน 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
322 30 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
321 30 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
320 30 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
319 30 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
318 30 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
317 29 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
316 29 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
315 29 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
314 28 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
313 28 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
312 28 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
311 28 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
310 28 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
309 27 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
308 27 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
307 27 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
306 27 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
305 27 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
304 27 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย
303 27 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
302 26 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
301 26 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
300 26 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
299 23 มีนาคม 2561 15:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
298 23 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
297 23 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
296 23 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
295 23 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
294 23 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
293 22 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
292 22 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
291 22 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
290 22 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
289 21 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
288 21 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
287 21 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
286 20 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
285 20 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
284 20 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
283 20 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
282 20 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
281 19 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
280 19 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
279 19 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
278 19 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
277 19 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
276 16 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
275 16 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
274 15 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
273 14 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
272 14 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
271 14 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
270 13 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
269 12 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
268 12 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
267 9 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
266 9 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
265 9 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
264 9 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
263 9 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
262 8 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
261 7 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
260 7 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
259 7 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
258 7 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
257 6 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
256 6 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
255 6 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
254 6 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
253 6 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
252 5 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
251 5 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
250 5 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
249 2 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
248 2 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
247 1 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
246 28 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
245 28 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
244 28 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 10:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
243 28 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
242 27 กุมภาพันธ์ 2561 15:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
241 27 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
240 27 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
239 27 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
238 26 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
237 26 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
236 26 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
235 23 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
234 23 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
233 23 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
232 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
231 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
230 22 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
229 22 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
228 21 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
227 21 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
226 21 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
225 21 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย
224 21 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
223 21 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
222 21 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
221 20 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
220 20 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
219 20 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
218 20 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
217 20 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
216 20 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
215 20 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
214 19 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
213 19 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
212 19 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
211 19 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
210 19 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
209 16 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
208 16 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
207 15 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
206 15 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
205 15 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
204 15 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
203 14 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
202 14 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
201 14 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
200 14 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
199 13 กุมภาพันธ์ 2561 15:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
198 13 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
197 13 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
196 13 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
195 13 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
194 13 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
193 12 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
192 8 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
191 8 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
190 8 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
189 7 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
188 7 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
187 7 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
186 7 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
185 6 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
184 6 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
183 6 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
182 5 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
181 5 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
180 5 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
179 2 กุมภาพันธ์ 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
178 2 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
177 1 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
176 31 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
175 31 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
174 31 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 จังหวัดเลย
173 31 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
172 31 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
171 30 มกราคม 2561 15:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
170 30 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
169 29 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
168 29 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
167 29 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
166 29 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
165 29 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
164 29 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
163 29 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
162 27 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
161 26 มกราคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
160 26 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
159 26 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
158 26 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
157 25 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
156 25 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
155 25 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
154 24 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
153 24 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
152 24 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
151 24 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย
150 23 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
149 23 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
148 23 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
147 23 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
146 23 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
145 22 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
144 22 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
143 22 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
142 22 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
141 22 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
140 22 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
139 19 มกราคม 2561 15:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
138 19 มกราคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
137 19 มกราคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
136 19 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
135 19 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
134 18 มกราคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
133 18 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
132 18 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
131 17 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
130 17 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
129 17 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
128 17 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
127 17 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
126 17 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
125 16 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
124 12 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
123 12 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
122 11 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
121 11 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
120 11 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
119 11 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
118 11 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
117 10 มกราคม 2561 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
116 10 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
115 10 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
114 10 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
113 10 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
112 10 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย
111 10 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
110 9 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
109 9 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
108 9 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
107 8 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
106 8 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
105 8 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
104 5 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
103 5 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
102 5 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
101 4 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
100 4 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
99 3 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
98 3 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
97 3 มกราคม 2561 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
96 2 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
95 1 มกราคม 2561 10:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
94 31 ธันวาคม 2560 10:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
93 30 ธันวาคม 2560 10:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
92 28 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
91 28 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
90 28 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 จังหวัดเลย
89 28 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
88 27 ธันวาคม 2560 15:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
87 27 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
86 27 ธันวาคม 2560 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
85 27 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
84 27 ธันวาคม 2560 08:00 - 10:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
83 27 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
82 27 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
81 26 ธันวาคม 2560 13:00 - 15:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
80 26 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
79 26 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
78 26 ธันวาคม 2560 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
77 26 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
76 26 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
75 25 ธันวาคม 2560 15:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
74 25 ธันวาคม 2560 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
73 25 ธันวาคม 2560 13:00 - 15:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
72 25 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
71 25 ธันวาคม 2560 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
70 25 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
69 22 ธันวาคม 2560 15:00 - 17:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
68 22 ธันวาคม 2560 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
67 22 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
66 22 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
65 22 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
64 22 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
63 21 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
62 21 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
61 21 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
60 21 ธันวาคม 2560 08:00 - 10:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
59 21 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
58 21 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
57 21 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
56 20 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
55 20 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
54 20 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
53 19 ธันวาคม 2560 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
52 19 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
51 19 ธันวาคม 2560 13:00 - 15:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
50 19 ธันวาคม 2560 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
49 19 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
48 19 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
47 18 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
46 18 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
45 18 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานคลังจังหวัดเลย
44 15 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
43 15 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
42 15 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
41 15 ธันวาคม 2560 10:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
40 15 ธันวาคม 2560 08:00 - 10:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
39 15 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
38 15 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
37 14 ธันวาคม 2560 13:00 - 15:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
36 14 ธันวาคม 2560 13:00 - 15:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
35 14 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
34 14 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
33 14 ธันวาคม 2560 10:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
32 14 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
31 14 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
30 13 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 จังหวัดเลย
29 13 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
28 13 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
27 13 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
26 13 ธันวาคม 2560 10:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
25 13 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย
24 13 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
23 12 ธันวาคม 2560 15:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
22 12 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
21 8 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
20 8 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
19 8 ธันวาคม 2560 13:00 - 15:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
18 8 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
17 8 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
16 8 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
15 8 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
14 7 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
13 7 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
12 7 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
11 7 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานจังหวัดเลย
10 6 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย
9 6 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
8 6 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
7 6 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
6 4 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
5 4 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูกระดึง ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดเลย
4 4 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูสวนทราย ชั้น 2 จังหวัดเลย
3 4 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
2 1 ธันวาคม 2560 13:00 - 17:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 จังหวัดเลย
1 1 ธันวาคม 2560 08:00 - 12:00 น. ห้องภูเรือ ชั้น 4 สำนักงานจังหวัดเลย