ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
40 ลย 0023.3/ว463 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 20 มกราคม 2564
39 ลย 0023.3/ว455 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 20 มกราคม 2564
38 ลย 0023.3/ว454 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 20 มกราคม 2564
37 ลย 0023.3/ว453 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 20 มกราคม 2564
36 ลย 0032.006/ว442 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ 19 มกราคม 2564
35 ลย 0023.3/ว435 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มกราคม 2564
34 ลย 0023.3/ว430 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 19 มกราคม 2564
33 ลย 0023.2/ว396 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดเลย ในกรณีครบวาระดำรงตำแหน่ง 15 มกราคม 2564
32 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว381 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 18 มกราคม 2564
31 ลย 0017.6/ว374 การตรวจยานพาหนะอย่างเข้มงวด ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจ รอยต่อระหว่างจังหวัด 16 มกราคม 2564
30 ลย 0017.6/ว373 ข้อสั่งการของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 16 มกราคม 2564
29 ลย 0017.6/ว372 ส่งแรงงานลาวกลับภูมิลำเนา 16 มกราคม 2564
28 ลย 0023.2/ว366 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 12/2563 15 มกราคม 2564
27 ลย 0023.3/ว355 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 15 มกราคม 2564
26 ลย 0023.3/ว315 แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14 มกราคม 2564
25 ลย 0032.003/ว251 ขอเลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 12 มกราคม 2564
24 ลย 0032.006/ว221 เลื่อนข้าราชการ 11 มกราคม 2564
23 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว205 เชิญประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE 11 มกราคม 2564
22 ลย 0023.3/ว203 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 8 มกราคม 2564
21 ลย 0017.2/ว197 การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) 11 มกราคม 2564
20 ลย 0017.6/ว194 ให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) 9 มกราคม 2564
19 ลย 0017.6/ว193 ให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) 9 มกราคม 2564
18 ลย 0017.2/ว188 เชิญประชุมติดตามการดำเนินโครงการและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2 8 มกราคม 2564
17 ลย 0032.006/ว183 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 8 มกราคม 2564
16 ลย 0017.2/ว146 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวมหาดไทยฯ 8 มกราคม 2564
15 0019(ลย).(10)11/ว121 การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 7 มกราคม 2564
14 ลย 0032.007/ว119 เชิญประชุม 7 มกราคม 2564
13 ลย 0023.3/ว115 การรวมรุ่นโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) ตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640308 – 64) 7 มกราคม 2564
12 ลย 0023.3/ว113 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม –มีนาคม ๒๕๖4) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 7 มกราคม 2564
11 ลย 0023.2/ว103 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2562 7 มกราคม 2564
10 ลย 0023.3/ว95 ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 6 มกราคม 2564
9 ลย 0023.3/ว93 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส อาร์เอสวี (RSV) ในช่วงการระบาด 6 มกราคม 2564
8 ลย 0032.006/ว89 เลื่อนข้าราชการ 6 มกราคม 2564
7 ลย 0023.3/ว87 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 6 มกราคม 2564
6 ลย 0023.3/ว86 การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกาาภาคบังคับ 6 มกราคม 2564
5 ลย 0023.3/ว85 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 6 มกราคม 2564
4 ลย 0023.3/ว37 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการ 4 มกราคม 2564
3 ลย 0017.6/ว36 การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ 1/64 และข้อกำหนด ฉ.16 4 มกราคม 2564
2 ลย 0017.6/ว31 การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ 1/64 และข้อกำหนด ฉ.16 4 มกราคม 2564
1 ลย 0017.6/ว1 สรุปผลการประชุมข้อราชการสำคัญ 1 มกราคม 2564