ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
1884 ลย 0023.3/ว6539 ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 18 ตุลาคม 2562
1883 ลย 0023.3/ว6538 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา 18 ตุลาคม 2562
1882 ลย 0023.3/ว6537 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 18 ตุลาคม 2562
1881 ลย 0023.3/ว6473 คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 16 ตุลาคม 2562
1880 ลย 0023.3/ว6472 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2562 16 ตุลาคม 2562
1879 ลย 0032.006/ว6469 การประเมินบุคคลและผลงาน 16 ตุลาคม 2562
1878 ลย 0032.006/ว6442 เลื่อนข้าราชการ 15 ตุลาคม 2562
1877 ลย 0032.006/ว6440 เลื่อนข้าราชการ 15 ตุลาคม 2562
1876 ลย 0032.015/ว6438 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 15 ตุลาคม 2562
1875 ลย 0032.006/ว6434 การประเมินบุคคลและผลงาน 15 ตุลาคม 2562
1874 ลย 0032.006/ว6433 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 15 ตุลาคม 2562
1873 ลย 0032.006/ว6431 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 15 ตุลาคม 2562
1872 ลย 0032.001.2/ว6411 ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการด้านการสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 11 ตุลาคม 2562
1871 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว6398 เชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จ 10 ตุลาคม 2562
1870 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว6397 เชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ 10 ตุลาคม 2562
1869 ลย 0023.5/ว6395 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2560 (เพิ่มเติม) 10 ตุลาคม 2562
1868 ลย 0032.006/ว6331 การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งฯ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษลงมา 9 ตุลาคม 2562
1867 ลย 0032.006/ว6329 การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งฯ ประเภททั่วไป ตำแหน่งชำนาญงาน 9 ตุลาคม 2562
1866 ลย 0032.006/ว6320 การประเมินบุคคลและผลงาน 8 ตุลาคม 2562
1865 ลย 0017.2/ว6304 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลุ่มจังหวัด) 8 ตุลาคม 2562
1864 ลย 0008/ว6293 ประชาสัมพันธ์โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 8 ตุลาคม 2562
1863 ลย 0023.3/ว6282 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ตุลาคม 2562
1862 ลย 0032.006/ว6280 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 7 ตุลาคม 2562
1861 ลย 0032.006/ว6279 การประเมินบุคคลและผลงาน 7 ตุลาคม 2562
1860 ลย 0023.3/ว6259 แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 262 4 ตุลาคม 2562
1859 ลย 0023.3/ว6258 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 ตุลาคม 2562
1858 ลย 0032.006/ว6252 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตึ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 4 ตุลาคม 2562
1857 ลย 0017.2/ว6231 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 ตุลาคม 2562
1856 ลย 0017.2/ว6228 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 ตุลาคม 2562
1855 ลย 0023.5/ว6222 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) 2 ตุลาคม 2562
1854 ลย 0023.3/ว6221 การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น 2 ตุลาคม 2562
1853 ลย 0023.3/ว6220 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก 2 ตุลาคม 2562
1852 ลย 0023.3/ว6218 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2 ตุลาคม 2562
1851 ลย 0032.006/ว6173 การประเมินบุคคลและผลงาน 1 ตุลาคม 2562
1850 ลย 0023.3/ว6162 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) 30 กันยายน 2562
1849 ลย 0023.3/ว6161 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี 2562 30 กันยายน 2562
1848 ลย 0023.3/ว6160 แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 62 30 กันยายน 2562
1847 ลย 0032.006/ว6152 เลื่อนข้าราชการ 30 กันยายน 2562
1846 ลย 0023.3/ว6151 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 30 กันยายน 2562
1845 ลย 0032.003/ว6143 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 30 กันยายน 2562
1844 ลย 0032.003/ว6142 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 30 กันยายน 2562
1843 ลย 0023.3/ว6130 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑ 27 กันยายน 2562
1842 ลย 0023.3/ว6129 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 กันยายน 2562
1841 ลย 0023.3/ว6128 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 กันยายน 2562
1840 ลย 0023.3/ว6127 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ 8/2562 27 กันยายน 2562
1839 ลย 0023.3/ว6126 แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 27 กันยายน 2562
1838 ลย 0023.3/ว6124 สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” 27 กันยายน 2562
1837 ลย 0023.3/ว6123 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปี 2561 27 กันยายน 2562
1836 ลย 0032.015/ว6078 เชิญแพทย์แผนไทยประชุมวางแผนกรอบยาสมุนไพรจังหวัดเลย 26 กันยายน 2562
1835 ลย 0023.5/ว6077 การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) 26 กันยายน 2562
1834 ลย 0023.3/ว6074 การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการประชุมทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) 26 กันยายน 2562
1833 ลย 0032.015/ว6070 การกำหนดกรอบรายการยาสมุนไพรหน่วยบริการจังหวัด 26 กันยายน 2562
1832 ลย 0017.5/ว6057 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base (ตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย) 25 กันยายน 2562
1831 ลย 0032.015/ว6039 แจ้งขั้นตอนการต่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน 25 กันยายน 2562
1830 ลย 0032.015/ว6038 แจ้งแนวทางดำเนินการรับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๖๒ 25 กันยายน 2562
1829 ลย 0023.3/ว6035 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 24 กันยายน 2562
1828 ลย 0032.003/ว6033 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 24 กันยายน 2562
1827 ลย 0023.3/ว6017 โครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" จังหวัดเลย (Zero Waste Office) 24 กันยายน 2562
1826 ลย 0023.3/ว6009 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 กันยายน 2562
1825 ลย 0017.2/ว5996 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด ของจังหวัดเลย 23 กันยายน 2562
1824 ลย 0017.2/ว5994 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด ของจังหวัดเลย 23 กันยายน 2562
1823 ลย 0017.2/ว5992 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 23 กันยายน 2562
1822 ลย 0032.006/ว5951 การประเมินบุคคลและผลงาน 23 กันยายน 2562
1821 ลย 0023.5/ว5926 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือน กันยายน 2562ป 20 กันยายน 2562
1820 ลย 0023.3/ว5921 การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 กันยายน 2562
1819 ลย 0032.015/ว5920 อนุมัติให้บุคลากรแพทย์แผนไทยเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการนแพทย์แผนไทย 20 กันยายน 2562
1818 ลย 0023.3/ว5919 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 กันยายน 2562
1817 ลย 0023.3/ว5918 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 กันยายน 2562
1816 ลย 0023.3/ว5917 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) 20 กันยายน 2562
1815 ลย 0023.3/ว5916 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) 20 กันยายน 2562
1814 ลย 0023.3/ว5906 การประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด 20 กันยายน 2562
1813 ลย 0023.5/ว5902 การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปววยเอดส์ (เดือนกันยายน 2562) 20 กันยายน 2562
1812 ลย 0023.5/ว5897 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) โครงการ 20 กันยายน 2562
1811 ลย 0023.3/ว5864 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 กันยายน 2562
1810 ลย 0017.2/ว5844 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 18 กันยายน 2562
1809 ลย 0017.2/ว5843 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 18 กันยายน 2562
1808 ลย 0032.006/ว5839 การประเมินบุคคลและผลงาน 18 กันยายน 2562
1807 ลย 0032.006/ว5835 การประเมินบุคคลและผลงาน 18 กันยายน 2562
1806 ลย 0032.006/ว5821 เลื่อนข้าราชการ 17 กันยายน 2562
1805 ลย 0032.006/ว5820 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน รายนายศักดิ์ดา ดีสม 17 กันยายน 2562
1804 ลย 0032.006/ว5817 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 17 กันยายน 2562
1803 ลย 0032.006/ว5816 การประเมินบุคคลและผลงาน 17 กันยายน 2562
1802 ลย 0032.006/ว5805 เลื่อนข้าราชการ 16 กันยายน 2562
1801 ลย 0023.3/ว5792 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 16 กันยายน 2562
1800 ลย 0023.3/ว5783 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 14 กันยายน 2562
1799 ลย 0023.3/ว5782 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 14 กันยายน 2562
1798 ลย 0023.3/ว5772 การจัดทำทำเนียบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภายใต้แนวคิด 13 กันยายน 2562
1797 ลย 0032.010/ว5768 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกัยการเงินและทรัพย์สิน 13 กันยายน 2562
1796 ลย 0023.3/ว5718 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม 11 กันยายน 2562
1795 ลย 0023.5/ว5717 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 11 กันยายน 2562
1794 ลย 0023.3/ว5715 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) 11 กันยายน 2562
1793 ลย 0032.015/ว5701 ขอเชิญหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการด้านการเเพทย์แผนไทยฯ ดีเด่น จ.เลย 2562 เข้ารับเกียรติบัตร 10 กันยายน 2562
1792 ลย52003/ว5697 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 10 กันยายน 2562
1791 ลย 0018.1/ว5696 แนวทางการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรมการปกครอง 4.0 (DOPA 4.0) ณ ที่ทำการปกครองอำเภอและที่ทำกรปกครองจังหวัด 10 กันยายน 2562
1790 ลย 0017.2/ว5687 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ 10 กันยายน 2562
1789 ลย 0023.3/ว5682 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 25๖3 10 กันยายน 2562
1788 ลย 0032.015/ว5662 ส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 9 กันยายน 2562
1787 ลย 0032.015/ว5660 อนุมัติบุคลากรเข้าประชุม OTOP นวดไทย 9 กันยายน 2562
1786 ลย 0032.015/ว5654 ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการรับใบประกาศ ในโครงการคืนภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทย 9 กันยายน 2562
1785 ลย 0023.3/ว5652 เชิญชวนร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 9 กันยายน 2562
1784 ลย 0023.3/ว5651 เชิญชวนร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 9 กันยายน 2562
1783 ลย 0032.006/ว5643 เลื่อนข้าราชการ 9 กันยายน 2562
1782 ลย 0023.3/ว5634 ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง 9 กันยายน 2562
1781 ลย 0023.3/ว5630 แจ้งเลื่อนขอเชิญเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 และกิจกรรม Bike and Walk Trip 6 กันยายน 2562
1780 ลย 0023.3/ว5628 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 4 เดือนกันยายน 62 6 กันยายน 2562
1779 ลย 0023.3/ว5627 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ษ. 2562 งวดที่ 4 เดือนกันยายน 6 กันยายน 2562
1778 ลย 0023.5/ว5618 การโอนจัดสรรงบฯ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 6 กันยายน 2562
1777 ลย 0023.2/ว5615 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 8/2562 6 กันยายน 2562
1776 ลย 0023.2/ว5614 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 8/2562 6 กันยายน 2562
1775 ลย 0023.2/ว5613 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 8/2562 6 กันยายน 2562
1774 ลย 0032.006/ว5606 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 6 กันยายน 2562
1773 ลย 0032.006/ว5601 เลื่อนข้าราชการ 5 กันยายน 2562
1772 ลย 0032.006/ว5600 เลื่อนข้าราชการ 5 กันยายน 2562
1771 ลย 0023.3/ว5598 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 กันยายน 2562
1770 ลย 0032.015/ว5597 ขอเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุม 5 กันยายน 2562
1769 ลย 0023.3/ว5593 การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” 5 กันยายน 2562
1768 ลย 0023.3/ว5591 ขอซักซ้อมการมอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ 5 กันยายน 2562
1767 ลย 0017.5/ว5582 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 กันยายน 2562
1766 ลย 0023.3/ว5580 แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 กันยายน 2562
1765 ลย 0023.3/ว5573 การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 4 กันยายน 2562
1764 ลย 0023.3/ว5546 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 3 กันยายน 2562
1763 ลย 0023.3/ว5545 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และ ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 3 กันยายน 2562
1762 ลย 0023.3/ว5544 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 3 กันยายน 2562
1761 ลย 0023.3/ว5540 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 3 กันยายน 2562
1760 ลย 0023.3/ว5539 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕ 3 กันยายน 2562
1759 ลย 0032.006/ว5520 เลื่อนข้าราชการ 2 กันยายน 2562
1758 ลย 0023.3/ว5519 แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 กันยายน 2562
1757 ลย 0032.006/ว5515 เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 2 กันยายน 2562
1756 ลย 0032.006/ว5510 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานได้ ราย (นางสาวอาลิสา ชาภักดี) 2 กันยายน 2562
1755 ลย 0032.006/ว5504 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานได้ ราย (นายวทัญญู วงศ์ศีลธรรม) 2 กันยายน 2562
1754 ลย 0017.2/ว5501 แจ้งกำหนดการพิจารณาผล 2 กันยายน 2562
1753 ลย 0017.2/ว5500 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ 2 กันยายน 2562
1752 ลย 0023.3/ว5481 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี 30 สิงหาคม 2562
1751 ลย 0023.3/ว5480 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 30 สิงหาคม 2562
1750 ลย 0023.3/ว5479 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ ๔ (เพิ่มเติม) 30 สิงหาคม 2562
1749 ลย 0023.3/ว5478 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 30 สิงหาคม 2562
1748 ลย 0032.006/ว5448 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานได้ รายนางสาวจุรีพร สุยะดี 30 สิงหาคม 2562
1747 ลย 0032.006/ว5446 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานได้ รายนางพัชรียา ผิวศิริ หะธรรมวงษ์ 30 สิงหาคม 2562
1746 ลย 0032.006/ว5445 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานได้ ราย นางสาวเสาวณีย์ ยาผา 30 สิงหาคม 2562
1745 ลย 0032.001.1/ว5428 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมฯ 30 สิงหาคม 2562
1744 ลย 0030/ว5427 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 30 สิงหาคม 2562
1743 ลย 0023.3/ว5426 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 สิงหาคม 2562
1742 ลย 0023.3/ว5425 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 สิงหาคม 2562
1741 ลย 0023.3/ว5424 ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 29 สิงหาคม 2562
1740 ลย 0023.3/ว5421 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 29 สิงหาคม 2562
1739 ลย 0017.2/ว5402 การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 29 สิงหาคม 2562
1738 ลย 0017.2/ว5398 การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 29 สิงหาคม 2562
1737 ลย 0017.2/ว5397 การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 29 สิงหาคม 2562
1736 ลย 0017.2/ว5393 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่ 5/2562 29 สิงหาคม 2562
1735 ลย 0017.2/ว5392 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย) ครั้งที่ 5/2562 29 สิงหาคม 2562
1734 ลย 0032.003/ว5382 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 สิงหาคม 2562
1733 ลย 0032.003/ว5381 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 สิงหาคม 2562
1732 ลย 0032.015/ว5365 แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ ๓๗๒ ชม. 29 สิงหาคม 2562
1731 ลย 0023.3/ว5364 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 สิงหาคม 2562
1730 ลย 0017.2/ว5357 การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ฯ 28 สิงหาคม 2562
1729 ลย 0023.3/ว5345 การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 28 สิงหาคม 2562
1728 ลย 0023.3/ว5344 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 256๒) 28 สิงหาคม 2562
1727 ลย 0023.3/ว5343 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2562 28 สิงหาคม 2562
1726 ลย 0017.5/ว5323 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 27 สิงหาคม 2562
1725 ลย 0017.2/ว5319 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย 20 ปี ของจังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2562
1724 ลย 0023.3/ว5282 เยาว์ 1 26 สิงหาคม 2562
1723 ลย 0023.3/ว5279 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยกาiก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 สิงหาคม 2562
1722 ลย 0032.006/ว5256 เลื่อนข้าราชการ 24 สิงหาคม 2562
1721 ลย 0023.3/ว5247 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2562 23 สิงหาคม 2562
1720 ลย 0023.3/ว5246 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด 23 สิงหาคม 2562
1719 ลย 0023.3/ว5245 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562) เพิ่มเติม 23 สิงหาคม 2562
1718 ลย 0023.5/ว5242 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 สิงหาคม 2562
1717 ลย 0023.5/ว5241 การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 23 สิงหาคม 2562
1716 ลย 0023.2/ว5239 สำรวจจำนวนศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด 23 สิงหาคม 2562
1715 ลย 0023.3/ว5194 การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค 22 สิงหาคม 2562
1714 ลย 0023.3/ว5174 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ 21 สิงหาคม 2562
1713 ลย 0023.3/ว5150 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 20 สิงหาคม 2562
1712 ลย 0023.3/ว5127 ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะ ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 สิงหาคม 2562
1711 ลย 0023.3/ว5126 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 20 สิงหาคม 2562
1710 ลย 0023.3/ว5125 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
1709 ลย 0023.3/ว5124 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๖/๒๕๖๒ และงวดที่ 7/2562 20 สิงหาคม 2562
1708 ลย 0032.001.1/ว5072 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.หนองหิน บท 5451 เลย 16 สิงหาคม 2562
1707 ลย 0023.2/ว5069 แผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 16 สิงหาคม 2562
1706 ลย 0023.2/ว5066 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 สิงหาคม 2562
1705 ลย 0017.2/ว5064 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 16 สิงหาคม 2562
1704 ลย 0023.2/ว5051 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 15 สิงหาคม 2562
1703 ลย 0032.015/ว5034 ขอเชิญรับใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการคืนภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยให้เเผ่นดิน 15 สิงหาคม 2562
1702 ลย 0017.2/ว5029 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 15 สิงหาคม 2562
1701 ลย 0023.2/ว5020 การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสร้างสุข" (Happy Retirement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 15 สิงหาคม 2562
1700 ลย 0023.3/ว5016 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 14 สิงหาคม 2562
1699 ลย 0032.006/ว5013 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2562 14 สิงหาคม 2562
1698 ลย 0023.2/ว4999 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 26 14 สิงหาคม 2562
1697 ลย 0023.2/ว4997 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (Local Personnel Administration) 14 สิงหาคม 2562
1696 ลย 0023.2/ว4992 ขอสำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีงบประมาณ 2563 14 สิงหาคม 2562
1695 ลย 0032.015/ว4979 แจ้งแผนออกติดตามการดำเนินงานรับรองหมอพื้นบ้านเเละจดสิทธิภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทย 14 สิงหาคม 2562
1694 ลย 0023.3/ว4973 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 สิงหาคม 2562
1693 ลย 0023.3/ว4971 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน 256๒) 13 สิงหาคม 2562
1692 ลย 0023.3/ว4970 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 13 สิงหาคม 2562
1691 ลย 0023.3/ว4969 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 13 สิงหาคม 2562
1690 ลย 0023.3/ว4968 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2562) 13 สิงหาคม 2562
1689 ลย 0023.3/ว4967 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) 13 สิงหาคม 2562
1688 ลย 0023.3/ว4966 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด 13 สิงหาคม 2562
1687 ลย 0023.3/ว4965 แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 สิงหาคม 2562
1686 ลย 0023.3/ว4964 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 13 สิงหาคม 2562
1685 ลย 0032.001.1/ว4954 การจัดประชุม "เว้าจาพาข้าวงาย" ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562
1684 ลย 0032.006/ว4944 การประเมินบุคคลและผลงาน 13 สิงหาคม 2562
1683 ลย 0032.006/ว4943 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน (นางสาวภาวิณี อุตรพรม) 13 สิงหาคม 2562
1682 ลย 0032.006/ว4942 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน (นางสาวกัญภร ทรงคะรักษ์) 13 สิงหาคม 2562
1681 ลย 0032.006/ว4941 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน (นางสาวสุจิตรา หงษ์แพง) 13 สิงหาคม 2562
1680 ลย 0023.3/ว4923 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 9 สิงหาคม 2562
1679 ลย 0023.3/ว4922 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 9 สิงหาคม 2562
1678 ลย 0023.3/ว4921 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง 9 สิงหาคม 2562
1677 ลย 0023.3/ว4897 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลางแทนตำแหน่งที่ว่างลง 8 สิงหาคม 2562
1676 ลย 0023.3/ว4896 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 8 สิงหาคม 2562
1675 ลย 0023.3/ว4895 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 8 สิงหาคม 2562
1674 ลย 0023.2/ว4892 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (เพิ่มเติม) 8 สิงหาคม 2562
1673 ลย 0023.5/ว4891 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) 8 สิงหาคม 2562
1672 ลย 0032.006/ว4833 การประเมินบุคคลและผลงาน 7 สิงหาคม 2562
1671 ลย 0032.006/ว4832 การประเมินบุคคลและผลงาน 7 สิงหาคม 2562
1670 ลย 0032.006/ว4828 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 7 สิงหาคม 2562
1669 ลย 0032.006/ว4827 การประเมินบุคคลและผลงาน 7 สิงหาคม 2562
1668 ลย 0023.3/ว4826 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 7 สิงหาคม 2562
1667 ลย 0032.006/ว4809 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการสายงานพยาบาล 6 สิงหาคม 2562
1666 ลย 0017.2/ว4806 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 6 สิงหาคม 2562
1665 ลย 0023.3/ว4804 บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล 31 กรกฎาคม 2562
1664 ลย 0032.009/ว4774 อนุมัติบุคลากรร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 8 5 สิงหาคม 2562
1663 ลย 0017.2/ว4773 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 สิงหาคม 2562
1662 ลย 0017.2/ว4766 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย) ครั้งที่ 4/2562 5 สิงหาคม 2562
1661 ลย 0032.009/ว4734 อนุมัติบุคลากรร่วมประเมินการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 2 สิงหาคม 2562
1660 ลย 0032.006/ว4729 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 2 สิงหาคม 2562
1659 ลย 0017.2/ว4714 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม 2 สิงหาคม 2562
1658 ลย 0032.006/ว4713 การประเมินบุคคลและผลงาน 2 สิงหาคม 2562
1657 ลย 0032.006/ว4712 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน รายนางสาวปาริฉัตร พวงศรี 2 สิงหาคม 2562
1656 ลย 0023.3/ว4707 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 31 กรกฎาคม 2562
1655 ลย 0023.3/ว4706 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 กรกฎาคม 2562
1654 ลย 0023.3/ว4705 ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 2 31 กรกฎาคม 2562
1653 ลย 0023.3/ว4704 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 31 กรกฎาคม 2562
1652 ลย 0023.3/ว4703 ขอให้เผยแพร่และให้ความรู้ จากเกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 31 กรกฎาคม 2562
1651 ลย 0023.3/ว4701 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 256๒) 31 กรกฎาคม 2562
1650 ลย 0023.3/ว4698 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
1649 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว4697 ขอเชิญอบรม 1 สิงหาคม 2562
1648 ลย 0023.3/ว4688 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 31 กรกฎาคม 2562
1647 ลย 0023.3/ว4687 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 31 กรกฎาคม 2562
1646 ลย 0023.3/ว4650 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ 31 กรกฎาคม 2562
1645 ลย 0023.3/ว4649 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 กรกฎาคม 2562
1644 ลย 0023.3/ว4648 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ไตรมาส 2) 31 กรกฎาคม 2562
1643 ลย 0032.003/ว4633 อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 31 กรกฎาคม 2562
1642 ลย 0032.006/ว4623 รับย้ายข้าราชการเพื่อคัดเลือกบุคคล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 30 กรกฎาคม 2562
1641 ลย 0032.006/ว4622 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 30 กรกฎาคม 2562
1640 ลย 0032.006/ว4620 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 30 กรกฎาคม 2562
1639 ลย 0032.006/ว4605 แจ้งการอนุมัติบุคลากร/ข้าราชการเข้าร่วมการประชุม 30 กรกฎาคม 2562
1638 ลย 0032.006/ว4604 เลื่อนข้าราชการ 30 กรกฎาคม 2562
1637 ลย 0023.3/ว4585 กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 26 กรกฎาคม 2562
1636 ลย 0023.3/ว4584 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ 26 กรกฎาคม 2562
1635 ลย 0023.3/ว4583 ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 กรกฎาคม 2562
1634 ลย 0023.3/ว4582 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 26 กรกฎาคม 2562
1633 ลย 0023.3/ว4581 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ตามโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" จังหวัดเลย Zero Waste Office 26 กรกฎาคม 2562
1632 ลย 0032.006/ว4569 การประเมินบุคคลและผลงาน 26 กรกฎาคม 2562
1631 ลย 0032.006/ว4564 การประเมินบุคคลและผลงาน 26 กรกฎาคม 2562
1630 ลย 0032.003/ว4561 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 กรกฎาคม 2562
1629 ลย 0032.003/ว4560 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 กรกฎาคม 2562
1628 ลย 0017.2/ว4555 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลย) ครั้งที่ 3/2562 26 กรกฎาคม 2562
1627 ลย 0008/ว4553 โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 26 กรกฎาคม 2562
1626 ลย 0023.3/ว4530 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและแจ้งขอบเขตเนื้อหาข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 25 กรกฎาคม 2562
1625 ลย 0023.3/ว4529 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 25 กรกฎาคม 2562
1624 ลย 0023.3/ว4512 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน 25 กรกฎาคม 2562
1623 ลย 0017.2/ว4496 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2562 25 กรกฎาคม 2562
1622 ลย 0017.2/ว4495 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2562 25 กรกฎาคม 2562
1621 ลย 0023.3/ว4488 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) 24 กรกฎาคม 2562
1620 ลย 0023.3/ว4485 การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Center Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 กรกฎาคม 2562
1619 ลย 0017.2/ว4482 แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ประสานงาน ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ของจังหวัดเลย 24 กรกฎาคม 2562
1618 ลย 0032.006/ว4481 เลื่อนข้าราชการ 24 กรกฎาคม 2562
1617 ลย 0032.006/ว4470 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 24 กรกฎาคม 2562
1616 ลย 0032.006/ว4457 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 24 กรกฎาคม 2562
1615 ลย 0023.2/ว4438 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2562 23 กรกฎาคม 2562
1614 ลย 0032.015/ว4357 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 19 กรกฎาคม 2562
1613 ลย 0017.2/ว4352 การประชุมเพื่อระดมและสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ระดับอำเภอ 19 กรกฎาคม 2562
1612 ลย 0032.006/ว4348 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 18 กรกฎาคม 2562
1611 ลย 0017.2/ว4329 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 18 กรกฎาคม 2562
1610 ลย 0032.006/ว4324 การประเมินบุคคลและผลงาน 18 กรกฎาคม 2562
1609 ลย 0032.006/ว4322 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 18 กรกฎาคม 2562
1608 ลย 0023.3/ว4308 ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 16 กรกฎาคม 2562
1607 ลย 0034/ว4295 การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 15 กรกฎาคม 2562
1606 ลย 0017.2/ว4283 แก้ไของค์ประกอบของคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด 15 กรกฎาคม 2562
1605 ลย 0032.006/ว4256 การประเมินบุคคลและผลงาน 12 กรกฎาคม 2562
1604 ลย 0017.2/ว4237 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของ รองนายกรัฐมนตรี 11 กรกฎาคม 2562
1603 ลย 0017.5/ว4230 การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด "ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด" ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 กรกฎาคม 2562
1602 ลย 0034/ว4228 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 10 กรกฎาคม 2562
1601 ลย 0032.015/ว4187 อบรมด้านการแพทย์แผนไทยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม 8 กรกฎาคม 2562
1600 ลย 0017.2/ว4148 ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 กรกฎาคม 2562
1599 ลย 0032.006/ว4147 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการแพทย์แผนไทยฯ 5 กรกฎาคม 2562
1598 ลย 0023.3/ว4136 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 4) 5 กรกฎาคม 2562
1597 ลย 0023.3/ว4133 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 4) 5 กรกฎาคม 2562
1596 ลย 0032.006/ว4097 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 4 กรกฎาคม 2562
1595 ลย 0023.3/ว4078 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2562 3 กรกฎาคม 2562
1594 ลย 0032.006/ว4077 ส่งผลงานฉบับแก้ไขให้กรรมการระดับเขตพิจารณา 3 กรกฎาคม 2562
1593 ลย 0032.003/ว4075 การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๕ ช่วงวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 3 กรกฎาคม 2562
1592 ลย 0017.2/ว4048 เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 3 กรกฎาคม 2562
1591 ลย 0032.006/ว4042 การประเมินบุคคลและผลงาน 2 กรกฎาคม 2562
1590 ลย 0032.003/ว4027 การคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตามโครงการจังหวัดสุขภาพดี เลยขยับเท่ากับแสน 2 กรกฎาคม 2562
1589 ลย 0032.006/ว4025 ยกเลิกคำสั่งจังหวัดเลย 2 กรกฎาคม 2562
1588 ลย 0032.006/ว4024 ยกเลิกคำสั่งจังหวัดเลย 2 กรกฎาคม 2562
1587 ลย 0032.006/ว3951 การประเมินบุคคลและผลงาน 27 มิถุนายน 2562
1586 ลย 0032.006/ว3945 การประเมินบุคคลและผลงาน 27 มิถุนายน 2562
1585 ลย 0032.006/ว3933 เลื่อนข้าราชการ 27 มิถุนายน 2562
1584 ลย 0032.006/ว3932 เลื่อนข้าราชการ 27 มิถุนายน 2562
1583 ลย 0032.006/ว3931 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 27 มิถุนายน 2562
1582 ลย 0032.006/ว3930 เลื่อนข้าราชการ 27 มิถุนายน 2562
1581 ลย 0032.006/ว3927 เลื่อนข้าราชการ 27 มิถุนายน 2562
1580 ลย 0032.006/ว3923 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 27 มิถุนายน 2562
1579 ลย 0017.2/ว3922 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ ” Empowering Strategy Professionals (S-Pro : Smart City Workshop) 27 มิถุนายน 2562
1578 ลย 0023.3/ว3878 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 25 มิถุนายน 2562
1577 ลย 0023.3/ว3876 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 25 มิถุนายน 2562
1576 ลย 0032.006/ว3865 ขอเชิญประชุมพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานราชการซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง 25 มิถุนายน 2562
1575 ลย 0032.003/ว3863 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 25 มิถุนายน 2562
1574 ลย 0032.003/ว3862 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 25 มิถุนายน 2562
1573 ลย 0032.003/ว3861 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 25 มิถุนายน 2562
1572 ลย 0030/ว3847 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 24 มิถุนายน 2562
1571 ลย 0023.3/ว3830 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 21 มิถุนายน 2562
1570 ลย 0023.3/ว3829 เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน 21 มิถุนายน 2562
1569 ลย 0023.3/ว3828 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 21 มิถุนายน 2562
1568 ลย 0023.3/ว3826 แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 มิถุนายน 2562
1567 ลย 0023.3/ว3825 ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ 21 มิถุนายน 2562
1566 ลย 0023.3/ว3806 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21 มิถุนายน 2562
1565 ลย 0023.3/ว3777 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 20 มิถุนายน 2562
1564 ลย 0023.3/ว3775 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 20 มิถุนายน 2562
1563 ลย 0023.3/ว3773 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มิถุนายน 2562
1562 ลย 0032.006/ว3772 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 20 มิถุนายน 2562
1561 ลย 0032.006/ว3761 แจ้งประชาสัมพันธ์อบรมแพทย์แผนไทย 19 มิถุนายน 2562
1560 ลย 0032.006/ว3739 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 18 มิถุนายน 2562
1559 ลย 0032.006/ว3676 เลื่อนข้าราชการ 17 มิถุนายน 2562
1558 ลย 0023.3/ว3670 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 14 มิถุนายน 2562
1557 ลย 0023.3/ว3669 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 14 มิถุนายน 2562
1556 ลย 0023.3/ว3668 ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 14 มิถุนายน 2562
1555 ลย 0023.3/ว3667 ขอเชิญร่วประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวะด ครั้งที่ 3/2562 14 มิถุนายน 2562
1554 ลย 0023.3/ว3666 การมอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 14 มิถุนายน 2562
1553 ลย 0032.015/ว3661 ขอเชิญอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย(Teleconference) ครั้งที่ 5 14 มิถุนายน 2562
1552 ลย 0032.015/ว3658 อนุมัติบุคคลากรเเพทย์แผนไทยร่วมเป็นวิทยากรอบรมการนวดเปิดท่อน้ำนมในคุณเเม่หลังคลอด 14 มิถุนายน 2562
1551 ลย 0032.006/ว3645 การประเมินบุคคลและผลงาน 14 มิถุนายน 2562
1550 ลย 0032.006/ว3642 การประเมินบุคคลและผลงาน 14 มิถุนายน 2562
1549 ลย 0032.006/ว3637 การประเมินบุคคลและผลงาน 14 มิถุนายน 2562
1548 ลย 0018.1/ว3636 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดเลย 14 มิถุนายน 2562
1547 ลย 0023.3/ว3613 เร่งรัดตรวจสอบการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 มิถุนายน 2562
1546 ลย 0032.006/ว3609 เลื่อนข้าราชการ 13 มิถุนายน 2562
1545 ลย 0032.003/ว3574 ขอเชิญประชุมชี้แจงการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปี2552 12 มิถุนายน 2562
1544 ลย 0032.006/ว3572 การประเมินบุคคลและผลงาน 12 มิถุนายน 2562
1543 ลย 0032.006/ว3571 หลักเกณฑ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 12 มิถุนายน 2562
1542 ลย 0032.003/ว3569 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 12 มิถุนายน 2562
1541 ลย 0023.3/ว3565 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มิถุนายน 2562
1540 ลย 0032.006/ว3548 เลื่อนข้าราชการ 11 มิถุนายน 2562
1539 ลย 0032.006/ว3547 เลื่อนข้าราชการ 11 มิถุนายน 2562
1538 ลย 0032.006/ว3543 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 11 มิถุนายน 2562
1537 ลย 0032.006/ว3530 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 11 มิถุนายน 2562
1536 ลย 0017.2/ว3529 ขั้นตอนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน 11 มิถุนายน 2562
1535 ลย 0032.006/ว3499 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 10 มิถุนายน 2562
1534 ลย 0032.015/ว3498 ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเคร่ือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย 10 มิถุนายน 2562
1533 ลย 0032.015/ว3496 อบรมเคร่ือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย (ครั้งที่ 4) 10 มิถุนายน 2562
1532 ลย 0032.006/ว3492 การประเมินบุคคลและผลงาน 10 มิถุนายน 2562
1531 ลย 0032.006/ว3486 เลื่อนข้าราชการ 10 มิถุนายน 2562
1530 ลย 0032.006/ว3485 เลื่อนข้าราชการ 10 มิถุนายน 2562
1529 ลย 0023.3/ว3477 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระดับต้นสังกัด 7 มิถุนายน 2562
1528 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว3476 เชิญเข้าร่วมประชุม 7 มิถุนายน 2562
1527 ลย 0032.003/ว3474 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 7 มิถุนายน 2562
1526 ลย 0032.003/ว3473 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 7 มิถุนายน 2562
1525 ลย 0030/ว3453 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562 7 มิถุนายน 2562
1524 ลย 0032.006/ว3439 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 6 มิถุนายน 2562
1523 ลย 0017.2/ว3417 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 6 มิถุนายน 2562
1522 ลย 0032.003/ว3412 การจัดทำแผนพอ.สว.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 5 มิถุนายน 2562
1521 ลย 0017.5/ว3406 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 มิถุนายน 2562
1520 ลย 0032.006/ว3400 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 5 มิถุนายน 2562
1519 ลย 0032.006/ว3391 การประเมินบุคคลและผลงาน 4 มิถุนายน 2562
1518 ลย 0032.006/ว3381 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 4 มิถุนายน 2562
1517 ลย 0017.2/ว3373 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการ 4 มิถุนายน 2562
1516 ลย 0023.3/ว3368 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 31 พฤษภาคม 2562
1515 ลย 0023.3/ว3367 ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด 31 พฤษภาคม 2562
1514 ลย 0023.3/ว3366 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม 31 พฤษภาคม 2562
1513 ลย 0023.3/ว3365 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562
1512 ลย 0023.3/ว3342 การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562
1511 ลย 0023.3/ว3341 การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 31 พฤษภาคม 2562
1510 ลย 0023.3/ว3338 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2562 31 พฤษภาคม 2562
1509 ลย 0023.3/ว3337 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 พฤษภาคม 2562
1508 ลย 0032.006/ว3296 หนังสือประชาสัมพันธ์สรรหาพนักงานราชการ 31 พฤษภาคม 2562
1507 ลย 0023.3/ว3288 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 30 พฤษภาคม 2562
1506 ลย 0023.3/ว3283 การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 พฤษภาคม 2562
1505 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว3280 ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจคัดกรองสายตา 30 พฤษภาคม 2562
1504 ลย 0032.007/ว3275 ส่งสำเนาคำสั่ง 30 พฤษภาคม 2562
1503 ลย 0032.003/ว3240 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 พฤษภาคม 2562
1502 ลย 0032.003/ว3239 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 พฤษภาคม 2562
1501 ลย 0017.2/ว3226 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและดูแลระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2562
1500 ลย 0032.006/ว3223 การประเมินบุคคลและผลงาน 28 พฤษภาคม 2562
1499 ลย 0032.006/ว3222 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานได้ รายนางสาวลภัสรดา ชื่นใจ 28 พฤษภาคม 2562
1498 ลย 0032.006/ว3169 การประเมินบุคคลและผลงาน 27 พฤษภาคม 2562
1497 ลย 0017.2/ว3159 การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 27 พฤษภาคม 2562
1496 ลย 0017.2/ว3158 การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 27 พฤษภาคม 2562
1495 ลย 0023.3/ว3131 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 24 พฤษภาคม 2562
1494 ลย 0032.006/ว3054 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและเชิญประชุม 21 พฤษภาคม 2562
1493 ลย 0017.2/ว3052 สำรวจข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลข่าวสารฯ 21 พฤษภาคม 2562
1492 ลย 0017.2/ว3033 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 21 พฤษภาคม 2562
1491 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว3024 ขอความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 17 พฤษภาคม 2562
1490 ลย 0023.5/ว2948 การโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256 14 พฤษภาคม 2562
1489 ลย 0032.006/ว2947 การประเมินบุคคลและผลงาน 14 พฤษภาคม 2562
1488 ลย 0032.006/ว2942 การประเมินเลื่อนควบ 14 พฤษภาคม 2562
1487 ลย 0032.006/ว2940 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานได้ รายนางสาวอรวรรณ 14 พฤษภาคม 2562
1486 ลย 0032.006/ว2939 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานได้ ราย นายมนตรี สิงห์พันธ์ 14 พฤษภาคม 2562
1485 ลย 0032.006/ว2932 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 14 พฤษภาคม 2562
1484 ลย 0032.006/ว2931 เลื่อนข้าราชการ 14 พฤษภาคม 2562
1483 ลย 0032.006/ว2930 การประเมินบุคคลและผลงาน 14 พฤษภาคม 2562
1482 ลย 0023.3/ว2915 การสำรวจข้อมูลรายได้ของ อปท. 13 พฤษภาคม 2562
1481 ลย 0023.3/ว2905 ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 13 พฤษภาคม 2562
1480 ลย 0023.3/ว2903 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 13 พฤษภาคม 2562
1479 ลย 0023.3/ว2901 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. เดือน มี.ค. 62 13 พฤษภาคม 2562
1478 ลย 0023.3/ว2898 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน เม.ย. 2562 ให้แก่ อปท. 13 พฤษภาคม 2562
1477 ลย 0023.3/ว2893 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหาร อปท. และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3) 13 พฤษภาคม 2562
1476 ลย 0023.3/ว2892 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหาร อปท. และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3) 13 พฤษภาคม 2562
1475 ลย 0032.009/ว2879 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ปีงบประมาณ 2562 10 พฤษภาคม 2562
1474 ลย 0032.009/ว2878 เชิญประชุม(คณะทำงานการรับรองคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ ปี2562) 10 พฤษภาคม 2562
1473 ลย 0023.5/ว2874 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 10 พฤษภาคม 2562
1472 ลย 0023.3/ว2857 ตรวจสอบการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (เพิ่มเติม) 10 พฤษภาคม 2562
1471 ลย 0017.2/ว2853 ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 10 พฤษภาคม 2562
1470 ลย 0032.006/ว2847 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 8 พฤษภาคม 2562
1469 ลย 0017.2/ว2837 การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 8 พฤษภาคม 2562
1468 ลย 0032.015/ว2827 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด 8 พฤษภาคม 2562
1467 ลย 0018.1/ว2804 การประกาศใช้รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 พฤษภาคม 2562
1466 ลย 0032.006/ว2803 ขอเชิญประชุมพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานราชการซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง 7 พฤษภาคม 2562
1465 ลย 0023.3/ว2787 แจ้งโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 พฤษภาคม 2562
1464 ลย 0023.3/ว2778 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 3/2562 7 พฤษภาคม 2562
1463 ลย 0034/ว2760 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 พฤษภาคม 2562
1462 ลย 0032.015/ว2759 โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 พฤษภาคม 2562
1461 ลย 0032.006/ว2728 แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติในหลักการแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อรอบที่4/2562 2 พฤษภาคม 2562
1460 ลย 0032.015/ว2719 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาการแพทย์แผนไทย 2 พฤษภาคม 2562
1459 ลย 0032.001.1/ว2682 โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเีกยรติ เนื่อในโอกาสมหามงคลพระราชบรมราชาภิเษกฯ 1 พฤษภาคม 2562
1458 ลย 0032.003/ว2681 การเยี่ยมติดตามดำเนินโครงการจังหวัดสุขภาพดีเลยขยับเท่ากับแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 1 พฤษภาคม 2562
1457 ลย 0032.001.1/ว2668 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ 30 เมษายน 2562
1456 ลย 0032.006/ว2656 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สายงานนักวิชาการเงินและบัญชีและนักวิชาการคอมฯ 30 เมษายน 2562
1455 ลย 0032.001.1/ว2654 ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) กระทรวงสาธารณสุข 30 เมษายน 2562
1454 ลย 0032.006/ว2653 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 30 เมษายน 2562
1453 ลย 0032.001.1/ว2652 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 30 เมษายน 2562
1452 ลย 0023.3/ว2636 ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 30 เมษายน 2562
1451 ลย 0017.2/ว2620 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2562 30 เมษายน 2562
1450 ลย 0017.2/ว2619 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2562 30 เมษายน 2562
1449 ลย 0023.3/ว2599 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา 29 เมษายน 2562
1448 ลย 5103.3.12/ว2595 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกีฬาจังหวัดเลย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 29 เมษายน 2562
1447 ลย 0032.006/ว2593 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 29 เมษายน 2562
1446 ลย 0032.006/ว2592 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 29 เมษายน 2562
1445 ลย 0017.2/ว2576 การสำรวจข้อมูลและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ 29 เมษายน 2562
1444 ลย 0032.006/ว2571 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 27 เมษายน 2562
1443 ลย 0032.006/ว2570 แก้ไขการประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลฯชำนาญการ เลื่อนชำนาญการพิเศษ 27 เมษายน 2562
1442 ลย 0032.003/ว2569 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 เมษายน 2562
1441 ลย 0032.003/ว2568 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 เมษายน 2562
1440 ลย 0023.3/ว2553 การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 26 เมษายน 2562
1439 ลย 0032.006/ว2544 เลื่อนข้าราชการ 25 เมษายน 2562
1438 ลย 0032.015/ว2541 อบรมเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย (ครั้งที่ 4) 25 เมษายน 2562
1437 ลย 0017.2/ว2537 พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน 25 เมษายน 2562
1436 ลย 0023.3/ว2528 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 25 เมษายน 2562
1435 ลย 0023.3/ว2527 สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนา ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 25 เมษายน 2562
1434 ลย 0023.3/ว2510 หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร 24 เมษายน 2562
1433 ลย 0023.3/ว2508 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 24 เมษายน 2562
1432 ลย 0032.006/ว2486 ขอเชิญประชุมพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานราชการซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง 23 เมษายน 2562
1431 ลย 0023.3/ว2478 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 เมษายน 2562
1430 ลย 0023.3/ว2476 การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 23 เมษายน 2562
1429 ลย 0023.3/ว2421 ขอให้ทบทวนแก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 22 เมษายน 2562
1428 ลย 0023.3/ว2402 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) 22 เมษายน 2562
1427 ลย 0032.001.1/ว2398 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ(สสอ.ปากชม) 22 เมษายน 2562
1426 ลย 0032.001.1/ว2397 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ(สสอ.ปากชม) 22 เมษายน 2562
1425 ลย 0023.3/ว2369 การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 19 เมษายน 2562
1424 ลย 0032.015/ว2334 ขอเชิญเข้ารับการอบรมกิจกรรมอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสลการณ์เวชปฏิบัติฯ ครั้งที่ 5 18 เมษายน 2562
1423 ลย 0023.3/ว2325 โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร English Class of Tomorror : Towards CEFR” 18 เมษายน 2562
1422 ลย 0023.3/ว2324 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน 256๒) 18 เมษายน 2562
1421 ลย 0023.3/ว2323 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ ๓ 18 เมษายน 2562
1420 ลย 0023.3/ว2322 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ ๓ Tu 18 เมษายน 2562
1419 ลย 0017.2/ว2321 การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 18 เมษายน 2562
1418 ลย 0023.3/ว2318 การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 เมษายน 2562
1417 ลย 0023.3/ว2317 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัด การศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน 256๒) 18 เมษายน 2562
1416 ลย 0023.3/ว2316 แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 18 เมษายน 2562
1415 ลย 0023.3/ว2315 แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 เมษายน 2562
1414 ลย 0023.3/ว2314 การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) 18 เมษายน 2562
1413 ลย 0032.006/ว2300 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 17 เมษายน 2562
1412 ลย 0032.006/ว2299 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 17 เมษายน 2562
1411 ลย 0032.006/ว2298 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2562
1410 ลย 0032.006/ว2297 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2562
1409 ลย 0032.006/ว2296 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2562
1408 ลย 0032.006/ว2294 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และเชิญประชุม 17 เมษายน 2562
1407 ลย 0032.006/ว2293 แจ้งการจัดทำหนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 17 เมษายน 2562
1406 ลย 0023.3/ว2292 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 เมษายน 2562
1405 ลย 0023.5/ว2245 ขอจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ ITAS ของ อปท. 11 เมษายน 2562
1404 ลย 0034/ว2206 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา 10 เมษายน 2562
1403 ลย 0023.3/ว2203 ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563 10 เมษายน 2562
1402 ลย 0032.015/ว2200 การสำรวจพื้นป่าเพ่ือกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร 10 เมษายน 2562
1401 ลย 0032.006/ว2185 เลื่อนข้าราชการ 9 เมษายน 2562
1400 ลย 0032.010/ว2184 มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง 9 เมษายน 2562
1399 ลย 0032.006/ว2170 การประเมินบุคคลและผลงาน 9 เมษายน 2562
1398 ลย 0032.006/ว2169 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 9 เมษายน 2562
1397 ลย 0032.006/ว2139 ผลพิจารณาอนุมัติในหลักการลาศึกษา 5 เมษายน 2562
1396 ลย 0023.3/ว2120 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 3 เมษายน 2562
1395 ลย 0032.006/ว2081 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 3 เมษายน 2562
1394 ลย 0032.006/ว2080 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 3 เมษายน 2562
1393 ลย 0032.006/ว2079 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 3 เมษายน 2562
1392 ลย 0032.006/ว2078 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 3 เมษายน 2562
1391 ลย 0032.006/ว2076 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 3 เมษายน 2562
1390 ลย 0032.006/ว2063 เลื่อนข้าราชการ 2 เมษายน 2562
1389 ลย 0023.3/ว2059 การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 2 เมษายน 2562
1388 ลย 0023.3/ว2058 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 เมษายน 2562
1387 ลย 0023.3/ว2057 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) 2 เมษายน 2562
1386 ลย 0032.006/ว2045 ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 2 เมษายน 2562
1385 ลย 0023.3/ว2022 การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 29 มีนาคม 2562
1384 ลย 0032.006/ว2020 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 29 มีนาคม 2562
1383 ลย 0032.006/ว2019 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 29 มีนาคม 2562
1382 ลย 0023.3/ว2016 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 29 มีนาคม 2562
1381 ลย 0023.3/ว2014 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มีนาคม 2562
1380 ลย 0023.3/ว2013 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มีนาคม 2562
1379 ลย 0023.3/ว2000 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของ ประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 29 มีนาคม 2562
1378 ลย 0023.3/ว1998 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 29 มีนาคม 2562
1377 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1978 ขอเชิญข้าราชการร่วมศึกษาดูงาน 29 มีนาคม 2562
1376 ลย 0032.006/ว1976 การประเมินบุคคลและผลงาน 29 มีนาคม 2562
1375 ลย 0013/ว1974 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย พ.ศ. 2562 จังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2562
1374 ลย 0023.5/ว1968 การโอนจัดสรรค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 29 มีนาคม 2562
1373 ลย 0023.3/ว1966 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2562 29 มีนาคม 2562
1372 ลย 0032.006/ว1959 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 29 มีนาคม 2562
1371 ลย 0032.006/ว1958 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 29 มีนาคม 2562
1370 ลย 0017.2/ว1955 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 28 เมษายน 2562
1369 ลย 0032.003/ว1951 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 28 มีนาคม 2562
1368 ลย 0032.003/ว1942 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 28 มีนาคม 2562
1367 ลย 0023.3/ว1939 ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 28 มีนาคม 2562
1366 ลย 0023.3/ว1928 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 28 มีนาคม 2562
1365 ลย 0023.3/ว1924 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 28 มีนาคม 2562
1364 ลย 0017.2/ว1913 ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ว่าง Banner 28 มีนาคม 2562
1363 ลย 0032.015/ว1888 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการฯ 27 มีนาคม 2562
1362 ลย 0032.003/ว1860 อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 26 มีนาคม 2562
1361 ศธ 02109/ว1853 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 26 มีนาคม 2562
1360 ลย 0034/ว1845 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเลย 25 มีนาคม 2562
1359 ลย 0034/ว1844 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ 25 มีนาคม 2562
1358 ลย 0034/ว1838 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเลย 25 มีนาคม 2562
1357 ลย 0032.006/ว1798 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 23 มีนาคม 2562
1356 ลย 0032.006/ว1797 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 23 มีนาคม 2562
1355 ลย 0032.007/ว1793 ขอเชิญประชุม 22 มีนาคม 2562
1354 ลย 0032.015/ว1791 อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเป้าหมายระยะที่ 2 22 มีนาคม 2562
1353 ลย 0023.3/ว1779 การพิจารณาโครงการจัดงานประเพณีขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น 22 มีนาคม 2562
1352 ลย 0017.2/ว1757 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ 22 มีนาคม 2562
1351 ลย 0023.3/ว1755 การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 21 มีนาคม 2562
1350 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1727 ขอเชิญประชุม 21 มีนาคม 2562
1349 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1726 แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายค่าบริการการฟื้นฟู 21 มีนาคม 2562
1348 ลย 0023.3/ว1724 หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ 21 มีนาคม 2562
1347 ลย 0023.3/ว1723 การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 มีนาคม 2562
1346 ลย 0023.3/ว1717 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 20 มีนาคม 2562
1345 ลย 0023.3/ว1715 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 20 มีนาคม 2562
1344 ลย 0023.3/ว1714 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2562 20 มีนาคม 2562
1343 ลย 0023.3/ว1709 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development Center Information System : CCIS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 20 มีนาคม 2562
1342 ลย 0023.3/ว1708 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม 20 มีนาคม 2562
1341 ลย 0023.3/ว1707 การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 20 มีนาคม 2562
1340 ลย 0023.3/ว1706 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 20 มีนาคม 2562
1339 ลย 0023.3/ว1705 การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 20 มีนาคม 2562
1338 ลย 0023.3/ว1704 แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20 มีนาคม 2562
1337 ศธ 02109/ว1689 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 20 มีนาคม 2562
1336 ลย 0023.3/ว1673 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 มีนาคม 2562
1335 ลย 0023.3/ว1672 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 19 มีนาคม 2562
1334 ลย 0023.3/ว1645 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 มีนาคม 2562
1333 ลย 0032.007/ว1627 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 15 มีนาคม 2562
1332 ลย 0023.3/ว1611 การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 มีนาคม 2562
1331 ลย 0017.5/ว1608 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 15 มีนาคม 2562
1330 ลย 0032.015/ว1602 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เพื่อใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาในทางการแพทย์และวิจัย 15 มีนาคม 2562
1329 ลย 0023.3/ว1595 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา 14 มีนาคม 2562
1328 ลย 0023.3/ว1594 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา 14 มีนาคม 2562
1327 ลย 0032.003/ว1577 การดำเนินง่านโครงการจังหวัดสุขภาพดีเลยขยับเท่ากับแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 14 มีนาคม 2562
1326 ลย 0023.3/ว1555 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 มีนาคม 2562
1325 ลย 0023.3/ว1554 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 มีนาคม 2562
1324 ลย 0023.3/ว1549 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 13 มีนาคม 2562
1323 ลย 0032.003/ว1546 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 13 มีนาคม 2562
1322 ลย 0017.2/ว1510 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่1/2562 12 มีนาคม 2562
1321 ลย 0018.1/ว1492 การเตรียมความพร้อมการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มีนาคม 2562
1320 ลย 0032.006/ว1481 แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติในหลักการแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อรอบที่2/2562 11 มีนาคม 2562
1319 ลย 0023.3/ว1444 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 7 มีนาคม 2562
1318 ลย 0023.3/ว1443 แจ้งให้ไปรับแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 มีนาคม 2562
1317 ลย 0023.3/ว1440 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 7 มีนาคม 2562
1316 ลย 0017.5/ว1435 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 มีนาคม 2562
1315 ลย 0032.006/ว1423 แจ้งอนุมัติบุคลากร/ข้าราชการเข้าร่วมการอบรม 6 มีนาคม 2562
1314 ลย 0023.2/ว1395 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล แทนตำแหน่งที่ว่าง 5 มีนาคม 2562
1313 ลย 0023.2/ว1367 แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่น 7-10 (เพิ่มเติม) 4 มีนาคม 2562
1312 ลย 0023.3/ว1360 การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 4 มีนาคม 2562
1311 ลย 0032.015/ว1326 เคร่ือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยว (ครั้งที่ ๓) 1 มีนาคม 2562
1310 ลย 0023.5/ว1315 การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
1309 ลย 0023.3/ว1310 แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
1308 ลย 0023.3/ว1308 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 28 กุมภาพันธ์ 2562
1307 ลย 0023.3/ว1307 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญประชุมคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
1306 ลย 0023.3/ว1306 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
1305 ลย 0023.3/ว1295 การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง กรณีศึกษากองทุนขยะธนาคารคัดแยกขยะ 28 กุมภาพันธ์ 2562
1304 ลย 0023.2/ว1260 แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 11 – 20 (เพิ่มเติม) 27 กุมภาพันธ์ 2562
1303 ลย 0023.2/ว1259 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานย้อนหลังอบรม 3 เดือน) 27 กุมภาพันธ์ 2562
1302 ลย 0013/ว1252 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื่นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1 ) 27 กุมภาพันธ์ 2562
1301 ลย 0032.003/ว1250 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 27 กุมภาพันธ์ 2562
1300 ลย 0032.003/ว1249 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 27 กุมภาพันธ์ 2562
1299 ลย 0023.3/ว1248 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562
1298 ลย 0023.3/ว1246 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 27 กุมภาพันธ์ 2562
1297 ลย 0023.3/ว1244 กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562
1296 ลย 0023.3/ว1243 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 27 กุมภาพันธ์ 2562
1295 ลย 0023.3/ว1226 ขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในการตรวจติดตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 กุมภาพันธ์ 2562
1294 ลย 0034/ว1225 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 26 กุมภาพันธ์ 2562
1293 ลย 0017.2/ว1222 การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาฯ 26 กุมภาพันธ์ 2562
1292 ลย 0023.3/ว1218 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 26 กุมภาพันธ์ 2562
1291 ลย 0023.3/ว1217 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 26 กุมภาพันธ์ 2562
1290 ลย 0023.3/ว1216 โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 26 กุมภาพันธ์ 2562
1289 ลย 0023.3/ว1215 การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 26 กุมภาพันธ์ 2562
1288 ลย 0032.015/ว1205 ขอเชิญเข้ารับการอบรมกิจกรรมอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนๆไทยฯ 26 กุมภาพันธ์ 2562
1287 ลย 0032.015/ว1187 อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมสัมมนาวิชาการส่งเสริม/สนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ในการนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ 25 กุมภาพันธ์ 2562
1286 ลย 0023.3/ว1180 การจัดซื้อหนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรูืวิทยาศาสตร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562
1285 ลย 0023.3/ว1179 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 25 กุมภาพันธ์ 2562
1284 ลย 0023.3/ว1177 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบทุน พ.ศ. 2561 25 กุมภาพันธ์ 2562
1283 ลย 0032.006/ว1175 แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติในหลักการแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อรอบที่1/2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
1282 ลย 0032.006/ว1174 แจ้งการอนุมัติบุคลากร/ข้าราชการเข้าร่วมการประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2562
1281 ลย 0023.3/ว1148 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์เกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน 22 กุมภาพันธ์ 2562
1280 ลย 0023.3/ว1134 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 กุมภาพันธ์ 2562
1279 ลย 0023.3/ว1133 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 21 กุมภาพันธ์ 2562
1278 ลย 0023.3/ว1132 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 กุมภาพันธ์ 2562
1277 ลย 0023.3/ว1130 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
1276 ลย 0023.3/ว1128 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2561 21 กุมภาพันธ์ 2562
1275 ลย 0023.3/ว1114 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2562
1274 ลย 0023.3/ว1113 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2562
1273 ลย 0023.3/ว1112 กำหนดการตรวจติดตามโครงการพัฒนา และขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2562
1272 ลย 0023.3/ว1111 ขอให้นำเสนอผลงานการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 21 กุมภาพันธ์ 2562
1271 ลย 0023.3/ว1110 ขอให้นำเสนอผลงานการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 21 กุมภาพันธ์ 2562
1270 ลย 0023.3/ว1109 กำหนดการตรวจติดตามโครงการพัฒนา และขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2562
1269 ลย 0013/ว1108 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2562 จังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2562
1268 ลย 0017.2/ว1107 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า ฯ 21 กุมภาพันธ์ 2562
1267 ลย 0032.007/ว1087 เชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 20 กุมภาพันธ์ 2562
1266 ลย 0030/ว1086 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 20 กุมภาพันธ์ 2562
1265 ลย 0023.3/ว1062 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 18 กุมภาพันธ์ 2562
1264 ลย 0023.3/ว1060 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 18 กุมภาพันธ์ 2562
1263 ลย 0023.3/ว1055 ประกาศรายชื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562
1262 ลย 0023.3/ว1046 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรดแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDairy School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
1261 ลย 0008/ว1030 ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-eLog) 18 กุมภาพันธ์ 2562
1260 ลย 0023.3/ว1025 การจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) 15 กุมภาพันธ์ 2562
1259 ลย 0023.3/ว1019 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 กุมภาพันธ์ 2562
1258 ลย 0023.3/ว1018 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 15 กุมภาพันธ์ 2562
1257 ลย 0023.3/ว1015 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 15 กุมภาพันธ์ 2562
1256 ลย 0023.3/ว1014 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 กุมภาพันธ์ 2562
1255 ลย 0023.3/ว1009 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 15 กุมภาพันธ์ 2562
1254 ลย 0023.3/ว1008 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินศึกษา คุณภาพการ(องค์การมหาชน) (สมศ.) 15 กุมภาพันธ์ 2562
1253 ลย 0032.003/ว1003 อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2562
1252 ลย 0017.2/ว985 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย 14 กุมภาพันธ์ 2562
1251 ลย 0023.3/ว973 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอ และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 กุมภาพันธ์ 2562
1250 ลย 0018.1/ว954 การจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 12 กุมภาพันธ์ 2562
1249 ลย 0018.1/ว953 การจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 12 กุมภาพันธ์ 2562
1248 ลย 0023.3/ว949 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12 กุมภาพันธ์ 2562
1247 ลย 0023.3/ว948 ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2562
1246 ลย 0017.2/ว946 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรงค์วันงดดื่มสุรา 12 กุมภาพันธ์ 2562
1245 ลย 0017.2/ว944 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรงค์วันงดดื่มสุรา 12 กุมภาพันธ์ 2562
1244 ลย 0023.3/ว942 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 - 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
1243 ลย 0017.2/ว933 ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์ Banner 12 กุมภาพันธ์ 2562
1242 ลย 0023.3/ว928 โครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" จังหวัดเลย (Zero Waste Office) 12 กุมภาพันธ์ 2562
1241 ลย 0023.3/ว901 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 11 กุมภาพันธ์ 2562
1240 ลย 0023.5/ว898 การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 11 กุมภาพันธ์ 2562
1239 ลย 0032.001.1/ว883 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นข 236เลย (รพ.ภูหลวง) 11 กุมภาพันธ์ 2562
1238 ลย 0023.3/ว881 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนกุมภาาพันธ์ 2561 ตามโครงการ สำนักงานปลอดขยะ จังหวัดเลย (Zero Waste Office) 8 กุมภาพันธ์ 2562
1237 ลย 0023.3/ว878 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 8 กุมภาพันธ์ 2562
1236 ลย 0017.2/ว851 การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรฯ 8 กุมภาพันธ์ 2562
1235 ลย 0023.3/ว847 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 8 กุมภาพันธ์ 2562
1234 ลย 0023.3/ว838 แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือกรณีป้ายแผนกสินค้าของบริษัท สยามแม็คโคร 7 กุมภาพันธ์ 2562
1233 ลย 0023.3/ว837 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 7 กุมภาพันธ์ 2562
1232 ลย 0023.3/ว835 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 7 กุมภาพันธ์ 2562
1231 ลย 0017.2/ว813 ขอเชิญรับฟัง รายการวิทยุ มหาดไทชวนรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562
1230 ลย 0023.3/ว797 โครงการ "มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2561 6 กุมภาพันธ์ 2562
1229 ลย 0032.003/ว786 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย 6 กุมภาพันธ์ 2562
1228 ลย 0032.015/ว757 อนุมัติให้บุคลากรแพทย์แผนไทยร่วมออกพื้นที่เพื่อร่วมออกติดตามงานและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปี 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
1227 ลย 0023.3/ว755 ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
1226 ลย 0023.5/ว750 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562) 5 กุมภาพันธ์ 2562
1225 ลย 0023.5/ว746 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คท่ีมีการแก้ไขข้อความ 5 กุมภาพันธ์ 2562
1224 ลย 0008/ว736 ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-eLog) 4 กุมภาพันธ์ 2562
1223 ลย 0032.001.1/ว732 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรมต.ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 กุมภาพันธ์ 2562
1222 ลย 0023.3/ว727 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 กุมภาพันธ์ 2562
1221 ลย 0032.003/ว725 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 4 กุมภาพันธ์ 2562
1220 ลย 0032.003/ว724 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 4 กุมภาพันธ์ 2562
1219 ลย 0032.007/ว703 อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 1 กุมภาพันธ์ 2562
1218 ลย 0023.3/ว695 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 31 มกราคม 2562
1217 ลย 0032.007/ว694 ส่งสำเนาคำสั่ง 31 มกราคม 2562
1216 ลย 0023.3/ว645 การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30 มกราคม 2562
1215 ลย 0023.3/ว624 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) 30 มกราคม 2562
1214 ลย 0023.3/ว622 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562 30 มกราคม 2562
1213 ลย 0023.3/ว618 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 30 มกราคม 2562
1212 ลย 0023.3/ว617 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน 30 มกราคม 2562
1211 ลย 0023.3/ว616 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 30 มกราคม 2562
1210 ลย 0023.3/ว614 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) 30 มกราคม 2562
1209 ลย 0023.3/ว608 การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มกราคม 2562
1208 ลย 0023.3/ว602 แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 มกราคม 2562
1207 ลย 0032.001.1/ว599 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กข 2342เลย,กจ3814เลย,นข1248เลย (รพ.หนองหิน) 29 มกราคม 2562
1206 ลย 0032.003/ว587 อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 29 มกราคม 2562
1205 ลย 0023.3/ว573 การจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) 28 มกราคม 2562
1204 ลย 0023.3/ว562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) 28 มกราคม 2562
1203 ลย 0023.3/ว561 การพิจารณาโครงการจัดงานประเพณีขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น 28 มกราคม 2562
1202 ลย 0023.3/ว556 ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล 28 มกราคม 2562
1201 ลย 0023.3/ว550 ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 มกราคม 2562
1200 ลย 0023.3/ว549 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... 25 มกราคม 2562
1199 ลย 0023.3/ว532 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 25 มกราคม 2562
1198 ลย 0023.3/ว531 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการา่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 มกราคม 2562
1197 ลย 0023.3/ว530 ขอปรับชื่อแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 25 มกราคม 2562
1196 ลย 0023.3/ว526 การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเส้นทางการเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 25 มกราคม 2562
1195 ลย 0023.3/ว525 การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเส้นทางการเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 25 มกราคม 2562
1194 ลย 0032.001.1/ว516 พิจารณาผลการเจาะสำรวจดิน 25 มกราคม 2562
1193 ลย 0023.3/ว512 การรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 มกราคม 2562
1192 ลย 0032.015/ว509 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 25 มกราคม 2562
1191 ลย 0023.3/ว503 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 24 มกราคม 2562
1190 ลย 0034/ว502 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๒) 24 มกราคม 2562
1189 ลย 0032.015/ว479 ขอเชิญเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมฯ ปีที่ 11 23 มกราคม 2562
1188 ลย 0032.015/ว478 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมฯ ปีที่ 11 23 มกราคม 2562
1187 ลย 0023.3/ว445 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดเลย" ประจำปี พ.ศ. 2562 22 มกราคม 2562
1186 ลย 0023.3/ว443 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 มกราคม 2562
1185 ลย 0023.3/ว442 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) 22 มกราคม 2562
1184 ลย 0023.3/ว437 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงิยอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) 22 มกราคม 2562
1183 ลย 0023.3/ว436 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 22 มกราคม 2562
1182 ลย 0023.3/ว435 การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในด็กปฐมวัย 22 มกราคม 2562
1181 ลย 0023.3/ว434 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 22 มกราคม 2562
1180 ลย 0023.3/ว424 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 มกราคม 2562
1179 ลย 0023.3/ว422 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2561 22 มกราคม 2562
1178 ลย 0023.3/ว417 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (เพิ่มเติม) 22 มกราคม 2562
1177 ลย 0017.5/ว415 ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 22 มกราคม 2562
1176 ลย 0017.2/ว409 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 มกราคม 2562
1175 ลย 0032.003/ว407 ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องงาน ANC, LR, WCC, DSPM, TEDA4I 21 มกราคม 2562
1174 ลย 0023.3/ว365 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 18 มกราคม 2562
1173 ลย 0023.2/ว363 แจ้งมติที่ประชุม กทจ เลย 12 2561 18 มกราคม 2562
1172 ลย 0023.3/ว351 การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ในประเด็น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 17 มกราคม 2562
1171 ลย 0023.3/ว344 การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ 17 มกราคม 2562
1170 ลย 0023.3/ว340 การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 17 มกราคม 2562
1169 ลย 0023.3/ว339 ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 17 มกราคม 2562
1168 ลย 0023.3/ว286 การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) 15 มกราคม 2562
1167 ลย 0017.2/ว271 ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่2/2562 15 มกราคม 2562
1166 ลย 0017.2/ว270 ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่2/2562 15 มกราคม 2562
1165 ลย 0032.006/ว268 การยื่นแบบแสดงความจำนงขอลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 15 มกราคม 2562
1164 ลย 0017.2/ว247 ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 14 มกราคม 2562
1163 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว241 ขอเชิญประชุมเพื่อจับเคลื่อนการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน 14 มกราคม 2562
1162 ลย 0023.3/ว231 ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562 14 มกราคม 2562
1161 ลย 0032.015/ว209 อนุมัติหน่วยบริการร่วมคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ 11 มกราคม 2562
1160 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว200 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสัมมนา:Merit Maker..Drown No More 2018 "สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ" 10 มกราคม 2562
1159 ลย 0032.001.1/ว181 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กง 9388 เลย,กฉ1293เลย,บม1078เลย (รพ.ภูหลวง) 9 มกราคม 2562
1158 ลย 0032.001.1/ว180 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กง 9388 เลย,กฉ1293เลย,บม1078เลย (รพ.ภูหลวง) 9 มกราคม 2562
1157 ลย 0032.001.3/ว174 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 9 มกราคม 2562
1156 ลย 0032.001.3/ว172 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 9 มกราคม 2562
1155 ลย 0032.001.3/ว171 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 9 มกราคม 2562
1154 ลย 0032.001.3/ว170 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 9 มกราคม 2562
1153 ลย 0032.015/ว168 อนุมัติให้บุคลากรอบรมการดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 9 มกราคม 2562
1152 ลย 0032.003/ว159 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ 9 มกราคม 2562
1151 ลย 0023.3/ว141 การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8 มกราคม 2562
1150 ลย 0032.015/ว136 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย 8 มกราคม 2562
1149 ลย 0023.3/ว135 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม 8 มกราคม 2562
1148 ลย 0032.001.1/ว125 สำรวจข้อมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการ 8 มกราคม 2562
1147 ลย 0032.003/ว108 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสุตรฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ CM กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ 8 มกราคม 2562
1146 ลย 0023.3/ว100 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพาสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 มกราคม 2562
1145 ลย 0023.3/ว99 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการ 7 มกราคม 2562
1144 ลย 0023.3/ว98 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561 - 2562 7 มกราคม 2562
1143 ลย 0023.3/ว86 แจ้งวันส่งมอบเครื่องอัดก้อนพลาสติกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 มกราคม 2562
1142 ลย 0023.3/ว81 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปรจะำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 7 มกราคม 2562
1141 ลย 0023.3/ว80 การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) 7 มกราคม 2562
1140 ลย 0017.5/ว68 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดเลย และคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team PMQA 4.0) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 4 มกราคม 2562
1139 ลย 0017.2/ว49 การเยี่ยมชมงานเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย 3 มกราคม 2562
1138 ลย 0032.015/ว6 อนุมัติร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับจังหวัด 2 มกราคม 2562
1137 ลย 0023.3/ว7178 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อน การจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 28 ธันวาคม 2561
1136 ลย 0023.3/ว7172 การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 28 ธันวาคม 2561
1135 ลย 0023.3/ว7169 การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 ธันวาคม 2561
1134 ลย 0023.3/ว7167 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 28 ธันวาคม 2561
1133 ลย 0023.3/ว7160 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุดสื่อเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสาร จินตนาการและสะเต็ม ระดับปฐมวัย (อัจฉริยะตัวน้อย) 28 ธันวาคม 2561
1132 ลย 0023.3/ว7158 การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 28 ธันวาคม 2561
1131 ลย 0023.3/ว7157 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Compettency Test : LCT) ประจำการศึกษา 2562 28 ธันวาคม 2561
1130 ลย 0023.3/ว7156 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 28 ธันวาคม 2561
1129 ลย 0023.3/ว7144 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 28 ธันวาคม 2561
1128 ลย 0023.3/ว7116 เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 27 ธันวาคม 2561
1127 ลย 0023.3/ว7115 เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 27 ธันวาคม 2561
1126 ลย 0023.3/ว7114 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2562 27 ธันวาคม 2561
1125 ลย 0023.3/ว7109 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2561 27 ธันวาคม 2561
1124 ลย 0032.015/ว7095 อนุมัติร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทยฯเขตสุขภาพที่ 8 27 ธันวาคม 2561
1123 ลย 0032.201.1.01/ว7090 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 26 ธันวาคม 2561
1122 ลย 0017.2/ว7088 สรุปการประชุมหารือเรื่องแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบ สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) และการขอร่วมบูรณาการข้อมูลภายในจังหวัด 26 ธันวาคม 2561
1121 ลย 0023.3/ว7084 การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 26 ธันวาคม 2561
1120 ลย 0034/ว7082 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๒) 26 ธันวาคม 2561
1119 ลย 0034/ว7075 พิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ 26 ธันวาคม 2561
1118 ลย 0023.3/ว7043 ขอเชิญประชุม (แจ้งเลื่อนเวลาประชุม) 25 ธันวาคม 2561
1117 ลย 0023.3/ว7032 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 25 ธันวาคม 2561
1116 ลย 0032.015/ว7030 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ (ครั้งที่ 1) 25 ธันวาคม 2561
1115 ลย 0023.3/ว7016 ขอเชิญประชุม 24 ธันวาคม 2561
1114 ลย 0032.015/ว6949 อบรมเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย(ครั้งที่ 2) 21 ธันวาคม 2561
1113 ลย 0017.5/ว6935 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดเลย และคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team PMQA 4.0) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 20 ธันวาคม 2561
1112 ลย 0023.3/ว6919 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 19 ธันวาคม 2561
1111 ลย 0023.3/ว6918 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 ธันวาคม 2561
1110 ลย 0023.3/ว6917 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 ธันวาคม 2561
1109 0019(ลย).(10)11/ว6916 ข้าราชการตำรวจติดต่อประสานงาน 19 ธันวาคม 2561
1108 ลย 0023.2/ว6898 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 12/2561 19 ธันวาคม 2561
1107 ลย 0034/ว6850 การสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ 18 ธันวาคม 2561
1106 ลย 0032.003/ว6845 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 17 ธันวาคม 2561
1105 ลย 0032.003/ว6844 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 17 ธันวาคม 2561
1104 ลย 0032.003/ว6843 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 17 ธันวาคม 2561
1103 ลย 0032.015/ว6830 ขอเชิญเข้ารับการอบรมกิจกรรมอบรมทางไกล(Teleconference)ครั้งที่2/62 17 ธันวาคม 2561
1102 ลย 0023.2/ว6824 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 11/2561 17 ธันวาคม 2561
1101 ลย 0023.2/ว6823 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งทีึ่ 11/2561 17 ธันวาคม 2561
1100 ลย 0023.3/ว6812 โครงการอบรมสัมมนา “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด” 14 ธันวาคม 2561
1099 ลย 0032.015/ว6784 ขอเชิญเข่้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบใบประกาศนียบตรนวดไทย 150 ชั่วโมง 14 ธันวาคม 2561
1098 ลย 0023.3/ว6782 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 ธันวาคม 2561
1097 ลย 0023.3/ว6780 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 ธันวาคม 2561
1096 ลย 0032.007/ว6760 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 13 ธันวาคม 2561
1095 ลย 0032.007/ว6759 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 13 ธันวาคม 2561
1094 ลย 0032.007/ว6758 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 13 ธันวาคม 2561
1093 ลย 0032.007/ว6757 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 13 ธันวาคม 2561
1092 ลย 0032.007/ว6756 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 13 ธันวาคม 2561
1091 ลย 0032.007/ว6755 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 13 ธันวาคม 2561
1090 ลย 0023.3/ว6732 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 12 ธันวาคม 2561
1089 ลย 0023.3/ว6731 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62 12 ธันวาคม 2561
1088 ลย 0023.2/ว6728 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นายช่างโยธา รุ่นที่ 4" 12 ธันวาคม 2561
1087 ลย 0032.001.3/ว6704 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1086 ลย 0023.3/ว6697 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ธันวาคม 2561
1085 ลย 0023.3/ว6695 แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 11 ธันวาคม 2561
1084 ลย 0032.001.3/ว6680 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1083 ลย 0032.001.3/ว6679 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1082 ลย 0032.001.3/ว6678 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1081 ลย 0032.001.3/ว6677 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1080 ลย 0023.3/ว6672 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ 7 ธันวาคม 2561
1079 ลย 0023.3/ว6643 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซลเคิ้ล ประจำเดือนมิถุนายร 2561 ตราโครงการ สำนักงานปลอดขยะจังหวัดเลย 7 ธันวาคม 2561
1078 ลย 0017.2/ว6627 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดเลย 6 ธันวาคม 2561
1077 ลย 0017.2/ว6626 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดเลย 6 ธันวาคม 2561
1076 ลย 0017.2/ว6612 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 ธันวาคม 2561
1075 ลย 0023.2/ว6603 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 4 ธันวาคม 2561
1074 ลย 0017.2/ว6597 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป 4 ธันวาคม 2561
1073 ลย 0017.2/ว6596 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป 4 ธันวาคม 2561
1072 ลย 0017.2/ว6577 ขอเชิญประชุมแนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้นและ บริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 3 ธันวาคม 2561
1071 ลย 0023.3/ว6566 ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 พฤศจิกายน 2561
1070 ลย 0023.3/ว6559 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 30 พฤศจิกายน 2561
1069 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว6531 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2561
1068 ลย 0023.3/ว6493 ขอเชิญร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 29 พฤศจิกายน 2561
1067 ลย 0023.3/ว6474 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 28 พฤศจิกายน 2561
1066 ลย 0023.3/ว6452 การขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัตรราชกุมารี 27 พฤศจิกายน 2561
1065 ลย 0023.3/ว6427 การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 พฤศจิกายน 2561
1064 ลย 0023.5/ว6414 การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 26 พฤศจิกายน 2561
1063 ลย 0023.3/ว6396 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ด้านการศึกษา) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พฤศจิกายน 2561
1062 ลย 0023.3/ว6395 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 26 พฤศจิกายน 2561
1061 ลย 0023.2/ว6351 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 พฤศจิกายน 2561
1060 ลย 0032.001.3/ว6343 แจ้งรับกล้องจุลทรรศน์ 22 พฤศจิกายน 2561
1059 ลย 0032.001.3/ว6342 ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ 22 พฤศจิกายน 2561
1058 ลย 0023.3/ว6336 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา (24TH World Scout Jamboree, 2019) 21 พฤศจิกายน 2561
1057 ลย 0023.3/ว6335 ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ 21 พฤศจิกายน 2561
1056 ลย 0023.3/ว6334 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน 21 พฤศจิกายน 2561
1055 ลย 0023.2/ว6313 โครงวการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 พฤศจิกายน 2561
1054 ลย 0023.2/ว6312 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 พฤศจิกายน 2561
1053 ลย 0023.3/ว6308 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 พฤศจิกายน 2561
1052 ลย 0017.2/ว6300 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการบริหารงานจังหวัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ 20 พฤศจิกายน 2561
1051 ลย 0032.003/ว6298 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 20 พฤศจิกายน 2561
1050 ลย 0032.003/ว6297 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 20 พฤศจิกายน 2561
1049 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว6294 ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพEMR เขตสุขภาพที่ ๘ 20 พฤศจิกายน 2561
1048 ลย 0023.3/ว6279 สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน 20 พฤศจิกายน 2561
1047 ลย 0023.3/ว6278 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561
1046 ลย 0006/ว6266 ขอแจ้งเลื่อนประชุม (วันดินโลก) 19 พฤศจิกายน 2561
1045 ลย 0023.2/ว6260 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (Sustainable Tourism Development for Local Government Executive) 19 พฤศจิกายน 2561
1044 ลย 0032.015/ว6259 ขอส่งผู้อบรมลักสูตรนวดไทย 150 ชม ฝึกภาคสนามและขอสนับสนุนวิทยากรควบคุมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 19 พฤศจิกายน 2561
1043 ลย 0023.3/ว6254 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 พฤศจิกายน 2561
1042 ลย 0023.2/ว6234 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 พฤศจิกายน 2561
1041 ลย 0023.3/ว6222 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 16 พฤศจิกายน 2561
1040 ลย 0032.015/ว6221 ขอเชิญเข้ารับการอบรมกิจกรรมอบรมทางไกล(Teleconference)ครั้งที่1/62 16 พฤศจิกายน 2561
1039 ลย 0032.003/ว6211 .ขอนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมฟื้นฟูผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) จังหวัดเลย ปี2562 16 พฤศจิกายน 2561
1038 ลย 0017.2/ว6202 เชิญร่วมงานเทศกาลต้นคริสมาสภูเรือ 15 พฤศจิกายน 2561
1037 ลย 0032.015/ว6200 ขอส่งสำเนาโครงการผลิตยาสมุนไพรเพื่อกระจายให้หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2562 15 พฤศจิกายน 2561
1036 ลย 0023.3/ว6198 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 15 พฤศจิกายน 2561
1035 ลย 0023.2/ว6193 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 11/2561 15 พฤศจิกายน 2561
1034 ลย 0023.2/ว6192 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 11/2561 15 พฤศจิกายน 2561
1033 ลย 0023.3/ว6160 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 14 พฤศจิกายน 2561
1032 ลย 0023.3/ว6159 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 14 พฤศจิกายน 2561
1031 ลย 0030/ว6151 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ปี 2561-2562 14 พฤศจิกายน 2561
1030 ศธ 02109/ว6136 ขอเชิญประชุมโครงการ Smile Kid School Bus 14 พฤศจิกายน 2561
1029 ลย 0032.001.3/ว6129 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 13 พฤศจิกายน 2561
1028 ลย 0023.3/ว6123 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 13 พฤศจิกายน 2561
1027 ลย 0032.001.3/ว6122 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 13 พฤศจิกายน 2561
1026 ลย 0023.2/ว6114 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 13 พฤศจิกายน 2561
1025 ลย 0023.3/ว6108 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) 13 พฤศจิกายน 2561
1024 ลย 0023.3/ว6107 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) 13 พฤศจิกายน 2561
1023 ลย 0023.3/ว6104 การยืนแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม 13 พฤศจิกายน 2561
1022 ลย 0023.2/ว6101 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิท่ยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 พฤศจิกายน 2561
1021 ลย 0023.3/ว6097 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 พฤศจิกายน 2561
1020 ลย 0023.2/ว6096 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 พฤศจิกายน 2561
1019 ลย 0017.2/ว6090 ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีฯ 12 พฤศจิกายน 2561
1018 ลย 0023.2/ว6085 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12 พฤศจิกายน 2561
1017 ลย 0023.2/ว6084 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" (เพิ่มเติม) 12 พฤศจิกายน 2561
1016 ลย 0023.2/ว6073 โครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนตแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่จะขอรับการประเมินหรือแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 12 พฤศจิกายน 2561
1015 ลย 0023.3/ว6068 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 12 พฤศจิกายน 2561
1014 ลย 0023.3/ว6049 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) 9 พฤศจิกายน 2561
1013 ลย 0032.001.1/ว6030 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ 9 พฤศจิกายน 2561
1012 ลย 0023.3/ว6023 การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ 9 พฤศจิกายน 2561
1011 ลย 0032.001.3/ว6012 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
1010 ลย 0032.001.3/ว6011 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
1009 ลย 0023.3/ว6010 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 พฤศจิกายน 2561
1008 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว6009 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวิทยากรครู ก หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 9 พฤศจิกายน 2561
1007 ลย 0017.2/ว6007 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562 9 พฤศจิกายน 2561
1006 ลย 0023.3/ว6005 การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น 8 พฤศจิกายน 2561
1005 ลย 0023.3/ว6002 การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี 8 พฤศจิกายน 2561
1004 ลย 0023.3/ว6001 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 8 พฤศจิกายน 2561
1003 ลย 0023.3/ว5998 ซักซ้อมแนวทาง "จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 8 พฤศจิกายน 2561
1002 ลย 0023.3/ว5997 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 8 พฤศจิกายน 2561
1001 ลย 0023.3/ว5996 ขอส่งแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573) 8 พฤศจิกายน 2561
1000 ลย 0023.3/ว5991 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 8 พฤศจิกายน 2561
999 ลย 0023.3/ว5989 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 พฤศจิกายน 2561
998 ลย 0023.3/ว5986 ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น 8 พฤศจิกายน 2561
997 ลย 0023.3/ว5983 แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 8 พฤศจิกายน 2561
996 ลย 0032.003/ว5954 อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 7 พฤศจิกายน 2561
995 ลย 0032.201.1.01/ว5888 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ 5 พฤศจิกายน 2561
994 ลย 0017.5/ว5886 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการพัฒนาบุคลากรจังหวัดเลย ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 พฤศจิกายน 2561
993 ลย 0017.5/ว5885 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดเลย และ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team PMQA 4.0) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 พฤศจิกายน 2561
992 ลย 0023.3/ว5883 ซักซ้อมแนวทางการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ 5 พฤศจิกายน 2561
991 ลย 0023.3/ว5874 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 5 พฤศจิกายน 2561
990 ลย 0023.3/ว5873 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 5 พฤศจิกายน 2561
989 ลย 0023.3/ว5871 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 5 พฤศจิกายน 2561
988 ลย 0023.3/ว5870 สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 พฤศจิกายน 2561
987 ลย 0032.001.3/ว5868 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
986 ลย 0032.001.3/ว5867 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
985 ลย 0017.2/ว5827 การบูรณาการแผนงานฯ Area Based 1 พฤศจิกายน 2561
984 ลย 0032.015/ว5823 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง 1 พฤศจิกายน 2561
983 ลย 0017.2/ว5816 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดcctvประจำปี2561 1 พฤศจิกายน 2561
982 ลย 0017.2/ว5815 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดcctvประจำปี2561 1 พฤศจิกายน 2561
981 ลย 0032.001.3/ว5813 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
980 ลย 0032.001.3/ว5811 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
979 ลย 0023.3/ว5808 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2561
978 ลย 0023.2/ว5805 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2560 1 พฤศจิกายน 2561
977 ลย 0032.001.3/ว5804 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
976 ลย 0023.3/ว5802 จอง ว 7 31 ตุลาคม 2561
975 ลย 0023.3/ว5801 การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 31 ตุลาคม 2561
974 ลย 0023.3/ว5800 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 31 ตุลาคม 2561
973 ลย 0023.3/ว5799 ประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาคในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 31 ตุลาคม 2561
972 ลย 0023.3/ว5798 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
971 ลย 0023.3/ว5796 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 31 ตุลาคม 2561
970 ลย 0023.3/ว5795 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 31 ตุลาคม 2561
969 ลย 0017.2/ว5771 ขอเชิญรับชมงานสัมมนา “ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล”ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live “DGAThailand” 31 ตุลาคม 2561
968 ลย 0017.2/ว5769 การขอสนับสนุนข้อมูลเพื่อการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี ฯ 31 ตุลาคม 2561
967 ลย 0017.2/ว5767 การขอสนับสนุนข้อมูลเพื่อการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี ฯ 31 ตุลาคม 2561
966 ลย 0023.2/ว5748 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 ตุลาคม 2561
965 ลย 0032.003/ว5742 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนปี ๒๕๖๒ 30 ตุลาคม 2561
964 ลย 0023.3/ว5730 การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น 30 ตุลาคม 2561
963 ลย 0032.010/ว5709 แต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒ 29 ตุลาคม 2561
962 ลย 0032.001.1/ว5703 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการปี61 (สสอ.ผาขาว)กวก675,กษย950เลย,1กฆ9703 29 ตุลาคม 2561
961 ลย 0023.3/ว5690 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 26 ตุลาคม 2561
960 ลย 0023.5/ว5680 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.61 26 ตุลาคม 2561
959 ลย 0023.3/ว5677 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส ” 26 ตุลาคม 2561
958 ลย 0023.2/ว5675 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การพัฒนาการท่่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น" (Sustainable Tourism Development for Local Government Executive) 26 ตุลาคม 2561
957 ลย 0023.2/ว5674 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executives of Local Administration 4.0) 26 ตุลาคม 2561
956 ลย 0032.003/ว5669 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 ตุลาคม 2561
955 ลย 0032.003/ว5668 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 ตุลาคม 2561
954 ลย 0023.3/ว5659 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) 25 ตุลาคม 2561
953 ลย 0023.3/ว5658 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 25 ตุลาคม 2561
952 ลย 0032.015/ว5655 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด 25 ตุลาคม 2561
951 ลย 0023.5/ว5649 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) 25 ตุลาคม 2561
950 ลย 0032.015/ว5642 ขอเชิญวิทยากรอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง 24 ตุลาคม 2561
949 ลย 0032.015/ว5641 แจ้งให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง 24 ตุลาคม 2561
948 ลย 0023.3/ว5622 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย 24 ตุลาคม 2561
947 ลย 0023.3/ว5621 แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 24 ตุลาคม 2561
946 ลย 0119/ว5613 ขอเชิญร่วมถวายกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 24 ตุลาคม 2561
945 ลย 0008/ว5582 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบโค "โครงการคนรวมกลุ่ม วัวควายรวมคอก" ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 22 ตุลาคม 2561
944 ลย 0023.3/ว5571 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด “เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น” 19 ตุลาคม 2561
943 ลย 0023.3/ว5568 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 19 ตุลาคม 2561
942 ลย 0023.3/ว5567 พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นตามโครงการ "มือถือเก่า ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" 19 ตุลาคม 2561
941 ลย 0023.2/ว5565 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 19 ตุลาคม 2561
940 ลย 0023.2/ว5564 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 19 ตุลาคม 2561
939 ลย 0023.2/ว5537 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 18 ตุลาคม 2561
938 ลย 0032.015/ว5536 อบรมเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย (ครั้งที่ 1) 18 ตุลาคม 2561
937 ลย 0023.3/ว5533 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 18 ตุลาคม 2561
936 ลย 0023.3/ว5532 - 18 ตุลาคม 2561
935 ลย 0023.3/ว5531 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัด การศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 256๑) 18 ตุลาคม 2561
934 ลย 0023.3/ว5530 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ 18 ตุลาคม 2561
933 ลย 0032.001.1/ว5527 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 รพ.เอราวัณ (นข 524 เลย,นข4414 เลย) 18 ตุลาคม 2561
932 ลย 0032.015/ว5526 ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีและจัดกิจกรรมในงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 61 18 ตุลาคม 2561
931 ลย 0032.015/ว5525 ขอเขิญประชุมและร่วมกิจกรรมในงานวันภูมิปัญญการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 61 18 ตุลาคม 2561
930 ลย 0017.2/ว5518 การประชุม ติดตาม สรุปผล การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 18 ตุลาคม 2561
929 ลย 0032.001.1/ว5515 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 รพ.ผาขาว (นข 891 เลย) 18 ตุลาคม 2561
928 ลย 0023.2/ว5499 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (เพิ่มเติม) 17 ตุลาคม 2561
927 ลย 0017.2/ว5498 แบบสำรวจการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 17 ตุลาคม 2561
926 ลย 0030/ว5491 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 17 ตุลาคม 2561
925 ลย 0017.2/ว5461 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 16 ตุลาคม 2561
924 ลย 0017.2/ว5457 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 16 ตุลาคม 2561
923 ลย 0023.2/ว5455 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของเทศบาล(โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ตุลาคม 2561
922 ลย 0023.2/ว5453 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2561 16 ตุลาคม 2561
921 ลย 0023.2/ว5452 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2561 16 ตุลาคม 2561
920 ลย 0023.2/ว5450 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 10/2561 16 ตุลาคม 2561
919 ลย 0023.3/ว5445 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดำแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2561
918 ลย 0032.015/ว5435 ขอเชิญประชุมสื่อสารนโยบายและชี้แจงแผนปฏิบัติการฯ (VDO Conference) 12 ตุลาคม 2561
917 ลย 0023.3/ว5410 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 ตุลาคม 2561
916 ลย 0017.2/ว5405 การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ 11 ตุลาคม 2561
915 ลย 0017.2/ว5404 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจการจัดซื้อ/จัดจ้างฯ 11 ตุลาคม 2561
914 ลย 0023.3/ว5401 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแก้ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวที่ 1 11 ตุลาคม 2561
913 ลย 0023.3/ว5400 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 11 ตุลาคม 2561
912 ลย 0023.3/ว5399 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 11 ตุลาคม 2561
911 ลย 0023.3/ว5366 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 10 ตุลาคม 2561
910 ลย 0023.5/ว5345 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 9 ตุลาคม 2561
909 ลย 0023.3/ว5342 แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 9 ตุลาคม 2561
908 ลย 0023.3/ว5341 การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน 9 ตุลาคม 2561
907 ลย 0013/ว5312 ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 8 ตุลาคม 2561
906 ลย 0023.3/ว5311 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 8 ตุลาคม 2561
905 ลย 0023.2/ว5297 โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5 ตุลาคม 2561
904 ลย 0023.3/ว5292 การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ตุลาคม 2561
903 ลย 0017.2/ว5288 ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 5 ตุลาคม 2561
902 ลย 0017.2/ว5287 ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 5 ตุลาคม 2561
901 กษ 0224.ลย/ว5279 ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดพืชเศรษฐกิจ 5 ตุลาคม 2561
900 ลย 0023.3/ว5277 การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน 5 ตุลาคม 2561
899 ลย 0017.2/ว5271 การสัมมนาทางวิชาการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 4 ตุลาคม 2561
898 ลย 0032.015/ว5270 แจ้งการใช้คำนำหน้านามของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 ตุลาคม 2561
897 ลย 0017.5/ว5252 การแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team PMQA 4.0) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 ตุลาคม 2561
896 ลย 0023.3/ว5242 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 3 ตุลาคม 2561
895 ลย 0032.003/ว5240 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 ตุลาคม 2561
894 ลย 0032.003/ว5239 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 ตุลาคม 2561
893 ลย 0023.3/ว5230 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซลเคิ้ล ประจำเดือนมิถุนายร 2561 ตราโครงการ สำนักงานปลอดขยะจังหวัดเลย 2 ตุลาคม 2561
892 ลย 0023.3/ว5229 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด 2 ตุลาคม 2561
891 ลย 0023.3/ว5228 การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 2 ตุลาคม 2561
890 ลย 0023.3/ว5179 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาคในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 กันยายน 2561
889 ลย 0032.003/ว5145 ขอส่งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยที่๒๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยนยน ๒๕๖๑ 27 กันยายน 2561
888 ลย 0032.003/ว5144 แจ้งปรับแนวทางการบริหารจัดการค่าตอบแทน care giver โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 27 กันยายน 2561
887 ลย 0023.3/ว5136 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) 27 กันยายน 2561
886 ลย 0032.001.1/ว5082 ขอเชิญประชุมโครงการประชุมจนท.ผู้รบผิดชอบงาบริหาร รพช.สสอ.สสจ.ปีงบ61 25 กันยายน 2561
885 ลย 0032.009/ว5064 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองสากล 24 กันยายน 2561
884 ลย 0023.5/ว5060 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลดภัย โรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 3 24 กันยายน 2561
883 ลย 0023.2/ว5042 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วรตำบล 21 กันยายน 2561
882 ลย 0023.2/ว5041 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 21 กันยายน 2561
881 ลย 0023.2/ว5033 ขอเชิญประชุม 21 กันยายน 2561
880 ลย 0023.2/ว5032 ขอเชิญประชุม 21 กันยายน 2561
879 ลย 0017.2/ว5024 ประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด 21 กันยายน 2561
878 ลย 0017.2/ว5023 ประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด 21 กันยายน 2561
877 ลย 0032.003/ว4981 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 19 กันยายน 2561
876 ลย 0023.2/ว4963 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบลาจังหวัดเลย แทนตำแหน่งที่ว่าง 18 กันยายน 2561
875 กษ 0224.ลย/ว4947 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรแลผู้ยากจนจังหวัดเลย 17 กันยายน 2561
874 ลย 0023.2/ว4942 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (Sustainable Tourism Development for Local Government Executive) 17 กันยายน 2561
873 ลย 0023.3/ว4915 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย 14 กันยายน 2561
872 ลย 0013/ว4903 การเดินทางตรวจราชการด้านดิจิทัลของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิณ จั่นตอง) และคณะ 13 กันยายน 2561
871 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว4849 ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด ปิด ประกวดทูบี 11 กันยายน 2561
870 ลย 0023.2/ว4846 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 11 กันยายน 2561
869 ลย 0017.2/ว4828 การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา 11 กันยายน 2561
868 ลย 0023.2/ว4827 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลยทุกท่าน 11 กันยายน 2561
867 ลย 0023.2/ว4813 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 11 กันยายน 2561
866 ลย 0023.2/ว4812 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 11 กันยายน 2561
865 ลย 0023.2/ว4803 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 10 กันยายน 2561
864 ลย 0023.3/ว4784 การตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 7 กันยายน 2561
863 ลย 0023.3/ว4782 ขอความอนุเคราะห์ชุดเคลื่อนที่เร็ว (รถจักรยานพ่วงข้าง) เพื่อต้อนรับคณะทำงานพิจารณาผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 7 กันยายน 2561
862 ลย 0023.5/ว4771 บัญชีนวัตกรรมไทย 7 กันยายน 2561
861 ลย 0032.003/ว4763 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 7 กันยายน 2561
860 ลย 0032.003/ว4762 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 7 กันยายน 2561
859 ลย 0023.2/ว4759 การสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อบูรณาการการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดอง 7 กันยายน 2561
858 ลย 0023.3/ว4741 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม 6 กันยายน 2561
857 ลย 0017.2/ว4738 การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2563) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 กันยายน 2561
856 ลย 0023.3/ว4728 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 5 กันยายน 2561
855 ลย 0032.015/ว4722 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ (ครั้งที่ 3) 5 กันยายน 2561
854 ลย 0023.3/ว4715 แจ้งเลื่อนกำหนดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู่บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ออกไปก่อน 5 กันยายน 2561
853 ลย 0023.5/ว4696 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) 4 กันยายน 2561
852 ลย 0023.3/ว4691 ขอเชิญร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 กันยายน 2561
851 ลย 0023.2/ว4677 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน" 31 สิงหาคม 2561
850 ลย 0023.2/ว4675 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 31 สิงหาคม 2561
849 ลย 0023.2/ว4674 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 31 สิงหาคม 2561
848 ลย 0023.5/ว4667 ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2561 3 กันยายน 2561
847 ลย 0023.3/ว4653 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 31 สิงหาคม 2561
846 ลย 0017.2/ว4627 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 31 สิงหาคม 2561
845 ลย 0023.5/ว4624 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) 31 สิงหาคม 2561
844 ลย 0023.5/ว4623 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561)เพิ่มเติม 31 สิงหาคม 2561
843 ลย 0023.3/ว4616 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) 31 สิงหาคม 2561
842 ลย 0013/ว4602 การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลื่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชนฯ" 30 สิงหาคม 2561
841 ลย 0017.5/ว4596 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 30 สิงหาคม 2561
840 ลย 0017.2/ว4587 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 30 สิงหาคม 2561
839 ลย 0023.2/ว4582 การบึกทึกข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 30 สิงหาคม 2561
838 ลย 0023.2/ว4581 สำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 สิงหาคม 2561
837 ลย 0023.2/ว4580 การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 สิงหาคม 2561
836 ลย 0023.3/ว4565 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 สิงหาคม 2561
835 ลย 0032.001.1/ว4544 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ผาขาว) นข 891เลย,นข603เลย 28 สิงหาคม 2561
834 ลย 0032.001.1/ว4543 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.เอราวัณ) นข524เลย,กข4414เลย,นข161เลย 28 สิงหาคม 2561
833 ลย 0032.001.1/ว4542 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.วังสะพุง) 28 สิงหาคม 2561
832 ลย 0032.001.1/ว4541 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (รพ.รพ.หนองหิน) บท 5451เลย,นข1248เลย,นข23423เลย,กจ3814เลย 28 สิงหาคม 2561
831 ลย 0006/ว4532 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน อบรมถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 27 สิงหาคม 2561
830 ลย 0023.5/ว4529 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 27 สิงหาคม 2561
829 ลย 0023.3/ว4522 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 27 สิงหาคม 2561
828 ลย 0023.2/ว4521 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 27 สิงหาคม 2561
827 ลย 0032.001.1/ว4519 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (รพ.เชียงคาน) 27 สิงหาคม 2561
826 ลย 0023.3/ว4496 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 สิงหาคม 2561
825 ลย 0023.3/ว4482 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561) 23 สิงหาคม 2561
824 ลย 0032.007/ว4481 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 23 สิงหาคม 2561
823 ลย 0032.007/ว4479 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 23 สิงหาคม 2561
822 ลย 0017.2/ว4478 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดฯ 23 สิงหาคม 2561
821 ลย 0017.2/ว4476 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ESAN EXPO 2018 ครั้งที่ 2 23 สิงหาคม 2561
820 ลย 0017.2/ว4468 ขอเชิญร่วมเดินแบบแสดงแฟชั่นโชว์ ในพิธีเปิดงาน ESAN EXPO 2018 ครั้งที่ 2 23 สิงหาคม 2561
819 ลย 0017.2/ว4466 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเลย 23 สิงหาคม 2561
818 ลย 0017.2/ว4464 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเลย 23 สิงหาคม 2561
817 ลย 0032.015/ว4455 อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อเกณฑ์การพัฒนา (TTM HA) 22 สิงหาคม 2561
816 ลย 0032.015/ว4453 ขอเชิญอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย(Teleconference) ครั้งที่ 10 22 สิงหาคม 2561
815 ลย 0032.001.1/ว4445 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (สสอ.เมืองเลย) 22 สิงหาคม 2561
814 ลย 0032.001.1/ว4444 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.เมืองเลย) 22 สิงหาคม 2561
813 ลย 0032.015/ว4443 สำรวจรายชื่อบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 22 สิงหาคม 2561
812 ลย 0017.2/ว4423 เลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 21 สิงหาคม 2561
811 ลย 0017.2/ว4422 เลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 21 สิงหาคม 2561
810 ลย 0023.5/ว4414 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 4 21 สิงหาคม 2561
809 ลย 0032.003/ว4413 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมเวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่ระดับพื้นที่ 21 สิงหาคม 2561
808 ลย 0017.2/ว4402 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 20 สิงหาคม 2561
807 ลย 0017.2/ว4401 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 20 สิงหาคม 2561
806 ลย 0006/ว4386 ขอเชิญประชุม 20 สิงหาคม 2561
805 ลย 0032.006/ว4376 ผลพิจารณาอนุมัติในหลักการลาศึกษา 20 สิงหาคม 2561
804 ลย 0032.006/ว4375 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมR2R Forum ปี 2561 20 สิงหาคม 2561
803 ลย 0023.5/ว4360 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นบานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 17 สิงหาคม 2561
802 ลย 0023.2/ว4341 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... 17 สิงหาคม 2561
801 ลย 0023.2/ว4340 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... 17 สิงหาคม 2561
800 ลย 0017.2/ว4333 การจัดเตรียมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ และความต้องการของจังหวัดเลย เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี 16 สิงหาคม 2561
799 ลย 0017.2/ว4324 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 16 สิงหาคม 2561
798 ลย 0023.3/ว4319 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 16 สิงหาคม 2561
797 ลย 0023.2/ว4315 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 15 สิงหาคม 2561
796 ลย 0023.2/ว4314 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 15 สิงหาคม 2561
795 ลย52001/ว4301 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการแข่งขันจักรยานทางไกล 15 สิงหาคม 2561
794 ลย 0017.2/ว4298 คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ 15 สิงหาคม 2561
793 ลย 0023.3/ว4294 ส่งแบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560 15 สิงหาคม 2561
792 ลย 0023.2/ว4287 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 สิงหาคม 2561
791 ลย 0023.2/ว4281 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 15 สิงหาคม 2561
790 ลย 0023.3/ว4270 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อม สู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ 14 สิงหาคม 2561
789 ลย 0023.3/ว4264 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒5๖๑ 14 สิงหาคม 2561
788 ลย 0006/ว4258 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2561 14 สิงหาคม 2561
787 ลย 0023.2/ว4253 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 14 สิงหาคม 2561
786 ลย 0023.2/ว4249 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลกรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 14 สิงหาคม 2561
785 ลย 0023.2/ว4248 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 14 สิงหาคม 2561
784 ลย 0023.2/ว4247 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 14 สิงหาคม 2561
783 ลย 0023.2/ว4246 การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ 14 สิงหาคม 2561
782 ลย 0017.2/ว4243 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 14 สิงหาคม 2561
781 ลย 0017.2/ว4242 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 14 สิงหาคม 2561
780 ลย 0006/ว4241 ขอเชิญประชุม 14 สิงหาคม 2561
779 ลย 0006/ว4236 ขอเชิญประชุม 14 สิงหาคม 2561
778 ลย 0032.015/ว4219 ขอเชิญอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย(Teleconference)ครั้งที่ 9 10 สิงหาคม 2561
777 ลย 0032.006/ว4204 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 8 9 สิงหาคม 2561
776 ลย 0032.006/ว4171 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศครั้งที่3/2561 8 สิงหาคม 2561
775 ลย 0023.3/ว4156 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 8 สิงหาคม 2561
774 ลย 0032.003/ว4154 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 8 สิงหาคม 2561
773 ลย 0032.003/ว4153 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 8 สิงหาคม 2561
772 ลย 0023.2/ว4152 สรุปผลการประชุม ก.จ ก.ท และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 8 สิงหาคม 2561
771 ลย 0017.2/ว4146 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2561
770 ลย 0017.2/ว4144 การตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 7 สิงหาคม 2561
769 ลย 0023.3/ว4136 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็ดบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 สิงหาคม 2561
768 ลย 0023.3/ว4132 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี 7 สิงหาคม 2561
767 ลย 0023.3/ว4131 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 7 สิงหาคม 2561
766 ลย 0023.3/ว4127 การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 7 สิงหาคม 2561
765 ลย 0023.3/ว4126 ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2561 7 สิงหาคม 2561
764 ลย 0023.3/ว4125 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 สิงหาคม 2561
763 ลย 0023.3/ว4119 การจัดจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 7 สิงหาคม 2561
762 ลย 0023.3/ว4117 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน 2561 7 สิงหาคม 2561
761 ลย 0023.3/ว4116 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 7 สิงหาคม 2561
760 ลย 0023.3/ว4114 ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 สิงหาคม 2561
759 ลย 0023.3/ว4113 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 7 สิงหาคม 2561
758 ลย 0023.3/ว4112 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 7 สิงหาคม 2561
757 ลย 0023.3/ว4111 ประการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 7 สิงหาคม 2561
756 ลย 0023.3/ว4110 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 สิงหาคม 2561
755 ลย 0023.3/ว4109 การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 7 สิงหาคม 2561
754 ลย 0032.001.2/ว4108 การจัดประชุม เว้าจาพาข้าวงาย 7 สิงหาคม 2561
753 ลย 0032.003/ว4028 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ปี งบประมาณ 2561 3 สิงหาคม 2561
752 ลย 0023.3/ว4008 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2561 2 สิงหาคม 2561
751 ลย 0023.3/ว4007 การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 สิงหาคม 2561
750 ลย 0023.2/ว3990 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) 1 สิงหาคม 2561
749 ลย 0017.2/ว3987 การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 1 สิงหาคม 2561
748 ลย 0032.015/ว3980 ขอขอบคุณในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย 1 สิงหาคม 2561
747 ลย 0023.2/ว3965 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 กรกฎาคม 2561
746 ลย 0023.2/ว3964 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 8" 31 กรกฎาคม 2561
745 ลย52005/ว3962 ขอขอบคุณ 31 กรกฎาคม 2561
744 ลย 0023.2/ว3956 การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 31 กรกฎาคม 2561
743 ลย 0023.3/ว3946 แจ้งคณะกรรมการประเมิน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560" (เพิ่มเติม) 31 กรกฎาคม 2561
742 ลย 0023.3/ว3944 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560" (เพิ่มเติม) 31 กรกฎาคม 2561
741 ลย 0023.3/ว3943 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด 31 กรกฎาคม 2561
740 ลย 0023.3/ว3942 ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
739 ลย 0023.5/ว3934 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาส 4 31 กรกฎาคม 2561
738 ลย 0017.5/ว3925 เชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 31 กรกฎาคม 2561
737 ลย 0017.2/ว3924 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 31 กรกฎาคม 2561
736 ลย 0017.2/ว3923 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 31 กรกฎาคม 2561
735 ลย 0032.003/ว3915 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพผู้สูงอายุตามแนวทาง A๒IM 26 กรกฎาคม 2561
734 ลย 0017.2/ว3908 ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Confernce) 26 กรกฎาคม 2561
733 ลย 0032.006/ว3887 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 26 กรกฎาคม 2561
732 ลย 0032.001.1/ว3884 จัดถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่9 25 กรกฎาคม 2561
731 ลย 0032.001.1/ว3883 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ60พรรษานวมินทราชินีสู่องค์กรนำสุขภาพ" ปี 61 25 กรกฎาคม 2561
730 ลย 0023.3/ว3868 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) 25 กรกฎาคม 2561
729 ลย 0023.2/ว3853 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 24 กรกฎาคม 2561
728 ลย 0023.2/ว3852 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 24 กรกฎาคม 2561
727 ลย 0032.015/ว3835 แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมTeleconference ครั้งที่ 8 24 กรกฎาคม 2561
726 ลย 0030/ว3811 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 23 กรกฎาคม 2561
725 ลย 0032.001.1/ว3802 ผู้เกี่ยวข้อง 23 กรกฎาคม 2561
724 ลย 0023.3/ว3792 การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 20 กรกฎาคม 2561
723 ลย 0023.3/ว3788 การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) 23 กรกฎาคม 2561
722 ลย 0006/ว3787 โครงการจัดงานเพื่อ ขยายผลโครงการตามพระราชดำริในเขตพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 22 กรกฎาคม 2561
721 ลย 0013/ว3768 ขอเรียนเชิญชมงานแสดงนิทรรศการภายในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2018" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2561
720 ลย 0032.007/ว3764 ขอให้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 19 กรกฎาคม 2561
719 ลย 0017.2/ว3754 การจัดทำหนังสือรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย 19 กรกฎาคม 2561
718 ลย 0023.3/ว3753 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2561
717 ลย 0023.3/ว3752 เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ 19 กรกฎาคม 2561
716 ลย 0023.3/ว3749 การตรวจสอบการบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 19 กรกฎาคม 2561
715 ลย 0032.007/ว3744 ขอส่งคำสั่ง 19 กรกฎาคม 2561
714 ศธ 02109/ว3743 ขอความร่วมมือคัดเลือกครู หรือ เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ที่สมควรได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2561
713 ลย 0017.2/ว3734 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ 18 กรกฎาคม 2561
712 ลย 0023.5/ว3724 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) 18 กรกฎาคม 2561
711 ลย 0023.2/ว3723 กำหนดการประเมินผลงานการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์เพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 18 กรกฎาคม 2561
710 ลย 0017.2/ว3721 แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 18 กรกฎาคม 2561
709 ลย 0023.2/ว3718 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๑๑" 18 กรกฎาคม 2561
708 ลย 0023.2/ว3717 โครงการฝึกอบรมหลักสุตร "นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๑๒" 18 กรกฎาคม 2561
707 ลย 0023.2/ว3707 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 17 กรกฎาคม 2561
706 ลย 0032.003/ว3680 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมการดำเนินงานสมองเสื่อม 16 กรกฎาคม 2561
705 ลย 0023.2/ว3678 การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักาสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. 16 กรกฎาคม 2561
704 ลย 0023.3/ว3677 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic แนวปฏิบัติ Code of Conduct การท่องเที่ยวโดยชุมชน 16 กรกฎาคม 2561
703 ลย 0023.3/ว3676 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสัมคมฯ (เบี้ยยังชีพต่างๆ) 16 กรกฎาคม 2561
702 ลย 0017.2/ว3667 ขอเชิญร่วมป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานส่งเสริมการตลาดด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ESAN Expo 2018) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 กรกฎาคม 2561
701 ลย 0023.3/ว3664 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 16 กรกฎาคม 2561
700 ลย 0023.3/ว3658 โครงการประกวดสวนสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 กรกฎาคม 2561
699 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว3653 ขอความร่วมมือ 13 กรกฎาคม 2561
698 ลย 0032.009/ว3652 ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรม งานวิจัย ด้านการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อ 13 กรกฎาคม 2561
697 ลย 0023.2/ว3645 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 13 กรกฎาคม 2561
696 ลย 0023.2/ว3643 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 13 กรกฎาคม 2561
695 ลย 0023.3/ว3640 การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 กรกฎาคม 2561
694 ลย 0023.3/ว3624 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดงาน "ประเพณีบุญซำฮะ" ของจังหวัดเลย ประจำปี 2562 13 กรกฎาคม 2561
693 ลย 0023.2/ว3608 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 12 กรกฎาคม 2561
692 ลย 0023.2/ว3607 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 12 กรกฎาคม 2561
691 ลย 0023.2/ว3606 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 12 กรกฎาคม 2561
690 ลย 0023.2/ว3605 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 12 กรกฎาคม 2561
689 ลย 0023.2/ว3604 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 12 กรกฎาคม 2561
688 ลย 0023.2/ว3603 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 12 กรกฎาคม 2561
687 ลย 0032.015/ว3594 อนุมัติให้แพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 กรกฎาคม 2561
686 ลย 0023.3/ว3586 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง 12 กรกฎาคม 2561
685 ลย 0032.003/ว3563 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมระบบลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและระบบรายงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ 11 กรกฎาคม 2561
684 ลย 0032.015/ว3562 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการปนะชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 15 11 กรกฎาคม 2561
683 ลย 0023.2/ว3548 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 10 กรกฎาคม 2561
682 ลย 0023.2/ว3547 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 10 กรกฎาคม 2561
681 ลย 0013/ว3545 ขอความร่วมมือโครงการสำรวจความคิดเห็นขของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 10 กรกฎาคม 2561
680 ลย 0006/ว3544 เร่งรัด ดูแล ปัญหาประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนที่อยู่ในหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 กรกฎาคม 2561
679 ลย 0032.015/ว3541 ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์ คุ้มครองฯ 10 กรกฎาคม 2561
678 ลย 0023.2/ว3531 การกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 กรกฎาคม 2561
677 ลย 0006/ว3529 ปัญหาความเดือดร้อนของผุ้ปลูกสับปะรด 9 กรกฎาคม 2561
676 ลย 0006/ว3509 ขอเชิญประชุม 6 กรกฎาคม 2561
675 ลย 0006/ว3499 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 5 กรกฎาคม 2561
674 ลย 0023.2/ว3485 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 กรกฎาคม 2561
673 ลย 0023.3/ว3469 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561) 4 กรกฎาคม 2561
672 ลย 0023.3/ว3466 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4 4 กรกฎาคม 2561
671 ลย 0023.3/ว3465 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 4 กรกฎาคม 2561
670 ลย 0032.015/ว3462 เชิญเข้าร่วมประชุมประกวดพื้นที่ต้นแบบ 4 กรกฎาคม 2561
669 ลย 0032.015/ว3461 อนุมัติบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุม (พื้นที่ต้นแบบ) 4 กรกฎาคม 2561
668 ลย 0032.015/ว3460 อนุมัติให้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินต้นแบบ 4 กรกฎาคม 2561
667 ลย 0017.2/ว3430 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการผ่านแดน 2 กรกฎาคม 2561
666 ลย 0023.2/ว3417 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำราญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 2 กรกฎาคม 2561
665 ลย 0023.3/ว3375 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2561 29 มิถุนายน 2561
664 ลย 0017.2/ว3362 การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ร่วม จังหวัดเลย-แขวงไชยะบูลี-แขวงหลวงพระบาง 29 มิถุนายน 2561
663 ลย 0017.2/ว3360 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ของจังหวัดเลย 29 มิถุนายน 2561
662 ลย 0017.2/ว3359 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ของจังหวัดเลย 29 มิถุนายน 2561
661 ลย 0017.2/ว3357 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ของจังหวัดเลย 29 มิถุนายน 2561
660 ลย 0023.3/ว3355 มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 29 มิถุนายน 2561
659 ลย 0017.2/ว3353 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 มิถุนายน 2561
658 ลย 0032.007/ว3352 ขอเชิญอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 28 มิถุนายน 2561
657 ลย 0032.007/ว3351 ขอเชิญอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 28 มิถุนายน 2561
656 ลย 0023.3/ว3349 ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวัน เงินค่าอาหารเสริม (นม) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มิถุนายน 2561
655 ลย 0023.3/ว3348 การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 28 มิถุนายน 2561
654 ลย 0032.015/ว3345 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม/และร่วมสังเกตุการณ์ในการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ ปี 2561 28 มิถุนายน 2561
653 ลย 0006/ว3343 ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุขเพื่อไทยนิยม 28 มิถุนายน 2561
652 ลย 0006/ว3342 ขอเชิญอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิง่ประดิษฐและนวัตกรรม 28 มิถุนายน 2561
651 ลย 0006/ว3340 ขอเชิญอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิง่ประดิษฐและนวัตกรรม 28 มิถุนายน 2561
650 ลย 0032.001.2/ว3334 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมินคุณภาพบัญชีปี 2561 28 มิถุนายน 2561
649 ลย 0023.3/ว3333 การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2561
648 ลย 0023.3/ว3332 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 มิถุนายน 2561
647 ลย 0023.3/ว3331 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 มิถุนายน 2561
646 ลย 0023.3/ว3329 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 28 มิถุนายน 2561
645 ลย 0023.3/ว3328 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 28 มิถุนายน 2561
644 ลย 0023.3/ว3327 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 28 มิถุนายน 2561
643 ลย 0023.3/ว3310 แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (ฉบับที่ 3) 27 มิถุนายน 2561
642 ลย 0023.3/ว3305 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) 27 มิถุนายน 2561
641 ลย 0023.2/ว3302 โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" (เพิ่มเติม) 27 มิถุนายน 2561
640 ลย 0032.015/ว3291 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านฯ ครั้งที่15 26 มิถุนายน 2561
639 ลย 0006/ว3275 การจัดงาน เลยนิยม นิยมเลย 25 มิถุนายน 2561
638 ลย 0032.003/ว3266 การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๕ ช่วงวัย ปี ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561
637 ลย 0032.009/ว3256 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care) ประจำปี 2561 25 มิถุนายน 2561
636 ลย 0032.003/ว3245 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 22 มิถุนายน 2561
635 ลย 0032.003/ว3244 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 22 มิถุนายน 2561
634 ลย 0032.003/ว3243 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 22 มิถุนายน 2561
633 ลย 0017.2/ว3234 การขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart City “Loei Smart City” เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 22 มิถุนายน 2561
632 ลย 0017.2/ว3233 การขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart City “Loei Smart City” เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 22 มิถุนายน 2561
631 ลย 0017.2/ว3231 การขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart City “Loei Smart City” เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 22 มิถุนายน 2561
630 ลย 0023.3/ว3213 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 21 มิถุนายน 2561
629 ลย 0023.3/ว3212 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 21 มิถุนายน 2561
628 ลย 0032.015/ว3185 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม/ทำงานเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย 20 มิถุนายน 2561
627 ลย 0032.201.1.01/ว3180 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 20 มิถุนายน 2561
626 ลย 0032.201.1.01/ว3167 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 19 มิถุนายน 2561
625 ลย 0017.2/ว3166 รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 19 มิถุนายน 2561
624 ลย 0017.2/ว3140 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 19 มิถุนายน 2561
623 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว3137 การบันทึกข้อมูลการคัดกรองสายตาต้อกระจก 19 มิถุนายน 2561
622 ลย 0006/ว3133 ขอเชิญประชุม 19 มิถุนายน 2561
621 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว3116 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 18 มิถุนายน 2561
620 ลย 0023.2/ว3110 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 18 มิถุนายน 2561
619 ลย 0023.2/ว3109 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 18 มิถุนายน 2561
618 ลย 0023.3/ว3099 ขอเชิญประชุมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15 มิถุนายน 2561
617 ลย 0032.015/ว3096 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการการแพทย์แผนไทยฯ 15 มิถุนายน 2561
616 ลย 0032.201.1.01/ว3080 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 14 มิถุนายน 2561
615 ลย 0023.2/ว3079 การรับรองสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง 14 มิถุนายน 2561
614 ลย 0023.2/ว3078 การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 14 มิถุนายน 2561
613 ลย 0017.2/ว3075 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 มิถุนายน 2561
612 ลย 0032.015/ว3058 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทย ครั้งที่2 13 มิถุนายน 2561
611 ลย 0032.015/ว3054 อนุมัติบุคลการเข้าร่วมคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯระดับเขตสุขภาพที่ 8 13 มิถุนายน 2561
610 ลย 0032.007/ว3052 ขอเชิญประชุม 13 มิถุนายน 2561
609 ลย 0032.006/ว3050 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมHR4H Forum ปี 2561 12 มิถุนายน 2561
608 ลย 0032.003/ว3049 การจัดทำแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ปีงบประมาณ๒๕๖๒ 12 มิถุนายน 2561
607 ลย 0023.2/ว3048 ซํกซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต.จังหวัด 12 มิถุนายน 2561
606 ลย 0023.3/ว3041 เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561 12 มิถุนายน 2561
605 ลย 0023.3/ว3037 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) 12 มิถุนายน 2561
604 ลย 0023.3/ว3036 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มิถุนายน 2561
603 ลย 0023.2/ว3022 แต่งตั้งอนุคณะกรรมการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ระดับจังหวัด 12 มิถุนายน 2561
602 ลย 0023.2/ว3021 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 12 มิถุนายน 2561
601 ลย 0023.2/ว3020 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 12 มิถุนายน 2561
600 ลย 0032.006/ว3008 ส่งคำสั่งอนมุติให้ข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศปี2561 รอบที่2 11 มิถุนายน 2561
599 ลย 0023.3/ว2978 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 8 มิถุนายน 2561
598 ลย 0023.3/ว2977 การรายงานพื้นที่เป้าหมาย/แผนดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” 8 มิถุนายน 2561
597 ลย 0032.003/ว2976 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 8 มิถุนายน 2561
596 ลย 0032.003/ว2975 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 8 มิถุนายน 2561
595 ลย 0023.3/ว2974 รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 8 มิถุนายน 2561
594 ลย 0023.3/ว2973 หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา 8 มิถุนายน 2561
593 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว2971 การดำเนินโครงการจิตอาสา 8 มิถุนายน 2561
592 ลย 0032.007/ว2968 ขอเชิญประชุม 8 มิถุนายน 2561
591 ลย 0006/ว2963 การจัดงาน เลยนิยม นิยมเลย 8 มิถุนายน 2561
590 ลย 0006/ว2962 การจัดงาน เลยนิยม นิยมเลย 8 มิถุนายน 2561
589 ลย 0013/ว2955 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
588 ลย 0023.2/ว2954 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 7 มิถุนายน 2561
587 ลย 0023.2/ว2953 การสำรวจตำแหน่่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 มิถุนายน 2561
586 ลย 0013/ว2952 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
585 ลย 0023.2/ว2951 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 7 มิถุนายน 2561
584 ลย 0023.2/ว2944 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 7 มิถุนายน 2561
583 ลย 0023.2/ว2943 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 7 มิถุนายน 2561
582 ลย 0032.001.1/ว2897 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบลงทุนจังหวัดและหน่วยบริการ 6 มิถุนายน 2561
581 ลย 0023.3/ว2889 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 6 มิถุนายน 2561
580 ลย 0032.003/ว2875 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมหนุนเสริม ค่ายโฮมฮัก รักลูกหลาน โภชนาการดี 5 มิถุนายน 2561
579 ลย 0023.3/ว2868 ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลการดำเนิโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า 5 มิถุนายน 2561
578 ลย 0017.2/ว2784 การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30 พฤษภาคม 2561
577 ลย 0017.2/ว2774 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดเลย Loei Smart City 30 พฤษภาคม 2561
576 ลย 0017.2/ว2773 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดเลย Loei smart city 30 พฤษภาคม 2561
575 ลย 0023.3/ว2771 ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 พฤษภาคม 2561
574 ลย 0023.3/ว2770 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 30 พฤษภาคม 2561
573 ลย 0023.3/ว2769 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 30 พฤษภาคม 2561
572 ลย 0032.003/ว2746 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและจัดทำ care plan online 28 พฤษภาคม 2561
571 ลย 0023.3/ว2727 ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม 28 พฤษภาคม 2561
570 ลย 0023.3/ว2712 โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 28 พฤษภาคม 2561
569 ลย 0023.3/ว2704 การประชาสัมพันธ์โครงการ "กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก" ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตแลัเครือข่ายใน 12 จังหวัด 25 พฤษภาคม 2561
568 ลย 0032.006/ว2679 ส่งบัญชีจัดสรรแพทย์ปี2ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนปี 2561 24 พฤษภาคม 2561
567 ลย 0003/ว2674 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24 พฤษภาคม 2561
566 ลย 0006/ว2670 เร่งรัด ตรวจสอบ และแก้ไขปัณหากรณีบริษัทแอบอ้างให้เงินทุนกู้ยืมเกษตรกรในพื้นที่ 24 พฤษภาคม 2561
565 ลย 0003/ว2667 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24 พฤษภาคม 2561
564 ลย 0023.3/ว2659 แนวทางการขอใช้ที่ดินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยุบเลิก 23 พฤษภาคม 2561
563 ลย 0013/ว2650 ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 23 พฤษภาคม 2561
562 ลย 0023.3/ว2647 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 พฤษภาคม 2561
561 ลย 0023.3/ว2646 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) 23 พฤษภาคม 2561
560 ลย 0023.2/ว2614 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 22 พฤษภาคม 2561
559 ลย 0006/ว2589 ขอส่งประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 21 พฤษภาคม 2561
558 ลย 0023.3/ว2581 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 พฤษภาคม 2561
557 ลย 0032.001.1/ว2580 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 2561 และต่อพรบ.รถจักรยานยนต์ราชการ(สสอ.ปากชม) 18 พฤษภาคม 2561
556 ลย 0023.3/ว2579 โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561 18 พฤษภาคม 2561
555 ลย 0023.3/ว2556 ประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 17 พฤษภาคม 2561
554 ลย 0023.3/ว2555 ประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 17 พฤษภาคม 2561
553 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว2551 ส่งข้อสั่งการการดำเนินงานด้านยาเสพติด 17 พฤษภาคม 2561
552 ลย 0017.2/ว2536 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 16 พฤษภาคม 2561
551 ลย 0017.2/ว2535 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 16 พฤษภาคม 2561
550 ลย 0023.2/ว2533 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 16 พฤษภาคม 2561
549 ลย 0023.2/ว2532 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 16 พฤษภาคม 2561
548 ลย 0032.003/ว2522 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 16 พฤษภาคม 2561
547 ลย 0034/ว2520 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 2561
546 ลย 0023.2/ว2508 แก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 15 พฤษภาคม 2561
545 ลย 0023.3/ว2499 แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 15 พฤษภาคม 2561
544 ลย 0023.3/ว2498 ขอความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัด ในการจัดการขยะมูลฝอย ตามแนวทาง "ประชารัฐ" เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 15 พฤษภาคม 2561
543 ลย 0023.3/ว2496 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) 15 พฤษภาคม 2561
542 ลย 0017.2/ว2492 โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ฯ 15 พฤษภาคม 2561
541 ลย 0017.2/ว2490 โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ฯ 15 พฤษภาคม 2561
540 ลย 0017.2/ว2488 โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ฯ 15 พฤษภาคม 2561
539 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว2485 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 15 พฤษภาคม 2561
538 ลย 0023.3/ว2463 ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อำเภอเชียงคาน 11 พฤษภาคม 2561
537 ลย 0032.003/ว2460 การประเมินตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term care) xit0exu ๒๕๖๑ 11 พฤษภาคม 2561
536 ลย 0023.2/ว2442 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา 10 พฤษภาคม 2561
535 ลย 0023.2/ว2441 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา 10 พฤษภาคม 2561
534 ลย 0032.010/ว2439 ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการในการป้องกัน จนท.ของรัฐ มิให้เกี่ยวข้องกันการค้ามนุษย์ 10 พฤษภาคม 2561
533 ลย 0023.3/ว2433 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 10 พฤษภาคม 2561
532 ลย 0023.3/ว2432 ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครูทางไกล ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 พฤษภาคม 2561
531 ลย 0023.2/ว2427 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 10 พฤษภาคม 2561
530 ลย 0032.006/ว2411 ส่งสำเนาคำสั่งลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศปีการศึกษา2561 9 พฤษภาคม 2561
529 ลย 0032.010/ว2410 ส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาค 9 พฤษภาคม 2561
528 ลย 0032.010/ว2409 ส่งคำสั่งมอบอำนาจสั่งซื่อสั่งจ้างด้วยเงินบริจาค 9 พฤษภาคม 2561
527 ลย 0023.2/ว2404 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 9 พฤษภาคม 2561
526 ลย 0023.2/ว2403 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 9 พฤษภาคม 2561
525 ลย 0023.3/ว2397 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 พฤษภาคม 2561
524 ลย 0023.3/ว2396 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 พฤษภาคม 2561
523 ลย 0023.3/ว2395 การเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน 8 พฤษภาคม 2561
522 ลย 0023.2/ว2360 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 7 พฤษภาคม 2561
521 ลย 0013/ว2359 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ 7 พฤษภาคม 2561
520 ลย 0023.3/ว2356 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับบุคลากรถ่ายโอน 7 พฤษภาคม 2561
519 ลย 0023.3/ว2354 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 7 พฤษภาคม 2561
518 ลย 0023.3/ว2353 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 7 พฤษภาคม 2561
517 ลย 0023.3/ว2352 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2651 7 พฤษภาคม 2561
516 ลย 0023.3/ว2351 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 7 พฤษภาคม 2561
515 ลย 0023.3/ว2350 ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 7 พฤษภาคม 2561
514 ลย 0017.2/ว2342 ขอเชิญประชุมรับฟังร่างแผนเชื่อมโยงการพัฒนาภาค และการพัฒนาบุคลากร 7 พฤษภาคม 2561
513 ลย 0023.2/ว2339 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 7 พฤษภาคม 2561
512 ลย 0032.006/ว2335 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมเรื่องเงินทองต้องวางแผน 4 พฤษภาคม 2561
511 ลย75401/ว2329