ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
791 ลย 0023.5/ว7230 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) 29 กันยายน 2563
790 ลย 0032.006/ว7228 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 29 กันยายน 2563
789 ลย 0032.006/ว7227 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 29 กันยายน 2563
788 ลย 0032.006/ว7226 การประเมินบุคคลและผลงาน 29 กันยายน 2563
787 ลย 0032.006/ว7225 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 29 กันยายน 2563
786 ลย 0032.003/ว7220 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 กันยายน 2563
785 ลย 0032.003/ว7219 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 กันยายน 2563
784 ลย 0023.5/ว7199 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 28 กันยายน 2563
783 ลย 0023.5/ว7191 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) เพิ่มเติม 28 กันยายน 2563
782 ลย 0023.5/ว7188 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) เพิ่มเติม 28 กันยายน 2563
781 ลย 0032.006/ว7180 เลื่อนข้าราชการ 28 กันยายน 2563
780 ลย 0032.006/ว7179 เลื่อนข้าราชการ 28 กันยายน 2563
779 ลย 0023.3/ว7101 ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดบูธแสดงผลงาน ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 25 กันยายน 2563
778 ลย 0017.2/ว7091 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเลาะเลย 24 กันยายน 2563
777 ลย 0032.006/ว7090 เลื่อนข้าราชการ 24 กันยายน 2563
776 ลย 0032.006/ว7089 เลื่อนข้าราชการ 24 กันยายน 2563
775 ลย 5103.3.12/ว7056 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเลย 23 กันยายน 2563
774 ลย 0032.001.1/ว7053 ขอเชิญประชุม 23 กันยายน 2563
773 ลย 0023.3/ว6987 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม 21 กันยายน 2563
772 ลย 0032.003/ว6981 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 21 กันยายน 2563
771 ลย 0017.6/ว6961 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 18 กันยายน 2563
770 ลย 0017.2/ว6949 การบันทึกและการรายงานข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 กันยายน 2563
769 ลย 0032.015/ว6918 สำรวจข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านนวดไทย) และคลินิกแพทย์ไทย 18 กันยายน 2563
768 ลย 0032.015/ว6917 สำรวจข้อมูลบริการและบุคคลากรเเพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ 18 กันยายน 2563
767 ลย 0023.3/ว6909 ขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล 17 กันยายน 2563
766 ลย 0032.006/ว6872 การประเมินบุคคลและผลงาน 16 กันยายน 2563
765 ลย 0023.2/ว6869 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2563 16 กันยายน 2563
764 ลย 0017.2/ว6865 การเตรียมการชี้แจงในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 16 กันยายน 2563
763 ลย 0032.006/ว6860 การประเมินบุคคลและผลงาน 15 กันยายน 2563
762 ลย 0023.3/ว6856 ขอเชิญร่วมรับรางวัลและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 15 กันยายน 2563
761 ลย 0032.006/ว6842 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 15 กันยายน 2563
760 ลย 0023.5/ว6834 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5 15 กันยายน 2563
759 ลย 0017.6/ว6833 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 15 กันยายน 2563
758 ลย 0032.006/ว6819 การประเมินบุคคลและผลงานฯ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 14 กันยายน 2563
757 ลย 0032.006/ว6818 การประเมินบุคคลและผลงานฯ ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินฯ 14 กันยายน 2563
756 ลย 0023.3/ว6800 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำแอพลิเคชั่นกับกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิลและตลาดนัดรีไซเคิลจังหวัดเลย ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับประเทศ รุ่นที่2ไปรุ่น1 14 กันยายน 2563
755 ลย 0023.3/ว6799 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำแอพลิเคชั่นกับกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิลและตลาดนัดรีไซเคิลจังหวัดเลย ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 14 กันยายน 2563
754 ลย 0032.006/ว6797 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 14 กันยายน 2563
753 ลย 0017.2/ว6794 การประชุมบูรณาการเพื่อจัดทำและพิจารณาแผนงาน/โครงการฯ 14 กันยายน 2563
752 ลย 0017.2/ว6793 การประชุมบูรณาการเพื่อจัดทำและพิจารณาแผนงาน/โครงการฯ 14 กันยายน 2563
751 ลย 0032.006/ว6788 การประเมินบุคคลและผลงาน 14 กันยายน 2563
750 ลย 0032.006/ว6785 เลื่อนข้าราชการ 14 กันยายน 2563
749 ลย 0032.006/ว6784 เลื่อนข้าราชการ 14 กันยายน 2563
748 ลย 0032.006/ว6783 เลื่อนข้าราชการ 14 กันยายน 2563
747 ลย 0032.006/ว6775 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 14 กันยายน 2563
746 ลย 0017.2/ว6761 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่่ 2-2563 11 กันยายน 2563
745 ลย 0017.2/ว6758 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีฯ 11 กันยายน 2563
744 ลย 0017.2/ว6757 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีฯ 11 กันยายน 2563
743 ลย 0032.006/ว6753 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 กันยายน 2563
742 ลย 0032.006/ว6752 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 กันยายน 2563
741 ลย 0023.5/ว6751 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม–กันยายน 2563) เพิ่มเติม 11 กันยายน 2563
740 ลย 0032.006/ว6750 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 กันยายน 2563
739 ลย 0032.006/ว6749 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 กันยายน 2563
738 ลย 0032.006/ว6745 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 กันยายน 2563
737 ลย 0023.2/ว6742 การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้ 11 กันยายน 2563
736 ลย 0023.3/ว6740 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 11 กันยายน 2563
735 ลย 0023.3/ว6738 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 11 กันยายน 2563
734 ลย 0023.3/ว6735 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 11 กันยายน 2563
733 ลย 0023.3/ว6732 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการนำแอพลิเคชั่นกับกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิลและตลาดนัดรีไซเคิลจังหวัดเลย ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 11 กันยายน 2563
732 ลย 0023.3/ว6722 โครงการ"สำนักงานปลอดขยะ" จังหวัดเลย (zero waste office) 11 กันยายน 2563
731 ลย 0023.3/ว6718 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช 11 กันยายน 2563
730 ลย 0032.006/ว6701 การประเมินบุคคลและผลงาน 10 กันยายน 2563
729 ลย 0032.006/ว6700 การประเมินบุคคลและผลงาน 10 กันยายน 2563
728 ลย 0017.2/ว6675 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 9 กันยายน 2563
727 ลย 0032.015/ว6665 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ในคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 9 กันยายน 2563
726 ลย 0032.015/ว6664 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ในคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 9 กันยายน 2563
725 ลย 0023.2/ว6649 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบกลั่นกรองการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 8 กันยายน 2563
724 ลย 0032.006/ว6635 การประเมินบุคคลและผลงาน 8 กันยายน 2563
723 ลย 0032.006/ว6612 การประเมินบุคคลและผลงาน 8 กันยายน 2563
722 ลย 0023.2/ว6580 โครงการฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวยัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3 กันยายน 2563
721 ลย 0032.003/ว6574 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 กันยายน 2563
720 ลย 0032.003/ว6572 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 กันยายน 2563
719 ลย 0032.006/ว6563 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานสถานที่กักกันตน State Local Quarantine 3 กันยายน 2563
718 ลย 0023.2/ว6544 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 8/2563 2 กันยายน 2563
717 ลย 0023.2/ว6543 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 8/2563 2 กันยายน 2563
716 ลย 0023.3/ว6529 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กันยายน 2563
715 ลย 0032.006/ว6514 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 1 กันยายน 2563
714 ลย 0032.006/ว6513 การประเมินบุคคลและผลงาน 1 กันยายน 2563
713 ลย 0023.3/ว6498 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมนวัตกรรมและต่อยอดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ระดับอำเภอ" ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ 31 สิงหาคม 2563
712 ลย 0023.3/ว6497 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 31 สิงหาคม 2563
711 ลย 0017.2/ว6473 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด ของจังหวัดเลย 31 สิงหาคม 2563
710 ลย 0032.006/ว6471 เลื่อนข้าราชการ 31 สิงหาคม 2563
709 ลย 0032.006/ว6470 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 31 สิงหาคม 2563
708 ลย 0032.006/ว6469 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 31 สิงหาคม 2563
707 ลย 0032.006/ว6468 เลื่อนข้าราชการ 31 สิงหาคม 2563
706 ลย 0032.006/ว6467 เลื่อนข้าราชการ 31 สิงหาคม 2563
705 ลย 0023.5/ว6403 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) เพิ่มเติม 27 สิงหาคม 2563
704 ลย 0023.2/ว6402 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2561) 27 สิงหาคม 2563
703 รง 0472/ว6394 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) 27 สิงหาคม 2563
702 ลย 0032.006/ว6388 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 27 สิงหาคม 2563
701 ลย 0023.3/ว6350 เลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 26 สิงหาคม 2563
700 ลย 0017.2/ว6342 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเลย 26 สิงหาคม 2563
699 ลย 0032.015/ว6341 ส่งใบเกียรติบัตรการดำเนินงานด้านการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก ดีเยี่ยม จ.เลย ปี 63 26 สิงหาคม 2563
698 ลย 0032.015/ว6340 ส่งใบเกียรติบัตรการดำเนินงานด้านการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก ดีเยี่ยม จ.เลย ปี 63 26 สิงหาคม 2563
697 ลย 0023.2/ว6335 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2563 26 สิงหาคม 2563
696 ลย 0032.006/ว6328 แจ้งอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดนฯ ปี ๒๕๖๓ 26 สิงหาคม 2563
695 ลย 0032.006/ว6322 การประเมินบุคคลและผลงาน 26 สิงหาคม 2563
694 ลย 0032.006/ว6321 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 26 สิงหาคม 2563
693 ลย 0023.5/ว6315 การโอนจัดสรรสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 25 สิงหาคม 2563
692 ลย 0017.2/ว6307 ขอเชิญประชุม vcs ชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ 25 สิงหาคม 2563
691 ลย 0032.006/ว6305 เลื่อนข้าราชการ 25 สิงหาคม 2563
690 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว6304 ขอเชิญร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE 25 สิงหาคม 2563
689 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว6301 ขอเชิญนำเสนอประกวด TO BE 25 สิงหาคม 2563
688 ลย 0023.3/ว6295 การรายงานผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา 25 สิงหาคม 2563
687 ลย 5103.3.12/ว6272 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมทีม นักกีฬาจังหวัดเลย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส "เจนิฟู้ด คัพ" รุ่่นอายุ 50 - 60 ปี ณ จังหวัดหนองคาย 24 สิงหาคม 2563
686 ลย 0032.006/ว6261 ประเมินบุคคลและผลงาน 24 สิงหาคม 2563
685 ลย 0032.006/ว6249 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 24 สิงหาคม 2563
684 ลย 0023.3/ว6239 การจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 สิงหาคม 2563
683 ลย 0023.3/ว6237 ร้องเรียนตลาดสดและตลาดนัดทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้มาตรฐาน 21 สิงหาคม 2563
682 ลย 0023.3/ว6236 การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 21 สิงหาคม 2563
681 ลย 0023.3/ว6235 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 สิงหาคม 2563
680 ลย 0023.3/ว6233 การประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อถ่ายทอดและเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 สิงหาคม 2563
679 ลย 0032.006/ว6218 อนุมัติข้าราชการเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 21 สิงหาคม 2563
678 ลย 0032.003/ว6172 อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 20 สิงหาคม 2563
677 ลย 0032.009/ว6161 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ถอดบทเรียน กปท.และLTC. 19 สิงหาคม 2563
676 ลย 0023.3/ว6160 ประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 19 สิงหาคม 2563
675 ลย 0023.3/ว6159 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) เพิ่มเติม 19 สิงหาคม 2563
674 ลย 0017.2/ว6156 รายงานแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำจังหวัดเลย 19 สิงหาคม 2563
673 ลย 0017.2/ว6155 รายงานแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำจังหวัดเลย 19 สิงหาคม 2563
672 ลย 0023.3/ว6147 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 19 สิงหาคม 2563
671 ลย 0017.2/ว6141 การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลทางการเกษตรฯ 19 สิงหาคม 2563
670 ลย 0032.006/ว6139 การประเมินบุคคลและผลงาน 19 สิงหาคม 2563
669 ลย 0023.3/ว6138 แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 19 สิงหาคม 2563
668 ลย 0023.3/ว6137 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี 19 สิงหาคม 2563
667 ลย 0017.2/ว6130 การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมือในการสนับสนุนประกอบอาชีพ 19 สิงหาคม 2563
666 ลย 0023.3/ว6123 การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 18 สิงหาคม 2563
665 ลย 0023.3/ว6121 ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย 18 สิงหาคม 2563
664 ลย 0023.3/ว6104 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 18 สิงหาคม 2563
663 ลย 0032.015/ว6103 แจ้งแผนออกติดตามการดำเนินงานรับรองหมอพื้นบ้านและจดสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 18 สิงหาคม 2563
662 ลย 0032.015/ว6101 ขอเชิญศึกษาดูงานการปลูกกัญชาทางการแพทย์และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 18 สิงหาคม 2563
661 ลย 0023.3/ว6095 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17 สิงหาคม 2563
660 ลย 0023.3/ว6094 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” ประจำปี ๒๕๖๓ 17 สิงหาคม 2563
659 ลย 0017.2/ว6086 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของจังหวัดเลย 17 สิงหาคม 2563
658 ลย 0032.006/ว6082 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 17 สิงหาคม 2563
657 ลย 0023.3/ว6069 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 14 สิงหาคม 2563
656 ลย 0023.3/ว6017 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 14 สิงหาคม 2563
655 ลย 0017.2/ว6016 การประชุม ติดตาม สรุปผล การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 สิงหาคม 2563
654 ลย 0023.3/ว6015 แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 14 สิงหาคม 2563
653 ลย 0023.3/ว6014 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรร เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 14 สิงหาคม 2563
652 ลย 0023.3/ว6013 การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน 14 สิงหาคม 2563
651 ลย 0032.015/ว6008 อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ 14 สิงหาคม 2563
650 ลย 0023.2/ว5992 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 8/2563 13 สิงหาคม 2563
649 ลย 0032.006/ว5987 การประเมินบุคคลและผลงาน 13 สิงหาคม 2563
648 ลย 0017.2/ว5960 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2563
647 ลย 0017.2/ว5954 การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบพัฒนาจังหวัด) 13 สิงหาคม 2563
646 ลย 0017.2/ว5940 การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นทีี่ 11 สิงหาคม 2563
645 ลย 0032.006/ว5898 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการและประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 10 สิงหาคม 2563
644 ลย 0032.015/ว5891 อนุมัติให้บุคคลากรเข้าร่วมประชุม 10 สิงหาคม 2563
643 ลย 0032.015/ว5887 ส่งสื่อการดูเเลสุขภาพด้วยการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือกสำหรับอาสาบริบาลท้องถิ่น 10 สิงหาคม 2563
642 ลย 0017.2/ว5880 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2563 10 สิงหาคม 2563
641 ลย 0032.015/ว5869 เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์แผนไทย 7 สิงหาคม 2563
640 ลย 0032.015/ว5868 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงามมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 17 7 สิงหาคม 2563
639 ลย 0023.3/ว5865 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) 7 สิงหาคม 2563
638 ลย 0023.5/ว5828 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 6 สิงหาคม 2563
637 ลย 0023.5/ว5827 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 6 สิงหาคม 2563
636 ลย 0023.5/ว5826 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 6 สิงหาคม 2563
635 ลย 0023.5/ว5825 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 6 สิงหาคม 2563
634 ลย 0023.5/ว5824 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 6 สิงหาคม 2563
633 ลย 0023.5/ว5823 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 6 สิงหาคม 2563
632 ลย 0023.5/ว5822 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 6 สิงหาคม 2563
631 ลย 0023.3/ว5819 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕6๔ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 6 สิงหาคม 2563
630 ลย 0023.3/ว5816 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 6 สิงหาคม 2563
629 ลย 0023.2/ว5802 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2563 5 สิงหาคม 2563
628 ลย 0023.2/ว5801 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2563 5 สิงหาคม 2563
627 ลย 0023.3/ว5800 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 สิงหาคม 2563
626 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว5794 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม 5 สิงหาคม 2563
625 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว5793 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม 5 สิงหาคม 2563
624 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว5792 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม 5 สิงหาคม 2563
623 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว5791 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม 5 สิงหาคม 2563
622 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว5790 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม 5 สิงหาคม 2563
621 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว5789 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม 5 สิงหาคม 2563
620 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว5788 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม 5 สิงหาคม 2563
619 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว5787 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม 5 สิงหาคม 2563
618 ลย 0017.6/ว5764 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) 3 สิงหาคม 2563
617 ลย 0017.6/ว5763 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) 3 สิงหาคม 2563
616 ลย 0032.006/ว5761 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 4 สิงหาคม 2563
615 ลย 0032.006/ว5745 การประเมินบุคคลและผลงาน 4 สิงหาคม 2563
614 ลย 0032.003/ว5732 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 สิงหาคม 2563
613 ลย 0032.003/ว5730 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 สิงหาคม 2563
612 ลย 0017.6/ว5704 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 1 สิงหาคม 2563
611 ลย 0017.2/ว5697 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ฯ 31 กรกฎาคม 2563
610 ลย 0032.015/ว5673 เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการช้กัญชาทงการแพทย์ฯ ระยะที่2 31 กรกฎาคม 2563
609 ลย 0032.003/ว5665 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 31 กรกฎาคม 2563
608 ลย 0032.007/ว5664 แต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 31 กรกฎาคม 2563
607 ลย 0017.2/ว5661 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 31 กรกฎาคม 2563
606 ลย 0017.2/ว5651 โครงการขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินสำรองจ่าย) 31 กรกฎาคม 2563
605 ลย 0032.006/ว5620 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 30 กรกฎาคม 2563
604 ลย 0023.3/ว5615 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 30 กรกฎาคม 2563
603 ลย 0023.3/ว5614 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 30 กรกฎาคม 2563
602 ลย 0032.006/ว5596 การประเมินบุคคลและผลงาน 30 กรกฎาคม 2563
601 ลย 0032.006/ว5595 การประเมินบุคคลและผลงาน 30 กรกฎาคม 2563
600 ลย 0017.2/ว5591 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ฯ 30 กรกฎาคม 2563
599 ลย 0017.2/ว5590 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ฯ 30 กรกฎาคม 2563
598 ลย 0032.015/ว5570 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 29 กรกฎาคม 2563
597 ลย 0017.2/ว5569 ขอให้ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ 29 กรกฎาคม 2563
596 ลย 0023.3/ว5559 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 29 กรกฎาคม 2563
595 ลย 0023.3/ว5558 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29 กรกฎาคม 2563
594 ลย 0023.3/ว5557 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29 กรกฎาคม 2563
593 ลย 0023.3/ว5556 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29 กรกฎาคม 2563
592 ลย 0017.2/ว5552 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่ 6/2563 29 กรกฎาคม 2563
591 ลย 0017.2/ว5549 การประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2563 29 กรกฎาคม 2563
590 ลย 0017.2/ว5548 การประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2563 29 กรกฎาคม 2563
589 ลย 0023.2/ว5530 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 24 กรกฎาคม 2563
588 ลย 0023.3/ว5512 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 24 กรกฎาคม 2563
587 ลย 0032.006/ว5504 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 24 กรกฎาคม 2563
586 ลย 0032.006/ว5502 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 24 กรกฎาคม 2563
585 ลย 0032.006/ว5501 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 24 กรกฎาคม 2563
584 ลย 0032.006/ว5499 เลื่อนข้าราชการ 24 กรกฎาคม 2563
583 ลย 0032.006/ว5498 เลื่อนข้าราชการ 24 กรกฎาคม 2563
582 ลย 0032.006/ว5487 เลื่อนข้าราชการ 23 กรกฎาคม 2563
581 ลย 0023.2/ว5471 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 22 กรกฎาคม 2563
580 ลย 0017.2/ว5466 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ของจังหวัดเลย 22 กรกฎาคม 2563
579 ลย 0017.2/ว5458 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปีฯ 22 กรกฎาคม 2563
578 ลย 0017.6/ว5457 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine) 22 กรกฎาคม 2563
577 ลย 0023.3/ว5456 การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 กรกฎาคม 2563
576 ลย 0023.3/ว5451 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 กรกฎาคม 2563
575 ลย 0032.015/ว5449 การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเเละส่งเสริมภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทย 22 กรกฎาคม 2563
574 ลย 0017.2/ว5434 การประชุมเพื่อระดมและสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ระดับอำเภอ 22 กรกฎาคม 2563
573 ลย 0032.006/ว5428 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) 21 กรกฎาคม 2563
572 ลย 0032.006/ว5418 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 21 กรกฎาคม 2563
571 ลย 0023.3/ว5414 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) 21 กรกฎาคม 2563
570 ลย 0023.3/ว5412 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ ๔ 21 กรกฎาคม 2563
569 ลย 0023.3/ว5411 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 21 กรกฎาคม 2563
568 ลย 0023.3/ว5409 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน111 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) 21 กรกฎาคม 2563
567 ลย 0023.3/ว5408 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 21 กรกฎาคม 2563
566 ลย 0023.3/ว5407 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 21 กรกฎาคม 2563
565 ลย 0023.3/ว5406 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา 21 กรกฎาคม 2563
564 ลย 0023.3/ว5405 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ 21 กรกฎาคม 2563
563 ลย 0023.3/ว5404 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย “Save Zone,No New Face” (YouthTubers) 21 กรกฎาคม 2563
562 ลย 0017.1/ว5389 มอบหมายการปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 21 กรกฎาคม 2563
561 ลย 0032.006/ว5378 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 21 กรกฎาคม 2563
560 ลย 0023.3/ว5372 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 20 กรกฎาคม 2563
559 ลย 0030/ว5367 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 20 กรกฎาคม 2563
558 ลย 0023.3/ว5360 ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ 20 กรกฎาคม 2563
557 ลย 0008/ว5349 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 20 กรกฎาคม 2563
556 ลย 0023.2/ว5344 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 7/2563 20 กรกฎาคม 2563
555 ลย 0023.2/ว5343 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 6/2563 20 กรกฎาคม 2563
554 ลย 0023.2/ว5342 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 6/2563 20 กรกฎาคม 2563
553 ลย 0017.2/ว5331 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นกรรมาธิการ 17 กรกฎาคม 2563
552 ลย 0023.3/ว5329 แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 17 กรกฎาคม 2563
551 ลย 0023.3/ว5328 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 17 กรกฎาคม 2563
550 ลย 0023.3/ว5325 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 กรกฎาคม 2563
549 ลย 0023.3/ว5324 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/๒๕๖๓ 17 กรกฎาคม 2563
548 ลย 0023.3/ว5323 แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 17 กรกฎาคม 2563
547 ลย 0023.3/ว5316 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 17 กรกฎาคม 2563
546 ลย 0023.2/ว5287 หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 16 กรกฎาคม 2563
545 ลย 0017.2/ว5277 การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ 16 กรกฎาคม 2563
544 ลย 0032.006/ว5274 การประเมินบุคคลและผลงาน 16 กรกฎาคม 2563
543 ลย 0023.3/ว5273 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 กรกฎาคม 2563
542 ลย 0032.015/ว5270 อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 15 กรกฎาคม 2563
541 ลย 0023.3/ว5262 หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 กรกฎาคม 2563
540 ลย 0023.3/ว5261 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” 15 กรกฎาคม 2563
539 ลย 0017.6/ว5259 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังจังหวัดระยอง 15 กรกฎาคม 2563
538 ลย 0032.001.1/ว5258 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 15 กรกฎาคม 2563
537 ลย 0017.2/ว5256 การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน 15 กรกฎาคม 2563
536 ลย 0032.006/ว5244 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 14 กรกฎาคม 2563
535 ลย 0032.006/ว5243 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 14 กรกฎาคม 2563
534 ลย 0032.006/ว5226 เลื่อนข้าราชการ 14 กรกฎาคม 2563
533 ลย 0023.2/ว5224 การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 14 กรกฎาคม 2563
532 ลย 0032.015/ว5221 ขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ข้อมูล 14 กรกฎาคม 2563
531 ลย 0032.006/ว5219 เลื่อนข้าราชการ 14 กรกฎาคม 2563
530 ลย 0023.2/ว5194 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มุลความผิด 13 กรกฎาคม 2563
529 ลย 0017.2/ว5193 ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆ จากหน่วยงานในพื้นที่ 13 กรกฎาคม 2563
528 ลย 0017.2/ว5175 ประชุมปรึกษา หารือ แนวทางการบริหารจัดการสกายวอล์คพระใหญ่ฯ 13 กรกฎาคม 2563
527 ลย 0032.006/ว5174 ส่งสำเนาคำสั่งลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี ๒๕63 13 กรกฎาคม 2563
526 ลย 0017.2/ว5167 แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเลย 13 กรกฎาคม 2563
525 ลย 0017.2/ว5160 ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆ จากหน่วยงานในพื้นที่ 13 กรกฎาคม 2563
524 ลย 0023.3/ว5149 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10 กรกฎาคม 2563
523 ลย 0023.3/ว5148 ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ 10 กรกฎาคม 2563
522 ลย 0032.015/ว5140 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแบบสอบถาม 10 กรกฎาคม 2563
521 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว5137 ขอเชิญร่วมติดตามการประเมินผล TO BE NUMBER ONE 10 กรกฎาคม 2563
520 ลย 0032.006/ว5133 อนุมัติรายชื่อแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor 10 กรกฎาคม 2563
519 ลย 0023.2/ว5106 แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 9 กรกฎาคม 2563
518 ลย 0008/ว5105 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานฟิวเดย์ (Field day) วันถ่ายทอดเทคโนโลยีขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดเลย 9 กรกฎาคม 2563
517 ลย 0023.2/ว5068 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 8 กรกฎาคม 2563
516 ลย 0017.2/ว5066 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานการดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเลย 8 กรกฎาคม 2563
515 ลย 0032.006/ว4993 แก้ไขการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ 2 กรกฎาคม 2563
514 ลย 0017.2/ว4986 การจัดทำข้อมูลแผนงานโครงการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ ของจังหวัดเลย 2 กรกฎาคม 2563
513 ลย 0032.006/ว4978 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 2 กรกฎาคม 2563
512 ลย 0032.006/ว4977 การประเมินบุคคลและผลงาน 2 กรกฎาคม 2563
511 ลย 0017.2/ว4966 ประชุมปรึกษา หารือ การจัดทำข้อมูลแผนงานโครงการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 1 กรกฎาคม 2563
510 ลย 0023.3/ว4924 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา 30 มิถุนายน 2563
509 ลย 0017.2/ว4919 ขอเชิญประชุมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 30 มิถุนายน 2563
508 ลย 0023.5/ว4910 ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายใน อปท. ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ประจำปี 2563 30 มิถุนายน 2563
507 ลย 0006/ว4891 ขอเชิญประชุม 30 มิถุนายน 2563
506 ลย 0032.006/ว4879 การประเมินบุคคลและผลงาน 29 มิถุนายน 2563
505 ลย 0023.3/ว4867 การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 มิถุนายน 2563
504 ลย 0023.3/ว4866 แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 มิถุนายน 2563
503 ลย 0032.007/ว4865 ขอส่งแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ 29 มิถุนายน 2563
502 ลย 0023.5/ว4864 การจัดอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) 29 มิถุนายน 2563
501 ลย 0017.6/ว4861 การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศีกษาธิการ 29 มิถุนายน 2563
500 ลย 0032.007/ว4850 ขอเข้าตรวจเยี่ยมสนับสนุนเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 26 มิถุนายน 2563
499 ลย 0032.007/ว4849 ตรวจเยี่ยมสนับสนุนเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กรณีเปิดโรงเรียน 26 มิถุนายน 2563
498 ลย 0032.007/ว4848 ตรวจเยี่ยมสนับสนุนเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26 มิถุนายน 2563
497 ลย 0032.007/ว4831 แต่งตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดต่อนำโดยแมลง 26 มิถุนายน 2563
496 ลย 0032.006/ว4830 เลื่อนข้าราชการ 26 มิถุนายน 2563
495 ลย 0032.003/ว4796 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเลย 25 มิถุนายน 2563
494 ลย 0017.2/ว4769 การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลปฏิบัติงานฯ 24 มิถุนายน 2563
493 ลย 0017.2/ว4768 บัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) 24 มิถุนายน 2563
492 ลย 0032.015/ว4738 ขอเชิญเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์และงานแสดงสินค้า ภายใต้หมอยาท่าสุขสยาม 23 มิถุนายน 2563
491 ลย 0032.015/ว4737 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์และงานแสดงสินค้า ภายใต้หมอยาท่าสุขสยาม 23 มิถุนายน 2563
490 ลย 0032.006/ว4735 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 23 มิถุนายน 2563
489 ลย 0032.006/ว4734 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 23 มิถุนายน 2563
488 ลย 0032.006/ว4729 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานสถานที่กักกันตน Local Quarantine 23 มิถุนายน 2563
487 ลย 0023.3/ว4720 ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 มิถุนายน 2563
486 ลย 0023.2/ว4719 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 5/2563 23 มิถุนายน 2563
485 ลย 0023.2/ว4718 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 5/2563 23 มิถุนายน 2563
484 ลย 0017.1/ว4699 ขอความช่วยเหลือให้มีงานทำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 22 มิถุนายน 2563
483 ลย 0017.2/ว4695 การเตรียมการชี้แจงในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในวาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฏร 22 มิถุนายน 2563
482 ลย 0017.2/ว4687 เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายฯ 22 มิถุนายน 2563
481 ลย 0023.3/ว4661 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการฯในการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 19 มิถุนายน 2563
480 ลย 0023.3/ว4656 ขอความอนุเคราะห์ภาคส่วนต่างๆร่วมแสดงผงงานและจัดนิทรรศการเพื่อประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 19 มิถุนายน 2563
479 ลย 0032.003/ว4655 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 19 มิถุนายน 2563
478 ลย 0032.003/ว4653 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 19 มิถุนายน 2563
477 ลย 0032.003/ว4652 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 19 มิถุนายน 2563
476 ลย 0023.3/ว4650 ขอประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ 19 มิถุนายน 2563
475 ลย 0023.3/ว4649 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐาน ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กรหัส G) 19 มิถุนายน 2563
474 ลย 0023.3/ว4647 มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษา ระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 19 มิถุนายน 2563
473 ลย 0032.006/ว4635 การประเมินบุคคลและผลงาน 19 มิถุนายน 2563
472 ลย 0032.006/ว4634 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 19 มิถุนายน 2563
471 ลย 0032.006/ว4631 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 19 มิถุนายน 2563
470 ลย 0017.2/ว4556 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่ 5/2563 17 มิถุนายน 2563
469 ลย 0017.2/ว4555 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย) ครั้งที่ 5/2563 17 มิถุนายน 2563
468 ลย 0023.3/ว4550 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้ปงกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 17 มิถุนายน 2563
467 ลย 0017.6/ว4518 การส่งตัวบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อกลับภูมิลำเนา 16 มิถุนายน 2563
466 ลย 0017.2/ว4503 การประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 16 มิถุนายน 2563
465 ลย 0017.6/ว4500 ประชุม vcs 16 มิถุนายน 2563
464 ลย 0023.3/ว4492 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 15 มิถุนายน 2563
463 ลย 0023.2/ว4487 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 มิถุนายน 2563
462 ลย 0023.2/ว4486 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 15 มิถุนายน 2563
461 ลย 0023.3/ว4479 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 15 มิถุนายน 2563
460 ลย 0023.3/ว4478 แนวทางการเปิด - ปิด ภาคเรียน และแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติ การจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 มิถุนายน 2563
459 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว4464 ขอเชิญประชุม 15 มิถุนายน 2563
458 ลย 0017.6/ว4448 การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 13 มิถุนายน 2563
457 ลย 0017.6/ว4447 บูรณาการความร่วมมือสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (์New Normal) 13 มิถุนายน 2563
456 ลย 0017.6/ว4446 การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 13 มิถุนายน 2563
455 ลย 0032.003/ว4423 การดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๕ กลุ่มวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 12 มิถุนายน 2563
454 ลย 0032.007/ว4418 การเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน 12 มิถุนายน 2563
453 ลย 0032.006/ว4387 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 มิถุนายน 2563
452 ลย 0032.006/ว4386 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 มิถุนายน 2563
451 ลย 0032.006/ว4385 การประเมินผลงาน 11 มิถุนายน 2563
450 ลย 0017.2/ว4384 การจัดข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเลย 11 มิถุนายน 2563
449 ลย 0017.2/ว4378 การจัดข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเลย 11 มิถุนายน 2563
448 ลย 0017.2/ว4377 การจัดข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเลย 11 มิถุนายน 2563
447 ลย 0032.006/ว4375 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 มิถุนายน 2563
446 ลย 0032.006/ว4373 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 มิถุนายน 2563
445 ลย 0023.3/ว4360 ขอรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนทั่วประเทศ 11 มิถุนายน 2563
444 ลย 0023.3/ว4359 ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 11 มิถุนายน 2563
443 ลย 0023.3/ว4358 ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ 11 มิถุนายน 2563
442 ลย 0023.3/ว4357 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 11 มิถุนายน 2563
441 ลย 0023.3/ว4356 แนวทางดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 11 มิถุนายน 2563
440 ลย 0023.3/ว4355 ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย 10 มิถุนายน 2563
439 ลย 0017.2/ว4353 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่ 4/2563 10 มิถุนายน 2563
438 ลย 0017.2/ว4352 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย) ครั้งที่ 4/2563 10 มิถุนายน 2563
437 ลย 0032.015/ว4348 ขอเชิญแพทย์แผนไทยเข้าร่วมจัดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วย 372 ชม. 10 มิถุนายน 2563
436 ลย 0032.015/ว4347 ขอเชิญวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วย 372ชม. 10 มิถุนายน 2563
435 ลย 0032.015/ว4346 ขอเชิญวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วย 372 ชม. 10 มิถุนายน 2563
434 ลย 0018.1/ว4341 ขอส่งรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซ฿่งเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีประกันสังคม ไม่เป็นเกษตรกรและมีความต้องการฝึกอาชีพ 10 มิถุนายน 2563
433 ลย 0017.2/ว4324 การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนาจังหวัด) 10 มิถุนายน 2563
432 ลย 0023.2/ว4314 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 1 9 มิถุนายน 2563
431 ลย 0023.3/ว4313 การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 9 มิถุนายน 2563
430 ลย 0023.3/ว4312 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 9 มิถุนายน 2563
429 ลย 0032.007/ว4282 การเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน 8 มิถุนายน 2563
428 ลย 0032.007/ว4281 การเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน 8 มิถุนายน 2563
427 ลย 0032.007/ว4280 การเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน 8 มิถุนายน 2563
426 ลย 0032.007/ว4279 การเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน 8 มิถุนายน 2563
425 ลย 0017.2/ว4277 การายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลชข่าวสาร ประจำปี 2540 8 มิถุนายน 2563
424 ลย 0032.006/ว4268 เลื่อนข้าราชการ 8 มิถุนายน 2563
423 ลย 0023.3/ว4261 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม 8 มิถุนายน 2563
422 ลย 0023.3/ว4229 การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง 5 มิถุนายน 2563
421 ลย 0023.3/ว4228 การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง 5 มิถุนายน 2563
420 ลย 0023.3/ว4227 ตู่จอง 6 มิถุนายน 2563
419 ลย 0032.003/ว4226 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 6 มิถุนายน 2563
418 ลย 0032.003/ว4225 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 6 มิถุนายน 2563
417 ลย 0023.3/ว4223 แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมประเทศ 5 มิถุนายน 2563
416 ลย 0017.2/ว4216 แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ของจังหวัดเลย 5 มิถุนายน 2563
415 ลย 0032.006/ว4210 การประเมินบุคคลและผลงาน 5 มิถุนายน 2563
414 ลย 0032.006/ว4209 เลื่อนข้าราชการ 5 มิถุนายน 2563
413 ลย 0032.006/ว4208 เลื่อนข้าราชการ 5 มิถุนายน 2563
412 ลย 0032.006/ว4207 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 5 มิถุนายน 2563
411 ลย 0023.3/ว4203 ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID – 19” 5 มิถุนายน 2563
410 ลย 0017.2/ว4168 แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(เพิ่มเติม) 4 มิถุนายน 2563
409 ลย 0032.015/ว4141 เเจ้งแนวทางบริการการเเพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันควบคุมโรค Covid-19 2 มิถุนายน 2563
408 ลย 0023.3/ว4133 ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี 2 มิถุนายน 2563
407 ลย 0023.3/ว4132 ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี 2 มิถุนายน 2563
406 ลย 0017.2/ว4131 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่ 3/2563 2 มิถุนายน 2563
405 ลย 0017.2/ว4130 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย) ครั้งที่ 3/2563 2 มิถุนายน 2563
404 ลย 0023.2/ว4128 การประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 มิถุนายน 2563
403 ลย 0032.006/ว4098 การประเมินบุคคลและผลงาน 1 มิถุนายน 2563
402 ลย 0032.006/ว4096 การประเมินบุคคลและผลงาน 1 มิถุนายน 2563
401 ลย 0032.015/ว4066 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเเพทย์พื้นบ้าน เเละการเเพทย์แผนไทยในการรักษาผู้ติดสุรา 1 มิถุนายน 2563
400 ลย 0032.015/ว4051 เชิญประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่2/2563 29 พฤษภาคม 2563
399 ลย 0023.3/ว4050 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 29 พฤษภาคม 2563
398 ลย 0023.3/ว4010 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 พฤษภาคม 2563
397 ลย 0023.3/ว4009 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 28 พฤษภาคม 2563
396 ลย 0017.2/ว4008 แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 28 พฤษภาคม 2563
395 ลย 0017.2/ว4007 แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 28 พฤษภาคม 2563
394 ลย 0032.006/ว4003 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 28 พฤษภาคม 2563
393 ลย 0032.006/ว3996 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 28 พฤษภาคม 2563
392 ลย 0023.3/ว3994 รายงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 28 พฤษภาคม 2563
391 ลย 0017.2/ว3979 จองเลข 28 พฤษภาคม 2563
390 ลย 0017.2/ว3971 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2563 28 พฤษภาคม 2563
389 ลย 0032.006/ว3968 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 27 พฤษภาคม 2563
388 ลย 0032.006/ว3967 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 27 พฤษภาคม 2563
387 ลย 0032.006/ว3966 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 27 พฤษภาคม 2563
386 ลย 0017.6/ว3965 ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 27 พฤษภาคม 2563
385 ลย 0017.6/ว3964 ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 27 พฤษภาคม 2563
384 ลย 0017.2/ว3955 แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเลย 27 พฤษภาคม 2563
383 ลย 0032.006/ว3901 การประเมินบุคคลและผลงาน 26 พฤษภาคม 2563
382 ลย 0032.003/ว3881 การจัดทำแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 25 พฤษภาคม 2563
381 ลย 0032.006/ว3879 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 25 พฤษภาคม 2563
380 ลย 0032.006/ว3877 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 25 พฤษภาคม 2563
379 ลย 0032.006/ว3876 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 25 พฤษภาคม 2563
378 ลย 0032.006/ว3873 การประเมินบุคคลและผลงาน 25 พฤษภาคม 2563
377 ลย 0032.006/ว3872 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 25 พฤษภาคม 2563
376 ลย 0032.006/ว3871 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 25 พฤษภาคม 2563
375 ลย 0017.2/ว3864 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่านวิดีทัศน์ทางไกล vcs 25 พฤษภาคม 2563
374 ลย 0023.3/ว3825 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓ 22 พฤษภาคม 2563
373 ลย 0017.6/ว3822 การเคลื่อนย้ายแรงงานเมียนมาไปจังหวัดตามแนวชายแดน 22 พฤษภาคม 2563
372 ลย 0023.3/ว3821 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 22 พฤษภาคม 2563
371 ลย 0023.5/ว3801 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน (ค่ากระแสไฟฟ้า) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 3 22 พฤษภาคม 2563
370 ลย 0023.3/ว3781 การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 พฤษภาคม 2563
369 ลย 0032.006/ว3766 เลื่อนข้าราชการ 20 พฤษภาคม 2563
368 ลย 0023.3/ว3761 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือที่เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ 20 พฤษภาคม 2563
367 ลย 0023.3/ว3759 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 พฤษภาคม 2563
366 ลย 0032.015/ว3745 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ) 20 พฤษภาคม 2563
365 ลย 0023.5/ว3740 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) 20 พฤษภาคม 2563
364 ลย 0023.3/ว3739 ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 พฤษภาคม 2563
363 ลย 0017.6/ว3733 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนฯ 20 พฤษภาคม 2563
362 ลย 0032.006/ว3720 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 19 พฤษภาคม 2563
361 ลย 0032.006/ว3719 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 19 พฤษภาคม 2563
360 ลย 0023.3/ว3718 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 19 พฤษภาคม 2563
359 ลย 0023.3/ว3717 การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 พฤษภาคม 2563
358 ลย 0023.3/ว3700 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มเติม 19 พฤษภาคม 2563
357 ลย 0017.6/ว3626 แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมฯ 15 พฤษภาคม 2563
356 ลย 0023.3/ว3585 รายงานผลการตรวจสอบแผนงานโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 (โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 14 พฤษภาคม 2563
355 ลย 0023.3/ว3576 การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 13 พฤษภาคม 2563
354 ลย 0017.6/ว3572 สรุปการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อประสานการปฏิบัติระหว่าง ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด (ศบค.) ทุกจังหวัด 14 พฤษภาคม 2563
353 ลย 0032.015/ว3560 เชิญประชุม 14 พฤษภาคม 2563
352 ลย 0023.3/ว3550 ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณกรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 13 พฤษภาคม 2563
351 ลย 0023.3/ว3549 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2563
350 ลย 0023.3/ว3536 การสำรวจความต้องการเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์ เพิ่มเติม 13 พฤษภาคม 2563
349 ลย 0023.3/ว3530 การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืข 13 พฤษภาคม 2563
348 ลย 0032.006/ว3528 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 13 พฤษภาคม 2563
347 ลย 0017.2/ว3515 ออกตรวจและประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ สกายวอล์ค 13 พฤษภาคม 2563
346 ลย 0023.3/ว3514 ขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่สำหรับโรงเรือนที่ใช้ประโยชน์หรือ เริ่มใช้ประโยชน์ประกอบธุรกิจการค้าในปี 2562 12 พฤษภาคม 2563
345 ลย 0032.015/ว3511 ขอเชิญรับการอบรมกิจกรรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย ครั้งที่3/2563 12 พฤษภาคม 2563
344 ลย 0017.6/ว3494 การประเมินสถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของจังหวัด 12 พฤษภาคม 2563
343 ลย 0017.6/ว3478 ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน 11 พฤษภาคม 2563
342 ลย 0017.6/ว3471 การประเมินสถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของจังหวัด 9 พฤษภาคม 2563
341 ลย 0023.3/ว3462 การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 8 พฤษภาคม 2563
340 ลย 0023.3/ว3461 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแจ้งข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม 2563
339 ลย 0023.3/ว3460 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 8 พฤษภาคม 2563
338 ลย 0023.3/ว3459 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563 8 พฤษภาคม 2563
337 ลย 0032.007/ว3455 การเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน 8 พฤษภาคม 2563
336 ลย 0018.1/ว3451 ขอความร่วมมือติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของจังหวัดเลย 8 พฤษภาคม 2563
335 ลย 0018.1/ว3448 ขอความร่วมมือติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของจังหวัดเลย 8 พฤษภาคม 2563
334 ลย 0023.3/ว3418 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ัำประปา) 7 พฤษภาคม 2563
333 ลย 0023.3/ว3409 การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 7 พฤษภาคม 2563
332 ลย 0032.015/ว3408 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) ตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ.2542 7 พฤษภาคม 2563
331 ลย 0017.6/ว3404 การจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในบริเวณพื้นที่ที่มีคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกของจังหวัด 7 พฤษภาคม 2563
330 ลย 0023.3/ว3403 การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 พฤษภาคม 2563
329 ลย 0032.006/ว3376 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 7 พฤษภาคม 2563
328 ลย 0032.006/ว3375 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 7 พฤษภาคม 2563
327 ลย 0032.006/ว3371 การประเมินบุคคลและผลงาน 7 พฤษภาคม 2563
326 ลย 0018.1/ว3356 การรายงานข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดเลย 5 พฤษภาคม 2563
325 ลย 0018.1/ว3355 การรายงานข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดเลย 5 พฤษภาคม 2563
324 ลย 0017.2/ว3350 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่ 2/2563 5 พฤษภาคม 2563
323 ลย 0017.2/ว3348 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย) ครั้งที่ 2/2563 5 พฤษภาคม 2563
322 ลย 0023.3/ว3339 การให้ความช่วยเหลือจ้างงานจากผลกระทบมาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)เพื่อดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 5 พฤษภาคม 2563
321 ลย 0032.007/ว3314 ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ 2 พฤษภาคม 2563
320 ลย 0017.2/ว3268 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 1 พฤษภาคม 2563
319 ลย 0023.3/ว3260 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 และปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 เมษายน 2563
318 ลย 0023.3/ว3258 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด 30 เมษายน 2563
317 ลย 0032.006/ว3247 การประเมินบุคคลและผลงาน 30 เมษายน 2563
316 ลย 0023.3/ว3246 การกำหนดและขยายช่วงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 30 เมษายน 2563
315 ลย 0023.3/ว3244 การสำรวจพื้นที่ในการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 เมษายน 2563
314 ลย 0017.6/ว3238 การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินฯ VCS 30 เมษายน 2563
313 ลย 0023.3/ว3231 การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืข 30 เมษายน 2563
312 ลย 0023.3/ว3226 มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 29 เมษายน 2563
311 ลย 0023.3/ว3201 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นที่ฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 29 เมษายน 2563
310 ลย 0023.3/ว3200 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 29 เมษายน 2563
309 ลย 0032.006/ว3192 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 28 เมษายน 2563
308 ลย 0023.3/ว3184 ประกาศรายชื่อ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” ผ่านเกณฑ์การประเมิน 28 เมษายน 2563
307 ลย 0023.3/ว3183 แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 เมษายน 2563
306 ลย 0023.3/ว3163 การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 27 เมษายน 2563
305 ลย 0032.006/ว3157 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 27 เมษายน 2563
304 ลย 0023.5/ว3151 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2563) 27 เมษายน 2563
303 ลย 0017.2/ว3140 ขอส่งสำเนาคำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเลย 27 เมษายน 2563
302 ลย 0017.2/ว3133 แจ้งผลการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องข้อเสนอแนะ การจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 27 เมษายน 2563
301 ลย 0023.3/ว3124 การสนับสนุนการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19" 24 เมษายน 2563
300 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว3096 มาตรการการดำเนินงานโควิด 19 เขตพื้นที่จังหวัดเลย 24 เมษายน 2563
299 ลย 0032.006/ว3091 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 24 เมษายน 2563
298 ลย 0032.006/ว3077 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 23 เมษายน 2563
297 ลย 0032.006/ว3076 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 23 เมษายน 2563
296 ลย 0032.006/ว3075 การประเมินบุคคลและผลงาน 23 เมษายน 2563
295 ลย 0032.006/ว3074 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 23 เมษายน 2563
294 ลย 0032.006/ว3073 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 23 เมษายน 2563
293 ลย 0032.006/ว3072 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 23 เมษายน 2563
292 ลย 0032.006/ว3071 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 23 เมษายน 2563
291 ลย 0023.3/ว3063 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 23 เมษายน 2563
290 ลย 0023.3/ว3062 การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ในระหว่างเลื่อนการเปิดภาคเรียน 23 เมษายน 2563
289 ลย 0032.006/ว3061 ผลพิจารณาอนุมัติในหลักการลาศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา2563 23 เมษายน 2563
288 ลย 0023.5/ว3058 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 เมษายน 2563
287 ลย 0023.5/ว3056 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) 23 เมษายน 2563
286 ลย 0032.006/ว3055 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 23 เมษายน 2563
285 ลย 0023.5/ว3052 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 23 เมษายน 2563
284 ลย 0017.2/ว3044 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2563 23 เมษายน 2563
283 ลย 0032.006/ว3033 เลื่อนข้าราชการ 22 เมษายน 2563
282 ลย 0023.3/ว3010 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “๑๐ มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 .ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 22 เมษายน 2563
281 ลย 0023.3/ว2978 หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนา ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 21 เมษายน 2563
280 ลย 0032.010/ว2977 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 21 เมษายน 2563
279 ลย 0017.2/ว2940 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 20 เมษายน 2563
278 ลย 0017.2/ว2939 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 20 เมษายน 2563
277 ลย 0023.3/ว2905 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 17 เมษายน 2563
276 ลย 0023.3/ว2897 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) 17 เมษายน 2563
275 ลย 0032.006/ว2889 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2563
274 ลย 0032.006/ว2887 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2563
273 ลย 0023.3/ว2881 การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 เมษายน 2563
272 ลย 0023.5/ว2879 การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบฯ งบเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 17 เมษายน 2563
271 ลย 0023.3/ว2853 การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 16 เมษายน 2563
270 ลย 0017.2/ว2832 หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 16 เมษายน 2563
269 ลย 0023.3/ว2817 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16 เมษายน 2563
268 ลย 0023.3/ว2815 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 15 เมษายน 2563
267 ลย 0023.3/ว2795 ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย(Clusters)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 เมษายน 2563
266 ลย 0032.006/ว2792 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 15 เมษายน 2563
265 ลย 0023.3/ว2791 การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามมาตราการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) 15 เมษายน 2563
264 ลย 0032.006/ว2790 การประเมินบุคคลและผลงาน 15 เมษายน 2563
263 ลย 0032.015/ว2764 เชิญประชุมร่างแนวทางคัดกรองและเวชปฏิบัติให้บริการคลินิคแพทย์แผนไทย 14 เมษายน 2563
262 ลย 0032.015/ว2758 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนางานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดเลย ระดับโซน 14 เมษายน 2563
261 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว2745 เชิญประชุมหารือการดำเนินงานการทำแผน และงบประมาณสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ป้องกันโควิท 14 เมษายน 2563
260 ลย 0017.2/ว2733 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2563 14 เมษายน 2563
259 ลย 0023.3/ว2726 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 14 เมษายน 2563
258 ลย 0023.3/ว2682 การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 เมษายน 2563
257 ลย 0032.006/ว2679 การประเมินบุคคลและผลงาน 13 เมษายน 2563
256 ลย 0023.3/ว2675 ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 13 เมษายน 2563
255 ลย 0032.007/ว2650 แจ้งมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัเลย 12 เมษายน 2563
254 ลย 0017/ว2647 แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน 12 เมษายน 2563
253 ลย 0017/ว2646 ขอเชิญประชุม 12 เมษายน 2563
252 ลย 0032.007/ว2637 ส่งสำเนาคำสั่ง 10 เมษายน 2563
251 ลย 0023.3/ว2636 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10 เมษายน 2563
250 ลย 0023.5/ว2627 การโอนจัดสรรค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10 เมษายน 2563
249 ลย 0023.5/ว2585 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ 10 เมษายน 2563
248 ลย 0023.5/ว2583 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมี.ค.63) เพิ่มเติม 10 เมษายน 2563
247 ลย 0032.006/ว2569 การประเมินบุคคลในระดับสูงขึ้นซึ่งเป็นตำแหน่งระดับควบ 9 เมษายน 2563
246 ลย 0023.3/ว2547 ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 8 เมษายน 2563
245 ลย 0023.3/ว2546 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 8 เมษายน 2563
244 ลย 0023.3/ว2545 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไข ปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 8 เมษายน 2563
243 ลย 0023.3/ว2544 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 8 เมษายน 2563
242 ลย 0023.3/ว2542 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 8 เมษายน 2563
241 ลย 0023.2/ว2541 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 8 เมษายน 2563
240 ลย 0023.3/ว2540 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ่มเติม 8 เมษายน 2563
239 ลย 0023.3/ว2539 การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 เมษายน 2563
238 ลย 0023.2/ว2517 แจ้งแนวทางการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผุู้บริหาร 8 เมษายน 2563
237 ลย 0017.2/ว2498 การเตรียมความพร้อมกรณีศูนย์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 7 เมษายน 2563
236 ลย 0032.006/ว2485 เลื่อนข้าราชการ 7 เมษายน 2563
235 ลย 0023.3/ว2468 แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) 3 เมษายน 2563
234 ลย 0023.2/ว2462 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 เมษายน 2563
233 ลย 0023.2/ว2460 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2563 3 เมษายน 2563
232 ลย 0023.3/ว2452 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 เมษายน 2563
231 ลย 0023.3/ว2396 แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 เมษายน 2563
230 ลย 0032.006/ว2379 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานได้ รายนางโสมโศภา เขาลาด 1 เมษายน 2563
229 ลย 0032.006/ว2374 ผลพิจารณาอนุมัติในหลักการลาศึกษาครั้งที่1ปี2563 1 เมษายน 2563
228 ลย 0023.3/ว2340 การขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 มีนาคม 2563
227 ลย 0032.015/ว2305 ส่งประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 31 มีนาคม 2563
226 ลย 0032.006/ว2293 เลื่อนข้าราชการ 31 มีนาคม 2563
225 ลย 0032.006/ว2292 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 31 มีนาคม 2563
224 ลย 0032.006/ว2291 เลื่อนข้าราชการ 31 มีนาคม 2563
223 ลย 0032.006/ว2290 เลื่อนข้าราชการ 31 มีนาคม 2563
222 ลย 0023.3/ว2286 ขอมอบหนังสือ "3 Rs:บันทึกความสำเร็จในการคัดแยกขยะ"และหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2561 30 มีนาคม 2563
221 ลย 0023.3/ว2283 มาตราการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 30 มีนาคม 2563
220 ลย 0032.006/ว2269 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ครั้งที่1/๒๕63 30 มีนาคม 2563
219 ลย 0017.2/ว2252 ระบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้านฯ จากระบบ Thai QM 27 มีนาคม 2563
218 ลย 0023.3/ว2244 เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 27 มีนาคม 2563
217 ลย 0023.3/ว2226 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563) 27 มีนาคม 2563
216 ลย 0032.007/ว2199 ขอเชิญประชุม VDO Conference 26 มีนาคม 2563
215 ลย 0023.3/ว2171 ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 25 มีนาคม 2563
214 ลย 0032.006/ว2166 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 25 มีนาคม 2563
213 ลย 0023.3/ว2160 เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 25 มีนาคม 2563
212 ลย 0023.3/ว2159 ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย 25 มีนาคม 2563
211 ลย 0023.3/ว2156 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 25 มีนาคม 2563
210 ลย 0023.3/ว2154 การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 มีนาคม 2563
209 ลย 0023.2/ว2148 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 25 มีนาคม 2563
208 ลย 0023.3/ว2146 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด 25 มีนาคม 2563
207 ลย 0023.3/ว2110 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 มีนาคม 2563
206 ลย 0023.5/ว2107 การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการการฝึกอบรมการจัดงานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19) 24 มีนาคม 2563
205 ลย 0023.2/ว2094 การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 24 มีนาคม 2563
204 ลย 0032.007/ว2047 ขอส่งประกาศจังหวัดเลย ในสถาณการร์ป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 22 มีนาคม 2563
203 ลย 0032.007/ว2044 ขอส่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 20 มีนาคม 2563
202 ลย 0023.3/ว2039 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มีนาคม 2563
201 ลย 0032.007/ว2008 ขอส่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ 19 มีนาคม 2563
200 ลย 0023.3/ว2006 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 19 มีนาคม 2563
199 ลย 0023.3/ว2004 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มีนาคม 2563
198 ลย 0023.3/ว2000 ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 19 มีนาคม 2563
197 ลย 0023.3/ว1999 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 19 มีนาคม 2563
196 ลย 0023.3/ว1998 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 19 มีนาคม 2563
195 ลย 0023.3/ว1996 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 มีนาคม 2563
194 ลย 0023.2/ว1992 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 19 มีนาคม 2563
193 ลย 0017.2/ว1982 การรับรองการใช้สุราสามทับฯ 19 มีนาคม 2563
192 ลย 0017.2/ว1967 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในลุ่มแม่น้ำโขง 18 มีนาคม 2563
191 ลย 0023.3/ว1957 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ -เดือนมีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563
190 ลย 0023.3/ว1956 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง 18 มีนาคม 2563
189 ลย 0032.007/ว1943 แจ้งคำสั่งจัดศูนย์ปฏิบัติการฯ 18 มีนาคม 2563
188 ลย 0032.007/ว1942 ขอเชิญประชุม 18 มีนาคม 2563
187 ลย 0032.007/ว1941 ขอเชิญประชุม 18 มีนาคม 2563
186 ลย 0032.007/ว1940 ขอเชิญประชุม 18 มีนาคม 2563
185 ลย 0023.3/ว1934 การถ่ายโอนภารกิจกรณีเอกสารหลักฐานการส่งมอบ-รับมอบภารกิจและทรัพย์สิน ตรวจค้นหาไม่พบหรือสูญหาย 18 มีนาคม 2563
184 ลย 0023.3/ว1933 การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 มีนาคม 2563
183 ลย 0023.2/ว1929 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 18 มีนาคม 2563
182 ลย 0023.3/ว1928 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563) 18 มีนาคม 2563
181 ลย 0023.3/ว1927 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 มีนาคม 2563
180 ลย 0023.3/ว1911 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 17 มีนาคม 2563
179 ลย 0023.3/ว1909 กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 17 มีนาคม 2563
178 ลย 0023.3/ว1904 ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกาะกลางถนนและบริเวณริมถนนสองข้างทาง ถนนสายหลัก สายรอง 17 มีนาคม 2563
177 ลย 0023.3/ว1883 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน 17 มีนาคม 2563
176 ลย 0023.2/ว1873 แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ้นสุดการอนุญาต 16 มีนาคม 2563
175 ลย 0023.2/ว1872 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 มีนาคม 2563
174 ลย 0017.2/ว1870 ขอความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ 16 มีนาคม 2563
173 ลย 0017.2/ว1867 ขอความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ 16 มีนาคม 2563
172 ลย 0032.006/ว1855 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 16 มีนาคม 2563
171 ลย 0032.015/ว1813 ขอเชิญแพทย์แผนไทยเข้าร่วมจัดการอบรมหลักสูตร ผช.พผท 372 ชม. 13 มีนาคม 2563
170 ลย 0023.2/ว1799 แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 13 มีนาคม 2563
169 ลย 0023.3/ว1794 แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มีนาคม 2563
168 รง 0472/ว1776 ขอเปลี่ยนเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
167 ลย 0032.007/ว1775 ขอเลื่อนการประชุม 12 มีนาคม 2563
166 ลย 0017.2/ว1760 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและดูแลระบบภูมิสารสนเทศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 12 มีนาคม 2563
165 ลย 0023.2/ว1746 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 มีนาคม 2563
164 ลย 0023.3/ว1712 ขอแจ้งเลื่อนการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 11 มีนาคม 2563
163 ลย 0023.3/ว1708 สำรวจปริมาณขยะประเภทพลาสติกและกล่อง ยู เอช ที 11 มีนาคม 2563
162 ลย 0032.007/ว1696 ขอส่งคำสั่ง 10 มีนาคม 2563
161 ลย 0032.015/ว1690 ขอเชิญเข้ารับการอบรมกิจกรรมอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 10 มีนาคม 2563
160 ลย 0023.3/ว1685 ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) 10 มีนาคม 2563
159 ลย 0023.3/ว1673 ว่าง 9 มีนาคม 2563
158 ลย 0023.3/ว1672 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 9 มีนาคม 2563
157 ลย 0023.3/ว1668 การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 9 มีนาคม 2563
156 ลย 0023.3/ว1667 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” 9 มีนาคม 2563
155 ลย 0023.3/ว1655 แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 9 มีนาคม 2563
154 ลย 0023.2/ว1653 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น “เกษียณสร้างสุข” (Happy Retirement) รุ่นที่ 2 - 3 9 มีนาคม 2563
153 รง 0472/ว1629 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) 6 มีนาคม 2563
152 ลย 0023.3/ว1606 การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 มีนาคม 2563
151 ลย 0023.2/ว1604 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 5 มีนาคม 2563
150 ลย 0023.2/ว1600 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 66 – 77 5 มีนาคม 2563
149 ลย 0032.007/ว1577 ขอเชิญประชุม 4 มีนาคม 2563
148 ลย 0032.007/ว1576 ขอเชิญประชุม 4 มีนาคม 2563
147 ลย 0032.007/ว1575 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 4 มีนาคม 2563
146 ลย 0032.007/ว1573 ขอเชิญประชุม 4 มีนาคม 2563
145 ลย 0023.3/ว1569 การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 มีนาคม 2563
144 ลย 0023.3/ว1556 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563 4 มีนาคม 2563
143 ลย 0023.3/ว1555 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ 1/๒๕๖3 4 มีนาคม 2563
142 ลย 0023.5/ว1552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 4 มีนาคม 2563
141 ลย 0018.1/ว1527 แจ้งข้อมูลทางการปกครอง 3 มีนาคม 2563
140 ลย 0023.5/ว1520 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) 3 มีนาคม 2563
139 ลย 0023.3/ว1455 การดำเนนิการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 28 กุมภาพันธ์ 2563
138 ลย 0032.003/ว1452 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 28 กุมภาพันธ์ 2563
137 ลย 0032.003/ว1451 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 28 กุมภาพันธ์ 2563
136 ลย 0023.3/ว1446 แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) 28 กุมภาพันธ์ 2563
135 รง 0472/ว1417 ขอเชิญร่วมพิธี เนื่องในโอกาสวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 27 กุมภาพันธ์ 2563
134 ลย 0023.3/ว1408 สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 27 กุมภาพันธ์ 2563
133 ลย 0023.3/ว1407 การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด – ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 27 กุมภาพันธ์ 2563
132 ลย 0023.3/ว1390 การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 กุมภาพันธ์ 2563
131 ลย 0023.3/ว1376 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ"อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่"ระดับเขต 25 กุมภาพันธ์ 2563
130 ลย 0032.006/ว1363 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2563
129 ลย 0023.3/ว1357 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ(ค่าไฟฟ้า) 25 กุมภาพันธ์ 2563
128 ลย 0023.3/ว1356 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
127 ลย 0032.006/ว1352 การประเมินบุคคลและผลงาน 25 กุมภาพันธ์ 2563
126 ลย 0023.3/ว1351 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ 25 กุมภาพันธ์ 2563
125 ลย 0023.3/ว1350 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 25 กุมภาพันธ์ 2563
124 ลย 0023.3/ว1349 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี 25 กุมภาพันธ์ 2563
123 ลย 0017.2/ว1331 เชิญร่วมพิธีเปิด เดิน กิน ชิม เที่ยว 24 กุมภาพันธ์ 2563
122 ลย 0023.3/ว1284 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
121 ลย 0023.3/ว1283 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
120 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1269 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ 20 กุมภาพันธ์ 2563
119 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1267 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเครื่องอุลตราซาสด์ 20 กุมภาพันธ์ 2563
118 ลย 0023.3/ว1246 ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563
117 ลย 0023.3/ว1230 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) 20 กุมภาพันธ์ 2563
116 ลย 0023.3/ว1229 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) 20 กุมภาพันธ์ 2563
115 ลย 0023.3/ว1223 การบริหารจัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 กุมภาพันธ์ 2563
114 ลย 0023.3/ว1215 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) 20 กุมภาพันธ์ 2563
113 ลย 0023.3/ว1202 รายงานการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 20 กุมภาพันธ์ 2563
112 ลย 0023.3/ว1191 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการสาธารสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นค้วา ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 19 กุมภาพันธ์ 2563
111 ลย 0023.3/ว1188 ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินการกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด 19 กุมภาพันธ์ 2563
110 ลย 0023.3/ว1187 ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 กุมภาพันธ์ 2563
109 ลย 0023.3/ว1185 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 19 กุมภาพันธ์ 2563
108 ลย 0032.015/ว1181 ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแก้ไขคำสั่ง 19 กุมภาพันธ์ 2563
107 ลย 0023.3/ว1170 แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 19 กุมภาพันธ์ 2563
106 ลย 0023.3/ว1169 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 19 กุมภาพันธ์ 2563
105 ลย 0023.3/ว1168 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2562 19 กุมภาพันธ์ 2563
104 ลย 0023.3/ว1167 ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 19 กุมภาพันธ์ 2563
103 ลย 0032.007/ว1164 เชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 19 กุมภาพันธ์ 2563
102 ลย 0032.007/ว1163 เชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 19 กุมภาพันธ์ 2563
101 ลย 0017.2/ว1112 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2563 18 กุมภาพันธ์ 2563
100 ลย 0017.2/ว1111 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2563 18 กุมภาพันธ์ 2563
99 ลย 0032.006/ว1104 การประเมินบุคคลและผลงาน 17 กุมภาพันธ์ 2563
98 ลย 0032.015/ว1091 แจ้งให้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 17 กุมภาพันธ์ 2563
97 ลย 0032.015/ว1084 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเเพทย์พื้นบ้าน ลดความอยากบุหรี 17 กุมภาพันธ์ 2563
96 ลย 0023.5/ว1074 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบฯ พ.ศ.2563 14 กุมภาพันธ์ 2563
95 ลย 0023.3/ว1059 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้้ำประปา) 14 กุมภาพันธ์ 2563
94 ลย 0023.3/ว1057 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ 12/๒๕๖๒ 14 กุมภาพันธ์ 2563
93 ลย 0023.3/ว1055 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 14 กุมภาพันธ์ 2563
92 ลย 0023.3/ว1054 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018 14 กุมภาพันธ์ 2563
91 ลย 0023.3/ว1053 การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กรณีเด็กรหัส G 14 กุมภาพันธ์ 2563
90 ลย 0023.3/ว1052 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2563
89 ลย 0023.3/ว1051 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563
88 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1050 ขอความอนุเคราะห์นักเรียน 14 กุมภาพันธ์ 2563
87 ลย 0017.2/ว995 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนฯ 12 กุมภาพันธ์ 2563
86 ลย 0032.015/ว994 เเจ้งให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเเพทย์แผนไทย 12 กุมภาพันธ์ 2563
85 ลย 0032.015/ว993 ขอสนับสนุนเเพทย์แผนไทยเข้าร่วมจัดการอบรมหลักสูตรรักษาทางการเเพทย์แผนไทย สำหรับเจ้าหน้าที่อนามัย 12 กุมภาพันธ์ 2563
84 ลย 0032.015/ว990 ขอสนับสนุนวิทยากร 12 กุมภาพันธ์ 2563
83 ลย 0032.015/ว989 ขอเชิญวิทยากรประชุมเตรียมความพร้อมจัดการอบรม video conference 12 กุมภาพันธ์ 2563
82 ลย 0023.3/ว987 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ 12 กุมภาพันธ์ 2563
81 ลย 0032.007/ว974 การรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส 12 กุมภาพันธ์ 2563
80 ลย 0023.3/ว967 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิล 12 กุมภาพันธ์ 2563
79 ลย 0023.3/ว947 การแต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด 11 กุมภาพันธ์ 2563
78 ลย 0032.006/ว940 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 11 กุมภาพันธ์ 2563
77 ลย 0032.006/ว938 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 กุมภาพันธ์ 2563
76 ลย 0032.006/ว930 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 กุมภาพันธ์ 2563
75 ลย 0032.006/ว929 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 11 กุมภาพันธ์ 2563
74 ลย 0032.006/ว921 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 กุมภาพันธ์ 2563
73 ลย 0023.3/ว906 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 7 กุมภาพันธ์ 2563
72 ลย 0023.3/ว905 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 7 กุมภาพันธ์ 2563
71 ลย 0023.2/ว894 ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่นำส่ง ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562 7 กุมภาพันธ์ 2563
70 ลย 0032/ว870 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ 6 กุมภาพันธ์ 2563
69 ลย 0032.007/ว858 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5 กุมภาพันธ์ 2563
68 ลย 0032.015/ว815 อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 กุมภาพันธ์ 2563
67 ลย 0023.3/ว812 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และคณะกรรมการการดำเนินการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 กุมภาพันธ์ 2563
66 ลย 0017.1/ว811 ขอเชิญร่วมงานเวทีสัญจร เรื่องการพัฒนางานบริการภาครัฐในยุคดิจิทัล 4 กุมภาพันธ์ 2563
65 ลย 0023.5/ว796 ขอเลื่อนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 3 กุมภาพันธ์ 2563
64 ลย 0017.2/ว771 การรวบรวมแผนงาน โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 กุมภาพันธ์ 2563
63 ลย 0032.006/ว767 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 31 มกราคม 2563
62 ลย 0032.006/ว734 การประเมินบุคคลและผลงาน 31 มกราคม 2563
61 ลย 0032.006/ว728 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 31 มกราคม 2563
60 ลย 0032.006/ว702 เลื่อนข้าราชการ 30 มกราคม 2563
59 ลย 0023.3/ว672 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 29 มกราคม 2563
58 ลย 0023.3/ว671 แนวทางการดำเนินโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย” เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 29 มกราคม 2563
57 ลย 0023.3/ว670 ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 29 มกราคม 2563
56 ลย 0023.3/ว669 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน มกราคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มกราคม 2563
55 ลย 0023.3/ว668 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 29 มกราคม 2563
54 ลย 0023.3/ว666 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 มกราคม 2563
53 ลย 0023.3/ว661 โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" 29 มกราคม 2563
52 ลย 0032.003/ว658 อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 29 มกราคม 2563
51 ลย 0023.3/ว645 มาตราการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 29 มกราคม 2563
50 ลย 0023.3/ว638 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มกราคม 2563
49 ลย 0023.3/ว637 แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนด 28 มกราคม 2563
48 รง 0472/ว625 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ ครั้งที่ 1/63 28 มกราคม 2563
47 ลย 0023.3/ว621 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 28 มกราคม 2563
46 ลย 0023.3/ว620 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) 28 มกราคม 2563
45 ลย 0023.3/ว619 การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 ระดับจังหวัด 28 มกราคม 2563
44 ลย 0023.3/ว618 โครงการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 28 มกราคม 2563
43 ลย 0017.2/ว600 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 มกราคม 2563
42 ลย 0032.003/ว570 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 24 มกราคม 2563
41 ลย 0032.003/ว568 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 24 มกราคม 2563
40 ลย 0017.2/ว545 เชิญประชุมมอบนโยบายสำคัญแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 24 มกราคม 2563
39 ลย 0023.3/ว538 ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 23 มกราคม 2563
38 ลย 0023.3/ว486 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัด การศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563) 22 มกราคม 2563
37 ลย 0023.3/ว485 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563) 22 มกราคม 2563
36 ลย 0023.3/ว483 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 (เพิ่มเติม) 22 มกราคม 2563
35 ลย 0023.3/ว481 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 มกราคม 2563
34 ลย 0023.3/ว480 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 22 มกราคม 2563
33 ลย 0023.3/ว475 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 มกราคม 2563
32 ลย 0023.3/ว474 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563 22 มกราคม 2563
31 ลย 0023.3/ว473 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 22 มกราคม 2563
30 ลย 0023.3/ว471 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 22 มกราคม 2563
29 ลย 0017.2/ว466 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2563 22 มกราคม 2563
28 ลย 0017.2/ว458 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจการจัดซื้อ จัดจ้างญ 22 มกราคม 2563
27 ลย 0023.3/ว444 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง “วินัยจราจร” ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 มกราคม 2563
26 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว428 ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดชมรมทูบี 20 มกราคม 2563
25 ลย 0032.001.1/ว389 การประกวดออกแบบผ้าทอพื้นถิ่นไทเลย 17 มกราคม 2563
24 ลย 0017.2/ว388 องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเลย 17 มกราคม 2563
23 ลย 0017.2/ว379 การตรวจติดตามผลปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ฯ 17 มกราคม 2563
22 ลย 0017.2/ว376 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 17 มกราคม 2563
21 ลย 0023.3/ว341 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 - 2563 16 มกราคม 2563
20 ลย 0023.3/ว326 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563) 16 มกราคม 2563
19 ลย 0032.006/ว285 เลื่อนข้าราชการ 15 มกราคม 2563
18 ลย 0032.006/ว259 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 13 มกราคม 2563
17 ลย 0032.015/ว258 ขอเชิญเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ปีที่ 12 13 มกราคม 2563
16 ลย 0032.015/ว257 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 12 ระดับภาค 13 มกราคม 2563
15 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว255 ขอเชิญปนะชุม 13 มกราคม 2563
14 ลย 0017.5/ว175 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดเลย และคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team PMQA 4.0) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 9 มกราคม 2563
13 ลย 0017.5/ว173 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 9 มกราคม 2563
12 ลย 0032.006/ว171 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 9 มกราคม 2563
11 ลย 0032.006/ว170 การประเมินบุคคลและผลงาน 9 มกราคม 2563
10 ลย 0017.5/ว122 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 8 มกราคม 2563
9 ลย 0017.2/ว116 เชิญประชุมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดเลยอย่างเป็นระบบ 7 มกราคม 2563
8 ลย 0032.006/ว97 การประเมินบุคคลและผลงาน 7 มกราคม 2563
7 ลย 0032.006/ว96 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 7 มกราคม 2563
6 ลย 0023.3/ว93 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาร ฑ.ส.2564 7 มกราคม 2563
5 สธ 0838/ว84 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 20 ธันวาคม 2562
4 ลย 0032.001.1/ว83 โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม 2563
3 ลย 0032.006/ว76 อนุมัติรายชื่อแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ 6 มกราคม 2563
2 ลย 0017.5/ว15 ขอข้อมูลโครงการเพื่อสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 2 มกราคม 2563
1 ลย 0017.5/ว14 แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2563 2 มกราคม 2563