ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
178 ลย 0032.006/ว370 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 19 มกราคม 2561
177 ลย 0032.007/ว361 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรม 19 มกราคม 2561
176 ลย 0023.2/ว357 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 19 มกราคม 2561
175 ลย 0023.2/ว354 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 19 มกราคม 2561
174 ลย 0017.2/ว350 การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 19 มกราคม 2561
173 ลย 0023.3/ว329 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำ 2561 ตามแนวทาง Thinking School (เพิ่มเติม รุ่น 5-6) 18 มกราคม 2561
172 ลย 0023.3/ว328 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ 18 มกราคม 2561
171 ลย 0023.3/ว327 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 18 มกราคม 2561
170 ลย 0023.3/ว326 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) 18 มกราคม 2561
169 ลย 0023.3/ว325 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) 18 มกราคม 2561
168 ลย 0023.3/ว324 การส่งมอบหนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา 18 มกราคม 2561
167 ลย 0017.2/ว323 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 18 มกราคม 2561
166 ลย 0023.5/ว318 เร่งรัดการจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 18 มกราคม 2561
165 ลย 0032.010/ว307 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์และใช้ในการประกอบการปฏิบัติหน้าที่ 17 มกราคม 2561
164 ลย 0032.009/ว297 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรม 17 มกราคม 2561
163 ลย 0023.5/ว295 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 17 มกราคม 2561
162 ลย 0023.5/ว294 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) ไตรมาสที่ 2 17 มกราคม 2561
161 ลย 0023.5/ว293 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาส 2 17 มกราคม 2561
160 ลย 0023.1/ว278 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 16 มกราคม 2561
159 ลย 0023.3/ว276 การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) 16 มกราคม 2561
158 ลย 0032.007/ว274 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 16 มกราคม 2561
157 ลย 0032.006/ว270 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้้งให้ดำเรงตำแหน่งระดับอาวุโส ลงมา 16 มกราคม 2561
156 ลย 0032.006/ว269 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขระดับจังหวัด 16 มกราคม 2561
155 ลย 0032.006/ว268 เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 16 มกราคม 2561
154 ลย 0006/ว261 สรุปสาระสำคัญการประชุมการมอบหมายร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "มิติใหม่การบรูณาการร่วมพาณิชย์-เกษตร" 16 มกราคม 2561
153 ลย 0017.5/ว259 ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 16 มกราคม 2561
152 ลย 0006/ว257 สรุปสาระสำคัญการประชุมการมอบหมายร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "มิติใหม่การบรูณาการร่วมพาณิชย์-เกษตร" 16 มกราคม 2561
151 ลย 0023.3/ว256 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม" และ "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์" 16 มกราคม 2561
150 ลย 0017.2/ว254 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร โครงการ 9010 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ 16 มกราคม 2561
149 ลย 0032.006/ว240 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 15 มกราคม 2561
148 ลย 0032.003/ว215 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย 12 มกราคม 2561
147 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว211 อนุมัติให้เข้าอบรมเป็นวิทยากรแกนนำควบคุมยาสูบจังหวัดเลย 12 มกราคม 2561
146 ลย 0023.2/ว206 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 11 มกราคม 2561
145 ลย 0032.015/ว203 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิจัยฯ 11 มกราคม 2561
144 ลย 0032.006/ว158 ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10 มกราคม 2561
143 ลย 0023.2/ว152 ผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 10 มกราคม 2561
142 ลย 0023.2/ว151 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 10 มกราคม 2561
141 ลย 0023.2/ว150 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 10 มกราคม 2561
140 ลย 0018.1/ว146 แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 มกราคม 2561
139 ลย 0023.3/ว137 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 10 มกราคม 2561
138 ลย 0032.010/ว112 ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" 9 มกราคม 2561
137 ลย52005/ว110 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
136 ลย52005/ว109 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
135 ลย52005/ว106 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
134 ลย 0018.1/ว85 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 8 มกราคม 2561
133 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว82 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ER/EMS 8 มกราคม 2561
132 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว81 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพแนวสตรีนิยม 8 มกราคม 2561
131 ลย 0017.2/ว80 การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 8 มกราคม 2561
130 ลย 0023.5/ว66 การดำเนินการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ฯ 5 มกราคม 2561
129 ลย 0032.001.1/ว54 ขนส่งจังหวัดเลย 5 มกราคม 2561
128 ลย 0013/ว49 การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย 5 มกราคม 2561
127 ลย 0033/ว46 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ "เว้าจาพาข้าวงาย" หวาน หวาน STYLE มิตรผล 4.0 ครั้งที่ 1/2561 5 มกราคม 2561
126 ลย 0023.1/ว29 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 มกราคม 2561
125 ลย 0023.3/ว25 ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม "สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร" เทศกาลข้าวใหม่ 3 มกราคม 2561
124 ลย 0023.3/ว22 การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 3 มกราคม 2561
123 ลย 0032.001.1/ว18 ขอส่งสำเนาโครงการผลิตยาสมุนไพรเพื่อกระจายให้หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดเลย ปีงบ 61 3 มกราคม 2561
122 ลย 0019.3/ว17 การเดินแบบและถ่ายแบบการกุศลผ้าไทเลย ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 3 มกราคม 2561
121 ลย 0023.3/ว12 โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศงาน จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 มกราคม 2561
120 ลย 0023.3/ว10 การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 29 ธันวาคม 2560
119 ลย 0023.5/ว9091 แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอน 29 ธันวาคม 2560
118 ลย 0023.3/ว9090 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 ธันวาคม 2560
117 ลย 0017.2/ว9080 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ ก.บ.จ.ลย. ครั้งที่1/2561 29 ธันวาคม 2560
116 ลย 0017.2/ว9079 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่1/2561 29 ธันวาคม 2560
115 ลย 0017.2/ว9077 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4 29 ธันวาคม 2560
114 ลย 0013/ว9062 การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย 29 ธันวาคม 2560
113 ลย 0017.2/ว9038 ขอเชิญรับฟัง รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 28 ธันวาคม 2560
112 ลย 0032.001.1/ว9028 อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมอบรม 28 ธันวาคม 2560
111 ลย 0032.001.1/ว9018 ผลการคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัดปี61 27 ธันวาคม 2560
110 ลย 0023.3/ว9009 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำ 2561 ตามแนวทาง Thinking School 27 ธันวาคม 2560
109 ลย 0023.3/ว9008 ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 27 ธันวาคม 2560
108 ลย 0023.3/ว9006 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) 27 ธันวาคม 2560
107 ลย 0023.3/ว9005 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) 27 ธันวาคม 2560
106 ลย 0017.2/ว8992 นโยบายในการส่งความปราถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 26 ธันวาคม 2560
105 ลย 0032.012/ว8990 อนุมัติให้ข้ารารชการและบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการฯ 26 ธันวาคม 2560
104 ลย 0032/ว8987 ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 26 ธันวาคม 2560
103 ลย 0032.012/ว8986 อนุมัติให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม 26 ธันวาคม 2560
102 ลย 0017.5/ว8984 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 ธันวาคม 2560
101 ลย 0017.5/ว8976 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 26 ธันวาคม 2560
100 ลย 0017.2/ว8971 การจัดทำแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเลย 26 ธันวาคม 2560
99 ลย 0023.3/ว8960 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) 26 ธันวาคม 2560
98 ลย 0023.3/ว8958 การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 ธันวาคม 2560
97 ลย 0023.3/ว8955 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ธันวาคม 2560
96 ลย 0023.3/ว8954 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 26 ธันวาคม 2560
95 ลย 0023.3/ว8953 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำ พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. ... 26 ธันวาคม 2560
94 ลย 0023.3/ว8951 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 26 ธันวาคม 2560
93 ลย 0023.3/ว8950 โครงการกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน 26 ธันวาคม 2560
92 ลย 0023.3/ว8947 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 26 ธันวาคม 2560
91 ลย 0023.3/ว8945 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ 11/2560 26 ธันวาคม 2560
90 ลย 0017.5/ว8940 แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) 26 ธันวาคม 2560
89 ลย 0006/ว8935 ขอเชิญประชุมอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2560
88 ลย 0006/ว8933 ขอเชิญประชุม 25 ธันวาคม 2560
87 ลย 0017.5/ว8925 แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) 25 ธันวาคม 2560
86 ลย 0018.3/ว8921 ขอเชิญประชุมคณะทำงานขบวน "ไทเลย 4.0 (เมืองเลยในฝัน)" งานดอกฝ้ายบาน ปี2561 22 ธันวาคม 2560
85 ลย 0023.2/ว8894 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 22 ธันวาคม 2560
84 ลย 0023.2/ว8893 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 22 ธันวาคม 2560
83 ลย 0023.3/ว8881 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560
82 ลย 0023.3/ว8880 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560
81 ลย 0032/ว8875 ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลโครงการวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นจังหวัดเลย 21 ธันวาคม 2560
80 ลย 0032/ว8873 ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลโครงการวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นจังหวัดเลย 21 ธันวาคม 2560
79 ลย 0023.3/ว8866 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 ธันวาคม 2560
78 ลย 0023.5/ว8861 การตรวจสอบการคลั. ของ อปท.ปีงบฯ 61 20 ธันวาคม 2560
77 ลย 0023.3/ว8860 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 20 ธันวาคม 2560
76 ลย 0032.006/ว8849 เชิญคณะกรรมการสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งการสรรหาพนักงานราชการ 20 ธันวาคม 2560
75 ลย 0032.006/ว8848 ให้ข้ารการปฏิบัติราชการ 20 ธันวาคม 2560
74 ลย 0032.001.3/ว8846 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 20 ธันวาคม 2560
73 ลย 0018.3/ว8839 ขอเชิญร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมขบวนแห่งานดอกฝ้าย ปี 2561 20 ธันวาคม 2560
72 ลย 0023.5/ว8836 เร่งรัดการจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 19 ธันวาคม 2560
71 ลย 0030/ว8835 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 19 ธันวาคม 2560
70 ลย 0017.2/ว8834 เชิญประชุม ก.บ.จ.ลย. ครั้งที่6/2560 19 ธันวาคม 2560
69 ลย 0017.2/ว8833 เชิญประชุม ก.บ.จ.ลย. ครั้งที่6/2560 19 ธันวาคม 2560
68 ลย 0018.3/ว8832 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบาน ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ 1/2560 19 ธันวาคม 2560
67 ลย 0023.3/ว8824 ขอเชิญประชุมการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 19 ธันวาคม 2560
66 ลย 0032.006/ว8821 ส่งสำเนาคำสั่ง 19 ธันวาคม 2560
65 ลย 0017.2/ว8820 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย 19 ธันวาคม 2560
64 ลย 0032.015/ว8815 ขอสนับสนุนแพทย์แผนไทยเข้าร่วมจัดการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับจนท.สอ. 19 ธันวาคม 2560
63 ลย 0032.015/ว8814 ขอสนับสนุนวิทยากร 19 ธันวาคม 2560
62 ลย 0023.2/ว8813 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 19 ธันวาคม 2560
61 ลย 0032.003/ว8812 อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 19 ธันวาคม 2560
60 ลย 0032.015/ว8811 อนุมัติให้จนท.อบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับจนท.สอ. 19 ธันวาคม 2560
59 ลย 0032.007/ว8803 เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายขับเคลื่อนโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 18 ธันวาคม 2560
58 ลย 0032.007/ว8802 เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายขับเคลื่อนโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 18 ธันวาคม 2560
57 ลย 0006/ว8800 การตรวจเยี่ยมโครงการ รรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 18 ธันวาคม 2560
56 ลย 0017.2/ว8799 การจัดทำบรรยายสรุป 18 ธันวาคม 2560
55 ลย 0032.007/ว8786 นายอำเภอทุกอำเภอ 15 ธันวาคม 2560
54 ลย 0032.007/ว8785 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง 15 ธันวาคม 2560
53 ลย 0032.007/ว8783 ขอเชิญอบรมฟื่้นฟูการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค จ.เลย ปี 61 15 ธันวาคม 2560
52 ลย 0017.2/ว8780 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของจังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
51 ลย 0017.2/ว8776 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของจังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
50 ลย 0017.2/ว8772 การประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ของจังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
49 ลย 0023.3/ว8762 แบบฟอร์มสำหรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 ธันวาคม 2560
48 ลย 0034/ว8757 ส่งสำเนารายงานการประชุม 15 ธันวาคม 2560
47 ลย 0017.2/ว8754 การประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ของจังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
46 ลย 0017.2/ว8752 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข่าวสารของราชการ 15 ธันวาคม 2560
45 ลย 0017.5/ว8745 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
44 ลย 0023.2/ว8742 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 15 ธันวาคม 2560
43 ลย 0017.2/ว8738 เชิญประชุมหารือการจัดทำแผนพัมนากลุ่มจังหวัด 5 ปีฯ 14 ธันวาคม 2560
42 ลย 0006/ว8705 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ 13 ธันวาคม 2560
41 ลย 0023.2/ว8702 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) 13 ธันวาคม 2560
40 ลย 0017.3/ว8680 การประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วน/รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 12 ธันวาคม 2560
39 ลย 0006/ว8679 ขอเชิญประชุม 12 ธันวาคม 2560
38 ลย 0023.3/ว8673 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ธันวาคม 2560
37 ลย 0023.3/ว8664 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 8 ธันวาคม 2560
36 ลย 0017.2/ว8650 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 8 ธันวาคม 2560
35 ลย 0017.2/ว8649 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 8 ธันวาคม 2560
34 ลย 0006/ว8648 ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดเลย (อชก.จังหวัดเลย) 8 ธันวาคม 2560
33 ลย 0017.2/ว8640 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราชชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานฯ 8 ธันวาคม 2560
32 ลย 0023.2/ว8636 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 8 ธันวาคม 2560
31 ลย 0034/ว8633 โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 7 ธันวาคม 2560
30 ลย 0023.2/ว8632 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 7 ธันวาคม 2560
29 ลย 0023.2/ว8630 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 7 ธันวาคม 2560
28 ลย 0023.3/ว8624 โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 7 ธันวาคม 2560
27 ลย 0023.3/ว8620 แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้อายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ธันวาคม 2560
26 ลย 0023.3/ว8616 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 7 ธันวาคม 2560
25 ลย 0006/ว8615 ขอเชิญประชุม 7 ธันวาคม 2560
24 ลย 0017.3/ว8613 การจัดประชุม "เว้าจาพาข้าวงาย" 7 ธันวาคม 2560
23 ลย 0032/ว8612 การออกหน่วย พอ.สว. 7 ธันวาคม 2560
22 ลย 0032/ว8611 การออหน่วย พอ.สว. 7 ธันวาคม 2560
21 ลย 0023.2/ว8602 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 7 ธันวาคม 2560
20 ลย 0023.2/ว8601 การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 7 ธันวาคม 2560
19 ลย 0023.2/ว8600 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560 7 ธันวาคม 2560
18 ลย 0017.5/ว8594 การคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด 6 ธันวาคม 2560
17 ลย 0021/ว8590 การติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ 6 ธันวาคม 2560
16 ลย 0021/ว8580 การติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ 6 ธันวาคม 2560
15 ลย 0021/ว8575 การปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจรฯ 6 ธันวาคม 2560
14 ลย 0006/ว8572 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน (Agriculture) 6 ธันวาคม 2560
13 ลย 0021/ว8571 การติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ 6 ธันวาคม 2560
12 ลย 0021/ว8566 เชิญประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 6 ธันวาคม 2560
11 ลย 0017.3/ว8562 เปลี่ยนแปลงเวลาการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 4 ธันวาคม 2560
10 ลย 0017.3/ว8557 เชิญร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" 4 ธันวาคม 2560
9 ลย 0019.4/ว8550 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด 30 พฤศจิกายน 2560
8 ลย 0023.3/ว8540 สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนฯ 30 พฤศจิกายน 2560
7 ลย 0017.5/ว8537 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเลย 4 ธันวาคม 2560
6 ลย 0017.3/ว8532 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
5 ลย 0023.3/ว8530 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) เดือนพฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
4 ลย 0017.3/ว8528 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
3 ลย 0017.3/ว8527 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
2 ลย 0023.3/ว8526 แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย 30 พฤศจิกายน 2560
1 ลย 0023.3/ว8523 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 10 30 พฤศจิกายน 2560