ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
295 ลย 0017.2/ว2784 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่ 3/2564 20 เมษายน 2564
294 ลย 0023.2/ว2782 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ 20 เมษายน 2564
293 ลย 0023.2/ว2781 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 20 เมษายน 2564
292 ลย 0023.2/ว2780 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 20 เมษายน 2564
291 ลย 0023.2/ว2775 รายงานผลการดำเนินการตามมติ ก.ท.จ.เลย 20 เมษายน 2564
290 ลย 0023.2/ว2774 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 20 เมษายน 2564
289 ลย 0023.2/ว2773 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 20 เมษายน 2564
288 ลย 0023.3/ว2772 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 20 เมษายน 2564
287 ลย 0032.006/ว2762 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 20 เมษายน 2564
286 ลย 0023.2/ว2759 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2564 20 เมษายน 2564
285 ลย 0023.3/ว2743 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ 20 เมษายน 2564
284 ลย 0023.3/ว2729 การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 19 เมษายน 2564
283 ลย 0023.3/ว2728 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 19 เมษายน 2564
282 ลย 0023.3/ว2713 การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 เมษายน 2564
281 ลย 0023.2/ว2709 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2564 19 เมษายน 2564
280 ลย 0017.2/ว2697 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารและคัดกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเลย 17 เมษายน 2564
279 ลย 0017.2/ว2696 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเลย 17 เมษายน 2564
278 ลย 0023.2/ว2674 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารภาคความรู้ความสานมารถ 16 เมษายน 2564
277 ลย 0032.007/ว2671 ส่งแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กรณีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาจังหวัดเลย 13 เมษายน 2564
276 ลย 0017.6/ว2669 มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 11 เมษายน 2564
275 ลย 0032.007/ว2665 ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และประกาศยกเลิกกิจกรรมมหรสพในงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลย 9 เมษายน 2564
274 ลย 0023.5/ว2662 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพ คนพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 9 เมษายน 2564
273 ลย 0023.3/ว2654 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 9 เมษายน 2564
272 ลย 0023.2/ว2632 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถื่น 9 เมษายน 2564
271 ลย 0032.006/ว2617 การประเมินบุคคลและผลงาน 9 เมษายน 2564
270 ลย 0032.007/ว2614 ส่งประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 8 เมษายน 2564
269 ลย 0017.2/ว2602 ขอให้เร่งดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี 8 เมษายน 2564
268 ลย 0017.2/ว2600 ขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ 8 เมษายน 2564
267 ลย 0023.2/ว2591 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 8 เมษายน 2564
266 ลย 0023.2/ว2565 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณ๊ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 7 เมษายน 2564
265 ลย 0017.2/ว2557 ขอข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำฯ 7 เมษายน 2564
264 ลย 0017.2/ว2556 ขอข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำฯ 7 เมษายน 2564
263 ลย 0023.2/ว2518 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นระดับจังหวัด 7 เมษายน 2564
262 ลย 0017.2/ว2516 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 5 เมษายน 2564
261 ลย 0017.2/ว2515 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 5 เมษายน 2564
260 ลย 0017.2/ว2505 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจฯ 5 เมษายน 2564
259 ลย 0017.2/ว2504 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 5 เมษายน 2564
258 ลย 0017.2/ว2485 ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2 เมษายน 2564
257 ลย 0023.3/ว2479 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและชมกิจกรรมการประกวดการแสดงจินตลีลาประกอบบทเพลงรณรงค์ โครงการจังหวัดสะอาด "งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2 เมษายน 2564
256 ลย 0017.2/ว2468 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ 2 เมษายน 2564
255 ลย 0023.3/ว2447 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดและพิธีกรการประกวดการแสดงจินตลีลาประกอบบทเพลงรณรงค์โครงการจังหวัดสะอาด " งานดอกฝ้านบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย" ประจำปี ๒๕๖๔ 1 เมษายน 2564
254 ลย 0017.2/ว2443 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทําข้อมูลรองรับการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ 2/2564 1 เมษายน 2564
253 ลย 0017.2/ว2442 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทําข้อมูลรองรับการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของจังหวัดเลย 1 เมษายน 2564
252 ลย 0023.3/ว2422 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังและดาวน์โหลดไทยพีบีเอสพอดแคสต์เพิ่มเติม 31 มีนาคม 2564
251 ลย 0023.3/ว2421 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 31 มีนาคม 2564
250 ลย 0023.3/ว2418 การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง ๒ นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 31 มีนาคม 2564
249 ลย 0023.3/ว2414 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 1 เมษายน 2564
248 ลย 0017.2/ว2402 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ 31 มีนาคม 2564
247 ลย 0032.006/ว2401 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 31 มีนาคม 2564
246 ลย 0017.2/ว2400 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ 31 มีนาคม 2564
245 ลย 0032.006/ว2398 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 31 มีนาคม 2564
244 ลย 0023.3/ว2395 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 31 มีนาคม 2564
243 ลย 0032.006/ว2389 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 31 มีนาคม 2564
242 ลย 0023.3/ว2377 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 31 มีนาคม 2564
241 ลย 0023.3/ว2376 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะ อาชีพให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640307 - 64) 31 มีนาคม 2564
240 ลย 0032.006/ว2365 การประเมินบุคคลและผลงาน 30 มีนาคม 2564
239 ลย 0023.3/ว2313 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัดครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 29 มีนาคม 2564
238 ลย 0017.2/ว2308 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 29 มีนาคม 2564
237 ลย 0023.2/ว2306 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 29 มีนาคม 2564
236 ลย 0023.2/ว2300 การจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 29 มีนาคม 2564
235 ลย 0023.3/ว2299 สำรวจปริมาณขยะประเภทพลาสติกและกล่อง ยู เอช ที 29 มีนาคม 2564
234 ลย 0023.3/ว2236 การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๔ 25 มีนาคม 2564
233 ลย 0032.006/ว2230 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 25 มีนาคม 2564
232 ลย 0032.010/ว2226 ชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ภายใต้ พรก.เงินกู้โควิด 25 มีนาคม 2564
231 ลย 0023.2/ว2215 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ครั้งที่ 2 25 มีนาคม 2564
230 ลย 0023.3/ว2202 การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงรณรงค์ โครงการจังหวัดสะอาด ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564” 24 มีนาคม 2564
229 ลย 0032.006/ว2193 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 24 มีนาคม 2564
228 ลย 0032.006/ว2192 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 24 มีนาคม 2564
227 ลย0032.012/ว2132 ขอส่งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยที่ ๑๑๒/๒๕๖๔ลงวันที่๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 22 มีนาคม 2564
226 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว2130 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE 22 มีนาคม 2564
225 ลย 0023.3/ว2120 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญจรสำหรับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประปา 22 มีนาคม 2564
224 ลย 0017.2/ว2115 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่ 2/2564 22 มีนาคม 2564
223 ลย 0017/ว2108 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดเลย 20 มีนาคม 2564
222 ลย 0017.2/ว2054 รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย 18 มีนาคม 2564
221 ลย 0023.3/ว2045 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 18 มีนาคม 2564
220 ลย 0023.3/ว2044 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี 18 มีนาคม 2564
219 ลย 0023.2/ว2037 โครงการประชุมเชิงปฏิบติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 มีนาคม 2564
218 ลย 0023.2/ว2035 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 18 มีนาคม 2564
217 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว2027 การดำเนินการงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE 18 มีนาคม 2564
216 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว2026 ขอเชิญสัมมนา 18 มีนาคม 2564
215 ลย 0023.2/ว2004 การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล 17 มีนาคม 2564
214 ลย 0023.2/ว2000 หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 17 มีนาคม 2564
213 ลย 0023.2/ว1999 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่สนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ช.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่ไม่ใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ช.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน 17 มีนาคม 2564
212 ลย 0023.2/ว1998 รายงานผลการดำเนินการตามมติ ก.ท.จ.เลย 17 มีนาคม 2564
211 ลย 0023.2/ว1997 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564 17 มีนาคม 2564
210 ลย 0023.3/ว1983 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 17 มีนาคม 2564
209 ลย 0023.3/ว1982 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17 มีนาคม 2564
208 ลย 0032.003/ว1978 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 16 มีนาคม 2564
207 ลย 0023.3/ว1977 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 16 มีนาคม 2564
206 ลย 0023.3/ว1976 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบ การดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 16 มีนาคม 2564
205 ลย 0023.3/ว1975 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 16 มีนาคม 2564
204 ลย 0023.2/ว1946 การคัดเลือกคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย 15 มีนาคม 2564
203 นร 5117.11/ว1944 ขอเชิญร่วมประชุมรับชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท 15 มีนาคม 2564
202 ลย 0023.2/ว1941 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 15 มีนาคม 2564
201 ลย 0023.3/ว1909 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดการแสดงประกอบเพลงรณรงค์ โครงการจังหวัดสะอาด 12 มีนาคม 2564
200 ลย 0017.2/ว1886 รายงานสถานการณ์การโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานของประเทศไทย 12 มีนาคม 2564
199 ลย 0023.2/ว1884 กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท. เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1-3 12 มีนาคม 2564
198 ลย 0023.2/ว1873 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 11 มีนาคม 2564
197 ลย 0023.2/ว1872 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ 11 มีนาคม 2564
196 ลย 0023.2/ว1871 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุความจำเป็นระดับจังหวัด 11 มีนาคม 2564
195 ลย 0023.2/ว1869 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 11 มีนาคม 2564
194 ลย 0023.2/ว1867 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564 11 มีนาคม 2564
193 ลย 0032.006/ว1865 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 11 มีนาคม 2564
192 ลย 0023.3/ว1862 ขอความอนุเคาระห์สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลศึกษาวิจัยโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย 11 มีนาคม 2564
191 ลย 0017.2/ว1850 ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และโครงการเพื่อเตรียมการรับมือบรรเทาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ในพื้นที่ 30 จังหวัด 11 มีนาคม 2564
190 ลย 0023.3/ว1834 ขอความอนุเคาราะห์ให้สนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 11 มีนาคม 2564
189 ลย 0017.2/ว1828 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 11 มีนาคม 2564
188 ลย 0017.2/ว1826 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 11 มีนาคม 2564
187 ลย 0023.3/ว1820 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคณะกรรมการการดำเนินการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 10 มีนาคม 2564
186 ลย 0017.2/ว1817 แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์ค (SKY WALK) พระใหญ่ภูคกงิ้ว 10 มีนาคม 2564
185 ลย 0032.006/ว1812 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 10 มีนาคม 2564
184 ลย 0023.3/ว1766 การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประกอบการถอดบทเรียนความสำเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 9 มีนาคม 2564
183 ลย 0023.2/ว1750 แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 มีนาคม 2564
182 ลย 0023.3/ว1694 ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 5 มีนาคม 2564
181 ลย 0023.3/ว1693 การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 5 มีนาคม 2564
180 ลย 0032.006/ว1663 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 5 มีนาคม 2564
179 ลย 0032.006/ว1660 แก้ไขปรับปรุงผลงาน 5 มีนาคม 2564
178 ลย 0023.3/ว1620 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 มีนาคม 2564
177 ลย 0032.006/ว1611 การประเมินบุคคลและผลงาน 3 มีนาคม 2564
176 ลย 0032.006/ว1606 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 3 มีนาคม 2564
175 ลย 0023.2/ว1600 ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR) 3 มีนาคม 2564
174 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1584 ขอเเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมประกวด IDOL 2 มีนาคม 2564
173 ลย 0017.2/ว1566 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่ 1/2564 2 มีนาคม 2564
172 ลย 0017.2/ว1565 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่ 1/2564 2 มีนาคม 2564
171 ลย 0017.2/ว1552 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2564 1 มีนาคม 2564
170 ลย 0017.2/ว1551 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2564 1 มีนาคม 2564
169 ลย 0017.2/ว1542 ส่งหนังสือโครงการพระราชดำริประจำปี 2563 1 มีนาคม 2564
168 ลย 0017.6/ว1528 คำสั่ง ศบค. 27 กุมภาพันธ์ 2564
167 ลย 0017.2/ว1518 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) 25 กุมภาพันธ์ 2564
166 ลย 0017.2/ว1511 จองเลข 25 กุมภาพันธ์ 2564
165 ลย 0017.2/ว1510 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 25 กุมภาพันธ์ 2564
164 ลย 0023.3/ว1504 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564
163 ลย 0023.2/ว1482 การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 25 กุมภาพันธ์ 2564
162 ลย 0023.2/ว1480 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบดือนตุลาคม 2563 25 กุมภาพันธ์ 2564
161 ลย 0023.2/ว1479 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบดือนตุลาคม 2563 25 กุมภาพันธ์ 2564
160 ลย 0023.2/ว1478 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว 25 กุมภาพันธ์ 2564
159 ลย 0032.006/ว1470 เลื่อนข้าราชการ 24 กุมภาพันธ์ 2564
158 ลย 0032.006/ว1469 การประเมินบุคคลและผลงาน 24 กุมภาพันธ์ 2564
157 ลย 0032.006/ว1468 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 24 กุมภาพันธ์ 2564
156 ลย 0032.006/ว1467 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 24 กุมภาพันธ์ 2564
155 ลย 0032.003/ว1458 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 24 กุมภาพันธ์ 2564
154 ลย 0032.003/ว1457 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 24 กุมภาพันธ์ 2564
153 ลย 0023.2/ว1430 การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 23 กุมภาพันธ์ 2564
152 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1421 แต่งตั้งคณะกรรมการอำเภอ TO BE NUMBER ONE 23 กุมภาพันธ์ 2564
151 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1418 ส่งสรุปรายงานการประชุม 23 กุมภาพันธ์ 2564
150 ลย 0017.2/ว1398 เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเลย 23 กุมภาพันธ์ 2564
149 ลย 0023.3/ว1382 มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 กุมภาพันธ์ 2564
148 ลย 0023.2/ว1378 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
147 ลย 0017.2/ว1375 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการโอนสินทรัพย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
146 ลย 0023.2/ว1371 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
145 ลย 0017.2/ว1368 การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
144 ลย 0017.2/ว1360 ขอแจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และขอข้อมูลเพิ่มเติม 20 กุมภาพันธ์ 2564
143 ลย 0023.3/ว1349 ขอเเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
142 ลย 0023.3/ว1346 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย 19 กุมภาพันธ์ 2564
141 ลย 0023.2/ว1307 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี 18 กุมภาพันธ์ 2564
140 ลย 0023.2/ว1279 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย 17 กุมภาพันธ์ 2564
139 ลย 0023.2/ว1278 ขอเชิญประชุมเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย 17 กุมภาพันธ์ 2564
138 ลย 0023.2/ว1276 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 17 กุมภาพันธ์ 2564
137 ลย 0017.2/ว1264 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
136 ลย 0023.2/ว1262 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 17 กุมภาพันธ์ 2564
135 ลย 0023.3/ว1247 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ1) ประจำปี พ.ศ. 2563 16 กุมภาพันธ์ 2564
134 ลย 0017.2/ว1244 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
133 ลย 0017.2/ว1243 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
132 ลย 0017.2/ว1240 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คฯ 16 กุมภาพันธ์ 2564
131 ลย 0023.2/ว1232 การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 16 กุมภาพันธ์ 2564
130 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1231 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม ภาค 16 กุมภาพันธ์ 2564
129 ลย 0023.2/ว1230 ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 16 กุมภาพันธ์ 2564
128 ลย 0023.3/ว1229 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 16 กุมภาพันธ์ 2564
127 ลย 0032.006/ว1203 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 15 กุมภาพันธ์ 2564
126 ลย 0023.2/ว1202 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
125 ลย 0032.006/ว1158 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 11 กุมภาพันธ์ 2564
124 ลย 0032.006/ว1155 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 11 กุมภาพันธ์ 2564
123 ลย 0032.006/ว1152 การประเมินบุคคลและผลงาน 11 กุมภาพันธ์ 2564
122 ลย 0017.6/ว1147 ข้อสั่งการของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 11 กุมภาพันธ์ 2564
121 ลย 0008/ว1139 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยวชน ครั้งที่ 1/2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
120 ลย 0032.006/ว1137 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
119 ลย 0017.2/ว1127 การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
118 ลย 0023.3/ว1115 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยกำกับติดตาม ระดับจังหวัด 10 กุมภาพันธ์ 2564
117 ลย 0023.3/ว1114 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 กุมภาพันธ์ 2564
116 ลย 0023.3/ว1103 การดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยระดับจังหวัด 10 กุมภาพันธ์ 2564
115 ลย 0023.3/ว1102 แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 10 กุมภาพันธ์ 2564
114 ลย 0023.3/ว1099 การดำเนินโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนต้นแบบ ปลอดถังขยะ 10 กุมภาพันธ์ 2564
113 ลย 0023.3/ว1098 การติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค หลักเกณฑ์วิธีการ และขั้นตอนเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) 10 กุมภาพันธ์ 2564
112 ลย 0023.3/ว1095 การติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค หลักเกณฑ์วิธีการ และขั้นตอนเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) 10 กุมภาพันธ์ 2564
111 ลย 0032.006/ว1080 การประเมินบุคคลและผลงาน 9 กุมภาพันธ์ 2564
110 ลย 0023.3/ว1076 ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563 9 กุมภาพันธ์ 2564
109 ลย 0023.2/ว1075 การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
108 ลย 0023.2/ว1074 การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
107 ลย 0023.2/ว1054 การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย 9 กุมภาพันธ์ 2564
106 ลย 0023.3/ว1051 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 9 กุมภาพันธ์ 2564
105 ลย 0023.3/ว1037 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๔ 9 กุมภาพันธ์ 2564
104 ลย 0023.2/ว1012 แบบสำรวจความเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือน 8 กุมภาพันธ์ 2564
103 ลย 0032.015/ว1009 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ฯ 8 กุมภาพันธ์ 2564
102 ลย 0023.3/ว1004 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 กุมภาพันธ์ 2564
101 ลย 0023.3/ว1003 กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 8 กุมภาพันธ์ 2564
100 ลย 0023.3/ว999 โครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" จังหวัดเลย (Zero Waste Office) 8 กุมภาพันธ์ 2564
99 ลย 0023.3/ว998 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม 256๔) 8 กุมภาพันธ์ 2564
98 ลย 0023.3/ว997 แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 8 กุมภาพันธ์ 2564
97 ลย 0023.3/ว993 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 กุมภาพันธ์ 2564
96 ลย 0023.2/ว986 หารือการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีองค์ประกอบของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบ 8 กุมภาพันธ์ 2564
95 ลย 0023.3/ว980 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 5 กุมภาพันธ์ 2564
94 ลย 0017.2/ว969 ผลการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 2/2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
93 ลย 0023.3/ว963 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย Line Official Account "ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784" 5 กุมภาพันธ์ 2564
92 ลย 0032.006/ว942 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 4 กุมภาพันธ์ 2564
91 ลย 0032.006/ว941 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 4 กุมภาพันธ์ 2564
90 ลย 0023.2/ว935 หารือการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีองค์ประกอบของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบ 4 กุมภาพันธ์ 2564
89 ลย 0023.2/ว933 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
88 ลย 0023.2/ว932 การคัดเลือกกรรมการผู้เเทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 กุมภาพันธ์ 2564
87 ลย 0023.2/ว931 การคัดเลือกกรรมการผู้เเทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 กุมภาพันธ์ 2564
86 ลย 0023.2/ว900 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
85 นร 5117.11/ว833 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย 1 กุมภาพันธ์ 2564
84 นร 5117.11/ว829 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย 1 กุมภาพันธ์ 2564
83 นร 5117.11/ว828 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย 1 กุมภาพันธ์ 2564
82 นร 5117.11/ว827 ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/64 1 กุมภาพันธ์ 2564
81 ลย 0032.006/ว826 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 1 กุมภาพันธ์ 2564
80 ลย 0023.3/ว809 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564
79 ลย 0023.3/ว808 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564
78 ลย 0017.6/ว801 แจ้งคำสั่งฯและข้อกำหนดฯ 31 มกราคม 2564
77 ลย 0017.6/ว800 การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ที่ 2/2564 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) 30 มกราคม 2564
76 ลย 0017.6/ว799 การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ที่ 2/2564 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) 30 มกราคม 2564
75 ลย 0017.2/ว777 ประชุม VCS 29 มกราคม 2564
74 ลย 0023.3/ว773 ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ 29 มกราคม 2564
73 ลย 0023.3/ว772 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 29 มกราคม 2564
72 ลย 0017.2/ว768 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเลย (งบจังหวัด) 29 มกราคม 2564
71 ลย 0023.3/ว686 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 27 มกราคม 2564
70 ลย 0023.2/ว672 ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา 27 มกราคม 2564
69 ลย 0023.3/ว658 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ 26 มกราคม 2564
68 ลย 0032.006/ว647 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 26 มกราคม 2564
67 ลย 0023.3/ว635 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 มกราคม 2564
66 ลย 0023.3/ว634 การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 26 มกราคม 2564
65 ลย 0032.006/ว633 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 26 มกราคม 2564
64 ลย 0017.2/ว624 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคำ ภูทับฟ้า ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 26 มกราคม 2564
63 ลย 0023.3/ว590 เผยแพร่เอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน 25 มกราคม 2564
62 ลย 0023.3/ว589 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) ประจำปีการศึกษา 2563 25 มกราคม 2564
61 ลย 0023.3/ว588 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564 25 มกราคม 2564
60 ลย 0032.003/ว587 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 25 มกราคม 2564
59 ลย 0023.3/ว586 ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 1/2564(clusters) 25 มกราคม 2564
58 ลย 0032.003/ว585 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 25 มกราคม 2564
57 ลย 0023.2/ว573 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
56 ลย 0023.2/ว572 การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
55 ลย 0023.2/ว570 ขอเชิญประชุมเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้ทรงคุณาวุฒิในคณะกรรมการพนักส่วนตำบลจังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
54 ลย 0023.2/ว569 ขอเชิญประชุมเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้ทรงคุณาวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
53 ลย 0023.2/ว568 ขอเชิญประชุมเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้ทรงคุณาวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
52 ลย 0023.2/ว566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 25 มกราคม 2564
51 ลย 0023.2/ว564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 25 มกราคม 2564
50 ลย 0023.2/ว563 การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
49 ลย 0023.3/ว561 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 22 มกราคม 2564
48 ลย 0023.3/ว558 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 22 มกราคม 2564
47 ลย 0023.3/ว543 ขอให้ดำเนินการจัดส่งหนังสือ 22 มกราคม 2564
46 ลย 0023.3/ว541 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) 22 มกราคม 2564
45 ลย 0023.3/ว540 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564) 22 มกราคม 2564
44 ลย 0023.3/ว539 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) 22 มกราคม 2564
43 ลย 0017.2/ว516 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศึกษาความเป็นไปไดเ้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย 21 มกราคม 2564
42 ลย 0023.3/ว505 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 21 มกราคม 2564
41 ลย 0023.3/ว465 การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 20 มกราคม 2564
40 ลย 0023.3/ว463 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 20 มกราคม 2564
39 ลย 0023.3/ว455 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 20 มกราคม 2564
38 ลย 0023.3/ว454 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 20 มกราคม 2564
37 ลย 0023.3/ว453 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 20 มกราคม 2564
36 ลย 0032.006/ว442 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ 19 มกราคม 2564
35 ลย 0023.3/ว435 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มกราคม 2564
34 ลย 0023.3/ว430 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 19 มกราคม 2564
33 ลย 0023.2/ว396 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดเลย ในกรณีครบวาระดำรงตำแหน่ง 15 มกราคม 2564
32 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว381 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 18 มกราคม 2564
31 ลย 0017.6/ว374 การตรวจยานพาหนะอย่างเข้มงวด ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจ รอยต่อระหว่างจังหวัด 16 มกราคม 2564
30 ลย 0017.6/ว373 ข้อสั่งการของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 16 มกราคม 2564
29 ลย 0017.6/ว372 ส่งแรงงานลาวกลับภูมิลำเนา 16 มกราคม 2564
28 ลย 0023.2/ว366 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 12/2563 15 มกราคม 2564
27 ลย 0023.3/ว355 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 15 มกราคม 2564
26 ลย 0023.3/ว315 แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14 มกราคม 2564
25 ลย 0032.003/ว251 ขอเลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 12 มกราคม 2564
24 ลย 0032.006/ว221 เลื่อนข้าราชการ 11 มกราคม 2564
23 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว205 เชิญประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE 11 มกราคม 2564
22 ลย 0023.3/ว203 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 8 มกราคม 2564
21 ลย 0017.2/ว197 การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) 11 มกราคม 2564
20 ลย 0017.6/ว194 ให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) 9 มกราคม 2564
19 ลย 0017.6/ว193 ให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) 9 มกราคม 2564
18 ลย 0017.2/ว188 เชิญประชุมติดตามการดำเนินโครงการและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2 8 มกราคม 2564
17 ลย 0032.006/ว183 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ 8 มกราคม 2564
16 ลย 0017.2/ว146 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวมหาดไทยฯ 8 มกราคม 2564
15 0019(ลย).(10)11/ว121 การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 7 มกราคม 2564
14 ลย 0032.007/ว119 เชิญประชุม 7 มกราคม 2564
13 ลย 0023.3/ว115 การรวมรุ่นโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) ตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640308 – 64) 7 มกราคม 2564
12 ลย 0023.3/ว113 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม –มีนาคม ๒๕๖4) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 7 มกราคม 2564
11 ลย 0023.2/ว103 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2562 7 มกราคม 2564
10 ลย 0023.3/ว95 ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 6 มกราคม 2564
9 ลย 0023.3/ว93 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส อาร์เอสวี (RSV) ในช่วงการระบาด 6 มกราคม 2564
8 ลย 0032.006/ว89 เลื่อนข้าราชการ 6 มกราคม 2564
7 ลย 0023.3/ว87 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 6 มกราคม 2564
6 ลย 0023.3/ว86 การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกาาภาคบังคับ 6 มกราคม 2564
5 ลย 0023.3/ว85 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 6 มกราคม 2564
4 ลย 0023.3/ว37 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการ 4 มกราคม 2564
3 ลย 0017.6/ว36 การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ 1/64 และข้อกำหนด ฉ.16 4 มกราคม 2564
2 ลย 0017.6/ว31 การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ 1/64 และข้อกำหนด ฉ.16 4 มกราคม 2564
1 ลย 0017.6/ว1 สรุปผลการประชุมข้อราชการสำคัญ 1 มกราคม 2564