ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
1079 ลย 0023.3/ว6672 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ 7 ธันวาคม 2561
1078 ลย 0023.3/ว6643 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซลเคิ้ล ประจำเดือนมิถุนายร 2561 ตราโครงการ สำนักงานปลอดขยะจังหวัดเลย 7 ธันวาคม 2561
1077 ลย 0017.2/ว6627 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดเลย 6 ธันวาคม 2561
1076 ลย 0017.2/ว6626 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดเลย 6 ธันวาคม 2561
1075 ลย 0017.2/ว6612 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 ธันวาคม 2561
1074 ลย 0023.2/ว6603 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 4 ธันวาคม 2561
1073 ลย 0017.2/ว6597 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป 4 ธันวาคม 2561
1072 ลย 0017.2/ว6596 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป 4 ธันวาคม 2561
1071 ลย 0017.2/ว6577 ขอเชิญประชุมแนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้นและ บริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) 3 ธันวาคม 2561
1070 ลย 0023.3/ว6559 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 30 พฤศจิกายน 2561
1069 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว6531 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2561
1068 ลย 0023.3/ว6493 ขอเชิญร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 29 พฤศจิกายน 2561
1067 ลย 0023.3/ว6474 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 28 พฤศจิกายน 2561
1066 ลย 0023.3/ว6452 การขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัตรราชกุมารี 27 พฤศจิกายน 2561
1065 ลย 0023.3/ว6427 การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 พฤศจิกายน 2561
1064 ลย 0023.5/ว6414 การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 26 พฤศจิกายน 2561
1063 ลย 0023.3/ว6396 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ด้านการศึกษา) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พฤศจิกายน 2561
1062 ลย 0023.3/ว6395 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 26 พฤศจิกายน 2561
1061 ลย 0023.2/ว6351 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 พฤศจิกายน 2561
1060 ลย 0032.001.3/ว6343 แจ้งรับกล้องจุลทรรศน์ 22 พฤศจิกายน 2561
1059 ลย 0032.001.3/ว6342 ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ 22 พฤศจิกายน 2561
1058 ลย 0023.3/ว6336 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา (24TH World Scout Jamboree, 2019) 21 พฤศจิกายน 2561
1057 ลย 0023.3/ว6335 ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ 21 พฤศจิกายน 2561
1056 ลย 0023.3/ว6334 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน 21 พฤศจิกายน 2561
1055 ลย 0023.2/ว6313 โครงวการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 พฤศจิกายน 2561
1054 ลย 0023.2/ว6312 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 พฤศจิกายน 2561
1053 ลย 0023.3/ว6308 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 พฤศจิกายน 2561
1052 ลย 0017.2/ว6300 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการบริหารงานจังหวัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ 20 พฤศจิกายน 2561
1051 ลย 0032.003/ว6298 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 20 พฤศจิกายน 2561
1050 ลย 0032.003/ว6297 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 20 พฤศจิกายน 2561
1049 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว6294 ขอเชิญเป็นวิทยากรประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพEMR เขตสุขภาพที่ ๘ 20 พฤศจิกายน 2561
1048 ลย 0023.3/ว6279 สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน 20 พฤศจิกายน 2561
1047 ลย 0023.3/ว6278 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561
1046 ลย 0006/ว6266 ขอแจ้งเลื่อนประชุม (วันดินโลก) 19 พฤศจิกายน 2561
1045 ลย 0023.2/ว6260 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (Sustainable Tourism Development for Local Government Executive) 19 พฤศจิกายน 2561
1044 ลย 0032.015/ว6259 ขอส่งผู้อบรมลักสูตรนวดไทย 150 ชม ฝึกภาคสนามและขอสนับสนุนวิทยากรควบคุมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 19 พฤศจิกายน 2561
1043 ลย 0023.3/ว6254 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 พฤศจิกายน 2561
1042 ลย 0023.2/ว6234 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 พฤศจิกายน 2561
1041 ลย 0023.3/ว6222 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 16 พฤศจิกายน 2561
1040 ลย 0032.015/ว6221 ขอเชิญเข้ารับการอบรมกิจกรรมอบรมทางไกล(Teleconference)ครั้งที่1/62 16 พฤศจิกายน 2561
1039 ลย 0032.003/ว6211 .ขอนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมฟื้นฟูผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) จังหวัดเลย ปี2562 16 พฤศจิกายน 2561
1038 ลย 0017.2/ว6202 เชิญร่วมงานเทศกาลต้นคริสมาสภูเรือ 15 พฤศจิกายน 2561
1037 ลย 0032.015/ว6200 ขอส่งสำเนาโครงการผลิตยาสมุนไพรเพื่อกระจายให้หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2562 15 พฤศจิกายน 2561
1036 ลย 0023.3/ว6198 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 15 พฤศจิกายน 2561
1035 ลย 0023.2/ว6193 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 11/2561 15 พฤศจิกายน 2561
1034 ลย 0023.2/ว6192 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 11/2561 15 พฤศจิกายน 2561
1033 ลย 0023.3/ว6160 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 14 พฤศจิกายน 2561
1032 ลย 0023.3/ว6159 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 14 พฤศจิกายน 2561
1031 ลย 0030/ว6151 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ปี 2561-2562 14 พฤศจิกายน 2561
1030 ศธ 02109/ว6136 ขอเชิญประชุมโครงการ Smile Kid School Bus 14 พฤศจิกายน 2561
1029 ลย 0032.001.3/ว6129 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 13 พฤศจิกายน 2561
1028 ลย 0023.3/ว6123 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 13 พฤศจิกายน 2561
1027 ลย 0032.001.3/ว6122 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 13 พฤศจิกายน 2561
1026 ลย 0023.2/ว6114 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 13 พฤศจิกายน 2561
1025 ลย 0023.3/ว6108 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) 13 พฤศจิกายน 2561
1024 ลย 0023.3/ว6107 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) 13 พฤศจิกายน 2561
1023 ลย 0023.3/ว6104 การยืนแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม 13 พฤศจิกายน 2561
1022 ลย 0023.2/ว6101 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิท่ยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 พฤศจิกายน 2561
1021 ลย 0023.3/ว6097 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 พฤศจิกายน 2561
1020 ลย 0023.2/ว6096 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 พฤศจิกายน 2561
1019 ลย 0017.2/ว6090 ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีฯ 12 พฤศจิกายน 2561
1018 ลย 0023.2/ว6085 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12 พฤศจิกายน 2561
1017 ลย 0023.2/ว6084 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" (เพิ่มเติม) 12 พฤศจิกายน 2561
1016 ลย 0023.2/ว6073 โครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนตแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่จะขอรับการประเมินหรือแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 12 พฤศจิกายน 2561
1015 ลย 0023.3/ว6068 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 12 พฤศจิกายน 2561
1014 ลย 0023.3/ว6049 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) 9 พฤศจิกายน 2561
1013 ลย 0032.001.1/ว6030 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ 9 พฤศจิกายน 2561
1012 ลย 0023.3/ว6023 การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ 9 พฤศจิกายน 2561
1011 ลย 0032.001.3/ว6012 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
1010 ลย 0032.001.3/ว6011 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
1009 ลย 0023.3/ว6010 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 พฤศจิกายน 2561
1008 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว6009 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวิทยากรครู ก หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 9 พฤศจิกายน 2561
1007 ลย 0017.2/ว6007 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562 9 พฤศจิกายน 2561
1006 ลย 0023.3/ว6005 การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น 8 พฤศจิกายน 2561
1005 ลย 0023.3/ว6002 การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี 8 พฤศจิกายน 2561
1004 ลย 0023.3/ว6001 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 8 พฤศจิกายน 2561
1003 ลย 0023.3/ว5998 ซักซ้อมแนวทาง "จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 8 พฤศจิกายน 2561
1002 ลย 0023.3/ว5997 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 8 พฤศจิกายน 2561
1001 ลย 0023.3/ว5996 ขอส่งแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573) 8 พฤศจิกายน 2561
1000 ลย 0023.3/ว5991 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 8 พฤศจิกายน 2561
999 ลย 0023.3/ว5989 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 พฤศจิกายน 2561
998 ลย 0023.3/ว5986 ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น 8 พฤศจิกายน 2561
997 ลย 0023.3/ว5983 แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 8 พฤศจิกายน 2561
996 ลย 0032.003/ว5954 อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 7 พฤศจิกายน 2561
995 ลย 0032.201.1.01/ว5888 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ 5 พฤศจิกายน 2561
994 ลย 0017.5/ว5886 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการพัฒนาบุคลากรจังหวัดเลย ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 พฤศจิกายน 2561
993 ลย 0017.5/ว5885 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดเลย และ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team PMQA 4.0) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 พฤศจิกายน 2561
992 ลย 0023.3/ว5883 ซักซ้อมแนวทางการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ 5 พฤศจิกายน 2561
991 ลย 0023.3/ว5874 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 5 พฤศจิกายน 2561
990 ลย 0023.3/ว5873 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 5 พฤศจิกายน 2561
989 ลย 0023.3/ว5871 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 5 พฤศจิกายน 2561
988 ลย 0023.3/ว5870 สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 พฤศจิกายน 2561
987 ลย 0032.001.3/ว5868 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
986 ลย 0032.001.3/ว5867 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
985 ลย 0017.2/ว5827 การบูรณาการแผนงานฯ Area Based 1 พฤศจิกายน 2561
984 ลย 0032.015/ว5823 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง 1 พฤศจิกายน 2561
983 ลย 0017.2/ว5816 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดcctvประจำปี2561 1 พฤศจิกายน 2561
982 ลย 0017.2/ว5815 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดcctvประจำปี2561 1 พฤศจิกายน 2561
981 ลย 0032.001.3/ว5813 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
980 ลย 0032.001.3/ว5811 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
979 ลย 0023.3/ว5808 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2561
978 ลย 0023.2/ว5805 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2560 1 พฤศจิกายน 2561
977 ลย 0032.001.3/ว5804 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
976 ลย 0023.3/ว5802 จอง ว 7 31 ตุลาคม 2561
975 ลย 0023.3/ว5801 การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 31 ตุลาคม 2561
974 ลย 0023.3/ว5800 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 31 ตุลาคม 2561
973 ลย 0023.3/ว5799 ประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาคในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 31 ตุลาคม 2561
972 ลย 0023.3/ว5798 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
971 ลย 0023.3/ว5796 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 31 ตุลาคม 2561
970 ลย 0023.3/ว5795 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 31 ตุลาคม 2561
969 ลย 0017.2/ว5771 ขอเชิญรับชมงานสัมมนา “ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล”ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live “DGAThailand” 31 ตุลาคม 2561
968 ลย 0017.2/ว5769 การขอสนับสนุนข้อมูลเพื่อการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี ฯ 31 ตุลาคม 2561
967 ลย 0017.2/ว5767 การขอสนับสนุนข้อมูลเพื่อการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี ฯ 31 ตุลาคม 2561
966 ลย 0023.2/ว5748 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 ตุลาคม 2561
965 ลย 0032.003/ว5742 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนปี ๒๕๖๒ 30 ตุลาคม 2561
964 ลย 0023.3/ว5730 การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น 30 ตุลาคม 2561
963 ลย 0032.010/ว5709 แต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒ 29 ตุลาคม 2561
962 ลย 0032.001.1/ว5703 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการปี61 (สสอ.ผาขาว)กวก675,กษย950เลย,1กฆ9703 29 ตุลาคม 2561
961 ลย 0023.3/ว5690 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 26 ตุลาคม 2561
960 ลย 0023.5/ว5680 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.61 26 ตุลาคม 2561
959 ลย 0023.3/ว5677 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส ” 26 ตุลาคม 2561
958 ลย 0023.2/ว5675 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การพัฒนาการท่่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น" (Sustainable Tourism Development for Local Government Executive) 26 ตุลาคม 2561
957 ลย 0023.2/ว5674 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executives of Local Administration 4.0) 26 ตุลาคม 2561
956 ลย 0032.003/ว5669 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 ตุลาคม 2561
955 ลย 0032.003/ว5668 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 ตุลาคม 2561
954 ลย 0023.3/ว5659 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) 25 ตุลาคม 2561
953 ลย 0023.3/ว5658 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 25 ตุลาคม 2561
952 ลย 0032.015/ว5655 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด 25 ตุลาคม 2561
951 ลย 0023.5/ว5649 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) 25 ตุลาคม 2561
950 ลย 0032.015/ว5642 ขอเชิญวิทยากรอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง 24 ตุลาคม 2561
949 ลย 0032.015/ว5641 แจ้งให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง 24 ตุลาคม 2561
948 ลย 0023.3/ว5622 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย 24 ตุลาคม 2561
947 ลย 0023.3/ว5621 แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 24 ตุลาคม 2561
946 ลย 0119/ว5613 ขอเชิญร่วมถวายกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 24 ตุลาคม 2561
945 ลย 0008/ว5582 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบโค "โครงการคนรวมกลุ่ม วัวควายรวมคอก" ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 22 ตุลาคม 2561
944 ลย 0023.3/ว5571 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด “เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น” 19 ตุลาคม 2561
943 ลย 0023.3/ว5568 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 19 ตุลาคม 2561
942 ลย 0023.3/ว5567 พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นตามโครงการ "มือถือเก่า ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" 19 ตุลาคม 2561
941 ลย 0023.2/ว5565 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 19 ตุลาคม 2561
940 ลย 0023.2/ว5564 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 19 ตุลาคม 2561
939 ลย 0023.2/ว5537 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 18 ตุลาคม 2561
938 ลย 0032.015/ว5536 อบรมเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย (ครั้งที่ 1) 18 ตุลาคม 2561
937 ลย 0023.3/ว5533 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 18 ตุลาคม 2561
936 ลย 0023.3/ว5532 - 18 ตุลาคม 2561
935 ลย 0023.3/ว5531 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัด การศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 256๑) 18 ตุลาคม 2561
934 ลย 0023.3/ว5530 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ 18 ตุลาคม 2561
933 ลย 0032.001.1/ว5527 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 รพ.เอราวัณ (นข 524 เลย,นข4414 เลย) 18 ตุลาคม 2561
932 ลย 0032.015/ว5526 ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีและจัดกิจกรรมในงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 61 18 ตุลาคม 2561
931 ลย 0032.015/ว5525 ขอเขิญประชุมและร่วมกิจกรรมในงานวันภูมิปัญญการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 61 18 ตุลาคม 2561
930 ลย 0017.2/ว5518 การประชุม ติดตาม สรุปผล การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 18 ตุลาคม 2561
929 ลย 0032.001.1/ว5515 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 รพ.ผาขาว (นข 891 เลย) 18 ตุลาคม 2561
928 ลย 0023.2/ว5499 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (เพิ่มเติม) 17 ตุลาคม 2561
927 ลย 0017.2/ว5498 แบบสำรวจการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 17 ตุลาคม 2561
926 ลย 0030/ว5491 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 17 ตุลาคม 2561
925 ลย 0017.2/ว5461 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 16 ตุลาคม 2561
924 ลย 0017.2/ว5457 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 16 ตุลาคม 2561
923 ลย 0023.2/ว5455 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของเทศบาล(โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ตุลาคม 2561
922 ลย 0023.2/ว5453 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2561 16 ตุลาคม 2561
921 ลย 0023.2/ว5452 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2561 16 ตุลาคม 2561
920 ลย 0023.2/ว5450 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 10/2561 16 ตุลาคม 2561
919 ลย 0023.3/ว5445 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดำแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ตุลาคม 2561
918 ลย 0032.015/ว5435 ขอเชิญประชุมสื่อสารนโยบายและชี้แจงแผนปฏิบัติการฯ (VDO Conference) 12 ตุลาคม 2561
917 ลย 0023.3/ว5410 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 ตุลาคม 2561
916 ลย 0017.2/ว5405 การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ 11 ตุลาคม 2561
915 ลย 0017.2/ว5404 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจการจัดซื้อ/จัดจ้างฯ 11 ตุลาคม 2561
914 ลย 0023.3/ว5401 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแก้ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวที่ 1 11 ตุลาคม 2561
913 ลย 0023.3/ว5400 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 11 ตุลาคม 2561
912 ลย 0023.3/ว5399 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 11 ตุลาคม 2561
911 ลย 0023.3/ว5366 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 10 ตุลาคม 2561
910 ลย 0023.5/ว5345 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 9 ตุลาคม 2561
909 ลย 0023.3/ว5342 แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 9 ตุลาคม 2561
908 ลย 0023.3/ว5341 การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน 9 ตุลาคม 2561
907 ลย 0013/ว5312 ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 8 ตุลาคม 2561
906 ลย 0023.3/ว5311 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 8 ตุลาคม 2561
905 ลย 0023.2/ว5297 โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5 ตุลาคม 2561
904 ลย 0023.3/ว5292 การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ตุลาคม 2561
903 ลย 0017.2/ว5288 ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 5 ตุลาคม 2561
902 ลย 0017.2/ว5287 ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 5 ตุลาคม 2561
901 กษ 0224.ลย/ว5279 ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดพืชเศรษฐกิจ 5 ตุลาคม 2561
900 ลย 0023.3/ว5277 การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน 5 ตุลาคม 2561
899 ลย 0017.2/ว5271 การสัมมนาทางวิชาการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 4 ตุลาคม 2561
898 ลย 0032.015/ว5270 แจ้งการใช้คำนำหน้านามของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 ตุลาคม 2561
897 ลย 0017.5/ว5252 การแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team PMQA 4.0) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 ตุลาคม 2561
896 ลย 0023.3/ว5242 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 3 ตุลาคม 2561
895 ลย 0032.003/ว5240 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 ตุลาคม 2561
894 ลย 0032.003/ว5239 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 3 ตุลาคม 2561
893 ลย 0023.3/ว5230 ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซลเคิ้ล ประจำเดือนมิถุนายร 2561 ตราโครงการ สำนักงานปลอดขยะจังหวัดเลย 2 ตุลาคม 2561
892 ลย 0023.3/ว5229 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด 2 ตุลาคม 2561
891 ลย 0023.3/ว5228 การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 2 ตุลาคม 2561
890 ลย 0023.3/ว5179 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาคในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 กันยายน 2561
889 ลย 0032.003/ว5145 ขอส่งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยที่๒๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยนยน ๒๕๖๑ 27 กันยายน 2561
888 ลย 0032.003/ว5144 แจ้งปรับแนวทางการบริหารจัดการค่าตอบแทน care giver โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 27 กันยายน 2561
887 ลย 0023.3/ว5136 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) 27 กันยายน 2561
886 ลย 0032.001.1/ว5082 ขอเชิญประชุมโครงการประชุมจนท.ผู้รบผิดชอบงาบริหาร รพช.สสอ.สสจ.ปีงบ61 25 กันยายน 2561
885 ลย 0032.009/ว5064 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองสากล 24 กันยายน 2561
884 ลย 0023.5/ว5060 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลดภัย โรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 3 24 กันยายน 2561
883 ลย 0023.2/ว5042 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วรตำบล 21 กันยายน 2561
882 ลย 0023.2/ว5041 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 21 กันยายน 2561
881 ลย 0023.2/ว5033 ขอเชิญประชุม 21 กันยายน 2561
880 ลย 0023.2/ว5032 ขอเชิญประชุม 21 กันยายน 2561
879 ลย 0017.2/ว5024 ประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด 21 กันยายน 2561
878 ลย 0017.2/ว5023 ประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด 21 กันยายน 2561
877 ลย 0032.003/ว4981 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 19 กันยายน 2561
876 ลย 0023.2/ว4963 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบลาจังหวัดเลย แทนตำแหน่งที่ว่าง 18 กันยายน 2561
875 กษ 0224.ลย/ว4947 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรแลผู้ยากจนจังหวัดเลย 17 กันยายน 2561
874 ลย 0023.2/ว4942 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (Sustainable Tourism Development for Local Government Executive) 17 กันยายน 2561
873 ลย 0023.3/ว4915 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย 14 กันยายน 2561
872 ลย 0013/ว4903 การเดินทางตรวจราชการด้านดิจิทัลของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิณ จั่นตอง) และคณะ 13 กันยายน 2561
871 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว4849 ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด ปิด ประกวดทูบี 11 กันยายน 2561
870 ลย 0023.2/ว4846 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 11 กันยายน 2561
869 ลย 0017.2/ว4828 การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา 11 กันยายน 2561
868 ลย 0023.2/ว4827 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลยทุกท่าน 11 กันยายน 2561
867 ลย 0023.2/ว4813 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 11 กันยายน 2561
866 ลย 0023.2/ว4812 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 11 กันยายน 2561
865 ลย 0023.2/ว4803 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 10 กันยายน 2561
864 ลย 0023.3/ว4784 การตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 7 กันยายน 2561
863 ลย 0023.3/ว4782 ขอความอนุเคราะห์ชุดเคลื่อนที่เร็ว (รถจักรยานพ่วงข้าง) เพื่อต้อนรับคณะทำงานพิจารณาผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 7 กันยายน 2561
862 ลย 0023.5/ว4771 บัญชีนวัตกรรมไทย 7 กันยายน 2561
861 ลย 0032.003/ว4763 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 7 กันยายน 2561
860 ลย 0032.003/ว4762 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 7 กันยายน 2561
859 ลย 0023.2/ว4759 การสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อบูรณาการการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดอง 7 กันยายน 2561
858 ลย 0023.3/ว4741 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม 6 กันยายน 2561
857 ลย 0017.2/ว4738 การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2563) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 กันยายน 2561
856 ลย 0023.3/ว4728 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 5 กันยายน 2561
855 ลย 0032.015/ว4722 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ (ครั้งที่ 3) 5 กันยายน 2561
854 ลย 0023.3/ว4715 แจ้งเลื่อนกำหนดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู่บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ออกไปก่อน 5 กันยายน 2561
853 ลย 0023.5/ว4696 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) 4 กันยายน 2561
852 ลย 0023.3/ว4691 ขอเชิญร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 กันยายน 2561
851 ลย 0023.2/ว4677 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน" 31 สิงหาคม 2561
850 ลย 0023.2/ว4675 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 31 สิงหาคม 2561
849 ลย 0023.2/ว4674 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 31 สิงหาคม 2561
848 ลย 0023.5/ว4667 ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2561 3 กันยายน 2561
847 ลย 0023.3/ว4653 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 31 สิงหาคม 2561
846 ลย 0017.2/ว4627 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 31 สิงหาคม 2561
845 ลย 0023.5/ว4624 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) 31 สิงหาคม 2561
844 ลย 0023.5/ว4623 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561)เพิ่มเติม 31 สิงหาคม 2561
843 ลย 0023.3/ว4616 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) 31 สิงหาคม 2561
842 ลย 0013/ว4602 การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลื่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชนฯ" 30 สิงหาคม 2561
841 ลย 0017.5/ว4596 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 30 สิงหาคม 2561
840 ลย 0017.2/ว4587 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 30 สิงหาคม 2561
839 ลย 0023.2/ว4582 การบึกทึกข้อมูลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 30 สิงหาคม 2561
838 ลย 0023.2/ว4581 สำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 สิงหาคม 2561
837 ลย 0023.2/ว4580 การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 สิงหาคม 2561
836 ลย 0023.3/ว4565 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 สิงหาคม 2561
835 ลย 0032.001.1/ว4544 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.ผาขาว) นข 891เลย,นข603เลย 28 สิงหาคม 2561
834 ลย 0032.001.1/ว4543 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.เอราวัณ) นข524เลย,กข4414เลย,นข161เลย 28 สิงหาคม 2561
833 ลย 0032.001.1/ว4542 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รพ.วังสะพุง) 28 สิงหาคม 2561
832 ลย 0032.001.1/ว4541 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (รพ.รพ.หนองหิน) บท 5451เลย,นข1248เลย,นข23423เลย,กจ3814เลย 28 สิงหาคม 2561
831 ลย 0006/ว4532 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน อบรมถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 27 สิงหาคม 2561
830 ลย 0023.5/ว4529 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 27 สิงหาคม 2561
829 ลย 0023.3/ว4522 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 27 สิงหาคม 2561
828 ลย 0023.2/ว4521 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 27 สิงหาคม 2561
827 ลย 0032.001.1/ว4519 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (รพ.เชียงคาน) 27 สิงหาคม 2561
826 ลย 0023.3/ว4496 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 สิงหาคม 2561
825 ลย 0023.3/ว4482 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561) 23 สิงหาคม 2561
824 ลย 0032.007/ว4481 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 23 สิงหาคม 2561
823 ลย 0032.007/ว4479 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 23 สิงหาคม 2561
822 ลย 0017.2/ว4478 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดฯ 23 สิงหาคม 2561
821 ลย 0017.2/ว4476 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ESAN EXPO 2018 ครั้งที่ 2 23 สิงหาคม 2561
820 ลย 0017.2/ว4468 ขอเชิญร่วมเดินแบบแสดงแฟชั่นโชว์ ในพิธีเปิดงาน ESAN EXPO 2018 ครั้งที่ 2 23 สิงหาคม 2561
819 ลย 0017.2/ว4466 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเลย 23 สิงหาคม 2561
818 ลย 0017.2/ว4464 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเลย 23 สิงหาคม 2561
817 ลย 0032.015/ว4455 อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อเกณฑ์การพัฒนา (TTM HA) 22 สิงหาคม 2561
816 ลย 0032.015/ว4453 ขอเชิญอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย(Teleconference) ครั้งที่ 10 22 สิงหาคม 2561
815 ลย 0032.001.1/ว4445 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (สสอ.เมืองเลย) 22 สิงหาคม 2561
814 ลย 0032.001.1/ว4444 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.เมืองเลย) 22 สิงหาคม 2561
813 ลย 0032.015/ว4443 สำรวจรายชื่อบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 22 สิงหาคม 2561
812 ลย 0017.2/ว4423 เลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 21 สิงหาคม 2561
811 ลย 0017.2/ว4422 เลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 21 สิงหาคม 2561
810 ลย 0023.5/ว4414 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 4 21 สิงหาคม 2561
809 ลย 0032.003/ว4413 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมเวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่ระดับพื้นที่ 21 สิงหาคม 2561
808 ลย 0017.2/ว4402 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 20 สิงหาคม 2561
807 ลย 0017.2/ว4401 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 20 สิงหาคม 2561
806 ลย 0006/ว4386 ขอเชิญประชุม 20 สิงหาคม 2561
805 ลย 0032.006/ว4376 ผลพิจารณาอนุมัติในหลักการลาศึกษา 20 สิงหาคม 2561
804 ลย 0032.006/ว4375 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมR2R Forum ปี 2561 20 สิงหาคม 2561
803 ลย 0023.5/ว4360 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นบานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 17 สิงหาคม 2561
802 ลย 0023.2/ว4341 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... 17 สิงหาคม 2561
801 ลย 0023.2/ว4340 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... 17 สิงหาคม 2561
800 ลย 0017.2/ว4333 การจัดเตรียมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ และความต้องการของจังหวัดเลย เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี 16 สิงหาคม 2561
799 ลย 0017.2/ว4324 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 16 สิงหาคม 2561
798 ลย 0023.3/ว4319 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 16 สิงหาคม 2561
797 ลย 0023.2/ว4315 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 15 สิงหาคม 2561
796 ลย 0023.2/ว4314 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 15 สิงหาคม 2561
795 ลย52001/ว4301 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการแข่งขันจักรยานทางไกล 15 สิงหาคม 2561
794 ลย 0017.2/ว4298 คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ 15 สิงหาคม 2561
793 ลย 0023.3/ว4294 ส่งแบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560 15 สิงหาคม 2561
792 ลย 0023.2/ว4287 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 สิงหาคม 2561
791 ลย 0023.2/ว4281 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 15 สิงหาคม 2561
790 ลย 0023.3/ว4270 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อม สู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ 14 สิงหาคม 2561
789 ลย 0023.3/ว4264 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒5๖๑ 14 สิงหาคม 2561
788 ลย 0006/ว4258 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2561 14 สิงหาคม 2561
787 ลย 0023.2/ว4253 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 14 สิงหาคม 2561
786 ลย 0023.2/ว4249 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลกรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 14 สิงหาคม 2561
785 ลย 0023.2/ว4248 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 14 สิงหาคม 2561
784 ลย 0023.2/ว4247 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 14 สิงหาคม 2561
783 ลย 0023.2/ว4246 การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ 14 สิงหาคม 2561
782 ลย 0017.2/ว4243 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 14 สิงหาคม 2561
781 ลย 0017.2/ว4242 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 14 สิงหาคม 2561
780 ลย 0006/ว4241 ขอเชิญประชุม 14 สิงหาคม 2561
779 ลย 0006/ว4236 ขอเชิญประชุม 14 สิงหาคม 2561
778 ลย 0032.015/ว4219 ขอเชิญอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย(Teleconference)ครั้งที่ 9 10 สิงหาคม 2561
777 ลย 0032.006/ว4204 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 8 9 สิงหาคม 2561
776 ลย 0032.006/ว4171 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศครั้งที่3/2561 8 สิงหาคม 2561
775 ลย 0023.3/ว4156 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 8 สิงหาคม 2561
774 ลย 0032.003/ว4154 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 8 สิงหาคม 2561
773 ลย 0032.003/ว4153 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 8 สิงหาคม 2561
772 ลย 0023.2/ว4152 สรุปผลการประชุม ก.จ ก.ท และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 8 สิงหาคม 2561
771 ลย 0017.2/ว4146 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2561
770 ลย 0017.2/ว4144 การตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 7 สิงหาคม 2561
769 ลย 0023.3/ว4136 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็ดบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 สิงหาคม 2561
768 ลย 0023.3/ว4132 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี 7 สิงหาคม 2561
767 ลย 0023.3/ว4131 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 7 สิงหาคม 2561
766 ลย 0023.3/ว4127 การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 7 สิงหาคม 2561
765 ลย 0023.3/ว4126 ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2561 7 สิงหาคม 2561
764 ลย 0023.3/ว4125 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 สิงหาคม 2561
763 ลย 0023.3/ว4119 การจัดจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 7 สิงหาคม 2561
762 ลย 0023.3/ว4117 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน 2561 7 สิงหาคม 2561
761 ลย 0023.3/ว4116 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 7 สิงหาคม 2561
760 ลย 0023.3/ว4114 ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 สิงหาคม 2561
759 ลย 0023.3/ว4113 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 7 สิงหาคม 2561
758 ลย 0023.3/ว4112 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 7 สิงหาคม 2561
757 ลย 0023.3/ว4111 ประการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 7 สิงหาคม 2561
756 ลย 0023.3/ว4110 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 สิงหาคม 2561
755 ลย 0023.3/ว4109 การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 7 สิงหาคม 2561
754 ลย 0032.001.2/ว4108 การจัดประชุม เว้าจาพาข้าวงาย 7 สิงหาคม 2561
753 ลย 0032.003/ว4028 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ปี งบประมาณ 2561 3 สิงหาคม 2561
752 ลย 0023.3/ว4008 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2561 2 สิงหาคม 2561
751 ลย 0023.3/ว4007 การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 สิงหาคม 2561
750 ลย 0023.2/ว3990 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) 1 สิงหาคม 2561
749 ลย 0017.2/ว3987 การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 1 สิงหาคม 2561
748 ลย 0032.015/ว3980 ขอขอบคุณในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย 1 สิงหาคม 2561
747 ลย 0023.2/ว3965 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 กรกฎาคม 2561
746 ลย 0023.2/ว3964 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 8" 31 กรกฎาคม 2561
745 ลย52005/ว3962 ขอขอบคุณ 31 กรกฎาคม 2561
744 ลย 0023.2/ว3956 การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 31 กรกฎาคม 2561
743 ลย 0023.3/ว3946 แจ้งคณะกรรมการประเมิน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560" (เพิ่มเติม) 31 กรกฎาคม 2561
742 ลย 0023.3/ว3944 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560" (เพิ่มเติม) 31 กรกฎาคม 2561
741 ลย 0023.3/ว3943 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด 31 กรกฎาคม 2561
740 ลย 0023.3/ว3942 ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
739 ลย 0023.5/ว3934 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาส 4 31 กรกฎาคม 2561
738 ลย 0017.5/ว3925 เชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 31 กรกฎาคม 2561
737 ลย 0017.2/ว3924 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 31 กรกฎาคม 2561
736 ลย 0017.2/ว3923 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 31 กรกฎาคม 2561
735 ลย 0032.003/ว3915 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพผู้สูงอายุตามแนวทาง A๒IM 26 กรกฎาคม 2561
734 ลย 0017.2/ว3908 ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Confernce) 26 กรกฎาคม 2561
733 ลย 0032.006/ว3887 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 26 กรกฎาคม 2561
732 ลย 0032.001.1/ว3884 จัดถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่9 25 กรกฎาคม 2561
731 ลย 0032.001.1/ว3883 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ60พรรษานวมินทราชินีสู่องค์กรนำสุขภาพ" ปี 61 25 กรกฎาคม 2561
730 ลย 0023.3/ว3868 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) 25 กรกฎาคม 2561
729 ลย 0023.2/ว3853 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 24 กรกฎาคม 2561
728 ลย 0023.2/ว3852 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 24 กรกฎาคม 2561
727 ลย 0032.015/ว3835 แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมTeleconference ครั้งที่ 8 24 กรกฎาคม 2561
726 ลย 0030/ว3811 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 23 กรกฎาคม 2561
725 ลย 0032.001.1/ว3802 ผู้เกี่ยวข้อง 23 กรกฎาคม 2561
724 ลย 0023.3/ว3792 การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 20 กรกฎาคม 2561
723 ลย 0023.3/ว3788 การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) 23 กรกฎาคม 2561
722 ลย 0006/ว3787 โครงการจัดงานเพื่อ ขยายผลโครงการตามพระราชดำริในเขตพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 22 กรกฎาคม 2561
721 ลย 0013/ว3768 ขอเรียนเชิญชมงานแสดงนิทรรศการภายในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2018" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2561
720 ลย 0032.007/ว3764 ขอให้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 19 กรกฎาคม 2561
719 ลย 0017.2/ว3754 การจัดทำหนังสือรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย 19 กรกฎาคม 2561
718 ลย 0023.3/ว3753 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2561
717 ลย 0023.3/ว3752 เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ 19 กรกฎาคม 2561
716 ลย 0023.3/ว3749 การตรวจสอบการบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 19 กรกฎาคม 2561
715 ลย 0032.007/ว3744 ขอส่งคำสั่ง 19 กรกฎาคม 2561
714 ศธ 02109/ว3743 ขอความร่วมมือคัดเลือกครู หรือ เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ที่สมควรได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2561
713 ลย 0017.2/ว3734 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ 18 กรกฎาคม 2561
712 ลย 0023.5/ว3724 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) 18 กรกฎาคม 2561
711 ลย 0023.2/ว3723 กำหนดการประเมินผลงานการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์เพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 18 กรกฎาคม 2561
710 ลย 0017.2/ว3721 แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 18 กรกฎาคม 2561
709 ลย 0023.2/ว3718 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๑๑" 18 กรกฎาคม 2561
708 ลย 0023.2/ว3717 โครงการฝึกอบรมหลักสุตร "นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๑๒" 18 กรกฎาคม 2561
707 ลย 0023.2/ว3707 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 17 กรกฎาคม 2561
706 ลย 0032.003/ว3680 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมการดำเนินงานสมองเสื่อม 16 กรกฎาคม 2561
705 ลย 0023.2/ว3678 การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักาสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. 16 กรกฎาคม 2561
704 ลย 0023.3/ว3677 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic แนวปฏิบัติ Code of Conduct การท่องเที่ยวโดยชุมชน 16 กรกฎาคม 2561
703 ลย 0023.3/ว3676 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสัมคมฯ (เบี้ยยังชีพต่างๆ) 16 กรกฎาคม 2561
702 ลย 0017.2/ว3667 ขอเชิญร่วมป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานส่งเสริมการตลาดด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ESAN Expo 2018) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 กรกฎาคม 2561
701 ลย 0023.3/ว3664 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 16 กรกฎาคม 2561
700 ลย 0023.3/ว3658 โครงการประกวดสวนสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 กรกฎาคม 2561
699 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว3653 ขอความร่วมมือ 13 กรกฎาคม 2561
698 ลย 0032.009/ว3652 ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรม งานวิจัย ด้านการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อ 13 กรกฎาคม 2561
697 ลย 0023.2/ว3645 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 13 กรกฎาคม 2561
696 ลย 0023.2/ว3643 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 13 กรกฎาคม 2561
695 ลย 0023.3/ว3640 การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 กรกฎาคม 2561
694 ลย 0023.3/ว3624 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดงาน "ประเพณีบุญซำฮะ" ของจังหวัดเลย ประจำปี 2562 13 กรกฎาคม 2561
693 ลย 0023.2/ว3608 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 12 กรกฎาคม 2561
692 ลย 0023.2/ว3607 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 12 กรกฎาคม 2561
691 ลย 0023.2/ว3606 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 12 กรกฎาคม 2561
690 ลย 0023.2/ว3605 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 12 กรกฎาคม 2561
689 ลย 0023.2/ว3604 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 12 กรกฎาคม 2561
688 ลย 0023.2/ว3603 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 12 กรกฎาคม 2561
687 ลย 0032.015/ว3594 อนุมัติให้แพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 กรกฎาคม 2561
686 ลย 0023.3/ว3586 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง 12 กรกฎาคม 2561
685 ลย 0032.003/ว3563 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมระบบลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและระบบรายงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ 11 กรกฎาคม 2561
684 ลย 0032.015/ว3562 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการปนะชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 15 11 กรกฎาคม 2561
683 ลย 0023.2/ว3548 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 10 กรกฎาคม 2561
682 ลย 0023.2/ว3547 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 10 กรกฎาคม 2561
681 ลย 0013/ว3545 ขอความร่วมมือโครงการสำรวจความคิดเห็นขของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 10 กรกฎาคม 2561
680 ลย 0006/ว3544 เร่งรัด ดูแล ปัญหาประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนที่อยู่ในหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 กรกฎาคม 2561
679 ลย 0032.015/ว3541 ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์ คุ้มครองฯ 10 กรกฎาคม 2561
678 ลย 0023.2/ว3531 การกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 กรกฎาคม 2561
677 ลย 0006/ว3529 ปัญหาความเดือดร้อนของผุ้ปลูกสับปะรด 9 กรกฎาคม 2561
676 ลย 0006/ว3509 ขอเชิญประชุม 6 กรกฎาคม 2561
675 ลย 0006/ว3499 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 5 กรกฎาคม 2561
674 ลย 0023.2/ว3485 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 กรกฎาคม 2561
673 ลย 0023.3/ว3469 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561) 4 กรกฎาคม 2561
672 ลย 0023.3/ว3466 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4 4 กรกฎาคม 2561
671 ลย 0023.3/ว3465 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 4 กรกฎาคม 2561
670 ลย 0032.015/ว3462 เชิญเข้าร่วมประชุมประกวดพื้นที่ต้นแบบ 4 กรกฎาคม 2561
669 ลย 0032.015/ว3461 อนุมัติบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุม (พื้นที่ต้นแบบ) 4 กรกฎาคม 2561
668 ลย 0032.015/ว3460 อนุมัติให้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินต้นแบบ 4 กรกฎาคม 2561
667 ลย 0017.2/ว3430 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการผ่านแดน 2 กรกฎาคม 2561
666 ลย 0023.2/ว3417 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำราญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 2 กรกฎาคม 2561
665 ลย 0023.3/ว3375 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2561 29 มิถุนายน 2561
664 ลย 0017.2/ว3362 การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ร่วม จังหวัดเลย-แขวงไชยะบูลี-แขวงหลวงพระบาง 29 มิถุนายน 2561
663 ลย 0017.2/ว3360 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ของจังหวัดเลย 29 มิถุนายน 2561
662 ลย 0017.2/ว3359 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ของจังหวัดเลย 29 มิถุนายน 2561
661 ลย 0017.2/ว3357 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ของจังหวัดเลย 29 มิถุนายน 2561
660 ลย 0023.3/ว3355 มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 29 มิถุนายน 2561
659 ลย 0017.2/ว3353 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 มิถุนายน 2561
658 ลย 0032.007/ว3352 ขอเชิญอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 28 มิถุนายน 2561
657 ลย 0032.007/ว3351 ขอเชิญอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 28 มิถุนายน 2561
656 ลย 0023.3/ว3349 ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวัน เงินค่าอาหารเสริม (นม) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มิถุนายน 2561
655 ลย 0023.3/ว3348 การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 28 มิถุนายน 2561
654 ลย 0032.015/ว3345 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม/และร่วมสังเกตุการณ์ในการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ ปี 2561 28 มิถุนายน 2561
653 ลย 0006/ว3343 ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุขเพื่อไทยนิยม 28 มิถุนายน 2561
652 ลย 0006/ว3342 ขอเชิญอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิง่ประดิษฐและนวัตกรรม 28 มิถุนายน 2561
651 ลย 0006/ว3340 ขอเชิญอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิง่ประดิษฐและนวัตกรรม 28 มิถุนายน 2561
650 ลย 0032.001.2/ว3334 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมินคุณภาพบัญชีปี 2561 28 มิถุนายน 2561
649 ลย 0023.3/ว3333 การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2561
648 ลย 0023.3/ว3332 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 มิถุนายน 2561
647 ลย 0023.3/ว3331 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 มิถุนายน 2561
646 ลย 0023.3/ว3329 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 28 มิถุนายน 2561
645 ลย 0023.3/ว3328 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 28 มิถุนายน 2561
644 ลย 0023.3/ว3327 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 28 มิถุนายน 2561
643 ลย 0023.3/ว3310 แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (ฉบับที่ 3) 27 มิถุนายน 2561
642 ลย 0023.3/ว3305 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) 27 มิถุนายน 2561
641 ลย 0023.2/ว3302 โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" (เพิ่มเติม) 27 มิถุนายน 2561
640 ลย 0032.015/ว3291 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านฯ ครั้งที่15 26 มิถุนายน 2561
639 ลย 0006/ว3275 การจัดงาน เลยนิยม นิยมเลย 25 มิถุนายน 2561
638 ลย 0032.003/ว3266 การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๕ ช่วงวัย ปี ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561
637 ลย 0032.009/ว3256 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care) ประจำปี 2561 25 มิถุนายน 2561
636 ลย 0032.003/ว3245 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 22 มิถุนายน 2561
635 ลย 0032.003/ว3244 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 22 มิถุนายน 2561
634 ลย 0032.003/ว3243 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 22 มิถุนายน 2561
633 ลย 0017.2/ว3234 การขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart City “Loei Smart City” เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 22 มิถุนายน 2561
632 ลย 0017.2/ว3233 การขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart City “Loei Smart City” เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 22 มิถุนายน 2561
631 ลย 0017.2/ว3231 การขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart City “Loei Smart City” เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 22 มิถุนายน 2561
630 ลย 0023.3/ว3213 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 21 มิถุนายน 2561
629 ลย 0023.3/ว3212 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 21 มิถุนายน 2561
628 ลย 0032.015/ว3185 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม/ทำงานเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย 20 มิถุนายน 2561
627 ลย 0032.201.1.01/ว3180 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 20 มิถุนายน 2561
626 ลย 0032.201.1.01/ว3167 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 19 มิถุนายน 2561
625 ลย 0017.2/ว3166 รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 19 มิถุนายน 2561
624 ลย 0017.2/ว3140 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 19 มิถุนายน 2561
623 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว3137 การบันทึกข้อมูลการคัดกรองสายตาต้อกระจก 19 มิถุนายน 2561
622 ลย 0006/ว3133 ขอเชิญประชุม 19 มิถุนายน 2561
621 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว3116 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 18 มิถุนายน 2561
620 ลย 0023.2/ว3110 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 18 มิถุนายน 2561
619 ลย 0023.2/ว3109 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 18 มิถุนายน 2561
618 ลย 0023.3/ว3099 ขอเชิญประชุมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15 มิถุนายน 2561
617 ลย 0032.015/ว3096 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการการแพทย์แผนไทยฯ 15 มิถุนายน 2561
616 ลย 0032.201.1.01/ว3080 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 14 มิถุนายน 2561
615 ลย 0023.2/ว3079 การรับรองสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง 14 มิถุนายน 2561
614 ลย 0023.2/ว3078 การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 14 มิถุนายน 2561
613 ลย 0017.2/ว3075 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 มิถุนายน 2561
612 ลย 0032.015/ว3058 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทย ครั้งที่2 13 มิถุนายน 2561
611 ลย 0032.015/ว3054 อนุมัติบุคลการเข้าร่วมคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯระดับเขตสุขภาพที่ 8 13 มิถุนายน 2561
610 ลย 0032.007/ว3052 ขอเชิญประชุม 13 มิถุนายน 2561
609 ลย 0032.006/ว3050 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมHR4H Forum ปี 2561 12 มิถุนายน 2561
608 ลย 0032.003/ว3049 การจัดทำแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ปีงบประมาณ๒๕๖๒ 12 มิถุนายน 2561
607 ลย 0023.2/ว3048 ซํกซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต.จังหวัด 12 มิถุนายน 2561
606 ลย 0023.3/ว3041 เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561 12 มิถุนายน 2561
605 ลย 0023.3/ว3037 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) 12 มิถุนายน 2561
604 ลย 0023.3/ว3036 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มิถุนายน 2561
603 ลย 0023.2/ว3022 แต่งตั้งอนุคณะกรรมการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ระดับจังหวัด 12 มิถุนายน 2561
602 ลย 0023.2/ว3021 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 12 มิถุนายน 2561
601 ลย 0023.2/ว3020 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 12 มิถุนายน 2561
600 ลย 0032.006/ว3008 ส่งคำสั่งอนมุติให้ข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศปี2561 รอบที่2 11 มิถุนายน 2561
599 ลย 0023.3/ว2978 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 8 มิถุนายน 2561
598 ลย 0023.3/ว2977 การรายงานพื้นที่เป้าหมาย/แผนดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” 8 มิถุนายน 2561
597 ลย 0032.003/ว2976 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 8 มิถุนายน 2561
596 ลย 0032.003/ว2975 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 8 มิถุนายน 2561
595 ลย 0023.3/ว2974 รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 8 มิถุนายน 2561
594 ลย 0023.3/ว2973 หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา 8 มิถุนายน 2561
593 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว2971 การดำเนินโครงการจิตอาสา 8 มิถุนายน 2561
592 ลย 0032.007/ว2968 ขอเชิญประชุม 8 มิถุนายน 2561
591 ลย 0006/ว2963 การจัดงาน เลยนิยม นิยมเลย 8 มิถุนายน 2561
590 ลย 0006/ว2962 การจัดงาน เลยนิยม นิยมเลย 8 มิถุนายน 2561
589 ลย 0013/ว2955 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
588 ลย 0023.2/ว2954 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 7 มิถุนายน 2561
587 ลย 0023.2/ว2953 การสำรวจตำแหน่่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 มิถุนายน 2561
586 ลย 0013/ว2952 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
585 ลย 0023.2/ว2951 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 7 มิถุนายน 2561
584 ลย 0023.2/ว2944 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 7 มิถุนายน 2561
583 ลย 0023.2/ว2943 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 7 มิถุนายน 2561
582 ลย 0032.001.1/ว2897 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบลงทุนจังหวัดและหน่วยบริการ 6 มิถุนายน 2561
581 ลย 0023.3/ว2889 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 6 มิถุนายน 2561
580 ลย 0032.003/ว2875 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมหนุนเสริม ค่ายโฮมฮัก รักลูกหลาน โภชนาการดี 5 มิถุนายน 2561
579 ลย 0023.3/ว2868 ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลการดำเนิโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า 5 มิถุนายน 2561
578 ลย 0017.2/ว2784 การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30 พฤษภาคม 2561
577 ลย 0017.2/ว2774 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดเลย Loei Smart City 30 พฤษภาคม 2561
576 ลย 0017.2/ว2773 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดเลย Loei smart city 30 พฤษภาคม 2561
575 ลย 0023.3/ว2771 ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 พฤษภาคม 2561
574 ลย 0023.3/ว2770 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 30 พฤษภาคม 2561
573 ลย 0023.3/ว2769 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 30 พฤษภาคม 2561
572 ลย 0032.003/ว2746 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและจัดทำ care plan online 28 พฤษภาคม 2561
571 ลย 0023.3/ว2727 ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม 28 พฤษภาคม 2561
570 ลย 0023.3/ว2712 โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 28 พฤษภาคม 2561
569 ลย 0023.3/ว2704 การประชาสัมพันธ์โครงการ "กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก" ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตแลัเครือข่ายใน 12 จังหวัด 25 พฤษภาคม 2561
568 ลย 0032.006/ว2679 ส่งบัญชีจัดสรรแพทย์ปี2ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนปี 2561 24 พฤษภาคม 2561
567 ลย 0003/ว2674 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24 พฤษภาคม 2561
566 ลย 0006/ว2670 เร่งรัด ตรวจสอบ และแก้ไขปัณหากรณีบริษัทแอบอ้างให้เงินทุนกู้ยืมเกษตรกรในพื้นที่ 24 พฤษภาคม 2561
565 ลย 0003/ว2667 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 24 พฤษภาคม 2561
564 ลย 0023.3/ว2659 แนวทางการขอใช้ที่ดินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยุบเลิก 23 พฤษภาคม 2561
563 ลย 0013/ว2650 ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 23 พฤษภาคม 2561
562 ลย 0023.3/ว2647 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 พฤษภาคม 2561
561 ลย 0023.3/ว2646 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) 23 พฤษภาคม 2561
560 ลย 0023.2/ว2614 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 22 พฤษภาคม 2561
559 ลย 0006/ว2589 ขอส่งประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 21 พฤษภาคม 2561
558 ลย 0023.3/ว2581 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 พฤษภาคม 2561
557 ลย 0032.001.1/ว2580 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 2561 และต่อพรบ.รถจักรยานยนต์ราชการ(สสอ.ปากชม) 18 พฤษภาคม 2561
556 ลย 0023.3/ว2579 โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561 18 พฤษภาคม 2561
555 ลย 0023.3/ว2556 ประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 17 พฤษภาคม 2561
554 ลย 0023.3/ว2555 ประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 17 พฤษภาคม 2561
553 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว2551 ส่งข้อสั่งการการดำเนินงานด้านยาเสพติด 17 พฤษภาคม 2561
552 ลย 0017.2/ว2536 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 16 พฤษภาคม 2561
551 ลย 0017.2/ว2535 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 16 พฤษภาคม 2561
550 ลย 0023.2/ว2533 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 16 พฤษภาคม 2561
549 ลย 0023.2/ว2532 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 16 พฤษภาคม 2561
548 ลย 0032.003/ว2522 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 16 พฤษภาคม 2561
547 ลย 0034/ว2520 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 2561
546 ลย 0023.2/ว2508 แก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 15 พฤษภาคม 2561
545 ลย 0023.3/ว2499 แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 15 พฤษภาคม 2561
544 ลย 0023.3/ว2498 ขอความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัด ในการจัดการขยะมูลฝอย ตามแนวทาง "ประชารัฐ" เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 15 พฤษภาคม 2561
543 ลย 0023.3/ว2496 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) 15 พฤษภาคม 2561
542 ลย 0017.2/ว2492 โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ฯ 15 พฤษภาคม 2561
541 ลย 0017.2/ว2490 โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ฯ 15 พฤษภาคม 2561
540 ลย 0017.2/ว2488 โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ฯ 15 พฤษภาคม 2561
539 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว2485 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 15 พฤษภาคม 2561
538 ลย 0023.3/ว2463 ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อำเภอเชียงคาน 11 พฤษภาคม 2561
537 ลย 0032.003/ว2460 การประเมินตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term care) xit0exu ๒๕๖๑ 11 พฤษภาคม 2561
536 ลย 0023.2/ว2442 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา 10 พฤษภาคม 2561
535 ลย 0023.2/ว2441 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา 10 พฤษภาคม 2561
534 ลย 0032.010/ว2439 ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการในการป้องกัน จนท.ของรัฐ มิให้เกี่ยวข้องกันการค้ามนุษย์ 10 พฤษภาคม 2561
533 ลย 0023.3/ว2433 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 10 พฤษภาคม 2561
532 ลย 0023.3/ว2432 ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครูทางไกล ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 พฤษภาคม 2561
531 ลย 0023.2/ว2427 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 10 พฤษภาคม 2561
530 ลย 0032.006/ว2411 ส่งสำเนาคำสั่งลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศปีการศึกษา2561 9 พฤษภาคม 2561
529 ลย 0032.010/ว2410 ส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาค 9 พฤษภาคม 2561
528 ลย 0032.010/ว2409 ส่งคำสั่งมอบอำนาจสั่งซื่อสั่งจ้างด้วยเงินบริจาค 9 พฤษภาคม 2561
527 ลย 0023.2/ว2404 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 9 พฤษภาคม 2561
526 ลย 0023.2/ว2403 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 9 พฤษภาคม 2561
525 ลย 0023.3/ว2397 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 พฤษภาคม 2561
524 ลย 0023.3/ว2396 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 พฤษภาคม 2561
523 ลย 0023.3/ว2395 การเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน 8 พฤษภาคม 2561
522 ลย 0023.2/ว2360 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 7 พฤษภาคม 2561
521 ลย 0013/ว2359 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ 7 พฤษภาคม 2561
520 ลย 0023.3/ว2356 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับบุคลากรถ่ายโอน 7 พฤษภาคม 2561
519 ลย 0023.3/ว2354 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 7 พฤษภาคม 2561
518 ลย 0023.3/ว2353 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 7 พฤษภาคม 2561
517 ลย 0023.3/ว2352 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2651 7 พฤษภาคม 2561
516 ลย 0023.3/ว2351 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 7 พฤษภาคม 2561
515 ลย 0023.3/ว2350 ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 7 พฤษภาคม 2561
514 ลย 0017.2/ว2342 ขอเชิญประชุมรับฟังร่างแผนเชื่อมโยงการพัฒนาภาค และการพัฒนาบุคลากร 7 พฤษภาคม 2561
513 ลย 0023.2/ว2339 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 7 พฤษภาคม 2561
512 ลย 0032.006/ว2335 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมเรื่องเงินทองต้องวางแผน 4 พฤษภาคม 2561
511 ลย75401/ว2329 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2561 2 พฤษภาคม 2561
510 ลย 0023.3/ว2318 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 4 พฤษภาคม 2561
509 ลย 0023.3/ว2317 ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 4 พฤษภาคม 2561
508 ลย 0023.3/ว2316 การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียน 4 พฤษภาคม 2561
507 ลย 0023.3/ว2314 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ 4 พฤษภาคม 2561
506 ลย 0032.001.3/ว2302 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 3 พฤษภาคม 2561
505 ลย 0032.006/ว2298 แจ้งอนุมัติรายชื่อเข้าร่วมประชุม 3 พฤษภาคม 2561
504 ลย 0032.006/ว2296 แจ้งอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดชุมชนคลินิกหมอครอบครัวปี 2561 3 พฤษภาคม 2561
503 ลย 0023.3/ว2282 การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเรอรการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 2 พฤษภาคม 2561
502 ลย 0023.3/ว2280 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 2 พฤษภาคม 2561
501 ลย 0023.3/ว2278 ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 2 พฤษภาคม 2561
500 ลย 0006/ว2277 การรายงานปัญหาร้องเรียนและเหตุการณ์เร่งด่วน 2 พฤษภาคม 2561
499 ลย 0017.2/ว2276 การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น 2 พฤษภาคม 2561
498 ลย 0023.3/ว2261 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมโครงการมีความสุขสนุกกับ 4 H (Head Heart Hand Health) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 1 พฤษภาคม 2561
497 ลย 0023.3/ว2260 แจ้งกำหนดการให้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 1 พฤษภาคม 2561
496 ลย 0023.3/ว2259 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1 พฤษภาคม 2561
495 ลย 0023.2/ว2236 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 30 เมษายน 2561
494 ลย 0023.2/ว2235 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 30 เมษายน 2561
493 ลย 0023.3/ว2223 ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 เมษายน 2561
492 ลย 0023.3/ว2222 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561
491 ลย 0023.3/ว2220 แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 30 เมษายน 2561
490 ลย 0023.5/ว2206 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 27 เมษายน 2561
489 ลย 0017.2/ว2200 ขอให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 27 เมษายน 2561
488 ลย 0017.2/ว2199 สำรวจข้อมูลการร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมมพืนอันเรื่องมาจากพระราชดำริ 27 เมษายน 2561
487 ลย 0023.3/ว2186 ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 26 เมษายน 2561
486 ลย 0023.3/ว2185 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลทั่วประเทศ 26 เมษายน 2561
485 ลย 0023.3/ว2184 ขอความอนุเคราะห์ในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health) 26 เมษายน 2561
484 ลย 0023.3/ว2183 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 เมษายน 2561
483 ลย 0023.3/ว2182 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 26 เมษายน 2561
482 ลย 0032.003/ว2176 การจัดสรรโควต้าและงบประมาณอบรมดูแลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดเลย 26 เมษายน 2561
481 ลย 0017.2/ว2172 การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) 26 เมษายน 2561
480 ลย 0008/ว2166 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 25 เมษายน 2561
479 ลย 0032.007/ว2154 ขอเชิญประชุม 25 เมษายน 2561
478 ลย 0023.3/ว2152 การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 25 เมษายน 2561
477 ลย 0023.3/ว2144 ขอความร่วมมือบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 25 เมษายน 2561
476 ลย 0023.3/ว2143 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์ 25 เมษายน 2561
475 ลย 0023.3/ว2142 การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 เมษายน 2561
474 ลย 0023.3/ว2140 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการท่องเที่ยวโดยชุมชน 25 เมษายน 2561
473 ลย 0023.3/ว2138 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 25 เมษายน 2561
472 ลย 0023.3/ว2137 การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ฯ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25 เมษายน 2561
471 ลย 0023.3/ว2136 แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ เพิ่มเติม 25 เมษายน 2561
470 ลย 0023.3/ว2135 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 25 เมษายน 2561
469 ลย 0032.003/ว2131 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 25 เมษายน 2561
468 ลย 0032.003/ว2130 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 25 เมษายน 2561
467 ลย 0023.3/ว2125 การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 เมษายน 2561
466 ลย 0023.3/ว2123 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด 24 เมษายน 2561
465 ลย 0032.015/ว2102 อนุมัติให้แพทย์แผนไทยดข้าร่วมอบรม 23 เมษายน 2561
464 ลย52003/ว2061 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 20 เมษายน 2561
463 ลย 0032.007/ว2049 การมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 20 เมษายน 2561
462 ลย 0006/ว2046 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุม 19 เมษายน 2561
461 ลย 0006/ว2042 ขอแจ้งสถานที่ประชุม 19 เมษายน 2561
460 ลย 0023.3/ว2031 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) 19 เมษายน 2561
459 ลย 0023.3/ว2030 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561) 19 เมษายน 2561
458 ลย 0023.3/ว2029 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) 19 เมษายน 2561
457 ลย 0023.3/ว2022 การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2561 18 เมษายน 2561
456 ลย 0023.3/ว2021 โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดรักษ์โลก (Green Market) 18 เมษายน 2561
455 ลย 0023.2/ว2005 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 18 เมษายน 2561
454 ลย 0006/ว2004 ขอเชิญประชุม Web Conference 18 เมษายน 2561
453 ลย 0013/ว2002 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ 18 เมษายน 2561
452 ลย 0023.2/ว2001 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 18 เมษายน 2561
451 ลย 0023.2/ว1995 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 18 เมษายน 2561
450 ลย 0023.2/ว1993 แนวทางการปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต 18 เมษายน 2561
449 ลย 0019/ว1977 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 17 เมษายน 2561
448 ลย 0023.5/ว1976 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) 17 เมษายน 2561
447 ลย 0032.007/ว1944 ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่องการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ 11 เมษายน 2561
446 ลย 0023.3/ว1939 การดำเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่อำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สูงกว่าสถิติย้อนหลัง 3 ปี 11 เมษายน 2561
445 ลย 0023.3/ว1937 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ 11 เมษายน 2561
444 ลย 0023.3/ว1935 การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 11 เมษายน 2561
443 ลย 0017.5/ว1934 เชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดเลย (รอบ 1 เมษายน 2561) 11 เมษายน 2561
442 ลย 0008/ว1933 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดเลย 11 เมษายน 2561
441 ลย 0032.001.1/ว1929 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (สสอ.ภูเรือ ทุกคัน) 10 เมษายน 2561
440 ลย 0023.5/ว1927 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีมกราคม 2561 10 เมษายน 2561
439 ลย 0023.3/ว1913 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) ไตรมาสที่ 3 10 เมษายน 2561
438 ลย 0032.003/ว1905 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 9 เมษายน 2561
437 ลย 0032.003/ว1904 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 9 เมษายน 2561
436 ลย 0032.003/ว1903 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 9 เมษายน 2561
435 ลย 0006/ว1902 ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติ ในงานแถลงข่าวการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อาหารปลอดภัย 9 เมษายน 2561
434 ลย 0006/ว1900 ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติ ในงานแถลงข่าวการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อาหารปลอดภัย 9 เมษายน 2561
433 ลย 0006/ว1899 ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติ ในงานแถลงข่าวการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อาหารปลอดภัย 9 เมษายน 2561
432 ลย 0023.3/ว1894 ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 9 เมษายน 2561
431 ลย 0023.2/ว1885 ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 9 เมษายน 2561
430 ลย 0032.006/ว1878 ผลพิจารณาอนุมัติในหลักการลาศึกษา 5 เมษายน 2561
429 ลย 0032.006/ว1877 ผลพิจารณาอนุมัติในหลักการลาศึกษา 5 เมษายน 2561
428 ลย 0032.006/ว1876 ผลพิจารณาอนุมัติในหลักการลาศึกษา 5 เมษายน 2561
427 ลย 0033/ว1831 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำในบริเวณโดยรอบ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ครั้งที่ 1/2561 4 เมษายน 2561
426 ลย 0033/ว1830 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำในบริเวณโดยรอบ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ครั้งที่ 1/2561 4 เมษายน 2561
425 ลย 0023.3/ว1828 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561) 4 เมษายน 2561
424 ลย 0023.3/ว1807 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 เมษายน 2561
423 ลย 0023.3/ว1806 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร 3 เมษายน 2561
422 ลย 0023.3/ว1804 สำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 เมษายน 2561
421 ลย 0023.3/ว1792 หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3 เมษายน 2561
420 ลย 0023.5/ว1781 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 เมษายน 2561
419 ลย 0023.2/ว1779 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล 2 เมษายน 2561
418 ลย 0023.2/ว1772 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
417 ลย 0023.2/ว1771 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
416 ลย 0023.2/ว1763 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 2 เมษายน 2561
415 ลย 0023.2/ว1762 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
414 ลย 0023.2/ว1761 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
413 ลย52003/ว1754 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 30 มีนาคม 2561
412 ลย52003/ว1753 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม 30 มีนาคม 2561
411 ลย52003/ว1752 ขอส่งใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทเเต่งผม 30 มีนาคม 2561
410 ลย52003/ว1750 การต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม 30 มีนาคม 2561
409 ลย 0023.3/ว1743 มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 30 มีนาคม 2561
408 ลย 0023.3/ว1742 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกัยรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) 30 มีนาคม 2561
407 ลย 0023.2/ว1740 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 30 มีนาคม 2561
406 ลย 0023.2/ว1739 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 30 มีนาคม 2561
405 ลย 0023.3/ว1725 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 30 มีนาคม 2561
404 ลย 0023.3/ว1724 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 มีนาคม 2561
403 ลย 0023.3/ว1723 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) 30 มีนาคม 2561
402 ลย 0017.3/ว1714 การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล 29 มีนาคม 2561
401 ลย 0032.009/ว1711 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยต่อเนื่อง 29 มีนาคม 2561
400 ลย 0023.3/ว1686 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มีนาคม 2561
399 ลย 0017.5/ว1682 สรุปการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 28 มีนาคม 2561
398 ลย 0032.003/ว1674 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ 27 มีนาคม 2561
397 ลย 0023.3/ว1664 การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 27 มีนาคม 2561
396 ลย 0023.2/ว1646 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 27 มีนาคม 2561
395 ศธ 02109/ว1634 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" 26 มีนาคม 2561
394 ลย 0006/ว1613 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเลย 23 มีนาคม 2561
393 ลย 0006/ว1603 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเลย 23 มีนาคม 2561
392 ลย 0023.2/ว1600 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ 23 มีนาคม 2561
391 ลย 0023.3/ว1599 แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 23 มีนาคม 2561
390 ลย 0032.015/ว1596 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ส่งบทความและนำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสานในงานประชุมวิชาการ 23 มีนาคม 2561
389 ลย 0032.007/ว1592 เชิญประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแมลงวัน จังหวัดเลย 23 มีนาคม 2561
388 ลย 0023.5/ว1587 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 22 มีนาคม 2561
387 ลย 0032.007/ว1583 การดำเนินการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาแมลงวันระดับอำเภอ 22 มีนาคม 2561
386 ลย 0032.007/ว1579 ขอเชิญประชุม 22 มีนาคม 2561
385 ลย 0023.2/ว1561 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 22 มีนาคม 2561
384 ลย 0023.3/ว1559 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 21 มีนาคม 2561
383 ลย 0023.3/ว1547 การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 มีนาคม 2561
382 ลย 0006/ว1543 ขอส่งรายละเอียดเมนูทางเลือก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 21 มีนาคม 2561
381 ลย 0023.3/ว1541 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 21 มีนาคม 2561
380 ลย 0017.5/ว1536 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 20 มีนาคม 2561
379 ลย 0006/ว1534 ขอเชิญร่วมงานโครงการ KicKoff ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอก - ไม้ประดับ และทำความสะอาดหน้าศาลากลางจังหวัดเลย 20 มีนาคม 2561
378 ลย 0032.015/ว1530 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service paln) สาขาแพทย์แผนไทยฯ 20 มีนาคม 2561
377 ลย 0023.3/ว1523 การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มีนาคม 2561
376 ลย 0023.3/ว1521 เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 มีนาคม 2561
375 ลย 0023.3/ว1498 การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 19 มีนาคม 2561
374 ลย 0023.2/ว1480 ประกาศการรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 19 มีนาคม 2561
373 ลย 0023.2/ว1477 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 19 มีนาคม 2561
372 ลย 0014.3/ว1474 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 19 มีนาคม 2561
371 ลย 0014.3/ว1473 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 19 มีนาคม 2561
370 ลย 0032.001.1/ว1445 อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพจนท.การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง(กลุ่มงานบริหารฯ) 15 มีนาคม 2561
369 ลย 0032.001.1/ว1431 ขอเชิญประชุมโครงการประชุมจนท.ผู้รบผิดชอบงานบริหาร รพช.สสอ.,สสจ.ปีงบ 61 (กลุ่มงานบริหาร) 15 มีนาคม 2561
368 ลย 0023.2/ว1430 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 15 มีนาคม 2561
367 ลย 0023.2/ว1429 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 15 มีนาคม 2561
366 ลย 0023.2/ว1428 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 15 มีนาคม 2561
365 ลย 0032.003/ว1426 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 15 มีนาคม 2561
364 ลย 0032.003/ว1425 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 15 มีนาคม 2561
363 ลย 0032.003/ว1404 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 13 มีนาคม 2561
362 ลย 0023.3/ว1394 ขอความอนุเคราะห์ติดตามกำกับดูแล และการบริหารจัดการคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 13 มีนาคม 2561
361 ลย 0032.014/ว1393 ขอเชิญร่วมประชุมโครงการจัดระบบสารสนเทศสุขภาพ สปสช.เขค8 13 มีนาคม 2561
360 ลย 0023.3/ว1386 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 13 มีนาคม 2561
359 ลย 0023.2/ว1383 ประกาศกำหนดหัวข้อวิสัยทัศน์ 13 มีนาคม 2561
358 ลย 0023.2/ว1382 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 13 มีนาคม 2561
357 ลย 0023.2/ว1381 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม (รุ่นที่ ๘) 13 มีนาคม 2561
356 ลย 0023.2/ว1380 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม (รุ่นที่ ๘) 13 มีนาคม 2561
355 ลย 0017.2/ว1376 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย) ครั้งที่ 2/2561 12 มีนาคม 2561
354 ลย 0017.2/ว1373 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย) ครั้งที่ 2/2561 12 มีนาคม 2561
353 ลย 0023.3/ว1370 ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 12 มีนาคม 2561
352 ลย 0032.015/ว1345 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 9 มีนาคม 2561
351 ลย 0023.2/ว1344 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขั้นได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 9 มีนาคม 2561
350 ลย 0023.2/ว1343 การปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนักปลัดเทศบาล ระดับสูง 9 มีนาคม 2561
349 ลย 0023.3/ว1334 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ.2560 8 มีนาคม 2561
348 ลย 0023.3/ว1333 การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 6 (The 6th Thailand Bike and walk Forum) 8 มีนาคม 2561
347 ลย 0023.3/ว1332 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มีนาคม 2561
346 ลย 0032.006/ว1310 แจ้งอนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นที่ 8-9 7 มีนาคม 2561
345 ลย 0023.2/ว1308 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 7 มีนาคม 2561
344 ลย 0023.2/ว1307 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 7 มีนาคม 2561
343 ลย 0023.3/ว1305 ขอความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ 7 มีนาคม 2561
342 ลย 0032.007/ว1297 ให้ส่งแผนงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ 7 มีนาคม 2561
341 ลย 0023.2/ว1287 โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" 7 มีนาคม 2561
340 ลย 0023.2/ว1286 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 7 มีนาคม 2561
339 ลย 0023.3/ว1281 การสนับสนุนโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” 6 มีนาคม 2561
338 ลย 0032.003/ว1267 อนุมัติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรม Preschool Parenting Program (Triple P) 6 มีนาคม 2561
337 ลย 0023.3/ว1257 ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 มีนาคม 2561
336 ลย 0032.015/ว1255 อนุมัติให้คณะทำงานเข้าร่วมประชุมและออกตรวจเยี่ยมประเมินคลีนิคเวชกรรมไทยและโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ 6 มีนาคม 2561
335 ลย 0032.015/ว1254 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 6 มีนาคม 2561
334 ลย 0006/ว1234 ขอเชิญร่วมงานการประชุม เว้าจาพาข้าวแลง ประจำเดือน มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561
333 ลย 0006/ว1233 ขอเชิญร่วมงานการประชุม เว้าจาพาข้าวแลง ประจำเดือน มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561
332 ลย 0023.2/ว1230 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 5 มีนาคม 2561
331 ลย 0013/ว1219 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติจังหวัด 5 มีนาคม 2561
330 ลย 0014.3/ว1217 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวบุกรุกป่าท้องที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 5 มีนาคม 2561
329 ลย 0023.3/ว1216 ขอความอนุเคราะห์สำรวจควาต้องการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานทดแทนสำหรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าของโครงการ 2 มีนาคม 2561
328 ลย 0023.3/ว1215 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 2 มีนาคม 2561
327 ลย 0023.3/ว1214 การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษการสอนบุคลากรที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 2 มีนาคม 2561
326 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1208 การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 2 มีนาคม 2561
325 ลย 0032.006/ว1200 ให้ข้าราชการปฏิิบัติราชการ 2 มีนาคม 2561
324 ลย 0023.2/ว1199 การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 2 มีนาคม 2561
323 ลย 0032.015/ว1181 ขอเชิญร่วมง่านวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ 28 กุมภาพันธ์ 2561
322 ลย 0023.2/ว1166 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐" รุ่นที่ ๗ 27 กุมภาพันธ์ 2561
321 ลย 0017.5/ว1164 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดเลย และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 และเชิญเข้าร่วมรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
320 ลย 0023.3/ว1163 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางภาษาของผู้เรียนที่พร้อมเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 27 กุมภาพันธ์ 2561
319 ลย 0023.3/ว1161 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 27 กุมภาพันธ์ 2561
318 ลย 0023.3/ว1160 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
317 ลย 0032.001.1/ว1152 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2560 (รพ.นาด้วง ม 0661 เลย) 27 กุมภาพันธ์ 2561
316 ลย 0023.3/ว1151 แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 กุมภาพันธ์ 2561
315 ลย 0023.3/ว1150 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และแบบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
314 ลย 0023.3/ว1149 ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส 27 กุมภาพันธ์ 2561
313 ลย 0032.006/ว1115 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนผุ้ช่วยสสอ.เอราวัณ 26 กุมภาพันธ์ 2561
312 ลย 0017.5/ว1110 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
311 ลย 0023.3/ว1097 การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23 กุมภาพันธ์ 2561
310 ลย 0023.3/ว1096 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23 กุมภาพันธ์ 2561
309 ลย 0023.3/ว1095 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ 1/2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
308 ลย 0032.001.3/ว1094 ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลจำนวน 2 คัน) 23 กุมภาพันธ์ 2561
307 ลย 0023.3/ว1081 แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 23 กุมภาพันธ์ 2561
306 ลย 0023.3/ว1080 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 23 กุมภาพันธ์ 2561
305 ลย 0023.3/ว1079 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
304 ลย 0032.007/ว1078 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 23 กุมภาพันธ์ 2561
303 ลย 0023.3/ว1077 ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 23 กุมภาพันธ์ 2561
302 ลย 0023.3/ว1076 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน 23 กุมภาพันธ์ 2561
301 ลย 0023.3/ว1075 แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อปท. 23 กุมภาพันธ์ 2561
300 ลย 0032.006/ว1068 รับรองอนุญาตลาศึกษา 22 กุมภาพันธ์ 2561
299 ลย 0032.006/ว1067 แจ้งอนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 14 22 กุมภาพันธ์ 2561
298 ลย 0032.015/ว1056 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2561
297 ลย 0017.2/ว1053 ขอเชิญร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการฯของรองนายกฯ 22 กุมภาพันธ์ 2561
296 ลย 0023.3/ว1052 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 22 กุมภาพันธ์ 2561
295 ลย 0023.3/ว1051 การจัดเก็ยข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) 22 กุมภาพันธ์ 2561
294 ลย 0017.2/ว1050 ขอเชิญร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการฯของรองนายกฯ 22 กุมภาพันธ์ 2561
293 ลย 0023.3/ว1049 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
292 ลย 0023.3/ว1047 การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 22 กุมภาพันธ์ 2561
291 ลย 0023.3/ว1033 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับศูนย์สอบ 21 กุมภาพันธ์ 2561
290 ลย 0023.3/ว1032 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับสนามสอบ 21 กุมภาพันธ์ 2561
289 ลย 0023.3/ว1031 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 21 กุมภาพันธ์ 2561
288 ลย 0023.3/ว1029 การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) 21 กุมภาพันธ์ 2561
287 ลย 0023.3/ว1028 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561
286 ลย 0023.3/ว1027 แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน 21 กุมภาพันธ์ 2561
285 ลย 0023.3/ว1026 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561
284 ลย 0023.3/ว1025 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 21 กุมภาพันธ์ 2561
283 ลย 0017.2/ว1022 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทำ workshop โครงการนวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart City 21 กุมภาพันธ์ 2561
282 ลย 0023.3/ว990 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท ตามระเบียบ มท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 19 กุมภาพันธ์ 2561
281 ลย 0032.006/ว985 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 19 กุมภาพันธ์ 2561
280 ลย 0032.015/ว960 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (กสจ) ตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ 19 กุมภาพันธ์ 2561
279 ลย 0014/ว957 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวการบุกรุกป่าท้องที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 19 กุมภาพันธ์ 2561
278 ลย 0023.5/ว942 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดสำหรับการจัดการศึกาษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เฉพาะเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561) 16 กุมภาพันธ์ 2561
277 ลย 0023.2/ว941 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 16 กุมภาพันธ์ 2561
276 ลย 0023.2/ว940 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจาราชการ 16 กุมภาพันธ์ 2561
275 ลย 0023.2/ว939 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 16 กุมภาพันธ์ 2561
274 ลย 0023.2/ว938 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 16 กุมภาพันธ์ 2561
273 ลย 0023.3/ว929 การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561
272 ลย 0032.001.3/ว926 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 16 กุมภาพันธ์ 2561
271 ลย 0017.2/ว923 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
270 ลย 0017.2/ว922 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
269 ลย 0023.2/ว903 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 15 กุมภาพันธ์ 2561
268 ลย 0023.3/ว900 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ์ 2561
267 ลย 0023.3/ว899 การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
266 ลย 0013/ว894 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 14 กุมภาพันธ์ 2561
265 ลย 0023.2/ว878 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 14 กุมภาพันธ์ 2561
264 ลย 0023.2/ว877 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 14 กุมภาพันธ์ 2561
263 ลย 0023.2/ว876 เร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 14 กุมภาพันธ์ 2561
262 ลย 0032.201.1.01/ว859 ขอแจ้งผลการพิจราณาการเสนอราคา 13 กุมภาพันธ์ 2561
261 ลย 0023.3/ว840 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น 13 กุมภาพันธ์ 2561
260 ลย 0023.3/ว830 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 12 กุมภาพันธ์ 2561
259 ลย 0023.3/ว823 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 12 กุมภาพันธ์ 2561
258 ลย 0032.001.1/ว821 ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งเวียนมาเพื่อทราบ จำนวน 3 ฉบับ(งานธุรการ) 12 กุมภาพันธ์ 2561
257 ลย 0023.3/ว815 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” 12 กุมภาพันธ์ 2561
256 ลย 0023.3/ว814 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12 กุมภาพันธ์ 2561
255 ลย 0023.3/ว813 ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2561
254 ลย 0023.3/ว812 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) 12 กุมภาพันธ์ 2561
253 ลย 0023.3/ว811 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมหัวหน้ากลุ่มงานสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 12 กุมภาพันธ์ 2561
252 ลย 0023.2/ว810 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 12 กุมภาพันธ์ 2561
251 ลย 0023.2/ว809 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 12 กุมภาพันธ์ 2561
250 ลย 0023.2/ว808 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 12 กุมภาพันธ์ 2561
249 ลย 0023.2/ว807 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 12 กุมภาพันธ์ 2561
248 ลย 0023.3/ว775 แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย 8 กุมภาพันธ์ 2561
247 ลย 0023.3/ว774 ขอเชิญประชุมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8 กุมภาพันธ์ 2561
246 ลย 0023.2/ว772 การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 8 กุมภาพันธ์ 2561
245 ลย 0023.3/ว767 การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 8 กุมภาพันธ์ 2561
244 ลย 0017.2/ว762 ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (กุดป่อง) งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 กุมภาพันธ์ 2561
243 ลย 0023.3/ว756 การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 กุมภาพันธ์ 2561
242 ลย 0023.3/ว755 การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561
241 ลย 0023.3/ว754 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131) 8 กุมภาพันธ์ 2561
240 ลย 0023.3/ว753 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018 8 กุมภาพันธ์ 2561
239 ลย 0023.2/ว739 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 7 กุมภาพันธ์ 2561
238 ลย 0032.006/ว737 แจ้งอนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรม 7 กุมภาพันธ์ 2561
237 ลย 0032.201.1.01/ว725 ขอแจ้งผลการพิจราณาการเสนอราคา 7 กุมภาพันธ์ 2561
236 ลย 0032.007/ว720 ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 7 กุมภาพันธ์ 2561
235 ลย 0023.3/ว712 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 6 กุมภาพันธ์ 2561
234 ลย 0023.3/ว709 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561
233 ลย 0032.006/ว702 ประชาสัมพันธ์แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสสอ. 6 กุมภาพันธ์ 2561
232 ลย 0032.006/ว701 แจ้งอนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดเลยปี 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561
231 ลย 0017.2/ว683 การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
230 ลย 0023.3/ว682 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 กุมภาพันธ์ 2561
229 ลย 0023.3/ว672 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 กุมภาพันธ์ 2561
228 ลย 0023.3/ว670 ขอเชิญร่วมงานไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กุมภาพันธ์ 2561
227 ลย 0017.5/ว669 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) 5 กุมภาพันธ์ 2561
226 ลย 0017.2/ว661 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 5 กุมภาพันธ์ 2561
225 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว655 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม 2 กุมภาพันธ์ 2561
224 ลย 0032.013/ว634 การดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยกลุ่มเกษตรกรของหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ 1 กุมภาพันธ์ 2561
223 ลย 0023.3/ว633 แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม 1 กุมภาพันธ์ 2561
222 ลย 0023.3/ว629 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เฉพาะเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561) 1 กุมภาพันธ์ 2561
221 ลย 0032.003/ว622 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 1 กุมภาพันธ์ 2561
220 ลย 0032.003/ว620 การออกปฏิบัติงานหน่อวยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 1 กุมภาพันธ์ 2561
219 ลย 0023.2/ว616 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 1 กุมภาพันธ์ 2561
218 ลย 0023.2/ว615 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล 1 กุมภาพันธ์ 2561
217 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว599 ขอเชิญร่วมออกตรวจ ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งานดอกฝ้าย61 31 มกราคม 2561
216 ลย 0032.006/ว593 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อส่งแบบประเมินบุคคลและผลงาน 31 มกราคม 2561
215 ลย 0023.5/ว591 การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด อปท. 31 มกราคม 2561
214 ลย 0023.5/ว590 การโอนจัดสรรงบฯสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 31 มกราคม 2561
213 ลย 0023.2/ว588 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๓" 31 มกราคม 2561
212 ลย 0023.2/ว587 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๖๙" 31 มกราคม 2561
211 ลย 0032.006/ว582 ประกาศผลการรับย้าย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 31 มกราคม 2561
210 ลย 0023.2/ว581 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารท้องถิ่นประเทศไทย ๔.๐ (Chief Executives of Local Administration: Thailand ๔.๐ ) รุ่นที่ ๖" 31 มกราคม 2561
209 ลย 0023.3/ว579 การพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 มกราคม 2561
208 ลย 0023.3/ว576 การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 มกราคม 2561
207 ลย 0023.3/ว575 การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 31 มกราคม 2561
206 ลย 0032.007/ว565 การขับเคลื่้อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาโรคพิษสุนัขบ้า 30 มกราคม 2561
205 ลย 0032.007/ว564 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 30 มกราคม 2561
204 ลย 0026/ว556 ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดเลย 30 มกราคม 2561
203 ลย 0017.5/ว553 ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30 มกราคม 2561
202 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว539 ขอเชิญประชุม เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 29 มกราคม 2561
201 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว537 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 29 มกราคม 2561
200 ลย 0032.007/ว531 การมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 29 มกราคม 2561
199 ลย 0032.001.1/ว521 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉ.3)พ.ศ.2560 29 มกราคม 2561
198 ลย52005/ว518 ส่งสำเนาหนังสือ 29 มกราคม 2561
197 ลย 0023.3/ว515 แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอนโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 29 มกราคม 2561
196 ลย 0023.3/ว501 การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 26 มกราคม 2561
195 ลย 0023.3/ว486 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 26 มกราคม 2561
194 ลย 0017.2/ว479 การประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 มกราคม 2561
193 ลย 0006/ว471 ขอเชิญประชุมสัมมนา 25 มกราคม 2561
192 ลย 0006/ว467 ขอเชิญประชุมสัมมนา 25 มกราคม 2561
191 ลย 0017.5/ว459 จัดทำข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 (หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร) 25 มกราคม 2561
190 ลย 0017.5/ว457 จัดทำข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 (หมวดที่ 1 การนำองค์การ) 25 มกราคม 2561
189 ลย 0023.3/ว452 รายงานขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 24 มกราคม 2561
188 ลย 0023.2/ว446 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยกเลิกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลและการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน 24 มกราคม 2561
187 ลย 0032.006/ว430 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก จพ.อาวุโส 24 มกราคม 2561
186 ลย 0023.2/ว429 การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 24 มกราคม 2561
185 ลย 0023.3/ว428 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 23 มกราคม 2561
184 ลย 0032.006/ว417 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 23 มกราคม 2561
183 ลย 0032.010/ว409 แจ้งเวียนจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 23 มกราคม 2561
182 ลย 0023.2/ว396 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๕" 23 มกราคม 2561
181 ลย 0023.2/ว395 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ รุ่นที่ ๓" 23 มกราคม 2561
180 ลย 0023.2/ว388 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 22 มกราคม 2561
179 ลย 0023.2/ว387 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 22 มกราคม 2561
178 ลย 0032.006/ว370 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 19 มกราคม 2561
177 ลย 0032.007/ว361 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรม 19 มกราคม 2561
176 ลย 0023.2/ว357 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 19 มกราคม 2561
175 ลย 0023.2/ว354 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 19 มกราคม 2561
174 ลย 0017.2/ว350 การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 19 มกราคม 2561
173 ลย 0023.3/ว329 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำ 2561 ตามแนวทาง Thinking School (เพิ่มเติม รุ่น 5-6) 18 มกราคม 2561
172 ลย 0023.3/ว328 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ 18 มกราคม 2561
171 ลย 0023.3/ว327 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 18 มกราคม 2561
170 ลย 0023.3/ว326 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) 18 มกราคม 2561
169 ลย 0023.3/ว325 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) 18 มกราคม 2561
168 ลย 0023.3/ว324 การส่งมอบหนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา 18 มกราคม 2561
167 ลย 0017.2/ว323 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน 18 มกราคม 2561
166 ลย 0023.5/ว318 เร่งรัดการจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 18 มกราคม 2561
165 ลย 0032.010/ว307 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์และใช้ในการประกอบการปฏิบัติหน้าที่ 17 มกราคม 2561
164 ลย 0032.009/ว297 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรม 17 มกราคม 2561
163 ลย 0023.5/ว295 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 17 มกราคม 2561
162 ลย 0023.5/ว294 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) ไตรมาสที่ 2 17 มกราคม 2561
161 ลย 0023.5/ว293 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาส 2 17 มกราคม 2561
160 ลย 0023.1/ว278 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 16 มกราคม 2561
159 ลย 0023.3/ว276 การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) 16 มกราคม 2561
158 ลย 0032.007/ว274 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 16 มกราคม 2561
157 ลย 0032.006/ว270 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้้งให้ดำเรงตำแหน่งระดับอาวุโส ลงมา 16 มกราคม 2561
156 ลย 0032.006/ว269 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขระดับจังหวัด 16 มกราคม 2561
155 ลย 0032.006/ว268 เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 16 มกราคม 2561
154 ลย 0006/ว261 สรุปสาระสำคัญการประชุมการมอบหมายร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "มิติใหม่การบรูณาการร่วมพาณิชย์-เกษตร" 16 มกราคม 2561
153 ลย 0017.5/ว259 ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 16 มกราคม 2561
152 ลย 0006/ว257 สรุปสาระสำคัญการประชุมการมอบหมายร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "มิติใหม่การบรูณาการร่วมพาณิชย์-เกษตร" 16 มกราคม 2561
151 ลย 0023.3/ว256 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม" และ "พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์" 16 มกราคม 2561
150 ลย 0017.2/ว254 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร โครงการ 9010 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ 16 มกราคม 2561
149 ลย 0032.006/ว240 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 15 มกราคม 2561
148 ลย 0032.003/ว215 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย 12 มกราคม 2561
147 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว211 อนุมัติให้เข้าอบรมเป็นวิทยากรแกนนำควบคุมยาสูบจังหวัดเลย 12 มกราคม 2561
146 ลย 0023.2/ว206 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย 11 มกราคม 2561
145 ลย 0032.015/ว203 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิจัยฯ 11 มกราคม 2561
144 ลย 0032.006/ว158 ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10 มกราคม 2561
143 ลย 0023.2/ว152 ผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 10 มกราคม 2561
142 ลย 0023.2/ว151 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 10 มกราคม 2561
141 ลย 0023.2/ว150 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 10 มกราคม 2561
140 ลย 0018.1/ว146 แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 มกราคม 2561
139 ลย 0023.3/ว137 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 10 มกราคม 2561
138 ลย 0032.010/ว112 ขอส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" 9 มกราคม 2561
137 ลย52005/ว110 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
136 ลย52005/ว109 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
135 ลย52005/ว106 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
134 ลย 0018.1/ว85 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 8 มกราคม 2561
133 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว82 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ER/EMS 8 มกราคม 2561
132 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว81 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพแนวสตรีนิยม 8 มกราคม 2561
131 ลย 0017.2/ว80 การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 8 มกราคม 2561
130 ลย 0023.5/ว66 การดำเนินการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ฯ 5 มกราคม 2561
129 ลย 0032.001.1/ว54 ขนส่งจังหวัดเลย 5 มกราคม 2561
128 ลย 0013/ว49 การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย 5 มกราคม 2561
127 ลย 0033/ว46 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ "เว้าจาพาข้าวงาย" หวาน หวาน STYLE มิตรผล 4.0 ครั้งที่ 1/2561 5 มกราคม 2561
126 ลย 0023.1/ว29 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 มกราคม 2561
125 ลย 0023.3/ว25 ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม "สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร" เทศกาลข้าวใหม่ 3 มกราคม 2561
124 ลย 0023.3/ว22 การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 3 มกราคม 2561
123 ลย 0032.001.1/ว18 ขอส่งสำเนาโครงการผลิตยาสมุนไพรเพื่อกระจายให้หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดเลย ปีงบ 61 3 มกราคม 2561
122 ลย 0019.3/ว17 การเดินแบบและถ่ายแบบการกุศลผ้าไทเลย ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 3 มกราคม 2561
121 ลย 0023.3/ว12 โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศงาน จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 มกราคม 2561
120 ลย 0023.3/ว10 การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 29 ธันวาคม 2560
119 ลย 0023.5/ว9091 แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอน 29 ธันวาคม 2560
118 ลย 0023.3/ว9090 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 ธันวาคม 2560
117 ลย 0017.2/ว9080 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ ก.บ.จ.ลย. ครั้งที่1/2561 29 ธันวาคม 2560
116 ลย 0017.2/ว9079 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่1/2561 29 ธันวาคม 2560
115 ลย 0017.2/ว9077 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4 29 ธันวาคม 2560
114 ลย 0013/ว9062 การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย 29 ธันวาคม 2560
113 ลย 0017.2/ว9038 ขอเชิญรับฟัง รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 28 ธันวาคม 2560
112 ลย 0032.001.1/ว9028 อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมอบรม 28 ธันวาคม 2560
111 ลย 0032.001.1/ว9018 ผลการคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัดปี61 27 ธันวาคม 2560
110 ลย 0023.3/ว9009 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำ 2561 ตามแนวทาง Thinking School 27 ธันวาคม 2560
109 ลย 0023.3/ว9008 ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 27 ธันวาคม 2560
108 ลย 0023.3/ว9006 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) 27 ธันวาคม 2560
107 ลย 0023.3/ว9005 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) 27 ธันวาคม 2560
106 ลย 0017.2/ว8992 นโยบายในการส่งความปราถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 26 ธันวาคม 2560
105 ลย 0032.012/ว8990 อนุมัติให้ข้ารารชการและบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการฯ 26 ธันวาคม 2560
104 ลย 0032/ว8987 ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 26 ธันวาคม 2560
103 ลย 0032.012/ว8986 อนุมัติให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม 26 ธันวาคม 2560
102 ลย 0017.5/ว8984 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 ธันวาคม 2560
101 ลย 0017.5/ว8976 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 26 ธันวาคม 2560
100 ลย 0017.2/ว8971 การจัดทำแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเลย 26 ธันวาคม 2560
99 ลย 0023.3/ว8960 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) 26 ธันวาคม 2560
98 ลย 0023.3/ว8958 การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 ธันวาคม 2560
97 ลย 0023.3/ว8955 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ธันวาคม 2560
96 ลย 0023.3/ว8954 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 26 ธันวาคม 2560
95 ลย 0023.3/ว8953 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำ พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. ... 26 ธันวาคม 2560
94 ลย 0023.3/ว8951 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 26 ธันวาคม 2560
93 ลย 0023.3/ว8950 โครงการกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน 26 ธันวาคม 2560
92 ลย 0023.3/ว8947 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 26 ธันวาคม 2560
91 ลย 0023.3/ว8945 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ 11/2560 26 ธันวาคม 2560
90 ลย 0017.5/ว8940 แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) 26 ธันวาคม 2560
89 ลย 0006/ว8935 ขอเชิญประชุมอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2560
88 ลย 0006/ว8933 ขอเชิญประชุม 25 ธันวาคม 2560
87 ลย 0017.5/ว8925 แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) 25 ธันวาคม 2560
86 ลย 0018.3/ว8921 ขอเชิญประชุมคณะทำงานขบวน "ไทเลย 4.0 (เมืองเลยในฝัน)" งานดอกฝ้ายบาน ปี2561 22 ธันวาคม 2560
85 ลย 0023.2/ว8894 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 22 ธันวาคม 2560
84 ลย 0023.2/ว8893 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 22 ธันวาคม 2560
83 ลย 0023.3/ว8881 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560
82 ลย 0023.3/ว8880 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560
81 ลย 0032/ว8875 ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลโครงการวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นจังหวัดเลย 21 ธันวาคม 2560
80 ลย 0032/ว8873 ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลโครงการวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นจังหวัดเลย 21 ธันวาคม 2560
79 ลย 0023.3/ว8866 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 ธันวาคม 2560
78 ลย 0023.5/ว8861 การตรวจสอบการคลั. ของ อปท.ปีงบฯ 61 20 ธันวาคม 2560
77 ลย 0023.3/ว8860 แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 20 ธันวาคม 2560
76 ลย 0032.006/ว8849 เชิญคณะกรรมการสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งการสรรหาพนักงานราชการ 20 ธันวาคม 2560
75 ลย 0032.006/ว8848 ให้ข้ารการปฏิบัติราชการ 20 ธันวาคม 2560
74 ลย 0032.001.3/ว8846 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 20 ธันวาคม 2560
73 ลย 0018.3/ว8839 ขอเชิญร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมขบวนแห่งานดอกฝ้าย ปี 2561 20 ธันวาคม 2560
72 ลย 0023.5/ว8836 เร่งรัดการจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 19 ธันวาคม 2560
71 ลย 0030/ว8835 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 19 ธันวาคม 2560
70 ลย 0017.2/ว8834 เชิญประชุม ก.บ.จ.ลย. ครั้งที่6/2560 19 ธันวาคม 2560
69 ลย 0017.2/ว8833 เชิญประชุม ก.บ.จ.ลย. ครั้งที่6/2560 19 ธันวาคม 2560
68 ลย 0018.3/ว8832 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบาน ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ 1/2560 19 ธันวาคม 2560
67 ลย 0023.3/ว8824 ขอเชิญประชุมการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 19 ธันวาคม 2560
66 ลย 0032.006/ว8821 ส่งสำเนาคำสั่ง 19 ธันวาคม 2560
65 ลย 0017.2/ว8820 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย 19 ธันวาคม 2560
64 ลย 0032.015/ว8815 ขอสนับสนุนแพทย์แผนไทยเข้าร่วมจัดการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับจนท.สอ. 19 ธันวาคม 2560
63 ลย 0032.015/ว8814 ขอสนับสนุนวิทยากร 19 ธันวาคม 2560
62 ลย 0023.2/ว8813 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 19 ธันวาคม 2560
61 ลย 0032.003/ว8812 อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 19 ธันวาคม 2560
60 ลย 0032.015/ว8811 อนุมัติให้จนท.อบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับจนท.สอ. 19 ธันวาคม 2560
59 ลย 0032.007/ว8803 เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายขับเคลื่อนโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 18 ธันวาคม 2560
58 ลย 0032.007/ว8802 เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายขับเคลื่อนโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 18 ธันวาคม 2560
57 ลย 0006/ว8800 การตรวจเยี่ยมโครงการ รรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 18 ธันวาคม 2560
56 ลย 0017.2/ว8799 การจัดทำบรรยายสรุป 18 ธันวาคม 2560
55 ลย 0032.007/ว8786 นายอำเภอทุกอำเภอ 15 ธันวาคม 2560
54 ลย 0032.007/ว8785 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง 15 ธันวาคม 2560
53 ลย 0032.007/ว8783 ขอเชิญอบรมฟื่้นฟูการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค จ.เลย ปี 61 15 ธันวาคม 2560
52 ลย 0017.2/ว8780 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของจังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
51 ลย 0017.2/ว8776 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของจังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
50 ลย 0017.2/ว8772 การประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ของจังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
49 ลย 0023.3/ว8762 แบบฟอร์มสำหรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 ธันวาคม 2560
48 ลย 0034/ว8757 ส่งสำเนารายงานการประชุม 15 ธันวาคม 2560
47 ลย 0017.2/ว8754 การประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ของจังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
46 ลย 0017.2/ว8752 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข่าวสารของราชการ 15 ธันวาคม 2560
45 ลย 0017.5/ว8745 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
44 ลย 0023.2/ว8742 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 15 ธันวาคม 2560
43 ลย 0017.2/ว8738 เชิญประชุมหารือการจัดทำแผนพัมนากลุ่มจังหวัด 5 ปีฯ 14 ธันวาคม 2560
42 ลย 0006/ว8705 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ 13 ธันวาคม 2560
41 ลย 0023.2/ว8702 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) 13 ธันวาคม 2560
40 ลย 0017.3/ว8680 การประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วน/รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 12 ธันวาคม 2560
39 ลย 0006/ว8679 ขอเชิญประชุม 12 ธันวาคม 2560
38 ลย 0023.3/ว8673 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ธันวาคม 2560
37 ลย 0023.3/ว8664 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 8 ธันวาคม 2560
36 ลย 0017.2/ว8650 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 8 ธันวาคม 2560
35 ลย 0017.2/ว8649 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 8 ธันวาคม 2560
34 ลย 0006/ว8648 ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดเลย (อชก.จังหวัดเลย) 8 ธันวาคม 2560
33 ลย 0017.2/ว8640 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราชชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานฯ 8 ธันวาคม 2560
32 ลย 0023.2/ว8636 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 8 ธันวาคม 2560
31 ลย 0034/ว8633 โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 7 ธันวาคม 2560
30 ลย 0023.2/ว8632 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 7 ธันวาคม 2560
29 ลย 0023.2/ว8630 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 7 ธันวาคม 2560
28 ลย 0023.3/ว8624 โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 7 ธันวาคม 2560
27 ลย 0023.3/ว8620 แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้อายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ธันวาคม 2560
26 ลย 0023.3/ว8616 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 7 ธันวาคม 2560
25 ลย 0006/ว8615 ขอเชิญประชุม 7 ธันวาคม 2560
24 ลย 0017.3/ว8613 การจัดประชุม "เว้าจาพาข้าวงาย" 7 ธันวาคม 2560
23 ลย 0032/ว8612 การออกหน่วย พอ.สว. 7 ธันวาคม 2560
22 ลย 0032/ว8611 การออหน่วย พอ.สว. 7 ธันวาคม 2560
21 ลย 0023.2/ว8602 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 7 ธันวาคม 2560
20 ลย 0023.2/ว8601 การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 7 ธันวาคม 2560
19 ลย 0023.2/ว8600 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560 7 ธันวาคม 2560
18 ลย 0017.5/ว8594 การคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด 6 ธันวาคม 2560
17 ลย 0021/ว8590 การติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ 6 ธันวาคม 2560
16 ลย 0021/ว8580 การติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ 6 ธันวาคม 2560
15 ลย 0021/ว8575 การปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจรฯ 6 ธันวาคม 2560
14 ลย 0006/ว8572 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน (Agriculture) 6 ธันวาคม 2560
13 ลย 0021/ว8571 การติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ 6 ธันวาคม 2560
12 ลย 0021/ว8566 เชิญประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 6 ธันวาคม 2560
11 ลย 0017.3/ว8562 เปลี่ยนแปลงเวลาการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 4 ธันวาคม 2560
10 ลย 0017.3/ว8557 เชิญร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" 4 ธันวาคม 2560
9 ลย 0019.4/ว8550 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด 30 พฤศจิกายน 2560
8 ลย 0023.3/ว8540 สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนฯ 30 พฤศจิกายน 2560
7 ลย 0017.5/ว8537 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเลย 4 ธันวาคม 2560
6 ลย 0017.3/ว8532 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
5 ลย 0023.3/ว8530 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) เดือนพฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
4 ลย 0017.3/ว8528 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
3 ลย 0017.3/ว8527 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560
2 ลย 0023.3/ว8526 แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย 30 พฤศจิกายน 2560
1 ลย 0023.3/ว8523 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 10 30 พฤศจิกายน 2560