ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
69 การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 17 มกราคม 2561
75 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 17 มกราคม 2561
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วยเทียนหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 17 มกราคม 2561
73 การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เทศบาลตำบลเขาแก้ว 17 มกราคม 2561
72 การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) เทศบาลตำบลเขาแก้ว 17 มกราคม 2561
67 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2561
68 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2561
79 กำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสาย องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ 16 มกราคม 2561
70 ให้เจ้าของที่ดินที่ยื่นแบบแสดงรายงานการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ เทศบาลตำบลเขาแก้ว 16 มกราคม 2561
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 15 มกราคม 2561
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 15 มกราคม 2561
65 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ 15 มกราคม 2561
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 12 มกราคม 2561
61 รับโอน(ย้าย)ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร เทศบาลตำบลท่าลี่ 12 มกราคม 2561
62 ปิดเรียนในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2561 โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล 1) สังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 มกราคม 2561
63 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมไฟป่าจากการเผาไร่อ้อย เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 มกราคม 2561
58 การเปิดให้เช่าแผงขายของ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 11 มกราคม 2561
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมื เทศบาลตำบลนาโป่ง 11 มกราคม 2561
55 กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วม "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 มกราคม 2561
53 การโอนาเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 มกราคม 2561
52 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาโป่ง 10 มกราคม 2561
51 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 มกราคม 2561
50 ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มกราคม 2561
47 รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 9 มกราคม 2561
46 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มกราคม 2561
45 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มกราคม 2561
41 การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)ของเทศบาลตำบลนาดินดำ เทศบาลตำบลนาดินดำ 8 มกราคม 2561
42 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 8 มกราคม 2561
43 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 8 มกราคม 2561
39 การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 5 มกราคม 2561
32 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส2 (มกราคม-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 4 มกราคม 2561
33 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 4 มกราคม 2561
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 4 มกราคม 2561
35 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 และแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 4 มกราคม 2561
36 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 4 มกราคม 2561
37 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 4 มกราคม 2561
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร โรงเรียนบ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลนาดอกคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มกราคม 2561
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองวังสะพุง 4 มกราคม 2561
29 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 3 มกราคม 2561