ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
399 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 20 เมษายน 2564
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-7695 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (74) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 เมษายน 2564
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภันณฑ์คอมพิวเตอร์งานกิจการสภาฯและคอมพิวเตอรืห้องหัวหน้าสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 เมษายน 2564
391 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 19 เมษายน 2564
370 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 เมษายน 2564
362 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น 2 เมษายน 2564
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดจากสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (71) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 เมษายน 2564
352 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองหิน 31 มีนาคม 2564
348 งบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (65) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 มีนาคม 2564
349 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มีนาคม 2564
350 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มีนาคม 2564
351 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองหิน 31 มีนาคม 2564
395 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองหิน 31 มีนาคม 2564
344 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายประเภทวิชาการ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 มีนาคม 2564
342 ผลการพิจารณาคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 29 มีนาคม 2564
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้สำหรับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(62) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มีนาคม 2564
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้า ส่วนกองช่าง ทะเบียน 81-7558 เลย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(61) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มีนาคม 2564
335 ประกาศผู้ชนาะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้สำหรับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(64) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มีนาคม 2564
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 43 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(63) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มีนาคม 2564
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง (60) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 มีนาคม 2564
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ อพ.สธ. ขนาด 3.10X1.80 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 24 มีนาคม 2564
317 ขอความร่วมมือในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 23 มีนาคม 2564
316 การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับรชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 23 มีนาคม 2564
313 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน เทศบาลตำบลศรีสองรัก 19 มีนาคม 2564
311 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 มีนาคม 2564
300 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 17 มีนาคม 2564
301 มาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 17 มีนาคม 2564
312 การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 17 มีนาคม 2564
299 ประกาศผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกประจำเดือน ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1 (57) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 มีนาคม 2564
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ ส่วนสำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2547 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 มีนาคม 2564
296 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 15 มีนาคม 2564
286 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้ง 2 เทศบาลตำบลหนองหิน 11 มีนาคม 2564
288 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้ง 4/2564 เทศบาลตำบลหนองหิน 10 มีนาคม 2564
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (55) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 มีนาคม 2564
271 ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มีนาคม 2564
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มีนาคม 2564
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (53) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 มีนาคม 2564
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือน มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (52) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 มีนาคม 2564
259 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 4 มีนาคม 2564
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มีนาคม 2564
255 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 3 มีนาคม 2564
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด ทะเบียน กข 6841 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (49) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 มีนาคม 2564
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด ขนาดห้อง 6.67x6.00 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (50) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 มีนาคม 2564
247 รับโอนพนักงาน่วนตำบลสายงานผู้บริหารกรณีปลดล็อก องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2564
244 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 25 กุมภาพันธ์ 2564
285 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 25 กุมภาพันธ์ 2564
243 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 25 กุมภาพันธ์ 2564
253 แสดงเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 24 กุมภาพันธ์ 2564
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไฮดีเซลและแกีสโซฮอล์ ส่วนสำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(48) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 24 กุมภาพันธ์ 2564
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2 - 8 เลย 23 กุมภาพันธ์ 2564
254 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 23 กุมภาพันธ์ 2564
230 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (47) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2564
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 111 ถังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (46) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 กุมภาพันธ์ 2564
215 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 17 กุมภาพันธ์ 2564
214 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุมผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 17 กุมภาพันธ์ 2564
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลล์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 16 กุมภาพันธ์ 2564
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 2แรงม้า 220 โวลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 16 กุมภาพันธ์ 2564
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้คอนโทรลขนาด 5 แรงม้า 380 โวลล์ จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 16 กุมภาพันธ์ 2564
210 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 กุมภาพันธ์ 2564
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้คอนโทรล ขนาด 2 แรงม้่า 220 โวลล์ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 16 กุมภาพันธ์ 2564
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 2 แรง 220 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 16 กุมภาพันธ์ 2564
204 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดรถบรรทุกขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง 15 กุมภาพันธ์ 2564
202 ผลการคัดเลือกผู้แทนองคืการบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเลย กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 15 กุมภาพันธ์ 2564
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 15 กุมภาพันธ์ 2564
196 ขอความร่วมมือห้ามเผาไร่ นา ขยะ เศษวัสดุ ฯลฯ โดยเด็ดขาดในพื้นที่ตำบลตาดข่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 11 กุมภาพันธ์ 2564
199 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 กุมภาพันธ์ 2564
216 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองหิน 11 กุมภาพันธ์ 2564
191 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยครั้งแรก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
187 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
185 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 9 กุมภาพันธ์ 2564
179 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (45) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 กุมภาพันธ์ 2564
176 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านวังบอน-บ้านแก่วต่าว องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2564
174 รับสมัครเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 4 กุมภาพันธ์ 2564
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 07 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (44) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 กุมภาพันธ์ 2564
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (43) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 กุมภาพันธ์ 2564
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 3 กุมภาพันธ์ 2564
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 3 กุมภาพันธ์ 2564
162 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (42) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 กุมภาพันธ์ 2564
197 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 2 กุมภาพันธ์ 2564
168 เปิดสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 3 แห่ง) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 1 กุมภาพันธ์ 2564
159 ประกาศแก้ไขประกาศการจัดการเรียนการสอน (40) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 กุมภาพันธ์ 2564
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตีพิมพ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมโครงการ ตามภารกิจหน้าที่ ลงโฆษณาตีพิมพ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลงาน จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์บันทึกเศรษฐกิจ (ฉบับลงตีพิมพ์) จำนวน 500 เล่ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 กุมภาพันธ์ 2564
145 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหนองหิน 29 มกราคม 2564
151 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 มกราคม 2564
152 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 มกราคม 2564
154 ประกาศการจัดการเรียนการสอน (38) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 มกราคม 2564
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียง ตำบลนาดอกคำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 มกราคม 2564
137 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (34) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 27 มกราคม 2564
138 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (35) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 27 มกราคม 2564
140 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างตีพิมพ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมโครงการ ตามภารกิจหน้าที่ ลงโฒษิมพืประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลงาน จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์บันทึกเศรษฐกิจ (ฉบับลงตีพิมพ์) จำนวน 500 เล่ม โด เทศบาลตำบลนาดอกคำ 27 มกราคม 2564
124 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มกราคม 2564
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มกราคม 2564
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกองช่าง ทะเบียน กง-9330 เลย จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มกราคม 2564
127 ประกาศการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านภูแผงม้า ตำบลนาดอกคำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มกราคม 2564
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านห้วยปลาดุก และพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านร่มเย็น ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มกราคม 2564
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้าน สายซำกอย พื้นที่หมู่ที่ 8 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันติธรรม ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้ว เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มกราคม 2564
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ประจำสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มกราคม 2564
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ1.ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นกลาง 3 ขนาด 0.60x1.00 เมตร 2.ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x1.00 เมตร 3.ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00x1.00เมตร เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มกราคม 2564
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องพิมพ์ ประจำสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (33) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มกราคม 2564
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวตราจร Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านวังเย็น และ หมู่ที่ 11 บ้านอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 มกราคม 2564
103 ผลการคัดเลือกผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลยกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
104 ผลการคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลยกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
114 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายประเภทวิชาการ เทศบาลตำบลหนองหิน 25 มกราคม 2564
115 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ เทศบาลตำบลหนองหิน 25 มกราคม 2564
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาตระแกรง ขนาด 0.80x2.96 เมตร จำนวน 1 ฝา พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 มกราคม 2564
118 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยปาขี ขนาดปากกว้าง 7.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ลีกเฉลี่ 2.50 เมตร ยาว 270.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,843.00 ลบ.ม พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สั เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 มกราคม 2564
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านโพนสว่าง และขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 3 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 มกราคม 2564
120 กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เทศบาลตำบลหนองหิน 25 มกราคม 2564
101 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มกราคม 2564
100 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มกราคม 2564
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่ลื่นใช้กับยานพาหนะ ส่วนสำนักปลัด เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 มกราคม 2564
93 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1) (17) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 มกราคม 2564
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9515 เลย 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 มกราคม 2564
97 ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 19 มกราคม 2564
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกคำ และหมู่ที่ 17 บ้านห้วยตาดใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มกราคม 2564
95 ข้อบัญญัติฯ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 18 มกราคม 2564
96 ข้อบัญญัติฯ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 18 มกราคม 2564
85 โอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 มกราคม 2564
81 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แก้ไขครั้งที่ 1/2564) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 มกราคม 2564
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 18 มกราคม 2564
68 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (14) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 มกราคม 2564
59 การประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เทศบาลตำบลศรีสองรัก 14 มกราคม 2564
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2564
53 ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (12) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2564
47 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาส (11) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2564
45 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 15 บ้านเขาแก้วพัฒนา และหมู่ที่ 16 บ้านหนองเป็ดก่า ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 มกราคม 2564
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 11 มกราคม 2564
35 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 11 มกราคม 2564
36 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 11 มกราคม 2564
37 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 11 มกราคม 2564
38 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 11 มกราคม 2564
39 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยประชุมสามัญ สมัญแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 มกราคม 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป็ดก่า-บ้านร่มเย็น ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 4 เมตร ยาว 4,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2564
90 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาโป่ง 5 มกราคม 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล /แก๊สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 มกราคม 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนืื34 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 มกราคม 2564
18 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 5 มกราคม 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ส่วนกองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มกราคม 2564
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มกราคม 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทสบาลตำบลนาดอกคำและสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ ภาคเรียนที่ 2/2563 และช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มกราคม 2564
19 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 ธันวาคม 2563
6 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 ธันวาคม 2563