ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
3184 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 3 เมษายน 2563
3181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพะเนียงแล้ง ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร ฐานฝานกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมขุดลอกลำห้วยฝานขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร พื้นที่หมู่ที่ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 เมษายน 2563
3173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,7และสายซำน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย(84) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 เมษายน 2563
3168 ประกาศขออนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณีที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมกราคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๓) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มีนาคม 2563
3054 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มีนาคม 2563
3160 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 มีนาคม 2563
3144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประจำสำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มีนาคม 2563
3154 งดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 มีนาคม 2563
3155 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 30 มีนาคม 2563
3158 ประกาศดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในการดำเนินการติดประกาศเป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นป่าโคกผาดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(82) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มีนาคม 2563
3165 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563(83) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มีนาคม 2563
3136 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2563
3137 ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2563
3143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กกมีลิ้นชักและเก้าอี้สำนักงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 มีนาคม 2563
3148 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 25 มีนาคม 2563
3145 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 25 มีนาคม 2563
3134 การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 24 มีนาคม 2563
3132 ประกาศผุ้ชนะการาเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 24 มีนาคม 2563
3123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 23 มีนาคม 2563
3127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ คันหมายเลขทะเบียน 81-7695 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(77) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มีนาคม 2563
3131 ยกเลิกการจัดงานประเพณี(78) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มีนาคม 2563
3129 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 23 มีนาคม 2563
3113 ปิดเรียนกรณีพิเศษ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มีนาคม 2563
3103 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2563
3105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,5,8,11,14 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มีนาคม 2563
3106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,5,8,11,14 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะจาะจง(73) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มีนาคม 2563
3109 ประกาศการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2563(74) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มีนาคม 2563
3110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (covid) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มีนาคม 2563
3081 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 17 มีนาคม 2563
3084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและสายหนองผำ หมู่ที่ 4,5,8,11,15 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย(69) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 มีนาคม 2563
3085 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (16 ห้อง) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 17 มีนาคม 2563
3087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านห้วยเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(71) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 มีนาคม 2563
3088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตกแต่งและปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลนาดอคำ จำนวน 23 รายการโดยวิธีเฉพาะจาะจง(72) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 มีนาคม 2563
3074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตย,ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กวัดวิเวกทีปาราม, ศูนย์ อพ.สธ พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 มีนาคม 2563
3075 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 มีนาคม 2563
3077 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 16 มีนาคม 2563
3079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัด ไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (68) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 มีนาคม 2563
3073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านหนองเป็ดก่า ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(65) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 มีนาคม 2563
3065 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 13 มีนาคม 2563
3064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยพะเนียง,ลำห้วยจ่าน,ห้วยตาดตอนบน,ห้วยจ่านตอนบน,ห้วยนาขี้ควาย,ห้วยปอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(64) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มีนาคม 2563
3060 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 12 มีนาคม 2563
3059 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 12 มีนาคม 2563
3057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 11 มีนาคม 2563
3053 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 10 มีนาคม 2563
3052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายหอถังประปา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 10 มีนาคม 2563
3051 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาแก้ว 10 มีนาคม 2563
3050 ผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หอถังแชมเปญ พร้อมติดตั้ง ขนาด 20 ลบ.ม. สุง 20 เมตรจำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 10 มีนาคม 2563
3046 งดการจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มีนาคม 2563
3047 แจ้งหยุดเรียนจำนวน ๑๔ วัน เพื่อเป็ฯการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มีนาคม 2563
3048 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหินแจ้งหยุดเรียนจำนวน ๑๔ วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มีนาคม 2563
3043 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2563 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มีนาคม 2563
3041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุก สายซำค้อ-ซำม่วง สายผายา พื้นที่หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(62) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มีนาคม 2563
3042 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 6 มีนาคม 2563
3044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกณณ์ เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (COVID19)แการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองปีงบประมาณ 2563 โดยวิธ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มีนาคม 2563
3038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ฯลฯ (61) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 มีนาคม 2563
3037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียง ฯลฯ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 มีนาคม 2563
3040 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนาโป่ง 4 มีนาคม 2563
3031 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(59) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มีนาคม 2563
3030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุก สายห้วยสีโสมตอนล่าง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตารางเมตร โดยวิธ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มีนาคม 2563
3029 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1 (57 ) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มีนาคม 2563
3028 ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 4 มีนาคม 2563
3017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยยางรถรถบรรทุกน้ำ คันหมาเลขทะเบียน 81-9573 โดยวิธีธีเฉพาะเจาะจง(56) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 มีนาคม 2563
3018 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 2 มีนาคม 2563
3023 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 กุมภาพันธ์ 2563
3022 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 กุมภาพันธ์ 2563
3012 ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กุมภาพันธ์ 2563
3011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีเติมถังดับเพลิง จำนวน 14 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (55) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 กุมภาพันธ์ 2563
3010 เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 28 กุมภาพันธ์ 2563
3006 ขอให้นำหลักฐานมาเบิกเงินฝากคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2537 - 2545 สำนักงานจังหวัดเลย 27 กุมภาพันธ์ 2563
3003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ ส่วนสำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (54) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 กุมภาพันธ์ 2563
3002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-9515 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(53) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2998 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2563
2994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยลงลูกรัง สายภูถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรอปริมาณงานไม่น้อยกว่า1,600.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวั เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 กุมภาพันธ์ 2563
2996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุก สายห้วยติ้ว-ซำภูกอย สายห้วยสีโสมตอนบน สายภูบ่อ-บ้านวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 กุมภาพันธ์ 2563
2987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานาด้วงคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(50) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 24 กุมภาพันธ์ 2563
2982 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(16ห้อง) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
2981 ประกวดราคาจ้างก่ออสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 21 กุมภาพันธ์ 2563
2978 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 21 กุมภาพันธ์ 2563
2976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊สโซฮอลล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนมกราคา 2563)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (49) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 กุมภาพันธ์ 2563
2975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (48) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 กุมภาพันธ์ 2563
2973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนแห่พระเวสสันดร ขบวนนางรำ จำนวน 2 ขบวน พร้อมเครื่องเสียงและรถแห่ ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีจัดงานบุญผะเหวด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (47) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 กุมภาพันธ์ 2563
2972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรุบปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุก สายซำภูกอย สายห้วยปอบตอนล่าง และสายบ้านเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (46) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 กุมภาพันธ์ 2563
2971 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อไปคัดเลือกกันเองในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2563
2965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80X1.00 เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล้กแบบมีฝาปิด ขนาด 1.25X 1.25 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 กุมภาพันธ์ 2563
2964 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยความพิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 19 กุมภาพันธ์ 2563
2986 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลนาโป่ง 19 กุมภาพันธ์ 2563
2947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิอครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (มอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 18 กุมภาพันธ์ 2563
2948 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 สำนักงานจังหวัดเลย 18 กุมภาพันธ์ 2563
2949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงลูกรังสายห้วยดอกคำ,สายนาขี้ควาย และสายมอสองพี่น้อง-ป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กุมภาพันธ์ 2563
2950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายภูเซิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร ฯลฯ (42) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กุมภาพันธ์ 2563
2951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับฐานทรัพยากรท้องถิ่นภายในศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นฯลฯ(43) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กุมภาพันธ์ 2563
2952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักปลัด จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(44) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กุมภาพันธ์ 2563
2953 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 กุมภาพันธ์ 2563
2936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสุบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 5 แรงม้า 380 โวลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 17 กุมภาพันธ์ 2563
2939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสุบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 17 กุมภาพันธ์ 2563
2941 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
2942 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (37) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
2943 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (38) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
2944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(39) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
2945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ ส่วนสำนักปลัด โฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (40) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
2929 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีการศึกษา 2563(35) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กุมภาพันธ์ 2563
2938 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2563
2932 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านห้วยลาด หมูที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
2922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตย,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเวกทีปาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(33) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
2924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยพะเนียงแล้งตอนล่าง พื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านโนนตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(33) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
2928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยพะเนียงแล้งตอนล่าง พื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านโนนตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(34) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
2931 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
2920 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย - หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียง กว้าง 1 เมตร ยาว 5,554 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,554 ตารางเมตร ฯลฯ (32) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 กุมภาพันธ์ 2563
2919 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกคำ- หมุ่ที่ 13 บ้านศรีสะอาด กว้าง 1 เมตร ยาว 6,070 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,070 ตารางเมตร ฯลฯ(31) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 กุมภาพันธ์ 2563
2915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก พื้นที่หมู่ที่ 2,13 และหมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(30) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 กุมภาพันธ์ 2563
2907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 6 กุมภาพันธ์ 2563
2902 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1 (29) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 กุมภาพันธ์ 2563
2906 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลนาโป่ง 4 กุมภาพันธ์ 2563
2916 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กุมภาพันธ์ 2563
2937 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 3 กุมภาพันธ์ 2563
2881 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มกราคม 2563
2877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรับรอง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มกราคม 2563
2883 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 มกราคม 2563
3164 ห้ามเล่นการพนัน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอันเป็นการชักชวนให้เกิดการเล่นพนัน เทศบาลตำบลนาโป่ง 29 มกราคม 2563
2871 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มกราคม 2563
2874 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (23) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 มกราคม 2563
2873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกองช่าง ทะเบียน กง-9330 เลย จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 มกราคม 2563
2872 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มกราคม 2563
2869 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มกราคม 2563
2866 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 27 มกราคม 2563
2876 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มกราคม 2563
2862 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย สำนักงานจังหวัดเลย 24 มกราคม 2563
2859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 23 มกราคม 2563
2850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊โซฮอล์ 91 (ประจำเดือนธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2851 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม เทศบาลตำบลศรีสองรัก 22 มกราคม 2563
2852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารเผยแพร่ ชุด อปท. ประจำพุทธศักราช 2563 ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าสาร หนังสือพิมพ์บันทึกเศรษฐกิจ ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมแท้งค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(19) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2856 ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ในการเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2854 รายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดป่ง ประจำปปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลนาโป่ง 21 มกราคม 2563
2844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำสำนักปลัด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 มกราคม 2563
3039 รายชื่อผู้ขอรับสิทธื์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาโป่ง 19 มกราคม 2563
3096 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 มกราคม 2563
2863 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 17 มกราคม 2563
2841 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2563
2840 เทศบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2563
2839 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2563
2838 การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2563
2834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารสำนักงาน พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 มกราคม 2563
2830 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลนาโป่ง 15 มกราคม 2563
2828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 14 มกราคม 2563
2827 แจ้งเตือนห้ามจุดไฟเผาป่า หญ้าแห้ง และขยะในชุมชน เทศบาลตำบลศรีสองรัก 13 มกราคม 2563
2826 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน(12) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2563
2819 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 13 มกราคม 2563
2823 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน(9) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2563
2824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10) งานมหกร เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2563
2825 ประกาศหยุดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ(11) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2563
2818 เปลี่ยนแปลงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นระดับจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 10 มกราคม 2563
2822 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ,ของรางวัล และอุปกรณ์สำหรับเกมส์เสริมพัฒนาการสำหรับเด็กโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8)) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 มกราคม 2563
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภันฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกองช่าง ทะเบียน 9330 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 มกราคม 2563
2808 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 8 มกราคม 2563
2802 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 7 มกราคม 2563
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2563
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2563
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2563
2798 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 (3) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มกราคม 2563
2796 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1 (2) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มกราคม 2563
2788 ประกาศราคากลางจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2563
2785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถกระเช้า ส่วนกองช่าง หมายเลขทะเบียน 81-7558 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 มกราคม 2563
2782 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มกราคม 2563
2793 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 26 ธันวาคม 2562
2791 การรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 25 ธันวาคม 2562