ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9515 เลย 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 มกราคม 2564
93 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1) (17) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 มกราคม 2564
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่ลื่นใช้กับยานพาหนะ ส่วนสำนักปลัด เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 มกราคม 2564
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกคำ และหมู่ที่ 17 บ้านห้วยตาดใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มกราคม 2564
85 โอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 มกราคม 2564
81 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แก้ไขครั้งที่ 1/2564) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 มกราคม 2564
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 18 มกราคม 2564
68 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (14) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 มกราคม 2564
59 การประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เทศบาลตำบลศรีสองรัก 14 มกราคม 2564
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2564
53 ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (12) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2564
47 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาส (11) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2564
45 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 15 บ้านเขาแก้วพัฒนา และหมู่ที่ 16 บ้านหนองเป็ดก่า ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 มกราคม 2564
39 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยประชุมสามัญ สมัญแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 มกราคม 2564
38 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 11 มกราคม 2564
37 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 11 มกราคม 2564
36 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 11 มกราคม 2564
35 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 11 มกราคม 2564
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 11 มกราคม 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป็ดก่า-บ้านร่มเย็น ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กว้าง 4 เมตร ยาว 4,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล /แก๊สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 มกราคม 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนืื34 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 มกราคม 2564
90 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาโป่ง 5 มกราคม 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทสบาลตำบลนาดอกคำและสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ ภาคเรียนที่ 2/2563 และช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มกราคม 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ส่วนกองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มกราคม 2564
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มกราคม 2564
19 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 ธันวาคม 2563
6 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 ธันวาคม 2563