ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
1264 ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(เจ้าพนักงานธุรการ) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 ธันวาคม 2561
1263 ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(นักพัฒนาชุมชน) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 ธันวาคม 2561
1272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 ธันวาคม 2561
1261 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 พฤศจิกายน 2561
1255 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลนาโป่ง 29 พฤศจิกายน 2561
1254 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 พฤศจิกายน 2561
1248 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เทศบาลตำบลนาโป่ง 27 พฤศจิกายน 2561
1240 ประกาศผู็ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรังถนนเพื่อการเกษตรเชื่อมระหว่าง อำเภอหนองหิน - อำเภอผาขาว สายโคกใหญ่ - โคกผักหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 23 พฤศจิกายน 2561
1239 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 22 พฤศจิกายน 2561
1238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 พฤศจิกายน 2561
1235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโปงลางโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 พฤศจิกายน 2561
1236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระทงใหญ่/กระทงเล็ก/,เหมาค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม,จ้างเหมาอาหารเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 พฤศจิกายน 2561
1253 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลนาโป่ง 20 พฤศจิกายน 2561
1221 กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วม "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 20 พฤศจิกายน 2561
1219 กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับเลื่อนขึ้นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 19 พฤศจิกายน 2561
1218 กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและเลื่อนขึ้นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 19 พฤศจิกายน 2561
1214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านสุจใจ-อุทยานกล้ว ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 19 พฤศจิกายน 2561
1209 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้ัรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 พฤศจิกายน 2561
1211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 พฤศจิกายน 2561
1212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 พฤศจิกายน 2561
1234 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 พฤศจิกายน 2561
1210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนตุลาคม 2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 พฤศจิกายน 2561
1204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 สำนักปลัด (ประจำเดือนตุลาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 พฤศจิกายน 2561
1195 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2 - 8 เลย 14 พฤศจิกายน 2561
1233 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 พฤศจิกายน 2561
1206 บัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 14 พฤศจิกายน 2561
1194 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลท่าลี่ 13 พฤศจิกายน 2561
1188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 พฤศจิกายน 2561
1189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 19 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 พฤศจิกายน 2561
1190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เตรื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 พฤศจิกายน 2561
1191 ประกาศประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 12 พฤศจิกายน 2561
1192 ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 พฤศจิกายน 2561
1203 รับสมัครการประกวดนางนพมาศและประกวดกระทงสวยงาน ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 พฤศจิกายน 2561
1182 เรียกประชุมเทศบาลตำบลหนองหินสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2561 ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 9 พฤศจิกายน 2561
1176 การให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 พฤศจิกายน 2561
1167 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองหิน ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 7 พฤศจิกายน 2561
1173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตลับหมึก/ คีย์บอร์ด USB/ ถ่านไบออส จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 พฤศจิกายน 2561
1163 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 6 พฤศจิกายน 2561
1162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านสุขใจ-อุทยานกล้วยไม้ ตำบลหนองหิน อำเภอหน ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 6 พฤศจิกายน 2561
1164 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 6 พฤศจิกายน 2561
1174 ประกาศเลื่อนวันสอบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลนาโป่ง 6 พฤศจิกายน 2561
1172 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 พฤศจิกายน 2561
1165 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลนาโป่ง 1 พฤศจิกายน 2561
1145 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 31 ตุลาคม 2561
1140 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 ตุลาคม 2561
1143 ประกาศการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 31 ตุลาคม 2561
1144 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลหนองหิน 31 ตุลาคม 2561
1146 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 ตุลาคม 2561
1155 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 ตุลาคม 2561
1158 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 31 ตุลาคม 2561
1232 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 ตุลาคม 2561
1125 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 30 ตุลาคม 2561
1151 ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 24 ตุลาคม 2561
1104 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจแหล่งน้ำ กำหนดสถานที่ดำเนินการ โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 24 ตุลาคม 2561
1178 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมาย ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย 2562 เทศบาลตำบลนาโป่ง 22 ตุลาคม 2561
1103 การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 22 ตุลาคม 2561
1177 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลนาโป่ง 22 ตุลาคม 2561
1096 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 22 ตุลาคม 2561
1180 ให้ผู้รับประเมินวึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ หมู่ที่1-16 ตำบลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง 21 ตุลาคม 2561
1093 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เทศบาลตำบลหนองหิน 19 ตุลาคม 2561
1101 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 19 ตุลาคม 2561
1100 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมงานบุญออกพรรษา เทศบาลตำบลศรีสองรัก 19 ตุลาคม 2561
1091 เรียกประชุมสภาอบต.ศรีสองรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 18 ตุลาคม 2561
1094 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 ตุลาคม 2561
1083 รายงานงบการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 17 ตุลาคม 2561
1193 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.05) เทศบาลตำบลนาโป่ง 17 ตุลาคม 2561
1076 รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน(งานวิเคราะห์) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น 12 ตุลาคม 2561
1152 ประกาศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย 10 ตุลาคม 2561
1087 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 10 ตุลาคม 2561
1066 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 10 ตุลาคม 2561
1065 การเป็นโอทอปเทรดเดอร์จังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 9 ตุลาคม 2561
1075 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 9 ตุลาคม 2561
1095 การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามมตสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง 5 ตุลาคม 2561
1057 มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 4 ตุลาคม 2561
1058 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 ตุลาคม 2561
1059 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ที่มาลงทะเะบียนเดือน กันยายน พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 ตุลาคม 2561
1060 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 ตุลาคม 2561
1061 การแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 4 ตุลาคม 2561
1062 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 4 ตุลาคม 2561
1054 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุ่นเพื่อดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 ตุลาคม 2561
1041 รายชื่อผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 1 ตุลาคม 2561
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 ตุลาคม 2561
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และขยายเขตประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 ตุลาคม 2561
1044 สรุปวันลาพัผ่อนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลโนนปอแดง 1 ตุลาคม 2561
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน่ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กันยายน 2561
1007 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กันยายน 2561
1017 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓๗ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กันยายน 2561
1018 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 กันยายน 2561
1019 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 กันยายน 2561
1020 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 กันยายน 2561
1024 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑่ หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กันยายน 2561
1025 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กันยายน 2561
1026 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 14 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 กันยายน 2561
1028 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กันยายน 2561
1036 สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 กันยายน 2561
1037 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กันยายน 2561
1035 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กันยายน 2561
1048 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคนพิการรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 กันยายน 2561
1029 สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กันยายน 2561
1004 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) เทศบาลตำบลหนองหิน 27 กันยายน 2561
1005 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) เทศบาลตำบลหนองหิน 27 กันยายน 2561
1038 เทศบัญญัติงบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลนาโป่ง 27 กันยายน 2561
1023 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 13 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 27 กันยายน 2561
999 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลหนองหิน 25 กันยายน 2561
998 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 25 กันยายน 2561
995 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 36/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 24 กันยายน 2561
994 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 6/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 24 กันยายน 2561
865 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 10 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 22 กันยายน 2561
977 ประการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 21 กันยายน 2561
996 การอนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 21 กันยายน 2561
978 การขึ้นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง อสพ. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 21 กันยายน 2561
979 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 21 กันยายน 2561
961 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 20 กันยายน 2561
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 19 กันยายน 2561
952 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 19 กันยายน 2561
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 19 กันยายน 2561
944 รายชื่ิผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 18 กันยายน 2561
945 ประกาศห้องสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลวังสะพุง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 18 กันยายน 2561
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 18 กันยายน 2561
931 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 17 กันยายน 2561
928 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 17 กันยายน 2561
933 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 17 กันยายน 2561
932 ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 17 กันยายน 2561
957 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 และแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 17 กันยายน 2561
997 รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีสองรักเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 17 กันยายน 2561
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 12 กันยายน 2561
900 การจัดจ้างเหมาเติมผงเคมีแห้งถังดับเพลิงการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น 11 กันยายน 2561
899 ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 กันยายน 2561
897 การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 7 กันยายน 2561
885 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 6 กันยายน 2561
883 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 6 กันยายน 2561
913 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุ่นเพื่อดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 กันยายน 2561
988 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 4 กันยายน 2561
876 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาโป่ง 4 กันยายน 2561
873 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 4 กันยายน 2561
863 ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภททั่้วไปตำแหนงคนงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 3 กันยายน 2561
853 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.05) เทศบาลตำบลนาโป่ง 31 สิงหาคม 2561
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน(อาคารเอนกประสงค์ด้านหลัง),(อาคารกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 31 สิงหาคม 2561
843 การประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี่วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 30 สิงหาคม 2561
852 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่7) เทศบาลตำบลนาโป่ง 30 สิงหาคม 2561
1078 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะทำงาน,คณะทำงานการบริหารขยะและการขับเคลือนกองทุนขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 สิงหาคม 2561
871 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก (รับรอง สามัญ 3/2561) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 สิงหาคม 2561
866 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหิน 29 สิงหาคม 2561
847 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 29 สิงหาคม 2561
840 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการปีงบประมาณ2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 27 สิงหาคม 2561
827 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 24 สิงหาคม 2561
841 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่6) เทศบาลตำบลนาโป่ง 24 สิงหาคม 2561
849 ประกาศผลการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 24 สิงหาคม 2561
839 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 33/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 23 สิงหาคม 2561
832 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 5/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 23 สิงหาคม 2561
818 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 23 สิงหาคม 2561
814 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย 22 สิงหาคม 2561
803 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคพื้นที่ตำบลหาดทรายขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 20 สิงหาคม 2561
792 พนักงานดีเด่นประจำเดือน ก.ค.61 (สป.) เทศบาลตำบลโนนปอแดง 16 สิงหาคม 2561
791 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก (รับรอง วิสามัญ 1/2561) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 15 สิงหาคม 2561
790 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรณัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสองรัก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 15 สิงหาคม 2561
808 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 31/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 14 สิงหาคม 2561
795 ประกาศเลื่อนวันสอบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลนาโป่ง 14 สิงหาคม 2561
778 การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยสงเคราะห์อื่น ๆ ให้มาแสดงตนการมีวิตอยู่เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 10 สิงหาคม 2561
783 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 10 สิงหาคม 2561
780 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 30/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 9 สิงหาคม 2561
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านขอนแก่น เทศบาลตำบลนาโป่ง 9 สิงหาคม 2561
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่ิองเล่น ศพด.บ้านขอนแก่น เทศบาลตำบลนาโป่ง 9 สิงหาคม 2561
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านขอนแก่น เทศบาลตำบลนาโป่ง 9 สิงหาคม 2561
781 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 9 สิงหาคม 2561
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านกกชุมแสง เทศบาลตำบลนาโป่ง 8 สิงหาคม 2561
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่ิองเล่น ศพด.บ้านกกชุมแสง เทศบาลตำบลนาโป่ง 8 สิงหาคม 2561
773 การกำจัดแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุง เทศบาลตำบลศรีสองรัก 8 สิงหาคม 2561
771 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 8 สิงหาคม 2561
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านกกชุมแสง เทศบาลตำบลนาโป่ง 8 สิงหาคม 2561
769 การจัดแข่งขัน วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 8 สิงหาคม 2561
764 ริบเงินหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ เทศบาลตำบลหนองหิน 7 สิงหาคม 2561
763 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลเขาแก้ว 7 สิงหาคม 2561
759 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ2562 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 5 สิงหาคม 2561
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 3 สิงหาคม 2561
762 จัดส่งแผ่นสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 2 สิงหาคม 2561
750 ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างฌปณสถาน บ้านนาหงษ์ หมู่ที่ 8 ส่งมอบงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 2 สิงหาคม 2561
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และขยายเขตประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 สิงหาคม 2561
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 สิงหาคม 2561
746 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 1 สิงหาคม 2561
739 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตรและการจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 1 สิงหาคม 2561
745 ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 1 สิงหาคม 2561
747 ตรวจรับพัสดุตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (เอนกประสงค์,สำนักงานใหญ่,กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 1 สิงหาคม 2561
757 ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 สิงหาคม 2561
741 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2561
727 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 31 กรกฎาคม 2561
730 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 กรกฎาคม 2561
772 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 กรกฎาคม 2561
731 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 31 กรกฎาคม 2561
740 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561 (ครั้งที่1) เทศบาลตำบลนาโป่ง 31 กรกฎาคม 2561
736 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลหนองหิน 26 กรกฎาคม 2561
728 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 9 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 26 กรกฎาคม 2561
752 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก (รับรอง สามัญ 2/2561) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 26 กรกฎาคม 2561
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้คอนโทรลขนาด 2 แรง 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 26 กรกฎาคม 2561
735 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 26 กรกฎาคม 2561
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการหอกระจายข่าวไร้สาย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 25 กรกฎาคม 2561
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 25 กรกฎาคม 2561
753 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลนาโป่ง พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลนาโป่ง 25 กรกฎาคม 2561
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 เทศบาลตำบลหนองหิน 23 กรกฎาคม 2561
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ โดยวิธีเฉะาพเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 23 กรกฎาคม 2561
705 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 20 กรกฎาคม 2561
707 ประกาศเลื่อนวันสอบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลนาโป่ง 20 กรกฎาคม 2561
1086 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 20 กรกฎาคม 2561
702 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 กรกฎาคม 2561
704 จัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 กรกฎาคม 2561
703 กำหนดตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 กรกฎาคม 2561
699 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 18 กรกฎาคม 2561
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(โครงการพัฒนาอาชีพฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 18 กรกฎาคม 2561
693 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพศ2561 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 17 กรกฎาคม 2561
692 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพศ2561 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 17 กรกฎาคม 2561
687 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลเขาแก้ว 17 กรกฎาคม 2561
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 17 กรกฎาคม 2561
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเอนกประสงค์, อาคารสำนักงานใหญ่, อาคารกองช่าง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 17 กรกฎาคม 2561
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอสะพาน บ้านนาค้อ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 17 กรกฎาคม 2561
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการขยะในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 16 กรกฎาคม 2561
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการขยะในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 16 กรกฎาคม 2561
681 กำหนดปฏิทินการจัดทำ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 16 กรกฎาคม 2561
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 16 กรกฎาคม 2561
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 13 กรกฎาคม 2561
677 รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลเขาแก้ว 13 กรกฎาคม 2561
691 บัญชีรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 กรกฎาคม 2561
665 ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ประจำ 2561 จังหวัดเลย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย 11 กรกฎาคม 2561
671 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 27/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 10 กรกฎาคม 2561
654 ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)ดีเด่น ประจำปี 2561 จังหวัดเลย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย 10 กรกฎาคม 2561
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 9 กรกฎาคม 2561
650 ประมูลราคาเช่าห้องน่้ำ-ห้องส้วม ตลาดสดเช้า เทศบาลวังสะพุง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 6 กรกฎาคม 2561
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต้นท์ผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 6 กรกฎาคม 2561
679 การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนมีนาคม - มิถุนายน) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 6 กรกฎาคม 2561
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 6 กรกฎาคม 2561
644 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 5 กรกฎาคม 2561
641 ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลโนนปอแดง 4 กรกฎาคม 2561
658 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่4) เทศบาลตำบลนาโป่ง 3 กรกฎาคม 2561
639 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดกลาง) เทศบาลตำบลนาโป่ง 3 กรกฎาคม 2561
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน เทศบาลตำบลนาโป่ง 3 กรกฎาคม 2561
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานเอกสารต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 3 กรกฎาคม 2561
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเล่นพัฒนาการ ศพด.บ้านหัวนา เทศบาลตำบลนาโป่ง 3 กรกฎาคม 2561
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และขยายเขตประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 3 กรกฎาคม 2561
989 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 2 กรกฎาคม 2561
625 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลหนองหิน 2 กรกฎาคม 2561
662 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.05) เทศบาลตำบลนาโป่ง 1 กรกฎาคม 2561
542 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาโป่ง พระจำปี 2561 เทศบาลตำบลนาโป่ง 30 มิถุนายน 2561
624 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 มิถุนายน 2561
621 การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานจังหวัดเลย 29 มิถุนายน 2561
616 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 28 มิถุนายน 2561
611 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 27 มิถุนายน 2561
612 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินโครงการจัดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 7 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เทศบาลตำบลศรีสองรัก 27 มิถุนายน 2561
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 26 มิถุนายน 2561
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องปริ้น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 26 มิถุนายน 2561
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 26 มิถุนายน 2561
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 26 มิถุนายน 2561
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 26 มิถุนายน 2561
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 26 มิถุนายน 2561
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 26 มิถุนายน 2561
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 26 มิถุนายน 2561
638 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 26 มิถุนายน 2561
587 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พศ.2561-2564(เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่4 พศ.2561) สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 21 มิถุนายน 2561
593 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 26/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 21 มิถุนายน 2561
588 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 25/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 19 มิถุนายน 2561
591 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 19 มิถุนายน 2561
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านหัวนา เทศบาลตำบลนาโป่ง 18 มิถุนายน 2561
577 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 15 มิถุนายน 2561
574 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 15 มิถุนายน 2561
571 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย 13 มิถุนายน 2561
568 มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลโนนปอแดง 12 มิถุนายน 2561
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (พี่จ็อบ) องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 12 มิถุนายน 2561
562 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ตู้คอนโทรล 7 แรง 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 11 มิถุนายน 2561
563 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการฯ เทศบาลตำบลเขาแก้ว 11 มิถุนายน 2561
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตู้คอนโทรล ขนาด 3 แรง 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 11 มิถุนายน 2561
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านกกชุมแสง 1 เทศบาลตำบลนาโป่ง 8 มิถุนายน 2561
557 ประกาศการแต่งกายพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 8 มิถุนายน 2561
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 8 มิถุนายน 2561
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 7 มิถุนายน 2561
555 เปิดประมูลราคาเก็ษขนสิ่งปฎิกูล (อุจจาระ) สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 7 มิถุนายน 2561
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 7 มิถุนายน 2561
549 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 23/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 6 มิถุนายน 2561
548 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ทต.โนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 6 มิถุนายน 2561
560 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 24/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 6 มิถุนายน 2561
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 6 มิถุนายน 2561
554 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ปีงบ2562 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 5 มิถุนายน 2561
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 5 มิถุนายน 2561
540 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปละเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 5 มิถุนายน 2561
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และขยายเขตประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 มิถุนายน 2561
526 การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน เทศบาลตำบลนาโป่ง 1 มิถุนายน 2561
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานเอกสารต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 มิถุนายน 2561
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศฑด.บ้านป่าข้าวหลาม เทศบาลตำบลนาโป่ง 31 พฤษภาคม 2561
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขอนแก่น เทศบาลตำบลนาโป่ง 31 พฤษภาคม 2561
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหัวนา เทศบาลตำบลนาโป่ง 31 พฤษภาคม 2561
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านห้วยโตก เทศบาลตำบลนาโป่ง 31 พฤษภาคม 2561
527 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 พฤษภาคม 2561
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านติ้วน้อย เทศบาลตำบลนาโป่ง 31 พฤษภาคม 2561
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ศฑด.บ้านกกชุมแสง เทศบาลตำบลนาโป่ง 31 พฤษภาคม 2561
538 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลเขาแก้ว 31 พฤษภาคม 2561
589 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 พฤษภาคม 2561
515 การวางจำหน่ายสินค้าโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ(เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลหนองหิน 31 พฤษภาคม 2561
547 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลหนองหิน 30 พฤษภาคม 2561
514 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 30 พฤษภาคม 2561
509 ประชาสัมพันธ์การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยของอบต.ศรีสองรัก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 28 พฤษภาคม 2561
506 มอบหมายหน้าที่การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย 28 พฤษภาคม 2561
505 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 28 พฤษภาคม 2561
504 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ้านตามโครงการก่อสร้างฯบ้านผู้ยากไร้ ยากจน แลผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 28 พฤษภาคม 2561
502 ประกาศรายชื่อผู้ประสบวาตภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 25 พฤษภาคม 2561
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 25 พฤษภาคม 2561
493 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา เทศบาลตำบลนาโป่ง 24 พฤษภาคม 2561
495 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติ้วน้อย เทศบาลตำบลนาโป่ง 24 พฤษภาคม 2561
496 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกชุมแสง เทศบาลตำบลนาโป่ง 24 พฤษภาคม 2561
497 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น เทศบาลตำบลนาโป่ง 24 พฤษภาคม 2561
498 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโตก เทศบาลตำบลนาโป่ง 24 พฤษภาคม 2561
494 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าข้าวหลาม เทศบาลตำบลนาโป่ง 24 พฤษภาคม 2561
475 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 23 พฤษภาคม 2561
488 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น 23 พฤษภาคม 2561
476 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 23 พฤษภาคม 2561
478 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลด่านซ้าย 23 พฤษภาคม 2561
467 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวังสะพุงประจำปี 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 21 พฤษภาคม 2561
482 ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและถนนอาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลด่านซ้าย 21 พฤษภาคม 2561
483 รายชื่อผู้ขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลด่านซ้าย 17 พฤษภาคม 2561
484 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ เทศบาลตำบลเขาแก้ว 17 พฤษภาคม 2561
463 ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานนของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดเลย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 17 พฤษภาคม 2561
666 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก (รับรอง สามัญ 1/2561) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 17 พฤษภาคม 2561
461 ประกาศรายชื่อผู้ประสบวาตภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 16 พฤษภาคม 2561
462 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 16 พฤษภาคม 2561
460 ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ ม.๑๑ พี่หนุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 15 พฤษภาคม 2561
458 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 และแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 15 พฤษภาคม 2561
457 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 11 พฤษภาคม 2561
454 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ปีงบ2563 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 11 พฤษภาคม 2561
459 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 11 พฤษภาคม 2561
479 รายชื่อผู้ขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลด่านซ้าย 11 พฤษภาคม 2561
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เทศบาลตำบลหนองหิน 9 พฤษภาคม 2561
447 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 9 พฤษภาคม 2561
470 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 พฤษภาคม 2561
480 รายชื่อผู้ขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลด่านซ้าย 9 พฤษภาคม 2561
466 ยกเลิกประกาศสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 พฤษภาคม 2561
456 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะการทดสอบตัวอย่างงาน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 8 พฤษภาคม 2561
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 7 พฤษภาคม 2561
435 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พศ.2561-2564(เพิ่มเติม) สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 7 พฤษภาคม 2561
436 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรร เทศบาลตำบลหนองหิน 7 พฤษภาคม 2561
437 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เทศบาลตำบลหนองหิน 7 พฤษภาคม 2561
441 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 7 พฤษภาคม 2561
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างต่อเติมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 4 พฤษภาคม 2561
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานเอกสารต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 พฤษภาคม 2561
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และขยายเขตประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 พฤษภาคม 2561
434 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลเขาแก้ว 1 พฤษภาคม 2561
481 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลด่านซ้าย 1 พฤษภาคม 2561
990 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 1 พฤษภาคม 2561
408 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองประปา) เทศบาลตำบลหนองหิน 30 เมษายน 2561
412 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบที่ ๑ ) เทศบาลตำบลหนองหิน 30 เมษายน 2561
413 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 เมษายน 2561
409 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2561
420 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 30 เมษายน 2561
426 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 เมษายน 2561
446 รายงานแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโป่ง ประจำปีงบประมาณ2561 เทศบาลตำบลนาโป่ง 30 เมษายน 2561
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 27 เมษายน 2561
405 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย 27 เมษายน 2561
395 รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 เมษายน 2561
398 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 25 เมษายน 2561
407 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 เมษายน 2561
433 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่1 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 25 เมษายน 2561
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 24 เมษายน 2561
390 ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 24 เมษายน 2561
397 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.05) เทศบาลตำบลนาโป่ง 24 เมษายน 2561
394 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลด่านซ้าย 23 เมษายน 2561
384 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 23 เมษายน 2561
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือโดยสารข้ามฝาก ไทย-ลาว ด่านคกไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 23 เมษายน 2561
381 ประกาศรายชื่อผู้ประสบวาตภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 23 เมษายน 2561
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 20 เมษายน 2561
371 เรียกประชุมสภาอบต.ศรีสองรัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 20 เมษายน 2561
380 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 20 เมษายน 2561
378 สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 19 เมษายน 2561
377 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้คอนโทรล 3 แรง 380 โวลล์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 19 เมษายน 2561
376 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลเขาแก้ว 19 เมษายน 2561
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ 3 แรง 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 19 เมษายน 2561
393 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย 18 เมษายน 2561
370 ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ เทศบาลตำบลหนองหิน 18 เมษายน 2561
372 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 18 เมษายน 2561
369 ประชาสัมพันธ์โครงการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 17 เมษายน 2561
367 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 11 เมษายน 2561
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 9 เมษายน 2561
360 วันหยุดทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือและท่าข้ามคกไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 9 เมษายน 2561
364 จ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดเลย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 9 เมษายน 2561
358 การโอนงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 5 เมษายน 2561
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) เทศบาลตำบลโนนปอแดง 5 เมษายน 2561
366 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 19/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 4 เมษายน 2561
337 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 3 เมษายน 2561
332 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลเขาแก้ว 2 เมษายน 2561
336 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยเลี้ยงความพิการของเทศบาลตำบลด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลด่านซ้าย 2 เมษายน 2561
331 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 2 เมษายน 2561
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 เมษายน 2561
327 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 2 เมษายน 2561
325 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 2 เมษายน 2561
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 เมษายน 2561
343 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏบัติงานเป็นพนังานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 2 เมษายน 2561
986 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 2 เมษายน 2561
388 การกำหนดจำนวนครั้งของการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 1 เมษายน 2561
322 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ระดับปฏิบัติการ เทศบาลตำบลเขาแก้ว 30 มีนาคม 2561
363 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 มีนาคม 2561
320 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการ ปีงบ2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 30 มีนาคม 2561
318 ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 29 มีนาคม 2561
317 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลเขาแก้ว 29 มีนาคม 2561
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 29 มีนาคม 2561
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๔ เส้น บ้านวังยางหมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 28 มีนาคม 2561
316 ห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะและกำหนดจุดผ่อนผัน เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มีนาคม 2561
315 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ่๒๕๖๑ หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มีนาคม 2561
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มีนาคม 2561
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นยุง ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 28 มีนาคม 2561
333 รายชื่อผู้ขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลด่านซ้าย 27 มีนาคม 2561
334 การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ เทศบาลตำบลด่านซ้าย 27 มีนาคม 2561
311 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาดอกคำ 27 มีนาคม 2561
310 บัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลนาโป่ง 26 มีนาคม 2561
304 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 23 มีนาคม 2561
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 23 มีนาคม 2561
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 23 มีนาคม 2561
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 23 มีนาคม 2561
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดคู่ฝาก โครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 23 มีนาคม 2561
303 ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน เทศบาลตำบลนาโป่ง 22 มีนาคม 2561
301 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พศ.2561-2564 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 21 มีนาคม 2561
299 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ 21 มีนาคม 2561
300 กำหนดวัน เวลา และแสดงสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ 21 มีนาคม 2561
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ไตรมาส2/2561) เทศบาลตำบลโนนปอแดง 21 มีนาคม 2561
302 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 21 มีนาคม 2561
291 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 19 มีนาคม 2561
288 รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 มีนาคม 2561
284 การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 มีนาคม 2561
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 15 มีนาคม 2561
309 การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุชภาพดีของบุคลากรเทศบาลตำบลด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย 15 มีนาคม 2561
279 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย 14 มีนาคม 2561
281 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 14 มีนาคม 2561
295 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 12 มีนาคม 2561
286 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 17/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 12 มีนาคม 2561
267 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ครั้งที่2/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 12 มีนาคม 2561
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 12 มีนาคม 2561
273 การจัดตั้งศูนย สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 12 มีนาคม 2561
274 ประกาศรับสมัครแข่งขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาบอลเลย์บอลหญิง "อิปุ่ม เกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 มีนาคม 2561
283 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานชาวงปิดภาคเรียน ประจำปี2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 9 มีนาคม 2561
266 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 9 มีนาคม 2561
265 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 7 มีนาคม 2561
262 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เทศบาลตำบลหนองหิน 7 มีนาคม 2561
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 7 มีนาคม 2561
264 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มีนาคม 2561
253 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาโป่ง 6 มีนาคม 2561
255 หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าหนาด เทศบาลตำบลเขาแก้ว 6 มีนาคม 2561
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 6 มีนาคม 2561
269 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 6 มีนาคม 2561
257 รายชื่อผู้ขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลด่านซ้าย 6 มีนาคม 2561
258 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 6 มีนาคม 2561
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถอีแต๋น เทศบาลตำบลโนนปอแดง 5 มีนาคม 2561
259 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 16/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 5 มีนาคม 2561
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านวังเย็น - บ้านนานกปีด พื้นที่บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 16 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - biddingX เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 มีนาคม 2561
242 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลด่านซ้าย 2 มีนาคม 2561
235 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลนาโป่ง 2 มีนาคม 2561
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยจิ๊กซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 2 มีนาคม 2561
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 2 มีนาคม 2561
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 2 มีนาคม 2561
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 2 มีนาคม 2561
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เก็บค่าน้ำประปา และงานเอกสารต่าง ๆ เทศบาลตำบลหนองหิน 2 มีนาคม 2561
245 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 2 มีนาคม 2561
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 2 มีนาคม 2561
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเฉพาะเจาะจง กองประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 2 มีนาคม 2561
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 2 มีนาคม 2561
985 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 2 มีนาคม 2561
272 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 มีนาคม 2561
270 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 มีนาคม 2561
249 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 กุมภาพันธ์ 2561
244 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ่๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กุมภาพันธ์ 2561
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยคำ บ้านหาดเบี้ย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 28 กุมภาพันธ์ 2561
231 ประกาศตำแหน่งว่าง พนักงานจ้างทั่วไป นายสุทัศน์ บุตรนอก เทศบาลตำบลโนนปอแดง 28 กุมภาพันธ์ 2561
252 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 15/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 27 กุมภาพันธ์ 2561
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 27 กุมภาพันธ์ 2561
230 ประกาศผลสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน เทศบาลตำบลนาโป่ง 27 กุมภาพันธ์ 2561
226 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบ2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 26 กุมภาพันธ์ 2561
224 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เทศบาลตำบลศรีสองรัก 26 กุมภาพันธ์ 2561
227 หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเบน เทศบาลตำบลเขาแก้ว 26 กุมภาพันธ์ 2561
222 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปี 2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 23 กุมภาพันธ์ 2561
221 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลนาโป่ง 23 กุมภาพันธ์ 2561
223 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 23 กุมภาพันธ์ 2561
216 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 21 กุมภาพันธ์ 2561
219 ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 21 กุมภาพันธ์ 2561
243 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 14/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 21 กุมภาพันธ์ 2561
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 20 กุมภาพันธ์ 2561
213 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 20 กุมภาพันธ์ 2561
210 ขออนุมัติเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 19 กุมภาพันธ์ 2561
203 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 19 กุมภาพันธ์ 2561
205 ประกาศตำแหน่งว่าง พนักงานจ้างทั่วไป นายบุญทัน อุปกา เทศบาลตำบลโนนปอแดง 19 กุมภาพันธ์ 2561
206 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 19 กุมภาพันธ์ 2561
190 นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลเขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2561
189 รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลเขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2561
191 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลเขาแก้ว เทศบาลตำบลเขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2561
193 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลเขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2561
192 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลตำบลเขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2561
202 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตายพ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 16 กุมภาพันธ์ 2561
201 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 16 กุมภาพันธ์ 2561
200 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 16 กุมภาพันธ์ 2561
199 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 16 กุมภาพันธ์ 2561
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 16 กุมภาพันธ์ 2561
196 มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 16 กุมภาพันธ์ 2561
195 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 กุมภาพันธ์ 2561
194 อนุกรรมการคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 กุมภาพันธ์ 2561
188 ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลนาโป่ง 15 กุมภาพันธ์ 2561
186 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนฯ เทศบาลตำบลนาโป่ง 15 กุมภาพันธ์ 2561
187 ตรวจรับพัสดุตามโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 15 กุมภาพันธ์ 2561
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 14 กุมภาพันธ์ 2561
185 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 14 กุมภาพันธ์ 2561
225 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 13 กุมภาพันธ์ 2561
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยฯ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 13 กุมภาพันธ์ 2561
184 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 13/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 13 กุมภาพันธ์ 2561
179 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 13 กุมภาพันธ์ 2561
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 13 กุมภาพันธ์ 2561
182 ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดนาหงษ์ บ้านนาหงษ์ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 13 กุมภาพันธ์ 2561
180 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ 13 กุมภาพันธ์ 2561
181 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ.ห้วยเหียม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ 13 กุมภาพันธ์ 2561
173 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตายพ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 12 กุมภาพันธ์ 2561
172 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท.รับรอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 12 กุมภาพันธ์ 2561
171 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลตำบลเขาแก้ว 12 กุมภาพันธ์ 2561
170 ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น ประจำเดือนธันวาคม2560(งานป้องกัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 12 กุมภาพันธ์ 2561
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลปากชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 12 กุมภาพันธ์ 2561
175 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 12 กุมภาพันธ์ 2561
176 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 12 กุมภาพันธ์ 2561
204 ประกาศผลการกำหนดราคากลางการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ทำการปกครองอำเภอนาด้วง 12 กุมภาพันธ์ 2561
161 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 9 กุมภาพันธ์ 2561
162 ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4,8,11,12 องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 9 กุมภาพันธ์ 2561
165 การโอนาเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 กุมภาพันธ์ 2561
160 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลนาโป่ง 7 กุมภาพันธ์ 2561
154 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป เทศบาลตำบลหนองหิน 7 กุมภาพันธ์ 2561
169 ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น ประจำเดือนธันวาคม2560 (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 7 กุมภาพันธ์ 2561
153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลหนองหิน 7 กุมภาพันธ์ 2561
163 รายชื่อผู้ขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลด่านซ้าย 6 กุมภาพันธ์ 2561
159 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมืองเลย 6 กุมภาพันธ์ 2561
164 การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลด่านซ้าย 6 กุมภาพันธ์ 2561
148 ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2561
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 5 กุมภาพันธ์ 2561
145 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 2 กุมภาพันธ์ 2561
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กุมภาพันธ์ 2561
140 บัญชีเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบื้ย องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ 1 กุมภาพันธ์ 2561
138 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 1 กุมภาพันธ์ 2561
147 การแสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 1 กุมภาพันธ์ 2561
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กุมภาพันธ์ 2561
152 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยเลี้ยงความพิการของเทศบาลตำบลด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลด่านซ้าย 1 กุมภาพันธ์ 2561
156 เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว 1 กุมภาพันธ์ 2561
981 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 1 กุมภาพันธ์ 2561
135 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 มกราคม 2561
134 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ที่แก้ไข ครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 มกราคม 2561
133 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 มกราคม 2561
130 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในงาน "กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย" ประจำปี ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเขาแก้ว 31 มกราคม 2561
139 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 31 มกราคม 2561
136 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ เทศบาลตำบลเขาแก้ว 31 มกราคม 2561
155 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว 31 มกราคม 2561
150 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 12/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 31 มกราคม 2561
131 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 31 มกราคม 2561
143 รายช่ือผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 31 มกราคม 2561
127 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561 (ครั้งที่5) เทศบาลตำบลนาโป่ง 31 มกราคม 2561
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 30 มกราคม 2561
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 30 มกราคม 2561
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 30 มกราคม 2561
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 30 มกราคม 2561
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 30 มกราคม 2561
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 30 มกราคม 2561
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทียนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 30 มกราคม 2561
128 ประกาศโอนงบประมาณครั้งที่ /๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 มกราคม 2561
126 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการ ปีงบ2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 30 มกราคม 2561
129 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ครั้งที่1/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 30 มกราคม 2561
125 กำหนดโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (อบต.สัญจร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ 29 มกราคม 2561
114 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณ2561 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 29 มกราคม 2561
109 คัดเลือกกำหนดสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 มกราคม 2561
110 คัดเลือกกำหนดสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 มกราคม 2561
107 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 26 มกราคม 2561
108 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 26 มกราคม 2561
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 25 มกราคม 2561
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔,๘,๑๑,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 25 มกราคม 2561
103 จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 25 มกราคม 2561
92 ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเทียน หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 24 มกราคม 2561
93 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ผู้สูงอายุในตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบ 2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 24 มกราคม 2561
95 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 24 มกราคม 2561
91 การมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2561
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านนาหงษ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 23 มกราคม 2561
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาหงษ์ หมู่ที่ ๘ (สายวัดนาหงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 23 มกราคม 2561
94 การบังคับใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 23 มกราคม 2561
122 ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดูเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น ประจำเดือนธันวาคม2560 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 23 มกราคม 2561
123 ผู้ชนะการเสนอราคา จางเหมาซ่อมรถยนต์ขนขยะเบอร์1 (กองสาธารณสุข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 23 มกราคม 2561
81 สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 22 มกราคม 2561
82 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 22 มกราคม 2561
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 22 มกราคม 2561
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 22 มกราคม 2561
151 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 22 มกราคม 2561
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 22 มกราคม 2561
102 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน4รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 22 มกราคม 2561
99 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติคอนกรีตขยายไหล่ทาง ถนน คสล. สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 18 มกราคม 2561
75 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 17 มกราคม 2561
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วยเทียนหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 17 มกราคม 2561
73 การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เทศบาลตำบลเขาแก้ว 17 มกราคม 2561
72 การยื่นแบบแจ้งรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) เทศบาลตำบลเขาแก้ว 17 มกราคม 2561
69 การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 17 มกราคม 2561
68 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2561
79 กำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสาย องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ 16 มกราคม 2561
67 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2561
70 ให้เจ้าของที่ดินที่ยื่นแบบแสดงรายงานการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ เทศบาลตำบลเขาแก้ว 16 มกราคม 2561
65 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ 15 มกราคม 2561
98 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างวงเวียนบริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนชุมชนวังสะพุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 15 มกราคม 2561
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 15 มกราคม 2561
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 15 มกราคม 2561
62 ปิดเรียนในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2561 โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล 1) สังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 มกราคม 2561
61 รับโอน(ย้าย)ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร เทศบาลตำบลท่าลี่ 12 มกราคม 2561
63 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมไฟป่าจากการเผาไร่อ้อย เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 มกราคม 2561
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 12 มกราคม 2561
58 การเปิดให้เช่าแผงขายของ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 11 มกราคม 2561
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมื เทศบาลตำบลนาโป่ง 11 มกราคม 2561
55 กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วม "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 มกราคม 2561
56 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 มกราคม 2561
97 ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอ์จำนวน7รายการ (กองสวัสดิการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 11 มกราคม 2561
52 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาโป่ง 10 มกราคม 2561
96 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มประตูเมืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 10 มกราคม 2561
53 การโอนาเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 มกราคม 2561
47 รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 9 มกราคม 2561
46 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มกราคม 2561
51 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 มกราคม 2561
45 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8/2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มกราคม 2561
50 ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มกราคม 2561
101 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ขนขยะอัดท้ายเบอร์3และเบอร์4 (กองสาธารณสุข)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 9 มกราคม 2561
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-9380 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 8 มกราคม 2561
41 การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)ของเทศบาลตำบลนาดินดำ เทศบาลตำบลนาดินดำ 8 มกราคม 2561
42 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 8 มกราคม 2561
43 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 8 มกราคม 2561
39 การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 5 มกราคม 2561
100 ผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 5 มกราคม 2561
35 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 และแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 4 มกราคม 2561
36 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 4 มกราคม 2561
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 4 มกราคม 2561
33 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 4 มกราคม 2561
32 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส2 (มกราคม-มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 4 มกราคม 2561
37 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 4 มกราคม 2561
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 4 มกราคม 2561
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร โรงเรียนบ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลนาดอกคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มกราคม 2561
29 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 3 มกราคม 2561
297 กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 12 ธันวาคม 2560
340 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานครูส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 30 ตุลาคม 2560
296 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 1 ตุลาคม 2560
339 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 30 กันยายน 2560