ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
1546 กำหนดให้ถนนมลิวรรณคู่ขนานเส้นในสองฝั่งเป็นถนนปลอดภัยและกำหนอเวลาทิ้งขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองหิน 18 กุมภาพันธ์ 2562
1548 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 กุมภาพันธ์ 2562
1538 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 15 กุมภาพันธ์ 2562
1537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมรับเสด็จฯพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 กุมภาพันธ์ 2562
1530 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กุมภาพันธ์ 2562
1528 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2562
1529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะเหล็กทำงานและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กุมภาพันธ์ 2562
1536 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กุมภาพันธ์ 2562
1521 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1524 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1523 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1518 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชักสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 13 กุมภาพันธ์ 2562
1507 กำหนดเวราปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 กุมภาพันธ์ 2562
1508 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 กุมภาพันธ์ 2562
1512 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุน่ารำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 11 กุมภาพันธ์ 2562
1513 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลนาโป่ง 11 กุมภาพันธ์ 2562
1493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 3 สาย พื้นที่ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 กุมภาพันธ์ 2562
1494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 7 กุมภาพันธ์ 2562
1495 วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 7 กุมภาพันธ์ 2562
1496 ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 7 กุมภาพันธ์ 2562
1497 การเก็บและขนขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีสองรัก 7 กุมภาพันธ์ 2562
1504 ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 6 กุมภาพันธ์ 2562
1490 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน "จับจีบผ้า" เทศบาลตำบลศรีสองรัก 6 กุมภาพันธ์ 2562
1489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 6 กุมภาพันธ์ 2562
1503 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7/2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 5 กุมภาพันธ์ 2562
1481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน สาย พื้นที่ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 กุมภาพันธ์ 2562
1482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 กุมภาพันธ์ 2562
1483 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลหนองหิน 4 กุมภาพันธ์ 2562
1487 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2562
1488 ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2562
1479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กุมภาพันธ์ 2562
1478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กุมภาพันธ์ 2562
1477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กุมภาพันธ์ 2562
1470 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มกราคม 2562
1472 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
1473 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มกราคม 2562
1475 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มกราคม 2562
1468 โอนงบประมาณ ครั้งที่ 3/2562 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 30 มกราคม 2562
1465 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชักสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 มกราคม 2562
1461 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 30 มกราคม 2562
1460 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลืองตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 29 มกราคม 2562
1457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 มกราคม 2562
1455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง 29 มกราคม 2562
1452 กำหนดถสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มกราคม 2562
1448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 มกราคม 2562
1438 การเก็บ และขนขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2562
1439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจร ภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic Concrete หมู่ที่ 9 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มกราคม 2562
1440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกร์ของรางวัลถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มกราคม 2562
1442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง 23 มกราคม 2562
1443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกณณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มกราคม 2562
1433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชี้้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนกองช่าง ไฮดีเซล ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 มกราคม 2562
1432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัดไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 มกราคม 2562
1409 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2562
1402 พนักงานดีเด่นประจำเดือน ธ.ค.61 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 15 มกราคม 2562
1405 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 15 มกราคม 2562
1404 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 มกราคม 2562
1403 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 มกราคม 2562
1398 การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 14 มกราคม 2562
1394 การป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 มกราคม 2562
1395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่และพิธีเปิดและของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการและกิจกรรมต่างๆ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 มกราคม 2562
1397 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 มกราคม 2562
1399 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มกราคม 2562
1392 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็ก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 10 มกราคม 2562
1384 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 มกราคม 2562
1380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตักหน้า ขุดหลัง ส่วนกองช่าง ทะเบียน ตค 6105 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 มกราคม 2562
1382 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรณ์ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 9 มกราคม 2562
1381 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 9 มกราคม 2562
1373 ประกาศเรื่องผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 8 มกราคม 2562
1366 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2562
1367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 7 มกราคม 2562
1374 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 7 มกราคม 2562
1449 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
1357 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฏหมายของคนพิการที่เสียชีวิต เทศบาลตำบลศรีสองรัก 3 มกราคม 2562
1358 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 3 มกราคม 2562
1353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 มกราคม 2562
1354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และขยายเขตประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 มกราคม 2562
1362 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 2 มกราคม 2562
1391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ (สายทางไปคุ้มป่าสัก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 28 ธันวาคม 2561
1389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูณ์ หมู่ที่ ๙(สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 21 ธันวาคม 2561
1388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 20 ธันวาคม 2561
1387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 13 ธันวาคม 2561
1390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นรถผ่าน บ้านคกไผ่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 26 พฤศจิกายน 2561
1386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางในหมู่บ้าน บ้านนาค้อ หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 13 พฤศจิกายน 2561