ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
2872 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มกราคม 2563
2871 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มกราคม 2563
2869 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มกราคม 2563
2866 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 27 มกราคม 2563
2862 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย สำนักงานจังหวัดเลย 24 มกราคม 2563
2850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊โซฮอล์ 91 (ประจำเดือนธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2851 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม เทศบาลตำบลศรีสองรัก 22 มกราคม 2563
2852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารเผยแพร่ ชุด อปท. ประจำพุทธศักราช 2563 ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าสาร หนังสือพิมพ์บันทึกเศรษฐกิจ ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมแท้งค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(19) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2856 ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ในการเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2854 รายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดป่ง ประจำปปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลนาโป่ง 21 มกราคม 2563
2844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำสำนักปลัด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 มกราคม 2563
2863 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 17 มกราคม 2563
2838 การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2563
2839 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2563
2841 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2563
2840 เทศบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2563
2834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารสำนักงาน พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 มกราคม 2563
2830 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลนาโป่ง 15 มกราคม 2563
2828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 14 มกราคม 2563
2827 แจ้งเตือนห้ามจุดไฟเผาป่า หญ้าแห้ง และขยะในชุมชน เทศบาลตำบลศรีสองรัก 13 มกราคม 2563
2826 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน(12) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2563
2825 ประกาศหยุดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ(11) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2563
2823 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน(9) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2563
2824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10) งานมหกร เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2563
2819 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 13 มกราคม 2563
2818 เปลี่ยนแปลงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นระดับจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 10 มกราคม 2563
2822 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ,ของรางวัล และอุปกรณ์สำหรับเกมส์เสริมพัฒนาการสำหรับเด็กโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8)) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 มกราคม 2563
2808 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 8 มกราคม 2563
2802 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 7 มกราคม 2563
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2563
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2563
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2563
2798 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 (3) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มกราคม 2563
2796 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1 (2) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มกราคม 2563
2788 ประกาศราคากลางจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2563
2785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถกระเช้า ส่วนกองช่าง หมายเลขทะเบียน 81-7558 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 มกราคม 2563
2782 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มกราคม 2563
2793 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 26 ธันวาคม 2562
2791 การรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 25 ธันวาคม 2562