ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
4050 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กันยายน 2563
4046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสุบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 5 แรงม้า 380 โวลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กันยายน 2563
4049 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (240) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 กันยายน 2563
4033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นสารเคมีสำหรับการกำจัดยุงลาย ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (239) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 กันยายน 2563
4030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัด ไฮดีเซลแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (238) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 กันยายน 2563
4029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (237) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 กันยายน 2563
4024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านนาดอกคำ-หมู่ที่ 11 บ้านอนามัย กว้าง 1 เมตร ยาว 1,216 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,216 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 กันยายน 2563
4016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายมอสองพี่น้องพื้นที่หมู่ที่ 5 และซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านห้วยตาด-บ้านห้วยปลาดุก หมูที่ 6 และซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดงบ้านเก่า พื้นที่หมู่ที่ 17 ตำบลนาดอ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กันยายน 2563
4017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอย (แอสฟัสต์) 20 กก. Superman ถุงเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (235) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กันยายน 2563
3996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านห้วยตาด-บ้านห้วยปลาดุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 7,00.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านโคกห เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 กันยายน 2563
3997 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 21 กันยายน 2563
4020 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 21 กันยายน 2563
3980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 18 กันยายน 2563
3972 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 10 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 กันยายน 2563
3976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกา่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 18 กันยายน 2563
3969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านม้วนสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ (เทศบาล1) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(230) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กันยายน 2563
3971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสรโสมตอนบน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 56.00 เมตร หนาเฉบลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 9 โดวิธีเฉพาะ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กันยายน 2563
3970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานจัดทำทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (231) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กันยายน 2563
3956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัดลมติดฝาผนัง พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล1) จำนวน 12 ตัว (227) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 กันยายน 2563
3958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของงานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (229) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 กันยายน 2563
3955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝังกลบบ่อขยะ พื้นที่หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (226) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 กันยายน 2563
3957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณห๓ูมิสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลนาดอกคำ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (228) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 กันยายน 2563
3953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (225) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 กันยายน 2563
3952 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (224) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 กันยายน 2563
3951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (223) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 กันยายน 2563
3949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยภูไม้แดง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,085.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,105.00 ลบ.ม พื้นที่หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กันยายน 2563
3946 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 11 บ้านอนามัย กว้าง 1 เมตร ยาว 1,216 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,216 ตารางเมตร วางท่อ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กันยายน 2563
3994 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 14 กันยายน 2563
3936 ประกา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2564 (220) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กันยายน 2563
3935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษษไฟฟ้าส่องสว่างสาธารนะ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (219) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 กันยายน 2563
3934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะในครัวเรือน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (218) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 กันยายน 2563
3933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะในครัวเรือน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (217) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 กันยายน 2563
3931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (215) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 กันยายน 2563
3930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (214) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 กันยายน 2563
3925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 11 กันยายน 2563
3932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายติดต้นไม้บอกสรรพคุณ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (216) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 กันยายน 2563
3919 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 10 กันยายน 2563
3929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (213) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 กันยายน 2563
3922 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 9 กันยายน 2563
4012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเดิ่น ซอยหลังโลตัส หมู่ที่ 3 โดยวิธีจาะจง เทศบาลตำบลศรีสองรัก 9 กันยายน 2563
4011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร สายบ้านน้ำพุ - บ้านก้างปลา โดยวิธีจาะจง เทศบาลตำบลศรีสองรัก 9 กันยายน 2563
4010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร สายนาเวียงใหญ่ ภูอังลัง หมู่ที่ 12 โดยวิธีจาะจง เทศบาลตำบลศรีสองรัก 9 กันยายน 2563
4009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร สายภูฮวกใหญ่ บ้านห้วยอ้อย หมู่ที่ 13 โดยวิธี้จาะจง เทศบาลตำบลศรีสองรัก 9 กันยายน 2563
4007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฟ้าแลบ ซอยข้างศาลเจ้า เทศบาลตำบลศรีสองรัก 9 กันยายน 2563
3940 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564-2/2564) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 กันยายน 2563
3945 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 8 กันยายน 2563
3898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 8 กันยายน 2563
3892 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กันยายน 2563
3895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6841 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 กันยายน 2563
3896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบแอร์รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9573 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (208) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 กันยายน 2563
3897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(209) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 กันยายน 2563
3882 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กันยายน 2563
3891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดวิธีเฉพาะเจาะจง (206) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 กันยายน 2563
3893 ขยายระยะเวลารับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กันยายน 2563
3966 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาโป่ง 1 กันยายน 2563
3890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง โโยลงหินคลุก สายซำภูกอย หมู่ที่ 8 และสายบ้านห้วยตาด-บ้านสูบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (205) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 กันยายน 2563
3889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2 และสายคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 สายนาโคกพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (204) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 กันยายน 2563
3871 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 31 สิงหาคม 2563
3870 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 31 สิงหาคม 2563
3873 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน(202) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 สิงหาคม 2563
3878 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 สิงหาคม 2563
3874 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (203) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 สิงหาคม 2563
3872 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลหนองหิน 31 สิงหาคม 2563
3888 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 3 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 สิงหาคม 2563
3867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทพเบียน 6841 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (201) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 สิงหาคม 2563
3863 การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 สิงหาคม 2563
3857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 28 สิงหาคม 2563
3858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้คอนโทรล ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลล์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 28 สิงหาคม 2563
3856 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.สง 2563 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 27 สิงหาคม 2563
3859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 27 สิงหาคม 2563
3904 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 21 สิงหาคม 2563
3846 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 20 สิงหาคม 2563
3831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้า ส่วนกองช่าง ทเบัยน 81-7558 เลย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (198) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 สิงหาคม 2563
3830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ผกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (197) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 สิงหาคม 2563
3822 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 สิงหาคม 2563
3825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(195) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 สิงหาคม 2563
3826 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 1(196) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 สิงหาคม 2563
3829 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 สิงหาคม 2563
3816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (194) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 สิงหาคม 2563
3815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นสารเคมีในการกำจัดยุงลาย ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (193) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 สิงหาคม 2563
3814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพากนะ ส่วนสำนักปลัด ไฮดีเซลและแก๊โซฮอล์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (192) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 สิงหาคม 2563
3849 แต่งตั้งคณธกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสองรัก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 14 สิงหาคม 2563
3799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานครัวสำหรับโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล1) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (183) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 สิงหาคม 2563
3800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านม้วนหน้าต่าง สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ (เทศบาล 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (184) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 สิงหาคม 2563
3807 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (190) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 สิงหาคม 2563
3808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ กองคลัง (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (191) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 สิงหาคม 2563
3811 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 14 สิงหาคม 2563
3796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาัจง (181) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 สิงหาคม 2563
3793 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลท่าลี่ 13 สิงหาคม 2563
3778 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 11 สิงหาคม 2563
3783 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5/2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 11 สิงหาคม 2563
3785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายผาแสนคำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว300.00 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันติธรรม ตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 สิงหาคม 2563
3786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูเชิม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียง ตำบลนา เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 สิงหาคม 2563
3787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจังหัน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 สิงหาคม 2563
3788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถรรคอนกรีดเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยตาด บ้านห้วยปลาดุก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 สิงหาคม 2563
3790 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ้น ครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 สิงหาคม 2563
3792 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลท่าลี่ 11 สิงหาคม 2563
3771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายภูกอย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านโพนสว่าง ตำบลนาดอกคำ อำเภ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 สิงหาคม 2563
3772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงลูกรัง สายผาหม้อ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 สิงหาคม 2563
3773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงลูกรัง สายนาขี้ควาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร โดยว เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 สิงหาคม 2563
3774 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 10 สิงหาคม 2563
3776 รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 สิงหาคม 2563
3769 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 10 สิงหาคม 2563
3761 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 4(เปิดกรอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 สิงหาคม 2563
3759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ขนาด 9.5 นิ้ว x 4 นิ้ว (80 ปกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 7 สิงหาคม 2563
3758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 7 สิงหาคม 2563
3763 ประกาศกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 สิงหาคม 2563
3764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก(ผานกเค้า) จำนวน 20 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 7 สิงหาคม 2563
3765 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 3/2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 7 สิงหาคม 2563
3762 ประกาศโครงสร้าง อบต.เป็นประเภทสามัญ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 สิงหาคม 2563
3755 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 6 สิงหาคม 2563
3760 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 6 สิงหาคม 2563
3754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 6 สิงหาคม 2563
3747 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 5 สิงหาคม 2563
3752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปาและงานธุรการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 5 สิงหาคม 2563
3751 ประกาศเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 5 สิงหาคม 2563
3770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ ส่วนสำนักปลัด ไฮดีเซล และแก๊ซโซฮอล์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (173) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 สิงหาคม 2563
3734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (171) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 สิงหาคม 2563
3740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการพ่นสารเคมีในการกำจัดยุงลาย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (172) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 สิงหาคม 2563
3732 ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นทดลองงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 สิงหาคม 2563
3775 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 สิงหาคม 2563
3714 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (169) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 กรกฎาคม 2563
3729 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้ง 2 เทศบาลตำบลหนองหิน 31 กรกฎาคม 2563
3719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีระบาด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (170) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 กรกฎาคม 2563
3718 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 กรกฎาคม 2563
3706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะทำงาน (เหล็ก)และเก้าอี้ทำงาน (กองช่าง) (168) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 กรกฎาคม 2563
3744 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 24 กรกฎาคม 2563
3701 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 24 กรกฎาคม 2563
3695 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 23 กรกฎาคม 2563
3692 รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 กรกฎาคม 2563
3678 การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 17 กรกฎาคม 2563
3679 ขอความร่วมมือในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 17 กรกฎาคม 2563
3680 ห้ามนำสุราหรือของมึนเมามาจำหน่ายในที่ว่่าการอำเภอภูกระดึง ฯ ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 17 กรกฎาคม 2563
3682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(166) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กรกฎาคม 2563
3675 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน (165) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 กรกฎาคม 2563
3674 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานปฏิบัติ แทนที่ตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 กรกฎาคม 2563
3663 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยความพิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 15 กรกฎาคม 2563
3665 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง 15 กรกฎาคม 2563
3669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท สารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออกกรณีระบาด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(164) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 กรกฎาคม 2563
3668 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 15 กรกฎาคม 2563
3658 การจอดรถในสถานที่ราชการ เทศบาลตำบลหนองหิน 14 กรกฎาคม 2563
3650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (162) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กรกฎาคม 2563
3651 แผนอัตรากำลัง3ปี (2561-2563) และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 13 กรกฎาคม 2563
3652 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 13 กรกฎาคม 2563
3653 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 13 กรกฎาคม 2563
3643 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ เทศบาลตำบลหนองหิน 10 กรกฎาคม 2563
3646 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(161) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 กรกฎาคม 2563
3648 รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 10 กรกฎาคม 2563
3642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 10 กรกฎาคม 2563
3649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 10 กรกฎาคม 2563
3638 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)(ครั้งที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 9 กรกฎาคม 2563
3656 การมอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 กรกฎาคม 2563
3635 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกรกฏาคม เทศบาลตำบลศรีสองรัก 8 กรกฎาคม 2563
3634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการอบรมการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (160) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 กรกฎาคม 2563
3745 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาโป่ง 3 กรกฎาคม 2563
3645 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 3 กรกฎาคม 2563
3630 ประกาศแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริการบริหารความพร้อมต่อสภาวิกฤต เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 กรกฎาคม 2563
3626 ประกาศรับโอน/ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2563
3622 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 1(157) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 กรกฎาคม 2563
3624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 03 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (158) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 กรกฎาคม 2563
3625 ประกาศรายงายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กรกฎาคม 2563
3605 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มิถุนายน 2563
3606 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาดอกคำ (148) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มิถุนายน 2563
3608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมปูพื้น อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดอกตำ (อาคาร 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (150) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มิถุนายน 2563
3607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธเฉพาะเจาะจง (149) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มิถุนายน 2563
3609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (151) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มิถุนายน 2563
3610 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 มิถุนายน 2563
3611 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 มิถุนายน 2563
3613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 30 มิถุนายน 2563
3617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (153) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มิถุนายน 2563
3618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเวกทีปาราม ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยวิธีเพาะเจาะจง (154) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มิถุนายน 2563
3619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเต ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (155) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มิถุนายน 2563
3620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบการหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยวิธีเแพาะเจาะจง (156) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มิถุนายน 2563
3616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (152) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มิถุนายน 2563
3612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปาและงานธุรการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 30 มิถุนายน 2563
3595 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 มิถุนายน 2563
3594 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 มิถุนายน 2563
3593 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 มิถุนายน 2563
3592 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 มิถุนายน 2563
3575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง หมู่ 4 จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะ เทศบาลตำบลหนองหิน 24 มิถุนายน 2563
3571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ลื่นใช้กับยานพาหนะ ส่วนสำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (145) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มิถุนายน 2563
3572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่นใช้ในการพ่นสารเคมีในการกำจัดยุงลายตัวแก่ ในเขตพื้นที่ตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (146) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มิถุนายน 2563
3556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (แบบ มช.2527) ขนาดกว้าง 12 เมตร หมู่ที่ 14 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (140) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มิถุนายน 2563
3557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (แบบ มช.2527) ขนาดกว้าง 123 เมตร สันฝายสูง 3 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (141) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มิถุนายน 2563
3558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (แบบ มข.2527) ขนาดกว้าง 12 เมตร สันฝายสูง 3 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (124) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มิถุนายน 2563
3559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (แบบ มช.2527) ขนาดกว้าง 12 เมตร สันฝายสูง 3 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(143) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มิถุนายน 2563
3560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (แบบ มช. 2527) ขนาดกว้าง12 เมตร สันฝายสูง 3 เมตร ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (144) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มิถุนายน 2563
3562 กำหนดการทำความสะอาดพื้นผิวสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 22 มิถุนายน 2563
3555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล (เทศบาล1) ปูกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเล เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มิถุนายน 2563
3561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ เทศบาลตำบลหนองหิน 19 มิถุนายน 2563
3546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสุบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 5 แรงม้า 380 โวลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 19 มิถุนายน 2563
3573 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ครั้ง 2 เทศบาลตำบลหนองหิน 19 มิถุนายน 2563
3530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 11ืรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (138) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 มิถุนายน 2563
3523 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 15 มิถุนายน 2563
3568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เทศบาลตำบลศรีสองรัก 15 มิถุนายน 2563
3503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ (เทศบาล1) ติดตั้งประตูหน้าต่าง พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 มิถุนายน 2563
3508 การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เทศบาลตำบลศรีสองรัก 12 มิถุนายน 2563
3501 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 11 มิถุนายน 2563
3499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 11 มิถุนายน 2563
3491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1500 ลิตร ต่อนาทีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 10 มิถุนายน 2563
3486 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มิถุนายน 2563
3483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประจำสำนักปลัด ทะเบียน กข 6841 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 มิถุนายน 2563
3478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล (เทสบาล1) ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเต ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จัง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 มิถุนายน 2563
3476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 8 มิถุนายน 2563
3479 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิืเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 1 (135) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 มิถุนายน 2563
3469 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ฯลฯ(132 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มิถุนายน 2563
3564 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลหนองหิน 4 มิถุนายน 2563
3565 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับชำระภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทศบาลตำบลหนองหิน 4 มิถุนายน 2563
3470 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ฯลฯ(133) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มิถุนายน 2563
3467 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 4 มิถุนายน 2563
3462 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 2 มิถุนายน 2563
3463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยสีโสมตอนบนและตอนกลางหมู่ที่ 9 บเานโคกหินใต้ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 มิถุนายน 2563
3465 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 2 มิถุนายน 2563
3485 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มิถุนายน 2563
3464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ คันหมายเลขทะเบียน 519573 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(131) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 มิถุนายน 2563
3482 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 2 มิถุนายน 2563
3450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นสารเคมีในการกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(129) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 มิถุนายน 2563
3447 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 พฤษภาคม 2563
3446 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 พฤษภาคม 2563
3427 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 พฤษภาคม 2563
3426 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 พฤษภาคม 2563
3428 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 28 พฤษภาคม 2563
3429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง (128) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 พฤษภาคม 2563
3416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ กองคลัง ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (126) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 พฤษภาคม 2563
3417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 05 ราการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (127) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 พฤษภาคม 2563
3414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล1) ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 2.80 เมตร (แนบ 4 ห้อง) พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 พฤษภาคม 2563
3398 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตังประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อติดต่อทำธุรกรรม ในสำนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ (123) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 พฤษภาคม 2563
3397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (122) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 พฤษภาคม 2563
3396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (121) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 พฤษภาคม 2563
3399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสังกะสีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (124) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 พฤษภาคม 2563
3400 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลือนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 22 พฤษภาคม 2563
3393 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ครั้งที่ 7/2563 ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 22 พฤษภาคม 2563
3423 การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาโป่ง 22 พฤษภาคม 2563
3394 ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2563
3380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านนา-บ้านวังเป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2563
3383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊สโซฮอล์ (ประจำเดือนเมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (119) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 พฤษภาคม 2563
3384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒาเด็กเล้กโดยก่อสร้างศาลาพักสำหรับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็เล็กบ้านห้วยเตย ฯลฯ(120) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 พฤษภาคม 2563
3375 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 20 พฤษภาคม 2563
3376 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาโป่ง 20 พฤษภาคม 2563
3378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(117) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 พฤษภาคม 2563
3366 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม เทศบาลตำบลศรีสองรัก 19 พฤษภาคม 2563
3364 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 19 พฤษภาคม 2563
3367 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ่อบาดาล เส้นผ่านศุนย์กลาง ขนาด 6 นิิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ชั่วโมง หมูที่ 2 จำนวน 1 บ่อ เทศบาลตำบลหนองหิน 19 พฤษภาคม 2563
3368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(115) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 พฤษภาคม 2563
3369 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสุบน้ำแบบหอยโข่งชนิมมอเตอร์ไฟฟ้า สุบน้ำได้ 1500 ลิตร ต่อนาทีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 19 พฤษภาคม 2563
3370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมเครื่องสุบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรง 220 โวลล์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 19 พฤษภาคม 2563
3371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(116) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 พฤษภาคม 2563
3372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตุ้คอนโทรลขนาด 2 แรง 220 โวลล์ จำนวน 1 ตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 19 พฤษภาคม 2563
3357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 18 พฤษภาคม 2563
3363 การจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโครโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "๑ คน ๑ ตำบ ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 18 พฤษภาคม 2563
3354 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้คอนโทรลขนาด 3 แรงม้า 380 โวลล์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 15 พฤษภาคม 2563
3356 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต่้น้ำขนาด 3 แรงม้า 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 15 พฤษภาคม 2563
3351 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 15 พฤษภาคม 2563
3563 ประะกาศใช้แผนปฏิบัติการในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 15 พฤษภาคม 2563
3348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสุบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 15 พฤษภาคม 2563
3349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝังกลบบ่อขยะ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ก้นกว้าง8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันติธรรม ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 พฤษภาคม 2563
3343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสุบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า 220 โวลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 15 พฤษภาคม 2563
3355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า 220 โวลล์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 15 พฤษภาคม 2563
3339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (106) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 พฤษภาคม 2563
3337 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 พฤษภาคม 2563
3353 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 14 พฤษภาคม 2563
3333 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 พฤษภาคม 2563
3327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (105) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 พฤษภาคม 2563
3326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (104) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 พฤษภาคม 2563
3336 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 พฤษภาคม 2563
3409 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 13 พฤษภาคม 2563
3410 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 13 พฤษภาคม 2563
3411 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 13 พฤษภาคม 2563
3430 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อขอรับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 13 พฤษภาคม 2563
3325 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 พฤษภาคม 2563
3319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝังกลบบ่อขยะ ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ก้นกว้าง 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 2 และฝังกลบบ่อขยะ ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ก้นกว้าง 9.0 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 พฤษภาคม 2563
3324 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 พฤษภาคม 2563
3320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยจ่านตอนใต้ ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ก้นกว้าง 9.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2640 ลบ.ม พื้นที่หมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 พฤษภาคม 2563
3318 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 8 พฤษภาคม 2563
3406 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาโป่ง 5 พฤษภาคม 2563
3301 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 5 พฤษภาคม 2563
3302 การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอาฮี องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 5 พฤษภาคม 2563
3307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย 5 พฤษภาคม 2563
3315 ผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงาน เทศบาลตำบลนาโป่ง 5 พฤษภาคม 2563
3316 ผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงาน เทศบาลตำบลนาโป่ง 5 พฤษภาคม 2563
3412 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านงานทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 5 พฤษภาคม 2563
3569 ประกาศเปลี่ยนแปลงเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเดิ่น-น้ำพุ หมู่ที่5 บ้านก้างปลา เทศบาลตำบลศรีสองรัก 5 พฤษภาคม 2563
3295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019(COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 พฤษภาคม 2563
3284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณืเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (98) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 เมษายน 2563
3283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 เมษายน 2563
3285 ประกาศเทศาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง การปิดภาคเรียน (99) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 เมษายน 2563
3286 ผู้ชนะการเสนอราตา จ้างก่อสร้างหอถังเหล็กแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม สูง 20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 30 เมษายน 2563
3288 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายนพ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 เมษายน 2563
3287 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 เมษายน 2563
3291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 101-09 สายสายแยกถนนลาดยาง ลย.1001– บ้านห้วยลาด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 เมษายน 2563
3272 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแท่งชั่วคราว เทศบาลตำบลศรีสองรัก 27 เมษายน 2563
3264 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 23 เมษายน 2563
3267 ประกาศรายชื่อผุ้ประสบอัคคีภัย รายนางคำผาย นักลำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 23 เมษายน 2563
3260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว98.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านภูแผงม้า ตำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 เมษายน 2563
3259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย 22 เมษายน 2563
3258 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HP CE505A (05A) จำนวน 2ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 22 เมษายน 2563
3254 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 21 เมษายน 2563
3245 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 เมษายน 2563
3239 การรับขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายพันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พืช ประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดเลย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 17 เมษายน 2563
3266 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 16 เมษายน 2563
3229 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เทศบาลตำบลศรีสองรัก 15 เมษายน 2563
3234 แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 15 เมษายน 2563
3200 แนวทางการปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(Work From Home)กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Coro องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 เมษายน 2563
3221 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านห้วยลาด หมู่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 เมษายน 2563
3216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ สำนักปลัด ไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(94) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 เมษายน 2563
3215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยสีโสมตอนบนและตอนกลาง หมู่ที่ 9 บ้านโคกหินใต้ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 เมษายน 2563
3206 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนตำบลในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากชม องค์การบริหารส่วนตำบลนครหงษ์ 13 เมษายน 2563
3202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้สำหรับพ่นสารเคมีกำจัดกันยุงลายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 เมษายน 2563
3204 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2563 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 13 เมษายน 2563
3213 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 10 เมษายน 2563
3196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 8 เมษายน 2563
3195 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 8 เมษายน 2563
3186 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(86) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 เมษายน 2563
3187 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563(87) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 เมษายน 2563
3188 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตจำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 เมษายน 2563
3271 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาโป่ง 7 เมษายน 2563
3212 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านห้วยลาด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 เมษายน 2563
3184 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 3 เมษายน 2563
3182 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างกรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2563
3181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพะเนียงแล้ง ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร ฐานฝานกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมขุดลอกลำห้วยฝานขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร พื้นที่หมู่ที่ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 เมษายน 2563
3180 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2563
3173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,7และสายซำน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย(84) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 เมษายน 2563
3169 ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นรอบที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 เมษายน 2563
3054 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มีนาคม 2563
3166 ประกาศผู้ชนะกา่รเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 31 มีนาคม 2563
3168 ประกาศขออนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณีที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมกราคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๓) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มีนาคม 2563
3167 ผู้ชนะกา่รเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปาและงานธุรการต่างๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 31 มีนาคม 2563
3154 งดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 มีนาคม 2563
3155 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 30 มีนาคม 2563
3158 ประกาศดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในการดำเนินการติดประกาศเป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นป่าโคกผาดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(82) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มีนาคม 2563
3160 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 มีนาคม 2563
3165 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563(83) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มีนาคม 2563
3144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประจำสำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มีนาคม 2563
3136 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2563
3137 ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2563
3143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กกมีลิ้นชักและเก้าอี้สำนักงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 มีนาคม 2563
3145 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 25 มีนาคม 2563
3148 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 25 มีนาคม 2563
3150 ประกาศครุ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 มีนาคม 2563
3134 การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 24 มีนาคม 2563
3132 ประกาศผุ้ชนะการาเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 24 มีนาคม 2563
3127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ คันหมายเลขทะเบียน 81-7695 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(77) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มีนาคม 2563
3123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 23 มีนาคม 2563
3131 ยกเลิกการจัดงานประเพณี(78) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มีนาคม 2563
3129 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 23 มีนาคม 2563
3106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,5,8,11,14 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะจาะจง(73) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มีนาคม 2563
3103 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 มีนาคม 2563
3105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,5,8,11,14 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มีนาคม 2563
3109 ประกาศการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2563(74) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มีนาคม 2563
3110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (covid) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มีนาคม 2563
3113 ปิดเรียนกรณีพิเศษ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มีนาคม 2563
3087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านห้วยเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(71) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 มีนาคม 2563
3088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตกแต่งและปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลนาดอคำ จำนวน 23 รายการโดยวิธีเฉพาะจาะจง(72) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 มีนาคม 2563
3085 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (16 ห้อง) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 17 มีนาคม 2563
3084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและสายหนองผำ หมู่ที่ 4,5,8,11,15 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย(69) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 มีนาคม 2563
3081 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 17 มีนาคม 2563
3074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตย,ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กวัดวิเวกทีปาราม, ศูนย์ อพ.สธ พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 มีนาคม 2563
3073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านหนองเป็ดก่า ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(65) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 มีนาคม 2563
3077 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 16 มีนาคม 2563
3075 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 มีนาคม 2563
3079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัด ไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (68) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 มีนาคม 2563
3064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยพะเนียง,ลำห้วยจ่าน,ห้วยตาดตอนบน,ห้วยจ่านตอนบน,ห้วยนาขี้ควาย,ห้วยปอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(64) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มีนาคม 2563
3065 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 13 มีนาคม 2563
3060 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 12 มีนาคม 2563
3059 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 12 มีนาคม 2563
3057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 11 มีนาคม 2563
3050 ผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หอถังแชมเปญ พร้อมติดตั้ง ขนาด 20 ลบ.ม. สุง 20 เมตรจำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 10 มีนาคม 2563
3051 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาแก้ว 10 มีนาคม 2563
3052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายหอถังประปา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 10 มีนาคม 2563
3053 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 10 มีนาคม 2563
3046 งดการจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มีนาคม 2563
3047 แจ้งหยุดเรียนจำนวน ๑๔ วัน เพื่อเป็ฯการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มีนาคม 2563
3043 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2563 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มีนาคม 2563
3048 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหินแจ้งหยุดเรียนจำนวน ๑๔ วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เทศบาลตำบลหนองหิน 9 มีนาคม 2563
3041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุก สายซำค้อ-ซำม่วง สายผายา พื้นที่หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(62) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มีนาคม 2563
3042 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 6 มีนาคม 2563
3044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกณณ์ เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (COVID19)แการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองปีงบประมาณ 2563 โดยวิธ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มีนาคม 2563
3038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ฯลฯ (61) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 มีนาคม 2563
3037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียง ฯลฯ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 มีนาคม 2563
3029 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1 (57 ) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มีนาคม 2563
3028 ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 4 มีนาคม 2563
3040 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนาโป่ง 4 มีนาคม 2563
3031 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(59) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มีนาคม 2563
3030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุก สายห้วยสีโสมตอนล่าง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,275.00 ตารางเมตร โดยวิธ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มีนาคม 2563
3018 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 2 มีนาคม 2563
3017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยยางรถรถบรรทุกน้ำ คันหมาเลขทะเบียน 81-9573 โดยวิธีธีเฉพาะเจาะจง(56) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 มีนาคม 2563
3023 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 กุมภาพันธ์ 2563
3022 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 กุมภาพันธ์ 2563
3010 เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 28 กุมภาพันธ์ 2563
3012 ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 กุมภาพันธ์ 2563
3011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีเติมถังดับเพลิง จำนวน 14 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (55) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 กุมภาพันธ์ 2563
3006 ขอให้นำหลักฐานมาเบิกเงินฝากคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2537 - 2545 สำนักงานจังหวัดเลย 27 กุมภาพันธ์ 2563
3003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ ส่วนสำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (54) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 กุมภาพันธ์ 2563
3002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-9515 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(53) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2998 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2563
2996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุก สายห้วยติ้ว-ซำภูกอย สายห้วยสีโสมตอนบน สายภูบ่อ-บ้านวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 กุมภาพันธ์ 2563
2994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยลงลูกรัง สายภูถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรอปริมาณงานไม่น้อยกว่า1,600.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวั เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 กุมภาพันธ์ 2563
2982 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(16ห้อง) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
2987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานาด้วงคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(50) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 24 กุมภาพันธ์ 2563
2976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊สโซฮอลล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนมกราคา 2563)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (49) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 กุมภาพันธ์ 2563
2971 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อไปคัดเลือกกันเองในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2563
2972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรุบปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุก สายซำภูกอย สายห้วยปอบตอนล่าง และสายบ้านเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (46) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 กุมภาพันธ์ 2563
2973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนแห่พระเวสสันดร ขบวนนางรำ จำนวน 2 ขบวน พร้อมเครื่องเสียงและรถแห่ ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีจัดงานบุญผะเหวด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (47) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 กุมภาพันธ์ 2563
2975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (48) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 กุมภาพันธ์ 2563
2978 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 21 กุมภาพันธ์ 2563
2981 ประกวดราคาจ้างก่ออสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 21 กุมภาพันธ์ 2563
2965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80X1.00 เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล้กแบบมีฝาปิด ขนาด 1.25X 1.25 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 กุมภาพันธ์ 2563
2964 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยความพิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 19 กุมภาพันธ์ 2563
2986 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลนาโป่ง 19 กุมภาพันธ์ 2563
2947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิอครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (มอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 18 กุมภาพันธ์ 2563
2948 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 สำนักงานจังหวัดเลย 18 กุมภาพันธ์ 2563
2949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงลูกรังสายห้วยดอกคำ,สายนาขี้ควาย และสายมอสองพี่น้อง-ป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กุมภาพันธ์ 2563
2950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายภูเซิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร ฯลฯ (42) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กุมภาพันธ์ 2563
2951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับฐานทรัพยากรท้องถิ่นภายในศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นฯลฯ(43) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กุมภาพันธ์ 2563
2952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักปลัด จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(44) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กุมภาพันธ์ 2563
2953 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 กุมภาพันธ์ 2563
2936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสุบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 5 แรงม้า 380 โวลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 17 กุมภาพันธ์ 2563
2939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสุบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 17 กุมภาพันธ์ 2563
2941 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
2942 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (37) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
2943 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (38) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
2944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(39) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
2945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ ส่วนสำนักปลัด โฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (40) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กุมภาพันธ์ 2563
2929 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีการศึกษา 2563(35) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กุมภาพันธ์ 2563
2938 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2563
2922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตย,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเวกทีปาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(33) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
2932 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านห้วยลาด หมูที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
2931 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 กุมภาพันธ์ 2563
2928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยพะเนียงแล้งตอนล่าง พื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านโนนตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(34) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
2924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยพะเนียงแล้งตอนล่าง พื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านโนนตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(33) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2563
2974 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 12 กุมภาพันธ์ 2563
2920 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย - หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียง กว้าง 1 เมตร ยาว 5,554 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,554 ตารางเมตร ฯลฯ (32) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 กุมภาพันธ์ 2563
2919 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกคำ- หมุ่ที่ 13 บ้านศรีสะอาด กว้าง 1 เมตร ยาว 6,070 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,070 ตารางเมตร ฯลฯ(31) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 กุมภาพันธ์ 2563
2915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก พื้นที่หมู่ที่ 2,13 และหมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(30) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 กุมภาพันธ์ 2563
2907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 6 กุมภาพันธ์ 2563
2902 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1 (29) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 กุมภาพันธ์ 2563
2906 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลนาโป่ง 4 กุมภาพันธ์ 2563
2916 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 กุมภาพันธ์ 2563
2937 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 3 กุมภาพันธ์ 2563
2881 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มกราคม 2563
2877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรับรอง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 30 มกราคม 2563
2883 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 มกราคม 2563
3164 ห้ามเล่นการพนัน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอันเป็นการชักชวนให้เกิดการเล่นพนัน เทศบาลตำบลนาโป่ง 29 มกราคม 2563
2869 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มกราคม 2563
2873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกองช่าง ทะเบียน กง-9330 เลย จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 มกราคม 2563
2874 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (23) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 มกราคม 2563
2871 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มกราคม 2563
2872 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มกราคม 2563
2876 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มกราคม 2563
2866 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 27 มกราคม 2563
2862 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย สำนักงานจังหวัดเลย 24 มกราคม 2563
2859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 23 มกราคม 2563
2851 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม เทศบาลตำบลศรีสองรัก 22 มกราคม 2563
2853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลข่าสาร หนังสือพิมพ์บันทึกเศรษฐกิจ ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมแท้งค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(19) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2856 ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ในการเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารเผยแพร่ ชุด อปท. ประจำพุทธศักราช 2563 ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊โซฮอล์ 91 (ประจำเดือนธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มกราคม 2563
2854 รายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดป่ง ประจำปปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลนาโป่ง 21 มกราคม 2563
2844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำสำนักปลัด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 มกราคม 2563
3039 รายชื่อผู้ขอรับสิทธื์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาโป่ง 19 มกราคม 2563
3096 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 มกราคม 2563
2863 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 17 มกราคม 2563
2840 เทศบัญญัติการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2563
2839 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2563
2838 การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2563
2841 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2563
2834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารสำนักงาน พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 มกราคม 2563
2830 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลนาโป่ง 15 มกราคม 2563
2828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 14 มกราคม 2563
2823 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน(9) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2563
2819 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 13 มกราคม 2563
2824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10) งานมหกร เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2563
2825 ประกาศหยุดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ(11) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2563
2826 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน(12) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มกราคม 2563
2827 แจ้งเตือนห้ามจุดไฟเผาป่า หญ้าแห้ง และขยะในชุมชน เทศบาลตำบลศรีสองรัก 13 มกราคม 2563
2818 เปลี่ยนแปลงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นระดับจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 10 มกราคม 2563
2822 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ,ของรางวัล และอุปกรณ์สำหรับเกมส์เสริมพัฒนาการสำหรับเด็กโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8)) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 มกราคม 2563
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภันฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกองช่าง ทะเบียน 9330 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 มกราคม 2563
2808 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 8 มกราคม 2563
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2563
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2563
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2563
2802 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 7 มกราคม 2563
2798 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 (3) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มกราคม 2563
2796 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1 (2) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มกราคม 2563
2788 ประกาศราคากลางจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 มกราคม 2563
2785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถกระเช้า ส่วนกองช่าง หมายเลขทะเบียน 81-7558 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 มกราคม 2563
2782 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 มกราคม 2563
2887 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 27 ธันวาคม 2562
2793 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 26 ธันวาคม 2562
2791 การรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 25 ธันวาคม 2562
2886 รายงานการประชุมสภาเทศบาล (รับรอง สามัญ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 24 ธันวาคม 2562