ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
2712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 11 ธันวาคม 2562
2710 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 1(237) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 ธันวาคม 2562
2706 การป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน เทศบาลตำบลศรีสองรัก 6 ธันวาคม 2562
2700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรพร้อมเรียงหินแนวพื้นที่ 1,3,7,10 และซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (236) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 ธันวาคม 2562
2684 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 พฤศจิกายน 2562
2685 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 พฤศจิกายน 2562
2690 รับสมัครชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 29 พฤศจิกายน 2562
2698 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 พฤศจิกายน 2562
2671 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยความพิการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 พฤศจิกายน 2562
2696 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 27 พฤศจิกายน 2562
2648 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 22 พฤศจิกายน 2562
2649 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 22 พฤศจิกายน 2562
2669 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 20 พฤศจิกายน 2562
2642 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ครั้ง 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 20 พฤศจิกายน 2562
2641 การถอนรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 20 พฤศจิกายน 2562
2640 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม เทศบาลตำบลหนองหิน 20 พฤศจิกายน 2562
2634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 19 พฤศจิกายน 2562
2638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 19 พฤศจิกายน 2562
2645 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 19 พฤศจิกายน 2562
2632 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 18 พฤศจิกายน 2562
2626 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลือนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 15 พฤศจิกายน 2562
2624 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 15 พฤศจิกายน 2562
2623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 15 พฤศจิกายน 2562
2704 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 พฤศจิกายน 2562
2608 รับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 8 พฤศจิกายน 2562
2603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(223) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 พฤศจิกายน 2562
2602 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน(222) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 พฤศจิกายน 2562
2583 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 ตุลาคม 2562
2568 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแท่ง เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 ตุลาคม 2562
2570 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 29 ตุลาคม 2562
2565 รายชื่อผู้สิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหนองหิน 28 ตุลาคม 2562
2564 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 ตุลาคม 2562
2558 รายงานงบการเงินและรายงานอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 25 ตุลาคม 2562
2553 ขอปิดประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. ถึง 30 ก.ย. 62) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 ตุลาคม 2562
2549 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลหนองหิน 21 ตุลาคม 2562
2545 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 18 ตุลาคม 2562
2546 ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 17 ตุลาคม 2562
2541 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 ตุลาคม 2562
2551 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 ตุลาคม 2562
2586 รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาโป่ง 15 ตุลาคม 2562
2529 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขาแก้ว 15 ตุลาคม 2562
2528 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 15 ตุลาคม 2562
2515 สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) เทศบาลตำบลหนองหิน 9 ตุลาคม 2562
2509 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 ตุลาคม 2562
2512 การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีง เทศบาลตำบลศรีสองรัก 8 ตุลาคม 2562
2504 พนักงานส่วนตำบลผู่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 7 ตุลาคม 2562
2530 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 7 ตุลาคม 2562
2526 แต่งตั้งคณธกรรมการตัดสินการประกวดสาวลำวงย้อนยุค เทศบาลตำบลศรีสองรัก 4 ตุลาคม 2562
2527 รับสมัครผู้เข้าประกวดสาวรำวงย้อนยุคตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมงานบุณออกพรรษา เทศบาลตำบลศรีสองรัก 4 ตุลาคม 2562
2481 ประกาศผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 3 ตุลาคม 2562
2485 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 3 ตุลาคม 2562
2483 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 2 ตุลาคม 2562
2482 ประกาศรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 1 ตุลาคม 2562
2508 สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 ตุลาคม 2562
2473 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการจัดขบวนแห่วัฒนธรรมไทดำ ออกพรรษา62 เทศบาลตำบลเขาแก้ว 1 ตุลาคม 2562
2472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 ตุลาคม 2562
2471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 ตุลาคม 2562
2446 ประกาศผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
2445 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 กันยายน 2562
2444 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 กันยายน 2562
2443 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
2442 การออกรับซื้อขยะเคลื่อนที่ โดยธนาคารขยะบ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กันยายน 2562
2440 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เทศบาลตำบลหนองหิน 30 กันยายน 2562
2448 สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 กันยายน 2562
2449 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 กันยายน 2562
2452 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 กันยายน 2562
2463 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 กันยายน 2562
2462 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 กันยายน 2562
2457 ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 กันยายน 2562
2456 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 กันยายน 2562
2454 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 กันยายน 2562
2453 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 30 กันยายน 2562
2441 การเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 กันยายน 2562
2422 เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 25 กันยายน 2562
2428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. 12-002 สายทางบ้านวังเย็น - บ้านนานกปีด หมู่ที่ 10 บ้านวังเย็น ตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 กันยายน 2562
2429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล 91 กองช่าง (ประจำเดือนกันยายน 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (199) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 กันยายน 2562
2430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ โฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (200) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 กันยายน 2562
2415 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 กันยายน 2562
2414 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2563 เทศบาลตำบลนาโป่ง 23 กันยายน 2562
2405 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานฯ เทศบาลตำบลเขาแก้ว 23 กันยายน 2562
2402 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 20 กันยายน 2562
2404 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 20 กันยายน 2562
2424 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้าง อำเภอปากชม จังหวัดเลย ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม 19 กันยายน 2562
2392 ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 19 กันยายน 2562
2419 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 กันยายน 2562
2386 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 18 กันยายน 2562
2384 การถอนรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 กันยายน 2562
2383 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายดาร โดยวิะีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 17 กันยายน 2562
2382 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ตู้คอนโทรล ขนาด 5 แรงม้า 380 โวลล์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 17 กันยายน 2562
2381 ประกาศเรื่องผุ้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อครุภัณฑฺ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 5 แรง 380 โวลล์ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 17 กันยายน 2562
2369 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงนของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 กันยายน 2562
2375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 13รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(191) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 กันยายน 2562
2380 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 กันยายน 2562
2365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว ทั้งสิ้น 153.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 459.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กันยายน 2562
2364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พื้นที่ หมู่ที่ 2,9 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(189) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กันยายน 2562
2363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พื้นที่ หมู่ที่ 3,5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(188) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กันยายน 2562
2362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 6,7 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (187) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กันยายน 2562
2361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 11,12 และ 15 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กันยายน 2562
2360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 13 กันยายน 2562
2359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กล่องควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 13 กันยายน 2562
2356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบเฉพาะใช้สำหรับงานทะเบียนราษฎร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(185) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 กันยายน 2562
2355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง คันหมายเลขทะเบียน 81-7695 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 กันยายน 2562
2354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัด โฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(183) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 กันยายน 2562
2431 การถอนรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 กันยายน 2562
2348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้า ส่วนกองช่าง ทะเบียน 81-7558 เลย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(179) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 กันยายน 2562
2388 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 9 กันยายน 2562
2344 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 9 กันยายน 2562
2345 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน (178) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 กันยายน 2562
2337 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 5 กันยายน 2562
2336 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 4 กันยายน 2562
2335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก สายบ้านห้วยตาด-บ้านห้วยปลาดุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 กันยายน 2562
2334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านหนองเป็ดก่า ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(174) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 กันยายน 2562
2326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 3 กันยายน 2562
2332 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาดอกค (173) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 กันยายน 2562
2322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้คอนโทรลขนาด 5 แรง 380 โวลล์ จำนวน 1 ตุ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 2 กันยายน 2562
2311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 กันยายน 2562
2312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 กันยายน 2562
2319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 5 แรง 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 2 กันยายน 2562
2313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 กันยายน 2562
2308 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 30 สิงหาคม 2562
2309 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5/2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 30 สิงหาคม 2562
2320 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือสิงหาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 สิงหาคม 2562
2321 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 สิงหาคม 2562
2323 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 สิงหาคม 2562
2324 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 30 สิงหาคม 2562
2306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยวิธีเสริมผิวจราจร Asphaltic Concerete พื้นที่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 17 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 สิงหาคม 2562
2307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างเสริมผิวตราจร Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.4 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านวังเย็น ตำบลนาดอกค เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 สิงหาคม 2562
2295 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 สิงหาคม 2562
2288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (165) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 สิงหาคม 2562
2289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัด ไฮดีเซลและแก๊สโซออล์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (166) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 สิงหาคม 2562
2291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (167) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 สิงหาคม 2562
2292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 26 สิงหาคม 2562
2294 บัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลังการลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลหนองหิน 26 สิงหาคม 2562
2342 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3 ปี (2562-2563) (ว่าง) ของ ทต.โนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 24 สิงหาคม 2562
2284 การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพอื่น ๆ ให้มาแสดงตนการมีชีวิตอยู่เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 23 สิงหาคม 2562
2281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 23 สิงหาคม 2562
2276 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 22 สิงหาคม 2562
2279 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลยและคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 22 สิงหาคม 2562
2285 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)(ครั้งที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 21 สิงหาคม 2562
2271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 21 สิงหาคม 2562
2260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยวิธีเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายพะเนียง-ป่าสัก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 485.00 เมตร หนาเฉลี่ 0.04เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,940.00 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 สิงหาคม 2562
2259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยวิธีเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete พื้นที่หมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 2,16 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 สิงหาคม 2562
2258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร พื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 สิงหาคม 2562
2249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเกษตรกร การเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้วัตถุอันตราย พาราคอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 สิงหาคม 2562
2250 ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศบาลรักษาราชการแทน เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 สิงหาคม 2562
2251 รายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 19 สิงหาคม 2562
2293 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 19 สิงหาคม 2562
2241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 สิงหาคม 2562
2254 รายงานการประชุมสภาเทศบาล (รับรอง สามัญ 2 ประจำปี 2562) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 15 สิงหาคม 2562
2248 แต่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสองรัก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 15 สิงหาคม 2562
2239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนกงาน จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 สิงหาคม 2562
2238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพ่นสารเคมี ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกรณีระบาด ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 สิงหาคม 2562
2235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภันณ์เครื่องพิมพ์สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 สิงหาคม 2562
2236 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 สิงหาคม 2562
2228 แจ้งประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์กรบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 9 สิงหาคม 2562
2223 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 8 สิงหาคม 2562
2222 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(153) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 สิงหาคม 2562
2221 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 8 สิงหาคม 2562
2226 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 7 สิงหาคม 2562
2211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล กองช่าง (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(152) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 สิงหาคม 2562
2196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถ้วยชา/กาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(148) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 สิงหาคม 2562
2197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (149) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 สิงหาคม 2562
2198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(150) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 สิงหาคม 2562
2203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในจัดอบรมโครงการการพัฒนาและการใช้ประโยชน์สมุนไพรการทำลูกประคบและอบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(151) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 สิงหาคม 2562
2189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 2 สิงหาคม 2562
2187 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 สิงหาคม 2562
2177 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลหนองหิน 31 กรกฎาคม 2562
2180 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 กรกฎาคม 2562
2181 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 กรกฎาคม 2562
2182 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 31 กรกฎาคม 2562
2179 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 30 กรกฎาคม 2562
2175 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 กรกฎาคม 2562
2165 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 25 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2562
2166 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2562
2167 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2562
2168 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2562
2169 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2562
2178 ประกาศราคากลางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 กรกฎาคม 2562
2162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคอนกรีตเสริมเหล้กทางขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 9.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร โดย เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 กรกฎาคม 2562
2155 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 22 กรกฎาคม 2562
2153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า่งซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 19 กรกฎาคม 2562
2147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(141) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กรกฎาคม 2562
2149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(143) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กรกฎาคม 2562
2148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(142) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กรกฎาคม 2562
2145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรของโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยวิธีคัดเลือก สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย 15 กรกฎาคม 2562
2143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอเบทและสารเคมีพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีระบาด ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(140) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 กรกฎาคม 2562
2157 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 10 กรกฎาคม 2562
2137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับหล่อทียนและตกแต่งต้นเทียน สำหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 กรกฎาคม 2562
2136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 9 กรกฎาคม 2562
2120 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย 8 กรกฎาคม 2562
2114 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 5 กรกฎาคม 2562
2115 ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน (นายตระกูล มาแสนจันทร์) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 กรกฎาคม 2562
2116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องทำน้ำเย็น งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 กรกฎาคม 2562
2117 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อพ่นสารเคมี ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกรณีระบาด ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(138) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 5 กรกฎาคม 2562
2118 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลนาโป่ง 4 กรกฎาคม 2562
2110 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 4 กรกฎาคม 2562
2108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพ่นสารเคมี ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีระบาด ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 กรกฎาคม 2562
2104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัดและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลนาดอกคำ ไฮดีเซลแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 กรกฎาคม 2562
2135 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 กรกฎาคม 2562
2100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กรกฎาคม 2562
2099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กรกฎาคม 2562
2098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กรกฎาคม 2562
2097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊สโซฮอล์ 91 (ประจำเดือนมิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 กรกฎาคม 2562
2093 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (126) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 มิถุนายน 2562
2088 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 มิถุนายน 2562
2087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบไม่มีรอยต่อ) แบบเลขที่ ทถ -๒-๒๐๖ หมู่ที่ ๕และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาดอกคำ อำเภอน เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 มิถุนายน 2562
2078 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงคฺ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 27 มิถุนายน 2562
2077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 27 มิถุนายน 2562
2076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ขนาด 9.5 นิ้ว x 4 นิ้ว (80 แกรมฉ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 27 มิถุนายน 2562
2072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการ เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(124) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 27 มิถุนายน 2562
2068 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 25 มิถุนายน 2562
2064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูการจัดงานแข่งขันทักษาะทางวิชาการระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียจงงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 24 มิถุนายน 2562
2066 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน(123) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 24 มิถุนายน 2562
2071 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 มิถุนายน 2562
2065 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 20 มิถุนายน 2562
2060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัด ไฮดีเซลและแก๊สโซออล์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (121) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 มิถุนายน 2562
2057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 มิถุนายน 2562
2056 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 20 มิถุนายน 2562
2049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อระบายน้ำขนาด 0.60X1.00 เมตร จำนวน 25 ท่อน และขนาด 0.80X1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(117) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มิถุนายน 2562
2050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประจำสำนักปลัด จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(118) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มิถุนายน 2562
2051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือน พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มิถุนายน 2562
2048 ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคา จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะในเขตเทศบาลตำบลนาดอกคำ พื้นที่หมู่ที่3 บ้านโพนสว่าง ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(116) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มิถุนายน 2562
2040 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 18 มิถุนายน 2562
2044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(115) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 มิถุนายน 2562
2043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมเรียงหินใหญ่ยาแนวบ้านห้วยตาด-โพนสว่าง พื้นที่หมู่ที่ 17 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรพร้อมเรียงหินใหญ๋ยาแนว สายห้วยจังหันพื้นที่หมู่ที่ 16 ( เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 มิถุนายน 2562
2032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 17 มิถุนายน 2562
1986 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 17 มิถุนายน 2562
2034 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) (113) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 มิถุนายน 2562
2036 สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 17 มิถุนายน 2562
2037 ประกาศใช้แผนกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลหนองหิน 17 มิถุนายน 2562
2045 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 17 มิถุนายน 2562
2122 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562(ครั้งที่ 8) เทศบาลตำบลโนนปอแดง 17 มิถุนายน 2562
2058 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(112) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 มิถุนายน 2562
2026 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 14 มิถุนายน 2562
2014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกณณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 2562 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(111) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มิถุนายน 2562
2012 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(109 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 มิถุนายน 2562
2013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic พื้นที่หมู่ที่ 5,12,11 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(110) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 มิถุนายน 2562
2007 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มิถุนายน 2562
2004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(108) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 มิถุนายน 2562
2003 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 10 มิถุนายน 2562
2000 รับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 10 มิถุนายน 2562
1998 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 7 มิถุนายน 2562
1999 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย 7 มิถุนายน 2562
2028 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในงานรำบวงสรวงฯ เทศบาลตำบลเขาแก้ว 7 มิถุนายน 2562
1995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(107) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มิถุนายน 2562
1987 การคัดเลือกกำหนดสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลศรีสองรัก 5 มิถุนายน 2562
1980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ ซื้อยาง Asphaitic Concrete จำนวน 28 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(106) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 มิถุนายน 2562
2001 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 4 มิถุนายน 2562
1966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 31 พฤษภาคม 2562
1968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 31 พฤษภาคม 2562
1964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องพิมพ์(งานสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(100) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 พฤษภาคม 2562
1969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 31 พฤษภาคม 2562
1971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 พฤษภาคม 2562
1972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 พฤษภาคม 2562
1973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเวกทีปาราม ประจำเดือน มิถุนายน - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 พฤษภาคม 2562
1974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตย ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(104) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 พฤษภาคม 2562
1975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 พฤษภาคม 2562
1984 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 พฤษภาคม 2562
1961 บัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 31 พฤษภาคม 2562
1963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ สำนักปลัด ไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(99) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 31 พฤษภาคม 2562
1959 ผลการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) ภาคประชาชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย ๑ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 30 พฤษภาคม 2562
1962 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 30 พฤษภาคม 2562
1954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาพร้อมติดตั้งผ้าม่านกันแดดหน้าต่างและประตูสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(98) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 พฤษภาคม 2562
1953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(97) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 พฤษภาคม 2562
1948 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 พฤษภาคม 2562
1940 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (95) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 พฤษภาคม 2562
1943 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(96) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 พฤษภาคม 2562
1938 ขอความร่วมมือประชาชนมิให้เล่นการพนันหรือสุรา ในอาคารสถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 27 พฤษภาคม 2562
1939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการในตำบลนาดอกคำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 27 พฤษภาคม 2562
1937 ประกาศหยุดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ(92) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 27 พฤษภาคม 2562
1929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 24 พฤษภาคม 2562
1930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ 2 แรง 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 24 พฤษภาคม 2562
1936 ประกาศรายชื่อผู้ประสบวาตภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 24 พฤษภาคม 2562
1946 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 24 พฤษภาคม 2562
1928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 24 พฤษภาคม 2562
1926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำบั้งไฟแสนและจัดเตรียมสถานที่ในการจุดบั้งไฟแสนและบั้งไฟหมื่น โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (90) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 พฤษภาคม 2562
1922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้คอนโทรล ขนาด 7 แรง 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 23 พฤษภาคม 2562
1927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดมหรสพการแสดงดนตรีสดลูกทุ่งหมอลำพร้อมเวที โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(91) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 พฤษภาคม 2562
1921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้คอนโทรล ขนาด 3 แรง 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 23 พฤษภาคม 2562
1925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำบั้งไฟหมื่น (บั้งไฟหมู่บ้านหมู่ที่ 3,10) โครงการจัดงานบุญบั้งไฟประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(89) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 พฤษภาคม 2562
1916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำและสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ ฯลฯ (88) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 พฤษภาคม 2562
1913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดขบวนแห่(ขบวนที่ 1) บุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 พฤษภาคม 2562
1912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ โครงการบุญบั้งไฟประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 พฤษภาคม 2562
1915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบั้งไฟหมื่นหมู่บ้าน (หมู่ที่ 4,8,9และ 17)บุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (87) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 พฤษภาคม 2562
1985 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกำหนดสัดส่วนการประชุมระดับตำบล เทศบาลตำบลศรีสองรัก 22 พฤษภาคม 2562
1914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดขบวนแห่ (ขบวนที่ 2) บุญบั้งไฟประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 พฤษภาคม 2562
1932 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2562
1933 ประกาศแผนจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 พฤษภาคม 2562
1902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-7695 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(82) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 พฤษภาคม 2562
1931 ประกาศราคากลางจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 16 พฤษภาคม 2562
1897 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 16 พฤษภาคม 2562
1898 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 16 พฤษภาคม 2562
1899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดขบวนแห่ โครงการสืบสานงานบุญสรงน้ำพระถ้ำผายา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(81) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 พฤษภาคม 2562
1896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลนาดอกคำ วัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(80) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 พฤษภาคม 2562
1891 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ร.ร. ภาคเรียนที่ 1 /2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 พฤษภาคม 2562
1887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของงานการศึกษา จำนวน 32 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 พฤษภาคม 2562
1883 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 13 พฤษภาคม 2562
1886 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 พฤษภาคม 2562
1861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 7 พฤษภาคม 2562
1878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Laser pasinter(ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 พฤษภาคม 2562
1892 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบลประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 7 พฤษภาคม 2562
1894 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 8) เทศบาลตำบลโนนปอแดง 7 พฤษภาคม 2562
1859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 7 พฤษภาคม 2562
1857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(76) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 พฤษภาคม 2562
1854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของงานการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 พฤษภาคม 2562
1837 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 พฤษภาคม 2562
1853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 พฤษภาคม 2562
1843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ (เทศบาล ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 พฤษภาคม 2562
1842 ประกาศหยุดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 พฤษภาคม 2562
1841 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 พฤษภาคม 2562
1836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 พฤษภาคม 2562
1835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 พฤษภาคม 2562
1828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียน (ปรับปรุงพื้นที่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด หมู่ที่ 8 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 พฤษภาคม 2562
1830 ประกาศตำแหน่งว่างพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโนนปอแดง 1 พฤษภาคม 2562
1827 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย จังหวัดเลย 1 พฤษภาคม 2562
1825 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 เมษายน 2562
1826 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 เมษายน 2562
1893 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ เทศบาลตำบลโนนปอแดง 30 เมษายน 2562
1818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือภัยพิบัติสารธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 เมษายน 2562
1821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 เมษายน 2562
1817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1500 ลิตรต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 26 เมษายน 2562
1815 ใช้แผนอัตรากำลัง3 ปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 25 เมษายน 2562
1812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงและตรวจเช็คสภาพ หมายเลขทะเบียน 819573 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 เมษายน 2562
1811 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัด ไฮดีเซลแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 เมษายน 2562
1810 พนักงานดีเด่นประจำเดือน มี.ค.61 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 25 เมษายน 2562
1804 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน เทศบาลตำบลนาดอกคำ 24 เมษายน 2562
1807 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 เมษายน 2562
1808 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 24 เมษายน 2562
1809 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 24 เมษายน 2562
1756 รายชื่อผู้ประสบวาตภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 23 เมษายน 2562
1777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ 3 แรง 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 23 เมษายน 2562
1775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ 5 แรง 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 23 เมษายน 2562
1771 ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2562
1770 วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2562
1750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 22 เมษายน 2562
1766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนมีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 เมษายน 2562
1805 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12/2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 19 เมษายน 2562
1753 การเรียกประชุมสถาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 เมษายน 2562
1763 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 เมษายน 2562
2005 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่และค่าขยะมูล เทศบาลตำบลเอราวัณ 11 เมษายน 2562
1745 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 เมษายน 2562
1734 การถอนรายชื่อคนพิการขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 10 เมษายน 2562
1735 การถอนรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 10 เมษายน 2562
1736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระพุทธรูปและวัสดุสำหรับสรงน้ำและรดน้ำดำหัวโครงการสืบสานประเพณ๊วันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 เมษายน 2562
1739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง ทำพวงมาลัยดอกไม้สด จัดหาของสมมาและของรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 เมษายน 2562
1740 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 10 เมษายน 2562
1733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท สารเคมีพ่นหมอกควันและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 เมษายน 2562
1728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 5 เมษายน 2562
1822 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 3 เมษายน 2562
1713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้า ส่วนกองช่าง ทะเบียน 817558 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 เมษายน 2562
1706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ (เทศบาล 1) จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 เมษายน 2562
1707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ(เทศบาล 1) จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 เมษายน 2562
1708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 เมษายน 2562
1709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูตูม - ซำม่วง พื้นที่หมู่ที่ 9 และขุดลอกลำห้วยพะเนียงแล้ง พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 เมษายน 2562
1711 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2562
1712 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2562
1723 นโยบายบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 เมษายน 2562
1697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัดไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 เมษายน 2562
1698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ รวมไปถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 เมษายน 2562
1699 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 1 เมษายน 2562
1701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 1 เมษายน 2562
1702 ประกาศผู้เชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 เมษายน 2562
1703 ประกาศผู้ชนเการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 เมษายน 2562
1689 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลหนองหิน 29 มีนาคม 2562
1691 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 มีนาคม 2562
1692 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 มีนาคม 2562
1693 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 มีนาคม 2562
1683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแคปซีล สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง ถึง ตำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 มีนาคม 2562
1682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรง 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มีนาคม 2562
1681 ประกาศการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดฝาลาดยางแบบแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. 12-0003 สายบ้านหนองเป็ดก่า ถึง บ้านร่มเย็ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 มีนาคม 2562
1680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 5 แรง 380 โวลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มีนาคม 2562
1678 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
1677 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
1674 การเก็บ และขนขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
1673 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งท่ 2 (1 เมษายน 2561-1 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 26 มีนาคม 2562
1672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มีนาคม 2562
1670 ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 25 มีนาคม 2562
1666 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ลงในบริเวณบ่อขยะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ หรือที่สาธารณะ สถานที่อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 มีนาคม 2562
1658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 22 มีนาคม 2562
1660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนและผ้าใบพลาสติก) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มีนาคม 2562
1664 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มีนาคม 2562
1676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอพระ ประจำที่ว่าการอำเภอหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 22 มีนาคม 2562
1663 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายห้วยอิปุ่มโดยวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มีนาคม 2562
1655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊สโซฮอล์ 91 สำนักปลัด (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 มีนาคม 2562
1654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 มีนาคม 2562
1648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มีนาคม 2562
1645 กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดเลย 19 มีนาคม 2562
1642 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง พื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 มีนาคม 2562
1640 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 มีนาคม 2562
1638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนรถแห่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญพะเหวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 มีนาคม 2562
1662 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันฝายห้วยอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 มีนาคม 2562
1630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มีนาคม 2562
1625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 มีนาคม 2562
1624 พนักงานดีเด่นประจำเดือน ก.พ.61 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 12 มีนาคม 2562
1617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 มีนาคม 2562
1619 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 มีนาคม 2562
1620 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 11 มีนาคม 2562
1622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 มีนาคม 2562
1623 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เทศบาลตำบลนาโป่ง 8 มีนาคม 2562
1616 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบแคปซีล สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง ถึง ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย กว้าง 6. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 มีนาคม 2562
1615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. 12-0003 สายบ้านหนองเป็ดก่า ถึง บ้านร่มเย็น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 มีนาคม 2562
1606 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก เรื่อง พื้นที่ควบคุมเหตุน่ารำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 8 มีนาคม 2562
1605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา พีอี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (๑๑๐ มิลลิเมตร) ชั้น ๘ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๔๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 7 มีนาคม 2562
1604 หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2562
1603 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 6 มีนาคม 2562
1602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 6 มีนาคม 2562
1609 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 มีนาคม 2562
1608 ประกาศประกวดราคางานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายกักเก็บห้วยอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มีนาคม 2562
1600 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อไปคัดเลือกกันเองในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล แทนตำแหน่งว่าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 5 มีนาคม 2562
1629 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 5 มีนาคม 2562
1628 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 5 มีนาคม 2562
1607 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายกักเก็บน้ำห้วยอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มีนาคม 2562
1588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 มีนาคม 2562
1855 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ เทศบาลตำบลโนนปอแดง 1 มีนาคม 2562
1618 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
1589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 มีนาคม 2562
1587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 มีนาคม 2562
1581 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
1582 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 กุมภาพันธ์ 2562
1585 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 กุมภาพันธ์ 2562
1586 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 กุมภาพันธ์ 2562
1580 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ประจำสถานที่ราชการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 27 กุมภาพันธ์ 2562
1579 การขอใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็จปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และยกเลิกการใช้มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 27 กุมภาพันธ์ 2562
1575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝังกลบบ่อขยะในเขตเทศบาลตำบลนาดอกคำ พื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลนาดอกคำ อำเภอานาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 กุมภาพันธ์ 2562
1576 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลหนองหิน 26 กุมภาพันธ์ 2562
1577 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ครั้งที่1/2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 26 กุมภาพันธ์ 2562
1571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 กุมภาพันธ์ 2562
1561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊สโซฮอล์ 91 สำนักปลัด (ประจำเดือน มกราคม 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดีเซล/แก๊สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนมกราคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 22 กุมภาพันธ์ 2562
1564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1565 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 22 กุมภาพันธ์ 2562
1555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุุ่มใต้น้ำขนาด ๒ แรง ๓๘๐ โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 21 กุมภาพันธ์ 2562
1556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ตู้คอนโทรล ขนาด ๒ แรง ๓๘๐ โวลล์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 21 กุมภาพันธ์ 2562
1554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 20 กุมภาพันธ์ 2562
1542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ (โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 18 กุมภาพันธ์ 2562
1541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 18 กุมภาพันธ์ 2562
1543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย (โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 18 กุมภาพันธ์ 2562
1544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 18 กุมภาพันธ์ 2562
1545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๗.๕๐ แรง ๓๘๐ โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 18 กุมภาพันธ์ 2562
1546 กำหนดให้ถนนมลิวรรณคู่ขนานเส้นในสองฝั่งเป็นถนนปลอดภัยและกำหนอเวลาทิ้งขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองหิน 18 กุมภาพันธ์ 2562
1548 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 กุมภาพันธ์ 2562
1537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมรับเสด็จฯพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 กุมภาพันธ์ 2562
1538 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 15 กุมภาพันธ์ 2562
1621 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.05) เทศบาลตำบลนาโป่ง 15 กุมภาพันธ์ 2562
1536 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กุมภาพันธ์ 2562
1530 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กุมภาพันธ์ 2562
1529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะเหล็กทำงานและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กุมภาพันธ์ 2562
1528 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2562
1518 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชักสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 13 กุมภาพันธ์ 2562
1517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ ม.๙ (สายเข้าวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 13 กุมภาพันธ์ 2562
1521 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1523 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1524 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1507 กำหนดเวราปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 กุมภาพันธ์ 2562
1508 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 กุมภาพันธ์ 2562
1509 พนักงานดีเด่นประจำเดือน ม.ค.61 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 11 กุมภาพันธ์ 2562
1512 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุน่ารำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 11 กุมภาพันธ์ 2562
1513 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลนาโป่ง 11 กุมภาพันธ์ 2562
1493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 3 สาย พื้นที่ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 กุมภาพันธ์ 2562
1494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 7 กุมภาพันธ์ 2562
1497 การเก็บและขนขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีสองรัก 7 กุมภาพันธ์ 2562
1496 ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 7 กุมภาพันธ์ 2562
1495 วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 7 กุมภาพันธ์ 2562
1490 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน "จับจีบผ้า" เทศบาลตำบลศรีสองรัก 6 กุมภาพันธ์ 2562
1489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 6 กุมภาพันธ์ 2562
1504 ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 6 กุมภาพันธ์ 2562
1503 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7/2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 5 กุมภาพันธ์ 2562
1486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เมรุ บ้านนาหงษ์ หมู๋ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 5 กุมภาพันธ์ 2562
1481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน สาย พื้นที่ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 กุมภาพันธ์ 2562
1482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 กุมภาพันธ์ 2562
1483 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลหนองหิน 4 กุมภาพันธ์ 2562
1487 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2562
1477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กุมภาพันธ์ 2562
1478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กุมภาพันธ์ 2562
1479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กุมภาพันธ์ 2562
1569 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 1 กุมภาพันธ์ 2562
1488 ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2562
1781 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3/2562) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562
1475 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มกราคม 2562
1473 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มกราคม 2562
1472 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
1470 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มกราคม 2562
1465 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชักสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 มกราคม 2562
1461 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 30 มกราคม 2562
1468 โอนงบประมาณ ครั้งที่ 3/2562 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 30 มกราคม 2562
1455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง 29 มกราคม 2562
1457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 มกราคม 2562
1460 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลืองตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 29 มกราคม 2562
1459 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก (รับรอง สามัญ 4/2561) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 มกราคม 2562
1458 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 มกราคม 2562
1452 กำหนดถสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มกราคม 2562
1448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 มกราคม 2562
1438 การเก็บ และขนขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2562
1439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจร ภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic Concrete หมู่ที่ 9 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มกราคม 2562
1440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกร์ของรางวัลถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มกราคม 2562
1442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง 23 มกราคม 2562
1443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกณณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มกราคม 2562
1485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาค้อ หมู๋ที่ ๒,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 23 มกราคม 2562
1437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่อ่งถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 22 มกราคม 2562
1432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัดไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 มกราคม 2562
1433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชี้้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนกองช่าง ไฮดีเซล ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 มกราคม 2562
1412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ๘๐ ๙๑๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 17 มกราคม 2562
1411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน กฉ ๒๙๐๓ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 17 มกราคม 2562
1410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 17 มกราคม 2562
1409 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2562
1407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางในหมู่บ้าน บ้านห้วยเทียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 16 มกราคม 2562
1402 พนักงานดีเด่นประจำเดือน ธ.ค.61 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 15 มกราคม 2562
1405 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 15 มกราคม 2562
1404 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 มกราคม 2562
1403 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 มกราคม 2562
1398 การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 14 มกราคม 2562
1394 การป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 มกราคม 2562
1393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมรื้อถอน(วันเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 11 มกราคม 2562
1395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่และพิธีเปิดและของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการและกิจกรรมต่างๆ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 มกราคม 2562
1397 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 มกราคม 2562
1384 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 มกราคม 2562
1392 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็ก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 10 มกราคม 2562
1399 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มกราคม 2562
1381 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 9 มกราคม 2562
1380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตักหน้า ขุดหลัง ส่วนกองช่าง ทะเบียน ตค 6105 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 มกราคม 2562
1382 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรณ์ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 9 มกราคม 2562
1373 ประกาศเรื่องผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 8 มกราคม 2562
1366 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2562
1374 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 7 มกราคม 2562
1449 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
1367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 7 มกราคม 2562
1357 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฏหมายของคนพิการที่เสียชีวิต เทศบาลตำบลศรีสองรัก 3 มกราคม 2562
1358 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 3 มกราคม 2562
1354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และขยายเขตประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 มกราคม 2562
1353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 มกราคม 2562
1362 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 2 มกราคม 2562
1391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ (สายทางไปคุ้มป่าสัก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 28 ธันวาคม 2561
1389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูณ์ หมู่ที่ ๙(สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 21 ธันวาคม 2561
1388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 20 ธันวาคม 2561
1387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 13 ธันวาคม 2561
1390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นรถผ่าน บ้านคกไผ่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 26 พฤศจิกายน 2561
1386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางในหมู่บ้าน บ้านนาค้อ หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 13 พฤศจิกายน 2561