ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประกาศเมื่อ
1809 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 24 เมษายน 2562
1771 ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2562
1770 วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2562
1766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนมีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 เมษายน 2562
1805 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12/2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 19 เมษายน 2562
1763 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 เมษายน 2562
1745 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 เมษายน 2562
1734 การถอนรายชื่อคนพิการขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 10 เมษายน 2562
1736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระพุทธรูปและวัสดุสำหรับสรงน้ำและรดน้ำดำหัวโครงการสืบสานประเพณ๊วันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 เมษายน 2562
1739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง ทำพวงมาลัยดอกไม้สด จัดหาของสมมาและของรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 เมษายน 2562
1740 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 10 เมษายน 2562
1735 การถอนรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 10 เมษายน 2562
1733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท สารเคมีพ่นหมอกควันและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 เมษายน 2562
1728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 5 เมษายน 2562
1713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้า ส่วนกองช่าง ทะเบียน 817558 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 3 เมษายน 2562
1707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ(เทศบาล 1) จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 เมษายน 2562
1708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 เมษายน 2562
1709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูตูม - ซำม่วง พื้นที่หมู่ที่ 9 และขุดลอกลำห้วยพะเนียงแล้ง พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เทศบาลตำบลนาดอกคำ 2 เมษายน 2562
1711 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2562
1712 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 2 เมษายน 2562
1723 นโยบายบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 เมษายน 2562
1697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัดไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 เมษายน 2562
1698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ รวมไปถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 1 เมษายน 2562
1701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 1 เมษายน 2562
1699 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 1 เมษายน 2562
1702 ประกาศผู้เชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 เมษายน 2562
1703 ประกาศผู้ชนเการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 เมษายน 2562
1693 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 มีนาคม 2562
1692 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 29 มีนาคม 2562
1691 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 มีนาคม 2562
1689 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลหนองหิน 29 มีนาคม 2562
1680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 5 แรง 380 โวลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มีนาคม 2562
1682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรง 380 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มีนาคม 2562
1683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแคปซีล สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง ถึง ตำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 มีนาคม 2562
1681 ประกาศการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดฝาลาดยางแบบแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. 12-0003 สายบ้านหนองเป็ดก่า ถึง บ้านร่มเย็ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 มีนาคม 2562
1672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 มีนาคม 2562
1673 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งท่ 2 (1 เมษายน 2561-1 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองหิน 26 มีนาคม 2562
1674 การเก็บ และขนขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
1677 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
1678 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 26 มีนาคม 2562
1670 ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 25 มีนาคม 2562
1666 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ลงในบริเวณบ่อขยะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ หรือที่สาธารณะ สถานที่อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 มีนาคม 2562
1658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 22 มีนาคม 2562
1664 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 22 มีนาคม 2562
1676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอพระ ประจำที่ว่าการอำเภอหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน 22 มีนาคม 2562
1660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนและผ้าใบพลาสติก) เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 มีนาคม 2562
1654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 มีนาคม 2562
1663 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายห้วยอิปุ่มโดยวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 21 มีนาคม 2562
1655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊สโซฮอล์ 91 สำนักปลัด (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 มีนาคม 2562
1648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 มีนาคม 2562
1645 กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดเลย 19 มีนาคม 2562
1642 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง พื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 มีนาคม 2562
1640 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 มีนาคม 2562
1638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนรถแห่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญพะเหวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 มีนาคม 2562
1662 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันฝายห้วยอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 มีนาคม 2562
1630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 มีนาคม 2562
1625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 มีนาคม 2562
1617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 มีนาคม 2562
1622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 มีนาคม 2562
1620 รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 11 มีนาคม 2562
1619 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 มีนาคม 2562
1616 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบแคปซีล สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง ถึง ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย กว้าง 6. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 มีนาคม 2562
1606 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก เรื่อง พื้นที่ควบคุมเหตุน่ารำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 8 มีนาคม 2562
1623 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เทศบาลตำบลนาโป่ง 8 มีนาคม 2562
1615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. 12-0003 สายบ้านหนองเป็ดก่า ถึง บ้านร่มเย็น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 8 มีนาคม 2562
1604 หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มีนาคม 2562
1605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา พีอี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (๑๑๐ มิลลิเมตร) ชั้น ๘ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๔๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 7 มีนาคม 2562
1609 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 มีนาคม 2562
1602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 6 มีนาคม 2562
1603 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 6 มีนาคม 2562
1600 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อไปคัดเลือกกันเองในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล แทนตำแหน่งว่าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 5 มีนาคม 2562
1629 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 5 มีนาคม 2562
1628 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 5 มีนาคม 2562
1607 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายกักเก็บน้ำห้วยอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มีนาคม 2562
1608 ประกาศประกวดราคางานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายกักเก็บห้วยอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 5 มีนาคม 2562
1618 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 มีนาคม 2562
1589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 มีนาคม 2562
1588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 มีนาคม 2562
1587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 1 มีนาคม 2562
1581 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2562
1582 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน เทศบาลตำบลนาดอกคำ 28 กุมภาพันธ์ 2562
1585 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 กุมภาพันธ์ 2562
1586 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 กุมภาพันธ์ 2562
1580 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ประจำสถานที่ราชการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 27 กุมภาพันธ์ 2562
1579 การขอใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็จปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และยกเลิกการใช้มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 27 กุมภาพันธ์ 2562
1575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝังกลบบ่อขยะในเขตเทศบาลตำบลนาดอกคำ พื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลนาดอกคำ อำเภอานาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 26 กุมภาพันธ์ 2562
1576 บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลหนองหิน 26 กุมภาพันธ์ 2562
1577 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ครั้งที่1/2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 26 กุมภาพันธ์ 2562
1571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 กุมภาพันธ์ 2562
1561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮดีเซล/แก๊สโซฮอล์ 91 สำนักปลัด (ประจำเดือน มกราคม 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดีเซล/แก๊สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนมกราคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 22 กุมภาพันธ์ 2562
1564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1565 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 22 กุมภาพันธ์ 2562
1556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ตู้คอนโทรล ขนาด ๒ แรง ๓๘๐ โวลล์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 21 กุมภาพันธ์ 2562
1555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุุ่มใต้น้ำขนาด ๒ แรง ๓๘๐ โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 21 กุมภาพันธ์ 2562
1554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 20 กุมภาพันธ์ 2562
1548 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 18 กุมภาพันธ์ 2562
1546 กำหนดให้ถนนมลิวรรณคู่ขนานเส้นในสองฝั่งเป็นถนนปลอดภัยและกำหนอเวลาทิ้งขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองหิน 18 กุมภาพันธ์ 2562
1545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๗.๕๐ แรง ๓๘๐ โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 18 กุมภาพันธ์ 2562
1544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 18 กุมภาพันธ์ 2562
1543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย (โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 18 กุมภาพันธ์ 2562
1542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ (โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 18 กุมภาพันธ์ 2562
1541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 18 กุมภาพันธ์ 2562
1621 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.05) เทศบาลตำบลนาโป่ง 15 กุมภาพันธ์ 2562
1537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมรับเสด็จฯพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 15 กุมภาพันธ์ 2562
1538 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 15 กุมภาพันธ์ 2562
1536 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กุมภาพันธ์ 2562
1530 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กุมภาพันธ์ 2562
1529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะเหล็กทำงานและเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 กุมภาพันธ์ 2562
1528 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2562
1517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ ม.๙ (สายเข้าวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 13 กุมภาพันธ์ 2562
1518 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชักสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 13 กุมภาพันธ์ 2562
1521 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1523 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1524 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1513 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลนาโป่ง 11 กุมภาพันธ์ 2562
1512 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุน่ารำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 11 กุมภาพันธ์ 2562
1508 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 กุมภาพันธ์ 2562
1507 กำหนดเวราปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 กุมภาพันธ์ 2562
1495 วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย(หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 7 กุมภาพันธ์ 2562
1496 ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 7 กุมภาพันธ์ 2562
1493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 3 สาย พื้นที่ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 กุมภาพันธ์ 2562
1497 การเก็บและขนขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีสองรัก 7 กุมภาพันธ์ 2562
1494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 7 กุมภาพันธ์ 2562
1490 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน "จับจีบผ้า" เทศบาลตำบลศรีสองรัก 6 กุมภาพันธ์ 2562
1489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 6 กุมภาพันธ์ 2562
1504 ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 6 กุมภาพันธ์ 2562
1486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เมรุ บ้านนาหงษ์ หมู๋ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 5 กุมภาพันธ์ 2562
1503 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7/2562 เทศบาลตำบลหนองหิน 5 กุมภาพันธ์ 2562
1483 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลหนองหิน 4 กุมภาพันธ์ 2562
1482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 กุมภาพันธ์ 2562
1481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน สาย พื้นที่ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 4 กุมภาพันธ์ 2562
1477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กุมภาพันธ์ 2562
1478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กุมภาพันธ์ 2562
1479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมระบบประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 1 กุมภาพันธ์ 2562
1569 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 1 กุมภาพันธ์ 2562
1487 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2562
1488 ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2562
1472 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 31 มกราคม 2562
1475 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มกราคม 2562
1473 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มกราคม 2562
1470 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 31 มกราคม 2562
1461 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 30 มกราคม 2562
1468 โอนงบประมาณ ครั้งที่ 3/2562 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 30 มกราคม 2562
1465 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชักสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 30 มกราคม 2562
1455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง 29 มกราคม 2562
1457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 29 มกราคม 2562
1460 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลืองตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 29 มกราคม 2562
1459 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก (รับรอง สามัญ 4/2561) เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 มกราคม 2562
1452 กำหนดถสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหิน 28 มกราคม 2562
1458 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสองรัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 28 มกราคม 2562
1448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 25 มกราคม 2562
1438 การเก็บ และขนขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 23 มกราคม 2562
1439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจร ภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic Concrete หมู่ที่ 9 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มกราคม 2562
1440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกร์ของรางวัลถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มกราคม 2562
1442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง 23 มกราคม 2562
1443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกณณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 มกราคม 2562
1485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาค้อ หมู๋ที่ ๒,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 23 มกราคม 2562
1437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่อ่งถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 22 มกราคม 2562
1433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชี้้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนกองช่าง ไฮดีเซล ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 มกราคม 2562
1432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัดไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 มกราคม 2562
1412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ๘๐ ๙๑๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 17 มกราคม 2562
1411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน กฉ ๒๙๐๓ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 17 มกราคม 2562
1410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 17 มกราคม 2562
1407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางในหมู่บ้าน บ้านห้วยเทียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 16 มกราคม 2562
1409 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 16 มกราคม 2562
1405 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 15 มกราคม 2562
1402 พนักงานดีเด่นประจำเดือน ธ.ค.61 เทศบาลตำบลโนนปอแดง 15 มกราคม 2562
1398 การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 14 มกราคม 2562
1404 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 มกราคม 2562
1403 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 14 มกราคม 2562
1393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมรื้อถอน(วันเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 11 มกราคม 2562
1394 การป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 มกราคม 2562
1395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่และพิธีเปิดและของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการและกิจกรรมต่างๆ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 มกราคม 2562
1397 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลศรีสองรัก 11 มกราคม 2562
1399 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 10 มกราคม 2562
1392 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็ก เทศบาลตำบลศรีสองรัก 10 มกราคม 2562
1384 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 มกราคม 2562
1382 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรณ์ เทศบาลตำบลศรีสองรัก 9 มกราคม 2562
1381 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 9 มกราคม 2562
1380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตักหน้า ขุดหลัง ส่วนกองช่าง ทะเบียน ตค 6105 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 มกราคม 2562
1373 ประกาศเรื่องผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลหนองหิน 8 มกราคม 2562
1374 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 7 มกราคม 2562
1366 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลนาดอกคำ 7 มกราคม 2562
1449 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 7 มกราคม 2562
1367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา เทศบาลตำบลหนองหิน 7 มกราคม 2562
1357 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฏหมายของคนพิการที่เสียชีวิต เทศบาลตำบลศรีสองรัก 3 มกราคม 2562
1358 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลหนองหิน 3 มกราคม 2562
1353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บค่าน้ำประปา และงานธุรการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 มกราคม 2562
1354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และขยายเขตประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองประปาเทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน 2 มกราคม 2562
1362 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขคำชี้แจงประมาณการรายรรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลศรีสองรัก 2 มกราคม 2562
1391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ (สายทางไปคุ้มป่าสัก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 28 ธันวาคม 2561
1389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูณ์ หมู่ที่ ๙(สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 21 ธันวาคม 2561
1388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 20 ธันวาคม 2561
1387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 13 ธันวาคม 2561
1390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นรถผ่าน บ้านคกไผ่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 26 พฤศจิกายน 2561
1386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางในหมู่บ้าน บ้านนาค้อ หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม 13 พฤศจิกายน 2561