ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
410 ลย 78101/ว32 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 เมษายน 2564
409 ลย 0032.015/ว847 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมแพทย์แผนไทยภาครัฐจังหวัดเลย 20 เมษายน 2564
408 ลย 0032.004/ว846 เเจ้งสรุปข้อพิจารณาการประชุมคระกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 20 เมษายน 2564
407 ลย 75101/ว57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 20 เมษายน 2564
406 ลย 0023.3/ว149 ตรวจสอบติดตามและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการปฏิบัติการแก้ไขการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 และโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 เมษายน 2564
405 ลย 0318/ว338 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ประกาศลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 19 เมษายน 2564
404 ลย 0032.015/ว835 ประชาสัมพันธ์การเรียนออนไลน์หลักสูตร การออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย 19 เมษายน 2564
403 ลย 0032.003/ว833 ส่งรายงานสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่๑/๒๕๖๔ 19 เมษายน 2564
402 ลย 0318/ว334 เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) 19 เมษายน 2564
401 ลย 0318/ว333 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19 เมษายน 2564
400 ลย 0032.007/ว830 การสำรวจข้อมูลความต้องการรับวัคซีนโควิด19ของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม 19 เมษายน 2564
399 ลย 0032.007/ว829 ขอเชิญประชุม 19 เมษายน 2564
398 ลย 0032.007/ว828 ขอเชิญประชุม 19 เมษายน 2564
397 ลย52003/ว104 ขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2564 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 16 เมษายน 2564
396 ลย0032.012/ว820 ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฎิบัติการสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานโรคไตเรื้อรัง (CKD) 16 เมษายน 2564
395 ลย52003/ว103 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 16 เมษายน 2564
394 ลย52003/ว102 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 16 เมษายน 2564
393 ลย52003/ว101 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 16 เมษายน 2564
392 ลย 0023.2/ว144 แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 16 เมษายน 2564
391 ลย75401/ว33 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 3 เมษายน 2564
390 ลย 0318/ว327 ขอความร่วมมือเผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา” 16 เมษายน 2564
389 ลย 0318/ว326 ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และประกาศยกเลิกกิจกรรมมหรสพในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564 10 เมษายน 2564
388 ลย 0318/ว325 สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ 10 เมษายน 2564
387 ลย 0318/ว324 ส่งประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย 10 เมษายน 2564
386 ลย 0318/ว323 ขอเชิญร่วมกิจกรรม 9 เมษายน 2564
385 ลย52003/ว100 ส่งประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย 9 เมษายน 2564
384 ลย 0032.006/ว815 แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติในหลักการแสดงความจำนงลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/๒๕64 9 เมษายน 2564
383 ลย77202/ว37 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา 9 เมษายน 2564
382 ลย 0032.015/ว807 ขอแจ้งผลการขอแก้ไขโครงการปลูกกัญชาที่ได้รับอนุญาตภายใต้การดำเนินงานกรมการแพทย์แผนไทย 9 เมษายน 2564
381 ลย 0318/ว322 ขอเชิญร่วมประชุม 9 เมษายน 2564
380 ลย0032.012/ว806 ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานโรคไตเรื้อรัง (CKD) 8 เมษายน 2564
379 ลย52003/ว94 การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 8 เมษายน 2564
378 ลย 78101/ว29 แจ้งให้มาปฏิบัติงานตามโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 8 เมษายน 2564
377 ลย 0023.3/ว142 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ”การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้หลักเกณฑ์การจำแนกแผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท รายจ่าย (แก้ไขใหม่ พ.ศ. 2564) ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562” 8 เมษายน 2564
376 ลย 0318/ว305 ขอเลื่อนการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 8 เมษายน 2564
375 ลย52003/ว89 การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 8 เมษายน 2564
374 ลย52004/ว88 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 8 เมษายน 2564
373 ลย77201/ว36 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยห่างไกลโควิดและกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 7 เมษายน 2564
372 ลย 0318/ว304 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 7 เมษายน 2564
371 ลย 78101/ว28 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ งานประเพณีสงกรานต์ 7 เมษายน 2564
370 ลย 78101/ว27 ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 7 เมษายน 2564
369 ลย 78101/ว26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 7 เมษายน 2564
368 ลย 0032.003/ว793 ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม ๑๒ สัปดาห์สู่การมีสุขภาพดี 7 เมษายน 2564
367 ลย 0318/ว300 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการเราชนะ 6 เมษายน 2564
366 ลย52003/ว85 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5 เมษายน 2564
365 ลย52003/ว84 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม 5 เมษายน 2564
364 ลย52003/ว83 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 5 เมษายน 2564
363 ลย52003/ว82 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 5 เมษายน 2564
362 ลย 0318/ว288 ขอเชิญร่วมงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์” ประจำปี 2564 2 เมษายน 2564
361 ลย 0318/ว287 เชิญประชุมติดตามภารกิจการงาน โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมงานมหกรรมของดีที่ท่าลี่ ส่งเสริมช่องทางการตลาดและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนเมืองชายแดน (สายน้ำ ดอกไม้ เส้นใยแห่งความภักดี) ประจำปี 2564 และการจัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อาฮี-น้ำทูน ประจำปี พ.ศ. 2564 2 เมษายน 2564
360 ลย 72501.1/ว42 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 2 เมษายน 2564
359 ลย 72501.1/ว41 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 2 เมษายน 2564
358 ลย 72501.1/ว40 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2 เมษายน 2564
357 ลย 0032.006/ว780 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบการลาศึกษาภายในประเทศ ครั้งที่ 1ปี2564 2 เมษายน 2564
356 ลย 72501.1/ว39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 2 เมษายน 2564
355 ลย 0023.2/ว136 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 2 เมษายน 2564
354 ลย 76701/ว18 ขอความอนุเคราะห์ ปชส. จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2564 1 เมษายน 2564
353 ลย 78101/ว25 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจาดสัตว์ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า 1 เมษายน 2564
352 ลย 78101/ว24 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 เมษายน 2564
351 ลย 78101/ว23 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ เมษายน 2564 1 เมษายน 2564
350 ลย 0032.015/ว771 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง 1 เมษายน 2564
349 ลย77202/ว34 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถกระเช้า ไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบเอกสารเสนอราคา (ครั้งที่ 2) 30 มีนาคม 2564
348 ลย 0318/ว273 ขอเชิญร่วมพิธีเปิด “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564” 31 มีนาคม 2564
347 ลย 0032.015/ว767 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการปลูกกัญชาในรพสตและชุมชน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 31 มีนาคม 2564
346 ลย 0032.015/ว764 ส่งน้ำมันไพล รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 31 มีนาคม 2564
345 ลย 0032.015/ว763 ส่งน้ำมันไพล รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 31 มีนาคม 2564
344 ลย52007/ว81 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนสร้างตึก 10 ชั้นโรงพยาบาลเลย 31 มีนาคม 2564
343 ลย 0023.3/ว132 การจัดประกวดการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงรณรงค์ โครงการจังหวัดสะอาด “งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย”ประจำปี 2564 31 มีนาคม 2564
342 ลย 0032.003/ว759 เลื่อนการประชุม VDO Conference 31 มีนาคม 2564
341 ลย 0032.003/ว758 เลื่อนการนิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย 31 มีนาคม 2564
340 ลย 0032.003/ว757 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย 31 มีนาคม 2564
339 ลย 0032.003/ว756 เชิญประชุมพัฒนาเครือข่ายแม่และเด็ก 31 มีนาคม 2564
338 ลย 0023.3/ว131 ขอความร่วมมือตอบแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 31 มีนาคม 2564
337 ลย 0023.3/ว130 การตอบแบบรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 มีนาคม 2564
336 ลย 0023.3/ว129 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 31 มีนาคม 2564
335 ลย0032.012/ว753 ขอส่งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 31 มีนาคม 2564
334 ลย0032.012/ว751 ขอส่งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยที่ ๑๒๑/๒๕๖๔ลงวันที่๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 31 มีนาคม 2564
333 ลย0032.012/ว750 ขอส่งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยที่ ๑๒๐/๒๕๖๔ลงวันที่๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 31 มีนาคม 2564
332 ลย 0032.007/ว749 ขอให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019บุคลากรที่กลับจากจังหวัดสมุทรสาคร 31 มีนาคม 2564
331 ลย 0318/ว259 สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 31 มีนาคม 2564
330 ลย 0318/ว256 โครงการประชารัฐเคลื่อนที่...อำเภอท่าลี่ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 30 มีนาคม 2564
329 ลย 76701/ว17 ปชส.การรับซื้อเเละรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ อบต.ศรีฐาน ประจำเดือน เมษายน 2564 30 มีนาคม 2564
328 ลย 0032.007/ว718 ขอเชิญประชุมทางไกล 29 มีนาคม 2564
327 ลย 0318/ว252 ขอเชิญประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ 29 มีนาคม 2564
326 ลย 0318/ว251 สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 29 มีนาคม 2564
325 ลย 0318/ว250 สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 29 มีนาคม 2564
324 ลย 0318/ว249 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการลดใช้พลังงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29 มีนาคม 2564
323 ลย 0318/ว248 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาด 29 มีนาคม 2564
322 ลย 0023.2/ว124 เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย 29 มีนาคม 2564
321 ลย 0032.015/ว712 เชิญแพทย์แผนไทยร่วมแสดงชุด กัญชง กัญชา ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 26 มีนาคม 2564
320 ลย77202/ว29 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน 26 มีนาคม 2564
319 ลย 0032.001.2/ว708 ขอรายงาน พตส. 26 มีนาคม 2564
318 ลย 0032.010/ว707 มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 26 มีนาคม 2564
317 ลย 0318/ว245 การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ 26 มีนาคม 2564
316 ลย 0017.2/ว309 ขอเชิญประชุมหารือการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเลย 25 มีนาคม 2564
315 ลย 0023.3/ว121 รายงานการฝึกอบรม"การให้คำแนะนำการบริหารจัดการขยะมูลฝอย" 25 มีนาคม 2564
314 ลย 0032.003/ว701 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 24 มีนาคม 2564
313 ลย 0032.003/ว700 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 24 มีนาคม 2564
312 ลย 75101/ว43 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 24 มีนาคม 2564
311 ลย 0032.015/ว698 ขอส่งใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดฯ 24 มีนาคม 2564
310 ลย 0318/ว242 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 24 มีนาคม 2564
309 ลย74101.2/ว30 แจ้งประเมินภาษีป้าย 24 มีนาคม 2564
308 ลช.ลย./ว4 ขอความอนุเคราะห์จัดหาผูับริจาคโลหิต 23 มีนาคม 2564
307 ลย 0032.010/ว692 ขอเชิญประชุมผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัด 23 มีนาคม 2564
306 ลย 78101/ว22 ขอเชิญประชุม 23 มีนาคม 2564
305 ลย 78101/ว21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 23 มีนาคม 2564
304 ลย52003/ว74 ขอเชิญประชุมประจำปี ๒๕๖๔ แกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง 22 มีนาคม 2564
303 ลย 0023.2/ว109 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 22 มีนาคม 2564
302 ลย52003/ว73 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารประจำปี 2564 22 มีนาคม 2564
301 ลย52003/ว72 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมืองเลย 22 มีนาคม 2564
300 ลย 0318/ว238 สำรวจความคิดเห็นต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 19 มีนาคม 2564
299 ลย 0318/ว237 เชิญประชุมติดตามภารกิจการจัดงานส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564” และภารกิจงาน โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร กิจกรรมงานมหกรรมของดีที่ท่าลี่ ส่งเสริมช่องทางการตลาดและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนเมืองชายแดน (สายน้ำ ดอกไม้ เส้นใยแห่งความภักดี) ประจำปี 2564 19 มีนาคม 2564
298 ลย52003/ว71 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 19 มีนาคม 2564
297 ลย 0023.2/ว107 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 มีนาคม 2564
296 ลย 0032.015/ว660 เชิญร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย 18 มีนาคม 2564
295 ลย 0032.015/ว659 เชิญเป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนงานกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย 18 มีนาคม 2564
294 ลย 0032.015/ว655 ขอแจ้งงดการอบรมหลักศุตรการรักษาทางการแพทย์สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 18 มีนาคม 2564
293 ลย 78101/ว20 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 18 มีนาคม 2564
292 ลย 78101/ว19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม 18 มีนาคม 2564
291 ลย 0318/ว233 มอบหมายภารกิจการดำเนินการจัดงาน 17 มีนาคม 2564
290 ลย52007/ว70 แจ้งแผนการออกตรวจบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 17 มีนาคม 2564
289 ลย 0023.3/ว105 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 16 มีนาคม 2564
288 ลต(ลย)72501.1/ว36 ขอเชิญเข้้าร่วมการจัดเวทีปราศรัยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 16 มีนาคม 2564
287 ลต(ลย)72501.1/ว34 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง 16 มีนาคม 2564
286 ลย 78101/ว18 แจ้งการฝึกอบรม ตามโครงการจัดกิจกรรม และร่วมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 15 มีนาคม 2564
285 ลย 78101/ว17 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ 15 มีนาคม 2564
284 ลต(ลย)72501.1/ว33 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง 15 มีนาคม 2564
283 ลย 72501.1/ว32 ขอเชิญประชุมและร่วมกิจกรรมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 12 มีนาคม 2564
282 ลย 0318/ว226 ข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โตวิด - 19 (ศปก.ศบค.) 12 มีนาคม 2564
281 ลย 0023.3/ว101 การจัดตั้งชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเเห่งประเทศไทย 12 มีนาคม 2564
280 ลย 0032.003/ว596 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) กรมอนามัย 12 มีนาคม 2564
279 ลย 0032.003/ว595 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) กรมอนามัย 12 มีนาคม 2564
278 ลย52003/ว64 ส่งหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 12 มีนาคม 2564
277 ลย52003/ว63 ส่งหนังสือรับรองแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 12 มีนาคม 2564
276 ลย 0318.4/ว224 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 11 มีนาคม 2564
275 ลย 0318/ว223 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 11 มีนาคม 2564
274 ลย 0032.015/ว590 เชิญอบรมการใช้งานระบบ Dr.Ganja inTTM ผ่านระบบZoom 11 มีนาคม 2564
273 ลย 0032.015/ว589 ลงพื้นที่ชี้แจงและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์ฯ ระยะที่ 2 11 มีนาคม 2564
272 ลย 0023.3/ว100 การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้ว ป่าดงปากชม และป่าโคกภูเหล็ก เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 11 มีนาคม 2564
271 ลย52003/ว61 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 11 มีนาคม 2564
270 ลย52003/ว60 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 11 มีนาคม 2564
269 ลย52003/ว59 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 11 มีนาคม 2564
268 ลย52003/ว58 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม 11 มีนาคม 2564
267 ลย 0023.2/ว99 ขอเชิญปรชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ 11 มีนาคม 2564
266 ลย77202/ว27 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราตรี 2 หมู่ที่ 8 11 มีนาคม 2564
265 ลย 0032.015/ว576 การสนับสนุนตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นำร่อง) 10 มีนาคม 2564
264 ลย 0032.006/ว575 ประชาสัมพันธ์โครงการHappy Money Program ของกระทรวงสาธารณสุข 10 มีนาคม 2564
263 ลย 0318/ว216 ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดเลย 10 มีนาคม 2564
262 ลย 0318/ว215 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ครั้งที่ 3/2564 10 มีนาคม 2564
261 ลย 0032.015/ว570 แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยฯในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10 มีนาคม 2564
260 ลย 0318/ว209 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 10) 9 มีนาคม 2564
259 ลย 0023.3/ว95 การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ "ปลูกฝักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" และโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 9 มีนาคม 2564
258 ลย 0318/ว207 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 9 มีนาคม 2564
257 ลย 0318/ว206 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) 9 มีนาคม 2564
256 ลย 0318/ว205 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 9 มีนาคม 2564
255 ลต(ลย)72501.1/ว30 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีปราศรัยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 9 มีนาคม 2564
254 ลต(ลย)72501.1/ว29 ขอเชิญเข้าร่วมการจัดเวทีปราศรัยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 9 มีนาคม 2564
253 ลย52003/ว54 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนใหม่ส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 มีนาคม 2564
252 ลย 0023.3/ว94 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 9 มีนาคม 2564
251 ลย 0032.010/ว557 มอบอำนาจการขอใบอนุญาตและดำเนินการตามใบอนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้ซึ่งยาเสพติดประเภทที่๕ (กัญชา) ให้ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 9 มีนาคม 2564
250 นร 5117.11/ว1 ขอเชิญประชุมเตรียมรับชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท 8 มีนาคม 2564
249 ลย 78101/ว16 ขอเชิญเข้าร่วมการนิเทศให้คำปรึกษาโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต 8 มีนาคม 2564
248 ลย 0318/ว204 ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดเลย 8 มีนาคม 2564
247 ลย 0032.015/ว552 แจ้งแนวทางการจัดบริการคลินิคกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 8 มีนาคม 2564
246 ลย 72501.1/ว27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน 8 มีนาคม 2564
245 ลย 0032.015/ว551 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองฯ 8 มีนาคม 2564
244 ลย 72501.1/ว26 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 8 มีนาคม 2564
243 ลย0032.012/ว549 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม วันไตโลก (World kidney day) ประจำปี ๒๕๖๔ 8 มีนาคม 2564
242 ลย 0318/ว198 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (โควิด-19) 8 มีนาคม 2564
241 ลย 0023.3/ว92 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 5 มีนาคม 2564
240 ลย 0023.3/ว91 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 6 มีนาคม 2564
239 ลย 0032.007/ว541 ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ 5 มีนาคม 2564
238 ลย 0023.3/ว88 ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online” 4 มีนาคม 2564
237 ลย 78101/ว15 ัรับโอนพนักงานส่วนตำบล 5 มีนาคม 2564
236 ลย75401/ว16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 3 มีนาคม 2564
235 ลย 0032.015/ว522 เชิญประชุมส่งเสริมการปลูกสมุนไพรกัญชาครัวเรือนล 6 ต้น 4 มีนาคม 2564
234 ลย 0032.015/ว520 ยืนยันรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรการรักษาด้านการแพทย์แผนไทย สำหรับเจ้าหน้าที่อนามัย 4 มีนาคม 2564
233 ลย 0032.006/ว514 เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 4 มีนาคม 2564
232 ลย 0032.006/ว513 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานระดับชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน 4 มีนาคม 2564
231 ลย72501.2/ว25 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มีนาคม 2564
230 ลย 0318/ว192 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔) 4 มีนาคม 2564
229 ลย 0032.015/ว502 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3 มีนาคม 2564
228 ลย 0023.2/ว86 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564 3 มีนาคม 2564
227 ลย 78101/ว14 แจ้งการประเมินเพื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 มีนาคม 2564
226 ลย 78101/ว13 ขอแจ้งยอดเงินค้างชำระค่าน้ำประปาประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1 3 มีนาคม 2564
225 ลย 53201/ว8 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลเชียงกลม 2 มีนาคม 2564
224 ลย 0318/ว187 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทน ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 2 มีนาคม 2564
223 ลย 0318/ว186 กิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 2 มีนาคม 2564
222 ลย 73205/ว46 แจ้งตรวจรับงาน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 2 มีนาคม 2564
221 ลย 0032.015/ว488 ขอเรียนเชิญบุคลากรแพทย์แผนไทยเข้าร่วมอบรมการนวดกระตุ้นการกลืนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตระยะกลาง 2 มีนาคม 2564
220 ลย 0032.015/ว487 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้น 2 มีนาคม 2564
219 ลย 0032.015/ว486 ขอให้รพ.สตที่ร่วมโครงการพัฒนากัญชาสำหรับใช้ในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 2 มีนาคม 2564
218 ลย 0032.015/ว485 ขอความร่วมมือเปิดคลินิคกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 มีนาคม 2564
217 ลย 0032.015/ว484 ให้ขอใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 (กัญชา) เพื่อการศึกษาวิจัย 2 มีนาคม 2564
216 ลย 76701/ว16 ขอ ปชส.การรับซื้อขยะและการรับสมัครกองทุนธนาคารขยะ อบต.ศรีฐาน 2 มีนาคม 2564
215 ลย 76701/ว15 ขอความอนุเคราะห์ ปชส. จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
214 ลย 0032.015/ว483 ขอขอบคุณ 2 มีนาคม 2564
213 ลย 76701/ว14 ขอให้จัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสนอดครงการพัฒนาเข้าที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2564
212 ลย 0023.3/ว82 ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards ๒๐๒๑ 1 มีนาคม 2564
211 ลย 78101/ว12 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ มีนาคม 2564 1 มีนาคม 2564
210 ลย 0032.015/ว476 ขอส่งใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดฯ 1 มีนาคม 2564
209 ลย 0318/ว185 ขอเชิญประชุม 1 มีนาคม 2564
208 ลย 0032.007/ว466 ขอความร่วมมือบุคลากรเข้าศึกษาและทดสอบความรู้ 25 กุมภาพันธ์ 2564
207 ลย 0032.007/ว465 แจ้งผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียนรักษา 25 กุมภาพันธ์ 2564
206 ลย 0032.001.1/ว461 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดเลย 25 กุมภาพันธ์ 2564
205 ลย 0032.003/ว460 ขอเชิญประชุมทีมวิทยากร 25 กุมภาพันธ์ 2564
204 ลย 0318/ว180 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564 24 กุมภาพันธ์ 2564
203 ลย 0318/ว179 ขอเชิญประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ 24 กุมภาพันธ์ 2564
202 บบภ.2.1(ลย.)/ว7 ขอประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการห้อง Working Space & Meeting Room 24 กุมภาพันธ์ 2564
201 ลย77202/ว26 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากคาน หมู่ที่ 2 24 กุมภาพันธ์ 2564
200 ลย 0023.2/ว76 ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา 24 กุมภาพันธ์ 2564
199 ลย52003/ว52 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 24 กุมภาพันธ์ 2564
198 ลย52003/ว51 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม 24 กุมภาพันธ์ 2564
197 ลย 0023.3/ว75 ขอส่งหนังสือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 23 กุมภาพันธ์ 2564
196 ลย 0023.3/ว74 ขอส่งหนังสือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 23 กุมภาพันธ์ 2564
195 ลย 0318/ว169 แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กรณีโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานและโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมพัฒนาที่ดิน 23 กุมภาพันธ์ 2564
194 ลย 75101/ว23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 23 กุมภาพันธ์ 2564
193 ลย 0318/ว168 ข้อสั่งการของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 23 กุมภาพันธ์ 2564
192 ลย 0318/ว167 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2564
191 ลย 0318/ว166 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2564
190 ลย 0318/ว165 โครงการประชารัฐเคลื่อนที่...อำเภอท่าลี่ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 23 กุมภาพันธ์ 2564
189 ลย 0032.006/ว437 ขอส่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามและปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร 23 กุมภาพันธ์ 2564
188 ลย 0023.3/ว72 ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธืประกวดมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ปลอดภัย มั่นใจ ไร้โควิด-19 เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 8 22 กุมภาพันธ์ 2564
187 ลย 0023.3/ว71 ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจออนไลน์ "อนามัยโพล" การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโควิด 19 และการสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัส PM2.5 22 กุมภาพันธ์ 2564
186 ลช.ลย./ว3 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
185 ลย 0032.006/ว435 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนทีมปฏิบัติการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร 22 กุมภาพันธ์ 2564
184 ลย 0023.2/ว68 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2654 19 กุมภาพันธ์ 2564
183 ลย 72501.1/ว20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2564
182 ลย77202/ว24 แจ้งกำหนดการร่วมประชุมกำหนดราคากลาง ประเมินราคาพัสดุที่จำหน่าย เสื่อมสภาพ 18 กุมภาพันธ์ 2564
181 ปช 0040(ลย)/ว1 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 18 กุมภาพันธ์ 2564
180 ลย 0023.3/ว70 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งเเวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่" 17 กุมภาพันธ์ 2564
179 ลย 0023.3/ว69 การใช้สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 17 กุมภาพันธ์ 2564
178 ลย 0032/ว413 เชิญประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2564
177 ลย 0023.2/ว67 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
176 ลย 0032.015/ว412 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมกหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ 3 หมอเมืองเลย 17 กุมภาพันธ์ 2564
175 ลย 0032.015/ว411 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมกหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ 3 หมอเมืองเลย 17 กุมภาพันธ์ 2564
174 ลย 72501.1/ว19 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลธาตุ 17 กุมภาพันธ์ 2564
173 ลย 0318/ว144 โครงการสถานีพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ 16 กุมภาพันธ์ 2564
172 ลย 0318/ว143 การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
171 ลย 0023.2/ว66 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ 16 กุมภาพันธ์ 2564
170 ลย 0023.2/ว65 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ 16 กุมภาพันธ์ 2564
169 ลย 0023.3/ว63 การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช 16 กุมภาพันธ์ 2564
168 ลย 0032.015/ว393 ขอเชิญคณะกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ฯ 15 กุมภาพันธ์ 2564
167 ลย 0023.3/ว62 รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางประกง 15 กุมภาพันธ์ 2564
166 ลย 0032.007/ว392 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจโควิด-19 15 กุมภาพันธ์ 2564
165 ลย 0032.015/ว391 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนต้นกัญชาประอบงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ 15 กุมภาพันธ์ 2564
164 ลย 0032.006/ว388 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบโควตาพิเศษรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2565 15 กุมภาพันธ์ 2564
163 ลย 0032.015/ว384 การขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 15 กุมภาพันธ์ 2564
162 ลย 0032.015/ว383 ประชาสัมพันธ์การขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามปรพระราชบัญฐัติผลิต๓ัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 15 กุมภาพันธ์ 2564
161 ลย77202/ว22 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยเสี้ยว บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 15 กุมภาพันธ์ 2564
160 ลย77202/ว21 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยเสี้ยว บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 15 กุมภาพันธ์ 2564
159 ลย 0132/ว305 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน To Be number One 15 กุมภาพันธ์ 2564
158 ลย 0032.015/ว375 ขอเชิญแพทย์แผนไทยร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ฯ 13 กุมภาพันธ์ 2564
157 ลย 0032.015/ว374 ขอเชิญร่วมงานและลงนาม MOU ในงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ฯ 12 กุมภาพันธ์ 2564
156 ลย 0318/ว138 การลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ประชาชน(กลุ่มผู้ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน) และผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการโครงการเราชนะ 11 กุมภาพันธ์ 2564
155 ลย 0318/ว137 เน้นย้ำและประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11 กุมภาพันธ์ 2564
154 ลย 72501.1/ว17 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
153 ลย 0023.3/ว61 การติดตามการดำเนินการรับซื้อ - ขายขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2564
152 ลย 0032.015/ว360 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ฯ 11 กุมภาพันธ์ 2564
151 ลย 0032.006/ว357 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 11 กุมภาพันธ์ 2564
150 ลย52003/ว44 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 10 กุมภาพันธ์ 2564
149 ลย 0032.015/ว353 เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทยบ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564
148 ลย52003/ว43 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 10 กุมภาพันธ์ 2564
147 ลย 0032.015/ว352 เชิญประชุมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน 10 กุมภาพันธ์ 2564
146 ลย 0023.3/ว58 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) 10 กุมภาพันธ์ 2564
145 ลย 0032.006/ว351 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2565 10 กุมภาพันธ์ 2564
144 ลย77202/ว20 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายภูปูน สถานที่ดำเนินงานบ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 10 กุมภาพันธ์ 2564
143 ลย77202/ว19 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยหามแล้งสถานที่ดำเนินงาน บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10 10 กุมภาพันธ์ 2564
142 ลย 0017.3/ว174 การรักษาความปลอดภัยสถานที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
141 ลย 0032.010/ว350 ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 10 กุมภาพันธ์ 2564
140 ลย 0032.007/ว348 ขอเชิญประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2564
139 ลย 0032.007/ว347 ขอเชิญประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2564
138 ลย 0318/ว117 การรับสมัครบุคคล หน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น 9 กุมภาพันธ์ 2564
137 ลย52003/ว41 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 9 กุมภาพันธ์ 2564
136 ลย52003/ว40 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 9 กุมภาพันธ์ 2564
135 ลย 0032.006/ว340 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ 8 กุมภาพันธ์ 2564
134 รง 0472/ว2 ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุม กพร.ปจ. 8 กุมภาพันธ์ 2564
133 ลย77601/ว843 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2564
132 ลย 0032.015/ว327 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนิทรรศในงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ 7 กุมภาพันธ์ 2564
131 ลย 0032.015/ว314 แจ้งแนวทางพัฒนาระบบบริการสาขากัญชา กัญชง เพื่อเศรษฐกิจทางการแพทย์ผสมผสาน เขตสุภาพที่ 8 5 กุมภาพันธ์ 2564
130 ลย52003/ว39 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5 กุมภาพันธ์ 2564
129 ลย52003/ว38 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม 5 กุมภาพันธ์ 2564
128 ลย 78101/ว11 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันคนพิการสากล 5 กุมภาพันธ์ 2564
127 ลย 78101/ว10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานคนพิการ 5 กุมภาพันธ์ 2564
126 ลย 0032.015/ว310 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัตถุดิบกัญชา (ใบ) 5 กุมภาพันธ์ 2564
125 ลย 0032.015/ว309 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมกหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ 3 หมอเมืองเลย 5 กุมภาพันธ์ 2564
124 ลย 0032.015/ว308 ขอเชิญร่วมมงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทยเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย 5 กุมภาพันธ์ 2564
123 ลย 72501.1/ว15 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2564
122 ลย 0318/ว96 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดทำโรงทานสำหรับผู้เข้ารับบริจาคโลหิต 5 กุมภาพันธ์ 2564
121 ลย 0318/ว95 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 5 กุมภาพันธ์ 2564
120 ลย 0032.015/ว295 ส่งประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดแบบตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2564 4 กุมภาพันธ์ 2564
119 ลย 76701/ว12 ขอความอนุเคราะห์ ปชส. จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564 4 กุมภาพันธ์ 2564
118 ลย 0318/ว94 การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 กุมภาพันธ์ 2564
117 ลย0032.012/ว271 ขอส่งหนังสือการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยสหสาขาวิชาชีพ 4 กุมภาพันธ์ 2564
116 ลย0032.012/ว270 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "CKD WEEKEND 2021" 4 กุมภาพันธ์ 2564
115 ลย75401/ว8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 1 กุมภาพันธ์ 2564
114 ลย 0318/ว93 การลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการโครงการเราชนะ 3 กุมภาพันธ์ 2564
113 ลย 78101/ว9 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3 กุมภาพันธ์ 2564
112 ลย 0318/ว92 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด สินค้าเกษตร กิจกรรม งานมหกรรมของดีที่ท่าลี่ ส่งเสริมช่องทางการตลาดและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน 3 กุมภาพันธ์ 2564
111 ลย 0032.015/ว260 สำรวจข้อมูลผู้สนใจอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 3 กุมภาพันธ์ 2564
110 ลย 75001/ว43 ขอความอนุเคราะห์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 2 กุมภาพันธ์ 2564
109 ลย 0032.007/ว254 ขอแจ้งการปรับระบบการออกSAT Code โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบใหม่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
108 ลย 72501.1/ว13 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 2 กุมภาพันธ์ 2564
107 ลย 76702/ว11 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 2 กุมภาพันธ์ 2564
106 ลย 0023.3/ว49 ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 2 กุมภาพันธ์ 2564
105 ลย77202/ว18 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยโสก สถานที่ดำเนินงานบ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 2 กุมภาพันธ์ 2564
104 ลย 0318/ว88 แนวทางการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564
103 ลย 0032.015/ว239 ขอความอนุเคราะห์เก๋็บข้อมูลผู้ป่วยโควิค-19 ที่ได้รับการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจร 1 กุมภาพันธ์ 2564
102 ลย 0032.015/ว238 แจ้งการจัดสรรเงินโครงการผลิตยาสมุนไพรเพื่อกระจายให้หน่วยบริการในจังหวัดเลย ปี 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564
101 ลย 0032.015/ว237 ส่งสำเนาโครงการผลิตยาสมุนไพรกระจายให้หน่วยบริการในจังหวัดเลย ปีงบประมาณ2564 1 กุมภาพันธ์ 2564
100 ลย 78101/ว8 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ กุมภาพันธ์ 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564
99 ลย 0013/ว57 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัด ฉบับ พ.ศ.2564 29 มกราคม 2564
98 ลย 0032.006/ว232 อนุมัติข้าราชการเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 29 มกราคม 2564
97 ลย 0032.001.2/ว231 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย งบกลาง COVID-19 29 มกราคม 2564
96 ลย77202/ว16 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหาดหลวง สถานที่ดำเนินงาน บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 29 มกราคม 2564
95 ลย 0023.3/ว43 ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับพื้นที่การศึกษา) 29 มกราคม 2564
94 ลย 0318/ว75 ซักซ้อมความเข้าใจการพิจารณาที่จอดรถยนต์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 29 มกราคม 2564
93 ลย 0318/ว74 ขอเชิญประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ 29 มกราคม 2564
92 ลย52003/ว35 การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง ด้านการป้องก้นโรคติดต่อในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ (แบบกลุ่มย่อย ๑๐ กลุ่ม) 28 มกราคม 2564
91 ลย 0318/ว73 แนวทางการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 มกราคม 2564
90 ลย 0032.010/ว215 มอบอำนาจดำเนินการขอใบอนุญาตกัญชา 28 มกราคม 2564
89 ลย 0032.006/ว201 ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 27 มกราคม 2564
88 ลย 0318/ว59 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 มกราคม 2564
87 ลย 78101/ว7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 26 มกราคม 2564
86 ลย77202/ว15 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาสีดา สถานที่ดำเนินงาน บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 26 มกราคม 2564
85 ลย 0023.2/ว38 แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564 26 มกราคม 2564
84 ลย 75101/ว12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 25 มกราคม 2564
83 ลย 0032.015/ว172 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยจังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
82 ลย 74401/ว70 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว" 19 มกราคม 2564
81 ลย77202/ว14 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรซอยทหารพราน สถานที่ดำเนินงานบ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
80 ลย 73205/ว21 แจ้งเข้าดูการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน 22 มกราคม 2564
79 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว161 ขอความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน 22 มกราคม 2564
78 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว160 ขอเชิญประชุมทางไกล (Web Conference) 22 มกราคม 2564
77 ลย 0023.2/ว36 การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตร ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 22 มกราคม 2564
76 ลย 0023.3/ว35 ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด “โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์(Zero Waste Innovation Contest)” 22 มกราคม 2564
75 ลย 0318/ว49 โครงการสถานีพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ 22 มกราคม 2564
74 ลย 0032.015/ว158 ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 22 มกราคม 2564
73 ลย 0032.015/ว157 ขอความร่วมมือเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 22 มกราคม 2564
72 ลย52001/ว34 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
71 ลย52001/ว33 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
70 ลย52001/ว32 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
69 ลย52001/ว31 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
68 ลย52001/ว30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
67 ลย52001/ว29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
66 ลย52001/ว28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
65 ลย52001/ว27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
64 ลย52001/ว26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
63 ลย52001/ว25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
62 ลย52001/ว24 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
61 ลย52001/ว23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
60 ลย52001/ว22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
59 ลย52001/ว19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
58 ลย52001/ว18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
57 ลย52001/ว17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
56 ลย77202/ว13 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาโปร่งน้อย สถานที่ดำเนินงาน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ 21 มกราคม 2564
55 ลย 0032.015/ว143 การสำรวจกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรพื้นที่จังหวัดเลย 20 มกราคม 2564
54 ลย 0032.007/ว137 ให้ค้นหาและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 20 มกราคม 2564
53 ลย 0032.015/ว136 แจ้งแผนออกติดตามเครือข่ายหมอพื้นบ้าน และจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 20 มกราคม 2564
52 ลย 0032.007/ว135 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโปลิโอด้วยตนเอง ปี 2564 20 มกราคม 2564
51 ลย 0032.007/ว134 การสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด-19 20 มกราคม 2564
50 ลย 0023.3/ว27 ประกาศขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 มกราคม 2564
49 ลย 0023.3/ว26 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “ALTV Quiz Challenge” 20 มกราคม 2564
48 ลย52006/ว16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายงานกิจการ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองเลย 19 มกราคม 2564
47 ลย 0023.3/ว23 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 19 มกราคม 2564
46 ลย 0032.001.2/ว122 แจ้งการกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 19 มกราคม 2564
45 ลย 0023.3/ว20 วันครู 16 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564
44 ลย77202/ว12 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายร่องตากแดด สถานที่ดำเนินงาน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
43 ลย77202/ว11 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห่อมคับ สถานที่ดำเนินงาน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
42 ลย77202/ว10 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห่อมคับ สถานที่ดำเนินงาน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
41 ลย77202/ว9 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหลังโรงเรียน แยกสองคอน – แยกหาดหินหมื่น สถานที่ดำเนินงาน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
40 ลย 0023.2/ว19 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดเลย ในกรณีครบวาระดำรงตำแหน่ง 15 มกราคม 2564
39 ลย 0032.003/ว105 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงบหน่วยบริการสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาการล่าช้าในเด็กปฐมวัย จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๔ 15 มกราคม 2564
38 ลย52003/ว15 ส่งหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 14 มกราคม 2564
37 ลย52003/ว14 ส่งหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 14 มกราคม 2564
36 ลย52003/ว13 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 14 มกราคม 2564
35 ลย52003/ว11 ขอแจ้งการจัดสรรงบเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ 14 มกราคม 2564
34 ลย 0318/ว40 ให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) 14 มกราคม 2564
33 ลย 78101/ว6 สำรวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาล 13 มกราคม 2564
32 ลย 0032.015/ว87 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 13 มกราคม 2564
31 ลย52003/ว9 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) 12 มกราคม 2564
30 ลย 78101/ว5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่วงหน้าแล้งและเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้ 12 มกราคม 2564
29 ลย 0032.015/ว76 ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับเมล็ดพันธุ์กัญชาตามโครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ 12 มกราคม 2564
28 ลย 0032.006/ว74 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 12 มกราคม 2564
27 ลย 0032.006/ว69 ขอเชิญประชุมและส่งคำสั่งช่วยสมุทรสาคร 12 มกราคม 2564
26 ลย 78101/ว4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 12 มกราคม 2564
25 ลย 78101/ว3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 12 มกราคม 2564
24 ลย 0032.015/ว62 แจ้งแนวทางการรับเมล็ดกัญชาตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ฯ 11 มกราคม 2564
23 ลย77201/ว8 ประกาศเรื่องตลาด 11 มกราคม 2564
22 ลย75401/ว3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 6 มกราคม 2564
21 ลย77202/ว7 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยเดื่อ สถานที่ดำเนินงานบ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 11 มกราคม 2564
20 ลย 0023.3/ว7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงกาiโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 7 มกราคม 2564
19 ลย 0032.015/ว45 รายงานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย ปี 64 7 มกราคม 2564
18 ลย 0032.003/ว42 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมคัดเลือกแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 7 มกราคม 2564
17 ลย77202/ว6 ขอแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 7 มกราคม 2564
16 ลย 0023.3/ว6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน (Training for Wisdom Innovation-TWIN) 7 มกราคม 2564
15 ลย 76701/ว2 ขอเลื่อนกสารรับซื้อขยะและรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลศรีฐาน 7 มกราคม 2564
14 ลย77202/ว5 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยหยาบเหนือสถานที่ดำเนินงาน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 7 มกราคม 2564
13 ลย77202/ว4 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยนกแซว สถานที่ดำเนินงาน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 7 มกราคม 2564
12 ลย77202/ว3 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาหนองหอย สถานที่ดำเนินงานบ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 7 มกราคม 2564
11 ลย 78101/ว2 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 6 มกราคม 2564
10 ลย 0017.2/ว19 ขอยกเลิกการปจัดประชุมสัมมาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564
9 ลย77202/ว2 แจ้งลงนามในสัญญา 6 มกราคม 2564
8 ลย 0318/ว14 การสำรวจบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 มกราคม 2564
7 ลย 72501.1/ว2 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 6 มกราคม 2564
6 ลย 0032.015/ว16 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการปลูกกัญชาทางหการแพทย์ตามโครงการพฒนากัญชาสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 5 มกราคม 2564
5 ลย 75101/ว1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 4 มกราคม 2564
4 ลย 76701/ว1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
3 ลย 0032.007/ว13 ขอทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในแรงงานเมียนมา 4 มกราคม 2564
2 ลย 0032.007/ว12 แจ้งแผนสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 4 มกราคม 2564
1 ลย 78101/ว1 ประชาสัมพันะ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4 มกราคม 2564