ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
787 ลย 0023.2/ว362 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 30 กันยายน 2563
786 ลย 76701/ว62 ขอความอนุเคราะห์ ปชส. จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
785 ลย 76701/ว61 รายงานผลการดำเนินการกองทุนขยะตำบลศรีฐาน 30 กันยายน 2563
784 ลย 78101/ว88 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 กันยายน 2563
783 ลย 78101/ว87 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 กันยายน 2563
782 ลย 78101/ว86 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 30 กันยายน 2563
781 ลย 75101/ว109 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 30 กันยายน 2563
780 ลย 75101/ว109 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 30 กันยายน 2563
779 ลย 76701/ว60 ขอความร่วมมือ ปชส.ประกาศ อบต.ศรีฐาน เรื่อง การอนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 กันยายน 2563
778 ลย 0318/ว727 ขอเชิญร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม 29 กันยายน 2563
777 ลย 0318/ว726 ขอเชิญร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม 29 กันยายน 2563
776 ลย 0032.007/ว1740 การกำกับติดตามกิจกรรมของการรวมคนหมู่มาก 28 กันยายน 2563
775 ลย 0032.006/ว1736 ขอเชิญประชุม 28 กันยายน 2563
774 ลย 0032.006/ว1735 ขอเชิญประชุม 28 กันยายน 2563
773 ลย 0032.007/ว1728 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 25 กันยายน 2563
772 ลย52003/ว170 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 25 กันยายน 2563
771 ลย52003/ว169 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 25 กันยายน 2563
770 ลย52003/ว168 ส่งหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 25 กันยายน 2563
769 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1722 ขอเชิญรับใบประกาศนียบัตรสถานบริการที่มีผลงานดีเด่นฯ 24 กันยายน 2563
768 ลย77202/ว98 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 24 กันยายน 2563
767 ลย 7470/ว59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพไปแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพ 24 กันยายน 2563
766 ลย 5103.3.12/ว1 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีใาแห่งชาติ จังหวัดเลย 23 กันยายน 2563
765 ลย 0318/ว710 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 23 กันยายน 2563
764 ลย 79301/ว151 ขอเชิญประชุมสัมนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 22 กันยายน 2563
763 ลย 0023.2/ว358 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ้างผู้สูงอายุทักษะประสบการณ์สูงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 22 กันยายน 2563
762 ลย77202/ว97 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากห้วย หมู่ 6 22 กันยายน 2563
761 ลย52003/ว167 การจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 22 กันยายน 2563
760 ลย52003/ว166 การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 22 กันยายน 2563
759 ลย 79102/ว100 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15 % 21 กันยายน 2563
758 ลย77202/ว96 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ 18 กันยายน 2563
757 ลย 78101/ว85 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 18 กันยายน 2563
756 ลย 79102/ว99 แจ้งการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 17 กันยายน 2563
755 ลย 0032.006/ว1689 เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ระดับชำนาญงาน 17 กันยายน 2563
754 ลย 0023.3/ว355 รายงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 กันยายน 2563
753 ลย 78101/ว84 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 17 กันยายน 2563
752 ลย 72501.1/ว78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยััััััััััััััััััััััััััััััััััััังชีพผูสูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2564 16 กันยายน 2563
751 ลย 78101/ว83 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการตรวจสอบสถานะการมีชีวิต การย้าย ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 16 กันยายน 2563
750 ลย 78101/ว82 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะ 16 กันยายน 2563
749 ลย 72501.1/ว77 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนต้องมาดำเนินการทำหนังสือมอบอำนาจใหม่ 16 กันยายน 2563
748 ลย52003/ว164 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่4/2563 16 กันยายน 2563
747 ลย 0318/ว693 แต่งตั้งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน“ขับเคลื่อนลานแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” อำเภอท่าลี่ 15 กันยายน 2563
746 ลย 0318/ว692 แต่งตั้งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน“ขับเคลื่อนลานแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” อำเภอท่าลี่ 15 กันยายน 2563
745 ลย 79102/ว96 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 15 กันยายน 2563
744 ลย77202/ว94 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำซอยบ้านนายอุบล หมู่ 8 15 กันยายน 2563
743 ลย52003/ว163 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่4/2563 15 กันยายน 2563
742 ลย 78101/ว80 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมุ่ที่ 4 14 กันยายน 2563
741 ลย 78101/ว79 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 14 กันยายน 2563
740 ลย 79301/ว150 ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 14 กันยายน 2563
739 ลย52003/ว161 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 10 กันยายน 2563
738 ลย52003/ว160 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 10 กันยายน 2563
737 ลย77202/ว92 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาจาน หมู่ 9 10 กันยายน 2563
736 ลย 0318/ว680 การประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดเลย 9 กันยายน 2563
735 ลย75401/ว66 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 31 สิงหาคม 2563
734 ลย 0023.2/ว350 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 9 กันยายน 2563
733 ลย 78101/ว78 เชิญเข้าร่วมโครงการจัดทำแนวกันชนป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 9 กันยายน 2563
732 ลย 0032.010/ว1641 ส่งคำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง 9 กันยายน 2563
731 ลย52003/ว158 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 9 กันยายน 2563
730 ลย52003/ว157 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 9 กันยายน 2563
729 ลย 0032.006/ว1639 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 9 กันยายน 2563
728 ลย 75101/ว410 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 9 กันยายน 2563
727 ลย52003/ว156 การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 9 กันยายน 2563
726 ลย 0032.015/ว1638 ส่งหนังสือคู่มือสมุนไพรพื้นบ้าน 8 กันยายน 2563
725 ลย 0017.2/ว799 เลื่อนประชุมประชาคมฯ 8 กันยายน 2563
724 ลย 72501.1/ว74 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 8 กันยายน 2563
723 ลย52003/ว155 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 กันยายน 2563
722 ลย 0013/ว763 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "หนูมาดี อยากเว้าเด้อ..@เลย" ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2 กันยายน 2563
721 ลย 78101/ว77 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3 กันยายน 2563
720 ลย 78101/ว76 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปี 2563 3 กันยายน 2563
719 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1629 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ระยะเฉียบพลัน โดยการเรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ( stimulation ) 2 กันยายน 2563
718 ลย 0318/ว670 ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดเลย 2 กันยายน 2563
717 ลย77202/ว91 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมี่ยง 1 หมู่ที่ 7 (บ้านปากห้วย) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2563
716 ลย 0023.3/ว342 สำรวจข้อมูลการขายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. 1 กันยายน 2563
715 ลย 0032.006/ว1624 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 กันยายน 2563
714 ลย 0032.007/ว1612 สนับสนุนทรายทีมีฟอส 31 สิงหาคม 2563
713 ลย 76701/ว57 ขอความอนุเคราะห์ ปชส. จดหมายข่าว ฉ.11 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
712 ลย 0032.007/ว1608 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 สิงหาคม 2563
711 ลย 0032.015/ว1607 แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 31 สิงหาคม 2563
710 ลย 0032.015/ว16 แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 31 สิงหาคม 2563
709 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1606 ขอส่งโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 31 สิงหาคม 2563
708 ลย 76701/ว56 ขอ ปชส. การรับซื้อและรับสมัครสมาชิกกองทุนขยะ อบต.ศรีฐาน 31 สิงหาคม 2563
707 ลย 78101/ว75 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ส.ค.63 31 สิงหาคม 2563
706 ลย 0032.001.2/ว1604 แจ้งการโอนเงิน 29 สิงหาคม 2563
705 ลย 0032.007/ว1598 การติดตามและเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการ 28 สิงหาคม 2563
704 ลย 0032.001.2/ว1596 แจ้งการโอนเงิน 28 สิงหาคม 2563
703 ลย 78101/ว74 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสภาพรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ร่วมประชุม 27 สิงหาคม 2563
702 ลย 0032.015/ว1591 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 27 สิงหาคม 2563
701 ลย 0023.3/ว331 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (วิทยาการคำนวณ) 26 สิงหาคม 2563
700 ลย 0023.3/ว330 การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 26 สิงหาคม 2563
699 ลย 0032.015/ว1585 แจ้งการดำเนินการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 26 สิงหาคม 2563
698 ลย 0032.001.1/ว1583 ขอเชิญประชุม 26 สิงหาคม 2563
697 ลย77202/ว89 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดใหม่เจริญธรรม หมู่ 2 26 สิงหาคม 2563
696 ลย 0032.001.1/ว1582 ติดตามและทบทวนการประเมินระบบการควบคุมภายใน 26 สิงหาคม 2563
695 ลย 73205/ว150 แจ้งเข้าดูการดำเนินงาน แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 25 สิงหาคม 2563
694 ลย 73205/ว149 แจ้งเข้าดูการดำเนินงาน แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยตาด - บ้านห้วยปลาดุก 25 สิงหาคม 2563
693 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1571 แจ้งโอนเงินเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารภัย 25 สิงหาคม 2563
692 ลย 73205/ว148 แจ้งเข้าดูการดำเนินงาน แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูเซิม 25 สิงหาคม 2563
691 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1570 ขอเชิญประชุม 25 สิงหาคม 2563
690 ลย 73205/ว146 แจ้งเข้าดูการดำเนินงาน แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายผาแสนคำ 25 สิงหาคม 2563
689 ลย 0032.007/ว1568 ขอเชิญประชุม 25 สิงหาคม 2563
688 ลย 0032.007/ว1567 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรFEMT 25 สิงหาคม 2563
687 ลย 0032.006/ว1566 แนวทางปฏิบัติการจัดทำผลงานประเมินบุคคลตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักจิตวิทยา 25 สิงหาคม 2563
686 ลย77202/ว88 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำสายบ้านเมี่ยง-น้ำแคม หมู่ 5 25 สิงหาคม 2563
685 ลย 0032.006/ว1565 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัดสายงานเทคนิคการแพทย์ 25 สิงหาคม 2563
684 ลย77202/ว87 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายโสกม่วง บ้านขอนแก่น หมู่ 4 25 สิงหาคม 2563
683 ลย77202/ว86 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าวัดใหม่เจริญธรรม หมู้่ 2 24 สิงหาคม 2563
682 ลย77202/ว85 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยพระใหญ่ หมู่ 3 24 สิงหาคม 2563
681 ลย 0032.006/ว1561 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด สายงานรังสีการแพทย์ 24 สิงหาคม 2563
680 ลย 0032.015/ว1559 ส่งหนังสือรับรองมาตรฐานการพัฒนางานบริการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ผสมผสานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (รพ.สส.พท) 24 สิงหาคม 2563
679 ลย 0032.015/ว1558 ขอเชิญหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการด้านการเเพทย์แผนไทยฯ ดีเยี่ยม จ.เลย 2563 เข้ารับเกียรติบัตร 24 สิงหาคม 2563
678 ลย 78101/ว73 ขอเชิญเข้ารับฟังและการตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฎิบัติราชการให้แก่ อปท. 24 สิงหาคม 2563
677 ลย 0023.3/ว328 แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 21 สิงหาคม 2563
676 ลย 0023.2/ว327 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ยกเว้นข้าราชการครูหรือพนักงานครู) 21 สิงหาคม 2563
675 ลย 0032.009/ว1551 แจ้งการเข้าร่วมประชุมติดตามผลการพัฒนารูปแบบการบริการฯ 21 สิงหาคม 2563
674 ลย 78101/ว72 แจ้งการประเมินเพื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 สิงหาคม 2563
673 ลย 0023.3/ว326 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 20 สิงหาคม 2563
672 ลย 0023.3/ว325 ขยายระยะเวลาการเปิดเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 20 สิงหาคม 2563
671 ลย 0032.003/ว1538 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ANC คุณภาพ และพัฒนาการบันทึกข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก 20 สิงหาคม 2563
670 ลย77202/ว84 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโป๊ยเซียน บ้านเมี่ยง หมู่ 5 19 สิงหาคม 2563
669 ลย 0318/ว642 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเลย 19 สิงหาคม 2563
668 ลย52003/ว150 ขอความร่วมมือดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียน ประจำปรการศึกษา ๒๕๖๓ 18 สิงหาคม 2563
667 ลย52003/ว149 ขออนุญาตให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 18 สิงหาคม 2563
666 ลย52003/ว148 ขออนุญาตให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 18 สิงหาคม 2563
665 ลย 0023.3/ว320 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 18 สิงหาคม 2563
664 ลย 0023.3/ว319 กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ 18 สิงหาคม 2563
663 ลย52606/ว64 เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมอบรม 18 สิงหาคม 2563
662 ลย 0032.007/ว1520 เชิญรับฟังการชี้แจงการจัดตั้งสถานกักกันทางเลือก 17 สิงหาคม 2563
661 ลย 0023.3/ว317 จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 17 สิงหาคม 2563
660 ลย 78101/ว71 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 17 สิงหาคม 2563
659 ลย 0032.007/ว1519 ขอเชิญประชุม 17 สิงหาคม 2563
658 ลย 0318/ว634 ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 17 สิงหาคม 2563
657 ลย77202/ว83 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ก่อสร้างถนนคสล.สายซำทองน้อย,สายซำเชียงโม หมู่ 4 14 สิงหาคม 2563
656 ลย77202/ว82 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญาปรับปรุงต่อเติมศพด.บ้านปากห้วย หมู่ 6 14 สิงหาคม 2563
655 ลย52003/ว145 เชิญประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 14 สิงหาคม 2563
654 ลย 0032.003/ว1510 ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน การจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 14 สิงหาคม 2563
653 ลย 0023.3/ว311 โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด 14 สิงหาคม 2563
652 ลย 78101/ว70 แจ้งการประเมินเพื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 14 สิงหาคม 2563
651 ลย 0032.001.1/ว1498 อนุมัติให้จัดทำประกันภยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ (ที่ไม่ใช่รถพยาบาลฉุกเฉิน) ปี 64 13 สิงหาคม 2563
650 ลย 72501.1/ว69 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 13 สิงหาคม 2563
649 ลย 0023.3/ว308 โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย ๔.๐ 11 สิงหาคม 2563
648 ลย 0032.015/ว1490 อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 11 สิงหาคม 2563
647 ลย52003/ว143 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 11 สิงหาคม 2563
646 ลย75401/ว61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 5 สิงหาคม 2563
645 ลย52003/ว142 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 11 สิงหาคม 2563
644 ลย75401/ว61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 5 สิงหาคม 2563
643 ลย 0032.007/ว1482 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 11 สิงหาคม 2563
642 ลย 74401/ว0 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 11 สิงหาคม 2563
641 ลย 0032.009/ว1474 เชิญประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference 10 สิงหาคม 2563
640 ลย 0032.007/ว1473 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 สิงหาคม 2563
639 ลย 0032.007/ว1472 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 สิงหาคม 2563
638 ลย 0032.015/ว1468 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ 7 สิงหาคม 2563
637 ลย 0032.015/ว1467 แจ้งแผนนิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของผู้อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372ชม 7 สิงหาคม 2563
636 ลย 0023.3/ว307 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "คุ้มค่า" ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ 7 สิงหาคม 2563
635 ลย 0032.015/ว1463 ส่งน้ำมันไพล รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 7 สิงหาคม 2563
634 ลย 0032.015/ว1462 เชิญสมัครเข้าร่วมการใช้ประโยชน์น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 7 สิงหาคม 2563
633 ลย 78101/ว69 ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ในกรณีที่เกิดภัย 7 สิงหาคม 2563
632 ลย 0023.3/ว306 โครงการสอนออนไลน์ Project 14 7 สิงหาคม 2563
631 ลย 0032.007/ว1454 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 6 สิงหาคม 2563
630 ลย 75101/ว89 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 5 สิงหาคม 2563
629 ลย 75101/ว89 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 5 สิงหาคม 2563
628 ลย 75101/ว89 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 5 สิงหาคม 2563
627 ลย 0023.3/ว304 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 5 สิงหาคม 2563
626 ลย 78101/ว68 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5 สิงหาคม 2563
625 ลย 79301/ว121 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการทบทวนให้ความรู้การคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อม ที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 สิงหาคม 2563
624 ลย 79301/ว120 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการทบทวนให้ความรู้การคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อม ที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 สิงหาคม 2563
623 ลย 78101/ว67 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 5 สิงหาคม 2563
622 ลย77202/ว78 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ หมู่ 6 5 สิงหาคม 2563
621 ลย77201/ว77 ขอส่งประกาศการรับสมัครโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4 สิงหาคม 2563
620 ลย 0032.007/ว1436 การจัดการแข่งขันตะกร้ออาชีพประจำปี 2563 4 สิงหาคม 2563
619 ลย 78101/ว66 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยาวชน 4 สิงหาคม 2563
618 ลย 78101/ว65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 4 สิงหาคม 2563
617 ลย 0023.2/ว301 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2563 4 สิงหาคม 2563
616 ลย52003/ว137 การติดคามผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 4 สิงหาคม 2563
615 ลย 72501.1/ว67 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนสิงหาคม 2563 4 สิงหาคม 2563
614 ลย 0032.007/ว1431 ขอเชิญประชุมVDO Conferece 4 สิงหาคม 2563
613 ลย77202/ว76 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ หมู่ 7 4 สิงหาคม 2563
612 ลย 0032.001.1/ว1427 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ประกอบการร้านขายยา จ.เลย ปี63 3 สิงหาคม 2563
611 ลย 78101/ว64 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ส.ค.63 3 สิงหาคม 2563
610 ลย 0032.006/ว1418 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกร 3 สิงหาคม 2563
609 ลย52003/ว135 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 สิงหาคม 2563
608 ลย52003/ว134 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 3 สิงหาคม 2563
607 ลย52003/ว133 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 3 สิงหาคม 2563
606 ลย52003/ว132 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 3 สิงหาคม 2563
605 ลย52003/ว131 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 สิงหาคม 2563
604 ลย52003/ว130 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 3 สิงหาคม 2563
603 ลย 0318/ว602 การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ระดับอำเภอ 31 กรกฎาคม 2563
602 ลย 76701/ว52 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
601 ลย 0032.007/ว1413 แจ้งหลักเกณฑ์และการอนุญาตกรณีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยขอเข้ามารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทย 31 กรกฎาคม 2563
600 ลย 76701/ว51 ขอ ปชส. การรับซื้อเเละการรับสมัครกองทุนธนาคารขยะ อบต.ศรีฐาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
599 ลย 0023.2/ว291 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากร ทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2563 30 กรกฎาคม 2563
598 ลย 0023.2/ว290 ความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากร ทางการศึกษาท้องถิ่นที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 กรกฎาคม 2563
597 ลย 0032.007/ว1398 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 กรกฎาคม 2563
596 ลย77202/ว69 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุด กลบ ขนย้าย เกรด ปรับแต่งเรียบ ให้ทิ้งขยะได้ 30 กรกฎาคม 2563
595 ลย77202/ว68 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.90-002 สายวัดชัยนาถมงคล-วัดพระธาตุ หมู่ที่ 9 บ้านเมี่ยง 30 กรกฎาคม 2563
594 ลย 78101/ว63 แจ้งเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพฯ 29 กรกฎาคม 2563
593 ลย 0023.3/ว289 ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อเสนอโครงการและรวบรวมจัดทำแผนงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 29 กรกฎาคม 2563
592 ลย52003/ว129 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแกนนำอนามัยแม่และเด็กเพื่อดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๓ 29 กรกฎาคม 2563
591 ลย 0032.007/ว1389 ปรับเป้าหมายการตรวจเฝ้าระวังค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 24 กรกฎาคม 2563
590 ลย 78101/ว62 แจ้งการประเมินเพื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
589 ลย 78101/ว61 ขอเชิญรับมอบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น ตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล 24 กรกฎาคม 2563
588 ลย 78101/ว60 เชิญเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล 24 กรกฎาคม 2563
587 ลย 78101/ว59 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 24 กรกฎาคม 2563
586 ลย 0023.2/ว288 การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 กรกฎาคม 2563
585 ลย 0032.007/ว1380 แจ้งรายงานผู้ป่วยชิคุนกุนยา 24 กรกฎาคม 2563
584 ลย 76701/ว50 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 24 กรกฎาคม 2563
583 ลย77202/ว64 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.90-002 สายวัดชัยนาถมงคล-วัดพระธาตุ หมู่ที่ 9 บ้านเมี่ยง 23 กรกฎาคม 2563
582 ลย 0032.007/ว1376 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 กรกฎาคม 2563
581 ลย77202/ว63 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนเจริญสว่าง สายหอประปา หมู่ 8 23 กรกฎาคม 2563
580 ลย 76701/ว47 ขอความร่วมมือตอบเเบบสำรวจ 22 กรกฎาคม 2563
579 ลย 0032.007/ว1369 การตรวจเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 21 กรกฎาคม 2563
578 ลย 0032.007/ว1368 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 21 กรกฎาคม 2563
577 ลย 0023.3/ว284 แจ้งผลการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 กรกฎาคม 2563
576 ลย 0023.3/ว283 แจ้งการตอบแบบสำรวจความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditations : EHA) 21 กรกฎาคม 2563
575 ลย 0023.3/ว282 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 21 กรกฎาคม 2563
574 ลย 0032.015/ว1363 ส่งเอกสารวิชาการสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยด้านการดูแลประคับประคอง 21 กรกฎาคม 2563
573 ลย 0032.015/ว1362 การบริหารตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมที่ได้รับการสนับสนุน 21 กรกฎาคม 2563
572 ลย 0032.015/ว1361 เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนากัญชาฯ ระยะที่ 2 21 กรกฎาคม 2563
571 ลย 0023.3/ว280 การกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย 21 กรกฎาคม 2563
570 ลย 0023.3/ว279 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 21 กรกฎาคม 2563
569 ลย 0032.001.1/ว1360 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ ปีงบ 63 21 กรกฎาคม 2563
568 ลย 0032.015/ว1359 ขอส่งผู้อบรมหลักสูตรผช.372 ชั่วโมง ฝึกภาคสนาม 20 กรกฎาคม 2563
567 ลย 0032.015/ว1358 เชิญเข้ารน่วมสัมมนาวิชาการ 20 กรกฎาคม 2563
566 ลย 0032.015/ว1355 ส่งประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทย 20 กรกฎาคม 2563
565 ลย 0023.2/ว277 ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 17 กรกฎาคม 2563
564 ลย 0032.007/ว1348 ขอให้รายงานผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง 17 กรกฎาคม 2563
563 ลย 0032.007/ว1347 ขอให้สนับสนุนการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ 17 กรกฎาคม 2563
562 ลย 0023.3/ว276 ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” 17 กรกฎาคม 2563
561 ลย 75101/ว326 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 13 กรกฎาคม 2563
560 ลย 0023.3/ว273 การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2563 15 กรกฎาคม 2563
559 ลย 0032.006/ว1341 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 15 กรกฎาคม 2563
558 ลย 0032.015/ว1340 ขอเชิญอบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 8-9 15 กรกฎาคม 2563
557 ลย77202/ว62 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.รูปตัวยูสายนายวิ สอนชาติ หมู่ 4 15 กรกฎาคม 2563
556 ลย77202/ว61 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ก่อสร้างถนนคสล.สายสถานีสูบน้ำเมี่ยง 1 สายข้างร้านเวียงจันทร์ หมู่ 7 15 กรกฎาคม 2563
555 ลย 79102/ว76 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
554 ลย 0032.001.1/ว1339 ขอเชิญเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณอาคารชมรมผู้ประกันตน 15 กรกฎาคม 2563
553 ลย 78101/ว58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม 2563
552 ลย 78101/ว57 แจ้งรับเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 14 กรกฎาคม 2563
551 ลย 78101/ว56 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 14 กรกฎาคม 2563
550 ลย 78101/ว55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม 2563
549 ลย 0023.2/ว265 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 14 กรกฎาคม 2563
548 ลย 0032.006/ว1330 วุฒิการศึกษาเพิ่มเติมสายงานเภสัชกรรม 14 กรกฎาคม 2563
547 ลย77202/ว60 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายลาดทิดกูด หมู่ 10 14 กรกฎาคม 2563
546 ลย77202/ว59 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา 5 โครงการ หมุ่ 9 14 กรกฎาคม 2563
545 ลย 0032.001.2/ว1328 เชิญประชุมชี้แจงการตรวจสอบคุณภาพบัญชีปี 2563 14 กรกฎาคม 2563
544 ลย 0032.009/ว1322 เชิญประชุมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๘ 13 กรกฎาคม 2563
543 ลย 0032.009/ว1321 แจ้งการศึกษาดูงานเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(Network Primary Care Unit) 13 กรกฎาคม 2563
542 ลย 0023.2/ว263 โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 13 กรกฎาคม 2563
541 ลย75401/ว53 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 2 กรกฎาคม 2563
540 ลย 0318/ว557 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 13 กรกฎาคม 2563
539 ลย 78101/ว54 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล 10 กรกฎาคม 2563
538 ลย52003/ว124 ขอเชิญครูอนามัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ 9 กรกฎาคม 2563
537 ลย52003/ว123 ขอควมร่วมมือดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 9 กรกฎาคม 2563
536 ลย 0032.007/ว1304 การผ่อนผันให้พนักงานไทยเดินทางไปทำงานที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี 9 กรกฎาคม 2563
535 ลย77202/ว58 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำสายนาจาน หมู่ 9 9 กรกฎาคม 2563
534 ลย 0032.007/ว1299 แจ้งผลการตรวจอุจจาระคัดกรองซ้ำในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพื้นท่ีดำเนินงานปี 2562 9 กรกฎาคม 2563
533 ลย77202/ว57 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมี่ยง-น้ำแคม หมู่ 5 9 กรกฎาคม 2563
532 ลย 0032.007/ว1293 ส่งตัวบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเพื่อกลับภูมิลำเนา 8 กรกฎาคม 2563
531 ลย 72501.1/ว63 แต่งตั้งคณะทำงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 8 กรกฎาคม 2563
530 ลย 0032.006/ว1287 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด สายงานเภสัชกร 8 กรกฎาคม 2563
529 ลย 78101/ว52 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ รณรงค์เสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 3 กรกฎาคม 2563
528 ลย52003/ว119 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 3 กรกฎาคม 2563
527 ลย52003/ว118 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 กรกฎาคม 2563
526 ลย 0032.006/ว1273 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการฯ 2 กรกฎาคม 2563
525 ลย 0318/ว539 ขอเชิญประชุมปรึกษา หารือ การจัดทำแผนข้อมูลโครงการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 2 กรกฎาคม 2563
524 ลย 0318/ว538 ส่งโครงการเพื่อบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 2 กรกฎาคม 2563
523 ลย77202/ว56 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายซำทองใหญ่ บ้านเพชรโสภณ หมู่ 10 2 กรกฎาคม 2563
522 ลย77202/ว55 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาชมซื่น บ้านเมี่ยง หมู่ 5 2 กรกฎาคม 2563
521 ลย 78101/ว50 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย 1 กรกฎาคม 2563
520 ลย 79102/ว73 แจ้งการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2563
519 ลย 78101/ว49 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 1 กรกฎาคม 2563
518 ลย77202/ว54 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมี่ยง 1 บ้านปากห้วย หมู่ 7 1 กรกฎาคม 2563
517 ลย77202/ว53 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำบ้านขอนแก่น หมู่ 4 1 กรกฎาคม 2563
516 ลย 79301/ว107 ประชาสัมพันธ์วันรับซื้อขยะเคลื่อนที่โดยกองทุนธนาคารขยะตำบลอิปุ่ม 1 กรกฎาคม 2563
515 ลย 0023.2/ว251 แจ้งการปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (โครงการฝึกอบรมระยะสั้น) 1 กรกฎาคม 2563
514 ลย 0023.2/ว250 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น“เกษียณสร้างสุข” (Happy Retirement) รุ่นที่ 2 – 3 1 กรกฎาคม 2563
513 ลย 0023.2/ว245 การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 30 มิถุนายน 2563
512 ลย 76701/ว44 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
511 ลย77202/ว52 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโพธิ์ สายมะม่วงไข่ สายโรงน้ำ หมู่ 4 30 มิถุนายน 2563
510 ลย 0032.006/ว1241 เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ระดับชำนาญงาน 30 มิถุนายน 2563
509 ลย 0032.007/ว1240 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยปี2563 29 มิถุนายน 2563
508 ลย 0013/ว513 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 29 มิถุนายน 2563
507 ลย 0032.001.1/ว1231 ขอเชิญประชุม 29 มิถุนายน 2563
506 ลย77202/ว51 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างวัดโพนสัก บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 29 มิถุนายน 2563
505 ลย 0032.007/ว1228 ส่งตัวบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเพื่อกลับภูมิลำเนา 29 มิถุนายน 2563
504 ลย 0032.007/ว1226 ส่งตัวบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเพื่อกลับภูมิลำเนา 29 มิถุนายน 2563
503 ลย 0032.003/ว1220 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานสัปห์ดารณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย๕ช่วงวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 26 มิถุนายน 2563
502 ลย52003/ว115 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 26 มิถุนายน 2563
501 ลย 0032.003/ว1218 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก(MCH Board)จังหวัดเลย 26 มิถุนายน 2563
500 ลย52003/ว114 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 26 มิถุนายน 2563
499 ลย52003/ว113 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 26 มิถุนายน 2563
498 ลย52003/ว112 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 26 มิถุนายน 2563
497 ลย77202/ว50 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ 10 26 มิถุนายน 2563
496 ลย 0023.2/ว240 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับแผนโครงการฝึกอบรมจากรุ่นที่ 14 – 18 เป็นรุ่นที่ 14 – 16) 26 มิถุนายน 2563
495 ลย 0032.001.1/ว1212 การแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ราชการชั่วคราว 26 มิถุนายน 2563
494 ลย 78101/ว46 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทันตสุขศึกษาในกลุ่มผู้พิการ 26 มิถุนายน 2563
493 ลย 0023.3/ว237 การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีพ) จากสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 25 มิถุนายน 2563
492 ลย77202/ว49 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 25 มิถุนายน 2563
491 ลย 0032.007/ว1200 ส่งตัวบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเพื่อกลับภูมิลำเนา 24 มิถุนายน 2563
490 ลย 1318/ว1830 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 24 มิถุนายน 2563
489 ลย77202/ว48 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 4 โครงการ บ้านเมี่ยง หมู่ 8 23 มิถุนายน 2563
488 ลย 0032.001.1/ว1194 การส่งข้อมูลความต้องการแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษในโรงพยาบาล 23 มิถุนายน 2563
487 ลย77202/ว47 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงาน ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 โครงการ บ้านปากห้วย หมู่ 7 23 มิถุนายน 2563
486 ลย77202/ว46 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานบ้านปากห้วย หมุ่ 6 จำนวน 3 โครงการ 23 มิถุนายน 2563
485 ลย77202/ว45 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยป่าเบียก บ้านเมี่ยง หมู่ 8 23 มิถุนายน 2563
484 ลย 0023.3/ว234 ดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านแบบประเมินออนไลน์ 23 มิถุนายน 2563
483 ลย 0032.003/ว1189 การประเมินรับรองมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับปรับปรุง (Youth Friendly Health Services : YFHS) ปี ๒๕๖๓ 23 มิถุนายน 2563
482 ลย77202/ว44 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตสายคุ้มบ้านนอก หมู่ 9 23 มิถุนายน 2563
481 ลย77202/ว43 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตสายสายตลาดสดหน้าวัดโพธิ์ชัย หมู่ 8 23 มิถุนายน 2563
480 ลย 0032.001.2/ว1186 การส่งข้อมูลงบทดลองบัญชีเกณฑ์คงค้าง และบัญชีระบบอิเล็กทรอนิกส์ 22 มิถุนายน 2563
479 ลย 78101/ว45 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ 22 มิถุนายน 2563
478 ลย 0023.3/ว231 ประกาศพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 19 มิถุนายน 2563
477 ลย 0032.003/ว1178 ขอความร่วมมือเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่คลินิกวัยรุ่นและคลินิกที่เกี่ยวข้องภายใต้ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 19 มิถุนายน 2563
476 ลย 0318/ว510 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 19 มิถุนายน 2563
475 ลย 0032.015/ว1175 สำรวจความต้องการยาสมุนไพร 19 มิถุนายน 2563
474 ลย 0032.015/ว1172 แจ้งการจัดสรรเงินค่าบริการด้านการแพทย์แผนไทย ไตรมาส 2/2563 19 มิถุนายน 2563
473 ลย 0032.015/ว1171 อุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อขอรับเงินชดเชยบริการทางการแพทย์แผนไทยฯ 19 มิถุนายน 2563
472 ลย 0032.006/ว1170 เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ระดับชำนาญงาน 19 มิถุนายน 2563
471 ลย 0032.015/ว1163 ขอควาอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจุลสารกรมการแพทย์ฯ 19 มิถุนายน 2563
470 ลย 0032.015/ว1160 แจ้งยื่นเอกสารการรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย ประจำปี 2563 19 มิถุนายน 2563
469 ลย 0032.015/ว1159 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการยื่นเอกสารต่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน 19 มิถุนายน 2563
468 ลย 78101/ว44 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 18 มิถุนายน 2563
467 ลย 0032.007/ว1143 ส่งตัวบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางจากประเทศมาเลเซียกลับภูมิลำเนา 17 มิถุนายน 2563
466 ลย 0032.007/ว1131 ขอความร่วมมือดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก 15 มิถุนายน 2563
465 ลย 0032.007/ว1129 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยปี2563 15 มิถุนายน 2563
464 ลย 0032.007/ว1128 ขอให้ดำเนินการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 15 มิถุนายน 2563
463 ลย 78101/ว43 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 15 มิถุนายน 2563
462 กค 0502(16)/ว1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พ.ค.63 15 มิถุนายน 2563
461 ลย 76701/ว42 ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน 12 มิถุนายน 2563
460 ลย 0032.007/ว1118 ส่งประกาศจังหวัดมุกดาหารเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 12 มิถุนายน 2563
459 ลย 0032.003/ว1117 การดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๕ กลุ่มวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 12 มิถุนายน 2563
458 ลย 76701/ว41 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่3/2563 12 มิถุนายน 2563
457 ลย 0032.001.1/ว1112 ขอเชิญประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ (Covid-19)ผ่าน VDO Conference ระบบ RICHO 12 มิถุนายน 2563
456 ลย 0032.006/ว1111 เชิญประชุมชี้แจงการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (VDO Conference) 12 มิถุนายน 2563
455 ลย 0032.006/ว1110 คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 12 มิถุนายน 2563
454 ลย52003/ว106 ดำเนินการล้างทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ/พ่นสารเคมีกำจัดยุง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 11 มิถุนายน 2563
453 ลย52003/ว105 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองเลย 11 มิถุนายน 2563
452 ลย 0023.3/ว220 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 11 มิถุนายน 2563
451 ลย 0023.3/ว219 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ (รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 11 มิถุนายน 2563
450 ลย 0032.007/ว1099 แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการSentinel Surveillance 10 มิถุนายน 2563
449 ลย75401/ว44 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 4 มิถุนายน 2563
448 ลย 0032.015/ว1097 เชิญประชุม Video Conference ติดตามและพัฒนาระบบข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3 10 มิถุนายน 2563
447 ลย52003/ว103 ขอแจ้งการจัดสรรงบเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 10 มิถุนายน 2563
446 ลย 0032.006/ว1094 แจ้งแนวทางการจัดทำผลงานวิชาการของตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เลื่อนระดับชำนาญการ 10 มิถุนายน 2563
445 ลย 0032.006/ว1090 แจ้งตารางปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี ๒๕63 และแนวทางการปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลชุมชน 10 มิถุนายน 2563
444 ลย 0032.015/ว1089 แจ้งให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วมง 10 มิถุนายน 2563
443 ลย 0032.007/ว1086 ขอความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก 9 มิถุนายน 2563
442 ลย 0032.015/ว1084 ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยในพื้นที่ 9 มิถุนายน 2563
441 ลย 0032.015/ว1083 เชิญประชุมวางแนวทางการจัดบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 9 มิถุนายน 2563
440 ลย 79102/ว58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 9 มิถุนายน 2563
439 ลย52006/ว101 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 9 มิถุนายน 2563
438 ลย77202/ว41 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 4 9 มิถุนายน 2563
437 ลย 0023.3/ว216 รายละเอียดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 9 มิถุนายน 2563
436 ลย77202/ว40 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาสีดา หมู่ 6 8 มิถุนายน 2563
435 ลย77202/ว39 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ซ.อรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 5 8 มิถุนายน 2563
434 ลย77202/ว38 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ซ.แสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 5 8 มิถุนายน 2563
433 ลย77202/ว37 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยเฮี้ย,ห้วยฮุ้ง,ห้วยเดื่อ บ้านเมี่ยง หมู่ 5 8 มิถุนายน 2563
432 ลย 0017.2/ว540 ชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 8 มิถุนายน 2563
431 ลย 0023.3/ว212 การตรวจสอบข้อมูลงบประมาณด้านบุคลากรของสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มิถุนายน 2563
430 ลย 72501.1/ว55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 8 มิถุนายน 2563
429 ลย 0023.2/ว210 การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้ายเก็บกวาดขยะและด้านลอกท่อ 8 มิถุนายน 2563
428 ลย 0032.007/ว1072 ขอให้อบรมหลักสูตรระบบบัญชาการเหตุการณ์ 8 มิถุนายน 2563
427 ลย52003/ว100 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 มิถุนายน 2563
426 ลย52003/ว99 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 8 มิถุนายน 2563
425 ลย 52501.11/ว79 ขอความอนุเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 มิถุนายน 2563
424 ลย77202/ว36 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหาดหลวง สายหาดยาว สายแยกห้วยพระใหญ่ สายห้วยพระเล็ก สายห้วยเปียก บ้านหาดพระ หมู่ 3 5 มิถุนายน 2563
423 ลย77202/ว35 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยข้างวัดใหม่เจริญธรรม ซอยโรงน้ำดื่มโอปอ ซอยลงน้ำเหือง หมู่ 2 5 มิถุนายน 2563
422 ลย 78101/ว42 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4 มิถุนายน 2563
421 ลย 0032.006/ว1057 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานระดับชำนาญการพิเศษ 4 มิถุนายน 2563
420 ลย 76701/ว40 ประชาสัมพันธ์วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 4 มิถุนายน 2563
419 ลย 0023.2/ว207 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 4 มิถุนายน 2563
418 ลย 0023.2/ว205 การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 2 มิถุนายน 2563
417 ลย 72501.1/ว54 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 2 มิถุนายน 2563
416 ลย 72501.1/ว53 การจ่ยเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ัได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรััสโคโรนา2019 2 มิถุนายน 2563
415 ลย 0032.015/ว1033 รายงานผลการดำเนินงานมหกรรมการแพย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่12 ระดับภาคประจำปี2563 1 มิถุนายน 2563
414 ลย 78101/ว40 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ มิ.ย.63 1 มิถุนายน 2563
413 ลย 76701/ว38 ขอความอนุเคราะห์ ปชส. จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 29 พฤษภาคม 2563
412 ลย 0032.015/ว1025 ส่งน้ำมันไพล รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 29 พฤษภาคม 2563
411 ลย77202/ว34 แจ้งลงนามในสัญญา 29 พฤษภาคม 2563
410 ลย 76701/ว37 เเจ้งให้มารายงงานตัว 28 พฤษภาคม 2563
409 ลย 78101/ว39 ประชาสัมพันธ์ยืยยันข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 29 พฤษภาคม 2563
408 ลย 0032.007/ว1011 แจ้งการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานทางหลวง 28 พฤษภาคม 2563
407 ลย 0032.007/ว1010 การเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน 28 พฤษภาคม 2563
406 ลย 0023.3/ว197 ขอส่งประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 27 พฤษภาคม 2563
405 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1000 ขอเชิญประชุมทบทวน ความรู้ แนวทางการรักษา ส่งต่อ โรคไตเรื้อรัง (CKD) 27 พฤษภาคม 2563
404 ลย 0023.2/ว196 ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี 27 พฤษภาคม 2563
403 ลย 0032.007/ว995 ขอเชิญนำเสนอการดำเนินงานโรคติดต่อนำโดยแมลง 27 พฤษภาคม 2563
402 ลย 0017.2/ว501 เชิญประชุมปรึกษาหารือ การจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบายฯ 27 พฤษภาคม 2563
401 ลย77202/ว32 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำดื่มนาคินทร์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด หมู่ 10 27 พฤษภาคม 2563
400 ลย 0023.3/ว193 วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 26 พฤษภาคม 2563
399 ลย 0318/ว449 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 26 พฤษภาคม 2563
398 ลย79401/ว57 ปชส การรับสมัครอาสาสมัครบริบาล 26 พฤษภาคม 2563
397 ลย79401/ว56 ปชส การรับสมัครอาสาสมัครบริบาล 26 พฤษภาคม 2563
396 ลย 0023.3/ว189 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 พฤษภาคม 2563
395 ลย 0023.3/ว188 การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 26 พฤษภาคม 2563
394 ลย 0032.007/ว992 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26 พฤษภาคม 2563
393 ลย77202/ว31 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา จำนวน 4 โครงการ หมู่ที่ 2 26 พฤษภาคม 2563
392 ลย77202/ว30 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 พฤษภาคม 2563
391 ลย 0032.003/ว989 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันพัฒนาการล่าช้าในเด็กปฐมวัย จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ 25 พฤษภาคม 2563
390 ลย 0318/ว448 ขอรายชื่อพร้อมข้อมูลเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 25 พฤษภาคม 2563
389 ลย 0032.003/ว984 แจ้งเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 25 พฤษภาคม 2563
388 ลย 0032.003/ว983 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แบบสอบถามออนไลน์ เรื่องการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัว และการคุมกำเนิดในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 25 พฤษภาคม 2563
387 ลย 0023.3/ว186 การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ในระหว่างเลื่อนการเปิดภาคเรียน 22 พฤษภาคม 2563
386 ลย 0023.3/ว185 ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 22 พฤษภาคม 2563
385 ลย 0032.007/ว980 การติดตามการดำเนินงานโรคไข้ปวดข้อออกผื่นชิคุนกุนยา 22 พฤษภาคม 2563
384 ลย 0032.007/ว979 ขยายเวลาการการเฝ้าระวังค้นหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ 22 พฤษภาคม 2563
383 ลย 0023.2/ว181 ขอแจ้งกำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 22 พฤษภาคม 2563
382 ลย77202/ว29 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาคำสะดึง-นาผือ สายหาดแดงบ้านหนองผือ สายหลังโรงเรียนแยกหินหมื่น-แยกสองคอน บ้านหนองผือ หมู่ 1 22 พฤษภาคม 2563
381 ลย77202/ว28 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังร้านรุ่งฤทัย หมู่ที่ 9 22 พฤษภาคม 2563
380 ลย 0023.5/ว180 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 22 พฤษภาคม 2563
379 ลย 0032.015/ว960 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการการจัดสรรยาสมุนไพร 21 พฤษภาคม 2563
378 ลย 0023.3/ว178 โครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการการจัดประกวด และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริม การใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และส่งเสริมการอ่านประจำพุทธศักราช 2563 21 พฤษภาคม 2563
377 ลย 78101/ว38 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโรคไข้เลือดออก 21 พฤษภาคม 2563
376 ลย 78101/ว37 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 21 พฤษภาคม 2563
375 ลย 0032.007/ว955 ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 พฤษภาคม 2563
374 ลย 78101/ว36 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 20 พฤษภาคม 2563
373 ลย 0023.3/ว173 ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม 19 พฤษภาคม 2563
372 ลย 0032.007/ว941 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในสถานศึกษา 18 พฤษภาคม 2563
371 ลย 0032.007/ว940 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในสถานศึกษา 18 พฤษภาคม 2563
370 ลย 0032.007/ว936 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยปี2563 18 พฤษภาคม 2563
369 ลย77202/ว27 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด หมู่ 8 18 พฤษภาคม 2563
368 ลย77202/ว26 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางดับ หมู่ที่ 9 18 พฤษภาคม 2563
367 ลย77202/ว25 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา 18 พฤษภาคม 2563
366 ลย 0023.2/ว168 ขอความร่วมมือในการรับฟังความคิดเห็น 15 พฤษภาคม 2563
365 ลย 0023.2/ว167 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 15 พฤษภาคม 2563
364 ลย52003/ว92 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15 พฤษภาคม 2563
363 ลย52003/ว91 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 15 พฤษภาคม 2563
362 ลย 0032.010/ว901 การปฏิบัติให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของ กก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข้่าวสาร 14 พฤษภาคม 2563
361 ลย 0032.001.1/ว898 การจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ (ที่ไม่ใช่รถพยาบาลฉุกเฉิน) ปะจำปี 64 14 พฤษภาคม 2563
360 ลย 0032.006/ว893 เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 14 พฤษภาคม 2563
359 ลย 0032.010/ว892 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ไตรมาส3 14 พฤษภาคม 2563
358 ลย 0023.3/ว166 การหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 13 พฤษภาคม 2563
357 ลย 0023.3/ว165 การประเมินสถานการณ์ ตามมาตราการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ของจังหวัดเลย 13 พฤษภาคม 2563
356 ลย77202/ว24 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง 13 พฤษภาคม 2563
355 ลย 0318/ว412 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในแต่ละระดับ 13 พฤษภาคม 2563
354 ลย52003/ว89 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลย 13 พฤษภาคม 2563
353 ลย 0032.015/ว880 ส่งแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดเลย กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ 13 พฤษภาคม 2563
352 ลย 0032.015/ว879 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) 13 พฤษภาคม 2563
351 ลย 0032.007/ว878 ขอส่งรายชื่อผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนที่ได้รับการสงเคราะห์ในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 13 พฤษภาคม 2563
350 ลย71202/ว56 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12 พฤษภาคม 2563
349 ลย 0032.015/ว873 ส่งสรุปรายงาน 12 พฤษภาคม 2563
348 ลย 0032.010/ว872 แจ้งผลคะแนนการประเมิน ITA ไตรมาส ๒ 12 พฤษภาคม 2563
347 ลย77202/ว23 แจ้งลงนามในสัญญา 12 พฤษภาคม 2563
346 ลย 0032.007/ว867 ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 12 พฤษภาคม 2563
345 ลย 0032.007/ว865 ขอให้เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 12 พฤษภาคม 2563
344 ลย 0023.3/ว163 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ 12 พฤษภาคม 2563
343 ลย 78101/ว35 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล 8 พฤษภาคม 2563
342 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว862 หลักเกณฑ์ และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 8 พฤษภาคม 2563
341 ลย 0032.007/ว857 แจ้งแผนการสุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายรอบที่ ๒ 8 พฤษภาคม 2563
340 ลย52003/ว88 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 8 พฤษภาคม 2563
339 ลย 78101/ว34 ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการสำรวจและบันทึกข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแต่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ 7 พฤษภาคม 2563
338 ลย 0032.009/ว846 การสนับสนุนการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติกู้ภัยโควิด 19" 7 พฤษภาคม 2563
337 ลย 78101/ว33 ขอความอนุเคราะห์สำรวจแรงงานนอกระบบที่ไม่มีประกันสังคม 7 พฤษภาคม 2563
336 ลย 0032.007/ว843 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้ามาปฏิบัติงาน 7 พฤษภาคม 2563
335 ลย 72501.1/ว49 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 7 พฤษภาคม 2563
334 ลย 79102/ว48 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 5 พฤษภาคม 2563
333 ลย 78101/ว32 ขอความอนุเคราะห์สำรวจผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 1 พฤษภาคม 2563
332 ลย 78101/ว31 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ พ.ค.63 1 พฤษภาคม 2563
331 ลย 0318/ว384 การสำรวจแรงงานนอกระบบที่ไม่มีประกันสังคม ไม่เป็นเกษตรกร และต้องการฝึกอาชีพ 1 พฤษภาคม 2563
330 ลย 0023.3/ว158 การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้นักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 30 เมษายน 2563
329 ลย 72501.1/ว48 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 30 เมษายน 2563
328 ลย71202/ว52 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 30 เมษายน 2563
327 ลย 52301.3/ว29 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 29 เมษายน 2563
326 ลย 0318/ว359 การรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 29 เมษายน 2563
325 ลย 0032.001.2/ว807 แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย จนท. 28 เมษายน 2563
324 ลย 0032.001.2/ว806 แจ้งรายชื่อบุคลากรการแพทย์ 28 เมษายน 2563
323 ลย 0032.001.2/ว805 แจ้งมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคาร 28 เมษายน 2563
322 ลย 0032.001.1/ว804 การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของจนท.ตำแหน่งจพ.ทันตสาธารณสุข 28 เมษายน 2563
321 ลย 0023.5/ว154 การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 27 เมษายน 2563
320 ลย71202/ว51 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหอถึงสนามบิน(ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 27 เมษายน 2563
319 ลย77202/ว22 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ บ้านเมี่ยง หมู่ 5 27 เมษายน 2563
318 ลย 0032.007/ว776 ส่งรายงานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 24 เมษายน 2563
317 ลย 0318/ว342 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอำเภอท่าลี่ 24 เมษายน 2563
316 ลย 0032.015/ว769 แจ้งแบบฟอร์มการขอสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 24 เมษายน 2563
315 ลย 0032.001.2/ว768 แจ้งสำรวจค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 24 เมษายน 2563
314 ลย 0032.001.2/ว765 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ยเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 24 เมษายน 2563
313 ลย 71201/ว49 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 23 เมษายน 2563
312 ลย 0023.3/ว153 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563 23 เมษายน 2563
311 ลย 72501.1/ว46 ขอเชิญรับมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินงานป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23 เมษายน 2563
310 ลย 0032.015/ว755 ส่งสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 23 เมษายน 2563
309 ลย 0032.015/ว754 แจ้งแผนประชุมติดตามเครือข่ายหมอพื้นบ้านและการเลือกตั้สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนนไทย 23 เมษายน 2563
308 ลย 0023.2/ว152 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลด้านคุณวุฒิการศึกษาและวันที่บรรจุเข้ารับราชการของข้าราชการครู/พนักงานครูส่วนท้องถิ่น และข้อมูลพนักงานจ้าง/อัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู) 22 เมษายน 2563
307 ลย 0032.009/ว750 แจ้งกำหนดการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2563 22 เมษายน 2563
306 ลย 0032.015/ว745 คืนข้อมูลเดือนมีนาคม ปี 2563 22 เมษายน 2563
305 ลย 0023.3/ว150 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “๑๐ มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 .ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 21 เมษายน 2563
304 ลย 0032.007/ว733 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยปี2563 20 เมษายน 2563
303 ลย 78101/ว30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน 2563
302 ลย 0318/ว341 ชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม 20 เมษายน 2563
301 ลย52003/ว84 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 20 เมษายน 2563
300 ลย 0032.015/ว725 ส่งคำสั่งมอบหมายให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 17 เมษายน 2563
299 ลย 0032.007/ว720 การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 17 เมษายน 2563
298 ลย 0032.007/ว719 การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 17 เมษายน 2563
297 ลย 72501.1/ว44 การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ 16 เมษายน 2563
296 ลย 0032.006/ว707 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 16 เมษายน 2563
295 ลย 0318/ว340 ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) 16 เมษายน 2563
294 ลย 72501.1/ว43 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลธาตุ 16 เมษายน 2563
293 ลย 0023.3/ว141 เร่งรัดบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 16 เมษายน 2563
292 ลย 0023.2/ว139 การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 15 เมษายน 2563
291 ลย 72501.1/ว42 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 14 เมษายน 2563
290 ลย 76701/ว27 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 14 เมษายน 2563
289 ลย 0032.015/ว692 การขอขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร และการให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียน 14 เมษายน 2563
288 ลย 0032.015/ว687 ขอความอนุเคราะห์และรับฟังความคิดเห็นต่อการคุ้มครองสมุนไพร 14 เมษายน 2563
287 ลย 0032.015/ว686 แจ้งการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ 14 เมษายน 2563
286 ลย 0032.001.1/ว680 ส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ 13 เมษายน 2563
285 ลย 0032.015/ว675 การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 13 เมษายน 2563
284 ลย 0032.006/ว674 ส่งรายงานการติดตามและประเมินผลสถาบันหลักปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 2562 13 เมษายน 2563
283 ลย 0032.006/ว672 แจ้งแผนการจัดบุคลากรปฏิบัติงานสถานที่กักกันตัว Local Quarantine 13 เมษายน 2563
282 ลย 0032.015/ว659 เชิญประชุม Video Conference ติดตามและพัฒนาระบบข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 10 เมษายน 2563
281 ลย 0032.015/ว658 ส่งเอกสารชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยฯ 10 เมษายน 2563
280 ลย 0032.015/ว657 ประชาสัมพันธ์การจัดหายาฟ้าทะลายโจรสำหรับใช้ในสถานบริการสาธารณสุข 10 เมษายน 2563
279 ลย 78101/ว29 การแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 9 เมษายน 2563
278 ลย 0032.001.1/ว649 ส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทน covid-19 9 เมษายน 2563
277 ลย 79102/ว40 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 8 เมษายน 2563
276 ลย 0032.007/ว647 ขอให้เร่งรัดการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 8 เมษายน 2563
275 ลย 0032.007/ว646 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยปี2563 8 เมษายน 2563
274 ลย 0032.006/ว640 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 8 เมษายน 2563
273 ลย 0023.2/ว134 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจลอกท่อระบายน้ำและการเก็บขนขยะ 7 เมษายน 2563
272 ลย 72501.1/ว41 แต่งตั้งคณะทำงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 7 เมษายน 2563
271 ลย75401/ว28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 30 มีนาคม 2563
270 ลย75401/ว28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 30 มีนาคม 2563
269 ลย75401/ว28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 30 มีนาคม 2563
268 ลย 0032.007/ว625 เชิญร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม 2 เมษายน 2563
267 ลย 0032.006/ว620 เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 เมษายน 2563
266 ลย 73201/ว59 แจ้งตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร 1 เมษายน 2563
265 ลย 78101/ว28 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ม.ย.63 1 เมษายน 2563
264 ลย 0023.2/ว123 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน 31 มีนาคม 2563
263 ลย 0023.3/ว121 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ 30 มีนาคม 2563
262 ลย 72501.1/ว36 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ 30 มีนาคม 2563
261 ลย 0023.3/ว120 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด 27 มีนาคม 2563
260 ลย 0023.3/ว119 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 มีนาคม 2563
259 ลย 0023.3/ว118 โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ 27 มีนาคม 2563
258 ลย 0023.3/ว117 แจ้งเลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมของกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 27 มีนาคม 2563
257 ลย77202/ว19 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาโปร่ง หมู่ 2 27 มีนาคม 2563
256 ลย77202/ว18 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้อมคับ หมู่ 2 27 มีนาคม 2563
255 ลย 0032.007/ว583 ขอเชิยประชุม 26 มีนาคม 2563
254 ลย 0032.007/ว580 ขอเชิญประชุม 26 มีนาคม 2563
253 ลย 78101/ว25 แจ้งเลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมและการรับผลงานทางวิชาการของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 26 มีนาคม 2563
252 ลย 0032.006/ว571 ขอให้เตรียมความพร้อมด้านกำลังคนในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 25 มีนาคม 2563
251 ลย 78101/ว24 เชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาดูแลดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง 25 มีนาคม 2563
250 ลย 0032.015/ว569 สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ 24 มีนาคม 2563
249 ลย 0017.2/ว243 ยกเลิกการออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามโตรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 24 มีนาคม 2563
248 ลย 0032.001.1/ว562 แนวทางการจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการ 24 มีนาคม 2563
247 ลย 0032.001.1/ว560 ส่งประกาศคณะกม.พิจารณาค่าตอบแทนฯ 24 มีนาคม 2563
246 ลย 79301/ว66 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 24 มีนาคม 2563
245 ลย 0032.006/ว555 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัดสายงานพยาบาล 23 มีนาคม 2563
244 ลย 0032.009/ว554 สนับสนุนการจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) กรณีผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 20 มีนาคม 2563
243 ลย 0023.3/ว112 การขอรับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 20 มีนาคม 2563
242 ลย 0032.007/ว545 หัวหน้าส่วนราชการ 19 มีนาคม 2563
241 ลย 76701/ว20 รายงานการออกคำสั่งให้พนักวานจ้างพ้นจากราชการ 19 มีนาคม 2563
240 ลย 0023.2/ว110 ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมและการรับผลงานทางวิชาการของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 19 มีนาคม 2563
239 ลย 0032.009/ว528 เชิญประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference (รพ.สต.ติดดาว) 18 มีนาคม 2563
238 ลย 78101/ว23 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากสัตว์ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนกิ โรคฉี่หนู่ 18 มีนาคม 2563
237 ลย52003/ว73 การดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองเลยประจำปี 2563 18 มีนาคม 2563
236 ลย52003/ว72 การดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองเลยประจำปี 2563 18 มีนาคม 2563
235 ลย 0032.007/ว522 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 18 มีนาคม 2563
234 ลย 0032.001.2/ว517 ส่งใบเสร้๗ 17 มีนาคม 2563
233 ลย 0023.3/ว108 เร่งรัดการรายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16 มีนาคม 2563
232 ลย 72501.1/ว32 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญกาทางสังคม 16 มีนาคม 2563
231 รง 0472/ว1 ขอเปลี่ยนเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
230 ลย 0032.015/ว502 ขอเชิญรับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 12 มีนาคม 2563
229 ลย 0032.003/ว495 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการบันทึกข้อมูล PPB Eee Schedule ปี๒๕๖๓ 12 มีนาคม 2563
228 ลย 0032.010/ว494 แจ้งแนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 12 มีนาคม 2563
227 ลย 72501.1/ว30 ขอความร่วมมือแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 12 มีนาคม 2563
226 ลย 72501.1/ว29 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 12 มีนาคม 2563
225 ลย 73901/ว2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 11 มีนาคม 2563
224 ลย 0023.3/ว101 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) “รายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง” 10 มีนาคม 2563
223 ลย 0023.3/ว100 ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 10 มีนาคม 2563
222 ลย 72501.1/ว27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 10 มีนาคม 2563
221 ลย52003/ว68 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 10 มีนาคม 2563
220 ลย52003/ว67 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 10 มีนาคม 2563
219 ลย 78101/ว22 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 10 มีนาคม 2563
218 ศธ 02109/ว1654 การจัดประชุม "เว้าจา พาข้าวงาย" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 9 มีนาคม 2563
217 ลย 78101/ว21 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนปลอดภัยโรค 10 มีนาคม 2563
216 ศธ 02109/ว1652 การจัดประชุม "เว้าจา พาข้าวงาย" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 9 มีนาคม 2563
215 ศธ 02109/ว1651 การจัดประชุม "เว้าจา พาข้าวงาย" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 9 มีนาคม 2563
214 ลย 0023.2/ว99 ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 10 มีนาคม 2563
213 ลย52003/ว66 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 10 มีนาคม 2563
212 ลย52003/ว65 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 10 มีนาคม 2563
211 ลย52003/ว64 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 10 มีนาคม 2563
210 ลย52003/ว63 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10 มีนาคม 2563
209 ลย52003/ว62 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 10 มีนาคม 2563
208 ลย52003/ว61 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 10 มีนาคม 2563
207 ลย52003/ว60 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10 มีนาคม 2563
206 ลย 0023.3/ว98 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 9 มีนาคม 2563
205 ลย 0032.009/ว461 เชิญประชุม(เตรียมความพร้อม รพ.สต.ติดดาว 63) 9 มีนาคม 2563
204 ลย 0032.001.1/ว460 แจ้งจัดสรรเงินบำรุง เพื่อการจัดหาพัสดุ 9 มีนาคม 2563
203 ลย 0032.001.1/ว459 แจ้งจัดสรรเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างชั่วคราว ปี 63 9 มีนาคม 2563
202 ลย52006/ว59 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 9 มีนาคม 2563
201 ลย 78101/ว20 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ดในเด็กปฐมวัยตำบลโคกใหญ่ 6 มีนาคม 2563
200 ลย 78101/ว19 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ 6 มีนาคม 2563
199 ลย 78101/ว18 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 6 มีนาคม 2563
198 ลย 78101/ว17 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 6 มีนาคม 2563
197 ลต(ลย)0002/ว20 ขอเชิญตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงความเห็นในการประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดเลย 6 มีนาคม 2563
196 ลย 0032.015/ว451 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเเละส่งเสริมภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยฯ 6 มีนาคม 2563
195 ลย 75001/ว110 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 4 มีนาคม 2563
194 ลย 72501.1/ว25 แต่งตั้งคณะทำงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 5 มีนาคม 2563
193 ลย 0032.010/ว436 แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 4 มีนาคม 2563
192 ลย 0032.007/ว432 ขอเชิญประชุม 4 มีนาคม 2563
191 ลย 0032.007/ว431 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับสถานท่ีประกอบการ สถานท่ีทำงาน 4 มีนาคม 2563
190 ลย 0032.007/ว430 คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สถานท่ีทำงาน 4 มีนาคม 2563
189 ลย 0023.3/ว94 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 4 มีนาคม 2563
188 ลย 72501.1/ว23 เชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 4 มีนาคม 2563
187 ลย 72501.1/ว22 เชิยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 4 มีนาคม 2563
186 ลย 0013/ว171 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
185 ลย 0013/ว171 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม 2563 3 มีนาคม 2563
184 ลย 0032.015/ว419 ขอเชิญวิทยากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรม 3 มีนาคม 2563
183 ลย 0032.015/ว417 อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ 3 มีนาคม 2563
182 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว416 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามทรัพยากรสาธารณสุขสาขาไต 3 มีนาคม 2563
181 ลต(ลย)0002/ว18 ขอเชิญตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงความเห็นในการประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 1 มีนาคม 2563
180 ลย 0032.010/ว412 ขอเชิญประชุมผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับจังหวัด 3 มีนาคม 2563
179 ลย 0032.010/ว411 ขอเชิญประชุม 3 มีนาคม 2563
178 ลย 0023.3/ว87 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ระดับศูนย์สอบ) เพิ่มเติม 2 มีนาคม 2563
177 ลย 79102/ว29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563
176 ลย 78101/ว16 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ มี.ค.63 2 มีนาคม 2563
175 ลย 0032.007/ว404 ขอเชิญประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2563
174 ลย 0032.007/ว403 ขอเชิญประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2563
173 ลย 76701/ว15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ฉบับที่ 5 28 กุมภาพันธ์ 2563
172 ลย77202/ว14 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
171 ลย 0023.3/ว83 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
170 ลย 0023.3/ว82 ซักซ้อมกำหนดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 28 กุมภาพันธ์ 2563
169 ลย 0023.3/ว81 เร่งรัดการตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/วิทยาลัย) 28 กุมภาพันธ์ 2563
168 ลย52003/ว52 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิญปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ 28 กุมภาพันธ์ 2563
167 ลย52003/ว51 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิญปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ 28 กุมภาพันธ์ 2563
166 ลย 0023.2/ว79 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551 2553 2554 2555 2558 และประจำปี 2560 27 กุมภาพันธ์ 2563
165 ลย 76702/ว14 แบบหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2563
164 ลย52003/ว50 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 27 กุมภาพันธ์ 2563
163 ลย 78101/ว15 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
162 ลย52003/ว49 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 27 กุมภาพันธ์ 2563
161 ลย52003/ว48 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 27 กุมภาพันธ์ 2563
160 ลย52003/ว47 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 27 กุมภาพันธ์ 2563
159 ลย 0023.3/ว78 ขอความอนุเคราะห์อำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road safety"รุ่น1-15 26 กุมภาพันธ์ 2563
158 ลย 76701/ว13 ขอ ปชส. การรับซื้อและรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลศรีฐาน 26 กุมภาพันธ์ 2563
157 ลย 76701/ว12 การป้องกันการเเพร่ระบาดของดรคปอดอักเสบจากเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 26 กุมภาพันธ์ 2563
156 ลย 0023.3/ว75 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 25 กุมภาพันธ์ 2563
155 ลย52006/ว43 ขอเชิญประชุม เพื่อขับเคลื่อน "ชุมชนแฮ่ชุมชนวัฒนธรรมที่ยั่งยืน" 24 กุมภาพันธ์ 2563
154 ลย 0023.5/ว74 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน 24 กุมภาพันธ์ 2563
153 ลย 0032.015/ว363 ขอเชิญวิทยาการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 24 กุมภาพันธ์ 2563
152 ลย 79102/ว27 แจ้งลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยสีเสียดเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2563
151 ลย52001/ว42 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประเมินสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน 21 กุมภาพันธ์ 2563
150 ลย 1318/ว464 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563
149 ลย 0023.3/ว72 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563
148 ลย 0023.3/ว71 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมในสถานศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2563
147 ลย 0023.3/ว70 ขอชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2562 20 กุมภาพันธ์ 2563
146 ลย 1318/ว451 ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 19 กุมภาพันธ์ 2563
145 ลย 1318/ว451 ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 19 กุมภาพันธ์ 2563
144 ลย 1318/ว4 ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 20 กุมภาพันธ์ 2563
143 ลย 1318/ว3 ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 20 กุมภาพันธ์ 2563
142 ลย 1318/ว2 ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 20 กุมภาพันธ์ 2563
141 ลย 0032.007/ว322 แนวทางการเก็บตัวอย่างและการประสานงาน 19 กุมภาพันธ์ 2563
140 ลย 0032.007/ว321 ขอเชิญประชุม VDO Conference 19 กุมภาพันธ์ 2563
139 ลย 0023.3/ว66 บันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 18 กุมภาพันธ์ 2563
138 ลย72501.2/ว14 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 กุมภาพันธ์ 2563
137 ลย 0032.007/ว310 รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโนา-19 18 กุมภาพันธ์ 2563
136 ลย 78101/ว14 แจ้งการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครและเครือข่ายควบคุมไฟป่า 18 กุมภาพันธ์ 2563
135 ลย 78101/ว13 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 18 กุมภาพันธ์ 2563
134 ลย 0023.3/ว63 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 17 กุมภาพันธ์ 2563
133 ลย 0032.006/ว297 ขอเชิญประชุม Morning Talk ชมรมหัวหน้ากลุ่มงาน 14 กุมภาพันธ์ 2563
132 ลย 75101/ว20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2563
131 ลย 0032.007/ว293 ขอความร่วมมือผลิตหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า 14 กุมภาพันธ์ 2563
130 ลย 0023.2/ว59 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 14 กุมภาพันธ์ 2563
129 ลย 0032.007/ว286 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 14 กุมภาพันธ์ 2563
128 ลย52003/ว37 ขอเชิญเข้ารับอบรมโครงการสุขาภิบาลอาหารตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 13 กุมภาพันธ์ 2563
127 ลย 0032.015/ว270 ขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 17 12 กุมภาพันธ์ 2563
126 ลย 0032.007/ว269 ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2563
125 ลย 0023.3/ว53 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำวีดีทัศน์เพื่อประเมินการจัดการขยะมูลฝอย"จังหวัดสะอาด"ระดับประเทศกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง 12 กุมภาพันธ์ 2563
124 ลย52003/ว36 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 12 กุมภาพันธ์ 2563
123 ลย52003/ว35 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 12 กุมภาพันธ์ 2563
122 ลย 0017.2/ว135 เร่งรัดค่าสมุดบันทึก มหาดไทยชวนรู้ ปี 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563
121 ลย 0032.007/ว260 การรายงานข้อมูลทรัพยากร 11 กุมภาพันธ์ 2563
120 ลย77202/ว12 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายตาดำ 11 กุมภาพันธ์ 2563
119 ลย72601/ว2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2563
118 ลย 1118.4/ว114 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563
117 ลย 1118.4/ว113 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563
116 ลย52003/ว34 การจัดกิจกรรม "รักให้ปลอดภัย ในเทศกาลวาเลนไทน์" ในสถานบันเทิง 6 กุมภาพันธ์ 2563
115 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว244 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม"วันไตโลก (World Kidney Day)"ประจำปี ๒๕๖๓ 6 กุมภาพันธ์ 2563
114 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว243 แจ้งแนวทางปฏิบัติร่วมกันในกรณีแพทย์ให้บริการในหน่วยบริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 6 กุมภาพันธ์ 2563
113 ลย52003/ว33 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 6 กุมภาพันธ์ 2563
112 ลย52003/ว32 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 กุมภาพันธ์ 2563
111 ลย52003/ว31 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ 6 กุมภาพันธ์ 2563
110 ศธ 0624.6/ว1 ยกเลิกการประชุมการจัดระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาในพันธกิจอาชีวศึกษาจังหวัดเลย 5 กุมภาพันธ์ 2563
109 ลย 76701/ว11 ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา อบต.ศรีฐาน พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม / เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 5 กุมภาพันธ์ 2563
108 ลย 76701/ว10 ขอเชิญเข้าร่วมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา อบต.ศรีฐาน พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 5 กุมภาพันธ์ 2563
107 ลย77202/ว11 แจ้งให้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 5 กุมภาพันธ์ 2563
106 ลย 79301/ว21 ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำงวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
105 ลย 0032.006/ว231 ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน ปี 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
104 ลย 76701/ว9 ขอเชฺิญประชุม 3 กุมภาพันธ์ 2563
103 ลย 72501.1/ว13 แต่งตั้งคณะทำงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 4 กุมภาพันธ์ 2563
102 ลย 72501.1/ว12 แต่งตั้งคณะทำงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 4 กุมภาพันธ์ 2563
101 ลย77202/ว9 แจ้งให้ยื่นแบบชำระภาษีป้าย 4 กุมภาพันธ์ 2563
100 ลย52003/ว30 ขอเชิญประชุมหารือการทำบุญตลาดแลงบ้านติ้ว(ตลาดเย็น) เทศบาลเมืองเลย 4 กุมภาพันธ์ 2563
99 ลย 0032.010/ว225 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รอง นพ.สสจ.และผู้ช่วย นพ.สสจ.เลย 3 กุมภาพันธ์ 2563
98 ลย75901/ว13 ขอเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการที่ซ้ำซ้อน 24 มกราคม 2563
97 ลย75901/ว12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม 2563
96 ลย52003/ว29 ขอความร่วมมือดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที ๕ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 31 มกราคม 2563
95 ลย52003/ว28 ขออนุญาตให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในรักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 31 มกราคม 2563
94 ลย 0032.007/ว207 แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 31 มกราคม 2563
93 ลย 0032.010/ว206 แจ้งการประเมินITAไตรมาส2 31 มกราคม 2563
92 ลย 78101/ว12 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ก.พ.63 31 มกราคม 2563
91 ลย 0032.015/ว198 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการสึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พศ 2562 30 มกราคม 2563
90 ลย 0032.015/ว197 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการสึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พศ 2562 30 มกราคม 2563
89 ลย 0023.3/ว38 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ไฟป่า และการเผาอ้อย 30 มกราคม 2563
88 ลย 73201/ว17 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดอกคำ 27 มกราคม 2563
87 ลย 0032.006/ว193 ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและย้ายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับอาวุโส 30 มกราคม 2563
86 ลย 0032.010/ว190 แจ้งการประเมินITAไตรมาส2 30 มกราคม 2563
85 ลย 0023.3/ว36 ขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบการเป็นเจ้าภาพ ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามโครงการ/กิจกรรม 29 มกราคม 2563
84 ลย 76701/ว8 ขอความอนุเคราะห์ ปชส. จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ปนระจำเดือน มกราคม 2563 29 มกราคม 2563
83 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว186 แจ้งการปรับแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดและปรับรายงานแสดงผลตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 มกราคม 2563
82 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว185 ติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล 29 มกราคม 2563
81 ลย 0023.3/ว34 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2563 28 มกราคม 2563
80 ลย 0023.3/ว33 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 28 มกราคม 2563
79 ลย 0023.3/ว32 รายงานแบบติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 28 มกราคม 2563
78 ลย 0032.015/ว177 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 28 มกราคม 2563
77 ลย 0032.007/ว176 การเฝ้าระวังและสอบสวนผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 28 มกราคม 2563
76 ลย 0005/ว3 การประชุมและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
75 ลย 0023.3/ว31 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 10) 27 มกราคม 2563
74 ลย 0032.007/ว174 ขอเชิญประชุม VDO Conference 27 มกราคม 2563
73 ลย 0032.007/ว173 ขอเชิญประชุมการเปิดศูนย์EOC 27 มกราคม 2563
72 ลย 0032.007/ว172 ขอความร่วมมือตรวจคัดกรองและรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา2019 27 มกราคม 2563
71 ลย 76701/ว7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 27 มกราคม 2563
70 ลย 78101/ว11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 27 มกราคม 2563
69 ลย 73204/ว13 แจ้งตรวจรับงาน,ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการรื้อถอนอาคารสำนักงาน 24 มกราคม 2563
68 ลย52003/ว24 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2563 24 มกราคม 2563
67 ลย52003/ว23 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 23 มกราคม 2563
66 ลย52003/ว22 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 23 มกราคม 2563
65 ลย52003/ว21 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 23 มกราคม 2563
64 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว147 ขอแจ้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (๓) ดี 23 มกราคม 2563
63 ลย 79102/ว14 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เิงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 23 มกราคม 2563
62 ลย 76701/ว6 ขอ ประชาสัมพันธ์การรับซื้อและการรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลศรีฐาน 23 มกราคม 2563
61 ลย 0032.006/ว145 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ 23 มกราคม 2563
60 ลย 0023.3/ว29 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงตามข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดทำไว้แล้วหรือไม่ แล้วจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้ครบถ้วน ตามแบบสำรวจข้อมูลฯ 22 มกราคม 2563
59 ลย 72501.1/ว6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มาแก้ไขข้อมูล 22 มกราคม 2563
58 ลย 0023.3/ว28 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 มกราคม 2563
57 ลย 0032.006/ว141 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด สายงานนักกิจกรรมฯ 22 มกราคม 2563
56 ลย 78101/ว10 แจ้งให้รายงานตัว 22 มกราคม 2563
55 ลย 0023.3/ว26 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 มกราคม 2563
54 ลย 0023.3/ว25 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน 21 มกราคม 2563
53 ลย 0023.3/ว24 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO 21 มกราคม 2563
52 ลย 0023.3/ว23 แจ้งการนำเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 มกราคม 2563
51 ลย 0318/ว35 ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 21 มกราคม 2563
50 ลย 0023.2/ว19 แจ้งรับวุฒิบัตรผุ้ผ่านการพัฒนาระดับชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 1-6 และเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 20 มกราคม 2563
49 ลย 0032.007/ว119 สำรวจความพร้อมด้านทรัพยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 20 มกราคม 2563
48 ลย 0032.006/ว111 ขอความอนุเคราะห์ลงลายมือชื่อถอนเงินบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 17 มกราคม 2563
47 ลย52003/ว20 ขอความร่วมมือดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ 16 มกราคม 2563
46 ลย75401/ว5 ขอเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 14 มกราคม 2563
45 ลย75401/ว5 ขอเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 14 มกราคม 2563
44 ลย75401/ว5 ขอเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 14 มกราคม 2563
43 ลย 78101/ว9 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 16 มกราคม 2563
42 ลย 0032.006/ว104 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด สายงานนักเทคนิคฯ 16 มกราคม 2563
41 ลย 79102/ว10 แจ้งการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 15 มกราคม 2563
40 ลย 79102/ว9 แจ้งการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 15 มกราคม 2563
39 ลย52006/ว18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายงานกิจการ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2563
38 ลย 78101/ว8 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้นำชุมชน 13 มกราคม 2563
37 ลย 78101/ว7 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 มกราคม 2563
36 ลย 78101/ว6 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 มกราคม 2563
35 ลย 0032.006/ว68 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานระดับชำนาญการ สายงานนักกายภาพฯ นักกิจกรรมฯ 10 มกราคม 2563
34 ลย 0032.001.2/ว54 กำหนดส่งข้อมูลเกณฑ์คงค้าง GL 10 มกราคม 2563
33 ลย 0032.001.1/ว52 ขอเชิญประชุมกำหนดจัดกิจกรรมงานกาชาดดอกฝ้ายบาน ปี 62 9 มกราคม 2563
32 ลย 76701/ว5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 9 มกราคม 2563
31 ลย 76701/ว4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 9 มกราคม 2563
30 ลย 76701/ว3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 9 มกราคม 2563
29 ลย 0318/ว11 การร่วมขบวนแห่ในพิธีเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 9 มกราคม 2563
28 ลย77202/ว5 แจ้งกำหนดการร่วมประชุมกำหนดราคากลางประเมินราคาพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 8 มกราคม 2563
27 ลย52003/ว11 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 มกราคม 2563
26 ลย52003/ว10 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 มกราคม 2563
25 ลย52003/ว9 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 8 มกราคม 2563
24 ลย52004/ว8 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 8 มกราคม 2563
23 ลย 0032.007/ว40 แผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดเลย 8 มกราคม 2563
22 ลย 0032.007/ว39 ส่งหนังสือเครือข่ายประสานงานวัณโรค 8 มกราคม 2563
21 ลย 0032.003/ว36 การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต จังหวัดเลย ปีงบ 2563 7 มกราคม 2563
20 ลย 72501.1/ว4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 7 มกราคม 2563
19 ลย 78101/ว5 ขอเชิญเข่าร่วมโครงการจัดงานวันเด็ก 7 มกราคม 2563
18 ลย 78101/ว4 ขอเชิญประชุม โครงการจัดงานวันเด็ก 7 มกราคม 2563
17 ลย 78101/ว3 ขอเชิญเป็นวิทยากร 7 มกราคม 2563
16 ลย75401/ว136 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯ 24 ธันวาคม 2562
15 ลย75401/ว133 รายงานผลการร้องเรียนไม่จัดทำแนวป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 19 ธันวาคม 2562
14 ลย 72501.1/ว2 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนมกราคม 2563 7 มกราคม 2563
13 ลย72601/ว1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 3 มกราคม 2563
12 ลย 78101/ว2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะกองทุนขยะตำบลโคกใหญ่ 6 มกราคม 2563
11 ลย 0032.006/ว24 สำรวจแนวความคิดการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อการประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ 6 มกราคม 2563
10 ลย 0032.015/ว23 ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปีที่ 12 ระดับภาค 6 มกราคม 2563
9 ลย 0032.007/ว21 เชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" 6 มกราคม 2563
8 ลย 78101/ว1 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ม.ค.63 6 มกราคม 2563
7 ลย75401/ว1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 6 มกราคม 2563
6 ลย 0032.001.1/ว18 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ (ที่ไม่ใช่รถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำปี 63 6 มกราคม 2563
5 ลย 0032.015/ว8 สรุปวาระการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทย (ครั้งที่ 1/2563) 3 มกราคม 2563
4 ลย 0032.007/ว2 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2563 2 มกราคม 2563
3 ลย 76701/ว2 ปชส. จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม ฉบับที่ 3 2 มกราคม 2563
2 ลย 76701/ว1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 27 ธันวาคม 2562
1 ลย 0023.3/ว2 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 2 มกราคม 2563