ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
1792 ลย 78101/ว125 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อบัญญัติตำบล 7 ธันวาคม 2561
1791 ลย52001/ว395 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 ธันวาคม 2561
1790 ลย 0618/ว1027 การจัดทำนิตยสารและวีดีทัศน์ 6 ธันวาคม 2561
1789 ลย 0034/ว44 พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 6 ธันวาคม 2561
1788 ลย 79301/ว235 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 6 ธันวาคม 2561
1787 ลย 79301/ว234 ขอเชิญร่วมงานถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 6 ธันวาคม 2561
1786 ลย 78101/ว120 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 4 ธันวาคม 2561
1785 ลย 0032.015/ว1891 ขอเผยแพร่องค์ความรู่้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน 4 ธันวาคม 2561
1784 ลย 0032.015/ว1890 ส่งหนังสือเกณฑ์มาตรฐานกดารพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แนไทย 4 ธันวาคม 2561
1783 ลย52003/ว393 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 4 ธันวาคม 2561
1782 ลย 79301/ว231 ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ระดับตำบล 4 ธันวาคม 2561
1781 ลย 72501.1/ว110 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ กองทุนขยะทองคำฯ 3 ธันวาคม 2561
1780 ลย52001/ว392 ขอเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ 3 ธันวาคม 2561
1779 ลย 78101/ว119 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ธ.ค.61 3 ธันวาคม 2561
1778 ลย 0032.003/ว1877 การจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 30 พฤศจิกายน 2561
1777 ลย 0032.015/ว1873 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 30 พฤศจิกายน 2561
1776 ลย 0023.3/ว491 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 พฤศจิกายน 2561
1775 ลย 0032.003/ว1871 ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 30 พฤศจิกายน 2561
1774 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1865 ขอความร่วมมือ ปชส.ผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุช 29 พฤศจิกายน 2561
1773 ลย 72501.1/ว107 การจัดกิจกรรมทำความสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 28 พฤศจิกายน 2561
1772 ลย 78101/ว118 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล 28 พฤศจิกายน 2561
1771 ลย 72501.1/ว106 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วสยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนธันวาคม 2561 28 พฤศจิกายน 2561
1770 ลย 0032.015/ว1859 แจ้งแนวทางดำเนินการรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 28 พฤศจิกายน 2561
1769 ลย 0032.015/ว1858 ขอส่งสำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองการเป็น "หมอพื้นบ้าน" 28 พฤศจิกายน 2561
1768 ลย 78101/ว117 เชิญประชุมการจัดทำโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 27 พฤศจิกายน 2561
1767 ลย 78101/ว116 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล 27 พฤศจิกายน 2561
1766 ลย 0023.3/ว478 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา) 26 พฤศจิกายน 2561
1765 ลย 0032.007/ว1840 ขอเชิญร่วมสอบสวนควบคุมโรคเรื้อนรายใหม่ 26 พฤศจิกายน 2561
1764 ลย 78101/ว115 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 26 พฤศจิกายน 2561
1763 ลย 0032.001.2/ว1836 การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพาทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 26 พฤศจิกายน 2561
1762 ลย 78101/ว114 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 26 พฤศจิกายน 2561
1761 ลย 78101/ว113 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 26 พฤศจิกายน 2561
1760 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1831 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง" 23 พฤศจิกายน 2561
1759 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1830 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง" 23 พฤศจิกายน 2561
1758 ลย 0032.015/ว1827 การสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญากาแพทย์แผนไทย 23 พฤศจิกายน 2561
1757 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1826 การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ 23 พฤศจิกายน 2561
1756 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1825 การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ 23 พฤศจิกายน 2561
1755 ลย 78101/ว112 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2562 23 พฤศจิกายน 2561
1754 ลย 78101/ว111 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23 พฤศจิกายน 2561
1753 ลย.72702//ว58 ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง 23 พฤศจิกายน 2561
1752 ลย 0032.001.3/ว1818 ขอเชิญประชุมพิจารณาอุทธรณ์ 21 พฤศจิกายน 2561
1751 ลย52003/ว387 แจ้งการโอนเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 21 พฤศจิกายน 2561
1750 ลย 0032.015/ว1817 สำรวจสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) 21 พฤศจิกายน 2561
1749 ลย52003/ว377 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/2562 21 พฤศจิกายน 2561
1748 ลย52003/ว376 การจัดกิจกรรม "คนเลยยุคใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์" 21 พฤศจิกายน 2561
1747 ลย52003/ว375 การจัดกิจจกรรม "คนเลยยุคใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์" 21 พฤศจิกายน 2561
1746 ลย 0017.3/ว260 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 21 พฤศจิกายน 2561
1745 ลย 0023.2/ว470 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) 21 พฤศจิกายน 2561
1744 ลย 0032.003/ว1803 ขอข้อมูลตึกสงฆ์และพระสงฆ์/สามเณรอาพาธ 19 พฤศจิกายน 2561
1743 ลย52003/ว371 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 19 พฤศจิกายน 2561
1742 ลย52003/ว370 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม 19 พฤศจิกายน 2561
1741 ลย52003/ว369 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 19 พฤศจิกายน 2561
1740 ลย 0618/ว978 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 พฤศจิกายน 2561
1739 ลย77201/ว112 รายงานผลการดำเนินงานเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 19 พฤศจิกายน 2561
1738 ลย77201/ว111 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2562 19 พฤศจิกายน 2561
1737 ลย 0618/ว977 เร่งรัดการจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 19 พฤศจิกายน 2561
1736 ลย 0618/ว976 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 19 พฤศจิกายน 2561
1735 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1798 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง" 19 พฤศจิกายน 2561
1734 ลย 0023.2/ว468 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 16 พฤศจิกายน 2561
1733 ลย52001/ว367 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง 16 พฤศจิกายน 2561
1732 ลย52001/ว366 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง 16 พฤศจิกายน 2561
1731 ลย 79102/ว126 แจ้งการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 16 พฤศจิกายน 2561
1730 ลย 76704/ว96 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 พฤศจิกายน 2561
1729 ลย 76704/ว95 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 พฤศจิกายน 2561
1728 ลย 76701/ว94 ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 16 พฤศจิกายน 2561
1727 ลย52003/ว365 การสมทบงบประมาณเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองเลย ปี ๒๕๖๒ 16 พฤศจิกายน 2561
1726 73204/ว204 สอบถามราคาสารผสมโพลิเมอร์ 15 พฤศจิกายน 2561
1725 ลย77601/ว681 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 15 พฤศจิกายน 2561
1724 ลย77601/ว681 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 15 พฤศจิกายน 2561
1723 ลย77601/ว681 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 15 พฤศจิกายน 2561
1722 ลย 52201/ว156 การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15 พฤศจิกายน 2561
1721 ลย 52201/ว155 การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15 พฤศจิกายน 2561
1720 ลย 0023.2/ว462 แจ้งรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประสานงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 15 พฤศจิกายน 2561
1719 ลย 75301/ว37 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธฺ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 15 พฤศจิกายน 2561
1718 ลย 75101/ว131 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 9 พฤศจิกายน 2561
1717 ลย 0023.2/ว460 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 พฤศจิกายน 2561
1716 ลย 0032.007/ว1786 แจ้งผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียนรักษาใหม่และการสอบสวนควบคุมโรค 14 พฤศจิกายน 2561
1715 ลย 78101/ว110 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและร่วมกิจกรรม 14 พฤศจิกายน 2561
1714 ลย 0032.007/ว1779 อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 14 พฤศจิกายน 2561
1713 ลย 78101/ว109 ขอเชิญท่านร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด 14 พฤศจิกายน 2561
1712 ลย 78101/ว108 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ 14 พฤศจิกายน 2561
1711 ลย 78101/ว107 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 14 พฤศจิกายน 2561
1710 ลย 0032.001.3/ว1778 นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 14 พฤศจิกายน 2561
1709 ลย 0023.2/ว456 ขอยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่นช่วยปฏิบัติราชการ 13 พฤศจิกายน 2561
1708 ลย52003/ว362 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 12 พฤศจิกายน 2561
1707 ลย52003/ว361 แจ้งให้ผู้ประกอบการค้าอาคารตลาดเช้าเข้าขายสินค้าในพื้นที่จัดไว้แลำทำสัญญาตามระเบียบฯ 12 พฤศจิกายน 2561
1706 ลย 0032.001.3/ว1768 นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 12 พฤศจิกายน 2561
1705 ลย 78101/ว106 ขอเชิญประชุม โครงการเศษรฐกิจชุมชน 12 พฤศจิกายน 2561
1704 ลย77901/ว75 ส่งสำเนาประกาศและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 12 พฤศจิกายน 2561
1703 ลย52003/ว359 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 9 พฤศจิกายน 2561
1702 ลย52003/ว358 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 9 พฤศจิกายน 2561
1701 ลย52003/ว357 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความ เรื่องการให้สิทธิแก่บุตรหลานเพื่อเรียนเป็นแพทย์แผนไทย 9 พฤศจิกายน 2561
1700 ลย52003/ว356 ส่งรายงานการประชุมหารือแนวทางการดูแล/ส่งต่อผู้ป่วยไร้ญาติ ที่มีอาการทางจิตในชุมชน พื้นที่ตำบลกุดป่อง 9 พฤศจิกายน 2561
1699 ลย 0034/ว41 ออกติตามสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล ของร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ปีการศึกษา2561(ครั้งที่2) 9 พฤศจิกายน 2561
1698 ลย 0023.3/ว452 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 9 พฤศจิกายน 2561
1697 ลย 0023.3/ว451 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผล การประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 9 พฤศจิกายน 2561
1696 ลย 0023.3/ว450 เร่งรัดการส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 9 พฤศจิกายน 2561
1695 ลย 0023.3/ว449 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 9 พฤศจิกายน 2561
1694 ลย 0023.3/ว448 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 9 พฤศจิกายน 2561
1693 ลย 0023.3/ว445 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2561 9 พฤศจิกายน 2561
1692 ลย52005/ว354 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 8 พฤศจิกายน 2561
1691 ลย52005/ว353 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 8 พฤศจิกายน 2561
1690 ลย52005/ว352 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 8 พฤศจิกายน 2561
1689 ลย 0034/ว40 แจ้งการโอนเงิน ประจำปีงบประมาณ2562 ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2561 8 พฤศจิกายน 2561
1688 ลย52003/ว351 การจัดตั้งสถาที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 8 พฤศจิกายน 2561
1687 ลย 78101/ว105 ขอเชิญประชุม 8 พฤศจิกายน 2561
1686 ลย 78101/ว104 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 8 พฤศจิกายน 2561
1685 ลย 78101/ว103 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 8 พฤศจิกายน 2561
1684 ลย 78101/ว102 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 8 พฤศจิกายน 2561
1683 ลย 0032.015/ว1756 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการต่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน 8 พฤศจิกายน 2561
1682 ลย 78101/ว101 ขอเชิญประชุม โครงการประเพณีลอยกระทง 7 พฤศจิกายน 2561
1681 ลย52005/ว343 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งทีมเข้าร่วมประกวดวงดนตรีเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 6 พฤศจิกายน 2561
1680 ลย 79102/ว118 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 6 พฤศจิกายน 2561
1679 ลย 0032.015/ว1750 การสำรวจข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในชุมชน 6 พฤศจิกายน 2561
1678 ลย 0032.015/ว1747 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลที่มีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย 6 พฤศจิกายน 2561
1677 ลย77202/ว108 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานเพื่อคืนเงินประกันสัญญา โครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านเมี่ยง หมู่ 9 5 พฤศจิกายน 2561
1676 ลย 0032.001.2/ว1739 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม) 5 พฤศจิกายน 2561
1675 ลย 0032.015/ว1730 ส่งสรุปประชุมสื่อสารนโยบายและชี้แจงแผนปฏิบัติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 พฤศจิกายน 2561
1674 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1727 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ และการประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น 1 พฤศจิกายน 2561
1673 ลย52001/ว338 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 พฤศจิกายน 2561
1672 ลย 78101/ว100 สำรวจข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 1 พฤศจิกายน 2561
1671 ลย 0032.001.1/ว1726 ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 62 ผ่าน วีดีโอคอนฯ 1 พฤศจิกายน 2561
1670 ลย 78101/ว99 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ พ.ย.61 1 พฤศจิกายน 2561
1669 ลย74702/ว58 รายงานและประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (โครงการก่อสร้างฝายอานม้าข้ามห้วยชะนา หมู่ที่ 8 ) 31 ตุลาคม 2561
1668 ลย77202/ว107 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแก่งโตน 31 ตุลาคม 2561
1667 ลย 78101/ว98 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 31 ตุลาคม 2561
1666 ลย 0618/ว908 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และหาข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี2562 31 ตุลาคม 2561
1665 ลย 0618/ว906 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 31 ตุลาคม 2561
1664 ลย 0618/ว905 เเจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561) 31 ตุลาคม 2561
1663 ลย 0618/ว904 ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย 31 ตุลาคม 2561
1662 ลย 0618/ว903 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัดของกระทรวงคมนาคม 31 ตุลาคม 2561
1661 ลย 0618/ว902 เเจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 31 ตุลาคม 2561
1660 ลย 0618/ว901 มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามข้อ 18 วรรคสองของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 31 ตุลาคม 2561
1659 ลย 0618/ว900 ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรเเกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ (Mobile Application) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 4) 31 ตุลาคม 2561
1658 ลย 0618/ว899 การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 ตุลาคม 2561
1657 ลย 0618/ว898 เเจ้งประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 31 ตุลาคม 2561
1656 ลย52003/ว336 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม 30 ตุลาคม 2561
1655 ลย52003/ว335 การต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม 30 ตุลาคม 2561
1654 ลย52003/ว334 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 30 ตุลาคม 2561
1653 ลย 71601/ว140 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30 ตุลาคม 2561
1652 ลย 0032.015/ว1714 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 30 ตุลาคม 2561
1651 ลย 0032.015/ว1713 แจ้งหน่วยบริการสงผลงานเพ่ือคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ปี 2562 30 ตุลาคม 2561
1650 ลย 0618/ว896 การรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... 30 ตุลาคม 2561
1649 ลย52001/ว333 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 30 ตุลาคม 2561
1648 ลย 0023.3/ว428 โครงการความร่วมมือการรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30 ตุลาคม 2561
1647 ลย 0618/ว895 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) 30 ตุลาคม 2561
1646 ลย 0618/ว894 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้เเก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561) 30 ตุลาคม 2561
1645 ลย 0618/ว892 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 ตุลาคม 2561
1644 ลย 0032.002/ว1709 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดเลย 30 ตุลาคม 2561
1643 ลย 0618/ว889 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 29 ตุลาคม 2561
1642 ลย 0618/ว888 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 ตุลาคม 2561
1641 ลย 0618/ว887 คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่เเก้ไขเพิ่มเติม 29 ตุลาคม 2561
1640 ลย 0618/ว886 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (เพิ่มเติม) 29 ตุลาคม 2561
1639 ลย74702/ว56 รายงานและประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก สายโคกอีกโป๊ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง) 26 ตุลาคม 2561
1638 ลย74702/ว55 รายงานและประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (โครงการก่อสร้างลาน ค.ศ.ล.ป่าช้าหมู่ที่ 6 บ้านวังขาม) 26 ตุลาคม 2561
1637 ลย 0032.007/ว1692 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 26 ตุลาคม 2561
1636 ลย 0032.007/ว1691 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 26 ตุลาคม 2561
1635 ลย 0023.6/ว1472 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการศึกษาท้องถิ่น) 26 ตุลาคม 2561
1634 ลย 0023.6/ว1471 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อมูลแนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 26 ตุลาคม 2561
1633 ลย 0023.6/ว1470 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีสิงหาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
1632 ลย 0023.6/ว1469 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 26 ตุลาคม 2561
1631 ลย 0023.6/ว1468 ขอส่งประกาสกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรมแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4) 26 ตุลาคม 2561
1630 ลย 0023.6/ว1467 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 26 ตุลาคม 2561
1629 ลย 0023.6/ว1466 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 26 ตุลาคม 2561
1628 ลย 0023.6/ว1465 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2562 26 ตุลาคม 2561
1627 ลย 0023.6/ว1464 ขอความร่วมมือสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ผิดกฎหมาย 26 ตุลาคม 2561
1626 ลย52005/ว331 เชิญประชุม 25 ตุลาคม 2561
1625 ลย 0618/ว882 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการเเก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภคเเก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิประปาหมู่บ้าน) 25 ตุลาคม 2561
1624 ลย 78101/ว97 สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 25 ตุลาคม 2561
1623 ลย 0023.6/ว1458 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 ตุลาคม 2561
1622 ลย 0023.6/ว1457 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 ตุลาคม 2561
1621 ลย 0023.6/ว1456 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย 25 ตุลาคม 2561
1620 ลย 0023.6/ว1455 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัดของกระทรวงคมนาคม 25 ตุลาคม 2561
1619 ลย 0023.6/ว1454 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 25 ตุลาคม 2561
1618 ลย 0034/ว38 ส่งคืนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯจ่ายเกิน 24 ตุลาคม 2561
1617 ลย52005/ว330 ขอเรียนเชิญส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561 24 ตุลาคม 2561
1616 ลย52005/ว329 ขอเรียนเชิญส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 24 ตุลาคม 2561
1615 ลย 0032.007/ว1681 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)กรณีโรคไข้เลือดออก 24 ตุลาคม 2561
1614 ลย 0032.007/ว1680 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) กรณีโรคไข้เลือดออก 24 ตุลาคม 2561
1613 ลย 0119/ว1438 ขอเชิญร่วมถวายกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 24 ตุลาคม 2561
1612 ลย 0119/ว1437 ขอเชิญร่วมถวายกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 24 ตุลาคม 2561
1611 ลย 0119/ว1434 ขอเชิญร่วมถวายกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 24 ตุลาคม 2561
1610 ลย 0023.3/ว421 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อมูลแนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 22 ตุลาคม 2561
1609 ลย 0032.006/ว1678 ชี้แจงแนวทางการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขปี2562 22 ตุลาคม 2561
1608 ลย 0618/ว880 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 22 ตุลาคม 2561
1607 ลย 0618/ว879 เเจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 ตุลาคม 2561
1606 ลย 78101/ว96 ขอเชิญประชุม 22 ตุลาคม 2561
1605 ลย 78101/ว95 ขอเชิญประชุม 22 ตุลาคม 2561
1604 ลย 0618/ว877 การจัดดครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเเผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่เเม่บท) ด้วยโปรเเกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง 22 ตุลาคม 2561
1603 ลย 0023.3/ว420 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2561 19 ตุลาคม 2561
1602 ลย 78101/ว94 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับชื้อขยะกองทุนขยะตำบลโคกใหญ่ 19 ตุลาคม 2561
1601 ลย 0034/ว36 การสำรวจข้อมูลพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัตินิเทศก์ 19 ตุลาคม 2561
1600 ลย74702/ว50 รายงานและประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ซ่อมแซมถนนการเกษตร) 19 ตุลาคม 2561
1599 ลย 0618/ว876 เเนวทางปฏิบัติในการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 19 ตุลาคม 2561
1598 ลย74702/ว49 รายงานและประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ หมู่ที่ 5 19 ตุลาคม 2561
1597 ลย 0618/ว874 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมุลคนพิการและผู้ดูเเลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินเเบ่งรัฐบาล 19 ตุลาคม 2561
1596 ลย52003/ว327 ขอแจ้งการขอรับงบประามาณหมวดเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 19 ตุลาคม 2561
1595 ลย74702/ว48 รายงานและประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ หมู่ที่9 19 ตุลาคม 2561
1594 ลย 0032.007/ว1671 ส่งใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาดวิทยา 19 ตุลาคม 2561
1593 ลย 0618/ว870 ขอความอนุเคราะห์ให้รับรองยอดเงินฝาก กสอ. เงินฝาก กสท. และเงินกู้ 19 ตุลาคม 2561
1592 ลย 0618/ว869 แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ 19 ตุลาคม 2561
1591 ลย 0032.015/ว1667 ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย 18 ตุลาคม 2561
1590 ลย72501.3/ว86 ส่งหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำของระบบประปาบาดาล 18 ตุลาคม 2561
1589 ลย 0618/ว868 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามเเนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 ตุลาคม 2561
1588 ลย 0034/ว34 ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 17 ตุลาคม 2561
1587 ลย 0032.003/ว1661 สำรวจข้อมูลความต้องการผลิตผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CM) จังหวัดเลย 17 ตุลาคม 2561
1586 ลย 0618/ว866 เเจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 17 ตุลาคม 2561
1585 ลย 78101/ว93 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 17 ตุลาคม 2561
1584 ลย 0618/ว865 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ตุลาคม 2561
1583 ลย74702/ว47 รายงานและประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ 17 ตุลาคม 2561
1582 ลย77202/ว106 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1,3,4,9,10 17 ตุลาคม 2561
1581 ลย 0032.001.1/ว1656 การพิจารณาบำเหน็จความชอบพิเศษ ฯ 17 ตุลาคม 2561
1580 ลย 0023.2/ว416 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและขอประเมินวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 ตุลาคม 2561
1579 ลย 0618/ว862 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
1578 ลย 0618/ว860 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 16 ตุลาคม 2561
1577 ลย 0618/ว859 การยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ 16 ตุลาคม 2561
1576 ลย 0618/ว858 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้เเก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ .2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 16 ตุลาคม 2561
1575 ลย 0618/ว857 การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 ตุลาคม 2561
1574 ลย 0618/ว856 การรายงานผลการจัดทำเเผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) 16 ตุลาคม 2561
1573 ลย 0618/ว855 การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 16 ตุลาคม 2561
1572 ลย 0618/ว854 การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 ตุลาคม 2561
1571 ลย 0618/ว853 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ตุลาคม 2561
1570 ลย52003/ว323 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 12 ตุลาคม 2561
1569 ลย52003/ว322 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 12 ตุลาคม 2561
1568 ลย77202/ว101 หนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ 12 ตุลาคม 2561
1567 ลย 0032.007/ว1653 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)กรณีโรคไข้เลือดออก 12 ตุลาคม 2561
1566 ลย 0032.007/ว1652 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)กรณีโรคไข้เลือดออก 12 ตุลาคม 2561
1565 ลย 0032.007/ว1651 การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 12 ตุลาคม 2561
1564 ลย 0032.007/ว1650 การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 12 ตุลาคม 2561
1563 ลย 0618/ว851 การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562 12 ตุลาคม 2561
1562 ลย 0618/ว850 ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ตุลาคม 2561
1561 ลย 0618/ว849 เเจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ตุลาคม 2561
1560 ลย 0618/ว848 การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน 12 ตุลาคม 2561
1559 ลย 0032.001.2/ว1642 แจ้งโอนเงิน 12 ตุลาคม 2561
1558 ลย 79301/ว192 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 ตุลาคม 2561
1557 ลย 0618/ว847 โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ตุลาคม 2561
1556 ลย 0618/ว846 ารโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเเละภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราเเละภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน กันยายน 2561 ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ตุลาคม 2561
1555 ลย 0618/ว844 สำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สั่งจองเครื่องอุปกรณ์บีบอัดก้อนพลาสติก 11 ตุลาคม 2561
1554 ลย 0618/ว843 เเจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ตุลาคม 2561
1553 ลย 0023.6/ว1386 การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 11 ตุลาคม 2561
1552 ลย 0023.6/ว1385 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ตุลาคม 2561
1551 ลย 79301/ว191 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 11 ตุลาคม 2561
1550 ลย52003/ว321 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 11 ตุลาคม 2561
1549 ลย52003/ว320 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 11 ตุลาคม 2561
1548 ลย52003/ว319 ขอเชิญประชุม 11 ตุลาคม 2561
1547 ลย 0618/ว838 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก 11 ตุลาคม 2561
1546 ลย 0618/ว837 ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ตุลาคม 2561
1545 ลย 0618/ว836 การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 ตุลาคม 2561
1544 ลย 0618/ว835 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและรถน้ำร่วมงาน Big cleaning Day 10 ตุลาคม 2561
1543 ลย 0032.010/ว1638 เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประเมินITA 10 ตุลาคม 2561
1542 ลย 0032.010/ว1637 การกำหนดพื้นที่พิเศษฯ 10 ตุลาคม 2561
1541 ลย 0618/ว833 ข้อเสนอเเนะมาตรการการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 10 ตุลาคม 2561
1540 ลย 0618/ว832 มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) 10 ตุลาคม 2561
1539 ลย 0618/ว831 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานเเห่งชาติให้เเก่องค์การบริหารส่วนตำบล 10 ตุลาคม 2561
1538 ลย 0618/ว830 การรายงานข้อมูลประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 ตุลาคม 2561
1537 ลย 0023.6/ว1377 สำรวจรายชื่่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชุน 10 ตุลาคม 2561
1536 ลย 0032.002/ว1633 ขอเชฺญประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 10 ตุลาคม 2561
1535 ลย 0032.007/ว1631 ขอให้ตรวจสอบสถานภาพการมีชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อน และคัดกรองผู้พิการจากโรคเรื้อน 10 ตุลาคม 2561
1534 ลย 0032.001.1/ว1630 เชิญแพทย์พยาบาลเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิด ฯ 10 ตุลาคม 2561
1533 ลย 0023.6/ว1373 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 10 ตุลาคม 2561
1532 ลย 0023.6/ว1372 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... 10 ตุลาคม 2561
1531 ลย 0023.6/ว1371 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10 ตุลาคม 2561
1530 ลย 0023.6/ว1370 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 10 ตุลาคม 2561
1529 ลย 0023.6/ว1369 การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชุนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ 10 ตุลาคม 2561
1528 ลย 0023.6/ว1368 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2561 10 ตุลาคม 2561
1527 ลย 0023.6/ว1367 การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัิติหอพัก พ.ศ. 2558 10 ตุลาคม 2561
1526 ลย 0023.6/ว1366 การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชุน 10 ตุลาคม 2561
1525 ลย 0118/ว1365 การขอตรวจ คัดหรือคัดและรับรองเอกสารข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร 10 ตุลาคม 2561
1524 ลย 0023.6/ว1364 ขอความร่วมมือส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี ประจำปี 2561 9 ตุลาคม 2561
1523 ลย 0023.6/ว1363 แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 9 ตุลาคม 2561
1522 ลย 0023.6/ว1362 การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562 9 ตุลาคม 2561
1521 ลย 0023.6/ว1361 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ตุลาคม 2561
1520 ลย52001/ว316 ขิเชิญเป็นเกียตริร่วมพิธีเปิดงานและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 9 ตุลาคม 2561
1519 ลย 78101/ว91 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 9 ตุลาคม 2561
1518 ลย 79102/ว99 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 9 ตุลาคม 2561
1517 ลย 78101/ว90 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 8 ตุลาคม 2561
1516 ลย 78101/ว89 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 8 ตุลาคม 2561
1515 ลย 0032.003/ว1621 อนุมัติรับผู้ป่วยโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการปี๒๕๖๑ เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 8 ตุลาคม 2561
1514 ลย 0618/ว821 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดเเผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 5 ตุลาคม 2561
1513 ลย 0618/ว820 การจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ 5 ตุลาคม 2561
1512 ลย 0032.015/ว1608 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 5 ตุลาคม 2561
1511 ลย52001/ว314 การเช่าบูชาเหรียญพระบางเมืองเลย 5 ตุลาคม 2561
1510 ลย 0618/ว818 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่อปท. ประจำเดือนภาษีมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 5 ตุลาคม 2561
1509 ลย 0618/ว817 การชำระภาษีบำรุงท้องที่วัด 5 ตุลาคม 2561
1508 ลย 0618/ว816 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาส 4 (ประจำเดือน กันยายน 2561) 5 ตุลาคม 2561
1507 ลย 0618/ว815 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาส 4 (ประจำเดือน กันยายน 2561) 5 ตุลาคม 2561
1506 ลย 0023.5/ว394 แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) 5 ตุลาคม 2561
1505 ลย 0032.007/ว1605 แจ้งรายชื่อผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนที่ได้รับการสงเคราะห์ในชุมชน 5 ตุลาคม 2561
1504 ลต(ลย)0002/ว51 การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเลย 4 ตุลาคม 2561
1503 ลย 0032.015/ว1603 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง 4 ตุลาคม 2561
1502 ลย 75101/ว106 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 1 ตุลาคม 2561
1501 ลย 78101/ว88 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ต.ค.61 4 ตุลาคม 2561
1500 ลย52005/ว310 ขออนุญาตินำนักเรียนเข้าค่ายฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ฯ 3 ตุลาคม 2561
1499 ลย75401/ว59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวฉบับประจำเดือน กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561
1498 ลย77202/ว88 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 3 ตุลาคม 2561
1497 ลย 0023.3/ว391 เร่งรัดการรายงานจัดซื้อวัคซีน การฉีดวัคซีน และการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรท่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 2 ตุลาคม 2561
1496 ลย 0032.001.1/ว1574 ผลการจัดหาราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ทั่วไปและวัสดุเอ๊กซเรย์ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบ 61 28 กันยายน 2561
1495 ลย77202/ว87 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1,3,4,7,9,10 ณ หมู่ 7 28 กันยายน 2561
1494 ลย77202/ว86 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรหมู่ 2 , หมู่ 4 28 กันยายน 2561
1493 ลย 0023.5/ว384 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 28 กันยายน 2561
1492 ลย 0032.015/ว1570 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 28 กันยายน 2561
1491 ลย 76701/ว70 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทยานเเห่งชาติภูกระดึง 28 กันยายน 2561
1490 ลย 0032.001.1/ว1566 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ(ที่ไม่ใช่รถพยาบาล) 28 กันยายน 2561
1489 ลย52001/ว308 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ 28 กันยายน 2561
1488 ลย 0032.015/ว1563 แจ้งให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานเพื่อคัดเลือกจนท.ผู้ปฏิบัติงานบริการพผท. 27 กันยายน 2561
1487 ลย 0032.001.1/ว1559 ขอเชิญประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายเงินตอบแทนจนท.ที่ปฏิบัตคิงานให้กับหน่วยบริการในสสจ.เลย(P4P) 27 กันยายน 2561
1486 ลย 0032.007/ว1557 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 27 กันยายน 2561
1485 ลย 0032.007/ว1556 แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ 27 กันยายน 2561
1484 ลย 52206/ว133 ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลย ๘๒๓ (บางส่วน) 26 กันยายน 2561
1483 ลย 0032.001.3/ว1547 ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวดราคา 25 กันยายน 2561
1482 ลย 76701/ว68 การเเสดงตนเพื่อเพื่อยันยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 กันยายน 2561
1481 ลย77202/ว85 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดใหม่เจริญธรรม หมู่ 2 25 กันยายน 2561
1480 ลย77202/ว84 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพระใหญ่ หมู่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 25 กันยายน 2561
1479 ลย77202/ว83 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านทางเข้าสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 25 กันยายน 2561
1478 ลย52001/ว307 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ 25 กันยายน 2561
1477 ลย 0032.007/ว1534 แจ้งผลการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2561 25 กันยายน 2561
1476 ลย 0034/ว22 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนฯ ประจำเดือน กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
1475 ลย 0032.007/ว1525 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)เพื่อรองรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 21 กันยายน 2561
1474 ลย 0032.007/ว1524 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)เพื่อรองรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 21 กันยายน 2561
1473 ลย 0023.3/ว377 รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง 21 กันยายน 2561
1472 ลย 0032.015/ว1523 แจ้งการจัดสรรงบค่าบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ2561 21 กันยายน 2561
1471 ลย52005/ว306 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ทม.เลย 21 กันยายน 2561
1470 ลย 0032.006/ว1522 แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมปัจจฉิมนิเทศข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ 20 กันยายน 2561
1469 ลย52003/ว305 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 20 กันยายน 2561
1468 ลย52003/ว304 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 20 กันยายน 2561
1467 ลย 0032.007/ว1520 ส่งคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่เรื่องการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในภาวะวิกฤติ 20 กันยายน 2561
1466 ลย 0017.2/ว159 เลื่อนการประชุมติดตาม สรุปผลการดำเนินการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 20 กันยายน 2561
1465 ลย 0013/ว847 แนวทางการปฏิบัติกรณีขอย้ายจุดบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ 19 กันยายน 2561
1464 ลย52001/ว303 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น 19 กันยายน 2561
1463 ลย52001/ว302 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 19 กันยายน 2561
1462 ลย77202/ว81 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซำทองน้อย ซำเชียงโม หมู่ 4 19 กันยายน 2561
1461 ลย 0032.001.3/ว1513 ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวดราคา 19 กันยายน 2561
1460 ลย 0032.001.3/ว1512 ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวดราคา 19 กันยายน 2561
1459 ลย 0032.001.3/ว1511 ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวดราคา 19 กันยายน 2561
1458 ลย 0032.001.3/ว1509 ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวดราคา 18 กันยายน 2561
1457 ลย 0023.3/ว371 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 กันยายน 2561
1456 ลย 0032.015/ว1506 การับแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 18 กันยายน 2561
1455 ลย 78101/ว87 เชิญประชุม 18 กันยายน 2561
1454 ลย 78101/ว86 เชิญประชุม 17 กันยายน 2561
1453 ลย 78101/ว85 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการตรวจสอบสถานะการมีชีวิต การย้าย ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 17 กันยายน 2561
1452 ลย52001/ว301 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 17 กันยายน 2561
1451 กษ 0224.ลย//ว1279 ขอเชิญประชุม 13 กันยายน 2561
1450 ลย 0032.007/ว1470 ส่งใบวุฒิบัตรการอบรมโครงการศุนย์เด็กปลอดโรคติดต่อ 14 กันยายน 2561
1449 ลย 0032.007/ว1469 ส่งใบวุฒิบัตรการอบรมโครงการศุนย์เด็กปลอดโรคติดต่อ 14 กันยายน 2561
1448 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1468 อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 14 กันยายน 2561
1447 ลย 0032.007/ว1464 การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)เพื่อรองรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 13 กันยายน 2561
1446 ลย 0032.007/ว1463 การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)เพื่อรองรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 13 กันยายน 2561
1445 ลย 0032.001.3/ว1462 ขอเชิญประชุม 13 กันยายน 2561
1444 ลย 0032.001.3/ว1461 ขอเชิญประชุม 13 กันยายน 2561
1443 ลย 0032.001.3/ว1460 ขอเชิญประชุม 13 กันยายน 2561
1442 ลย 0032.001.3/ว1459 ขอเชิญประชุม 13 กันยายน 2561
1441 ลย 0318/ว508 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการแร่แร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 13 กันยายน 2561
1440 ลย 76701/ว67 เเจ้งเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ในการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติให้กับชุมชน 11 กันยายน 2561
1439 ลย 0032.201.1.01/ว8 ขอขยายระยะเวลาขนย้ายเศษวัสดก่อสร้างและปรับพื้นที่ก่อส้รางอาคาร 11 กันยายน 2561
1438 ลย 0032.201.1.01/ว7 ขอขยายระยะเวลาขนย้ายเศษวัสดก่อสร้างและปรับพื้นที่ก่อส้รางอาคาร 11 กันยายน 2561
1437 ลย 76701/ว66 เเจ้งประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) 11 กันยายน 2561
1436 ลย 0023.5/ว357 การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 11 กันยายน 2561
1435 ลย52001/ว300 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ 10 กันยายน 2561
1434 ลย 0023.2/ว355 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ , ๒๕๕๗ และประจำปี ๒๕๖๐ 10 กันยายน 2561
1433 ลย77202/ว79 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 7 กันยายน 2561
1432 ลย52005/ว296 ขอทราบวันเปิดปิดภาคเรียน 6 กันยายน 2561
1431 ลย77202/ว78 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมี่ยง 2 ,หนองผือ 2 ,หนองผือ 1 6 กันยายน 2561
1430 ลย77202/ว77 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคาน 6 กันยายน 2561
1429 ลย 0023.3/ว350 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 กันยายน 2561
1428 ลย77202/ว75 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 5 กันยายน 2561
1427 ลย 0023.3/ว340 แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 5 กันยายน 2561
1426 ลย77202/ว74 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานบ้านเมี่ยง ม. 5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เมี่ยง 2 ขุด ตัก ดัน ขนย้าย เกรด ปรับแต่งเรียบบ่อขยะให้ทิ้งได้ ม. 9 5 กันยายน 2561
1425 ลย52003/ว295 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 5 กันยายน 2561
1424 ลย 76701/ว65 ปชส. โอนเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการเเละผู้ป่วย ประจำเดือน กันยายน 2561 5 กันยายน 2561
1423 ลย52003/ว294 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 5 กันยายน 2561
1422 ลย52003/ว293 ขอแจ้งกำหนดการให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียน 5 กันยายน 2561
1421 ลย 72501.1/ว69 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูง คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบาลรัฐบาลประจำเดือนกันยายน 2561 4 กันยายน 2561
1420 ลย 71601/ว120 ิติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 4 กันยายน 2561
1419 ลย 0032.001.2/ว1385 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการดกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม) 4 กันยายน 2561
1418 ลย 0032.015/ว1367 ส่งเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณคณะทำงาน Service plan 3 กันยายน 2561
1417 ลย 0032.015/ว1366 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3 กันยายน 2561
1416 ศธ 02109/ว17 ประกาศผลการรับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบอาหารกลางวัน ของสถานศึกษาในจังหวัดเลย ประจำปี 2561 3 กันยายน 2561
1415 ลย 0032.007/ว1364 การดำเนินกิจกรรมสำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว 3 กันยายน 2561
1414 ลย 0032.015/ว1362 อนุมัติ พผท.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พผท.ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ ปี 2561 3 กันยายน 2561
1413 ลย 0032.001.3/ว1361 ขอเชิญประชุม 3 กันยายน 2561
1412 ลย 72501.1/ว66 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 3 กันยายน 2561
1411 ลย 0032.001.3/ว1360 ขอเชิญประชุม 3 กันยายน 2561
1410 ลย 0006/ว58 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 3 กันยายน 2561
1409 ลย 78101/ว84 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ก.ย.61 3 กันยายน 2561
1408 ลย 71601/ว117 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภท ทั่วไปเป็นประเภท วิชาการ 3 กันยายน 2561
1407 ลย 71601/ว115 เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 กันยายน 2561
1406 ลย 75101/ว95 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 29 สิงหาคม 2561
1405 ลย 0032.001.3/ว1355 ขอเชิญประชุม 31 สิงหาคม 2561
1404 ลย 0032.001.3/ว1354 ขอเชิญประชุม 31 สิงหาคม 2561
1403 ลย 0032.001.3/ว1353 ขอเชิญประชุม 31 สิงหาคม 2561
1402 ลย 0032.001.3/ว1352 ขอเชิญประชุม 31 สิงหาคม 2561
1401 ลย 0032.001.3/ว1350 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 31 สิงหาคม 2561
1400 ลย77202/ว72 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากห้วย 31 สิงหาคม 2561
1399 ลย 0032.002/ว1349 ติดตามการฝึกภาคสนามของอสต. 31 สิงหาคม 2561
1398 ลย79301/ว167 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรุปผลการปฎิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
1397 ลย 0032.006/ว1346 แจ้งยกเลิกการประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้ 30 สิงหาคม 2561
1396 ลย 0023.9/ว464 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 30 สิงหาคม 2561
1395 ลย 0023.9/ว463 ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 30 สิงหาคม 2561
1394 ลย 0023.9/ว462 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนนทั่วไป อุดหนุนทั่วไปเพื่อการสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 30 สิงหาคม 2561
1393 ลย 0023.9/ว461 การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) 30 สิงหาคม 2561
1392 ลย 0023.9/ว460 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 สิงหาคม 2561
1391 ลย 0023.9/ว459 ขอทราบความคืบหน้าการจัดหาที่ดินสำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยแก่เจ้าภาพหลัก ตามแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย 30 สิงหาคม 2561
1390 ลย52005/ว291 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ฯ จังหวัดภูเก็ต 29 สิงหาคม 2561
1389 ลย52005/ว290 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการร่วมมือกับวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองเลย 29 สิงหาคม 2561
1388 ลย 0023.3/ว333 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29 สิงหาคม 2561
1387 ลย77202/ว70 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างบ้านกำนันเก่า หมู่ 8 29 สิงหาคม 2561
1386 ลย77202/ว69 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเมี่ยง-น้ำแคม หมู่ 5 29 สิงหาคม 2561
1385 ลย 0013/ว742 การอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลชุมชน 28 สิงหาคม 2561
1384 ลย 0032.006/ว1335 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างสุขในองค์กร 28 สิงหาคม 2561
1383 ลย 0032.001.3/ว1330 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 28 สิงหาคม 2561
1382 ลย 0032.001.3/ว1329 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 28 สิงหาคม 2561
1381 ลย 0032.001.3/ว1328 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 28 สิงหาคม 2561
1380 ลย 0032.001.3/ว1327 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 28 สิงหาคม 2561
1379 ลย 78101/ว83 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 27 สิงหาคม 2561
1378 ลย 0023.3/ว326 การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 27 สิงหาคม 2561
1377 ลย72501.3/ว63 ส่งรายงานผลการทดสอบน้ำประปาบาดาล 27 สิงหาคม 2561
1376 ลย52005/ว288 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลฯ 24 สิงหาคม 2561
1375 ลย 78401/ว58 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่ 2/2561 24 สิงหาคม 2561
1374 ลย 78401/ว57 แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 24 สิงหาคม 2561
1373 ลย 78401/ว56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาฯสมัยสามมัญสมัยที่3 ครั้งที่ 2/2561 24 สิงหาคม 2561
1372 ลย 72501.1/ว62 ขอเชิญประชุมชี้แจงฏโครงการแก้ไขปัีญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อ 23 สิงหาคม 2561
1371 ลย52003/ว284 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมแกนนำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ 23 สิงหาคม 2561
1370 ลย52003/ว283 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่องสำหรับ 23 สิงหาคม 2561
1369 ลย52003/ว282 การอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง ประจำปี ๒๕๖๑ 23 สิงหาคม 2561
1368 ลย52003/ว281 การอบรมแกนนำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ 22 สิงหาคม 2561
1367 ลย52003/ว280 การอบรมแกนนำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ 22 สิงหาคม 2561
1366 ลย 0015/ว413 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 22 สิงหาคม 2561
1365 ลย 0013/ว689 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระราชณาณวิสิทธิโสภณ(หลวงปู่ท่อน ญารธโร) 22 สิงหาคม 2561
1364 ลย 0032.001.2/ว1296 การจัดทำแผนคำของบลงทุน 5 ปี 22 สิงหาคม 2561
1363 ลย 72501.1/ว61 ขอความอนุเคราะห์ชวนเชิญประชาชนที่สนใจเข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน (การทำผ้าห่มนวมจากฝ้าย) 22 สิงหาคม 2561
1362 ลย 72501.1/ว60 ขอความอนุเคราะห์ชวนเชิญประชาชนที่สนใจเข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน (การทำผ้าห่มนวมจากฝ้าย) 22 สิงหาคม 2561
1361 ลย 72501.1/ว59 ขอความอนุเคราะห์ชวนเชิญประชาชนที่สนใจเข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน (การทำผ้าห่มนวมจากฝ้าย) 22 สิงหาคม 2561
1360 ลย 78101/ว82 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ 22 สิงหาคม 2561
1359 ลย 78101/ว81 ขอรับการสนับสนุนงานกีฬา 22 สิงหาคม 2561
1358 ลย 0032.007/ว1289 สรุปผลสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย รอบท่ี ๓ 21 สิงหาคม 2561
1357 ลย 74401/ว723 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 3 สิงหาคม 2561
1356 ลย52001/ว278 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ห้องผ่าตัด8ห้องโรงพยาบาลเลย 21 สิงหาคม 2561
1355 ลย 52202/ว118 ขอความอนุเคราหะ์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 21 สิงหาคม 2561
1354 ลย 0032.015/ว1281 สำรวจข้อมูลบริการและบุคลากรแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ 20 สิงหาคม 2561
1353 ลย 0032.015/ว1280 สำรวจข้อมูสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและคลินิกแพทย์แผนไทย 20 สิงหาคม 2561
1352 ลย 0032.006/ว1279 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 20 สิงหาคม 2561
1351 ลย 0032.015/ว1278 แจ้งประชาสัมพันธฺ์รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูรนวดไทย150ชม 20 สิงหาคม 2561
1350 ลย52003/ว277 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดี วิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
1349 ลย52003/ว276 งานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทยเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
1348 ลย52003/ว275 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดี วิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
1347 ลย52003/ว274 ขอความอนุเคราะห์ 17 สิงหาคม 2561
1346 ลย52003/ว273 ขอเชิญร่วทเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
1345 ลย52003/ว272 ขอเชิญร่วมการอบรมโครงการเด็กไทยฟันดี ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
1344 ลย52003/ว271 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการเด็กไทยฟันดี ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
1343 ลย52003/ว270 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 17 สิงหาคม 2561
1342 ลย52001/ว269 คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ 17 สิงหาคม 2561
1341 ลย 0032.007/ว1246 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย 16 สิงหาคม 2561
1340 ลย52606.2/ว70 ขอเชิญเข้าร่วมเปิดอบรม โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 สิงหาคม 2561
1339 ลย52606.2/ว69 ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมอบรม โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 สิงหาคม 2561
1338 ลย77202/ว67 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายนายวิ สอนชาติ หมู่ที่ 4 16 สิงหาคม 2561
1337 ลย 0032.015/ว1245 รายงานผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2561 16 สิงหาคม 2561
1336 ลย 78101/ว80 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน 15 สิงหาคม 2561
1335 ลย77202/ว66 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 15 สิงหาคม 2561
1334 ลย77202/ว65 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากห้วย หมู่ 6 15 สิงหาคม 2561
1333 ลย77202/ว64 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 15 สิงหาคม 2561
1332 ลย77202/ว63 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดใหม่เจริญธรรม หมู่ 2 15 สิงหาคม 2561
1331 ลย77202/ว62 แจ้งเตือนให้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 15 สิงหาคม 2561
1330 ลย 78101/ว79 ขอเชิญประชุมโครงการบริหารจัการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลโคกใหญ่ 15 สิงหาคม 2561
1329 ลย77202/ว61 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีสูบน้ำเมี่ยง 1 หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายข้างร้านเวียงจันทร์ หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางคำบ่อ หมู่ที่ 7 15 สิงหาคม 2561
1328 ลย 72501.1/ว56 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ่้าง 14 สิงหาคม 2561
1327 ลย 72501.1/ว55 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ่้าง 14 สิงหาคม 2561
1326 ลย 79102/ว76 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
1325 ลย52003/ว268 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 14 สิงหาคม 2561
1324 ลย 78101/ว78 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 10 สิงหาคม 2561
1323 ลย 78101/ว77 ขอเชิญประชุม 10 สิงหาคม 2561
1322 ลย52001/ว267 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพนักงานจ้าง 10 สิงหาคม 2561
1321 ลย52001/ว266 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพนักงานจ้าง 10 สิงหาคม 2561
1320 ลย52003/ว265 การต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10 สิงหาคม 2561
1319 ลย52003/ว264 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10 สิงหาคม 2561
1318 ลย52003/ว263 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10 สิงหาคม 2561
1317 ลย52003/ว262 การขอต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม 10 สิงหาคม 2561
1316 ลย52003/ว261 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 10 สิงหาคม 2561
1315 ลย 78101/ว76 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โคกใหญ่คัพ ครั้งที่ 1 10 สิงหาคม 2561
1314 ลย52003/ว260 การต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม 10 สิงหาคม 2561
1313 ลย 78101/ว75 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 10 สิงหาคม 2561
1312 ลย 78101/ว74 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธฺิภาพการบริหารจัดการน้ำประปา 10 สิงหาคม 2561
1311 ลย 0023.2/ว314 กำหนดการประเมินผลงานการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทีบยเป็นประสบการณ์เพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 10 สิงหาคม 2561
1310 ลย52005/ว259 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง ทม.เลย 9 สิงหาคม 2561
1309 ลย 0032.010/ว1230 ขอเชิญประชุมตรวจประเมิน ITA 9 สิงหาคม 2561
1308 ลย 0032.010/ว1229 แจ้งการส่งหลักฐานประเมิน ITA 9 สิงหาคม 2561
1307 ลย 0023.2/ว307 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 8 สิงหาคม 2561
1306 ลย 0032.001.2/ว1221 การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 8 สิงหาคม 2561
1305 ลย 76701/ว61 ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 8 สิงหาคม 2561
1304 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1216 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม 7 สิงหาคม 2561
1303 ลย 0032.007/ว1215 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 7 สิงหาคม 2561
1302 ลย 78101/ว73 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบ 9 7 สิงหาคม 2561
1301 ลย52005/ว257 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ประจำปี 2561 7 สิงหาคม 2561
1300 ลย 78101/ว72 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 6 สิงหาคม 2561
1299 ลย 0032.015/ว1210 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 6 สิงหาคม 2561
1298 ลย 0023.2/ว300 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 สิงหาคม 2561
1297 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1208 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ"แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" 4 สิงหาคม 2561
1296 ลย52001/ว256 ขอขอบคุณ 3 สิงหาคม 2561
1295 ลย 0032.007/ว1207 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 3 สิงหาคม 2561
1294 ศธ 02109/ว16 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โควตาของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการเลย 3 สิงหาคม 2561
1293 ลต(ลย)0002/ว46 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2 สิงหาคม 2561
1292 ศธ 02109/ว15 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โควตาของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการเลย 3 สิงหาคม 2561
1291 ลย 0032.001.3/ว1201 นัดกรรมการตรวจรับการจ้าง 3 สิงหาคม 2561
1290 ลต(ลย)0002/ว45 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2 สิงหาคม 2561
1289 ลต(ลย)0002/ว38 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2 สิงหาคม 2561
1288 ลย 0318/ว389 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2561 2 สิงหาคม 2561
1287 ลย 0318/ว388 ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน 2 สิงหาคม 2561
1286 ลย 0013/ว613 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย ฉบับ พ.ศ.2561 2 สิงหาคม 2561
1285 ลย 0013/ว613 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย ฉบับ พ.ศ.2561 2 สิงหาคม 2561
1284 ลย 75001/ว263 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ 2 สิงหาคม 2561
1283 ลย 0318/ว384 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน 2 สิงหาคม 2561
1282 ลย 0023.3/ว297 แจ้งเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มี "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" 2 สิงหาคม 2561
1281 ลย 78101/ว71 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ส.ค.61 2 สิงหาคม 2561
1280 ลย 0023.3/ว294 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 31 กรกฎาคม 2561
1279 ลย 0023.3/ว293 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 1 สิงหาคม 2561
1278 ลย77202/ว59 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากคาน 31 กรกฎาคม 2561
1277 ลย 72501.1/ว52 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 31 กรกฎาคม 2561
1276 ลย 78101/ว70 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 31 กรกฎาคม 2561
1275 ลย 72501.1/ว52 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 31 กรกฎาคม 2561
1274 ลย 0032.003/ว1160 แจ้งผลการคัเลือกบุคคลและองคืกรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขต 31 กรกฎาคม 2561
1273 ลย 0032.007/ว1159 ขอเชิญประชุมVDO Conference 31 กรกฎาคม 2561
1272 ลย 0013/ว649 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มทักษะการซื้อ-ขายสินค้าผ่านดิจิทัล จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย 26 กรกฎาคม 2561
1271 ลย 0032.001.2/ว1157 ขอเชิญประชุม 26 กรกฎาคม 2561
1270 ลย 0023.2/ว291 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 26 กรกฎาคม 2561
1269 ลย 0013/ว613 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย ฉบับ 2561 26 กรกฎาคม 2561
1268 ลย 73201/ว130 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์(ออกบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่) 26 กรกฎาคม 2561
1267 ลย 73201/ว129 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(รับบริจาคถังสีเก่าเพื่อจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน) 26 กรกฎาคม 2561
1266 ลย 73201/ว128 ขอเชิญเข้าร่วมการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ,คนพิการและผู้ติดเชี้อเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561
1265 ลย 73201/ว127 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้มารับเงินเบี้ยยังชีพ 26 กรกฎาคม 2561
1264 ลย 0032.015/ว1140 แจ้งแผนการออกติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย 25 กรกฎาคม 2561
1263 ลย 0032.015/ว1139 แจ้งแผนการออกติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย 25 กรกฎาคม 2561
1262 ลย 76701/ว59 การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 25 กรกฎาคม 2561
1261 ลย 0013/ว649 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มทักษะการซื้อ-ขายสินค้าผ่านดิจิทัล จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2561
1260 2/ว649 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มทักษะการซื้อ-ขายสินค้าผ่านดิจิทัล จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2561
1259 ลย 0013/ว649 ขเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มทักษะการซื้อ-ขายสินค้าผ่านดิจิทัล จากโครงข่ายเน็ตประช่รัฐจังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2561
1258 ลย52003/ว248 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรบชุมชนสุขภาพดีวิถีเลยสู่บ้านจัดการสุขภาพ 25 กรกฎาคม 2561
1257 ลย52003/ว247 ขอเชิญร่วมการอบรมชุมชนสุขภาพดีวิถีเลยสู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี า๒๕๖๑ 25 กรกฎาคม 2561
1256 ลย 78101/ว69 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 25 กรกฎาคม 2561
1255 ลย 0032.015/ว1129 แจ้งแผนการออกติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย 24 กรกฎาคม 2561
1254 ลย 0032.007/ว1128 ขอส่งสำเนาคำสั่ง 24 กรกฎาคม 2561
1253 ลย 0032.007/ว1127 ขอส่งสำเนาคำสั่ง 24 กรกฎาคม 2561
1252 ลย 0023.3/ว282 การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 24 กรกฎาคม 2561
1251 ลย 78101/ว68 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 กรกฎาคม 2561
1250 ลย52003/ว245 การตรวจประเมินการดำเนินงานตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 24 กรกฎาคม 2561
1249 ลย52003/ว244 การตรวจประเมินการดำเนินงานตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 24 กรกฎาคม 2561
1248 ลย 0032.007/ว1124 ขอให้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 24 กรกฎาคม 2561
1247 ลย 73201/ว122 กกกกก 23 กรกฎาคม 2561
1246 ลย 73201/ว121 1111 23 กรกฎาคม 2561
1245 ลย 78101/ว67 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 23 กรกฎาคม 2561
1244 ลย 78101/ว66 ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 23 กรกฎาคม 2561
1243 ลย 76701/ว56 ประชาสัมพันธ์การประกวดหมู่บ้านสะอาด 23 กรกฎาคม 2561
1242 ลย 76701/ว54 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐเข้าร่วมโครงการสร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งเเละยั่งยืน 23 กรกฎาคม 2561
1241 ลย52001/ว243 ขอความร่วมมือตรวจสอบตามโครงการตรวจมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ 23 กรกฎาคม 2561
1240 ลย52005/ว242 ขออนุญาตนำนักกีฬากรีฑาฝึกซ้อม ตัวแทนทีมเทศบาลเมืองเลย 20 กรกฎาคม 2561
1239 ลย 0032.007/ว1114 ส่งแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดเลยและมาตรการป้องกันควบคุมโรค 20 กรกฎาคม 2561
1238 ลย 0032.007/ว1113 ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการฯ 20 กรกฎาคม 2561
1237 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1111 ขอส่งสรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 20 กรกฎาคม 2561
1236 ลย 0023.5/ว281 การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 19 กรกฎาคม 2561
1235 ลย 76701/ว53 การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร อถล. 19 กรกฎาคม 2561
1234 ลย 76701/ว52 โครงการรับบริจาคถังสีเก่าเพื่อจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน 19 กรกฎาคม 2561
1233 ลย 76701/ว51 การขับเคลื่อนโครงการเเม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลด ปริมาณเเละคัดเเยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 19 กรกฎาคม 2561
1232 ลย 0032.001.1/ว1109 ขอเชิญประชุม 19 กรกฎาคม 2561
1231 ลย52006/ว239 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 19 กรกฎาคม 2561
1230 ลย 0023.3/ว279 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุ กรมอนามัย 420 ชั่วโมง 19 กรกฎาคม 2561
1229 ลย 0032.007/ว1101 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 19 กรกฎาคม 2561
1228 ลย 0032.007/ว1100 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 19 กรกฎาคม 2561
1227 ลย 0032.007/ว1099 ขอให้ดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) กรณีโรคไข้เลือดออก 19 กรกฎาคม 2561
1226 ลย 0032.001.1/ว1097 ส่งประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของสสจ.เลย 18 กรกฎาคม 2561
1225 ลย52003/ว238 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 18 กรกฎาคม 2561
1224 ลย52003/ว237 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 18 กรกฎาคม 2561
1223 ลย52005/ว236 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดต้นเทียนพรรษาและการตกแต่งรถ 18 กรกฎาคม 2561
1222 ลย52005/ว235 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนแห่และการแสดงประกอบ 18 กรกฎาคม 2561
1221 ลย 0023.2/ว276 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 17 กรกฎาคม 2561
1220 ลย 0023.2/ว275 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วรตำบล 17 กรกฎาคม 2561
1219 ลย52001/ว234 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาดฯ 66 พรรษา 17 กรกฎาคม 2561
1218 ลย 76701/ว49 ประชาสัมพันธ์โครงการเว็ปไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน 17 กรกฎาคม 2561
1217 ลย52001/ว233 ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรขนาดใหญ่ 17 กรกฎาคม 2561
1216 ลย52005/ว232 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 17 กรกฎาคม 2561
1215 ลย 0032.010/ว1092 แจ้งผลการประเมินITA 17 กรกฎาคม 2561
1214 ลย 0006/ว57 ขอเชิญประชุม 17 กรกฎาคม 2561
1213 ลย 76701/ว48 ขอความอนุเคราะห์เเจ้งผู้ให้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ให้ลงทะเบียนสวัสดิการเเห่งรัฐ ฯ 16 กรกฎาคม 2561
1212 ลย77301/ว1 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา จังหวัดคุณธรรม 16 กรกฎาคม 2561
1211 ลย 0032.001.1/ว1089 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กค.61 16 กรกฎาคม 2561
1210 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1088 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ NCD Forum 2018 16 กรกฎาคม 2561
1209 ลย 0023.3/ว273 การจัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ 13 กรกฎาคม 2561
1208 ลย 0015/ว357 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดห้องประชุม 13 กรกฎาคม 2561
1207 ลย52003/ว229 ขอความร่วมมือทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในสถานศึกษา และเผยแพร่ทบความเรื่องโรคไข้เลือดออก 13 กรกฎาคม 2561
1206 ลย52003/ว228 ขอความร่วมมือทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในสถานศึกษา และเผยแพร่ทบความเรื่องโรคไข้เลือดออก 13 กรกฎาคม 2561
1205 ลย52001/ว227 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้วฯ 12 กรกฎาคม 2561
1204 ลย52003/ว226 ขอความร่วมมือดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 12 กรกฎาคม 2561
1203 ลย52003/ว225 ขออนุญาตให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 12 กรกฎาคม 2561
1202 ลย52003/ว224 ขอความร่วมมือดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 12 กรกฎาคม 2561
1201 ลย52003/ว223 ขออนุญาตให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 12 กรกฎาคม 2561
1200 ลย52003/ว222 ขออนุญาตให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 12 กรกฎาคม 2561
1199 ลย77202/ว53 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 12 กรกฎาคม 2561
1198 ลย 0032.006/ว1079 ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลยปีการศึกษา 2562 12 กรกฎาคม 2561
1197 ลย77202/ว52 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 12 กรกฎาคม 2561
1196 ลย52003/ว221 ส่งรายงานการรับ จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 3 12 กรกฎาคม 2561
1195 ลย 78101/ว65 แจ้งเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อปพร. 11 กรกฎาคม 2561
1194 ลย 78101/ว64 แจ้งผู้มีรายชื่อฝึกอบรม อปพร.ให้มาวัดตัวเพื่อตัดชุดเครื่องแบบ 11 กรกฎาคม 2561
1193 ลย 0023.2/ว272 ขอเชิญประชุม 11 กรกฎาคม 2561
1192 ลย 0023.2/ว271 ขอเชิญประชุม 11 กรกฎาคม 2561
1191 ลย 0023.2/ว270 ขอเชิญประชุม 11 กรกฎาคม 2561
1190 ลย 0032.007/ว1071 เชิญร่สมจัดทำแนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออก 11 กรกฎาคม 2561
1189 ลย77202/ว49 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสีดา หมู่ที่ 6 11 กรกฎาคม 2561
1188 ลย 0032.007/ว1069 เชิญรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 10 กรกฎาคม 2561
1187 ลย 0032.007/ว1067 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 10 กรกฎาคม 2561
1186 ลย 0032.015/ว1064 แจ้งแผนการออกติดตามการดำเนินงานบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10 กรกฎาคม 2561
1185 ลย 73201/ว111 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและขอความร่วมมือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาหมู่บ้านตำบลนาดอกคำ 10 กรกฎาคม 2561
1184 ลย 73201/ว110 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 10 กรกฎาคม 2561
1183 ลย52001/ว218 ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2561 10 กรกฎาคม 2561
1182 ลย 0032.015/ว1062 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 9 กรกฎาคม 2561
1181 ลย 78101/ว63 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน 9 กรกฎาคม 2561
1180 ลย 78101/ว62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน 9 กรกฎาคม 2561
1179 ลย 78101/ว61 ขอส่งข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 9 กรกฎาคม 2561
1178 ลย 0032.007/ว1061 แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ ๑ รพ./รพ.สต. ๑ วัด 9 กรกฎาคม 2561
1177 ลย77202/ว48 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมี่ยง 1 บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 9 กรกฎาคม 2561
1176 ลย 78101/ว60 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 9 กรกฎาคม 2561
1175 ลย 75101/ว65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 9 กรกฎาคม 2561
1174 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1054 ขอส่งแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพของการดำเนินงาน CKD 7 กรกฎาคม 2561
1173 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1053 ขอส่งสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์สัญญาณอันตราย Stroke STEMI 7 กรกฎาคม 2561
1172 ลย 0032.001.1/ว1050 ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจรับการตรวจราชการฯ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 6 กรกฎาคม 2561
1171 ลย 0023.3/ว269 ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 6 กรกฎาคม 2561
1170 ลย 0032.001.1/ว1048 ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานด้านการลดการใช้พลังงานของสสจ.เลย 6 กรกฎาคม 2561
1169 ลย52003/ว216 ขอเชิญร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 6 กรกฎาคม 2561
1168 ลย79301/ว136 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 6 กรกฎาคม 2561
1167 ลย79301/ว135 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 6 กรกฎาคม 2561
1166 ลย52003/ว215 กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา 6 กรกฎาคม 2561
1165 ลย 0032.001.2/ว1038 ขอรับการสนับสนุนบุคลาร 5 กรกฎาคม 2561
1164 ลย 76701/ว43 ปชส. โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 5 กรกฎาคม 2561
1163 ลย 78101/ว59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 4 กรกฎาคม 2561
1162 ลย52003/ว213 การต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4 กรกฎาคม 2561
1161 ลย52003/ว212 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4 กรกฎาคม 2561
1160 ลย 0032.015/ว1015 แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่น 4 กรกฎาคม 2561
1159 ลย 73801/ว319 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารกกดู่สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 3 กรกฎาคม 2561
1158 ลย 73801/ว303 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารกกดู่สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 3 กรกฎาคม 2561
1157 ลย 73801/ว302 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารกกดู่สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 3 กรกฎาคม 2561
1156 ลย 72501.1/ว43 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561
1155 ลย 78101/ว58 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ก.ค.61 2 กรกฎาคม 2561
1154 ลย 0318/ว326 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 29 มิถุนายน 2561
1153 ลย 0318/ว325 การรายงานพื้นที่เป้าหมาย/แผนดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 29 มิถุนายน 2561
1152 ลย 0318/ว324 รับสม้ัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสายบริหาร กระทรวงมหาดไทย 29 มิถุนายน 2561
1151 ลย 0318/ว323 ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 29 มิถุนายน 2561
1150 ลย 0318/ว322 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียญชาญ 29 มิถุนายน 2561
1149 ลย 0318/ว321 การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ อปท. 29 มิถุนายน 2561
1148 ลย 0318/ว320 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561
1147 ลย 0318/ว319 โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 มิถุนายน 2561
1146 ลย 0318/ว318 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำขเอมูลโครงการพื้นฐาน 29 มิถุนายน 2561
1145 ลย 0318/ว317 เปลี่ยนแปลงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 29 มิถุนายน 2561
1144 ลย 0318/ว316 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 29 มิถุนายน 2561
1143 ลย 0318/ว315 โครงการรับบริจาคถังสีเก่าเพื่อจัดทำถังขยะเปี่ยกครัวเรือน 29 มิถุนายน 2561
1142 ลย 0318/ว314 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารูปโภค 29 มิถุนายน 2561
1141 ลย 0318/ว313 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรอบ 29 มิถุนายน 2561
1140 ลย 0318/ว312 โครงการประกวดสวนสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มิถุนายน 2561
1139 ลย 0318/ว311 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผู้บริหารท้องถิ่น 29 มิถุนายน 2561
1138 ลย 0032.001.3/ว1007 นัดกรรมการตรวจรับการจ้าง 29 มิถุนายน 2561
1137 ลย 0032.015/ว1004 ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 29 มิถุนายน 2561
1136 ลย52003/ว209 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ตามโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 29 มิถุนายน 2561
1135 ลย52003/ว208 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ตามโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 29 มิถุนายน 2561
1134 ลย 0032.007/ว1002 ส่งสื่อความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส 28 มิถุนายน 2561
1133 ลย 78101/ว57 แจ้งผู้มีรายชื่ออบรม อปพร ให้มาวัดตัวเพื่อตัดชุดเครื่องแบบ 28 มิถุนายน 2561
1132 ลย 72501.1/ว43 ขอส่งสำเนาคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุ 28 มิถุนายน 2561
1131 ลย 0032.001.1/ว988 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเหรียญที่ระลึก111ปี การประกาศตั้งเมืองเลย 28 มิถุนายน 2561
1130 ลย 72501.1/ว42 เชิญร่วมเป็นเกียรในพิธีเปิดกองทุนขยะทองคำเพื่อการสงเคราะห์เทศบาลตำบลบธาตุ 27 มิถุนายน 2561
1129 ลย 0032.001.1/ว987 ส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน 2561
1128 ลย 0032.003/ว985 ขอเชิญแพทย์และพยาบาลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลเลยและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 27 มิถุนายน 2561
1127 ลย52001/ว207 ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 27 มิถุนายน 2561
1126 ลย 0023.3/ว260 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 26 มิถุนายน 2561
1125 ลย 0013/ว556 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานสถิติ จังหวัดเลย ฉบับที่ พ.ศ.2561 26 มิถุนายน 2561
1124 ลย79301/ว128 เชิญร่วมงานหมู่บ้านนำร่องในโครงการอิปุ่มร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ 26 มิถุนายน 2561
1123 ลย77202/ว44 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังร้านรุ่งฤทัย หมู่ที่ 9 26 มิถุนายน 2561
1122 ลย77202/ว43 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางดับ หมู่ที่ 9 26 มิถุนายน 2561
1121 ลย 0013/ว558 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับจังหวัดเลย 26 มิถุนายน 2561
1120 ลย 0013/ว557 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับจังหวัดเลย 26 มิถุนายน 2561
1119 ลย 0032.007/ว984 แจ้งแผนประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2561 26 มิถุนายน 2561
1118 ลย 0032.007/ว983 แจ้งผลการประเมินSRRTรพ.สต. 26 มิถุนายน 2561
1117 ลย 0013/ว557 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับจังหวัดเลย 26 มิถุนายน 2561
1116 ลย 0032.007/ว982 ขอยกเลิกการประชุม 26 มิถุนายน 2561
1115 ลย 0013/ว557 ขอเชิญร่วมเป้นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับจังหวัดเลย 26 มิถุนายน 2561
1114 ลย 0023.10/ว142 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย 25 มิถุนายน 2561
1113 ลย77202/ว42 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณสมพาน หมู่ที่ 9 26 มิถุนายน 2561
1112 ลย 1018.1/ว365 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค 25 มิถุนายน 2560
1111 ลย 0023.10/ว364 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค 25 มิถุนายน 2561
1110 ลย52001/ว206 ขอขอบคุณ 25 มิถุนายน 2561
1109 ลย 0032.001.1/ว979 ขอให้ส่งคืนบ้านพัก 25 มิถุนายน 2561
1108 ลย 0008.01/ว850 แจ้งให้เกษตรกรโครงการ5ประสานสืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงปี2561 25 มิถุนายน 2561
1107 ลย 78101/ว56 การดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลโคกใหญ่ 25 มิถุนายน 2561
1106 ลย72501.3/ว41 ขอเชิญประชุม 25 มิถุนายน 2561
1105 ลย 0032.007/ว978 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 25 มิถุนายน 2561
1104 ลย77202/ว41 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างที่จอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 25 มิถุนายน 2561
1103 ลย 0032.003/ว977 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 25 มิถุนายน 2561
1102 ลย52003/ว204 ขอเชิญประชุม 25 มิถุนายน 2561
1101 ลย77202/ว40 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 25 มิถุนายน 2561
1100 ลย 0032.003/ว973 ขอความร่วมมือส่งตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 22 มิถุนายน 2561
1099 ลย52003/ว201 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 22 มิถุนายน 2561
1098 ลย52003/ว200 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 22 มิถุนายน 2561
1097 ลย 0318/ว308 ขอเชิญประชุมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561 22 มิถุนายน 2561
1096 ลย 0318/ว306 สรุปผลการประชุม ก.จ. และ ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่5/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 22 มิถุนายน 2561
1095 ลย 0318/ว305 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม นมโรงเรียน 22 มิถุนายน 2561
1094 ลย 0318/ว304 แจ้งเลขที่เอกสารโอยขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรแกครองส่วนท้องุถิ่น 22 มิถุนายน 2561
1093 ลย 0318/ว302 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น 22 มิถุนายน 2561
1092 ลย 0318/ว301 มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 22 มิถุนายน 2561
1091 ลย 0318/ว300 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2560 22 มิถุนายน 2561
1090 ลย 0318/ว299 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท 22 มิถุนายน 2561
1089 ลย 0318/ว298 การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทริย์หรือบยะเปียกครัวเรือน 22 มิถุนายน 2561
1088 ลย 0028/ว1875 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1087 ลย 0318/ว297 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจนุเบกษา ของ อปท. 22 มิถุนายน 2561
1086 ลย 0028/ว1874 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1085 ลย 0318/ว296 โครงการประกวดสวนสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 มิถุนายน 2561
1084 ลย 0318/ว295 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต.จังหวัด 22 มิถุนายน 2561
1083 ลย 0028/ว1873 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1082 ลย 0318/ว294 ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2562 ของ อปท. 22 มิถุนายน 2561
1081 ลย 0028/ว1872 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1080 ลย 0318/ว293 แจ้งการแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 22 มิถุนายน 2561
1079 ลย 0028/ว1871 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1078 ลย 0028/ว1870 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1077 ลย 0318/ว292 ้เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561 22 มิถุนายน 2561
1076 ลย 0318/ว291 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 22 มิถุนายน 2561
1075 ลย 0028/ว1869 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1074 ลย 0028/ว1868 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1073 ลย 0028/ว1867 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1072 ลย 0028/ว1866 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1071 ลย 0028/ว1865 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1070 ลย 0028/ว1864 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1069 ลย 0028/ว1863 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1068 ลย 0028/ว1862 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1067 ลย 0028/ว1861 ขอความร่วมมือประสานผู้ลงทะเบียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 22 มิถุนายน 2561
1066 ลย 0005/ว26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้สูงอายุ 61 22 มิถุนายน 2561
1065 ลย 0005/ว25 ขอความอนุเคราะห์ประฃาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาเเละผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้สูงอายุ 2561 21 มิถุนายน 2561
1064 ศธ 02109/ว5 ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวประชุมชี้แจง อาหารกลางวันดีเด่น 21 มิถุนายน 2561
1063 ลย 79102/ว51 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561
1062 ลย 78101/ว55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สิทธิแะสวัสดิการสำหรับบุคคลที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 21 มิถุนายน 2561
1061 ลย52003/ว198 การจัดตั้งสถาที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 21 มิถุนายน 2561
1060 ลย 78101/ว54 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึ่งพอใจผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 21 มิถุนายน 2561
1059 ลย52005/ว197 เชิญประชุม 20 มิถุนายน 2561
1058 ลย 0032.001.1/ว952 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 20 มิถุนายน 2561
1057 ลต(ลย)0002/ว37 การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก)ฉบับผ่านการพิจารณาของกรรมการกฤษฎีกา 18 มิถุนายน 2561
1056 ลต(ลย)0002/ว37 การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก)ฉบับผ่านการพิจารณาของกรรมการกฤษฎีกา 18 มิถุนายน 2561
1055 ลต(ลย)0002/ว39 การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก)ฉบับผ่านการพิจารณาของกรรมการกฤษฎีกา 18 มิถุนายน 2561
1054 ลต(ลย)0002/ว38 การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก)ฉบับผ่านการพิจารณาของกรรมการกฤษฎีกา 18 มิถุนายน 2561
1053 ลต(ลย)0002/ว37 การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก)ฉบับผ่านการพิจารณาของกรรมการกฤษฎีกา 18 มิถุนายน 2561
1052 ลต(ลย)0002/ว37 การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก)ฉบับผ่านการพิจารณาของกรรมการกฤษฎีกา 18 มิถุนายน 2561
1051 ลต(ลย)0002/ว37 การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก)ฉบับผ่านการพิจารณาของกรรมการกฤษฎีกา 18 มิถุนายน 2561
1050 ลต(ลย)0002/ว37 การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก)ฉบับผ่านการพิจารณาของกรรมการกฤษฎีกา 18 มิถุนายน 2561
1049 ลต(ลย)070/ว37 การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก)ฉบับผ่านการพิจารณาของกรรมการกฤษฎีกา 19 มิถุนายน 2561
1048 ลย 0032.001.1/ว945 รายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 19 มิถุนายน 2561
1047 ลย 0032.201.1.01/ว3 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 19 มิถุนายน 2561
1046 ลย 0032.201.1.01/ว2 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 19 มิถุนายน 2561
1045 ลย 0032.201.1.01/ว1 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 19 มิถุนายน 2561
1044 ลย 0034/ว13 ขอนิมนต์/เชิญประชุม 18 มิถุนายน 2561
1043 ลย 78101/ว53 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 18 มิถุนายน 2561
1042 ลย 78101/ว52 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโรคไข้เลือดออก 18 มิถุนายน 2561
1041 ลย 73101/ว50 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 18 มิถุนายน 2561
1040 ลย 0032.015/ว939 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง " แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่้วยศาสตร์จตุรธาตจิตพรหม" 15 มิถุนายน 2561
1039 ลย 0032.007/ว938 ขอเชิญแพทย์ พยาบาลร่วมประชุม 15 มิถุนายน 2561
1038 ลย 0032.007/ว936 สำนักระบาดวิทยาขอเข้าพื้นท่ีสอบสวนวัณโรค 15 มิถุนายน 2561
1037 ลย52005/ว192 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ 14 มิถุนายน 2561
1036 ลย52005/ว191 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ 14 มิถุนายน 2561
1035 ลย77202/ว39 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 14 มิถุนายน 2561
1034 ลย52005/ว190 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ 14 มิถุนายน 2561
1033 ลย52005/ว189 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ประสานงานการจัดทำต้นเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ 14 มิถุนายน 2561
1032 ลย52005/ว188 ขอรับบริจาคปัจจัยสมทบการจัดทำต้นเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ 14 มิถุนายน 2561
1031 ลย 0032.007/ว935 กำหนดการประเมินรับรองSRRTอำเภอ ปี2561 14 มิถุนายน 2561
1030 ลย52004/ว187 เชิญประชุม 14 มิถุนายน 2561
1029 ลย77202/ว38 แจ้งให้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 14 มิถุนายน 2561
1028 ลย75401/ว30 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14" "กินหมากคะนัดไร่ม่วง เว้าภาษาถิ่น นุ่งซิ่นไทเลย" 8 มิถุนายน 2561
1027 ลย75401/ว30 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14 " "กินหมากคะนัดไร่ม่วง เว้าภาษาถิ่น นุ่งซิ่นไทเลย" 8 มิถุนายน 2561
1026 ลย52004/ว185 เชิญประชุมคณะกรรมการร่าง TOR โครงการระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 13 มิถุนายน 2561
1025 ลย52004/ว15 เชิญประชุมคณะกรรมการร่าง TOR โครงการระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 13 มิถุนายน 2561
1024 ลย75401/ว30 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14 " "กินหมากคะนัดไร่ม่วง เว้าภาษาถิ่น นุ่งซิ่นไทเลย" 8 มิถุนายน 2561
1023 ลย75401/ว30 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔" "กินหมากคะนัดไร่ม่วง เว้าภาษาถิ่น นุ่งซิ่นไทเลย" 8 มิถุนายน 2561
1022 ลย75401/ว30 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔" "กินหมากคะนัดไร่ม่วง เว้าภาษาถิ่น นุ่งซิ่นไทเลย" 8 มิถุนายน 2561
1021 ลย 0015/ว291 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 13 มิถุนายน 2561
1020 ลย52003/ว184 การจัดตั้งสถาที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 13 มิถุนายน 2561
1019 ลย75401/ว30 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔ " "กินหมากคะนัดไร่ม่วง เว้าภาษาถิ่น นุ่งซิ่นไทเลย" 8 มิถุนายน 2561
1018 ลย52003/ว183 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 13 มิถุนายน 2561
1017 ลย52003/ว182 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 13 มิถุนายน 2561
1016 ลย 72401/ว97 การแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการประเมิณผลงานพนักงานส่วนตำบล เพื่อเลื่อระดับของตำแหน่งประเภทวิชาการ จากระดับปฏิบัติการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 13 มิถุนายน 2561
1015 ลย52007/ว181 ขอเชิญประชุมประชาคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 4 13 มิถุนายน 2561
1014 ลย52003/ว180 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
1013 ลย52003/ว179 ขอเชิญประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 13 มิถุนายน 2561
1012 ลย 0008.01/ว778 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาราชการในพื้นที่จังหวัดเลย 12 มิถุนายน 2561
1011 ลย 0023.2/ว246 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 12 มิถุนายน 2561
1010 ลย 0032.001/ว921 เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการประเมินไขว้ NCD CKD 12 มิถุนายน 2561
1009 ลย52005/ว178 ขออให้นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 12 มิถุนายน 2561
1008 ลย52005/ว177 ขออนุญาตให้ประธานสภา/ผู้บริหารสภาเด็กและเยาชนเทศบาลเมืองเลยเข้าร่วมประชุม 12 มิถุนายน 2561
1007 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว904 แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 11 มิถุนายน 2561
1006 ลย77202/ว37 ผู้ค้่างชำระภาษีบำรุงท้องที่ 11 มิถุนายน 2561
1005 ลย52003/ว175 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 11 มิถุนายน 2561
1004 ลย52003/ว174 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 11 มิถุนายน 2561
1003 ลย52003/ว173 การจัดตั้งสถาที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 11 มิถุนายน 2561
1002 ลย52003/ว172 การจัดตั้งสถาที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 11 มิถุนายน 2561
1001 ลย 0023.3/ว236 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกลป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ 11 มิถุนายน 2561
1000 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 11 มิถุนายน 2561
999 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 11 มิถุนายน 2561
998 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 11 มิถุนายน 2561
997 ลย77202/ว33 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย 11 มิถุนายน 2561
996 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 11 มิถุนายน 2561
995 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 11 มิถุนายน 2561
994 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 11 มิถุนายน 2561
993 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 11 มิถุนายน 2561
992 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 11 มิถุนายน 2561
991 ลย75401/ว111 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 5 มิถุนายน 2561
990 ลย75401/ว27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 5 มิถุนายน 2561
989 ลย 0023.3/ว226 รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง 8 มิถุนายน 2561
988 ลย 0023.3/ว225 รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง 8 มิถุนายน 2561
987 ลย 75101/ว65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 8 มิถุนายน 2561
986 ลย 0032.007/ว893 ขอเชิญประชุม 8 มิถุนายน 2561
985 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว891 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 8 มิถุนายน 2561
984 ลย75401/ว26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวฉบับพิเศษเดือนมิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561
983 ลย77202/ว32 ให้ชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 8 มิถุนายน 2561
982 ลย77202/ว31 ขอเชิญประชุมลูกหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 8 มิถุนายน 2561
981 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
980 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
979 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
978 ลย 0013/ว915 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
977 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
976 ลย 0032.015/ว881 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 7 มิถุนายน 2561
975 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
974 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
973 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
972 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
971 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
970 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
969 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564 ) 7 มิถุนายน 2561
968 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564) 7 มิถุนายน 2561
967 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564) 7 มิถุนายน 2561
966 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564) 7 มิถุนายน 2561
965 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564) 7 มิถุนายน 2561
964 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564) 7 มิถุนายน 2561
963 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ..2561-2564) 7 มิถุนายน 2561
962 ลย 0013/ว914 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) 7 มิถุนายน 2561
961 ลย 0032.006/ว868 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลยปีการศึกษา 2562 7 มิถุนายน 2561
960 ลย 0032.006/ว867 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลยปีการศึกษา 2562 7 มิถุนายน 2561
959 ลย 0023.9/ว258 การฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้เรื่องขั้นตอนการจัดทำแผนที่แม่บทตามโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 7 มิถุนายน 2561
958 ลย 0023.9/ว257 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 7 มิถุนายน 2561
957 ลย 0023.9/ว256 การดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ 7 มิถุนายน 2561
956 ลย 72501.1/ว39 เชิญประชาคมระดับตำบล 7 มิถุนายน 2561
955 ลย 72501.1/ว38 เชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 มิถุนายน 2561
954 ลย 72501.1/ว37 เชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 มิถุนายน 2561
953 ลย 0032.007/ว857 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ ๑๗ เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDS Workshop ๒๕๑๘) 6 มิถุนายน 2561
952 ลย 72501.1/ว36 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 6 มิถุนายน 2561
951 ลย 72501.1/ว35 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกรับสมัครสมาชิกกองทุนยขยะทองคำฯ 6 มิถุนายน 2561
950 ลย 78101/ว51 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 6 มิถุนายน 2561
949 ลย 0032.010/ว856 แจ้งกำชับให้ส่งหลักฐานประเมิน ITA 6 มิถุนายน 2561
948 ลย 72501.1/ว34 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 6 มิถุนายน 2561
947 ลย 71801/ว57 ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 5 มิถุนายน 2561
946 ลย 78101/ว50 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5 มิถุนายน 2561
945 ลย 0023.3/ว220 ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลการดำเนิโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า 5 มิถุนายน 2561
944 ลย52001/ว168 แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมือง 5 มิถุนายน 2561
943 ลย52001/ว167 แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมือง 5 มิถุนายน 2561
942 ลย52001/ว166 แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมือง 5 มิถุนายน 2561
941 ลย52001/ว165 แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมือง 5 มิถุนายน 2561
940 ลย 0032.015/ว852 ขอเชิญอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับพผท. ครั้งที่ 7 4 มิถุนายน 2561
939 ลย 0032.015/ว851 อนุมัติให้บุคลากรแพทย์แผนไทยใหม่ ปี 2561 ฝึกประสบการณ์ 4 มิถุนายน 2561
938 ลย 0032.015/ว850 ขอส่งบุคลากรแพทย์แผนไทยใหม่ ปี 2561 ฝึกประสบการณ์ 4 มิถุนายน 2561
937 ลย75401/ว19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 31 พฤษภาคม 2561
936 ลย75401/ว19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 31 พฤษภาคม 2561
935 ลย75401/ว12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 31 พฤษภาคม 2561
934 ลย 76701/ว38 ขอความอนุเคราะห์เเจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 1 มิถุนายน 2561
933 ลย52003/ว164 ขอเชิญประชุม 1 มิถุนายน 2561
932 ลย52005/ว163 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 มิถุนายน 2561
931 ลย 0032.007/ว830 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 มิถุนายน 2561
930 ลย 0023.3/ว218 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 1 มิถุนายน 2561
929 ลย 0032.001.2/ว828 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางค่าตอบแทน และอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม 31 พฤษภาคม 2561
928 ลย52007/ว162 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพฯ 31 พฤษภาคม 2561
927 ลย 0023.9/ว251 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2561 31 พฤษภาคม 2561
926 ลย 0023.9/ว250 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรแกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 พฤษภาคม 2561
925 ลย52005/ว161 ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31 พฤษภาคม 2561
924 ลย 0032.007/ว824 แนวทางการสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรคตื้อยาเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 30 พฤษภาคม 2561
923 ลย 0032.014/ว823 รายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 30 พฤษภาคม 2561
922 ลย 0032.003/ว822 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลพฤติกรรมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงาน ปี ๒๕๖๑ 30 พฤษภาคม 2561
921 ลย52003/ว160 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 30 พฤษภาคม 2561
920 ลย 0013/ว479 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 30 พฤษภาคม 2561
919 ลย 0013/ว479 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 30 พฤษภาคม 2561
918 ลย 78101/ว49 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ มิ.ย.61 30 พฤษภาคม 2561
917 ลย52005/ว159 ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเข้าร่วมโครงการค่ายสัมพันธ์เพื่อน้อง 30 พฤษภาคม 2561
916 ลย 0032.002/ว815 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 61 28 พฤษภาคม 2561
915 ลย 0032.002/ว814 การติดตามและการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 61 28 พฤษภาคม 2561
914 ลย 73201/ว86 ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ประจำเดือน มิถุนายน 2561 28 พฤษภาคม 2561
913 ลย 73201/ว85 ขอเชิญเข้าร่วมการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ,คนพิการและผู้ติดเชี้อเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 28 พฤษภาคม 2561
912 ลย 0032.003/ว812 ขอแจ้งแผนการดำเนินงานเก็บข้อมูลเพื่อเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ๐-๕ ปี 28 พฤษภาคม 2561
911 ลย52005/ว158 ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 28 พฤษภาคม 2561
910 ลต(ลย)0002/ว32 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 24 พฤษภาคม 2561
909 ลย 0032.003/ว805 ขอเชิญประชุม 25 พฤษภาคม 2561
908 ลย52003/ว157 ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย 25 พฤษภาคม 2561
907 ลย52003/ว156 ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดเต้นแอโรบิก 25 พฤษภาคม 2561
906 ลย52003/ว155 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติสนับสนุนกิจกรรมในงานมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปี ๒๕๖๑ 25 พฤษภาคม 2561
905 ลย52003/ว154 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปี ๒๕๖๑ 25 พฤษภาคม 2561
904 ลย 0003/ว11 การรับรองรายงานการประชุมการพิจาณาตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลย ปี 2561 ไตรมาสที่ 1/2561 25 พฤษภาคม 2561
903 ลย 0003/ว10 การรับรองรายงานการประชุมการพิจาณาตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลย ปี 2561 ไตรมาสที่ 1/2561 25 พฤษภาคม 2561
902 ลย 78101/ว48 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 25 พฤษภาคม 2561
901 ลย52001/ว153 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 25 พฤษภาคม 2561
900 ลย52001/ว152 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 25 พฤษภาคม 2561
899 ลย52001/ว151 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 25 พฤษภาคม 2561
898 ลย 0032.003/ว801 แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดผูแลผู้สูงอายุดีเด่น จังหวัดเลย 25 พฤษภาคม 2561
897 ลย 0023.3/ว211 ประชาสัมพันธ์ 25 พฤษภาคม 2561
896 ลย 0023.3/ว210 การแก้ไขปัญหาหนี้สินสาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น 25 พฤษภาคม 2561
895 ลย 0032.006/ว798 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมเรื่องเงินทองต้องวางแผน 24 พฤษภาคม 2561
894 ลย 0032.015/ว791 ขอข้อมุูลการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย กลุ่มวัยและโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยเวชศาสตร์บูรณาเพ่ือผู้สูงอายุฯ 24 พฤษภาคม 2561
893 ลย 0032.007/ว790 แจ้งการเปิดใช้งานโปรแกรม RTCM+(Real Time Cohort Monitoring Plus) 24 พฤษภาคม 2561
892 ลย 0032.007/ว789 ผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย รอบที่ ๒ 24 พฤษภาคม 2561
891 ลย 0032.007/ว788 การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและการรายงานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 24 พฤษภาคม 2561
890 ลย 0032.007/ว787 ผลการรับรองมาตรฐานSRRTปี2559 24 พฤษภาคม 2561
889 ลย 0031/ว1 การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 23 พฤษภาคม 2561
888 ลย 0023.3/ว202 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 23 พฤษภาคม 2561
887 ลย 0006/ว55 ขอเชิญประชุมการจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรของจังหวัดเลย 23 พฤษภาคม 2561
886 ลย 0032.001.1/ว780 ขอความร่วมมือเผยแพร่ ปชส.เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง(งานบริหารฯ) 23 พฤษภาคม 2561
885 ลย 0023.3/ว200 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (e-Plan) 23 พฤษภาคม 2561
884 ลย 0023.3/ว199 โครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะเพื่อขับเคลื่ิอนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 23 พฤษภาคม 2561
883 ลย52003/ว148 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561 22 พฤษภาคม 2561
882 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว762 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (๓) ดี 22 พฤษภาคม 2561
881 ลย 0023.2/ว196 การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีกลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ 21 พฤษภาคม 2561
880 ลย 79102/ว40 แจ้งรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 21 พฤษภาคม 2561
879 ลย52003/ว146 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 21 พฤษภาคม 2561
878 ลย52003/ว145 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 21 พฤษภาคม 2561
877 ลย52003/ว144 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 21 พฤษภาคม 2561
876 ลย52001/ว143 ขอเชิญเข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบเมือง 6 หน่วยงาน 21 พฤษภาคม 2561
875 ลย 0032.015/ว751 ขอเชิญประชุมวิชาการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (DTAM Forum) 21 พฤษภาคม 2561
874 ลย52003/ว142 ขอความร่วมมือดำเนินงานอนามัยโรเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 21 พฤษภาคม 2561
873 ลย 0023.2/ว192 การรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 พฤษภาคม 2561
872 ลย 0023.2/ว191 การรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 พฤษภาคม 2561
871 ลย 0032.015/ว747 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาฯ 21 พฤษภาคม 2561
870 ลย 0008.01/ว649 เชิญประชุม 18 พฤษภาคม 2561
869 ลย 0008.01/ว648 เชิญประชุม 18 พฤษภาคม 2561
868 ลย 0023.3/ว190 โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 18 พฤษภาคม 2561
867 ลย 72501.1/ว33 การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 18 พฤษภาคม 2561
866 ลย 73101/ว41 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 18 พฤษภาคม 2561
865 ลย 79501/ว122 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 18 พฤษภาคม 2561
864 ลย 0032.006/ว742 ขอเชิญประชุม 18 พฤษภาคม 2561
863 ลย 0032.007/ว740 การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 17 พฤษภาคม 2561
862 ลย 0032.007/ว739 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษจากหน่อไม้ 17 พฤษภาคม 2561
861 ลย 78101/ว47 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 17 พฤษภาคม 2561
860 ลย 0318/ว212 แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา 17 พฤษภาคม 2561
859 ลย 0318/ว211 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน 17 พฤษภาคม 2561
858 ลย 0023.2/ว189 ขอเชิญประชุม 17 พฤษภาคม 2561
857 ลย 0023.2/ว188 ขอเชิญประชุม 17 พฤษภาคม 2561
856 ลย52003/ว141 การจัดตั้งสถาที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 17 พฤษภาคม 2561
855 ลย 0318/ว210 ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 17 พฤษภาคม 2561
854 ลย 0318/ว209 การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 17 พฤษภาคม 2561
853 ลย 0318/ว208 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน 17 พฤษภาคม 2561
852 ลย 0318/ว207 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2561 17 พฤษภาคม 2561
851 ลย 0318/ว206 ขอความร่วมมือบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 17 พฤษภาคม 2561
850 ลย 0318/ว205 การดำเนินการตามข้เสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 17 พฤษภาคม 2561
849 ลย 0318/ว204 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ 17 พฤษภาคม 2561
848 ลย 0318/ว203 การคัดเลือกลูกที่ทีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 17 พฤษภาคม 2561
847 ลย 0318/ว202 การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 พฤษภาคม 2561
846 ลย 0318/ว200 เร่งติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2561 17 พฤษภาคม 2561
845 ลย 0318/ว199 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผุู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนที่ไม่พอ 17 พฤษภาคม 2561
844 ลย 0318/ว198 สรุปผลการประชุม ก.จ. และ ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
843 ลย 0318/ว197 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 17 พฤษภาคม 2561
842 ลย 0318/ว196 แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 17 พฤษภาคม 2561
841 ลย 0318/ว195 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน 17 พฤษภาคม 2561
840 ลย 0318/ว194 ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 พฤษภาคม 2561
839 ลย 0318/ว193 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 พฤษภาคม 2561
838 ลย 0318/ว191 ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 17 พฤษภาคม 2561
837 ลย 0318/ว190 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3(เมษายน-มิถุนายน) 17 พฤษภาคม 2561
836 ลย 0318/ว189 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 17 พฤษภาคม 2561
835 ลย 0318/ว188 แจ้งเลขที่เอกสารโอยขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรแกครองส่วนท้องุถิ่น 17 พฤษภาคม 2561
834 ลย 0318/ว187 แจ้งการจัดสรรวบประมาณเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 17 พฤษภาคม 2561
833 ลย 0318/ว186 ขอความร่วมมือณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ 17 พฤษภาคม 2561
832 ลย 0318/ว185 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม นมโรงเรียน 17 พฤษภาคม 2561
831 ลย 0318/ว184 แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 17 พฤษภาคม 2561
830 ลย 0023.2/ว186 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 16 พฤษภาคม 2561
829 ลย 0023.2/ว185 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 16 พฤษภาคม 2561
828 ลย 78101/ว46 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 16 พฤษภาคม 2561
827 ลย 78101/ว45 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 16 พฤษภาคม 2561
826 ลย 0023.2/ว183 การแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 พฤษภาคม 2561
825 ลย79301/ว98 ขอเชิญประชุมคณะทำงานธนาคารขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านนา 15 พฤษภาคม 2561
824 ลย79301/ว97 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับตำบล 15 พฤษภาคม 2561
823 ลย 73201/ว78 แจ้งกำหนดการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 15 พฤษภาคม 2561
822 ลย 73201/ว77 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปี 2561 15 พฤษภาคม 2561
821 ลย 52807/ว53 ขอเชิญร่วมงานการจัดงานปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเชิญร่วมงานแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหนองหินและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหิน 15 พฤษภาคม 2561
820 ลย 0032.003/ว727 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม๑วัด๑โรงพยาบาลวันวิสาขบูชา 11 พฤษภาคม 2561
819 ลย 0318/ว176 การกำหนดสถานที่ ศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 พฤษภาคม 2561
818 ลย 72501.1/ว31 ประชาสัมพันธ์โครงการอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
817 ลย 72501.1/ว30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 11 พฤษภาคม 2561
816 ลย 0023.9/ว174 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 11 พฤษภาคม 2561
815 ลย52003/ว140 การต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 10 พฤษภาคม 2561
814 ลย52003/ว139 การต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 10 พฤษภาคม 2561
813 ลย 0006/ว54 ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินงานภายใตโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตุดิบสินค้า q จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 10 พฤษภาคม 2561
812 ลย52001/ว138 ขอเชิญประชุมหารือการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าฯ 10 พฤษภาคม 2561
811 ลย 78101/ว44 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการขนส่งทางบก 9 พฤษภาคม 2561
810 ลย 78101/ว43 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 8 พฤษภาคม 2561
809 ลย 78101/ว42 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 8 พฤษภาคม 2561
808 ลย 78101/ว41 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 8 พฤษภาคม 2561
807 ลย 78101/ว40 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 8 พฤษภาคม 2561
806 ลย 78101/ว39 ขอเชิญเข้าร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 8 พฤษภาคม 2561
805 ลย52003/ว137 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์อันตรายจากเห็ดพิษ 8 พฤษภาคม 2561
804 ลย 0032.003/ว700 ขอเชิญประชุม 7 พฤษภาคม 2561
803 ลย 0032.003/ว699 การประเมินคัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ 7 พฤษภาคม 2561
802 ลย52001/ว136 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ 7 พฤษภาคม 2561
801 ลย 72501.1/ว29 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561
800 ลย 0032.001.1/ว697 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสลากบำรุงกาชาดไทย สธ.ประจำปี 61 7 พฤษภาคม 2561
799 ลย 0032.007/ว696 การติดตามตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคเรื้อน และผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 7 พฤษภาคม 2561
798 ลย 0032.014/ว695 ขอให้กรอกแบบประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 7 พฤษภาคม 2561
797 ลย 0032.007/ว690 ส่งคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแมลงวันจังหวัดเลย 4 พฤษภาคม 2561
796 ลย52003/ว135 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองเลย 4 พฤษภาคม 2561
795 ลย52003/ว134 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองเลย 4 พฤษภาคม 2561
794 ลย 0023.3/ว178 แจ้งประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 4 พฤษภาคม 2561
793 ลย 0032.003/ว688 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการคลอดจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๑ 4 พฤษภาคม 2561
792 ลย 0032.015/ว687 จัดสรรยาสมุนไพรที่ได้รับการสนันสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 พฤษภาคม 2561
791 ลย 0023.3/ว177 ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" 4 พฤษภาคม 2561
790 ลย 76701/ว34 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีฐาน ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ .2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560-เดือน มีนาคม 2561 ) 3 พฤษภาคม 2561
789 ลย52001/ว133 ส่งสำเนาคำสั่งเทศบาลเมืองเลยฯ 3 พฤษภาคม 2561
788 ลย52001/ว132 ชอเชิญประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 3 พฤษภาคม 2561
787 ลย 0006/ว53 ขอเชิญ ร่วมเปิดโครงการหลักสูตรแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสาน 2 พฤษภาคม 2561
786 ลย 0032.007/ว677 การสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ 2 พฤษภาคม 2561
785 ลย 0032.007/ว676 การติดตามระบบรายงานระบาดวิทยา การประเมินมาตรฐานทีมSRRT และ EPI รพ.สต. 2 พฤษภาคม 2561
784 ลย 78101/ว38 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 2 พฤษภาคม 2561
783 ลย 0032.006/ว670 ขอสั่งการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน 1 พฤษภาคม 2561
782 ลย 78101/ว37 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ พ.ค.61 1 พฤษภาคม 2561
781 ลต(ลย)0001/ว25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 30 เมษายน 2561
780 ลต(ลย)0001/ว25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ 30 เมษายน 2561
779 ลย52001/ว131 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง 30 เมษายน 2561
778 ลย 0032.007/ว661 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนการเก็บอุจจาระ ปัสสาวะ และลงข้อมูล งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 30 เมษายน 2561
777 ลย 0032.006/ว655 ประชาสมัพันธ์รับสมัคร 30 เมษายน 2561
776 ลย79301/ว87 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 30 เมษายน 2561
775 ลย79301/ว86 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 30 เมษายน 2561
774 ลย 0023.3/ว172 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 30 เมษายน 2561
773 ลย 72501.1/ว28 การออกตรวจติดตามและพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการฯ 30 เมษายน 2561
772 ลย 72501.1/ว27 ประชาสัมพันธ์การออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 30 เมษายน 2561
771 ลย 0032.001.1/ว642 ขอความร่วมมือส่งแบบสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในอาคาร 27 เมษายน 2561
770 ลย 0618/ว323 การจัดกิจกรรมออกพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดูหนังทานข้าวแลงกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 26 เมษายน 2561
769 ลย 0618/ว323 การจัดกิจกรรมออกพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดูหนังทานข้าวแลงกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 26 เมษายน 2561
768 ลย 0618/ว323 การจัดกิจกรรมออกพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดูหนังทานข้าวแลงกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 26 เมษายน 2561
767 ลย 0618/ว323 การจัดกิจกรรมออกพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดูหนังทานข้าวแลงกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 26 เมษายน 2561
766 ลย 0032.007/ว629 ขอเชิญประชุม 25 เมษายน 2561
765 ลย52005/ว130 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเลย 25 เมษายน 2561
764 ลย 0023.3/ว169 แจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 เมษายน 2561
763 ลย 0023.3/ว168 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคสากล 25 เมษายน 2561
762 ลย 0023.3/ว167 ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 25 เมษายน 2561
761 ลย52003/ว129 ขอส่งใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทเเต่งผม 25 เมษายน 2561
760 ลย52003/ว127 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 25 เมษายน 2561
759 ลย52005/ว126 ขอทราบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 24 เมษายน 2561
758 ลย 73201/ว69 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจจำหน่ายสินค้าภายในงานประเพณีบุญบั้งไป ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 24 เมษายน 2561
757 ลย 76701/ว33 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีฐาน ในการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 24 เมษายน 2561
756 ลย 0003/ว170 รายงานผลการใช้บริการ การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และการติดตั้งเครื่อง EDC พร้อมทั้ง QR Code 23 เมษายน 2561
755 ลย0032.012/ว616 แจ้งศักยภาพการให้บริการตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ในกรณีการให้บริการอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน และการตัดเท้า ปีงบประมาณ 2561 23 เมษายน 2561
754 ลย 0023.5/ว165 การจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 23 เมษายน 2561
753 ลย 0023.2/ว163 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 23 เมษายน 2561
752 ลย 73101/ว34 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 23 เมษายน 2561
751 ลย 76704/ว32 ขอความอนุเคราะห์ ปชส. และเชิญชวนร่วมโครงการวันสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2561 23 เมษายน 2561
750 ลย77202/ว21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 23 เมษายน 2561
749 ลย52002/ว125 ส่งสำเนาหนังสือ 23 เมษายน 2561
748 ลย52002/ว124 ่ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 23 เมษายน 2561
747 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว607 เชิญคกก ออกประเมินไขว้ NCD Clinic Plus และ CKD Clinic คุณภาพ 20 เมษายน 2561
746 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว606 แจ้งกำหนดการออกประเมิน NCD/CKD 20 เมษายน 2561
745 ลย 0023.3/ว158 การเร่งรัดตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า 20 เมษายน 2561
744 ลย52005/ว123 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเข้าร่วมโครงการประชุมและอบรมพนักงานครูเทศบาลเเละคณะกรรมการสถานศึกษา 20 เมษายน 2561
743 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว604 ติดตามการดำเนินงานD-RTI การป้องกันเด็กจมน้ำ 20 เมษายน 2561
742 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว603 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 20 เมษายน 2561
741 ลย 0032.007/ว601 ส่งแนวทางการเก็บและนำส่งตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 20 เมษายน 2561
740 ลย 0023.9/ว147 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเครือข่าย อาสาสมัครรักษ์โลก 20 เมษายน 2561
739 ลย 0023.9/ว146 การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 20 เมษายน 2561
738 ลย 0023.9/ว145 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 20 เมษายน 2561
737 ลย 0023.9/ว144 การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่มข้อเสนอต่อหน่วยงานของรํฐ 20 เมษายน 2561
736 ลย 0023.9/ว143 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา 20 เมษายน 2561
735 ลต(ลย)0002/ว22 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงและตัวแทน ศส.ปชต. ดีเด่น ระดับอำเภอ 17 เมษายน 2561
734 ลย 0023.9/ว142 หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 20 เมษายน 2561
733 ลย 0023.9/ว141 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายที่มีรายงานผลข้อมูลการกู้เงินและสถานหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 เมษายน 2561
732 ลย 0023.9/ว140 ขอแจ้งขยายของโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 20 เมษายน 2561
731 ลย 0023.9/ว139 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถถิ่น 20 เมษายน 2561
730 ลย 0032.001.2/ว600 การวางอุปกรณ์ติดตั้งเครื่อง EDC QR Code Payment เพื่อรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 เมษายน 2561
729 ลย 73201/ว68 ขอเชิญเป็นเกีรติในพิธีเปิดและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 19 เมษายน 2561
728 ลต(ลย)0002/ว22 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงและตัวแทน ศส.ปชต. ดีเด่น ระดับอำเภอ 17 เมษายน 2561
727 ลต(ลย)0002/ว4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงและตัวแทน ศส.ปชต. ดีเด่น ระดับอำเภอ 17 เมษายน 2561
726 ลย 0032.007/ว594 การดำเนินงานคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง จังหวัดเลย 18 เมษายน 2561
725 ลย 0032.001.2/ว591 ขอความร่วมมือส่งสรปผลการติดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการทุกแแห่ง 18 เมษายน 2561
724 ลย 0032.001.2/ว590 ขอความร่วมมือส่งสรปผลการติดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการทุกแแห่ง 18 เมษายน 2561
723 ลย52001/ว121 ขอเชิญร่วมงาน 18 เมษายน 2561
722 ลย 0023.2/ว157 ขอเชิญประชุม 18 เมษายน 2561
721 ลย 0023.2/ว156 ขอเชิญประชุมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล 18 เมษายน 2561
720 ลย 0023.2/ว153 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 18 เมษายน 2561
719 ลย 0023.2/ว152 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 18 เมษายน 2561
718 ลย 0023.3/ว151 รายงานผลการดำเนินการจัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ พร้อมค่าขนส่ง ภายใต้โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 17 เมษายน 2561
717 ลย52007/ว120 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลกุดป่อง 17 เมษายน 2561
716 ลย 0032.007/ว582 มาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 17 เมษายน 2561
715 ลย 0032.015/ว578 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (กสจ) ครั้งที่ 2 17 เมษายน 2561
714 ลย52003/ว119 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงกรานต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าในเขตเทศบาลเมืองเลย 11 เมษายน 2561
713 ลย 78101/ว35 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ 11 เมษายน 2561
712 ลย 78101/ว34 ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการประเพณีสงกรานต์ 11 เมษายน 2561
711 ลย 0032.007/ว572 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 11 เมษายน 2561
710 ลย 0032.007/ว571 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 11 เมษายน 2561
709 ลย 0032.007/ว570 ขอส่งแผนการตรวจอุจจาระเพื่อคัดกรองซ้ำในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 11 เมษายน 2561
708 ลย79301/ว78 เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 11 เมษายน 2561
707 ลย 0032.007/ว568 แจ้งจัดสรรงบประมาณจัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 10 เมษายน 2561
706 ลย 0032.007/ว566 แจ้งผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 10 เมษายน 2561
705 ลย 0032.007/ว565 แจ้งแผนติดตามและประเมิน 10 เมษายน 2561
704 ลย 72501.1/ว26 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 10 เมษายน 2561
703 ลย 0032.007/ว564 ขอส่งรายละเอียดการดำเนินโครงการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 10 เมษายน 2561
702 ลย 0023.3/ว141 ขยายเวลาโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" 9 เมษายน 2561
701 ลย 0032.003/ว558 ส่งเอกสารรับรองโครงการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 9 เมษายน 2561
700 73204/ว65 แจ้งตรวจรับงานและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านนาดอกคำ 9 เมษายน 2561
699 ลย 0006/ว52 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการักษ์น้ำ ไตรมาส 2 9 เมษายน 2561
698 ลย72501.2/ว25 แจ้งการขอรับ/ขอต่อใอนุญาตในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ 5 เมษายน 2561
697 ลย 0023.9/ว111 แจ้งขั้นตอนการนำฐานข้อมูลทะเบัยนทรัพย์สินจากโปรมแกรมแผนที่ภาษีเข้าสู่โปรแกรม 5 เมษายน 2561
696 ลย 0023.9/ว110 การจัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนเสริมสร้างให้แก่คนพิการ 5 เมษายน 2561
695 ลย52005/ว118 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 5 เมษายน 2561
694 ลย 72501.1/ว24 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน 2561 5 เมษายน 2561
693 ลย 0023.9/ว109 เชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด 5 เมษายน 2561
692 ลย52005/ว117 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนแห่ 5 เมษายน 2561
691 ลย52005/ว116 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 5 เมษายน 2561
690 ลย52005/ว115 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันอาหารพื้นเมืองตำซั๊วด๊องแด๊ง 5 เมษายน 2561
689 ลย72301/ว30 ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์จดหมายข่าว 30 มีนาคม 2561
688 ลย52001/ว114 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก พายุฤดูร้อน 4 เมษายน 2561
687 ลย 73201/ว63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีก่อเจดีย์ทราย (ขนทรายเข้าวัด)เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 4 เมษายน 2561
686 ลย 73201/ว62 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 4 เมษายน 2561
685 ลย 78101/ว33 ขอเรียนเชิญร่วมฝึกอบรมและทบทวนป้องกันภัย 4 เมษายน 2561
684 ลย 0032.001.2/ว529 แผนการออกตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างของ รพ.สต. 4 เมษายน 2561
683 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว528 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม 4 เมษายน 2561
682 ลย52003/ว113 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 เมษายน 2561
681 ลย52003/ว112 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 3 เมษายน 2561
680 ลย52003/ว111 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 3 เมษายน 2561
679 ลย 78101/ว32 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3 เมษายน 2561
678 ลย52003/ว110 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย 3 เมษายน 2561
677 ลย 72501.1/ว23 แจ้งการปฎิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 3 เมษายน 2561
676 ลย52003/ว109 การจัดกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
675 ลย52003/ว108 การจัดกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
674 ลย52005/ว107 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
673 ลย52005/ว106 ขอความอนุเคราะห์รถรับส่งพระภิกษุ-สามเณร รับบิณฑบาตเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
672 ลย52005/ว105 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีสรงน้ำพระเถระผู้ใหญ่ เจ้าอาวาสวัดในเขตเทศบาลเมืองเลย และร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
671 ลย52005/ว104 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
670 ลย 79103/ว22 ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 2 เมษายน 2561
669 ลย52005/ว103 ขออนุญาตสรงน้ำเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 30 มีนาคม 2561
668 ลย 0032.014/ว498 ขอเชิญประชุม 30 มีนาคม 2561
667 ลย 0032.001.2/ว497 ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน 30 มีนาคม 2561
666 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว496 ขอความร่วมมือในการรายงานการดำเนินงาน Self Care 30 มีนาคม 2561
665 ลย52005/ว102 ขอกราบนิมนต์เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 30 มีนาคม 2561
664 ลย52005/ว101 ขอนิมนต์พระคุณเจ้ารับบิณฑบาตเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 30 มีนาคม 2561
663 ลย 78101/ว31 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ เม.ย.61 30 มีนาคม 2561
662 ลย 0032.001.2/ว494 การจัดทำบัญชี GL เพื่อรองรับการจัดทำบัญชี GFMIS 30 มีนาคม 2561
661 ลย 0032.006/ว492 ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงโครงการสรา้งเสริมสุขภาพทางการเงิน 30 มีนาคม 2561
660 ลย 0032.006/ว491 ขอเชิญประชุม 30 มีนาคม 2561
659 ลย52001/ว99 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล 29 มีนาคม 2561
658 ลย72501.4/ว22 ขอขอบคุณ 29 มีนาคม 2561
657 ลย52005/ว98 ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนในชุมชน 28 มีนาคม 2561
656 ลย 0032.015/ว481 แจ้งแผนออกติดตามการประชุมเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย 28 มีนาคม 2561
655 ลย 0032.015/ว480 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) ครั้งที่ 1 28 มีนาคม 2561
654 ลย 1318/ว2 เชิญประชุม ทีมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของหมู่บ้านที่ได้รับจากทีมขับเคลื่อนฯ ระดับดตำบล 28 มีนาคม 2561
653 ลย 0318/ว106 การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 28 มีนาคม 2561
652 ลย 0318/ว105 ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 28 มีนาคม 2561
651 ลย 0318/ว104 การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม 28 มีนาคม 2561
650 ลย 0032.003/ว478 โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด ประจำปี ๒๕๖๑ 27 มีนาคม 2561
649 ลย 0032.001/ว475 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Self Care 27 มีนาคม 2561
648 ลย 78101/ว30 ขอเชิญประชุม 27 มีนาคม 2561
647 ลย52001/ว96 ขอส่งสำเนาหนังสือ 27 มีนาคม 2561
646 ลย 78101/ว29 ขอเรียนเข้าร่วมโครงการสำนักงานน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 27 มีนาคม 2561
645 ลย 78101/ว28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการสำนักงานน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561
644 ลย 72501.1/ว21 ประชาสัมพันธ์การออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 26 มีนาคม 2561
643 ลย 0118/ว410 แผนการจัดเวทีในการลงพื้นที่รอบที่ 2 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล 26 มีนาคม 2561
642 ลย 72501.1/ว20 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 มีนาคม 2561
641 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว470 ส่งคำสั่งคกก คณะทำงานตรวจคัดกรอง และยืนยัน มะเร็งลำไส้ 26 มีนาคม 2561
640 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว469 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ 26 มีนาคม 2561
639 ลย 72501.1/ว19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 มีนาคม 2561
638 ลย 0032.001.2/ว468 ประกาศคณะกรรมพิจารณาค่าตอบแทน เรืองค่าตอบแทน 26 มีนาคม 2561
637 ลย 0032.015/ว464 การตัดเลือกครูภูปัญญาไทย รุ่นที่ 99999999999999999999999999999999999999999999999999 23 มีนาคม 2561
636 ลย 0032.015/ว462 ขอเชิญผู้ประกอบการด้านสมุนไพรสมัครเข้าร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพปี2561 23 มีนาคม 2561
635 ลย 78101/ว27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 23 มีนาคม 2561
634 ลย73401.3 /ว41 ขอขยายกำหนดการเวลาการจัดการแข่งขันประกวดโฟล์คซอง ต้านยาเสพติด 23 มีนาคม 2561
633 ลย 0023.2/ว111 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 21 มีนาคม 2561
632 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว456 ขอความร่วมมือสำรวจ และประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข 21 มีนาคม 2561
631 ลย 0032.007/ว451 ส่งสรุปผลการฝึกซ้อมแผนบูรณาการ 21 มีนาคม 2561
630 ลย 0032.007/ว449 แจ้งสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข 21 มีนาคม 2561
629 ลย 0032.006/ว448 ประชาสัมพันธ์การอบรมสร้างสุขด้านการเงิน 21 มีนาคม 2561
628 ลย52003/ว91 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 21 มีนาคม 2561
627 ลย 0032.015/ว441 แจ้งแผนการออกประเมิน/ตรวจเยี่ยมคลินิกเวชกรรมคู่ขนานและโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบเขตสุขภาพที่ 8 20 มีนาคม 2561
626 ลย 72501.1/ว18 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ไหว้พระใหญ่วัดพระธาตุ อายุ 190 ปี 20 มีนาคม 2561
625 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว440 เชิญประชุมเตรียมรับการประเมินไขว้ NCD Clinic Plus และ CKD Clinic คุณภาพ 20 มีนาคม 2561
624 ลย52005/ว89 ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ 19 มีนาคม 2561
623 ลย 0023.2/ว101 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 19 มีนาคม 2561
622 ลย 0023.2/ว100 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 19 มีนาคม 2561
621 ลย 0023.2/ว99 ขอเชิญประชุมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล 19 มีนาคม 2561
620 ลย 0023.2/ว98 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล 19 มีนาคม 2561
619 ลย 0032.007/ว428 แนวทางการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปี 2561 19 มีนาคม 2561
618 ลย 0032.007/ว426 แจ้งการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประจำปีงบประมาณ 2561 19 มีนาคม 2561
617 ลย52007/ว88 แจ้งแผนการออกตรวจบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 19 มีนาคม 2561
616 ลย52005/ว87 ขอเชิญประชุมเะื่อเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 19 มีนาคม 2561
615 ลย52005/ว85 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 16 มีนาคม 2561
614 ลย52005/ว84 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 16 มีนาคม 2561
613 ลย52005/ว83 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 16 มีนาคม 2561
612 ลย52001/ว82 ขอเรียนเชิญประชุมหารือป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลเมืองเลย 15 มีนาคม 2561
611 ลย52001/ว81 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดอบรมขับเคลื่อนแนวนโยบายความปรองดองสมานฉันท์ 15 มีนาคม 2561
610 ลย52001/ว80 ขอเชิญอบรมขับเคลื่อนแนวนโยบายการปรองดองสมานฉันท์ 15 มีนาคม 2561
609 ลย 0032.001.2/ว419 ใบเสร็จรับเงินสูญหาย 15 มีนาคม 2561
608 ลย 72501.1/ว17 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 15 มีนาคม 2561
607 ลย 0032.001.2/ว415 อนุมัติให้คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการเชตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือการตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ 15 มีนาคม 2561
606 ลย52001/ว79 ขอเรียนเชิญคัดเลือกผู้แทนชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 15 มีนาคม 2561
605 ลย 0318/ว87 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 15 มีนาคม 2561
604 ลย 0318/ว86 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจากเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 15 มีนาคม 2561
603 ลย 0318/ว85 แจ้งรายละเอียดการเบิกเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 มีนาคม 2561
602 ลย 78101/ว26 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 14 มีนาคม 2561
601 ลย52003/ว78 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 14 มีนาคม 2561
600 ลย52003/ว77 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 14 มีนาคม 2561
599 ลย 0032.007/ว399 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 14 มีนาคม 2561
598 ลย 0006/ว51 การจัดกิจกรรมเข้าวัดวันพระใหญ่ จังหวัดเลย 13 มีนาคม 2561
597 ลย 0032.001.2/ว381 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมการจัดทำบัญชี GFMIS สำหรับโรงพยาบาลชุมชน 13 มีนาคม 2561
596 ลย 0023.3/ว95 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 13 มีนาคม 2561
595 ลย 78101/ว25 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครและเครือข่ายควบคุมไฟป่า 13 มีนาคม 2561
594 ลย 0032.003/ว375 การจัดทำเกียรติบัตรสำหรับ Care Giver 9 มีนาคม 2561
593 ลย 0032.015/ว374 ขอความร่วมมือประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยฯ ผ่านทางเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยฯ 9 มีนาคม 2561
592 ลย 79102/ว17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 9 มีนาคม 2561
591 ลย73401.3 /ว28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกวดโฟล์คซอง 9 มีนาคม 2561
590 ลย73401.3 /ว27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกวดโฟล์คซอง 9 มีนาคม 2561
589 ลย 75001/ว83 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 9 มีนาคม 2561
588 ลย 78101/ว24 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 9 มีนาคม 2561
587 ลย 78101/ว23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 9 มีนาคม 2561
586 ลย 78101/ว22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 9 มีนาคม 2561
585 ลย 0023.2/ว91 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม (รุ่นที่ ๘) 8 มีนาคม 2561
584 ลย 0023.2/ว90 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม รุ่นที่ ๘ 8 มีนาคม 2561
583 ลย 0318/ว83 แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย 8 มีนาคม 2561
582 ลย 0318/ว80 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. 8 มีนาคม 2561
581 ลย 0318/ว78 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 8 มีนาคม 2561
580 ลย 0318/ว77 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2561 8 มีนาคม 2561
579 ลย 0318/ว72 การจัดสรรบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(พนักงานจ้างทั่วไป) 8 มีนาคม 2561
578 ลย52001/ว76 ประชาสัมพันธ์การป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 8 มีนาคม 2561
577 ลย 0318/ว71 การสนับสนุนโครงการ มือถือเก่า ชีวิตใหม่มา 8 มีนาคม 2561
576 ลย 0318/ว70 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ 8 มีนาคม 2561
575 ลย 0318/ว69 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองที่มีการจัดการที่ดี 8 มีนาคม 2561
574 ลย 0318/ว68 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดวิธีการแร่แร่ 2560 8 มีนาคม 2561
573 ลย 0318/ว67 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคุมภาษีธุระกิจ 8 มีนาคม 2561
572 ลย 0318/ว66 แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 8 มีนาคม 2561
571 ลย 0318/ว65 ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรคอุจจาระร่วง 8 มีนาคม 2561
570 ลย 0032.001.2/ว370 ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ฯ 8 มีนาคม 2561
569 ลย 0318/ว64 ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรคอุจจาระร่วง 8 มีนาคม 2561
568 ลย 0318/ว63 ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรคอุจจาระร่วง 8 มีนาคม 2561
567 ลย 72501.1/ว16 ขอเชิญประชุมการจัดงาน ไหว้พระใหญ๋วัดพระธาตุ อายุ 190 ปี 8 มีนาคม 2561
566 ลย75401/ว48 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 7 มีนาคม 2561
565 ลย75401/ว47 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 7 มีนาคม 2561
564 ลย 0032.007/ว366 ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างปลา และหอยไซ 7 มีนาคม 2561
563 ลย 73201/ว49 ขอเชิญประชุมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 6 มีนาคม 2561
562 ลย 0032.007/ว362 การรายงานผลการดำเนินงานการให้บริการวัคซีน เอชพีวี รอบ2 7 มีนาคม 2561
561 ลย79301/ว45 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ 7 มีนาคม 2561
560 ลย52003/ว73 การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของชมรมผู้สูงอายุบ้านแฮ่ 6 มีนาคม 2561
559 ลย 0032.001.3/ว352 การจัดสัมมนาวิชาการ คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 6 มีนาคม 2561
558 ลย 72501.1/ว15 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลธาตุ 6 มีนาคม 2561
557 ลย 0023.3/ว86 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 6 มีนาคม 2561
556 ลย 0023.3/ว85 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 6 มีนาคม 2561
555 ลย 0032.001.3/ว351 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีรพ.นาด้วงซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ 6 มีนาคม 2561
554 ลย 0032.015/ว350 ส่งคำสังมอบหมายงานให้เป้นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย 6 มีนาคม 2561
553 ลย 79104/ว15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดทรายขาว 6 มีนาคม 2561
552 ลย 79102/ว13 ให้พนักงานส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติการได้ 5 มีนาคม 2561
551 ลย 72501.1/ว14 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนมีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561
550 ลย 73201/ว48 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ 2 มีนาคม 2561
549 ลย 0032.006/ว333 ให้พนักงานกระทรวงสาธารณุสุขปฏิบัติราชการ 2 มีนาคม 2561
548 ลย 0032.015/ว331 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลเร่ืองขั้นตอนการโอนขายดิน 28 กุมภาพันธ์ 2561
547 ลย 0118.4/ว290 แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวฯ 28 กุมภาพันธ์ 2561
546 ลย 72501.1/ว13 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ จัดงานบุญประเพณีประจำปีบุญประทายข้าวเปลือกวัดพระธาตุและเฉลิมฉลององค์พระใหญ่ครบรอบ 190 ปี 28 กุมภาพันธ์ 2561
545 ลย 0032.001.1/ว329 ขอเชิญประชุมค่าตอบแทน P4P(กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 28 กุมภาพันธ์ 2561
544 ลย 0032.001.1/ว328 ขอเชิญประชุมค่าตอบแทนโอทีรพ.เลย(กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 28 กุมภาพันธ์ 2561
543 ลย 0032.001.1/ว327 แจ้ง Username และ Password 28 กุมภาพันธ์ 2561
542 ลย 0006/ว50 ขอเชิญร่วมงานพิธีงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 28 กุมภาพันธ์ 2561
541 ลย 0032.006/ว324 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอภูหลวง 28 กุมภาพันธ์ 2561
540 ลย 73201/ว46 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 กุมภาพันธ์ 2561
539 ลย 72501.1/ว12 ขิเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯลฯสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561
538 ลย71201/ว36 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในเขตพื้นตำบลนาโป่ง 28 กุมภาพันธ์ 2561
537 ลย 73201/ว45 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ 27 กุมภาพันธ์ 2561
536 ลย 73201/ว44 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้มารับเงินเบี้ยยังชีพ 27 กุมภาพันธ์ 2561
535 ลย77201/ว13 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองผือ 27 กุมภาพันธ์ 2561
534 ลย 0032.001.1/ว317 การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล(กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 27 กุมภาพันธ์ 2561
533 ลย 78101/ว21 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ มี.ค.61 26 กุมภาพันธ์ 2561
532 ลย 0032.006/ว311 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 26 กุมภาพันธ์ 2561
531 ลย52003/ว67 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ตามโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 26 กุมภาพันธ์ 2561
530 ลย 78101/ว20 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ 26 กุมภาพันธ์ 2561
529 ลย52003/ว66 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ตามโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 26 กุมภาพันธ์ 2561
528 ลย 78101/ว19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๑ 26 กุมภาพันธ์ 2561
527 ลย 0032.001.1/ว310 ขอความร่วมมือกลุ่มงาน/งานดำเนินงานตามมติที่ประชุมติดตามและประเมินผล(M+E)ดำเนินงานพัฒนาสุขภาพจังหวัดเลย(กลุ่มงานยุทธศาสตร์) 26 กุมภาพันธ์ 2561
526 ลย 78101/ว18 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ 26 กุมภาพันธ์ 2561
525 ลย 0032.001.1/ว308 ขอความร่วมมือสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปี งบประมาณ2560 (งานยุทธศาสตร์) 26 กุมภาพันธ์ 2561
524 ลย52003/ว65 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักดยภาพผู้นำ/แกนนำออกกำลังกายในชุมชน/สถานศุกษา 26 กุมภาพันธ์ 2561
523 ลย52003/ว64 ขอเชิญเข้ารน่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ/แกนนำออกกำลังกายในชุมชนและสถานศึกษา 26 กุมภาพันธ์ 2561
522 ลย52003/ว63 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ/แกนนำออกกำลังกายในชุมชนและสถานศึกษา 26 กุมภาพันธ์ 2561
521 ลย 0032.003/ว306 แจ้งผลการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 23 กุมภาพันธ์ 2561
520 ลย52003/ว62 การต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) 23 กุมภาพันธ์ 2561
519 ลย52003/ว61 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) 23 กุมภาพันธ์ 2561
518 ลย52003/ว60 การต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม (รายเก่า) 23 กุมภาพันธ์ 2561
517 ลย 73201/ว43 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
516 ลย 73201/ว42 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
515 ลย 73201/ว41 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมอบรมโครงการกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว (กิจกรรมป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 23 กุมภาพันธ์ 2561
514 ลย 73201/ว40 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว (กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 23 กุมภาพันธ์ 2561
513 ลย 0032.007/ว302 แก้ไขพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย 23 กุมภาพันธ์ 2561
512 ลย 0032.014/ว301 ขอความร่วมมือตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ (GIS Health) 23 กุมภาพันธ์ 2561
511 ลย52003/ว59 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลยครั้งที่ 2 / 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
510 ลย 72501.1/ว11 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) 22 กุมภาพันธ์ 2561
509 ลย 0023.3/ว76 รายงานผลการจัดสรรตลาดประชารัฐประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2561
508 ลย 0023.3/ว75 ขอเชิญชวนจังหวัดและชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 22 กุมภาพันธ์ 2561
507 ลย 71301.4/ว27 ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ ลด ละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทเลย 22 กุมภาพันธ์ 2561
506 ลย52003/ว58 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่องสำหรับดำเนินการสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ 22 กุมภาพันธ์ 2561
505 ลย52003/ว4 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่องสำหรับดำเนินการสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ 22 กุมภาพันธ์ 2561
504 ลย 78101/ว17 แจ้งการฝึกอบรม ตามโครงการจัดทำแนวกันไฟป่าพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สุ่มเสี่ยงในแหล่งชุมชนฯ 22 กุมภาพันธ์ 2561
503 ลย52003/ว57 การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง สำหรับดำเนินการสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ 22 กุมภาพันธ์ 2561
502 ลย 0032.001.3/ว296 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซื้อ 21 กุมภาพันธ์ 2561
501 ลย 0032.003/ว295 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse" 21 กุมภาพันธ์ 2561
500 ลย 73201/ว39 ขอขอบคุณ 21 กุมภาพันธ์ 2561
499 ลย 0032.007/ว291 การสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายปี2561 21 กุมภาพันธ์ 2561
498 ลย 0032.001.1/ว290 บริษัทขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และประกันภัยรถยนต์ประเภท1และ3สำหรับรถพยาบาลในสังกัด 21 กุมภาพันธ์ 2561
497 ลย 0032.003/ว288 การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต 21 กุมภาพันธ์ 2561
496 ลย 0032.014/ว285 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 21 กุมภาพันธ์ 2561
495 ลย 0023.2/ว74 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าราวมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 กุมภาพันธ์ 2561
494 ลย 0023.3/ว71 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย" ประจำปี 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561
493 ลย 0023.3/ว70 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561
492 ลย 0118.4/ว262 การเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดเลย 20 กุมภาพันธ์ 2561
491 ลย 0118.4/ว261 การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาตกัมพูชา ลาว และเมียนมา 20 กุมภาพันธ์ 2561
490 ลย 73201/ว38 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องราวการทูลเกล้าถวายฏีกา 20 กุมภาพันธ์ 2561
489 ลย 0032.007/ว281 การติดตามระบบรายงานระบาดวิทยา การประเมินมาตรฐานทีมSRRT และ EPI รพ.สต. 20 กุมภาพันธ์ 2561
488 ลย 76701/ว17 ขอให้ส่งโครงการตามเเนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
487 ลย52003/ว52 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/61 19 กุมภาพันธ์ 2561
486 ลย52003/ว51 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 19 กุมภาพันธ์ 2561
485 ลย52003/ว50 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 19 กุมภาพันธ์ 2561
484 ลย71401/ว7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตบอล"น้ำสวยคัพ ครั้งที่12" 14 กุมภาพันธ์ 2561
483 ลย52003/ว49 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 กุมภาพันธ์ 2561
482 ลย52003/ว48 การจัดตั้งสถาที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 19 กุมภาพันธ์ 2561
481 ลย52003/ว47 การจัดตั้งสถาที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 19 กุมภาพันธ์ 2561
480 ลย 0023.2/ว68 ขอเชิญประชุมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล 19 กุมภาพันธ์ 2561
479 ลย 0023.2/ว67 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล 19 กุมภาพันธ์ 2561
478 ลย 0014/ว1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวการบุกรุกป่าท้องที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 19 กุมภาพันธ์ 2561
477 ลย 0023.2/ว64 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 16 กุมภาพันธ์ 2561
476 ลย 0023.2/ว63 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 16 กุมภาพันธ์ 2561
475 ลย 78101/ว16 รักสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 16 กุมภาพันธ์ 2561
474 ลย 72501.1/ว10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 กุมภาพันธ์ 2561
473 ลย 72501.1/ว9 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 กุมภาพันธ์ 2561
472 ลย 72501.1/ว8 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 กุมภาพันธ์ 2561
471 ลย 0032.007/ว263 สถานการณ์โรคหัดจังหวัดเลย 16 กุมภาพันธ์ 2561
470 ลย 0032.003/ว260 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว 15 กุมภาพันธ์ 2561
469 ลย 78101/ว15 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 15 กุมภาพันธ์ 2561
468 ลย 78101/ว14 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 15 กุมภาพันธ์ 2561
467 ลย 0318/ว54 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ ๑๓๑) 15 กุมภาพันธ์ 2561
466 ลย 73201/ว37 ขอรายงานการสำรวจข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน สำหรับการจัดทำข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนจังหวัดเลย 15 กุมภาพันธ์ 2561
465 ลย 0023.2/ว60 ตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๙ 15 กุมภาพันธ์ 2561
464 ลย 0023.2/ว59 ตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๙ 15 กุมภาพันธ์ 2561
463 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว245 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2561
462 ลย 0023.3/ว54 ซักซ้อมแนวทางการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และสถานศึกษาพอเพียง 14 กุมภาพันธ์ 2561
461 ลย 0023.3/ว53 การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 กุมภาพันธ์ 2561
460 ลย 0032.001.1/ว235 แจ้งการโอนเงินค่าป่วยการ อสม.ประจำหมู่บ้าน ปีงบป.61 งวดที่4/61 (งานการเงิน) 13 กุมภาพันธ์ 2561
459 ลย 78101/ว13 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ลำบากและไร้ที่พึ่ง 13 กุมภาพันธ์ 2561
458 ลย 78101/ว12 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลด้านที่อยู๋อาศัยของประชาชน 13 กุมภาพันธ์ 2561
457 ลย 78101/ว11 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 13 กุมภาพันธ์ 2561
456 73204/ว36 แจ้งเข้าดูงาน ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านนาดอกคำ 13 กุมภาพันธ์ 2561
455 ลย52003/ว42 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2561
454 ลย 76701/ว16 ขอ ปชส. การเปิดบัญชีเงินฝากผู้รับเบี้ยยังชีพฯ 12 กุมภาพันธ์ 2561
453 ลย 0023.3/ว49 แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 12 กุมภาพันธ์ 2561
452 ลย79301/ว30 ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 12 กุมภาพันธ์ 2561
451 ลย 0023.3/ว48 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเลย 12 กุมภาพันธ์ 2561
450 ลย 0032.006/ว227 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดเลย ปี 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561
449 ลย 0032.007/ว220 ขอความร่วมมือเร่งรัดในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ปี 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
448 ลย 0032.015/ว219 ขอส่งวิดีทัศน์หมอพื้นบ้าน 9 กุมภาพันธ์ 2561
447 ลย 0032.015/ว218 สำรวจสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) 9 กุมภาพันธ์ 2561
446 ลย 0032.015/ว217 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาฯ 9 กุมภาพันธ์ 2561
445 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว216 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561
444 ลย 0032.001.2/ว215 ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2560 9 กุมภาพันธ์ 2561
443 ลย 0023.3/ว47 มอบหมายผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 8 กุมภาพันธ์ 2561
442 ลย 78101/ว10 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) กรณีเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 8 กุมภาพันธ์ 2561
441 ลย 78101/ว9 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) กรณีเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 8 กุมภาพันธ์ 2561
440 ลย 76701/ว13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561
439 ลย52003/ว39 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 8 กุมภาพันธ์ 2561
438 ลย52003/ว38 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 8 กุมภาพันธ์ 2561
437 ลย 0032.015/ว210 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลที่มีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย 7 กุมภาพันธ์ 2561
436 ลย52003/ว37 ขอเลื่อนวันจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ 7 กุมภาพันธ์ 2561
435 ลย 0032.006/ว209 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุข 7 กุมภาพันธ์ 2561
434 ลย 0023.3/ว45 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งยางพาราทำน้ำยางหกลงบนถนนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 7 กุมภาพันธ์ 2561
433 ลย 78101/ว8 ขอเชิญประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2561
432 ลย 78401/ว2 แจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วงนตำบลท่าศาลาสมัยสมามัญที่1/2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
431 ลย 79102/ว8 แจ้งการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 7 กุมภาพันธ์ 2561
430 ลย 0023.3/ว44 ขอเชิญประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2561
429 ลย52005/ว35 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมฯาการเรียนศิลปะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย 7 กุมภาพันธ์ 2561
428 ลย 0003/ว60 แจ้งรายชื่อคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ (ปรจ.) 7 กุมภาพันธ์ 2561
427 ลย 0032.001.3/ว204 นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 6 กุมภาพันธ์ 2561
426 ลย 78101/ว7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก อปพร 6 กุมภาพันธ์ 2561
425 ลย 73201/ว35 ขอส่งแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน (Family Folder) 6 กุมภาพันธ์ 2561
424 ลย52001/ว34 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพนักงานจ้าง 6 กุมภาพันธ์ 2561
423 ลย52001/ว33 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพนักงานจ้าง 6 กุมภาพันธ์ 2561
422 ลย 0118.4/ว175 การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 6 กุมภาพันธ์ 2561
421 ลย 0023.2/ว41 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีวิทยะฐานะ 6 กุมภาพันธ์ 2561
420 ลย 0023.3/ว40 แนวทางการคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 6 กุมภาพันธ์ 2561
419 ลย 0032.006/ว194 ขอเชิญวิทยากร 5 กุมภาพันธ์ 2561
418 ลย 72501.1/ว7 เชิญประชุม 5 กุมภาพันธ์ 2561
417 ลย 0023.6/ว167 การโอนงบปี 61 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 5 กุมภาพันธ์ 2561
416 ลย 0032.009/ว185 ขอเชิญทีมเยี่ยมประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลเครือข่าจังหวัด 5 กุมภาพันธ์ 2561
415 ลย 0032.009/ว184 แจเ้งกำหนดการเยี่ยมประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย ประจำปี 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561
414 ลย 0118.4/ว161 การแก้ไขสถานะทางทะเบียนราษฏรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G,P หรืออื่นๆ) 2 กุมภาพันธ์ 2561
413 ลย 0118.4/ว160 การสำรวจข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิต 2 กุมภาพันธ์ 2561
412 ลย 76701/ว12 ประชาสัมพันธ์โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561
411 ลย 78001/ว15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก 2 กุมภาพันธ์ 2561
410 ลย 0032.001.2/ว169 ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพือประจำร้านดอกฝ้ายบาน 2 กุมภาพันธ์ 2561
409 ลย 0032.013/ว166 การดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยกลุ่มเกษตรกรของหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ 1 กุมภาพันธ์ 2561
408 ลย 0032.015/ว164 ขอเชิญเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมการมหกรรมฯ 1 กุมภาพันธ์ 2561
407 ลย 0032.015/ว163 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมฯ ปี่ที่ 10 1 กุมภาพันธ์ 2561
406 ลย 73201/ว34 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 1 กุมภาพันธ์ 2561
405 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว162 เชิญประชุมคณะทำงาน 1 กุมภาพันธ์ 2561
404 ลย 0032.007/ว160 สถานการณ์โรคหัดจังหวัดเลย 1 กุมภาพันธ์ 2561
403 ลย 78101/ว6 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ก.พ.61 31 มกราคม 2561
402 ลย 0023.2/ว37 การรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 31 มกราคม 2561
401 ลย 0023.2/ว36 การรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 31 มกราคม 2561
400 ลย52005/ว27 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการวิ่งมินิมาราธานดอกฝ้ายบาน ประจำปี 2561 30 มกราคม 2561
399 ลย52005/ว26 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการวิ่งมินิมาราธอนดอกฝ้ายบาน ประจำปี 2561 30 มกราคม 2561
398 ลย 0032.007/ว150 ขอความร่วมมือจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยการให้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี 30 มกราคม 2561
397 ลย 0032.007/ว149 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 30 มกราคม 2561
396 ลย52005/ว25 ขอเรียนเชิญร่วมดครงการวิ่งมินิมาราธอนดอกฝ้ายบาน ประจำปี 2561 30 มกราคม 2561
395 ลต(ลย)0702/ว3 การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่..) พ.ศ. ... 30 มกราคม 2561
394 ลย 0017.2/ว16 เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 30 มกราคม 2561
393 ลย 72501.1/ว6 ตอบรับการศึกษาดูงาน 30 มกราคม 2561
392 ลย 72501.1/ว5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจรติให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเลย 30 มกราคม 2561
391 ลย 72501.1/ว4 ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้น้ำยางรั่ววไหลลงบนถนนจากการขนส่งยางพารา 30 มกราคม 2561
390 ลย 0032.010/ว147 เชิญประชุม 30 มกราคม 2561
389 ลย52003/ว24 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 30 มกราคม 2561
388 ลย 0032.015/ว144 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาฯ 29 มกราคม 2561
387 ลย 72501.1/ว4 ขอเชิญปรึกษาหารือ 29 มกราคม 2561
386 ลย 73201/ว33 แจ้งการจำหน่ายผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ ออกจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ 29 มกราคม 2561
385 ลย 78101/ว5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาคมแผนสี่ปี พ.ศ.2561-2564 29 มกราคม 2561
384 ลย 72501.1/ว3 ขอขอบคุณ 29 มกราคม 2561
383 ลย 0118.4/ว131 ขอรับการสนันสนุนห้องพัก โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย "บอกรักให้โลกรู้ ที่ภูผาล้อม" 29 มกราคม 2561
382 ลย 73201/ว32 ขอเชิญเข้าร่วมดารจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอาุ,คพิารและผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 29 มกราคม 2561
381 ลย 73201/ว31 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้มารับเงินเบี้ยยังชีพ 29 มกราคม 2561
380 ลย 73201/ว30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 29 มกราคม 2561
379 ลย 0032.007/ว133 เป้าหมายการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 29 มกราคม 2561
378 ลย52003/ว23 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจำปี 2561 29 มกราคม 2561
377 ลย 0032.007/ว132 แจ้งข้อมูลเรื่องการจัดสรรวัคซีนและให้บริการวัคซีนเอชพีวี รอบ2 29 มกราคม 2561
376 ลย 0032.007/ว131 การประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบลและประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 29 มกราคม 2561
375 ลย52001/ว22 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมกิจกรรมงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 29 มกราคม 2561
374 ลย 73201/ว29 ขอขอบคุณ 26 มกราคม 2561
373 ลย 0032.015/ว129 แจ้งการจัดสรรงบประมาณแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 26 มกราคม 2561
372 ลย 73201/ว28 เรีบนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดโครงการอบรมการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 26 มกราคม 2561
371 ลย 73201/ว27 ขอความอนุเคราะห์ปราชญ์ชาวบ้าน 26 มกราคม 2561
370 ลย 73201/ว26 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ออกให้บริการรัชำระภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเคลื่อนที่ 26 มกราคม 2561
369 ลย 0032.006/ว127 เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 26 มกราคม 2561
368 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว126 ขอแจ้งกรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผล เพื่อค้นหาแบบอย่างที่เป็นเลิศ CVD CKD 26 มกราคม 2561
367 ลย 0023.2/ว30 ข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 มกราคม 2561
366 ลย 0518.1/ว1 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัด ฯลฯ 26 มกราคม 2561
365 ลย 0023.3/ว29 การจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน 25 มกราคม 2561
364 ลย 73201/ว25 เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันฑุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 25 มกราคม 2561
363 ลย 73801/ว47 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารกกดู่สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 25 มกราคม 2561
362 ลย 0023.2/ว26 การสำรวจข้อมูลพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่ทางการศึกษา 24 มกราคม 2561
361 ลย 0032.007/ว121 แจ้งยุติโครงการNAPHA EXTENSION และแนวทางการจัดสรรยาด้านไวรัส ปี2561 24 มกราคม 2561
360 ลย 0023.6/ว111 การจัดสรรงบปี 61 เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 24 มกราคม 2561
359 ลย 0023.6/ว107 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรงานช่างของอปท.จังหวัดเลย ปี 61 24 มกราคม 2561
358 ลย 0023.6/ว104 การรายงานผลการจัดทำปผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง (INFO) 24 มกราคม 2561
357 ลย 0032.006/ว118 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการให้สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก จพ.อาวุโส 24 มกราคม 2561
356 ลย 0023.6/ว99 ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด" 24 มกราคม 2561
355 ลย 0017.2/ว14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับแก้ไข) 23 มกราคม 2561
354 ลย 0023.1/ว24 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 23 มกราคม 2561
353 ลย 0032.005/ว116 ขอเชิญประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 61 คณะที่ 3(การบริการจัดการการเงินการคลัง) 23 มกราคม 2561
352 ลย52005/ว21 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการดูแลและความปลอดภัยและการจราจร 23 มกราคม 2561