ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
3143 ลย 0023.3/ว370 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 18 ตุลาคม 2562
3142 ลย 0023.3/ว369 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 ตุลาคม 2562
3141 ลย52003/ว246 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลยครั้งที่1/2563 18 ตุลาคม 2562
3140 ลย 0032.007/ว1598 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 40 18 ตุลาคม 2562
3139 ลย 0032.006/ว1587 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วงและผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแห้ว 17 ตุลาคม 2562
3138 ลย 73201/ว205 ประชาสัมพันธ์ , แจ้งเข้าดูการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบ้านวังเย็น - บ้านนานกปีด 16 ตุลาคม 2562
3137 ลย 72501.1/ว101 ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2564 16 ตุลาคม 2562
3136 ลย52003/ว243 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 16 ตุลาคม 2562
3135 ลย52003/ว242 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 16 ตุลาคม 2562
3134 ลย 0032.015/ว1581 ขอความอนุเคาะห์ดำเนินการต่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน 16 ตุลาคม 2562
3133 ลย 0318/ว712 การตรวจสอบการประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ธงพระนามาภิไธย และธงประจำพระองค์ในพระบรมวงศานุวงศ์ และการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ 15 ตุลาคม 2562
3132 ลย 0032.001.2/ว1576 ขอเชิญประชุมปิดบัญชี รพสต.ปี 2562 15 ตุลาคม 2562
3131 ลย 0032.015/ว1575 แจ้งกรอบรายการยาสมุนไพรจังหวัดเลย 15 ตุลาคม 2562
3130 ลย 79101/ว124 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 15 ตุลาคม 2562
3129 ลย 0032.015/ว1573 ขอเชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องข้อมูลการจัดสรรงบค่าบริการแพทย์แผนไทย (สปสช.) 15 ตุลาคม 2562
3128 ลย 76701/ว73 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อนางรำเข้าร่วมขบวนเเห่ประเพณี สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง ประจำปี 2562 15 ตุลาคม 2562
3127 ลย 76702/ว10 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวีระชัย เนื่องมหา 15 ตุลาคม 2562
3126 ลย 78101/ว106 ส่งสำเนาประกาศและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 ตุลาคม 2562
3125 ลย 78101/ว105 ส่งสำเนาประกาศและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 ตุลาคม 2562
3124 ลย52003/ว240 ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านติ้ว 15 ตุลาคม 2562
3123 ลย 78101/ว104 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงิายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 15 ตุลาคม 2562
3122 ลย 78101/ว103 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 15 ตุลาคม 2562
3121 ลย 75001.2/ว248 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 11 ตุลาคม 2562
3120 ลย 75001/ว317 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 11 ตุลาคม 2562
3119 ลย 0032.001.2/ว1562 ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการด้านการสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 11 ตุลาคม 2562
3118 ลย 79301/ว172 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 11 ตุลาคม 2562
3117 ลย 0032.001.2/ว1561 ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการด้านการสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 11 ตุลาคม 2562
3116 ลย 79301/ว170 ขอเชิญประชุมคณะการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 11 ตุลาคม 2562
3115 ลย 0032.006/ว1558 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 10 ตุลาคม 2562
3114 ลย 0032.010/ว1554 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA 10 ตุลาคม 2562
3113 ลย 0032.007/ว1552 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 39 10 ตุลาคม 2562
3112 ลย 0032.001.2/ว1534 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชี 8 ตุลาคม 2562
3111 ลย 0032.001.2/ว1533 ขอเชิญประชุมปิดบัญชีระบบ GFMIS ประจำปี 2562 8 ตุลาคม 2562
3110 ลย 78101/ว102 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับซื้อขยะกองทุนขยะ 8 ตุลาคม 2562
3109 ลย 78101/ว101 ประชาสัมพันธ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำงบประมาณ 2563 8 ตุลาคม 2562
3108 ลย75401/ว118 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 2 ตุลาคม 2562
3107 ลย75401/ว118 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 2 ตุลาคม 2562
3106 ลย 78101/ว100 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ต.ค.62 8 ตุลาคม 2562
3105 ลย77202/ว143 ขออนุญาตเข้าสำรวจพื้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8 ตุลาคม 2562
3104 ลย52003/ว238 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 7 ตุลาคม 2562
3103 ลย 72501.1/ว98 แต่งตั้งคณะทำงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 7 ตุลาคม 2562
3102 ลย 0032.007/ว1510 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 38 4 ตุลาคม 2562
3101 ลย 0032.015/ว1508 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 3 ตุลาคม 2562
3100 ลย 76701/ว72 ขอความอนุเคราะห์ ปชส. จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2562 3 ตุลาคม 2562
3099 ลย 76701/ว71 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนธนาคารขยะตำบลศรีฐาน 3 ตุลาคม 2562
3098 ลย 0032.006/ว1482 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2562
3097 ลย77202/ว142 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3,4,8 1 ตุลาคม 2562
3096 ลย 76701/ว69 ขอเชิญเข้าร่วมรณรงค์เก็บขยะในพื้นที่ตำบลศรีฐาน 1 ตุลาคม 2562
3095 ลย 0032.007/ว1480 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 37 1 ตุลาคม 2562
3094 ลย 0032.007/ว1479 แจ้งผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียนรักษาใหม่และการสอบสวนควบคุมโรค 1 ตุลาคม 2562
3093 ลย 0318/ว679 แผนการปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 30 กันยายน 2562
3092 ลย 0023.3/ว359 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 กันยายน 2562
3091 ลย 0032.007/ว1467 แจ้งยกเลิกการประชุม VDO conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) 30 กันยายน 2562
3090 ลย 72501.1/ว96 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแสดงตนเพื่อรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 กันยายน 2562
3089 ลย 76701/ว68 ขอ ปชส. การรับซื้อและการรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ อบต.ศรีฐาน 26 กันยายน 2562
3088 ลย52006/ว231 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน วิ่ง เลาะเลย คอนเสริร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลย ครั้งที่ ๑ 26 กันยายน 2562
3087 ลย52003/ว229 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 26 กันยายน 2562
3086 ลย52003/ว228 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 26 กันยายน 2562
3085 ลย 0032.007/ว1453 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 36 26 กันยายน 2562
3084 ลย52006/ว227 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เลาะเลย คอนเสริร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลย ครั้งที่ ๑ 25 กันยายน 2562
3083 ลย 78401/ว118 แจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 25 กันยายน 2562
3082 ลย 0318/ว668 ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดเลย 25 กันยายน 2562
3081 ลย 0032.001.1/ว1446 ขอเร่งรัดการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) กระทรวงสาธาารณสุข 25 กันยายน 2562
3080 ลย52003/ว226 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 24 กันยายน 2562
3079 ลย52003/ว225 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 24 กันยายน 2562
3078 ลย 0023.3/ว353 ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 23 กันยายน 2562
3077 ลย 0023.5/ว351 การโอนจัดสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เดือน กันยายน 2562) 20 กันยายน 2562
3076 ลย 0032.015/ว1431 แจ้งการจัดสรรงบค่าบริการการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 45 หลัง) ปีงบประมาณ 2562 19 กันยายน 2562
3075 ลย77202/ว137 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโป๊ยเซียน หมู่ 5 19 กันยายน 2562
3074 ลย52003/ว224 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 19 กันยายน 2562
3073 ลย52003/ว223 กำหนดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ2562 18 กันยายน 2562
3072 ลย 74401/ว317 ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 17 กันยายน 2562
3071 ลย77202/ว136 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย หมู่ 6 17 กันยายน 2562
3070 ลย 78101/ว99 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการตรวจสอบสถานะการมีชีวิต การย้าย ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 16 กันยายน 2562
3069 ลย 0032.007/ว1405 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 35 16 กันยายน 2562
3068 ลย 79102/ว112 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 13 กันยายน 2562
3067 ลย 0017.2/ว388 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 กันยายน 2562
3066 ลย 78101/ว98 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะกองทุนขยะตำบลโคกใหญ่ 12 กันยายน 2562
3065 ลย 0023.3/ว342 โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 11 กันยายน 2562
3064 ลย77601/ว620 ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์ 11 กันยายน 2562
3063 ลย 0023.3/ว338 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความเข้าในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 11 กันยายน 2562
3062 ลย 0032.003/ว1382 การประชุมทบทวนพัฒนาระบบงานการดูแลเด็กปฐมวัยอายุ ๐-๕ ปี จังหวัดเลย 11 กันยายน 2562
3061 ลย 0032.003/ว1381 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก และการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 11 กันยายน 2562
3060 ลย 0018.1/ว135 แนวทางการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรมการปกครอง 4.0 (DOPA 4.0) ณ ที่ทำการปกครองอำเภอและที่ทำกรปกครองจังหวัด 10 กันยายน 2562
3059 ลย52003/ว222 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 10 กันยายน 2562
3058 ลย52003/ว221 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 10 กันยายน 2562
3057 ลย 79301/ว155 ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10 กันยายน 2562
3056 ลย 0032.006/ว1372 เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ระดับชำนาญงาน 9 กันยายน 2562
3055 ลย52003/ว219 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 9 กันยายน 2562
3054 ลย52003/ว218 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 9 กันยายน 2562
3053 ลย52003/ว217 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 9 กันยายน 2562
3052 ลย52003/ว216 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 9 กันยายน 2562
3051 ลย 72501.1/ว91 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูล 6 กันยายน 2562
3050 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1363 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ"แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" 6 กันยายน 2562
3049 ลย 79102/ว110 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 5 กันยายน 2562
3048 ลย 0032.015/ว1352 สำรวจรายชื่อบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 5 กันยายน 2562
3047 ลย 0032.015/ว1345 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5 กันยายน 2562
3046 ลย 0032.007/ว1343 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 34 5 กันยายน 2562
3045 ลย52003/ว215 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลยครั้งที่4/2562 4 กันยายน 2562
3044 ลย 0023.2/ว333 การนิเทศงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น 4 กันยายน 2562
3043 ลย 72501.1/ว90 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 3 กันยายน 2562
3042 ลย 0023.3/ว332 เร่งรัด การนำเข้าข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 กันยายน 2562
3041 ลย 0023.3/ว331 จัดส่งแผ่นพับเรื่อง MBL (MIND BASED LEARNING) เพื่อจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 3 กันยายน 2562
3040 ลย 0023.3/ว330 โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 3 กันยายน 2562
3039 ลย 0023.3/ว329 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 3 กันยายน 2562
3038 ลย 78101/ว97 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่ 2 กันยายน 2562
3037 ลย 78101/ว96 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโรคไข้เลือดออก 2 กันยายน 2562
3036 ลย 78101/ว95 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประจำ 2562 2 กันยายน 2562
3035 ลย 78101/ว94 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ก.ย.62 2 กันยายน 2562
3034 ลย 0032.015/ว1319 การตรวจสอบข้อมูลการจัดบริการแพทย์แผนไทยจากการบันทึกขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สปสช. (โปรแกรม CPP) 2 กันยายน 2562
3033 ลย 0032.001.2/ว1318 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินในราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กองคลัง 31 สิงหาคม 2562
3032 ลย 0032.006/ว1317 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัดสายงานนักทรัพยากรบุคคล 30 สิงหาคม 2562
3031 ลย 0023.3/ว324 แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น 2562 29 สิงหาคม 2562
3030 ลย 0023.3/ว323 สำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีฯ 29 สิงหาคม 2562
3029 ลย 0032.007/ว1314 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 33 30 สิงหาคม 2562
3028 ลย 0023.3/ว321 การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2 29 สิงหาคม 2562
3027 ลย 0023.3/ว320 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 สิงหาคม 2562
3026 ลย77202/ว133 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตอบต.หนองผือ 29 สิงหาคม 2562
3025 ลย77202/ว132 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 29 สิงหาคม 2562
3024 ลย 78101/ว93 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 29 สิงหาคม 2562
3023 ลย 75001/ว296 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และเชิญประชุม 28 สิงหาคม 2562
3022 ลย 75001/ว296 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และเชิญประชุม 28 สิงหาคม 2562
3021 ลย 0023.5/ว315 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือน กรกฎาคม 2562 28 สิงหาคม 2562
3020 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1298 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ 27 สิงหาคม 2562
3019 ลย 76701/ว64 ขอ ปชส. การรับซื้อและรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะอบต.ศรีฐาน ประจำเดือน กันยายน 2562 26 สิงหาคม 2562
3018 ลย 0032.007/ว1294 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพํฒนาสิ่งแวดล้อม 26 สิงหาคม 2562
3017 ลย 0023.3/ว310 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความเข้าในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 26 สิงหาคม 2562
3016 ลย 0023.3/ว309 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 สิงหาคม 2562
3015 ลย 0032.002/ว1293 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔๕ (PMQA) รอบ12 เดือน 26 สิงหาคม 2562
3014 ลย 0023.3/ว302 การของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 สิงหาคม 2562
3013 ลย 0032.007/ว1288 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 32 23 สิงหาคม 2562
3012 ลย52003/ว213 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
3011 ลย52003/ว212 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
3010 ลย52003/ว211 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
3009 ลย 0032.007/ว1282 การรับเงินสงเคราะห์ของผู้ป่วยโรคเรื้อน 22 สิงหาคม 2562
3008 ลย 78101/ว92 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โคกใหญ่คัพ ครั้งที่ 2 22 สิงหาคม 2562
3007 ลย77202/ว130 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 22 สิงหาคม 2562
3006 ลย 0032.009/ว1279 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 21 สิงหาคม 2562
3005 ลย77202/ว129 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 21 สิงหาคม 2562
3004 ลย77202/ว128 เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 21 สิงหาคม 2562
3003 ลย 0023.3/ว298 ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best practices 20 สิงหาคม 2562
3002 ลย 0023.3/ว297 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2562 20 สิงหาคม 2562
3001 ลย 0023.3/ว296 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 สิงหาคม 2562
3000 ลย 0032.007/ว1278 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก สป.31 20 สิงหาคม 2562
2999 ลย52003/ว208 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 20 สิงหาคม 2562
2998 ลย 0032.009/ว1276 ขอขยายเวลารับผลงานและตัดสินผลงานวิชาการ2562 20 สิงหาคม 2562
2997 ลย52003/ว207 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 20 สิงหาคม 2562
2996 ลย77204/ว127 แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินตามโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 4) 20 สิงหาคม 2562
2995 ลย 0032.006/ว1275 เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 20 สิงหาคม 2562
2994 ลย 78101/ว91 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน 19 สิงหาคม 2562
2993 ลย52003/ว206 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 19 สิงหาคม 2562
2992 ลย 78101/ว90 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. 16 สิงหาคม 2562
2991 ลย52003/ว203 ขอเชิญร่วมอบรมเขิงปฏิบัติการตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 15 สิงหาคม 2562
2990 ลย52003/ว202 ขอเชิญร่วมอบรมเขิงปฏิบัติการตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 15 สิงหาคม 2562
2989 ลย52003/ว201 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 สิงหาคม 2562
2988 ลย52003/ว200 ขอแจ้งผลการตรวจสุขภาพนักเรียนและผลการเฝ้าระวังโภชนาการเจริญเติมโตของนักเรียน 15 สิงหาคม 2562
2987 ลย 0023.3/ว287 เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 สิงหาคม 2562
2986 ลย 0032.009/ว1261 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผลการดำเนินงานสาธรณสุขเขตสุขภาพที่8 ประจำปีงบประมาณ 2562 14 สิงหาคม 2562
2985 ลย 0032.007/ว1260 การติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออกช่วงสัปดาห์ที่31-32 14 สิงหาคม 2562
2984 ลย 0032.015/ว1258 สำรวรข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพด้านการนวดไทยและคลินิคแพทย์แผนไทย 14 สิงหาคม 2562
2983 ลย 0032.015/ว1257 สำรวจข้อมูลบริการและบุคลากรแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ 14 สิงหาคม 2562
2982 ลย 0032.007/ว1254 ขอเชิญเข้าร่วประชุม 14 สิงหาคม 2562
2981 ลย 0032.015/ว1252 สำรวจความต้องการยาสมุนไพรที่เคยได้รับสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2562
2980 ลย 0023.3/ว281 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 สิงหาคม 2562
2979 ลย 0023.3/ว280 ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์ 13 สิงหาคม 2562
2978 ลย 0023.3/ว279 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 13 สิงหาคม 2562
2977 ลย 0023.3/ว278 ปรับกำหนดการจัดอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 25 - 39 13 สิงหาคม 2562
2976 ลย 0013/ว639 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 13 สิงหาคม 2562
2975 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1250 เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง DM/HT 13 สิงหาคม 2562
2974 ลย 78101/ว89 ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์ 13 สิงหาคม 2562
2973 ลย 78101/ว88 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย 13 สิงหาคม 2562
2972 ลย52003/ว195 การจัดตั้งสถาที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 13 สิงหาคม 2562
2971 ลย 0032.007/ว1240 สรุปรายงานการประชุมทางไกลทบทวนกรณีเห็ดพิษและไข้เลือดออกเสียชีวิต 9 สิงหาคม 2562
2970 ลย 0032.007/ว1232 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 30 8 สิงหาคม 2562
2969 ลย 0032.006/ว1229 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการสายงานพยาบาล 8 สิงหาคม 2562
2968 ลย52003/ว193 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 8 สิงหาคม 2562
2967 ลย52003/ว192 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 8 สิงหาคม 2562
2966 ลย77202/ว125 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานเพื่อคืนเงินประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมี่ยง2 , หนองผือ 2 , หนองผือ 1 7 สิงหาคม 2562
2965 ลย77202/ว124 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานเพื่อคืนเงินประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคาน 7 สิงหาคม 2562
2964 ลย77202/ว123 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานเพื่อคืนเงินประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากห้วย 7 สิงหาคม 2562
2963 ลย 0118.4/ว1275 แนวทางการปฏบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 7 สิงหาคม 2562
2962 ลย 0032.015/ว1221 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 7 สิงหาคม 2562
2961 กก 5204.6/ว50 ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด Street food @ เชียงคาน 7 สิงหาคม 2562
2960 ลย 0032.007/ว1220 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 29 7 สิงหาคม 2562
2959 ลย75401/ว97 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 1 สิงหาคม 2562
2958 ลย 0032.007/ว1215 การติดตาม สนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก 6 สิงหาคม 2562
2957 ลย77202/ว122 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายลาดทิดกูด บ.เพชรโสภณ หมู่ 10 6 สิงหาคม 2562
2956 ลย 0032.009/ว1209 แจ้งแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองการประเมินรพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ 2562 5 สิงหาคม 2562
2955 ลย 0032.009/ว1208 เชิญประชุม(หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม) 5 สิงหาคม 2562
2954 ลย52003/ว191 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเเละให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ปี 2562 5 สิงหาคม 2562
2953 ลย52003/ว188 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 5 สิงหาคม 2562
2952 ลย77202/ว121 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง 5 โครงการ บ้านเมี่ยง หมู่ 9 5 สิงหาคม 2562
2951 ลย52001/ว187 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง 5 สิงหาคม 2562
2950 ลย 0032.010/ว1192 ขอเชิญประชุมตรวจประเมิน ITA ไตรมาส 4 2 สิงหาคม 2562
2949 ลย 0032.010/ว1191 แจ้งผลคะแนนการปรพเมิน ITA ไตรมาส 3 2 สิงหาคม 2562
2948 ลย 78101/ว86 การดำเนินงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให่กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำ 2563 2 สิงหาคม 2562
2947 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2946 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2945 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2944 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2943 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2942 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2941 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30 กรกฎาคม 2562
2940 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2939 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2938 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2937 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2936 ลย 75001/ว248 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2935 ลย 75001/ว247 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2934 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2933 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2932 ลย 75001/ว246 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 กรกฎาคม 2562
2931 ลย 0023.3/ว270 โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติในปี พ.ศ. 2562 31 กรกฎาคม 2562
2930 ลย 0032.015/ว1182 ขอความร่วมมือส่งเอกสารรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 1 สิงหาคม 2562
2929 ลย77202/ว119 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาชมซื่น บ้านเมี่ยง หมู่ 5 1 สิงหาคม 2562
2928 ลย77202/ว118 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายซำทองใหญ่ หมู่ 10 1 สิงหาคม 2562
2927 ลย 78101/ว85 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ส.ค.62 1 สิงหาคม 2562
2926 ลย 0032.007/ว1180 สรุปการประชุมVDO Conference 31 กรกฎาคม 2562
2925 ลย 0032.001.1/ว1179 เชิญประชุมบูรณาการวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน 31 กรกฎาคม 2562
2924 ลย 0032.007/ว1171 แจ้งผลการตรวจคัดกรองซ้ำผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพื้นที่ดำเนินงานปี ๒๕๖๑ 30 กรกฎาคม 2562
2923 ลย 0032.006/ว1170 แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในPCC 30 กรกฎาคม 2562
2922 ลย 0032.007/ว1169 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 28 30 กรกฎาคม 2562
2921 ลย 78101/ว84 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะกองทุนขยะตำบลโคกใหญ่ 30 กรกฎาคม 2562
2920 ลย 0023.3/ว263 โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2562 26 กรกฎาคม 2562
2919 ลย77202/ว117 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมี่ยง 1 26 กรกฎาคม 2562
2918 ลย 72501.1/ว77 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
2917 ลย 79102/ว95 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
2916 ลย 76702/ว59 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 26 กรกฎาคม 2562
2915 ลย 76702/ว58 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 26 กรกฎาคม 2562
2914 ลย 76702/ว57 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 26 กรกฎาคม 2562
2913 ลย 76702/ว56 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 26 กรกฎาคม 2562
2912 ลย 0032.006/ว1152 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานระดับชำนาญการ 25 กรกฎาคม 2562
2911 ลย 0032.006/ว1151 แจ้งตารางฝึกแพทย์เพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลชุมชน ปี 2563 25 กรกฎาคม 2562
2910 ลย 0032.007/ว1150 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดมหกรรมไทเลยร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก 25 กรกฎาคม 2562
2909 ลย 76701/ว55 ขอ ปชส. การรับซื้อและรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะอบต.ศรีฐาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
2908 ลย 0023.3/ว260 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23 กรกฎาคม 2562
2907 ลย 0023.3/ว259 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) งวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 23 กรกฎาคม 2562
2906 ลย 0023.3/ว258 เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 23 กรกฎาคม 2562
2905 ลย 78101/ว83 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 23 กรกฎาคม 2562
2904 ลย 78101/ว82 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 23 กรกฎาคม 2562
2903 ลย 0032.015/ว1134 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 23 กรกฎาคม 2562
2902 ลย52003/ว184 เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสอนเพศวิถีศึกษา 23 กรกฎาคม 2562
2901 ลย77202/ว115 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ หมู่ 2 23 กรกฎาคม 2562
2900 ลย77202/ว114 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยป่าเปียก หมู่ 8 23 กรกฎาคม 2562
2899 ลย77202/ว113 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 4 โครงการ หมู่ 8 23 กรกฎาคม 2562
2898 ลย 0017.2/ว260 การแถลงการนโยบายของคณะรัฐมนตรี 23 กรกฎาคม 2562
2897 ลย77202/ว112 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยกลาง หมู่ 8 22 กรกฎาคม 2562
2896 ลย52004/ว183 การกำจัดมูลฝอยในถสานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล 22 กรกฎาคม 2562
2895 ลย52004/ว182 การกำจัดมูลฝอยในถสานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล 22 กรกฎาคม 2562
2894 ลย52003/ว181 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม 19 กรกฎาคม 2562
2893 ลย52003/ว180 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 19 กรกฎาคม 2562
2892 ลย 78101/ว79 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี 19 กรกฎาคม 2562
2891 ลย 0032.006/ว1115 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด 19 กรกฎาคม 2562
2890 ลย77202/ว111 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 โครงการ หมู่ 6 18 กรกฎาคม 2562
2889 ลย77202/ว110 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ หมู่ 3 18 กรกฎาคม 2562
2888 ลย77202/ว107 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 โครงการ หมู่ 7 18 กรกฎาคม 2562
2887 ลย 0023.3/ว250 รายงานการประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3) 16 กรกฎาคม 2562
2886 ลย 0034/ว75 เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 กรกฎาคม 2562
2885 ลย 0034/ว74 สรุปโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 กรกฎาคม 2562
2884 ลย 0032.009/ว1096 เชิญประชุม 15 กรกฎาคม 2562
2883 ลย 76701/ว54 ปชส. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 15 กรกฎาคม 2562
2882 ลย52003/ว179 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย บทความเรื่อง โรคไข้เลือดออก 15 กรกฎาคม 2562
2881 ลย52003/ว178 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย บทความเรื่อง โรคไข้เลือดออก 15 กรกฎาคม 2562
2880 ลย 72501.1/ว73 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์บริกาาคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลธาตุ 15 กรกฎาคม 2562
2879 ลย 79301/ว126 ขอเชิญประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 กรกฎาคม 2562
2878 ลย 0034/ว73 การรายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 15 กรกฎาคม 2562
2877 ลย52003/ว177 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารฯ 12 กรกฎาคม 2562
2876 ลย52003/ว176 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารฯ 12 กรกฎาคม 2562
2875 ลย 72501.1/ว72 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" 12 กรกฎาคม 2562
2874 ลย 78101/ว78 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปี 2562 11 กรกฎาคม 2562
2873 ลย 78101/ว77 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 11 กรกฎาคม 2562
2872 ลย 0032.007/ว1073 การประชุมทางไกลทบทวนกรณีผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 10 กรกฎาคม 2562
2871 ลย 0032.007/ว1072 การประชุมทางไกลทบทวนกรณีผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 10 กรกฎาคม 2562
2870 ลย 0032.007/ว1071 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 26 10 กรกฎาคม 2562
2869 ลย52003/ว174 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10 กรกฎาคม 2562
2868 ลย52003/ว173 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10 กรกฎาคม 2562
2867 ลย 0023.3/ว245 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 กรกฎาคม 2562
2866 ลย 0023.3/ว244 แจ้งรายชื่อผู้เข้าการอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ และกำหนดการลงทะเบียน 10 กรกฎาคม 2562
2865 ลย 78101/ว76 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 10 กรกฎาคม 2562
2864 ลย 0032.003/ว1066 ขอความร่วมมือในการจัดรถพยาบาลฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาล 10 กรกฎาคม 2562
2863 ลย 78101/ว75 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย 10 กรกฎาคม 2562
2862 ลย 74801/ว143 ขอเชิญร่วมประชุม 9 กรกฎาคม 2562
2861 ลย 73201/ว114 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชาวบ้านร่วมงานโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 9 กรกฎาคม 2562
2860 ลย 73201/ว113 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 9 กรกฎาคม 2562
2859 ลย 0032.007/ว1058 การเยียมติดตามระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 9 กรกฎาคม 2562
2858 ลย 0032.007/ว1052 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 8 กรกฎาคม 2562
2857 ลย 0032.007/ว1051 ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 8 กรกฎาคม 2562
2856 ลย 0032.007/ว1050 ส่งสรุปรายงานการติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออก 8 กรกฎาคม 2562
2855 ลย 78101/ว74 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทันตสุขศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 8 กรกฎาคม 2562
2854 ลย77202/ว103 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 โครงการ บ้านเมี่ยง หมู่ 4 8 กรกฎาคม 2562
2853 ลย 0032.015/ว1048 ขอความร่วมมือตอบแบบฟอร์มแผนยาสมุนไพรจังหวัดเลย 8 กรกฎาคม 2562
2852 ลย77202/ว102 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 โครงการ บ้านเมี่ยง หมู่ 5 8 กรกฎาคม 2562
2851 ลย 78001/ว3 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเดือน ก.ค.62 8 กรกฎาคม 2562
2850 ลย 76701/ว51 ปชส. โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 8 กรกฎาคม 2562
2849 ลย52003/ว168 ขออนุญาตให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 5 กรกฎาคม 2562
2848 ลย52003/ว167 ขออนุญาตให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 5 กรกฎาคม 2562
2847 ลย52003/ว166 ขอความร่วมมือดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 5 กรกฎาคม 2562
2846 ลย75401/ว83 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 3 กรกฎาคม 2562
2845 ลย 72501.1/ว69 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 4 กรกฎาคม 2562
2844 ลย 0032.015/ว1034 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 3 กรกฎาคม 2562
2843 ลย 0032.007/ว1029 ขอให้ดำเนินการโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 3 กรกฎาคม 2562
2842 ลย 0032.007/ว1028 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 25 3 กรกฎาคม 2562
2841 ลย 0032.007/ว1027 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 25 3 กรกฎาคม 2562
2840 ลย77202/ว99 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 5 โครงการ หมู่ 3 3 กรกฎาคม 2562
2839 ลย 0032.006/ว1024 ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลยปีการศึกษา 2563 3 กรกฎาคม 2562
2838 ลย 76701/ว50 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 2 กรกฎาคม 2562
2837 ลย 0032.001.2/ว1018 การตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ 2 กรกฎาคม 2562
2836 ลย 0032.007/ว1017 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 1 กรกฎาคม 2562
2835 ลย 0032.001.1/ว1013 การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562
2834 ลย 0032.001.1/ว1011 แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด 1 กรกฎาคม 2562
2833 ลย 0032.001.1/ว1010 ขอความร่วมมือรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา 1 กรกฎาคม 2562
2832 ลย52003/ว160 ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนจากธุรกิจอุตสาหกรรมยาสูบ 1 กรกฎาคม 2562
2831 ลย52003/ว159 ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนจากธุรกิจอุตสาหกรรมยาสูบ 1 กรกฎาคม 2562
2830 ลย 72501.1/ว67 ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนประชาชนเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน (การแปรรูปผลผลิตจากกล้วย) 1 กรกฎาคม 2562
2829 ลย77202/ว97 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยแสงอรุณ หมู่ 5 1 กรกฎาคม 2562
2828 ลย 78101/ว73 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ก.ค.62 1 กรกฎาคม 2562
2827 ลย 76701/ว49 โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด/ชุมชนสะอาด ประจำปี 2562 28 มิถุนายน 2562
2826 ลย 76701/ว48 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนขยะตำบลศรีฐาน 28 มิถุนายน 2562
2825 ลย 0032.007/ว991 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 24 27 มิถุนายน 2562
2824 ลย 78101/ว72 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน 2562
2823 ลย52003/ว157 ขอขอบคุณ 27 มิถุนายน 2562
2822 ลย52003/ว156 ขอขอบคุณ 27 มิถุนายน 2562
2821 ลย 0032.007/ว978 ขอเชิญประชุม VDO Conference 27 มิถุนายน 2562
2820 ลย 0032.007/ว977 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 23 27 มิถุนายน 2562
2819 ลย 0032.010/ว976 ขอเชิญประชุม 27 มิถุนายน 2562
2818 ลย75401/ว76 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวฉบับพิเศษ 24 มิถุนายน 2562
2817 ลย 0032.007/ว974 ขอเชิญร่วมดำเนินงานโรคเรื้อน 26 มิถุนายน 2562
2816 ลย77202/ว93 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 4 โครงการ หมู่ 2 26 มิถุนายน 2562
2815 ลย 0032.001.2/ว967 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมินคุณภาพบัญชีปี 2562 25 มิถุนายน 2562
2814 ลย75401/ว75 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ.2562" 21 มิถุนายน 2562
2813 ลย 72501.1/ว64 ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ที่ยังไม่มาลงทะเบียน 24 มิถุนายน 2562
2812 ลย52003/ว152 ขอเชิญเข้ารับการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร 24 มิถุนายน 2562
2811 ลย 72501.1/ว63 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์บริกาาคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลธาตุ 24 มิถุนายน 2562
2810 ลย52003/ว151 การดำเนินโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารตามพรบฬการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 24 มิถุนายน 2562
2809 ลย 0023.3/ว229 ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” ของจังหวัดเลย เกี่ยวกับกิจกรรมการประดับตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 24 มิถุนายน 2562
2808 ลย 0032.015/ว960 ขอความร่วมมือส่งเอกสารรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย ปี 2562 21 มิถุนายน 2562
2807 ลย 0032.015/ว957 เชิญประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ครั้งที่ 2 21 มิถุนายน 2562
2806 ลย 0032.001.1/ว956 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 62 21 มิถุนายน 2562
2805 ลย77601/ว448 ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์ 21 มิถุนายน 2562
2804 ลย77202/ว92 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 3 โครงการ หมู่ 1 21 มิถุนายน 2562
2803 ลย 0032.001/ว949 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ และเยี่ยมสำรวจประเมินศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเลย 20 มิถุนายน 2562
2802 ลย 78101/ว71 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 มิถุนายน 2562
2801 ลย 79102/ว84 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 19 มิถุนายน 2562
2800 ลย 0023.3/ว221 ยืนยันข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันนั้น ไม่เป็นความจริง แต่อย่างใด 18 มิถุนายน 2562
2799 ลย 52207/ว93 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๒ 19 มิถุนายน 2562
2798 ลย 0032.007/ว941 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 18 มิถุนายน 2562
2797 ลย 0032.007/ว940 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 18 มิถุนายน 2562
2796 ลย 0032.007/ว939 สนับสนุนยาทากันยุงเด็กนักเรียน 18 มิถุนายน 2562
2795 ลย 0032.007/ว938 การสนับสนุนยาทากันยุงให้เด็กนักเรียน 18 มิถุนายน 2562
2794 ลย 0023.3/ว220 แจ้งรายชื่อผู้เข้าการอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ 2 18 มิถุนายน 2562
2793 ลย 78101/ว70 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 18 มิถุนายน 2562
2792 ลย 78101/ว69 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 18 มิถุนายน 2562
2791 ลย 78101/ว68 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-25645 18 มิถุนายน 2562
2790 ลย 79301/ว117 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 18 มิถุนายน 2562
2789 ลย 0032.007/ว932 ขอเชิญประชุมทางไกล 17 มิถุนายน 2562
2788 ลย 78101/ว67 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 มิถุนายน 2562
2787 ลย 78101/ว66 ขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน 17 มิถุนายน 2562
2786 ลย 78101/ว65 ขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน 17 มิถุนายน 2562
2785 ลย72501.3/ว62 ขอความร่วมมือในการสำรวจถนนแอสฟัลท์ติกและรางระบายน้ำ ถนนสายสามแยก-รร.ไทยรัฐ 17 มิถุนายน 2562
2784 ลย 72501.1/ว61 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการของคนพิการในพื้นที่ของท่าน 17 มิถุนายน 2562
2783 ลย 0023.3/ว217 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 14 มิถุนายน 2562
2782 ลย 0023.3/ว216 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ 14 มิถุนายน 2562
2781 ลย 0023.3/ว215 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562 14 มิถุนายน 2562
2780 ลย 0023.3/ว214 โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย” สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 14 มิถุนายน 2562
2779 ลย 0023.3/ว213 แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ 14 มิถุนายน 2562
2778 ลย 0023.3/ว212 เร่งรัดกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและข้อมูลอื่นๆ ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Development Center Information System : CCIS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 14 มิถุนายน 2562
2777 ลย52003/ว149 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติสนับสนุนของรางวัลในงานมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย 14 มิถุนายน 2562
2776 ลย52003/ว148 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในงานมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย 14 มิถุนายน 2562
2775 ลย52003/ว147 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปี 2562 14 มิถุนายน 2562
2774 ลย52003/ว146 ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดเต้นแอโรบิก 14 มิถุนายน 2562
2773 ลย52003/ว145 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย 14 มิถุนายน 2562
2772 ลย 0032.007/ว914 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดคนดีศรีระบาด 14 มิถุนายน 2562
2771 ลย 0023.3/ว211 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 มิถุนายน 2562
2770 ลย77202/ว91 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเพชรโสภณ 2 หมู่ 10 13 มิถุนายน 2562
2769 ลย77202/ว90 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยน้ำดื่มนาคินทร์ หมู่ 10 13 มิถุนายน 2562
2768 ลย77202/ว89 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสี หมู่ 4 13 มิถุนายน 2562
2767 ลย 0023.3/ว210 การประเมินตนเองของสถานศึกษา 13 มิถุนายน 2562
2766 ลย 0023.3/ว209 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 13 มิถุนายน 2562
2765 ลย 72501.1/ว60 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 12 มิถุนายน 2562
2764 ลย52001/ว143 ส่งสำเนาคำสั่ง 12 มิถุนายน 2562
2763 ลย 0032.007/ว899 ขอเชิญประชุม 12 มิถุนายน 2562
2762 ลย52003/ว142 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 11 มิถุนายน 2562
2761 ลย 74801/ว127 ขอความร่วมมือประชาสำพันธ์ในการทำความสะอาดถนนสายหลักสายรองฯ 11 มิถุนายน 2562
2760 ลย72501.3/ว57 ขอให้สำรวจจุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 11 มิถุนายน 2562
2759 ลย 0032.010/ว891 การดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุทะเลาวิวาทในรพ. 11 มิถุนายน 2562
2758 ลย 0032.010/ว890 ขอเชิญประชุมตรวจประเมิน ITA ไตรมาส 3 11 มิถุนายน 2562
2757 ลย77202/ว87 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สายรอบหมุ่บ้าน หมู่ 10 11 มิถุนายน 2562
2756 ลย 76701/ว46 ขอความอนุเคราะห์ ปชส. จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 11 มิถุนายน 2562
2755 ลย 0218/ว1 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 10 มิถุนายน 2562
2754 ลย 0032.015/ว883 แจ้งแผนการออกติดตามการดำเนินงาน OPD คู่ขนานในโรงพยาบาลและประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. 10 มิถุนายน 2562
2753 ลย 76701/ว45 โครงการประกวดหมุ่บ้านสะอาด/ชุมชนสะอาด ประจำปี 2562 10 มิถุนายน 2562
2752 ลย77202/ว86 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบน้ำคาน หมู่ 4 10 มิถุนายน 2562
2751 ลย 78101/ว64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กลุ่มสตรีและผู้นำประจำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ 10 มิถุนายน 2562
2750 ลย52003/ว139 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
2749 ลย52003/ว138 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
2748 ลย 78101/ว63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโรคไข้เลือดออก 7 มิถุนายน 2562
2747 ลย 78101/ว62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลโคกใหญ่ 7 มิถุนายน 2562
2746 ลย 78101/ว61 ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 7 มิถุนายน 2562
2745 ลย 78101/ว60 1ขอเชิญร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 7 มิถุนายน 2562
2744 ลย52003/ว137 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
2743 ลย52003/ว136 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
2742 ลย 0032.015/ว862 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 7 มิถุนายน 2562
2741 ลย77202/ว83 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.สายรอบหมู่บ้าน หมู่ 5 7 มิถุนายน 2562
2740 ศธ 02109/ว658 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 6 มิถุนายน 2562
2739 ลย 0032.007/ว856 ขอเชิญประชุมเปิดศูนย์EOC กรณ๊โรคไข้เลือดออก 6 มิถุนายน 2562
2738 ลย 0032.007/ว855 การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) กรณีโรคไข้เลือดออก 6 มิถุนายน 2562
2737 ศธ 02109/ว657 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 6 มิถุนายน 2562
2736 ลย 0034/ว58 โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 6 มิถุนายน 2562
2735 ลย 0032.007/ว853 ขอส่งสำเนาคำสั่ง 6 มิถุนายน 2562
2734 ลย 0032.007/ว851 ขอส่งสำเนาคำสั่ง 6 มิถุนายน 2562
2733 ลย 0013/ว535 ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6 มิถุนายน 2562
2732 ลย 0023.3/ว201 โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษา ภาษาอังกฤษ/ภาษาแมนดาริน (จีนกลาง) สำหรับเด็กปฐมวัย 6 มิถุนายน 2562
2731 ลย 0032.001.1/ว849 มาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุกทกภัยในช่วงฤดูฝน 6 มิถุนายน 2562
2730 ลย 0023.3/ว200 คู่มือการจัดทำแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และคู่มือการจัดการข้อมูลรายละเอียดที่ดินที่ได้รับจากกรมที่ดิน และ 5 มิถุนายน 2562
2729 ลย77202/ว82 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สายบ้านผู้ใหญ่-แม่น้ำเหือง หมู่ 3 5 มิถุนายน 2562
2728 ลย77202/ว81 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สายวัดป่า ซอย 1 หมู่ 9 5 มิถุนายน 2562
2727 ลย77202/ว80 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหมู่บ้าน แยกนาคำสะดึง หมู่ 1 5 มิถุนายน 2562
2726 ลย77202/ว79 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหมู่บ้านคุ้ม 4 หมู่ 1 5 มิถุนายน 2562
2725 ลย 78101/ว59 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 4 มิถุนายน 2562
2724 ลย 78101/ว58 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 4 มิถุนายน 2562
2723 ลย 0032.006/ว840 สำรวจแนวความคิดการจัดทำผลงานวิชาการสายงานพยาบาล 4 มิถุนายน 2562
2722 ลย 78101/ว57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสำนักงานน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 4 มิถุนายน 2562
2721 ลย 78101/ว56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการสำนักงานน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 4 มิถุนายน 2562
2720 ลย77202/ว76 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างดอนหอ หมู่ 6 4 มิถุนายน 2562
2719 ลย77202/ว75 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคสล. ซอย 4 หมู่ 6 4 มิถุนายน 2562
2718 ลย77202/ว74 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาข้าวเจ้า หมู่ 6 4 มิถุนายน 2562
2717 ลย77202/ว73 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังโกดัง หมู่ 6 4 มิถุนายน 2562
2716 ลย 0034/ว56 โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 31 พฤษภาคม 2562
2715 ลย77201/ว72 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 31 พฤษภาคม 2562
2714 ลย 0032.006/ว829 ขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2562
2713 ลย 0034/ว55 เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม -บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(ไตรมาสที่ ๒) 31 พฤษภาคม 2562
2712 ลย 78101/ว54 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 31 พฤษภาคม 2562
2711 ลย 72501.1/ว53 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด ปี 2562 31 พฤษภาคม 2562
2710 ลย 78101/ว53 เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 30 พฤษภาคม 2562
2709 ลย 78101/ว52 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 30 พฤษภาคม 2562
2708 ลย 0023.3/ว192 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2562 30 พฤษภาคม 2562
2707 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว814 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย CKD 30 พฤษภาคม 2562
2706 ลย 0023.3/ว191 เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 30 พฤษภาคม 2562
2705 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว813 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ Mini case manager CKD clinic 30 พฤษภาคม 2562
2704 ลย 72501.1/ว52 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
2703 ลย52001/ว133 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์กำลังพลร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา คู คลอง ถวายเป็นพระราชกุศล 30 พฤษภาคม 2562
2702 ลย77202/ว71 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมถนนคสล.สายสถานีสูบน้ำเมี่ยง 1 หมุ่ 7 30 พฤษภาคม 2562
2701 ลย77202/ว70 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมถนนคสล.สายนากกไฮ หมุ่ 7 30 พฤษภาคม 2562
2700 ลย77202/ว69 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมถนนคสล.สายนาเหนือ หมุ่ 7 30 พฤษภาคม 2562
2699 ลย 0032.006/ว806 เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 30 พฤษภาคม 2562
2698 ลย 0032.006/ว804 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลยปีการศึกษา 2563 29 พฤษภาคม 2562
2697 ลย 0032.006/ว803 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลยปีการศึกษา 2563 29 พฤษภาคม 2562
2696 ลย77202/ว68 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมี่ยง 2 บ้านปากห้วย หมู่ 7 29 พฤษภาคม 2562
2695 ลย 0032.010/ว790 ราบการงานประชุม ITA 28 พฤษภาคม 2562
2694 ลย 0032.010/ว789 เชิญประชุม 28 พฤษภาคม 2562
2693 ลย 0032.006/ว788 การประเมินบุคคลและผลงาน 28 พฤษภาคม 2562
2692 ลย 0023.3/ว187 เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมการซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2562 28 พฤษภาคม 2562
2691 ลย 78101/ว49 ขอเชิญประชุม ขยะมูลฝอยชุมชน 28 พฤษภาคม 2562
2690 ลย 0032.007/ว785 การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 28 พฤษภาคม 2562
2689 ลย 0032.007/ว784 ส่งคำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย 28 พฤษภาคม 2562
2688 ลย 0032.007/ว783 ส่งคำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย 28 พฤษภาคม 2562
2687 ลย 0032.007/ว782 ส่งคำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย 28 พฤษภาคม 2562
2686 ลย 0032.007/ว781 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 28 พฤษภาคม 2562
2685 ลย 73201/ว87 แจ้งกำหนดการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 28 พฤษภาคม 2562
2684 ลย 78101/ว48 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะกองทุนขยะตำบลโคกใหญ่ 27 พฤษภาคม 2562
2683 ลย 76701/ว41 ขอ ปชส. การรับซื้อและรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลศรีฐาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 27 พฤษภาคม 2562
2682 ลย 0034/ว53 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (พ.ค.๖๒) 27 พฤษภาคม 2562
2681 ลย 0032.015/ว768 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 24 พฤษภาคม 2562
2680 ลย 73201/ว85 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการฯ ประจำปี 2562 21 พฤษภาคม 2562
2679 ลย77202/ว67 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 5 24 พฤษภาคม 2562
2678 ลย 79102/ว74 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 24 พฤษภาคม 2562
2677 ลย52003/ว129 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 23 พฤษภาคม 2562
2676 ลย52003/ว128 การจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 23 พฤษภาคม 2562
2675 ลย52003/ว127 การจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 23 พฤษภาคม 2562
2674 ลย 0003/ว14 ซักซ้อมความเข้าใจกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูญหาย 23 พฤษภาคม 2562
2673 ลย77202/ว66 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 23 พฤษภาคม 2562
2672 ลย77202/ว65 แจ้งให้ชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2560 22 พฤษภาคม 2562
2671 ลย 78101/ว47 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล 22 พฤษภาคม 2562
2670 ลย0032.012/ว752 การออกหน่วยตรวจคัดกรองต้อกระจกซ้ำโดยทีมจักษุแพทย์ 21 พฤษภาคม 2562
2669 ลย 0618/ว594 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหาร อปท.และปลัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3) 21 พฤษภาคม 2562
2668 ลย 0618/ว593 ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีสาวนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฏกระทรวง 21 พฤษภาคม 2562
2667 ลย 0618/ว592 การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563-2569) 21 พฤษภาคม 2562
2666 ลย 0618/ว590 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจฌแพาะเรื่องให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534และภาษีสรรสามิตประจำเดือนเมษายน 2562 ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 21 พฤษภาคม 2562
2665 ลย 0618/ว584 สำรวจการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 16 พฤษภาคม 2562
2664 ลย52003/ว126 ขอความร่วมมือดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 16 พฤษภาคม 2562
2663 ลย52003/ว125 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ 16 พฤษภาคม 2562
2662 ลย 0032.010/ว729 แจ้งเลื่อนโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยฯ 15 พฤษภาคม 2562
2661 ลย 0032.007/ว722 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 15 พฤษภาคม 2562
2660 ลย 78101/ว46 สำรวจข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 15 พฤษภาคม 2562
2659 ลย 0034/ว47 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒(รุ่นที่ ๑ - ๒) 15 พฤษภาคม 2562
2658 ลย 0032.010/ว716 การมอบอำนาจอนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ 14 พฤษภาคม 2562
2657 ลย 0618/ว583 ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2562 14 พฤษภาคม 2562
2656 ลย 0618/ว582 ตรวจสอบการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) 14 พฤษภาคม 2562
2655 ลย 0618/ว581 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจขัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ประจำปี พศ.2562 และผลดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื่นๆ 14 พฤษภาคม 2562
2654 ลย 0618/ว580 แนวทางขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี(Go Green Plus) 14 พฤษภาคม 2562
2653 ลย 0618/ว579 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 พฤษภาคม 2562
2652 ลย 0618/ว578 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3/2562 14 พฤษภาคม 2562
2651 ลย 0618/ว577 การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร 14 พฤษภาคม 2562
2650 ลย77202/ว63 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 14 พฤษภาคม 2562
2649 ลย 0032.010/ว712 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 14 พฤษภาคม 2562
2648 ลย 79301/ว86 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 13 พฤษภาคม 2562
2647 ลย52003/ว123 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 พฤษภาคม 2562
2646 ลย52003/ว122 การต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม 13 พฤษภาคม 2562
2645 ลย52003/ว121 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 พฤษภาคม 2562
2644 ลย52003/ว120 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 พฤษภาคม 2562
2643 ลย 0032.007/ว703 แจ้งแผนประเมินSRRTเครือข่ายระดับตำบล 13 พฤษภาคม 2562
2642 ลย 0618/ว576 การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 13 พฤษภาคม 2562
2641 ลย 0618/ว573 ตรวจสอบและเร่งรัดดำเนินการลงทะเบียนตามพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 10 พฤษภาคม 2562
2640 ลย 0032.009/ว702 ขอเชิญประชุม(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลจังหวัดเลย) 10 พฤษภาคม 2562
2639 ลย 0618/ว571 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 9 พฤษภาคม 2562
2638 ลย 0032.007/ว691 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 8 พฤษภาคม 2562
2637 ลย 0032.007/ว690 ขอความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคการศึกษา 8 พฤษภาคม 2562
2636 ลย 0618/ว570 การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 พฤษภาคม 2562
2635 ลย 0618/ว569 โครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 8 พฤษภาคม 2562
2634 ลย 0023.3/ว174 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 พฤษภาคม 2562
2633 ลย 0032.001.1/ว682 แจ้งซักซ้อมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตฯ 8 พฤษภาคม 2562
2632 ลย 0032.001.1/ว681 เชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาการมอบอำนาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างาฯ 8 พฤษภาคม 2562
2631 ลย 0023.3/ว173 ตรวจสอบและเร่งรัดการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 8 พฤษภาคม 2562
2630 ลย 0618/ว568 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา 8 พฤษภาคม 2562
2629 ลย 0618/ว567 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง 8 พฤษภาคม 2562
2628 ลย 0618/ว566 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง 8 พฤษภาคม 2562
2627 ลย 0618/ว565 แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิ์ไม่ตรงกัน 8 พฤษภาคม 2562
2626 ลย 0023.5/ว172 ขอยกเลิกขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ Dialyzer Reprocessor 8 พฤษภาคม 2562
2625 ลย 0023.5/ว171 บัญชีนวัตกรรมไทย 8 พฤษภาคม 2562
2624 ลย 0032.006/ว676 การประเมินบุคคลและผลงาน 7 พฤษภาคม 2562
2623 ลย 0032.006/ว675 การประเมินบุคคลและผลงาน 7 พฤษภาคม 2562
2622 ลย 0618/ว561 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 7 พฤษภาคม 2562
2621 ลย 0618/ว560 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม 7 พฤษภาคม 2562
2620 ลย 78101/ว45 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 7 พฤษภาคม 2562
2619 ศธ 04007.630/ว176 แจ้งเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของสำนักงาน 3 พฤษภาคม 2562
2618 ศธ 04007.630/ว176 แจ้งเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของสำนักงาน 3 พฤษภาคม 2562
2617 ลย 0032.007/ว665 การจัดการแบบประเมินตนเองสำหรับหน่วยบริการสาธาณสุข การพัฒนาระบบบริการป้องกันควบคุมและการดูแลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม 2562
2616 ลย 0023.3/ว170 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 - พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 3 พฤษภาคม 2562
2615 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว662 ขอเชิญเข้าร่วมประชมโครงการทบทวนและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง" 3 พฤษภาคม 2562
2614 ลย 0032.006/ว659 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด สายนักกายภาพบำบัด 3 พฤษภาคม 2562
2613 ลย 76701/ว34 ปชส.โอนเงินเบี้ยผู้อายุ ผุ้พิการ ผุ้ป่วย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 2 พฤษภาคม 2562
2612 ลย 76701/ว33 การเตรียมความพร้อม ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 2 พฤษภาคม 2562
2611 ลย 0618/ว555 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พฤษภาคม 2562
2610 ลย 0618/ว554 สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พฤษภาคม 2562
2609 ลย 0618/ว551 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พฤษภาคม 2562
2608 ลย 0618/ว550 ขอแจ้งรายชื่อครู เข้ารับการอบรม 1 พฤษภาคม 2562
2607 ลย 0618/ว549 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พฤษภาคม 2562
2606 ลย 0023.3/ว162 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 เมษายน 2562
2605 ลย 0118.3/ว756 การสำรวจข้อมูลและการเตียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 30 เมษายน 2562
2604 ลย 72501.1/ว45 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 30 เมษายน 2562
2603 ลย 0023.14/ว548 มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม) 30 เมษายน 2562
2602 ลย 0023.14/ว547 การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 30 เมษายน 2562
2601 ลย 0023.14/ว546 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ 30 เมษายน 2562
2600 ลย 0023.14/ว545 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3อาร์สา 30 เมษายน 2562
2599 ลย52003/ว114 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลกุดป่อง 29 เมษายน 2562
2598 ลย77202/ว60 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้อมคับ หมู่ 2 29 เมษายน 2562
2597 ลย52003/ว113 การประชุมใหญ่แกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่องสำหรับติดตามงานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก 29 เมษายน 2562
2596 ลย77202/ว59 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาโปร่ง หมู่ 2 29 เมษายน 2562
2595 ลย 0023.14/ว543 โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส 29 เมษายน 2562
2594 ลย 0023.14/ว542 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมตรา 326 ทวิ 29 เมษายน 2562
2593 ลย 0023.14/ว539 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20 29 เมษายน 2562
2592 ลย 0023.14/ว538 หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร 29 เมษายน 2562
2591 ลย 0023.14/ว537 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 เมษายน 2562
2590 ลย 76701/ว32 เเต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนธนาคารขยะตำบลศรีฐาน 29 เมษายน 2562
2589 ลย 76701/ว31 ขอ ปชส. การรับซื้อและรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะอบต.ศรีฐาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 29 เมษายน 2562
2588 ลย 0023.14/ว536 แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 เมษายน 2562
2587 ลย 0023.14/ว534 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 เมษายน 2562
2586 ลย 0023.14/ว533 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ 29 เมษายน 2562
2585 ลย 0023.3/ว157 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา 29 เมษายน 2562
2584 ลย 0023.14/ว532 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันตนรายได้แก่ผู้สูงอายุ 29 เมษายน 2562
2583 ลย 0023.14/ว531 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 29 เมษายน 2562
2582 ลย 0023.14/ว530 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 29 เมษายน 2562
2581 ลย 78101/ว44 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ พ.ค.62 29 เมษายน 2562
2580 ลย 0023.14/ว529 แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) 29 เมษายน 2562
2579 ลย 0023.14/ว528 การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 29 เมษายน 2562
2578 ลย 0032.006/ว639 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 27 เมษายน 2562
2577 ลย0032.012/ว638 จัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อลดการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่(ส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิกซินโดรม) จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๒ (แก้ไข) 26 เมษายน 2562
2576 ลย 0032.009/ว637 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลืดเฉียบพลัน" 26 เมษายน 2562
2575 ลย52003/ว111 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 26 เมษายน 2562
2574 ลย 0023.14/ว527 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2562 26 เมษายน 2562
2573 ลย 0023.14/ว526 เตรียมความพร้อมการใช้ระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร 26 เมษายน 2562
2572 ลย 0023.14/ว525 ขอให้ทบทวนแก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 26 เมษายน 2562
2571 ลย 0023.14/ว524 สำรวจปริมาณขยะประเภทพลาสติกและกล่อง ยู เอช ที 26 เมษายน 2562
2570 ลย 0023.14/ว523 โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 45-54 26 เมษายน 2562
2569 ลย 0023.14/ว522 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 เมษายน 2562
2568 ลย52003/ว110 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 26 เมษายน 2562
2567 ลย52003/ว109 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 26 เมษายน 2562
2566 ลย 0032.006/ว633 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด 26 เมษายน 2562
2565 ลย 0032.010/ว630 เชิญประชุม video conference การประเมิน ITA 25 เมษายน 2562
2564 ลย 0032.010/ว629 เชิญประชุม 25 เมษายน 2562
2563 ลย 0032.015/ว628 ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเครือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย 25 เมษายน 2562
2562 ลย 0032.001.1/ว626 การจัดทำแผนคำของบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 25 เมษายน 2562
2561 ลย77202/ว58 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนเจริญสว่าง หมู่ที่ 8 25 เมษายน 2562
2560 ลย77202/ว57 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ90-004 สายห้วยหาม หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น 24 เมษายน 2562
2559 ลย77202/ว56 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกม.0ริมน้ำ หมู่ที่ 8 24 เมษายน 2562
2558 ลย77202/ว55 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจาน หมู่ที่ 9 24 เมษายน 2562
2557 ลย77202/ว53 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย 24 เมษายน 2562
2556 ลย 76701/ว30 ขอเชิญประชุมจัดโครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด 24 เมษายน 2562
2555 ลย 0023.14/ว516 ขอเชิญประชุมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 23 เมษายน 2562
2554 ลย 0023.14/ว515 การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 23 เมษายน 2562
2553 ลย 0023.14/ว514 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 2 23 เมษายน 2562
2552 ลย 0023.14/ว513 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 22-24 23 เมษายน 2562
2551 ลย 0023.14/ว512 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 19 23 เมษายน 2562
2550 ลย 0023.14/ว511 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง (อทก.) รุ่นที่ 3-4 23 เมษายน 2562
2549 ลย52003/ว105 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลกุดป่อง 23 เมษายน 2562
2548 ลย52003/ว104 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลกุดป่อง 23 เมษายน 2562
2547 ลย 0023.3/ว155 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 เมษายน 2562
2546 ลย 0023.3/ว154 ประชุมผ่านระบบ Web Conference 23 เมษายน 2562
2545 ลย 0023.5/ว153 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2562 23 เมษายน 2562
2544 ลย 0032.007/ว613 แจ้งแผนประเมินSRRTเครือข่ายระดับตำบล 23 เมษายน 2562
2543 ลย 76701/ว28 การบริหารจัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 เมษายน 2562
2542 ลย 76701/ว27 ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 22 เมษายน 2562
2541 ลย 79301/ว76 ขอเชิญร่วมกิจกรรมอัดขยะก้อนเพื่อลดปริมาณขยะ 22 เมษายน 2562
2540 ลย 0023.14/ว506 การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22 เมษายน 2562
2539 ลย 0023.14/ว505 การแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 22 เมษายน 2562
2538 ลย 0023.14/ว504 การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน 22 เมษายน 2562
2537 ลย 0023.14/ว503 การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานในการพระบรมราชาภิเษก 22 เมษายน 2562
2536 ลย 0023.14/ว502 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสวัสดิการทางสังคมเบี้ยผุ้พิการ งวดที่ 3 22 เมษายน 2562
2535 ลย 0023.14/ว501 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมแก้ผู้ด้อยโอกาส งวดที่ 3 พ.ศ.2562 22 เมษายน 2562
2534 ลย 0023.14/ว500 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 22 เมษายน 2562
2533 ลย 0023.14/ว499 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 เมษายน 2562
2532 ลย 0023.14/ว498 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผุ้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 22 เมษายน 2562
2531 ลย 0023.14/ว496 แจ้งปิดระบบและขยายเวลาการรายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบ Info 22 เมษายน 2562
2530 ลย 0023.14/ว495 แนวทางการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 เมษายน 2562
2529 ลย 0023.14/ว494 แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมุลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 เมษายน 2562
2528 ลย 0032.015/ว609 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 22 เมษายน 2562
2527 ลย 0023.3/ว150 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้กรอกข้อมูลในแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Google Form 19 เมษายน 2562
2526 ลย 79102/ว60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562
2525 ลย77202/ว52 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานเพื่อคืนเงินประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายตาสุวรรณ,นายนางรจนา,สายนางศรี,สายนาตาจ่าย,สายนาตาติ้ง,สายห้วยเสี้ยว 19 เมษายน 2562
2524 ลย77202/ว51 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานเพื่อคืนเงินประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายดอกไม้นายต่อ,สายภูปูน2,สายภูปูน 1 19 เมษายน 2562
2523 ลย77202/ว50 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายซำบอน,สายนาป่าลวก,สายนาเปาะ,สายห้วยตาด,สายห้วยหยาบ 19 เมษายน 2562
2522 ลย75401/ว45 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง 18 เมษายน 2562
2521 ลย75401/ว45 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง 18 เมษายน 2562
2520 ลย75401/ว45 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง 18 เมษายน 2562
2519 ลย 0013/ว355 ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 19 เมษายน 2562
2518 ลย 0032.007/ว595 ขอเชิญSRRTอำเภอเข้ารับการอบรมการสอบสวนโรค 19 เมษายน 2562
2517 ลย75401/ว45 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง 18 เมษายน 2562
2516 ลย75401/ว45 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง 18 เมษายน 2562
2515 ลย 0023.3/ว147 การจัดทำรายงานผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 19 เมษายน 2562
2514 ลย 0032.006/ว588 การประเมินบุคคลและผลงาน 18 เมษายน 2562
2513 ลย 0032.006/ว587 การประเมินบุคคลและผลงาน 18 เมษายน 2562
2512 ลย 0032.010/ว585 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 18 เมษายน 2562
2511 ลย 0023.14/ว492 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย 18 เมษายน 2562
2510 ลย 0023.14/ว491 ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 18 เมษายน 2562
2509 ลย 0023.14/ว490 การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการหรือพนักงานครู สายงานการสอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 เมษายน 2562
2508 ลย 0023.14/ว489 สรุปผลการประชุมสัมมนา MICE Clinic ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 and Sustainable Meeting" 18 เมษายน 2562
2507 ลย 0023.14/ว488 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 18 เมษายน 2562
2506 ลย 0023.14/ว487 ขอจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ ITAS 18 เมษายน 2562
2505 ลย 0023.3/ว145 แจ้งเปิดระบบและขยายเวลาการรายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 18 เมษายน 2562
2504 ลย 0023.14/ว486 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 เมษายน 2562
2503 ลย 0023.14/ว485 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 เมษายน 2562
2502 ลย 0023.14/ว484 ข้อหารือการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่ 17 เมษายน 2562
2501 ลย 72501.1/ว42 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 17 เมษายน 2562
2500 ลย 79102/ว57 รายงานการจัดทำงบการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2562 17 เมษายน 2562
2499 ลย77202/ว43 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา จำนวน 3 โครงการ ร้านรุ่งเรืองทรัพย์ 17 เมษายน 2562
2498 ลย77202/ว42 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา จำนวน 5 โครงการ ร้านทรัพย์พูนทวี 17 เมษายน 2562
2497 ลย77202/ว41 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาใต้,สายนาหนองหัวธรรม,สายห้วยฮุ้งเหนือ หมู่ 5 17 เมษายน 2562
2496 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว576 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏฺบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ 11 เมษายน 2562
2495 ลย 0023.3/ว140 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 11 เมษายน 2562
2494 ลย 0032.007/ว574 ขอเชิญเสนอชื่อผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรคเพื่อรับเหรียญเชิดชูเกียรติ "ขุนประเมินวิมลเวชช์" 11 เมษายน 2562
2493 ลย 0618/ว481 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ห้องน้ำสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย 11 เมษายน 2562
2492 ลย 0618/ว480 แนวทางการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 เมษายน 2562
2491 ลย 0032.007/ว571 แจ้งผลการสุ่มดัชนีลูกน้ำยุงลาย 11 เมษายน 2562
2490 ลย 0618/ว479 แนวทางการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล 11 เมษายน 2562
2489 ลย 0023.3/ว135 ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา 11 เมษายน 2562
2488 ลย 0023.3/ว134 ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 เมษายน 2562
2487 ลย52003/ว101 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย "สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจ ไร้แอลกอฮอล์" ในเขตเทศบาลเมืองเลย 11 เมษายน 2562
2486 ลย77202/ว40 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราตรี 2 หมู่ที่ 8 11 เมษายน 2562
2485 ลย52003/ว100 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 10 เมษายน 2562
2484 ลย52003/ว99 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 10 เมษายน 2562
2483 ลย 0032.015/ว565 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดไทย อัตลักษณ์ไทย 10 เมษายน 2562
2482 ลย 78101/ว43 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 เมษายน 2562
2481 ลย 0032.015/ว564 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10 เมษายน 2562
2480 ลย 0032.007/ว557 เชิญประชุม VDO Conference และรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เทศกาลสงกรานต์ 9 เมษายน 2562
2479 ลย77202/ว38 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานเพื่อคืนเงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ 10 9 เมษายน 2562
2478 ลย 0023.14/ว474 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 9 เมษายน 2562
2477 ลย 0023.14/ว473 การโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนภาษีมกราคม 2562 9 เมษายน 2562
2476 ลย 0023.14/ว472 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางในการบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 9 เมษายน 2562
2475 ลย 78101/ว42 ขอเชิญเป็นวิทยากร 5 เมษายน 2562
2474 ลย 78101/ว41 ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการประเพณีสงกรานต์ 5 เมษายน 2562
2473 ลย 78101/ว40 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ 5 เมษายน 2562
2472 ลย 78101/ว39 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 5 เมษายน 2562
2471 ลย 78101/ว38 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 5 เมษายน 2562
2470 ลย 78101/ว37 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 5 เมษายน 2562
2469 ลย75401/ว42 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 2 เมษายน 2562
2468 ลย 0023.14/ว471 การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 เมษายน 2562
2467 ลย 0023.14/ว470 กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 เมษายน 2562
2466 ลย77202/ว36 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา จำนวน 9 โครงการ 5 เมษายน 2562
2465 ลย 0034/ว40 โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ 5 เมษายน 2562
2464 ลย 78101/ว36 ขอเชิญประชุม 4 เมษายน 2562
2463 ลย 0032.007/ว541 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 4 เมษายน 2562
2462 ลย 0023.14/ว469 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 4 เมษายน 2562
2461 ลย 0023.14/ว468 แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผุ้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก 4 เมษายน 2562
2460 ลย 0023.14/ว467 การขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 4 เมษายน 2562
2459 ลย 0023.14/ว466 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 4 เมษายน 2562
2458 ลย 0023.14/ว465 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School information System:SIS) 4 เมษายน 2562
2457 ลย 0023.14/ว464 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 11-18 4 เมษายน 2562
2456 ลย 0023.14/ว463 แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยะฐานะ 4 เมษายน 2562
2455 ลย 0023.14/ว462 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 เมษายน 2562
2454 ลย 0023.14/ว461 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 เมษายน 2562
2453 ลย 0023.14/ว460 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 4 เมษายน 2562
2452 ลย 0023.14/ว459 การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ 4 เมษายน 2562
2451 ลย 0023.14/ว458 การบริหารจัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 เมษายน 2562
2450 ลย 0023.14/ว457 ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก 4 เมษายน 2562
2449 ลย 0023.14/ว456 ขอแจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปี 2562 4 เมษายน 2562
2448 ลย 0023.14/ว455 การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ 4 เมษายน 2562
2447 ลย 0023.14/ว454 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ งวดที่2/2562 4 เมษายน 2562
2446 ลย 0023.14/ว453 การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 4 เมษายน 2562
2445 ลย 0023.14/ว452 การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) 4 เมษายน 2562
2444 ลย 0023.14/ว451 ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า 4 เมษายน 2562
2443 ลย 0023.14/ว450 การโอนเงินภาษีมุลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 4 เมษายน 2562
2442 ลย 0023.14/ว449 การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจเจ้าท่า 4 เมษายน 2562
2441 ลย 0023.14/ว448 การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 4 เมษายน 2562
2440 ลย 0023.14/ว447 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 4 เมษายน 2562
2439 ลย 0023.14/ว446 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) 4 เมษายน 2562
2438 ลย 0618/ว445 หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 4 เมษายน 2562
2437 ลย 0023.14/ว443 การจัดงานวันท้องถิ่นไทยและตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดเลย 3 เมษายน 2562
2436 ลย 0023.14/ว442 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (MIS 4.0) 3 เมษายน 2562
2435 ลย 0023.14/ว441 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน 3 เมษายน 2562
2434 ลย 0023.14/ว440 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 3 เมษายน 2562
2433 ลย 0023.14/ว439 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ 3 เมษายน 2562
2432 ลย 0023.14/ว438 ขอขอบคุณ 3 เมษายน 2562
2431 ลย 0023.14/ว437 ยกเว้นการจ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 เมษายน 2562
2430 ลย77202/ว35 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 3 เมษายน 2562
2429 ลย 72501.1/ว38 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะกองทุนขยะทองคำฯ 3 เมษายน 2562
2428 ลย 0032.007/ว531 แจ้งแผนสุ่มดัชนีลูกน้ำยุงลาย 3 เมษายน 2562
2427 ลย 0034/ว39 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (มี.ค.๖๒) 3 เมษายน 2562
2426 ลย 72501.1/ว37 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 3 เมษายน 2562
2425 ลย52003/ว98 การจัดกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 3 เมษายน 2562
2424 ลย 0618/ว434 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)ประจำปี 2562 2 เมษายน 2562
2423 ลย 0618/ว433 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 2 เมษายน 2562
2422 ลย 0618/ว432 แจ้งประชาสัมพันธ์ ไขมันทรานส์ หลังกฎหมายบังคับใช้ 2 เมษายน 2562
2421 ลย 0618/ว431 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพ 10อ. 2 เมษายน 2562
2420 ลย 78101/ว35 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับชื้อขยะกองทุนขยะตำบลโคกใหญ่ 2 เมษายน 2562
2419 ลย 0032.006/ว522 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานระดับชำนาญงาน 1 เมษายน 2562
2418 ลย 78101/ว34 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ เม.ย.62 1 เมษายน 2562
2417 ลย 0023.3/ว128 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลผลงานที่โดดเด่น/มีความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น (Best Practice) 1 เมษายน 2562
2416 ลย 0023.14/ว429 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 1 เมษายน 2562
2415 ลย 0023.14/ว428 ขอส่งเอกสารรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 1 เมษายน 2562
2414 ลย 0023.14/ว427 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ปี 2562 1 เมษายน 2562
2413 ลย 0023.14/ว426 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผู้บริหารท้องถิ่น 1 เมษายน 2562
2412 ลย 0023.14/ว425 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารื้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 เมษายน 2562
2411 ลย 0023.14/ว422 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 1 เมษายน 2562
2410 ลย 0032.006/ว511 เลื่อนข้าราชการ 29 มีนาคม 2562
2409 ลย 0023.3/ว123 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 29 มีนาคม 2562
2408 ลย 0023.3/ว122 ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 29 มีนาคม 2562
2407 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว510 ขอเชิญ คกก จังหวัดเลย ลงพื้นที่เตรียมรับการประเมินฯ 29 มีนาคม 2562
2406 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว509 แจ้งกำหนดการลงพื้นที่เตรียมรับการประเมินฯ 29 มีนาคม 2562
2405 ลย 0023.14/ว421 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) 29 มีนาคม 2562
2404 ลย 0023.14/ว420 แนวทางปฏิบัคิในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง 29 มีนาคม 2562
2403 ลย 0023.14/ว419 การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา 29 มีนาคม 2562
2402 ลย52003/ว94 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมืองเลย 29 มีนาคม 2562
2401 ลย 0023.14/ว418 การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา 29 มีนาคม 2562
2400 ลย 0032.010/ว501 ส่งคำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.ด้านการสั่งซื้อสั่งจ้าง 29 มีนาคม 2562
2399 ลย 0023.14/ว417 ขอให้รายงานโครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่่งแวดล้อม" ผ่านระบบข้อมุลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) 29 มีนาคม 2562
2398 ลย 0023.3/ว121 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มีนาคม 2562
2397 ลย 0023.14/ว416 การโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีธันวาคม 2561 29 มีนาคม 2562
2396 ลย 0023.14/ว415 แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 29 มีนาคม 2562
2395 ลย 0023.14/ว414 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม 29 มีนาคม 2562
2394 ลย 0023.14/ว410 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 28 มีนาคม 2562
2393 ลย 0023.14/ว409 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) 28 มีนาคม 2562
2392 ลย 0032.010/ว491 ขอเชิญประชุมู้ตรวจประเมิน ITA 28 มีนาคม 2562
2391 ลย 76703/ว23 ขอความอนุเคราะห์สืบราคาวัสดุก่อสร้าง 28 มีนาคม 2562
2390 ลย 0023.14/ว405 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 28 มีนาคม 2562
2389 ลย 0023.3/ว119 แผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2566 28 มีนาคม 2562
2388 ลย 0023.14/ว413 แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 มีนาคม 2562
2387 ลย 0023.14/ว412 การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณและวิธีการในการเเสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ เเละเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ 28 มีนาคม 2562
2386 ลย 0023.14/ว411 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 28 มีนาคม 2562
2385 ลย 0023.14/ว410 การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 28 มีนาคม 2562
2384 ลย 0023.14/ว409 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 28 มีนาคม 2562
2383 ลย 78101/ว33 ขอเชิญประชุม จัดงานโครงการประเพณีสงกรานต์ 28 มีนาคม 2562
2382 ลย 0023.14/ว408 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28 มีนาคม 2562
2381 ลย 0023.14/ว407 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มีนาคม 2562
2380 ลย 0023.14/ว406 การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 28 มีนาคม 2562
2379 ลย 0023.14/ว405 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 27 มีนาคม 2562
2378 ลย 0023.14/ว404 กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตร 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวารของราชการ พ.ศ. 2540 27 มีนาคม 2562
2377 ลย 0023.14/ว403 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 มีนาคม 2562
2376 ลย 0023.14/ว402 การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 27 มีนาคม 2562
2375 ลย 76701/ว22 ปชส.การรับสมัครกองทุนธนาคารขยะ ประจำเดือน เมษายน 2562 26 มีนาคม 2562
2374 ลย 78101/ว32 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 26 มีนาคม 2562
2373 ลย77202/ว31 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา 6 โครงการ 25 มีนาคม 2562
2372 ลย52003/ว90 การต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม 25 มีนาคม 2562
2371 ลย52003/ว89 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม 25 มีนาคม 2562
2370 ลย52003/ว88 การต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 25 มีนาคม 2562
2369 ลย52003/ว86 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 25 มีนาคม 2562
2368 ลย52003/ว85 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 25 มีนาคม 2562
2367 ลย52003/ว84 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 25 มีนาคม 2562
2366 ลย 0032.006/ว467 ขอเชิญประชุมชี้แจงการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศปี2562 25 มีนาคม 2562
2365 ลย 0023.14/ว399 ซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 มีนาคม 2562
2364 ลย 0023.14/ว398 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 25 มีนาคม 2562
2363 ลย 0023.14/ว396 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก 25 มีนาคม 2562
2362 ลย 0023.14/ว395 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 25 มีนาคม 2562
2361 ลย 0023.14/ว394 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2562 25 มีนาคม 2562
2360 ลย 0023.14/ว393 การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจเจ้าท่าตามพรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 25 มีนาคม 2562
2359 ลย 0023.14/ว392 การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 มีนาคม 2562
2358 ลย 0032.001.2/ว460 ใบเสร็จรับเงินสูญหาย ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิหารแดง 25 มีนาคม 2562
2357 ลย 0023.14/ว391 การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 มีนาคม 2562
2356 ลย 0023.14/ว390 หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ 25 มีนาคม 2562
2355 ลย 0023.14/ว389 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ 25 มีนาคม 2562
2354 ลย 0023.14/ว388 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในล่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ(โครงการระยะที่ 1) 25 มีนาคม 2562
2353 ลย 0032.007/ว455 ขอเชิญประชุม 22 มีนาคม 2562
2352 ลย 0032.007/ว454 ขอเชิญประชุม 22 มีนาคม 2562
2351 ลย 75101/ว40 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 22 มีนาคม 2562
2350 ลย 75101/ว39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 22 มีนาคม 2562
2349 ลย 0032.003/ว451 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคลินิกไร้พุง 22 มีนาคม 2562
2348 ลย 0023.5/ว108 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย และตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดเลย 22 มีนาคม 2562
2347 ลย 0023.14/ว387 เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (INFO) 22 มีนาคม 2562
2346 ลย 0023.14/ว386 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 มีนาคม 2562
2345 ลย 0032.010/ว444 ส่งคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ผช.นพ.สสจ.เลย 22 มีนาคม 2562
2344 ลย 0023.14/ว385 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 22 มีนาคม 2562
2343 ลย 0023.14/ว384 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 มีนาคม 2562
2342 ลย 0023.14/ว382 สรุปการประชุมเชิงปฏิบ้ัติการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร และประเด็นคำถาม-คำตอบ 22 มีนาคม 2562
2341 ลย 0023.14/ว381 เร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 22 มีนาคม 2562
2340 ลย 0023.14/ว380 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 มีนาคม 2562
2339 ลย 0023.3/ว107 เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (INFO) 20 มีนาคม 2562
2338 ลย 0023.3/ว106 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มีนาคม 2562
2337 ลย 0023.3/ว104 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มีนาคม 2562
2336 ลย52003/ว79 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 20 มีนาคม 2562
2335 ลย52003/ว78 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 20 มีนาคม 2562
2334 ลย 0032.015/ว439 ขอให้แพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตวิชาชีพกาแพทย์แผนไทย 20 มีนาคม 2562
2333 ลย52006/ว77 รายงานกิจการประจำปี 2561 เทศบาลเมืองเลย 20 มีนาคม 2562
2332 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว435 การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 20 มีนาคม 2562
2331 ลย52003/ว76 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 20 มีนาคม 2562
2330 ลย52003/ว75 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 20 มีนาคม 2562
2329 ลย 0032.007/ว434 ขอเชิญร่วมติดตามตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคเรื้อน และผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 20 มีนาคม 2562
2328 ลย 0023.3/ว100 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 20 มีนาคม 2562
2327 ลย 0032.006/ว426 การประเมินบุคคลและผลงาน 19 มีนาคม 2562
2326 ลย 0032.006/ว425 การประเมินบุคคลและผลงาน 19 มีนาคม 2562
2325 ลย 0032.006/ว423 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานระดับชำนาญการ 19 มีนาคม 2562
2324 ลย 0023.14/ว375 การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 19 มีนาคม 2562
2323 ลย 0023.14/ว374 การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มีนาคม 2562
2322 ลย 0023.14/ว373 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มีนาคม 2562
2321 ลย 0023.14/ว372 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มีนาคม 2562
2320 ลย 0023.14/ว371 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 19 มีนาคม 2562
2319 ลย 0032.007/ว418 ประชาสัมพันธ์แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค 19 มีนาคม 2562
2318 ลย 0023.14/ว370 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 มีนาคม 2562
2317 ลย52001/ว74 ขอเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจิตอาสาฯ 19 มีนาคม 2562
2316 ลย52003/ว71 การดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 18 มีนาคม 2562
2315 ลย 0618/ว361 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 18 มีนาคม 2562
2314 ลย 0032.001.1/ว407 ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลในระบบ Equipment Building Database System เฉพาะส่วนของรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ 15 มีนาคม 2562
2313 ลย 0023.14/ว359 เร่งรัดติดตามการบันทึกและยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนตามรอบระยะเวลาตามชี้วัด 15 มีนาคม 2562
2312 ลย 0032.007/ว406 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 15 มีนาคม 2562
2311 ลย 0032.015/ว400 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 15 มีนาคม 2562
2310 ลย 0032.007/ว398 ขอเชิญอบรม CDCU Food safety รุ่นที่ 2 14 มีนาคม 2562
2309 ลย 0032.007/ว396 ขอส่งรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2562 14 มีนาคม 2562
2308 ลย 0032.007/ว395 แจ้งแผนปฏิบัติงาน 14 มีนาคม 2562
2307 ลย 78101/ว31 ขอเชิญเข้าร่วมเดินรณรงค์ โครงการลดละเลิกสุราและเครื่องดื่มแอลกฮอล์ 14 มีนาคม 2562
2306 ลย 0023.3/ว97 ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ (LTAX GIS) รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 14 มีนาคม 2562
2305 ลย 0023.3/ว96 เร่งรัดสำรวจข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ทุก 3 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561) 13 มีนาคม 2562
2304 ลย 0023.3/ว95 เร่งรัดติดตามการบันทึกและยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนตามรอบระยะเวลาตามชี้วัด 13 มีนาคม 2562
2303 ลย 0023.14/ว356 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการประกวดหมู่บ้าน / ชุมชนสะอาด 13 มีนาคม 2562
2302 ลย 78101/ว30 ขอส่งประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 13 มีนาคม 2562
2301 ลย 0032.010/ว384 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ ITA 13 มีนาคม 2562
2300 ลย 78101/ว29 ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาเยาวชนโคกใหญ่สัมพันธ์ 13 มีนาคม 2562
2299 ลย 78101/ว28 ขอเชิญประชุม จัดงานโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่ 13 มีนาคม 2562
2298 ลย 79002/ว87 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 12 มีนาคม 2562
2297 ลย 0023.14/ว355 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง 12 มีนาคม 2562
2296 ลย 0023.14/ว354 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 12 มีนาคม 2562
2295 ลย 0023.14/ว353 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 12 มีนาคม 2562
2294 ลย 0032.015/ว376 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลการผลิต แหล่งปลูกสมุนไพร ความต้องการยาสมุนไพรและกำลังการผลิตยาสมุนไพรปี2562 12 มีนาคม 2562
2293 ลย 53104/ว20 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 12 มีนาคม 2562
2292 ลย 0032.001.3/ว374 ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีอิเบ็กทรอนิกส์ 12 มีนาคม 2562
2291 ลย 78101/ว27 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่บ้านและที่ทำงาน 11 มีนาคม 2562
2290 ลย 1318/ว550 การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ 11 มีนาคม 2562
2289 ลย 78101/ว26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล 11 มีนาคม 2562
2288 ลย 0023.14/ว344 การจัดการเเข่งขันกีฬาเนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562
2287 ลย 0023.14/ว343 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 8 มีนาคม 2562
2286 ลย 0023.14/ว342 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มีนาคม 2562
2285 ลย 0023.14/ว341 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) 8 มีนาคม 2562
2284 ลย 0023.14/ว340 แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ 8 มีนาคม 2562
2283 ลย 0023.14/ว339 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ 8 มีนาคม 2562
2282 ลย 0023.14/ว338 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ 8 มีนาคม 2562
2281 ลย 0023.14/ว337 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 8 มีนาคม 2562
2280 ลย 0023.14/ว336 สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ “ธนาคารคัดแยกขยะ” ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการ 8 มีนาคม 2562
2279 ลย 0023.14/ว335 แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 8 มีนาคม 2562
2278 ลย 0023.14/ว334 แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 1 2562 8 มีนาคม 2562
2277 ลย 0023.14/ว332 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มีนาคม 2562
2276 ลย 76701/ว19 การกำหนดสถานที่ปิดประกาศ เเละติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 2562 7 มีนาคม 2562
2275 ลย 76701/ว18 ส่งหนังสือ ปชส. การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. 7 มีนาคม 2562
2274 ลย 0023.3/ว90 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 7 มีนาคม 2562
2273 ลย 73201/ว41 แจ้งเข้าดูการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 7 มีนาคม 2562
2272 ลย 0032.007/ว361 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่อผ่านระบบ R8-506 Dashboard 7 มีนาคม 2562
2271 ลย 0023.14/ว329 มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๑ 7 มีนาคม 2562
2270 ลย 0023.14/ว328 การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 7 มีนาคม 2562
2269 ลย 0023.14/ว327 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคลากรและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 7 มีนาคม 2562
2268 ลย 0023.14/ว326 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 7 มีนาคม 2562
2267 ลย 0023.14/ว325 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 7 มีนาคม 2562
2266 ลย 0023.14/ว324 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 7 มีนาคม 2562
2265 ลย 0023.14/ว323 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 7 มีนาคม 2562
2264 ลย 0023.14/ว322 หารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 7 มีนาคม 2562
2263 ลย 0023.14/ว321 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 7 มีนาคม 2562
2262 ลย 0023.14/ว320 ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 7 มีนาคม 2562
2261 ลย 0023.14/ว319 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 7 มีนาคม 2562
2260 ลย 0023.14/ว318 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง 7 มีนาคม 2562
2259 ลย 0023.14/ว317 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 6 มีนาคม 2562
2258 ลย 0023.14/ว316 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 6 มีนาคม 2562
2257 ลย 0032.015/ว358 ขอความร่วมมือส่งเอกสารรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดเลยอปี 2562 6 มีนาคม 2562
2256 ลย 0023.3/ว87 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2561 6 มีนาคม 2562
2255 ลย 78101/ว25 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 6 มีนาคม 2562
2254 ลย 0023.14/ว315 การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มีนาคม 2562
2253 ลย 0023.14/ว314 แจ้งซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารชวนเชิญ 5 มีนาคม 2562
2252 ลย 72501.1/ว29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ กองทุนขยะทองคำฯ 5 มีนาคม 2562
2251 ลย 78101/ว24 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมงานวันสตรีสากล 5 มีนาคม 2562
2250 ลย52005/ว62 ขอเชิยประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 5 มีนาคม 2562
2249 ลย 0023.14/ว305 การเดินทางไปเข้ารับการอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 มีนาคม 2562
2248 ลย 0023.14/ว304 การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) 5 มีนาคม 2562
2247 ลย 0023.14/ว303 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1 2562 5 มีนาคม 2562
2246 ลย 78101/ว23 แจ้งการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครและเครือข่ายควบคุมไฟป่า 4 มีนาคม 2562
2245 ลย 78101/ว22 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4 มีนาคม 2562
2244 ลย 78101/ว21 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากสัตว์ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนกิ โรคฉี่หนู่ 4 มีนาคม 2562
2243 ลย 72501.1/ว28 ขอเชิญประชุม 4 มีนาคม 2562
2242 ลย 75101/ว33 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2562
2241 ลย 0023.3/ว79 สรุปการประชุมเชิงปฏิบ้ัติการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร และประเด็นคำถาม-คำตอบ 4 มีนาคม 2562
2240 ลย 0023.14/ว302 หารือการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ 4 มีนาคม 2562
2239 ลย 0023.14/ว301 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 มีนาคม 2562
2238 ลย 0023.14/ว300 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 มีนาคม 2562
2237 ลย 0023.14/ว299 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 2 4 มีนาคม 2562
2236 ลย 0023.14/ว298 แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 4 มีนาคม 2562
2235 ลย 0023.14/ว295 การับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล) 4 มีนาคม 2562
2234 ลย 78101/ว20 แจ้งรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ประเดือน มีนาคม 2562 4 มีนาคม 2562
2233 ลย 72501.1/ว26 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 4 มีนาคม 2562
2232 ลย52003/ว61 ขอเชิญประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4 มีนาคม 2562
2231 ลย 0032.007/ว332 แจ้งผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย 1 มีนาคม 2562
2230 ลย 0023.14/ว294 ขอปรับชื่อแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 มีนาคม 2562
2229 ลย 0023.14/ว293 การโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีพฤศจิกายน 2561 1 มีนาคม 2562
2228 ลย 0023.14/ว292 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 1 มีนาคม 2562
2227 ลย 0023.14/ว291 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 1 มีนาคม 2562
2226 ลย 0023.14/ว290 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 มีนาคม 2562
2225 ลย 0023.14/ว289 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 มีนาคม 2562
2224 ลย 0023.14/ว287 ขอเชิญประชุมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 2562 1 มีนาคม 2562
2223 ลย 0023.14/ว286 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลน 1 มีนาคม 2562
2222 ลย 0023.14/ว285 การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 มีนาคม 2562
2221 ลย 0023.14/ว284 การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ 1 มีนาคม 2562
2220 ลย 0023.14/ว283 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง 1 มีนาคม 2562
2219 ลย 0023.14/ว282 การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 1 มีนาคม 2562
2218 ลย 0023.14/ว281 โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 1 มีนาคม 2562
2217 ลย 0023.14/ว279 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 มีนาคม 2562
2216 ลย 0023.3/ว76 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
2215 ลย52005/ว60 การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2214 73205/ว34 แจ้งเข้าดูการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการฝังกลบบ่อขยะ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2213 ลย 0023.3/ว75 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562
2212 ลย52001/ว59 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง 28 กุมภาพันธ์ 2562
2211 ลย52001/ว58 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง 28 กุมภาพันธ์ 2562
2210 ลย 0023.14/ว278 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 28 กุมภาพันธ์ 2562
2209 ลย 0023.14/ว277 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2208 ลย 0034/ว24 เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2207 ลย 78101/ว18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะกองทุนขยะตำบลโคกใหญ่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2206 ลย 0032.001.3/ว319 ขอเชิญประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2562
2205 ลย 0032.001.2/ว317 ใบเสร็จรับเงินสูญหาย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะกอก 28 กุมภาพันธ์ 2562
2204 ลย 0032.001.2/ว316 ใบเสร็จรับเงินสูญหาย 28 กุมภาพันธ์ 2562
2203 ลย52001/ว55 การแก้ปัญหาความเือดร้อนของประชาชนจากการเผาอ้อย เผาป่า และมลพิษหมอกควันจังหวัดเลย 27 กุมภาพันธ์ 2562
2202 ลย 0023.14/ว275 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย อำเภอ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 กุมภาพันธ์ 2562
2201 ลย 0023.14/ว274 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 26 กุมภาพันธ์ 2562
2200 ลย 0023.14/ว273 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562
2199 ลย 0023.14/ว272 ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และรับลองสิทธิ์เกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน 26 กุมภาพันธ์ 2562
2198 ลย 0023.14/ว271 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล 26 กุมภาพันธ์ 2562
2197 ลย 0032.015/ว300 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 26 กุมภาพันธ์ 2562
2196 ลย 0032.003/ว299 การประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 26 กุมภาพันธ์ 2562
2195 ลย 0032.015/ว298 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการรางวัล "เสม อวอร์ด" 26 กุมภาพันธ์ 2562
2194 ลย 0032.015/ว297 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการรางวัล "เสม อวอร์ด" 26 กุมภาพันธ์ 2562
2193 ลย 0032.003/ว295 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงบหน่วยบริการสาธารณสุขจัดกิจกรรมบริการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 26 กุมภาพันธ์ 2562
2192 ลย 0023.14/ว266 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562
2191 ลย 0023.14/ว265 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 12/2561 26 กุมภาพันธ์ 2562
2190 ลย 0023.14/ว264 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562
2189 ลย 0023.14/ว263 หลักราชการ 10 ประการ 26 กุมภาพันธ์ 2562
2188 ลย 0034/ว21 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ก.พ.๖๒) 25 กุมภาพันธ์ 2562
2187 ลย71201/ว38 ขอให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตุประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 25 กุมภาพันธ์ 2562
2186 ลย 76701/ว17 ขอ ปชส. การรับซื้อและรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ อบต.ศรีฐาน 25 กุมภาพันธ์ 2562
2185 ลย 0023.3/ว68 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
2184 ลย 78101/ว17 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือจัดงานวันสตรีสากล 25 กุมภาพันธ์ 2562
2183 ลย 0032.006/ว288 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมระยะสั้นพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานคลินิกหมอครอบครัวรุ่นที่10-11ปี2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
2182 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว284 แจ้งกำหนดการออกประเมิน NCD clinic Plus/CKD Clinic คุณภาพ 22 กุมภาพันธ์ 2562
2181 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว283 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม node rt-PA รพ วังสะพุง" 22 กุมภาพันธ์ 2562
2180 ลย 0023.14/ว260 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 22 กุมภาพันธ์ 2562
2179 ลย 0023.14/ว259 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่2) 21 กุมภาพันธ์ 2562
2178 ลย 0023.14/ว258 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2561 21 กุมภาพันธ์ 2562
2177 ลย 76701/ว15 ารจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามเเนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 21 กุมภาพันธ์ 2562
2176 ลย 0023.3/ว65 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 กุมภาพันธ์ 2562
2175 ลย 0618/ว257 ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการด้านจัดการขยะมูลฝอย 21 กุมภาพันธ์ 2562
2174 ลย 0023.14/ว256 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)ประจำปี 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
2173 ลย 78101/ว16 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 21 กุมภาพันธ์ 2562
2172 ลย 0023.14/ว255 สำรวจข้อมูลศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 20 กุมภาพันธ์ 2562
2171 ลย 0032.001.3/ว267 ขอเชิญประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2562
2170 ลย 72501.1/ว23 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเลย 20 กุมภาพันธ์ 2562
2169 ลย52003/ว53 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักดยภาพผู้นำ/แกนนำออกกำลังกายในชุมชน/สถานศุกษา 18 กุมภาพันธ์ 2562
2168 ลย52003/ว52 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ/แกนนำออกกำลังกายในชุมชนและสถานศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2562
2167 ลย52003/ว51 ขอเชิญเข้าร่วมอการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ/แกนนำออกกำลังกายในชุมชนและสถานศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2562
2166 ลย77202/ว23 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 5 18 กุมภาพันธ์ 2562
2165 ลย52003/ว50 ขอเชิญประชุมผู้ประกอบการค้าตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 18 กุมภาพันธ์ 2562
2164 ลย 73201/ว27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 15 กุมภาพันธ์ 2562
2163 ลย 0023.3/ว62 การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายของรัฐ 15 กุมภาพันธ์ 2562
2162 ลย 0023.14/ว245 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1) 15 กุมภาพันธ์ 2562
2161 ลย 0023.14/ว244 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2562) 15 กุมภาพันธ์ 2562
2160 ลย 0023.14/ว243 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอยกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2562) 15 กุมภาพันธ์ 2562
2159 ลย 0023.14/ว242 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2562
2158 ลย 0023.14/ว241 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
2157 ลย 0023.14/ว240 การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 กุมภาพันธ์ 2562
2156 ลย 0023.14/ว239 การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 15 กุมภาพันธ์ 2562
2155 ลย 0023.14/ว238 แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือกรณีป้ายแผนกสินค้าของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และกรณีการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 2 (นครสวรรค์) 15 กุมภาพันธ์ 2562
2154 ลย 0023.14/ว237 การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 กุมภาพันธ์ 2562
2153 ลย0023.11/ว101 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 14 กุมภาพันธ์ 2562
2152 ลย 0032.001.3/ว247 ขอเชิญประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2562
2151 ลย 0023.14/ว236 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอยกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์2562) 15 กุมภาพันธ์ 2562
2150 ลย 0023.14/ว235 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งวดที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) 15 กุมภาพันธ์ 2562
2149 ลย 0023.14/ว234 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 กุมภาพันธ์ 2562
2148 ศธ 04007.630/ว69 ขอขอบคุณ 8 กุมภาพันธ์ 2562
2147 ลย 0023.14/ว233 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอ และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 กุมภาพันธ์ 2562
2146 ลย 73201/ว21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562
2145 ลย52003/ว49 ขอเชิญประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 14 กุมภาพันธ์ 2562
2144 ลย 76701/ว14 ขอความร่วมมือ ปชส. โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ 14 กุมภาพันธ์ 2562
2143 ลย52003/ว48 การจัดกิจกรรม "รักให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์ (SAFETY VALENTINE SAFETY SEX) 14 กุมภาพันธ์ 2562
2142 ลย 72501.1/ว19 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KIKE OFF แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"ประจำปี 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
2141 ลย 0023.14/ว229 ขอแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น 14 กุมภาพันธ์ 2562
2140 ลย 0023.14/ว228 การโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีตุลาคม 2561 14 กุมภาพันธ์ 2562
2139 ลย 0023.14/ว227 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 – 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
2138 ลย 78101/ว15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล 14 กุมภาพันธ์ 2562
2137 ลย 78101/ว14 แจ้งให้มารายงานตัว 13 กุมภาพันธ์ 2562
2136 ลย52001/ว47 ขอเชิญประชุม 13 กุมภาพันธ์ 2562
2135 ลย 0023.14/ว223 แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน 13 กุมภาพันธ์ 2562
2134 ลย52003/ว46 การอบรมฟื้นฟูความรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ประจำปี 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
2133 ลย 0023.14/ว222 โครงการ “มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ประจำปี 2561 13 กุมภาพันธ์ 2562
2132 ลย 0023.14/ว221 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการบริหารท้องถิ่นอัจฉริยะ (Smart Local Governance)” 13 กุมภาพันธ์ 2562
2131 ลย77202/ว21 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน งวดที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
2130 ลย 0023.14/ว220 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 กุมภาพันธ์ 2562
2129 ลย 0023.14/ว219 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 13 กุมภาพันธ์ 2562
2128 ลย 79102/ว23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
2127 ลย 0023.14/ว218 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2562
2126 ลย 0023.14/ว217 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2562
2125 ลย77601/ว120 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562
2124 ลย77601/ว120 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562
2123 ลย77601/ว120 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562
2122 ลย77601/ว120 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562
2121 ลย 0023.14/ว215 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 11 กุมภาพันธ์ 2562
2120 ลย 0023.14/ว214 การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2562
2119 ลย 0023.14/ว213 การสำรวจการจัดสวัสดิการของกองทุนขยะธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2562
2118 ลย 78101/ว13 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 11 กุมภาพันธ์ 2562
2117 ลย 78101/ว12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 11 กุมภาพันธ์ 2562
2116 ลย77202/ว19 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจุดชมวิวแก่งโตน หมู่ 7 11 กุมภาพันธ์ 2562
2115 ลย 0032.007/ว225 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน 11 กุมภาพันธ์ 2562
2114 ลย 76701/ว13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 8 กุมภาพันธ์ 2562
2113 ลย 0023.14/ว211 ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลภูกระดึง เรื่อง การควบคุมสถานประกอบการและการดำเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือ ยางก้อนถ้วย (ขี้ยาง) หรือน้ำยางพารา พุทธศักราช... 8 กุมภาพันธ์ 2562
2112 ลย52003/ว44 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลย 8 กุมภาพันธ์ 2562
2111 ลย 0023.3/ว54 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการดำเนินการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของ นักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 8 กุมภาพันธ์ 2562
2110 ลย 0023.3/ว53 โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส 8 กุมภาพันธ์ 2562
2109 ลย 0032.007/ว212 การสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย 8 กุมภาพันธ์ 2562
2108 ลย 0032.007/ว211 แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๒ 8 กุมภาพันธ์ 2562
2107 ลย 0023.8/ว2 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวงท้องถิ่น 7 กุมภาพันธ์ 2562
2106 ลย 79301/ว29 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562
2105 ลย 0023.14/ว210 รายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” 7 กุมภาพันธ์ 2562
2104 ลย 0023.14/ว209 ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 7 กุมภาพันธ์ 2562
2103 ลย 0023.14/ว208 การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 กุมภาพันธ์ 2562
2102 ลย 0023.14/ว207 ข้อมูลการมอบอำนาจ “เจ้าท่า” แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 7 กุมภาพันธ์ 2562
2101 ลย 0023.14/ว206 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562
2100 ลย 0023.14/ว205 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทักษะการใช้โปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562
2099 ลย 0023.14/ว204 การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 7 กุมภาพันธ์ 2562
2098 ลย 0023.14/ว203 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562) 7 กุมภาพันธ์ 2562
2097 ลย 0023.14/ว202 แจ้งการจัดประชุมและกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการคลินิก ITA) 7 กุมภาพันธ์ 2562
2096 ลย 0023.14/ว201 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1) 7 กุมภาพันธ์ 2562
2095 ลย 0023.3/ว51 การสำรวจการจัดสวัสดิการของกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 กุมภาพันธ์ 2562
2094 ลย 0023.14/ว200 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพัน 2562) 6 กุมภาพันธ์ 2562
2093 ลย 0023.14/ว199 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 กุมภาพันธ์ 2562
2092 ลย52001/ว43 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่กำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 6 กุมภาพันธ์ 2562
2091 ลย 72501.1/ว18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ กองทุนขยะทองคำฯ 6 กุมภาพันธ์ 2562
2090 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว202 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 6 กุมภาพันธ์ 2562
2089 ลย52003/ว42 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม 6 กุมภาพันธ์ 2562
2088 ลย52003/ว41 การต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเเต่งผม (รายเก่า) 6 กุมภาพันธ์ 2562
2087 ลย52003/ว40 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 กุมภาพันธ์ 2562
2086 ลย52003/ว39 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 กุมภาพันธ์ 2562
2085 ลย52003/ว38 การต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 กุมภาพันธ์ 2562
2084 ลย52003/ว37 ส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 6 กุมภาพันธ์ 2562
2083 ลย52003/ว36 การจัดตั้งสถาที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 6 กุมภาพันธ์ 2562
2082 ลย 0032.003/ว201 การคัดเลือกและประเมินผลงานดีเด่นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 6 กุมภาพันธ์ 2562
2081 ลย 0032.007/ว199 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 6 กุมภาพันธ์ 2562
2080 ลย 0032.007/ว198 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดต่อผ่านระบบ R8-506 Dash board 6 กุมภาพันธ์ 2562
2079 ลย 0023.14/ว197 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 6 กุมภาพันธ์ 2562
2078 ลย 0023.14/ว196 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน พ.ศ. 2562 6 กุมภาพันธ์ 2562
2077 ลย 0023.14/ว195 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 132) 6 กุมภาพันธ์ 2562
2076 ลย 0023.14/ว194 การสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
2075 ลย 0023.14/ว193 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) 5 กุมภาพันธ์ 2562
2074 ลย 0023.14/ว192 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 1 เดือน (เดือนมีนาคม 2562) 5 กุมภาพันธ์ 2562
2073 ลย 0023.14/ว191 ขอทราบข้อมูลความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
2072 ลย 0023.14/ว190 แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2564 5 กุมภาพันธ์ 2562
2071 ลย 0023.14/ว189 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
2070 ลย 0023.14/ว188 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 5 กุมภาพันธ์ 2562
2069 ลย 0023.14/ว187 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 1 เดือน (เดือนมีนาคม 2562) 5 กุมภาพันธ์ 2562
2068 ลย 0032.015/ว193 แจ้งแผนออกติดตามงานและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปี 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
2067 ลย77202/ว17 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายสามโซ้ง หมู่ 8 , โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาโป่ง หมู่ 5 5 กุมภาพันธ์ 2562
2066 ลย 72501.1/ว17 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
2065 ลย77202/ว16 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนากกไฮ หมู่ 4 5 กุมภาพันธ์ 2562
2064 ลย77202/ว15 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายซำทองน้อย-ซำทองใหญ่ หมู่ 4 5 กุมภาพันธ์ 2562
2063 ลย77202/ว14 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาวังช้าง หมู่ 4 5 กุมภาพันธ์ 2562
2062 ลย77202/ว13 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายโสกฟาน หมู่ 4 5 กุมภาพันธ์ 2562
2061 ลย77202/ว12 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายมะม่วงน้อย หมู่ 4 5 กุมภาพันธ์ 2562
2060 ลย 0023.14/ว183 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562
2059 ลย 0032.001.3/ว187 นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 4 กุมภาพันธ์ 2562
2058 ลย 0023.3/ว48 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 กุมภาพันธ์ 2562
2057 ลย 0023.3/ว47 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 กุมภาพันธ์ 2562
2056 ลย52001/ว33 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 4 กุมภาพันธ์ 2562
2055 ลย 78101/ว11 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4 กุมภาพันธ์ 2562
2054 ลย 78101/ว10 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ก.พ.62 4 กุมภาพันธ์ 2562
2053 ลย 78101/ว9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่วงหน้าแล้งและเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้ 4 กุมภาพันธ์ 2562
2052 ลย 78101/ว8 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเผาหญ้ากำจัดวัชพืชเพื่อป้องกันไฟป่า 4 กุมภาพันธ์ 2562
2051 ลย 75101/ว10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 25 มกราคม 2562
2050 ลย 0032.015/ว179 แจ้งแนวทางการจัดสรรงบค่าบริการแพทย์แผนไทยปีงบประมาณ2562 1 กุมภาพันธ์ 2562
2049 ศธ 02109/ว209 การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 ภายใต้ "มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11" 1 กุมภาพันธ์ 2562
2048 ลย 0023.14/ว181 การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 มกราคม 2562
2047 ลย 0023.14/ว180 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมาราคม - มีนาคม 2562) 31 มกราคม 2562
2046 ลย 0023.14/ว178 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างลานกีฬาสนามกีฬา 31 มกราคม 2562
2045 ลย 0023.14/ว177 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬาสนามกีฬา) 31 มกราคม 2562
2044 ลย 0023.14/ว176 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 31 มกราคม 2562
2043 ลย 0023.14/ว175 แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 31 มกราคม 2562
2042 ลย 0023.14/ว174 ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรตามแนวชายแดน 31 มกราคม 2562
2041 ลย 0023.14/ว173 ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 มกราคม 2562
2040 ลย 0023.14/ว172 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. ... 31 มกราคม 2562
2039 ลย 0023.14/ว171 มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 31 มกราคม 2562
2038 ลย 79102/ว17 แจ้งการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 31 มกราคม 2562
2037 ลย 0023.14/ว170 การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 31 มกราคม 2562
2036 ลย52001/ว31 ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 31 มกราคม 2562
2035 ลย 0032.009/ว174 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2562 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2562 30 มกราคม 2562
2034 ลย 0003/ว3 ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 30 มกราคม 2562
2033 ลย 79301/ว21 การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 29 มกราคม 2562
2032 ลย 0023.14/ว166 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสำหรับสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 29 มกราคม 2562
2031 ลย 0023.14/ว165 การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย 29 มกราคม 2562
2030 ลย 0023.14/ว164 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพราะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ้อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 29 มกราคม 2562
2029 ลย 0023.14/ว163 การพิจารณาโครงการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มกราคม 2562
2028 ลย 0023.14/ว162 แจ้งวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29 มกราคม 2562
2027 ลย 0032.007/ว163 การติดตามระบบรายงานระบาดวิทยา ประเมินSRRT /EPI รพ.สต. ปี 2562 29 มกราคม 2562
2026 ลย 0023.14/ว159 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน การถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) 28 มกราคม 2562
2025 ลย 0023.14/ว158 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนปกครองท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มกราคม 2562
2024 ลย 0023.14/ว157 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมาราคม - มีนาคม 2562) 28 มกราคม 2562
2023 ลย 0023.14/ว156 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 11/2561 28 มกราคม 2562
2022 ลย 0023.14/ว155 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 มกราคม 2562
2021 ลย 0023.14/ว154 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มกราคม 2562
2020 ลย 0023.14/ว153 แจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para SOIL Cement) 28 มกราคม 2562
2019 ลย 0023.14/ว152 แจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para SOIL Cement) 28 มกราคม 2562
2018 ลย 0023.14/ว151 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) 28 มกราคม 2562
2017 ลย 72501.1/ว14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินงานกิจกรรม KIKC OFF แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ประจำปี 2562 จังหวัดเลย 28 มกราคม 2562
2016 ลย 0023.14/ว150 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 28 มกราคม 2562
2015 ลย 0023.14/ว149 การรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มกราคม 2562
2014 ลย 0023.14/ว148 โครงการประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 28 มกราคม 2562
2013 ลย 0023.14/ว147 การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มีรายละเอียดเพิ่มเติม) 28 มกราคม 2562
2012 ลย 0023.14/ว146 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 28 มกราคม 2562
2011 ลย 0023.14/ว144 ขอส่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 มกราคม 2562
2010 ลย52001/ว30 ขอเชิญให้เกียรติชมการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ 25 มกราคม 2562
2009 ลย52001/ว29 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมกิจกรรมงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2562 25 มกราคม 2562
2008 ลย 0032.006/ว148 ขอเเชิญสมัครอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัวรุ่นที่ 10-11 25 มกราคม 2562
2007 ลย 0032.015/ว147 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 25 มกราคม 2562
2006 ลย 78101/ว7 ขอเชิญประชุม 25 มกราคม 2562
2005 ลย 0023.14/ว142 การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 25 มกราคม 2562
2004 ลย 0023.14/ว140 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 25 มกราคม 2562
2003 ลย 0023.14/ว139 การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 มกราคม 2562
2002 ลย 0023.14/ว138 การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 มกราคม 2562
2001 ลย 0032.001.2/ว141 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 24 มกราคม 2562
2000 ลย 74801/ว26 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเลย 24 มกราคม 2562
1999 ลย 0032.001.2/ว140 แผนการออกตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างของ รพ.สตง 24 มกราคม 2562
1998 ลย 0023.3/ว39 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 มกราคม 2562
1997 ลย 74801/ว25 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และร่วมรณรงค์โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 24 มกราคม 2562
1996 ลย 79301/ว18 ขอแจ้งกำหนดการการเก็บและขนขยะมูลฝอย 24 มกราคม 2562
1995 ลย 73601/ว17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562 23 มกราคม 2562
1994 ลย 79301/ว17 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเลย 23 มกราคม 2562
1993 ลย 0023.14/ว135 โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 มกราคม 2562
1992 ลย 0023.14/ว134 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลย0023.3/ว100 23 มกราคม 2562
1991 ลย 0023.14/ว133 การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ 23 มกราคม 2562
1990 ลย 0023.14/ว132 ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 23 มกราคม 2562
1989 ลย 0023.14/ว131 ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา(AETS)ในช่วงต้นปี 2562 23 มกราคม 2562
1988 ลย 0618/ว130 ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา(AETS)ในช่วงต้นปี 2562 23 มกราคม 2562
1987 ลย 0023.14/ว129 ประชาสัมพันธ์สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 22 มกราคม 2562
1986 ลย 0017.2/ว45 แบบยืนยันการบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 22 มกราคม 2562
1985 ลย 0023.14/ว128 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 22 มกราคม 2562
1984 ลย 0023.14/ว127 การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 22 มกราคม 2562
1983 ลย 0023.14/ว126 การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ในประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” 22 มกราคม 2562
1982 ลย 0023.14/ว125 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 22 มกราคม 2562
1981 ลย 0023.14/ว124 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบเเนวทางการประเมินแนวใหม่ 22 มกราคม 2562
1980 ลย 0618/ว123 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบเเนวทางการประเมินแนวใหม่ 22 มกราคม 2562
1979 ลย 0023.3/ว31 การใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb 22 มกราคม 2562
1978 ลย 0023.3/ว30 แนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา 22 มกราคม 2562
1977 ลย 0023.14/ว122 เเจ้งรายระเอียดการเบิกจ่ายเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 มกราคม 2562
1976 ลย 0618/ว121 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น 22 มกราคม 2562
1975 ลย 0023.14/ว120 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 22 มกราคม 2562
1974 ลย 0023.3/ว27 แจ้งเปิดระบบและขยายการรายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (INFO) 22 มกราคม 2562
1973 ลย 0023.14/ว117 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนภาษีกันยายน 2561 21 มกราคม 2562
1972 ลย 0618/ว116 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนภาษีกันยายน 2561 21 มกราคม 2562
1971 ลย 0032.003/ว118 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงาน LR 21 มกราคม 2562
1970 ลย 0023.3/ว26 ขอส่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มกราคม 2562
1969 ลย 76701/ว9 ขอความร่วมมือตรวจสอบการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด 21 มกราคม 2562
1968 ลย52001/ว27 ขอความร่วมมือเดินแบบกิตติมศักดิ์ 21 มกราคม 2562
1967 ลย77202/ว9 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาวังช้าง หมู่ 4 , สายซำบอน หมู่ 8 , สายซำทองน้อย หมู่ 4 21 มกราคม 2562
1966 ลย77202/ว8 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านปากห้วย หมู่ 6 , โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยตาด หมู่ 8 21 มกราคม 2562
1965 ลย52003/ว26 ส่งรายงานการรับ จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 1 21 มกราคม 2562
1964 ลย52003/ว25 ขออนุญาตจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดนักสูบนักดื่ม และนักสูบหน้าใหม่ ในสถานศึกษา/วัด 18 มกราคม 2562
1963 ลย 0023.3/ว25 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 มกราคม 2562
1962 ลย 0023.3/ว24 ผลการคัดเลือกผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 18 มกราคม 2562
1961 ลย 0032.001.3/ว94 นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 17 มกราคม 2562
1960 ลย72501.3/ว10 เชิญตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2 17 มกราคม 2562
1959 ลย 0023.2/ว23 ขอเชิญประชุม 17 มกราคม 2562
1958 ลย 0023.2/ว22 ขอเชิญประชุม 17 มกราคม 2562
1957 ลย52003/ว23 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 16 มกราคม 2562
1956 ลย52003/ว22 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 16 มกราคม 2562
1955 ลย52003/ว21 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 16 มกราคม 2562
1954 ลย52003/ว20 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 16 มกราคม 2562
1953 ลย52003/ว19 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม 16 มกราคม 2562
1952 ลย52003/ว18 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 16 มกราคม 2562
1951 ลย 0032.003/ว83 การคัดเลือกวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๒ 16 มกราคม 2562
1950 ลย 0032.003/ว82 การสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒ สำหรับหน่วยบริการในพื้นที่ 16 มกราคม 2562
1949 ลย 0032.003/ว81 การสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒ สำหรับหน่วยบริการในพื้นที่ 16 มกราคม 2562
1948 ลย 0032.001.3/ว76 ขอเชิญประชุม 16 มกราคม 2562
1947 ลย77202/ว7 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ตลาดสดบ้านเมี่ยง หมู่ 9 15 มกราคม 2562
1946 ลย 0032.015/ว70 แจ้งให้คัดเลือกและส่งข้อมูลตำรับยาต้มหลังคลอดของหมอพื้นบ้าน 15 มกราคม 2562
1945 ลย 0032.015/ว69 ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 15 มกราคม 2562
1944 ลย52001/ว17 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเลย 15 มกราคม 2562
1943 ลย 0023.3/ว18 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ 15 มกราคม 2562
1942 ลย 78101/ว6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับซื้อขยะกองทุนขยะ 14 มกราคม 2562
1941 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว53 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ(PA) 14 มกราคม 2562
1940 ลย 78101/ว5 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 14 มกราคม 2562
1939 ลย 0032.007/ว52 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน 14 มกราคม 2562
1938 ลย 0618/ว97 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 11 มกราคม 2562
1937 ลย 0618/ว22 การขับเคลื่อนโครงการ"จังหวัดเลยปลอดภาชนะโฟม(No Foam)" 11 มกราคม 2562
1936 ลย 73201/ว9 ูประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 11 มกราคม 2562
1935 ลย 0032.007/ว38 ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน 11 มกราคม 2562
1934 ลย 0618/ว21 การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 11 มกราคม 2562
1933 ลย 0618/ว20 ซักซ้อมแนวทางการดำาเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ.2562(โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย) 11 มกราคม 2562
1932 ลย 0618/ว19 การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ศูนพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 11 มกราคม 2562
1931 ลย 0618/ว17 แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 11 มกราคม 2562
1930 ลย52004/ว13 เชิญมาต่อรองราคา 11 มกราคม 2562
1929 ลย75401/ว6 ขอเชิญตรวจสอบข้อเท็จจริง 9 มกราคม 2562
1928 ลย 78101/ว4 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ โครงการจัดงานวันเด็ก 10 มกราคม 2562
1927 ลย 78101/ว3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 10 มกราคม 2562
1926 ลย 0023.14/ว16 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 มกราคม 2562
1925 ลย 79301/ว11 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 มกราคม 2562
1924 ลย 79301/ว10 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 มกราคม 2562
1923 ลย 0023.3/ว12 การจัดทำบัญทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่นกับสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัด 10 มกราคม 2562
1922 ลย 52804/ว4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย 10 มกราคม 2562
1921 ลย 0023.3/ว10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุดสื่อเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสาร จินตนาการและสะเต็มระดับปฐมวัย (อัจฉริยะตัวน้อย) 9 มกราคม 2562
1920 ลย 0618/ว11 ประกาศอำเภอภูกระดึง เรื่อง แผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน แยกก่อนทิ้ง 9 มกราคม 2562
1919 ลย52007/ว8 ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 9 มกราคม 2562
1918 ลย 73201/ว7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 8 มกราคม 2562
1917 ลย 73201/ว6 ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลให้เป็นพนักงานจ้าง 7 มกราคม 2562
1916 ลย52001/ว4 ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน 7 มกราคม 2562
1915 ลย 72501.1/ว3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ กองทุนขยะทองคำฯ 7 มกราคม 2562
1914 ลย 0032.007/ว26 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2562 7 มกราคม 2562
1913 ลย 0032.015/ว20 ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มกราคม 2562
1912 ลย 0032.015/ว19 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 มกราคม 2562
1911 ลย 0032.007/ว18 ขอติดตามการใช้งบประมาณ 4 มกราคม 2562
1910 ลย 0618/ว8 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 งวดที่ 10/2561 4 มกราคม 2562
1909 ลย 0618/ว7 การเร่งรัดให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูประโภคค้างชำระ 4 มกราคม 2562
1908 ลย 0618/ว6 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ จังหวัดเลย ปลอดภาชนะโฟม 4 มกราคม 2562
1907 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว10 ขอเชิญร่วมวางระบบการจัดตั้ง Node rt-PA โรงพยาบาลวังสะพุง 3 มกราคม 2562
1906 ลย 78101/ว2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอใช้สถานที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทันตสุขศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุ 3 มกราคม 2562
1905 ลย52005/ว3 ขอความอนุเคราะห์เงิน/สิ่งของ/ของขวัญสำหรับงานวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 3 มกราคม 2562
1904 ลย77202/ว1 ให้เจ้าของทรัพย์สินไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 3 มกราคม 2562
1903 ลย 0023.3/ว1 การเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV System) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 2 มกราคม 2562
1902 ลย 0618/ว3 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง 2 มกราคม 2562
1901 ลย 76701/ว1 ขอประชาสัมพันธ์ การรับซื้อและการรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ 2 มกราคม 2562
1900 ลย52004/ว2 เชิญคณะกรรมการตรวจรับงานการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย 2 มกราคม 2562
1899 ลย 78101/ว1 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ม.ค.62 2 มกราคม 2562
1898 ลย 0034/ว51 เงินอุดหนุนโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ 28 ธันวาคม 2561
1897 ลย 0032.015/ว2001 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 28 ธันวาคม 2561
1896 ลย 0032.015/ว2000 ประชุมเครือข่ายหมอพื้นบ้าน และบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดเลย 28 ธันวาคม 2561
1895 ลย 79102/ว149 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลูกรังบดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลยถ.98-007 สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 28 ธันวาคม 2561
1894 ลย77202/ว122 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายใต้ หมู่ 8 , ซอยบ้านนายกบ หมู่ 8 , สายนางคำบ่อ หมู่ 7 ,สายสถานีสุบน้ำเมี่ยง 1 หมู่ 7 28 ธันวาคม 2561
1893 ลย 76701/ว111 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 28 ธันวาคม 2561
1892 ลย 76701/ว110 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 28 ธันวาคม 2561
1891 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1993 ขอให้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ปี ๒๕๖๒ 28 ธันวาคม 2561
1890 ลย 0618/ว1092 หารือการขอรับเบี้ยความพิการ 28 ธันวาคม 2561
1889 ลย 0618/ว1091 ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว 28 ธันวาคม 2561
1888 ลย 0032.001.3/ว1990 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปค 28 ธันวาคม 2561
1887 ลย 0618/ว1088 การตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 28 ธันวาคม 2561
1886 ลย 0618/ว1086 การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 28 ธันวาคม 2561
1885 ลย 0618/ว1085 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดหาที่ดินสำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยแก่เจ้าภาพหลักตามแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters)ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย 28 ธันวาคม 2561
1884 ลย 0618/ว1083 ขอเชิญประชุม 27 ธันวาคม 2561
1883 ลย 0618/ว1081 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 ธันวาคม 2561
1882 ลย 0618/ว1080 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 ธันวาคม 2561
1881 ลย 0618/ว1078 โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด 27 ธันวาคม 2561
1880 ลย 0034/ว50 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑(เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) 26 ธันวาคม 2561
1879 ลย 0032.007/ว1985 การตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 26 ธันวาคม 2561
1878 ลย 0618/ว1076 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 26 ธันวาคม 2561
1877 ลย 0618/ว1075 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการคืนกล่องนมให้โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 26 ธันวาคม 2561
1876 ลย52001/ว417 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบแดนเซอร์ 25 ธันวาคม 2561
1875 ลย 0023.3/ว515 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 ธันวาคม 2561
1874 ลย 0023.3/ว514 ขอเฃชิญประชุม (แก้ไขเวลา) 25 ธันวาคม 2561
1873 ลย52005/ว416 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรำวงย้อนยุค 24 ธันวาคม 2561
1872 ลย 0618/ว1071 ขอเชิญประชุมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 24 ธันวาคม 2561
1871 ลย 0618/ว1070 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี 24 ธันวาคม 2561
1870 ลย 0618/ว1069 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 24 ธันวาคม 2561
1869 ลย 78101/ว134 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 24 ธันวาคม 2561
1868 ลย 78101/ว133 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 24 ธันวาคม 2561
1867 ลย 78101/ว132 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 24 ธันวาคม 2561
1866 ลย 78101/ว131 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอย ย้าย พนักงานส่วนตำบล 24 ธันวาคม 2561
1865 ลย52003/ว415 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 24 ธันวาคม 2561
1864 ลย77202/ว120 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหาม หมู่ 4,ซอยนายมิ่ง หมู่ 6,ซอยโกดังเสี่ยโล๊ะ หมู่ 6 21 ธันวาคม 2561
1863 ลย77202/ว119 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้ม 4 หมู่ 1 , สายเข้าวัดป่า หมู่ 1 21 ธันวาคม 2561
1862 ลย52003/ว414 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ 21 ธันวาคม 2561
1861 ลย 0032.015/ว1967 ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเคร่ือข่ายผู้ให้บริการนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย 21 ธันวาคม 2561
1860 ลย52003/ว413 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่องสำหรับดำเนินการสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ 21 ธันวาคม 2561
1859 ลย52003/ว412 การอบรมพัมนาสักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่องสำหรับดำเนินการสาธราณสุขมูลฐานเชิงรุกในชุมชนประจำปี ๒๕๖๒ 21 ธันวาคม 2561
1858 ลย52001/ว411 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย 21 ธันวาคม 2561
1857 ลย 78101/ว130 ขอเชิญประชุม 21 ธันวาคม 2561
1856 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1960 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. 20 ธันวาคม 2561
1855 ลย 0032.007/ว1959 รายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคเรื้อน 20 ธันวาคม 2561
1854 ลย 0023.3/ว509 การบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 ธันวาคม 2561
1853 ลย52007/ว410 แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย 19 ธันวาคม 2561
1852 ลย 0032.001.3/ว1953 นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 19 ธันวาคม 2561
1851 ลย 0618/ว1066 การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 19 ธันวาคม 2561
1850 ลย 0618/ว1065 แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก 19 ธันวาคม 2561
1849 ลย 0618/ว1064 การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วงงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19 ธันวาคม 2561
1848 ลย 0618/ว1063 แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงารก่อสร้าง ฉบับที่ 3 19 ธันวาคม 2561
1847 ลย 0034/ว48 การสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 19 ธันวาคม 2561
1846 ลย 0034/ว47 การสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขั้นปีใหม่ ๒๕๖๒ 19 ธันวาคม 2561
1845 ลย 0032.007/ว1945 การมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 18 ธันวาคม 2561
1844 ลย 78101/ว129 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 18 ธันวาคม 2561
1843 ลย52003/ว407 การจัดตั้งสถาที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 18 ธันวาคม 2561
1842 ลย 75001/ว441 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ธันวาคม 2561
1841 ลย 0618/ว1062 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ธันวาคม 2561
1840 ลย 75001/ว441 ขอเบิกเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ธันวาคม 2561
1839 ลย 76701/ว109 ขอความอนุเคราะห์ชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน ชรบ. 18 ธันวาคม 2561
1838 ลย 0032.015/ว1942 ขอความร่วมมือหน่วยบริการขับเคลื่อนนโยบายประเทศด้านการพัฒนาสมุนไพร 18 ธันวาคม 2561
1837 ลย 0618/ว1061 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ธันวาคม 2561
1836 ลย 0618/ว1060 ประชาสัมพันธ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ของ กยศ. 17 ธันวาคม 2561
1835 ลย 0618/ว1058 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 17 ธันวาคม 2561
1834 ลย 0618/ว1057 แจ้งผู้ทิ้งงาน 17 ธันวาคม 2561
1833 ลย 78101/ว128 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 ธันวาคม 2561
1832 ลย 78101/ว127 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 17 ธันวาคม 2561
1831 ลย52007/ว404 การจัดโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 17 ธันวาคม 2561
1830 ลย 78101/ว126 แจ้งรับเงินโครงการสนับสนุนการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ เพิ่มเติม 17 ธันวาคม 2561
1829 ลย 75001/ว14 ขอเปิดประชุมสภา อบต.นาแขม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 17 ธันวาคม 2561
1828 ลย 0032.010/ว1941 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 17 ธันวาคม 2561
1827 ลย52003/ว403 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 17 ธันวาคม 2561
1826 ลย52003/ว402 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 17 ธันวาคม 2561
1825 ลย 76701/ว107 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่ม 17 ธันวาคม 2561
1824 ลย 72501.1/ว116 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 17 ธันวาคม 2561
1823 ลย 79301/ว239 ซักซ้อมแนวทาง “จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ 17 ธันวาคม 2561
1822 ลย52003/ว401 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 14 ธันวาคม 2561
1821 ลย52003/ว400 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 14 ธันวาคม 2561
1820 ลย 0618/ว1053 การตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารในช่วงเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลปีใหม่ 14 ธันวาคม 2561
1819 ลย 0618/ว1052 การตรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14 ธันวาคม 2561
1818 ลย 0618/ว1051 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62 14 ธันวาคม 2561
1817 ลย 72501.1/ว115 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 14 ธันวาคม 2561
1816 ลย 75101/ว147 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 13 ธันวาคม 2561
1815 ลย 76701/ว106 ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ 14 ธันวาคม 2561
1814 ลย 76701/ว105 ขอรับการสนับสนุนชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 14 ธันวาคม 2561
1813 ลย 76701/ว104 ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ 14 ธันวาคม 2561
1812 ลย 0618/ว1049 การจัดทำบัญชี ทะเบียบและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์ปกครองท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 14 ธันวาคม 2561
1811 ลย 76701/ว103 การจัดบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 14 ธันวาคม 2561
1810 ลย 0618/ว1048 ขอความร่วมมือจัดทำป้ายประกาศขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 14 ธันวาคม 2561
1809 ลย 0032.015/ว1938 ขอเชิญประชุมและรับใบประกาศนียบัตรนวดไทย 150 ชั่วโมง 14 ธันวาคม 2561
1808 ลย 0618/ว1047 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 14 ธันวาคม 2561
1807 ลย 0618/ว1046 การบริหารการจัดการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหล อำเภอละงู จังหวัดสตูล 14 ธันวาคม 2561
1806 ลย 0618/ว1045 โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่"(เพิ่มเติม) 14 ธันวาคม 2561
1805 ลย52003/ว399 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 1/2562 14 ธันวาคม 2561
1804 ลย 0032.003/ว1934 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จ-พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 13 ธันวาคม 2561
1803 ลย 72501.1/ว114 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมโครงการอิ่มท้อง อุ่นใจ 360 องศา จากใจตราแม่ครัว 13 ธันวาคม 2561
1802 ลย 72501.1/ว113 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมโครงการอิ่มท้อง อุ่นใจ 360 องศา จากใจตราแม่ครัว 13 ธันวาคม 2561
1801 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1932 ขอเชิญประชุมคณะทำงานไตเรื้อรัง 13 ธันวาคม 2561
1800 ลย52005/ว397 ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 13 ธันวาคม 2561
1799 ลย 0618/ว1036 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงิน 12 ธันวาคม 2561
1798 ลย 0618/ว1035 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ธันวาคม 2561
1797 ลย 0618/ว1034 แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำร่งโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ธันวาคม 2561
1796 ลย 0618/ว1033 การดำเนินการโครงการจัดทำขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ธันวาคม 2561
1795 ลย 0032.010/ว1915 กำชับการใช้รถราชการในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 11 ธันวาคม 2561
1794 ลย77202/ว117 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานเพื่อคืนเงินประกันสัญญา โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ 3 11 ธันวาคม 2561
1793 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1909 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงาน RTI การป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี 11 ธันวาคม 2561
1792 ลย 78101/ว125 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อบัญญัติตำบล 7 ธันวาคม 2561
1791 ลย52001/ว395 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 ธันวาคม 2561
1790 ลย 0618/ว1027 การจัดทำนิตยสารและวีดีทัศน์ 6 ธันวาคม 2561
1789 ลย 0034/ว44 พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 6 ธันวาคม 2561
1788 ลย 79301/ว235 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 6 ธันวาคม 2561
1787 ลย 79301/ว234 ขอเชิญร่วมงานถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 6 ธันวาคม 2561
1786 ลย 78101/ว120 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 4 ธันวาคม 2561
1785 ลย 0032.015/ว1891 ขอเผยแพร่องค์ความรู่้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน 4 ธันวาคม 2561
1784 ลย 0032.015/ว1890 ส่งหนังสือเกณฑ์มาตรฐานกดารพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แนไทย 4 ธันวาคม 2561
1783 ลย52003/ว393 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 4 ธันวาคม 2561
1782 ลย 79301/ว231 ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ระดับตำบล 4 ธันวาคม 2561
1781 ลย 72501.1/ว110 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ กองทุนขยะทองคำฯ 3 ธันวาคม 2561
1780 ลย52001/ว392 ขอเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ 3 ธันวาคม 2561
1779 ลย 78101/ว119 แจ้งรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ธ.ค.61 3 ธันวาคม 2561
1778 ลย 0032.003/ว1877 การจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 30 พฤศจิกายน 2561
1777 ลย 0032.015/ว1873 ส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 30 พฤศจิกายน 2561
1776 ลย 0023.3/ว491 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 พฤศจิกายน 2561
1775 ลย 0032.003/ว1871 ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 30 พฤศจิกายน 2561
1774 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1865 ขอความร่วมมือ ปชส.ผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุช 29 พฤศจิกายน 2561
1773 ลย 72501.1/ว107 การจัดกิจกรรมทำความสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 28 พฤศจิกายน 2561
1772 ลย 78101/ว118 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล 28 พฤศจิกายน 2561
1771 ลย 72501.1/ว106 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วสยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนธันวาคม 2561 28 พฤศจิกายน 2561
1770 ลย 0032.015/ว1859 แจ้งแนวทางดำเนินการรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 28 พฤศจิกายน 2561
1769 ลย 0032.015/ว1858 ขอส่งสำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองการเป็น "หมอพื้นบ้าน" 28 พฤศจิกายน 2561
1768 ลย 78101/ว117 เชิญประชุมการจัดทำโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 27 พฤศจิกายน 2561
1767 ลย 78101/ว116 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล 27 พฤศจิกายน 2561
1766 ลย 0023.3/ว478 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา) 26 พฤศจิกายน 2561
1765 ลย 0032.007/ว1840 ขอเชิญร่วมสอบสวนควบคุมโรคเรื้อนรายใหม่ 26 พฤศจิกายน 2561
1764 ลย 78101/ว115 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 26 พฤศจิกายน 2561
1763 ลย 0032.001.2/ว1836 การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพาทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 26 พฤศจิกายน 2561
1762 ลย 78101/ว114 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 26 พฤศจิกายน 2561
1761 ลย 78101/ว113 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 26 พฤศจิกายน 2561
1760 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1831 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง" 23 พฤศจิกายน 2561
1759 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1830 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง" 23 พฤศจิกายน 2561
1758 ลย 0032.015/ว1827 การสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญากาแพทย์แผนไทย 23 พฤศจิกายน 2561
1757 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1826 การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ 23 พฤศจิกายน 2561
1756 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1825 การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ 23 พฤศจิกายน 2561
1755 ลย 78101/ว112 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2562 23 พฤศจิกายน 2561
1754 ลย 78101/ว111 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23 พฤศจิกายน 2561
1753 ลย.72702//ว58 ขอส่งรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง 23 พฤศจิกายน 2561
1752 ลย 0032.001.3/ว1818 ขอเชิญประชุมพิจารณาอุทธรณ์ 21 พฤศจิกายน 2561
1751 ลย52003/ว387 แจ้งการโอนเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 21 พฤศจิกายน 2561
1750 ลย 0032.015/ว1817 สำรวจสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) 21 พฤศจิกายน 2561
1749 ลย52003/ว377 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/2562 21 พฤศจิกายน 2561
1748 ลย52003/ว376 การจัดกิจกรรม "คนเลยยุคใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์" 21 พฤศจิกายน 2561
1747 ลย52003/ว375 การจัดกิจจกรรม "คนเลยยุคใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์" 21 พฤศจิกายน 2561
1746 ลย 0017.3/ว260 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 21 พฤศจิกายน 2561
1745 ลย 0023.2/ว470 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) 21 พฤศจิกายน 2561
1744 ลย 0032.003/ว1803 ขอข้อมูลตึกสงฆ์และพระสงฆ์/สามเณรอาพาธ 19 พฤศจิกายน 2561
1743 ลย52003/ว371 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 19 พฤศจิกายน 2561
1742 ลย52003/ว370 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม 19 พฤศจิกายน 2561
1741 ลย52003/ว369 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 19 พฤศจิกายน 2561
1740 ลย 0618/ว978 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 พฤศจิกายน 2561
1739 ลย77201/ว112 รายงานผลการดำเนินงานเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 19 พฤศจิกายน 2561
1738 ลย77201/ว111 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2562 19 พฤศจิกายน 2561
1737 ลย 0618/ว977 เร่งรัดการจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 19 พฤศจิกายน 2561
1736 ลย 0618/ว976 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 19 พฤศจิกายน 2561
1735 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว1798 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง" 19 พฤศจิกายน 2561
1734 ลย 0023.2/ว468 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 16 พฤศจิกายน 2561