ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
55 ลย 0032.015/ว143 การสำรวจกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรพื้นที่จังหวัดเลย 20 มกราคม 2564
54 ลย 0032.007/ว137 ให้ค้นหาและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 20 มกราคม 2564
53 ลย 0032.015/ว136 แจ้งแผนออกติดตามเครือข่ายหมอพื้นบ้าน และจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 20 มกราคม 2564
52 ลย 0032.007/ว135 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโปลิโอด้วยตนเอง ปี 2564 20 มกราคม 2564
51 ลย 0032.007/ว134 การสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด-19 20 มกราคม 2564
50 ลย 0023.3/ว27 ประกาศขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 มกราคม 2564
49 ลย 0023.3/ว26 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “ALTV Quiz Challenge” 20 มกราคม 2564
48 ลย52006/ว16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายงานกิจการ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองเลย 19 มกราคม 2564
47 ลย 0023.3/ว23 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 19 มกราคม 2564
46 ลย 0032.001.2/ว122 แจ้งการกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 19 มกราคม 2564
45 ลย 0023.3/ว20 วันครู 16 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564
44 ลย77202/ว12 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายร่องตากแดด สถานที่ดำเนินงาน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
43 ลย77202/ว11 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห่อมคับ สถานที่ดำเนินงาน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
42 ลย77202/ว10 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห่อมคับ สถานที่ดำเนินงาน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
41 ลย77202/ว9 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหลังโรงเรียน แยกสองคอน – แยกหาดหินหมื่น สถานที่ดำเนินงาน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
40 ลย 0023.2/ว19 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดเลย ในกรณีครบวาระดำรงตำแหน่ง 15 มกราคม 2564
39 ลย 0032.003/ว105 แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงบหน่วยบริการสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาการล่าช้าในเด็กปฐมวัย จังหวัดเลย ปี ๒๕๖๔ 15 มกราคม 2564
38 ลย52003/ว15 ส่งหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 14 มกราคม 2564
37 ลย52003/ว14 ส่งหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 14 มกราคม 2564
36 ลย52003/ว13 ส่งหนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 14 มกราคม 2564
35 ลย52003/ว11 ขอแจ้งการจัดสรรงบเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ 14 มกราคม 2564
34 ลย 0318/ว40 ให้ดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) 14 มกราคม 2564
33 ลย 78101/ว6 สำรวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาล 13 มกราคม 2564
32 ลย 0032.015/ว87 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 13 มกราคม 2564
31 ลย52003/ว9 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) 12 มกราคม 2564
30 ลย 78101/ว5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่วงหน้าแล้งและเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้ 12 มกราคม 2564
29 ลย 0032.015/ว76 ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับเมล็ดพันธุ์กัญชาตามโครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ 12 มกราคม 2564
28 ลย 0032.006/ว74 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดทำผลงาน 12 มกราคม 2564
27 ลย 0032.006/ว69 ขอเชิญประชุมและส่งคำสั่งช่วยสมุทรสาคร 12 มกราคม 2564
26 ลย 78101/ว4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 12 มกราคม 2564
25 ลย 78101/ว3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 12 มกราคม 2564
24 ลย 0032.015/ว62 แจ้งแนวทางการรับเมล็ดกัญชาตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ฯ 11 มกราคม 2564
23 ลย77201/ว8 ประกาศเรื่องตลาด 11 มกราคม 2564
22 ลย75401/ว3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 6 มกราคม 2564
21 ลย77202/ว7 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยเดื่อ สถานที่ดำเนินงานบ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 11 มกราคม 2564
20 ลย 0023.3/ว7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงกาiโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 7 มกราคม 2564
19 ลย 0032.015/ว45 รายงานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย ปี 64 7 มกราคม 2564
18 ลย 0032.003/ว42 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมคัดเลือกแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 7 มกราคม 2564
17 ลย77202/ว6 ขอแจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 7 มกราคม 2564
16 ลย 0023.3/ว6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน (Training for Wisdom Innovation-TWIN) 7 มกราคม 2564
15 ลย 76701/ว2 ขอเลื่อนกสารรับซื้อขยะและรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลศรีฐาน 7 มกราคม 2564
14 ลย77202/ว5 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยหยาบเหนือสถานที่ดำเนินงาน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 7 มกราคม 2564
13 ลย77202/ว4 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยนกแซว สถานที่ดำเนินงาน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 7 มกราคม 2564
12 ลย77202/ว3 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาหนองหอย สถานที่ดำเนินงานบ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 7 มกราคม 2564
11 ลย 78101/ว2 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 6 มกราคม 2564
10 ลย 0017.2/ว19 ขอยกเลิกการปจัดประชุมสัมมาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564
9 ลย77202/ว2 แจ้งลงนามในสัญญา 6 มกราคม 2564
8 ลย 0318/ว14 การสำรวจบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 มกราคม 2564
7 ลย 72501.1/ว2 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 6 มกราคม 2564
6 ลย 0032.015/ว16 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการปลูกกัญชาทางหการแพทย์ตามโครงการพฒนากัญชาสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 5 มกราคม 2564
5 ลย 75101/ว1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 4 มกราคม 2564
4 ลย 76701/ว1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
3 ลย 0032.007/ว13 ขอทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในแรงงานเมียนมา 4 มกราคม 2564
2 ลย 0032.007/ว12 แจ้งแผนสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 4 มกราคม 2564
1 ลย 78101/ว1 ประชาสัมพันะ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4 มกราคม 2564