ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
337 ลย 78101/ว4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาคมแผนสี่ปี พ.ศ.2561-2564 19 มกราคม 2561
336 ลย 0023.6/ว77 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มกราคม 2561
335 ลย 73201/ว22 เชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2561 19 มกราคม 2561
334 ลย52003/ว15 การเตรียมความพร้อมป้องกันโรคหัด 19 มกราคม 2561
333 ลย52003/ว14 การจัดกิจกรรม "รักให้ปลอดภัย ในเทศกาลวาเลนไทน์" ในสถานบันเทิง 19 มกราคม 2561
332 ลย52003/ว13 การจัดกิจกรรม "รักให้ปลอดภัย ในเทศกาลวาเลนไทน์" ในสถานศึกษา/สถานบันเทิง 19 มกราคม 2561
331 ลย 0118.4/ว76 การจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 19 มกราคม 2561
330 ลย 0032.007/ว105 การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 18 มกราคม 2561
329 ลย 0032.007/ว104 การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2561 18 มกราคม 2561
328 ลย 0032.007/ว104 ขอส่งยารักษาโรคหนอนพยาธิ 18 มกราคม 2561
327 ลย 0032.001/ว104 เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ 18 มกราคม 2561
326 ลย79301/ว18 ขอความอนุเคราะห์ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่วยเหลืองานทำบุญแจกข้าว 18 มกราคม 2561
325 ลย 0032.001/ว104 ส่งรายงานการประชุมการจัดงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 61 18 มกราคม 2561
324 ลย52001/ว13 การจัดงาน "ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย" ประจำปี 2561 18 มกราคม 2561
323 ลย52005/ว12 ขอเชิญประชุม 18 มกราคม 2561
322 ลย52005/ว11 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องน้ำ 17 มกราคม 2561
321 ลย52005/ว10 ขอเชิญประชุม 17 มกราคม 2561
320 ลย 73201/ว21 ขอเชิญร่วมตรวจสอบการรังวัดที่ดิน 17 มกราคม 2561
319 ลย 73201/ว20 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 17 มกราคม 2561
318 ลย 0023.5/ว21 การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 มกราคม 2561
317 ลย 0032.007/ว97 สำนักระบาดวิทยาขอเข้าพื้นที่สอบสวนโรคหัด 17 มกราคม 2561
316 ลย 0032.009/ว96 ขอเชิญประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2561 17 มกราคม 2561
315 ลย 0023.3/ว19 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มกราคม 2561
314 ลย 0023.6/ว69 การแข่งขันกีฬา ตะกร้อไทเลย 4.0 และมวยไทย "ศึกมวยไทเลย 4.0" งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 61 16 มกราคม 2561
313 ลย 0023.6/ว68 การโอนจัดสรรงบปี 61 เงินอุดหนุนผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 16 มกราคม 2561
312 ลย 0023.6/ว67 การโอนจัดสรรงบปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 2 16 มกราคม 2561
311 ลย 0032.002/ว92 ขอให้ส่งรายงานกิจกรรมผลการดำเนินงานการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน 16 มกราคม 2561
310 ลย 0118/ว66 โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี 2561 16 มกราคม 2561
309 ลย 0032.006/ว90 เชิญให้สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส 16 มกราคม 2561
308 ลย 0032.006/ว89 เชิญให้สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 16 มกราคม 2561
307 ลย 0032.007/ว88 ขอความร่วมมือในการใช้ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร.36) 16 มกราคม 2561
306 ลย 0032.007/ว87 ส่งจดหมายข่าวแวดวงวัคซีน 16 มกราคม 2561
305 ลย 0032.015/ว86 ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 มกราคม 2561
304 ลย 0032.007/ว85 ขอส่งแนวทางการดำเนินงานวัณโรค ปี2561 16 มกราคม 2561
303 ลย 0023.6/ว65 การกำหนดสถานที่กลาง "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 16 มกราคม 2561
302 ลย 0023.6/ว64 ผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 59 16 มกราคม 2561
301 ลย 0032.015/ว78 ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี่ ๑๗๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 16 มกราคม 2561
300 ลย 0032.006/ว77 ขอสนับสนุนวิทยากรโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนจังหวัดเลยปี 2561 16 มกราคม 2561
299 ลย 0032.002/ว76 แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการพัฒนานวัตรกรรม 15 มกราคม 2561
298 ลย 0023.2/ว15 ขอเชิญประชุมการปรับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล 15 มกราคม 2561
297 ลย 0023.6/ว60 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดอปท. ปี 61 15 มกราคม 2561
296 ลย 0023.6/ว59 การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหาร และปลัด อปท. ปี 61 (ครั้งที่ 2) 15 มกราคม 2561
295 ลย 0023.6/ว58 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ปี 61 15 มกราคม 2561
294 ลย 72501.1/ว2 เชิญร่วมโครงการ Run And Ride For Loei:แล่นโฮมกัน ปั่นเมิดเมือง เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย 15 มกราคม 2561
293 ลย79301/ว15 ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตอาสาสาธารณะเข้ารับการฝึกอบรม อปพร. 15 มกราคม 2561
292 ลย 0032.001.1/ว63 ขอเชิญประชุมชี้แจง การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเลย(Loei E -Document) 15 ม.ค.61 เวลา 13.30 ่น. ณ ห้องประชุม 2 สสจ.เลย 12 มกราคม 2561
291 ลย 0023.2/ว13 แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ ๔ 15 มกราคม 2561
290 ลย 0023.2/ว12 แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ ๑-๕ 15 มกราคม 2561
289 ลย 0032.001.1/ว58 ขอเชิญประชุมชี้แจง การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเลย(Loei E -Document) 15 ม.ค.61 เวลา 13.30 ่น. ณ ห้องประชุม 2 สสจ.เลย 12 มกราคม 2561
288 ลย 0023.6/ว55 การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น 12 มกราคม 2561
287 ลย 0023.2/ว11 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 12 มกราคม 2561
286 ลย 0023.2/ว10 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล 12 มกราคม 2561
285 ลย 0023.6/ว54 การดำเนินการขอขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบจ่ายลงทุน ปี 61 รายการที่ยังไม่ลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือน ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561
284 ลย 0023.6/ว53 การจัดโครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI : แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดเมือง เพื่อห้องผ่าตัด รพ. เลย 12 มกราคม 2561
283 ลย 0023.6/ว52 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 12 มกราคม 2561
282 ลย 0023.6/ว51 การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 12 มกราคม 2561
281 ลย 0023.5/ว8 การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 มกราคม 2561
280 ลย 73201/ว14 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ออกให้บริการชำระภาษี 12 มกราคม 2561
279 ลย 0023.6/ว49 แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของอปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 12 มกราคม 2561
278 ลย 0023.6/ว48 การดำเนินการตามโครงการ "ของขวัญปีใหม่ 2561 ของศูนย์ดำรงธรรม" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 12 มกราคม 2561
277 ลย 0023.6/ว45 แนวทางการตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 12 มกราคม 2561
276 ลย52003/ว8 ส่งรายงานการรับ จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 1 12 มกราคม 2561
275 ลย 78101/ว3 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการจัดงานวันเด็ก 2561 11 มกราคม 2561
274 ลย 0032.004/ว54 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน อย.น้อย เข้าร่วมงาน "มหกรรม อย.น้อย จ.เลย" 11 มกราคม 2561
273 ลย72501.1/ว2 ขอเชิญประชุม 11 มกราคม 2561
272 ลย 0118.4/ว42 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย "บอกรักให้โลกรู้ ที่ภูผาล้อม" 11 มกราคม 2561
271 ลย 0118.4/ว41 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย "บอกรักให้โลกรู้ ที่ภูผาล้อม" 11 มกราคม 2561
270 ลย 0032.007/ว53 ขอให้ตรวจทานข้อมูลก่อนการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมด้านเอชไอวี เอดส์(NAP) 11 มกราคม 2561
269 ลย 0032.007/ว52 แจ้งผลการประเมินรับรองมาตรฐานทีมSRRTระดับอำเภอ ปี2560 11 มกราคม 2561
268 ลย 73201/ว13 ขอเชิญประชุมครธกรรมการพิจารณากลั่นกองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้อง พิจารณาการประเมิรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 11 มกราคม 2561
267 ลย52001/ว7 ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาวและฤดูแลัง 11 มกราคม 2561
266 ลย 0032.017/ว49 ซ้อมความเข้าใจกรณีการคำนวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยลักษณะเหมาจ่ายในการในพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ 11 มกราคม 2561
265 ลย 72501/ว3 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ 11 มกราคม 2561
264 ลย 72501/ว1 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ 11 มกราคม 2561
263 ลย 78101/ว2 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 มกราคม 2561
262 ลย 78101/ว1 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 มกราคม 2561
261 ลย 0118/ว36 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2560 - 30 กัยายน 2560) 10 มกราคม 2561
260 ลย 0023.3/ว6 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 10 มกราคม 2561
259 ลย 0023.3/ว5 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 10 มกราคม 2561
258 ลย 0006/ว5 ขอเชิญร่วมงานพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวนรมหาราช 10 มกราคม 2561
257 ลย 0032.015/ว44 สำรวจรายชื่อประธานหรือผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู่้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 9 มกราคม 2561
256 ลย 0032.015/ว43 ขอเชิญอบรมโครงการทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทย ครั้งที่2 9 มกราคม 2561
255 ลย 0032.006/ว41 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตามแผนสร้างเสริมสุขภาพการเงิน 9 มกราคม 2561
254 ลย 73201/ว12 การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2564 9 มกราคม 2561
253 ลย 73201/ว10 เชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
252 ลย 73201/ว9 เชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
251 ลย 73201/ว8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
250 ลย 78001/ว2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 1 ธันวาคม 2560
249 ลย 0118/ว29 การจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 9 มกราคม 2561
248 ลย 78001/ว4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 1 ธันวาคม 2560
247 ลย 0118/ว27 การตรวจสอบสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และสถานประกอบการโรงแรมที่ขอต่อใบอนุญาต 9 มกราคม 2561
246 ลย 0118/ว25 ขอให้จัดโครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิ่ดจังหวัดเพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย 9 มกราคม 2561
245 ลย 0118/ว23 ขอให้จัดโครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิ่ดจังหวัดเพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย (เอกสารโครงการจะส่งมาภายหลัง) 9 มกราคม 2561
244 ลย 0118/ว21 ขอให้จัดโครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิ่ดจังหวัดเพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย (เอกสารโครงการจะส่งมาภายหลัง) 9 มกราคม 2561
243 ลย 0118/ว18 ขอให้จัดโครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิ่ดจังหวัดเพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย 9 มกราคม 2561
242 ลย 0118/ว0 ขอให้จัดโครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิ่ดจังหวัดเพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย 9 มกราคม 2561
241 ลย 0032.007/ว38 ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหัด 9 มกราคม 2561
240 ลย 0032.007/ว37 ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหัด 9 มกราคม 2561
239 ลย 0032.006/ว36 ข้อสั่งการแผนสร้างเสริมสุขภาพการเงิน 9 มกราคม 2561
238 ลย 0032.006/ว35 ประชาสัมพันธ์โครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 9 มกราคม 2561
237 ลย52003/ว6 แจ้งการโอนเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 9 มกราคม 2561
236 ลย 0118/ว15 การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 8 มกราคม 2561
235 ลย 73201/ว7 ขอความอนุเคราะห์เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI (แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิอเมือง เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย) 8 มกราคม 2561
234 ลย 73201/ว6 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI (แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดเมือง เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย) 8 มกราคม 2561
233 ลย 73201/ว5 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ RUN AND RIDE FOR LOEI (แล่นโฮมกัน ปั่นเหมิดเมือง เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย 8 มกราคม 2561
232 ลย 0032.001.1/ว33 ขอเชิญประชุมกำหนดจัดกิจกรรมงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี61 8 มกราคม 2561
231 ลย52001/ว5 ขอเชิญร่วมฟ้อนรำในพิธีเปิดงาน 8 มกราคม 2561
230 ลย52003/ว4 ขอเชิญร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น ให้กับผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง 8 มกราคม 2561
229 ลย 0032.001.1/ว27 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจนท.ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดสธ.สธ 8 มกราคม 2561
228 ลย 73201/ว4 แจ้งตรวจรับและประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง(โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยวิธีผิวจราจรแบบเซอร์เฟทรีตเมนต์แบบชั้นเดียว สายบ้านวังเย็น-บ้านนาดอกคำ) พื้นที่ หมู่ที่ 10 8 มกราคม 2561
227 ลย 73201/ว3 แจ้งตรวจรับและประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยวิธีผิวจราจรแบบเซอร์เฟทรีตเมนต์แบบชั้นเดียว สายบ้านวังเย็น-บ้านนาดอกคำ พื้นที่ หมู่ที่ 10 8 มกราคม 2561
226 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว22 โอนเงินสนับสนุนการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมิถุนายน 2560 8 มกราคม 2561
225 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว21 โอนเงินสนับสนุนการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนพฤษภาคม 2560 8 มกราคม 2561
224 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว0 โอนเงินสนับสนุนการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนพฤษภาคม 2560 8 มกราคม 2561
223 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/ว20 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 8 มกราคม 2561
222 ลย 0032.007/ว17 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ "ประชาร่วมใจลดการตีตรา นำพาสู่สังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9" 8 มกราคม 2561
221 ลย 73201/ว0 ขอเชิญร่่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ RUN RND RIDE FOR LOEI (แล่นโฮมกัน ปั่นหมิดเมือง เพื่อห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเลย) 5 มกราคม 2561
220 ลย 0032.007/ว14 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 5 มกราคม 2561
219 ลย 0032.007/ว13 ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดพิษสุนัขบ้า 5 มกราคม 2561
218 ลย 0032.007/ว12 แจ้งอนุมัติขยายเวลาและขอความร่วมมือให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแบบครบวงจรภายใต้การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด 5 มกราคม 2561
217 ลย 0023.6/ว10 ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม "สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร" เทศกาลข้าวใหม่ 5 มกราคม 2561
216 กษ 0515.11.2/ว1 ขอเชิญประชุม 5 มกราคม 2561
215 ลย 0023.6/ว9 โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศงาน จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 61 5 มกราคม 2561
214 ลย 0023.6/ว8 ตรวจสอบการบันทึกข้อมุลบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 5 มกราคม 2561
213 ลย 0023.6/ว5 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 5 มกราคม 2561
212 ลย 0023.6/ว3 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 5 มกราคม 2561
211 ลย52003/ว2 การดำเนินโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 5 มกราคม 2561
210 ลย52005/ว1 ขอความอนุเคราะห์เงิน/สิ่งของ/ของขวัญสำหรับงานวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 4 มกราคม 2561
209 ลย 0318/ว2 ขอเชิญประชุม 11 4 มกราคม 2561
208 ลย79301/ว0 ขอความอนุเคราะห์ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่วยเหลืองานทำบุญแจกข้าว 4 มกราคม 2561
207 ลย 0318/ว1 ขอเชิญประชุม 4 มกราคม 2561
206 ลย71201/ว1 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายแยกหน้าวัด - น้ำฮวย บ้านนาโป่ง หมู่ 2 4 มกราคม 2561
205 ลย 0032.002/ว5 ส่งสรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม2560 4 มกราคม 2561
204 ลย 0032.001.1/ว4 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากกาชาด ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี61 4 มกราคม 2561
203 ลย 0013/ว1 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 4 มกราคม 2561
202 ลย 0013/ว2 การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย 3 มกราคม 2561
201 ลย 0023.6/ว2 การสำรวจการบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 มกราคม 2561
200 ลย 0017.2/ว4 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดเลย 3 มกราคม 2561
199 ลย 0017.2/ว3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดเลย 3 มกราคม 2561
198 ลย72301/ว1 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 3 มกราคม 2561
197 ลย 0023.6/ว123 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 29 ธันวาคม 2560
196 ลย 0023.6/ว122 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย 29 ธันวาคม 2560
195 ลย 0023.6/ว119 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อร่วมดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 29 ธันวาคม 2560
194 ลย 0023.6/ว118 แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 29 ธันวาคม 2560
193 ลย 0023.6/ว117 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 ธันวาคม 2560
192 ลย 0023.6/ว116 การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการเเพทย์แผนไทย 29 ธันวาคม 2560
191 ลย 0023.6/ว115 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 29 ธันวาคม 2560
190 ลย 0118.2/ว114 การปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง 29 ธันวาคม 2560
189 ลย 0023.6/ว113 การเปิดเผยข้อมูลผู้มัสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 ธันวาคม 2560
188 ลย 0023.6/ว112 แจ้งการออกกฏหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ 29 ธันวาคม 2560
187 ลย 0023.6/ว111 โครงการกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน 29 ธันวาคม 2560
186 ลย52001/ว596 ขอความร่วมมือ 29 ธันวาคม 2560
185 ลย 0023.6/ว110 แจ้งรายชือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปี 60 (เพิ่มเติม) 29 ธันวาคม 2560
184 ลย 0003/ว0 รับรองรายงานการประชุมกำหนดเกณฑ์การพิจารณาการประเมินด้านการเบิกจ่ายของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 28 ธันวาคม 2560
183 ลย 0023.6/ว107 ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 28 ธันวาคม 2560
182 ลย52005/ว594 ขอเรียนเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ธันวาคม 2560
181 ลย52003/ว593 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง ประจำปี ๒๕๖๑ 27 ธันวาคม 2560
180 ลย52003/ว592 การอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง ประจำปี ๒๕๖๑ 27 ธันวาคม 2560
179 ลย52005/ว591 ขอเชิญเป็นเกียรติในการจัดงานการประกวดวงดนตรีตามโครงการนันทนาการเพื่อประชาชนปี ๒๕๖๐ 27 ธันวาคม 2560
178 ลย 0118/ว102 เชิญร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 27 ธันวาคม 2560
177 ลย 73201/ว221 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 27 ธันวาคม 2560
176 ลย 0017.2/ว164 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 27 ธันวาคม 2560
175 ลย52003/ว590 ขอเชิญประชุม 26 ธันวาคม 2560
174 ลย 0023.6/ว93 การประกวดบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ธันวาคม 2560
173 ลย 0023.6/ว91 การบันทึกบัญชีและจัดทำรายการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. e-LAAS ปี 61 26 ธันวาคม 2560
172 ลย52001/ว589 การจัดพิธี "กินดองไทเลย" 25 ธันวาคม 2560
171 ลย 73201/ว220 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแถลงข่าวงานโต้ลมหนาวชมค้างคาว ภูคร่าวสวย ประจำปี 2560 25 ธันวาคม 2560
170 ลย 0023.6/ว85 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ก 25 ธันวาคม 2560
169 ลย 0023.6/ว83 แนวทางขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 25 ธันวาคม 2560
168 ลย 0023.6/ว82 แนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียน RT ป.1 ปี 60 25 ธันวาคม 2560
167 ลย 0023.6/ว81 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปี 61 งวดที่ 2 25 ธันวาคม 2560
166 ลย 0023.6/ว80 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปี 61 งวดที่ 2 25 ธันวาคม 2560
165 ลย52007/ว586 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดธิดาดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย 2561 25 ธันวาคม 2560
164 ลย 0023.6/ว79 การตรวจสอบระบบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 61 25 ธันวาคม 2560
163 ลย 0023.6/ว78 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา 25 ธันวาคม 2560
162 ลย 0118/ว77 แจ้ง เปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน มกราคม 2561 22 ธันวาคม 2560
161 ลย 0017.2/ว161 ขอเชิญประชุม 22 ธันวาคม 2560
160 ลย 0023.6/ว73 เร่งรัดการจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 22 ธันวาคม 2560
159 ลย 0023.6/ว70 ขอจัดส่งคู่มือความรู้สำหรับประชาชนและเครือข่ายเรื่องการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในภาวะน้ำท่วม 22 ธันวาคม 2560
158 ลย 0023.6/ว69 สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ปี61 22 ธันวาคม 2560
157 ลย 0023.6/ว68 สำรวจข้อมูลความคืบนหน้าการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 ธันวาคม 2560
156 ลย52005/ว585 ขอความอนุเคราะห์ยืมเสื่อ 21 ธันวาคม 2560
155 ลย 0618/ว2896 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดเ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ของจังหวัดเลย 20 ธันวาคม 2560
154 ลย 0023.6/ว54 ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ 2/2560 20 ธันวาคม 2560
153 ลย52003/ว584 ขอเลื่อนการประชุมการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 20 ธันวาคม 2560
152 ลย 0023.6/ว51 การประกวดบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 ธันวาคม 2560
151 ลย 0030/ว2 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 19 ธันวาคม 2560
150 ลย 0023.6/ว49 โครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งพันธ์ไม้" 19 ธันวาคม 2560
149 ลย 0023.6/ว48 ขอเพิ่มเติมแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของ สถ. และ อปท. 19 ธันวาคม 2560
148 ลย 0118/ว44 การจัดงานดอดฝ่ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2569 19 ธันวาคม 2560
147 ลย 0118/ว43 การจัดงานดอดฝ่ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2569 19 ธันวาคม 2560
146 ลย52003/ว583 ขอเชิญประชุมการดำเนินการจัดระเบียบถนนอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เทศบาลเมืองเลย 19 ธันวาคม 2560
145 ลย 0023.6/ว41 แนงทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผุ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 ธันวาคม 2560
144 ลย 0023.6/ว40 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 ธันวาคม 2560
143 ลย 0023.6/ว39 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 ธันวาคม 2560
142 ลย52005/ว582 ขออนุญาตติดจั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งมินิมาราธอน ประจำปี ๒๕๖๑ 19 ธันวาคม 2560
141 ลย52005/ว581 ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 19 ธันวาคม 2560
140 ลย52005/ว580 ขอนิมนต์พระคุณเจ้ารับบิณฑบาตเนื่องในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 19 ธันวาคม 2560
139 ลย 0618/ว2891 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตร 9 วรรค 1 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19 ธันวาคม 2560
138 ลย71201/ว609 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 13 19 ธันวาคม 2560
137 ลย 73201/ว218 แจ้งตรวจรับงานและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 18 ธันวาคม 2560
136 ลย 73801/ว1213 จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2560 อบต.กกดู่ 18 ธันวาคม 2560
135 ลย 73801/ว3 จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2560 อบต.กกดู่ 18 ธันวาคม 2560
134 ลย 73801/ว2 จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2560 อบต.กกดู่ 18 ธันวาคม 2560
133 ลย 0006/ว370 ขอส่งร่างแผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 18 ธันวาคม 2560
132 ลย 0118/ว38 การประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 18 ธันวาคม 2560
131 ลย 0017.3/ว0 รับรองรายงานการประชุม 18 ธันวาคม 2560
130 ลย 0618/ว2873 การประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 18 ธันวาคม 2560
129 ลย 0618/ว2871 การจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 18 ธันวาคม 2560
128 ลย 0118/ว36 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการพ.ศ. 2540 18 ธันวาคม 2560
127 ลย 71301.1/ว211 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 15 ธันวาคม 2560
126 ลย52002/ว578 ส่งสำเนาสำสัญญาจ้างโครงการติดต้ังไฟส่องสว่างสวนสาธารณะกุดป่อง 15 ธันวาคม 2560
125 ลย 0618/ว2868 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ 15 ธันวาคม 2560
124 ลย 0618/ว2867 การโอนเงินภาษีท้องถ่ิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 15 ธันวาคม 2560
123 ลย 0618/ว2866 การขออนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 15 ธันวาคม 2560
122 ลย 0023.6/ว34 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560
121 ลย 0023.6/ว33 แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองและแนวทางปฏิบัติ 15 ธันวาคม 2560
120 ลย 0023.6/ว32 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืันฐาน ปี 60 15 ธันวาคม 2560
119 ลย 0023.6/ว31 การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้่้าหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหาร 15 ธันวาคม 2560
118 ลย 0618/ว2853 เชิญประชุมขอขยายเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) 14 ธันวาคม 2560
117 ลย 0618/ว2852 ซักซ้อมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 14 ธันวาคม 2560
116 ลย 0618/ว2851 การติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 14 ธันวาคม 2560
115 ลย 0618/ว2850 การปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 14 ธันวาคม 2560
114 ลย 0618/ว2849 การจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 14 ธันวาคม 2560
113 ลย52005/ว576 ขอเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐ 14 ธันวาคม 2560
112 ลย 0618/ว2848 การจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 14 ธันวาคม 2560
111 ลย52005/ว575 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งทีมเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีเยาวชนต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๐ 14 ธันวาคม 2560
110 ลย52005/ว574 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 14 ธันวาคม 2560
109 ลย 73201/ว217 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคหนังสือ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรุ้ของไทย พ.ศ. 2560 - 2564 14 ธันวาคม 2560
108 ลย 0618/ว2844 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 14 ธันวาคม 2560
107 ลย 73201/ว216 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานโต้ลมหนาวชมค้างคาว ภูคร่าวสวย ประจำปี 2560 14 ธันวาคม 2560
106 ลย 0618/ว2842 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ. 2560 14 ธันวาคม 2560
105 ลย 0618/ว2842 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ. 2560 14 ธันวาคม 2560
104 ลย 0618/ว2841 แจ้งให้ไปรับเงินช่วยเหลือที่เกิดจากความเสียหายก้านประมงจากภัยอุทกภัย 14 ธันวาคม 2560
103 ลย 0618/ว2541 แจ้งให้ไปรับเงินช่วยเหลือที่เกิดจากความเสียหายก้านประมงจากภัยอุทกภัย 14 ธันวาคม 2560
102 ลย 0023.6/ว30 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 14 ธันวาคม 2560
101 ลย 0023.6/ว29 สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 ธันวาคม 2560
100 ลย 0118/ว0 ประชุมประจำเดือน 14 ธันวาคม 2560
99 ลย 0023.6/ว28 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (ฉบับใหม่) 14 ธันวาคม 2560
98 ลย 0118/ว1152 ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 14 ธันวาคม 2560
97 ลย 0618/ว2539 แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองและแนวทางการปฏิบัติ 14 ธันวาคม 2560
96 ลย52003/ว573 การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 14 ธันวาคม 2560
95 ลย 0118/ว1150 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 13 ธันวาคม 2560
94 ลย 0118/ว0 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 13 ธันวาคม 2560
93 ลย 0618/ว2829 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 13 ธันวาคม 2560
92 ลย 0618/ว2827 แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 ธันวาคม 2560
91 ลย 0618/ว2826 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานกำกับติดตามและประสานงานวาระการขับเคลื่อน(THAILOEI 4.0) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 13 ธันวาคม 2560
90 ลย 76704/ว767 เชิญร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน/หมู่บ้านสัมพันธ์ ปี 60 13 ธันวาคม 2560
89 ลย 0023.6/ว27 โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลุกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปี 60 13 ธันวาคม 2560
88 ลย79301/ว193 สำรวจผู้ต้องการขอความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 12 ธันวาคม 2560
87 ลย 0023.6/ว26 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 13 ธันวาคม 2560
86 ลย 0118/ว12 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 12 ธันวาคม 2560
85 ลย 0006/ว368 การจัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ผตร. ปี 61 12 ธันวาคม 2560
84 ลย 0618/ว2822 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชน 12 ธันวาคม 2560
83 ลย 0618/ว2821 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชน 12 ธันวาคม 2560
82 ลย 0023.6/ว25 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... 12 ธันวาคม 2560
81 ลย 0618/ว2819 แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ธันวาคม 2560
80 ลย 0023.6/ว24 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม 12 ธันวาคม 2560
79 ลย 0023.6/ว23 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากร : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 12 ธันวาคม 2560
78 ลย 0023.6/ว22 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 61 12 ธันวาคม 2560
77 ลย 0023.6/ว21 การเเข่งขันกีฬา ตระกร้อไทเลย 4.0 และ มวยไทย "ศึกมวยไทย 4.0" งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 61 12 ธันวาคม 2560
76 ลย 0023.6/ว20 ขอเชิญประชุมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 61 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12 ธันวาคม 2560
75 ลย 0023.6/ว20 ขอเชิญประชุมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 61 งบเ 12 ธันวาคม 2560
74 ลย 0023.6/ว19 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตร ประจำเดือน พ.ย. 60 12 ธันวาคม 2560
73 ลย 0023.6/ว18 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 ปี 60 12 ธันวาคม 2560
72 ลย 0023.6/ว17 แนงทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย 12 ธันวาคม 2560
71 ลย 0118/ว16 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล และระดับอำเภอ 12 ธันวาคม 2560
70 ลย 0023.6/ว15 สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2560 12 ธันวาคม 2560
69 ลย 0023.6/ว14 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 12 ธันวาคม 2560
68 ลย 0023.6/ว13 การกำหนดจัดประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system) ปี 61 12 ธันวาคม 2560
67 ลย 0023.6/ว12 การบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 12 ธันวาคม 2560
66 ลย 0023.6/ว11 การสำรวจข้อมูลเป็นการเฉพาะ ตามแบบสินค้า/อาหาร/ที่พัก/ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4.0 12 ธันวาคม 2560
65 ลย 0023.6/ว10 การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ 12 ธันวาคม 2560
64 ลย 0023.6/ว0 การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ 12 ธันวาคม 2560
63 ลย52003/ว3 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย เทศบาลเมืองเลย ปีงบประมาณ 2561 12 ธันวาคม 2560
62 ลย52003/ว2 กิจกรรม "สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม คลองสวยสะอาดตา" ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ธันวาคม 2560
61 ลย52003/ว1 กิจกรรม "สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม คลองสวยสะอาดตา" ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ธันวาคม 2560
60 ลย 0118/ว17 แผนการออกหนว่ยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ 8 ธันวาคม 2560
59 ลย52001/ว0 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 8 ธันวาคม 2560
58 ลย 0618/ว2801 การส่งเสริมให้กระทำความดี 8 ธันวาคม 2560
57 ลย 0618/ว2800 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560
56 ลย 0618/ว2798 การเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 8 ธันวาคม 2560
55 ลย 0618/ว2783 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 8 ธันวาคม 2560
54 ลย 0618/ว2782 สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2560 8 ธันวาคม 2560
53 ลย 0618/ว2781 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถ่ิ่น พ.ศ. ..... 8 ธันวาคม 2560
52 ลย 0618/ว2780 โครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่่งพันธ์ุไม้" 8 ธันวาคม 2560
51 ลย 0618/ว0 โครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่่งพันธ์ุไม้" 8 ธันวาคม 2560
50 ลย 0618/ว2778 การประกวดแนวคิดการพัฒนาจังหวัด ตามกรอบวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 8 ธันวาคม 2560
49 ลย 0618/ว2771 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 7 ธันวาคม 2560
48 ลย 0618/ว2770 สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2560 7 ธันวาคม 2560
47 ลย 0618/ว2769 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 ธันวาคม 2560
46 ลย 0618/ว2768 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 7 ธันวาคม 2560
45 ลย 0618/ว2767 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 ธันวาคม 2560
44 ลย 0118/ว10 ขอเชิญรับฟัง รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560
43 ลย 0023.6/ว9 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ 7 ธันวาคม 2560
42 ลย 0023.6/ว8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 ธันวาคม 2560
41 ลย 0023.6/ว7 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 7 ธันวาคม 2560
40 ลย 0023.6/ว6 การโอนจัดสรรงบประมาณ ปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 7 ธันวาคม 2560
39 ลย 0023.6/ว0 การโอนจัดสรรงบประมาณ ปี 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 7 ธันวาคม 2560
38 ลย 0006/ว363 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการให้สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAI LOEI 4.0) 7 ธันวาคม 2560
37 ลย 52302/ว130 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและค่าธรรมเนียม 7 ธันวาคม 2560
36 ลย 0023.6/ว4 โครงการประกวดการเขียน เรื่อง ประเภทสาระบันเทิง 7 ธันวาคม 2560
35 ปช 0034(ลย)/ว19 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเลย 7 ธันวาคม 2560
34 ลย 0023.6/ว3 บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสรุปรายงานประจำสัปดาห์ 7 ธันวาคม 2560
33 ลย 0023.6/ว2 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 6 ธันวาคม 2560
32 ลย 0618/ว2766 เร่งรัดดำเนินงานโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 6 ธันวาคม 2560
31 ลย 0008.01/ว1 ให้ส่งรายชื่ออาสาปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม 6 ธันวาคม 2560
30 ลย 0008.01/ว1 ให้ส่งรายชื่ออาสาปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ อปท.เข้าร่วมฝึกอบรม 6 ธันวาคม 2560
29 ลย 0618/ว2763 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 6 ธันวาคม 2560
28 ลย 0618/ว2762 ขอเชิญประชุมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 6 ธันวาคม 2560
27 ลย 0618/ว2761 แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย 6 ธันวาคม 2560
26 ลย 0618/ว2760 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 6 ธันวาคม 2560
25 ลย 0618/ว2759 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6 ธันวาคม 2560
24 ลย 52301/ว128 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตรเดิน-วิ่ง ด่านซ้ายมินิมาราธอนฯ 6 ธันวาคม 2560
23 ลย 52303/ว127 ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมงานการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 6 ธันวาคม 2560
22 ลย 0006/ว0 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน (Agricultre) 6 ธันวาคม 2560
21 ศธ 04007.630/ว587 ขอขอบคุณ 6 ธันวาคม 2560
20 ลย 0118/ว1148 การจัดงาน 1 ธันวาคม 2560
19 ลย 0618/ว2745 การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่ิ่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) 4 ธันวาคม 2560
18 ลย 0618/ว2742 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 4 ธันวาคม 2560
17 ลย 0618/ว2738 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 4 ธันวาคม 2560
16 /ว516 4 ธันวาคม 2560
15 /ว513 ˹ѧ 4 ธันวาคม 2560
14 .1/ว187 ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพประจำงวดที่ 3 เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 ธันวาคม 2560
13 ลย 0618/ว2734 การแข่งขันกีฬาตะกร้อไทเลย 4.0 และมวยไทย 4 ธันวาคม 2560
12 71802/ว3 แจ้งยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 4 ธันวาคม 2560
11 71802/ว2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำงบประมาณ 2561 4 ธันวาคม 2560
10 ลย 0006/ว1 ขอเชิญประชุมหารือเพื่อพิจารณารื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง และปรับพื้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย 1 ธันวาคม 2560
9 ลย52007/ว0 การจัดโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 1 ธันวาคม 2560
8 ลย 52301/ว124 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการออกแบบและวางผังเส้นทางจักรยานเทศบาลตำบลด่านซ้ายฯ 1 ธันวาคม 2560
7 ลย71801//ว1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม 1 ธันวาคม 2560
6 ลย 52301/ว125 ขอเชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่ง ด่านซ้ายมินิมาราธอน รวมพลังคนรักสุขภาพ 1 ธันวาคม 2560
5 ลย 0017.2/ว0 ข้อสั่งการนายกฯ 1 ธันวาคม 2560
4 ลย 0017.2/ว20187 ข้อสั่งการนายกฯ 30 พฤศจิกายน 2560
3 ลย 0017.2/ว20187 ข้อสั่งการนายกฯ 30 พฤศจิกายน 2560
2 ลย 0017.2/ว20188 ข้อสั่งการนายกฯ 30 พฤศจิกายน 2560
1 ปช 0034(ลย)/ว18 ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 28 พฤศจิกายน 2560