ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
255 ลย52003/208 ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดเย็นบ้านติ้ว เทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
254 ลย52003/207 ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดเช้า ตลาดโต้รุ่ง เทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
253 ลย52001/206 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าเจ็ดเดือน 20 มกราคม 2564
252 ลย52001/203 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 มกราคม 2564
251 ลย52001/202 ขอความอนุเคราะห์ 20 มกราคม 2564
250 ลย52001/201 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 20 มกราคม 2564
249 ลย52001/200 สอบถามตำแหน่งและขอรับการโอน (ย้าย) 20 มกราคม 2564
248 ลย52003/199 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
247 ลย52003/198 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
246 ลย52003/197 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
245 ลย52003/196 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
244 ลย52003/195 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
243 ลย52003/194 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
242 ลย52003/193 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
241 ลย 78101/26 ขอทำความตกลงกรณ๊ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 20 มกราคม 2564
240 ลย 78101/25 รายงานผลการการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 20 มกราคม 2564
239 ลย 78101/24 ขอใบแจ้งเป็นกลุ่ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 20 มกราคม 2564
238 ลย 72501.1/39 ตอบรับการขอสนับสนุนนายช่างโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มกราคม 2564
237 ลย52004/187 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง งวดที่ 3 4 20 มกราคม 2564
236 ลย52001/186 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 19 มกราคม 2564
235 ลย52001/185 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 19 มกราคม 2564
234 ลย77202/70 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
233 ลย77202/69 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
232 ลย77202/68 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
231 ลย77202/67 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
230 ลย77202/66 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
229 ลย77202/65 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
228 ลย77202/64 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
227 ลย52007/182 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 19 มกราคม 2564
226 ลย 0032.003/284 การขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 19 มกราคม 2564
225 ลย52001/177 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 19 มกราคม 2564
224 ลย77202/63 แจ้งให้ชำระเงินค่าภาษีป้าย 19 มกราคม 2564
223 ลย71202/19 แจ้งลงนามในสัญญา 19 มกราคม 2564
222 ลย 73205/40 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบ (แท่งคอนกรีตขนาด 0.15x0.15x0.15 ม.) 19 มกราคม 2564
221 ลย71202/18 แจ้งลงนามในสัญญา 19 มกราคม 2564
220 ลย71202/17 แจ้งลงนามในสัญญา 19 มกราคม 2564
219 ลย 0032.006/273 หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา(เกื้อกูล) 19 มกราคม 2564
218 ลย52003/175 ได้รับความเดือดร้อนจากการทำสีรถยนต์ 19 มกราคม 2564
217 ลย52003/174 ได้รับความเดือดร้อนจากการทำสีรถยนต์ 19 มกราคม 2564
216 ลย 0032.003/269 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 19 มกราคม 2564
215 ลย52004/169 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงหม้อแแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 19 มกราคม 2564
214 ลย52002/168 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 19 มกราคม 2564
213 ลย 0028/102 รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติ 18 มกราคม 2564
212 ลย 0028/101 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 มกราคม 2564
211 ลย 0318/16 การเสนอโครงการเพิ่มเติมเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) 18 มกราคม 2564
210 ลย77202/62 ขอหนังสือรับรองผลงานพร้อมสำเนา BOQ 18 มกราคม 2564
209 ลย77202/61 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 มกราคม 2564
208 ลย77202/60 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 มกราคม 2564
207 ลย77202/59 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 มกราคม 2564
206 ลย77202/58 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 มกราคม 2564
205 ลย52001/161 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 18 มกราคม 2564
204 ลย 72501.1/31 นำส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 18 มกราคม 2564
203 ลย52002/160 ส่งเงินค่าวัสดุสำนักงาน 18 มกราคม 2564
202 ลย52002/159 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 18 มกราคม 2564
201 ลย52004/158 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ 18 มกราคม 2564
200 ลย 79102/26 แจ้งค่าปรับ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายภูโล้นหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
199 ลย 79102/25 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายภูโล้นหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
198 ลย 79102/24 แจ้งค่าปรับ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าสักหมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ​ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
197 ลย 79102/23 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าสักหมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ​ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
196 ลย 79102/22 แจ้งค่าปรับ ครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเจ้หมวย หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
195 ลย 79102/21 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเจ้หมวย หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
194 ลย 79102/20 แจ้งค่าปรับ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองหอย หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
193 ลย 79102/19 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองหอย หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
192 ลย77202/56 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 มกราคม 2564
191 ลย77202/53 หนังสือรับรอง 18 มกราคม 2564
190 ลย 76703/24 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 18 มกราคม 2564
189 ลย52003/155 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากตัวปั๊มน้ำใส่ถังเก็บน้ำบริเวณด้านหลังตึกหอพักหญิงปรานศิริ 18 มกราคม 2564
188 ลย52003/154 นางปาณิศา ปลื้มมะลัง 18 มกราคม 2564
187 ลย 0318/14 รายงานความคืบหน้ากรณีการส่งแรงงานชาวลาวกลับภูมิลำเนา 15 มกราคม 2564
186 ลย 0032.001.2/238 ส่งเอกสารคืนเงินทดรองราชการ 15 มกราคม 2564
185 ลย 0032.001.2/237 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 15 มกราคม 2564
184 ลย 78101/23 หนังสือรับรองเงินเดือน 15 มกราคม 2564
183 ลย52003/153 ขอใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชี 15 มกราคม 2564
182 ลย52001/144 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 มกราคม 2564
181 ลย52001/143 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 15 มกราคม 2564
180 ลย72501.3/28 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบลูกปูน 15 มกราคม 2564
179 ลย77202/49 แจ้งลงนามในสัญญา 15 มกราคม 2564
178 ลย 0032.006/226 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโควตาผลิตบุคลากรสายงานเวชสถิติเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 15 มกราคม 2564
177 ลย52002/142 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น 15 มกราคม 2564
176 ลย52002/8 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น 15 มกราคม 2564
175 ลย52001/140 ข้าราชการขอโอน 15 มกราคม 2564
174 ลย 78101/22 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิภารัตน์ นามวงษ์ 15 มกราคม 2564
173 ลย52006/139 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 15 มกราคม 2564
172 ลย52006/137 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 15 มกราคม 2564
171 ลย52006/136 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 15 มกราคม 2564
170 ลย 0032.006/216 หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา(เบญจมาศ) 14 มกราคม 2564
169 ลย52001/79 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 14 มกราคม 2564
168 ลย 76701/22 อนุญาตให้เเต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนเเละให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น 14 มกราคม 2564
167 ลย 76703/21 ขออนุญาตก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำน้ำพอง 14 มกราคม 2564
166 ลย52002/130 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 มกราคม 2564
165 ลย 76703/20 ขอผลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง 14 มกราคม 2564
164 ลย77202/48 ขอข้อมูลข่าวสาร 14 มกราคม 2564
163 ลย52006/128 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 มกราคม 2564
162 ลย52006/127 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดาก ฯ 14 มกราคม 2564
161 ลย52001/126 ข้าราชการขอโอน 14 มกราคม 2564
160 ลย52001/125 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 14 มกราคม 2564
159 ลย 78101/21 ขอยอด Statement 14 มกราคม 2564
158 ลย 52207/65 ขอส่งสำเนาประกาศและสำเนาคำสั่งจังหวัดเลย 14 มกราคม 2564
157 ลย 0028/72 ขอข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 13 มกราคม 2564
156 ลย 0028/71 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 13 มกราคม 2564
155 ลย 0032.006/205 ขอหนังสือรับรองบุคคล 13 มกราคม 2564
154 ลย52001/119 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าเจ็ดเดือน 13 มกราคม 2564
153 ลย52001/118 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 13 มกราคม 2564
152 ลย77202/44 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 มกราคม 2564
151 ลย52002/117 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
150 ลย52002/111 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
149 ลย52002/110 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
148 ลย52002/109 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
147 ลย52002/108 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
146 ลย 0318/12 การดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ไตรมาส 2) 13 มกราคม 2564
145 ลย 0023.5/34 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 13 มกราคม 2564
144 ลย 0023.5/33 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 13 มกราคม 2564
143 ศธ 04137/173 สำรวจบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไงรัสโคโรนา 2019 (COVIN-19) 12 มกราคม 2564
142 ลย52003/107 ขอส่งการสำรวจบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 12 มกราคม 2564
141 ลย52003/106 ขอส่งการสำรวจบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 12 มกราคม 2564
140 ลย52004/105 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทดสอบความหนาแน่นชั้น 12 มกราคม 2564
139 ลย52001/104 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 12 มกราคม 2564
138 ลย77202/41 แจ้งลงนามในสัญญา 12 มกราคม 2564
137 ลย52001/103 ตอบรับใบเสร็จรับเงินค่าบำเหน็จรางวัล 12 มกราคม 2564
136 ลย 78101/20 การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 12 มกราคม 2564
135 ลย 78101/19 ชี้แจงขอเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐาน 12 มกราคม 2564
134 ลย 72501.1/21 ส่งแบบสำรวจการจัดสวัสดิการกองทุนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มกราคม 2564
133 ลย77202/40 แจ้งลงนามในสัญญา 12 มกราคม 2564
132 ลย 78101/18 สำรวจบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 12 มกราคม 2564
131 ลย77202/39 แจ้งลงนามในสัญญา 12 มกราคม 2564
130 ลย77202/38 แจ้งลงนามในสัญญา 12 มกราคม 2564
129 ลย 0023.2/27 ขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเลย 12 มกราคม 2564
128 ลย52003/101 ขอขอบคุณและนำอุปกรณ์ส่งคืน 12 มกราคม 2564
127 ลย 0032.010/160 ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่นวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 12 มกราคม 2564
126 ลย 0032.006/159 ขอหนังสือรับรองบุคคล 12 มกราคม 2564
125 ลย 0032.015/158 ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของหน่วยบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2564 12 มกราคม 2564
124 ลย 0023.5/26 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินกัน) 12 มกราคม 2564
123 ลย 0032.015/157 ขออนุมัติโครงการผลิตยาสมุนไพรเพ่ือกระจายให้หน่วยบริการในจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12 มกราคม 2564
122 ลย52006/94 การพิจารณาช่วยเหลือทางคดี 12 มกราคม 2564
121 ลย52004/93 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า 12 มกราคม 2564
120 ลย52001/88 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง 11 มกราคม 2564
119 ลย 0032.015/143 แจ้งการขนย้ายกัญชา 11 มกราคม 2564
118 ลย77201/36 ส่งประกาศเรื่องตลาด 11 มกราคม 2564
117 ลย52001/83 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 11 มกราคม 2564
116 ลย52001/82 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 11 มกราคม 2564
115 ลย 79102/14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 11 มกราคม 2564
114 ลย52003/81 ขอขอบคุณ 11 มกราคม 2564
113 ลย 79102/11 หนังสือรับรองของผู้บริหาร 11 มกราคม 2564
112 ลย 0032.001.4/131 ส่งรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเลย 11 มกราคม 2564
111 ลย 0032.006/130 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวังสะพุงกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11 มกราคม 2564
110 ลย 78101/17 ขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการวมตัวกันของคนหมู่มากไม่เกิน 100 11 มกราคม 2564
109 ลย 78101/16 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 11 มกราคม 2564
108 ลย52003/78 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 11 มกราคม 2564
107 ลย52003/77 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 11 มกราคม 2564
106 ลย77202/34 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายคอกหมู สถานที่ดำเนินงานบ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 11 มกราคม 2564
105 ลย52001/76 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 11 มกราคม 2564
104 ลย77202/32 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 8 มกราคม 2564
103 ลย52004/74 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 8 มกราคม 2564
102 ลย 76701/15 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 8 มกราคม 2564
101 ลย 76701/14 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 8 มกราคม 2564
100 ลย 76703/13 แจ้งให้ซ่อมแซมถนนลาดยางสายน้ำพอง-แสนสุข บ้านน้ำพอง หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 1) 8 มกราคม 2564
99 ลย 0032.003/126 การขอเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และโปรดลงนามในหนังสือเลื่อนประชุม 8 มกราคม 2564
98 ลย 76703/12 แจ้งให้ซ่อมแซมฝายน้ำล้นกั้นลำน้ำพอง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 (ท่าวังแข้) (ครั้งที่ 1) 8 มกราคม 2564
97 ลย77202/31 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มกราคม 2564
96 ลย77202/30 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มกราคม 2564
95 ลย 0032.006/123 ส่งแบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน 8 มกราคม 2564
94 ลย52004/72 ขออนุญาตทิ้งเศษวัสดุ ดิน หิน ปูน ทราย 8 มกราคม 2564
93 ลย52002/68 แจ้งระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 8 มกราคม 2564
92 ลย 75001/20 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 มกราคม 2564
91 ลย 75001/19 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 6 มกราคม 2564
90 ลย 75001/18 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2564 6 มกราคม 2564
89 ลย 75001/17 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเลย 6 มกราคม 2564
88 ลย 76701/11 รายงานการออกคำสั่งให้พนักงานจ้างพ้นจากราชการ 8 มกราคม 2564
87 ลย 76702/10 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 8 มกราคม 2564
86 ลย 76702/9 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 8 มกราคม 2564
85 ลย 0023.5/13 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินกัน) 7 มกราคม 2564
84 ลย 76701/8 หนังสือรับรองที่ทำกิน นายวาสนา เเส่วภูเขียว 7 มกราคม 2564
83 ลย 76701/6 เเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครู ในศพด.เพื่อให้มีการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ 7 มกราคม 2564
82 ลย 76701/5 อนุญาตเเต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนและเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น 7 มกราคม 2564
81 ลย52004/62 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด 7 มกราคม 2564
80 ลย 78101/15 ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 7 มกราคม 2564
79 ลย 78101/14 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 7 มกราคม 2564
78 ลย 78101/13 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลคนพิการที่ประสบภัยปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 7 มกราคม 2564
77 ลย 78101/12 ขอส่งแบบสำรวจคนพิการที่มีความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ 7 มกราคม 2564
76 ลย 78101/11 ขอขอบคุณ 7 มกราคม 2564
75 ลย 78101/10 ขอขอบคุณ 7 มกราคม 2564
74 ลย 78101/9 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 7 มกราคม 2564
73 ลย 78101/8 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 7 มกราคม 2564
72 ลย 52207/23 ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์เข่้าร่วมมาตราการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแำฃพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) 7 มกราคม 2564
71 ลย 52207/22 ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์เข่้าร่วมมาตราการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแำฃพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) 7 มกราคม 2564
70 ลย77202/29 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น 7 มกราคม 2564
69 ลย77202/28 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เจริญธรรม 7 มกราคม 2564
68 ลย 78101/7 ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงินเข้าบัญชี 7 มกราคม 2564
67 ลย 0023.3/11 ขอให้ตรวจสอบแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7 มกราคม 2564
66 ลย 72501.1/9 โอนเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ 7 มกราคม 2564
65 ลย 78101/6 หนังสือรับรองเงินเดือน นายกฤษณะ มงคลชัย 7 มกราคม 2564
64 ลย 79102/4 การสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 7 มกราคม 2564
63 ลย 0032.010/88 ขออนุญาตจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส 6 มกราคม 2564
62 ลย 78101/5 ขอส่งแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับเงินเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 2) 6 มกราคม 2564
61 ลย52004/45 ขออนุญาตวางท่อประปาในเขตเทศบาลเมืองเลย 6 มกราคม 2564
60 ลย52004/44 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 6 มกราคม 2564
59 ลย 78101/4 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2) 6 มกราคม 2564
58 ลย52001/43 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าเจ็ดเดือน 6 มกราคม 2564
57 ลย52001/42 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อผู้กระทำความผิดคดียาเสพติด 6 มกราคม 2564
56 ลย52001/38 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อผู้กระทำความผิดคดียาเสพติด 6 มกราคม 2564
55 ลย77202/19 แจ้งลงนามในสัญญา 6 มกราคม 2564
54 ลย 0032.010/75 เรียกคืนเงินเดือนที่รับไปในวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ 6 มกราคม 2564
53 ลย75401/339 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 ธันวาคม 2563
52 ลย52003/34 ขออนุมัติจัดกิจกรรม เทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประชาชน ปลอดภัยสุขภาพดี 6 มกราคม 2564
51 ลย 0032.006/74 ขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงานราชการ 6 มกราคม 2564
50 ลย52004/33 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตลำน้ำสาธารณะประโยชน์ 6 มกราคม 2564
49 ลย 78101/3 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 6 มกราคม 2564
48 ลย 0318/3 การสำรวจบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 มกราคม 2564
47 ลย 0032.001.2/66 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 6 มกราคม 2564
46 ลย 0032.001.2/65 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 6 มกราคม 2564
45 ลย 0032.001.2/64 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 6 มกราคม 2564
44 ลย52003/29 รับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 6 มกราคม 2564
43 ลย 0032.007/60 ขอรับการสนับสนุน ก้านสวอป 5 มกราคม 2564
42 ลย 0032.006/57 เลื่อนข้าราชการ 5 มกราคม 2564
41 ลย52004/28 รายงานการดำเนินงานแก้ไขความเดือดรอนจากการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 5 มกราคม 2564
40 ลย 0032.015/53 เชิญเป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงแนวทางการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ตามโครงการพัฒนากัญชา 5 มกราคม 2564
39 ลย52001/27 รายงานการรับจำนำเกินวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 5 มกราคม 2564
38 ลย52001/26 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 5 มกราคม 2564
37 ลย75401/1 ขออนุญาตจัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 4 มกราคม 2564
36 ลย52001/25 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 5 มกราคม 2564
35 ลย52001/24 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 5 มกราคม 2564
34 ลย 0032.006/49 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5 มกราคม 2564
33 ลย 0032.006/48 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5 มกราคม 2564
32 ลย 0032.006/47 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 5 มกราคม 2564
31 ลย 0032.006/46 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 5 มกราคม 2564
30 ลย52006/22 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 5 มกราคม 2564
29 ลย 0318/2 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 มกราคม 2564
28 ลย 76702/3 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 5 มกราคม 2564
27 ลย52006/21 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
26 ลย52006/20 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
25 ลย 75101/1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 4 มกราคม 2564
24 ลย 75101/1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 4 มกราคม 2564
23 ลย52001/14 ขอส่งแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบหลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 5 มกราคม 2564
22 ลย52004/13 ขอความอนุเคราะห์ย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง 5 มกราคม 2564
21 ลย 0032.007/29 แจ้งแผนสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 4 มกราคม 2564
20 ลย77202/15 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
19 ลย77202/14 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
18 ลย77202/13 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
17 ลย77202/12 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
16 ลย77202/11 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
15 ลย77202/10 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
14 ลย77202/9 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
13 ลย77202/8 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
12 ลย77202/7 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
11 ลย 78101/2 สำรวจและรายงานข้อมูลกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิลของ อปท. 4 มกราคม 2564
10 ลย 75001/1 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” 4 มกราคม 2564
9 ลย 0318/1 รายงานปัญหาการใช้งานระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System: VCS) 4 มกราคม 2564
8 ลย52001/11 ขอถอนอายัดสลากออมสินพิเศษ งวดที่ ๕๑๐ 4 มกราคม 2564
7 ลย 76701/1 สำรวจรายงานข้อมูลกองทุนขยะรีไซเคิลของ อปท. 4 มกราคม 2564
6 ลย77202/1 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 มกราคม 2564
5 ลย 78101/1 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ประจำเดือน มกราคม 2564 4 มกราคม 2564
4 ลย75901/18 แจ้งรายชื่อรับมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับรังจัดที่ดิน"แปลงป่าช้าสาธารณประชาชน" 25 พฤศจิกายน 2563
3 ลย72501.2/1 การเรียกเก็บเงินค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ 4 มกราคม 2564
2 ลย 0017.2/2 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตามข้อสังเกตฯ 4 มกราคม 2564
1 ลย52001/4 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับจังหวัดเลย (กลุ่มงานความมั่นคง) 4 มกราคม 2564