ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
3427 ลย72501.3/367 ขอเชิญประชุม 19 มิถุนายน 2561
3426 ลย52004/1566 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขแบบแปลนก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองระยะที่ 1 จังหวัดเลย 19 มิถุนายน 2561
3425 ลย 0032.015/2373 ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม 19 มิถุนายน 2561
3424 ลย52001/1563 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 มิถุนายน 2561
3423 ลย52001/1562 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 19 มิถุนายน 2561
3422 ลย77201/371 รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561ครั้งที่ 3/2561 19 มิถุนายน 2561
3421 ลย 0032.001.2/2372 ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญประกอบการจ่ายเงิน 19 มิถุนายน 2561
3420 ลย 0032.201.1.01/32 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 19 มิถุนายน 2561
3419 ลย77201/370 หนังสือรับรองเงินเดือน 19 มิถุนายน 2561
3418 ลย77202/369 แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Inkjet 19 มิถุนายน 2561
3417 ลย 0032.001.1/2371 ขอรับการสนบสนุนบุคลากรร่วมงาน"เลยนิยม นิยมเลย" (Thai Loei 4.0) 19 มิถุนายน 2561
3416 ลย 0032.015/2369 ส่งสรุปการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยฯ 19 มิถุนายน 2561
3415 ลย 72501.1/366 ขอความอุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ฝ้าย 19 มิถุนายน 2561
3414 ลย77201/368 หนังสือรับรองเงินเดือน 19 มิถุนายน 2561
3413 ลย 0032.201.1.01/31 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 19 มิถุนายน 2561
3412 ลย 0032.201.1.01/30 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 19 มิถุนายน 2561
3411 ลย77202/367 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด หมู่ 8 19 มิถุนายน 2561
3410 ลย52006/1561 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้สูนยืพัฒนาเด็กเล็ก 19 มิถุนายน 2561
3409 ลย 78101/290 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปทง 19 มิถุนายน 2561
3408 ลย52002/1560 โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลเมืองเลย 19 มิถุนายน 2561
3407 ลย 78101/289 โอนสับเปลี่ยนพนักงานส่วนตำบล 19 มิถุนายน 2561
3406 ลย52001/1559 ขออนุญาตในการใช้เสียงและจัดงานมหรสพฯ 19 มิถุนายน 2561
3405 ลย 75001/191 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 18 มิถุนายน 2561
3404 ลย 0034/429 ขอใช้ห้องประชุมศรีอรรถเมธี 18 มิถุนายน 2561
3403 ลย52004/1555 ส่งแผนและแบบรูปรายการก่อสร้างอาคาร 18 มิถุนายน 2561
3402 ลย 76702/404 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 18 มิถุนายน 2561
3401 ลย 78101/288 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมเครื่องพ่นหมอกควัน 18 มิถุนายน 2561
3400 ลย52001/1550 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 18 มิถุนายน 2561
3399 ลย 78101/287 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นหมอกควัน 18 มิถุนายน 2561
3398 ลย52002/1549 จัดส่งข้อมูลรายได้-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 มิถุนายน 2561
3397 ลย 0028/59 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย แจ้งการจัดการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 18 มิถุนายน 2561
3396 ลย77202/364 แจ้งลงนามในสัญญา ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมี่ยง 2 , หนองผือ 2 18 มิถุนายน 2561
3395 ลย52005/1547 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) 18 มิถุนายน 2561
3394 ลย52005/1546 การส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการปะรเมินรอบเดือน ต.ค. 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) 18 มิถุนายน 2561
3393 ลย 78101/286 ขอความอนุเคราะห์ขอคำปรึกษา แนะนำและให้ความรู้การนำเข้าแผนที่ภาษีระบบสารสนเทศ 18 มิถุนายน 2561
3392 ลย 0032.006/2352 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อ 18 มิถุนายน 2561
3391 ลย 76701/401 ส่งเเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 18 มิถุนายน 2561
3390 ลย 76702/400 โอนเงินค่าจ้าง เข้าบัญชี อบต.ศรีฐาน 18 มิถุนายน 2561
3389 ลย52005/1545 แจ้งการชำรุดของอาคารเรียนอยู่ระหว่างประกันสัญญาครั้งที่ 2 รร.ท.5 18 มิถุนายน 2561
3388 ลย52005/1544 แจ้งการชำรุดของอาคารเรียนอยู่ระหว่างประกันสัญญาครั้งที่ 2 รร.ท.4 18 มิถุนายน 2561
3387 ลย 76701/399 การขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา พ.ศ. 2561 18 มิถุนายน 2561
3386 ลย52005/1543 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานครูฯ 18 มิถุนายน 2561
3385 ลย52001/1542 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายกฯ)บุรีรัมย์ 18 มิถุนายน 2561
3384 ลย52001/1541 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 มิถุนายน 2561
3383 ลย 0032.003/2344 ขอเบิกค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 15 มิถุนายน 2561
3382 ลย 0032.003/2343 ขอเบิกค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 15 มิถุนายน 2561
3381 ลย 0032.003/2342 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 15 มิถุนายน 2561
3380 ลย 0032.007/2341 ขอเชิญวิทยากรและขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม 15 มิถุนายน 2561
3379 ลย 0032.007/2340 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 15 มิถุนายน 2561
3378 ลย 0032.007/2339 ขอความร่วมมือตรวจเสมหะโดยวิธีGene xpert 15 มิถุนายน 2561
3377 ลย 78101/285 สำรวจข้อมูลการรวบรวมและการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย 15 มิถุนายน 2561
3376 ลย 78101/284 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 15 มิถุนายน 2561
3375 ลย 78101/283 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 15 มิถุนายน 2561
3374 ลย 72501.1/365 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15 มิถุนายน 2561
3373 ลย 72501.1/364 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15 มิถุนายน 2561
3372 ลย 72501.1/363 แจ้งกำหนดการฝึกดับเพลิงและซ้อมอพหนีไฟ 15 มิถุนายน 2561
3371 ลย52006/1540 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 มิถุนายน 2561
3370 ลย52001/1539 ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 14 มิถุนายน 2561
3369 ลย52005/1538 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 14 มิถุนายน 2561
3368 ลย52002/1537 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 14 มิถุนายน 2561
3367 ลย 73201/405 การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีกลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 14 มิถุนายน 2561
3366 ลย52001/1534 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 14 มิถุนายน 2561
3365 ลย 72501.1/362 ขอส่งรายงานการประเมินคุณภาพศึกษาในสถานศึกษา 14 มิถุนายน 2561
3364 ลย 73201/404 ขอส่งรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขป้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-2563 14 มิถุนายน 2561
3363 ลย 72501.1/361 บริจาคทุนการศึกษษแก่นักเรียนยากจน เรียนดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 14 มิถุนายน 2561
3362 ลย75401/120 ขอรายงานการสำรวจข้อมูลการรวบรวมและการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย 12 มิถุนายน 2561
3361 ลย 76701/397 ขอให้ชำระหนี้เศรษฐกิจชุมชน 14 มิถุนายน 2561
3360 ลย 72501.1/360 รายงานการจ้างพนักงานของเทศบาลตำบลธาตุ 14 มิถุนายน 2561
3359 ลย 72501.1/359 ขอความเห็นชอบขอจ้างพนักงานฯ 14 มิถุนายน 2561
3358 ลย 72501.1/358 ขออนุญาตนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าทำการภาษีและยกเว้นการเสียภาษี 14 มิถุนายน 2561
3357 ลย 78101/282 ของส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องการรับความช่วยเหลือ 14 มิถุนายน 2561
3356 ลย 78101/281 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ7 14 มิถุนายน 2561
3355 ลย52001/1527 ขอส่งตัวเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2561 14 มิถุนายน 2561
3354 ลย52005/1526 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 13 มิถุนายน 2561
3353 ลย52005/1525 ของบประมาณรายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม 13 มิถุนายน 2561
3352 ลย 78101/280 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติด 13 มิถุนายน 2561
3351 ลย 78101/279 รายงานการจัดทำแม่บทตาโปรแกรมแผนที่ภาษี 13 มิถุนายน 2561
3350 ลย52002/1524 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 13 มิถุนายน 2561
3349 ลย 72501.1/357 ขอข้อมูลระวางที่ดิน สปก.4-01 13 มิถุนายน 2561
3348 ลย 76701/393 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 13 มิถุนายน 2561
3347 ลย 76701/392 การยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตร เทคนิคงานนิติการของ อปท. เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การพัฒนารายได้ การเงินการคลัง การพัสดุและข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 1 13 มิถุนายน 2561
3346 ลย 0032.015/2308 แจ้งเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยมาปฏิบัติราชการสสจ.เลย 13 มิถุนายน 2561
3345 ลย 0032.001.2/2307 ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2561 13 มิถุนายน 2561
3344 ลย 0032.001.3/2306 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน มณฑาทิพย์) 13 มิถุนายน 2561
3343 ลย52003/1520 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3342 ลย52003/1519 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3341 ลย52003/1518 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3340 ลย52003/1517 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3339 ลย52003/1516 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3338 ลย52003/1515 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3337 ลย52003/1514 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3336 ลย52003/1513 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3335 ลย 0032.007/2302 ส่งตรวจวิเคราะห์ไวรัสโปลิโอ 13 มิถุนายน 2561
3334 ลย 0032.007/2301 ส่งเกณฑ์ประเมินรับรองการปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรีย 13 มิถุนายน 2561
3333 ลย52003/1512 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3332 ลย 75001/190 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 13 มิถุนายน 2561
3331 ลย52003/1511 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3330 ลย52003/1510 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3329 ลย 0032.003/2291 ขอให้ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพอ.สว. 12 มิถุนายน 2561
3328 ลย 0032.003/2290 การจัดทำแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ปีงบประมาณ๒๕๖๒ 12 มิถุนายน 2561
3327 ลย 0032.003/2289 การจัดทำแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ปีงบประมาณ๒๕๖๒ 12 มิถุนายน 2561
3326 ลย 0032.003/2288 ขอความเห็นชอบโครงการอนามัยผู้สูงอายุ พอ.สว.จังหวัดเลย ปีงบประมาณ๒๕๖๒ 12 มิถุนายน 2561
3325 ลย52001/1509 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 มิถุนายน 2561
3324 ลย 0032.001.1/2287 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 12 มิถุนายน 2561
3323 ลย 0118.4/2168 ขอคัดสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนครอบครัว 12 มิถุนายน 2561
3322 ลย 0032.001.3/2281 การตรวจสอบแบบแปลนและประมาณการก่อสร้าง 12 มิถุนายน 2561
3321 ลย 0032.001.3/2280 การตรวจสอบแบบแปลนและประมาณการก่อสร้าง 12 มิถุนายน 2561
3320 ลย 78401/101 ขอความอนุเคราะห์บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 12 มิถุนายน 2561
3319 ลย52005/1505 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ 12 มิถุนายน 2561
3318 ลย 76701/391 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้านละสองแสนบาท) 12 มิถุนายน 2561
3317 ลย 76701/390 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้านละสองแสนบาท) 12 มิถุนายน 2561
3316 ลย52005/1504 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 12 มิถุนายน 2561
3315 ลย52005/1503 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 12 มิถุนายน 2561
3314 ลย75401/114 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นพิธีกร "โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14" "กินหมากคะนัดไร่ม่วง เว้าภาษาถิ่น นุ่งซิ่นไทเลย" 6 มิถุนายน 2561
3313 ลย 76701/389 ขอให้ชำระหนี้เศรษฐกิจชุมชน นายฝั้น สีทาดี 12 มิถุนายน 2561
3312 ลย 72501.1/354 การแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มิถุนายน 2561
3311 ลย75401/114 ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ 7 มิถุนายน 2561
3310 ลย52001/1502 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 12 มิถุนายน 2561
3309 ลย 72501.1/353 ขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู็สูงอายุ (ศพอส.) 12 มิถุนายน 2561
3308 ลย52001/1499 การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน 12 มิถุนายน 2561
3307 ลย77202/357 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11 มิถุนายน 2561
3306 ลย 76701/384 รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 11 มิถุนายน 2561
3305 ลย 76701/383 ขอใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้านละสองเเสนบาท) 11 มิถุนายน 2561
3304 ลย 76701/382 ขอใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้านละสองเเสนบาท) 11 มิถุนายน 2561
3303 ลย 76702/381 โอนเงินเข้าบัญชี อบต.ศรีฐาน 11 มิถุนายน 2561
3302 ลย 79102/281 แจ้งลงนาในสัญญา จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายกักเก็บน้ำทางการเกษตร หมู่ที่1 11 มิถุนายน 2561
3301 ลย 79102/280 แจ้งลงนาในสัญญา จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายกักเก็บน้ำทางการเกษตร หมู่ที่1 11 มิถุนายน 2561
3300 ลย52003/1498 ขอให้เทศบาลตรวจสอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ร้านคู่บุญค้าส่ง 11 มิถุนายน 2561
3299 ลย 0032.003/2272 การขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 11 มิถุนายน 2561
3298 ลย52003/1497 ขอให้เทศบาลตรวจสอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ร้านคู่บุญค้าส่ง 11 มิถุนายน 2561
3297 ลย 73901/208 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับของตำแหน่งประเภทวิชาการจากระดับปฏิบัติการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 11 มิถุนายน 2561
3296 ลย 73901/207 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับของตำแหน่งประเภทวิชาการจากระดับปฏิบัติการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 11 มิถุนายน 2561
3295 ลย52005/1495 การรายงานข้อมูลคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท. เผ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 11 มิถุนายน 2561
3294 ลย 78101/278 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร 11 มิถุนายน 2561
3293 ลย 71301.4/610 ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในฯ ของเทศบาลตำบลนาอาน 11 มิถุนายน 2561
3292 ลย 78101/277 หนังสือรับรองเงินเดือน 11 มิถุนายน 2561
3291 ลย73401.3 /317 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 11 มิถุนายน 2561
3290 ลย 79102/279 บอกเลิกสัญญาซื้อขาย 11 มิถุนายน 2561
3289 ลย 72501.1/352 การบันทีกข้อมูลระบบสรรสนเทศการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. 11 มิถุนายน 2561
3288 ลย 78401/96 ส่งใบเสร็จรับเงิน เงินรายได้แผ่นดิน 11 มิถุนายน 2561
3287 ลย 72501.1/351 การบันทึกระบบข้อมูลสรรสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 2561
3286 ลย 76701/380 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้านละสองแสนบาท) 11 มิถุนายน 2561
3285 ลย 0023.2/277 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 11 มิถุนายน 2561
3284 ลย 72501.1/350 รับรองการมีสิทะิ์รับเงินค่าพยาบาล 11 มิถุนายน 2561
3283 ลย 76701/379 หนังสือรับรองเงินเดือน นายดอนเมือง พินิช 8 มิถุนายน 2561
3282 ลย73401.3 /316 รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ccis/sis 8 มิถุนายน 2561
3281 ลย52004/1492 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 8 มิถุนายน 2561
3280 ลย52005/1491 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ค่าบำเหน็จบำนาญ) (ไตรมาสที่๓) 8 มิถุนายน 2561
3279 ลย 0032.001.3/2257 ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรหัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ในระบบ e-GP มากกว่า 1 แห่ง 8 มิถุนายน 2561
3278 ลย52001/1490 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 มิถุนายน 2561
3277 ลย52004/1489 การชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวที่สาธารณประโยชน์ 8 มิถุนายน 2561
3276 ลย 75001/189 รายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 8 มิถุนายน 2561
3275 ลย 75001/188 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบรหารส่วนตำบลนาแขม สมัยวิสามัญ สมัยที่๒ครั้วที่๑/๒๕๖๑ 8 มิถุนายน 2561
3274 ลย 75001/187 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณ ๒๕๖๑ 8 มิถุนายน 2561
3273 ลย 0032.007/2252 ขอเชิญเป็นวิทยากร 8 มิถุนายน 2561
3272 ลย 0032.007/2251 ขอเชิญประชุม 8 มิถุนายน 2561
3271 ลย 76701/378 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้านละสองแสนบาท) 8 มิถุนายน 2561
3270 ลย 0032.007/2250 ขอเชิญประชุม 8 มิถุนายน 2561
3269 ลย 0032.007/2249 ขอเชิญประชุม 8 มิถุนายน 2561
3268 ลย 0023.5/274 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 61 ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 8 มิถุนายน 2561
3267 ลย77202/354 ขอหารือกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลยตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การเบิกจ่ายเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนแทนลูกจ้างของอบต. 8 มิถุนายน 2561
3266 ลย 76701/377 หนังสือรับรองเงินเดือน นางหนูพิศ เเย้มฎีกา 8 มิถุนายน 2561
3265 ลย 76701/376 หนังสือรับรองเงินเดือน (น.ส.รจนา โยธาไทย) 8 มิถุนายน 2561
3264 ลย 76701/375 หนังสือรับรองเงินเดือน สิบเอกธราธิป ประทุมตรี 8 มิถุนายน 2561
3263 ลย 76701/374 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา สิบเอกธราธิป ประทุมตรี 8 มิถุนายน 2561
3262 ลย 78101/276 ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการสรรหาและเลอกสรรพนักงานจ้าง 8 มิถุนายน 2561
3261 ลย 78101/275 ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการสรรหาและเลอกสรรพนักงานจ้าง 8 มิถุนายน 2561
3260 ลย 78101/274 การรายงานพื้นที่เป้าหมายแผนดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 8 มิถุนายน 2561
3259 ลย52001/1487 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 8 มิถุนายน 2561
3258 ลย 78101/273 แก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู 7 มิถุนายน 2561
3257 ลย 0032.001.1/2222 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนกงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาคฯ 7 มิถุนายน 2561
3256 ลย 0032.015/2221 แจ้งผลการขออนุญาตเปิดดำเนินการศูนย์บริการด้านการแพทย์แผนไทย 7 มิถุนายน 2561
3255 ลย52005/1484 ขอรับความเห็นชอบย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทสบาลสายงานงานการสอน 7 มิถุนายน 2561
3254 ลย52001/1483 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธฺ์ 7 มิถุนายน 2561
3253 ลย52004/1482 ขอข้อมูลเพื่อทำเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 7 มิถุนายน 2561
3252 ลย52004/1481 ขอข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 7 มิถุนายน 2561
3251 ลย 76701/373 ขอใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้านละสองเเสนบาท) 7 มิถุนายน 2561
3250 ลย 78101/272 รายงานการตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งพนักงานครู/ข้าราชการครู 7 มิถุนายน 2561
3249 ลย 78101/270 หนังสือรับรองเงินเดือน เกษร ทองปั้น 7 มิถุนายน 2561
3248 ลย77202/353 แจ้งให้ชำระเงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและทีดิน ประจำปี 2561 7 มิถุนายน 2561
3247 ลย 76701/372 รายงานแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 7 มิถุนายน 2561
3246 ลย52005/1476 ขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 7 มิถุนายน 2561
3245 ลย52004/1475 ขออุทธรณ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 7 มิถุนายน 2561
3244 ลย 0023.2/268 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู มู่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 7 มิถุนายน 2561
3243 ลย 0032.201.1.01/29 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต็นท์ 6 มิถุนายน 2561
3242 ลย 0032.201.1.01/28 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต็นท์ 6 มิถุนายน 2561
3241 ลย52005/1474 ขอความอนุเคราะห์พนักงานครูเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 6 มิถุนายน 2561
3240 ลย52005/1473 ขอความอนุเคราะห์สำรวจประมาณการราคาซ่อมหม้อแปลงฯ รร.ท.2 ศรีบุญเรือง 6 มิถุนายน 2561
3239 ลย 79102/261 แจ้งลงนามในสัญญา ซ่อมแซอมคอมพิวเตอร์ 6 มิถุนายน 2561
3238 ลย 72501.1/344 รายงานพื้นที่เป้าหมาย/แผนดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ 6 มิถุนายน 2561
3237 ลย 79103/260 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมถนนลาดยาง สาย ลย 2031 บ้านโป่ง-สาระแพ 6 มิถุนายน 2561
3236 ลย 79102/259 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 6 มิถุนายน 2561
3235 ลย 76701/371 โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ 6 มิถุนายน 2561
3234 ลย 0023.5/266 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2561 6 มิถุนายน 2561
3233 ลย52005/1472 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 6 มิถุนายน 2561
3232 ลย52005/1471 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 6 มิถุนายน 2561
3231 ลย52005/1470 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 6 มิถุนายน 2561
3230 ลย52005/1469 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 6 มิถุนายน 2561
3229 ลย52005/1468 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 6 มิถุนายน 2561
3228 ลย52001/1467 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 6 มิถุนายน 2561
3227 ลย52004/1464 ขอความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ปรับปรุงฝาเปิด-ปิด น้ำบริเวณถนนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองเลย 6 มิถุนายน 2561
3226 ลย 0023.2/262 การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีกลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ 6 มิถุนายน 2561
3225 ลย 72501.1/342 ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้เพื่อนำมาปลูกป่าตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 6 มิถุนายน 2561
3224 ลย 78101/269 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 6 มิถุนายน 2561
3223 ลย 78101/268 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 6 มิถุนายน 2561
3222 ลย 78101/267 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑ ) 6 มิถุนายน 2561
3221 ลย 78101/266 ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ งวด 3 6 มิถุนายน 2561
3220 ลย 0032.001.3/2189 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน ภัทรา) 6 มิถุนายน 2561
3219 ลย 0032.001.3/2188 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน ไอทีช๊อปคอมพิวเตอร์) 6 มิถุนายน 2561
3218 ลย72501.3/341 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 6 มิถุนายน 2561
3217 ลย 0032.001.2/2186 ส่งใบเสร็จ 6 มิถุนายน 2561
3216 ลย 0032.001.2/2185 ส่งใบเสร็จ 6 มิถุนายน 2561
3215 ลย 76701/364 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ อปท. 6 มิถุนายน 2561
3214 ลย 0032.001.1/2177 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 6 มิถุนายน 2561
3213 ลย 76701/363 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้านละสองเเสนบาท) 6 มิถุนายน 2561
3212 ลย 72501.1/340 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 6 มิถุนายน 2561
3211 ลย 72501.1/339 ให้พนักงานมารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงาน 6 มิถุนายน 2561
3210 ลย 72501.1/338 ให้พนักงานพ้นจากตำแหน่ง 6 มิถุนายน 2561
3209 ลย 72501.1/337 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 6 มิถุนายน 2561
3208 ลย 72501.1/337 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 6 มิถุนายน 2561
3207 ลย52001/1462 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 6 มิถุนายน 2561
3206 ลย 72501.1/336 การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแข็งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู็ช่วยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลธาตุ 6 มิถุนายน 2561
3205 ลย52004/1461 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตลำน้ำสาธารณะประโยชน์ 6 มิถุนายน 2561
3204 ลย 72501.1/335 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 6 มิถุนายน 2561
3203 ลย52001/1460 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 6 มิถุนายน 2561
3202 ลย52004/1459 ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 6 มิถุนายน 2561
3201 ลย 72501.1/334 ขอความอนุเคราะห์เป็นกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 6 มิถุนายน 2561
3200 ลย 78101/265 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 6 มิถุนายน 2561
3199 ลย52001/1458 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 6 มิถุนายน 2561
3198 ลย 78101/264 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 6 มิถุนายน 2561
3197 ลย52004/1457 ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 6 มิถุนายน 2561
3196 ลย 76703/362 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ ซ่อมแซมถนน ช่วงที่1-7 5 มิถุนายน 2561
3195 ลย 78101/263 แจ้งปัญหาจุดชำรุดและจุดเสี่ยงทางถนน 5 มิถุนายน 2561
3194 ลย52001/1452 การแก้ไขปัยหาผักตบชวา ประจำปี 2561 5 มิถุนายน 2561
3193 ลย 0032.001.1/2165 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 5 มิถุนายน 2561
3192 ลย77202/348 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 5 มิถุนายน 2561
3191 ลย52003/1450 ญัตติขอความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี 2561 5 มิถุนายน 2561
3190 ลย52001/1446 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 มิถุนายน 2561
3189 ลย52005/1445 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาล รวมทั้งลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) 5 มิถุนายน 2561
3188 ลย52005/1444 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาล รวมทั้งลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) 5 มิถุนายน 2561
3187 ลย52004/1443 การถมดินทำให้รั้วกำแพงชำรุดแตกร้าว 5 มิถุนายน 2561
3186 ลย52004/1442 การถมดินทำให้รั้วกำแพงชำรุดแตกร้าว 5 มิถุนายน 2561
3185 ลย 0023.2/258 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 5 มิถุนายน 2561
3184 ลย52001/1440 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 5 มิถุนายน 2561
3183 ลย 78401/91 ส่งงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 5 มิถุนายน 2561
3182 ลย 0032.001.1/2156 แต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเลยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉ.3)พ.ศ.2560 5 มิถุนายน 2561
3181 ลย 78101/262 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 5 มิถุนายน 2561
3180 ลย 78101/261 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 5 มิถุนายน 2561
3179 ลย 78101/260 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 มิถุนายน 2561
3178 ลย 78101/259 สำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561
3177 ลย 78101/258 สำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561
3176 ลย 78101/257 สำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561
3175 ลย 78101/256 สำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561
3174 ลย 0032/2145 ชำระหนี้ 5 มิถุนายน 2561
3173 ลย 76701/360 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 5 มิถุนายน 2561
3172 ลย52004/1439 การชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวที่สาธารณประโยชน์ 5 มิถุนายน 2561
3171 ลย52001/1438 แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมือง 5 มิถุนายน 2561
3170 ลย52001/1437 แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมือง 5 มิถุนายน 2561
3169 ลย52001/1436 แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมือง 5 มิถุนายน 2561
3168 ลย52001/1435 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 5 มิถุนายน 2561
3167 ลย52001/1434 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 5 มิถุนายน 2561
3166 ลย52001/1433 สอบถามตำแหน่งว่าง 5 มิถุนายน 2561
3165 ลย52002/1431 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 4 มิถุนายน 2561
3164 ลย52001/1430 ขอเชิญมีส่วนร่วมถวายพระราชกุศลงานเทศน์มหาชาติมหากุศลถวายพระกุศลฯ 4 มิถุนายน 2561
3163 ลย 76702/358 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 4 มิถุนายน 2561
3162 ลย 78401/90 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อเจ้สของเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ในเขต อบต.ท่าศาลา 4 มิถุนายน 2561
3161 ลย52001/1429 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 4 มิถุนายน 2561
3160 ลย52001/1428 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 4 มิถุนายน 2561
3159 ลย52001/1427 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 4 มิถุนายน 2561
3158 ลย 72501.1/333 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 4 มิถุนายน 2561
3157 ลย73401.3 /305 ส่งเอกสารใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 4 มิถุนายน 2561
3156 ลย52004/1426 เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 2 จังหวัดเลย 4 มิถุนายน 2561
3155 ลย 0032/27 รายงานผลการใช้บริการ การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online ) และ การติดตั้งเครื่อง EDC พร้อมทั้ง QR Code 4 มิถุนายน 2561
3154 ลย 0032.014/2118 การจัดหาระบบ CCTV รพ.สต.ตากแดด, โคกมน 4 มิถุนายน 2561
3153 ลย 0032.014/2117 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เดือน พ.ค. 61 4 มิถุนายน 2561
3152 ลย 0032.014/2116 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เดือน พ.ค. 61 4 มิถุนายน 2561
3151 ลย 0032.014/2115 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ รพ.สต.น้อยสามัคคี 4 มิถุนายน 2561
3150 ลย 0032.014/2114 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ รพ.สต.โป่งป่าติ้ว, บ้านเพีย 4 มิถุนายน 2561
3149 ลย 0032.014/2113 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ รพ.สต.ห้วยป่าน, หนองใหญ่, พรประเสิรฐ 4 มิถุนายน 2561
3148 ลย 0032.015/2111 ขอสนับสนุนแพทย์แผนไทยเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 4 มิถุนายน 2561
3147 ลย52004/1425 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงห้องกองวิชาการและแผนงาน 4 มิถุนายน 2561
3146 ลย52004/1424 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงห้องกองวิชาการและแผนงาน 4 มิถุนายน 2561
3145 ลย 0032.001.1/2109 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้(4มิ.ย.61) 1 มิถุนายน 2561
3144 ลย 76701/353 ขอความอนุเคราะห์เเจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 1 มิถุนายน 2561
3143 ลย52006/1422 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 1 มิถุนายน 2561
3142 ลย52006/1421 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 1 มิถุนายน 2561
3141 ลย 76702/352 ขอจดทะเบียนรถยนต์ และยกเว้นภาษี 1 มิถุนายน 2561
3140 ลย 76702/351 ขอบรรจุรถเพิ่มและยกเว้นภาษี 1 มิถุนายน 2561
3139 ลย 0032.003/2103 ขอเบิกค่าใช้จ่ายผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 1 มิถุนายน 2561
3138 ลย52004/1420 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน 1 มิถุนายน 2561
3137 ลย 76702/350 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 1 มิถุนายน 2561
3136 ลย 0032.001.1/2093 แจ้งการโอนเงิน (งานการเงิน) 1 มิถุนายน 2561
3135 ลย 0032.001.1/2092 แจ้งการโอนเงิน (งานการเงิน) 1 มิถุนายน 2561
3134 ลย 78101/255 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 1 มิถุนายน 2561
3133 ลย 0032.001.1/2091 แจ้งการโอนเงิน (งานการเงิน) 1 มิถุนายน 2561
3132 ลย52003/1419 ขอต่อทะเบียนรถรับการยกเว้นภาษีประจำปีและเปลี่ยนประเภทรถยนต์ 1 มิถุนายน 2561
3131 ลย 76702/349 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 1 มิถุนายน 2561
3130 ลย52001/1418 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 มิถุนายน 2561
3129 ลย 78101/254 ขอความบุคคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับของตำแหน่งประเภทวิชาการ จากระดับปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 1 มิถุนายน 2561
3128 ลย 78101/253 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองเงินเดือน 1 มิถุนายน 2561
3127 ลย 76701/348 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 1 มิถุนายน 2561
3126 ลย 76702/347 หนังสือรับรองเงินเดือน นายบุญนำ บาบุญ 1 มิถุนายน 2561
3125 ลย75401/145 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 30 พฤษภาคม 2561
3124 ลย52001/1413 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลเมืองเลย 31 พฤษภาคม 2561
3123 ลย52001/1412 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 31 พฤษภาคม 2561
3122 ลย52001/1411 การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 31 พฤษภาคม 2561
3121 ลย52001/1410 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.มหาสารคาม) 31 พฤษภาคม 2561
3120 ลย 78101/252 ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 31 พฤษภาคม 2561
3119 ลย 78101/251 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอย 31 พฤษภาคม 2561
3118 ลย77202/337 แจ้งลงนามในสัญญา ซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ บท 3231 เลย 31 พฤษภาคม 2561
3117 ลย 76701/345 ขอกู้สินเชื่อตามโครงการสินเชื่อเอนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ 31 พฤษภาคม 2561
3116 ลย52002/1401 หักเงินเดือนนายประกันส่งศาลจังหวัดเลย 31 พฤษภาคม 2561
3115 ลย52003/1400 แจ้งการเปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 31 พฤษภาคม 2561
3114 ลย52007/1395 แจ้งให้มาดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 31 พฤษภาคม 2561
3113 ลย 0318/170 อนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ 31 พฤษภาคม 2561
3112 ลย 0318/169 อนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ 31 พฤษภาคม 2561
3111 ลย52005/1394 ขอรับความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 31 พฤษภาคม 2561
3110 ลย 78101/250 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
3109 ลย 72501.1/331 รายงานผลดำเนินงานด้านผลการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2561
3108 ลย77202/334 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านคุณสมพาน หมู่ 9 30 พฤษภาคม 2561
3107 ลย77202/333 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางดับ หมู่ 9 30 พฤษภาคม 2561
3106 ลย77202/332 แจ้งลงนามในสัญญา 30 พฤษภาคม 2561
3105 ลย52004/1393 ขอควาอมนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ 30 พฤษภาคม 2561
3104 ลย 0032.003/2040 ขอเบิกเกียรติบัตรรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 30 พฤษภาคม 2561
3103 ลย52004/1389 ขออนุญาตวางท่อประปาในเขตเทศบาลเมืองเลย 30 พฤษภาคม 2561
3102 ลย72501.2/320 ส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2561 30 พฤษภาคม 2561
3101 ลย 72501.1/318 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 30 พฤษภาคม 2561
3100 ลย 72501.1/317 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 30 พฤษภาคม 2561
3099 ลย72501.2/316 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 30 พฤษภาคม 2561
3098 ลย 72501.1/315 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 30 พฤษภาคม 2561
3097 ลย52001/1388 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 พฤษภาคม 2561
3096 ลย 0032.001.1/2035 ส่งเงินสลากบำรุงกาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ปี 61 (เงิน 5,970บาท) 30 พฤษภาคม 2561
3095 ลย52001/1387 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 30 พฤษภาคม 2561
3094 ลย52007/1386 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลเบี้องต้นทางด้านเกษตรกรรม 30 พฤษภาคม 2561
3093 ลย52003/1385 การติดตามประเมินการดำเนินงานตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 30 พฤษภาคม 2561
3092 ลย52003/1384 การติดตามประเมินการดำเนินงานตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 30 พฤษภาคม 2561
3091 ลย 78101/249 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอ่ายุ,ผู้พิการ 30 พฤษภาคม 2561
3090 ลย 76702/343 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 30 พฤษภาคม 2561
3089 ลย 76701/342 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 30 พฤษภาคม 2561
3088 ลย52005/1383 แจ้งให้รายงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30 พฤษภาคม 2561
3087 ลย52008/1382 ขอความช่วยเหลือ กรณีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 30 พฤษภาคม 2561
3086 ลย52005/1380 ส่งหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 30 พฤษภาคม 2561
3085 ลย 76702/341 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวสันต์ นารายนะคามิน 30 พฤษภาคม 2561
3084 ลย52005/1379 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร 30 พฤษภาคม 2561
3083 ลย72501.4/314 ของส่งตัวพนักงานครูผู้ดูและเด็กเข้าอบรม ฯ 28 พฤษภาคม 2561
3082 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2033 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 28 พฤษภาคม 2561
3081 ลย 79001/9 รายงานการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2561 28 พฤษภาคม 2561
3080 ลย 79001/8 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 28 พฤษภาคม 2561
3079 ลย 78101/248 หนังสือรับรองเงินเดือน 28 พฤษภาคม 2561
3078 ลย 73201/356 ขอความเห็นชอบพนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) 28 พฤษภาคม 2561
3077 ลย 78101/247 หนังสือรับรองเงินเดือน 28 พฤษภาคม 2561
3076 ลย 73201/355 ส่งเงินค่าดอกบัว 28 พฤษภาคม 2561
3075 ลย 73201/354 ส่งค่าจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 28 พฤษภาคม 2561
3074 ลย 0032.002/2024 ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสสจ.เลยปีงบ 61(บริหารฯ) 28 พฤษภาคม 2561
3073 ลย72501.3/313 ข้อมูลงานพัฒนาแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลธาตุ 28 พฤษภาคม 2561
3072 ลย52004/1377 ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านข้างเคียง 28 พฤษภาคม 2561
3071 ลย52004/1376 ขอให้ส่งมอบทรัพย์สินที่ได้จากการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 พฤษภาคม 2561
3070 ลย 79102/250 ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 28 พฤษภาคม 2561
3069 ลย 79102/249 แจ้งลงนามในสัญญา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 28 พฤษภาคม 2561
3068 ลย52007/1374 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 28 พฤษภาคม 2561
3067 ลย52007/1373 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 28 พฤษภาคม 2561
3066 ลย 76702/339 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (รองพื้นทาง,ชั้นพื้นทาง) สายศรีฐาน – วังยาง 28 พฤษภาคม 2561
3065 ลย 76702/338 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 28 พฤษภาคม 2561
3064 ลย77202/327 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบิกหักผลักส่งเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) 28 พฤษภาคม 2561
3063 ลย 76701/336 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 28 พฤษภาคม 2561
3062 ลย52001/1371 แจ้งการใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาสำหรับบุตร 25 พฤษภาคม 2561
3061 ลย52001/1370 แจ้งการใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาสำหรับบุตร 25 พฤษภาคม 2561
3060 ลย 78101/246 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2561
3059 ลย 78101/245 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 25 พฤษภาคม 2561
3058 ลย 78101/244 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์จะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2561
3057 ลย 78101/243 การงานงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์จะได้รับบำเหน็จบำนาญ 60 ปี 25 พฤษภาคม 2561
3056 ลย 78101/242 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 25 พฤษภาคม 2561
3055 ลย 79102/247 แจ้งการเรียกค่าปรับ 25 พฤษภาคม 2561
3054 ลย52003/1369 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรสำหรับจัดกิจกรรมในงานมหากรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปี ๒๕๖๑ 25 พฤษภาคม 2561
3053 ลย52003/1368 ขอเชิญร่วมประชุมเสนอผลการศึกษาก๊าซเรือนกระจกและการรับฟังความคิดเห็นมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาลเมืองเลย 25 พฤษภาคม 2561
3052 ลย52001/1367 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 25 พฤษภาคม 2561
3051 ลย52001/1366 ขอความอนุเคราะห์ 25 พฤษภาคม 2561
3050 ลย52001/1365 ขอความอนุเคราะห์ 25 พฤษภาคม 2561
3049 ลย52001/1364 แจ้งกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3048 ลย52001/1363 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3047 ลย52001/1362 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3046 ลย52001/1361 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3045 ลย52001/1360 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3044 ลย 75001/174 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 25 พฤษภาคม 2561
3043 ลย52001/1359 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3042 ลย52001/1358 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3041 ลย 75001/173 ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือฯ 25 พฤษภาคม 2561
3040 ลย52001/1357 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3039 ลย52001/1356 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3038 ลย52001/44 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3037 ลย 75001/173 ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือฯ 25 พฤษภาคม 2561
3036 ลย 75001/171 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 25 พฤษภาคม 2561
3035 ลย 78401/79 ขอความอนุเคราะห์ระวางแผนที่ 25 พฤษภาคม 2561
3034 ลย 78401/78 ขอความอนุเคราะห์ระวางแผนที่ 25 พฤษภาคม 2561
3033 ลย77202/321 ขอรารือการเบิกค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 25 พฤษภาคม 2561
3032 ลย52001/1355 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 25 พฤษภาคม 2561
3031 ลย 78401/75 รายงานข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ปีงบประมาณ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3030 ลย 79102/245 แจ้งลงนามในสัญญา อาหารเสริม (นม) 25 พฤษภาคม 2561
3029 ลย52001/1354 ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าพิธี พิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่องฯ 25 พฤษภาคม 2561
3028 ลย52001/1353 ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต์และรับถวายภัตตาหารเช้า 25 พฤษภาคม 2561
3027 ลย52003/1352 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 25 พฤษภาคม 2561
3026 ลย 78101/241 หนังสือรับรองเงินเดือน 25 พฤษภาคม 2561
3025 ลย 0032.001.1/1995 แจ้งการโอนเงิน (งานการเงิน) 25 พฤษภาคม 2561
3024 ลย 0032.001.1/1994 การโอนเงิน (งานการเงิน) 25 พฤษภาคม 2561
3023 ลย 0032.001.1/1993 แจ้งการโอนเงิน (งานการเงิน) 25 พฤษภาคม 2561
3022 ลย 78101/240 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561
3021 ลย 78101/239 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 พฤษภาคม 2561
3020 ลย 78101/238 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 พฤษภาคม 2561
3019 ลย 78101/237 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 พฤษภาคม 2561
3018 ลย 0032/1987 ขอยกเบิกการเข้ารับการอเบรมและขอรับเงินค่าลงทะเบียนพร้อมท่ี่พักคืน 24 พฤษภาคม 2561
3017 ลย 75001/170 ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 24 พฤษภาคม 2561
3016 ลย 75001/169 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2561 24 พฤษภาคม 2561
3015 ลย 75001/7 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2561 24 พฤษภาคม 2561
3014 ลย52001/1342 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง 24 พฤษภาคม 2561
3013 ลย 78101/236 สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 24 พฤษภาคม 2561
3012 ลย 76702/335 หนังสือรับรองเงินเดือน นางยุพิน พรมดี 24 พฤษภาคม 2561
3011 ลย 0318/168 การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 24 พฤษภาคม 2561
3010 ลย52005/1341 ส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School Based Management:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 24 พฤษภาคม 2561
3009 ลย52004/1340 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ 24 พฤษภาคม 2561
3008 ลย52004/1339 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาจังหวัด) 24 พฤษภาคม 2561
3007 ลย 76702/330 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 24 พฤษภาคม 2561
3006 ลย 76702/329 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีฐาน 24 พฤษภาคม 2561
3005 ลย 76702/328 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 24 พฤษภาคม 2561
3004 ลย 0032.007/1978 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก 24 พฤษภาคม 2561
3003 ลย 0032.007/1977 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 24 พฤษภาคม 2561
3002 ลย 78101/235 ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 24 พฤษภาคม 2561
3001 ลย 76703/327 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 24 พฤษภาคม 2561
3000 ลย77202/318 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย (มุงหลังคา) 24 พฤษภาคม 2561
2999 ลย52004/1337 การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. 24 พฤษภาคม 2561
2998 ลย77202/317 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน,ค่าตอนแทน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561
2997 ลย77202/316 นำฝากธนาคารกรุงไทยเงินเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561
2996 ลย52001/1335 แจ้งยืนยันการขอพระราฃทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 23 พฤษภาคม 2561
2995 ลย52005/1334 รายงานการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ 23 พฤษภาคม 2561
2994 ลย52005/1333 ขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับหน่วยงานต้นสังกัด 23 พฤษภาคม 2561
2993 ลย52005/1332 ข้อมูลเงินเดือนสมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัดเทศบาลเมืองเลย 23 พฤษภาคม 2561
2992 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1845 ขอสนับสนุนสื่อ 23 พฤษภาคม 2561
2991 ลย52001/1331 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 23 พฤษภาคม 2561
2990 ลย 0032.003/1844 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 23 พฤษภาคม 2561
2989 ลย 0032.001.2/1843 ส่งเอกสารขอรับเงินจากกองทุน กบข. 23 พฤษภาคม 2561
2988 ลย 0032.001.3/1842 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23 พฤษภาคม 2561
2987 ลย 78101/234 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตาดส้มป่อย 23 พฤษภาคม 2561
2986 ลย 72501.1/304 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอย 23 พฤษภาคม 2561
2985 ลย52001/1330 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 23 พฤษภาคม 2561
2984 ลย 79102/242 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561
2983 ลย 79102/241 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 23 พฤษภาคม 2561
2982 ลย 72501.1/303 การสำรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 23 พฤษภาคม 2561
2981 ลย 72501.1/302 รายงานการสำรวจตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 23 พฤษภาคม 2561
2980 ลย 79102/240 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561
2979 ลย 0023.3/231 ขอสนับสนุนวิทยากรโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 23 พฤษภาคม 2561
2978 ลย 78101/233 หนังสือรับรองเงินเดือน นายประเสริฐ โคตรมหา 23 พฤษภาคม 2561
2977 ลย 0023.3/230 ขอสนับสนุนวิทยากรโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 23 พฤษภาคม 2561
2976 ลย 78101/232 หนังสือรับรองเงินเดือน นายภิชาติ ศรีระพรหม 23 พฤษภาคม 2561
2975 ลย52004/1327 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 23 พฤษภาคม 2561
2974 ลย 78101/231 หนังสือรับรองเงินเดือน ธนภัทร เอกตาแสง 23 พฤษภาคม 2561
2973 ลย 72501.1/301 อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 23 พฤษภาคม 2561
2972 ลย72501.3/300 ขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 23 พฤษภาคม 2561
2971 ลย 0032.003/1836 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 23 พฤษภาคม 2561
2970 ลย 53301/2 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 23 พฤษภาคม 2561
2969 ลย 0032.003/1835 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 23 พฤษภาคม 2561
2968 ลย52001/1321 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 พฤษภาคม 2561
2967 ลย 78101/230 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น 22 พฤษภาคม 2561
2966 ลย77202/312 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองผือ 2 บ้านปากคาน หมู่ 2 22 พฤษภาคม 2561
2965 ลย77202/311 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองผือ 1 บ้านปากคาน หมู่ 2 22 พฤษภาคม 2561
2964 ลย52003/1320 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561 22 พฤษภาคม 2561
2963 กก 5204.6/4 ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดกิจกรรม Phu Kradueng Go Green : Go Clean : Go Grow (เติมสีเขียวให้หัวใจ) ปี 2 22 พฤษภาคม 2561
2962 ลย52003/1319 ขอส่งแบบสำรวจความต้องการของลูกค้าภายนอกโรงพยาบาลเลย ประจำปี 2561 22 พฤษภาคม 2561
2961 ลย52001/1317 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 22 พฤษภาคม 2561
2960 ลย77202/310 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 8 และ 9 จำนวน 6 โครงการ 22 พฤษภาคม 2561
2959 ลย 0032.007/1728 ขออนุมัติโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 21 พฤษภาคม 2561
2958 ลย 79001/7 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานประเพณี “บุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย” ครั้งที่ ๑๗ 21 พฤษภาคม 2561
2957 ลย 76701/306 ขอความช่วยเหลือให้ปรับปรุงถนนลาดยางเเอสฟัลท์ 21 พฤษภาคม 2561
2956 ลย 0032.001.1/1725 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้(วันที่ 22พค.61) 21 พฤษภาคม 2561
2955 ลย52001/1316 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 21 พฤษภาคม 2561
2954 ลย52003/1314 ติดตามผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 พฤษภาคม 2561
2953 ลย 0032.001.1/1723 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้(วันที่ 22,23,24พค.61) 21 พฤษภาคม 2561
2952 ลย52001/1313 ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ 21 พฤษภาคม 2561
2951 ลย77202/308 หนังสือรับรองผลงาน 21 พฤษภาคม 2561
2950 ลย 0032.001.3/1707 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ร้านไอทีเฮ้าเทรดดิ้ง 21 พฤษภาคม 2561
2949 ลย77202/307 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 7 บ้านปากห้วย จำนวน 3 โครงการ 21 พฤษภาคม 2561
2948 ลย 78101/229 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลโครงการบ้านกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา 21 พฤษภาคม 2561
2947 ลย52002/1309 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 21 พฤษภาคม 2561
2946 ลย77202/306 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 6 บ้านปากห้วย จำนวน 6 โครงการ 21 พฤษภาคม 2561
2945 ลย 0032.001.3/1706 การตรวจสอบแบบแปลน 21 พฤษภาคม 2561
2944 ลย 0032.001.3/1705 การตรวจสอบแบบแปลน 21 พฤษภาคม 2561
2943 ลย52003/1308 ขอความร่วมมือดำเนินงานอนามัยโรเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 21 พฤษภาคม 2561
2942 ลย 0032.001.3/1703 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ร้านมนุชาธิป 21 พฤษภาคม 2561
2941 ลย72501.3/297 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลธาตุ 21 พฤษภาคม 2561
2940 ลย52001/1306 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 พฤษภาคม 2561
2939 ลย52005/1304 การตรวจสอบข้อมูลเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครู ในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 พฤษภาคม 2561
2938 ลย 72501.1/297 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 18 พฤษภาคม 2561
2937 ลย52004/1303 ขอขยายระยะเวลาในการก่่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางจากแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงแยกเลย-เชียงคาน 18 พฤษภาคม 2561
2936 ลย 78101/228 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่10 18 พฤษภาคม 2561
2935 ลย 1118.2/724 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 18 พฤษภาคม 2561
2934 ลย 79001/6 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 18 พฤษภาคม 2561
2933 ลย 78101/227 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษี 18 พฤษภาคม 2561
2932 ลย 79001/5 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 18 พฤษภาคม 2561
2931 ลย 78101/226 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 18 พฤษภาคม 2561
2930 ลย 78101/225 ขอยืมตัวข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคลทั่วไป 225 18 พฤษภาคม 2561
2929 ลย 1118.2/723 ขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด 18 พฤษภาคม 2561
2928 ลย 72501.1/296 ขอให้ชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 18 พฤษภาคม 2561
2927 ลย 72501.1/295 ขอให้ชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 18 พฤษภาคม 2561
2926 ลย 79001/4 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 18 พฤษภาคม 2561
2925 ลย 79001/2 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 18 พฤษภาคม 2561
2924 ลย 72501.1/294 สำรวจข้อมูลการร่วมสนองพระราชดำริฯ 18 พฤษภาคม 2561
2923 ลย52005/1300 ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา 18 พฤษภาคม 2561
2922 ลย 79102/235 แจ้งลงนามในสัญญา อาหารเสริม (นม) 18 พฤษภาคม 2561
2921 ลย 79102/234 แจ้งลงนามในสัญญา อาหารเสริม (นม) 18 พฤษภาคม 2561
2920 ลย 79102/233 แจ้งลงนามในสัญญา อาหารเสริม (นม) 18 พฤษภาคม 2561
2919 ลย52001/1298 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 18 พฤษภาคม 2561
2918 ลย 0132/1796 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 18 พฤษภาคม 2561
2917 ลย 78101/224 ส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 17 พฤษภาคม 2561
2916 ลย 0032.007/1672 ขอสนับสนุนวิทยากร 17 พฤษภาคม 2561
2915 ลย 0032.007/1671 ขอสนับสนุนวิทยากร 17 พฤษภาคม 2561
2914 ลย 0032.007/1670 ขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 17 พฤษภาคม 2561
2913 ลย 78101/223 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 17 พฤษภาคม 2561
2912 ลย 0032.007/1663 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 17 พฤษภาคม 2561
2911 ลย52001/1295 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทต.เขาแก้ว) 17 พฤษภาคม 2561
2910 ลย 78101/222 ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้ 17 พฤษภาคม 2561
2909 ลย 78101/221 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายสังเวียน จันทอง) 17 พฤษภาคม 2561
2908 ลย 78101/220 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวกนกพร โคตรมหา) 17 พฤษภาคม 2561
2907 ลย 78101/219 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวทิพยา ศรีบุรินทร์) 17 พฤษภาคม 2561
2906 ลย 78101/218 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) 17 พฤษภาคม 2561
2905 ลย 78101/217 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายกิติพงศ์ กาทองทุ่ง) 17 พฤษภาคม 2561
2904 ลย 78101/216 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายจิระเดช พยัคฆพล) 17 พฤษภาคม 2561
2903 ลย 78101/215 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (นางสายน้ำผึ้ง จันทอง) 17 พฤษภาคม 2561
2902 ลย 78101/214 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวอพินยา สวัสดิภักดิ์) 17 พฤษภาคม 2561
2901 ลย 78101/213 หนังสือรับรองเงินเดือน (ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ มุลที) 17 พฤษภาคม 2561
2900 ลย 78101/212 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวนฤมล มุลที) 17 พฤษภาคม 2561
2899 ลย 78101/211 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางปุณยนุช พรพิศ) 17 พฤษภาคม 2561
2898 ลย 76702/295 แบบจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17 พฤษภาคม 2561
2897 ลย 76702/294 แบบจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17 พฤษภาคม 2561
2896 ลย 76702/293 แบบจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17 พฤษภาคม 2561
2895 ลย 76702/292 แบบจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17 พฤษภาคม 2561
2894 ลย 75001/11 ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 17 พฤษภาคม 2561
2893 ลย 78101/210 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) 17 พฤษภาคม 2561
2892 ลย 0318/164 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำตามนโยบายของรัฐบาล 17 พฤษภาคม 2561
2891 ลย 79102/231 แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อวัคซีนพิษสุขบ้า 17 พฤษภาคม 2561
2890 ลย52001/1290 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 17 พฤษภาคม 2561
2889 ลย52001/1288 สอบถามตำแหน่งแลขอรับการโอน (ย้าย) 17 พฤษภาคม 2561
2888 ลย52001/1287 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 17 พฤษภาคม 2561
2887 ลย 0318/163 ขอส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 17 พฤษภาคม 2561
2886 ลย 78401/54 ส่งใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 17 พฤษภาคม 2561
2885 ลย52002/1286 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 16 พฤษภาคม 2561
2884 ลย52005/1285 รายงานผลการจัดกิจกรรมเข้าวัดวันพระใหญ่ 16 พฤษภาคม 2561
2883 ลย77202/303 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหาดพระ หมู่ 3 จำนวน 4 โครงการ 16 พฤษภาคม 2561
2882 ลย52001/1283 ส่งตัวผู้จัดการสถานธนานุบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 16 พฤษภาคม 2561
2881 ลย 79103/228 ส่งแผนทีและเส้นทางคมนาคม ตำบลหาดทรายขาว 16 พฤษภาคม 2561
2880 ลย52004/1282 ขอความอนุเคราะห์ยืมเวที 16 พฤษภาคม 2561
2879 ลย 78101/209 ชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป เลขที่ 43/2561 16 พฤษภาคม 2561
2878 ลย77202/300 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 16 พฤษภาคม 2561
2877 ลย72501.3/291 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำตามนโยบายของรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2561
2876 ลย 75001/8 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 16 พฤษภาคม 2561
2875 ลย 75001/7 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 16 พฤษภาคม 2561
2874 ลย72501.4/290 รายงานข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 พฤษภาคม 2561
2873 ลย77202/299 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยตาด บ้านเมี่ยง หมุ่ 8 16 พฤษภาคม 2561
2872 ลย 79102/227 แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อน้ำยาเคมี และทรายอะเบส 16 พฤษภาคม 2561
2871 ลย 78101/208 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 16 พฤษภาคม 2561
2870 ลย 72501.1/289 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์จะได้รับบำเหน็จซึ่งมีอายุครบ 60 บริบูรณ์ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 16 พฤษภาคม 2561
2869 ลย 78101/207 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 16 พฤษภาคม 2561
2868 ลย 78101/206 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 16 พฤษภาคม 2561
2867 ลย52004/1279 ขอเร่งรัดการตรวจสอบพื้นที่โครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซ.3ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน 16 พฤษภาคม 2561
2866 ลย 78101/205 หนังสือรับรองเงินเดือน 15 พฤษภาคม 2561
2865 ลย 79102/225 ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 15 พฤษภาคม 2561
2864 ลย 73201/315 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15 เปอร์เซ็น 11 พฤษภาคม 2561
2863 ลย52001/1271 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 15 พฤษภาคม 2561
2862 ลย52001/1270 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 พฤษภาคม 2561
2861 ลย52001/1269 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 15 พฤษภาคม 2561
2860 ลย 0032.001.3/1627 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 พฤษภาคม 2561
2859 ลย 0032.001.3/1626 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 15 พฤษภาคม 2561
2858 ลย52001/1268 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 15 พฤษภาคม 2561
2857 ลย 72501.1/288 รายงานการขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 15 พฤษภาคม 2561
2856 ลย 76701/288 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด 15 พฤษภาคม 2561
2855 ลย52008/1267 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดดร้อน 15 พฤษภาคม 2561
2854 ลย72501.4/287 รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น 15 พฤษภาคม 2561
2853 ลย72501.3/286 แจ้งให้ทำการแก้ไขและแสดงแบบแปลนอาคารขออนุญาตก่อสร้าง 15 พฤษภาคม 2561
2852 ลย 74501.4/237 ส่งสำเนาประกาศการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 พฤษภาคม 2561
2851 ลย52001/1264 ขอความอนุเคราะห์ 15 พฤษภาคม 2561
2850 ลย72501.2/285 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 3) 15 พฤษภาคม 2561
2849 ลย52006/1262 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 พฤษภาคม 2561
2848 ลย 0032.001.2/1619 ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน 2561 11 พฤษภาคม 2561
2847 ลย 72501.1/284 แจ้งลงนานในสัญญาจ้าง 11 พฤษภาคม 2561
2846 ลย 76703/286 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและเครื่องจักรกล 11 พฤษภาคม 2561
2845 ลย 76702/285 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเก็บค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 11 พฤษภาคม 2561
2844 ลย 0032.003/1616 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวัดและพระภิกษุสงฆ์ 11 พฤษภาคม 2561
2843 ลย 0032.006/1612 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 11 พฤษภาคม 2561
2842 ลย52004/1260 ส่งข้อมูลแผนที่/เส้นทางเทศบาลเพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 11 พฤษภาคม 2561
2841 ลย 0318/161 ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน 11 พฤษภาคม 2561
2840 ลย52004/1259 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซ.3 11 พฤษภาคม 2561
2839 ลย 0318/160 อนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ 11 พฤษภาคม 2561
2838 ลย 72501.1/283 การอำนวยความสะดวกการจารจรหน้าสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
2837 ลย 76701/284 โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งพันธุํไม้ 11 พฤษภาคม 2561
2836 ลย52001/1257 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 11 พฤษภาคม 2561
2835 ลย 72501.1/282 การอำนวยความสะดวกการจารจรหน้าสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
2834 ลย 0032.001.3/1611 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน VPS@Hosting) 11 พฤษภาคม 2561
2833 ลย52001/1256 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 11 พฤษภาคม 2561
2832 ลย 72501.1/281 โครงการอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
2831 ลย52001/1255 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 11 พฤษภาคม 2561
2830 ลย 72501.1/280 โครงการอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
2829 ลย52001/1254 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 11 พฤษภาคม 2561
2828 ลย 0032.001.1/1609 ขออนุมัติไปราชการ 11 พฤษภาคม 2561
2827 ลย52001/1253 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 พฤษภาคม 2561
2826 ลย77202/293 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 จำนวน 4 โครงการ 11 พฤษภาคม 2561
2825 ลย 76701/283 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ 11 พฤษภาคม 2561
2824 ลย 78101/204 ผู้อำนวยการวิทยาัยเกษตรแะเทคโนโลยีขอนแก่น 11 พฤษภาคม 2561
2823 ลย 78101/203 ขอส่งตัวนักศึกษาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 11 พฤษภาคม 2561
2822 ลย75401/95 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 9 พฤษภาคม 2561
2821 ลย 76701/282 ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงานกลับสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
2820 ลย 76701/281 หนังสือรับรองการฝึกงาน นายอดิศักดิ์ ธรรมรัง 11 พฤษภาคม 2561
2819 ลย 76701/280 หนังสือรับรองการฝึกงาน นางสาวนริศรา บูชา 11 พฤษภาคม 2561
2818 ลย 76701/279 หนังสือรับรองการฝึกงาน นางสาวเอื้องตระวัน โยธาทัย 11 พฤษภาคม 2561
2817 ลย 76701/278 หนังสือรับรองการฝึกงาน นางสาวจุฬาลักษณ์ วงละคร 11 พฤษภาคม 2561
2816 ลย 0032.003/1607 ขออนุมัติเพิ่มโรค เพิ่มโรงพยาบาลและเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 11 พฤษภาคม 2561
2815 ลย77202/292 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านปากห้วย หมู่ 6 จำนวน 6 โครงการ 11 พฤษภาคม 2561
2814 ลย52004/1252 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทของช่องเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 11 พฤษภาคม 2561
2813 ลย52006/1251 จดโดเมนเนมและจัดทำเว็บไซต์ 11 พฤษภาคม 2561
2812 ลย52005/1250 ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการฯ 11 พฤษภาคม 2561
2811 ลย77202/290 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านปากห้วย หมู่ 7 จำนวน 3 โครงการ 10 พฤษภาคม 2561
2810 ลย 0032.003/1604 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายผู้ป่วยพอสว.และญาติ 10 พฤษภาคม 2561
2809 ลย 0032.003/1603 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 10 พฤษภาคม 2561
2808 ลย 72501.1/279 ส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์ 10 พฤษภาคม 2561
2807 ลย52002/1247 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 10 พฤษภาคม 2561
2806 ลย 72501.1/278 ขอเชิญร่วมประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ของพนักงงานครูเทศบาล 10 พฤษภาคม 2561
2805 ลย 72501.1/277 ขอเชิญร่วมประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ศุงขึ้ ของพนักงงานครูเทศบาล 10 พฤษภาคม 2561
2804 ลย52004/1246 อนุญาตให้ทิ้งมูลฝอยจากวัดศรีอภัยวันโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม 10 พฤษภาคม 2561
2803 ลย72501.3/276 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการจัดทำแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างโรงจอดรถ 10 พฤษภาคม 2561
2802 ลย 79102/218 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 10 พฤษภาคม 2561
2801 ลย 79102/217 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฟากภู บ้านห้วยสีดา หมู่ ๔ 10 พฤษภาคม 2561
2800 ลย 72501.1/275 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายเอกชัย แก้วบุดดี) 10 พฤษภาคม 2561
2799 ลย 72401/281 รับรองความประพฤติข้าราชการ 9 พฤษภาคม 2561
2798 ลย 78101/202 ขอรายงานแผนที่และเส้นทางคมนาคม อบต.โคกใหญ่ 9 พฤษภาคม 2561
2797 ลย 72501.1/274 ขอสอบถามการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์แปลงเหล่าโพน หมู่ที่ 1 ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อ ทอดผ้าป่าสามัคคี ปฎิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ 9 พฤษภาคม 2561
2796 ลย 72501.1/273 ขอสอบถามการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์แปลงเหล่าโพน หมู่ที่ 1 ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อ ทอดผ้าป่าสามัคคี ปฎิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ 9 พฤษภาคม 2561
2795 ลย 72501.1/272 ขอสอบถามการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์แปลงเหล่าโพน หมู่ที่ 1 ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อ ทอดผ้าป่าสามัคคี ปฎิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ 9 พฤษภาคม 2561
2794 ลย 78101/201 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 2561 9 พฤษภาคม 2561
2793 ลย 78101/200 ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 9 พฤษภาคม 2561
2792 กษ0919.4/4 ขอส่งการประเมินผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 9 พฤษภาคม 2561
2791 ลย 72501.1/271 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 9 พฤษภาคม 2561
2790 ลย 72501.1/270 ขอลาออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 9 พฤษภาคม 2561
2789 ลย77202/273 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด หมู่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 9 พฤษภาคม 2561
2788 ลย 76702/273 ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 9 พฤษภาคม 2561
2787 ลย52007/1241 ส่งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 9 พฤษภาคม 2561
2786 ลย 72501.1/269 รายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสะอาด คนในชาติมีความสุข ครั้งที่ 21 8 พฤษภาคม 2561
2785 ลย 0023.3/205 จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย 8 พฤษภาคม 2561
2784 ลย 76703/269 แจ้งผลการอนุญาตก่อสร้างสถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 8 พฤษภาคม 2561
2783 ลย 76703/268 แจ้งผลการอนุญาตก่อสร้างสถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 8 พฤษภาคม 2561
2782 ลย52005/1240 ส่งข้อมูลผลกาเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 8 พฤษภาคม 2561
2781 ลย 0132/1625 อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงฯ 8 พฤษภาคม 2561
2780 ลย 0132/1624 อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงฯ 8 พฤษภาคม 2561
2779 ลย52005/1239 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมอาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา ฯ 8 พฤษภาคม 2561
2778 ลย52001/1238 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 8 พฤษภาคม 2561
2777 ลย52001/1237 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 พฤษภาคม 2561
2776 ลย77202/266 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ บ้านเมี่ยง หมู่ 5 8 พฤษภาคม 2561
2775 ลย 72501.1/267 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 8 พฤษภาคม 2561
2774 ลย 76701/265 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 8 พฤษภาคม 2561
2773 ลย 76701/263 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 8 พฤษภาคม 2561
2772 ลย 76701/262 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สุงอายุ 8 พฤษภาคม 2561
2771 ลย 78101/199 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 8 พฤษภาคม 2561
2770 ลย 78101/198 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ6 8 พฤษภาคม 2561
2769 ลย52001/1235 ส่งเล่มวิสัยทัศน์และผลงานผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสม 8 พฤษภาคม 2561
2768 ลย 78101/197 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม 8 พฤษภาคม 2561
2767 ลย 78101/196 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม 8 พฤษภาคม 2561
2766 ลย 78101/195 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม 8 พฤษภาคม 2561
2765 ลย52007/1234 แจ้งให้มารับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 8 พฤษภาคม 2561
2764 ลย52007/1233 แจ้งให้มารับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 8 พฤษภาคม 2561
2763 ลย77202/260 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ เลขทะเบียน กข 3491 เลย 8 พฤษภาคม 2561
2762 ลย52003/1232 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 7 พฤษภาคม 2561
2761 ลย 0032.007/1564 ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุม 7 พฤษภาคม 2561
2760 ลย72501.3/265 ขออนุญาตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 7 พฤษภาคม 2561
2759 ลย72501.3/264 ประมาณราคาค่ารังวัดที่ดิน หนองน้ำสาธารณประโยชน์ 7 พฤษภาคม 2561
2758 ลย 75001/141 22 7 พฤษภาคม 2561
2757 ลย 78101/194 ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอย 7 พฤษภาคม 2561
2756 ลย72501.3/263 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 7 พฤษภาคม 2561
2755 ลย 78101/193 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 7 พฤษภาคม 2561
2754 ลย 72501.1/262 รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 พฤษภาคม 2561
2753 ลย77202/257 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง จำนวน 9 โครงการ 7 พฤษภาคม 2561
2752 ลย52002/1231 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 4 พฤษภาคม 2561
2751 ลย 0032.007/1546 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องแต่งกาย 4 พฤษภาคม 2561
2750 ลย 0032.001.3/1545 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา (จัดสวนสมุนไพร) 4 พฤษภาคม 2561
2749 ลย 0032.001.3/1544 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา (ปรับปรุงห้องงานควบคุมโรคเอดส์) 4 พฤษภาคม 2561
2748 ลย 79103/206 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561 4 พฤษภาคม 2561
2747 ลย 0032.007/1543 ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินร่วมดำเนินงานจัดประชุม 4 พฤษภาคม 2561
2746 ลย 0032.007/1542 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประสานงานกับนักข่าว 4 พฤษภาคม 2561
2745 ลย75401/90 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบล 26 เมษายน 2561
2744 ลย52001/1230 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 พฤษภาคม 2561
2743 ลย52001/1229 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 พฤษภาคม 2561
2742 ลย 76702/260 โอนเงินเข้าบัญชี อบต.ศรีฐาน 4 พฤษภาคม 2561
2741 ลย52005/1227 ขอรายงานข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 4 พฤษภาคม 2561
2740 ลย52005/1226 ขอรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำฯ 4 พฤษภาคม 2561
2739 ลย52005/1225 ขอรายงานข้อมูลแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์ 4 พฤษภาคม 2561
2738 ลย52001/1224 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 4 พฤษภาคม 2561
2737 ลย 76703/259 การลงนามบันทึกข้อตกลง 4 พฤษภาคม 2561
2736 ลย 0032.003/1529 ขอเชิญเป็นวิทยากร 4 พฤษภาคม 2561
2735 ลย 0032.001.3/1521 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 4 พฤษภาคม 2561
2734 ลย52003/1223 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน เดือนเมษายน 4 พฤษภาคม 2561
2733 ลย52003/1222 ขอเชิญประชุมหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและการส่งต่อ 4 พฤษภาคม 2561
2732 ลย52003/1221 ขอเชิญประชุมหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและการส่งต่อ 4 พฤษภาคม 2561
2731 ลย 0032.003/1520 ส่งรายชื่อผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการ ประจำปี ๒๕๖๑ 4 พฤษภาคม 2561
2730 ลย 78101/192 รายงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตราฐาน 4 พฤษภาคม 2561
2729 ลย52003/1220 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 4 พฤษภาคม 2561
2728 ลย52003/1219 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 4 พฤษภาคม 2561
2727 ลย 0032.001.3/1519 การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว 3 พฤษภาคม 2561
2726 ลย52004/1218 อนุญาตให้นำมูลฝอยเข้ากำจัดร่วม 3 พฤษภาคม 2561
2725 ลย52004/1217 อนุญาตให้ทิ้งมูลฝอยจากวัดศรีอภัยวัน 3 พฤษภาคม 2561
2724 ลย52004/1216 ขออนุญาตใช้สถานที่เป็นที่ตั้งโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 3 พฤษภาคม 2561
2723 ลย77202/253 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตายันต์ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 3 พฤษภาคม 2561
2722 ลย77202/252 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใต้วัดโพนสัก บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 3 พฤษภาคม 2561
2721 ลย52006/1215 ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 3 พฤษภาคม 2561
2720 ลย77202/251 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง 3 พฤษภาคม 2561
2719 ลย72501.3/261 ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 3 พฤษภาคม 2561
2718 ลย 76701/258 ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก 6 ล้อพร้อมคนขับ 3 พฤษภาคม 2561
2717 ลย 76702/257 หนังสือรับรองเงินเดือน นางนลิน พลเยี่ยม 3 พฤษภาคม 2561
2716 ลย 76702/256 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวนิรบล เวียงวิเศษ 3 พฤษภาคม 2561
2715 ลย 72501.1/258 อนุญาตให้บุคคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 3 พฤษภาคม 2561
2714 ลย 76702/255 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวนิพาดา มาใจ 3 พฤษภาคม 2561
2713 ลย 76702/254 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาววันจันทร์ เต็มลา 3 พฤษภาคม 2561
2712 ลย 72501.1/257 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการเหม็นกลิ่นมูลสัตว์ปีก 3 พฤษภาคม 2561
2711 ลย 72501.1/256 รายงานบทลองและงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561
2710 ลย 78101/191 หนังสือรับรองเงินเดือน 3 พฤษภาคม 2561
2709 ลย 72501.1/255 รายงานการจัดสรรตลาดประชารัฐประจำจังหวัดเลย 3 พฤษภาคม 2561
2708 ลย 0032.001.3/1509 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 3 พฤษภาคม 2561
2707 ลย 0032.001.3/1508 ขอส่งหลักประกันสัญญา 3 พฤษภาคม 2561
2706 ลย 0032.001.3/1507 ลงนามในสัญญาซื้อขายวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 3 พฤษภาคม 2561
2705 ลย 72501.1/254 รายงานโครงการสร้างพื้นท่ปลอดภัยโรคพิษสุนัจขบ้าในระดับท้องทิ่น ประจำปรงบประมาณ 2561 3 พฤษภาคม 2561
2704 ลย 76701/253 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่าง 3 พฤษภาคม 2561
2703 ลย 78101/190 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 พฤษภาคม 2561
2702 ลย52006/1212 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 3 พฤษภาคม 2561
2701 ลย52006/1211 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 3 พฤษภาคม 2561
2700 ลย52001/1206 ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1/2561 2 พฤษภาคม 2561
2699 ลย52005/1205 แจ้งให้รายงานเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระขึ้นถ้ำภูบ่บิด 2 พฤษภาคม 2561
2698 ลย 76701/252 ขอความอนุเคราะห์แจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 2 พฤษภาคม 2561
2697 ลย52005/1204 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลภูศรีฐาน 2 พฤษภาคม 2561
2696 ลย 76701/251 ประชาสัมพันธ์โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการเเละผู้ป่วย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 2 พฤษภาคม 2561
2695 ลย52005/1203 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 2 พฤษภาคม 2561
2694 ลย52005/1202 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 2 พฤษภาคม 2561
2693 ลย52001/1201 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 2 พฤษภาคม 2561
2692 ลย52005/1200 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ 2 พฤษภาคม 2561
2691 ลย52001/1199 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 พฤษภาคม 2561
2690 ลย52001/1198 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 พฤษภาคม 2561
2689 ลย 76701/250 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด จำนวน 1 ชุด 2 พฤษภาคม 2561
2688 ลย 76702/249 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 2 พฤษภาคม 2561
2687 ลย 52001/39 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2 พฤษภาคม 2561
2686 ลย 72501.1/253 ขอความร่วมมือแจ้งผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2 พฤษภาคม 2561
2685 ลย 0032.007/1490 ขอสนับสนุนทีมสำรวจและรถยนต์ราชการ 2 พฤษภาคม 2561
2684 ลย72501.2/252 ส่งเงินค่าณาปนกิจสงเคราะกห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561 2 พฤษภาคม 2561
2683 ลย 78401/42 ขอรับการสนับสนุน เพื่อดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 2 พฤษภาคม 2561
2682 ลย52003/1194 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 2 พฤษภาคม 2561
2681 ลย 72501.1/251 ขอส่งคำสั่งและขออนุญาตให้บุคลากรโรงเรียนเข้าร่ววมพิจราณาคุณสมบัติและประเมินงานในตำแหน่ง ครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ 2 พฤษภาคม 2561
2680 ลย 72501.1/250 ขอส่งคำสั่งและขออนุญาตให้บุคลากรโรงเรียนเข้าร่ววมพิจราณาคุณสมบัติและประเมินงานในตำแหน่ง ครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ 2 พฤษภาคม 2561
2679 ลย 78101/189 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้่งที่ ๓ / ๒๕๖๑) 2 พฤษภาคม 2561
2678 ลย 78101/188 ส่งแบบสำรวจข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2 พฤษภาคม 2561
2677 ลย 78101/187 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 2 พฤษภาคม 2561
2676 ลย52004/1193 การก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำ 2 พฤษภาคม 2561
2675 ลย 73201/291 ส่งแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 พฤษภาคม 2561
2674 ลย 78101/186 ชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป 1 พฤษภาคม 2561
2673 ลย52003/1190 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการ 1 พฤษภาคม 2561
2672 ลย 0032.001.1/1475 ขออนุมัติไปราชการ 1 พฤษภาคม 2561
2671 ลย52002/1189 ขอแก้ไขรายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ประจำปี 2560 1 พฤษภาคม 2561
2670 ลย52002/1188 ขอแก้ไขรายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ประจำปี 2560 1 พฤษภาคม 2561
2669 ลย 72501.1/249 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 1 พฤษภาคม 2561
2668 ลย52001/1187 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 พฤษภาคม 2561
2667 ลย52001/1186 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 1 พฤษภาคม 2561
2666 ลย52003/1185 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคสากล 1 พฤษภาคม 2561
2665 ลย 78101/185 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 1 พฤษภาคม 2561
2664 ลย 78101/184 ขอยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงาน 1 พฤษภาคม 2561
2663 ลย52001/1183 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.มหาสารคาม) 1 พฤษภาคม 2561
2662 ลย52001/1182 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.หนองคาย) 1 พฤษภาคม 2561
2661 ลย 78101/183 ขอยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงาน 1 พฤษภาคม 2561
2660 ลย 78101/182 ขอยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงาน 1 พฤษภาคม 2561
2659 ลย 76704/248 ขอความเห็นชอบในการเเต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานพนักงานครู อบต. ตำเเหน่งครู อันดับ คศ.1 1 พฤษภาคม 2561
2658 ลย 78101/181 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอ่ายุ,ผู้พิการ 1 พฤษภาคม 2561
2657 ลย 76702/247 หนังสือรับรองเงินเดือน นายบุญนำ บาบุญ 1 พฤษภาคม 2561
2656 ลย52001/1180 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง 30 เมษายน 2561
2655 ลย52001/1179 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 30 เมษายน 2561
2654 ลย52001/1178 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 30 เมษายน 2561
2653 ลย52001/1177 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 30 เมษายน 2561
2652 ลย52001/1176 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 30 เมษายน 2561
2651 ลย52001/1175 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 30 เมษายน 2561
2650 ลย52001/1174 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 30 เมษายน 2561
2649 ลย52001/1173 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 30 เมษายน 2561
2648 ลย52001/1172 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 30 เมษายน 2561
2647 ลย52001/1171 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 30 เมษายน 2561
2646 ลย 0032.007/1461 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม 30 เมษายน 2561
2645 ลย 0032.007/1460 ขอสนับสนุนCary Blair 30 เมษายน 2561
2644 ลย 76701/245 ขอโอนเงินอุดหนุนส่วนราชการ 30 เมษายน 2561
2643 ลย 0032.015/1445 สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของนายทะเบียนจังหวัด ปี 2561 30 เมษายน 2561
2642 ลย52001/1167 ขออนุญาตลาป่วย 30 เมษายน 2561
2641 ลย 72501.1/248 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 30 เมษายน 2561
2640 ลย 78101/180 ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังและสนับสนุนงบประมาณ 30 เมษายน 2561
2639 ลย52003/1157 ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงไก่ 30 เมษายน 2561
2638 ลย52003/1156 ได้รับความเดือนร้อนจากการเลี้ยงไก่ 30 เมษายน 2561
2637 ลย52003/1155 ควันรบกวนจากร้านค้าในตลาดเย็น 30 เมษายน 2561
2636 ลย52003/1154 ควันรบกวนจากร้านค้าในตลาดเย็น 30 เมษายน 2561
2635 ลย 78101/179 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 30 เมษายน 2561
2634 ลย 78101/178 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 30 เมษายน 2561
2633 ลย52007/1152 ขอขอบคุณ 30 เมษายน 2561
2632 ลย 78101/177 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 30 เมษายน 2561
2631 ลย52005/1151 ส่งเงินชำระค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ 30 เมษายน 2561
2630 ลย 76702/244 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 30 เมษายน 2561
2629 ลย 76702/243 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 30 เมษายน 2561
2628 ลย 78101/176 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 30 เมษายน 2561
2627 ลย 76701/242 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน 30 เมษายน 2561
2626 ลย52001/1150 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 30 เมษายน 2561
2625 ลย52001/1149 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 30 เมษายน 2561
2624 ลย 79102/198 รายงานการจัดทำงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561 30 เมษายน 2561
2623 ลย52005/1146 การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้สถานศึกษาของหน่วยงานอื่น 30 เมษายน 2561
2622 ลย52005/1145 การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้สถานศึกษาของหน่วยงานอื่น 30 เมษายน 2561
2621 ลย52002/1144 หักเงินเดือนนายประกันส่งศาลจังหวัดเลย 30 เมษายน 2561
2620 ลย52004/1143 ซ่อมแซมผิวจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางจากถนนสถลเชียงคานซ.3ถึงแยกเลยเชียงคาน 30 เมษายน 2561
2619 ลย52003/1142 ขอส่งแบบรายงานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองเลย 30 เมษายน 2561
2618 ลย 72501.1/247 ขอความเห็นชอบการย้ายพนักงานเทศบาล 30 เมษายน 2561
2617 ลย 0032.001.3/1435 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 27 เมษายน 2561
2616 ลย 0032.006/1424 ยืนยันความต้องการแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2562 27 เมษายน 2561
2615 ลย52002/1139 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 27 เมษายน 2561
2614 ลย52002/1138 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 27 เมษายน 2561
2613 ลย 72501.1/245 ประธานกรรมการพนักงงานเทศบาลจังหวัดเลย 27 เมษายน 2561
2612 ลย 78101/175 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงผุ้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) 27 เมษายน 2561
2611 ลย 72501.1/244 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานจ้าง 27 เมษายน 2561
2610 ลย52001/1137 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 เมษายน 2561
2609 ลย 78101/174 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงผุ้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) 27 เมษายน 2561
2608 ลย 78101/173 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงผุ้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) 27 เมษายน 2561
2607 ลย 78101/172 ขอส่งแบบ(ดร.02 ส่วนที่ 1)ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 27 เมษายน 2561
2606 ลย52006/1134 การปฏิบัติราชการ 27 เมษายน 2561
2605 ลย77202/230 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง 27 เมษายน 2561
2604 ลย52006/1133 ขอเชิญประชุม 27 เมษายน 2561
2603 ลย 0032.001.2/1402 ส่งคำสั่งกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 26 เมษายน 2561
2602 ลย 0023.2/197 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 26 เมษายน 2561
2601 ลย52001/1132 ส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง 26 เมษายน 2561
2600 ลย52002/1131 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 26 เมษายน 2561
2599 ลย52002/1130 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 26 เมษายน 2561
2598 ลย77202/229 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ทองดำ 26 เมษายน 2561
2597 ลย 78101/171 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 เมษายน 2561
2596 ลย 78101/170 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน เมษายน 2561 26 เมษายน 2561
2595 ลย 72501.1/243 ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 เมษายน 2561
2594 ลย 78101/169 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด 26 เมษายน 2561
2593 ลย52005/1127 ส่งเงินชำระค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ 26 เมษายน 2561
2592 ลย 78101/168 ขอยอด Statement 26 เมษายน 2561
2591 ลย52005/1126 ส่งเงินสมาชิก กสจ. (ลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองเลย 26 เมษายน 2561
2590 ลย52005/1125 ส่งเงินรายศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เทศบาลเมืองเลย 26 เมษายน 2561
2589 ลย 0032.001.3/1395 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 26 เมษายน 2561
2588 ลย 0032.007/1394 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 26 เมษายน 2561
2587 ลย 0032.015/1393 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบาทบาทศักยภาพฯ 26 เมษายน 2561
2586 ลย 72501.1/242 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอย 26 เมษายน 2561
2585 ลย52005/1124 แจ้งคืนหลักประกันสัญญาจ้าง 26 เมษายน 2561
2584 ลย 72501.1/241 รายงานารดำเนินการจัดตั้ง"ถังขยะเปือก" 26 เมษายน 2561
2583 ลย 72501.1/240 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 26 เมษายน 2561
2582 ลย 72501.1/239 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 26 เมษายน 2561
2581 ลย 0032.001.3/1390 ขอให้ลงนามหนังสือแจ้งไปทำสัญญา 26 เมษายน 2561
2580 ลย52002/1122 เร่งรัดงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด เทศบาล1 25 เมษายน 2561
2579 ลย52001/1121 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 25 เมษายน 2561
2578 ลย52001/1120 ขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนงบเหตุวาตภัย 25 เมษายน 2561
2577 ลย 72501.1/238 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่ออเนกผประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ(2) 25 เมษายน 2561
2576 ลย 72501.1/237 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่ออเนกผประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 25 เมษายน 2561
2575 ลย52002/1119 สั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25 เมษายน 2561
2574 ลย 0032.007/1386 ขอเชิญประชุม 25 เมษายน 2561
2573 ลย 0032.007/1385 ขอเชิญประชุม 25 เมษายน 2561
2572 ลย 0032.007/1384 ขอเชิญเข่าร่วมประชุม 25 เมษายน 2561
2571 ลย 0032.003/1383 ขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และส่งต่อผู้ป่วยข้ามจังหวัด 25 เมษายน 2561
2570 ลย52004/1118 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตลำรางสาธารณะ นางปิยนารถ สุริยหาร 25 เมษายน 2561
2569 ลย 76702/239 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 เมษายน 2561
2568 ลย 76702/238 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีฐาน 25 เมษายน 2561
2567 ลย 76702/237 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 เมษายน 2561
2566 ลย77202/227 ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 25 เมษายน 2561
2565 ลย77202/223 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง 25 เมษายน 2561
2564 ลย 0132/1476 ขอเชิญประชุม 25 เมษายน 2561
2563 ลย52005/1116 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนักงานกองการศึกษา) 25 เมษายน 2561
2562 ลย52005/1115 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนักงานครูเทศบาล) 25 เมษายน 2561
2561 ลย 0032.015/1377 เสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามพรบ.คุ้มครองและส่งเวริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ส.2562 24 เมษายน 2561
2560 ลย52001/1108 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 เมษายน 2561
2559 ลย 76701/235 พนักงาน (ครูผู้ดูเเลเด็ก) เสียชีวิต 24 เมษายน 2561
2558 ลย52003/1107 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 24 เมษายน 2561
2557 ลย52005/1106 ขอความเห็นชอบพนักงานครูลาออกจากราชการ 24 เมษายน 2561
2556 ลย72501.3/236 รายงานการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต 24 เมษายน 2561
2555 ลย72501.3/35 รายงานการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต 24 เมษายน 2561
2554 ลย 76704/234 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการเลื่อนขั้นวิทยฐานะครูชำนาญการ 24 เมษายน 2561
2553 ลย79301/157 รายงานผลจำนวนครัวเรือนที่สมัครเป็นสมาชิกและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 23 เมษายน 2561
2552 ลย72501.3/235 ขอหารือกรณีการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต 24 เมษายน 2561
2551 ลย 0032.001.2/1367 ส่งใบเสร็จ 24 เมษายน 2561
2550 ลย 0032.001.2/1366 ส่งใบเสร็จ 24 เมษายน 2561
2549 ลย77202/221 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน,ค่าตอนแทน) ประจำเดือน เมษายน 2561 24 เมษายน 2561
2548 ลย77202/220 นำฝากธนาคารกรุงไทยเงินเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561 24 เมษายน 2561
2547 ลย 0032.007/1365 ส่งข้อตกลงโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลักมีความเสี่ยงสูงจังหวัดเลย 24 เมษายน 2561
2546 ลย 72501.1/234 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านศาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 เมษายน 2561
2545 ลย 0032.003/1364 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 24 เมษายน 2561
2544 ลย 0032.003/1363 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 24 เมษายน 2561
2543 ลย77202/219 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรสายห้วยคอเต่า-สายห้วยป่าเปียก บ้านเมี่ยง หมู่ 8 24 เมษายน 2561
2542 ลย 72501.1/233 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 2) 24 เมษายน 2561
2541 ลย 72501.1/232 ขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ 24 เมษายน 2561
2540 ลย 78101/167 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 24 เมษายน 2561
2539 ลย 79102/188 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน เมษายน 2561 24 เมษายน 2561
2538 ลย52004/1104 ขอความอนุเคราะห์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) แปลงริมน้ำเลยติดสวนสาธารระเทศบาลเมืองเลย 24 เมษายน 2561
2537 ลย 79102/187 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน สมาชิกสภาฯ 24 เมษายน 2561
2536 ลย 79102/186 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน เมษายน 2561 24 เมษายน 2561
2535 ลย 0032.006/1356 แจ้งอนุมัติรายชื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 23 เมษายน 2561
2534 ลย 0032.006/1355 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อ 23 เมษายน 2561
2533 ลย 0032.006/1354 ขอความร่วมมือฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาชาเวชศาสตร์ครอบครัว 23 เมษายน 2561
2532 ลย 0032.006/1353 แจ้งผลการคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปีการศึกษษ 2561 23 เมษายน 2561
2531 ลย52001/1101 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 23 เมษายน 2561
2530 ลย 76701/233 รายงายการเสียชีวิต พนักงานครูส่วนตำบล 23 เมษายน 2561
2529 ลย 72501.1/231 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 23 เมษายน 2561
2528 ลย 72501.1/230 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 23 เมษายน 2561
2527 ลย 72501.1/229 ส่งเช็คชำระหนี้สินเชื่ออเนก+ประสงค์สำหรับข้าราชการ 23 เมษายน 2561
2526 ลย52005/1100 ส่งแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 23 เมษายน 2561
2525 ลย52005/1099 ส่งเอกสารแบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ๖๐๐๕) และสัญญาเช่าบ้าน(เพิ่มเติม) 23 เมษายน 2561
2524 ลย.72702//96 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 23 เมษายน 2561
2523 ลย52001/1098 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.บ้านยาง) 23 เมษายน 2561
2522 ลย52001/1096 ขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนอบรมโครงการอบรทหลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 98 23 เมษายน 2561
2521 ลย52001/1094 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 23 เมษายน 2561
2520 ลย 73201/267 ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว (กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ประจำปี 2561 23 เมษายน 2561
2519 ลย 73201/266 ขอทราบความคืบหน้าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 23 เมษายน 2561
2518 ลย 73201/265 ขอทราบความคืบหน้าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 23 เมษายน 2561
2517 ลย 73201/264 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน 23 เมษายน 2561
2516 ลย 73201/263 ชำระหนี้พนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2561
2515 ลย 73201/262 ชำระหนี้พนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2561
2514 ลย 73201/261 ชำระหนี้พนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2561
2513 ลย 73201/260 โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานของเทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2561
2512 ลย52004/1093 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างที่ปรึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเลย 23 เมษายน 2561
2511 ลย 73201/259 โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกของเทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2561
2510 ลย 73201/258 โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2561
2509 ลย 73201/257 ส่งใบเสร็จรับเงิน 23 เมษายน 2561
2508 กษ0919.4/3 ขอส่งข้อมูลแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื้นที่ ปี 2561 23 เมษายน 2561
2507 ลย 78101/166 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมเสาไฟ้ฟ้าแรงต่ำ 23 เมษายน 2561
2506 ลย 78101/165 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมเสาไฟ้ฟ้าแรงต่ำ 23 เมษายน 2561
2505 ลย52001/1092 การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2561 23 เมษายน 2561
2504 ลย 72501.1/228 รายงานความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกกฎหมายบาง)ฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น 23 เมษายน 2561
2503 ลย 0032.001.2/1341 การสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 23 เมษายน 2561
2502 ลย52007/1090 แจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 23 เมษายน 2561
2501 ลย 72501.1/227 ขอให้ชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 23 เมษายน 2561
2500 ลย 76701/231 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสำรวย ยงเพ็ชร 22 เมษายน 2561
2499 ลย52002/1089 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 เมษายน 2561
2498 ลย52001/1087 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 เมษายน 2561
2497 ลย52001/1086 ส่งใบสมัครสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 20 เมษายน 2561
2496 ลย 79102/183 แจ้งรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 เมษายน 2561
2495 ลย52004/1085 ขอเอกสารหลักฐาน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ ช่วงที่ 2 20 เมษายน 2561
2494 ลย77202/211 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพระใหญ่ และสายบ้านนาจาน 20 เมษายน 2561
2493 ลย 76701/230 หนังสือรับรองบ้านพักอาศัย นางสมศักดิ์ ขวัญงาม 20 เมษายน 2561
2492 ลย 0032.007/1335 ขอส่งรายงานการจัดกิจกรรมโครงการ "ประชาร่วมใจลดการตีตรา นำพาสู่สังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9" 20 เมษายน 2561
2491 ลย 76701/229 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับชึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถี่น 20 เมษายน 2561
2490 ลย 0023.3/193 แจ้งให้ผู้จัดการไปปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก 20 เมษายน 2561
2489 ลย52001/1080 ขอใช้พื้นจัดกิจกรรม 20 เมษายน 2561
2488 ลต(ลย)0002/139 ขอเชิญเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงและตัวแทน ศส.ปชต. ดีเด่น ระดับอำเภอ 17 เมษายน 2561
2487 ลย52001/1079 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 เมษายน 2561
2486 ลย52001/1078 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 เมษายน 2561
2485 ลย 0318/140 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลา 20 เมษายน 2561
2484 ลย52002/1076 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 20 เมษายน 2561
2483 ลย52002/1075 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 19 เมษายน 2561
2482 ลย52002/1073 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) 19 เมษายน 2561
2481 ลย52001/1072 การโอนพนักงานเทศบาล 19 เมษายน 2561
2480 ลย52002/1069 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 19 เมษายน 2561
2479 ลย52001/1068 การโอนพนักงานเทศบาล 19 เมษายน 2561
2478 ลย52001/1067 ส่งตัวผู้ช่วยจัดการไปปฏิบัติงาน 19 เมษายน 2561
2477 ลต(ลย)0002/134 ขอเชิญเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงและตัวแทน ศส.ปชต. ดีเด่น ระดับอำเภอ 17 เมษายน 2561
2476 ลย52004/1066 แจ้งรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินการประสานงานโครงการติดตั้งไฟประดับสะพานข้ามน้ำเลย 19 เมษายน 2561
2475 ลย 75001/126 รายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ 19 เมษายน 2561
2474 ลต(ลย)0002/1 ขอเชิญเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงและตัวแทน ศส.ปชต. ดีเด่น ระดับอำเภอ 17 เมษายน 2561
2473 ลย 0032.007/1301 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก 18 เมษายน 2561
2472 ลย 0032.007/1300 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 18 เมษายน 2561
2471 ลย52003/1061 ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองการเป็น หมอพื้นบ้าน 18 เมษายน 2561
2470 ลย52003/1060 หนังสือรับรอง 18 เมษายน 2561
2469 ลย52003/1059 หนังสือรับรอง 18 เมษายน 2561
2468 ลย52003/1058 หนังสือรับรอง 18 เมษายน 2561
2467 ลย52001/1057 ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต์และรับถวายภัตตาหารเช้า 18 เมษายน 2561
2466 ลย52001/1054 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 18 เมษายน 2561
2465 ลย 0023.2/192 ขอเชิญประชุม 18 เมษายน 2561
2464 ลย52004/1053 ขอความอนุเคราะห์ติดอุปกรณ์ป้องกันการ์ดครอบสายไฟฟ้า 18 เมษายน 2561
2463 ลย52003/1052 ขอรายงานผลการศึกษาดูงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ 18 เมษายน 2561
2462 ลย 0032.001.3/1288 การเข้าร่วมเวทีประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) 18 เมษายน 2561
2461 ลย 0032.001.3/1283 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 18 เมษายน 2561
2460 ลย 75001/125 ส่งรายงานผลการเตรียมการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ 18 เมษายน 2561
2459 ลย 75001/124 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัยพายุลูกเห็บ) 18 เมษายน 2561
2458 ลย 0032.001.3/1276 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 18 เมษายน 2561
2457 ลย 78101/164 แจ้งราษฏรประสบภัยพิบัติ วาตภัย ด้านพืช 18 เมษายน 2561
2456 ลย 78101/163 แจ้งราษฏรประสบภัยพิบัติ วาตภัย ด้านพืช 18 เมษายน 2561
2455 ลย 0132/1398 ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่องการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ 18 เมษายน 2561
2454 ลย52006/1051 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัตการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 18 เมษายน 2561
2453 ลย52006/1050 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 18 เมษายน 2561
2452 ลย 79102/179 ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 เมษายน 2561
2451 ลย52003/1049 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 เมษายน 2561
2450 ลย77202/202 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี มกราคม 2561 18 เมษายน 2561
2449 ลย52001/1048 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธฺ์ 18 เมษายน 2561
2448 ลย 0032.001.3/1274 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 18 เมษายน 2561
2447 ลย52001/1047 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 98" 17 เมษายน 2561
2446 ลย 75001/123 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 17 เมษายน 2561
2445 ลย 72501.1/226 รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 17 เมษายน 2561
2444 ลย 72501.1/225 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายถนอมศักดิ์ วันทองสุข) 17 เมษายน 2561
2443 ลย 78101/162 รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 17 เมษายน 2561
2442 ลย52002/1045 ส่งเงินช่วยค่าครองชีพของผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น 17 เมษายน 2561
2441 ลย52002/1044 ส่งเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 17 เมษายน 2561
2440 ลย52001/1043 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 เมษายน 2561
2439 ลย52002/1042 ส่งเงินค่าครุภัณฑ์เครื่องทำสลบไฟฟ้า 17 เมษายน 2561
2438 ลย52002/1041 ขอตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน 17 เมษายน 2561
2437 ลย52005/1040 ขอรับเงินช่วยพิเศษของ นายสมหวัง ศรีจริยา (เพิ่มเติม) 17 เมษายน 2561
2436 ลย 78101/161 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล 17 เมษายน 2561
2435 ลย 78101/160 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล 17 เมษายน 2561
2434 ลย 78101/159 เร่งรัดการจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม 17 เมษายน 2561
2433 ลย 78101/158 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทมรวงมหาดไทย 17 เมษายน 2561
2432 ลย72501.3/224 การสำรวจข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อบาดาลสำหรับประปาหมู่บ้าน/การเกษตร ที่มีความต้องการรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และกลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน ที่มีความต้องการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 17 เมษายน 2561
2431 ลย 72501.1/223 รายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสะอาด คนในชาติมีความสุข ครั้งที่ 20 17 เมษายน 2561
2430 ลย 0032.014/1259 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 17 เมษายน 2561
2429 ลย 72501.1/222 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ 17 เมษายน 2561
2428 ลย52001/1039 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 17 เมษายน 2561
2427 ลย 0032.001.3/1256 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา (ถังกำจัดหลอดไฟฟ้า) 17 เมษายน 2561
2426 ลย 0032.001.3/1255 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา ยูนิตทำฟัน 17 เมษายน 2561
2425 ลย52005/1038 การรับโอนพนักงานครู 17 เมษายน 2561
2424 ลย52007/1037 แจ้งให้มารับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 17 เมษายน 2561
2423 ลย 0032.015/1252 ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (กสจ) ครั้งที่ 2 17 เมษายน 2561
2422 ลย 78101/157 ขอให้พิจารณาการอุทธรณ์การประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2561
2421 ลย52002/1035 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 11 เมษายน 2561
2420 ลย52002/1034 ขอทราบความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเลย 11 เมษายน 2561
2419 ลย 0032.001.3/1245 การลงประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของส่วนราชการ 11 เมษายน 2561
2418 ลย 0032.001.3/1244 ปลดประกาศประกวดราคา 11 เมษายน 2561
2417 ลย 78101/156 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2560 ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประปาหมู่บ้าน 11 เมษายน 2561
2416 ลย 78101/155 ส่งงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 11 เมษายน 2561
2415 ลย52006/1033 ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า สำนักงานเทศบาลเมืองเลย (หอกระจายข่าว) มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ 11 เมษายน 2561
2414 ลย77202/201 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา 11 เมษายน 2561
2413 ลย52003/1032 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 เมษายน 2561
2412 ลย52001/1031 ขอความร่วมมือปรับปรุงหรือรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะ 11 เมษายน 2561
2411 ลย 0032.007/1240 ขออนุมัติลงนามในคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแมลงวันจังหวัดเลย 11 เมษายน 2561
2410 ลย 78101/154 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 11 เมษายน 2561
2409 ลย 78101/153 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 11 เมษายน 2561
2408 ลย 0032.001.3/1239 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 11 เมษายน 2561
2407 ลย 0032.007/1236 ขอสนับสนุนวิทยากร 11 เมษายน 2561
2406 ลย 0032.007/1235 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลเลย 11 เมษายน 2561
2405 ลย52001/1030 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 เมษายน 2561
2404 ลย 78101/152 ขอชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป เลขที่รับ 9/2561 11 เมษายน 2561
2403 ลย52003/1029 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรและรถกู้ภัย 11 เมษายน 2561
2402 ลย52002/1027 ขอส่งสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 11 เมษายน 2561
2401 ลย52001/1026 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.มหาสารคาม) 11 เมษายน 2561
2400 ลย52003/1025 ขอความอนุเคราะห์ 11 เมษายน 2561
2399 ลย52002/1024 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะกุดป่อง 10 เมษายน 2561
2398 ลย52002/1023 โครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย - เชียงคาน 10 เมษายน 2561
2397 ลย 78101/151 ขอเรียนเชิญร่วมฝึกอบรมและทบทวนป้องกันภัย 10 เมษายน 2561
2396 ลย52001/1022 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 เมษายน 2561
2395 ลย52001/1021 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 10 เมษายน 2561
2394 ลย 0032.007/1229 แจ้งผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 10 เมษายน 2561
2393 ลย52005/1019 ขอความอนุเคราะห์ยืมสัปทน 10 เมษายน 2561
2392 ลย52003/1018 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 10 เมษายน 2561
2391 ลย52003/1017 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 10 เมษายน 2561
2390 ลย72501.3/221 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 10 เมษายน 2561
2389 ลย52003/1016 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 10 เมษายน 2561
2388 ลย52003/1015 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 10 เมษายน 2561
2387 ลย52003/1014 ส่งรายงานการรับ จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 2 10 เมษายน 2561
2386 ลย 79102/170 จ้างเหมาทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2561
2385 ลย 72501.1/221 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 10 เมษายน 2561
2384 ลย 72501.1/221 รายงานการจ้างพนักงานของเทศบาลตำบลธาตุ 10 เมษายน 2561
2383 ลย 72501.1/220 รายงานการจ้างพนักงานของเทศบาลตำบลธาตุ 10 เมษายน 2561
2382 ลย 72501.1/219 ให้พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง 10 เมษายน 2561
2381 ลย 72501.1/218 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ก่อสร้างกำแพงรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ 10 เมษายน 2561
2380 ลย52001/1011 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 9 เมษายน 2561
2379 ลย52005/1010 เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ 9 เมษายน 2561
2378 ลย 0032.003/1215 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายผู้ป่วย พอ.สว.และญาติ 9 เมษายน 2561
2377 ลย 72501.1/217 รายงานโครงการสร้างพื้นท่ปลอดภัยโรคพิษสุนัจขบ้าในระดับท้องทิ่น ประจำปรงบประมาณ 2561 9 เมษายน 2561
2376 ลย 0032.001.2/1208 ส่งโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุน 9 เมษายน 2561
2375 ลย52003/1008 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน มีนาคม2561 9 เมษายน 2561
2374 ลย 0032.007/1207 กำหนดการติดตามระบบรายงานระบาดวิทยา ประเมิน SRRT และ EPI 9 เมษายน 2561
2373 ลย52003/1007 ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม 9 เมษายน 2561
2372 ลย 72501.1/216 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 9 เมษายน 2561
2371 ลย 79102/167 แจ้งรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น 9 เมษายน 2561
2370 73205/233 ติดตามการสำรวจข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อบาดาลสำหรับประปาหมู่บ้าน/การเกษตร ที่มีความต้องการรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และกลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน ที่มีความต้องการรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 9 เมษายน 2561
2369 ลย 0006/11 ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำ ไตรมาส 2 9 เมษายน 2561
2368 ลย 0032.201.1.01/26 การชดใช้ค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา กรณี นาวสาวอรอนงค์ ร่องจิก 9 เมษายน 2561
2367 ลย 78101/149 ส่งรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์ 2561 9 เมษายน 2561
2366 ลย 72501.1/215 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 เมษายน 2561
2365 ลย 76701/226 ขอหารือการอนุญาตก่อนสร้างสถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 9 เมษายน 2561
2364 ลย52004/1006 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำ แท่งตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 16 ลูก 9 เมษายน 2561
2363 ลย 72501.1/214 ส่งเรื่องให้สอบสวนทางวินัยพนักงานตามอำนาจหน้าที่ 9 เมษายน 2561
2362 ลย 72501.1/213 ส่งเรื่องให้สอบสวนทางวินัยพนักงานตามอำนาจหน้าที่ 9 เมษายน 2561
2361 ลย 72501.1/212 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 9 เมษายน 2561
2360 ลย 72501.1/211 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลธาตุ 9 เมษายน 2561
2359 ลย52004/1002 ขอแจ้งกำหนดการการออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พรบ.ควบคุมน้ำมัน 2542 บจก.สมเจตน์เอ็นจิเนียริ่ง 9 เมษายน 2561
2358 ลย79301/137 ขอเชิญเพื่อเป็นวิทยากร 5 เมษายน 2561
2357 ลย52002/1001 ส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง 5 เมษายน 2561
2356 ลย 79102/162 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 5 เมษายน 2561
2355 ลย75401/66 อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2 เมษายน 2561
2354 ลย52002/1000 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 เมษายน 2561
2353 ลย 73201/232 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น 5 เมษายน 2561
2352 ลย79301/136 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร 5 เมษายน 2561
2351 ลย72501.2/210 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
2350 ลย52005/999 ขออนุญาตทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมือง 5 เมษายน 2561
2349 ลย 76703/225 ขอขอบคุณ 5 เมษายน 2561
2348 ลย52005/998 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 5 เมษายน 2561
2347 ลย 76703/224 ขอขอบคุณ 5 เมษายน 2561
2346 ลย72501.3/209 ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 5 เมษายน 2561
2345 ลย72501.2/208 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
2344 ลย72501.2/207 ส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
2343 ลย52004/997 ขอข้อมูลสิ่งปลูดสร้าง 5 เมษายน 2561
2342 ลย 0023.5/174 โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำหรับบุคลากรของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 5 เมษายน 2561
2341 ลย52004/996 ขอข้อมูลเพื่อทำเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 5 เมษายน 2561
2340 ลย72501.3/206 แจ้งการก่อสร้างกำแพงรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ 5 เมษายน 2561
2339 ลย 72501.1/205 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 เมษายน 2561
2338 ลย72501.2/204 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 เมษายน 2561
2337 ลย72501.3/203 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการขอกำหนดบ้านเลขที่ใหม่ 5 เมษายน 2561
2336 ลย52003/995 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 5 เมษายน 2561
2335 ลย77901/139 ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 5 เมษายน 2561
2334 ลย77901/138 ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 5 เมษายน 2561
2333 ลย77202/192 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
2332 ลย 79102/161 ขอคัดลอกข้อมูลที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 5 เมษายน 2561
2331 ลย 72501.1/202 รายงานการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษษความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 5 เมษายน 2561
2330 ลย77901/137 ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 5 เมษายน 2561
2329 ลย77202/191 ส่งคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 5 เมษายน 2561
2328 ลย52005/994 แจ้งการคืนหลักประกันสัญญาจ้าง 5 เมษายน 2561
2327 ลย 72501.1/201 รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง ในช่วงครึ่งปีแรกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 เมษายน 2561
2326 ลย 0132/1302 แจ้งตอบกลับข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 5 เมษายน 2561
2325 ลย 0032.007/1171 ส่งโครงการป้องกันการติดเชื้อ เอไอวีในกลุ่มประชากรที่มีความาเสี่ยงสุงจังหวัดเลย 5 เมษายน 2561
2324 ลย 72501.1/200 รายงานสำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูฯญ์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 เมษายน 2561
2323 ลย 79103/160 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 5 เมษายน 2561
2322 ลย 0032.001.3/1169 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 5 เมษายน 2561
2321 ลย52001/993 ส่งสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล 5 เมษายน 2561
2320 ลย52001/992 ขออายัดสลากออมสินพิเศษ งวดที่81 5 เมษายน 2561
2319 ลย52001/991 ขออายัดสลากออมสินพิเศษ งวดที่108 5 เมษายน 2561
2318 ลย52005/989 ขอรับความเห็นชอบเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลเมืองเลยให้มีวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น 4 เมษายน 2561
2317 ลย 79102/159 ส่งเช็คสั่งจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 4 เมษายน 2561
2316 ลย52004/988 อุทธรณ์คำสั่งให้รื้อถอนอาคารของนายสันทัด โชติประยูร 4 เมษายน 2561
2315 ลย 72501.1/199 ขอชี้แจงกรณีเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ร้อยละ 15 4 เมษายน 2561
2314 ลย 78101/148 หนังสือรับรองเงินเดือน 4 เมษายน 2561
2313 ลย 76701/220 การกู้เงินตามโครงการกู้เงินเพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ จอ.เกริกเกียรติ มาจันทร์ 4 เมษายน 2561
2312 ลย 76701/219 หนังสือรับรองสิทธิการกู้ จอ.เกริกเกียติ มาจันทร์ 4 เมษายน 2561
2311 ลย 76701/218 หนังสือรับรองบุคคล จ.อ.เกริกเกียรติ มาจันทร์ 4 เมษายน 2561
2310 ลย 76701/217 การกู้เงินตามโครงการกู้เงินเพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 4 เมษายน 2561
2309 ลย 76701/216 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการเเก่ข้าราการเเละลูกจ้างประจำ นายวรรณรบ ชาวนาเเปน 4 เมษายน 2561
2308 ลย 76701/215 หนังสือรับรองสิทธิการกู้ นายวรรณรบ ชาวนาเเปน 4 เมษายน 2561
2307 ลย 76701/214 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวรรณรบ ชาวนาแปน 4 เมษายน 2561
2306 ลย 76701/213 หนังสือรับรองบุคคล นายวรรณรบ 4 เมษายน 2561
2305 ลย52003/987 ขอขอบคุณ 4 เมษายน 2561
2304 ลย52003/986 ขอขอบคุณ 4 เมษายน 2561
2303 ลย52003/985 ขอขอบคุณ 4 เมษายน 2561
2302 ลย52003/984 ขอขอบคุณ 4 เมษายน 2561
2301 ลย52003/983 ขอขอบคุณ 4 เมษายน 2561
2300 ลย52003/982 ขอขอบคุณ 4 เมษายน 2561
2299 ลย 78101/147 ชี้แจงขออุทธรณ์และคัดค้านการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 4 เมษายน 2561
2298 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1148 ขอความร่วมมือส่งแบบรายงานผลการดำเนินงา่น DM/HT 4 เมษายน 2561
2297 ลย52006/981 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 4 เมษายน 2561
2296 ลย52006/980 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 4 เมษายน 2561
2295 ลย 76701/208 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 4 เมษายน 2561
2294 ลย 76701/207 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด 4 เมษายน 2561
2293 ลย52003/979 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลยประจำปีงบประมาณ 2561 4 เมษายน 2561
2292 ลย 76701/206 ประชาสัมธ์โอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ประจำเดือน เมษายน 2561 4 เมษายน 2561
2291 ลย 0032.007/1126 รายงานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแมลงวันจังหวัดเลย 3 เมษายน 2561
2290 ลย52001/978 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 เมษายน 2561
2289 ลย52001/977 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 3 เมษายน 2561
2288 ลย52001/976 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 เมษายน 2561
2287 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1122 เบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการยิ้มสวยเสียงใส 3 เมษายน 2561
2286 ลย52001/973 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 เมษายน 2561
2285 ลย 72101/259 ส่งแบบรายงาน เรื่อง การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ 21 มีนาคม 2561
2284 ลย 78101/146 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 3 เมษายน 2561
2283 ลย 72501.1/198 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 3 เมษายน 2561
2282 ลย 78101/145 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ5 3 เมษายน 2561
2281 ลย 72501.1/197 ขอคืนอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 เมษายน 2561
2280 ลย 72501.1/196 ขอคืนอาคารที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 เมษายน 2561
2279 ลย 72501.1/195 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู 3 เมษายน 2561
2278 ลย 72501.1/194 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู 3 เมษายน 2561
2277 ลย 72501.1/193 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู 3 เมษายน 2561
2276 ลย 72501.1/192 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู 3 เมษายน 2561
2275 ลย52003/971 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
2274 ลย52003/970 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
2273 ลย52003/969 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
2272 ลย52003/968 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
2271 ลย52003/967 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
2270 ลย52003/966 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
2269 ลย 76701/197 ขอรับการสนับสนุนเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมโครงการการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 3 เมษายน 2561
2268 ลย52003/965 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย 3 เมษายน 2561
2267 ลย 72501.1/191 ขอส่งรายชื่อเข้าแผนการขอรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 3 เมษายน 2561
2266 ลย 72501.1/190 แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 เมษายน 2561
2265 ลย 72501.1/189 การย้ายที่อยู่ผู้พิการ 3 เมษายน 2561
2264 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1108 ขอเบิกเงินค่าใช่จ่ายตามโครงการผู้ป่วยยิ้มสวยเสียงใส 3 เมษายน 2561
2263 ลย52004/962 ขอความอนุเคราะห์รถขุดตีนตะขาบช่วยกำจัดมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 3 เมษายน 2561
2262 ลย52005/958 ขอให้ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ 3 เมษายน 2561
2261 ลย52005/957 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ 3 เมษายน 2561
2260 ลย52005/955 ขอให้ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ 3 เมษายน 2561
2259 ลย52005/954 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ 3 เมษายน 2561
2258 ลย 79103/153 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยประเมินราคา 3 เมษายน 2561
2257 ลย 73201/226 อุทรณ์ขอขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใน ไตรมาสที่ 2 2 เมษายน 2561
2256 ลย 0118.2/1251 ส่งแบบสรุปรายงานการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ + ๖ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี 2 เมษายน 2561
2255 ลย 79102/152 แบบแจ้งการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจัดซื้อภาครัฐเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-GP 2 เมษายน 2561
2254 ลย52005/953 ขอความอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน 2561
2253 ลย52005/952 ขอความอนุเคราะห์รถร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
2252 ลย52005/951 ขอความอนุเคราะห์พิธีกรทางสงฆ์ และผู้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมือง 2 เมษายน 2561
2251 ลย52005/950 ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดเส้นทางจราจร งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
2250 ลย52005/949 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย และจัดการจราจรตามเส้นทางขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
2249 ลย52003/946 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี 2561 2 เมษายน 2561
2248 ลย52003/943 การดำเนินงานโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลยประจำปีงบประมาณ 2561 2 เมษายน 2561
2247 ลย52003/942 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 2 เมษายน 2561
2246 ลย52003/941 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 2 เมษายน 2561
2245 ลย 78101/140 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 เมษายน 2561
2244 ลย52001/940 ขอสอบถามความเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น 2 เมษายน 2561
2243 ลย52002/939 ส่งใบเสร็จรับเงินโอนค่ารักษาพยาบาล 2 เมษายน 2561
2242 ลย 79103/150 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561 2 เมษายน 2561
2241 ลย52004/938 รายงานข้อมูลอาคารสาธารณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง 2 เมษายน 2561
2240 ลย52002/936 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 30 มีนาคม 2561
2239 ลย 78101/139 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 30 มีนาคม 2561
2238 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1064 ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง CKD คุณภาพ และ CVD จังหวัดเลย 30 มีนาคม 2561
2237 ลย72501.4/188 ขอคืนอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30 มีนาคม 2561
2236 ลย52005/928 ขอความอนุเคราะห์ยืมฆ้อง 30 มีนาคม 2561
2235 ลย52008/927 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 30 มีนาคม 2561
2234 ลย52008/926 ขอความช่วยเหลือ 30 มีนาคม 2561
2233 ลย52004/925 ขอให้ดำเนินการเปิดทางสาธารณประโยชน์ 30 มีนาคม 2561
2232 ลย52004/924 ขอให้ดำเนินการเปิดทางสาธารณประโยชน์ 30 มีนาคม 2561
2231 ลย52005/923 แฟ้มประวัติข้าราชการและ ก.พ.๗ 30 มีนาคม 2561
2230 ลย52002/922 แจ้งให้มาแก้ไขงานโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนแบบแคปซูล 30 มีนาคม 2561
2229 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1060 ส่งภาพถ่ายจอประสาทตา 30 มีนาคม 2561
2228 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1059 ขอความร่วมมือในการรายงานการดำเนินงาน Self Care 30 มีนาคม 2561
2227 ลย52005/921 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี๒๕๖๑ 30 มีนาคม 2561
2226 ลย52001/920 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 มีนาคม 2561
2225 ลย 73201/225 รายงานข้อมูลผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอ้อยและมันสำปะหลัง 30 มีนาคม 2561
2224 ลย 78101/138 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอ่ายุ,ผู้พิการ 30 มีนาคม 2561
2223 ลย52002/918 ขอตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน 30 มีนาคม 2561
2222 ลย 0032.001.1/1058 ขอความอนุเคราะห์ยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ป1430 เลย) ตั่้งแต่วันที่ 30มี.ค.61-30กย.61 30 มีนาคม 2561
2221 ลย 0032.003/1056 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 30 มีนาคม 2561
2220 ลย52005/917 ขอความเห็นชอบพนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน 30 มีนาคม 2561
2219 ลย 0032.201.1.01/25 ขอความอนุเคราะห์กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 30 มีนาคม 2561
2218 ลย 72104/304 แจ้งหยุดการเรียนการสอน 30 มีนาคม 2561
2217 ลย52002/916 นำส่งเงินเดือนเข้าบัญชี 30 มีนาคม 2561
2216 ลย 0032.003/1054 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 30 มีนาคม 2561
2215 ลย 0032.007/1053 ขอเชิญเข้ารับการอบรม 29 มีนาคม 2561
2214 ลย 0032.015/1049 การยื่นขอรับรองหลักสูตรของหน่วยงานราชการ 29 มีนาคม 2561
2213 ลย 75001/113 ส่งรายงานผลการเตรียมการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ 29 มีนาคม 2561
2212 ลย 0032.001.3/1047 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านอู่ชาญกิจการช่าง) 29 มีนาคม 2561
2211 ลย 0032.001.3/1046 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านอู่ชาญกิจการช่าง) 29 มีนาคม 2561
2210 ลย52004/914 เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา 29 มีนาคม 2561
2209 ลย52004/913 ขอความอนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ 29 มีนาคม 2561
2208 ลย52004/912 การบริหารจัดการการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 29 มีนาคม 2561
2207 ลย 0023.3/154 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2561 29 มีนาคม 2561
2206 ลย 0032.001.3/1045 ปิดประกาศประกวดราคา 29 มีนาคม 2561
2205 ลย 0032.001.3/1044 การลงประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของส่วนราชการ 29 มีนาคม 2561
2204 ลย 0032.001.3/1043 การประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมปิดประกาศ 29 มีนาคม 2561
2203 ลย52003/907 ได้รับกลิ่นเหม็นจากการทำปลาร้าและน้ำปลา 29 มีนาคม 2561
2202 ลย52003/905 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิานเหม็นรบกวนร้านเคมีภัณฑ์ 29 มีนาคม 2561
2201 ลย52001/904 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 29 มีนาคม 2561
2200 ลย 72101/283 ขอเชิญประชุมติดตามประเมินผลแผนพ้ฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 29 มีนาคม 2561
2199 ลย77202/180 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ซอยเจริญสว่าง หมู่ที่ 8 29 มีนาคม 2561
2198 ลย 78101/137 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา นางจิตนา โคตรมหา 29 มีนาคม 2561
2197 ลย 72501.1/187 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานจ้าง 29 มีนาคม 2561
2196 ลย 72501.1/186 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่ 29 มีนาคม 2561
2195 ลย52001/903 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 29 มีนาคม 2561
2194 ลย72501.3/185 การบริหารจัดการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 29 มีนาคม 2561
2193 ลย 72501.1/184 รายงานการขอการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 29 มีนาคม 2561
2192 ลย77202/178 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ เลขทะเบียน กข 3491 เลย 29 มีนาคม 2561
2191 ลย77202/177 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ เลขทะเบียน 81-1120 เลย 29 มีนาคม 2561
2190 ลย 72501.1/183 รายงานการขอการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 29 มีนาคม 2561
2189 ลย52005/901 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 29 มีนาคม 2561
2188 ลย52005/900 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 29 มีนาคม 2561
2187 ลย 79103/149 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 29 มีนาคม 2561
2186 ลย52005/899 รายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 29 มีนาคม 2561
2185 ลย52005/898 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 29 มีนาคม 2561
2184 ลย52005/897 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 29 มีนาคม 2561
2183 ลย73401.3 /193 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม 2561
2182 ลย52004/895 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 1 จังหวัดเลย 29 มีนาคม 2561
2181 ลย 0118.4/1210 การสำรวจและทำลายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ปี2561 29 มีนาคม 2561
2180 ลย72501.4/182 ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการในสังกัดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินด้านวินัยคุณธรรมฯ 28 มีนาคม 2561
2179 ลย52002/892 ขอจัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 28 มีนาคม 2561
2178 ลย 72501.1/181 ขอความอนุเคราะห์ย้ายหม้อมิตเตอร์ไฟฟ้าศุนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุ (บ้านผากลางดง) 28 มีนาคม 2561
2177 ลย 78101/136 รายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ 28 มีนาคม 2561
2176 ลย 78101/135 รายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ 28 มีนาคม 2561
2175 ลย 1318/340 เชิญประชุม ทีมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของหมู่บ้านที่ได้รับจากทีมขับเคลื่อนฯ ระดับดตำบล 28 มีนาคม 2561
2174 ลย 0023.9/105 การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 28 มีนาคม 2561
2173 ลย 0032.001.3/1030 รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ 28 มีนาคม 2561
2172 ลย52001/891 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 28 มีนาคม 2561
2171 ลย52002/890 สั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28 มีนาคม 2561
2170 ลย 0032.201.1.01/24 เลือนข้าราชการ 28 มีนาคม 2561
2169 ลย 76702/190 แจ้งผู้ชนะการเสนอราคา 28 มีนาคม 2561
2168 ลย 0032.007/1020 ขอเชิญประชุม 28 มีนาคม 2561
2167 ลย 0032.007/1019 ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคหัด 28 มีนาคม 2561
2166 ลย 0032.001.1/1017 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจนท.ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดสธ.ในจ.เลย(กลุ่มงานบริหาร) 28 มีนาคม 2561
2165 ลย52002/889 หักเงินเดือนนายประกันส่งศาลจังหวัดเลย 28 มีนาคม 2561
2164 ลย52001/888 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 28 มีนาคม 2561
2163 ลย52001/887 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 28 มีนาคม 2561
2162 ลย 72103/282 ขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 28 มีนาคม 2561
2161 ลย 72103/281 ขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 28 มีนาคม 2561
2160 ลย 72103/280 ขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 28 มีนาคม 2561
2159 ลย52004/885 ขออนุญาตทำความสะอาดกำจัดวัชพืชและปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำเลย 27 มีนาคม 2561
2158 ลย 0032.201.1.01/23 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถดับเพลิง 27 มีนาคม 2561
2157 ลย 0032.001.3/1009 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 27 มีนาคม 2561
2156 ลย52004/883 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า หน้าศาลเจ้าพ่อเมืองแสน 27 มีนาคม 2561
2155 ลย52003/877 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 27 มีนาคม 2561
2154 ลย 0032.003/1004 ส่งเอกสารลูกจ้างครบเกษียณอายุราชการ 27 มีนาคม 2561
2153 ลย 72101/0 แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลิอประชาชน อบต.ผาน้อย 27 มีนาคม 2561
2152 ลย 0032.003/1003 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม๒๕๖๑ 27 มีนาคม 2561
2151 ลย 0032.003/1002 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 27 มีนาคม 2561
2150 ลย52003/876 ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะทุกวันพุธ 27 มีนาคม 2561
2149 ลย52005/875 การรับโอนพนักงานครูเทศบาล 27 มีนาคม 2561
2148 ลย52003/874 ขอเชิญเป็นประธานกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะทุกวันพุธ 27 มีนาคม 2561
2147 ลย52003/873 ขอความอนุเคราะห์ในการขอรายละเอียดเทศบัญญัติ 27 มีนาคม 2561
2146 ลย77202/173 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Cameraฯ 27 มีนาคม 2561
2145 ลย52001/872 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 มีนาคม 2561
2144 ลย 76702/182 หนังสือรับรองเงินเดือน นางนลิน พลเยี่ยม 27 มีนาคม 2561
2143 ลย 76702/181 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวีระชัย เนื่องมหา 27 มีนาคม 2561
2142 ลย 76702/180 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวีระชัย เนื่องมหา 27 มีนาคม 2561
2141 ลย 76702/179 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวรรณรบ ชาวนาเเปน 27 มีนาคม 2561
2140 ลย 72501.1/180 ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2561 27 มีนาคม 2561
2139 ลย52003/869 ขอรับการสนับสนุนยา 27 มีนาคม 2561
2138 ลย 78101/134 ขอชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป เลขที่รับ 15/2561 27 มีนาคม 2561
2137 ลย 78101/133 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 27 มีนาคม 2561
2136 ลย 78101/132 ขอรายงานประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 27 มีนาคม 2561
2135 ลย 0032.201.1.01/22 ขอความอนุเคราะห์ยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 27 มีนาคม 2561
2134 ลย 0032.001.3/133 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2561
2133 ลย52001/864 การตรวจทรัพย์รับจำนำประจำปีของสถานธานุบาล ครั้งที่ 2 และการตรวจสอบประจำไตรมาสที่ 2/2561 26 มีนาคม 2561
2132 ลย52001/863 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอล 26 มีนาคม 2561
2131 ลย 76702/173 แจ้งผู้ชนะ 26 มีนาคม 2561
2130 ลย52001/859 ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ 26 มีนาคม 2561
2129 ลย52001/858 ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ 26 มีนาคม 2561
2128 ลย 0032.007/130 การติดตามระบบรายงานระบาดวิทยา การประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล 26 มีนาคม 2561
2127 ลย 0032.007/129 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์เชื้อไวรัสโปลิโอ 26 มีนาคม 2561
2126 ลย 72501.1/179 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 26 มีนาคม 2561
2125 ลย 0032.005/128 ขอข้อมูลข้อเท็จจริง 26 มีนาคม 2561
2124 ลย 0132/1162 ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงปี 2561 26 มีนาคม 2561
2123 ลย 72501.1/178 ขอความอนุเคราะห์สัตวแพทย์ร่วมรณรงค์ออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 26 มีนาคม 2561
2122 ลย 0132/1161 ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงปี 2561 26 มีนาคม 2561
2121 ลย 78101/130 ขอยอด Statement 26 มีนาคม 2561
2120 ลย 75001/102 ส่งแบบตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 มีนาคม 2561
2119 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/123 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ 26 มีนาคม 2561
2118 ลย 72501.1/177 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 มีนาคม 2561
2117 ลย72501.2/176 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 26 มีนาคม 2561
2116 ลย72501.2/175 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 26 มีนาคม 2561
2115 ลย52002/855 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 26 มีนาคม 2561
2114 ลย 72501.1/173 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26 มีนาคม 2561
2113 ลย 0032.015/122 แจ้งถอดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 23 มีนาคม 2561
2112 ลย52004/850 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 23 มีนาคม 2561
2111 ลย 0132/1154 ส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 23 มีนาคม 2561
2110 ลย52006/849 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 23 มีนาคม 2561
2109 ลย 0132/1153 ส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 23 มีนาคม 2561
2108 ลย 0132/1152 ส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 23 มีนาคม 2561
2107 ลย 0132/1151 ส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 23 มีนาคม 2561
2106 ลย 73201/208 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับ 23 มีนาคม 2561
2105 ลย52004/848 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตลำรางสาธารณะ บริเวณตรงข้ามร้านค้าชุมชน ถ.วิสุทธิเทพ 23 มีนาคม 2561
2104 ลย 0023.2/143 ขอรับจัดสรรค่าตอบแทนให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล และอนุกรรมการฯ 23 มีนาคม 2561
2103 ลย 0032.015/116 รายงานผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 23 มีนาคม 2561
2102 ลย52001/844 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 มีนาคม 2561
2101 ลย77202/166 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ เลขทะเบียน บท-3231 เลย 23 มีนาคม 2561
2100 ลย 76702/171 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 23 มีนาคม 2561
2099 ลย 76702/170 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 23 มีนาคม 2561
2098 ลย 76702/169 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 23 มีนาคม 2561
2097 ลย 78101/129 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 23 มีนาคม 2561
2096 ลย 76701/167 ขอให้ชำระเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 23 มีนาคม 2561
2095 ลย 78101/128 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 23 มีนาคม 2561
2094 ลย 76701/166 ขอให้ชำระเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 23 มีนาคม 2561
2093 ลย 0032.007/108 การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแมลงวัน จังหวัดเลย 23 มีนาคม 2561
2092 ลย52004/840 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมระบบระบายน้ำ 23 มีนาคม 2561
2091 ลย 76703/165 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 23 มีนาคม 2561
2090 ลย 0032.001.2/103 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2089 ลย 0032.001.2/102 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2088 ลย 0032.001.2/100 ตอบรับเงินสนับสนุน 22 มีนาคม 2561
2087 ลย 0032.001.2/99 ตอบรับเงินสนับสนุน 22 มีนาคม 2561
2086 ลย 0032.001.2/98 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2085 ลย 0032.001.2/97 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2084 ลย 0032.001.2/96 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2083 ลย 0032.001.2/95 ส่งในเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2082 ลย 0032.001.2/94 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2081 ลย 0032.001.2/93 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2080 ลย 0032.001.2/92 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2079 ลย 0032.001.2/91 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2078 ลย 0032.001.2/90 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2077 ลย 0032.001.2/89 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2076 ลย 0032.001.2/88 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2075 ลย 0032.001.2/87 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2074 ลย 0032.001.2/86 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2073 ลย 0032.001.2/85 ส่งในเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2072 ลย 0032.001.2/83 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2071 ลย 78101/127 การจัดกิจกรรม " วัน อปพร." ประจำปี ๒๕๖๑ 22 มีนาคม 2561
2070 ลย 76701/164 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 22 มีนาคม 2561
2069 ลย 0032.007/80 ขอเชิญประชุม 22 มีนาคม 2561
2068 ลย52002/833 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 22 มีนาคม 2561
2067 ลย 78101/126 ขอส่งคืนโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 22 มีนาคม 2561
2066 ลย 72501.1/172 รายงานแบบตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 22 มีนาคม 2561
2065 ลย 72501.1/171 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปริมาณขยะมูลฝอย 22 มีนาคม 2561
2064 ลย 72501.1/170 รายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 22 มีนาคม 2561
2063 ลย 72501.1/169 ส่งสำเนาสัญญา้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 22 มีนาคม 2561
2062 ลย72501.2/168 ส่งสำเนาสัญญา้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 22 มีนาคม 2561
2061 ลย 79102/144 แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 21 มีนาคม 2561
2060 ลย 79102/143 แจ้งลงนามในสัญญา จ้างเหมาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 21 มีนาคม 2561
2059 ลย52002/832 ส่งแบบ ก.ฌ.3 และหลักฐานการเสียชีวิตของสมาชิก 21 มีนาคม 2561
2058 ลย52002/831 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 21 มีนาคม 2561
2057 ลย52001/9 เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก 21 มีนาคม 2561
2056 ลย52004/7 ขอขยายระยะเวลาในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 21 มีนาคม 2561
2055 ลย 0032.201.1.01/21 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่จัดทำเว็บไซต์ประมูล 21 มีนาคม 2561
2054 ลย 0032.007/69 ขอให้ดำเนินการจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคปอดบวม 21 มีนาคม 2561
2053 ลย72501.2/167 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบราย การโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างและขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง 21 มีนาคม 2561
2052 ลย52004/829 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง 21 มีนาคม 2561
2051 ลย 79102/142 ส่งรายละเอียดประกอบการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 21 มีนาคม 2561
2050 ลย 79102/141 จ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 21 มีนาคม 2561
2049 ลย 0032.001.2/63 ยืนยันผลการพิจารณาสินเชื่อ 21 มีนาคม 2561
2048 ลย52003/827 รายงานผลการอบรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 21 มีนาคม 2561
2047 ลย 76703/160 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการก่อสร้างฝายกระสอบทรายกั้นน้ำ 21 มีนาคม 2561
2046 ลย 76702/159 แจ้งลงนามในสัญญาซื้อขาย 21 มีนาคม 2561
2045 ลย52001/826 ขอเชิญร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด 21 มีนาคม 2561
2044 ลย 0032.001.1/61 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 9 ราย (งานทรัพย์) 21 มีนาคม 2561
2043 ลย 72501.1/166 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 21 มีนาคม 2561
2042 ลย 72501.1/165 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 21 มีนาคม 2561
2041 ลย 75001/100 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)มี.ค.61 20 มีนาคม 2561
2040 ลย 0032.003/982 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 20 มีนาคม 2561
2039 ลย 72501.1/164 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 20 มีนาคม 2561
2038 ลย 79102/140 แจ้งลงนามในสัญญา จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 20 มีนาคม 2561
2037 ลย 79102/139 แจ้งลงนามในสัญญา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานและจัดเตรียมสนามกีฬาทุกประเภท 20 มีนาคม 2561
2036 ลย 72501.1/163 ขอความอนุเคราะห์เป็นพิธีกร งานไหว้พระใหญ่วัดพระธาตุ อายุ 190 ปี 20 มีนาคม 2561
2035 ลย 72501.1/162 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ไหว้พระใหญ่วัดพระธาตุ อายุ 190 ปี 20 มีนาคม 2561
2034 ลย72501.4/161 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต๊นท์ 20 มีนาคม 2561
2033 ลย 72501.1/160 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต๊นท์ 20 มีนาคม 2561
2032 ลย52003/825 ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในเขตเทศบาลเมืองเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 20 มีนาคม 2561
2031 ลย52001/824 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 มีนาคม 2561
2030 ลย72501.2/159 แจ้งให้หยุดดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับดรงเรียนเทศบาลธาตุ 20 มีนาคม 2561
2029 ลย72501.3/158 การเตรียมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 20 มีนาคม 2561
2028 ลย52004/823 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุคอนกรีตทางเชื่อม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนวิสุทธิเทพ ฝั่งด้านทิศตะวันออก 20 มีนาคม 2561
2027 ลย52004/822 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุคอนกรีตคันหิน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนวิสุทธิเทพ ฝั่งด้านทิศตะวันออก 20 มีนาคม 2561
2026 ลย52004/821 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุคอนกรีตทางเท้า โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนวิสุทธิเทพ ฝั่งด้านทิศตะวันออก 20 มีนาคม 2561
2025 ลย 0032.003/973 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายผู้ป่วยพอสว.และญาติ 20 มีนาคม 2561
2024 ลย 78101/125 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2560 20 มีนาคม 2561
2023 ลย 78101/124 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบน้ำประปาเขต 4 20 มีนาคม 2561
2022 ลย 79102/138 จ้างเหมาป้ายโครงการคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะให้ถูกที่ 20 มีนาคม 2561
2021 ลย 72501.1/157 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายสุทธยา สะอาดแพน) 19 มีนาคม 2561
2020 ลย 72501.1/156 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายธนายุทธ สิมสวัสดิ์) 19 มีนาคม 2561
2019 ลย 72501.1/154 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายสุริยะ ทุมสงคราม) 19 มีนาคม 2561
2018 ลย 72501.1/153 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายวีรยุทธ ชาติพหล) 19 มีนาคม 2561
2017 ลย52002/812 การตรวจสอบข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 19 มีนาคม 2561
2016 ลย52005/811 ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานครูเทศบาล 19 มีนาคม 2561
2015 ลย52005/810 แจ้งกำหนดการตัดถ่ายระบบ Internet จากสายทองแดงเป็นสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 19 มีนาคม 2561
2014 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/953 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 19 มีนาคม 2561
2013 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/952 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติตามโครงการยิ้มสวยเสียงใส 19 มีนาคม 2561
2012 ลย 72501.1/152 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 19 มีนาคม 2561
2011 ลย52001/809 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.ดาวเรือง) 19 มีนาคม 2561
2010 ลย52001/808 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.ท่าตูม) 19 มีนาคม 2561
2009 ลย 0032.007/942 ขออนุมัติดำเนินการแก้ไขปัญหาแมลงวัน จังหวัดเลย 19 มีนาคม 2561
2008 ลย 72501.1/151 รายงานการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมิีความสุข ครั้งที่ 19 19 มีนาคม 2561
2007 ลย52006/806 ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย 19 มีนาคม 2561
2006 ลย52001/803 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 19 มีนาคม 2561
2005 ลย52004/801 ขออนุญาตซ่อมแซมอาคาร 16 มีนาคม 2561
2004 ลย 52207/447 ขออนุญาตให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ทม.วังสะพุงเข้าร่วมโครงการ 16 มีนาคม 2561
2003 ลย 52207/446 ส่งรายชื่อเยาวชนเป้าหมายอำเภอวังสะพุง 16 มีนาคม 2561
2002 ลย 76701/149 เดือดร้อนเนื่องจากการก่อสร้างถนนสายศร๊ฐาน-วังยาง 16 มีนาคม 2561
2001 ลย52005/800 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 16 มีนาคม 2561
2000 ลย52001/799 ส่งบัญชีทรัพย์สินรับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 16 มีนาคม 2561
1999 ลย 0118.2/1067 ส่งแบบสรุปรายงานการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ + ๖ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี รอบที่ 20 16 มีนาคม 2561
1998 ลย52001/798 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 16 มีนาคม 2561
1997 ลย 72501.1/150 ส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเลย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 16 มีนาคม 2561
1996 ลย 0118.2/1065 แบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเภอ 16 มีนาคม 2561
1995 ลย 0118.2/1064 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำสัปดาห์ 16 มีนาคม 2561
1994 ลย 72501.1/149 รายงานการสำรวจข้อมูลคนพิการทีึ่ต้องการใช้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ 16 มีนาคม 2561
1993 ลย 79102/135 แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 มีนาคม 2561
1992 ลย 79102/134 แจ้งลงนามในสัญญา จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการ อบต. เคลื่อนที่ 2561 16 มีนาคม 2561
1991 ลย 0032.201.1.01/20 ส่งงบทดลองประจำเดือน ภุมภาพันธ์ 2561 16 มีนาคม 2561
1990 ลย 79102/133 แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อน้ำยาเคมีและทรายอะเบส โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 2561 16 มีนาคม 2561
1989 ลย 0032.201.1.01/19 ขอสนับสนุนน้ำเติมถังสำรองใต้ดินอาคารบริการผู้ป่วย 16 มีนาคม 2561
1988 ลย 72501.1/148 รายงานการสำรวจข้อมูลคนพิการที่ต้องการใช้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ 16 มีนาคม 2561
1987 ลย 78101/123 ขอส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 16 มีนาคม 2561
1986 ลย 78101/122 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 16 มีนาคม 2561
1985 ลย52004/797 ขอความอนุเคราะห์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลงหมายเลข ลย.6 16 มีนาคม 2561
1984 ลย 72501.1/147 ขอส่งรายงานข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน 16 มีนาคม 2561
1983 ลย 0032.001.1/934 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพจนท.การบรูรณาการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารและบริหารจัดการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง(กลุ่มงานบริหารฯ) 15 มีนาคม 2561
1982 ลย52003/796 การจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 15 มีนาคม 2561
1981 ลย 76701/148 การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 มีนาคม 2561
1980 ลย52003/794 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 15 มีนาคม 2561
1979 ลย52003/793 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นจุดพักขยะมูลฝอย ศูนย์อาหารไทเลย 15 มีนาคม 2561
1978 ลย 72501.1/146 รายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 15 มีนาคม 2561
1977 ลย52001/791 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 15 มีนาคม 2561
1976 ลย 0032.007/901 ส่งแบบสอบสวนผู้ป่วยAFP 15 มีนาคม 2561
1975 ลย 78101/121 อนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 15 มีนาคม 2561
1974 ลย 78101/120 ขอส่งแบบสำรวจการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ 15 มีนาคม 2561
1973 ลย79301/108 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครสมาชิกในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 15 มีนาคม 2561
1972 ลย52006/785 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 มีนาคม 2561
1971 ลย79301/107 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครสมาชิกในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 15 มีนาคม 2561
1970 ลย52003/784 ขอเชิญร่วมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ 15 มีนาคม 2561
1969 ลย 78101/119 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 14 มีนาคม 2561
1968 ลย 78101/118 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 14 มีนาคม 2561
1967 ลย 78101/117 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 14 มีนาคม 2561
1966 ลย 78101/116 สำรวจข้อมูลแผนงานโครงการด้านการป้องกัน บำบัด และปราบปรามยาเสพติด 14 มีนาคม 2561
1965 ศธ 0624.6/1 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดสถานที่ 14 มีนาคม 2561
1964 ลย52002/783 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 14 มีนาคม 2561
1963 ลย 75001/35 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 14 มีนาคม 2561
1962 ลย 72501.1/145 ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน 14 มีนาคม 2561
1961 ลย 0032.001.1/892 ขอเรียนเชิญร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพจนท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ยาเสพติด) 14 มีนาคม 2561
1960 ลย 0032.007/891 ขออนุมัติโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 14 มีนาคม 2561
1959 ลย 0032.007/884 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 14 มีนาคม 2561
1958 ลย52001/776 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทม.ยโสธร) 13 มีนาคม 2561
1957 ลย 75001/34 การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 มีนาคม 2561
1956 ลย52001/775 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.โป่งแดง) 13 มีนาคม 2561
1955 ลย52001/773 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 มีนาคม 2561
1954 ลย52004/772 รายงานผลการดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบสภาพอาคาร 13 มีนาคม 2561
1953 ลย52004/770 ขอสำเนาสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งน้ำพุพร้อมประดับไฟ LED 13 มีนาคม 2561
1952 ลย 0032.015/873 สรุปผลการจัดอบรมโครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผสมผสานสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 13 มีนาคม 2561
1951 ลย 0032.003/872 ขอขยายระยะเวลาการสนับสนุนค่าฟอกไตในผู้ป่วยพระราชานุเคราะห์ 13 มีนาคม 2561
1950 ลย 79102/131 แจ้งลงนามในสัญญา 13 มีนาคม 2561
1949 ลย 78101/115 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 13 มีนาคม 2561
1948 ลย 78101/114 แจ้งผู้ใช้น้ำ นายสกุลชัย แสงกินณะรี 13 มีนาคม 2561
1947 ลย 78101/113 แจ้งผู้ใช้น้ำ นางไสว สุพรมอินทร์ 13 มีนาคม 2561
1946 ลย 0032.201.1.01/18 ผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 13 มีนาคม 2561
1945 ลย 0032.001.2/863 ขอสนับสนุนวิทยากร 13 มีนาคม 2561
1944 ลย 79102/130 จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2561
1943 ลย 79102/129 จ้างเหมาอาหาร+อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2561
1942 ลย 72501.1/144 รายงานข้อมูลการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลธาตุ 13 มีนาคม 2561
1941 ลย 79102/128 ซื้อวัสดุกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2561
1940 ลย 72501.1/143 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย(143) 13 มีนาคม 2561
1939 ลย 72501.1/142 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย(142) 13 มีนาคม 2561
1938 ลย 78101/112 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเป็นวิทยากร 13 มีนาคม 2561
1937 ลย 0032.001.2/860 ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13 มีนาคม 2561
1936 ลย 78101/111 แจ้งขอรับตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของบุคลากร 12 มีนาคม 2561
1935 ลย 78101/110 ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 12 มีนาคม 2561
1934 ลย 78101/109 ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 12 มีนาคม 2561
1933 ลย52003/768 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 12 มีนาคม 2561
1932 ลย 72501.1/141 ขอเชิญร่วมรำถวายองค์พระใหญ่ 12 มีนาคม 2561
1931 ลย52003/766 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 12 มีนาคม 2561
1930 ลย 0023.2/125 ขอยืมตัวมาช่วยราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 12 มีนาคม 2561
1929 ลย 0118.2/997 ขอเจรจาไกล่เกลี่ย 12 มีนาคม 2561
1928 ลย 78101/108 หนังสือรับรองเงินเดือน นางรจนา ฤทธิ์วิเศษ 12 มีนาคม 2561
1927 ลย52002/764 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 มีนาคม 2561
1926 ลย52004/763 ขอความอนุเคราะห์รถขุดตีนตะขาบช่วยกำจัดมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 12 มีนาคม 2561
1925 ลย52001/762 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธฺ์ 12 มีนาคม 2561
1924 ลย 72501.1/140 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ กลับสถาบัน(นายสินธ์นคร ไพรสณฑ์) 12 มีนาคม 2561
1923 ลย 75001.2กองคลัง/33 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 12 มีนาคม 2561
1922 ลย72501.3/139 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 12 มีนาคม 2561
1921 ลย 76701/142 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 12 มีนาคม 2561
1920 ลย 76701/141 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 12 มีนาคม 2561
1919 ลย 0032.007/830 ขออนุมัติจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนระหว่างเมืองคู่ขนานจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบุรีและแขวงเวียงจันทน์ ปี 2561 12 มีนาคม 2561
1918 ลย 78101/107 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 12 มีนาคม 2561
1917 ลย 72501.1/138 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานไหว้พระใหญ่วัดพระธาตุ อายุ 190 ปี 12 มีนาคม 2561
1916 ลย 78101/106 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 12 มีนาคม 2561
1915 ลย52601/119 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 12 มีนาคม 2561
1914 ลย 0032.014/820 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 12 มีนาคม 2561
1913 ลย 0032.014/819 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 12 มีนาคม 2561
1912 ลย 0032.014/818 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 12 มีนาคม 2561
1911 ลย 0032.014/817 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 12 มีนาคม 2561
1910 ลย52006/757 ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย 12 มีนาคม 2561
1909 ลย 0032.014/816 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 12 มีนาคม 2561
1908 ลย 75001/91 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานจ้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 9 มีนาคม 2561
1907 ลย 73201/182 หนังสือรับรองเงินเดือน (สิบตำรวจโทไพฑูรย์ ภูคงคา) 9 มีนาคม 2561
1906 ลย52001/753 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานเทศบาล 9 มีนาคม 2561
1905 ลย52003/752 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 9 มีนาคม 2561
1904 ลย52001/751 ให้โอนพนักงานเทศบาล 9 มีนาคม 2561
1903 ลย52001/17 ให้โอนพนักงานเทศบาล 9 มีนาคม 2561
1902 ลย 79102/123 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทอลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 9 มีนาคม 2561
1901 ลย52003/750 เดือดร้อนรำคาญจากบ้านข้างเคียงเนื่องจากเปิดเครื่องเสียงดังเกิน 9 มีนาคม 2561
1900 ลย52003/749 เดือดร้อนรำคาญจากบ้านข้างเคียงเนื่องจากเปิดเครื่องเสียงดังเกิน 9 มีนาคม 2561
1899 ลย 0032.007/814 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 9 มีนาคม 2561
1898 ลย52001/746 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 มีนาคม 2561
1897 ลย73401.3 /156 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แข่งขันประกวดโฟล์คซอง 9 มีนาคม 2561
1896 ลย 78101/105 ยินดีรับโอน ย้าย 9 มีนาคม 2561
1895 ลย52004/745 แจ้งการตรวจสอบต้นไม้หลังการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 9 มีนาคม 2561
1894 ลย 78101/104 ส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 9 มีนาคม 2561
1893 ลย 78101/103 คำขอกู้เงิน อบจ.เลย 9 มีนาคม 2561
1892 ลย 79102/122 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยย่าแล้ง บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 9 มีนาคม 2561
1891 ลย 79102/121 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหัวสีเสียดเหนือ บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 9 มีนาคม 2561
1890 ลย 79102/120 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายภูทอก บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑ 9 มีนาคม 2561
1889 ลย52005/744 การรับโอนข้าราชการครู 9 มีนาคม 2561
1888 ลย52005/743 การรับโอนข้าราชการครู 9 มีนาคม 2561
1887 ลย52005/742 ขอรับความเห็นชอบเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลเมืองเลยให้มีวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น 9 มีนาคม 2561
1886 ลย 0032.001.1/813 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสสจ.เลย 9 มีนาคม 2561
1885 ลย 0032.001.1/812 หนังสือรับรองเงินเดือน 9 มีนาคม 2561
1884 ลย 0032.001.1/811 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 9 มีนาคม 2561
1883 ลย 0032.015/808 การออกหนังสือีับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย 9 มีนาคม 2561
1882 ลย 73201/180 หนังสือรับรองเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เด็กหญิงสิริพร นาร่อง) 9 มีนาคม 2561
1881 ลย 73201/179 ส่งนักเรียนย้ายเข้าเรียน (เด็กหญิงสิริพร นาร่อง) 9 มีนาคม 2561
1880 ลย 78101/102 ขอความอนุเคราะห์คัดลอกข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ตำบลโคกใหญ่ 9 มีนาคม 2561
1879 ลย 73201/178 หนังสือรับรองเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เด็กชายศิวกร จันทร์พวง) 9 มีนาคม 2561
1878 ลย 73201/177 ส่งนักเรียนย้ายเข้ามาเรียน (เด็กชาย ศิวกร จันทร์พวง) 9 มีนาคม 2561
1877 ลย 78101/101 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 9 มีนาคม 2561
1876 ลย 78101/100 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 9 มีนาคม 2561
1875 ลย52005/741 การส่งผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 9 มีนาคม 2561
1874 ลย 78101/99 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ4 9 มีนาคม 2561
1873 ลย 78101/98 ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ งวด 2 9 มีนาคม 2561
1872 ลย 78101/97 รายงานการดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 9 มีนาคม 2561
1871 ลย 0132/945 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรม 8 มีนาคม 2561
1870 ลย 0132/944 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรม 8 มีนาคม 2561
1869 ลย 79102/118 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มีนาคม 2561
1868 ลย 78101/96 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 8 มีนาคม 2561
1867 ลย 78101/95 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 8 มีนาคม 2561
1866 ลย72501.4/137 ขอความอนุเคราะห์เวทีเครื่องเสียงฯ 8 มีนาคม 2561
1865 ลย52001/736 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทต.สีแก้ว) 8 มีนาคม 2561
1864 ลย52001/735 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทต.เชียงยืน) 8 มีนาคม 2561
1863 ลย52006/734 แจ้งความร้องทุกข์ 8 มีนาคม 2561
1862 ลย52001/733 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 8 มีนาคม 2561
1861 ลย 72501.1/136 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 8 มีนาคม 2561
1860 ลย 76703/138 ขออนุญาตเข้าสำรวจถนนเพื่อก่อสร้างในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 8 มีนาคม 2561
1859 ลย 76701/133 ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรังวัดออกเเผนที่โฉนดที่ดิน 8 มีนาคม 2561
1858 ลย 0032.201.1.01/17 แจ้งงดรับการส่งตอ่ผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมชาย - หญิง 8 มีนาคม 2561
1857 ลย 0032.003/806 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 8 มีนาคม 2561
1856 ลย 73201/174 หนังสือรับรองเงินเดือ (นางประดิษฐ์ มนไธสง) 8 มีนาคม 2561
1855 ลย 73201/173 หนังสือรับรองเงินเดือน(นางสาวสายทอง คำเรืองศรี) 8 มีนาคม 2561
1854