ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
5175 ลย 78101/530 ขอส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 12 ตุลาคม 2561
5174 ลย52004/2816 ขออนุมัติจัดทำทางลาดเพื่อเป็นทางเข้าบ้านพักนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 12 ตุลาคม 2561
5173 ลย 0032.003/4582 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 12 ตุลาคม 2561
5172 ลย 0032.007/4581 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)กรณีโรคไข้เลือดออก 12 ตุลาคม 2561
5171 ลย 0032.007/4580 การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 12 ตุลาคม 2561
5170 ลย 0032.007/4579 ขอเข้าดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 12 ตุลาคม 2561
5169 ลย 0032.001.2/4578 ส่งใบเสร็จรับเงิน 12 ตุลาคม 2561
5168 ลย 0032.001.2/4577 ส่งใบเสร็จ 12 ตุลาคม 2561
5167 ลย 0032.001.2/4576 ส่งใบเสร็จ 12 ตุลาคม 2561
5166 ลย 0032.001.2/4574 ส่งในเสร็จ 12 ตุลาคม 2561
5165 ลย 0032.001.2/4573 ส่งใบเสร็จ 12 ตุลาคม 2561
5164 ลย 0032.001.2/4572 ส่งใบเสร็จ 12 ตุลาคม 2561
5163 ลย 0032.007/4571 ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม 12 ตุลาคม 2561
5162 ลย52001/2815 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 ตุลาคม 2561
5161 ลย 0032.001.2/4569 ส่งรายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แทนกัน 12 ตุลาคม 2561
5160 ลย52001/2814 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง 12 ตุลาคม 2561
5159 ลย52003/2813 เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทีรย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 12 ตุลาคม 2561
5158 ลย 78101/529 ขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ 12 ตุลาคม 2561
5157 ลย 0618/2102 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ 12 ตุลาคม 2561
5156 ลย77202/636 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562(ไตรมาา 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561) 12 ตุลาคม 2561
5155 ลย77202/635 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 12 ตุลาคม 2561
5154 ลย77202/634 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 12 ตุลาคม 2561
5153 ลย52006/2812 การจดทะเบียนพาณิชย์ 12 ตุลาคม 2561
5152 ลย 0618/2100 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเเละภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราเเละภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน กันยายน 2561 ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ตุลาคม 2561
5151 ลย52006/2811 สำรวจรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อจัดทำบัตรฯ 12 ตุลาคม 2561
5150 ลย52002/2810 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษีรถใหม่ 12 ตุลาคม 2561
5149 ลย52002/2809 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษีรถใหม่ 12 ตุลาคม 2561
5148 ลย 78101/528 ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 12 ตุลาคม 2561
5147 ลย72501.3/593 การสำรวจข้อมูลการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์เพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ 11 ตุลาคม 2561
5146 ลย 0034/673 ส่งประกาศนียบัตรบาลีที่ไม่ได้เข้ารับ ประจำปี พ.ศ.2561 11 ตุลาคม 2561
5145 ลย52001/2805 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน 11 ตุลาคม 2561
5144 ลย 75001/348 สำรวจรายชื่อคณะกรรมการฯ 11 ตุลาคม 2561
5143 ลย52004/2804 ส่งเอกสารประกอบการติดตั้งแผงเซลย์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 11 ตุลาคม 2561
5142 ลย52004/2803 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 11 ตุลาคม 2561
5141 ลย52004/2802 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 11 ตุลาคม 2561
5140 ลย 78101/524 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 11 ตุลาคม 2561
5139 ลย 0032.007/4565 ขอรับรองหลักสูตรการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับพื้นที่ 11 ตุลาคม 2561
5138 ลย52003/2800 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจเบิก-จ่าย 11 ตุลาคม 2561
5137 ลย52002/2799 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษีรถใหม่ 11 ตุลาคม 2561
5136 ลย52003/2798 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 11 ตุลาคม 2561
5135 ลย52006/2795 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ตุลาคม 2561
5134 ลย77201/633 รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล นางสาวสินีนาฏ โสมาศรี 10 ตุลาคม 2561
5133 ลย52004/2793 ขอความอนุเคราะห์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) 10 ตุลาคม 2561
5132 ลย52004/2792 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตลำน้ำสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกวัดศรีภูมิ 10 ตุลาคม 2561
5131 ลย52004/2791 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 10 ตุลาคม 2561
5130 ลย52004/2790 ส่งเอกสารประกอบการติดตั้งแผงเซลย์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 10 ตุลาคม 2561
5129 ลย52001/2788 รายงานการสอบข้อเท็จจริงเหตุเพลิงไหม้ 10 ตุลาคม 2561
5128 ลย 0023.6/3963 รายงานขอความเห็นชอบเพื่อประกาศเป็นงานประเพณีท้องถิ่น 10 ตุลาคม 2561
5127 ลย52002/2786 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 10 ตุลาคม 2561
5126 ลย52002/2785 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 10 ตุลาคม 2561
5125 ลย52002/2784 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 10 ตุลาคม 2561
5124 ลย52001/2783 พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ 10 ตุลาคม 2561
5123 ลย52002/2782 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 10 ตุลาคม 2561
5122 ลย 0118.4/3962 ตรวจสอบทะเบียนบ้าน 10 ตุลาคม 2561
5121 ลย52002/2781 ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 9 ตุลาคม 2561
5120 ลย52002/2780 ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 9 ตุลาคม 2561
5119 ลย 0034/668 ส่งแบบประเมินคุณภาพมาตรฐานสำนักเรียน และสำนักศาสนศึกษา 9 ตุลาคม 2561
5118 ลย 0032.003/4543 ขอส่งรายงานการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 9 ตุลาคม 2561
5117 ลย 0032.003/4542 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 9 ตุลาคม 2561
5116 ลย52004/2779 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตก ช่วงที่ 3 9 ตุลาคม 2561
5115 ลย52001/2778 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 ตุลาคม 2561
5114 ลย 0032.010/4538 ส่งพยานเอกสาร 9 ตุลาคม 2561
5113 ลย 0017.2/576 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 9 ตุลาคม 2561
5112 ลย52001/2776 ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน 9 ตุลาคม 2561
5111 ลย 78101/523 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา นายประภา นามยา 9 ตุลาคม 2561
5110 ลย 78101/522 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา นางสาววารุณี พราหมนิล 9 ตุลาคม 2561
5109 ลย 78101/521 ส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และมีความประสงค์ขอผ่อนผัน เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2523 9 ตุลาคม 2561
5108 ลย77202/630 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 9 ตุลาคม 2561
5107 ลย52003/2775 ตรวจสอบข้อร้องเรียนการปล่อยสิ่งปฏิกูลไหลลงบริเวณโรงเรียนอนุบาลชื่นจิต 9 ตุลาคม 2561
5106 ลย77202/629 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 9 ตุลาคม 2561
5105 ลย77202/628 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 9 ตุลาคม 2561
5104 ลย52002/2774 การขอคัดลอกข้อมูลที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 9 ตุลาคม 2561
5103 ลย52004/2773 การตรวจสอบการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลเมืองเลย 9 ตุลาคม 2561
5102 ลย52004/2772 ขอข้อมูลเพื่อทำเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 9 ตุลาคม 2561
5101 ลย 0032.006/4535 ส่งผลการคัดเลือกทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา2562 9 ตุลาคม 2561
5100 ลย52004/2771 ขอข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 9 ตุลาคม 2561
5099 ลย52006/2770 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 9 ตุลาคม 2561
5098 ลย52006/2769 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 9 ตุลาคม 2561
5097 ลย 79102/444 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 9 ตุลาคม 2561
5096 ลย 79102/443 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 9 ตุลาคม 2561
5095 ลย 79102/442 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 9 ตุลาคม 2561
5094 ลย 79102/441 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 9 ตุลาคม 2561
5093 ลย 79102/440 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 8 ตุลาคม 2561
5092 ลย 79102/439 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 8 ตุลาคม 2561
5091 ลย52003/2768 เสียงดังจากเครื่องทำควมเย็นร้าน P-Mart 8 ตุลาคม 2561
5090 ลย52003/2767 ขอให้ตรวจสอบสงสัยว่ามีสารปนเปื้อนในไส้ตัน 8 ตุลาคม 2561
5089 ลย52003/2766 ขอให้ตรวจสอบสงสัยว่ามีสารปนเปื้อนในไส้ตัน 8 ตุลาคม 2561
5088 ลย52001/2765 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 8 ตุลาคม 2561
5087 ลย52005/2764 การแข่งขันกีฬานักเรียรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยฯ 8 ตุลาคม 2561
5086 ลย52001/2763 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 8 ตุลาคม 2561
5085 ลย 78101/520 ขอส่งตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีต 8 ตุลาคม 2561
5084 ลย 0032.001.3/4509 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 ตุลาคม 2561
5083 ลย52001/2759 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว 8 ตุลาคม 2561
5082 ลย 76702/655 หนังสือรับรองเงินเดือน นายอภิรักษ์ แย้มฏีกา 8 ตุลาคม 2561
5081 ลย 78101/519 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 8 ตุลาคม 2561
5080 ลย 0032.001.1/4508 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 8 ตุลาคม 2561
5079 ลย 0032.001.1/4507 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 8 ตุลาคม 2561
5078 ลย 0032.001.1/4506 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 8 ตุลาคม 2561
5077 ลย 0032.001.1/4505 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 8 ตุลาคม 2561
5076 ลย 0032.001.1/4504 ขอส่งคืนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ)นข 1641เลยและรถน้ำ 81-0640เลย 8 ตุลาคม 2561
5075 ลย 0032.001.1/4503 ขอส่งคืนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถานต์ราชการ)นข 1320เลย 8 ตุลาคม 2561
5074 ลย 79301/415 ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ื2561 8 ตุลาคม 2561
5073 ลย 79301/414 ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ื2561 8 ตุลาคม 2561
5072 ลย 0032.001.3/4500 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 8 ตุลาคม 2561
5071 ลย 0023.3/490 การสำรวจความต้องการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ตุลาคม 2561
5070 ลย52003/2758 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 8 ตุลาคม 2561
5069 ลย52003/2757 การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ 8 ตุลาคม 2561
5068 ลย 52206/1444 ขอรับความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง 8 ตุลาคม 2561
5067 ลย71201/554 แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน 8 ตุลาคม 2561
5066 ลย52003/2755 ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลส่งต่อผู้ป่วยไร้ญาติที่มีอาการทางจิตในชุมชน 8 ตุลาคม 2561
5065 ลย52003/2754 ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลส่งต่อผู้ป่วยไร้ญาติที่มีอาการทางจิตในชุมชน 8 ตุลาคม 2561
5064 ลย52003/2753 ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลส่งต่อผู้ป่วยไร้ญาติที่มีอาการทางจิตในชุมชน 8 ตุลาคม 2561
5063 ลย52003/2752 ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลส่งต่อผู้ป่วยไร้ญาติที่มีอาการทางจิตในชุมชน 8 ตุลาคม 2561
5062 ลย52003/2751 ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลส่งต่อผู้ป่วยไร้ญาติที่มีอาการทางจิตในชุมชน 8 ตุลาคม 2561
5061 ลย52003/2750 การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 8 ตุลาคม 2561
5060 ลย52003/2749 การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 8 ตุลาคม 2561
5059 ลย52003/2747 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 8 ตุลาคม 2561
5058 ลย52001/2745 ข้าราชการขอโอน 5 ตุลาคม 2561
5057 ลย52001/2744 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 5 ตุลาคม 2561
5056 ลย52002/2743 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 ตุลาคม 2561
5055 ลย52001/2742 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 ตุลาคม 2561
5054 ลย52001/2741 การตรวจทรัพย์รับจำนำที่เก็บรักษาไว้ของสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑ 5 ตุลาคม 2561
5053 ลย52005/2736 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 5 ตุลาคม 2561
5052 ลย52005/2733 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 5 ตุลาคม 2561
5051 ลย52005/2732 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 5 ตุลาคม 2561
5050 ลย52005/2731 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 5 ตุลาคม 2561
5049 ลย52005/2730 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 5 ตุลาคม 2561
5048 ลย52005/2729 รายงานการรับการจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 5 ตุลาคม 2561
5047 ลย 0618/2058 การจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ 5 ตุลาคม 2561
5046 ลย 76702/653 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 5 ตุลาคม 2561
5045 ลย 76702/652 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 5 ตุลาคม 2561
5044 ลย 76702/651 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 5 ตุลาคม 2561
5043 ลย 76702/650 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 5 ตุลาคม 2561
5042 ลย 76702/649 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคาร 5 ตุลาคม 2561
5041 ลย 76702/648 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคาร 5 ตุลาคม 2561
5040 ลย 76702/647 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคาร 5 ตุลาคม 2561
5039 ลย 76702/646 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 5 ตุลาคม 2561
5038 ลย 0032.007/4482 ส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคอาหารเปนพิษ 5 ตุลาคม 2561
5037 ลย 0032.003/4481 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 5 ตุลาคม 2561
5036 ลย 78101/518 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2561
5035 ลย 78101/517 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2561
5034 ลย 78101/516 ขอส่งรายงานการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 4 ตุลาคม 2561
5033 ลย 78101/515 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 4 ตุลาคม 2561
5032 ลย 78101/514 ส่งรายงานการคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลโคกใหญ่ 4 ตุลาคม 2561
5031 ลย 52104/784 ขออนุญาตซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนทางหลวงบริเวณสามแยกสาธารณสุขอำเชียงคาน 4 ตุลาคม 2561
5030 ลย72501.3/577 การสำรวจข้อมูลการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์เพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ 4 ตุลาคม 2561
5029 ลย72501.3/576 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 4 ตุลาคม 2561
5028 ลย52003/2718 ขอเชิญร่วมประชุมเสนอแผนและโครงการลดก๊าวเรือนกระจกและการรับฟังความคิดเห็น 4 ตุลาคม 2561
5027 ลย52001/2717 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี ๒๕๖๑ 4 ตุลาคม 2561
5026 ลย52001/2716 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี ๒๕๖๑ 4 ตุลาคม 2561
5025 ลย52002/2711 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 4 ตุลาคม 2561
5024 ลย52004/2705 ขออนุญาตซ่อมแซมประตูน้ำในเชตเทศบาลเมืองเลย 4 ตุลาคม 2561
5023 ลย52004/2703 ขออนุญาตซ่อมแซมประตูน้ำในเชตเทศบาลเมืองเลย 4 ตุลาคม 2561
5022 ลย 78101/513 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 4 ตุลาคม 2561
5021 ลย77202/611 แจ้งการโอนเงินรายได้แผ่นดิน 4 ตุลาคม 2561
5020 ลย52001/2697 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 4 ตุลาคม 2561
5019 ลย 0032.001.3/4444 ปิดประกาศประกวดราคา 4 ตุลาคม 2561
5018 ลย 0032.001.3/4443 การลงประกาศประกวดราคา 4 ตุลาคม 2561
5017 ลย52002/2692 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 4 ตุลาคม 2561
5016 ลย 0032.001.3/4442 ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวดราคา 4 ตุลาคม 2561
5015 ลย52001/2691 การลงทะเบียนขอรับรหัสประจำตัวสำหรับผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ 4 ตุลาคม 2561
5014 ลย 0023.2/486 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปกิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ 2561 3 ตุลาคม 2561
5013 ลย 76701/642 อนุญาตให้เเต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการและเลือกสรรพนักงานจ้าง 3 ตุลาคม 2561
5012 ลย52001/2688 ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 ตุลาคม 2561
5011 ลย52001/2687 ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 ตุลาคม 2561
5010 ลย52001/2686 ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 ตุลาคม 2561
5009 ลย52001/2685 ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 ตุลาคม 2561
5008 ลย52001/2684 ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 ตุลาคม 2561
5007 ลย 76701/641 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 3 ตุลาคม 2561
5006 ลย 0032.001.3/4417 รายงานการพิจารณาผลการปรับปรุงร่างประกาศฯ 3 ตุลาคม 2561
5005 ลย 0032.007/4404 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไอกรน 2 ตุลาคม 2561
5004 ลย52001/2682 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 ตุลาคม 2561
5003 ลย52001/2681 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 2 ตุลาคม 2561
5002 ลย52001/2680 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 ตุลาคม 2561
5001 ลย52001/2675 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 2 ตุลาคม 2561
5000 ลย74702/401 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 2 ตุลาคม 2561
4999 ลย 78101/512 ขอลาออกจากการเป้นสมาชิกกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2 ตุลาคม 2561
4998 ลย 78101/511 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2561
4997 ลย 78101/510 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2561
4996 ลย 0032.001.3/4387 ปลดประกาศประกวดราคา 2 ตุลาคม 2561
4995 ลย 0032.001.3/4386 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ตุลาคม 2561
4994 ลย 0032.001.3/4385 ปลดประกาศประกวดราคา 2 ตุลาคม 2561
4993 ลย 0032.001.3/4384 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ตุลาคม 2561
4992 ลย 0032.001.3/4383 ปลดประกาศประกวดราคา 2 ตุลาคม 2561
4991 ลย 0032.001.3/4382 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ตุลาคม 2561
4990 ลย 0032.001.3/4381 ปลดประกาศประกวดราคา 2 ตุลาคม 2561
4989 ลย 0032.001.3/4380 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ตุลาคม 2561
4988 ลย 0032.001.3/4379 ปลดประกาศประกวดราคา 2 ตุลาคม 2561
4987 ลย 0032.001.3/4378 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ตุลาคม 2561
4986 ลย 78101/509 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2561
4985 ลย 76701/640 ขอความอนุเคราะห์เเจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 2 ตุลาคม 2561
4984 ลย 78101/508 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2561
4983 ลย 0032.001.3/4374 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 2 ตุลาคม 2561
4982 ลย 0032.001.3/4373 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 2 ตุลาคม 2561
4981 ลย 0032.001.3/4372 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 2 ตุลาคม 2561
4980 ลย 0032.001.3/4371 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 2 ตุลาคม 2561
4979 ลย 0032.001.3/4370 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 2 ตุลาคม 2561
4978 ลย52006/2670 การจดทะเบียนพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2561
4977 ลย52006/2669 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 1 ตุลาคม 2561
4976 ลย52006/2668 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 1 ตุลาคม 2561
4975 ลย52006/2666 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ตุลาคม 2561
4974 ลย 78101/507 ขอส่งแบบ(ดร.02 ส่วนที่ 1)ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ตุลาคม 2561
4973 ลย 79301/400 รายงานผลการปฎิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 1 ตุลาคม 2561
4972 ลย 79301/399 รายงานผลการปฎิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561 1 ตุลาคม 2561
4971 ลย 0032.001.3/4359 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4970 ลย 0032.001.3/4358 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4969 ลย 78101/506 ขอยอด Statement 1 ตุลาคม 2561
4968 ลย 0032.001.3/4357 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4967 ลย 0032.001.3/4356 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4966 ลย 0032.001.3/4355 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4965 ลย 0032.001.3/4354 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4964 ลย 0032.001.3/4353 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4963 ลย 78101/505 รายงานการแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 1 ตุลาคม 2561
4962 ลย 78101/504 รายงานแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 1 ตุลาคม 2561
4961 ลย52001/2663 ตอบรับการศึกษาดูงาน 28 กันยายน 2561
4960 ลย52001/2662 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 28 กันยายน 2561
4959 ลย52001/6 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ (ปธ.) 28 กันยายน 2561
4958 ลย52001/1 ส่งบัญชีรับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 กันยายน 2561
4957 ลย52002/2661 ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 28 กันยายน 2561
4956 ลย52005/2659 ส่งสำเนาเทศบัญญัติ 28 กันยายน 2561
4955 ลย52002/2658 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) 28 กันยายน 2561
4954 ลย 76702/639 โอนเงินเข้าบัญชี อบต.ศรีฐาน 28 กันยายน 2561
4953 ลย52002/2656 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2560 28 กันยายน 2561
4952 ลย52004/2654 ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว 28 กันยายน 2561
4951 ลย 78101/503 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบดิน 28 กันยายน 2561
4950 ลย 75001/343 รายงานรณีไม่ประสงค์ขอรับการประเมินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆประจำปี ๒๕๖๒ 28 กันยายน 2561
4949 ลย 75001/342 รายงานการจัดซื้อวัคซีน การฉีดวัคซีน และการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี่ยงสัตว์หรือ 28 กันยายน 2561
4948 ลย 78101/502 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อนำมาตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ 28 กันยายน 2561
4947 ลย74702/396 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (จ้างเหมาปรับเกลี่ยและกองขยะ บริเวรขยะ อบต.ท่าลี่) 28 กันยายน 2561
4946 ลย74702/395 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ก่อสร้างฝายอานม้าห้วยชะนา หมู่ที่ 8 บ้านน้ำกระโทม) 28 กันยายน 2561
4945 ลย 78101/501 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 กันยายน 2561
4944 ลย74702/394 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ก่อสร้างลาน คสล.ป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านวังขาม) 28 กันยายน 2561
4943 ลย 78101/500 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 กันยายน 2561
4942 ลย74702/393 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอนวนาราม หมู่ที่ 7 บ้านชลประทาน) 28 กันยายน 2561
4941 ลย74702/392 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ปรับปรุงถนนการเกษตร 3 สาย) 28 กันยายน 2561
4940 ลย74702/391 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกอีโป๊ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง) 28 กันยายน 2561
4939 ลย 78101/499 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 28 กันยายน 2561
4938 ลย74702/390 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวัสดิ์ 5 หมู่ 4 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย) 28 กันยายน 2561
4937 ลย74702/389 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ซ่อมแซมถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายห้วยป่าขีหมู่ที่ 9 บ้านกกก้านเหลือง) 28 กันยายน 2561
4936 ลย 78101/498 หนังสือรับรองเงินเดือน 28 กันยายน 2561
4935 ลย 78101/497 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ อบต.โคกใหญ่ 28 กันยายน 2561
4934 ลย74702/388 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (1.ติดตั้งประตูตะแกรงเหล็ก 2. ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก ศพด.กกก้านเหลือง) 28 กันยายน 2561
4933 ลย 76701/638 ขอความอนุเคราะห์ยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 28 กันยายน 2561
4932 ลย74702/387 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ซ่อมแซมถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลท์ติก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 5 บ้านยาง) 28 กันยายน 2561
4931 ลย 76701/636 ขอความอนุเคราะห์ยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ 28 กันยายน 2561
4930 ลย 76701/635 อนุญาตให้เเต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 28 กันยายน 2561
4929 ลย52001/2648 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 กันยายน 2561
4928 ลย 79301/393 ส่งแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 28 กันยายน 2561
4927 ลย 79301/392 ส่งแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 28 กันยายน 2561
4926 ลย52001/2647 การโอนพนักงานเทศบาล 27 กันยายน 2561
4925 ลย52001/2646 การโอนพนักงานเทศบาล 27 กันยายน 2561
4924 ลย52001/2645 การโอนพนักงานเทศบาล 27 กันยายน 2561
4923 ลย52001/2644 การโอนพนักงานเทศบาล 27 กันยายน 2561
4922 ลย52001/2643 การโอนพนักงานเทศบาล 27 กันยายน 2561
4921 ลย52001/2642 การโอนพนักงานเทศบาล 27 กันยายน 2561
4920 ลย52001/2641 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 27 กันยายน 2561
4919 ลย52001/2640 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 27 กันยายน 2561
4918 ลย77202/592 นำฝากธนาคารออมสิน 27 กันยายน 2561
4917 ลย52001/2639 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.หนองคาย) 27 กันยายน 2561
4916 ลย 76701/631 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 27 กันยายน 2561
4915 ลย 78101/496 หนังสือรับรองเงินเดือน 27 กันยายน 2561
4914 ลย 0032.003/4287 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 27 กันยายน 2561
4913 ลย 78101/495 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 27 กันยายน 2561
4912 ลย 78101/494 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 27 กันยายน 2561
4911 ลย 76702/629 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 27 กันยายน 2561
4910 ลย 76702/628 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 27 กันยายน 2561
4909 ลย52005/2633 ส่งตัวบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการอบรม หลักสูตร "อำนวยการท้องถิ่น" ระดับสูง รุ่นที่ 1 27 กันยายน 2561
4908 ลย 0032.001.3/4283 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (เคพีอิควิปเม้นต์) 27 กันยายน 2561
4907 ลย77202/590 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ค่ารักษาพยาบาล) 27 กันยายน 2561
4906 ลย77202/589 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 27 กันยายน 2561
4905 ลย 0032.003/4282 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 27 กันยายน 2561
4904 ลย 0032.001.3/4281 การปิดประกาศร่างประกวดราคา 27 กันยายน 2561
4903 ลย 0032.003/4280 ขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และส่งต่อผู้ป่วยข้ามจังหวัด 27 กันยายน 2561
4902 ลย 0032.001.3/4279 การลงร่างประกวดราคา 27 กันยายน 2561
4901 ลย 0032.001.3/4278 การปิดประกาศราคากลาง 27 กันยายน 2561
4900 ลย 0032.001.3/4277 การประกาศราคากลาง 27 กันยายน 2561
4899 ลย52004/2630 ขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างประติมากรรมผีตาโขนเล่นลม 26 กันยายน 2561
4898 ลย 0032.001.3/4204 รายงานขอซื้อ 26 กันยายน 2561
4897 ลย 78101/493 ขอยอด Statement 26 กันยายน 2561
4896 ลย 78101/492 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 กันยายน 2561
4895 ลย52001/2626 พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 26 กันยายน 2561
4894 ลย72501.3/559 ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส 26 กันยายน 2561
4893 ลย72501.3/558 ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส 26 กันยายน 2561
4892 ลย52001/2625 ส่งบัญชีรับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 กันยายน 2561
4891 ลย52003/2624 ขอความร่สมมือส่งรายชื่อผู้ให้บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม)ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 กันยายน 2561
4890 ลย 0032.001.3/4196 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 26 กันยายน 2561
4889 ลย 0032.001.3/4195 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 26 กันยายน 2561
4888 ลย 52206/1401 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง 26 กันยายน 2561
4887 ลย52001/2623 ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิง 26 กันยายน 2561
4886 ลย77201/574 ขอให้มาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบรับรองสถานะครัวเรือน (แบบดร.02 ส่วนที่ 1) 26 กันยายน 2561
4885 ลย52001/2622 การจัดซื้อเรือท้องแบนตามโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน 26 กันยายน 2561
4884 ลย52006/2620 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 กันยายน 2561
4883 ลย 0032.001.3/4160 การปิดประกาศประกวดราคา 26 กันยายน 2561
4882 ลย 0032.001.3/4159 การลงประกาศประกวดราคา 26 กันยายน 2561
4881 ลย 0032.001.2/4139 ขอความอนุเคราะห์ 25 กันยายน 2561
4880 ลย52006/2619 ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 25 กันยายน 2561
4879 ลย52004/2618 ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 25 กันยายน 2561
4878 ลย52004/2617 ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 25 กันยายน 2561
4877 ลย72501.3/556 รายงานผลการตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน 25 กันยายน 2561
4876 ลย 74001//218 แบบตอบรับการประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด 25 กันยายน 2561
4875 ลย 76701/627 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 25 กันยายน 2561
4874 ลย 76701/626 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน 2561
4873 ลย 76702/625 รายงานผลการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 กันยายน 2561
4872 ลย 76702/624 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 กันยายน 2561
4871 ลย 76702/623 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 กันยายน 2561
4870 ลย 76702/622 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีฐาน 25 กันยายน 2561
4869 ลย 0032.001.3/4115 รายงานขอซื้อ 25 กันยายน 2561
4868 ลย 0032.001.3/4111 การปิดประกาศราคากลาง 25 กันยายน 2561
4867 ลย 0032.001.3/4110 การประกาศราคากลาง 25 กันยายน 2561
4866 ลย 0034/629 เงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 25 กันยายน 2561
4865 ลย 0032.001.3/4106 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 25 กันยายน 2561
4864 ลย 0032.001.3/4105 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 25 กันยายน 2561
4863 ลย 78101/489 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
4862 ลย 0032.001.2/4103 แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล 25 กันยายน 2561
4861 ลย 0032.001.2/4102 แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล 25 กันยายน 2561
4860 ลย52001/2615 หนังสือรับรอง 25 กันยายน 2561
4859 ลย52001/2614 หนังสือรับรอง 25 กันยายน 2561
4858 ลย52001/2612 รายงานเหตุอัคคีภัยชุมชนบ้านนาเขิน 25 กันยายน 2561
4857 ลย52003/2609 ขอเชิญร่วมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ 25 กันยายน 2561
4856 กห 0482.1.381//2 แบบตอบรับการเข้าประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 25 กันยายน 2561
4855 ลย52001/2606 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 25 กันยายน 2561
4854 ลย 0032.001.3/4089 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ภูเรือบุ๊คส์) 24 กันยายน 2561
4853 ลย 0032.010/4084 ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา 24 กันยายน 2561
4852 ลย 0026/6 ให้ข้าราชการมารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 24 กันยายน 2561
4851 ลย52001/2593 ตอบรับการรับนักศึกษาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 24 กันยายน 2561
4850 ลย 0032.001.3/4047 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (นายบัวพิษ จันสด) 22 กันยายน 2561
4849 ลย 0032.007/4034 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)เพื่อรองรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 21 กันยายน 2561
4848 ลย 0032.007/4033 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)เพื่อรองรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 21 กันยายน 2561
4847 ลย52006/2591 ญัญติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 กันยายน 2561
4846 52001.8/2586 ส่งบัญชีรับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 กันยายน 2561
4845 52001.8/2585 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 21 กันยายน 2561
4844 ลย 0032.003/4027 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 21 กันยายน 2561
4843 ลย 0032.003/4026 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน๒๕๖๑ 21 กันยายน 2561
4842 ลย 0032.001.3/4025 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (นายบุญชัย สอนพรหม) 21 กันยายน 2561
4841 ลย52004/2580 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 21 กันยายน 2561
4840 ลย52004/2579 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 21 กันยายน 2561
4839 ลย52005/2578 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่ผู้มีอำนาจเบิก-ถอนเงิน "เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล" 21 กันยายน 2561
4838 ลย52001/2572 ขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ และต่างประเทศ 21 กันยายน 2561
4837 ลย 78101/488 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 21 กันยายน 2561
4836 ลย 78101/487 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 21 กันยายน 2561
4835 ลย 0034/621 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1(ครั้งที่ 1) 20 กันยายน 2561
4834 ลย52001/2570 การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านฯ 20 กันยายน 2561
4833 ลย52005/2569 ส่งข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 20 กันยายน 2561
4832 ลย52002/2568 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 20 กันยายน 2561
4831 ลย52001/2566 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 20 กันยายน 2561
4830 ลย 78101/486 ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 20 กันยายน 2561
4829 ลย77202/561 ขอรังวัดและตรวจสอบลำรางสาธารณะห้วยหุ้ง 20 กันยายน 2561
4828 ลย 78101/485 ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 20 กันยายน 2561
4827 ลย 75001/341 การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ลดปริมาณและคัดแยกขยะ 20 กันยายน 2561
4826 ลย 78101/484 ตอบรับการสนับสนุนบุคลากรด้านช่างและวิศวกรในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายน้ำล้นห้วยขยาม 20 กันยายน 2561
4825 ลย 0032.001.1/3975 ขออนุญาลาพักผ่อน 20 กันยายน 2561
4824 ลย 0032.015/3974 ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง(รุ่นที่1) 20 กันยายน 2561
4823 ลย 0032.007/3973 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 20 กันยายน 2561
4822 ลย 76702/614 ส่งเงินชำระค่าแบบพิมพ์ 20 กันยายน 2561
4821 ลย 78101/483 ชี้แจงข้อร้องเรียนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์ส่งกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 20 กันยายน 2561
4820 ลย52004/2564 เขิญคณะกรรมการตรวจรับงาน 20 กันยายน 2561
4819 ลย52004/2563 เชิญคณะกรรมการตรวจรับงานบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยทั้งระบบโคกช้างไห้ 20 กันยายน 2561
4818 ลย52001/2562 หนังสือรับรอง 20 กันยายน 2561
4817 ลย52001/2561 หนังสือรับรอง 20 กันยายน 2561
4816 ลย52001/2560 หนังสือรับรอง 20 กันยายน 2561
4815 ลย 0032.006/3952 แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ 20 กันยายน 2561
4814 ลย 0032.001.3/3936 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (นายทองยุทธ) 19 กันยายน 2561
4813 ลย 0032.001.3/3935 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (นายดำรงค์ กรมทอง) 19 กันยายน 2561
4812 ลย 0032.001.3/3933 รายงานผลการขายพัสดุ 19 กันยายน 2561
4811 ลย 0032.015/3928 ขอส่งสำเนาเอกสารประกอบการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสนักงานประจำสำนักนายทะเบียนจังหวัด 19 กันยายน 2561
4810 ลย 0032.001.3/3924 การปิดประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4809 ลย 0032.001.3/3922 การลงประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4808 ลย 0032.001.3/3921 การปิดประกาศราคากลาง 19 กันยายน 2561
4807 ลย 0032.001.3/3920 การประกาศราคากลาง 19 กันยายน 2561
4806 ลย52001/2559 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 19 กันยายน 2561
4805 ลย 76704/613 หนังสือรับรองเงินเดือน นางนิจติยา แผลงสูงเนิน 19 กันยายน 2561
4804 ลย 0032.001.3/3919 ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4803 ลย52005/2555 ขอส่งธงประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 กันยายน 2561
4802 ลย 75001/319 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 19 กันยายน 2561
4801 ลย 0013/847 แนวทางการปฏิบัติกรณีขอย้ายจุดบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ 19 กันยายน 2561
4800 ลย52001/2554 การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2561
4799 ลย52004/2553 การติดตั้งแผงเซลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 19 กันยายน 2561
4798 ลย52001/2552 การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2561
4797 ลย52004/67 การติดตั้งแผงเซลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 19 กันยายน 2561
4796 ลย 75001/318 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 19 กันยายน 2561
4795 ลย52001/2550 การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2561
4794 ลย52001/2549 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ในสถารประกอบการ 19 กันยายน 2561
4793 ลย52001/2548 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ในสถารประกอบการ 19 กันยายน 2561
4792 ลย52001/2547 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ในสถารประกอบการ 19 กันยายน 2561
4791 ลย52001/2546 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ในสถารประกอบการ 19 กันยายน 2561
4790 ลย52001/2545 รายงานการฝึกซ้อมหนีไฟ 19 กันยายน 2561
4789 ลย52001/2544 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ในสถารประกอบการ 19 กันยายน 2561
4788 ลย52005/2542 การรับโอนข้าราชการครู 19 กันยายน 2561
4787 ลย52003/2541 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 19 กันยายน 2561
4786 ลย52003/2539 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 19 กันยายน 2561
4785 ลย 76701/612 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 19 กันยายน 2561
4784 ลย 0032.001.3/3914 รายงานขอซื้อ 19 กันยายน 2561
4783 ลย 0032.001.3/3913 การปิดประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4782 ลย 0032.001.3/3912 การลงประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4781 ลย 0032.001.3/3911 การปิดประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4780 ลย 0032.001.3/3910 การลงประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4779 ลย 0032.001.3/3909 การปิดประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4778 ลย 0032.001.3/3908 การลงประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4777 ลย 0032.001.3/3907 การปิดประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4776 ลย 0032.001.3/3906 การลงประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4775 ลย 78101/482 แจ้งผู้ใช้น้ำปะปา 19 กันยายน 2561
4774 ลย 79102/413 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
4773 ลย 79102/412 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 19 กันยายน 2561
4772 ลย 79102/411 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
4771 ลย52001/2535 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2561
4770 ลย52001/2534 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2561
4769 ลย 0032.001.3/3902 การปิดประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4768 ลย 0032.001.3/3901 การประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4767 ลย 0032.001.3/3900 การปิดประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4766 ลย 0032.001.3/3899 การประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4765 ลย 0032.001.3/3898 การปิดประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4764 ลย 0032.001.3/3897 การประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4763 ลย 0032.001.3/3896 การปิดประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4762 ลย 0032.001.3/3895 การประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4761 ลย 78101/481 ขอยอด Statement 18 กันยายน 2561
4760 ลย52005/2533 ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาพร้อมเครื่องมือในการจัดทำทุ่นลอยน้ำ 18 กันยายน 2561
4759 ลย 78101/480 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ25612 18 กันยายน 2561
4758 ลย 78101/479 รายงานกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการ 1 ตำบลซ่อม1ตำบลสร้าง 2561 18 กันยายน 2561
4757 ลย 76701/611 การขอความช่วยเหลือถนนเข้าบ้าน 18 กันยายน 2561
4756 ลย52001/2532 ส่งบัญชีรับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 กันยายน 2561
4755 ลย 0023.5/457 รายงานข้อมูลค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร และค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ปี 2561 – 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 18 กันยายน 2561
4754 ลย 78101/478 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิภารัตน์ นามวงษ์ 18 กันยายน 2561
4753 ลย 76702/610 ขอส่งสำเนาใบเสร็จ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 โครงการ 18 กันยายน 2561
4752 ลย 78101/477 หนังสือรับรองบุคคล นางสาวสุรางรัตน์ ทองสุข 18 กันยายน 2561
4751 ลย 0032.001.3/3861 รายงานขอซื้อ 18 กันยายน 2561
4750 ลย 0032.001.3/3860 รายงานขอซื้อ 18 กันยายน 2561
4749 ลย 0032.001.3/3859 รายงานขอซื้อ 18 กันยายน 2561
4748 ลย 0032.001.3/3858 รายงานขอซื้อ 18 กันยายน 2561
4747 ลย 0032.015/3851 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2561 18 กันยายน 2561
4746 ลย 0032.001.3/3849 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (บ.รุ่งเรืองวังสะพุง) 18 กันยายน 2561
4745 ลย 0032.001.3/3840 ขออนุมัติขายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา 18 กันยายน 2561
4744 ลย 0032.001.3/3839 ขอซื้อแท็บเล็ต 18 กันยายน 2561
4743 ลย 0032.001.3/3838 ขอซื้อแท็บเล็ต 18 กันยายน 2561
4742 ลย 78101/476 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสุรชัย นิกรสุข 18 กันยายน 2561
4741 ลย 78101/475 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 18 กันยายน 2561
4740 ลย 78101/474 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 18 กันยายน 2561
4739 ลย52002/2528 ขอจัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 18 กันยายน 2561
4738 ลย52006/2527 การจดทะเบียนพาณิชย์ 18 กันยายน 2561
4737 ลย 0032.001.3/3824 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4736 ลย52002/2525 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 17 กันยายน 2561
4735 ลย52002/2524 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 17 กันยายน 2561
4734 ลย 0032.001.3/3822 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4733 ลย 78101/473 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 17 กันยายน 2561
4732 ลย52004/2521 ขอให้สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระะบบไฟฟ้าและสายสื่อสารใต้ดิน 17 กันยายน 2561
4731 มท 5308.4/ลย/3 แบบตอบรับ เข้าร่วมประชุม เว้าจาพาข้าวงาย ประจำเดือนกันยายน 2561 17 กันยายน 2561
4730 ลย 0032.001.3/3794 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4729 ลย 0032.001.3/3793 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4728 ลย 0032.001.3/3792 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4727 ลย 0032.001.3/3791 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4726 ลย 0032.001.3/3790 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4725 ลย52001/2520 พนักงานสถานธนานุบาลขออยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ที่แห่งเดิม 17 กันยายน 2561
4724 ลย52001/2519 พนักงานสถานธนานุบาลขออยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ที่แห่งเดิม 17 กันยายน 2561
4723 ลย 78101/472 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ10 17 กันยายน 2561
4722 ลย 78101/471 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 17 กันยายน 2561
4721 ลย 78101/470 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 17 กันยายน 2561
4720 ลย 78101/469 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 17 กันยายน 2561
4719 ลย52002/2515 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 17 กันยายน 2561
4718 ลย 0032.001.3/3782 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4717 ลย 0032.001.3/3781 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4716 ลย 0032.001.3/3780 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4715 ลย 0032.001.3/3779 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4714 ลย 0032.001.3/3777 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4713 ลย 78101/468 ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ งวด 4 17 กันยายน 2561
4712 ลย 78101/467 ส่งงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 17 กันยายน 2561
4711 ลย 78101/466 แจ้งมติที่-ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเลย 17 กันยายน 2561
4710 ลย 0034/616 แจ้งนิตยภัตเหลือจ่าย 17 กันยายน 2561
4709 ลย72501.3/539 ส่งใบอนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ 3 17 กันยายน 2561
4708 ลย 0032.003/3774 ขอความอนุเคราะห์ค่ายาในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 17 กันยายน 2561
4707 ลย52001/2513 ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน (ทต.หนองบัว) 17 กันยายน 2561
4706 ลย 75001/317 ส่งแบบติดตามประเมินผลโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 14 กันยายน 2561
4705 ลย52005/2512 ขอเชิญประชุม 14 กันยายน 2561
4704 ลย 78101/465 สอบถามตำแหน่งว่างและขอโอน(ย้าย) 14 กันยายน 2561
4703 ลย 0023.2/454 การแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 14 กันยายน 2561
4702 ลย 78101/464 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 14 กันยายน 2561
4701 ลย 0032.001.3/3758 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านต่อยอด) 14 กันยายน 2561
4700 ลย 78101/463 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 14 กันยายน 2561
4699 ลย 0032.001.3/3757 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านฟ้าใส) 14 กันยายน 2561
4698 ลย 0032.001.3/3756 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (หจก.ซุปเปอร์สปีด) 14 กันยายน 2561
4697 ลย 0032.007/3755 ขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับพื้นที่ 14 กันยายน 2561
4696 ลย 78101/462 รายงานให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่พ้นจากตำแหน่ง 14 กันยายน 2561
4695 ลย 78101/461 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบดิน 14 กันยายน 2561
4694 ลย 78101/460 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 14 กันยายน 2561
4693 ลย52003/2511 โรงขนมจีนส่งกลิ่นและเสียงรบกวน 14 กันยายน 2561
4692 ลย 0032.007/3754 การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)เพื่อรองรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 14 กันยายน 2561
4691 ลย52004/2507 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้ พรบ.งบประมาณรายจ่ายปรระจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง 14 กันยายน 2561
4690 ลย52006/2506 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 กันยายน 2561
4689 ลย 0032.001.2/3738 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4688 ลย 0032.001.2/3737 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4687 ลย 0032.001.2/3736 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4686 ลย 0032.001.2/3735 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4685 ลย 0032.001.2/3734 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4684 ลย 0032.001.2/3733 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4683 ลย 0032.001.2/3732 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4682 ลย 0032.007/3731 การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)เพื่อรองรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 13 กันยายน 2561
4681 ลย 76701/608 ขอส่งเเบบเสนอขอประสานโครงการพัฒนา สำหรับการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ อปท.ในเขตจังหวัดเลย 13 กันยายน 2561
4680 ลย 0032.007/3730 ขอสนับสนุนทีมสำรวจและรถยนต์ราชการ 13 กันยายน 2561
4679 ลย52005/2502 รายงานการรับการจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 13 กันยายน 2561
4678 ลย52005/2501 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 13 กันยายน 2561
4677 ลย52005/2500 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 13 กันยายน 2561
4676 ลย52005/2499 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 13 กันยายน 2561
4675 ลย52005/2498 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 13 กันยายน 2561
4674 ลย 75001/316 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 13 กันยายน 2561
4673 ลย52005/2497 แจ้งข้อขัดข้องการขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก 6 ล้อ 13 กันยายน 2561
4672 ลย52005/2495 ขอยื่นเอกสารขอววีซ่านักเรียน (ED) ให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ 12 กันยายน 2561
4671 ลย52005/2494 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือน เม.ย. 2561 12 กันยายน 2561
4670 ลย75401/186 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 12 กันยายน 2561
4669 ลย 75001/12 ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 12 กันยายน 2561
4668 ลย52004/2483 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย 12 กันยายน 2561
4667 ลย 0032.001.3/3698 ขออนุมัติดำเนินการขายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา 12 กันยายน 2561
4666 ลย 76701/606 รายงานพนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากราชการ (กรณีอายุครบ 60 ปี) 12 กันยายน 2561
4665 ลย 52206/1291 รายงานซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวณผล 12 กันยายน 2561
4664 ลย 52206/1290 ส่งแบบแผนขอประสานโครงการพัฒนาสำหรับการประสานและบูรณาการแผนการศึกษาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 12 กันยายน 2561
4663 ลย 0032.010/3684 ตอบข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ.11 11 กันยายน 2561
4662 ลย 0032.010/3682 การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 11 กันยายน 2561
4661 ลย 0034/601 ตรวจสอบข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัย 11 กันยายน 2561
4660 กษ0919.4/6 ขอส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมรับฟังนโยบายของนายกรัฐมนตรี 11 กันยายน 2561
4659 ลย52005/2480 ขอให่้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว 11 กันยายน 2561
4658 ลย52001/2479 ตอบรับเข้าศึีกษาดูงาน (ทต.โพธิ์ไชย) 11 กันยายน 2561
4657 ลย52004/2478 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุเหล็กโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยข้างปั๋มน้ำมันยอดชาย(ถนนพิพัฒนมงคงถึงทางเข้าปั๊มยอดชาย) 11 กันยายน 2561
4656 ลย52001/2477 ส่งบัญชีรับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 กันยายน 2561
4655 ลย52001/2476 รายงานการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่4 11 กันยายน 2561
4654 ลย 0023.5/449 ส่งรายละเอียดการจ่ายชำระค่าบริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ 11 กันยายน 2561
4653 ลย 78101/459 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบดิน 11 กันยายน 2561
4652 ลย 0023.5/448 รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า 11 กันยายน 2561
4651 ลย 0032.201.1.01/36 ขอขยายระยะเวลาขนย้ายเศษวัสดก่อสร้างและปรับพื้นที่ก่อส้รางอาคาร 11 กันยายน 2561
4650 ลย 72501.1/536 ส่งใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ยเงินฝากเงินสมบททุนส่งเสริมกิการเทศบาล 11 กันยายน 2561
4649 ลย 78101/458 ขอยอด Statement 11 กันยายน 2561
4648 ลย52001/2475 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น 11 กันยายน 2561
4647 ลย 76702/604 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561
4646 ลย52001/2474 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 กันยายน 2561
4645 ลย 0032.001.3/3652 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (หจก.พูลเงินทอง) 10 กันยายน 2561
4644 ลย77202/546 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยพระใหญ่ หมู่ 3 10 กันยายน 2561
4643 ลย77202/545 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าวัดใหม่เจริญธรรม หมู่ 2 10 กันยายน 2561
4642 ลย77202/544 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซำทองน้อย ซำเชียงโม หมู่ 4 10 กันยายน 2561
4641 ลย 52206/1280 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าประชุมและชี้แจงและอบรมระเบียบ กติกา การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ "น้ำตาลหวานเกมส์" 10 กันยายน 2561
4640 ลย 52206/1279 การอบรมระเบียบ กติกา การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ 10 กันยายน 2561
4639 ลย 78101/457 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 10 กันยายน 2561
4638 ลย 0023.5/444 รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 10 กันยายน 2561
4637 ลย 0032.001.1/3645 ขออนุญาตยกเลิกวันลาพักผ่อน 10 กันยายน 2561
4636 52001.8/2462 ส่ง จ.6 10 กันยายน 2561
4635 ลย 0032.001.3/3617 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (หจก.ศรีวังคำ) 7 กันยายน 2561
4634 ลย77202/543 แจ้งให้มาทำสัญญาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 7 กันยายน 2561
4633 ลย52002/2457 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 กันยายน 2561
4632 ลย52002/2456 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 กันยายน 2561
4631 ลย52002/2455 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 กันยายน 2561
4630 ลย52001/2454 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานทั่วไป 7 กันยายน 2561
4629 ลย72501.3/535 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่่ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 7 กันยายน 2561
4628 ลย 76701/597 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านนาโก สำหรับเป็นสถานที่ฝึก 7 กันยายน 2561
4627 ลย 76701/596 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 7 กันยายน 2561
4626 ลย52006/2450 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 7 กันยายน 2561
4625 ลย52006/2449 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 7 กันยายน 2561
4624 ลย 72501.1/534 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7 กันยายน 2561
4623 ลย 72501.1/533 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7 กันยายน 2561
4622 ลย 72501.1/532 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 7 กันยายน 2561
4621 ลย 72501.1/531 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 7 กันยายน 2561
4620 ลย 78101/451 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวเกสร ทองปั้น 7 กันยายน 2561
4619 ลย 75001/322 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 7 กันยายน 2561
4618 ลย 0032.001.2/3588 ขอเชิญร่วมประชุมแนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS 7 กันยายน 2561
4617 ลย52004/2448 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด 7 กันยายน 2561
4616 ลย52001/2447 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 7 กันยายน 2561
4615 ลย52001/2446 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 7 กันยายน 2561
4614 ลย52001/2445 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานทั่วไป 7 กันยายน 2561
4613 ลย 0032.001.3/3587 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 7 กันยายน 2561
4612 ลย 0032.001.3/3586 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 7 กันยายน 2561
4611 ลย52002/2441 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 6 กันยายน 2561
4610 ลย52002/2434 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 6 กันยายน 2561
4609 ลย 0034/588 ส่งข้อมูลรายบุคคลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 6 กันยายน 2561
4608 ลย 75001/321 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานจ้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 6 กันยายน 2561
4607 ลย 75001/320 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 6 กันยายน 2561
4606 ลย52003/2432 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 6 กันยายน 2561
4605 ลย52003/2431 กำหนดการส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 6 กันยายน 2561
4604 ลย52004/2428 ขอความอนุเคราะห์ย้านเสาไฟฟ้า 6 กันยายน 2561
4603 ลย 78101/450 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 6 กันยายน 2561
4602 ลย77202/536 แจ้งให้มาทำสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหมู่บ้านทางเข้าสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 1 5 กันยายน 2561
4601 ลย52005/2426 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ 5 กันยายน 2561
4600 ลย77901/500 ขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 5 กันยายน 2561
4599 ลย72501.2/529 ส่งเงินค่าณาปนกิจสงเคราะกห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2561 5 กันยายน 2561
4598 ลย 72501.1/528 แจ้งให้มาแก้ไขงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาขนาดเล้ก หมู่ที่ 5 5 กันยายน 2561
4597 ลย52001/2425 ให้โอนพนักงานเทศบาล 5 กันยายน 2561
4596 ลย 78101/449 ขอยอด Statement 5 กันยายน 2561
4595 ลย52005/2416 ส่งคืนหนังสือค้ำประกัน 5 กันยายน 2561
4594 ลย52001/2414 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 [km 5 กันยายน 2561
4593 ลย 78101/448 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดการแสดง (รำหน้าศพ) 5 กันยายน 2561
4592 ลย 0023.5/435 ร่วมสมทบกองผ้าป่ามหามงคลเพื่อสร้างกุฏิรับรอง 5 กันยายน 2561
4591 ลย 76702/591 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวดวงกมล ชินอาจ 5 กันยายน 2561
4590 ลย 0032.001.2/3547 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 5 กันยายน 2561
4589 ลย 78101/447 รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. 5 กันยายน 2561
4588 ลย 0032.001.3/3544 รายงานผลการประเมินราคาพัสดุ 5 กันยายน 2561
4587 ลย52003/2411 ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 กันยายน 2561
4586 ลย52003/2410 ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 กันยายน 2561
4585 ลย52003/2409 ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 กันยายน 2561
4584 ลย 76702/590 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 5 กันยายน 2561
4583 ลย 76702/589 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 5 กันยายน 2561
4582 ลย 76702/588 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 5 กันยายน 2561
4581 ลย 76702/587 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 5 กันยายน 2561
4580 ลย52001/2408 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 5 กันยายน 2561
4579 ลย52003/2407 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 5 กันยายน 2561
4578 ลย52001/2406 ขอผ่อนผันการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิก 5 กันยายน 2561
4577 ลย 78101/446 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 5 กันยายน 2561
4576 ลย 79102/396 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 5 กันยายน 2561
4575 ลย 0032.001.2/3543 แจ้งการโอนเงิน 4 กันยายน 2561
4574 ลย 0032.001.2/3542 แจ้งการโอนเงิน 4 กันยายน 2561
4573 ลย 0032.001.2/3541 แจ้งการโอนเงิน 4 กันยายน 2561
4572 ลย 0032.001.2/3540 แจ้งการโอนเงิน 4 กันยายน 2561
4571 ลย 0032.001.2/3539 แจ้งการโอนเงิน 4 กันยายน 2561
4570 ลย 0032.001.2/3538 แจ้งการโอนเงิน 4 กันยายน 2561
4569 ลย52004/2398 ขอขอบคุณการสนับสนุนเครื่องจักและกำลังพลร่วมกำจัดมูลฝอย 4 กันยายน 2561
4568 ลย52004/2397 ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสำหรับโครงการประติมากรรมผีตาโขนเล่นลม 4 กันยายน 2561
4567 ลย52001/2395 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 กันยายน 2561
4566 ลย52001/2394 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุด 4 กันยายน 2561
4565 ลย52001/2393 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 4 กันยายน 2561
4564 ลย 72501.1/527 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับซื้อขยะ กองทุนขยะทองคำฯ 4 กันยายน 2561
4563 ลย52005/2387 ขอส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย 4 กันยายน 2561
4562 กษ 0815.10//2 hkyiy 4 กันยายน 2561
4561 กษ 0815.10//1 hkyiy 4 กันยายน 2561
4560 ลย 71601/615 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 4 กันยายน 2561
4559 ลย52001/2385 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 กันยายน 2561
4558 ลย52001/2384 ขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 กันยายน 2561
4557 ลย52001/2383 ขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 4 กันยายน 2561
4556 ลย 76701/583 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4555 ลย 76701/582 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4554 ลย 76701/581 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4553 ลย 76701/580 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4552 ลย 76701/579 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4551 ลย 76701/578 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4550 ลย 76701/577 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4549 ลย 76701/576 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4548 ลย52004/2382 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุลูกปูน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลย-ด่านซ้าย ซอย 12 4 กันยายน 2561
4547 ลย52004/2381 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุลูกปูน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลย-ด่านซ้าย ซอย 12 4 กันยายน 2561
4546 ลย52004/2380 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุลูกปูน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลย-ด่านซ้าย ซอย 12 4 กันยายน 2561
4545 ลย52005/2379 ส่งเงินชำระค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ 4 กันยายน 2561
4544 ลย 0032.001.3/3512 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ไทยพิพัฒน์) 3 กันยายน 2561
4543 ลย 0032.001.3/3511 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านอั๋นไดนาโม) 3 กันยายน 2561
4542 ลย52006/2378 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 กันยายน 2561
4541 ลย 0032.007/3508 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อดำเนินกิจกรรมสำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว 3 กันยายน 2561
4540 ลย 0032.015/3507 ส่งใบเสร็จรับเงิน โครงการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2561 3 กันยายน 2561
4539 ลย 76701/574 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสำรวย ยงเพ็ชร 3 กันยายน 2561
4538 ลย 79102/393 รายงานสขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561 3 กันยายน 2561
4537 ลย 72501.1/526 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 3 กันยายน 2561
4536 ลย 72501.1/524 ขอยกเลิกมติ ก.ทจ. เลย 3 กันยายน 2561
4535 ลย 0032.007/3499 ส่งแบบติดตามผู้ป่วยAFP 3 กันยายน 2561
4534 ลย 0006/16 ขอความอนุเคราะห์กางเต้นท์ 31 สิงหาคม 2561
4533 ลย 78101/444 จ่ายรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ประจำเดือน กันยายน2561 3 กันยายน 2561
4532 ลย 0032.001.3/3487 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (บ.ป้ายศิริ) 3 กันยายน 2561
4531 ลย 0032.001.3/3486 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (นายเพียง มีไหม) 3 กันยายน 2561
4530 ลย 0032.001.3/3485 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ที.เค.เฮ้าเฟอร์นิเจอร์) 3 กันยายน 2561
4529 ลย 0032.001.3/3484 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ต.ตังค์คอมฟอก) 3 กันยายน 2561
4528 ลย 0032.003/3482 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 3 กันยายน 2561
4527 ลย77901/491 ขอส่งแบบสรุปแผนงาน โครงการและงบประมาณ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลอาฮี 3 กันยายน 2561
4526 ลย 71601/605 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 3 กันยายน 2561
4525 ลย 0032.001.1/3448 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 4 คัน 31 สิงหาคม 2561
4524 ลย 0032.003/3447 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 31 สิงหาคม 2561
4523 ลย 0023.3/427 งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 31 สิงหาคม 2561
4522 ลย52001/2357 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 31 สิงหาคม 2561
4521 ลย 72501.1/521 ส่งบัญชีโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัมนาอำเภอ 4 ปี 31 สิงหาคม 2561
4520 ลย 78101/443 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 31 สิงหาคม 2561
4519 ลย 76702/573 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 สิงหาคม 2561
4518 ลย 76702/572 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 สิงหาคม 2561
4517 ลย 0032.001.3/3414 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 31 สิงหาคม 2561
4516 ลย 71601/602 เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 31 สิงหาคม 2561
4515 ลย 71601/601 เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 31 สิงหาคม 2561
4514 ลย 0017.5/421 ปักหมุดตำแหน่งการบริการประชาชนของ ศดธ.เพิ่มเติม และตอบแบบสำรวจความพร้อมของหน่วยงานในการยกเลิกการขอเอกสารราชกการจากประชาชน 31 สิงหาคม 2561
4513 ลย79301/355 รายงานผลการปฎิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
4512 ลย 0034/571 นิมนต์เป็นวิทยากร 31 สิงหาคม 2561
4511 ลย 0034/570 เชิญเป็นวิทยากร 31 สิงหาคม 2561
4510 ลย 0034/569 เชิญเป็นพิธีกรและวิทยากร 31 สิงหาคม 2561
4509 ลย 0034/568 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนฯ 31 สิงหาคม 2561
4508 ลย 0032.003/3405 ขออนุมัติเพิ่มโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 31 สิงหาคม 2561
4507 ลย 79102/391 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ 5 30 สิงหาคม 2561
4506 ลย 79102/390 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ 5 30 สิงหาคม 2561
4505 ลย 79102/389 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 จุดที่ 3 30 สิงหาคม 2561
4504 ลย 79102/388 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 จุดที่ 2 30 สิงหาคม 2561
4503 ลย 79102/387 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 30 สิงหาคม 2561
4502 ลย 79102/386 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 30 สิงหาคม 2561
4501 ลย 79102/385 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านสาระแพ หมู่ที่ 3 30 สิงหาคม 2561
4500 ลย 79102/384 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านผามุม หมู่ที่ 2 30 สิงหาคม 2561
4499 ลย 79102/383 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านผามุม หมู่ที่ 2 30 สิงหาคม 2561
4498 ลย 79102/382 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 จุดที่ 2 30 สิงหาคม 2561
4497 ลย 79102/381 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 30 สิงหาคม 2561
4496 ลย75401/185 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 สิงหาคม 2561
4495 ลย 0032.001.3/3388 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน ต.ตังค์ คอมฟอก) 30 สิงหาคม 2561
4494 ลย 76701/567 การดำเนินการโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ 30 สิงหาคม 2561
4493 ลย 76701/566 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด้กเเรกเกิด 30 สิงหาคม 2561
4492 ลย52001/2343 ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 30 สิงหาคม 2561
4491 ลย 0032.001.3/3385 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 30 สิงหาคม 2561
4490 ลย52004/2342 แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนฟากเลย ซอย 6 29 สิงหาคม 2561
4489 ลย52001/2341 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 29 สิงหาคม 2561
4488 ลย 78101/442 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 29 สิงหาคม 2561
4487 ลย 78101/441 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 29 สิงหาคม 2561
4486 ลย 78101/440 ขอส่งแผนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกใหญ่ 29 สิงหาคม 2561
4485 ลย52004/2340 ขอคัดค้านการล้อมเสาเพื่อปักหลักเขตที่ดิน 29 สิงหาคม 2561
4484 ลย52003/2338 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ” 29 สิงหาคม 2561
4483 ลย 78101/439 สอบถามตำแหน่งว่างและขอโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 29 สิงหาคม 2561
4482 ลย 0032.001.1/3359 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รสสจ.เลย) นข 2450เลย 29 สิงหาคม 2561
4481 ลย 0032.001.1/3357 ขออนุมัติลาพักผ่อน(นพ.สสจ.เลย)6-7,10-14กย.61 29 สิงหาคม 2561
4480 ลย 0032.001.3/3353 ขอความเห็นชอบจำหน่ายพัสดุ 29 สิงหาคม 2561
4479 ลย77202/519 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมี่ยง 1 29 สิงหาคม 2561
4478 ลย 0032.001.1/3348 ส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี(งานยาเสพติด) 28 สิงหาคม 2561
4477 ลย52001/2335 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 28 สิงหาคม 2561
4476 ลย52001/2334 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 28 สิงหาคม 2561
4475 ลย52001/2333 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 28 สิงหาคม 2561
4474 ลย 0032.003/3344 ส่งรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๑ 28 สิงหาคม 2561
4473 ลย 0032.003/3343 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 28 สิงหาคม 2561
4472 ลย 0032.001.3/3342 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 28 สิงหาคม 2561
4471 ลย 75001/306 รายงานการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปี2561 อบต.นาแขม 28 สิงหาคม 2561
4470 ลย52001/2331 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 สิงหาคม 2561
4469 ลย75401/186 การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 สิงหาคม 2561
4468 ลย 0032.001.1/3338 ขออนุมัติยืมเงินโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งบพัฒนาจังหวัด) 28 สิงหาคม 2561
4467 ลย 0034/556 แจ้งโอนเงินอุดหนุน ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน ส.ค.2561 28 สิงหาคม 2561
4466 ลย52002/2330 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 28 สิงหาคม 2561
4465 ลย 0032.001.3/3319 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 28 สิงหาคม 2561
4464 ลย 72501.1/517 ขอความอนุเคราะห์วิศวะรับรองแบบ 28 สิงหาคม 2561
4463 ลย 76701/562 ขอทราบความคืบหน้าการจัดหาที่ดินสำหรับจัดการขยะมูลฝอย 28 สิงหาคม 2561
4462 ลย 78101/438 ขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่าย กรณีส่งแบบผิดประเภท 27 สิงหาคม 2561
4461 ลย 78101/437 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 27 สิงหาคม 2561
4460 ลย52002/2319 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝังตะวันตก ช่วงที่ 3 27 สิงหาคม 2561
4459 ลย52002/2312 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝังตะวันตก ช่วงที่ 3 27 สิงหาคม 2561
4458 ลย52002/2311 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝังตะวันตก ช่วงที่ 3 27 สิงหาคม 2561
4457 ลย52002/2310 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งตะวันตก ช่วงที่ 3่ 27 สิงหาคม 2561
4456 ลย 78101/436 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
4455 ลย52001/2308 การยื่นคำร้องขอย้ายของพนักงานสถานธนานุบาล 27 สิงหาคม 2561
4454 ลย52001/2307 การยื่นคำร้องขอย้ายของพนักงานสถานธนานุบาล 27 สิงหาคม 2561
4453 ลย52001/2306 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 27 สิงหาคม 2561
4452 ลย52001/2305 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 27 สิงหาคม 2561
4451 ลย52004/2304 การบุกรุกที่ดินทางหลวง เทศบาล (ซอยช้างอินทร์) 27 สิงหาคม 2561
4450 ลย52005/2303 ขอความร่วมมือส่งหลักฐานนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ฯ 27 สิงหาคม 2561
4449 ลย52001/2302 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 27 สิงหาคม 2561
4448 ลย52001/2301 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 27 สิงหาคม 2561
4447 ลย52001/2300 ชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจกรรมเทศบาล 27 สิงหาคม 2561
4446 ลย 78101/435 หนังสือรับรองเงินเดือน นายจิระเดช พยัคฆพล 27 สิงหาคม 2561
4445 ลย 76702/560 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 27 สิงหาคม 2561
4444 ลย 76702/559 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 27 สิงหาคม 2561
4443 ลย 76702/558 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีฐาน 27 สิงหาคม 2561
4442 ลย 76703/557 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 27 สิงหาคม 2561
4441 ลย 76703/556 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 27 สิงหาคม 2561
4440 ลย 76703/555 หนังสือรับรองผลงาน 27 สิงหาคม 2561
4439 ลย 72501.1/514 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 27 สิงหาคม 2561
4438 ลย 72501.1/513 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 27 สิงหาคม 2561
4437 ลย 72501.1/512 ส่งเช็คชำระหนี้เงินกู้ของข้าราชการ 27 สิงหาคม 2561
4436 ลย 72501.1/511 ส่งเช็คชำระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการ 27 สิงหาคม 2561
4435 ลย72501.3/509 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขยายถนน 27 สิงหาคม 2561
4434 ลย 78401/183 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561 27 สิงหาคม 2561
4433 ลย52005/2296 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลฯ 24 สิงหาคม 2561
4432 ลย52001/2295 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์นิ้วมือ 24 สิงหาคม 2561
4431 ลย52001/2293 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 สิงหาคม 2561
4430 ลย52002/2292 ขอแก้ไขงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่น ๆ 24 สิงหาคม 2561
4429 ลย 75001/307 ขออนุญาตลาป่วย 24 สิงหาคม 2561
4428 ลย52005/2291 การรับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา 24 สิงหาคม 2561
4427 ลย 0023.3/413 จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม) 24 สิงหาคม 2561
4426 ลย52001/2287 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 24 สิงหาคม 2561
4425 ลย 0032.001.3/3249 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 24 สิงหาคม 2561
4424 ลย 0032.001.3/3248 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 24 สิงหาคม 2561
4423 ลย52006/2281 ขอส่งเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ 24 สิงหาคม 2561
4422 ลย52006/2280 ขอส่งเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ 24 สิงหาคม 2561
4421 ลย 78101/434 รายงานโครงการสนับสนุนการส่งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)(ตุลาคม 2558-กันยายน2559) 23 สิงหาคม 2561
4420 ลย52002/2277 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 23 สิงหาคม 2561
4419 ลย52002/2276 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งตะวันตก ช่วงที่ 3่ 23 สิงหาคม 2561
4418 ลย52002/2270 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝังตะวันตก ช่วงที่ 3 23 สิงหาคม 2561
4417 ลย52002/2269 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝังตะวันตก ช่วงที่ 3 23 สิงหาคม 2561
4416 ลย52002/2268 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝังตะวันตก ช่วงที่ 3 23 สิงหาคม 2561
4415 ลย52002/2265 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งตะวันตก ช่วงที่ 3่ 23 สิงหาคม 2561
4414 ลย 78101/433 รายงานโครงการสนับสนุนการส่งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)(ตุลาคม 2558-กันยายน2559) 23 สิงหาคม 2561
4413 ลย 0032.001.3/3234 การตรวจสอบแบบแปลนและประมาณการก่อสร้าง 23 สิงหาคม 2561
4412 ลย 78101/432 ส่งแบบสรุปแผนงาน โครงการและงบประมาณ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 23 สิงหาคม 2561
4411 ลย 76703/546 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 23 สิงหาคม 2561
4410 ลย 72501.1/508 รายงานขอรับการสนับสนุุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการฯ 23 สิงหาคม 2561
4409 ลย 72501.1/507 ขอส่งรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรแผ่นดิน 23 สิงหาคม 2561
4408 ลย 72501.1/506 การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแข็งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู็ช่วยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลธาตุ 23 สิงหาคม 2561
4407 ลย52003/2261 การอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง ประจำปี ๒๕๖๑ 23 สิงหาคม 2561
4406 ลย 0017.2/393 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 23 สิงหาคม 2561
4405 ลย 72501.1/505 ส่งสำเนาเอกสารโครงการศึกษาดูงาน ปี 61 23 สิงหาคม 2561
4404 ลย 72501.1/504 ขออนุญาตนักเรียบนนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพี่น้องร่วมใจกันเก็บขยะ 23 สิงหาคม 2561
4403 ลย52003/2256 การอบรมแกนนำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ 22 สิงหาคม 2561
4402 ลย 78101/431 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑ ) 22 สิงหาคม 2561
4401 ลย52001/2255 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 22 สิงหาคม 2561
4400 ลย 0032/3210 ขออนุมัตินำรถราชการจดทะเบียน(รพ.ภูเรือ รถรับบริจาค) 22 สิงหาคม 2561
4399 ลย 76702/545 ขอส่งเงินค่าปรับผิดสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 3, 7, 11 22 สิงหาคม 2561
4398 ลย 72501.1/503 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 22 สิงหาคม 2561
4397 ลย 72501.1/502 รายงานการติตามผลการดำเนินชีวิตสมาชิกเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ 22 สิงหาคม 2561
4396 ลย 72501.1/501 รายงานข้อเท็จจริงโครงการศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดพัทลุง 22 สิงหาคม 2561
4395 ลย 72501.1/500 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 สิงหาคม 2561
4394 ลย 72501.1/499 การตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียนกรณีบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 22 สิงหาคม 2561
4393 ลย 78101/430 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา 22 สิงหาคม 2561
4392 ลย 78101/429 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ 22 สิงหาคม 2561
4391 ลย 78101/428 ขอความอนุเคราะห์เวชภัณฑ์ 22 สิงหาคม 2561
4390 ลย 78101/427 ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา 22 สิงหาคม 2561
4389 ลย 76701/543 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 22 สิงหาคม 2561
4388 ลย 78101/426 ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา 22 สิงหาคม 2561
4387 ลย 78101/425 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 22 สิงหาคม 2561
4386 ลย 78101/424 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 22 สิงหาคม 2561
4385 ลย79301/340 ขอให้คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านเข้าประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 22 สิงหาคม 2561
4384 ลย52002/2252 โครงการปรับปรุงถนนร่วมใจ ซอย 8 21 สิงหาคม 2561
4383 ลย52002/2246 โครงการปรับปรุงถนนร่วมใจ ซอย 8 21 สิงหาคม 2561
4382 ลย52002/2245 โครงการปรับปรุงถนนร่วมใจ ซอย 8 21 สิงหาคม 2561
4381 ลย52002/2244 โครงการปรับปรุงถนนร่วมใจ ซอย 8 21 สิงหาคม 2561
4380 ลย52002/2242 โครงการปรับปรุงถนนร่วมใจ ซอย 8 21 สิงหาคม 2561
4379 ลย 78101/423 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ9 21 สิงหาคม 2561
4378 ลย52001/2241 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 สิงหาคม 2561
4377 ลย52001/2240 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 สิงหาคม 2561
4376 ลย52001/2239 ส่งค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการประจำปีงบประมาณ 2561 21 สิงหาคม 2561
4375 ลย52001/2238 ส่งตัวพนักงานรักษาของสถานธนานุบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 21 สิงหาคม 2561
4374 ลย52001/2237 แจ้งผลการพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกฯ 21 สิงหาคม 2561
4373 ลย 72501.1/498 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 21 สิงหาคม 2561
4372 ลย77202/503 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ เลขทะเบียน กจ 2106 เลย 21 สิงหาคม 2561
4371 ลย 0032.001.3/3170 แบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย 21 สิงหาคม 2561
4370 ลย52005/2228 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 21 สิงหาคม 2561
4369 ลย52006/2227 การจดทะเบียนพาณิชย์ 21 สิงหาคม 2561
4368 ลย52004/2226 ขอความอนุเคราะห์กรณีขุดลอกลำน้ำและกำจัดวัชพืชลำน้ำนา ชุมชนบ้านนาเขินและชุมชนบ้านติ้วคุ้มเทคนิค 21 สิงหาคม 2561
4367 ลย 79102/369 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
4366 ลย52003/2224 อบรมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย 21 สิงหาคม 2561
4365 ลย 79102/368 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 21 สิงหาคม 2561
4364 ลย 79102/367 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
4363 ลย 0034/551 ตรวจสอบนิตยภัต กันเงินเบิกจ่ายสิงหาคม - กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2561 20 สิงหาคม 2561
4362 ลย 0032.001.3/3159 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน เชียงคานโฆษณา) 20 สิงหาคม 2561
4361 ลย 76703/541 รายงานบัญชีความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ 20 สิงหาคม 2561
4360 ลย52003/2221 ขอรับการสนับสนุนฉายภาพยนต์ในพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 20 สิงหาคม 2561
4359 ลย52003/2220 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี 2561 20 สิงหาคม 2561
4358 ลย52001/2219 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 20 สิงหาคม 2561
4357 ลย52006/2218 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 20 สิงหาคม 2561
4356 ลย52002/2217 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 20 สิงหาคม 2561
4355 ลย52003/2216 โรงขนมจีนส่งกลิ่นและเสียงรบกวน 20 สิงหาคม 2561
4354 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3143 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 20 สิงหาคม 2561
4353 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3142 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 20 สิงหาคม 2561
4352 ลย52001/2214 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 20 สิงหาคม 2561
4351 ลย 78101/422 แจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 20 สิงหาคม 2561
4350 ลย 75001/283 เลื่อนวันหารฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่ิเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาแขม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 20 สิงหาคม 2561
4349 ลย 76701/539 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้น 20 สิงหาคม 2561
4348 ลย 76701/538 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้น 20 สิงหาคม 2561
4347 ลย 0032.001.3/3128 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 สิงหาคม 2561
4346 ลย 0032.001.3/3127 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 สิงหาคม 2561
4345 ลย 0032.001.3/3126 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 สิงหาคม 2561
4344 ลย 0032.001.3/3125 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 สิงหาคม 2561
4343 ลย 0032.001.3/3124 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 สิงหาคม 2561
4342 ลย52001/2212 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน 20 สิงหาคม 2561
4341 ลย52003/2211 ขอความอนุเคราะห์การแสดงในพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4340 ลย52003/2210 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดี วิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4339 ลย52003/2209 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดี วิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4338 ลย52003/2208 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4337 ลย52003/2207 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4336 ลย52003/2206 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดี วิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4335 ลย 75001/282 ขอความร่วมมือแจ้งวิทยากรให้ความรู้ โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 17 สิงหาคม 2561
4334 ลย 75001/281 ขอความร่วมมือแจ้งวิทยากรให้ความรู้ โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 17 สิงหาคม 2561
4333 ลย 75001/280 ขอความร่วมมือแจ้งวิทยากรให้ความรู้ โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 17 สิงหาคม 2561
4332 ลย52003/2205 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4331 ลย52003/2203 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 17 สิงหาคม 2561
4330 ลย52004/2202 การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 17 สิงหาคม 2561
4329 ลย52001/2201 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายก) อยุธยา สระบุรี นครราชสีมา 17 สิงหาคม 2561
4328 ลย52005/2200 แจ้งการเข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 17 สิงหาคม 2561
4327 ลย52003/2199 ขอความอนุเคราะห์ยืมผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุเหลือใช้ (ผลิตภัณฑ์ ๓Rs) 17 สิงหาคม 2561
4326 ลย 75001/279 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4325 ลย52004/2197 ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร 17 สิงหาคม 2561
4324 ลย52001/2196 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 สิงหาคม 2561
4323 ลย 78101/421 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบผิวดิน 17 สิงหาคม 2561
4322 ลย52003/2195 ขอความอนุเคราะห์ยืมผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุเหลือใช้ (ผลิตภัณฑ์ ๓Rs) 17 สิงหาคม 2561
4321 ลย52003/2194 การอบรมสรุปแนวทางการจัดการชุมชนต้นแบบตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 17 สิงหาคม 2561
4320 ลย52003/2193 การอบรมสรุปแนวทางการจัดการชุมชนต้นแบบตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 17 สิงหาคม 2561
4319 ลย 0032.010/3121 การเรียกให้ชดใช้ค่าปรับผิดสัญญารับทุน 17 สิงหาคม 2561
4318 ลย52003/2191 ขอส่งหนังสือต่ออายุสัญญาค้ำประกัน เลขที่ 00019/200403/0115/54 17 สิงหาคม 2561
4317 ลย 76701/535 ขอเปลี่ยนเเปลงคณะกรรมการศูนย์อาสาปศุสัตว์ 17 สิงหาคม 2561
4316 ลย 71901/396 ขอความอนุเคราะวิทยากร 17 สิงหาคม 2561
4315 ลย 71901/395 ขอความอนุเคราะวิทยากร 17 สิงหาคม 2561
4314 ลย 71901/395 ขอความอนุเคราะวิทยากร 17 สิงหาคม 2561
4313 ลย52005/2190 การรับโอนข้าราชการครู 16 สิงหาคม 2561
4312 ลย52004/2188 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเอกสารหลักฐาน 16 สิงหาคม 2561
4311 ลย52004/2187 ชี้แจงกรณีก่อสร้างอาคารรั้วเหล็ก 16 สิงหาคม 2561
4310 ลย52001/2186 ส่งตัวผู้จัดการไปปฏิบัติงาน 16 สิงหาคม 2561
4309 ลย52001/2185 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2561 (1 ตุลาคม 61) 16 สิงหาคม 2561
4308 ลย52001/2184 พนักงานสถานธนานุบาลขอเปลี่ยนตำแหน่ง 16 สิงหาคม 2561
4307 ลย72501.3/494 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 16 สิงหาคม 2561
4306 ลย52001/2183 การขอเปลี่ยนตำแหน่ง 16 สิงหาคม 2561
4305 ลย 76704/534 โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามเเนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 16 สิงหาคม 2561
4304 ลย52606.2/406 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 16 สิงหาคม 2561
4303 ลย52005/2182 การส่งผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือน เม.ย. 2561 16 สิงหาคม 2561
4302 ลย 0034/545 ส่งสรุปเล่มการรายงานผลการดำเนินงาน 16 สิงหาคม 2561
4301 ลย72501.3/493 แจ้งพบการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต 16 สิงหาคม 2561
4300 ลย 72501.1/492 ขอส่งแบบประเมินโครงการอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าสถานศึกษา 16 สิงหาคม 2561
4299 ลย 72501.1/491 ขอส่งแบบประเมินโครงการอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าสถานศึกษา 16 สิงหาคม 2561
4298 ลย77901/461 ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี (2562-2564) 16 สิงหาคม 2561
4297 ลย 72501.1/490 รายงานพิจารณาไม่รับหลักการใน (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 16 สิงหาคม 2561
4296 ลย 76702/533 ขอส่งเงินค่าปรับผิดสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 3, 7, 11 16 สิงหาคม 2561
4295 ลย77202/500 ขอยืมใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย 16 สิงหาคม 2561
4294 ลย 0032.003/3095 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 16 สิงหาคม 2561
4293 ลย 78101/420 รายงานการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. 15 สิงหาคม 2561
4292 ลย 78101/419 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม 15 สิงหาคม 2561
4291 ลย 78101/418 ขอความอนุเคราะห์ใบเสนอราคาและคุณลักษณะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ 15 สิงหาคม 2561
4290 ลย72501.3/489 ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน 15 สิงหาคม 2561
4289 ลย 0032.007/3089 ส่งแบบสอบสวนผู้ป่วยAFPในท้องที่ 15 สิงหาคม 2561
4288 ลย72501.3/488 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างวัสดุ (เหล็กเส้น) 15 สิงหาคม 2561
4287 ลย 78101/417 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 15 สิงหาคม 2561
4286 ลย52005/2176 ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล ฯ 15 สิงหาคม 2561
4285 ลย72501.3/487 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรับเรื่องร้องทุกข์จากนางสาวชาญนุญ กุลจิตติธร 15 สิงหาคม 2561
4284 ลย 75001/278 ส่งแบบสำรวจข้อมูลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการประกอบกิจการรับซื้อหรือสะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย 15 สิงหาคม 2561
4283 ลย52001/2175 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 15 สิงหาคม 2561
4282 ลย52001/2174 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.บ้านเพชร) 15 สิงหาคม 2561
4281 ลย 0023.3/398 จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2561 15 สิงหาคม 2561
4280 ลย72501.3/486 อนุญาตให้วางท่อน้ำโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหินซา 15 สิงหาคม 2561
4279 ลย79301/324 รายงานสรุปข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 สิงหาคม 2561
4278 ลย 72501.1/482 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ่้าง 14 สิงหาคม 2561
4277 ลย52001/2173 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 สิงหาคม 2561
4276 ลย77901/458 ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี (2562-2564) 14 สิงหาคม 2561
4275 ลย 0032.007/3069 ขอส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโปลิโอ 14 สิงหาคม 2561
4274 ลย52001/2172 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 14 สิงหาคม 2561
4273 ลย52005/2171 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการร่วมมือกับวิทยาลัยของรัฐฯ 14 สิงหาคม 2561
4272 ลย 79102/357 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
4271 ลย 72501.1/481 ส่งสำเนาสำนวนการสอบสวนทางวินัย 14 สิงหาคม 2561
4270 ลย 72501.1/479 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 14 สิงหาคม 2561
4269 ลย 76702/527 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
4268 ลย 76702/526 หนังสือรับรอง การทำงาน นายธวัชชัย บาบุญ 14 สิงหาคม 2561
4267 ลย 78101/416 หนังสือรับรองเงินเดือน นายอุทิศ ขันทะคีรี 14 สิงหาคม 2561
4266 ลย 0032.001.3/3067 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน ก.พูลทวี) 14 สิงหาคม 2561
4265 ลย 0032.001.3/3066 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านไทยพิพัฒน์) 14 สิงหาคม 2561
4264 ลย 0026/5 การจัดส่งแบบสอบถามข้อมูลของส่วนราชการ 12 สิงหาคม 2561
4263 ลย52001/2169 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายก) กาฬสินธ์ุ 10 สิงหาคม 2561
4262 ลย52005/2168 ส่งเอกสารการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 10 สิงหาคม 2561
4261 ศธ 02109/10 การประชุมปฏิบัติการโครงการ อสม. น้อย ยุคไทเลย 4.0 (อาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียน ประจำครอบครัว) 10 สิงหาคม 2561
4260 ศธ 02109/9 การประชุมปฏิบัติการโครงการ อสม. น้อย ยุคไทเลย 4.0 (อาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียน ประจำครอบครัว) 10 สิงหาคม 2561
4259 ศธ 02109/8 การประชุมปฏิบัติการโครงการ อสม. น้อย ยุคไทเลย 4.0 (อาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียน ประจำครอบครัว) 10 สิงหาคม 2561
4258 ลย 78101/415 ขอความอนุเคราะห์ใบเสนอราคาและคุณลักษณะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ 10 สิงหาคม 2561
4257 ลย 78101/414 ขอความอนุเคราะห์ใบเสนอราคาและคุณลักษณะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ 10 สิงหาคม 2561
4256 ลย 78101/413 ขอความอนุเคราะห์ใบเสนอราคาและคุณลักษณะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ 10 สิงหาคม 2561
4255 ลย 78101/412 ขอความอนุเคราะห์ใบเสนอราคาและคุณลักษณะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ 10 สิงหาคม 2561
4254 ลย 78101/411 ขอความอนุเคราะห์ใบเสนอราคาและคุณลักษณะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ 10 สิงหาคม 2561
4253 ลย 78101/410 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 10 สิงหาคม 2561
4252 ลย 0032.007/3046 ขออนุมัตลงนามในหนังสือราชการ 10 สิงหาคม 2561
4251 ลย 0032.007/3045 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย สัปดาห์ที่30 10 สิงหาคม 2561
4250 ลย 78101/409 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 10 สิงหาคม 2561
4249 ลย52001/2165 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 สิงหาคม 2561
4248 ลย 78101/408 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 10 สิงหาคม 2561
4247 ลย 76702/525 หนังสือรับรองผลงาน 10 สิงหาคม 2561
4246 ลย75401/38 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 7 สิงหาคม 2561
4245 ลย75401/162 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 7 สิงหาคม 2561
4244 ลย 78101/407 ขอเชิญเป็นวิทยากร 10 สิงหาคม 2561
4243 ลย 72501.1/478 แจ้งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 10 สิงหาคม 2561
4242 ลย 78101/406 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 10 สิงหาคม 2561
4241 ลย 78101/405 ขอส่งแบบ(ดร.02 ส่วนที่ 1)ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 10 สิงหาคม 2561
4240 ลย 78101/404 ขอส่งรายชื่อเด็กที่ต้องรับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 10 สิงหาคม 2561
4239 ลย 78101/403 ขอส่งรายชื่อผู้ด้วยโอการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ต้องรับความช่วยเหลือ 10 สิงหาคม 2561
4238 ลย 0034/538 ขออนุญาตใช้ห้องประชุม 9 สิงหาคม 2561
4237 ลย 0034/537 นิมนต์ / เชิญประชุม 9 สิงหาคม 2561
4236 ลย52005/2162 ส่งแบบรายงานการสมัครเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ฯ 9 สิงหาคม 2561
4235 ลย 78101/402 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกะบะ) 9 สิงหาคม 2561
4234 ลย52002/2160 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561
4233 ลย 78101/401 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกะบะ) 9 สิงหาคม 2561
4232 ลย52001/2155 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุด 9 สิงหาคม 2561
4231 ลย52002/2152 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561
4230 ลย52002/2151 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561
4229 ลย52002/2150 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561
4228 ลย52002/2148 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561
4227 ลย 72501.1/477 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 9 สิงหาคม 2561
4226 ลย 72501.1/476 แจ้งสิ้นสุดภาระผูกพันธ์หนังสือค้ำประกันสัญญา 9 สิงหาคม 2561
4225 ลย 72501.1/475 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจากบัญชีผู้ผ่ายการสรรหาและเลือกสรรเปญพนักงานจ้างทั่วไป 9 สิงหาคม 2561
4224 ลย52005/2142 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร 9 สิงหาคม 2561
4223 ลย52001/2139 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 9 สิงหาคม 2561
4222 ลย 78101/400 หนังสือรับรองเงินเดือน 9 สิงหาคม 2561
4221 ลย52006/2134 เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 9 สิงหาคม 2561
4220 ลย52001/2132 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 8 สิงหาคม 2561
4219 ลย 79102/351 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 8 สิงหาคม 2561
4218 ลย 78101/399 ส่งงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 8 สิงหาคม 2561
4217 ลย 78101/398 หนังสือรับรองเงินเดือน 8 สิงหาคม 2561
4216 ลย 0023.2/380 พนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) 8 สิงหาคม 2561
4215 ลย 75001/277 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 8 สิงหาคม 2561
4214 ลย 0034/532 แจ้งรายชื่อครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี ที่ผ่านการอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 8 สิงหาคม 2561
4213 ลย 0032.001.1/3012 ขอใบคู่มือรถใหม่เนื่องจากฉบับเดิมสูญหาย(รพ.ท่าลี่ กข4324เลย) 8 สิงหาคม 2561
4212 ลย52005/2129 แจ้งให้รายงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 8 สิงหาคม 2561
4211 ลย52005/2128 รายงานผลการดำเนินการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 8 สิงหาคม 2561
4210 ลย 0032.015/3010 การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย (เพิ่มเติม) 8 สิงหาคม 2561
4209 ลย 76701/521 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 8 สิงหาคม 2561
4208 ลย 72501.1/471 ขอลาออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 8 สิงหาคม 2561
4207 ลย 72501.1/470 ขอความเห็นชอบโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 สิงหาคม 2561
4206 ลย 72501.1/469 ขอความเห็นชอบโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 8 สิงหาคม 2561
4205 ลย 0023.2/377 ขอใช้ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 8 สิงหาคม 2561
4204 ลย 78101/397 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 8 สิงหาคม 2561
4203 ลย52004/2126 ขอความอนุเคราะห์ช่วงควบคุมงาน 7 สิงหาคม 2561
4202 ลย52006/2125 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "รายงานกิจการ ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเลย" 7 สิงหาคม 2561
4201 ลย52006/2124 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "รายงานกิจการ ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเลย" 7 สิงหาคม 2561
4200 ลย52006/2123 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "รายงานกิจการ ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเลย 7 สิงหาคม 2561
4199 ลย 72501.1/468 รายงานการให้โอนพนักงานงานเทศบาล 7 สิงหาคม 2561
4198 ลย 72501.1/467 รายงานการแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ 7 สิงหาคม 2561
4197 ลย52006/2122 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "รายงานกิจการ ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเลย" 7 สิงหาคม 2561
4196 ลย 72501.1/466 ให้พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง 7 สิงหาคม 2561
4195 ลย 75001/276 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานจ้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 7 สิงหาคม 2561
4194 ลย52002/2121 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2561
4193 ลย52002/2115 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2561
4192 ลย52002/2114 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2561
4191 ลย52002/2112 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2561
4190 ลย52002/2111 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2561
4189 ลย52002/2110 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2561
4188 ลย 75001/275 แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 7 สิงหาคม 2561
4187 ลย52005/2108 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการร่วมมือกับวิทยาลัยของรัฐฯ 7 สิงหาคม 2561
4186 ลย52005/2105 การรับโอนพนักงานครุ 7 สิงหาคม 2561
4185 ลย 75001/274 ขอปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับเพิ่มเติมที่ 3(พ.ศ.2561-2564) 7 สิงหาคม 2561
4184 ลย52001/2104 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 สิงหาคม 2561
4183 ลย52001/2103 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 7 สิงหาคม 2561
4182 ลย 0032.007/3008 ขอเชิญร่วมออกประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2561 7 สิงหาคม 2561
4181 ลย52004/2102 แจ้งรายชื่อช่างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการไทยนิยมยั่งยืน 7 สิงหาคม 2561
4180 ลย 78101/396 ขอยอด Statement 7 สิงหาคม 2561
4179 ลย 78101/395 ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการจากฐานข้อมูลทะเบียน 7 สิงหาคม 2561
4178 ลย 78101/394 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนราษฎรผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 สิงหาคม 2561
4177 ลย52005/2099 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาล 7 สิงหาคม 2561
4176 ลย52005/2098 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาล 7 สิงหาคม 2561
4175 ลย 72501.1/465 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 7 สิงหาคม 2561
4174 ลย 72501.1/464 ตอบรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 7 สิงหาคม 2561
4173 ลย77202/480 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองผือ 1 หนองผือ 2 เมี่ยง 2 7 สิงหาคม 2561
4172 ลย52002/2094 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 7 สิงหาคม 2561
4171 ลย 76701/516 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสำรวย ยงเพ็ชร 6 สิงหาคม 2561
4170 ลย52005/2093 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ประจำปี 2561 6 สิงหาคม 2561
4169 ศธ 02109/7 ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 6 สิงหาคม 2561
4168 ลย 78101/393 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม 6 สิงหาคม 2561
4167 ลย52003/2091 โรงขนมจีนส่งกลิ่นและเสียงรบกวน 6 สิงหาคม 2561
4166 ลย 78101/392 รายงานมาตรการเกี่ยวกับการอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 6 สิงหาคม 2561
4165 ลย52003/2090 โรงขนมจีนส่งกลิ่นและเสียงรบกวน 6 สิงหาคม 2561
4164 ลย 0034/525 ประกาศฯรายชื่อสามเณรผู้ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 6 สิงหาคม 2561
4163 ลย52001/2089 ขออนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวทางไปราชการ 6 สิงหาคม 2561
4162 ลย52001/2088 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ประธานสภาฯ) 6 สิงหาคม 2561
4161 ลย 0032.001.1/2993 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้(6สค.61) 6 สิงหาคม 2561
4160 ลย 0032.001.1/2992 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้(17ส.ค.61) 6 สิงหาคม 2561
4159 ลย 0032.001.1/2991 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้(17ส.ค.) 6 สิงหาคม 2561
4158 ลย52003/2084 ขอส่งโครงการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 6 สิงหาคม 2561
4157 ลย52001/2083 ขอความอนุเคราะห์วงดนตรี 6 สิงหาคม 2561
4156 ลย 76703/515 ขอความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 6 สิงหาคม 2561
4155 ลย72501.3/461 ขอความร่วมมือรายงานการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 6 สิงหาคม 2561
4154 ลย72501.3/460 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 6 สิงหาคม 2561
4153 ลย 79102/348 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 6 สิงหาคม 2561
4152 ลย 79102/347 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 6 สิงหาคม 2561
4151 ลย 78101/391 ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการ จำนวน 3 โครงการ 6 สิงหาคม 2561
4150 ลย 78101/390 ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการ เร่งด่วน 3 โครงการ 6 สิงหาคม 2561
4149 ลย 78101/389 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 6 สิงหาคม 2561
4148 ลย52001/2077 ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน(อบจ นครราชสีมา) 6 สิงหาคม 2561
4147 ลย 76703/514 รายงานข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษากอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 3 สิงหาคม 2561
4146 ลย52001/2068 ขอขอบคุณ 3 สิงหาคม 2561
4145 ลย52001/2067 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 3 สิงหาคม 2561
4144 ลย52001/2066 ข้าราชการขอโอน 3 สิงหาคม 2561
4143 ลย 0132/2906 ส่งใบขอย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 3 สิงหาคม 2561
4142 ลย52001/2065 ขอยืมตัวพนักงานเทศบาลเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 3 สิงหาคม 2561
4141 ลย 0132/2905 ส่งใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.ระดับอาวุโส 3 สิงหาคม 2561
4140 ลย52005/2064 ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนทีมวิทยากรด้านนันทนาการคามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดฯ 3 สิงหาคม 2561
4139 ลย52005/2063 ขอความอนุเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการอบรมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดฯ 3 สิงหาคม 2561
4138 ลย52006/2062 ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 3 สิงหาคม 2561
4137 ลย77202/476 ขอนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการ ทะเบียน กจ 2106 เลย 3 สิงหาคม 2561
4136 ลย52005/2061 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 3 สิงหาคม 2561
4135 ลย52005/2060 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 3 สิงหาคม 2561
4134 ลย52005/2059 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 3 สิงหาคม 2561
4133 ลย52005/2058 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 3 สิงหาคม 2561
4132 ลย52005/2057 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 3 สิงหาคม 2561
4131 ลย 76702/513 ใบรับรองเงินเดือน ของนายสุริยา ลาวันนา 3 สิงหาคม 2561
4130 ลย52004/2055 รายงานข้อมูลอาคารสาธารณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง 3 สิงหาคม 2561
4129 ลย52001/2054 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 3 สิงหาคม 2561
4128 ลย52004/2053 ขอข้อมูลเพื่อทำเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 3 สิงหาคม 2561
4127 ลย52004/2052 ขอข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 3 สิงหาคม 2561
4126 ลย 76701/510 ปชส.โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 3 สิงหาคม 2561
4125 ลย52006/2051 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 3 สิงหาคม 2561
4124 ลย52006/2050 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 3 สิงหาคม 2561
4123 ลย 78101/388 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ 3 สิงหาคม 2561
4122 ลย52001/2049 รายงานการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติพนักงานเทศบาล 3 สิงหาคม 2561
4121 ลย52001/2048 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 3 สิงหาคม 2561
4120 ลย52001/2047 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 3 สิงหาคม 2561
4119 ลย52006/2046 รายงานการถูกฟ้องคดี 3 สิงหาคม 2561
4118 ลย 76703/509 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและเครื่องจักรกล 3 สิงหาคม 2561
4117 ลย 78101/387 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายพิเศษ มูลศรี 3 สิงหาคม 2561
4116 ลย52005/2042 ขอความอนุเคราะห์ผู้ตัดสินกีฬา 3 สิงหาคม 2561
4115 ลย52005/2041 ขอความอนุเคราะห์จัดการจราจร 3 สิงหาคม 2561
4114 ลย52005/2040 ขอความอนุเคราะห์รถเครื่องเสียง 3 สิงหาคม 2561
4113 ลย 78401/156 ส่งงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 2 สิงหาคม 2561
4112 ลย52002/2028 ส่งแบบแปลนปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 2 สิงหาคม 2561
4111 ลย77202/469 แจ้งให้มาทำสัญญาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมี่ยง 1 2 สิงหาคม 2561
4110 ลย52004/2020 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลย-ด่านซ้าย ซอย 12 2 สิงหาคม 2561
4109 ลย 75001/263 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ 2 สิงหาคม 2561
4108 ลย 76701/508 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 2 สิงหาคม 2561
4107 ลย 76701/507 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 2 สิงหาคม 2561
4106 ลย 0034/515 แจ้งการโอนเงินโรงเรียน ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน ก.ค.61 2 สิงหาคม 2561
4105 ลย 78401/155 แจ้งให้มารับเงินงบประมาณอาหารกลางวัน 2 สิงหาคม 2561
4104 ลย 76702/505 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระภาษีผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 2 สิงหาคม 2561
4103 ลย52004/2019 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนฟากเลย ซอย 6 2 สิงหาคม 2561
4102 ลย 78101/386 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอ่ายุ,ผู้พิการ 2 สิงหาคม 2561
4101 ลย 78101/385 ขอกู้เงินสามัญ 2 สิงหาคม 2561
4100 ลย79301/302 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขและบรรจุโครงการ กิจกรรม เข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 31 กรกฎาคม 2561
4099 ลย52005/2018 แจ้งให้รายงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 สิงหาคม 2561
4098 ลย52004/2012 การเปลี่ยนแปลงสภาพที่สาธารณประโยชน์ 1 สิงหาคม 2561
4097 ลย 78101/384 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพ 1 สิงหาคม 2561
4096 ลย 78101/383 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 1 สิงหาคม 2561
4095 ลย 78101/382 รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว 66 พรรษา 1 สิงหาคม 2561
4094 ลย 78101/381 หนังสือรับรองเงินเดือน นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ 1 สิงหาคม 2561
4093 ลย 0023.3/370 ขอความอนุเคราะห์พนักงานขับรถ 1 สิงหาคม 2561
4092 ลย 0023.3/369 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 31 กรกฎาคม 2561
4091 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2954 ขอส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม 1 สิงหาคม 2561
4090 ลย 0032.001.1/2945 สรุปผลตรวจประเมินแผงจำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 1 สิงหาคม 2561
4089 ลย77202/463 แจ้งให้มาทำสัญญาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านปากคาน หมู่ 2 1 สิงหาคม 2561
4088 ลย 0032.001.3/2944 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 สิงหาคม 2561
4087 ลย 76703/502 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณซ่อมสร้างผิวทาง para asphaltic concrete ถนนลาดยางสายศรีฐาน-วังยาง 1 สิงหาคม 2561
4086 ลย52001/2004 รายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1 สิงหาคม 2561
4085 ลย 0032.001.2/2934 ขอส่งใบเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4084 ลย 0032.001.2/2933 ส่งใบเสร้จ 31 กรกฎาคม 2561
4083 ลย 0032.001.2/2932 ส่งใบเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4082 ลย 0032.001.2/2931 ขอส่งในเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4081 ลย 0032.001.2/2930 ส่งใบเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4080 ลย 0032.001.2/2929 ส่งใบเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4079 ลย 75001/262 รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” 31 กรกฎาคม 2561
4078 ลย 0032.001.2/2928 ส่งใบเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4077 ลย 75001/261 รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” 31 กรกฎาคม 2561
4076 ลย 0032.001.2/2927 ส่งใบเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4075 ลย77202/462 หนังสือแจ้งให้มาทำสัญญา โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านปากห้วย หมู่ 6 31 กรกฎาคม 2561
4074 ลย52005/2000 ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการครู 31 กรกฎาคม 2561
4073 ลย77202/461 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับตามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู สายนายวิ สอนชาติ หมู่ 4 31 กรกฎาคม 2561
4072 ลย52005/1999 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 กรกฎาคม 2561
4071 ลย52005/1998 การโอนพนักงานครูเทศบาลสายงานบริหารสถานศึกษา 31 กรกฎาคม 2561
4070 ลย52002/1997 จัดส่งข้อมูลรายได้-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 กรกฎาคม 2561
4069 ลย 0023.5/364 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 61 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ 31 กรกฎาคม 2561
4068 ลย 0023.5/363 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 61 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ 31 กรกฎาคม 2561
4067 ลย 0023.5/362 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 61 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ 31 กรกฎาคม 2561
4066 ลย52001/1996 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 31 กรกฎาคม 2561
4065 ลย 0023.2/361 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 17" 31 กรกฎาคม 2561
4064 ลย 0032.007/2925 ขออนุมัตลงนามในหนังสือราชการ 31 กรกฎาคม 2561
4063 ลย 0032.007/2924 ขออนุมัตลงนามในหนังสือราชการ 31 กรกฎาคม 2561
4062 ลย 0032.007/2923 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย สัปดาห์ที่28 31 กรกฎาคม 2561
4061 ลย 0032.003/2922 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายผู้ป่วยพอสว.และญาติ 31 กรกฎาคม 2561
4060 ลย 76702/498 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2561
4059 ลย 76702/497 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2561
4058 ลย 76703/496 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2561
4057 ลย 72501.1/458 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคารของเทศบาลตำบลธาตุ 31 กรกฎาคม 2561
4056 ลย72501.2/457 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคารของเทศบาลตำบลธาตุ 31 กรกฎาคม 2561
4055 ลย 72501.1/456 ขอถอนคืนเงินค่าปรับค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 31 กรกฎาคม 2561
4054 ลย52004/1992 น้ำโสโครกไหลเข้าบ้านข้างเคียง 31 กรกฎาคม 2561
4053 ลย 78101/380 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑ ) 31 กรกฎาคม 2561
4052 ลย 78101/379 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 31 กรกฎาคม 2561
4051 ลย52004/1991 ขออนุญาตปิดถนนในขณะดำเนินการก่อสร้าง 31 กรกฎาคม 2561
4050 ลย 78101/378 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 31 กรกฎาคม 2561
4049 ลย 72501.1/455 ตอบรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 31 กรกฎาคม 2561
4048 ลย 72501.1/454 ตอบรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 31 กรกฎาคม 2561
4047 ลย 0032.003/2898 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ 31 กรกฎาคม 2561
4046 ลย 0032.007/2897 ขอเชิญประชุมVDO Conference 31 กรกฎาคม 2561
4045 ลย 0032.007/2896 ขอเชิญประชุมVDO Conference 31 กรกฎาคม 2561
4044 ลย77201/459 หนังสือรับรองเงินเดือน 27 กรกฎาคม 2561
4043 ลย 78101/377 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม 26 กรกฎาคม 2561
4042 ลย 78101/376 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 26 กรกฎาคม 2561
4041 ลย 0023.3/358 หนังสือรับรองเงินเดือน 26 กรกฎาคม 2561
4040 ลย77202/458 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางคำบ่อ สายสถานีสูบน้ำเมี่ยง 1 สายข้างร้านเวียงจันทร์ หมู่ 7 26 กรกฎาคม 2561
4039 ลย 78101/375 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 26 กรกฎาคม 2561
4038 ลย 78101/374 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 26 กรกฎาคม 2561
4037 ลย 79102/338 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหัวแก่ง 26 กรกฎาคม 2561
4036 ลย52005/1988 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 26 กรกฎาคม 2561
4035 ลย 0032.003/2893 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 กรกฎาคม 2561
4034 ลย 76702/494 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 26 กรกฎาคม 2561
4033 ลย 72501.1/453 ขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ 26 กรกฎาคม 2561
4032 ลย 72501.1/452 ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลธาตุ 26 กรกฎาคม 2561
4031 ลย52004/1980 รายงานข้อมูลอาคารสาธารณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง 26 กรกฎาคม 2561
4030 ลย 72501.1/451 การโอนพนักงานเทศบาล 26 กรกฎาคม 2561
4029 ลย52004/1979 รายงานข้อมูลอาคารสาธารณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง 26 กรกฎาคม 2561
4028 ลย 72501.1/450 การโอนพนักงานเทศบาล 26 กรกฎาคม 2561
4027 ลย52004/1977 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณทางเข้าวัดศรีวิชัยวนาราม 26 กรกฎาคม 2561
4026 ลย52005/1976 ส่งเงินสมาชิก กสจ (ลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองเลย) 26 กรกฎาคม 2561
4025 ลย52005/1975 ส่งเงินชำระค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ 26 กรกฎาคม 2561
4024 ลย 0032.001.1/2878 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร 25 กรกฎาคม 2561
4023 ลย52005/1974 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเลย 25 กรกฎาคม 2561
4022 ลย 0032.001.3/2871 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 25 กรกฎาคม 2561
4021 ลย52001/1973 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 25 กรกฎาคม 2561
4020 ลย52005/1972 ส่งเงินรายศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เทศบาลเมืองเลย 25 กรกฎาคม 2561
4019 ลย52005/1971 ส่งเงินชำระค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ 25 กรกฎาคม 2561
4018 ลย 72501.1/448 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลธาตุ 25 กรกฎาคม 2561
4017 ลย52005/1970 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 25 กรกฎาคม 2561
4016 ลย52003/1969 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 25 กรกฎาคม 2561
4015 ลย52003/1968 ขอเชิญเป็นร่วมเป็นวิทยากร 25 กรกฎาคม 2561
4014 ลย52003/1967 ขอเชิญเป็นร่วมเป็นวิทยากร 25 กรกฎาคม 2561
4013 ลย52003/1965 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 25 กรกฎาคม 2561
4012 ลย52006/1964 รายงานผลการดำเนินการอุทธรณ์ 25 กรกฎาคม 2561
4011 ลย 0023.3/351 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศในการจัดการขยะในโรงเรียน มาแสดงผลงาน และร่วมเสวนา 25 กรกฎาคม 2561
4010 ลย 0023.3/350 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ "โครงการลดปริมาณขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองเลย (ชีวิตปลอดภัย ด้วยใจและมือเรา)" 25 กรกฎาคม 2561
4009 ลย 0034/500 รายงานสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 24 กรกฎาคม 2561
4008 ลย 0032.003/2854 ขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และส่งต่อผู้ป่วยข้ามจังหวัด 24 กรกฎาคม 2561
4007 ลย 0032.003/2853 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 24 กรกฎาคม 2561
4006 ลย 0032.003/2852 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 24 กรกฎาคม 2561
4005 ลย 0032.003/2851 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 24 กรกฎาคม 2561
4004 ลย52006/1962 ร้องทุกข์ 24 กรกฎาคม 2561
4003 ลย52005/1957 ขอรับความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งและย้ายพนักงานครูเทศบาลสายงานการสอน 24 กรกฎาคม 2561
4002 ลย52001/1956 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 กรกฎาคม 2561
4001 ลย52001/1955 ส่งตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลฯ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 24 กรกฎาคม 2561
4000 ลย 75001/259 รายงานผลโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 24 กรกฎาคม 2561
3999 ลย52005/1954 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนง.กองการศึกษา) 24 กรกฎาคม 2561
3998 ลย52001/1953 ให้โอนพนักงานเทศบาล 24 กรกฎาคม 2561
3997 ลย52005/1952 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนง.ครูเทศบาลเมืองเลย) 24 กรกฎาคม 2561
3996 ลย52001/1951 รายงานสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 2562 24 กรกฎาคม 2561
3995 ลย 75001/258 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 24 กรกฎาคม 2561
3994 ลย52001/1950 ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 24 กรกฎาคม 2561
3993 ลย52001/1949 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.หนองคาย) 24 กรกฎาคม 2561
3992 ลย 78101/373 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 กรกฎาคม 2561
3991 ลย 0032.007/2838 ขออนุมัติลงนามหนังสือราชการ 24 กรกฎาคม 2561
3990 ลย 78101/372 ขอยอด Statement 24 กรกฎาคม 2561
3989 ลย 72501.1/445 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 24 กรกฎาคม 2561
3988 ลย 71801/344 การกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ "หนองตากล้าสาธารณประโยชน์" 24 กรกฎาคม 2561
3987 ลย 78101/371 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561
3986 ลย 76701/491 หนังสือรับรองเงินเดือน นางจริญญา วิมลอักษร 23 กรกฎาคม 2561
3985 ลย 78101/370 ขอเชิญเป็นวิทยากร 23 กรกฎาคม 2561
3984 ลย 78101/369 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 23 กรกฎาคม 2561
3983 ลย 72501.1/443 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 23 กรกฎาคม 2561
3982 ลย 78101/368 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 23 กรกฎาคม 2561
3981 ลย52001/1944 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานเทศบาล 23 กรกฎาคม 2561
3980 ลย52001/1943 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 23 กรกฎาคม 2561
3979 ลย 76701/487 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม 2561
3978 ลย 76701/485 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม 2561
3977 ลย 76702/484 โอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการที่เสียชีวิต 23 กรกฎาคม 2561
3976 ลย52001/1940 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 23 กรกฎาคม 2561
3975 ลย52001/52 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 23 กรกฎาคม 2561
3974 ลย52006/1939 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 23 กรกฎาคม 2561
3973 ลย52005/1935 ขส่งบัญชีสรุปผลการพัฒนาพนักงานครูเทศบาลก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษฯ 23 กรกฎาคม 2561
3972 ลย 0032.001.1/2827 ขออนุมั้ติลากิจส่วนตัว 23 กรกฎาคม 2561
3971 ลย52001/1934 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 กรกฎาคม 2561
3970 ลย 78101/367 หนังสือรับรองเงินเดือน 23 กรกฎาคม 2561
3969 ลย52004/1933 ขอความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ปรับปรุงฝาเปิด-ปิด น้ำบริเวณถนนพิพัฒมงคล 20 กรกฎาคม 2561
3968 ลย52005/1932 ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬากลางจังหวัดเลย โรงยิมเนเซียม และสนามเทนนิส 20 กรกฎาคม 2561
3967 ลย52001/1931 การรับโอนพนักงานเทศบาล 20 กรกฎาคม 2561
3966 ลย52001/1930 พนักงานเทศบาลขอโอน 20 กรกฎาคม 2561
3965 ลย52005/1929 ขอความเห็นชอบให้โอนพนักงานครูเทศบาลสายงานบริหารสถานศึกษา 20 กรกฎาคม 2561
3964 ลย 72501.1/442 ขอความเห็็นชอบให้โอนพนักงานเทศบาล 20 กรกฎาคม 2561
3963 ลย 78401/149 ขอส่งเงินชำระหนี้ 20 กรกฎาคม 2561
3962 ลย 78401/146 แจ้งให้มารับเงินอาหารกลางวัน 20 กรกฎาคม 2561
3961 ลย 78401/144 แจ้งให้มารับเงินงบประมาณอาหารกลางวัน 20 กรกฎาคม 2561
3960 ลย 78401/143 แจ้งให้มารับเงินงบประมาณอาหารกลางวัน 20 กรกฎาคม 2561
3959 ลย 78401/142 แจ้งให้มารับงบประมาณอาหารกลางวัน 20 กรกฎาคม 2561
3958 ลย 0032.007/2823 ขอส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารพิษ 20 กรกฎาคม 2561
3957 ลย 0023.3/345 ขอความอนุเคราะห์พนักงานขับรถ 20 กรกฎาคม 2561
3956 ลย 72501.1/441 แจ้งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โครงการลงหินคลุกถนนการเกษตรสายนาหนองบง ม.9 20 กรกฎาคม 2561
3955 ลย 72501.1/440 แจ้งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญสจ้าง โครงการปรับเกรดยกร่องพูนดินพร้อมลงหินคลุก (มากจุด) ถนนการเกรษตรหนองโสน-ครูสำราญ ม.15 20 กรกฎาคม 2561
3954 ลย 72501.1/51 แจ้งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โครงการปรับเกรนยกร่องพูนดินพร้อมหินคลุก (มากจุด) ถนนการเกษตรหนองโสน -ครูสำราญ ม.15 20 กรกฎาคม 2561
3953 ลย 0032.001.1/2813 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 20 กรกฎาคม 2561
3952 ลย 78101/366 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 20 กรกฎาคม 2561
3951 ลย 72501.1/439 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 20 กรกฎาคม 2561
3950 ลย 72501.1/438 ส่งเช็คชำระหนี้สินเชื่ออเนก+ประสงค์สำหรับข้าราชการ 20 กรกฎาคม 2561
3949 ลย 72501.1/436 แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญษจ้างก่อสร้าง 20 กรกฎาคม 2561
3948 ลย 72501.1/436 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 20 กรกฎาคม 2561
3947 ลย 72501.1/435 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 20 กรกฎาคม 2561
3946 ลย 72501.1/434 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 20 กรกฎาคม 2561
3945 ลย52003/1922 ขอเชิญร่สมออกตรวจเหตุเดือดร้อนรำคาญ 20 กรกฎาคม 2561
3944 ลย52004/1921 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตลำรางสาธารณประโยชน์ 20 กรกฎาคม 2561
3943 ลย 78101/365 ตอบแบบสอบถามการดำเนินงานจัดการพาหะนำโรค 20 กรกฎาคม 2561
3942 ลย52004/1920 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตลำรางสาธารณประโยชน์ 20 กรกฎาคม 2561
3941 ลย 0034/489 ขอนิมนต์กล่าวสัมโมทนียกถา 19 กรกฎาคม 2561
3940 ลย 79102/328 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561
3939 ลย 79102/327 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 19 กรกฎาคม 2561
3938 ลย 79102/326 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561
3937 ลย52005/1911 รายงานแบบประมาณการงบประมารรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) 19 กรกฎาคม 2561
3936 ลย52005/1910 รายงานแบบประมาณการงบประมารรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) 19 กรกฎาคม 2561
3935 ลย 76701/482 การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร อถล. 19 กรกฎาคม 2561
3934 ลย 0032.001.1/2807 ขอเชิญประชุม 19 กรกฎาคม 2561
3933 ลย 72501.1/433 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่นอวิทยะฐานะระดับชำณาญการ 19 กรกฎาคม 2561
3932 ลย 72501.1/432 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่นอวิทยะฐานะระดับชำณาญการ 19 กรกฎาคม 2561
3931 ลย 76701/481 รายงานการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน 19 กรกฎาคม 2561
3930 ลย 0318/189 อนุญาตให้ลาป่วย 19 กรกฎาคม 2561
3929 ลย 0318/188 การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 19 กรกฎาคม 2561
3928 ลย 0318/187 การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 19 กรกฎาคม 2561
3927 ลย 0318/186 การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของเทศบาลตำบลท่าลี่ 19 กรกฎาคม 2561
3926 ลย52002/1907 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2561
3925 ลย 0032.003/2806 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 19 กรกฎาคม 2561
3924 ลย52002/1901 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2561
3923 ลย52002/1900 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2561
3922 ลย52002/1899 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2561
3921 ลย52002/1898 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2561
3920 ลย52006/1897 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 19 กรกฎาคม 2561
3919 ลย52006/1896 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 19 กรกฎาคม 2561
3918 ลย 0034/487 หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา (นางจีระนันท์ นามปัญญา) 19 กรกฎาคม 2561
3917 ลย 0034/486 หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา 19 กรกฎาคม 2561
3916 ลย 0318/185 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเทศบาลท่าลี่ 19 กรกฎาคม 2561
3915 ลย 72501.1/431 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 19 กรกฎาคม 2561
3914 ลย 0032.001.3/2805 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 19 กรกฎาคม 2561
3913 ลย72501.4/430 รายงานข้อมูลการประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 19 กรกฎาคม 2561
3912 ลย52004/1895 ขอความอนุเคราะห์ยืมธรรมาสน์และร่ม (สัปทน) 19 กรกฎาคม 2561
3911 ลย 72501.1/429 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 19 กรกฎาคม 2561
3910 ลย52006/1894 การตรวจสอบข้อเท็จจริง 18 กรกฎาคม 2561
3909 ลย52002/1891 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 18 กรกฎาคม 2561
3908 ลย 76702/479 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 18 กรกฎาคม 2561
3907 ลย 78101/364 ขอยอด Statement 18 กรกฎาคม 2561
3906 ลย 78101/363 รายงานการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 18 กรกฎาคม 2561
3905 ลย 78101/362 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม ฉบับแก้ไข 18 กรกฎาคม 2561
3904 ลย52005/1888 ขอความอนุเคาาะห์รถนำขบวน เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรฯ 18 กรกฎาคม 2561
3903 ลย52001/1887 ขอความอนุเคราะห์รถ 6 ล้อ ช่วยปฏิบัติงาน 18 กรกฎาคม 2561
3902 ลย 76704/478 การโอนเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชี ศพด. 18 กรกฎาคม 2561
3901 ลย52003/1886 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินด้านพื้นที่ของเทศบาลเมืองเลยที่ผ่านการประเมินด้านเอกสารตามเกณฑ์ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ 18 กรกฎาคม 2561
3900 ลย52003/1885 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินด้านพื้นที่ของเทศบาลเมืองเลยที่ผ่านการประเมินด้านเอกสารตามเกณฑ์ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ 18 กรกฎาคม 2561
3899 ลย 78101/361 รายงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 17 กรกฎาคม 2561
3898 ลย52001/1884 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 17 กรกฎาคม 2561
3897 ลย52002/1883 หนังสือรับรองของเทศบาลเมืองเลย 17 กรกฎาคม 2561
3896 ลย 78101/360 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม 17 กรกฎาคม 2561
3895 ลย 78101/359 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม 17 กรกฎาคม 2561
3894 ลย 78101/358 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม 17 กรกฎาคม 2561
3893 ลย52001/1881 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 กรกฎาคม 2561
3892 ลย52001/1880 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่...)พ.ศ. ... 17 กรกฎาคม 2561
3891 ลย52001/1879 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 17 กรกฎาคม 2561
3890 ลย52005/1878 ขอรับความเห็นชอบตัดโอนตำแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล 17 กรกฎาคม 2561
3889 ลย52001/1877 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3888 ลย52001/1876 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3887 ลย52004/1875 การขออนุเคราะห์ใช้พื้นที่ของเทศบาลเมืองเลย 17 กรกฎาคม 2561
3886 ลย52001/1874 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3885 ลย52001/1873 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3884 ลย52001/1872 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3883 ลย52001/1871 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3882 ลย52001/1870 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3881 ลย52001/1869 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3880 ลย52001/1868 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3879 ลย52001/1867 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3878 ลย52001/1866 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3877 ลย52001/1865 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3876 ลย52001/1864 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3875 ลย52001/1863 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้วฯ 17 กรกฎาคม 2561
3874 ลย52001/1862 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 17 กรกฎาคม 2561
3873 ลย52001/1861 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 17 กรกฎาคม 2561
3872 ลย52001/1860 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 17 กรกฎาคม 2561
3871 ลย52001/1859 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 17 กรกฎาคม 2561
3870 ลย52001/1858 ขอความอนุเคราะห์นักโทษชั้นเยี่ยม 17 กรกฎาคม 2561
3869 ลย52001/1857 ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรขนาดใหญ่ 17 กรกฎาคม 2561
3868 ลย52001/1856 ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรขนาดใหญ่ 17 กรกฎาคม 2561
3867 ลย52005/1855 ส่งรายชื่อพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเลยที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 17 กรกฎาคม 2561
3866 ลย52005/1854 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 17 กรกฎาคม 2561
3865 ลย 78101/357 รายงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 17 กรกฎาคม 2561
3864 ลย52002/1852 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 17 กรกฎาคม 2561
3863 ลย 78101/356 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และคัดเลือก อสม.เข้าร่วมอบรม 17 กรกฎาคม 2561
3862 ลย 78101/355 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 17 กรกฎาคม 2561
3861 ลย52008/1851 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ 17 กรกฎาคม 2561
3860 ลย 75001/240 โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๑ 17 กรกฎาคม 2561
3859 ลย52002/1850 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 17 กรกฎาคม 2561
3858 ลย 75001/239 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 17 กรกฎาคม 2561
3857 ลย 76702/477 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 16 กรกฎาคม 2561
3856 ลย 0032.001.3/2766 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 16 กรกฎาคม 2561
3855 ลย 72501.1/424 ขอส่งรายงานการประเมินคุณภาพศึกษาในสถานศึกษา 16 กรกฎาคม 2561
3854 ลย 72501.1/420 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานจ้าง 16 กรกฎาคม 2561
3853 ลย 72501.1/419 การย้ายพนักงานเทศบาล 16 กรกฎาคม 2561
3852 ลย 72501.1/418 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 16 กรกฎาคม 2561
3851 ลย 72501.1/417 ขอเชิญร่วมประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 16 กรกฎาคม 2561
3850 ลย 72501.1/416 ขอเชิญร่วมประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 16 กรกฎาคม 2561
3849 ลย52004/1844 ีีการแจ้งผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเลยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 16 กรกฎาคม 2561
3848 ลย52008/1843 ขอความช่วยเหลือ 16 กรกฎาคม 2561
3847 ลย52004/1842 ีีการแจ้งผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเลยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 16 กรกฎาคม 2561
3846 ลย52005/1841 ส่งแบบรายงานประวัติ ผลงานเสนอการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น 16 กรกฎาคม 2561
3845 ลย52003/1840 ขอส่งแบบสอบถามการดำเนินงานจัดการพาหะนำโรค 16 กรกฎาคม 2561
3844 ลย52003/1839 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 16 กรกฎาคม 2561
3843 ลย 76702/474 หนังสือรับรองเงินเดือน จ.อ.จีระพันธ์ พรจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561
3842 ลย 72501.1/412 รายงาานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 16 กรกฎาคม 2561
3841 ลย 76702/471 หนังสือรับรองเงินเดือน เพ็ญนภา อุดอาจ 16 กรกฎาคม 2561
3840 ลย52004/1838 การแจ้งผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเลยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 16 กรกฎาคม 2561
3839 ลย 76701/470 แจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน 16 กรกฎาคม 2561
3838 ลย 76701/469 ขอให้หยุดการถมดินและดำเนินการเเจ้งการถมดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย 16 กรกฎาคม 2561
3837 ลย52005/1835 การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้สถานศึกษาขอหน่วยงานอื่น 16 กรกฎาคม 2561
3836 ลย77202/442 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน บท-3231 เลย 16 กรกฎาคม 2561
3835 ลย77202/441 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน 81-1120 เลย 16 กรกฎาคม 2561
3834 ลย 0032.001.3/2762 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 16 กรกฎาคม 2561
3833 ลย 0032.001.3/2759 การตรวจสอบแบบแปลน 13 กรกฎาคม 2561
3832 ลย52002/1830 เชิญมาทำสัญญาจ้าง 13 กรกฎาคม 2561
3831 ลย52001/1828 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 กรกฎาคม 2561
3830 ลย52001/1827 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 กรกฎาคม 2561
3829 ลย52006/1826 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 13 กรกฎาคม 2561
3828 ลย52001/1825 ส่งตัวพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 13 กรกฎาคม 2561
3827 ลย52001/1824 ขอรับความอนุเคราะห์ร่มสนามพร้อมฐานตั้ง 13 กรกฎาคม 2561
3826 ลย 78101/354 หนังสือรับรองเงินเดือน นายธนภัทร เอกตาแสง 13 กรกฎาคม 2561
3825 ลย 0032.006/2752 ส่งสรุปผลคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลย ปีการศึกษา2562 13 กรกฎาคม 2561
3824 ลย79301/274 หนังสือรับรองที่ดินทำกินส่วนบุคคล 13 กรกฎาคม 2561
3823 ลย 76701/467 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 13 กรกฎาคม 2561
3822 ลย52006/1820 ขอเชิญประฃุม 13 กรกฎาคม 2561
3821 ลย 76701/466 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 13 กรกฎาคม 2561
3820 ลย52006/1819 สรุปข้อเท็จจริงประกอบการยื่นอุทธรณ์ 13 กรกฎาคม 2561
3819 ลย 78101/353 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 กรกฎาคม 2561
3818 ลย 78101/352 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 กรกฎาคม 2561
3817 ลย 78101/351 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 กรกฎาคม 2561
3816 ลย 78101/350 ชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป เลขที่ 66/2561 12 กรกฎาคม 2561
3815 ลย 78101/349 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องตัดถนนคอนกรีต 12 กรกฎาคม 2561
3814 ลย52001/1817 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้วฯ 12 กรกฎาคม 2561
3813 ลย 0032.015/2744 ส่งตัวแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 กรกฎาคม 2561
3812 ลย 0032.001.1/2743 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 12 กรกฎาคม 2561
3811 ลย 76701/464 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 12 กรกฎาคม 2561
3810 ลย 76701/463 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 12 กรกฎาคม 2561
3809 ลย 0032.001.2/2738 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3808 ลย 0032.001.2/2737 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3807 ลย 0032.001.2/2736 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3806 ลย 0032.001.2/2735 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3805 ลย 0032.001.2/2734 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3804 ลย 0032.001.2/2733 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3803 ลย 0032.001.2/2732 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3802 ลย52001/1814 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 12 กรกฎาคม 2561
3801 ลย52001/1813 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 12 กรกฎาคม 2561
3800 ลย52001/1812 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 12 กรกฎาคม 2561
3799 ลย52001/1811 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 12 กรกฎาคม 2561
3798 ลย 72501.1/411 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครู 12 กรกฎาคม 2561
3797 ลย52001/1810 ขอความอนเคราะห์กำลังพล 12 กรกฎาคม 2561
3796 ลย 78101/347 แจ้งให้บุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. 11 กรกฎาคม 2561
3795 ลย 78101/346 แจ้งเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อปพร. 11 กรกฎาคม 2561
3794 ลย 0023.2/327 ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 กรกฎาคม 2561
3793 ลย 0032.015/2730 การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 11 กรกฎาคม 2561
3792 ลย52005/1809 ขอส่งบัญชีสรุปผลการพัฒนาพนักงานครูเทศก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 11 กรกฎาคม 2561
3791 ลย 0032.001.1/2724 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 11 กรกฎาคม 2561
3790 ลย52004/1808 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 11 กรกฎาคม 2561
3789 ลย52001/1807 ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรขนาดใหญ่ (รถแบคโฮ คอยาว) 11 กรกฎาคม 2561
3788 ลย52002/1806 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 11 กรกฎาคม 2561
3787 ลย52002/1804 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 11 กรกฎาคม 2561
3786 ลย 0032.001.1/2715 สรุปผลการตรวจเยี่ยมแนะนำแผงจำหน่ายอาหารไม่ให้ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในงานเลยนิยม นิยมเลย 11 กรกฎาคม 2561
3785 ลย52005/1802 ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา 11 กรกฎาคม 2561
3784 ลย52002/1799 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3783 ลย52002/1796 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3782 ลย52002/1795 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3781 ลย52002/1794 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3780 ลย52002/1793 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3779 ลย52002/1792 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3778 ลย52002/1791 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3777 ลย52002/1789 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3776 ลย52001/1788 ขอให้วินิจฉัยข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 11 กรกฎาคม 2561
3775 ลย 0032.007/2704 ขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 10 กรกฎาคม 2561
3774 ลย 78101/345 ส่งงบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2561 10 กรกฎาคม 2561
3773 ลย52001/1787 ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรขนาดใหญ่ 10 กรกฎาคม 2561
3772 ลย52001/1786 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 กรกฎาคม 2561
3771 ลย52001/1785 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 10 กรกฎาคม 2561
3770 ลย 0032.006/2702 แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ 10 กรกฎาคม 2561
3769 ลย 76702/462 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 10 กรกฎาคม 2561
3768 ลย 76702/461 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561
3767 ลย75401/139 อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 10 กรกฎาคม 2561
3766 ลย 78101/344 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 10 กรกฎาคม 2561
3765 ลย 78101/343 รายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 10 กรกฎาคม 2561
3764 ลย 78101/342 รายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 10 กรกฎาคม 2561
3763 ลย52004/1782 ขอข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 10 กรกฎาคม 2561
3762 ลย52004/1781 ขอข้อมูลเพื่อทำการชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 10 กรกฎาคม 2561
3761 ลย 78101/341 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และนัดเรียนเข้าร่วมอบรม 10 กรกฎาคม 2561
3760 ลต(ลย)0002/230 การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 9 กรกฎาคม 2561
3759 ลย 78101/340 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ใฉน แก้วชูฟอง 10 กรกฎาคม 2561
3758 ลย 78101/339 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา อุทิศ ขันทะคีรี 10 กรกฎาคม 2561
3757 ลย52005/1780 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล 10 กรกฎาคม 2561
3756 ลย 0032.006/2694 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 10 กรกฎาคม 2561
3755 ลย52001/1779 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 10 กรกฎาคม 2561
3754 ลย52001/1778 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทต.บัวบาน) 10 กรกฎาคม 2561
3753 ลย52001/1777 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 9 กรกฎาคม 2561
3752 ลย52002/1774 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 9 กรกฎาคม 2561
3751 ลย 76701/460 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 9 กรกฎาคม 2561
3750 ลย 79102/315 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 9 กรกฎาคม 2561
3749 ลย 0008.01/2495 ส่งสรุปงบเดีอนวันลา 9 กรกฎาคม 2561
3748 ลย72501.3/410 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 9 กรกฎาคม 2561
3747 ลย 78101/338 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน 2561 9 กรกฎาคม 2561
3746 ลย 78101/337 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน 9 กรกฎาคม 2561
3745 ลย 78101/336 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน 2561 9 กรกฎาคม 2561
3744 ลย 78101/335 ส่งสำเนาข้อบัญญัติตำบลองค์การส่วนตำบลโคกใหญ่ที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 9 กรกฎาคม 2561
3743 ลย52001/1771 ขอติดตามผลการพิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 9 กรกฎาคม 2561
3742 ลย 78101/334 หนังสือรับรองเงินเดือน นายณรภัทร กันหาวรรณะ 9 กรกฎาคม 2561
3741 ลย 78101/333 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ8 9 กรกฎาคม 2561
3740 ลย 72501.1/409 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 9 กรกฎาคม 2561
3739 ลย 72501.1/408 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 9 กรกฎาคม 2561
3738 ลย 72501.1/407 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 9 กรกฎาคม 2561
3737 ลย 72501.1/406 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย 9 กรกฎาคม 2561
3736 ลย 0032.001.1/2679 ขออนุมัติลากิจส่วนตัว(นพ.วิวรรธน์ฯ) 9 กรกฎาคม 2561
3735 ลย52006/1770 แจ้งข้อมูลพื้นฐานทั่วไปศูนย์ยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเลย 9 กรกฎาคม 2561
3734 ลย 76701/459 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสำรวย ยงเพ็ชร 6 กรกฎาคม 2561
3733 ลย 76701/458 หนังสือรับรองเงินเดือน นายโก้ โพธิ์หา 6 กรกฎาคม 2561
3732 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2677 โครงการยิ้มสวยเสียงใส 6 กรกฎาคม 2561
3731 ลย52006/1769 คำชี้แจงคำสั่งทางปกครอง 6 กรกฎาคม 2561
3730 ลย52002/1767 แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 6 กรกฎาคม 2561
3729 ลย 75001.1สำนักปลัด/228 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานจ้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 6 กรกฎาคม 2561
3728 ลย 0032.010/2676 ให้ส่งหลักฐานประเมิน ITA 6 กรกฎาคม 2561
3727 ลย52001/1765 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 กรกฎาคม 2561
3726 ลย77202/428 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) 6 กรกฎาคม 2561
3725 ลย 78101/332 ขอยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 6 กรกฎาคม 2561
3724 ลย52003/1764 การดำเนินกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" จังหวัดเลย 6 กรกฎาคม 2561
3723 ลย 0032.006/2675 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 6 กรกฎาคม 2561
3722 ลย52003/1763 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 6 กรกฎาคม 2561
3721 ลย52004/1762 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างที่ปรึกษาดำเนินศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบการบริหารจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับปริมาณและสภาพพื้นที่บริเวณที่กำจัดมูลฝอยฯ 6 กรกฎาคม 2561
3720 ลย52002/1761 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 6 กรกฎาคม 2561
3719 ลย 75001/226 แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 6 กรกฎาคม 2561
3718 ลย52005/1759 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ฝึกซ้อมกรีฑา 6 กรกฎาคม 2561
3717 ลย75402/218 ข้อมูล รายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 6 กรกฎาคม 2561
3716 ลย 0032.001.3/2663 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 6 กรกฎาคม 2561
3715 ลย 0032.001.1/2662 ขอความร่วมมือในการตรวจเยี่ยม รพ.สต.และศูนย์เด็กเล็กในการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ2 6 กรกฎาคม 2561
3714 ลย52006/1755 การจดทะเบียนพาณิชย์ 6 กรกฎาคม 2561
3713 ลย 0032.001.1/2642 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 5 กรกฎาคม 2561
3712 ลย52005/1754 ขอความอนุเคราะห์ยืมฆ้องเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 5 กรกฎาคม 2561
3711 ลย52005/1753 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม 2561
3710 ลย 78101/331 หนังสือรับรองเงินเดือน น.ส นงนุช 5 กรกฎาคม 2561
3709 ลย 78101/330 หนังสือรับรองเงินเดือน นายอุทิศ 5 กรกฎาคม 2561
3708 ลย 78101/329 หนังสือรับรองเงินเดือน นางใฉน 5 กรกฎาคม 2561
3707 ลย 78101/328 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิภารัตน์ 5 กรกฎาคม 2561
3706 ลย 72501.1/399 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 กรกฎาคม 2561
3705 ลย 72501.1/398 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 กรกฎาคม 2561
3704 ลย 72501.1/397 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 กรกฎาคม 2561
3703 ลย 72501.1/396 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 กรกฎาคม 2561
3702 ลย77201/425 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ เดือนกรกฎาคม2561) 5 กรกฎาคม 2561
3701 ลย 76702/454 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 5 กรกฎาคม 2561
3700 ลย 76702/453 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 5 กรกฎาคม 2561
3699 ลย 76702/452 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 5 กรกฎาคม 2561
3698 ลย 76702/449 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 5 กรกฎาคม 2561
3697 ลย 76702/448 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 5 กรกฎาคม 2561
3696 ลย52005/1749 รายงานการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 กรกฎาคม 2561
3695 ลย52005/1748 รายงานการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 กรกฎาคม 2561
3694 ลย52003/1747 เสียงดังและกลิ่นรบกวน 4 กรกฎาคม 2561
3693 ลย52003/1746 เสียงดังและกลิ่นรบกวน 4 กรกฎาคม 2561
3692 ลย52003/1745 เสียงดังจากการประกอบกิจการ 4 กรกฎาคม 2561
3691 ลย52003/1744 เสียงดังจากการประกอบกิจการ 4 กรกฎาคม 2561
3690 ลย 78101/327 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 กรกฎาคม 2561
3689 ลย 0023.2/324 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 4 กรกฎาคม 2561
3688 ลย 0023.2/323 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 4 กรกฎาคม 2561
3687 ลย 0023.2/322 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 4 กรกฎาคม 2561
3686 ลย52003/1741 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 4 กรกฎาคม 2561
3685 ลย52003/1740 การดำเนินโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 4 กรกฎาคม 2561
3684 ลย52003/1739 ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ 4 กรกฎาคม 2561
3683 ลย52003/1738 การดำเนินโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 4 กรกฎาคม 2561
3682 ลย 78101/326 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 กรกฎาคม 2561
3681 ลย 75001/219 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 4 กรกฎาคม 2561
3680 ลย 72501.1/393 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 4 กรกฎาคม 2561
3679 ลย 72501.1/392 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 4 กรกฎาคม 2561
3678 ลย 72501.1/391 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 4 กรกฎาคม 2561
3677 ลย 75001/218 ขออนุมัติจ่ายเงินสำรองสะสม 4 กรกฎาคม 2561
3676 ลย 71801/315 ขอปรับความเหมาะสมการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองตากล้า หมู่ 16 บ้านลาดเหนือ 4 กรกฎาคม 2561
3675 ลย52004/1727 รายงานผลการดำเนินการติดตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 4 กรกฎาคม 2561
3674 ลย 78101/325 ขออนุญาตตัดต้นไม้ริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2115 4 กรกฎาคม 2561
3673 ลย 78101/324 แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ส่องสว่าง 4 กรกฎาคม 2561
3672 ลย 0032.001.3/2602 ขอย้ายข้าราชการ 4 กรกฎาคม 2561
3671 ลย 0032.006/2601 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 4 กรกฎาคม 2561
3670 ลย52001/1724 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 4 กรกฎาคม 2561
3669 ลย 78101/323 หนังสือรับรองเงินเดือน นฤมล 3 กรกฎาคม 2561
3668 ลย 78101/322 หนังสือรับรองเงินเดือน ธนภัทร เอกตาแสง 3 กรกฎาคม 2561
3667 ลย 78101/321 หนังสือรับรองเงินเดือน อัตทชัย 3 กรกฎาคม 2561
3666 ลย 78101/320 หนังสือรับรองเงินเดือน ทิพยา ศรีบุรินทร์ 3 กรกฎาคม 2561
3665 ลย52001/1723 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 3 กรกฎาคม 2561
3664 ลย77202/422 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 3 กรกฎาคม 2561
3663 ลย52001/1721 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 3 กรกฎาคม 2561
3662 ลย52001/1720 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 กรกฎาคม 2561
3661 ลย52001/1719 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 กรกฎาคม 2561
3660 ลย52001/1718 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 กรกฎาคม 2561
3659 ลย52001/1717 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 3 กรกฎาคม 2561
3658 ลย52001/1716 ขอติดตามผลการพิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 3 กรกฎาคม 2561
3657 ลย 78101/319 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 กรกฎาคม 2561
3656 ลย 78401/126 ส่งงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 3 กรกฎาคม 2561
3655 ลย 76701/447 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3 กรกฎาคม 2561
3654 ลย 76701/446 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3 กรกฎาคม 2561
3653 ลย52001/1715 การโอนพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3652 ลย52005/1714 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3651 ลย52005/1713 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 3 กรกฎาคม 2561
3650 ลย52005/1712 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก 3 กรกฎาคม 2561
3649 ลย52006/1711 แจ้งการใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับการศึกษาบุตร 3 กรกฎาคม 2561
3648 ลย52005/1710 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 3 กรกฎาคม 2561
3647 ลย52005/1709 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 3 กรกฎาคม 2561
3646 ลย52005/1708 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 3 กรกฎาคม 2561
3645 ลย52001/1707 การโอนพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3644 ลย52006/1706 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 3 กรกฎาคม 2561
3643 ลย52006/1705 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 3 กรกฎาคม 2561
3642 ลย52006/1704 เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลย 3 กรกฎาคม 2561
3641 ลย52006/1703 ขอทราบสภานภาพการเป็นบุคคลล้มละลาย 3 กรกฎาคม 2561
3640 ลย52006/1702 รายงานผลคดีและขอความเห็นชอบในการอุทธรณ์ 3 กรกฎาคม 2561
3639 ลย52006/1701 การดำเนินคดีปกครอง 3 กรกฎาคม 2561
3638 ลย52001/1700 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3637 ลย52001/1697 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3636 ลย52001/1695 การย้ายพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3635 ลย52001/1693 การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งและสังกัดพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3634 ลย75402/210 ขอส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 2 กรกฎาคม 2561
3633 ลย 78101/318 ขอยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 2 กรกฎาคม 2561
3632 ลย 78101/317 ขอยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 2 กรกฎาคม 2561
3631 ลย 78101/316 ขอยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 2 กรกฎาคม 2561
3630 ลย 76701/445 รายงานข้อมูลที่อาศัยของประชาชน 2 กรกฎาคม 2561
3629 ลย 76701/444 เเจ้งการเสียชีวิตของผุ้สูงอายุในพื้นที่ 2 กรกฎาคม 2561
3628 ลย 0032.001.1/2569 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 2 กรกฎาคม 2561
3627 ลย 0023.2/317 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานนิติการ เพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2 กรกฎาคม 2561
3626 ลย52001/1690 การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. 2 กรกฎาคม 2561
3625 ลย 76701/443 เเจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องทั่วไป 2 กรกฎาคม 2561
3624 ลย 76701/442 ขอความร่วมมือให้ดำเนินการรื้อถอนเสาปูนและซ่อมเเซมทางถนนให้กลับสู่สภาพเดิม 2 กรกฎาคม 2561
3623 ลย 76702/441 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 2 กรกฎาคม 2561
3622 ลย 78101/315 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 2 กรกฎาคม 2561
3621 ลย52004/1675 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 29 มิถุนายน 2561
3620 ลย52004/1674 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนฯ 29 มิถุนายน 2561
3619 ลย52004/1673 ขอแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าของ อปท. 29 มิถุนายน 2561
3618 ลย 78101/314 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์การประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ฯ 29 มิถุนายน 2561
3617 ลย 78101/313 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท บางกอกเรดิโอ ทีเอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 29 มิถุนายน 2561
3616 ลย52005/1672 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 29 มิถุนายน 2561
3615 ลย52005/1671 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 29 มิถุนายน 2561
3614 ลย52001/1669 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 29 มิถุนายน 2561
3613 ลย 0023.2/314 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 29 มิถุนายน 2561
3612 ลย 0032.006/2556 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 29 มิถุนายน 2561
3611 ลย 0032.006/2555 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 29 มิถุนายน 2561
3610 ลย 0032.006/2554 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 29 มิถุนายน 2561
3609 ลย77202/411 แจ้งให้มาทำสัญญาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายนายวิ สอนชาติ หมู่ 4 29 มิถุนายน 2561
3608 ลย 78401/123 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝาดธนาคาร 29 มิถุนายน 2561
3607 ลย 78401/122 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 29 มิถุนายน 2561
3606 ลย 78101/312 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561
3605 ลย52003/1668 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ตามโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 29 มิถุนายน 2561
3604 ลย52003/1667 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ตามโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 29 มิถุนายน 2561
3603 ลย 78101/311 รายงานการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 29 มิถุนายน 2561
3602 ลย 0023.2/312 การแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มิถุนายน 2561
3601 ลย 0032.007/2536 แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคไข้เลือดออก 28 มิถุนายน 2561
3600 ลย52001/1660 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 28 มิถุนายน 2561
3599 ลย52001/1659 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 28 มิถุนายน 2561
3598 ลย52001/1658 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.หนองคาย) 28 มิถุนายน 2561
3597 ลย 76701/434 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวาสนา คำเเพงเเก้ว 28 มิถุนายน 2561
3596 ลย 76701/433 หนังสือรับรองเงินเดือน นายชัยวัฒน์ คำมุงคุณ 28 มิถุนายน 2561
3595 ลย 76701/432 หนังสือรับรองเงินเดือน นางจริญญา วิมลอักษร 28 มิถุนายน 2561
3594 ลย 76703/431 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 28 มิถุนายน 2561
3593 ลย77202/410 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สายรอบหมู่บ้าน หมู่ 10 28 มิถุนายน 2561
3592 ลย 72501.1/387 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 28 มิถุนายน 2561
3591 ลย 72501.1/386 ขอส่งสำเนาคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุ 28 มิถุนายน 2561
3590 ลย52004/1657 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 28 มิถุนายน 2561
3589 ลย 72501.1/385 ขอส่งสำเนาคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุ 28 มิถุนายน 2561
3588 ลย 0032.007/2518 ขอส่งสรุปผลการดำเนินงาน 28 มิถุนายน 2561
3587 ลย 0023.2/311 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 28 มิถุนายน 2561
3586 ลย 0032.001.3/2506 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย หจก.โฮมแคร์ 2561 27 มิถุนายน 2561
3585 ลย 75001/195 รายงานข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 27 มิถุนายน 2561
3584 ลย 72501.1/383 ส่งแบบสำรวจข้อมุลการดำเนินโครงการสัตย์ปลอดโรค คนปลอยภัย จากโลกพิษสุนัขบ้า 27 มิถุนายน 2561
3583 ลย52002/1650 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 27 มิถุนายน 2561
3582 ลย52005/1649