ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
9598 ลย 0032.006/3863 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 18 ตุลาคม 2562
9597 ลย 0023.3/479 ขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบลมาช่วยปฏิบัติราชการ 18 ตุลาคม 2562
9596 ลย 0023.3/478 การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมเชิงปฏิบัติการองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ห้องประชุมภูหลวง) 18 ตุลาคม 2562
9595 ลย 0023.3/477 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณพศ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาซ่าว 18 ตุลาคม 2562
9594 ลย52006/2663 ขอขอบคุณ 18 ตุลาคม 2562
9593 ลย75401/241 การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 ตุลาคม 2562
9592 ลย52001/2662 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 ตุลาคม 2562
9591 ลย71202/752 แจ้งลงนามในสัญญา 18 ตุลาคม 2562
9590 ลย 0032.007/3854 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 40 18 ตุลาคม 2562
9589 ลย52001/2661 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 18 ตุลาคม 2562
9588 ลย 75001/364 แนวทางบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาด 18 ตุลาคม 2562
9587 ลย 72501.1/549 ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.25640-2564ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ตุลาคม 2562
9586 ลย 72501.1/548 ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.25640-2564ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ตุลาคม 2562
9585 ลย 0023.5/473 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินกัน) 17 ตุลาคม 2562
9584 ลย 0032.003/3844 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 17 ตุลาคม 2562
9583 ลย 76703/534 หนังสือรับรองอาคารบ้านพักอาศัย 17 ตุลาคม 2562
9582 ลย52004/2656 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการ่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน 17 ตุลาคม 2562
9581 ลย52006/2655 การบันทึกภาพ ประกอบการจัดรายการกิจการเทศบาลเมืองเลย 17 ตุลาคม 2562
9580 ลย52002/2654 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ตุลาคม 2562
9579 ลย52002/2653 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ตุลาคม 2562
9578 ลย 78101/513 ตอบรับและอนุญาตบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการปรับปรุงด่านพรมแดนบ้านปากห้วย 17 ตุลาคม 2562
9577 ลย77202/604 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 17 ตุลาคม 2562
9576 ลย77202/603 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 17 ตุลาคม 2562
9575 ลย77202/602 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 17 ตุลาคม 2562
9574 ลย52001/2652 การพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2562 และเพิ่มค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 ตุลาคม 2562
9573 ลย 72501.1/547 ส่งเงินค่าจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 17 ตุลาคม 2562
9572 ลย52006/2651 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 17 ตุลาคม 2562
9571 ลย77202/600 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 17 ตุลาคม 2562
9570 ลย77202/599 รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ตุลาคม 2562
9569 ลย52001/2647 พนักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ 16 ตุลาคม 2562
9568 ลย 0032.007/3831 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 16 ตุลาคม 2562
9567 ลย52001/2646 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 16 ตุลาคม 2562
9566 ลย52001/2645 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 16 ตุลาคม 2562
9565 ลย52001/2644 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 16 ตุลาคม 2562
9564 ลย52001/2643 สอบถามตำแหน่งและขอรับการโอนย้าย 16 ตุลาคม 2562
9563 ลย52001/2642 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 16 ตุลาคม 2562
9562 ลย 76701/532 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 16 ตุลาคม 2562
9561 ลย52003/2641 ขอส่งรายชื่อขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการในสำนักงานเทศบาลเมืองเลย 16 ตุลาคม 2562
9560 ลย52003/2640 ขอส่งรายชื่อขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการในสำนักงานเทศบาลเมืองเลย 16 ตุลาคม 2562
9559 ลย 76701/531 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ นายวีระชัย เนื่องมหา 16 ตุลาคม 2562
9558 ลย52003/2639 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย 16 ตุลาคม 2562
9557 ลย 0032.007/3827 รายงานผลการติดตามผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจย์ 16 ตุลาคม 2562
9556 ลย52001/2638 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 16 ตุลาคม 2562
9555 ลย52003/2637 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 16 ตุลาคม 2562
9554 ลย52003/2636 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 16 ตุลาคม 2562
9553 ลย52003/2635 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 16 ตุลาคม 2562
9552 ลย 0032.001.1/3825 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ 16 ตุลาคม 2562
9551 ลย 0032.001.1/3824 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ 16 ตุลาคม 2562
9550 รง 0472/9 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 15 ตุลาคม 2562
9549 ลย77202/596 ขอแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 15 ตุลาคม 2562
9548 ลย52001/2632 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 ตุลาคม 2562
9547 ลย 79101/546 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 15 ตุลาคม 2562
9546 ลย 79101/545 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 15 ตุลาคม 2562
9545 ลย 78101/512 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวลัดดาวัลย์ พันน้อย 15 ตุลาคม 2562
9544 ลย 76702/530 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวีระชัย เนื่องมหา 15 ตุลาคม 2562
9543 ลย52002/2630 ส่งแบบคำรับรองการจัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ 15 ตุลาคม 2562
9542 ลย 78101/511 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 ตุลาคม 2562
9541 ลย 78101/510 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 ตุลาคม 2562
9540 ลย52006/2629 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 ตุลาคม 2562
9539 ลย 0032.006/3804 เลื่อนข้าราชการ 11 ตุลาคม 2562
9538 ลย52001/2627 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 ตุลาคม 2562
9537 ลย52001/2626 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุฉุกเฉิน 11 ตุลาคม 2562
9536 ลย 78101/509 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 11 ตุลาคม 2562
9535 ลย52004/2625 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการ่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน 11 ตุลาคม 2562
9534 ลย 76701/527 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง 11 ตุลาคม 2562
9533 ลย 78101/508 ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 11 ตุลาคม 2562
9532 ลย 78101/507 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมทบทวนการพํฒนาข้อมูลตำบล TCNAP 11 ตุลาคม 2562
9531 ลย71202/735 แจ้งลงนามในสัญญา 11 ตุลาคม 2562
9530 ลย 78101/506 รายงานการรับโอนเงินตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 11 ตุลาคม 2562
9529 ลย 78101/505 หนังสือรับรองเงินเดือน 10 ตุลาคม 2562
9528 ลย52001/2617 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 ตุลาคม 2562
9527 ลย52001/2616 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 ตุลาคม 2562
9526 ลย 0032.006/3800 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 10 ตุลาคม 2562
9525 มท 5308.4/ลย/23 การไฟฟ้าฯ ตอบรับ เข้าร่วม การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล 10 ตุลาคม 2562
9524 ลย 0032.007/3798 ส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโปลิโอ 10 ตุลาคม 2562
9523 ลย52006/2615 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 10 ตุลาคม 2562
9522 ลย52006/2614 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 10 ตุลาคม 2562
9521 ลย77202/588 นำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 10 ตุลาคม 2562
9520 ลย 79101/543 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 10 ตุลาคม 2562
9519 ลย 0032.007/3789 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 39 10 ตุลาคม 2562
9518 ลย 76702/524 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 10 ตุลาคม 2562
9517 ลย52002/2610 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษีรถใหม่ 10 ตุลาคม 2562
9516 ลย 76702/523 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 10 ตุลาคม 2562
9515 ลย 76702/522 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 10 ตุลาคม 2562
9514 ลย 76702/521 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 10 ตุลาคม 2562
9513 ลย 76702/520 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 10 ตุลาคม 2562
9512 ลย 76702/519 ธนาคารออมสิน 10 ตุลาคม 2562
9511 ลย52004/2609 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้รับจ้างตรวจสอบแก้ไขวงเวียนน้ำพุ 10 ตุลาคม 2562
9510 ลย 0032.015/3785 การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 10 ตุลาคม 2562
9509 ลย 78101/504 รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 9 ตุลาคม 2562
9508 ลย52001/2608 ตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ 9 ตุลาคม 2562
9507 ลย52001/2607 การต่ออายุใบอนุณาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ตุลาคม 2562
9506 ลย52001/2606 การตรวจทรัพย์รับจำนำที่เก็บรักษาไว้ของสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑ 9 ตุลาคม 2562
9505 ลย 78101/503 ส่งเอกสารเงินกู้สามัญเพิ่มเติม 9 ตุลาคม 2562
9504 ลย 79102/539 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 9 ตุลาคม 2562
9503 ลย52006/2605 ขอสำเนาเอกสาร บป.๑ 9 ตุลาคม 2562
9502 ลย52003/2604 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 9 ตุลาคม 2562
9501 ลย52003/2603 ขอส่งหนังสือต่ออายุสัญญาค้ำประกัน เลขที่ 00019/200403/0115/54 9 ตุลาคม 2562
9500 ลย 78101/502 รายงานรับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS 8 ตุลาคม 2562
9499 ลย 0032.003/3760 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 8 ตุลาคม 2562
9498 ลย 78101/501 รายงานการจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 2563 8 ตุลาคม 2562
9497 ลย 78101/500 รายงานการจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 2563 8 ตุลาคม 2562
9496 ลย52001/2602 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 ตุลาคม 2562
9495 ลย52001/2601 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี ๒๕๖๒ 8 ตุลาคม 2562
9494 ลย52001/2600 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 8 ตุลาคม 2562
9493 ลย71202/729 ขอส่งสำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 8 ตุลาคม 2562
9492 ลย 78101/499 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายภานุวัฒน์ มณีสอน 8 ตุลาคม 2562
9491 ลย 78101/498 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 8 ตุลาคม 2562
9490 ลย 78101/497 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 8 ตุลาคม 2562
9489 ลย 78101/496 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 8 ตุลาคม 2562
9488 ลย52004/2595 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 8 ตุลาคม 2562
9487 ลย 78101/495 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 8 ตุลาคม 2562
9486 ลย 0032.007/3747 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 7 ตุลาคม 2562
9485 ลย 76702/511 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 7 ตุลาคม 2562
9484 ลย52002/2594 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 7 ตุลาคม 2562
9483 ลย52001/2593 ขอเลื่อนการจัดงาน งานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเลย ประจำปี 2562 7 ตุลาคม 2562
9482 ลย52002/2592 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ตุลาคม 2562
9481 ลย 76701/510 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 7 ตุลาคม 2562
9480 ลย 78101/494 หนังสือรับรองเงินเดือน นายกิติพงศ์ กาทองทุ่ง 7 ตุลาคม 2562
9479 ลย77202/572 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 7 ตุลาคม 2562
9478 ลย77202/571 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 7 ตุลาคม 2562
9477 ลย 73901/2 อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหลางท่องเที่ยวดอกซากุระภูลมโล 7 ตุลาคม 2562
9476 ลย52006/2584 ขอความอนุเคราะห์ใช่ห้องน้ำสำหรับศิลปิน 7 ตุลาคม 2562
9475 ลย 0032.015/3740 ขอรับการสนับสนุนกระดาษแบบพิเสาเพ่ือจัดพิมพ์หนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน 7 ตุลาคม 2562
9474 ลย52006/2583 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 7 ตุลาคม 2562
9473 ลย52006/2582 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 7 ตุลาคม 2562
9472 ลย52006/2581 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 7 ตุลาคม 2562
9471 ลย52003/2580 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9470 ลย52003/2579 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9469 ลย52003/2578 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9468 ลย52003/2576 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9467 ลย52003/737 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9466 ลย52001/2571 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 ตุลาคม 2562
9465 ลย 75001/349 ขออนุญาตลาป่วย 4 ตุลาคม 2562
9464 ลย52004/2569 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2562
9463 ลย52004/2568 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2562
9462 ลย52004/2567 ขอความอนุเตราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2562
9461 ลย71202/721 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 4 ตุลาคม 2562
9460 ลย52004/2566 การทำความสะอาดถนนเส้นเลย-เชียงคานช่วงหน้าบ่อขยะโคกช้างไห้ 4 ตุลาคม 2562
9459 ลย 0032.007/3713 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 38 4 ตุลาคม 2562
9458 ลย 79301/435 ประชาสัมพันธ์วันรับซื้อขยะเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 4 ตุลาคม 2562
9457 ลย52003/2565 ขอให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการปีงบประมาณ2562 4 ตุลาคม 2562
9456 ลย75401/235 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ตุลาคม 2562
9455 ลย52003/2564 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 4 ตุลาคม 2562
9454 ลย52006/2563 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 4 ตุลาคม 2562
9453 ลย52001/2562 ขอรับเงินสนับสนุน 1% โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 3 ตุลาคม 2562
9452 ลย 0032.015/3702 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 3 ตุลาคม 2562
9451 ลย 0032/3806 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ตุลาคม 2562
9450 ลย 0032/3805 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ตุลาคม 2562
9449 ลย52001/2561 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 ตุลาคม 2562
9448 ลย52001/2560 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 ตุลาคม 2562
9447 ลย52001/2559 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 3 ตุลาคม 2562
9446 ลย52001/2558 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 ตุลาคม 2562
9445 ลย 78101/493 การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) รอบ 2 3 ตุลาคม 2562
9444 ลย 0023.3/458 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุม) 3 ตุลาคม 2562
9443 ลย52001/2548 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 ตุลาคม 2562
9442 52001.8/2547 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 ตุลาคม 2562
9441 ลย52004/2546 ประมาณราคาและแบบทางพุตบาท 2 ตุลาคม 2562
9440 ลย52004/2545 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ คสล.ถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 2 ตุลาคม 2562
9439 ลย 78101/492 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 2 ตุลาคม 2562
9438 ลย 78101/491 ขอยอด Statement บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่ 2 ตุลาคม 2562
9437 ลย 78101/490 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 2 ตุลาคม 2562
9436 ลย 78101/489 ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเงือกเก่ย บ้านโคกใหญ่ ม. 1 2 ตุลาคม 2562
9435 ลย 78101/488 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2562
9434 ลย 78101/487 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2562
9433 ลย 78101/486 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2562
9432 ลย 76701/507 หนังสือรับรองอุทยานเเห่งชาติภูกระดึง 2 ตุลาคม 2562
9431 ลย 78101/485 แผนการปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2 ตุลาคม 2562
9430 ลย 78101/484 อนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตุลาคม 2562
9429 ลย 78101/483 ขอส่งอายุใบอนุญาตให้ตั้งศูนย์คนพิการทั่วไป 2 ตุลาคม 2562
9428 ลย52006/2536 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน 2562 2 ตุลาคม 2562
9427 ลย52006/2535 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน 2562 2 ตุลาคม 2562
9426 ลย77202/560 รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2561 2 ตุลาคม 2562
9425 ลย77202/559 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 2 ตุลาคม 2562
9424 ลย 0032.006/3660 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2562
9423 ลย52006/2532 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 1 ตุลาคม 2562
9422 ลย 72501.1/515 ขอทำบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอย 1 ตุลาคม 2562
9421 ลย 75001/341 ขออนุญาตลาป่วย 1 ตุลาคม 2562
9420 ลย 79102/513 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๕๑๗๗ (สายบ้านห้วยสีดา - บ้านสาระแพ) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ กว้าง ๖ เมตร ยาว 97๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ตุลาคม 2562
9419 ลย52001/2530 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 1 ตุลาคม 2562
9418 ลย 76701/506 ขอส่งประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2562 1 ตุลาคม 2562
9417 ลย 0032.007/3651 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 37 1 ตุลาคม 2562
9416 ลย 0032.007/3650 รายงานผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา 1 ตุลาคม 2562
9415 ลย52004/2529 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 6/62 1 ตุลาคม 2562
9414 ลย 78101/482 ขอยอด Statement 1 ตุลาคม 2562
9413 ลย 75001/326 ส่งแบบบัญชีสรุปข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 30 กันยายน 2562
9412 ลย 75001/325 รายงานผลการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ 30 กันยายน 2562
9411 ลย 78101/481 ส่งเอกสารเงินกู้สามัญ 30 กันยายน 2562
9410 ลย 78101/480 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น สสส. 30 กันยายน 2562
9409 ลย 72501.1/510 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 30 กันยายน 2562
9408 ลย 72501.1/509 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 30 กันยายน 2562
9407 ลย 78101/479 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการเบิกเงินจากบัญชีธนาคาร ผู้สูงอายุ 30 กันยายน 2562
9406 ลย 78101/478 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการเบิกเงินจากบัญชีธนาคาร 30 กันยายน 2562
9405 ลย 78101/477 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 30 กันยายน 2562
9404 ลย 78401/390 รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ครั้งที่ 9/2562 30 กันยายน 2562
9403 ลย52006/2518 การจัดกิจกรรม "เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลย ครั้งที่ ๑) 30 กันยายน 2562
9402 ลย77202/550 ขอส่งสำเนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 กันยายน 2562
9401 ลย77202/549 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) 30 กันยายน 2562
9400 ลย77202/548 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีกรกฎาคม 2562 30 กันยายน 2562
9399 ลย71202/714 แจ้งลงนามในสัญญา 27 กันยายน 2562
9398 ลย52004/2514 ขอสมัครเป็นสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น" 27 กันยายน 2562
9397 ลย52004/2513 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 27 กันยายน 2562
9396 ลย 0032.007/3572 ขอส่งรายงาน 27 กันยายน 2562
9395 ลย52001/2512 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 กันยายน 2562
9394 ลย 0023.5/451 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบฯ 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 27 กันยายน 2562
9393 ลย 78101/476 ขอสมัครเป็นสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 27 กันยายน 2562
9392 ลย52001/2501 ขออนุญาตใช้สถานที่จัดงาน งานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเลย ประจำปี 2562 27 กันยายน 2562
9391 ลย52001/2500 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 27 กันยายน 2562
9390 ลย52006/2499 ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 26 กันยายน 2562
9389 ลย52006/2498 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 26 กันยายน 2562
9388 ลย 0032.006/3550 เลื่อนข้าราชการ 26 กันยายน 2562
9387 ลย 78101/473 ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเงือกเก่ย บ้านโคกใหญ่ ม. 1 26 กันยายน 2562
9386 ลย52002/2497 เชิญมาทำสัญญาจ้าง 26 กันยายน 2562
9385 ลย52006/2495 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก 26 กันยายน 2562
9384 ลย52001/2494 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 26 กันยายน 2562
9383 ลย 0032.007/3542 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 36 26 กันยายน 2562
9382 ลย 78101/472 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 กันยายน 2562
9381 ลย 76701/500 ขอส่งผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 26 กันยายน 2562
9380 ลย52003/2491 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 25 กันยายน 2562
9379 ลย 53104/736 โอนเงินอุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 25 กันยายน 2562
9378 ลย 76702/499 รายชื้อผู้ชำระหนี้ 25 กันยายน 2562
9377 ลย 76702/498 รายชื้อผู้ชำระหนี้ 25 กันยายน 2562
9376 ลย 76702/497 รายชื้อผู้ชำระหนี้ 25 กันยายน 2562
9375 ลย 76702/495 โอนเงินพนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างชั่วคราว 25 กันยายน 2562
9374 ลย 76702/494 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 กันยายน 2562
9373 ลย 76702/493 โอนค่าตอบเเทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 กันยายน 2562
9372 ลย 76703/492 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 25 กันยายน 2562
9371 ลย 0032.001.1/3522 ขอส่งเงินรายได้ในการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก111ปี 25 กันยายน 2562
9370 ลย 0032.015/3518 ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 25 กันยายน 2562
9369 ลย 78101/471 ขอส่งเอกสารขอสมัครเป็นสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 24 กันยายน 2562
9368 ลย52004/2484 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 24 กันยายน 2562
9367 ลย52004/2483 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 24 กันยายน 2562
9366 ลย52001/2482 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 กันยายน 2562
9365 ลย 78101/470 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 24 กันยายน 2562
9364 ลย 0032.003/3506 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 24 กันยายน 2562
9363 ลย 78101/469 ขอสมุดเช็ค 24 กันยายน 2562
9362 ลย 78101/468 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 24 กันยายน 2562
9361 ลย 78101/467 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 24 กันยายน 2562
9360 ลย 78101/466 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 24 กันยายน 2562
9359 ลย 78101/465 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 24 กันยายน 2562
9358 ลย 78101/464 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 24 กันยายน 2562
9357 ลย 72501.1/496 แจ้งการรับลงทะเบีัยนผู้พิการกรณีย้ายภูมิลำเนา 24 กันยายน 2562
9356 ลย 78101/463 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 กันยายน 2562
9355 ลย 78101/462 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กันยายน 2562 24 กันยายน 2562
9354 ลย 78101/461 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 24 กันยายน 2562
9353 ลย 78101/460 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 24 กันยายน 2562
9352 ลย 78101/459 การยืนยั่นข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 24 กันยายน 2562
9351 ลย 78902/309 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 24 กันยายน 2562
9350 ลย 78902/308 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 24 กันยายน 2562
9349 ลย 78902/307 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 24 กันยายน 2562
9348 ลย 78902/306 ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 24 กันยายน 2562
9347 ลย 78902/305 ขอความอนุเคราะห์โอนเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า 24 กันยายน 2562
9346 ลย 78101/454 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 23 กันยายน 2562
9345 ลย52006/2476 ขอความอนุเคราะห์สนันสนุนกิจกรรมเดิน วิ่ง เลาะเลย คอนเสริร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลย ครั้งที่ ๑ 23 กันยายน 2562
9344 ลย52006/2475 ขอความอนุเคราะห์สนันสนุนเสื้อเดิน วิ่ง เลาะเลย คอนเสริร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลย ครั้งที่ ๑ 23 กันยายน 2562
9343 ลย52006/2470 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23 กันยายน 2562
9342 ลย77202/530 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 23 กันยายน 2562
9341 ลย77202/529 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 23 กันยายน 2562
9340 ลย77202/528 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 23 กันยายน 2562
9339 ลย 78101/453 ขอยอด Statement 23 กันยายน 2562
9338 ลย77202/519 แจ้งการตรวจสอบรายงานการเงินและการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น 23 กันยายน 2562
9337 ลย52001/2464 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 23 กันยายน 2562
9336 ลย 0032.015/3458 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2562 20 กันยายน 2562
9335 ลย52006/2463 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 กันยายน 2562
9334 ลย52006/2462 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 กันยายน 2562
9333 ลย 0032.003/3455 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน๒๕๖๒ 20 กันยายน 2562
9332 ลย 0032.003/3454 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 20 กันยายน 2562
9331 ลย52004/2459 แบบรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม 2547 20 กันยายน 2562
9330 ลย52004/2458 ขอทำทางเข้าเชื่อมต่อเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย 20 กันยายน 2562
9329 ลย52004/2457 ขอทำทางเข้าเชื่อมต่อเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย 20 กันยายน 2562
9328 ลย52001/2455 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 20 กันยายน 2562
9327 ลย52001/2454 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 กันยายน 2562
9326 ลย 79102/497 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น 20 กันยายน 2562
9325 ลย 78101/451 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 20 กันยายน 2562
9324 ลย 78101/449 การสำรวจทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 20 กันยายน 2562
9323 ลย 78101/448 ให้ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและประเมินปรับปรุงตำแหน่ง 20 กันยายน 2562
9322 ลย77202/517 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง) 20 กันยายน 2562
9321 ลย 76703/487 หนังสือรับรองผลงานโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 16 20 กันยายน 2562
9320 ลย 72501.1/486 การสำรวจทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ประจำปี พ.ศ.2562 20 กันยายน 2562
9319 ลย 79102/496 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 20 กันยายน 2562
9318 ลย 79102/495 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 20 กันยายน 2562
9317 ลย 79102/494 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 20 กันยายน 2562
9316 ลย52006/2450 ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารเพิ่มเติม 20 กันยายน 2562
9315 ลย 76701/486 เเจ้งผลการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 19 กันยายน 2562
9314 ลย 76701/485 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 19 กันยายน 2562
9313 ลย75401/210 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 กันยายน 2562
9312 ลย52004/2432 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 19 กันยายน 2562
9311 76201.1/605 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 18 กันยายน 2562
9310 ลย 0032.015/3436 ส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการ ผช.นายทะเบียนจังหวัด 19 กันยายน 2562
9309 ลย77202/512 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ บท-3231 เลย 19 กันยายน 2562
9308 ลย52001/2431 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 19 กันยายน 2562
9307 ลย77202/511 ส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 19 กันยายน 2562
9306 ลย52001/2430 การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2562
9305 ลย52002/2429 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 19 กันยายน 2562
9304 ลย52004/2428 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ถนนศรีศักดิ์ดา 19 กันยายน 2562
9303 ลย 0032.003/3435 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 19 กันยายน 2562
9302 ลย 0032.001.2/3426 ขอส่งคืนเงิน พตส. 10659 18 กันยายน 2562
9301 ลย 79102/493 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 18 กันยายน 2562
9300 ลย 79102/492 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กันยายน 2562 18 กันยายน 2562
9299 ลย 79102/491 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กันยายน 2562 18 กันยายน 2562
9298 ลย52001/2427 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 กันยายน 2562
9297 ลย52004/2426 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ 18 กันยายน 2562
9296 ลย52006/2425 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 กันยายน 2562
9295 ลย52006/2424 ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย 18 กันยายน 2562
9294 ลย 79301/407 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 กันยายน 2562
9293 ลย 79102/490 ขอรับการสนับสนุนโครงการปูพื้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2562 18 กันยายน 2562
9292 ลย52001/2419 ขอความอนุเคราะห์พนักงานเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานฯ 18 กันยายน 2562
9291 ลย 76704/484 ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต.ศรีฐาน 18 กันยายน 2562
9290 ลย 76701/483 รายงานผลการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 18 กันยายน 2562
9289 ลย 0032.007/471 ขอเชิญเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและบรรยายพิเศษ 18 กันยายน 2562
9288 ลย52004/2403 ขอความอนุเคราะห์ทำทางเชื่อมต่อเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย 18 กันยายน 2562
9287 ลย52001/2396 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 17 กันยายน 2562
9286 ลย 79102/489 ส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 17 กันยายน 2562
9285 ลย52001/2395 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 กันยายน 2562
9284 ลย 74401/321 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 17 กันยายน 2562
9283 ลย 78101/447 รายงานการสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชนและสถานภัยแล้งปี 2562 17 กันยายน 2562
9282 ลย 78101/446 อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประเมินเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 17 กันยายน 2562
9281 ลย 72501.1/483 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 17 กันยายน 2562
9280 ลย 78101/445 แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 16 กันยายน 2562
9279 ลย 78101/444 แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 16 กันยายน 2562
9278 ลย71202/672 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 16 กันยายน 2562
9277 ลย71202/671 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 16 กันยายน 2562
9276 ลย71202/670 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 16 กันยายน 2562
9275 ลย 72501.1/482 ขอความอนุเคราะห์โดโลไมท์และเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อปรับสภาพดิน 16 กันยายน 2562
9274 ลย 78101/441 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 16 กันยายน 2562
9273 ลย 0032.007/419 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 35 16 กันยายน 2562
9272 ลย52006/2391 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 16 กันยายน 2562
9271 ลย52008/2387 ขอความช่วยเหลือ 19 กันยายน 2562
9270 ลย52001/2383 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองรักษาความมั่นคงภายใน 13 กันยายน 2562
9269 ลย 79102/486 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 13 กันยายน 2562
9268 ลย 0032.006/411 ส่งใบสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 13 กันยายน 2562
9267 ลย 0032.006/410 ส่งใบสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 13 กันยายน 2562
9266 ลย 0032.006/409 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 13 กันยายน 2562
9265 ลย52001/2382 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 กันยายน 2562
9264 ลย52001/2381 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 กันยายน 2562
9263 ลย52001/2380 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 กันยายน 2562
9262 ลย 75001/320 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 12 กันยายน 2562
9261 ลย 76702/482 การยืนยันข้อมุลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 13 กันยายน 2562
9260 ลย 76702/481 การยืนยันข้อมุลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 13 กันยายน 2562
9259 ลย 76702/480 การยืนยันข้อมุลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 13 กันยายน 2562
9258 ลย 0032.007/399 ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ให้บริการวัคซันไข้หวัดใหญ่ 13 กันยายน 2562
9257 ลย52002/2377 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 13 กันยายน 2562
9256 ลย52001/2376 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 13 กันยายน 2562
9255 ลย52003/2375 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์2563 13 กันยายน 2562
9254 ลย 76702/479 หนังสือรับรองเงินเดือน ของ นางสาว ศิริพร ภูชมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 13 กันยายน 2562
9253 ลย77901/446 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 12 กันยายน 2562
9252 ลย 0032.006/398 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 12 กันยายน 2562
9251 ลย52002/2374 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
9250 ลย52002/2373 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
9249 ลย52002/2372 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
9248 ลย52002/2371 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
9247 ลย 0032.006/391 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 12 กันยายน 2562
9246 ลย 0032.006/390 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 12 กันยายน 2562
9245 ลย52002/2370 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 12 กันยายน 2562
9244 ลย 78902/296 แจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ 12 กันยายน 2562
9243 ลย75401/190 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลจำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 สิงหาคม 2562
9242 ลย 76702/477 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรี่ซีลถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทานตะวัน – วัดป่าภูรัง (ถ้ำฝ่ามือแดง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 12 กันยายน 2562
9241 ลย77202/508 ขอความร่วมมือจัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ 12 กันยายน 2562
9240 ลย52002/2369 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 กันยายน 2562
9239 ลย 78101/440 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 12 กันยายน 2562
9238 ลย 78101/439 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 12 กันยายน 2562
9237 ลย 78101/438 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 12 กันยายน 2562
9236 ลย 78101/437 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 กันยายน 2562
9235 ลย 78101/436 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 กันยายน 2562
9234 ลย 78101/435 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 กันยายน 2562
9233 ลย 78101/434 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 กันยายน 2562
9232 ลย52006/2367 เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 12 กันยายน 2562
9231 ลย 0032.010/373 การเรียกให้ชดใช้ค่าปรับผิดสัญญาลาศึกษา 11 กันยายน 2562
9230 ลย 78101/433 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 กันยายน 2562
9229 ลย 78101/432 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 กันยายน 2562
9228 ลย 78101/431 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 กันยายน 2562
9227 ลย 78101/430 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากร 11 กันยายน 2562
9226 ลย 78101/429 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยาวชน 11 กันยายน 2562
9225 ลย 78101/428 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากร 11 กันยายน 2562
9224 ลย 78101/427 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๒ ) 11 กันยายน 2562
9223 ลย 0032.007/353 ขอเชิญวิทยากร 11 กันยายน 2562
9222 ลย 0032.007/352 ขอเชิญเป็นวิทยากร 11 กันยายน 2562
9221 ลย75401/211 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 สิงหาคม 2562
9220 ลย75401/207 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 2 กันยายน 2562
9219 ลย52001/2362 เงินสะสมสมทบพนักงาน 11 กันยายน 2562
9218 ลย52003/2361 ขอส่งแผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลเมืองเลย 11 กันยายน 2562
9217 ลย72301/549 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร 11 กันยายน 2562
9216 ลย52001/2360 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 11 กันยายน 2562
9215 ลย 0032.006/3417 เลื่อนข้าราชการ 11 กันยายน 2562
9214 ลย52001/2359 เงินรางวัล อปพร. 11 กันยายน 2562
9213 ลย 0032.003/3415 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 11 กันยายน 2562
9212 ลย 0032.006/3413 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 11 กันยายน 2562
9211 ลย 0032.007/3410 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 11 กันยายน 2562
9210 ลย 76701/476 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และขอเชิญเข้าร่วมไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 11 กันยายน 2562
9209 ลย 76701/475 เเจ้งผลการดำเนินการซ่อมเเซมทางสาธารณะ 11 กันยายน 2562
9208 ลย72501.4/478 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอันดับครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 11 กันยายน 2562
9207 ลย52004/2356 ขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงบริเวณชุมชนบ้านติ้วหลังไปรษณีเลยและขอใช้ก่อสร้างสวนสาธารณะ 11 กันยายน 2562
9206 ลย 76703/473 หนังสือรับรองผลงานโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านพองหนีบ หมู่ที่ 5 11 กันยายน 2562
9205 ลย52003/2354 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์2563 10 กันยายน 2562
9204 ลย52003/2353 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์2563 10 กันยายน 2562
9203 ลย52003/2352 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์2563 10 กันยายน 2562
9202 ลย52003/2351 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 10 กันยายน 2562
9201 ลย 72501.1/476 ส่งแบบรายงานงบเงินอุดหนุนสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 10 กันยายน 2562
9200 ลย52001/2349 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 10 กันยายน 2562
9199 ลย52001/2348 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 10 กันยายน 2562
9198 ลย52001/2347 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 กันยายน 2562
9197 ลย52001/2346 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 10 กันยายน 2562
9196 ลย 76702/472 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรี่ซีลถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายลำน้ำพอง - แสนสุข ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวห้วยลาด หมู่ที่ 12 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562
9195 ลย 76701/471 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จ่าเอกเกริกเกียติ มาจันทร์ 10 กันยายน 2562
9194 ลย 76701/470 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จ่าเอกเกริกเกียรติ มาจันทร์ 10 กันยายน 2562
9193 ลย 76701/469 การกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ อบต.ศรีฐาน จ่าเอกเกริกเกียรติ มาจันทร์ 10 กันยายน 2562
9192 ลย 76701/468 การกู้เงินตามโครงการกู้เงินเพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 10 กันยายน 2562
9191 ลย52001/2334 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 10 กันยายน 2562
9190 ลย52001/2333 การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 10 กันยายน 2562
9189 ลย 76703/467 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 10 กันยายน 2562
9188 ลย 76703/465 หนังสือรับรองผลงานโครงการปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง (ถนนสวยงาม) จากแยกทางเข้าบ้านหนองอีเลิงหมู่ที่ 10 - วัดห้วยตาแฮก 10 กันยายน 2562
9187 ลย 76703/464 หนังสือรับรองผลงานโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายสะพานข้ามแม่น้ำพอง-นาหนองใหญ๋ บ้านนาน้อย หมู่ที่ 7 10 กันยายน 2562
9186 ลย 76703/463 หนังสือรับรองผลงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโก หมู่ที่ 6 10 กันยายน 2562
9185 ลย 76703/462 หนังสือรับรองผลงานโครงการปรับปรุงคันฝายห้วยเดื่อ บ้านน้ำพอง หมู่ที่ 12 10 กันยายน 2562
9184 ลย77202/500 ขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 10 กันยายน 2562
9183 ลย 0032.007/3398 ขอเชิญเป็นพิธีกร 10 กันยายน 2562
9182 ลย 0032.007/3397 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากร 10 กันยายน 2562
9181 ลย 0032.007/3396 ขอสนับสนุนบุคลากรในการจัดประชุมวิชาการ 10 กันยายน 2562
9180 ลย 0032.007/3395 ขอเชิญประชุมวิชาการ 10 กันยายน 2562
9179 ลย 0032.007/3394 ขอเชิญประชุมวิชาการ 10 กันยายน 2562
9178 ลย 0032.007/3393 ขอเชิญประชุมวิชาการ 10 กันยายน 2562
9177 ลย 0032.007/3392 ขอสนับสนุนวิทยากร 10 กันยายน 2562
9176 ลย 0032.007/3391 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร และจัดบูธนิทรรศการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 10 กันยายน 2562
9175 ลย52003/2331 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 10 กันยายน 2562
9174 ลย 78101/426 ขอยอด Statement 9 กันยายน 2562
9173 ลย 78101/425 ส่งงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 9 กันยายน 2562
9172 ลย71202/665 แจ้งลงนามในสัญญา 9 กันยายน 2562
9171 ลย 79102/476 การจ่ายพัสดุออกจากทะเบียน 1 สิงหาคม 2562
9170 ลย52001/2329 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 9 กันยายน 2562
9169 ลย52001/2328 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 9 กันยายน 2562
9168 ลย 78101/424 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 9 กันยายน 2562
9167 ลย 76703/461 รายงานข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 9 กันยายน 2562
9166 ลย52002/2327 ส่งแบบแปลนปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ฉบับปรับปรุง 9 กันยายน 2562
9165 ลย 76702/460 ขอส่งสำเนาใบเสร็จ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าลาดจูบแก้ม) หมู่ที่ 4 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562
9164 ลย 76702/459 ขอส่งสำเนาใบเสร็จ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าวังแข้) หมู่ที่ 16 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562
9163 ลย77202/497 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลสัตว์) 9 กันยายน 2562
9162 ลย77202/496 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลสัตว์) 9 กันยายน 2562
9161 ลย 0032.006/3376 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 9 กันยายน 2562
9160 ลย52001/2320 การรับโอนพนักงานเทศบาล 9 กันยายน 2562
9159 ลย52001/2319 พนักงานเทศบาลขอโอน 9 กันยายน 2562
9158 ลย 78101/423 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา สุรีรัตน์ แก้วแสนทิพย์ 9 กันยายน 2562
9157 ลย 0032.006/3363 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 6 กันยายน 2562
9156 ลย 0032.006/3362 เลื่อนข้าราชการ 6 กันยายน 2562
9155 ลย 0032.006/3361 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 6 กันยายน 2562
9154 ลย77202/494 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ซอยโป๊ยเซียน หมู่ 5 6 กันยายน 2562
9153 ลย52006/2315 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 6 กันยายน 2562
9152 ลย52006/2314 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 6 กันยายน 2562
9151 ลย52001/2312 รายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 6 กันยายน 2562
9150 ลย52001/2308 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 6 กันยายน 2562
9149 ลย52001/2307 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 6 กันยายน 2562
9148 ลย 0032.001.1/3353 ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 6 กันยายน 2562
9147 ลย52001/2306 ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย 6 กันยายน 2562
9146 ลย52001/2305 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่มตราสิงห์ และกระบองลมตราโซดาลีโอ 6 กันยายน 2562
9145 ลย 0032.006/3350 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 6 กันยายน 2562
9144 ลย 78101/418 ขอส่งตัวนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะและเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการจริง 6 กันยายน 2562
9143 ลย 76702/457 ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-กรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 6 กันยายน 2562
9142 ลย52004/2302 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 6 กันยายน 2562
9141 ลย52004/2301 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 6 กันยายน 2562
9140 ลย 79102/469 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 5 กันยายน 2562
9139 ลย52002/2299 ขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนรถราชการ 5 กันยายน 2562
9138 ลย 79102/468 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 5 กันยายน 2562
9137 ลย52001/2297 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 5 กันยายน 2562
9136 ลย 72501.1/467 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 5 กันยายน 2562
9135 ลย52002/2295 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 กันยายน 2562
9134 ลย52006/2294 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบทะเบียนรถเพื่อประกอบการดำเนินคดี 5 กันยายน 2562
9133 ลย 0032.007/3327 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 34 5 กันยายน 2562
9132 ลย77901/421 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 4 กันยายน 2562
9131 ลย 78101/417 สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารคัดแยกขยะ ที่ อปท.ได้ดำเนินการ 4 กันยายน 2562
9130 ลย 0032.007/3325 ส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโปลิโอ 4 กันยายน 2562
9129 ลย 78101/416 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 กันยายน 2562
9128 ลย 78101/415 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 กันยายน 2562
9127 ลย71202/657 แจ้งลงนามในสัญญา 4 กันยายน 2562
9126 ลย 0032.006/3322 เลื่อนข้าราชการ 4 กันยายน 2562
9125 ลย52003/2293 ได้รับกลิ่นเหม็นจากเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรของร้านเมืองทอง 4 กันยายน 2562
9124 ลย52003/2292 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวน ร้านตะวันฉาย 4 กันยายน 2562
9123 ลย52003/2291 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวน ร้ายตะวันฉาย 4 กันยายน 2562
9122 ศย 304.014/1 ขอส่งแบบตอบรับ "ร่วมงาน เว้าจา พาข้าวงาย" 4 กันยายน 2562
9121 ลย52003/2290 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวน ร้านตะวันฉาย 4 กันยายน 2562
9120 ลย52003/2289 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลยครั้งที่4/2562 4 กันยายน 2562
9119 ลย52003/2288 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลยครั้งที่4/2562 4 กันยายน 2562
9118 ลย52003/2287 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลยครั้งที่4/2562 4 กันยายน 2562
9117 ลย75401/212 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสติการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพในส่วนที่ไม่เพียงพอ 4 กันยายน 2562
9116 ลย77202/493 การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 4 กันยายน 2562
9115 ลย 0023.2/398 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุม 4 กันยายน 2562
9114 ลย77202/492 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) 4 กันยายน 2562
9113 ลย77202/491 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 4 กันยายน 2562
9112 ลย71202/649 แจ้งลงนามในสัญญา 3 กันยายน 2562
9111 ลย 0032.006/3307 เลื่อนข้าราชการ 3 กันยายน 2562
9110 ลย71202/648 แจ้งลงนามในสัญญา 3 กันยายน 2562
9109 ลย52006/2285 การประชุมประชาคม 3 กันยายน 2562
9108 ลย52001/2284 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 กันยายน 2562
9107 ลย 0032.006/3306 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 3 กันยายน 2562
9106 ลย52001/2283 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 กันยายน 2562
9105 ลย52001/2282 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 3 กันยายน 2562
9104 ลย52001/2281 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 กันยายน 2562
9103 ลย52001/2280 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 กันยายน 2562
9102 ลย 0032.006/3303 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 3 กันยายน 2562
9101 ลย 79102/459 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 3 กันยายน 2562
9100 ลย52004/2277 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา 3 กันยายน 2562
9099 ลย52008/2276 ขอให้จัดระเบียบการจอดรถบนบาทวิถี(ฟุตบท)(ครั้งที่ 1) 3 กันยายน 2562
9098 ลย 78101/414 การเสนอโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 2 กันยายน 2562
9097 ลย 0032.001.2/3301 ขอยอดจัดสรร พตส.เพิ่ม งวด 5 2 กันยายน 2562
9096 ลย77202/481 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กันยายน 2562
9095 ลย77202/480 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 2 กันยายน 2562
9094 ลย 75001/270 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 16 สิงหาคม 2562
9093 ลย 75001/270 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 2 กันยายน 2562
9092 ลย52001/2259 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 กันยายน 2562
9091 ลย 79301/380 รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน 2 กันยายน 2562
9090 ลย71202/643 ส่งสำเนาเอกสารของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 2 กันยายน 2562
9089 ลย 78101/413 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 2 กันยายน 2562
9088 ลย 72501.1/462 ขอความอนุเคราะห์โดโลไมท์และเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อปรับสภาพดิน 2 กันยายน 2562
9087 ลย 78101/412 การประเมินลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐาน 2 กันยายน 2562
9086 ลย 78101/411 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 2 กันยายน 2562
9085 ลย 78101/410 ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกใหญ่ 2 กันยายน 2562
9084 ลย 78101/409 ส่งรายงานขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 2 กันยายน 2562
9083 ลย 78101/408 ส่งรายงานขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 2 กันยายน 2562
9082 ลย 78101/406 ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 30 สิงหาคม 2562
9081 ลย 0032.006/3277 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชชำนาญงาน 30 สิงหาคม 2562
9080 ลย 76702/448 ขอส่งงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 30 สิงหาคม 2562
9079 ลย 0032.003/3267 ส่งสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้าจังหวัดเลย 30 สิงหาคม 2562
9078 ลย 0032.003/3263 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 30 สิงหาคม 2562
9077 ลย 0032.006/3262 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30 สิงหาคม 2562
9076 ลย 72501.1/460 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 30 สิงหาคม 2562
9075 ลย52001/2243 การประเมินผลการใช้งานระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 30 สิงหาคม 2562
9074 ลย 0032.007/3259 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 33 30 สิงหาคม 2562
9073 ลย 76702/447 โอนเงินค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 30 สิงหาคม 2562
9072 ลย 76702/446 โอนเงินค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 30 สิงหาคม 2562
9071 ลย 76702/445 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 30 สิงหาคม 2562
9070 ลย52004/2235 ขอขยายระยะเวลาการขอใช้พื้นที่สถานีกำจัดมูลฝอย(เดิม)จากกรมป่าไม้ 30 สิงหาคม 2562
9069 ลย 79102/456 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 30 สิงหาคม 2562
9068 ลย 0032.001.2/3245 ส่งใบเสร็จ 29 สิงหาคม 2562
9067 ลย 0032.001.2/3244 ส่งใบเสร็จ 29 สิงหาคม 2562
9066 ลย 0032.001.2/3243 ส่งใบเสร็จรับเงิน 29 สิงหาคม 2562
9065 ลย 0032.001.2/3242 ส่งใบเสร็จรับบเงิน 29 สิงหาคม 2562
9064 ลย52001/2233 ส่งตัวนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน 29 สิงหาคม 2562
9063 ลย52001/2232 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 29 สิงหาคม 2562
9062 ลย 76703/440 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง 29 สิงหาคม 2562
9061 ลย 72501.1/458 ขอส่งเอกสารในการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 29 สิงหาคม 2562
9060 ลย 78101/404 ขอส่งโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 สิงหาคม 2562
9059 ลย 76701/439 หนังสือรับรองสิทธิ์การกู้ โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 29 สิงหาคม 2562
9058 ลย 76701/438 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้สินเชื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน นางกานต์พิชาพัฒน์ ราษีทัศน์ 29 สิงหาคม 2562
9057 ลย 72501.1/456 ร่ยงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 29 สิงหาคม 2562
9056 ลย77901/401 การขออนุมัติดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี 29 สิงหาคม 2562
9055 ลย 72501.1/455 รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 29 สิงหาคม 2562
9054 ลย52001/2225 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 29 สิงหาคม 2562
9053 ลย52004/2224 แจ้งซ่อมแซมโครงการก่อสร้างท่อลอดหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 28 สิงหาคม 2562
9052 ลย52003/2223 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 28 สิงหาคม 2562
9051 ลย 0032.010/3237 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 28 สิงหาคม 2562
9050 ลย52001/2221 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๒ 28 สิงหาคม 2562
9049 52001.8/2220 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๒ 28 สิงหาคม 2562
9048 ลย52004/2219 แบบรับรองรายงานการประชุม 28 สิงหาคม 2562
9047 ลย52001/2218 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๒ 28 สิงหาคม 2562
9046 ลย 0032.007/3232 การรับเงินสงเคราะห์ของผู้ป่วยโรคเรื้อน 28 สิงหาคม 2562
9045 ลย 76701/437 ขอส่งผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 28 สิงหาคม 2562
9044 ลย52001/2210 ขออนุมัติยืมเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 28 สิงหาคม 2562
9043 ลย 78101/403 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 สิงหาคม 2562
9042 ลย 76701/436 ขอให้ดำเนินการซ่อมเเซมทางสาธารณะให้กลับคืนสู่สภาพสภาพเดิม 28 สิงหาคม 2562
9041 ลย 0032.003/3215 ตอบรับการขอรับสิ่งสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในหน่วยแพทย์พอ.สว. 28 สิงหาคม 2562
9040 ลย52001/2209 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 สิงหาคม 2562
9039 ลย 0023.5/379 โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด กิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 28 สิงหาคม 2562
9038 ลย52003/2206 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามเบิก จ่ายเงิน 27 สิงหาคม 2562
9037 ลย52001/2205 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 สิงหาคม 2562
9036 ลย52003/2203 ได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟของคนข้างบ้าน 27 สิงหาคม 2562
9035 ลย52003/2200 ได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟของคนข้างบ้าน 27 สิงหาคม 2562
9034 ลย 0032.001.2/3192 การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ 27 สิงหาคม 2562
9033 ลย52001/2199 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 สิงหาคม 2562
9032 ลย52001/2198 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 สิงหาคม 2562
9031 ลย52001/2197 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 สิงหาคม 2562
9030 ลย 76702/434 ขอแก้ไขแบบแปลน โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแท่นศิลาอาสน์ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 27 สิงหาคม 2562
9029 ลย52004/2185 ขอความอนุเคราะห์สอบเขตคลองสาธารณะประโยชน์ 27 สิงหาคม 2562
9028 ลย71202/620 แจ้งลงนามในสัญญา 26 สิงหาคม 2562
9027 ลย71202/619 แจ้งลงนามในสัญญา 26 สิงหาคม 2562
9026 ลย71202/618 แจ้งลงนามในสัญญา 26 สิงหาคม 2562
9025 ลย71202/617 แจ้งลงนามในสัญญา 26 สิงหาคม 2562
9024 ลย71202/616 แจ้งลงนามในสัญญา 26 สิงหาคม 2562
9023 ลย 0032.003/3177 ส่งสรุปการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 26 สิงหาคม 2562
9022 ลย52002/2179 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 26 สิงหาคม 2562
9021 ลย 78101/402 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 สิงหาคม 2562
9020 ลย 78101/401 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
9019 ลย 0032.006/3173 เลื่อนข้าราชการ 26 สิงหาคม 2562
9018 ลย 0032.006/3172 เลื่อนข้าราชการ 26 สิงหาคม 2562
9017 ลย 0032.006/3170 แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ(ปภาวดี) 26 สิงหาคม 2562
9016 ลย71202/609 ขอจดทะเบียนรถใหม่ ขอเพิ่มรถและบรรจุรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และยกเว้นภาษีรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 26 สิงหาคม 2562
9015 ลย 0032.003/3167 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 สิงหาคม 2562
9014 ลย 0032.007/3166 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 23 สิงหาคม 2562
9013 ลย 0032.007/3165 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้เลือดออก 23 สิงหาคม 2562
9012 ลย 0032.006/3164 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและชดใช้เงินยืม 23 สิงหาคม 2562
9011 ลย 0032.006/3159 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 23 สิงหาคม 2562
9010 ลย 0032.006/3158 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 23 สิงหาคม 2562
9009 ลย52001/2175 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 สิงหาคม 2562
9008 ลย 0032.006/3154 ขอรับจัดสรรแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัด รอบที่3 ปีการศึกษา 2563 23 สิงหาคม 2562
9007 ลย 75001/290 ขออนุญาตลาป่วย 23 สิงหาคม 2562
9006 ลย 0032.007/3153 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 32 23 สิงหาคม 2562
9005 ลย 78101/399 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ.2562 23 สิงหาคม 2562
9004 ลย 79102/448 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562
9003 ลย 79102/447 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 22 สิงหาคม 2562
9002 ลย 79102/446 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562
9001 ลย52003/2167 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 สิงหาคม 2562
9000 ลย52003/2166 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 22 สิงหาคม 2562
8999 ลย52003/2165 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8998 ลย52003/2164 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 22 สิงหาคม 2562
8997 ลย52003/2163 ขอเชิญร่วมเป็ยเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8996 ลย52003/2162 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8995 ลย52003/2161 ขอเชิญร่วมงานมหากรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8994 ลย 75001/286 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 สิงหาคม 2562
8993 ลย75401/198 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 22 สิงหาคม 2562
8992 ลย 0032.003/3146 ส่งเอกสารขอกันเงินค่าอาหารหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 22 สิงหาคม 2562
8991 ลย 0032.003/3145 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8990 ลย 0032.003/3144 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 22 สิงหาคม 2562
8989 ลย 0032.003/3143 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 22 สิงหาคม 2562
8988 ลย 0032.003/3142 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 22 สิงหาคม 2562
8987 ลย 78101/398 รานงานข้อมูลการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง 22 สิงหาคม 2562
8986 ลย52003/2160 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการตำบลกุดป่อง 2562 22 สิงหาคม 2562
8985 ลย 79102/445 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 22 สิงหาคม 2562
8984 ลย 79102/444 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 22 สิงหาคม 2562
8983 ลย 0032.001.2/3139 ใบสำคัญรับเงิน 22 สิงหาคม 2562
8982 ลย 78101/397 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 22 สิงหาคม 2562
8981 ลย 78101/396 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 22 สิงหาคม 2562
8980 ลย 78101/395 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 22 สิงหาคม 2562
8979 ลย 78101/394 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา 22 สิงหาคม 2562
8978 ลย 78101/393 รายงานข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระบบประปาหมู่บ้าน 22 สิงหาคม 2562
8977 ลย75401/197 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม 19 สิงหาคม 2562
8976 ลย 76701/423 การกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 21 สิงหาคม 2562
8975 ลย 0032.010/3136 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ จนท. 21 สิงหาคม 2562
8974 ลย52001/2156 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 21 สิงหาคม 2562
8973 ลย 0032.006/3135 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 สิงหาคม 2562
8972 ลย52004/2154 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมมิเตอร์ไฟฟ้า 21 สิงหาคม 2562
8971 ลย 76703/421 ขอให้หยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง (เป็นการขั่วคราว) 21 สิงหาคม 2562
8970 ลย52001/2153 แจ้งให้มารับเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีได้รับอุบัติเหตุฯ 21 สิงหาคม 2562
8969 ลย52002/2152 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 21 สิงหาคม 2562
8968 ลย52004/2147 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 20 สิงหาคม 2562
8967 ลย52001/2146 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 สิงหาคม 2562
8966 ลย52001/2145 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 สิงหาคม 2562
8965 ลย52002/2144 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น 20 สิงหาคม 2562
8964 ลย 0032.007/3106 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก สป.31 20 สิงหาคม 2562
8963 ลย 0032.015/3104 สรุปรายงานผลโครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน 20 สิงหาคม 2562
8962 ลย52004/2143 ขอให้ปรับปรุงตำแหน่งและรูปแบบรายการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย 20 สิงหาคม 2562
8961 ลย52003/2142 การดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2562
8960 ลย52003/2141 ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2562
8959 ลย52003/2140 ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2562
8958 ลย52003/2139 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 20 สิงหาคม 2562
8957 ลย 76702/414 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าวังแข้) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 20 สิงหาคม 2562
8956 ลย 76702/413 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าลาดจูบแก้ม) บ้านวังยาง หมู่ที่ 4 20 สิงหาคม 2562
8955 ลย 72401/620 ขอแจ้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9528 เลย 20 สิงหาคม 2562
8954 ลย77202/463 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 20 สิงหาคม 2562
8953 ลย 76702/412 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 20 สิงหาคม 2562
8952 ลย 76702/411 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 20 สิงหาคม 2562
8951 ลย 76702/410 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 20 สิงหาคม 2562
8950 ลย 76702/409 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 20 สิงหาคม 2562
8949 ลย52006/2138 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 19 สิงหาคม 2562
8948 ลย52006/2137 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 19 สิงหาคม 2562
8947 ลย52001/2136 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 19 สิงหาคม 2562
8946 ลย71202/594 แจ้งลงนามในสัญญา 19 สิงหาคม 2562
8945 ลย52001/2135 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 19 สิงหาคม 2562
8944 ลย 79102/435 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 19 สิงหาคม 2562
8943 ลย 75001/278 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 19 สิงหาคม 2562
8942 ลย52001/2134 ส่งค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 19 สิงหาคม 2562
8941 ลย52002/2130 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 19 สิงหาคม 2562
8940 ลย52006/2129 เชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักฯ 19 สิงหาคม 2562
8939 ลย52003/2125 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 19 สิงหาคม 2562
8938 ลย 78101/392 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน 19 สิงหาคม 2562
8937 ลย 78101/391 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด 19 สิงหาคม 2562
8936 ลย 75001/273 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการออกข้อสอบ 19 สิงหาคม 2562
8935 ลย 75001/272 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการออกข้อสอบ 19 สิงหาคม 2562
8934 ลย52004/2122 รับรองการมีสิทธ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล 19 สิงหาคม 2562
8933 ลย52004/2121 รับรองการมีสิทธ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล 19 สิงหาคม 2562
8932 ลย 0032.006/3079 เลื่อนข้าราชการ 16 สิงหาคม 2562
8931 ลย52001/2118 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ 16 สิงหาคม 2562
8930 ลย 75001/271 ขออนุญาตลาป่วย 16 สิงหาคม 2562
8929 ลย52006/2117 เชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการระบบระบายน้ำหลัก 16 สิงหาคม 2562
8928 ลย 78101/390 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 16 สิงหาคม 2562
8927 ลย 78101/389 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 16 สิงหาคม 2562
8926 ลย 78101/388 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 16 สิงหาคม 2562
8925 ลย 78101/387 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 16 สิงหาคม 2562
8924 ลย 78101/386 ขออนุญาตให้ผู้บริหารไปศึกษาดูงานนอกเขตจังหวัดเลย 16 สิงหาคม 2562
8923 ลย 79102/428 การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกุ้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 16 สิงหาคม 2562
8922 ลย 0032.001.1/3069 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16สค62) 16 สิงหาคม 2562
8921 ลย 0032.001.1/3068 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16สค62) 16 สิงหาคม 2562
8920 ลย52003/2115 ขอขอบคุณ 16 สิงหาคม 2562
8919 ลย52003/2114 ขอขอบคุณ 16 สิงหาคม 2562
8918 ลย52003/2113 ขอขอบคุณ 16 สิงหาคม 2562
8917 ลย52003/2112 ขอขอบคุณ 16 สิงหาคม 2562
8916 ลย52004/2110 ขออนุญาตรื้อถอนทางเท้า 15 สิงหาคม 2562
8915 ลย52004/2107 ขอแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าของ อปท. 15 สิงหาคม 2562
8914 ลย52004/2106 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 15 สิงหาคม 2562
8913 ลย 78101/385 หนังสือรับรองเงินเดือน 15 สิงหาคม 2562
8912 ลย 72501.1/427 ขอส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 15 สิงหาคม 2562
8911 ลย 0032.009/3038 ขอใช้ห้องประชุม 14 สิงหาคม 2562
8910 ลย 79102/423 แจ้งลงนาในสัญญา โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านผามุม หมู่ที่ ๒ 14 สิงหาคม 2562
8909 ลย52001/2102 ส่งตัวผู้จัดการสถานธนานุบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 14 สิงหาคม 2562
8908 ลย52001/2101 ขออนุมัติกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาเลย 14 สิงหาคม 2562
8907 ลย52006/2100 รายงานผลการดำเนินตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 สิงหาคม 2562
8906 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3031 เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง DM/HT 14 สิงหาคม 2562
8905 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3030 เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง DM/HT 14 สิงหาคม 2562
8904 ลย 78101/384 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 14 สิงหาคม 2562
8903 ลย 78101/383 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 14 สิงหาคม 2562
8902 ลย 78101/382 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม 14 สิงหาคม 2562
8901 ลย71202/587 แจ้งลงนามในสัญญา 14 สิงหาคม 2562
8900 ลย71202/586 แจ้งลงนามในสัญญา 14 สิงหาคม 2562
8899 ลย 78101/381 รายงานการยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 14 สิงหาคม 2562
8898 ลย 0032.007/3027 ขอความร่วมมือติดตามผู้กลับจากพิธีฮัจย์ 14 สิงหาคม 2562
8897 ลย52001/2095 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 14 สิงหาคม 2562
8896 ลย75401/186 รายงานการรับโอน 9 สิงหาคม 2562
8895 ลย52004/2094 เชิญมาต่อรองราคา ซั้อวัสดุก่อสร้าง 13 สิงหาคม 2562
8894 ลย77204/451 รายงานข้อมูลการประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 (แบบศพด2/62) 13 สิงหาคม 2562
8893 ลย52001/2093 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 สิงหาคม 2562
8892 ลย 78101/380 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๒ ) 13 สิงหาคม 2562
8891 ลย 78101/379 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 13 สิงหาคม 2562
8890 ลย 0032.006/3010 ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลยรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 13 สิงหาคม 2562
8889 ลย 78101/378 หนังสือรับรองบุคคล นายประเสริฐ โคตรมหา 13 สิงหาคม 2562
8888 ลย 0032.003/2996 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 9 สิงหาคม 2562
8887 ลย52001/2089 ขอความอนุเคราะห์ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 9 สิงหาคม 2562
8886 ลย 0032.001.1/2995 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16สค62) 9 สิงหาคม 2562
8885 ลย 0032.001.1/2993 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16สค62) 9 สิงหาคม 2562
8884 ลย52001/2088 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 สิงหาคม 2562
8883 ลย52001/2087 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 9 สิงหาคม 2562
8882 ลย52001/2086 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 9 สิงหาคม 2562
8881 ลย75401/188 รายงานผลจุดติดตั้ง Free Wi - Fi ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( info) 9 สิงหาคม 2562
8880 ลย52001/2083 ขอรับเงินสนับสนุน 1% โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 9 สิงหาคม 2562
8879 ลย 0023.3/348 การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 สิงหาคม 2562
8878 ลย 72501.1/418 รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 9 สิงหาคม 2562
8877 ลย 72501.1/417 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 9 สิงหาคม 2562
8876 ลย52004/2080 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร 8 สิงหาคม 2562
8875 ลย 0032.001.1/2983 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(14สค62) 8 สิงหาคม 2562
8874 ลย 0032.001.1/2982 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(14สค62) 8 สิงหาคม 2562
8873 ลย 78101/377 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 8 สิงหาคม 2562
8872 ลย 79102/416 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. ๕๑๗๗ (สายบ้านห้วยสีดา - บ้านสาระแพ) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 สิงหาคม 2562
8871 ลย 0032.007/2980 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 30 8 สิงหาคม 2562
8870 ลย 0032.001.1/2979 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(8 สค62) 8 สิงหาคม 2562
8869 ลย71202/578 แจ้งลงนามในสัญญา 8 สิงหาคม 2562
8868 ลย52002/2072 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 สิงหาคม 2562
8867 ลย 0118.4/2873 ขอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรรายนางบังออน ขัดชัยภูมิ 7 สิงหาคม 2562
8866 ลย52002/2068 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 สิงหาคม 2562
8865 ลย52002/2067 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 สิงหาคม 2562
8864 ลย52002/2066 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 สิงหาคม 2562
8863 ลย52003/2064 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 7 สิงหาคม 2562
8862 ลย52001/2063 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 7 สิงหาคม 2562
8861 ลย 79102/415 ขอแจ้งข้อมูลก่ีเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 7 สิงหาคม 2562
8860 ลย 0032.007/2965 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 29 7 สิงหาคม 2562
8859 ลย 78101/376 หนังสือรับรองบุคคล นายเพีย โคตรมหา 7 สิงหาคม 2562
8858 ลย 78101/375 แจ้งถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 สิงหาคม 2562
8857 ลย 78101/374 ชี้แจงผิดพลาดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 สิงหาคม 2562
8856 ลย 78101/373 ขอส่งเงินค่าจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 7 สิงหาคม 2562
8855 ลย75401/178 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 สิงหาคม 2562
8854 ลย75401/181 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 สิงหาคม 2562
8853 ลย 0032.001.1/2960 ส่งแบบสอบถาม 7 สิงหาคม 2562
8852 มท 5308.4/ลย/22 การไฟฟ้าฯ ตอบรับประชุุม ประชุม (ก.บ.จ.ลย.) วันที่ 9 สิงหาคม 2562 7 สิงหาคม 2562
8851 ลย 0032.006/2955 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ยื่มเงิน) 7 สิงหาคม 2562
8850 ลย 0032.007/2952 แจ้งแผนการสนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก 6 สิงหาคม 2562
8849 ลย71202/573 แจ้งลงนามในสัญญา 6 สิงหาคม 2562
8848 ลย71202/572 แจ้งลงนามในสัญญา 6 สิงหาคม 2562
8847 ลย 78101/371 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 6 สิงหาคม 2562
8846 ลย 78101/370 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 6 สิงหาคม 2562
8845 ลย 78101/369 ขอความอนุเคราะห์คัดลอกระวางที่ดิน 6 สิงหาคม 2562
8844 ลย 72501.1/408 ขอขอบคุณ 6 สิงหาคม 2562
8843 ลย52001/2052 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 6 สิงหาคม 2562
8842 ลย52001/2051 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 สิงหาคม 2562
8841 ลย52002/2050 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพิ่มเติม 6 สิงหาคม 2562
8840 ลย 79301/334 ขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 13/2562 บ้านนา 6 สิงหาคม 2562
8839 ลย 0023.3/341 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 6 สิงหาคม 2562
8838 ลย 0023.5/340 ขอยืมเงิน โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด "จังหวัดสะอาด" 6 สิงหาคม 2562
8837 ลย 79102/412 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 6 สิงหาคม 2562
8836 ลย52002/2047 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพิ่มเติม (กองคลัง) 6 สิงหาคม 2562
8835 ลย 75001/255 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 5 สิงหาคม 2562
8834 ลย 72501.1/403 ขอความอนุเคราะห์รถตักเล็ก 6 สิงหาคม 2562
8833 ลย 79102/411 รายงานการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 6 สิงหาคม 2562
8832 ลย 0032.010/2937 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 6 สิงหาคม 2562
8831 ลย52004/2046 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้า (นายสนมเอก สุขใส) 6 สิงหาคม 2562
8830 ลย 53104/599 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 5 สิงหาคม 2562
8829 ลย 53104/598 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 5 สิงหาคม 2562
8828 ลย 53104/597 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 5 สิงหาคม 2562
8827 ลย 53104/596 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 5 สิงหาคม 2562
8826 ลย 53104/595 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ 5 สิงหาคม 2562
8825 ลย52006/2038 รายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 5 สิงหาคม 2562
8824 ลย52002/2036 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 สิงหาคม 2562
8823 ลย52003/2035 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 สิงหาคม 2562
8822 ลย 78101/368 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 5 สิงหาคม 2562
8821 ลย 79103/406 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 5 สิงหาคม 2562
8820 ลย 79102/405 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 5 สิงหาคม 2562
8819 ลย52003/2031 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 สิงหาคม 2562
8818 ลย52003/2030 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเเละให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ปี 2562 5 สิงหาคม 2562
8817 ลย 78101/366 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 5 สิงหาคม 2562
8816 ลย 78101/365 รายงานการเสียชีวิตของพนักงานจ้าง 5 สิงหาคม 2562
8815 ลย 78101/364 ขอความร่วมมือตรวจสถานของผู้มีสิทธิรับเบียความเป็นพิการ 5 สิงหาคม 2562
8814 ลย 78101/363 ขอความอนุเคราะห์จัดพิมพ์ข้อมูลทะเบียนราษฏรเพื่อตรวจสอบการมีชีวิตย้ายที่อยู่ ประจำปี 2563 5 สิงหาคม 2562
8813 ลย 78101/362 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนราษฎรผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5 สิงหาคม 2562
8812 ลย 78101/361 สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารคัดแยกขยะ ที่ อปท.ได้ดำเนินการ 5 สิงหาคม 2562
8811 ลย 0032.006/2927 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 5 สิงหาคม 2562
8810 ลย52001/2029 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 5 สิงหาคม 2562
8809 ลย52001/2027 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง 5 สิงหาคม 2562
8808 ลย52001/2026 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 5 สิงหาคม 2562
8807 ลย 0032.006/2922 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 2 สิงหาคม 2562
8806 ลย 0032.006/2921 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 2 สิงหาคม 2562
8805 ลย 0032.006/2919 ขออนุมัติยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 2 สิงหาคม 2562
8804 ลย 0032.006/2918 ขออนุมัติจัดประชุม 2 สิงหาคม 2562
8803 ลย52003/2025 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 2 สิงหาคม 2562
8802 ลย75401/174 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 1 สิงหาคม 2562
8801 ลย52004/2021 เชิญมาต่อรองราคา 2 สิงหาคม 2562
8800 ลย52002/2020 แจ้งให้มาแก้ไขงาน 2 สิงหาคม 2562
8799 ลย52002/2019 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายการเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 2 สิงหาคม 2562
8798 ลย52001/2018 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 2 สิงหาคม 2562
8797 ลย52001/2017 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 สิงหาคม 2562
8796 ลย52001/2016 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 2 สิงหาคม 2562
8795 ลย52001/2015 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 สิงหาคม 2562
8794 ลย 72501.1/398 ส่งนักพัฒนาชุมชนเข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 24" 2 สิงหาคม 2562
8793 ลย77202/427 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 2 สิงหาคม 2562
8792 ลย77202/426 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 สิงหาคม 2562
8791 ลย77202/425 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2 สิงหาคม 2562
8790 ลย 78101/360 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 สิงหาคม 2562
8789 ลย52003/2014 ขอปรับปรุงสถานโบราณ 2 สิงหาคม 2562
8788 ลย71202/564 ส่งสำเนารายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ 2 สิงหาคม 2562
8787 ลย 52401/482 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 2 สิงหาคม 2562
8786 ลย 76702/393 รายงานสำรวจทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 สิงหาคม 2562
8785 ลย 78101/359 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 สิงหาคม 2562
8784 ลย52004/2013 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 2 สิงหาคม 2562
8783 ลย52001/2012 ชำระหนี้เงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 2 สิงหาคม 2562
8782 ลย52006/2011 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 2 สิงหาคม 2562
8781 ลย52001/2010 เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 2 สิงหาคม 2562
8780 ลย52006/2009 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 2 สิงหาคม 2562
8779 ลย52001/2008 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 2 สิงหาคม 2562
8778 ลย52002/2007 ส่งเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 สิงหาคม 2562
8777 ลย75401/172 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 30 กรกฎาคม 2562
8776 ลย75401/173 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 30 กรกฎาคม 2562
8775 ลย52001/2005 ส่งตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 สิงหาคม 2562
8774 ลย 72501.1/397 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 1 สิงหาคม 2562
8773 ลย52002/2003 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 1 สิงหาคม 2562
8772 ลย 78101/358 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอ่ายุ,ผู้พิการ เดือน สิงหาคม 62 1 สิงหาคม 2562
8771 ลย 78101/357 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวสุรีรัตน์ แก้วแสนทิพย์ 31 กรกฎาคม 2562
8770 ลย 76702/391 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2562
8769 ลย 76702/390 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2562
8768 ลย 76702/389 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2562
8767 ลย52001/2000 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 31 กรกฎาคม 2562
8766 ลย52001/1999 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 31 กรกฎาคม 2562
8765 ลย 78101/354 ขอยอด Statement 31 กรกฎาคม 2562
8764 ลย 78101/353 สำรวจเครื่องพ่นและสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 31 กรกฎาคม 2562
8763 ลย 0032/3585 ขอความอนุเคราะห์ 31 กรกฎาคม 2562
8762 ลย 0032/3584 ขอความอนุเคราะห์ 31 กรกฎาคม 2562
8761 ลย52004/1990 สงวนสิทธิ์ค่าปรับฯ 31 กรกฎาคม 2562
8760 ลย 0032.006/2856 เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 30 กรกฎาคม 2562
8759 ลย 0032.007/2825 ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุม 30 กรกฎาคม 2562
8758 ลย52004/1982 ขอความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยตรวจสอบท่อเมนจ่ายน้ำ 30 กรกฎาคม 2562
8757 ลย52004/1980 ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 30 กรกฎาคม 2562
8756 ลย52002/1979 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562
8755 ลย52001/1977 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 30 กรกฎาคม 2562
8754 ลย52002/1970 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562
8753 ลย52002/1969 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562
8752 ลย52002/34 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562
8751 มท 5308.4/ลย/21 การไฟฟ้าฯ ตอบรับประชุุม ประชุม (ก.บ.จ.ลย.) วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
8750 มท 5308.4/ลย/20 การไฟฟ้าฯ ตอบรับประชุุม ประชุม (ก.บ.จ.ลย.) วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
8749 ลย 76701/386 รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 30 กรกฎาคม 2562
8748 ลย52001/1968 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 กรกฎาคม 2562
8747 ลย52004/1967 การดำเนินการโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 30 กรกฎาคม 2562
8746 ลย52006/1966 ขอดูข้อมูลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 กรกฎาคม 2562
8745 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2819 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 30 กรกฎาคม 2562
8744 ลย 78101/352 หนังสือรับรองเงินเดือน นายมนัสพงษ์ ชาวนาวัง 30 กรกฎาคม 2562
8743 ลย 78101/351 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวชนิดาภา โคตรมหา 30 กรกฎาคม 2562
8742 ลย 78101/350 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสมประสงค์ แสนบุ่งค้อ 30 กรกฎาคม 2562
8741 ลย 0032.006/2818 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 30 กรกฎาคม 2562
8740 ลย 0032.007/2812 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 28 30 กรกฎาคม 2562
8739 ลย 0032.015/2809 การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย (เพิ่มเติม) 30 กรกฎาคม 2562
8738 ลย 0032.015/2807 การต่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย 30 กรกฎาคม 2562
8737 ลย 0032.001.1/2804 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(31 กค62) 30 กรกฎาคม 2562
8736 ลย 0032.001.1/2803 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(231กค.62) 30 กรกฎาคม 2562
8735 ลย 0032.001.1/2802 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(31 กค62) 30 กรกฎาคม 2562
8734 ลย 79301/311 ขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 12/2562 บ้านห้วยไผ่ 30 กรกฎาคม 2562
8733 ลย 0023.3/330 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้ในการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 กรกฎาคม 2562
8732 ลย75401/168 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 26 กรกฎาคม 2562
8731 ลย52001/1963 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 26 กรกฎาคม 2562
8730 ลย75401/167 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 26 กรกฎาคม 2562
8729 ลย52001/1962 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 กรกฎาคม 2562
8728 ลย 76701/384 เเจ้งให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 26 กรกฎาคม 2562
8727 ลย52004/1957 เชิญมาต่อรองราคา 26 กรกฎาคม 2562
8726 ลย 72501.1/392 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26 กรกฎาคม 2562
8725 ลย 79102/396 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 26 กรกฎาคม 2562
8724 ลย 78101/349 รายงานสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 กรกฎาคม 2562
8723 ลย 78101/348 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 กรกฎาคม 2562
8722 ลย 79102/395 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 26 กรกฎาคม 2562
8721 ลย 78101/347 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 กรกฎาคม 2562
8720 ลย 72501.1/390 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 26 กรกฎาคม 2562
8719 ลย52004/1955 ขออนุญาตรื้อถอนทางเท้า 26 กรกฎาคม 2562
8718 ลย 72501.1/389 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 กรกฎาคม 2562
8717 ลย52004/1954 ส่งเอกสารตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน 26 กรกฎาคม 2562
8716 ลย52006/1953 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 26 กรกฎาคม 2562
8715 ลย52006/1952 คำขอให้เทศบาลเมืองเลยชดใช้ค่าสินใหมทดแทน ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 25 กรกฎาคม 2562
8714 ลย 0032.003/2775 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 25 กรกฎาคม 2562
8713 ลย 79102/393 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 25 กรกฎาคม 2562
8712 ลย 76702/383 หนังสือรับรองเงินเดือน 25 กรกฎาคม 2562
8711 ลย 76702/382 หนังสือรับรองเงินเดือน 25 กรกฎาคม 2562
8710 ลย52008/1949 ขอให้แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะก่อเหตุรำคาญ 25 กรกฎาคม 2562
8709 ลย 78101/345 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 25 กรกฎาคม 2562
8708 ลย 78101/344 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 25 กรกฎาคม 2562
8707 ลย52001/1931 การให้พนักงานสถานธนานุบาลดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งเดิม 25 กรกฎาคม 2562
8706 ลย 78101/343 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2562
8705 ลย 78101/342 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 กรกฎาคม 2562
8704 ลย 76702/378 โอนค่าตอบเเทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 กรกฎาคม 2562
8703 ลย52004/1870 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้รับจ้างตรวจสอบแก้ไขวงเวียนน้ำพุ 25 กรกฎาคม 2562
8702 ลย 0032.006/2766 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 24 กรกฎาคม 2562
8701 ลย 0032.006/2765 เลื่อนข้าราชการ 24 กรกฎาคม 2562
8700 ลย 79102/391 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8699 ลย 79102/390 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8698 ลย 79102/389 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8697 ลย 79102/388 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8696 ลย 79102/387 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8695 ลย52003/1869 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 24 กรกฎาคม 2562
8694 ลย52001/1868 การให้พนักงานสถานธนานุบาลดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งเดิม 24 กรกฎาคม 2562
8693 ลย 78101/340 หนังสือรับรองเงินเดือน 24 กรกฎาคม 2562
8692 ลย 78101/339 หนังสือรับรองเงินเดือน 24 กรกฎาคม 2562
8691 ลย52004/1867 ชี้แจงประชาพิจารณ์ร่าง TOR 24 กรกฎาคม 2562
8690 ลย52002/1861 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 กรกฎาคม 2562
8689 ลย77202/410 ขอนำรถยนต์ ทะเบียน กจ 2106 เลย เข้าศูนย์บริการ 24 กรกฎาคม 2562
8688 ลย 0032.001.1/2757 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(25-26 กค.62) 24 กรกฎาคม 2562
8687 ลย 0032.010/2756 ส่งเอกสารต้นฉบับบันทึกคำยินยอมคู่สมรส 24 กรกฎาคม 2562
8686 ลย77202/408 การจัดส่งรายงานสำรวจทรัพย์สิน 24 กรกฎาคม 2562
8685 ลย77202/407 การสำรวจข้อมุลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 กรกฎาคม 2562
8684 ลย52004/1854 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและย้ายท่อเมนประปาจากแนวการก่อสร้าง 24 กรกฎาคม 2562
8683 ลย52004/1853 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าจากแนวก่อสร้างบริเวณถนนจรัสศรี 24 กรกฎาคม 2562
8682 ลย 0032.003/2750 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม๒๕๖๒ 24 กรกฎาคม 2562
8681 ลย 0032.003/2749 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 24 กรกฎาคม 2562
8680 ลย52004/1852 ทดสอบวัสดุ เลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 23 กรกฎาคม 2562
8679 ลย52004/1851 แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ศรีศักดิ์ดา 23 กรกฎาคม 2562
8678 ลย52002/1850 จัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 กรกฎาคม 2562
8677 ลย52002/1849 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 23 กรกฎาคม 2562
8676 ลย52002/1847 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 23 กรกฎาคม 2562
8675 ลย52002/1846 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 23 กรกฎาคม 2562
8674 ลย52002/1845 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 23 กรกฎาคม 2562
8673 ลย52004/1844 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ระบบระบายน้ำข้างเรือนจำ 23 กรกฎาคม 2562
8672 ลย52002/1843 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 23 กรกฎาคม 2562
8671 ลย52002/1842 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 23 กรกฎาคม 2562
8670 ลย52004/1841 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ระบบระบายน้ำข้างเรือนจำ 23 กรกฎาคม 2562
8669 ลย52002/1837 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 23 กรกฎาคม 2562
8668 ลย52002/1836 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 กรกฎาคม 2562
8667 ลย52001/1834 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 กรกฎาคม 2562
8666 ลย 76703/375 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้างนาน้อย 218 หมู่ที่ 13 23 กรกฎาคม 2562
8665 ลย 78101/338 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 กรกฎาคม 2562
8664 ลย77202/404 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายลาดทิดกูด บ้านเพชรโสภณ หมู่ 10 23 กรกฎาคม 2562
8663 ลย72501.2/384 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเทภสินเชื่อธนาคารประชาชน 23 กรกฎาคม 2562
8662 ลย72501.2/382 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเทภสินเชื่อธนาคารประชาชน 23 กรกฎาคม 2562
8661 ลย 76703/374 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 23 กรกฎาคม 2562
8660 ลย52003/1833 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 23 กรกฎาคม 2562
8659 ลย 72501.1/380 ขอคัดสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาแห้ว 23 กรกฎาคม 2562
8658 ลย 72501.1/379 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 23 กรกฎาคม 2562
8657 ลย77202/401 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 1 โครงการ บ้านเพชรโสภณ หมู่ 10 23 กรกฎาคม 2562
8656 ลย52004/1830 ขอความอนุเคราะห์เครื่องสกัดคอนกรีต 23 กรกฎาคม 2562
8655 ลย52004/1829 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 23 กรกฎาคม 2562
8654 ลย 76701/373 จัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 22 กรกฎาคม 2562
8653 ลย77202/400 ขอข้อมูลบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินในรูปแบบไฟล์ pdf 23 กรกฎาคม 2562
8652 ลย77202/399 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายซมซื่น บ้านเมี่ยง หมู่ 5 22 กรกฎาคม 2562
8651 ลย 0032.007/2736 ขอสนับสนุนเครื่องพ่นสารเคมี 22 กรกฎาคม 2562
8650 ลย 0032.001.1/2728 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 22 กรกฎาคม 2562
8649 ลย 0032.001.1/2727 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 22 กรกฎาคม 2562
8648 ลย52001/1825 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พศ 2561-2563) 22 กรกฎาคม 2562
8647 ลย52002/1824 แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 22 กรกฎาคม 2562
8646 ลย 79102/385 ส่งช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
8645 ลย 76703/372 แจ้งให้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 22 กรกฎาคม 2562
8644 ลย 79102/384 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 22 กรกฎาคม 2562
8643 ลย 75001/230 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 22 กรกฎาคม 2562
8642 ลย 79102/383 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กรกาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
8641 ลย 0032.006/2725 เลื่อนข้าราชการ 22 กรกฎาคม 2562
8640 ลย 0032.003/2724 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 22 กรกฎาคม 2562
8639 ลย77202/397 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 5 โครงการ บ้านเมี่ยง หมู่ 9 22 กรกฎาคม 2562
8638 ลย 76701/370 รายงานหนังสือข้อมูลข่าวสารลับ 22 กรกฎาคม 2562
8637 ลย 79102/382 ส่งรายงานแสดงมูลค่ารวมของทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ (แบบ อปท.สท.1) 15 กรกฎาคม 2562
8636 ลย52002/1823 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8635 ลย52002/1817 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8634 ลย52002/1816 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8633 ลย52002/1815 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8632 ลย52002/1814 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8631 ลย 0032.007/2716 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 27 19 กรกฎาคม 2562
8630 ลย52003/1813 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 19 กรกฎาคม 2562
8629 ลย71202/531 แจ้งลงนามในสัญญา 19 กรกฎาคม 2562
8628 ลย52001/1812 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 19 กรกฎาคม 2562
8627 ลย52003/1811 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 กรกฎาคม 2562
8626 ลย52003/1810 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 19 กรกฎาคม 2562
8625 ลย52001/1809 การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 กรกฎาคม 2562
8624 ลย52001/1808 พนักงานเทศบาลขอโอน 19 กรกฎาคม 2562
8623 ลย 78101/337 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 19 กรกฎาคม 2562
8622 ลย52001/1804 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 กรกฎาคม 2562
8621 ลย 78101/336 รายงานผลการการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี พ.ศ. 2561 19 กรกฎาคม 2562
8620 ลย 78101/335 รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2562
8619 ลย52002/1803 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8618 ลย52002/1797 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8617 ลย52002/1796 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8616 ลย52002/1795 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8615 ลย52002/1794 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8614 ลย 76701/368 ส่งบัญชีรายชื่อที่ขอถอนชื่อจากการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19 กรกฎาคม 2562
8613 ลย 76701/367 รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 19 กรกฎาคม 2562
8612 ลย 78101/334 รายงานผลการประฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 19 กรกฎาคม 2562
8611 ลย 0032.015/2712 การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย 19 กรกฎาคม 2562
8610 ลย52008/1792 ขอความช่วยเหลือทางระบายน้ำทิ้ง 19 กรกฎาคม 2562
8609 ลย52001/1791 ส่งตัวนักศึกษาฝึกอาชีพในหน่วยงาน 19 กรกฎาคม 2562
8608 ลย52001/1790 การเข้าร่วมประชุมสัมนาเพื่อถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ 19 กรกฎาคม 2562
8607 ลย 76701/366 ส่งบัญชีรายชื่อขอถอนชื่อจากการเสนอขอพระราชทานดครื่องราชอิสริยาภรณ์ 18 กรกฎาคม 2562
8606 ลย 0032.015/2708 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 18 กรกฎาคม 2562
8605 ลย 0032.015/2707 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะบุคคลภายนอก และค่าสมนาคุณวิทยากร 18 กรกฎาคม 2562
8604 ลย75401/126 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 มิถุนายน 2562
8603 ลย75401/121 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 มิถุนายน 2562
8602 ลย52001/1789 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 18 กรกฎาคม 2562
8601 ลย52001/1788 ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะหมู่ 9 18 กรกฎาคม 2562
8600 ลย 78101/333 รายงานงบประมาณเงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 18 กรกฎาคม 2562
8599 ลย52004/1785 ขอความอนุเคราะห์เสาไฟฟ้า 18 กรกฎาคม 2562
8598 ลย52004/1784 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา 18 กรกฎาคม 2562
8597 ลย 78101/332 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ ) 18 กรกฎาคม 2562
8596 ลย52004/1783 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา 18 กรกฎาคม 2562
8595 ลย 79102/375 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 18 กรกฎาคม 2562
8594 ลย 0032.001.2/2686 ส่งใบเสร็จรับเงิน 18 กรกฎาคม 2562
8593 ลย 0032.001.2/2685 ส่่งใบสำคัญรับเงิน 18 กรกฎาคม 2562
8592 ลย 0032.001.2/2684 ส่งใบสำคัญรับเงิน 18 กรกฎาคม 2562
8591 ลย 0032.001.2/2683 ส่งใบเสร็จ 18 กรกฎาคม 2562
8590 ลย 0032.007/2679 การเยี่ยมติดตามเสริมพลัง งานป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก 15 กรกฎาคม 2562
8589 ลย 0032.007/2678 ขอสนับสนุนวิทยากร 15 กรกฎาคม 2562
8588 ลย 0034/477 เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 กรกฎาคม 2562
8587 ลย 76701/364 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 กรกฎาคม 2562
8586 ลย 76701/363 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 15 กรกฎาคม 2562
8585 ลย 76701/362 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 15 กรกฎาคม 2562
8584 ลย52001/1778 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 กรกฎาคม 2562
8583 ลย 79102/374 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 15 กรกฎาคม 2562
8582 ลย52006/1771 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 กรกฎาคม 2562
8581 ลย52003/1770 ขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมาย 15 กรกฎาคม 2562
8580 ลย 0034/474 การรายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 15 กรกฎาคม 2562
8579 ลย 0034/473 การรายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 15 กรกฎาคม 2562
8578 ลย52002/1767 รายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ (แบบ อปท.-สท.1) 12 กรกฎาคม 2562
8577 ลย 0032.003/2673 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย 12 กรกฎาคม 2562
8576 ลย52001/1765 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 กรกฎาคม 2562
8575 ลย52002/1764 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 กรกฎาคม 2562
8574 ลย75401/147 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 กรกฎาคม 2562
8573 ลย52003/1763 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 12 กรกฎาคม 2562
8572 ลย52003/1762 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 12 กรกฎาคม 2562
8571 ลย52003/1761 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 12 กรกฎาคม 2562
8570 ลย 0032.007/2657 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้เลือดออก 12 กรกฎาคม 2562
8569 ลย 0032.007/2656 ขอสนับสนุนอาหารถนอมเชื้อ 12 กรกฎาคม 2562
8568 ลย 72501.1/373 ขอความอนุเคราะห์นำ้ดื่ม 12 กรกฎาคม 2562
8567 ลย 72501.1/372 ส่งตัวนักศึกษาฝึกอาชีพ กลับสถานศึกษา 12 กรกฎาคม 2562
8566 ลย72501.2/371 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเทภสินเชื่อธนาคารประชาชน 12 กรกฎาคม 2562
8565 ลย52003/1760 ขออนุญาตให้สุขศึกษาหน้าเสาธงเรื่องโรคไข้เลือดออก 12 กรกฎาคม 2562
8564 ลย52001/1759 การรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี พ.ศ. 2561 12 กรกฎาคม 2562
8563 ลย 76702/361 ส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาส 11 กรกฎาคม 2562
8562 ลย 75001/216 ส่งรายชื่อผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการขอรับผ้าอ้อมสำเร็จรูป 11 กรกฎาคม 2562
8561 ลย 78101/331 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 11 กรกฎาคม 2562
8560 ลย52003/1756 การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 11 กรกฎาคม 2562
8559 ลย 78101/330 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 กรกฎาคม 2562
8558 ลย52001/1746 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 กรกฎาคม 2562
8557 ลย52001/1745 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 11 กรกฎาคม 2562
8556 ลย52001/1744 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 กรกฎาคม 2562
8555 ลย 0032.006/2645 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 11 กรกฎาคม 2562
8554 ลย52001/1743 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 11 กรกฎาคม 2562
8553 ลย 78101/329 ขอเชิญเป็นวิทยากร 11 กรกฎาคม 2562
8552 ลย 78101/328 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 11 กรกฎาคม 2562
8551 ลย 0032.007/2637 ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินควบคุมโรคไข้เลือดออก 10 กรกฎาคม 2562
8550 ลย 75001/215 ส่งแบบสรุปโครงการและกิจกรรมด้านพลังงานที่ต้องการเสนอแนะ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 10 กรกฎาคม 2562
8549 ลย52004/1741 ขอความช่วยเหลือทางระบายน้ำ 10 กรกฎาคม 2562
8548 ลย52002/1738 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 10 กรกฎาคม 2562
8547 ลย52003/1736 ขอรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 10 กรกฎาคม 2562
8546 ลย 0034/457 ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒(รุ่นที่๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 10 กรกฎาคม 2562
8545 ลย 0023.3/310 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 กรกฎาคม 2562
8544 ลย 78101/327 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 10 กรกฎาคม 2562
8543 ลย 78101/326 ซ่อมแซมพื้นที่บริเวณรอบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 10 กรกฎาคม 2562
8542 ลย52001/1735 การเข้าร่วมประชุมสัมนาเพื่อถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ 10 กรกฎาคม 2562
8541 ลย52001/1734 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 10 กรกฎาคม 2562
8540 ลย71202/513 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กรกฎาคม 2562
8539 ลย71202/512 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กรกฎาคม 2562
8538 ลย 0032.015/2624 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 9 กรกฎาคม 2562
8537 ลย 78101/325 ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 9 กรกฎาคม 2562
8536 ลย52001/1732 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 9 กรกฎาคม 2562
8535 ลย 78101/324 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 กรกฎาคม 2562
8534 ลย52001/1731 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 กรกฎาคม 2562
8533 ลย77202/389 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 4 โครงการ บ้านเมี่ยง หมู่ 8 9 กรกฎาคม 2562
8532 ลย 76703/357 แจ้งให้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 9 กรกฎาคม 2562
8531 ลย 78101/323 หนังสือรับรองเงินเดือน 9 กรกฎาคม 2562
8530 ลย 76703/356 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง นางจอน ก้อนทอง 9 กรกฎาคม 2562
8529 ลย77202/387 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยป่าเบียก หมู่ 8 9 กรกฎาคม 2562
8528 ลย75401/145 ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม 9 กรกฎาคม 2562
8527 ลย52003/1729 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 9 กรกฎาคม 2562
8526 ลย 0032.007/2611 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไอกรน 9 กรกฎาคม 2562
8525 ลย 0032.007/2610 ขอสนับสนุนการเยี่ยมติดตามระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 9 กรกฎาคม 2562
8524 ลย 0032.007/2609 ขอสนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก 9 กรกฎาคม 2562
8523 ลย 0032.007/2605 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงแรม รีสอร์ท 8 กรกฎาคม 2562
8522 ลย 0032.007/2604 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงงาน 8 กรกฎาคม 2562
8521 ลย 0032.007/2603 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในศาสนสถาน 8 กรกฎาคม 2562
8520 ลย77202/386 แจ้งค่าปรับ 8 กรกฎาคม 2562
8519 ลย 0032.007/2602 ขอความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 8 กรกฎาคม 2562
8518 ลย77202/385 แจ้งสงวนสิทธิการปรับ 8 กรกฎาคม 2562
8517 ลย 0032.007/2601 ขอสนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก 8 กรกฎาคม 2562
8516 ลย77202/384 แจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างโครงการต่อเติมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยกลาง หมู่ 8 8 กรกฎาคม 2562
8515 ลย71202/509 แจ้งลงนามในสัญญา 8 กรกฎาคม 2562
8514 ลย 72501.1/363 แจ้งการจำหน่ายผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 8 กรกฎาคม 2562
8513 ลย 78101/322 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 8 กรกฎาคม 2562
8512 ลย52002/1725 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 8 กรกฎาคม 2562
8511 ลย52004/1724 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8510 ลย52004/1723 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8509 ลย52004/1722 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8508 ลย52004/1721 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8507 ลย52004/1720 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8506 ลย52004/1719 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8505 ลย52004/1718 ขอเชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8504 ลย52004/1717 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8503 ลย52004/1716 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8502 ลย52004/1715 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8501 ลย52004/1714 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8500 ลย52004/1713 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8499 ลย52004/1712 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8498 ลย 78101/318 หนังสือรับรองเงินเดือน 8 กรกฎาคม 2562
8497 ลย 78101/317 หนังสือรับรองเงินเดือน 8 กรกฎาคม 2562
8496 ลย 78101/316 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อรับการอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง 8 กรกฎาคม 2562
8495 ลย77202/383 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 โครงการ หมู่ 7 8 กรกฎาคม 2562
8494 ลย 78101/315 ขอยอด Statement 8 กรกฎาคม 2562
8493 ลย 78101/314 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) 8 กรกฎาคม 2562
8492 ลย 78101/313 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางปุณยนุช พรพิศ) 8 กรกฎาคม 2562
8491 ลย 72501.1/356 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 8 กรกฎาคม 2562
8490 ลย52004/1710 ขอเชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8489 ลย52004/1709 ขอบรรจุหัวข้อหารือการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล 8 กรกฎาคม 2562
8488 ลย52004/1707 แจ้งค่าใช้จ่ายงานรื้อถอนหมือแปลงไฟฟ้าสาธารณะสะพานข้ามแม่น้ำเลย(ตลาดเช้า) 8 กรกฎาคม 2562
8487 ลย52002/1706 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 กรกฎาคม 2562
8486 ลย52004/1704 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินคลองบุ่งแสนฮาด 5 กรกฎาคม 2562
8485 ลย52001/1703 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 กรกฎาคม 2562
8484 ลย52001/1702 ขอควาทเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 5 กรกฎาคม 2562
8483 ลย71202/501 แจ้งลงนามในสัญญา 5 กรกฎาคม 2562
8482 ลย71202/500 แจ้งลงนามในสัญญา 5 กรกฎาคม 2562
8481 ลย77202/381 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายข้างวัดใหม่เจริญธรรม,สายท้ายบ้าน,สายไปนาหลวง หมู่ 2 5 กรกฎาคม 2562
8480 ลย52001/1698 ขอความอนุเคราะห์ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. 5 กรกฎาคม 2562
8479 ลย 0032.006/2550 ส่งผลการคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา2563 รอบที่1 5 กรกฎาคม 2562
8478 ลย 78101/312 การเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา 5 กรกฎาคม 2562
8477 ลย75401/144 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 กรกฎาคม 2562
8476 ลย75401/142 รายงานผลการสำรวจการจัดสวัสดิการของกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กรกฎาคม 2562
8475 ลย75401/140 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 2 กรกฎาคม 2562
8474 ลย52004/1693 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเลย เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 5 กรกฎาคม 2562
8473 ลย 0032.007/2546 ขอสนับสนุนบุคลกรและรถยนต์ราชการ 4 กรกฎาคม 2562
8472 ลย52002/1692 ส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 4 กรกฎาคม 2562
8471 ลย 75001/200 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2562 4 กรกฎาคม 2562
8470 ลย52003/1691 ขอเลื่อนการประเมิน 4 กรกฎาคม 2562
8469 ลย77202/378 ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 4 กรกฎาคม 2562
8468 ลย 78101/311 รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประงค์(Smart Reader) 4 กรกฎาคม 2562
8467 ลย 78101/310 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย้กี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 4 กรกฎาคม 2562
8466 ลย 78101/309 รายงานข้อมูลการสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 4 กรกฎาคม 2562
8465 ลย 78101/308 ส่งงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 4 กรกฎาคม 2562
8464 มท 5308.4/ลย/19 การไฟฟ้าฯ ตอบรับประชุุมร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 4 กรกฎาคม 2562
8463 ลย52002/1689 ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 4 กรกฎาคม 2562
8462 ลย 0032.010/2536 การขอยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ 4 กรกฎาคม 2562
8461 ลย 0032.010/2535 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 4 กรกฎาคม 2562
8460 ลย 0032.010/2534 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 4 กรกฎาคม 2562
8459 ลย 0032.010/2532 การยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษ 4 กรกฎาคม 2562
8458 ลย52008/1684 สุนัขกัดสัตว์เลี้ยง 4 กรกฎาคม 2562
8457 ลย 0032.001.1/2522 ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนรถยนต์(ตู้) 3 กรกฎาคม 2562
8456 ลย 0032.007/2512 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 3 กรกฎาคม 2562
8455 ลย52002/1683 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุุ ประจำปี 2561 3 กรกฎาคม 2562
8454 ลย52003/1681 การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 3 กรกฎาคม 2562
8453 ลย 0023.5/305 การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS 3 กรกฎาคม 2562
8452 ลย52001/1680 บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล 3 กรกฎาคม 2562
8451 ลย52001/1679 ส่งใบสมัครและข้อมูลเครดิตเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 กรกฎาคม 2562
8450 ลย 79102/368 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 3 กรกฎาคม 2562
8449 ลย 0032.007/2503 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 25 3 กรกฎาคม 2562
8448 ลย77202/375 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ 6 จำนวน 3 โครงการ 3 กรกฎาคม 2562
8447 ลย 0032.006/2500 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 3 กรกฎาคม 2562
8446 ลย 0032.006/2499 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 3 กรกฎาคม 2562
8445 ลย 0032.006/2498 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 3 กรกฎาคม 2562
8444 ลย 79102/366 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 3 กรกฎาคม 2562
8443 ลย 76703/345 ขอทดสอบความแน่นในสนาม 3 กรกฎาคม 2562
8442 กค 0502(17)/2 ขอให้ยกเลิกแบบขอเบิกเงินจากคลัง( ขบ.01) 3 กรกฎาคม 2562
8441 ลย52001/1675 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2562
8440 ลย52006/1664 เปลี่ยนแปลง Packge Internet 3 กรกฎาคม 2562
8439 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2488 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (๓) ดี 2 กรกฎาคม 2562
8438 ลย52001/1663 ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นวิทยากร 2 กรกฎาคม 2562
8437 ลย 0032.001.2/2485 ส่งใบเสร็จ 2 กรกฎาคม 2562
8436 ลย 0032.001.2/2484 ส่งใบเสร็จ 2 กรกฎาคม 2562
8435 ลย 0032.001.2/2483 ส่งใบเสร็จ 2 กรกฎาคม 2562
8434 ลย 0032.001.2/2482 ส่งใบเสร็จ 2 กรกฎาคม 2562
8433 ลย 76702/344 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 2 กรกฎาคม 2562
8432 ลย 76702/343 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาซื้อขาย 2 กรกฎาคม 2562
8431 ลย 76702/342 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 2 กรกฎาคม 2562
8430 ลย52001/1662 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 2 กรกฎาคม 2562
8429 ลย52001/1661 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 กรกฎาคม 2562
8428 ลย52001/1660 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 2 กรกฎาคม 2562
8427 ลย52001/1659 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 กรกฎาคม 2562
8426 ลย 0023.3/301 รายงานค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562) 2 กรกฎาคม 2562
8425 ลย 76701/341 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 2 กรกฎาคม 2562
8424 ลย 0032.007/2477 ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก 2 กรกฎาคม 2562
8423 ลย77202/364 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคสล.ซอย1-3 หมู่ 3 2 กรกฎาคม 2562
8422 ลย 0032.007/2475 ขออนุมัติลงนามในหนังสือราชการ 2 กรกฎาคม 2562
8421 ลย 0032.007/2474 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 2 กรกฎาคม 2562
8420 ลย 76701/340 ขอความอนุเคราะห์เเจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 2 กรกฎาคม 2562
8419 ลย52004/1655 ขอความเห็นชอบในการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 2 กรกฎาคม 2562
8418 ลย52004/1654 ขอความเห็นชอบในการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 2 กรกฎาคม 2562
8417 ลย 0032.001.2/2473 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุม 2 กรกฎาคม 2562
8416 ลย 0032.001.2/2471 ขอสนับสนุนบุคลากร 2 กรกฎาคม 2562
8415 ลย52001/1652 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 2 กรกฎาคม 2562
8414 ลย 0032.007/2470 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 1 กรกฎาคม 2562
8413 ลย 0032.007/2469 ขอสนับสนุนบุคลกรและรถยนต์ราชการ 1 กรกฎาคม 2562
8412 ลย52006/1651 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 1 กรกฎาคม 2562
8411 ลย52006/1650 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 1 กรกฎาคม 2562
8410 ลย 72501.1/345 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2562
8409 ลย52006/1649 ขอร้องทุกข์ 1 กรกฎาคม 2562
8408 ลย 76703/339 ขอเรียกตัวบุคลากรช่างผู้ควบคุมงานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 1 กรกฎาคม 2562
8407 ลย 72501.1/343 ขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน(กา่รแปรรูปผลผลิตจากกล้วย) 1 กรกฎาคม 2562
8406 ลย 72501.1/342 แจ้งการจำหน่ายผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 1 กรกฎาคม 2562
8405 ลย52001/1644 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 1 กรกฎาคม 2562
8404 ลย 0032.006/2466 ยกเลิกคำสั่งจังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2562
8403 ลย 78101/306 ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถุิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 กรกฎาคม 2562
8402 ลย 78101/305 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 1 กรกฎาคม 2562
8401 ลย 0032.015/2461 การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2562
8400 ลย 78101/304 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 1 กรกฎาคม 2562
8399 ลย 0032.006/2453 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 1 กรกฎาคม 2562
8398 ลย 0032.006/2452 ยกเลิกคำสั่งจังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2562
8397 ลย52001/1636 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 มิถุนายน 2562
8396 ลย 0032.006/2419 ขออนุมัติลายมือชื่อลงนามในใบประกาศนียบัตร 28 มิถุนายน 2562
8395 ลย52001/1616 การโอนพนักงานเทศบาล 28 มิถุนายน 2562
8394 ลย52001/1614 การโอนพนักงานเทศบาล 28 มิถุนายน 2562
8393 ลย 76701/337 โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด/ชุมชนสะอาด ประจำปี 2562 28 มิถุนายน 2562
8392 ลย 0032.006/2401 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 28 มิถุนายน 2562
8391 ลย 72501.1/338 รายงานการสำรวจข้อมูลคนพิการ 28 มิถุนายน 2562
8390 ลย52003/1611 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 28 มิถุนายน 2562
8389 ลย52003/1610 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 28 มิถุนายน 2562
8388 ลย52003/1608 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 28 มิถุนายน 2562
8387 ลย 76703/336 แจ้งการบริหารจัดการระบบประปาภายในหมู่บ้านของท่าน 28 มิถุนายน 2562
8386 ลย52001/1607 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 28 มิถุนายน 2562
8385 ลย 79102/356 แจ้งขอสงวนสิทธ์ในการปรับตามสัญญา 28 มิถุนายน 2562
8384 ลย52001/1602 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 28 มิถุนายน 2562
8383 ลย 0032.010/2396 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 27 มิถุนายน 2562
8382 ลย75401/24 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 26 มิถุนายน 2562
8381 ลย 0032.007/2391 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 24 27 มิถุนายน 2562
8380 ลย 0032.006/2381 ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 การเลือกสรรบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 มิถุนายน 2562
8379 ลย 0023.3/289 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 4) 27 มิถุนายน 2562
8378 ลย 78101/303 ขอสนับสนุนงบประมาณ 27 มิถุนายน 2562
8377 ลย 0032.301/2378 ขอขอบคุณ 27 มิถุนายน 2562
8376 ลย 0032.007/2375 รายงานการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) 27 มิถุนายน 2562
8375 ลย 0032.007/2374 ขอเชิญประชุม VDO Conference 27 มิถุนายน 2562
8374 ลย 0032.007/2373 ขอเชิญประชุม VDO Conference 27 มิถุนายน 2562
8373 ลย77202/353 หนังสือรับรองผลงาน 27 มิถุนายน 2562
8372 ลย77202/352 หนังสือรับรองผลงาน 27 มิถุนายน 2562
8371 ลย 76703/334 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุโครงการฉาบผิวลาดยางถนนสายทานตะวัน-วัดป่าภูรัง 27 มิถุนายน 2562
8370 ลย 76703/333 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ศรีฐาน-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 27 มิถุนายน 2562
8369 ลย 0032.006/2369 ขอรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะจังหวัดเลยประจำปี2562เพิ่มเติม 27 มิถุนายน 2562
8368 ลย 72501.1/336 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 27 มิถุนายน 2562
8367 ลย 72501.1/335 ขอให้ชำระหนี้กลุ่มเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน / ทำสัญญารับสภาพหนี้ 27 มิถุนายน 2562
8366 ลย 0032.006/2368 ส่งแผนความต้องการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระยะ5ปี 27 มิถุนายน 2562
8365 ลย 0032.010/2366 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 27 มิถุนายน 2562
8364 ลย 0032.010/2365 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 27 มิถุนายน 2562
8363 ลย52001/1594 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 27 มิถุนายน 2562
8362 ลย52001/1593 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 27 มิถุนายน 2562
8361 ลย52001/1592 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 27 มิถุนายน 2562
8360 ลย 78101/301 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 26 มิถุนายน 2562
8359 ลย 78101/300 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 26 มิถุนายน 2562
8358 ลย 0032.007/2354 ขอส่งรายชื่อคนดีศรีระบาด 26 มิถุนายน 2562
8357 ลย77202/351 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 สาย หมู่ที่ 4 26 มิถุนายน 2562
8356 ลย 79102/354 รายงานข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2562 26 มิถุนายน 2562
8355 ลย 72501.1/334 รายงานการสำรวจข้อมูลคนพิการ 26 มิถุนายน 2562
8354 ลย 76703/326 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 26 มิถุนายน 2562
8353 ลย 78101/299 รายงานการตรวจสอบการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.(เพิ่มเติม) 26 มิถุนายน 2562
8352 ลย 78101/298 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 25 มิถุนายน 2562
8351 ลย 78101/297 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม 25 มิถุนายน 2562
8350 ลย 0032.007/2346 ขอสนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก 25 มิถุนายน 2562
8349 ลย77202/349 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 โครงการ หมู่ 4 25 มิถุนายน 2562
8348 ลย 76701/325 ขอ ปชส. การรับซื้อและรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลศรีฐาน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
8347 ลย52001/1583 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 25 มิถุนายน 2562
8346 ลย52001/1582 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 25 มิถุนายน 2562
8345 ลย71202/481 แจ้งลงนามในสัญญา 25 มิถุนายน 2562
8344 ลย77202/348 ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25 มิถุนายน 2562
8343 ลย77202/347 แจ้งการโอนเงินรายได้แผ่นดิน 25 มิถุนายน 2562
8342 ลย 0032.003/2343 ตอบการรับสื่อและเอกสารการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 25 มิถุนายน 2562
8341 ลย 0032.001.2/2342 ขอความอนุเคราห์ห้องประชุม 25 มิถุนายน 2562
8340 ลย77202/346 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 5 โครงการ หมู่ 3 25 มิถุนายน 2562
8339 ลย52002/1580 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 25 มิถุนายน 2562
8338 ลย 78101/296 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 มิถุนายน 2562
8337 ลย 72501.1/333 ขอความอนุเคราะห์โดโลไมท์เพื่อปรับสาภาพดิน 25 มิถุนายน 2562
8336 ลย 78101/295 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 มิถุนายน 2562
8335 ลย 78101/294 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 25 มิถุนายน 2562
8334 ลย52001/1575 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 25 มิถุนายน 2562
8333 ลย 0032.010/2331 ขอส่งใช้เงินยืมราชการ 25 มิถุนายน 2562
8332 ลย72501.2/329 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 25 มิถุนายน 2562
8331 ลย 72501.1/328 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 25 มิถุนายน 2562
8330 ลย75401/127 ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2562" 21 มิถุนายน 2562
8329 ลย 0032.001.2/2325 ขอให้ส่งคืนเงินยืม 24 มิถุนายน 2562
8328 ลย 0032.001.2/2324 ขอให้ส่งคืนเงินยืม 24 มิถุนายน 2562
8327 ลย 75001/185 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562 24 มิถุนายน 2562
8326 ลย52001/1570 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีฯ 24 มิถุนายน 2562
8325 ลย52004/1569 ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขรูปแบบโครงการระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 24 มิถุนายน 2562
8324 ลย52004/1566 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 24 มิถุนายน 2562
8323 ลย77202/345 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน, ค่าตอบแทน ประจำเดือนมิถุนายน 2562) 24 มิถุนายน 2562
8322 ลย77202/344 นำฝากธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562
8321 ลย52003/1565 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 24 มิถุนายน 2562
8320 ลย 0032.003/2305 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน๒๕๖๒ 24 มิถุนายน 2562
8319 ลย 0032.003/2304 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 24 มิถุนายน 2562
8318 ลย52004/1564 แจ้งให้ระมัดระวังขณะปฏิบัติงานฯ 24 มิถุนายน 2562
8317 ลย 0032.006/2303 เลื่อนข้าราชการ 24 มิถุนายน 2562
8316 ลย52008/1563 ขอความช่วยเหลือทางระบายน้ำทิ้ง 21 มิถุนายน 2562
8315 ลย 79102/342 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลากยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.5177 (สายบ้านห้วยสีดา-บ้านสาระแพ) ม.4 บ้านห้วยสีดา ถึง ม.3 บ้านสาระแพ 21 มิถุนายน 2562
8314 ลย 0032.006/2300 เลื่อนข้าราชการ 21 มิถุนายน 2562
8313 ลย75402/170 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงืนอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) 19 มิถุนายน 2562
8312 ลย 0032.007/2296 ขอสนับสนุนบุคลกรและเครื่องพ่นสะพายไหล่ 21 มิถุนายน 2562
8311 ลย52001/1561 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 มิถุนายน 2562
8310 ลย52006/1556 การจดทะเบียนพาณิชย์ 21 มิถุนายน 2562
8309 ลย52003/1553 ขอเชิญเข้ารับการอบรม 21 มิถุนายน 2562
8308 ลย52003/1552 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย 21 มิถุนายน 2562
8307 ลย 79301/256 ขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10/2562 21 มิถุนายน 2562
8306 ลย77202/340 การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 21 มิถุนายน 2562
8305 มท 5308.4/ลย/18 แจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 21 มิถุนายน 2562
8304 มท 5308.4/ลย/17 แจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 21 มิถุนายน 2562
8303 มท 5308.4/ลย/16 แจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 21 มิถุนายน 2562
8302 ลย 72501.1/311 รายงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 21 มิถุนายน 2562
8301 ลย 72501.1/310 รายงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 21 มิถุนายน 2562
8300 ลย 0032.006/2281 เลื่อนข้าราชการ 20 มิถุนายน 2562
8299 ลย 0032.007/2278 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 20 มิถุนายน 2562
8298 ลย 0032.006/2277 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 20 มิถุนายน 2562
8297 ลย 0032.001.1/2272 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26 มิ.ย.62) 20 มิถุนายน 2562
8296 ลย 0032.001.1/2271 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(25,27 มิ.ย.62) 20 มิถุนายน 2562
8295 ลย 0032.001.1/2270 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(24 มิ.ย.62) 20 มิถุนายน 2562
8294 ลย77202/339 รายงานการรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) 20 มิถุนายน 2562
8293 ลย 76703/315 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กำหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 20 มิถุนายน 2562
8292 ลย 0032.003/2267 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในหน่วยแพทย์ พอ.สว. 20 มิถุนายน 2562
8291 ลย 0032.007/2266 การเปิดกลุ่มภารกิจเพิ่มเติม 20 มิถุนายน 2562
8290 ลย 0032.003/2265 ตอบรับการขอรับสิ่งสนับสนุนที่ใช้ในหน่วยแพทย์พอ.สว. 20 มิถุนายน 2562
8289 ลย 0032.007/2264 การเปิดกลุ่มภารกิจเพิ่มเติม 20 มิถุนายน 2562
8288 ลย 78101/292 หนังสือรับรองเงินเดือน 20 มิถุนายน 2562
8287 ลย52002/1549 การตรวจสอบข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 20 มิถุนายน 2562
8286 ลย52002/1546 ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 มิถุนายน 2562
8285 ลย 78101/291 ขอความอนุเคราะห์ 20 มิถุนายน 2562
8284 ลย71202/454 แจ้งลงนามในสัญญา 20 มิถุนายน 2562
8283 ลย71202/453 แจ้งลงนามในสัญญา 20 มิถุนายน 2562
8282 ลย71202/452 แจ้งลงนามในสัญญา 20 มิถุนายน 2562
8281 ลย52002/1545 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 20 มิถุนายน 2562
8280 กห 0482.1.381//4 ขอความอนุเคราห์ส่งแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 20 มิถุนายน 2562
8279 ลย 76702/314 รายงานใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 20 มิถุนายน 2562
8278 ลย 0032.006/2251 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 20 มิถุนายน 2562
8277 ลย 78101/290 ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัดเลย 19 มิถุนายน 2562
8276 ลย 79102/335 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 19 มิถุนายน 2562
8275 ลย 76702/313 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 19 มิถุนายน 2562
8274 ลย77202/337 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลหอพักจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 19 มิถุนายน 2562
8273 ลย72501.3/309 ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณในการแกไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร 19 มิถุนายน 2562
8272 ลย 78101/289 ให้มารับชุดดับเพลิงในอาคาร 19 มิถุนายน 2562
8271 ลย71201/450 สนับสนุนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ 19 มิถุนายน 2562
8270 ลย 79102/333 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 19 มิถุนายน 2562
8269 ลย 79102/332 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
8268 ลย 79102/331 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
8267 ลย52003/1532 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 19 มิถุนายน 2562
8266 ลย52003/1527 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 19 มิถุนายน 2562
8265 ลย52003/24 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 19 มิถุนายน 2562
8264 ลย 0032.007/2243 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 18 มิถุนายน 2562
8263 ลย 0032.007/2242 ขอสนับสนุนทีมและรถยนต์พ่นสารเคมี 18 มิถุนายน 2562
8262 ลย 0032.006/2239 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 18 มิถุนายน 2562
8261 ลย 0032.001.2/2238 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ครั้งที่ 1/2562 18 มิถุนายน 2562
8260 ลย52003/1522 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8259 ลย52003/1521 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8258 ลย52003/1520 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8257 ลย52003/1519 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8256 ลย52001/1518 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 มิถุนายน 2562
8255 ลย52001/1517 รายงานการทำลายต้นขั้วตั๋วรับจำนำของสถานธนานุบาล 18 มิถุนายน 2562
8254 ลย 0032.010/2225 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 18 มิถุนายน 2562
8253 ลย 78101/288 ขอส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8252 ลย52004/1505 ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าสาธารณะ 18 มิถุนายน 2562
8251 ลย 78101/287 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 18 มิถุนายน 2562
8250 ลย52004/1504 คำสั่งห้ามใช้อาคาร 18 มิถุนายน 2562
8249 ลย52004/1503 ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 18 มิถุนายน 2562
8248 ลย 0032.010/2222 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 18 มิถุนายน 2562
8247 ลย 0032.010/2221 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างฯ 18 มิถุนายน 2562
8246 ลย52001/1502 ตอบรับใบเสร็จรับเงินค่าบำเหน็จรางวัล 18 มิถุนายน 2562
8245 ลย52004/1497 แจ้งให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ ครั้งที่ 3 18 มิถุนายน 2562
8244 ลย 0032.007/2213 ขอเชิญวิทยากร 17 มิถุนายน 2562
8243 ลย 0032.006/2209 ขอรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะจังหวัดเลยประจำปี2562เพิ่มเติม 17 มิถุนายน 2562
8242 ลย71202/447 แจ้งลงนามในสัญญา 17 มิถุนายน 2562
8241 ลย 78101/286 รายงานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกใหญ่ 17 มิถุนายน 2562
8240 ลย 78101/285 ส่งแบบสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนสิ่งของคนพิการ จังหวัดเลย 17 มิถุนายน 2562
8239 ลย 76702/312 แจ้งลงนามในสัญญา 17 มิถุนายน 2562
8238 ลย52003/1493 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 17 มิถุนายน 2562
8237 ลย 78101/284 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 มิถุนายน 2562
8236 ลย71202/446 แจ้งดำเนินการการแก้ไขโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯสายบ้านตาโย บ้านห้วยโตก หมู่ที่ ๑ ให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด 17 มิถุนายน 2562
8235 ลย 78101/283 ขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ 17 มิถุนายน 2562
8234 ลย 78101/282 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 17 มิถุนายน 2562
8233 ลย 0032.010/2194 ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายคืนเงินที่รับชดใช้ไว้เกินจำนวน 17 มิถุนายน 2562
8232 ลย 78101/281 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก 17 มิถุนายน 2562
8231 ลย52006/1490 ตอบแบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 14 มิถุนายน 2562
8230 ลย52003/1487 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจัดกิจกรรมในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปี2562 14 มิถุนายน 2562
8229 ลย52001/1485 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 มิถุนายน 2562
8228 ลย52004/1484 นำส่งเงินรังวัดสอบเขตฯ ถ.เลย-ด่านซ้าย ซอย 2 14 มิถุนายน 2562
8227 ลย 75001/176 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลด้านการบริหารจัดการขยะ 14 มิถุนายน 2562
8226 ลย 0032.007/2186 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้เลือดออก 14 มิถุนายน 2562
8225 ลย 76701/311 รายงานเตรียมการป้องกันและเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง พ.ศ. 2562 14 มิถุนายน 2562
8224 ลย52004/1482 นำส่งเงินรังวัดสอบเขตฯ (แม่น้ำหมาน) 14 มิถุนายน 2562
8223 ลย 78101/280 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 14 มิถุนายน 2562
8222 ลย77202/321 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 14 มิถุนายน 2562
8221 ลย 0032.010/2166 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 14 มิถุนายน 2562
8220 ลย 0032.006/2165 เลื่อนข้าราชการ 14 มิถุนายน 2562
8219 ลย 0032.003/2161 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 14 มิถุนายน 2562
8218 ลย 0032.006/2160 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 14 มิถุนายน 2562
8217 ลย52006/1477 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 มิถุนายน 2562
8216 ลย71202/441 แจ้งลงนามในสัญญา 13 มิถุนายน 2562
8215 ลย 75001/175 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 มิถุนายน 2562
8214 ลย52003/1476 หนังสือขอบคุณ 13 มิถุนายน 2562
8213 ลย52003/1475 หนังสือขอบคุณ 13 มิถุนายน 2562
8212 ลย75401/113 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 4 มิถุนายน 2562
8211 ลย 0032.006/2150 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 13 มิถุนายน 2562
8210 ลย75401/111 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 มิถุนายน 2562
8209 ลย 0032.003/2149 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 13 มิถุนายน 2562
8208 ลย 75001/174 ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 13 มิถุนายน 2562
8207 ลย 76701/306 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ่สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 13 มิถุนายน 2562
8206 ลย 76701/305 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ่สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 13 มิถุนายน 2562
8205 ลย 78101/279 ขอยอด Statement 13 มิถุนายน 2562
8204 ลย 78101/278 หนังสือรับรองเงินเดือน 13 มิถุนายน 2562
8203 ลย 78101/277 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ กรณีย้ายภูมิลำเนา 13 มิถุนายน 2562
8202 ลย 78101/276 ขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 13 มิถุนายน 2562
8201 ลย 78101/275 หนังสือรับรอง ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13 มิถุนายน 2562
8200 ลย77202/320 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 4 สาย หมู่ที่ 2 13 มิถุนายน 2562
8199 ลย 76703/304 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 13 มิถุนายน 2562
8198 ลย 78101/274 แจ้งซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 (2) 13 มิถุนายน 2562
8197 ลย52004/1472 ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา 13 มิถุนายน 2562
8196 ลย 78101/273 รายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 13 มิถุนายน 2562
8195 ลย52001/1471 ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะหมู่บูชา (มุก) 13 มิถุนายน 2562
8194 ลย 79102/319 แจ้งขอสงวนสิทธ์ในการปรับตามสัญญา 12 มิถุนายน 2562
8193 ลย 79102/318 ขอสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัิผ่านระบบ Direct Debit 12 มิถุนายน 2562
8192 ลย 79102/317 แจ้งการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 12 มิถุนายน 2562
8191 ลย52004/1467 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 12 มิถุนายน 2562
8190 ลย 72501.1/300 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 12 มิถุนายน 2562
8189 ลย 72501.1/299 ขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 12 มิถุนายน 2562
8188 ลย 72501.1/298 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 12 มิถุนายน 2562
8187 ลย52002/1466 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 12 มิถุนายน 2562
8186 ลย52002/1465 การขอคัดลอกข้อมูลที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 12 มิถุนายน 2562
8185 ลย52001/1463 ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 12 มิถุนายน 2562
8184 ลย52002/1462 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 มิถุนายน 2562
8183 ลย 0032.006/2122 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 12 มิถุนายน 2562
8182 ลย 0032.001.1/2119 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(5-7 มิ.ย.62) 12 มิถุนายน 2562
8181 ลย 0032.001.1/2118 ขอยืมรถพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 มิ.ย.62 12 มิถุนายน 2562
8180 ลย 76703/302 รายงานข้อมุลหอพักจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 12 มิถุนายน 2562
8179 ลย52001/1457 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 12 มิถุนายน 2562
8178 ลย 0032.010/2111 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8177 ลย 0032.010/2110 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8176 ลย 0032.010/2109 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8175 ลย 0032.010/2108 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8174 ลย 0032.010/2107 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8173 ลย 0032.010/2106 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8172 ลย 0032.010/2105 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8171 ลย 0032.010/2104 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8170 ลย 0032.010/2103 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8169 ลย 0032.010/2102 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8168 ลย 0032.010/2101 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8167 ลย 0032.006/2100 เลื่อนข้าราชการ 11 มิถุนายน 2562
8166 ลย 0032.007/2099 ขอสนับสนุนบุคลากรและรถยนต์ราชการ 11 มิถุนายน 2562
8165 ลย52001/1456 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 มิถุนายน 2562
8164 ลย52003/1453 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 11 มิถุนายน 2562
8163 ลย 79102/315 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 11 มิถุนายน 2562
8162 ลย 0032.006/2091 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 11 มิถุนายน 2562
8161 ลย 78101/272 ส่งแบบรายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะของ อปท. แบบ มฐ.2 11 มิถุนายน 2562
8160 ลย 75001/171 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 10 มิถุนายน 2562
8159 ลย 79301/247 ขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 9/2562 11 มิถุนายน 2562
8158 ลย71202/432 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8157 ลย71202/431 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8156 ลย71202/430 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8155 ลย71202/429 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8154 ลย71202/428 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8153 ลย72501.3/291 ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 11 มิถุนายน 2562
8152 ลย 0032.006/2068 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11 มิถุนายน 2562
8151 ลย77202/319 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 สาย หมู่ที่ 1 11 มิถุนายน 2562
8150 ลย52001/1452 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 10 มิถุนายน 2562
8149 ลย 75001/172 การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ 10 มิถุนายน 2562
8148 ลย 78101/271 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก 10 มิถุนายน 2562
8147 ลย52004/1444 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต็นท์ 10 มิถุนายน 2562
8146 ลย52001/1441 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 มิถุนายน 2562
8145 ลย52001/1440 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 มิถุนายน 2562
8144 ลย 78101/270 หนังสือรับรองเงินเดือน 10 มิถุนายน 2562
8143 ลย 78101/269 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 10 มิถุนายน 2562
8142 ลย 78101/268 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 10 มิถุนายน 2562
8141 ลย 78101/267 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชน 10 มิถุนายน 2562
8140 ลย0032.012/2062 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติตามโครงการ ยิ้มสวย เสียงใส 10 มิถุนายน 2562
8139 ลย52002/1439 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 10 มิถุนายน 2562
8138 ลย52002/1438 การจัดสรรพื้นที่จอดรถแท็กซี่ 10 มิถุนายน 2562
8137 ลย 78101/266 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 10 มิถุนายน 2562
8136 ลย 78101/265 ขอส่งแบบจัดเก็บรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2562 7 มิถุนายน 2562
8135 ลย 78101/264 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 7 มิถุนายน 2562
8134 ลย71202/423 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ และครบกำหนดสัญญาจ้าง 7 มิถุนายน 2562
8133 ลย52003/1435 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
8132 ลย 78101/263 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโรคไข้เลือดออก 7 มิถุนายน 2562
8131 ลย52001/1434 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8130 ลย52001/1433 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8129 ลย52001/1432 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8128 ลย52001/1431 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8127 ลย52001/1428 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตรวจคำขอรับเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8126 ลย 78101/262 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโรคไข้เลือดออก 7 มิถุนายน 2562
8125 ลย52001/1426 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 มิถุนายน 2562
8124 ลย52002/1425 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 7 มิถุนายน 2562
8123 ลย52004/1424 ขอความอนุเคราะห์ย้ายท่อเมนประปา 7 มิถุนายน 2562
8122 ลย 0032.006/2055 เลื่อนข้าราชการ 7 มิถุนายน 2562
8121 ลย52001/1423 ตอบรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 7 มิถุนายน 2562
8120 ลย52003/1422 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 7 มิถุนายน 2562
8119 ลย52001/1421 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 7 มิถุนายน 2562
8118 ลย 78101/261 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒ ) 7 มิถุนายน 2562
8117 ลย52006/1420 ขอเชิญประชุม 7 มิถุนายน 2562
8116 ลย52003/1419 ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ 7 มิถุนายน 2562
8115 ลย52006/1418 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 มิถุนายน 2562
8114 ลย52003/1417 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
8113 ลย52003/1416 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
8112 ลย52003/1415 การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
8111 ลย 0032.015/2047 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (งวดที่ 2) 6 มิถุนายน 2562
8110 ลย 0032.015/2046 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนการดำเนินโครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 6 มิถุนายน 2562
8109 ลย 0032.015/2044 แจ้งการสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร 6 มิถุนายน 2562
8108 ลย 0032.003/2042 ขอสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยแพทย์พอ.สว. 6 มิถุนายน 2562
8107 ลย 0032.007/2033 ขอเชิญประชุม 6 มิถุนายน 2562
8106 ลย52001/1412 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 6 มิถุนายน 2562
8105 ลย52001/1411 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 6 มิถุนายน 2562
8104 ลย52001/1410 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 6 มิถุนายน 2562
8103 ลย 76701/292 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว" ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 6 มิถุนายน 2562
8102 ลย52006/1409 การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดฯ 6 มิถุนายน 2562
8101 ลย 0032.006/2030 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 6 มิถุนายน 2562
8100 ลย 0032.006/2029 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 6 มิถุนายน 2562
8099 ลย 0032.006/2028 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 6 มิถุนายน 2562
8098 ลย 0032.006/2027 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 6 มิถุนายน 2562
8097 ลย 0032.015/2023 สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของนายทะเบียนจังหวัด ปี 2562 รอบ 9 เดือน 6 มิถุนายน 2562
8096 ลย 0032.015/2022 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 6 มิถุนายน 2562
8095 ลย 0032.015/2021 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะบุคคลภายนอก และค่าสมนาคุณวิทยากร 6 มิถุนายน 2562
8094 ลย52001/1405 เรียนเชิญเป็นเจ้าพิธี พิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8093 ลย52001/1404 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8092 ลย52001/1403 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8091 ลย52004/1402 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ(โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้า ถ.พิพัฒนมงคล ซ.1) 6 มิถุนายน 2562
8090 ลย52001/1401 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8089 ลย52001/1400 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8088 ลย52004/1399 ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเลย)บ้านฟากเลย 6 มิถุนายน 2562
8087 ลย52001/1398 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8086 ลย52001/1397 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8085 ลย52004/1396 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า 6 มิถุนายน 2562
8084 ลย52001/1395 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8083 ลย 79102/305 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 6 มิถุนายน 2562
8082 ลย52001/1394 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8081 ลย52001/1393 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8080 ลย52001/1392 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8079 ลย52001/1391 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8078 ลย52001/1390 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8077 ลย52006/1389 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 6 มิถุนายน 2562
8076 ลย52001/1388 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8075 ลย52006/1387 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 6 มิถุนายน 2562
8074 ลย52006/1386 ขอความอนุเคราะห์ถ่ายเอกสารระวาง 5343 IV เพื่อประกอบการดำเนินคดี 6 มิถุนายน 2562
8073 ลย52001/1385 ขอเรียนเชิญร่่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8072 ลย52006/1384 เชิญมาให้ถ้อยคำการสอบข้อเท็จจริง 6 มิถุนายน 2562
8071 ลย52001/1383 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8070 ลย 0032.006/2018 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มิถุนายน 2562
8069 ลย52002/1382 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 มิถุนายน 2562
8068 ลย 0032.003/2010 ขอความเห็นชอบโครงการอาสาอนามัยผู้สูงอายุ พอ.สว.จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 5 มิถุนายน 2562
8067 ลย 0032.003/2004 การจัดทำแผยพอ.สว.ปีงบปรัมาณ ๒๕๖๓ 5 มิถุนายน 2562
8066 ลย 0032.003/2003 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการคืนเงินยืม งบพัฒนาจังหวัด 5 มิถุนายน 2562
8065 ลย52001/1381 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 มิถุนายน 2562
8064 ลย 76701/291 เเจ้งผลการดำเนินการ ยื่นนำร้องขอรังวัดสอบเขตทางสาธารณะ 5 มิถุนายน 2562
8063 ลย 79102/304 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 5 มิถุนายน 2562
8062 ลย 79102/303 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 5 มิถุนายน 2562
8061 ลย 78101/260 ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ 5 มิถุนายน 2562
8060 ลย77202/313 ขอส่งคืนงบประมาณ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5 มิถุนายน 2562
8059 ลย77202/312 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 5 มิถุนายน 2562
8058 ลย77202/311 ส่งแบบรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 5 มิถุนายน 2562
8057 ลย52001/1379 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 มิถุนายน 2562
8056 ลย71202/412 ขอเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 5 มิถุนายน 2562
8055 ลย 78101/259 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด " ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื่นๆ 5 มิถุนายน 2562
8054 ลย 75001/165 การเตรียมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี2562 5 มิถุนายน 2562
8053 ลย52001/1376 ส่งแบบสำรวจรายชื่อข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2562 5 มิถุนายน 2562
8052 ลย 78101/258 ส่งแบบสรุปแผนงานโครงการและงบประมาณตามความต้องการของประชาชนในพิ้นที่ที่เกินศักยภาพของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 มิถุนายน 2562
8051 ลย52003/1373 ประชุมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ 5 มิถุนายน 2562
8050 ลย52001/1372 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 5 มิถุนายน 2562
8049 ลย 78101/257 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อถล. 5 มิถุนายน 2562
8048 ลย52004/1367 การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 5 ปี (2563-2567) 5 มิถุนายน 2562
8047 ลย 0032.006/1974 บรรจุแต่งตั้งเพื่อเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 4 มิถุนายน 2562
8046 ลย 78101/256 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ กรณีย้ายภูมิลำเนา 4 มิถุนายน 2562
8045 ลย 78101/255 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงผุ้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) 4 มิถุนายน 2562
8044 ลย 78101/254 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสำนักงานน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 4 มิถุนายน 2562
8043 ลย 78101/253 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 4 มิถุนายน 2562
8042 ลย 0032.001.1/1972 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(4 มิ.ย.62) 4 มิถุนายน 2562
8041 ลย52001/1366 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 มิถุนายน 2562
8040 ลย 76702/290 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 4 มิถุนายน 2562
8039 ลย 0032.006/1971 เลื่อนข้าราชการ 4 มิถุนายน 2562
8038 ลย 76701/289 เชิญประชุมเพื่อจัดทำร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 4 มิถุนายน 2562
8037 ลย 72501.1/280 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 4 มิถุนายน 2562
8036 ลย77202/303 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายข้างโรงสี หมู่ 4 4 มิถุนายน 2562
8035 ลย 76701/288 รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล เเละค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 31 พฤษภาคม 2562
8034 ลย 78101/252 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 4 มิถุนายน 2562
8033 ลย52004/1365 กองทุนชุมชนบ้านต้ิว คุ้มตลาดเย็น ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 4 มิถุนายน 2562
8032 ลย77201/302 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 31 พฤษภาคม 2562
8031 ลย52001/1362 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 31 พฤษภาคม 2562
8030 ลย52001/1361 ขอเชิญเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรตินื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8029 ลย52001/1360 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8028 ลย52001/1359 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8027 ลย52001/1358 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8026 ลย52003/1357 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 31 พฤษภาคม 2562
8025 ลย52001/1356 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8024 ลย52003/1355 ขอความอนุเคราะห์ชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 31 พฤษภาคม 2562
8023 ลย52001/1354 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ 31 พฤษภาคม 2562
8022 ลย52006/1352 ข้อเท็จจริงการรักษา 31 พฤษภาคม 2562
8021 ลย52001/1315 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 31 พฤษภาคม 2562
8020 ลย 75001/164 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี(2561-2562) ฉบับทบทวนในปี 2562 31 พฤษภาคม 2562
8019 ลย52003/1311 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 31 พฤษภาคม 2562
8018 ลย52003/1305 ขอใบเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสคร์ทางการแพทย์ 31 พฤษภาคม 2562
8017 ลย 0034/374 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 31 พฤษภาคม 2562
8016 ลย52003/1304 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 31 พฤษภาคม 2562
8015 ลย 78101/251 รายงานการจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 31 พฤษภาคม 2562
8014 ลย52003/1303 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 31 พฤษภาคม 2562
8013 ลย 75001/161 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562 31 พฤษภาคม 2562
8012 ลย 75001/162 จัดกิจกรรมวันต้นไม