ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
2603 ลย 0032.001.2/1402 ส่งคำสั่งกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 26 เมษายน 2561
2602 ลย 0023.2/197 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 26 เมษายน 2561
2601 ลย52001/1132 ส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง 26 เมษายน 2561
2600 ลย52002/1131 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 26 เมษายน 2561
2599 ลย52002/1130 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 26 เมษายน 2561
2598 ลย77202/229 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ทองดำ 26 เมษายน 2561
2597 ลย 78101/171 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 เมษายน 2561
2596 ลย 78101/170 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน เมษายน 2561 26 เมษายน 2561
2595 ลย 72501.1/243 ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 เมษายน 2561
2594 ลย 78101/169 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด 26 เมษายน 2561
2593 ลย52005/1127 ส่งเงินชำระค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ 26 เมษายน 2561
2592 ลย 78101/168 ขอยอด Statement 26 เมษายน 2561
2591 ลย52005/1126 ส่งเงินสมาชิก กสจ. (ลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองเลย 26 เมษายน 2561
2590 ลย52005/1125 ส่งเงินรายศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เทศบาลเมืองเลย 26 เมษายน 2561
2589 ลย 0032.001.3/1395 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 26 เมษายน 2561
2588 ลย 0032.007/1394 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 26 เมษายน 2561
2587 ลย 0032.015/1393 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบาทบาทศักยภาพฯ 26 เมษายน 2561
2586 ลย 72501.1/242 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอย 26 เมษายน 2561
2585 ลย52005/1124 แจ้งคืนหลักประกันสัญญาจ้าง 26 เมษายน 2561
2584 ลย 72501.1/241 รายงานารดำเนินการจัดตั้ง"ถังขยะเปือก" 26 เมษายน 2561
2583 ลย 72501.1/240 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 26 เมษายน 2561
2582 ลย 72501.1/239 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 26 เมษายน 2561
2581 ลย 0032.001.3/1390 ขอให้ลงนามหนังสือแจ้งไปทำสัญญา 26 เมษายน 2561
2580 ลย52002/1122 เร่งรัดงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด เทศบาล1 25 เมษายน 2561
2579 ลย52001/1121 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 25 เมษายน 2561
2578 ลย52001/1120 ขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนงบเหตุวาตภัย 25 เมษายน 2561
2577 ลย 72501.1/238 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่ออเนกผประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ(2) 25 เมษายน 2561
2576 ลย 72501.1/237 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่ออเนกผประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 25 เมษายน 2561
2575 ลย52002/1119 สั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25 เมษายน 2561
2574 ลย 0032.007/1386 ขอเชิญประชุม 25 เมษายน 2561
2573 ลย 0032.007/1385 ขอเชิญประชุม 25 เมษายน 2561
2572 ลย 0032.007/1384 ขอเชิญเข่าร่วมประชุม 25 เมษายน 2561
2571 ลย 0032.003/1383 ขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และส่งต่อผู้ป่วยข้ามจังหวัด 25 เมษายน 2561
2570 ลย52004/1118 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตลำรางสาธารณะ นางปิยนารถ สุริยหาร 25 เมษายน 2561
2569 ลย 76702/239 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 เมษายน 2561
2568 ลย 76702/238 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีฐาน 25 เมษายน 2561
2567 ลย 76702/237 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 เมษายน 2561
2566 ลย77202/227 ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 25 เมษายน 2561
2565 ลย77202/223 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง 25 เมษายน 2561
2564 ลย 0132/1476 ขอเชิญประชุม 25 เมษายน 2561
2563 ลย52005/1116 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนักงานกองการศึกษา) 25 เมษายน 2561
2562 ลย52005/1115 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนักงานครูเทศบาล) 25 เมษายน 2561
2561 ลย 0032.015/1377 เสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามพรบ.คุ้มครองและส่งเวริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ส.2562 24 เมษายน 2561
2560 ลย52001/1108 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 เมษายน 2561
2559 ลย 76701/235 พนักงาน (ครูผู้ดูเเลเด็ก) เสียชีวิต 24 เมษายน 2561
2558 ลย52003/1107 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 24 เมษายน 2561
2557 ลย52005/1106 ขอความเห็นชอบพนักงานครูลาออกจากราชการ 24 เมษายน 2561
2556 ลย72501.3/236 รายงานการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต 24 เมษายน 2561
2555 ลย72501.3/35 รายงานการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต 24 เมษายน 2561
2554 ลย 76704/234 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการเลื่อนขั้นวิทยฐานะครูชำนาญการ 24 เมษายน 2561
2553 ลย79301/157 รายงานผลจำนวนครัวเรือนที่สมัครเป็นสมาชิกและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 23 เมษายน 2561
2552 ลย72501.3/235 ขอหารือกรณีการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต 24 เมษายน 2561
2551 ลย 0032.001.2/1367 ส่งใบเสร็จ 24 เมษายน 2561
2550 ลย 0032.001.2/1366 ส่งใบเสร็จ 24 เมษายน 2561
2549 ลย77202/221 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน,ค่าตอนแทน) ประจำเดือน เมษายน 2561 24 เมษายน 2561
2548 ลย77202/220 นำฝากธนาคารกรุงไทยเงินเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561 24 เมษายน 2561
2547 ลย 0032.007/1365 ส่งข้อตกลงโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลักมีความเสี่ยงสูงจังหวัดเลย 24 เมษายน 2561
2546 ลย 72501.1/234 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านศาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 เมษายน 2561
2545 ลย 0032.003/1364 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 24 เมษายน 2561
2544 ลย 0032.003/1363 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 24 เมษายน 2561
2543 ลย77202/219 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรสายห้วยคอเต่า-สายห้วยป่าเปียก บ้านเมี่ยง หมู่ 8 24 เมษายน 2561
2542 ลย 72501.1/233 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 2) 24 เมษายน 2561
2541 ลย 72501.1/232 ขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ 24 เมษายน 2561
2540 ลย 78101/167 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 24 เมษายน 2561
2539 ลย 79102/188 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน เมษายน 2561 24 เมษายน 2561
2538 ลย52004/1104 ขอความอนุเคราะห์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) แปลงริมน้ำเลยติดสวนสาธารระเทศบาลเมืองเลย 24 เมษายน 2561
2537 ลย 79102/187 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน สมาชิกสภาฯ 24 เมษายน 2561
2536 ลย 79102/186 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน เมษายน 2561 24 เมษายน 2561
2535 ลย 0032.006/1356 แจ้งอนุมัติรายชื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 23 เมษายน 2561
2534 ลย 0032.006/1355 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อ 23 เมษายน 2561
2533 ลย 0032.006/1354 ขอความร่วมมือฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาชาเวชศาสตร์ครอบครัว 23 เมษายน 2561
2532 ลย 0032.006/1353 แจ้งผลการคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปีการศึกษษ 2561 23 เมษายน 2561
2531 ลย52001/1101 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 23 เมษายน 2561
2530 ลย 76701/233 รายงายการเสียชีวิต พนักงานครูส่วนตำบล 23 เมษายน 2561
2529 ลย 72501.1/231 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 23 เมษายน 2561
2528 ลย 72501.1/230 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 23 เมษายน 2561
2527 ลย 72501.1/229 ส่งเช็คชำระหนี้สินเชื่ออเนก+ประสงค์สำหรับข้าราชการ 23 เมษายน 2561
2526 ลย52005/1100 ส่งแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 23 เมษายน 2561
2525 ลย52005/1099 ส่งเอกสารแบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ๖๐๐๕) และสัญญาเช่าบ้าน(เพิ่มเติม) 23 เมษายน 2561
2524 ลย.72702//96 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 23 เมษายน 2561
2523 ลย52001/1098 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.บ้านยาง) 23 เมษายน 2561
2522 ลย52001/1096 ขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนอบรมโครงการอบรทหลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 98 23 เมษายน 2561
2521 ลย52001/1094 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 23 เมษายน 2561
2520 ลย 73201/267 ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว (กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ประจำปี 2561 23 เมษายน 2561
2519 ลย 73201/266 ขอทราบความคืบหน้าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 23 เมษายน 2561
2518 ลย 73201/265 ขอทราบความคืบหน้าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 23 เมษายน 2561
2517 ลย 73201/264 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน 23 เมษายน 2561
2516 ลย 73201/263 ชำระหนี้พนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2561
2515 ลย 73201/262 ชำระหนี้พนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2561
2514 ลย 73201/261 ชำระหนี้พนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2561
2513 ลย 73201/260 โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานของเทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2561
2512 ลย52004/1093 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างที่ปรึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเลย 23 เมษายน 2561
2511 ลย 73201/259 โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกของเทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2561
2510 ลย 73201/258 โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 เมษายน 2561
2509 ลย 73201/257 ส่งใบเสร็จรับเงิน 23 เมษายน 2561
2508 กษ0919.4/3 ขอส่งข้อมูลแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื้นที่ ปี 2561 23 เมษายน 2561
2507 ลย 78101/166 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมเสาไฟ้ฟ้าแรงต่ำ 23 เมษายน 2561
2506 ลย 78101/165 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมเสาไฟ้ฟ้าแรงต่ำ 23 เมษายน 2561
2505 ลย52001/1092 การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2561 23 เมษายน 2561
2504 ลย 72501.1/228 รายงานความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกกฎหมายบาง)ฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น 23 เมษายน 2561
2503 ลย 0032.001.2/1341 การสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 23 เมษายน 2561
2502 ลย52007/1090 แจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 23 เมษายน 2561
2501 ลย 72501.1/227 ขอให้ชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 23 เมษายน 2561
2500 ลย 76701/231 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสำรวย ยงเพ็ชร 22 เมษายน 2561
2499 ลย52002/1089 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 เมษายน 2561
2498 ลย52001/1087 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 เมษายน 2561
2497 ลย52001/1086 ส่งใบสมัครสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 20 เมษายน 2561
2496 ลย 79102/183 แจ้งรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 เมษายน 2561
2495 ลย52004/1085 ขอเอกสารหลักฐาน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ ช่วงที่ 2 20 เมษายน 2561
2494 ลย77202/211 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพระใหญ่ และสายบ้านนาจาน 20 เมษายน 2561
2493 ลย 76701/230 หนังสือรับรองบ้านพักอาศัย นางสมศักดิ์ ขวัญงาม 20 เมษายน 2561
2492 ลย 0032.007/1335 ขอส่งรายงานการจัดกิจกรรมโครงการ "ประชาร่วมใจลดการตีตรา นำพาสู่สังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9" 20 เมษายน 2561
2491 ลย 76701/229 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับชึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถี่น 20 เมษายน 2561
2490 ลย 0023.3/193 แจ้งให้ผู้จัดการไปปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหล่มสัก 20 เมษายน 2561
2489 ลย52001/1080 ขอใช้พื้นจัดกิจกรรม 20 เมษายน 2561
2488 ลต(ลย)0002/139 ขอเชิญเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงและตัวแทน ศส.ปชต. ดีเด่น ระดับอำเภอ 17 เมษายน 2561
2487 ลย52001/1079 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 เมษายน 2561
2486 ลย52001/1078 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 เมษายน 2561
2485 ลย 0318/140 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลา 20 เมษายน 2561
2484 ลย52002/1076 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 20 เมษายน 2561
2483 ลย52002/1075 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 19 เมษายน 2561
2482 ลย52002/1073 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) 19 เมษายน 2561
2481 ลย52001/1072 การโอนพนักงานเทศบาล 19 เมษายน 2561
2480 ลย52002/1069 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 19 เมษายน 2561
2479 ลย52001/1068 การโอนพนักงานเทศบาล 19 เมษายน 2561
2478 ลย52001/1067 ส่งตัวผู้ช่วยจัดการไปปฏิบัติงาน 19 เมษายน 2561
2477 ลต(ลย)0002/134 ขอเชิญเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงและตัวแทน ศส.ปชต. ดีเด่น ระดับอำเภอ 17 เมษายน 2561
2476 ลย52004/1066 แจ้งรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินการประสานงานโครงการติดตั้งไฟประดับสะพานข้ามน้ำเลย 19 เมษายน 2561
2475 ลย 75001/126 รายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ 19 เมษายน 2561
2474 ลต(ลย)0002/1 ขอเชิญเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงและตัวแทน ศส.ปชต. ดีเด่น ระดับอำเภอ 17 เมษายน 2561
2473 ลย 0032.007/1301 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก 18 เมษายน 2561
2472 ลย 0032.007/1300 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 18 เมษายน 2561
2471 ลย52003/1061 ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองการเป็น หมอพื้นบ้าน 18 เมษายน 2561
2470 ลย52003/1060 หนังสือรับรอง 18 เมษายน 2561
2469 ลย52003/1059 หนังสือรับรอง 18 เมษายน 2561
2468 ลย52003/1058 หนังสือรับรอง 18 เมษายน 2561
2467 ลย52001/1057 ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต์และรับถวายภัตตาหารเช้า 18 เมษายน 2561
2466 ลย52001/1054 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 18 เมษายน 2561
2465 ลย 0023.2/192 ขอเชิญประชุม 18 เมษายน 2561
2464 ลย52004/1053 ขอความอนุเคราะห์ติดอุปกรณ์ป้องกันการ์ดครอบสายไฟฟ้า 18 เมษายน 2561
2463 ลย52003/1052 ขอรายงานผลการศึกษาดูงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ 18 เมษายน 2561
2462 ลย 0032.001.3/1288 การเข้าร่วมเวทีประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) 18 เมษายน 2561
2461 ลย 0032.001.3/1283 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 18 เมษายน 2561
2460 ลย 75001/125 ส่งรายงานผลการเตรียมการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ 18 เมษายน 2561
2459 ลย 75001/124 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัยพายุลูกเห็บ) 18 เมษายน 2561
2458 ลย 0032.001.3/1276 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 18 เมษายน 2561
2457 ลย 78101/164 แจ้งราษฏรประสบภัยพิบัติ วาตภัย ด้านพืช 18 เมษายน 2561
2456 ลย 78101/163 แจ้งราษฏรประสบภัยพิบัติ วาตภัย ด้านพืช 18 เมษายน 2561
2455 ลย 0132/1398 ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่องการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ 18 เมษายน 2561
2454 ลย52006/1051 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัตการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 18 เมษายน 2561
2453 ลย52006/1050 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 18 เมษายน 2561
2452 ลย 79102/179 ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 เมษายน 2561
2451 ลย52003/1049 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 เมษายน 2561
2450 ลย77202/202 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี มกราคม 2561 18 เมษายน 2561
2449 ลย52001/1048 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธฺ์ 18 เมษายน 2561
2448 ลย 0032.001.3/1274 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 18 เมษายน 2561
2447 ลย52001/1047 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 98" 17 เมษายน 2561
2446 ลย 75001/123 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 17 เมษายน 2561
2445 ลย 72501.1/226 รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 17 เมษายน 2561
2444 ลย 72501.1/225 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายถนอมศักดิ์ วันทองสุข) 17 เมษายน 2561
2443 ลย 78101/162 รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 17 เมษายน 2561
2442 ลย52002/1045 ส่งเงินช่วยค่าครองชีพของผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น 17 เมษายน 2561
2441 ลย52002/1044 ส่งเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 17 เมษายน 2561
2440 ลย52001/1043 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 เมษายน 2561
2439 ลย52002/1042 ส่งเงินค่าครุภัณฑ์เครื่องทำสลบไฟฟ้า 17 เมษายน 2561
2438 ลย52002/1041 ขอตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน 17 เมษายน 2561
2437 ลย52005/1040 ขอรับเงินช่วยพิเศษของ นายสมหวัง ศรีจริยา (เพิ่มเติม) 17 เมษายน 2561
2436 ลย 78101/161 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล 17 เมษายน 2561
2435 ลย 78101/160 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล 17 เมษายน 2561
2434 ลย 78101/159 เร่งรัดการจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม 17 เมษายน 2561
2433 ลย 78101/158 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทมรวงมหาดไทย 17 เมษายน 2561
2432 ลย72501.3/224 การสำรวจข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อบาดาลสำหรับประปาหมู่บ้าน/การเกษตร ที่มีความต้องการรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และกลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน ที่มีความต้องการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 17 เมษายน 2561
2431 ลย 72501.1/223 รายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสะอาด คนในชาติมีความสุข ครั้งที่ 20 17 เมษายน 2561
2430 ลย 0032.014/1259 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 17 เมษายน 2561
2429 ลย 72501.1/222 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ 17 เมษายน 2561
2428 ลย52001/1039 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 17 เมษายน 2561
2427 ลย 0032.001.3/1256 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา (ถังกำจัดหลอดไฟฟ้า) 17 เมษายน 2561
2426 ลย 0032.001.3/1255 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา ยูนิตทำฟัน 17 เมษายน 2561
2425 ลย52005/1038 การรับโอนพนักงานครู 17 เมษายน 2561
2424 ลย52007/1037 แจ้งให้มารับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 17 เมษายน 2561
2423 ลย 0032.015/1252 ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (กสจ) ครั้งที่ 2 17 เมษายน 2561
2422 ลย 78101/157 ขอให้พิจารณาการอุทธรณ์การประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2561
2421 ลย52002/1035 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 11 เมษายน 2561
2420 ลย52002/1034 ขอทราบความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเลย 11 เมษายน 2561
2419 ลย 0032.001.3/1245 การลงประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของส่วนราชการ 11 เมษายน 2561
2418 ลย 0032.001.3/1244 ปลดประกาศประกวดราคา 11 เมษายน 2561
2417 ลย 78101/156 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2560 ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประปาหมู่บ้าน 11 เมษายน 2561
2416 ลย 78101/155 ส่งงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 11 เมษายน 2561
2415 ลย52006/1033 ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า สำนักงานเทศบาลเมืองเลย (หอกระจายข่าว) มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ 11 เมษายน 2561
2414 ลย77202/201 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา 11 เมษายน 2561
2413 ลย52003/1032 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 เมษายน 2561
2412 ลย52001/1031 ขอความร่วมมือปรับปรุงหรือรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะ 11 เมษายน 2561
2411 ลย 0032.007/1240 ขออนุมัติลงนามในคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแมลงวันจังหวัดเลย 11 เมษายน 2561
2410 ลย 78101/154 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 11 เมษายน 2561
2409 ลย 78101/153 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 11 เมษายน 2561
2408 ลย 0032.001.3/1239 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 11 เมษายน 2561
2407 ลย 0032.007/1236 ขอสนับสนุนวิทยากร 11 เมษายน 2561
2406 ลย 0032.007/1235 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลเลย 11 เมษายน 2561
2405 ลย52001/1030 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 เมษายน 2561
2404 ลย 78101/152 ขอชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป เลขที่รับ 9/2561 11 เมษายน 2561
2403 ลย52003/1029 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรและรถกู้ภัย 11 เมษายน 2561
2402 ลย52002/1027 ขอส่งสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 11 เมษายน 2561
2401 ลย52001/1026 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.มหาสารคาม) 11 เมษายน 2561
2400 ลย52003/1025 ขอความอนุเคราะห์ 11 เมษายน 2561
2399 ลย52002/1024 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะกุดป่อง 10 เมษายน 2561
2398 ลย52002/1023 โครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย - เชียงคาน 10 เมษายน 2561
2397 ลย 78101/151 ขอเรียนเชิญร่วมฝึกอบรมและทบทวนป้องกันภัย 10 เมษายน 2561
2396 ลย52001/1022 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 เมษายน 2561
2395 ลย52001/1021 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 10 เมษายน 2561
2394 ลย 0032.007/1229 แจ้งผลการสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 10 เมษายน 2561
2393 ลย52005/1019 ขอความอนุเคราะห์ยืมสัปทน 10 เมษายน 2561
2392 ลย52003/1018 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 10 เมษายน 2561
2391 ลย52003/1017 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 10 เมษายน 2561
2390 ลย72501.3/221 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 10 เมษายน 2561
2389 ลย52003/1016 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 10 เมษายน 2561
2388 ลย52003/1015 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 10 เมษายน 2561
2387 ลย52003/1014 ส่งรายงานการรับ จ่ายและเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ 2 10 เมษายน 2561
2386 ลย 79102/170 จ้างเหมาทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 10 เมษายน 2561
2385 ลย 72501.1/221 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 10 เมษายน 2561
2384 ลย 72501.1/221 รายงานการจ้างพนักงานของเทศบาลตำบลธาตุ 10 เมษายน 2561
2383 ลย 72501.1/220 รายงานการจ้างพนักงานของเทศบาลตำบลธาตุ 10 เมษายน 2561
2382 ลย 72501.1/219 ให้พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง 10 เมษายน 2561
2381 ลย 72501.1/218 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ก่อสร้างกำแพงรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ 10 เมษายน 2561
2380 ลย52001/1011 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 9 เมษายน 2561
2379 ลย52005/1010 เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ 9 เมษายน 2561
2378 ลย 0032.003/1215 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายผู้ป่วย พอ.สว.และญาติ 9 เมษายน 2561
2377 ลย 72501.1/217 รายงานโครงการสร้างพื้นท่ปลอดภัยโรคพิษสุนัจขบ้าในระดับท้องทิ่น ประจำปรงบประมาณ 2561 9 เมษายน 2561
2376 ลย 0032.001.2/1208 ส่งโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุน 9 เมษายน 2561
2375 ลย52003/1008 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน มีนาคม2561 9 เมษายน 2561
2374 ลย 0032.007/1207 กำหนดการติดตามระบบรายงานระบาดวิทยา ประเมิน SRRT และ EPI 9 เมษายน 2561
2373 ลย52003/1007 ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม 9 เมษายน 2561
2372 ลย 72501.1/216 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 9 เมษายน 2561
2371 ลย 79102/167 แจ้งรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น 9 เมษายน 2561
2370 73205/233 ติดตามการสำรวจข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำบ่อบาดาลสำหรับประปาหมู่บ้าน/การเกษตร ที่มีความต้องการรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และกลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน ที่มีความต้องการรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 9 เมษายน 2561
2369 ลย 0006/11 ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำ ไตรมาส 2 9 เมษายน 2561
2368 ลย 0032.201.1.01/26 การชดใช้ค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา กรณี นาวสาวอรอนงค์ ร่องจิก 9 เมษายน 2561
2367 ลย 78101/149 ส่งรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์ 2561 9 เมษายน 2561
2366 ลย 72501.1/215 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 เมษายน 2561
2365 ลย 76701/226 ขอหารือการอนุญาตก่อนสร้างสถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 9 เมษายน 2561
2364 ลย52004/1006 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำ แท่งตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 16 ลูก 9 เมษายน 2561
2363 ลย 72501.1/214 ส่งเรื่องให้สอบสวนทางวินัยพนักงานตามอำนาจหน้าที่ 9 เมษายน 2561
2362 ลย 72501.1/213 ส่งเรื่องให้สอบสวนทางวินัยพนักงานตามอำนาจหน้าที่ 9 เมษายน 2561
2361 ลย 72501.1/212 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 9 เมษายน 2561
2360 ลย 72501.1/211 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลธาตุ 9 เมษายน 2561
2359 ลย52004/1002 ขอแจ้งกำหนดการการออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พรบ.ควบคุมน้ำมัน 2542 บจก.สมเจตน์เอ็นจิเนียริ่ง 9 เมษายน 2561
2358 ลย79301/137 ขอเชิญเพื่อเป็นวิทยากร 5 เมษายน 2561
2357 ลย52002/1001 ส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง 5 เมษายน 2561
2356 ลย 79102/162 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 5 เมษายน 2561
2355 ลย75401/66 อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2 เมษายน 2561
2354 ลย52002/1000 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 เมษายน 2561
2353 ลย 73201/232 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น 5 เมษายน 2561
2352 ลย79301/136 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร 5 เมษายน 2561
2351 ลย72501.2/210 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
2350 ลย52005/999 ขออนุญาตทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมือง 5 เมษายน 2561
2349 ลย 76703/225 ขอขอบคุณ 5 เมษายน 2561
2348 ลย52005/998 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 5 เมษายน 2561
2347 ลย 76703/224 ขอขอบคุณ 5 เมษายน 2561
2346 ลย72501.3/209 ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 5 เมษายน 2561
2345 ลย72501.2/208 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
2344 ลย72501.2/207 ส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
2343 ลย52004/997 ขอข้อมูลสิ่งปลูดสร้าง 5 เมษายน 2561
2342 ลย 0023.5/174 โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำหรับบุคลากรของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 5 เมษายน 2561
2341 ลย52004/996 ขอข้อมูลเพื่อทำเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 5 เมษายน 2561
2340 ลย72501.3/206 แจ้งการก่อสร้างกำแพงรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ 5 เมษายน 2561
2339 ลย 72501.1/205 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 เมษายน 2561
2338 ลย72501.2/204 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 เมษายน 2561
2337 ลย72501.3/203 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการขอกำหนดบ้านเลขที่ใหม่ 5 เมษายน 2561
2336 ลย52003/995 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 5 เมษายน 2561
2335 ลย77901/139 ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 5 เมษายน 2561
2334 ลย77901/138 ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 5 เมษายน 2561
2333 ลย77202/192 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 5 เมษายน 2561
2332 ลย 79102/161 ขอคัดลอกข้อมูลที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 5 เมษายน 2561
2331 ลย 72501.1/202 รายงานการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษษความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 5 เมษายน 2561
2330 ลย77901/137 ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 5 เมษายน 2561
2329 ลย77202/191 ส่งคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 5 เมษายน 2561
2328 ลย52005/994 แจ้งการคืนหลักประกันสัญญาจ้าง 5 เมษายน 2561
2327 ลย 72501.1/201 รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง ในช่วงครึ่งปีแรกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 เมษายน 2561
2326 ลย 0132/1302 แจ้งตอบกลับข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 5 เมษายน 2561
2325 ลย 0032.007/1171 ส่งโครงการป้องกันการติดเชื้อ เอไอวีในกลุ่มประชากรที่มีความาเสี่ยงสุงจังหวัดเลย 5 เมษายน 2561
2324 ลย 72501.1/200 รายงานสำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูฯญ์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 เมษายน 2561
2323 ลย 79103/160 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 5 เมษายน 2561
2322 ลย 0032.001.3/1169 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 5 เมษายน 2561
2321 ลย52001/993 ส่งสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล 5 เมษายน 2561
2320 ลย52001/992 ขออายัดสลากออมสินพิเศษ งวดที่81 5 เมษายน 2561
2319 ลย52001/991 ขออายัดสลากออมสินพิเศษ งวดที่108 5 เมษายน 2561
2318 ลย52005/989 ขอรับความเห็นชอบเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลเมืองเลยให้มีวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น 4 เมษายน 2561
2317 ลย 79102/159 ส่งเช็คสั่งจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 4 เมษายน 2561
2316 ลย52004/988 อุทธรณ์คำสั่งให้รื้อถอนอาคารของนายสันทัด โชติประยูร 4 เมษายน 2561
2315 ลย 72501.1/199 ขอชี้แจงกรณีเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ร้อยละ 15 4 เมษายน 2561
2314 ลย 78101/148 หนังสือรับรองเงินเดือน 4 เมษายน 2561
2313 ลย 76701/220 การกู้เงินตามโครงการกู้เงินเพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ จอ.เกริกเกียรติ มาจันทร์ 4 เมษายน 2561
2312 ลย 76701/219 หนังสือรับรองสิทธิการกู้ จอ.เกริกเกียติ มาจันทร์ 4 เมษายน 2561
2311 ลย 76701/218 หนังสือรับรองบุคคล จ.อ.เกริกเกียรติ มาจันทร์ 4 เมษายน 2561
2310 ลย 76701/217 การกู้เงินตามโครงการกู้เงินเพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 4 เมษายน 2561
2309 ลย 76701/216 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการเเก่ข้าราการเเละลูกจ้างประจำ นายวรรณรบ ชาวนาเเปน 4 เมษายน 2561
2308 ลย 76701/215 หนังสือรับรองสิทธิการกู้ นายวรรณรบ ชาวนาเเปน 4 เมษายน 2561
2307 ลย 76701/214 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวรรณรบ ชาวนาแปน 4 เมษายน 2561
2306 ลย 76701/213 หนังสือรับรองบุคคล นายวรรณรบ 4 เมษายน 2561
2305 ลย52003/987 ขอขอบคุณ 4 เมษายน 2561
2304 ลย52003/986 ขอขอบคุณ 4 เมษายน 2561
2303 ลย52003/985 ขอขอบคุณ 4 เมษายน 2561
2302 ลย52003/984 ขอขอบคุณ 4 เมษายน 2561
2301 ลย52003/983 ขอขอบคุณ 4 เมษายน 2561
2300 ลย52003/982 ขอขอบคุณ 4 เมษายน 2561
2299 ลย 78101/147 ชี้แจงขออุทธรณ์และคัดค้านการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 4 เมษายน 2561
2298 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1148 ขอความร่วมมือส่งแบบรายงานผลการดำเนินงา่น DM/HT 4 เมษายน 2561
2297 ลย52006/981 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 4 เมษายน 2561
2296 ลย52006/980 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 4 เมษายน 2561
2295 ลย 76701/208 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 4 เมษายน 2561
2294 ลย 76701/207 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด 4 เมษายน 2561
2293 ลย52003/979 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลยประจำปีงบประมาณ 2561 4 เมษายน 2561
2292 ลย 76701/206 ประชาสัมธ์โอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ประจำเดือน เมษายน 2561 4 เมษายน 2561
2291 ลย 0032.007/1126 รายงานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแมลงวันจังหวัดเลย 3 เมษายน 2561
2290 ลย52001/978 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 เมษายน 2561
2289 ลย52001/977 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 3 เมษายน 2561
2288 ลย52001/976 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 เมษายน 2561
2287 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1122 เบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการยิ้มสวยเสียงใส 3 เมษายน 2561
2286 ลย52001/973 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 เมษายน 2561
2285 ลย 72101/259 ส่งแบบรายงาน เรื่อง การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ 21 มีนาคม 2561
2284 ลย 78101/146 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 3 เมษายน 2561
2283 ลย 72501.1/198 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 3 เมษายน 2561
2282 ลย 78101/145 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ5 3 เมษายน 2561
2281 ลย 72501.1/197 ขอคืนอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 เมษายน 2561
2280 ลย 72501.1/196 ขอคืนอาคารที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 เมษายน 2561
2279 ลย 72501.1/195 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู 3 เมษายน 2561
2278 ลย 72501.1/194 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู 3 เมษายน 2561
2277 ลย 72501.1/193 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู 3 เมษายน 2561
2276 ลย 72501.1/192 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู 3 เมษายน 2561
2275 ลย52003/971 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
2274 ลย52003/970 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
2273 ลย52003/969 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
2272 ลย52003/968 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
2271 ลย52003/967 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
2270 ลย52003/966 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๑ 3 เมษายน 2561
2269 ลย 76701/197 ขอรับการสนับสนุนเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมโครงการการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 3 เมษายน 2561
2268 ลย52003/965 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสงการนต์ปลอดภัย และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จังหวัดเลย 3 เมษายน 2561
2267 ลย 72501.1/191 ขอส่งรายชื่อเข้าแผนการขอรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 3 เมษายน 2561
2266 ลย 72501.1/190 แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 เมษายน 2561
2265 ลย 72501.1/189 การย้ายที่อยู่ผู้พิการ 3 เมษายน 2561
2264 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1108 ขอเบิกเงินค่าใช่จ่ายตามโครงการผู้ป่วยยิ้มสวยเสียงใส 3 เมษายน 2561
2263 ลย52004/962 ขอความอนุเคราะห์รถขุดตีนตะขาบช่วยกำจัดมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 3 เมษายน 2561
2262 ลย52005/958 ขอให้ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ 3 เมษายน 2561
2261 ลย52005/957 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ 3 เมษายน 2561
2260 ลย52005/955 ขอให้ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ 3 เมษายน 2561
2259 ลย52005/954 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ 3 เมษายน 2561
2258 ลย 79103/153 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยประเมินราคา 3 เมษายน 2561
2257 ลย 73201/226 อุทรณ์ขอขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใน ไตรมาสที่ 2 2 เมษายน 2561
2256 ลย 0118.2/1251 ส่งแบบสรุปรายงานการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ + ๖ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี 2 เมษายน 2561
2255 ลย 79102/152 แบบแจ้งการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจัดซื้อภาครัฐเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-GP 2 เมษายน 2561
2254 ลย52005/953 ขอความอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน 2561
2253 ลย52005/952 ขอความอนุเคราะห์รถร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
2252 ลย52005/951 ขอความอนุเคราะห์พิธีกรทางสงฆ์ และผู้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมือง 2 เมษายน 2561
2251 ลย52005/950 ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดเส้นทางจราจร งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
2250 ลย52005/949 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย และจัดการจราจรตามเส้นทางขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2 เมษายน 2561
2249 ลย52003/946 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี 2561 2 เมษายน 2561
2248 ลย52003/943 การดำเนินงานโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลยประจำปีงบประมาณ 2561 2 เมษายน 2561
2247 ลย52003/942 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 2 เมษายน 2561
2246 ลย52003/941 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 2 เมษายน 2561
2245 ลย 78101/140 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 เมษายน 2561
2244 ลย52001/940 ขอสอบถามความเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น 2 เมษายน 2561
2243 ลย52002/939 ส่งใบเสร็จรับเงินโอนค่ารักษาพยาบาล 2 เมษายน 2561
2242 ลย 79103/150 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561 2 เมษายน 2561
2241 ลย52004/938 รายงานข้อมูลอาคารสาธารณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง 2 เมษายน 2561
2240 ลย52002/936 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 30 มีนาคม 2561
2239 ลย 78101/139 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 30 มีนาคม 2561
2238 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1064 ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง CKD คุณภาพ และ CVD จังหวัดเลย 30 มีนาคม 2561
2237 ลย72501.4/188 ขอคืนอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30 มีนาคม 2561
2236 ลย52005/928 ขอความอนุเคราะห์ยืมฆ้อง 30 มีนาคม 2561
2235 ลย52008/927 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 30 มีนาคม 2561
2234 ลย52008/926 ขอความช่วยเหลือ 30 มีนาคม 2561
2233 ลย52004/925 ขอให้ดำเนินการเปิดทางสาธารณประโยชน์ 30 มีนาคม 2561
2232 ลย52004/924 ขอให้ดำเนินการเปิดทางสาธารณประโยชน์ 30 มีนาคม 2561
2231 ลย52005/923 แฟ้มประวัติข้าราชการและ ก.พ.๗ 30 มีนาคม 2561
2230 ลย52002/922 แจ้งให้มาแก้ไขงานโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนแบบแคปซูล 30 มีนาคม 2561
2229 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1060 ส่งภาพถ่ายจอประสาทตา 30 มีนาคม 2561
2228 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1059 ขอความร่วมมือในการรายงานการดำเนินงาน Self Care 30 มีนาคม 2561
2227 ลย52005/921 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี๒๕๖๑ 30 มีนาคม 2561
2226 ลย52001/920 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 มีนาคม 2561
2225 ลย 73201/225 รายงานข้อมูลผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอ้อยและมันสำปะหลัง 30 มีนาคม 2561
2224 ลย 78101/138 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอ่ายุ,ผู้พิการ 30 มีนาคม 2561
2223 ลย52002/918 ขอตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน 30 มีนาคม 2561
2222 ลย 0032.001.1/1058 ขอความอนุเคราะห์ยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ป1430 เลย) ตั่้งแต่วันที่ 30มี.ค.61-30กย.61 30 มีนาคม 2561
2221 ลย 0032.003/1056 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 30 มีนาคม 2561
2220 ลย52005/917 ขอความเห็นชอบพนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน 30 มีนาคม 2561
2219 ลย 0032.201.1.01/25 ขอความอนุเคราะห์กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 30 มีนาคม 2561
2218 ลย 72104/304 แจ้งหยุดการเรียนการสอน 30 มีนาคม 2561
2217 ลย52002/916 นำส่งเงินเดือนเข้าบัญชี 30 มีนาคม 2561
2216 ลย 0032.003/1054 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 30 มีนาคม 2561
2215 ลย 0032.007/1053 ขอเชิญเข้ารับการอบรม 29 มีนาคม 2561
2214 ลย 0032.015/1049 การยื่นขอรับรองหลักสูตรของหน่วยงานราชการ 29 มีนาคม 2561
2213 ลย 75001/113 ส่งรายงานผลการเตรียมการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ 29 มีนาคม 2561
2212 ลย 0032.001.3/1047 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านอู่ชาญกิจการช่าง) 29 มีนาคม 2561
2211 ลย 0032.001.3/1046 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านอู่ชาญกิจการช่าง) 29 มีนาคม 2561
2210 ลย52004/914 เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา 29 มีนาคม 2561
2209 ลย52004/913 ขอความอนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ 29 มีนาคม 2561
2208 ลย52004/912 การบริหารจัดการการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 29 มีนาคม 2561
2207 ลย 0023.3/154 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2561 29 มีนาคม 2561
2206 ลย 0032.001.3/1045 ปิดประกาศประกวดราคา 29 มีนาคม 2561
2205 ลย 0032.001.3/1044 การลงประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของส่วนราชการ 29 มีนาคม 2561
2204 ลย 0032.001.3/1043 การประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมปิดประกาศ 29 มีนาคม 2561
2203 ลย52003/907 ได้รับกลิ่นเหม็นจากการทำปลาร้าและน้ำปลา 29 มีนาคม 2561
2202 ลย52003/905 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิานเหม็นรบกวนร้านเคมีภัณฑ์ 29 มีนาคม 2561
2201 ลย52001/904 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 29 มีนาคม 2561
2200 ลย 72101/283 ขอเชิญประชุมติดตามประเมินผลแผนพ้ฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 29 มีนาคม 2561
2199 ลย77202/180 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ซอยเจริญสว่าง หมู่ที่ 8 29 มีนาคม 2561
2198 ลย 78101/137 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา นางจิตนา โคตรมหา 29 มีนาคม 2561
2197 ลย 72501.1/187 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานจ้าง 29 มีนาคม 2561
2196 ลย 72501.1/186 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่ 29 มีนาคม 2561
2195 ลย52001/903 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 29 มีนาคม 2561
2194 ลย72501.3/185 การบริหารจัดการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 29 มีนาคม 2561
2193 ลย 72501.1/184 รายงานการขอการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 29 มีนาคม 2561
2192 ลย77202/178 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ เลขทะเบียน กข 3491 เลย 29 มีนาคม 2561
2191 ลย77202/177 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ เลขทะเบียน 81-1120 เลย 29 มีนาคม 2561
2190 ลย 72501.1/183 รายงานการขอการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 29 มีนาคม 2561
2189 ลย52005/901 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 29 มีนาคม 2561
2188 ลย52005/900 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 29 มีนาคม 2561
2187 ลย 79103/149 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 29 มีนาคม 2561
2186 ลย52005/899 รายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 29 มีนาคม 2561
2185 ลย52005/898 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 29 มีนาคม 2561
2184 ลย52005/897 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 29 มีนาคม 2561
2183 ลย73401.3 /193 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม 2561
2182 ลย52004/895 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 1 จังหวัดเลย 29 มีนาคม 2561
2181 ลย 0118.4/1210 การสำรวจและทำลายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน ปี2561 29 มีนาคม 2561
2180 ลย72501.4/182 ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการในสังกัดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินด้านวินัยคุณธรรมฯ 28 มีนาคม 2561
2179 ลย52002/892 ขอจัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 28 มีนาคม 2561
2178 ลย 72501.1/181 ขอความอนุเคราะห์ย้ายหม้อมิตเตอร์ไฟฟ้าศุนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุ (บ้านผากลางดง) 28 มีนาคม 2561
2177 ลย 78101/136 รายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ 28 มีนาคม 2561
2176 ลย 78101/135 รายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ 28 มีนาคม 2561
2175 ลย 1318/340 เชิญประชุม ทีมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของหมู่บ้านที่ได้รับจากทีมขับเคลื่อนฯ ระดับดตำบล 28 มีนาคม 2561
2174 ลย 0023.9/105 การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 28 มีนาคม 2561
2173 ลย 0032.001.3/1030 รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ 28 มีนาคม 2561
2172 ลย52001/891 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 28 มีนาคม 2561
2171 ลย52002/890 สั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28 มีนาคม 2561
2170 ลย 0032.201.1.01/24 เลือนข้าราชการ 28 มีนาคม 2561
2169 ลย 76702/190 แจ้งผู้ชนะการเสนอราคา 28 มีนาคม 2561
2168 ลย 0032.007/1020 ขอเชิญประชุม 28 มีนาคม 2561
2167 ลย 0032.007/1019 ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคหัด 28 มีนาคม 2561
2166 ลย 0032.001.1/1017 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจนท.ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดสธ.ในจ.เลย(กลุ่มงานบริหาร) 28 มีนาคม 2561
2165 ลย52002/889 หักเงินเดือนนายประกันส่งศาลจังหวัดเลย 28 มีนาคม 2561
2164 ลย52001/888 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 28 มีนาคม 2561
2163 ลย52001/887 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 28 มีนาคม 2561
2162 ลย 72103/282 ขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 28 มีนาคม 2561
2161 ลย 72103/281 ขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 28 มีนาคม 2561
2160 ลย 72103/280 ขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 28 มีนาคม 2561
2159 ลย52004/885 ขออนุญาตทำความสะอาดกำจัดวัชพืชและปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำเลย 27 มีนาคม 2561
2158 ลย 0032.201.1.01/23 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถดับเพลิง 27 มีนาคม 2561
2157 ลย 0032.001.3/1009 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 27 มีนาคม 2561
2156 ลย52004/883 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า หน้าศาลเจ้าพ่อเมืองแสน 27 มีนาคม 2561
2155 ลย52003/877 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 27 มีนาคม 2561
2154 ลย 0032.003/1004 ส่งเอกสารลูกจ้างครบเกษียณอายุราชการ 27 มีนาคม 2561
2153 ลย 72101/0 แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลิอประชาชน อบต.ผาน้อย 27 มีนาคม 2561
2152 ลย 0032.003/1003 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม๒๕๖๑ 27 มีนาคม 2561
2151 ลย 0032.003/1002 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 27 มีนาคม 2561
2150 ลย52003/876 ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะทุกวันพุธ 27 มีนาคม 2561
2149 ลย52005/875 การรับโอนพนักงานครูเทศบาล 27 มีนาคม 2561
2148 ลย52003/874 ขอเชิญเป็นประธานกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะทุกวันพุธ 27 มีนาคม 2561
2147 ลย52003/873 ขอความอนุเคราะห์ในการขอรายละเอียดเทศบัญญัติ 27 มีนาคม 2561
2146 ลย77202/173 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Cameraฯ 27 มีนาคม 2561
2145 ลย52001/872 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 มีนาคม 2561
2144 ลย 76702/182 หนังสือรับรองเงินเดือน นางนลิน พลเยี่ยม 27 มีนาคม 2561
2143 ลย 76702/181 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวีระชัย เนื่องมหา 27 มีนาคม 2561
2142 ลย 76702/180 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวีระชัย เนื่องมหา 27 มีนาคม 2561
2141 ลย 76702/179 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวรรณรบ ชาวนาเเปน 27 มีนาคม 2561
2140 ลย 72501.1/180 ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2561 27 มีนาคม 2561
2139 ลย52003/869 ขอรับการสนับสนุนยา 27 มีนาคม 2561
2138 ลย 78101/134 ขอชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป เลขที่รับ 15/2561 27 มีนาคม 2561
2137 ลย 78101/133 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 27 มีนาคม 2561
2136 ลย 78101/132 ขอรายงานประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 27 มีนาคม 2561
2135 ลย 0032.201.1.01/22 ขอความอนุเคราะห์ยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 27 มีนาคม 2561
2134 ลย 0032.001.3/133 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 26 มีนาคม 2561
2133 ลย52001/864 การตรวจทรัพย์รับจำนำประจำปีของสถานธานุบาล ครั้งที่ 2 และการตรวจสอบประจำไตรมาสที่ 2/2561 26 มีนาคม 2561
2132 ลย52001/863 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอล 26 มีนาคม 2561
2131 ลย 76702/173 แจ้งผู้ชนะ 26 มีนาคม 2561
2130 ลย52001/859 ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ 26 มีนาคม 2561
2129 ลย52001/858 ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ 26 มีนาคม 2561
2128 ลย 0032.007/130 การติดตามระบบรายงานระบาดวิทยา การประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับตำบล 26 มีนาคม 2561
2127 ลย 0032.007/129 ส่งตัวอย่างวิเคราะห์เชื้อไวรัสโปลิโอ 26 มีนาคม 2561
2126 ลย 72501.1/179 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 26 มีนาคม 2561
2125 ลย 0032.005/128 ขอข้อมูลข้อเท็จจริง 26 มีนาคม 2561
2124 ลย 0132/1162 ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงปี 2561 26 มีนาคม 2561
2123 ลย 72501.1/178 ขอความอนุเคราะห์สัตวแพทย์ร่วมรณรงค์ออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 26 มีนาคม 2561
2122 ลย 0132/1161 ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงปี 2561 26 มีนาคม 2561
2121 ลย 78101/130 ขอยอด Statement 26 มีนาคม 2561
2120 ลย 75001/102 ส่งแบบตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 มีนาคม 2561
2119 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/123 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ 26 มีนาคม 2561
2118 ลย 72501.1/177 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 มีนาคม 2561
2117 ลย72501.2/176 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 26 มีนาคม 2561
2116 ลย72501.2/175 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 26 มีนาคม 2561
2115 ลย52002/855 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 26 มีนาคม 2561
2114 ลย 72501.1/173 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26 มีนาคม 2561
2113 ลย 0032.015/122 แจ้งถอดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 23 มีนาคม 2561
2112 ลย52004/850 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 23 มีนาคม 2561
2111 ลย 0132/1154 ส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 23 มีนาคม 2561
2110 ลย52006/849 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 23 มีนาคม 2561
2109 ลย 0132/1153 ส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 23 มีนาคม 2561
2108 ลย 0132/1152 ส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 23 มีนาคม 2561
2107 ลย 0132/1151 ส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 23 มีนาคม 2561
2106 ลย 73201/208 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับ 23 มีนาคม 2561
2105 ลย52004/848 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตลำรางสาธารณะ บริเวณตรงข้ามร้านค้าชุมชน ถ.วิสุทธิเทพ 23 มีนาคม 2561
2104 ลย 0023.2/143 ขอรับจัดสรรค่าตอบแทนให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล และอนุกรรมการฯ 23 มีนาคม 2561
2103 ลย 0032.015/116 รายงานผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 23 มีนาคม 2561
2102 ลย52001/844 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 มีนาคม 2561
2101 ลย77202/166 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ เลขทะเบียน บท-3231 เลย 23 มีนาคม 2561
2100 ลย 76702/171 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 23 มีนาคม 2561
2099 ลย 76702/170 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 23 มีนาคม 2561
2098 ลย 76702/169 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 23 มีนาคม 2561
2097 ลย 78101/129 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 23 มีนาคม 2561
2096 ลย 76701/167 ขอให้ชำระเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 23 มีนาคม 2561
2095 ลย 78101/128 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 23 มีนาคม 2561
2094 ลย 76701/166 ขอให้ชำระเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 23 มีนาคม 2561
2093 ลย 0032.007/108 การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแมลงวัน จังหวัดเลย 23 มีนาคม 2561
2092 ลย52004/840 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมระบบระบายน้ำ 23 มีนาคม 2561
2091 ลย 76703/165 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 23 มีนาคม 2561
2090 ลย 0032.001.2/103 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2089 ลย 0032.001.2/102 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2088 ลย 0032.001.2/100 ตอบรับเงินสนับสนุน 22 มีนาคม 2561
2087 ลย 0032.001.2/99 ตอบรับเงินสนับสนุน 22 มีนาคม 2561
2086 ลย 0032.001.2/98 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2085 ลย 0032.001.2/97 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2084 ลย 0032.001.2/96 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2083 ลย 0032.001.2/95 ส่งในเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2082 ลย 0032.001.2/94 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2081 ลย 0032.001.2/93 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2080 ลย 0032.001.2/92 ส่งใบเสร็จ อสม. 22 มีนาคม 2561
2079 ลย 0032.001.2/91 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2078 ลย 0032.001.2/90 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2077 ลย 0032.001.2/89 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2076 ลย 0032.001.2/88 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2075 ลย 0032.001.2/87 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2074 ลย 0032.001.2/86 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2073 ลย 0032.001.2/85 ส่งในเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2072 ลย 0032.001.2/83 ส่งใบเสร็จ 22 มีนาคม 2561
2071 ลย 78101/127 การจัดกิจกรรม " วัน อปพร." ประจำปี ๒๕๖๑ 22 มีนาคม 2561
2070 ลย 76701/164 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 22 มีนาคม 2561
2069 ลย 0032.007/80 ขอเชิญประชุม 22 มีนาคม 2561
2068 ลย52002/833 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 22 มีนาคม 2561
2067 ลย 78101/126 ขอส่งคืนโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 22 มีนาคม 2561
2066 ลย 72501.1/172 รายงานแบบตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 22 มีนาคม 2561
2065 ลย 72501.1/171 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปริมาณขยะมูลฝอย 22 มีนาคม 2561
2064 ลย 72501.1/170 รายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 22 มีนาคม 2561
2063 ลย 72501.1/169 ส่งสำเนาสัญญา้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 22 มีนาคม 2561
2062 ลย72501.2/168 ส่งสำเนาสัญญา้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 22 มีนาคม 2561
2061 ลย 79102/144 แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 21 มีนาคม 2561
2060 ลย 79102/143 แจ้งลงนามในสัญญา จ้างเหมาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 21 มีนาคม 2561
2059 ลย52002/832 ส่งแบบ ก.ฌ.3 และหลักฐานการเสียชีวิตของสมาชิก 21 มีนาคม 2561
2058 ลย52002/831 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 21 มีนาคม 2561
2057 ลย52001/9 เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก 21 มีนาคม 2561
2056 ลย52004/7 ขอขยายระยะเวลาในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 21 มีนาคม 2561
2055 ลย 0032.201.1.01/21 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่จัดทำเว็บไซต์ประมูล 21 มีนาคม 2561
2054 ลย 0032.007/69 ขอให้ดำเนินการจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคปอดบวม 21 มีนาคม 2561
2053 ลย72501.2/167 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบราย การโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างและขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง 21 มีนาคม 2561
2052 ลย52004/829 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง 21 มีนาคม 2561
2051 ลย 79102/142 ส่งรายละเอียดประกอบการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 21 มีนาคม 2561
2050 ลย 79102/141 จ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 21 มีนาคม 2561
2049 ลย 0032.001.2/63 ยืนยันผลการพิจารณาสินเชื่อ 21 มีนาคม 2561
2048 ลย52003/827 รายงานผลการอบรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 21 มีนาคม 2561
2047 ลย 76703/160 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการก่อสร้างฝายกระสอบทรายกั้นน้ำ 21 มีนาคม 2561
2046 ลย 76702/159 แจ้งลงนามในสัญญาซื้อขาย 21 มีนาคม 2561
2045 ลย52001/826 ขอเชิญร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด 21 มีนาคม 2561
2044 ลย 0032.001.1/61 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 9 ราย (งานทรัพย์) 21 มีนาคม 2561
2043 ลย 72501.1/166 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 21 มีนาคม 2561
2042 ลย 72501.1/165 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 21 มีนาคม 2561
2041 ลย 75001/100 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)มี.ค.61 20 มีนาคม 2561
2040 ลย 0032.003/982 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 20 มีนาคม 2561
2039 ลย 72501.1/164 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 20 มีนาคม 2561
2038 ลย 79102/140 แจ้งลงนามในสัญญา จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 20 มีนาคม 2561
2037 ลย 79102/139 แจ้งลงนามในสัญญา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานและจัดเตรียมสนามกีฬาทุกประเภท 20 มีนาคม 2561
2036 ลย 72501.1/163 ขอความอนุเคราะห์เป็นพิธีกร งานไหว้พระใหญ่วัดพระธาตุ อายุ 190 ปี 20 มีนาคม 2561
2035 ลย 72501.1/162 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ไหว้พระใหญ่วัดพระธาตุ อายุ 190 ปี 20 มีนาคม 2561
2034 ลย72501.4/161 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต๊นท์ 20 มีนาคม 2561
2033 ลย 72501.1/160 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต๊นท์ 20 มีนาคม 2561
2032 ลย52003/825 ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในเขตเทศบาลเมืองเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 20 มีนาคม 2561
2031 ลย52001/824 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 มีนาคม 2561
2030 ลย72501.2/159 แจ้งให้หยุดดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับดรงเรียนเทศบาลธาตุ 20 มีนาคม 2561
2029 ลย72501.3/158 การเตรียมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 20 มีนาคม 2561
2028 ลย52004/823 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุคอนกรีตทางเชื่อม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนวิสุทธิเทพ ฝั่งด้านทิศตะวันออก 20 มีนาคม 2561
2027 ลย52004/822 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุคอนกรีตคันหิน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนวิสุทธิเทพ ฝั่งด้านทิศตะวันออก 20 มีนาคม 2561
2026 ลย52004/821 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุคอนกรีตทางเท้า โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนวิสุทธิเทพ ฝั่งด้านทิศตะวันออก 20 มีนาคม 2561
2025 ลย 0032.003/973 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายผู้ป่วยพอสว.และญาติ 20 มีนาคม 2561
2024 ลย 78101/125 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2560 20 มีนาคม 2561
2023 ลย 78101/124 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบน้ำประปาเขต 4 20 มีนาคม 2561
2022 ลย 79102/138 จ้างเหมาป้ายโครงการคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะให้ถูกที่ 20 มีนาคม 2561
2021 ลย 72501.1/157 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายสุทธยา สะอาดแพน) 19 มีนาคม 2561
2020 ลย 72501.1/156 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายธนายุทธ สิมสวัสดิ์) 19 มีนาคม 2561
2019 ลย 72501.1/154 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายสุริยะ ทุมสงคราม) 19 มีนาคม 2561
2018 ลย 72501.1/153 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายวีรยุทธ ชาติพหล) 19 มีนาคม 2561
2017 ลย52002/812 การตรวจสอบข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 19 มีนาคม 2561
2016 ลย52005/811 ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานครูเทศบาล 19 มีนาคม 2561
2015 ลย52005/810 แจ้งกำหนดการตัดถ่ายระบบ Internet จากสายทองแดงเป็นสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 19 มีนาคม 2561
2014 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/953 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 19 มีนาคม 2561
2013 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/952 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติตามโครงการยิ้มสวยเสียงใส 19 มีนาคม 2561
2012 ลย 72501.1/152 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 19 มีนาคม 2561
2011 ลย52001/809 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.ดาวเรือง) 19 มีนาคม 2561
2010 ลย52001/808 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.ท่าตูม) 19 มีนาคม 2561
2009 ลย 0032.007/942 ขออนุมัติดำเนินการแก้ไขปัญหาแมลงวัน จังหวัดเลย 19 มีนาคม 2561
2008 ลย 72501.1/151 รายงานการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมิีความสุข ครั้งที่ 19 19 มีนาคม 2561
2007 ลย52006/806 ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย 19 มีนาคม 2561
2006 ลย52001/803 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 19 มีนาคม 2561
2005 ลย52004/801 ขออนุญาตซ่อมแซมอาคาร 16 มีนาคม 2561
2004 ลย 52207/447 ขออนุญาตให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ทม.วังสะพุงเข้าร่วมโครงการ 16 มีนาคม 2561
2003 ลย 52207/446 ส่งรายชื่อเยาวชนเป้าหมายอำเภอวังสะพุง 16 มีนาคม 2561
2002 ลย 76701/149 เดือดร้อนเนื่องจากการก่อสร้างถนนสายศร๊ฐาน-วังยาง 16 มีนาคม 2561
2001 ลย52005/800 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 16 มีนาคม 2561
2000 ลย52001/799 ส่งบัญชีทรัพย์สินรับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 16 มีนาคม 2561
1999 ลย 0118.2/1067 ส่งแบบสรุปรายงานการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ + ๖ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี รอบที่ 20 16 มีนาคม 2561
1998 ลย52001/798 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 16 มีนาคม 2561
1997 ลย 72501.1/150 ส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเลย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 16 มีนาคม 2561
1996 ลย 0118.2/1065 แบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเภอ 16 มีนาคม 2561
1995 ลย 0118.2/1064 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำสัปดาห์ 16 มีนาคม 2561
1994 ลย 72501.1/149 รายงานการสำรวจข้อมูลคนพิการทีึ่ต้องการใช้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ 16 มีนาคม 2561
1993 ลย 79102/135 แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 มีนาคม 2561
1992 ลย 79102/134 แจ้งลงนามในสัญญา จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการ อบต. เคลื่อนที่ 2561 16 มีนาคม 2561
1991 ลย 0032.201.1.01/20 ส่งงบทดลองประจำเดือน ภุมภาพันธ์ 2561 16 มีนาคม 2561
1990 ลย 79102/133 แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อน้ำยาเคมีและทรายอะเบส โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 2561 16 มีนาคม 2561
1989 ลย 0032.201.1.01/19 ขอสนับสนุนน้ำเติมถังสำรองใต้ดินอาคารบริการผู้ป่วย 16 มีนาคม 2561
1988 ลย 72501.1/148 รายงานการสำรวจข้อมูลคนพิการที่ต้องการใช้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ 16 มีนาคม 2561
1987 ลย 78101/123 ขอส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 16 มีนาคม 2561
1986 ลย 78101/122 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 16 มีนาคม 2561
1985 ลย52004/797 ขอความอนุเคราะห์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลงหมายเลข ลย.6 16 มีนาคม 2561
1984 ลย 72501.1/147 ขอส่งรายงานข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน 16 มีนาคม 2561
1983 ลย 0032.001.1/934 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพจนท.การบรูรณาการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารและบริหารจัดการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง(กลุ่มงานบริหารฯ) 15 มีนาคม 2561
1982 ลย52003/796 การจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 15 มีนาคม 2561
1981 ลย 76701/148 การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 มีนาคม 2561
1980 ลย52003/794 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 15 มีนาคม 2561
1979 ลย52003/793 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นจุดพักขยะมูลฝอย ศูนย์อาหารไทเลย 15 มีนาคม 2561
1978 ลย 72501.1/146 รายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 15 มีนาคม 2561
1977 ลย52001/791 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 15 มีนาคม 2561
1976 ลย 0032.007/901 ส่งแบบสอบสวนผู้ป่วยAFP 15 มีนาคม 2561
1975 ลย 78101/121 อนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 15 มีนาคม 2561
1974 ลย 78101/120 ขอส่งแบบสำรวจการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ 15 มีนาคม 2561
1973 ลย79301/108 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครสมาชิกในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 15 มีนาคม 2561
1972 ลย52006/785 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 มีนาคม 2561
1971 ลย79301/107 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครสมาชิกในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 15 มีนาคม 2561
1970 ลย52003/784 ขอเชิญร่วมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ 15 มีนาคม 2561
1969 ลย 78101/119 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 14 มีนาคม 2561
1968 ลย 78101/118 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 14 มีนาคม 2561
1967 ลย 78101/117 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 14 มีนาคม 2561
1966 ลย 78101/116 สำรวจข้อมูลแผนงานโครงการด้านการป้องกัน บำบัด และปราบปรามยาเสพติด 14 มีนาคม 2561
1965 ศธ 0624.6/1 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดสถานที่ 14 มีนาคม 2561
1964 ลย52002/783 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 14 มีนาคม 2561
1963 ลย 75001/35 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 14 มีนาคม 2561
1962 ลย 72501.1/145 ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน 14 มีนาคม 2561
1961 ลย 0032.001.1/892 ขอเรียนเชิญร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพจนท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ยาเสพติด) 14 มีนาคม 2561
1960 ลย 0032.007/891 ขออนุมัติโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 14 มีนาคม 2561
1959 ลย 0032.007/884 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 14 มีนาคม 2561
1958 ลย52001/776 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทม.ยโสธร) 13 มีนาคม 2561
1957 ลย 75001/34 การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 มีนาคม 2561
1956 ลย52001/775 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.โป่งแดง) 13 มีนาคม 2561
1955 ลย52001/773 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 มีนาคม 2561
1954 ลย52004/772 รายงานผลการดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบสภาพอาคาร 13 มีนาคม 2561
1953 ลย52004/770 ขอสำเนาสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงและติดตั้งน้ำพุพร้อมประดับไฟ LED 13 มีนาคม 2561
1952 ลย 0032.015/873 สรุปผลการจัดอบรมโครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผสมผสานสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 13 มีนาคม 2561
1951 ลย 0032.003/872 ขอขยายระยะเวลาการสนับสนุนค่าฟอกไตในผู้ป่วยพระราชานุเคราะห์ 13 มีนาคม 2561
1950 ลย 79102/131 แจ้งลงนามในสัญญา 13 มีนาคม 2561
1949 ลย 78101/115 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 13 มีนาคม 2561
1948 ลย 78101/114 แจ้งผู้ใช้น้ำ นายสกุลชัย แสงกินณะรี 13 มีนาคม 2561
1947 ลย 78101/113 แจ้งผู้ใช้น้ำ นางไสว สุพรมอินทร์ 13 มีนาคม 2561
1946 ลย 0032.201.1.01/18 ผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 13 มีนาคม 2561
1945 ลย 0032.001.2/863 ขอสนับสนุนวิทยากร 13 มีนาคม 2561
1944 ลย 79102/130 จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2561
1943 ลย 79102/129 จ้างเหมาอาหาร+อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2561
1942 ลย 72501.1/144 รายงานข้อมูลการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลธาตุ 13 มีนาคม 2561
1941 ลย 79102/128 ซื้อวัสดุกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ์ 13 มีนาคม 2561
1940 ลย 72501.1/143 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย(143) 13 มีนาคม 2561
1939 ลย 72501.1/142 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย(142) 13 มีนาคม 2561
1938 ลย 78101/112 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเป็นวิทยากร 13 มีนาคม 2561
1937 ลย 0032.001.2/860 ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13 มีนาคม 2561
1936 ลย 78101/111 แจ้งขอรับตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของบุคลากร 12 มีนาคม 2561
1935 ลย 78101/110 ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 12 มีนาคม 2561
1934 ลย 78101/109 ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 12 มีนาคม 2561
1933 ลย52003/768 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 12 มีนาคม 2561
1932 ลย 72501.1/141 ขอเชิญร่วมรำถวายองค์พระใหญ่ 12 มีนาคม 2561
1931 ลย52003/766 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 12 มีนาคม 2561
1930 ลย 0023.2/125 ขอยืมตัวมาช่วยราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 12 มีนาคม 2561
1929 ลย 0118.2/997 ขอเจรจาไกล่เกลี่ย 12 มีนาคม 2561
1928 ลย 78101/108 หนังสือรับรองเงินเดือน นางรจนา ฤทธิ์วิเศษ 12 มีนาคม 2561
1927 ลย52002/764 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 มีนาคม 2561
1926 ลย52004/763 ขอความอนุเคราะห์รถขุดตีนตะขาบช่วยกำจัดมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 12 มีนาคม 2561
1925 ลย52001/762 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธฺ์ 12 มีนาคม 2561
1924 ลย 72501.1/140 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ กลับสถาบัน(นายสินธ์นคร ไพรสณฑ์) 12 มีนาคม 2561
1923 ลย 75001.2กองคลัง/33 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 12 มีนาคม 2561
1922 ลย72501.3/139 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 12 มีนาคม 2561
1921 ลย 76701/142 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 12 มีนาคม 2561
1920 ลย 76701/141 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 12 มีนาคม 2561
1919 ลย 0032.007/830 ขออนุมัติจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนระหว่างเมืองคู่ขนานจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบุรีและแขวงเวียงจันทน์ ปี 2561 12 มีนาคม 2561
1918 ลย 78101/107 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 12 มีนาคม 2561
1917 ลย 72501.1/138 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานไหว้พระใหญ่วัดพระธาตุ อายุ 190 ปี 12 มีนาคม 2561
1916 ลย 78101/106 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 12 มีนาคม 2561
1915 ลย52601/119 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 12 มีนาคม 2561
1914 ลย 0032.014/820 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 12 มีนาคม 2561
1913 ลย 0032.014/819 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 12 มีนาคม 2561
1912 ลย 0032.014/818 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 12 มีนาคม 2561
1911 ลย 0032.014/817 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 12 มีนาคม 2561
1910 ลย52006/757 ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย 12 มีนาคม 2561
1909 ลย 0032.014/816 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 12 มีนาคม 2561
1908 ลย 75001/91 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานจ้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 9 มีนาคม 2561
1907 ลย 73201/182 หนังสือรับรองเงินเดือน (สิบตำรวจโทไพฑูรย์ ภูคงคา) 9 มีนาคม 2561
1906 ลย52001/753 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานเทศบาล 9 มีนาคม 2561
1905 ลย52003/752 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 9 มีนาคม 2561
1904 ลย52001/751 ให้โอนพนักงานเทศบาล 9 มีนาคม 2561
1903 ลย52001/17 ให้โอนพนักงานเทศบาล 9 มีนาคม 2561
1902 ลย 79102/123 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทอลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 9 มีนาคม 2561
1901 ลย52003/750 เดือดร้อนรำคาญจากบ้านข้างเคียงเนื่องจากเปิดเครื่องเสียงดังเกิน 9 มีนาคม 2561
1900 ลย52003/749 เดือดร้อนรำคาญจากบ้านข้างเคียงเนื่องจากเปิดเครื่องเสียงดังเกิน 9 มีนาคม 2561
1899 ลย 0032.007/814 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 9 มีนาคม 2561
1898 ลย52001/746 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 มีนาคม 2561
1897 ลย73401.3 /156 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แข่งขันประกวดโฟล์คซอง 9 มีนาคม 2561
1896 ลย 78101/105 ยินดีรับโอน ย้าย 9 มีนาคม 2561
1895 ลย52004/745 แจ้งการตรวจสอบต้นไม้หลังการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 9 มีนาคม 2561
1894 ลย 78101/104 ส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 9 มีนาคม 2561
1893 ลย 78101/103 คำขอกู้เงิน อบจ.เลย 9 มีนาคม 2561
1892 ลย 79102/122 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยย่าแล้ง บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 9 มีนาคม 2561
1891 ลย 79102/121 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหัวสีเสียดเหนือ บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 9 มีนาคม 2561
1890 ลย 79102/120 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายภูทอก บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑ 9 มีนาคม 2561
1889 ลย52005/744 การรับโอนข้าราชการครู 9 มีนาคม 2561
1888 ลย52005/743 การรับโอนข้าราชการครู 9 มีนาคม 2561
1887 ลย52005/742 ขอรับความเห็นชอบเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลเมืองเลยให้มีวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น 9 มีนาคม 2561
1886 ลย 0032.001.1/813 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสสจ.เลย 9 มีนาคม 2561
1885 ลย 0032.001.1/812 หนังสือรับรองเงินเดือน 9 มีนาคม 2561
1884 ลย 0032.001.1/811 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 9 มีนาคม 2561
1883 ลย 0032.015/808 การออกหนังสือีับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย 9 มีนาคม 2561
1882 ลย 73201/180 หนังสือรับรองเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เด็กหญิงสิริพร นาร่อง) 9 มีนาคม 2561
1881 ลย 73201/179 ส่งนักเรียนย้ายเข้าเรียน (เด็กหญิงสิริพร นาร่อง) 9 มีนาคม 2561
1880 ลย 78101/102 ขอความอนุเคราะห์คัดลอกข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ตำบลโคกใหญ่ 9 มีนาคม 2561
1879 ลย 73201/178 หนังสือรับรองเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เด็กชายศิวกร จันทร์พวง) 9 มีนาคม 2561
1878 ลย 73201/177 ส่งนักเรียนย้ายเข้ามาเรียน (เด็กชาย ศิวกร จันทร์พวง) 9 มีนาคม 2561
1877 ลย 78101/101 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 9 มีนาคม 2561
1876 ลย 78101/100 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 9 มีนาคม 2561
1875 ลย52005/741 การส่งผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 9 มีนาคม 2561
1874 ลย 78101/99 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ4 9 มีนาคม 2561
1873 ลย 78101/98 ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ งวด 2 9 มีนาคม 2561
1872 ลย 78101/97 รายงานการดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 9 มีนาคม 2561
1871 ลย 0132/945 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรม 8 มีนาคม 2561
1870 ลย 0132/944 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรม 8 มีนาคม 2561
1869 ลย 79102/118 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มีนาคม 2561
1868 ลย 78101/96 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 8 มีนาคม 2561
1867 ลย 78101/95 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 8 มีนาคม 2561
1866 ลย72501.4/137 ขอความอนุเคราะห์เวทีเครื่องเสียงฯ 8 มีนาคม 2561
1865 ลย52001/736 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทต.สีแก้ว) 8 มีนาคม 2561
1864 ลย52001/735 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทต.เชียงยืน) 8 มีนาคม 2561
1863 ลย52006/734 แจ้งความร้องทุกข์ 8 มีนาคม 2561
1862 ลย52001/733 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 8 มีนาคม 2561
1861 ลย 72501.1/136 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 8 มีนาคม 2561
1860 ลย 76703/138 ขออนุญาตเข้าสำรวจถนนเพื่อก่อสร้างในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 8 มีนาคม 2561
1859 ลย 76701/133 ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรังวัดออกเเผนที่โฉนดที่ดิน 8 มีนาคม 2561
1858 ลย 0032.201.1.01/17 แจ้งงดรับการส่งตอ่ผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมชาย - หญิง 8 มีนาคม 2561
1857 ลย 0032.003/806 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 8 มีนาคม 2561
1856 ลย 73201/174 หนังสือรับรองเงินเดือ (นางประดิษฐ์ มนไธสง) 8 มีนาคม 2561
1855 ลย 73201/173 หนังสือรับรองเงินเดือน(นางสาวสายทอง คำเรืองศรี) 8 มีนาคม 2561
1854 ลย 0023.3/115 ขอเขิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 มีนาคม 2561
1853 ลย 73201/171 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายจีระ ภาพันธ์ ) 8 มีนาคม 2561
1852 ลย 73201/170 ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทำการทดสอบ (แท่งคอนกรีตขนาด 0.15X0.15 ) 8 มีนาคม 2561
1851 ลย 73201/169 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 มีนาคม 2561
1850 ลย 73201/168 รายงานโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 8 มีนาคม 2561
1849 ลย 73201/167 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางบุศกร มนต์ไธสง) 6 มีนาคม 2561
1848 ลย72501.4/135 การจัดงาน ไหว้พระใหญ่วัดพระธาตุ อายุ 190 ปี 8 มีนาคม 2561
1847 ลย72501.4/134 ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดงาน ไหว้พระใหญ๋วัดพระธาตุ อายุ 190 ปี 8 มีนาคม 2561
1846 ลย 0032.201.1.01/16 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมและทำสีเตียงผู้ป่วย 8 มีนาคม 2561
1845 ลย 0032.001.1/800 ขอส่งเงินสนับสนุน เดิน-วิ่ง "โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน" ครั้งที่ 3 7 มีนาคม 2561
1844 ลย 0032.001.1/799 ส่งเงินร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 7 มีนาคม 2561
1843 ลย 0032.001.1/797 ขออนุมัติโครงการอบรมการจัดทำบัญชี GFMIS สำหรับโรงพยาบาลชุมชน(งานการเงิน) 7 มีนาคม 2561
1842 ลย52003/731 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 7 มีนาคม 2561
1841 ลย 73201/166 แจ้งเหตุการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 มีนาคม 2561
1840 ลย 73201/165 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางณัฏฐ์นันธ์ ภาพันธ์) 6 มีนาคม 2561
1839 ลย 73201/164 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มีนาคม 2561
1838 ลย 73201/163 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก้ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเทศบาลเทศบาลตำบลนาดอกคำ 6 มีนาคม 2561
1837 ลย 73201/162 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 มีนาคม 2561
1836 ลย 78101/94 การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 มีนาคม 2561
1835 ลย52006/729 แจ้งความร้องทุกข์ 7 มีนาคม 2561
1834 ลย 0008/213 การเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 มีนาคม 2561
1833 ลย 72501.1/133 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 7 มีนาคม 2561
1832 ลย 72501.1/132 การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 7 มีนาคม 2561
1831 ลย52006/728 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 7 มีนาคม 2561
1830 ลย52006/727 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 7 มีนาคม 2561
1829 ลย 76703/131 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 7 มีนาคม 2561
1828 ลย 72501.1/131 แจ้งให้มาแก้ไขงานโ๕รงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง โรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ 7 มีนาคม 2561
1827 ลย 0032.001.1/788 ขออนุมัติไปราชการ(นพ.สสจ.เลย วันที่ 12 มี.ค.61) 7 มีนาคม 2561
1826 ลย 78101/93 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 มีนาคม 2561
1825 ลย52004/711 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด คลองบุ่งแสนฮาด 6 มีนาคม 2561
1824 ลย52001/710 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 6 มีนาคม 2561
1823 ลย52001/708 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 6 มีนาคม 2561
1822 ลย52001/707 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 6 มีนาคม 2561
1821 ลย52003/706 ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561
1820 ลย52001/705 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน อบต.ผึ้งรวง) 6 มีนาคม 2561
1819 ลย52001/704 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.สามแยก) 6 มีนาคม 2561
1818 ลย52003/703 การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของชมรมผู้สูงอายุบ้านแฮ่ 6 มีนาคม 2561
1817 ลย79301/91 ขอความอนุเคราะห์ในการรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 6 มีนาคม 2561
1816 ลย52601/113 ขอตัวข้าราชการครูร่วมเป็นประธานกรรมการประเมินผลงาน พนักงานครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม 6 มีนาคม 2561
1815 ลย52601/112 ขอตัวข้าราชการครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน พนักงานครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม 6 มีนาคม 2561
1814 ลย 72501.1/130 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 6 มีนาคม 2561
1813 ลย52001/699 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 6 มีนาคม 2561
1812 ลย52001/698 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 มีนาคม 2561
1811 ลย52005/697 ขอขอบคุณ 6 มีนาคม 2561
1810 ลย52005/696 ขอขอบคุณ 6 มีนาคม 2561
1809 ลย52005/695 ขอขอบคุณ 6 มีนาคม 2561
1808 ลย72501.3/129 ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 6 มีนาคม 2561
1807 ลย 78101/92 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา นางคำกอง ทานา 6 มีนาคม 2561
1806 ลย52001/694 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และขยะมูลฝอยจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 6 มีนาคม 2561
1805 ลย72501.3/128 ขอความอนุเคราะห์ให้ทำการทดสอบชั้นดินเพื่อการรับน้ำหนักของชั้นดิน 6 มีนาคม 2561
1804 ลย 0023.3/110 ขอยืมตัวพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 6 มีนาคม 2561
1803 ลย 0023.3/109 ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 มีนาคม 2561
1802 ลย 0023.3/108 ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 มีนาคม 2561
1801 ลย 0023.3/107 ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 มีนาคม 2561
1800 ลย52001/693 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 6 มีนาคม 2561
1799 ลย 73201/161 ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 6 มีนาคม 2561
1798 ลย 72501.1/127 ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลธาตุ 6 มีนาคม 2561
1797 ลย 79102/116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) 6 มีนาคม 2561
1796 ลย 78101/91 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 6 มีนาคม 2561
1795 ลย 78101/90 หนังสือรับรองเงินเดือน วรรณิภา มงคลชัย 6 มีนาคม 2561
1794 ลย 72501.1/126 ขอลาออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 6 มีนาคม 2561
1793 ลย 72501.1/125 รายงานการจ้างพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลธาตุ 6 มีนาคม 2561
1792 ลย 72501.1/124 ให้พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง 6 มีนาคม 2561
1791 ลย52004/691 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด นายสันทัด โชติประยูร 6 มีนาคม 2561
1790 ลย 78101/89 รายงานการเบิกเงินรายได้จัดสรรให้ 6 มีนาคม 2561
1789 ลย 72501.1/123 การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 6 มีนาคม 2561
1788 ลย52004/690 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด ทางสาธารณประโยชน์บริเวณถนนเลย-เชียงคาน 6 มีนาคม 2561
1787 ลย 79104/114 ขอความอนุเคราะห์เวชภัณฑ์ยา และเจ้หน้าที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดทรายขาว 6 มีนาคม 2561
1786 ลย 78101/88 แจ้งรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีเงินกู้สินเชื่อ โอนย้าย 6 มีนาคม 2561
1785 ลย52004/689 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด 6 มีนาคม 2561
1784 ลย 78101/87 แจ้งรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ โอนย้าย 6 มีนาคม 2561
1783 ลย 78101/86 แจ้งรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีเงินกู้สินเชื่อ โอนย้าย 6 มีนาคม 2561
1782 ลย52001/686 สมุดบันทึก "มหาดไทยชวนรู้ 2561" 6 มีนาคม 2561
1781 ลย52006/679 แจ้งความร้องทุกข์ 5 มีนาคม 2561
1780 ลย52004/678 ขอขยายระยะเวลาการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 5 มีนาคม 2561
1779 ลย72501.3/122 ขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าในการตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า 5 มีนาคม 2561
1778 52001.6/676 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 5 มีนาคม 2561
1777 ลย 79102/110 ให้พนักงานส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติการได้ 5 มีนาคม 2561
1776 ลย 73201/159 รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 มีนาคม 2561
1775 ลย 73201/158 หนังสือรับรองเงินเดือน(นางสาวดอกเกษ เจริญเขต) 5 มีนาคม 2561
1774 ลย 73201/157 หนังสือรับรองเงินเดือน(นางชุตินันท์ โคตรนิมิตร) 5 มีนาคม 2561
1773 ลย52001/673 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 5 มีนาคม 2561
1772 ลย52001/671 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 5 มีนาคม 2561
1771 ลย52001/670 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 5 มีนาคม 2561
1770 ลย52001/669 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 5 มีนาคม 2561
1769 ลย 78101/85 รายงานการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 5 มีนาคม 2561
1768 ลย 0032.003/762 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 5 มีนาคม 2561
1767 ลย 72501.1/120 รายงานบทดลองและงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 5 มีนาคม 2561
1766 ลย 0008/196 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนตามแบบรายงาน RPT 112 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน e-Operation 5 มีนาคม 2561
1765 ลย 78101/84 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายศุภชัย พิลาธรรม 5 มีนาคม 2561
1764 ลย 78101/83 ส่งเงินชำระหนี้ค่าแบบพิมพ์ 5 มีนาคม 2561
1763 ลย 78101/82 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 5 มีนาคม 2561
1762 ลย52005/667 การรายงานการเลิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 5 มีนาคม 2561
1761 ลย52005/666 รายงานการรับ-จ่าย เงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 5 มีนาคม 2561
1760 ลย52005/665 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 5 มีนาคม 2561
1759 ลย52005/664 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 5 มีนาคม 2561
1758 ลย 73201/153 ขอความอนุเคราะห์ดิน 5 มีนาคม 2561
1757 ลย79301/87 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครสมาชิกในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 5 มีนาคม 2561
1756 .1/86 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครสมาชิกในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 5 มีนาคม 2561
1755 ลย52006/663 การบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย 5 มีนาคม 2561
1754 ลย79301/85 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครสมาชิกในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 5 มีนาคม 2561
1753 ลย 72501.1/119 ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 5 มีนาคม 2561
1752 ลย 72501.1/118 รายงานการประเมิณผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางงการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 5 มีนาคม 2561
1751 ลย72501.2/117 ส่งเงินค่าณาปนกิจสงเคราะกห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 5 มีนาคม 2561
1750 ลย 72501.1/117 รายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 5 มีนาคม 2561
1749 ลย 72501.1/116 รายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 5 มีนาคม 2561
1748 ลย 0032.001.3/749 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (บ.เมืองทองมาร์เก็ต) 5 มีนาคม 2561
1747 ลย77202/104 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U บ้านปากห้วย หมู่ 6 2 มีนาคม 2561
1746 ลย52004/658 ขอข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2 มีนาคม 2561
1745 ลย52004/657 ขอข้อมูลเพื่อทำเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 2 มีนาคม 2561
1744 ลย52004/656 รายงานข้อมูลอาคารสาธารณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง 2 มีนาคม 2561
1743 ลย52001/655 ขอทบทวนโครงการ 2 มีนาคม 2561
1742 ลย77202/102 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 2 มีนาคม 2561
1741 ลย77202/100 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2 มีนาคม 2561
1740 ลย52003/653 ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 2 มีนาคม 2561
1739 ลย52005/652 ส่งเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 2 มีนาคม 2561
1738 ลย52001/651 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 2 มีนาคม 2561
1737 ลย 0032.003/742 การพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักส่งเสริมสุขภาพ ระยะ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2 มีนาคม 2561
1736 ลย77202/99 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองผือ 2 บ้านปากคาน หมู่ 2 2 มีนาคม 2561
1735 ลย 73201/150 ส่งรายงานผลการปฏิบัติ (นายเฆิน ถิ่นทัพไทย) 2 มีนาคม 2561
1734 ลย77202/97 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย 2 มีนาคม 2561
1733 ลย 76701/127 หนังสือรับรองเงินเดือน จ่าเอกจีระพันธ์ พรจันทร์ 2 มีนาคม 2561
1732 ลย 0032.006/730 ให้ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ 2 มีนาคม 2561
1731 ลย52601/106 พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ 2 มีนาคม 2561
1730 ลย 0118.4/835 ขอตรวจสอบความถูกต้อง 2 มีนาคม 2561
1729 ลย 0032.201.1.01/15 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(lTA) จังหวัดเลย 2 มีนาคม 2561
1728 ลย52601/104 ขอควาใ้ห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง 2 มีนาคม 2561
1727 ลย 0032.006/715 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสสอ.เอราวัณ 28 กุมภาพันธ์ 2561
1726 ลย 0132/821 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1725 ลย 0132/820 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1724 ลย 0132/819 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1723 ลย 0132/818 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1722 ลย 0132/817 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1721 ลย 0132/816 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1720 ลย 0132/815 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1719 ลย 0132/814 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1718 ลย 0132/813 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1717 ลย 0132/812 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1716 ลย 0132/811 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1715 ลย 0132/810 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1714 ลย 0132/809 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1713 ลย 0132/808 การดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
1712 ลย52004/643 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Internet ระบบสัญญาณ Wifi 28 กุมภาพันธ์ 2561
1711 ลย 76701/124 การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 28 กุมภาพันธ์ 2561
1710 ลย52001/640 รายงานการปฏิบัติตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย 28 กุมภาพันธ์ 2561
1709 ลย 0032.001.2/707 ขอสร้างรหัสธนาคาร(Zbank) 28 กุมภาพันธ์ 2561
1708 ลย72501.4/115 ตอบรับการเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 กุมภาพันธ์ 2561
1707 ลย72501.4/114 ตอบรับการเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 กุมภาพันธ์ 2561
1706 ลย 73201/147 ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ประจำเดือนมีนาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561
1705 ลย 73201/146 ขอรายงานแบบฟอร์มสำหรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2561
1704 ลย 0032.006/705 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 8 28 กุมภาพันธ์ 2561
1703 ลย52003/631 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ/แกนนำออกกำลังกายในชุมชนและสถานศึกษา 28 กุมภาพันธ์ 2561
1702 ลย 0032.015/704 ขจอส่งใบเสริจรับเงิน สนับสนุนเพ่ือจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติง่านประจำสนง. นายทะเบียนจัหวัด 28 กุมภาพันธ์ 2561
1701 ลย 0032.015/701 รายงานการสรุปบัญชีแสดงรายละเอียดจำนวนหรือปริมาณการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษา หรือการขนย้ายกวาวเครือ (ภ.ท.5) 28 กุมภาพันธ์ 2561
1700 ลย 78101/81 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 28 กุมภาพันธ์ 2561
1699 ลย52005/630 ส่งคืนเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป 28 กุมภาพันธ์ 2561
1698 ลย 72501.1/113 อนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานพนักงานเทศบาล 28 กุมภาพันธ์ 2561
1697 ลย52001/626 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.โสน) 28 กุมภาพันธ์ 2561
1696 ลย52001/625 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.คำไผ่) 28 กุมภาพันธ์ 2561
1695 ลย52003/624 ส่งแบบหนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรบผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
1694 ลย52001/623 ให้จ้างพนักงานจ้างทั่วไป 28 กุมภาพันธ์ 2561
1693 ลย52002/621 ตอบรับการโอนเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 28 กุมภาพันธ์ 2561
1692 ลย 0132/792 การดำเนินการขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากอายุและสภาพการใช้งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2561
1691 ลย52001/618 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 กุมภาพันธ์ 2561
1690 ลย 73201/145 ขอส่งใบสมัครการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 27 กุมภาพันธ์ 2561
1689 ลย 73201/144 ขอความอนุเคราะห์ดิน 27 กุมภาพันธ์ 2561
1688 ลย 73201/143 ขอความอนุเคราะห์ดิน 27 กุมภาพันธ์ 2561
1687 ลย 73201/142 แจ้งการตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 27 กุมภาพันธ์ 2561
1686 ลย 73201/141 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายชุมพร อภัย) 27 กุมภาพันธ์ 2561
1685 ลย72501.4/111 การระเมินเตรียมควรมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนเทศบาลธาตุ 27 กุมภาพันธ์ 2561
1684 ลย 73201/140 รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
1683 ลย77204/96 ขอรับรองการจบการศึกษาด.ช.ธนพิพัฒน์ กุลเทียนประดิษฐ์ 27 กุมภาพันธ์ 2561
1682 ลย77204/95 ขอรับรองการจบการศึกษาด.ญ.นันทิกานต์ บุตรดาวงศ์ 27 กุมภาพันธ์ 2561
1681 ลย77204/94 หนังสือรับรองจบการศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2561
1680 ลย 0032.001.2/693 ชำระเงินงวดสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 27 กุมภาพันธ์ 2561
1679 ลย52001/617 รายงานผลการสำรวจท่อธารประปาดับเพลิงพร้อมแก้ไขและเพิ่มเติม 27 กุมภาพันธ์ 2561
1678 ลย52005/616 ส่งคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2561
1677 ลย 78101/80 โอน ย้าย และส่งตัวพนักงานส่วนตำบล 27 กุมภาพันธ์ 2561
1676 ลย 78101/79 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย 27 กุมภาพันธ์ 2561
1675 ลย 78101/78 หนังสือรับรองบุคคล 27 กุมภาพันธ์ 2561
1674 ลย 78101/77 แจ้งผู้ใช้น้ำ นายโกวิทย์ สวัสดิภักดิ์ 27 กุมภาพันธ์ 2561
1673 ลย52001/612 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 27 กุมภาพันธ์ 2561
1672 ลย 78101/76 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ 27 กุมภาพันธ์ 2561
1671 ลย 75001/80 โครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อลถ.) 26 กุมภาพันธ์ 2561
1670 ลย 76701/122 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 27 กุมภาพันธ์ 2561
1669 ลย 78101/75 รายงานการติดตั้งป้ายภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ 27 กุมภาพันธ์ 2561
1668 ลย 0032.007/685 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 27 กุมภาพันธ์ 2561
1667 ลย52001/608 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 27 กุมภาพันธ์ 2561
1666 ลย52001/607 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 27 กุมภาพันธ์ 2561
1665 ลย 72501.1/110 เรียกมาทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 27 กุมภาพันธ์ 2561
1664 ลย52005/606 ส่งกระดาษคำตอบการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ปี 2560 27 กุมภาพันธ์ 2561
1663 ลย52005/605 ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานของผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย 26 กุมภาพันธ์ 2561
1662 ลย 78101/74 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกาวแก่ว 26 กุมภาพันธ์ 2561
1661 ลย 0032.001.1/679 ขออนุมัติแต่งตั้งพขร.อยู่เวรและรักษาความสะอาด มี.ค.61 26 กุมภาพันธ์ 2561
1660 ลย 76701/121 เเจ้งเข้าทำประกันสัญญางานในโครงการ ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
1659 ลย 76701/120 เเจ้งเข้าทำประกันสัญญางานในโครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นวังยาง-พองหนีบ ม.5 ประจำปีงบประมาณ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
1658 ลย 76701/119 เเจ้งเข้าทำประกันสัญญางานในโครงการ ก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตร สายนาห้วยทาม ม.4 ประจำปีงบประมาณ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
1657 ลย 76701/118 เเจ้งเข้าทำประกันสัญญางานในโครงการ ก่อสร้าง ห้องส้วม สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
1656 ลย 78101/73 ขอเบิกเงินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 26 กุมภาพันธ์ 2561
1655 ลย 78101/72 แจ้งรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2561
1654 ลย 78101/71 แจ้งผู้ใช้น้ำ นางรัชดาภรณ์ จำปานิล 26 กุมภาพันธ์ 2561
1653 ลย 78101/70 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอ่ายุ,ผู้พิการ 26 กุมภาพันธ์ 2561
1652 ลย 78101/69 ขอยอด Statement 26 กุมภาพันธ์ 2561
1651 ลย 78101/68 มอบหมายผู้มาประชุมแทน 26 กุมภาพันธ์ 2561
1650 ลย52006/604 ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 26 กุมภาพันธ์ 2561
1649 ลย52003/602 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ตามโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 26 กุมภาพันธ์ 2561
1648 ลย52003/601 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ตามโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 26 กุมภาพันธ์ 2561
1647 ลย72501.4/109 ขอควสมอนุเคราะห์เดินสายไฟผ่านเสาไฟฟ้าโรงเรียนบ้านสงเปือย 26 กุมภาพันธ์ 2561
1646 ลย52003/600 กิจกรรมโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 26 กุมภาพันธ์ 2561
1645 ลย 78101/67 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ 26 กุมภาพันธ์ 2561
1644 ลย 78101/66 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ ) 26 กุมภาพันธ์ 2561
1643 ลย 78101/65 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
1642 ลย52002/599 หักเงินเดือนนายประกันส่งศาลจังหวัดเลย 26 กุมภาพันธ์ 2561
1641 ลย 0118.4/769 ขอตรวจสอบความถูกต้อง 26 กุมภาพันธ์ 2561
1640 ลย 72501.1/108 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ 26 กุมภาพันธ์ 2561
1639 ลย 72501.1/107 รายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 26 กุมภาพันธ์ 2561
1638 ลย52005/596 แจ้งให้รายงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
1637 ลย 72501.1/106 อนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ตำแหน่งผช.นักทรัพยากรบุคคล) 26 กุมภาพันธ์ 2561
1636 ลย52005/595 แจ้งให้รายงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
1635 ลย 0032.003/660 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 26 กุมภาพันธ์ 2561
1634 ลย 0032.003/659 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 26 กุมภาพันธ์ 2561
1633 ลย52001/594 ตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๙ 23 กุมภาพันธ์ 2561
1632 ลย52003/593 ส่งใบเสร็จ การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
1631 ลย 0032.003/654 แจ้งผลการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 23 กุมภาพันธ์ 2561
1630 ลย 0032.003/653 แจ้งผลการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 23 กุมภาพันธ์ 2561
1629 ลย 0032.003/652 การติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 23 กุมภาพันธ์ 2561
1628 ลย 73201/139 ขอความอนุเคราะห์นักเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว (กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
1627 ลย 73201/138 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 23 กุมภาพันธ์ 2561
1626 ลย 73201/137 ขอความอนุเคราะห์นักเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
1625 ลย 73201/134 ขอความอนุเคราะห์นักเรียนในสังกัดเจข้าร่วมอบรมโครงการเกี่ยวกับโรคเอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์ และการแก้ไขปัญหาเด็กวัยรุ่นดื่มสุราก่อนวัยอันควร 23 กุมภาพันธ์ 2561
1624 ลย 73201/133 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 23 กุมภาพันธ์ 2561
1623 ลย 73201/132 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 23 กุมภาพันธ์ 2561
1622 ลย 73201/131 รายงานผลการรับโอนพนักงานครูเทศบาล 23 กุมภาพันธ์ 2561
1621 ลย 73201/130 รายงานผลการรับโอนพนักงานครูเทศบาล 23 กุมภาพันธ์ 2561
1620 ลย 73201/129 รายงานผลการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 23 กุมภาพันธ์ 2561
1619 ลย 73201/128 รายงานการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 23 กุมภาพันธ์ 2561
1618 ลย52003/592 ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
1617 ลย52004/591 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 23 กุมภาพันธ์ 2561
1616 ลย 0032.001.3/647 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ร้านเจ เค เมดิคอล 23 กุมภาพันธ์ 2561
1615 ลย 0032.001.3/646 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ร้านสวัสดีเครื่องเขียน 23 กุมภาพันธ์ 2561
1614 ลย 0032.001.3/645 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ร้านอาภรณ์ซัพพลาย 23 กุมภาพันธ์ 2561
1613 ลย 0032.001.3/644 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย หจก.เชียงคานโฮม 23 กุมภาพันธ์ 2561
1612 ลย 0032.001.3/643 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ร้านไพรัชแอร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
1611 ลย52004/590 ส่งมอบทางสาธารณะประโยชน์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
1610 ลย 75001/75 ขอปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับเพิ่มเติมที่ 2(พ.ศ.2561-2564) 23 กุมภาพันธ์ 2561
1609 ลย 0032.007/642 แก้ไขพื้นท่ีสำรวจ 23 กุมภาพันธ์ 2561
1608 ลย 0032.007/641 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 23 กุมภาพันธ์ 2561
1607 ลย52004/588 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... 23 กุมภาพันธ์ 2561
1606 ลย 76701/117 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 กุมภาพันธ์ 2561
1605 ลย 76701/116 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 กุมภาพันธ์ 2561
1604 ลย 78101/64 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 23 กุมภาพันธ์ 2561
1603 ลย52005/583 ส่งรายชื่อเด็กนักเรียนซ้ำซ้อน 23 กุมภาพันธ์ 2561
1602 ลย52003/581 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ประจำปี 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
1601 ลย52003/580 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลยครั้งที่ 2 / 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
1600 ลย 0032.001.3/619 การขออนุญาตใช้ข่ายและขอความเห็นชอบการขยายข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคม 22 กุมภาพันธ์ 2561
1599 ลย 72501.1/103 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน (ย้าย) 22 กุมภาพันธ์ 2561
1598 ลย 75001/74 ขอปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับเพิ่มเติมที่ 2(พ.ศ.2561-2564) 22 กุมภาพันธ์ 2561
1597 ลย 0032.001.3/618 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ (รถพยาบาล) 22 กุมภาพันธ์ 2561
1596 ลย72501.3/102 ขอให้สำรวจข้อมูลแหล่งกักเก็บน้ำสำรอง(ฝายประชารัฐ)เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
1595 ลย 0032.001.1/615 ข้อสังเกตอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ(รพ.ปากชม) 22 กุมภาพันธ์ 2561
1594 ลย52001/574 ขอการทบทวนและต่ออายุการใช้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของสถานธนานุบาล 22 กุมภาพันธ์ 2561
1593 ลย 0032.001.1/614 ขออนุมัติไปราชการ(นพ.สสจ.เลย วันที่26-27ก.พ.61) 22 กุมภาพันธ์ 2561
1592 ลย 72501.1/101 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 22 กุมภาพันธ์ 2561
1591 ลย 73201/127 การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 22 กุมภาพันธ์ 2561
1590 ลย 72501.1/100 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญ๙ีเงินฝากธนาคารของพนักงานสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 22 กุมภาพันธ์ 2561
1589 ลย 72501.1/99 ส่งเช็คชำระหนี้สินเชื่ออเนก+ประสงค์สำหรับข้าราชการ 22 กุมภาพันธ์ 2561
1588 ลย 72501.1/98 ขอประชาสัมพันธ์รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) 22 กุมภาพันธ์ 2561
1587 ลย 73201/126 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายวัชรินทร์ จำปาสิม) 22 กุมภาพันธ์ 2561
1586 ลย77202/87 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงกาขยายผิวถนนคสล.สายเพชรโสภณ บ้านเพชรโสภณ หมู่ 10 22 กุมภาพันธ์ 2561
1585 ลย 73201/125 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางพานิช ภูมิผักแว่น) 22 กุมภาพันธ์ 2561
1584 ลย 73201/124 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางอ้อยใจ โพธิ์ดอกไม้) 22 กุมภาพันธ์ 2561
1583 ลย72501.3/98 ขอความอนุเคราะห์คัดสำเนาหนังสือส่งจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2561
1582 ลย 73201/123 หนังสือรับรองเงินเดือน(นางนิสรา จำปาสิม) 22 กุมภาพันธ์ 2561
1581 ลย 73201/122 รายงานข้อเท็จจริง 22 กุมภาพันธ์ 2561
1580 ลย 73201/121 ชำระหนี้พนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2561
1579 ลย 73201/120 โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานของเทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2561
1578 ลย 73201/119 โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาของเทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2561
1577 ลย 73201/118 โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลฃนาดอกคำ 22 กุมภาพันธ์ 2561
1576 ลย 72501.1/97 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 22 กุมภาพันธ์ 2561
1575 ลย 72501.1/96 ตอบรับการเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 22 กุมภาพันธ์ 2561
1574 ลย 52804/95 ขอโอนเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
1573 ลย52001/570 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.โคราช) 22 กุมภาพันธ์ 2561
1572 ลย 76702/112 หนังสือรับรองเงินเดือน น.ส.วรนุช อันบุรี 22 กุมภาพันธ์ 2561
1571 ลย 72501.1/95 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 22 กุมภาพันธ์ 2561
1570 ลย 76702/111 หนังสือรับรองเงินเดือน นายพรมมา ขัวญงอน 22 กุมภาพันธ์ 2561
1569 ลย52001/568 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทต.ยางชุมน้อย) 22 กุมภาพันธ์ 2561
1568 ลย 0318/53 อนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ 22 กุมภาพันธ์ 2561
1567 ลย52007/561 รายงานแบบสำรวจข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย 21 กุมภาพันธ์ 2561
1566 ลย52003/560 ขอสนับสนุนวิทยากร 21 กุมภาพันธ์ 2561
1565 ลย52003/559 ขอสนับสนสุนวิทยากร 21 กุมภาพันธ์ 2561
1564 ลย52008/555 แจ้งเบาะแสการรุกบุกทางสาธารณะประโยชน์ 21 กุมภาพันธ์ 2561
1563 ลย 0032.001.3/600 แก้ไขคำสั่งจังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2561
1562 ลย 78101/63 รายงานการรับสมัครอาสสสมัครรักษ์โลก (อถล.) 21 กุมภาพันธ์ 2561
1561 ลย 79102/100 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและสวัสดิการพนักงาน 21 กุมภาพันธ์ 2561
1560 ลย 73201/117 ขอส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดลอง 21 กุมภาพันธ์ 2561
1559 ลย 73201/116 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน 21 กุมภาพันธ์ 2561
1558 ลย 73201/115 ขอส่งแบบสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื่นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 กุมภาพันธ์ 2561
1557 ลย 79102/99 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561
1556 ลย 0032.007/592 การสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายปี2561 21 กุมภาพันธ์ 2561
1555 ลย 0032.007/591 การสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 21 กุมภาพันธ์ 2561
1554 ลย 0017.2/66 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2561
1553 ลย 72501.1/94 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561
1552 ลย 0032.014/566 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลาง 21 กุมภาพันธ์ 2561
1551 ลย 0032.014/565 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลาง 21 กุมภาพันธ์ 2561
1550 ลย 0032.014/564 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลาง 21 กุมภาพันธ์ 2561
1549 ลย 0032.014/563 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21 กุมภาพันธ์ 2561
1548 ลย52005/551 ขอเปิดบัญชีธนาคารออมสิน สาขาเลย 21 กุมภาพันธ์ 2561
1547 ลย52002/550 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 กุมภาพันธ์ 2561
1546 ลย 0032.014/561 ขอเชิญวิทยากร 21 กุมภาพันธ์ 2561
1545 ลย 78101/62 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากและStatement 21 กุมภาพันธ์ 2561
1544 ลย 78101/61 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากและStatement 21 กุมภาพันธ์ 2561
1543 ลย 78101/60 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากและStatement 21 กุมภาพันธ์ 2561
1542 ลย52003/548 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 20 กุมภาพันธ์ 2561
1541 ลย 75001/62 ขอขอบคุณ 20 กุมภาพันธ์ 2561
1540 ลย52002/547 ขอความร่วมมือจัดระเบียบรถยนต์โดยสารประจำทาง 20 กุมภาพันธ์ 2561
1539 ลย 75001/61 ขอขอบคุณ 20 กุมภาพันธ์ 2561
1538 ลย 75001/60 ขอขอบคุณ 20 กุมภาพันธ์ 2561
1537 ลย 75001/59 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 20 กุมภาพันธ์ 2561
1536 ลย52001/546 ขอรับการสนับสนุนรถกระเช้า 20 กุมภาพันธ์ 2561
1535 ลย 73201/114 แจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตเทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 กุมภาพันธ์ 2561
1534 ลย 72501.1/93 ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน 20 กุมภาพันธ์ 2561
1533 ลย52001/544 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 กุมภาพันธ์ 2561
1532 ลย 73201/113 หนังสือรับรองที่อยู่อาศัย (นายผาง ทองอ่อน ) พื้นที่ หมู่ที่ 15 บ้านเขาแก้วพัฒนา 20 กุมภาพันธ์ 2561
1531 ลย 78101/59 หนังสือรับอรองขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
1530 ลย77202/79 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากห้วย-ปากคาน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 20 กุมภาพันธ์ 2561
1529 ลย52002/543 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 20 กุมภาพันธ์ 2561
1528 ลย52004/542 ขอความอนุเคราะห์สำรวจและย้ายเสาไฟฟ้าจากแนวการก่อสร้าง 20 กุมภาพันธ์ 2561
1527 ลย 79102/97 แจ้งลงนามในสัญญา 20 กุมภาพันธ์ 2561
1526 ลย 79102/96 แจ้งลงนามในสัญญา 20 กุมภาพันธ์ 2561
1525 ลย52004/541 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าจากแนวการก่อสร้าง 20 กุมภาพันธ์ 2561
1524 ลย 78101/58 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 20 กุมภาพันธ์ 2561
1523 ลย 78101/57 ขอส่งแบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 20 กุมภาพันธ์ 2561
1522 ลย 0032.001.3/543 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 20 กุมภาพันธ์ 2561
1521 ลย52003/539 การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ ๒/๖๑ 19 กุมภาพันธ์ 2561
1520 ลย 0132/689 การย้ายข้าราชการ ในสังกัด สสอ เมืองเลย 19 กุมภาพันธ์ 2561
1519 ลย 0132/688 การย้ายข้าราชการ ในสังกัด สสอ เมืองเลย 19 กุมภาพันธ์ 2561
1518 ลย 0132/687 การย้ายข้าราชการ ในสังกัด สสอ เมืองเลย 19 กุมภาพันธ์ 2561
1517 ลย 0132/686 การย้ายข้าราชการ ในสังกัด สสอ เมืองเลย 19 กุมภาพันธ์ 2561
1516 ลย 0132/685 การย้ายข้าราชการ ในสังกัด สสอ เมืองเลย 19 กุมภาพันธ์ 2561
1515 ลย 73201/112 ส่งสำเนาสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000.- บาท ขึ้นไป 19 กุมภาพันธ์ 2561
1514 ลย52003/535 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 กุมภาพันธ์ 2561
1513 ลย 78101/56 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน 19 กุมภาพันธ์ 2561
1512 ลย52003/534 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 19 กุมภาพันธ์ 2561
1511 ลย 73201/111 ขออนุมัติปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 19 กุมภาพันธ์ 2561
1510 ลย 73201/110 ส่งรายงานผลการปฺบัติงาน (นายสุกัน ราชกองสี) 19 กุมภาพันธ์ 2561
1509 ลย 73201/109 ผู้อำนวยการผลการปฏิบัติงาน (นายภานุวัฒน์ อิทธิสิทธิ์) 19 กุมภาพันธ์ 2561
1508 ลย 78101/55 ขอสนับสนุนน้ำยาตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ 19 กุมภาพันธ์ 2561
1507 ลย 78101/54 การจำหน่ายพัสดุ ประจำปี 2560 19 กุมภาพันธ์ 2561
1506 ลย52005/532 ขอความร่วมมือมนการรับสมัคร และพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 19 กุมภาพันธ์ 2561
1505 ลย52004/531 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2561
1504 ลย 79102/92 การสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 19 กุมภาพันธ์ 2561
1503 ลย 76701/108 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของปรเทศ ประจำปี 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561
1502 ลย52004/530 รายงานข้อมูลอาคารสาธารณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง 19 กุมภาพันธ์ 2561
1501 ลย79301/63 ขอความอนุเคราะห์ในการรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 16 กุมภาพันธ์ 2561
1500 ลย52003/529 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
1499 ลย52003/528 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
1498 ลย52003/527 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
1497 ลย52001/526 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธฺ์ 19 กุมภาพันธ์ 2561
1496 ลย52001/525 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินบัญชีสถานธนานุบาล 19 กุมภาพันธ์ 2561
1495 ลย52003/524 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
1494 ลย 75001/58 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)กพ.61 16 กุมภาพันธ์ 2561
1493 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/509 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1492 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/508 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1491 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/507 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1490 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/506 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1489 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/505 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1488 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/504 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1487 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/502 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1486 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/501 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1485 ลย 78101/53 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม (ชาลี ดีลี) 16 กุมภาพันธ์ 2561
1484 ลย 78101/52 รายงานการรับสมัึครอาสสสมัครรักษ์โลก (อถล.) 16 กุมภาพันธ์ 2561
1483 ลย 78101/51 สำรวจตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับความต้องการมีงานทำของผู้รับ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1482 ลย52001/522 ส่งตัวผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติงาน 16 กุมภาพันธ์ 2561
1481 ลย52001/521 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 16 กุมภาพันธ์ 2561
1480 ลย 0032.003/499 การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 16 กุมภาพันธ์ 2561
1479 ลย52006/517 ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1478 ลย52001/516 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1477 ลย 0032.001.2/493 ส่งในเสร็จ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1476 ลย 0032.001.2/492 ส่งใบเสร็จ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1475 ลย 79102/88 แจังลงนามในสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2561
1474 ลย 76701/107 โอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1473 ลย 0032.001.2/491 ส่งในเสร็จ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1472 ลย 0032.001.2/490 ส่งใบเสร็จ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1471 ลย 72501.1/91 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 16 กุมภาพันธ์ 2561
1470 ลย 72501.1/90 ประฃาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 กุมภาพันธ์ 2561
1469 ลย 72501.1/89 ขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1468 ลย52003/515 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการมลพิษของการเลี้ยงสุกรเพื่อประกอบการออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1467 ลย52001/514 ขอความร่วมมือในการจัดการจราจร 16 กุมภาพันธ์ 2561
1466 ลย 0032.007/478 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 16 กุมภาพันธ์ 2561
1465 ลย 0032.007/477 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 16 กุมภาพันธ์ 2561
1464 ลย 79102/87 แจ้งลงนามในสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2561
1463 ลย 79102/86 แจ้งลงนามในสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2561
1462 ลย 0032/14 ส่งงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
1461 ลย52003/512 การประชุมคณะทำงานกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1460 ลย52001/511 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธฺ์ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1459 ลย 73201/108 ขอแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายเงินจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1458 ลย 73201/107 การประชุมปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 15 กุมภาพันธ์ 2561
1457 ลย 73201/106 ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1456 ลย52003/510 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนางานสาธาราณสุขมูลฐานเชิงรุกโดนแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1455 ลย 73201/105 ขอนำส่งเงินพร้อมต้นขั้วสลากกาชาด ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
1454 ลย 0032.014/472 การอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1453 ลย 0032.014/471 การอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1452 ลย52003/506 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 15 กุมภาพันธ์ 2561
1451 ลย 0032.014/470 การอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1450 ลย 0032.014/469 การอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1449 ลย 0032.014/468 การอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1448 ลย 73201/104 แจ้งให้ดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาต 15 กุมภาพันธ์ 2561
1447 ลย 73201/103 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (นายจิรยุส นวลติ่ง) 15 กุมภาพันธ์ 2561
1446 ลย 73201/102 ขอส่งรายชื่อผู้ขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 15 กุมภาพันธ์ 2561
1445 ลย 1318/339 การอบรมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 15 กุมภาพันธ์ 2561
1444 ลย 0032.014/467 การอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1443 ลย 0032.007/466 ส่งแบบตอบรับเช็คสั่งจ่ายเงินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ปี2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
1442 ลย52006/505 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1441 ลย 73201/101 ส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
1440 ลย 73201/100 รายงานงบการเงิน เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
1439 ลย 73201/99 ขอรายงานข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 กุมภาพันธ์ 2561
1438 ลย 0118.4/628 ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร 15 กุมภาพันธ์ 2561
1437 ลย 72501.1/88 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 15 กุมภาพันธ์ 2561
1436 ลย52002/502 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง 15 กุมภาพันธ์ 2561
1435 ลย 79102/84 จ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 15 กุมภาพันธ์ 2561
1434 ลย52001/501 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1433 ลย52001/500 โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลาะเลย ดูวิถีไทเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
1432 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/459 การติดตามเยี่ยมคลินิกบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 14 กุมภาพันธ์ 2561
1431 ลย 72501.1/86 พนักงานเทสบาลในสังกัดมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14 กุมภาพันธ์ 2561
1430 ลย 0032.001.2/449 ส่งแบบรายงานการสมัครใช้บริการ KTB Corporate online และการรับวางอุปกรณ์ ฯ 14 กุมภาพันธ์ 2561
1429 ลย 1109/232 ขอให้แจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบและสถานที่ตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) 14 กุมภาพันธ์ 2561
1428 ลย52001/497 ขออนุญาตลากิตส่วนตัว 14 กุมภาพันธ์ 2561
1427 ลย77202/76 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา 14 กุมภาพันธ์ 2561
1426 ลย77202/75 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีตุลาคม 2560 14 กุมภาพันธ์ 2561
1425 ลย 0032.001.1/444 ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 61 14 กุมภาพันธ์ 2561
1424 ลย 0023.3/75 จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลผาอินทร์แปลง 14 กุมภาพันธ์ 2561
1423 ลย 0032/13 ขอส่งแบบรายการสมัครใช้บริการ KTB Cnporate Onlie และการรับวางอุปกรณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2561
1422 ลย 72501.1/85 รายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 14 กุมภาพันธ์ 2561
1421 ลย52001/495 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.ยางขี้นก) 14 กุมภาพันธ์ 2561
1420 ลย 0032.001.2/435 ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561
1419 ลย52001/493 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 13 กุมภาพันธ์ 2561
1418 ลย 0032.006/429 ชี้แจงการรับสมัครคัดเลือกรักษาราชการแทนสสอ.ภูหลวง 13 กุมภาพันธ์ 2561
1417 ลย 0132/610 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 13 กุมภาพันธ์ 2561
1416 ลย52001/490 บรรจุวาระการประชุม 13 กุมภาพันธ์ 2561
1415 ลย 0032/12 แจ้งงดการส่งต่อผู้ป่วยแผนกอายุกรรม 13 กุมภาพันธ์ 2561
1414 ลย 0032.001.2/428 ขอหลักฐานเบิก พตส.นายฑาริกา เขียนเสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2561
1413 ลย 52804/76 ขอความอนุเคราะห์ยืมแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 13 กุมภาพันธ์ 2561
1412 ลย72501.3/84 ขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 13 กุมภาพันธ์ 2561
1411 ลย 0132/602 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 13 กุมภาพันธ์ 2561
1410 ลย 78101/50 จัดทำระบบการายงานการใช้จ่ายเงินสะสม 13 กุมภาพันธ์ 2561
1409 ลย72501.3/83 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล 13 กุมภาพันธ์ 2561
1408 ลย 0132/601 แจ้งตอบกลับข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 13 กุมภาพันธ์ 2561
1407 ลย52001/486 รานงานการสำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน 13 กุมภาพันธ์ 2561
1406 ลย52001/485 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 กุมภาพันธ์ 2561
1405 ลย72501.3/82 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 13 กุมภาพันธ์ 2561
1404 ลย 76703/102 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรด้านช่างเพื่อสำรวจและประมาณราคาถนนที่ชำรุด 13 กุมภาพันธ์ 2561
1403 ลย 72501.1/81 รายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสะอาด คนในชาติมีความสุข ครั้งที่ 19 13 กุมภาพันธ์ 2561
1402 ลย 72501.1/80 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2561
1401 ลย 72501.1/79 ขอเรียกค่าปรับสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2561
1400 ลย 0132/593 แจ้งตอบกลับข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 13 กุมภาพันธ์ 2561
1399 ลย52002/484 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 13 กุมภาพันธ์ 2561
1398 ลย72501.3/77 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561
1397 ลย52004/483 กำหนดเวลานำมูลฝอยไปกำจัดร่วมในสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2561
1396 ลย 76702/101 แจ้งลงนามในสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2561
1395 ลย73401.3 /97 ส่งแบบสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้่งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 กุมภาพันธ์ 2561
1394 ลย52003/477 การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 13 กุมภาพันธ์ 2561
1393 ลย52001/476 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบการจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล 12 กุมภาพันธ์ 2561
1392 ลย52001/475 ส่งงบการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 12 กุมภาพันธ์ 2561
1391 ลย52001/474 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561 (1 เม.ย 61) 12 กุมภาพันธ์ 2561
1390 ลย 0032.001.1/423 ส่งโครงการจัดกิจกรรมออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 61(กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 12 กุมภาพันธ์ 2561
1389 ลย 73201/96 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร (บัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น) 12 กุมภาพันธ์ 2561
1388 ลย 73201/95 ขอส่งแบบรับรองสถานะครัวเรือน (แบบ ดร. 02 ส่วนที่ 1 ) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 12 กุมภาพันธ์ 2561
1387 ลย 73201/94 ขออนุญาตเดินทางไปราชการ 12 กุมภาพันธ์ 2561
1386 ลย52002/472 การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย 12 กุมภาพันธ์ 2561
1385 ลย 76701/100 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 12 กุมภาพันธ์ 2561
1384 ลย 0032.007/422 ขออนุมัติโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร 12 กุมภาพันธ์ 2561
1383 ลย 0032.007/421 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 12 กุมภาพันธ์ 2561
1382 ลย 0032.015/420 ขอรับการสนับสนุนต้นสมุนไพร 12 กุมภาพันธ์ 2561
1381 ลย 0032.006/419 ขอสนับสนุนวิทยากร 12 กุมภาพันธ์ 2561
1380 ลย52001/470 ขอรับการสนับสนุนรถกระเช้า 12 กุมภาพันธ์ 2561
1379 ลย 0023.3/66 จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย 12 กุมภาพันธ์ 2561
1378 ลย 0032.003/417 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายผู้ป่วยพอสว.และญาติ 12 กุมภาพันธ์ 2561
1377 ลย 75001/0 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2561
1376 ลย52002/469 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 กุมภาพันธ์ 2561
1375 ลย 0032.003/413 ขอความร่วมมือในการจัดรถพยาบาลฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาล 12 กุมภาพันธ์ 2561
1374 ลย 0032.003/410 ขอความร่วมมือในการจัดรถพยาบาลฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาล 12 กุมภาพันธ์ 2561
1373 ลย 72501.1/76 ขอรายงานการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 12 กุมภาพันธ์ 2561
1372 ลย 0032.006/407 ขออนุมัติใช้ลายมือชื่อในใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 12 กุมภาพันธ์ 2561
1371 ลย 0032.006/406 ขอเชิญวิทยากร 12 กุมภาพันธ์ 2561
1370 ลย52006/465 ขอความอนุเคราะห์คัดสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อประกอบการดำเนินคดี 9 กุมภาพันธ์ 2561
1369 ลย 76703/99 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 9 กุมภาพันธ์ 2561
1368 ลย52005/462 การรับโอนข้าราชการครู 9 กุมภาพันธ์ 2561
1367 ลย52004/461 ส่งมอบทางสาธารณประโยชน์ 9 กุมภาพันธ์ 2561
1366 ลย52005/460 การรับโอนพนักงานครู 9 กุมภาพันธ์ 2561
1365 ลย52001/459 ขออนุญาตลากิตส่วนตัว 9 กุมภาพันธ์ 2561
1364 ลย 76703/98 รายงานโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3,7,11 9 กุมภาพันธ์ 2561
1363 ลย 75001/53 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานจ้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 9 กุมภาพันธ์ 2561
1362 ลย 75001 สำนักปลัด/50 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อลถ.) 9 กุมภาพันธ์ 2561
1361 ลย 73201/92 โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาของเทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 กุมภาพันธ์ 2561
1360 ลย52001/456 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 กุมภาพันธ์ 2561
1359 ลย72501.4/75 การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 กุมภาพันธ์ 2561
1358 ลย 72501.1/75 การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 กุมภาพันธ์ 2561
1357 ลย52008/455 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 9 กุมภาพันธ์ 2561
1356 ลย 78101/49 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังเหตุอัคคีภัย 9 กุมภาพันธ์ 2561
1355 ลย 78101/48 ส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
1354 ลย 78101/47 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบ 4 9 กุมภาพันธ์ 2561
1353 ลย52003/454 ขอเชิญประชุมผู้ประกอบการถนนอาหารสะอาด รสชาติแซ่บก๋อ เทศบาลเมืองเลย 9 กุมภาพันธ์ 2561
1352 ลย 0032.006/385 ขอสนับสนุนวิทยากร 8 กุมภาพันธ์ 2561
1351 ลย52006/450 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 กุมภาพันธ์ 2561
1350 ลย 0032.001.1/383 การขอสนับสนุนจนท.ในการคำนวณและรับรองการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.วังสะพุง สสจ.เลย 8 กุมภาพันธ์ 2561
1349 ลย52001/448 รายงานการปฏิบัติตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย 8 กุมภาพันธ์ 2561
1348 ลย52003/444 โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 8 กุมภาพันธ์ 2561
1347 ลย 79102/81 แจ้งให้มารับเงินคืนประกันสัญญาจ้าง ครั้งที่ 3 8 กุมภาพันธ์ 2561
1346 ลย 72501.1/74 ขอโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากงาน สสม./อสม. ประจำหมู่บ้านในเขตตำบลธาตุ 8 กุมภาพันธ์ 2561
1345 ลย 72501.1/73 ส่งเงินชำระหนี้ค่าแบบพิมพ์ 8 กุมภาพันธ์ 2561
1344 ลย 0032.006/379 รายงานผลการใช้ตำแหน่งว่าง (เฉพาะกิจ) 8 กุมภาพันธ์ 2561
1343 ลย 72501.1/72 ส่งแบบรายงานจัดทำแผนการก่อหนี้ผูกพันและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561
1342 ลย 72501.1/71 ขออนุญาตนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าทำการภาษีและยกเว้นการเสียภาษี 8 กุมภาพันธ์ 2561
1341 ลย 0032.201.1.01/11 แจ้งความจำนงรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 8 กุมภาพันธ์ 2561
1340 ลย 79102/80 แจ้งลงนามในสัญญา 8 กุมภาพันธ์ 2561
1339 ลย 76702/95 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
1338 ลย 76702/94 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
1337 ลย 76702/93 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 8 กุมภาพันธ์ 2561
1336 ลย 76702/92 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 8 กุมภาพันธ์ 2561
1335 ลย 0023.3/60 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมการเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการข้อราชการสำคัญ 8 กุมภาพันธ์ 2561
1334 ลย 0032.001.3/375 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ (เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติฯ) 8 กุมภาพันธ์ 2561
1333 ลย 0118.2/544 ขอความช่วยเหลือ 8 กุมภาพันธ์ 2561
1332 ลย 0118.2/543 ขอความช่วยเหลือ 8 กุมภาพันธ์ 2561
1331 ลย52001/437 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทต.ขามเรียง) 8 กุมภาพันธ์ 2561
1330 ลย52001/436 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 8 กุมภาพันธ์ 2561
1329 ลย 76701/91 ขอให้ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ 7 กุมภาพันธ์ 2561
1328 ลย 0032.001.3/370 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 7 กุมภาพันธ์ 2561
1327 ลย 72501.1/70 ขอความอนุเคราะห์ย้ายหม้อมิตเตอร์ไฟฟ้าศุนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุ (บ้านสงเปือย) 7 กุมภาพันธ์ 2561
1326 ลย72501.4/71 ขอความอนุเคราะห์ย้ายหม้อมิตเตอร์ไฟฟ้าศุนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุ (บ้านสงเปือย) 7 กุมภาพันธ์ 2561
1325 ลย 72501.1/70 ขอความอนุเคราะห์ย้ายหม้อมิตเตอร์ไฟฟ้าศุนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุ (บ้านสงเปือย) 7 กุมภาพันธ์ 2561
1324 ลย 75001/40 ส่งแบบสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 กุมภาพันธ์ 2561
1323 ลย 76701/89 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ 7 กุมภาพันธ์ 2561
1322 ลย 78101/46 การจำหน่ายพัสดุ 7 กุมภาพันธ์ 2561
1321 ลย52001/434 ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาด ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
1320 ลย 0118.2/527 ขอเจรจาไกล่เกลี่ย 7 กุมภาพันธ์ 2561
1319 ลย 0118.2/526 ขอเจรจาไกล่เกลี่ย 7 กุมภาพันธ์ 2561
1318 ลย52002/429 ตอบรับการโอนเงินค่าบำเหน็จ บำนาญ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 7 กุมภาพันธ์ 2561
1317 ลย72501.4/69 ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 7 กุมภาพันธ์ 2561
1316 ลย 72501.1/69 ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 7 กุมภาพันธ์ 2561
1315 ลย72501.4/70 ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 7 กุมภาพันธ์ 2561
1314 ลย 72501.1/69 ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 7 กุมภาพันธ์ 2561
1313 ลย 72501.1/68 ขอลาออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2561
1312 ลย 72501.1/67 ขอลาออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2561
1311 ลย 72501.1/66 ขอความเห็ฯชอบจ้างพนักงานจ้างจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 กุมภาพันธ์ 2561
1310 ลย 72501.1/65 ให้พนักงานพ้นจากตำแหน่ง 7 กุมภาพันธ์ 2561
1309 ลย 72501.1/64 รายงายการแต่งตั้งและเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ประสบการณ์ในประเภทวิชาการ 7 กุมภาพันธ์ 2561
1308 ลย 72501.1/63 รายงานการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (แก้ไข้เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) 7 กุมภาพันธ์ 2561
1307 ลย 72501.1/62 รายงานการจ้างพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลธาตุ 7 กุมภาพันธ์ 2561
1306 ลย 76702/88 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2561
1305 ลย 72501.1/61 ขอโอนเงินเพิ่มเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 7 กุมภาพันธ์ 2561
1304 ลย52001/423 ขออนุญาตลากิตส่วนตัว 7 กุมภาพันธ์ 2561
1303 ลย 0118.4/501 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย " บอกรักให้โลกรู้ ที่ภูผาล้อม " 6 กุมภาพันธ์ 2561
1302 ลย 0118.4/500 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย " บอกรักให้โลกรู้ ที่ภูผาล้อม " 6 กุมภาพันธ์ 2561
1301 ลย 78101/45 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร 6 กุมภาพันธ์ 2561
1300 ลย52002/417 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษีรถใหม่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
1299 ลย 73201/91 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 6 กุมภาพันธ์ 2561
1298 ลย 73201/90 เร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 6 กุมภาพันธ์ 2561
1297 ลย 73201/89 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสายใจ แก้วอาสา) 6 กุมภาพันธ์ 2561
1296 ลย 73201/88 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (นายวัฒนา เสนสุข) 6 กุมภาพันธ์ 2561
1295 ลย52001/416 การออกตรวจนิเทศงานโรงรับจำนำ 6 กุมภาพันธ์ 2561
1294 ลย 73201/87 หนังสือรับรองที่ดินทำกิน (นายสุพรรณ ไชยสิทธิ์ ม.15 6 กุมภาพันธ์ 2561
1293 ลย 73201/86 ส่งคืนเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เหลือจ่าย 6 กุมภาพันธ์ 2561
1292 ลย 73201/85 ขอส่งแบบสำรวจและคัดเลืกพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ 2562 6 กุมภาพันธ์ 2561
1291 ลย77202/62 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2561
1290 ลย 0118.4/496 การแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนจังหวัดเลย 6 กุมภาพันธ์ 2561
1289 ลย 78101/44 หนังสือรับรองเงินเดือน นางรจนา ฤทธิ์วิเศษ 6 กุมภาพันธ์ 2561
1288 ลย52001/415 การตรวจสอบสถานธนานุบาล ไตรมาสที่ 2/2561 6 กุมภาพันธ์ 2561
1287 ลย52001/414 การตรวจสอบสถานธนานุบาล ไตรมาสที่ 2/2561 6 กุมภาพันธ์ 2561
1286 ลย 72501.1/60 ขออนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ 6 กุมภาพันธ์ 2561
1285 ลย52001/413 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 กุมภาพันธ์ 2561
1284 ลย77202/61 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2561
1283 ลย72501.2/58 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 6 กุมภาพันธ์ 2561
1282 ลย 72501.1/57 การกรอกข้อมูลตามแบบรายงานฯ 6 กุมภาพันธ์ 2561
1281 ลย 52804/66 ส่งใบรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 6 กุมภาพันธ์ 2561
1280 ลย 72501.1/56 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเก็บฝ้าย 6 กุมภาพันธ์ 2561
1279 ลย 0118.4/491 การสำรวจข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิต 6 กุมภาพันธ์ 2561
1278 ลย 0118.4/490 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6 กุมภาพันธ์ 2561
1277 ลย 72501.1/55 อนุญาตให้บุคคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 6 กุมภาพันธ์ 2561
1276 ลย 0118.4/489 การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน 6 กุมภาพันธ์ 2561
1275 ลย 0118.4/488 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย " บอกรักให้โลกรู้ ที่ภูผาล้อม " 6 กุมภาพันธ์ 2561
1274 ลย 0118.4/487 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย " บอกรักให้โลกรู้ ที่ภูผาล้อม " 6 กุมภาพันธ์ 2561
1273 ลย 0118.4/486 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย " บอกรักให้โลกรู้ ที่ภูผาล้อม " 6 กุมภาพันธ์ 2561
1272 ลย 0118.4/485 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย " บอกรักให้โลกรู้ ที่ภูผาล้อม " 6 กุมภาพันธ์ 2561
1271 ลย 0118.4/484 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย " บอกรักให้โลกรู้ ที่ภูผาล้อม " 6 กุมภาพันธ์ 2561
1270 ลย 0118.4/483 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย " บอกรักให้โลกรู้ ที่ภูผาล้อม " 6 กุมภาพันธ์ 2561
1269 ลย 0118.4/482 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย " บอกรักให้โลกรู้ ที่ภูผาล้อม " 6 กุมภาพันธ์ 2561
1268 ลย52001/412 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 6 กุมภาพันธ์ 2561
1267 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/346 การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 6 กุมภาพันธ์ 2561
1266 ลย 76702/85 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 6 กุมภาพันธ์ 2561
1265 ลย72501.2/54 ส่งเงินณาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคคากรท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561
1264 ลย52006/411 ขอความอนุเคราะห์คัดสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อประกอบการดำเนินคดี 6 กุมภาพันธ์ 2561
1263 ลย 72501.1/53 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 6 กุมภาพันธ์ 2561
1262 ลย 76702/84 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 6 กุมภาพันธ์ 2561
1261 ลย 72501.1/52 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 6 กุมภาพันธ์ 2561
1260 ลย52601/66 รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล 6 กุมภาพันธ์ 2561
1259 ลย 0032.201.1.01/10 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 6 กุมภาพันธ์ 2561
1258 ลย 72501.1/51 ตอบรับศึกษาดูงาน 6 กุมภาพันธ์ 2561
1257 ลย 0023.6/462 รายงานการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 6 กุมภาพันธ์ 2561
1256 ลย 0023.6/460 รายงานการับลงทะเบียนผู้พิการเพิ่มเติมประจำเดือน มกราคม 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561
1255 ลย52001/403 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทม.กันทรลักษณ์) 5 กุมภาพันธ์ 2561
1254 ลย52601/64 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ 5 กุมภาพันธ์ 2561
1253 ลย52601/63 ขอให้ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ 5 กุมภาพันธ์ 2561
1252 ลย 52804/59 ขอโอนเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ประจำเดือน มกราคม 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561
1251 ลย72501.3/50 ขออนุญาตปลูกต้นไม้ประจำอำเภอเชียงคาน 5 กุมภาพันธ์ 2561
1250 ลย52003/401 ขอความอนุเคราะห์ย้ายโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต 5 กุมภาพันธ์ 2561
1249 ลย 72501.1/50 ขออนุญาตปลูกต้นไม้ประจำอำเภอเชียงคาน 5 กุมภาพันธ์ 2561
1248 ลย 71301.2/126 แจ้งค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย 5 กุมภาพันธ์ 2561
1247 ลย 72501.1/49 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561
1246 ลย 79102/69 แจ้งลงนามในสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2561
1245 ลย 76702/82 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 5 กุมภาพันธ์ 2561
1244 ลย 76702/81 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 5 กุมภาพันธ์ 2561
1243 ลย 76702/80 ขอ Statement 5 กุมภาพันธ์ 2561
1242 ลย52001/395 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.มหาสารคาม) 5 กุมภาพันธ์ 2561
1241 ลย 73201/84 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบคลองส่งน้ำฝายเก็บน้ำบ้านโพนสว่าง-วังเย็น 5 กุมภาพันธ์ 2561
1240 ลย 73201/83 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 กุมภาพันธ์ 2561
1239 ลย 73201/82 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงาน เตาเผาขยะ แบบไร้มลพิษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561
1238 ลย 0023.2/56 ขอยืมตัวมาช่วยราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 5 กุมภาพันธ์ 2561
1237 ลย 0023.6/445 รายงานการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 5 กุมภาพันธ์ 2561
1236 ลย 0032.010/327 การสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีนางสาวจันทิมา อันทะสาย ละทิ้งหน้าที่ราชการ 5 กุมภาพันธ์ 2561
1235 ลย52002/394 สมาชิก เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 5 กุมภาพันธ์ 2561
1234 ลย52002/392 ส่งเงินได้รายเดือนของสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561
1233 ลย52002/390 ส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน มกราคม 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561
1232 ลย52005/386 ขอขอบคุณ 5 กุมภาพันธ์ 2561
1231 ลย52001/385 การพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 กุมภาพันธ์ 2561
1230 ลย52006/384 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561
1229 ลย52006/383 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561
1228 ลย52001/372 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ 2 กุมภาพันธ์ 2561
1227 ลย52001/371 ขอให้ตรวจสอบลายนิ้วมือ 2 กุมภาพันธ์ 2561
1226 ลย 0023.2/55 รายงานข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กุมภาพันธ์ 2561
1225 ลย52001/370 การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลิอกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ..... 2 กุมภาพันธ์ 2561
1224 ลย52001/369 แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) 2 กุมภาพันธ์ 2561
1223 ลย52001/368 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 2 กุมภาพันธ์ 2561
1222 ลย52001/367 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 กุมภาพันธ์ 2561
1221 ลย52001/366 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 กุมภาพันธ์ 2561
1220 ลย52001/365 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 2 กุมภาพันธ์ 2561
1219 ลย52004/364 ขอถอนตัวออกจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางและช่างควบคุมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 2 กุมภาพันธ์ 2561
1218 ลย 78101/43 ตอบรับนักศึกษาฝึกงานประจำภาคเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน 2 กุมภาพันธ์ 2561
1217 ลย52001/363 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 2 กุมภาพันธ์ 2561
1216 ลย 73201/81 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายรัชกฤต สิริมหานาม) นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ 2 กุมภาพันธ์ 2561
1215 ลย 73201/80 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์) 2 กุมภาพันธ์ 2561
1214 ลย 73201/79 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร (บัญชีกระแสรายวัน) 2 กุมภาพันธ์ 2561
1213 ลย 73201/78 การแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) เพิ่มเติม 2 กุมภาพันธ์ 2561
1212 ลย 72501.1/48 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ 2 กุมภาพันธ์ 2561
1211 ลย72501.2/47 การโอนเงินเพื่อชำระค่าหุ้นและเงินกู้ของสมาชิก ประจำเดือนมกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561
1210 กค 0728.09/1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดไม้เก่า 2 กุมภาพันธ์ 2561
1209 ลย 0023.6/433 ติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลนาอ้อ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2 กุมภาพันธ์ 2561
1208 ลย 75001/38 ส่งแบบสำรวจการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 1 กุมภาพันธ์ 2561
1207 ลย 79102/64 แจ้งลงนามในสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2561
1206 ลย 79102/62 แจ้งลงนามในสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2561
1205 ลย 79102/61 แจ้งลงนามในสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2561
1204 ลย 76702/77 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561
1203 ลย 76702/76 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561
1202 ลย 73201/77 หนังสือรับรองพื้นที่ทำกิน (นายรัชกฤต สิริมหานาม) 1 กุมภาพันธ์ 2561
1201 ลย 73201/76 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561
1200 ลย52004/358 ขอความอนุเคราะห์สอบแนวเขตที่ดิน 1 กุมภาพันธ์ 2561
1199 ลย 76702/74 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561
1198 ลย 76701/73 เเจ้งการตายของผู้สูงอายุในพื้นที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
1197 ลย 0032.007/302 สถานการณ์โรคหัดจังหวัดเลย 1 กุมภาพันธ์ 2561
1196 ลย 0032.201.1.01/9 ข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการก่อส้รางและจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประกอบอาคารของโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย 1 กุมภาพันธ์ 2561
1195 ลย 0032.001.2/301 การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 1 กุมภาพันธ์ 2561
1194 ลย 76701/72 ตอบรับโอนเงินค่าบริการทางการเเพทย์ 31 กุมภาพันธ์ 2561
1193 ลย 0032.015/300 สรุปผลการจัดอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับ จนท ปี 61 1 กุมภาพันธ์ 2561
1192 ลย 78101/42 ขอยอด Statement 1 กุมภาพันธ์ 2561
1191 ลย52005/353 ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผล และประเมินผลการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561
1190 ลย 72501.1/46 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561
1189 ลย 72501.1/45 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561
1188 ลย 72501.1/44 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561
1187 ลย 72501.1/43 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561
1186 ลย 72501.1/42 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561
1185 ลย 72501.1/41 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561
1184 ลย 78101/41 ส่งรายงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ในส่วนที่ขาด 31 มกราคม 2561
1183 ลย52005/352 ส่งตัวข้าราชการครูโอนย้าย 31 มกราคม 2561
1182 ลย52005/351 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 31 มกราคม 2561
1181 ลย52005/350 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 31 มกราคม 2561
1180 ลย52005/349 ส่งแบบสำรวจการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง 31 มกราคม 2561
1179 ลย52005/348 ส่งแบบรายงานข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 มกราคม 2561
1178 ลย52001/347 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 31 มกราคม 2561
1177 ลย52003/346 การตรวจสอบสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงเเรม เละสถานประกอบการโรงเเรมที่ขอต่อใบอนุญาตเเละขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงเเรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 31 มกราคม 2561
1176 ลย52005/345 การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารหลางวันให้สถานศึกษาของหน่วยงานอื่น 31 มกราคม 2561
1175 ลย 0118/422 รายงานข้อมูลผู้ค้า/ผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ 31 มกราคม 2561
1174 ลย52005/344 การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารหลางวันให้สถานศึกษาของหน่วยงานอื่น 31 มกราคม 2561
1173 ลย 75001/37 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 30 มกราคม 2561
1172 ลย 74401/75 การบันทึกข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น 31 มกราคม 2561
1171 ลย 74401/72 - 31 มกราคม 2561
1170 ลย 74401/71 - 31 มกราคม 2561
1169 ลย 74401/67 - 31 มกราคม 2561
1168 ลย 74401/66 - 31 มกราคม 2561
1167 ลย 74401/65 - 31 มกราคม 2561
1166 ลย 74401/64 - 31 มกราคม 2561
1165 ลย 74401/62 - 31 มกราคม 2561
1164 ลย72501.2/41 การโอนเงินเพื่อชำระค่าหุ้นและเงินกู้ของสมาชิก ประจำเดือนมกราคม 2561 31 มกราคม 2561
1163 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/298 ขอส่งรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ปี ๒๕๖๑ 31 มกราคม 2561
1162 ลย52001/342 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 31 มกราคม 2561
1161 ลย 73201/75 หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง (นางลำไพ บุญละเอียด) 31 มกราคม 2561
1160 ลย 73201/74 ขอความอนุเคราะห์ชุดปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ยา 31 มกราคม 2561
1159 ลย52004/341 ขอถอนตัวออกจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 31 มกราคม 2561
1158 ลย 73201/73 แจ้งการสมัครเป็นสมาชิก 31 มกราคม 2561
1157 ลย52001/340 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 31 มกราคม 2561
1156 ลย 0032.007/291 ขออนุมัติลงนามในหนังสือราชการ 31 มกราคม 2561
1155 ลย 0032.007/290 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 31 มกราคม 2561
1154 ลย52005/335 การรายงานการเลิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 31 มกราคม 2561
1153 ลย52005/334 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 31 มกราคม 2561
1152 ลย 73201/72 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายชุมพร อภัย) 31 มกราคม 2561
1151 ลย52005/333 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 31 มกราคม 2561
1150 ลย 73201/71 จัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่แก้ไขและเปลี่ยแปลง 31 มกราคม 2561
1149 ลย52005/332 รายงานการรับ-จ่าย เงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 31 มกราคม 2561
1148 ลย 73201/70 รายงานข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับบุคคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 มกราคม 2561
1147 ลย52005/331 รานงานการรับ-จ่าย เงินบำเหฯ้จบำนาญ 31 มกราคม 2561
1146 ลย 52406/58 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลสัมพันธ์อำเภอท่าลี่ครั้งที่5 31 มกราคม 2561
1145 ลย 0032.015/289 ส่งรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) จังหวัดเลย 31 มกราคม 2561
1144 ลย52002/330 ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ก และ ภ.ง.ด.3 ก ประจำปี 2560 31 มกราคม 2561
1143 ลย52001/329 การประเมินผลงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (วิชาชีพเฉพาะ) 31 มกราคม 2561
1142 ลย 72501.1/40 ขอโอนเงินเพิ่มเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานจ้าง 31 มกราคม 2561
1141 ลย52005/328 ขอความอนุเคราะห์รถนำขบวนในการแข่งขัยวิ่งมินิมาราธอนดอกฝ้ายบาน ประจำปี 2561 31 มกราคม 2561
1140 ลย 0023.2/49 การรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 31 มกราคม 2561
1139 ลย 0023.2/48 การรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 31 มกราคม 2561
1138 ลย 78101/40 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอ่ายุ,ผู้พิการ 31 มกราคม 2561
1137 ลย52001/327 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 31 มกราคม 2561
1136 ลย52001/326 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 31 มกราคม 2561
1135 ลย 78101/39 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 31 มกราคม 2561
1134 ลย 78101/38 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 31 มกราคม 2561
1133 ลย52001/325 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 31 มกราคม 2561
1132 ลย 78101/37 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 31 มกราคม 2561
1131 ลย52001/324 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล 31 มกราคม 2561
1130 ลย 78101/36 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 31 มกราคม 2561
1129 ลย52001/323 โครงการสำรวจท่อธารประปาดับเพลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติ 31 มกราคม 2561
1128 ลย 0032.006/288 ขอเชิญประชุมหารือการจัดตั้งเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเขตสุขภาพที่ 8 31 มกราคม 2561
1127 ลย 0032.006/7 ขอเชิญประชุมหารือการจัดตั้งเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเขตสุขภาพที่ 8 31 มกราคม 2561
1126 ลย 76702/68 โอนเงินค่าจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา 31 มกราคม 2561
1125 ลย52001/322 ขออนุมัติกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาเลย 31 มกราคม 2561
1124 ลย52001/302 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 31 มกราคม 2561
1123 ลย 0032.001.1/271 ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย(งานพัสดุ สสจ.เลย) 30 มกราคม 2561
1122 ลย52001/300 การประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2561 30 มกราคม 2561
1121 ลย52005/299 ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินโครงการวิ่งมินิมาราธอนดอกฝ้ายบาน ประจำปี 2561 30 มกราคม 2561
1120 ลย 0032.007/269 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 30 มกราคม 2561
1119 ลย 0032.007/268 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 30 มกราคม 2561
1118 ลย 0032.007/267 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 30 มกราคม 2561
1117 ลย52001/298 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 มกราคม 2561
1116 ลย 73201/69 หนังสือรับรองพื้นที่ทำการเกษตรสวนยางพารา จำนวน 15 ไร่ (นายวินัย กุมภาพงษ์) 30 มกราคม 2561
1115 ลย 73201/68 แจ้งการตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 30 มกราคม 2561
1114 ลย 72501.1/39 ชี้แจงข้อเท็จจริงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา 30 มกราคม 2561
1113 ลย 72501.1/38 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพในส่วนที่ไม่เพียงพอ 30 มกราคม 2561
1112 ลย 72501.1/37 ตอบรับการศึกษาดูงาน (ตำบลกะเปอร์) 30 มกราคม 2561
1111 ลย 73201/67 ขอความอนุเคราะห์ลงนามเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาดอกคำ" 30 มกราคม 2561
1110 ลย 72501.1/36 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโึครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 30 มกราคม 2561
1109 ลย 72501.1/36 ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน(อบต.กะเปอร์) 30 มกราคม 2561
1108 ลย72501.3/35 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล 30 มกราคม 2561
1107 ลย 72501.1/34 ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน 30 มกราคม 2561
1106 ลย 0032.001.2/263 ชำระเงินงวดสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 30 มกราคม 2561
1105 ลย 76702/65 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 30 มกราคม 2561
1104 ลย 76702/64 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 30 มกราคม 2561
1103 ลย72501.3/34 การติดตามผลการซ่อมแซมบำรุงถนนถ่ายโอนของ อปท. ที่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 30 มกราคม 2561
1102 ลย 76702/63 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 30 มกราคม 2561
1101 ลย 72501.1/33 ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน 30 มกราคม 2561
1100 ลย 76702/62 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 30 มกราคม 2561
1099 ลย72501.4/32 ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ที่ค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 30 มกราคม 2561
1098 ลย 0032.201.1.01/8 ขอความอนเคราะห์ใช้รถดับเพลิง 30 มกราคม 2561
1097 ลย52001/297 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.กระจาย) 30 มกราคม 2561
1096 ลย52001/296 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.หนองแวง) 30 มกราคม 2561
1095 ลย52001/295 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.บก) 30 มกราคม 2561
1094 ลย52001/294 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทต.ยางตลาด) 30 มกราคม 2561
1093 ลย 0032/7 แจ้งความจำนงรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 30 มกราคม 2561
1092 ลย 0118.4/387 สำเนามรณบัตร นายรังสรรค์ เจริญสุข 30 มกราคม 2561
1091 ลย 0118.4/386 ขอคืนสถานะบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน 30 มกราคม 2561
1090 ลย 76703/58 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 30 มกราคม 2561
1089 ลย 73201/66 ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 29 มกราคม 2561
1088 ลย 73201/65 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาดอกคำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 29 มกราคม 2561
1087 ลย 73201/64 ขอเรียนเชิญเป็นประธานกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 29 มกราคม 2561
1086 ลย 0032.015/251 ขอส่งข้อมูลรูปแบบกรรมวิธีการปรุงยาสมุนไพรตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน 29 มกราคม 2561
1085 ลย52002/280 จัดส่งข้อมูลรายได้ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มกราคม 2561
1084 ลย52002/278 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง 29 มกราคม 2561
1083 ลย 72501.1/30 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอย 29 มกราคม 2561
1082 ลย 73201/62 แจ้งให้โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล1)สมัครเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปีการศึกษา 2560 29 มกราคม 2561
1081 ลย52003/275 เสียงดังรบกวน 29 มกราคม 2561
1080 ลย52003/274 เสียงดังรบกวน 29 มกราคม 2561
1079 ลย 78101/35 ขอยอด Statement 29 มกราคม 2561
1078 ลย 72501.1/29 ขอขอบคุณ 29 มกราคม 2561
1077 ลย52003/273 เสียงดังรบกวน 29 มกราคม 2561
1076 ลย 0032.010/247 ส่งพยานเอกสาร 29 มกราคม 2561
1075 ลย52001/272 ขอรับการสนับสนุนการซ่อมแซมรถตู้ 29 มกราคม 2561
1074 ลย52001/271 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 29 มกราคม 2561
1073 ลย 0032.003/243 ขอขยายเวลาดำเนินโครงการ 29 มกราคม 2561
1072 ลย52003/270 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 29 มกราคม 2561
1071 ลย 0032.001.2/241 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอรืไฟฟ้า 29 มกราคม 2561
1070 ลย52005/266 ส่งเงินสมาชิก กสจ. 29 มกราคม 2561
1069 ลย 75001/24 รายงานผลกำรดำเนินกิจกรรม “สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร” เทศกาลข้าวใหม่ 29 มกราคม 2561
1068 ลย 75001/23 ปรับปรุงแก้ไขการรายงานข้อมูลตลาดเพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ 29 มกราคม 2561
1067 ลย72301/61 การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาศที่ 1) 26 มกราคม 2561
1066 ลย 73201/61 ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 29 มกราคม 2561
1065 ลย 0032.006/237 ยินยอมให้แพทย์สมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 29 มกราคม 2561
1064 ลย 0032.003/236 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 29 มกราคม 2561
1063 ลย52003/256 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 29 มกราคม 2561
1062 ลย52003/255 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 29 มกราคม 2561
1061 ลย 71602/67 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (เคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2561 29 มกราคม 2561
1060 ลย 71602/66 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (เคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2561 29 มกราคม 2561
1059 ลย52003/254 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจำปี 2561 29 มกราคม 2561
1058 ลย52002/253 แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 29 มกราคม 2561
1057 ลย79301/38 ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์ อปพร. อบต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 29 มกราคม 2561
1056 ลย52001/251 การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 29 มกราคม 2561
1055 ลย52001/250 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 29 มกราคม 2561
1054 ลย52001/249 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 29 มกราคม 2561
1053 ลย 0023.6/356 การเบิกเงินงบกลาง งบปี 60 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (Matching Fund) 26 มกราคม 2561
1052 ลย73401.3 /47 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันประกวดโฟล์คซอง ต้านภัยยาเสพติด 26 มกราคม 2561
1051 ลย52001/247 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 มกราคม 2561
1050 ลย52001/246 ขอความร่วมมือปรับปรุงภูมิทัศน์ 26 มกราคม 2561
1049 ลย 0008/63 นำส่งชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ฯ 26 มกราคม 2561
1048 ลย52005/245 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ศพด.บ้านภูบ่อบิด) 26 มกราคม 2561
1047 ลย 73201/60 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายปรียา นนทจันร์) 26 มกราคม 2561
1046 ลย 73201/59 ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดโครงการอบรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาดอกคำ 26 มกราคม 2561
1045 ลย 0032.007/225 ส่งวิเคราะห์โรคหัด 26 มกราคม 2561
1044 ลย 0023.3/45 หนังสือรับรองต้นสังกัด 26 มกราคม 2561
1043 ลย 78101/34 ขอส่งหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม 26 มกราคม 2561
1042 ลย 78101/33 แจ้งผู้ใช้น้ำ นายสนัน ดวงมาลา 26 มกราคม 2561
1041 ลย 78101/32 ส่งรายงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ในส่วนที่ขาด 26 มกราคม 2561
1040 ลย 73201/58 ขอส่งแบบรายงานจำนวนผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 26 มกราคม 2561
1039 ลย 75001/21 ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 26 มกราคม 2561
1038 ลย 0032.006/223 ขอเชิญเข้าอบรมอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว(Advance TOT) 26 มกราคม 2561
1037 ลย 73201/57 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพในส่วนที่ไม่เพียงพอ 26 มกราคม 2561
1036 ลย52005/243 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ศพด.ท.2 ศรีบุญเรือง) 26 มกราคม 2561
1035 ลย 72501.1/28 ส่งเงินบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผ่าตัด รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณืเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลเลย 26 มกราคม 2561
1034 ลย 0032.014/220 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26 มกราคม 2561
1033 ลย 78101/31 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบล 26 มกราคม 2561
1032