ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
4341 ลย52003/2211 ขอความอนุเคราะห์การแสดงในพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4340 ลย52003/2210 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดี วิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4339 ลย52003/2209 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดี วิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4338 ลย52003/2208 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4337 ลย52003/2207 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4336 ลย52003/2206 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดี วิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4335 ลย 75001/282 ขอความร่วมมือแจ้งวิทยากรให้ความรู้ โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 17 สิงหาคม 2561
4334 ลย 75001/281 ขอความร่วมมือแจ้งวิทยากรให้ความรู้ โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 17 สิงหาคม 2561
4333 ลย 75001/280 ขอความร่วมมือแจ้งวิทยากรให้ความรู้ โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 17 สิงหาคม 2561
4332 ลย52003/2205 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4331 ลย52003/2203 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 17 สิงหาคม 2561
4330 ลย52004/2202 การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 17 สิงหาคม 2561
4329 ลย52001/2201 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายก) อยุธยา สระบุรี นครราชสีมา 17 สิงหาคม 2561
4328 ลย52005/2200 แจ้งการเข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 17 สิงหาคม 2561
4327 ลย52003/2199 ขอความอนุเคราะห์ยืมผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุเหลือใช้ (ผลิตภัณฑ์ ๓Rs) 17 สิงหาคม 2561
4326 ลย 75001/279 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 17 สิงหาคม 2561
4325 ลย52004/2197 ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร 17 สิงหาคม 2561
4324 ลย52001/2196 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 สิงหาคม 2561
4323 ลย 78101/421 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบผิวดิน 17 สิงหาคม 2561
4322 ลย52003/2195 ขอความอนุเคราะห์ยืมผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุเหลือใช้ (ผลิตภัณฑ์ ๓Rs) 17 สิงหาคม 2561
4321 ลย52003/2194 การอบรมสรุปแนวทางการจัดการชุมชนต้นแบบตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 17 สิงหาคม 2561
4320 ลย52003/2193 การอบรมสรุปแนวทางการจัดการชุมชนต้นแบบตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 17 สิงหาคม 2561
4319 ลย 0032.010/3121 การเรียกให้ชดใช้ค่าปรับผิดสัญญารับทุน 17 สิงหาคม 2561
4318 ลย52003/2191 ขอส่งหนังสือต่ออายุสัญญาค้ำประกัน เลขที่ 00019/200403/0115/54 17 สิงหาคม 2561
4317 ลย 76701/535 ขอเปลี่ยนเเปลงคณะกรรมการศูนย์อาสาปศุสัตว์ 17 สิงหาคม 2561
4316 ลย 71901/396 ขอความอนุเคราะวิทยากร 17 สิงหาคม 2561
4315 ลย 71901/395 ขอความอนุเคราะวิทยากร 17 สิงหาคม 2561
4314 ลย 71901/395 ขอความอนุเคราะวิทยากร 17 สิงหาคม 2561
4313 ลย52005/2190 การรับโอนข้าราชการครู 16 สิงหาคม 2561
4312 ลย52004/2188 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเอกสารหลักฐาน 16 สิงหาคม 2561
4311 ลย52004/2187 ชี้แจงกรณีก่อสร้างอาคารรั้วเหล็ก 16 สิงหาคม 2561
4310 ลย52001/2186 ส่งตัวผู้จัดการไปปฏิบัติงาน 16 สิงหาคม 2561
4309 ลย52001/2185 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2561 (1 ตุลาคม 61) 16 สิงหาคม 2561
4308 ลย52001/2184 พนักงานสถานธนานุบาลขอเปลี่ยนตำแหน่ง 16 สิงหาคม 2561
4307 ลย72501.3/494 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 16 สิงหาคม 2561
4306 ลย52001/2183 การขอเปลี่ยนตำแหน่ง 16 สิงหาคม 2561
4305 ลย 76704/534 โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามเเนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 16 สิงหาคม 2561
4304 ลย52606.2/406 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 16 สิงหาคม 2561
4303 ลย52005/2182 การส่งผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือน เม.ย. 2561 16 สิงหาคม 2561
4302 ลย 0034/545 ส่งสรุปเล่มการรายงานผลการดำเนินงาน 16 สิงหาคม 2561
4301 ลย72501.3/493 แจ้งพบการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต 16 สิงหาคม 2561
4300 ลย 72501.1/492 ขอส่งแบบประเมินโครงการอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าสถานศึกษา 16 สิงหาคม 2561
4299 ลย 72501.1/491 ขอส่งแบบประเมินโครงการอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าสถานศึกษา 16 สิงหาคม 2561
4298 ลย77901/461 ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี (2562-2564) 16 สิงหาคม 2561
4297 ลย 72501.1/490 รายงานพิจารณาไม่รับหลักการใน (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 16 สิงหาคม 2561
4296 ลย 76702/533 ขอส่งเงินค่าปรับผิดสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 3, 7, 11 16 สิงหาคม 2561
4295 ลย77202/500 ขอยืมใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย 16 สิงหาคม 2561
4294 ลย 0032.003/3095 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 16 สิงหาคม 2561
4293 ลย 78101/420 รายงานการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. 15 สิงหาคม 2561
4292 ลย 78101/419 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม 15 สิงหาคม 2561
4291 ลย 78101/418 ขอความอนุเคราะห์ใบเสนอราคาและคุณลักษณะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ 15 สิงหาคม 2561
4290 ลย72501.3/489 ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน 15 สิงหาคม 2561
4289 ลย 0032.007/3089 ส่งแบบสอบสวนผู้ป่วยAFPในท้องที่ 15 สิงหาคม 2561
4288 ลย72501.3/488 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างวัสดุ (เหล็กเส้น) 15 สิงหาคม 2561
4287 ลย 78101/417 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 15 สิงหาคม 2561
4286 ลย52005/2176 ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล ฯ 15 สิงหาคม 2561
4285 ลย72501.3/487 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรับเรื่องร้องทุกข์จากนางสาวชาญนุญ กุลจิตติธร 15 สิงหาคม 2561
4284 ลย 75001/278 ส่งแบบสำรวจข้อมูลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการประกอบกิจการรับซื้อหรือสะสมยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย 15 สิงหาคม 2561
4283 ลย52001/2175 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 15 สิงหาคม 2561
4282 ลย52001/2174 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อบต.บ้านเพชร) 15 สิงหาคม 2561
4281 ลย 0023.3/398 จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2561 15 สิงหาคม 2561
4280 ลย72501.3/486 อนุญาตให้วางท่อน้ำโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยหินซา 15 สิงหาคม 2561
4279 ลย79301/324 รายงานสรุปข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม 15 สิงหาคม 2561
4278 ลย 72501.1/482 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ่้าง 14 สิงหาคม 2561
4277 ลย52001/2173 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 สิงหาคม 2561
4276 ลย77901/458 ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี (2562-2564) 14 สิงหาคม 2561
4275 ลย 0032.007/3069 ขอส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโปลิโอ 14 สิงหาคม 2561
4274 ลย52001/2172 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 14 สิงหาคม 2561
4273 ลย52005/2171 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการร่วมมือกับวิทยาลัยของรัฐฯ 14 สิงหาคม 2561
4272 ลย 79102/357 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
4271 ลย 72501.1/481 ส่งสำเนาสำนวนการสอบสวนทางวินัย 14 สิงหาคม 2561
4270 ลย 72501.1/479 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 14 สิงหาคม 2561
4269 ลย 76702/527 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
4268 ลย 76702/526 หนังสือรับรอง การทำงาน นายธวัชชัย บาบุญ 14 สิงหาคม 2561
4267 ลย 78101/416 หนังสือรับรองเงินเดือน นายอุทิศ ขันทะคีรี 14 สิงหาคม 2561
4266 ลย 0032.001.3/3067 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน ก.พูลทวี) 14 สิงหาคม 2561
4265 ลย 0032.001.3/3066 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านไทยพิพัฒน์) 14 สิงหาคม 2561
4264 ลย 0026/5 การจัดส่งแบบสอบถามข้อมูลของส่วนราชการ 12 สิงหาคม 2561
4263 ลย52001/2169 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายก) กาฬสินธ์ุ 10 สิงหาคม 2561
4262 ลย52005/2168 ส่งเอกสารการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 10 สิงหาคม 2561
4261 ศธ 02109/10 การประชุมปฏิบัติการโครงการ อสม. น้อย ยุคไทเลย 4.0 (อาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียน ประจำครอบครัว) 10 สิงหาคม 2561
4260 ศธ 02109/9 การประชุมปฏิบัติการโครงการ อสม. น้อย ยุคไทเลย 4.0 (อาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียน ประจำครอบครัว) 10 สิงหาคม 2561
4259 ศธ 02109/8 การประชุมปฏิบัติการโครงการ อสม. น้อย ยุคไทเลย 4.0 (อาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียน ประจำครอบครัว) 10 สิงหาคม 2561
4258 ลย 78101/415 ขอความอนุเคราะห์ใบเสนอราคาและคุณลักษณะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ 10 สิงหาคม 2561
4257 ลย 78101/414 ขอความอนุเคราะห์ใบเสนอราคาและคุณลักษณะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ 10 สิงหาคม 2561
4256 ลย 78101/413 ขอความอนุเคราะห์ใบเสนอราคาและคุณลักษณะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ 10 สิงหาคม 2561
4255 ลย 78101/412 ขอความอนุเคราะห์ใบเสนอราคาและคุณลักษณะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ 10 สิงหาคม 2561
4254 ลย 78101/411 ขอความอนุเคราะห์ใบเสนอราคาและคุณลักษณะของรถฟาร์มแทรกเตอร์ 10 สิงหาคม 2561
4253 ลย 78101/410 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 10 สิงหาคม 2561
4252 ลย 0032.007/3046 ขออนุมัตลงนามในหนังสือราชการ 10 สิงหาคม 2561
4251 ลย 0032.007/3045 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย สัปดาห์ที่30 10 สิงหาคม 2561
4250 ลย 78101/409 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 10 สิงหาคม 2561
4249 ลย52001/2165 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 สิงหาคม 2561
4248 ลย 78101/408 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 10 สิงหาคม 2561
4247 ลย 76702/525 หนังสือรับรองผลงาน 10 สิงหาคม 2561
4246 ลย75401/38 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 7 สิงหาคม 2561
4245 ลย75401/162 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 7 สิงหาคม 2561
4244 ลย 78101/407 ขอเชิญเป็นวิทยากร 10 สิงหาคม 2561
4243 ลย 72501.1/478 แจ้งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 10 สิงหาคม 2561
4242 ลย 78101/406 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 10 สิงหาคม 2561
4241 ลย 78101/405 ขอส่งแบบ(ดร.02 ส่วนที่ 1)ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 10 สิงหาคม 2561
4240 ลย 78101/404 ขอส่งรายชื่อเด็กที่ต้องรับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 10 สิงหาคม 2561
4239 ลย 78101/403 ขอส่งรายชื่อผู้ด้วยโอการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ต้องรับความช่วยเหลือ 10 สิงหาคม 2561
4238 ลย 0034/538 ขออนุญาตใช้ห้องประชุม 9 สิงหาคม 2561
4237 ลย 0034/537 นิมนต์ / เชิญประชุม 9 สิงหาคม 2561
4236 ลย52005/2162 ส่งแบบรายงานการสมัครเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ฯ 9 สิงหาคม 2561
4235 ลย 78101/402 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกะบะ) 9 สิงหาคม 2561
4234 ลย52002/2160 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561
4233 ลย 78101/401 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกะบะ) 9 สิงหาคม 2561
4232 ลย52001/2155 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุด 9 สิงหาคม 2561
4231 ลย52002/2152 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561
4230 ลย52002/2151 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561
4229 ลย52002/2150 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561
4228 ลย52002/2148 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2561
4227 ลย 72501.1/477 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 9 สิงหาคม 2561
4226 ลย 72501.1/476 แจ้งสิ้นสุดภาระผูกพันธ์หนังสือค้ำประกันสัญญา 9 สิงหาคม 2561
4225 ลย 72501.1/475 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจากบัญชีผู้ผ่ายการสรรหาและเลือกสรรเปญพนักงานจ้างทั่วไป 9 สิงหาคม 2561
4224 ลย52005/2142 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร 9 สิงหาคม 2561
4223 ลย52001/2139 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 9 สิงหาคม 2561
4222 ลย 78101/400 หนังสือรับรองเงินเดือน 9 สิงหาคม 2561
4221 ลย52006/2134 เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 9 สิงหาคม 2561
4220 ลย52001/2132 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 8 สิงหาคม 2561
4219 ลย 79102/351 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 8 สิงหาคม 2561
4218 ลย 78101/399 ส่งงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 8 สิงหาคม 2561
4217 ลย 78101/398 หนังสือรับรองเงินเดือน 8 สิงหาคม 2561
4216 ลย 0023.2/380 พนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) 8 สิงหาคม 2561
4215 ลย 75001/277 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 8 สิงหาคม 2561
4214 ลย 0034/532 แจ้งรายชื่อครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี ที่ผ่านการอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 8 สิงหาคม 2561
4213 ลย 0032.001.1/3012 ขอใบคู่มือรถใหม่เนื่องจากฉบับเดิมสูญหาย(รพ.ท่าลี่ กข4324เลย) 8 สิงหาคม 2561
4212 ลย52005/2129 แจ้งให้รายงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 8 สิงหาคม 2561
4211 ลย52005/2128 รายงานผลการดำเนินการ"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 8 สิงหาคม 2561
4210 ลย 0032.015/3010 การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย (เพิ่มเติม) 8 สิงหาคม 2561
4209 ลย 76701/521 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 8 สิงหาคม 2561
4208 ลย 72501.1/471 ขอลาออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 8 สิงหาคม 2561
4207 ลย 72501.1/470 ขอความเห็นชอบโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 8 สิงหาคม 2561
4206 ลย 72501.1/469 ขอความเห็นชอบโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 8 สิงหาคม 2561
4205 ลย 0023.2/377 ขอใช้ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 8 สิงหาคม 2561
4204 ลย 78101/397 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 8 สิงหาคม 2561
4203 ลย52004/2126 ขอความอนุเคราะห์ช่วงควบคุมงาน 7 สิงหาคม 2561
4202 ลย52006/2125 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "รายงานกิจการ ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเลย" 7 สิงหาคม 2561
4201 ลย52006/2124 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "รายงานกิจการ ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเลย" 7 สิงหาคม 2561
4200 ลย52006/2123 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "รายงานกิจการ ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเลย 7 สิงหาคม 2561
4199 ลย 72501.1/468 รายงานการให้โอนพนักงานงานเทศบาล 7 สิงหาคม 2561
4198 ลย 72501.1/467 รายงานการแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ 7 สิงหาคม 2561
4197 ลย52006/2122 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "รายงานกิจการ ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเลย" 7 สิงหาคม 2561
4196 ลย 72501.1/466 ให้พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง 7 สิงหาคม 2561
4195 ลย 75001/276 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานจ้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 7 สิงหาคม 2561
4194 ลย52002/2121 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2561
4193 ลย52002/2115 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2561
4192 ลย52002/2114 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2561
4191 ลย52002/2112 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2561
4190 ลย52002/2111 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2561
4189 ลย52002/2110 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2561
4188 ลย 75001/275 แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 7 สิงหาคม 2561
4187 ลย52005/2108 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการร่วมมือกับวิทยาลัยของรัฐฯ 7 สิงหาคม 2561
4186 ลย52005/2105 การรับโอนพนักงานครุ 7 สิงหาคม 2561
4185 ลย 75001/274 ขอปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับเพิ่มเติมที่ 3(พ.ศ.2561-2564) 7 สิงหาคม 2561
4184 ลย52001/2104 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 สิงหาคม 2561
4183 ลย52001/2103 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 7 สิงหาคม 2561
4182 ลย 0032.007/3008 ขอเชิญร่วมออกประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2561 7 สิงหาคม 2561
4181 ลย52004/2102 แจ้งรายชื่อช่างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการไทยนิยมยั่งยืน 7 สิงหาคม 2561
4180 ลย 78101/396 ขอยอด Statement 7 สิงหาคม 2561
4179 ลย 78101/395 ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการจากฐานข้อมูลทะเบียน 7 สิงหาคม 2561
4178 ลย 78101/394 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนราษฎรผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 สิงหาคม 2561
4177 ลย52005/2099 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาล 7 สิงหาคม 2561
4176 ลย52005/2098 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาล 7 สิงหาคม 2561
4175 ลย 72501.1/465 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 7 สิงหาคม 2561
4174 ลย 72501.1/464 ตอบรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 7 สิงหาคม 2561
4173 ลย77202/480 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองผือ 1 หนองผือ 2 เมี่ยง 2 7 สิงหาคม 2561
4172 ลย52002/2094 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 7 สิงหาคม 2561
4171 ลย 76701/516 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสำรวย ยงเพ็ชร 6 สิงหาคม 2561
4170 ลย52005/2093 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย ประจำปี 2561 6 สิงหาคม 2561
4169 ศธ 02109/7 ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 6 สิงหาคม 2561
4168 ลย 78101/393 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม 6 สิงหาคม 2561
4167 ลย52003/2091 โรงขนมจีนส่งกลิ่นและเสียงรบกวน 6 สิงหาคม 2561
4166 ลย 78101/392 รายงานมาตรการเกี่ยวกับการอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 6 สิงหาคม 2561
4165 ลย52003/2090 โรงขนมจีนส่งกลิ่นและเสียงรบกวน 6 สิงหาคม 2561
4164 ลย 0034/525 ประกาศฯรายชื่อสามเณรผู้ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 6 สิงหาคม 2561
4163 ลย52001/2089 ขออนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวทางไปราชการ 6 สิงหาคม 2561
4162 ลย52001/2088 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ประธานสภาฯ) 6 สิงหาคม 2561
4161 ลย 0032.001.1/2993 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้(6สค.61) 6 สิงหาคม 2561
4160 ลย 0032.001.1/2992 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้(17ส.ค.61) 6 สิงหาคม 2561
4159 ลย 0032.001.1/2991 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้(17ส.ค.) 6 สิงหาคม 2561
4158 ลย52003/2084 ขอส่งโครงการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 6 สิงหาคม 2561
4157 ลย52001/2083 ขอความอนุเคราะห์วงดนตรี 6 สิงหาคม 2561
4156 ลย 76703/515 ขอความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 6 สิงหาคม 2561
4155 ลย72501.3/461 ขอความร่วมมือรายงานการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 6 สิงหาคม 2561
4154 ลย72501.3/460 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 6 สิงหาคม 2561
4153 ลย 79102/348 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 6 สิงหาคม 2561
4152 ลย 79102/347 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 6 สิงหาคม 2561
4151 ลย 78101/391 ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการ จำนวน 3 โครงการ 6 สิงหาคม 2561
4150 ลย 78101/390 ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการ เร่งด่วน 3 โครงการ 6 สิงหาคม 2561
4149 ลย 78101/389 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 6 สิงหาคม 2561
4148 ลย52001/2077 ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน(อบจ นครราชสีมา) 6 สิงหาคม 2561
4147 ลย 76703/514 รายงานข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษากอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 3 สิงหาคม 2561
4146 ลย52001/2068 ขอขอบคุณ 3 สิงหาคม 2561
4145 ลย52001/2067 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 3 สิงหาคม 2561
4144 ลย52001/2066 ข้าราชการขอโอน 3 สิงหาคม 2561
4143 ลย 0132/2906 ส่งใบขอย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 3 สิงหาคม 2561
4142 ลย52001/2065 ขอยืมตัวพนักงานเทศบาลเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 3 สิงหาคม 2561
4141 ลย 0132/2905 ส่งใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.ระดับอาวุโส 3 สิงหาคม 2561
4140 ลย52005/2064 ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนทีมวิทยากรด้านนันทนาการคามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดฯ 3 สิงหาคม 2561
4139 ลย52005/2063 ขอความอนุเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการอบรมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดฯ 3 สิงหาคม 2561
4138 ลย52006/2062 ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 3 สิงหาคม 2561
4137 ลย77202/476 ขอนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการ ทะเบียน กจ 2106 เลย 3 สิงหาคม 2561
4136 ลย52005/2061 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 3 สิงหาคม 2561
4135 ลย52005/2060 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 3 สิงหาคม 2561
4134 ลย52005/2059 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 3 สิงหาคม 2561
4133 ลย52005/2058 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 3 สิงหาคม 2561
4132 ลย52005/2057 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 3 สิงหาคม 2561
4131 ลย 76702/513 ใบรับรองเงินเดือน ของนายสุริยา ลาวันนา 3 สิงหาคม 2561
4130 ลย52004/2055 รายงานข้อมูลอาคารสาธารณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง 3 สิงหาคม 2561
4129 ลย52001/2054 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 3 สิงหาคม 2561
4128 ลย52004/2053 ขอข้อมูลเพื่อทำเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 3 สิงหาคม 2561
4127 ลย52004/2052 ขอข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 3 สิงหาคม 2561
4126 ลย 76701/510 ปชส.โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 3 สิงหาคม 2561
4125 ลย52006/2051 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 3 สิงหาคม 2561
4124 ลย52006/2050 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 3 สิงหาคม 2561
4123 ลย 78101/388 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ 3 สิงหาคม 2561
4122 ลย52001/2049 รายงานการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติพนักงานเทศบาล 3 สิงหาคม 2561
4121 ลย52001/2048 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 3 สิงหาคม 2561
4120 ลย52001/2047 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 3 สิงหาคม 2561
4119 ลย52006/2046 รายงานการถูกฟ้องคดี 3 สิงหาคม 2561
4118 ลย 76703/509 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและเครื่องจักรกล 3 สิงหาคม 2561
4117 ลย 78101/387 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายพิเศษ มูลศรี 3 สิงหาคม 2561
4116 ลย52005/2042 ขอความอนุเคราะห์ผู้ตัดสินกีฬา 3 สิงหาคม 2561
4115 ลย52005/2041 ขอความอนุเคราะห์จัดการจราจร 3 สิงหาคม 2561
4114 ลย52005/2040 ขอความอนุเคราะห์รถเครื่องเสียง 3 สิงหาคม 2561
4113 ลย 78401/156 ส่งงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 2 สิงหาคม 2561
4112 ลย52002/2028 ส่งแบบแปลนปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 2 สิงหาคม 2561
4111 ลย77202/469 แจ้งให้มาทำสัญญาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมี่ยง 1 2 สิงหาคม 2561
4110 ลย52004/2020 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลย-ด่านซ้าย ซอย 12 2 สิงหาคม 2561
4109 ลย 75001/263 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ 2 สิงหาคม 2561
4108 ลย 76701/508 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 2 สิงหาคม 2561
4107 ลย 76701/507 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 2 สิงหาคม 2561
4106 ลย 0034/515 แจ้งการโอนเงินโรงเรียน ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน ก.ค.61 2 สิงหาคม 2561
4105 ลย 78401/155 แจ้งให้มารับเงินงบประมาณอาหารกลางวัน 2 สิงหาคม 2561
4104 ลย 76702/505 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระภาษีผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 2 สิงหาคม 2561
4103 ลย52004/2019 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนฟากเลย ซอย 6 2 สิงหาคม 2561
4102 ลย 78101/386 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอ่ายุ,ผู้พิการ 2 สิงหาคม 2561
4101 ลย 78101/385 ขอกู้เงินสามัญ 2 สิงหาคม 2561
4100 ลย79301/302 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขและบรรจุโครงการ กิจกรรม เข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 31 กรกฎาคม 2561
4099 ลย52005/2018 แจ้งให้รายงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 สิงหาคม 2561
4098 ลย52004/2012 การเปลี่ยนแปลงสภาพที่สาธารณประโยชน์ 1 สิงหาคม 2561
4097 ลย 78101/384 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพ 1 สิงหาคม 2561
4096 ลย 78101/383 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 1 สิงหาคม 2561
4095 ลย 78101/382 รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว 66 พรรษา 1 สิงหาคม 2561
4094 ลย 78101/381 หนังสือรับรองเงินเดือน นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ 1 สิงหาคม 2561
4093 ลย 0023.3/370 ขอความอนุเคราะห์พนักงานขับรถ 1 สิงหาคม 2561
4092 ลย 0023.3/369 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 31 กรกฎาคม 2561
4091 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2954 ขอส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม 1 สิงหาคม 2561
4090 ลย 0032.001.1/2945 สรุปผลตรวจประเมินแผงจำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 1 สิงหาคม 2561
4089 ลย77202/463 แจ้งให้มาทำสัญญาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านปากคาน หมู่ 2 1 สิงหาคม 2561
4088 ลย 0032.001.3/2944 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 สิงหาคม 2561
4087 ลย 76703/502 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณซ่อมสร้างผิวทาง para asphaltic concrete ถนนลาดยางสายศรีฐาน-วังยาง 1 สิงหาคม 2561
4086 ลย52001/2004 รายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1 สิงหาคม 2561
4085 ลย 0032.001.2/2934 ขอส่งใบเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4084 ลย 0032.001.2/2933 ส่งใบเสร้จ 31 กรกฎาคม 2561
4083 ลย 0032.001.2/2932 ส่งใบเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4082 ลย 0032.001.2/2931 ขอส่งในเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4081 ลย 0032.001.2/2930 ส่งใบเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4080 ลย 0032.001.2/2929 ส่งใบเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4079 ลย 75001/262 รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” 31 กรกฎาคม 2561
4078 ลย 0032.001.2/2928 ส่งใบเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4077 ลย 75001/261 รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” 31 กรกฎาคม 2561
4076 ลย 0032.001.2/2927 ส่งใบเสร็จ 31 กรกฎาคม 2561
4075 ลย77202/462 หนังสือแจ้งให้มาทำสัญญา โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านปากห้วย หมู่ 6 31 กรกฎาคม 2561
4074 ลย52005/2000 ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการครู 31 กรกฎาคม 2561
4073 ลย77202/461 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับตามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู สายนายวิ สอนชาติ หมู่ 4 31 กรกฎาคม 2561
4072 ลย52005/1999 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 กรกฎาคม 2561
4071 ลย52005/1998 การโอนพนักงานครูเทศบาลสายงานบริหารสถานศึกษา 31 กรกฎาคม 2561
4070 ลย52002/1997 จัดส่งข้อมูลรายได้-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 กรกฎาคม 2561
4069 ลย 0023.5/364 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 61 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ 31 กรกฎาคม 2561
4068 ลย 0023.5/363 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 61 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ 31 กรกฎาคม 2561
4067 ลย 0023.5/362 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 61 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ 31 กรกฎาคม 2561
4066 ลย52001/1996 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 31 กรกฎาคม 2561
4065 ลย 0023.2/361 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 17" 31 กรกฎาคม 2561
4064 ลย 0032.007/2925 ขออนุมัตลงนามในหนังสือราชการ 31 กรกฎาคม 2561
4063 ลย 0032.007/2924 ขออนุมัตลงนามในหนังสือราชการ 31 กรกฎาคม 2561
4062 ลย 0032.007/2923 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย สัปดาห์ที่28 31 กรกฎาคม 2561
4061 ลย 0032.003/2922 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายผู้ป่วยพอสว.และญาติ 31 กรกฎาคม 2561
4060 ลย 76702/498 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2561
4059 ลย 76702/497 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2561
4058 ลย 76703/496 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2561
4057 ลย 72501.1/458 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคารของเทศบาลตำบลธาตุ 31 กรกฎาคม 2561
4056 ลย72501.2/457 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคารของเทศบาลตำบลธาตุ 31 กรกฎาคม 2561
4055 ลย 72501.1/456 ขอถอนคืนเงินค่าปรับค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 31 กรกฎาคม 2561
4054 ลย52004/1992 น้ำโสโครกไหลเข้าบ้านข้างเคียง 31 กรกฎาคม 2561
4053 ลย 78101/380 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑ ) 31 กรกฎาคม 2561
4052 ลย 78101/379 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 31 กรกฎาคม 2561
4051 ลย52004/1991 ขออนุญาตปิดถนนในขณะดำเนินการก่อสร้าง 31 กรกฎาคม 2561
4050 ลย 78101/378 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 31 กรกฎาคม 2561
4049 ลย 72501.1/455 ตอบรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 31 กรกฎาคม 2561
4048 ลย 72501.1/454 ตอบรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 31 กรกฎาคม 2561
4047 ลย 0032.003/2898 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ 31 กรกฎาคม 2561
4046 ลย 0032.007/2897 ขอเชิญประชุมVDO Conference 31 กรกฎาคม 2561
4045 ลย 0032.007/2896 ขอเชิญประชุมVDO Conference 31 กรกฎาคม 2561
4044 ลย77201/459 หนังสือรับรองเงินเดือน 27 กรกฎาคม 2561
4043 ลย 78101/377 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม 26 กรกฎาคม 2561
4042 ลย 78101/376 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 26 กรกฎาคม 2561
4041 ลย 0023.3/358 หนังสือรับรองเงินเดือน 26 กรกฎาคม 2561
4040 ลย77202/458 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนางคำบ่อ สายสถานีสูบน้ำเมี่ยง 1 สายข้างร้านเวียงจันทร์ หมู่ 7 26 กรกฎาคม 2561
4039 ลย 78101/375 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 26 กรกฎาคม 2561
4038 ลย 78101/374 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 26 กรกฎาคม 2561
4037 ลย 79102/338 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหัวแก่ง 26 กรกฎาคม 2561
4036 ลย52005/1988 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 26 กรกฎาคม 2561
4035 ลย 0032.003/2893 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 กรกฎาคม 2561
4034 ลย 76702/494 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 26 กรกฎาคม 2561
4033 ลย 72501.1/453 ขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ 26 กรกฎาคม 2561
4032 ลย 72501.1/452 ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลธาตุ 26 กรกฎาคม 2561
4031 ลย52004/1980 รายงานข้อมูลอาคารสาธารณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง 26 กรกฎาคม 2561
4030 ลย 72501.1/451 การโอนพนักงานเทศบาล 26 กรกฎาคม 2561
4029 ลย52004/1979 รายงานข้อมูลอาคารสาธารณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง 26 กรกฎาคม 2561
4028 ลย 72501.1/450 การโอนพนักงานเทศบาล 26 กรกฎาคม 2561
4027 ลย52004/1977 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณทางเข้าวัดศรีวิชัยวนาราม 26 กรกฎาคม 2561
4026 ลย52005/1976 ส่งเงินสมาชิก กสจ (ลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองเลย) 26 กรกฎาคม 2561
4025 ลย52005/1975 ส่งเงินชำระค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ 26 กรกฎาคม 2561
4024 ลย 0032.001.1/2878 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร 25 กรกฎาคม 2561
4023 ลย52005/1974 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเลย 25 กรกฎาคม 2561
4022 ลย 0032.001.3/2871 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 25 กรกฎาคม 2561
4021 ลย52001/1973 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 25 กรกฎาคม 2561
4020 ลย52005/1972 ส่งเงินรายศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เทศบาลเมืองเลย 25 กรกฎาคม 2561
4019 ลย52005/1971 ส่งเงินชำระค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ 25 กรกฎาคม 2561
4018 ลย 72501.1/448 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลธาตุ 25 กรกฎาคม 2561
4017 ลย52005/1970 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 25 กรกฎาคม 2561
4016 ลย52003/1969 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 25 กรกฎาคม 2561
4015 ลย52003/1968 ขอเชิญเป็นร่วมเป็นวิทยากร 25 กรกฎาคม 2561
4014 ลย52003/1967 ขอเชิญเป็นร่วมเป็นวิทยากร 25 กรกฎาคม 2561
4013 ลย52003/1965 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 25 กรกฎาคม 2561
4012 ลย52006/1964 รายงานผลการดำเนินการอุทธรณ์ 25 กรกฎาคม 2561
4011 ลย 0023.3/351 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศในการจัดการขยะในโรงเรียน มาแสดงผลงาน และร่วมเสวนา 25 กรกฎาคม 2561
4010 ลย 0023.3/350 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ "โครงการลดปริมาณขยะเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองเลย (ชีวิตปลอดภัย ด้วยใจและมือเรา)" 25 กรกฎาคม 2561
4009 ลย 0034/500 รายงานสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 24 กรกฎาคม 2561
4008 ลย 0032.003/2854 ขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และส่งต่อผู้ป่วยข้ามจังหวัด 24 กรกฎาคม 2561
4007 ลย 0032.003/2853 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 24 กรกฎาคม 2561
4006 ลย 0032.003/2852 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 24 กรกฎาคม 2561
4005 ลย 0032.003/2851 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 24 กรกฎาคม 2561
4004 ลย52006/1962 ร้องทุกข์ 24 กรกฎาคม 2561
4003 ลย52005/1957 ขอรับความเห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งและย้ายพนักงานครูเทศบาลสายงานการสอน 24 กรกฎาคม 2561
4002 ลย52001/1956 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 กรกฎาคม 2561
4001 ลย52001/1955 ส่งตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลฯ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 24 กรกฎาคม 2561
4000 ลย 75001/259 รายงานผลโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 24 กรกฎาคม 2561
3999 ลย52005/1954 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนง.กองการศึกษา) 24 กรกฎาคม 2561
3998 ลย52001/1953 ให้โอนพนักงานเทศบาล 24 กรกฎาคม 2561
3997 ลย52005/1952 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนง.ครูเทศบาลเมืองเลย) 24 กรกฎาคม 2561
3996 ลย52001/1951 รายงานสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 2562 24 กรกฎาคม 2561
3995 ลย 75001/258 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 24 กรกฎาคม 2561
3994 ลย52001/1950 ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 24 กรกฎาคม 2561
3993 ลย52001/1949 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.หนองคาย) 24 กรกฎาคม 2561
3992 ลย 78101/373 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 กรกฎาคม 2561
3991 ลย 0032.007/2838 ขออนุมัติลงนามหนังสือราชการ 24 กรกฎาคม 2561
3990 ลย 78101/372 ขอยอด Statement 24 กรกฎาคม 2561
3989 ลย 72501.1/445 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 24 กรกฎาคม 2561
3988 ลย 71801/344 การกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ "หนองตากล้าสาธารณประโยชน์" 24 กรกฎาคม 2561
3987 ลย 78101/371 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561
3986 ลย 76701/491 หนังสือรับรองเงินเดือน นางจริญญา วิมลอักษร 23 กรกฎาคม 2561
3985 ลย 78101/370 ขอเชิญเป็นวิทยากร 23 กรกฎาคม 2561
3984 ลย 78101/369 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 23 กรกฎาคม 2561
3983 ลย 72501.1/443 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 23 กรกฎาคม 2561
3982 ลย 78101/368 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 23 กรกฎาคม 2561
3981 ลย52001/1944 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานเทศบาล 23 กรกฎาคม 2561
3980 ลย52001/1943 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 23 กรกฎาคม 2561
3979 ลย 76701/487 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม 2561
3978 ลย 76701/485 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 23 กรกฎาคม 2561
3977 ลย 76702/484 โอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการที่เสียชีวิต 23 กรกฎาคม 2561
3976 ลย52001/1940 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 23 กรกฎาคม 2561
3975 ลย52001/52 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 23 กรกฎาคม 2561
3974 ลย52006/1939 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 23 กรกฎาคม 2561
3973 ลย52005/1935 ขส่งบัญชีสรุปผลการพัฒนาพนักงานครูเทศบาลก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษฯ 23 กรกฎาคม 2561
3972 ลย 0032.001.1/2827 ขออนุมั้ติลากิจส่วนตัว 23 กรกฎาคม 2561
3971 ลย52001/1934 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 กรกฎาคม 2561
3970 ลย 78101/367 หนังสือรับรองเงินเดือน 23 กรกฎาคม 2561
3969 ลย52004/1933 ขอความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ปรับปรุงฝาเปิด-ปิด น้ำบริเวณถนนพิพัฒมงคล 20 กรกฎาคม 2561
3968 ลย52005/1932 ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬากลางจังหวัดเลย โรงยิมเนเซียม และสนามเทนนิส 20 กรกฎาคม 2561
3967 ลย52001/1931 การรับโอนพนักงานเทศบาล 20 กรกฎาคม 2561
3966 ลย52001/1930 พนักงานเทศบาลขอโอน 20 กรกฎาคม 2561
3965 ลย52005/1929 ขอความเห็นชอบให้โอนพนักงานครูเทศบาลสายงานบริหารสถานศึกษา 20 กรกฎาคม 2561
3964 ลย 72501.1/442 ขอความเห็็นชอบให้โอนพนักงานเทศบาล 20 กรกฎาคม 2561
3963 ลย 78401/149 ขอส่งเงินชำระหนี้ 20 กรกฎาคม 2561
3962 ลย 78401/146 แจ้งให้มารับเงินอาหารกลางวัน 20 กรกฎาคม 2561
3961 ลย 78401/144 แจ้งให้มารับเงินงบประมาณอาหารกลางวัน 20 กรกฎาคม 2561
3960 ลย 78401/143 แจ้งให้มารับเงินงบประมาณอาหารกลางวัน 20 กรกฎาคม 2561
3959 ลย 78401/142 แจ้งให้มารับงบประมาณอาหารกลางวัน 20 กรกฎาคม 2561
3958 ลย 0032.007/2823 ขอส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารพิษ 20 กรกฎาคม 2561
3957 ลย 0023.3/345 ขอความอนุเคราะห์พนักงานขับรถ 20 กรกฎาคม 2561
3956 ลย 72501.1/441 แจ้งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โครงการลงหินคลุกถนนการเกษตรสายนาหนองบง ม.9 20 กรกฎาคม 2561
3955 ลย 72501.1/440 แจ้งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญสจ้าง โครงการปรับเกรดยกร่องพูนดินพร้อมลงหินคลุก (มากจุด) ถนนการเกรษตรหนองโสน-ครูสำราญ ม.15 20 กรกฎาคม 2561
3954 ลย 72501.1/51 แจ้งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โครงการปรับเกรนยกร่องพูนดินพร้อมหินคลุก (มากจุด) ถนนการเกษตรหนองโสน -ครูสำราญ ม.15 20 กรกฎาคม 2561
3953 ลย 0032.001.1/2813 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 20 กรกฎาคม 2561
3952 ลย 78101/366 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 20 กรกฎาคม 2561
3951 ลย 72501.1/439 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 20 กรกฎาคม 2561
3950 ลย 72501.1/438 ส่งเช็คชำระหนี้สินเชื่ออเนก+ประสงค์สำหรับข้าราชการ 20 กรกฎาคม 2561
3949 ลย 72501.1/436 แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญษจ้างก่อสร้าง 20 กรกฎาคม 2561
3948 ลย 72501.1/436 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 20 กรกฎาคม 2561
3947 ลย 72501.1/435 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 20 กรกฎาคม 2561
3946 ลย 72501.1/434 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 20 กรกฎาคม 2561
3945 ลย52003/1922 ขอเชิญร่สมออกตรวจเหตุเดือดร้อนรำคาญ 20 กรกฎาคม 2561
3944 ลย52004/1921 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตลำรางสาธารณประโยชน์ 20 กรกฎาคม 2561
3943 ลย 78101/365 ตอบแบบสอบถามการดำเนินงานจัดการพาหะนำโรค 20 กรกฎาคม 2561
3942 ลย52004/1920 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตลำรางสาธารณประโยชน์ 20 กรกฎาคม 2561
3941 ลย 0034/489 ขอนิมนต์กล่าวสัมโมทนียกถา 19 กรกฎาคม 2561
3940 ลย 79102/328 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561
3939 ลย 79102/327 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 19 กรกฎาคม 2561
3938 ลย 79102/326 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561
3937 ลย52005/1911 รายงานแบบประมาณการงบประมารรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) 19 กรกฎาคม 2561
3936 ลย52005/1910 รายงานแบบประมาณการงบประมารรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) 19 กรกฎาคม 2561
3935 ลย 76701/482 การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร อถล. 19 กรกฎาคม 2561
3934 ลย 0032.001.1/2807 ขอเชิญประชุม 19 กรกฎาคม 2561
3933 ลย 72501.1/433 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่นอวิทยะฐานะระดับชำณาญการ 19 กรกฎาคม 2561
3932 ลย 72501.1/432 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่นอวิทยะฐานะระดับชำณาญการ 19 กรกฎาคม 2561
3931 ลย 76701/481 รายงานการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน 19 กรกฎาคม 2561
3930 ลย 0318/189 อนุญาตให้ลาป่วย 19 กรกฎาคม 2561
3929 ลย 0318/188 การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 19 กรกฎาคม 2561
3928 ลย 0318/187 การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 19 กรกฎาคม 2561
3927 ลย 0318/186 การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของเทศบาลตำบลท่าลี่ 19 กรกฎาคม 2561
3926 ลย52002/1907 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2561
3925 ลย 0032.003/2806 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 19 กรกฎาคม 2561
3924 ลย52002/1901 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2561
3923 ลย52002/1900 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2561
3922 ลย52002/1899 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2561
3921 ลย52002/1898 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2561
3920 ลย52006/1897 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 19 กรกฎาคม 2561
3919 ลย52006/1896 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 19 กรกฎาคม 2561
3918 ลย 0034/487 หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา (นางจีระนันท์ นามปัญญา) 19 กรกฎาคม 2561
3917 ลย 0034/486 หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา 19 กรกฎาคม 2561
3916 ลย 0318/185 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเทศบาลท่าลี่ 19 กรกฎาคม 2561
3915 ลย 72501.1/431 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 19 กรกฎาคม 2561
3914 ลย 0032.001.3/2805 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 19 กรกฎาคม 2561
3913 ลย72501.4/430 รายงานข้อมูลการประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 19 กรกฎาคม 2561
3912 ลย52004/1895 ขอความอนุเคราะห์ยืมธรรมาสน์และร่ม (สัปทน) 19 กรกฎาคม 2561
3911 ลย 72501.1/429 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 19 กรกฎาคม 2561
3910 ลย52006/1894 การตรวจสอบข้อเท็จจริง 18 กรกฎาคม 2561
3909 ลย52002/1891 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 18 กรกฎาคม 2561
3908 ลย 76702/479 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 18 กรกฎาคม 2561
3907 ลย 78101/364 ขอยอด Statement 18 กรกฎาคม 2561
3906 ลย 78101/363 รายงานการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 18 กรกฎาคม 2561
3905 ลย 78101/362 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม ฉบับแก้ไข 18 กรกฎาคม 2561
3904 ลย52005/1888 ขอความอนุเคาาะห์รถนำขบวน เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรฯ 18 กรกฎาคม 2561
3903 ลย52001/1887 ขอความอนุเคราะห์รถ 6 ล้อ ช่วยปฏิบัติงาน 18 กรกฎาคม 2561
3902 ลย 76704/478 การโอนเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชี ศพด. 18 กรกฎาคม 2561
3901 ลย52003/1886 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินด้านพื้นที่ของเทศบาลเมืองเลยที่ผ่านการประเมินด้านเอกสารตามเกณฑ์ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ 18 กรกฎาคม 2561
3900 ลย52003/1885 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินด้านพื้นที่ของเทศบาลเมืองเลยที่ผ่านการประเมินด้านเอกสารตามเกณฑ์ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ 18 กรกฎาคม 2561
3899 ลย 78101/361 รายงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 17 กรกฎาคม 2561
3898 ลย52001/1884 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 17 กรกฎาคม 2561
3897 ลย52002/1883 หนังสือรับรองของเทศบาลเมืองเลย 17 กรกฎาคม 2561
3896 ลย 78101/360 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม 17 กรกฎาคม 2561
3895 ลย 78101/359 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม 17 กรกฎาคม 2561
3894 ลย 78101/358 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม 17 กรกฎาคม 2561
3893 ลย52001/1881 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 กรกฎาคม 2561
3892 ลย52001/1880 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่...)พ.ศ. ... 17 กรกฎาคม 2561
3891 ลย52001/1879 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 17 กรกฎาคม 2561
3890 ลย52005/1878 ขอรับความเห็นชอบตัดโอนตำแหน่งและตัดโอนพนักงานครูเทศบาล 17 กรกฎาคม 2561
3889 ลย52001/1877 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3888 ลย52001/1876 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3887 ลย52004/1875 การขออนุเคราะห์ใช้พื้นที่ของเทศบาลเมืองเลย 17 กรกฎาคม 2561
3886 ลย52001/1874 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3885 ลย52001/1873 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3884 ลย52001/1872 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3883 ลย52001/1871 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3882 ลย52001/1870 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3881 ลย52001/1869 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3880 ลย52001/1868 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3879 ลย52001/1867 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3878 ลย52001/1866 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3877 ลย52001/1865 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3876 ลย52001/1864 ขอเชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้ว เฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2561
3875 ลย52001/1863 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้วฯ 17 กรกฎาคม 2561
3874 ลย52001/1862 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 17 กรกฎาคม 2561
3873 ลย52001/1861 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 17 กรกฎาคม 2561
3872 ลย52001/1860 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 17 กรกฎาคม 2561
3871 ลย52001/1859 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 17 กรกฎาคม 2561
3870 ลย52001/1858 ขอความอนุเคราะห์นักโทษชั้นเยี่ยม 17 กรกฎาคม 2561
3869 ลย52001/1857 ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรขนาดใหญ่ 17 กรกฎาคม 2561
3868 ลย52001/1856 ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรขนาดใหญ่ 17 กรกฎาคม 2561
3867 ลย52005/1855 ส่งรายชื่อพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเลยที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 17 กรกฎาคม 2561
3866 ลย52005/1854 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 17 กรกฎาคม 2561
3865 ลย 78101/357 รายงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ 17 กรกฎาคม 2561
3864 ลย52002/1852 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 17 กรกฎาคม 2561
3863 ลย 78101/356 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และคัดเลือก อสม.เข้าร่วมอบรม 17 กรกฎาคม 2561
3862 ลย 78101/355 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 17 กรกฎาคม 2561
3861 ลย52008/1851 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ 17 กรกฎาคม 2561
3860 ลย 75001/240 โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๑ 17 กรกฎาคม 2561
3859 ลย52002/1850 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 17 กรกฎาคม 2561
3858 ลย 75001/239 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 17 กรกฎาคม 2561
3857 ลย 76702/477 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 16 กรกฎาคม 2561
3856 ลย 0032.001.3/2766 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 16 กรกฎาคม 2561
3855 ลย 72501.1/424 ขอส่งรายงานการประเมินคุณภาพศึกษาในสถานศึกษา 16 กรกฎาคม 2561
3854 ลย 72501.1/420 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานจ้าง 16 กรกฎาคม 2561
3853 ลย 72501.1/419 การย้ายพนักงานเทศบาล 16 กรกฎาคม 2561
3852 ลย 72501.1/418 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 16 กรกฎาคม 2561
3851 ลย 72501.1/417 ขอเชิญร่วมประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 16 กรกฎาคม 2561
3850 ลย 72501.1/416 ขอเชิญร่วมประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 16 กรกฎาคม 2561
3849 ลย52004/1844 ีีการแจ้งผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเลยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 16 กรกฎาคม 2561
3848 ลย52008/1843 ขอความช่วยเหลือ 16 กรกฎาคม 2561
3847 ลย52004/1842 ีีการแจ้งผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเลยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 16 กรกฎาคม 2561
3846 ลย52005/1841 ส่งแบบรายงานประวัติ ผลงานเสนอการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น 16 กรกฎาคม 2561
3845 ลย52003/1840 ขอส่งแบบสอบถามการดำเนินงานจัดการพาหะนำโรค 16 กรกฎาคม 2561
3844 ลย52003/1839 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 16 กรกฎาคม 2561
3843 ลย 76702/474 หนังสือรับรองเงินเดือน จ.อ.จีระพันธ์ พรจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561
3842 ลย 72501.1/412 รายงาานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 16 กรกฎาคม 2561
3841 ลย 76702/471 หนังสือรับรองเงินเดือน เพ็ญนภา อุดอาจ 16 กรกฎาคม 2561
3840 ลย52004/1838 การแจ้งผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเลยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 16 กรกฎาคม 2561
3839 ลย 76701/470 แจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน 16 กรกฎาคม 2561
3838 ลย 76701/469 ขอให้หยุดการถมดินและดำเนินการเเจ้งการถมดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย 16 กรกฎาคม 2561
3837 ลย52005/1835 การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้สถานศึกษาขอหน่วยงานอื่น 16 กรกฎาคม 2561
3836 ลย77202/442 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน บท-3231 เลย 16 กรกฎาคม 2561
3835 ลย77202/441 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน 81-1120 เลย 16 กรกฎาคม 2561
3834 ลย 0032.001.3/2762 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 16 กรกฎาคม 2561
3833 ลย 0032.001.3/2759 การตรวจสอบแบบแปลน 13 กรกฎาคม 2561
3832 ลย52002/1830 เชิญมาทำสัญญาจ้าง 13 กรกฎาคม 2561
3831 ลย52001/1828 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 กรกฎาคม 2561
3830 ลย52001/1827 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 กรกฎาคม 2561
3829 ลย52006/1826 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 13 กรกฎาคม 2561
3828 ลย52001/1825 ส่งตัวพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 13 กรกฎาคม 2561
3827 ลย52001/1824 ขอรับความอนุเคราะห์ร่มสนามพร้อมฐานตั้ง 13 กรกฎาคม 2561
3826 ลย 78101/354 หนังสือรับรองเงินเดือน นายธนภัทร เอกตาแสง 13 กรกฎาคม 2561
3825 ลย 0032.006/2752 ส่งสรุปผลคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลย ปีการศึกษา2562 13 กรกฎาคม 2561
3824 ลย79301/274 หนังสือรับรองที่ดินทำกินส่วนบุคคล 13 กรกฎาคม 2561
3823 ลย 76701/467 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 13 กรกฎาคม 2561
3822 ลย52006/1820 ขอเชิญประฃุม 13 กรกฎาคม 2561
3821 ลย 76701/466 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 13 กรกฎาคม 2561
3820 ลย52006/1819 สรุปข้อเท็จจริงประกอบการยื่นอุทธรณ์ 13 กรกฎาคม 2561
3819 ลย 78101/353 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 กรกฎาคม 2561
3818 ลย 78101/352 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 กรกฎาคม 2561
3817 ลย 78101/351 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 กรกฎาคม 2561
3816 ลย 78101/350 ชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป เลขที่ 66/2561 12 กรกฎาคม 2561
3815 ลย 78101/349 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องตัดถนนคอนกรีต 12 กรกฎาคม 2561
3814 ลย52001/1817 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการขุดลอกคลองบุ่งแสนฮาด ชุมชนบ้านติ้วฯ 12 กรกฎาคม 2561
3813 ลย 0032.015/2744 ส่งตัวแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 กรกฎาคม 2561
3812 ลย 0032.001.1/2743 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 12 กรกฎาคม 2561
3811 ลย 76701/464 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 12 กรกฎาคม 2561
3810 ลย 76701/463 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 12 กรกฎาคม 2561
3809 ลย 0032.001.2/2738 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3808 ลย 0032.001.2/2737 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3807 ลย 0032.001.2/2736 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3806 ลย 0032.001.2/2735 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3805 ลย 0032.001.2/2734 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3804 ลย 0032.001.2/2733 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3803 ลย 0032.001.2/2732 ส่งใบเสร็จ 12 กรกฎาคม 2561
3802 ลย52001/1814 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 12 กรกฎาคม 2561
3801 ลย52001/1813 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 12 กรกฎาคม 2561
3800 ลย52001/1812 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 12 กรกฎาคม 2561
3799 ลย52001/1811 ขอความอนุเคราะห์กำลังพล 12 กรกฎาคม 2561
3798 ลย 72501.1/411 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครู 12 กรกฎาคม 2561
3797 ลย52001/1810 ขอความอนเคราะห์กำลังพล 12 กรกฎาคม 2561
3796 ลย 78101/347 แจ้งให้บุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. 11 กรกฎาคม 2561
3795 ลย 78101/346 แจ้งเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อปพร. 11 กรกฎาคม 2561
3794 ลย 0023.2/327 ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 กรกฎาคม 2561
3793 ลย 0032.015/2730 การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 11 กรกฎาคม 2561
3792 ลย52005/1809 ขอส่งบัญชีสรุปผลการพัฒนาพนักงานครูเทศก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 11 กรกฎาคม 2561
3791 ลย 0032.001.1/2724 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 11 กรกฎาคม 2561
3790 ลย52004/1808 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 11 กรกฎาคม 2561
3789 ลย52001/1807 ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรขนาดใหญ่ (รถแบคโฮ คอยาว) 11 กรกฎาคม 2561
3788 ลย52002/1806 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 11 กรกฎาคม 2561
3787 ลย52002/1804 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 11 กรกฎาคม 2561
3786 ลย 0032.001.1/2715 สรุปผลการตรวจเยี่ยมแนะนำแผงจำหน่ายอาหารไม่ให้ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในงานเลยนิยม นิยมเลย 11 กรกฎาคม 2561
3785 ลย52005/1802 ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา 11 กรกฎาคม 2561
3784 ลย52002/1799 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3783 ลย52002/1796 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3782 ลย52002/1795 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3781 ลย52002/1794 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3780 ลย52002/1793 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3779 ลย52002/1792 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3778 ลย52002/1791 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3777 ลย52002/1789 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2561
3776 ลย52001/1788 ขอให้วินิจฉัยข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 11 กรกฎาคม 2561
3775 ลย 0032.007/2704 ขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 10 กรกฎาคม 2561
3774 ลย 78101/345 ส่งงบการเงินประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2561 10 กรกฎาคม 2561
3773 ลย52001/1787 ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรขนาดใหญ่ 10 กรกฎาคม 2561
3772 ลย52001/1786 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 กรกฎาคม 2561
3771 ลย52001/1785 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 10 กรกฎาคม 2561
3770 ลย 0032.006/2702 แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ 10 กรกฎาคม 2561
3769 ลย 76702/462 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 10 กรกฎาคม 2561
3768 ลย 76702/461 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 10 กรกฎาคม 2561
3767 ลย75401/139 อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 10 กรกฎาคม 2561
3766 ลย 78101/344 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 10 กรกฎาคม 2561
3765 ลย 78101/343 รายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 10 กรกฎาคม 2561
3764 ลย 78101/342 รายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 10 กรกฎาคม 2561
3763 ลย52004/1782 ขอข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 10 กรกฎาคม 2561
3762 ลย52004/1781 ขอข้อมูลเพื่อทำการชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 10 กรกฎาคม 2561
3761 ลย 78101/341 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และนัดเรียนเข้าร่วมอบรม 10 กรกฎาคม 2561
3760 ลต(ลย)0002/230 การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 9 กรกฎาคม 2561
3759 ลย 78101/340 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ใฉน แก้วชูฟอง 10 กรกฎาคม 2561
3758 ลย 78101/339 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา อุทิศ ขันทะคีรี 10 กรกฎาคม 2561
3757 ลย52005/1780 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล 10 กรกฎาคม 2561
3756 ลย 0032.006/2694 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 10 กรกฎาคม 2561
3755 ลย52001/1779 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 10 กรกฎาคม 2561
3754 ลย52001/1778 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทต.บัวบาน) 10 กรกฎาคม 2561
3753 ลย52001/1777 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 9 กรกฎาคม 2561
3752 ลย52002/1774 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 9 กรกฎาคม 2561
3751 ลย 76701/460 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 9 กรกฎาคม 2561
3750 ลย 79102/315 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 9 กรกฎาคม 2561
3749 ลย 0008.01/2495 ส่งสรุปงบเดีอนวันลา 9 กรกฎาคม 2561
3748 ลย72501.3/410 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 9 กรกฎาคม 2561
3747 ลย 78101/338 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน 2561 9 กรกฎาคม 2561
3746 ลย 78101/337 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน 9 กรกฎาคม 2561
3745 ลย 78101/336 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน 2561 9 กรกฎาคม 2561
3744 ลย 78101/335 ส่งสำเนาข้อบัญญัติตำบลองค์การส่วนตำบลโคกใหญ่ที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 9 กรกฎาคม 2561
3743 ลย52001/1771 ขอติดตามผลการพิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 9 กรกฎาคม 2561
3742 ลย 78101/334 หนังสือรับรองเงินเดือน นายณรภัทร กันหาวรรณะ 9 กรกฎาคม 2561
3741 ลย 78101/333 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ8 9 กรกฎาคม 2561
3740 ลย 72501.1/409 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 9 กรกฎาคม 2561
3739 ลย 72501.1/408 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 9 กรกฎาคม 2561
3738 ลย 72501.1/407 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 9 กรกฎาคม 2561
3737 ลย 72501.1/406 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย 9 กรกฎาคม 2561
3736 ลย 0032.001.1/2679 ขออนุมัติลากิจส่วนตัว(นพ.วิวรรธน์ฯ) 9 กรกฎาคม 2561
3735 ลย52006/1770 แจ้งข้อมูลพื้นฐานทั่วไปศูนย์ยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเลย 9 กรกฎาคม 2561
3734 ลย 76701/459 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสำรวย ยงเพ็ชร 6 กรกฎาคม 2561
3733 ลย 76701/458 หนังสือรับรองเงินเดือน นายโก้ โพธิ์หา 6 กรกฎาคม 2561
3732 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2677 โครงการยิ้มสวยเสียงใส 6 กรกฎาคม 2561
3731 ลย52006/1769 คำชี้แจงคำสั่งทางปกครอง 6 กรกฎาคม 2561
3730 ลย52002/1767 แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 6 กรกฎาคม 2561
3729 ลย 75001.1สำนักปลัด/228 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานจ้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 6 กรกฎาคม 2561
3728 ลย 0032.010/2676 ให้ส่งหลักฐานประเมิน ITA 6 กรกฎาคม 2561
3727 ลย52001/1765 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 กรกฎาคม 2561
3726 ลย77202/428 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) 6 กรกฎาคม 2561
3725 ลย 78101/332 ขอยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 6 กรกฎาคม 2561
3724 ลย52003/1764 การดำเนินกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" จังหวัดเลย 6 กรกฎาคม 2561
3723 ลย 0032.006/2675 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 6 กรกฎาคม 2561
3722 ลย52003/1763 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 6 กรกฎาคม 2561
3721 ลย52004/1762 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างที่ปรึกษาดำเนินศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบการบริหารจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับปริมาณและสภาพพื้นที่บริเวณที่กำจัดมูลฝอยฯ 6 กรกฎาคม 2561
3720 ลย52002/1761 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 6 กรกฎาคม 2561
3719 ลย 75001/226 แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 6 กรกฎาคม 2561
3718 ลย52005/1759 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ฝึกซ้อมกรีฑา 6 กรกฎาคม 2561
3717 ลย75402/218 ข้อมูล รายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 6 กรกฎาคม 2561
3716 ลย 0032.001.3/2663 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 6 กรกฎาคม 2561
3715 ลย 0032.001.1/2662 ขอความร่วมมือในการตรวจเยี่ยม รพ.สต.และศูนย์เด็กเล็กในการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ2 6 กรกฎาคม 2561
3714 ลย52006/1755 การจดทะเบียนพาณิชย์ 6 กรกฎาคม 2561
3713 ลย 0032.001.1/2642 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 5 กรกฎาคม 2561
3712 ลย52005/1754 ขอความอนุเคราะห์ยืมฆ้องเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 5 กรกฎาคม 2561
3711 ลย52005/1753 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม 2561
3710 ลย 78101/331 หนังสือรับรองเงินเดือน น.ส นงนุช 5 กรกฎาคม 2561
3709 ลย 78101/330 หนังสือรับรองเงินเดือน นายอุทิศ 5 กรกฎาคม 2561
3708 ลย 78101/329 หนังสือรับรองเงินเดือน นางใฉน 5 กรกฎาคม 2561
3707 ลย 78101/328 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิภารัตน์ 5 กรกฎาคม 2561
3706 ลย 72501.1/399 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 กรกฎาคม 2561
3705 ลย 72501.1/398 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 กรกฎาคม 2561
3704 ลย 72501.1/397 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 กรกฎาคม 2561
3703 ลย 72501.1/396 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 กรกฎาคม 2561
3702 ลย77201/425 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ เดือนกรกฎาคม2561) 5 กรกฎาคม 2561
3701 ลย 76702/454 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 5 กรกฎาคม 2561
3700 ลย 76702/453 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 5 กรกฎาคม 2561
3699 ลย 76702/452 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 5 กรกฎาคม 2561
3698 ลย 76702/449 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 5 กรกฎาคม 2561
3697 ลย 76702/448 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 5 กรกฎาคม 2561
3696 ลย52005/1749 รายงานการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 กรกฎาคม 2561
3695 ลย52005/1748 รายงานการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 กรกฎาคม 2561
3694 ลย52003/1747 เสียงดังและกลิ่นรบกวน 4 กรกฎาคม 2561
3693 ลย52003/1746 เสียงดังและกลิ่นรบกวน 4 กรกฎาคม 2561
3692 ลย52003/1745 เสียงดังจากการประกอบกิจการ 4 กรกฎาคม 2561
3691 ลย52003/1744 เสียงดังจากการประกอบกิจการ 4 กรกฎาคม 2561
3690 ลย 78101/327 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 กรกฎาคม 2561
3689 ลย 0023.2/324 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 4 กรกฎาคม 2561
3688 ลย 0023.2/323 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 4 กรกฎาคม 2561
3687 ลย 0023.2/322 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 4 กรกฎาคม 2561
3686 ลย52003/1741 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 4 กรกฎาคม 2561
3685 ลย52003/1740 การดำเนินโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 4 กรกฎาคม 2561
3684 ลย52003/1739 ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ 4 กรกฎาคม 2561
3683 ลย52003/1738 การดำเนินโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 4 กรกฎาคม 2561
3682 ลย 78101/326 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 กรกฎาคม 2561
3681 ลย 75001/219 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 4 กรกฎาคม 2561
3680 ลย 72501.1/393 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 4 กรกฎาคม 2561
3679 ลย 72501.1/392 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 4 กรกฎาคม 2561
3678 ลย 72501.1/391 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 4 กรกฎาคม 2561
3677 ลย 75001/218 ขออนุมัติจ่ายเงินสำรองสะสม 4 กรกฎาคม 2561
3676 ลย 71801/315 ขอปรับความเหมาะสมการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองตากล้า หมู่ 16 บ้านลาดเหนือ 4 กรกฎาคม 2561
3675 ลย52004/1727 รายงานผลการดำเนินการติดตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 4 กรกฎาคม 2561
3674 ลย 78101/325 ขออนุญาตตัดต้นไม้ริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2115 4 กรกฎาคม 2561
3673 ลย 78101/324 แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ส่องสว่าง 4 กรกฎาคม 2561
3672 ลย 0032.001.3/2602 ขอย้ายข้าราชการ 4 กรกฎาคม 2561
3671 ลย 0032.006/2601 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 4 กรกฎาคม 2561
3670 ลย52001/1724 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 4 กรกฎาคม 2561
3669 ลย 78101/323 หนังสือรับรองเงินเดือน นฤมล 3 กรกฎาคม 2561
3668 ลย 78101/322 หนังสือรับรองเงินเดือน ธนภัทร เอกตาแสง 3 กรกฎาคม 2561
3667 ลย 78101/321 หนังสือรับรองเงินเดือน อัตทชัย 3 กรกฎาคม 2561
3666 ลย 78101/320 หนังสือรับรองเงินเดือน ทิพยา ศรีบุรินทร์ 3 กรกฎาคม 2561
3665 ลย52001/1723 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 3 กรกฎาคม 2561
3664 ลย77202/422 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 3 กรกฎาคม 2561
3663 ลย52001/1721 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 3 กรกฎาคม 2561
3662 ลย52001/1720 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 กรกฎาคม 2561
3661 ลย52001/1719 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 กรกฎาคม 2561
3660 ลย52001/1718 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 กรกฎาคม 2561
3659 ลย52001/1717 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 3 กรกฎาคม 2561
3658 ลย52001/1716 ขอติดตามผลการพิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 3 กรกฎาคม 2561
3657 ลย 78101/319 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 กรกฎาคม 2561
3656 ลย 78401/126 ส่งงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 3 กรกฎาคม 2561
3655 ลย 76701/447 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3 กรกฎาคม 2561
3654 ลย 76701/446 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3 กรกฎาคม 2561
3653 ลย52001/1715 การโอนพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3652 ลย52005/1714 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3651 ลย52005/1713 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 3 กรกฎาคม 2561
3650 ลย52005/1712 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก 3 กรกฎาคม 2561
3649 ลย52006/1711 แจ้งการใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับการศึกษาบุตร 3 กรกฎาคม 2561
3648 ลย52005/1710 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 3 กรกฎาคม 2561
3647 ลย52005/1709 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 3 กรกฎาคม 2561
3646 ลย52005/1708 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 3 กรกฎาคม 2561
3645 ลย52001/1707 การโอนพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3644 ลย52006/1706 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 3 กรกฎาคม 2561
3643 ลย52006/1705 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 3 กรกฎาคม 2561
3642 ลย52006/1704 เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลย 3 กรกฎาคม 2561
3641 ลย52006/1703 ขอทราบสภานภาพการเป็นบุคคลล้มละลาย 3 กรกฎาคม 2561
3640 ลย52006/1702 รายงานผลคดีและขอความเห็นชอบในการอุทธรณ์ 3 กรกฎาคม 2561
3639 ลย52006/1701 การดำเนินคดีปกครอง 3 กรกฎาคม 2561
3638 ลย52001/1700 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3637 ลย52001/1697 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3636 ลย52001/1695 การย้ายพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3635 ลย52001/1693 การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งและสังกัดพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2561
3634 ลย75402/210 ขอส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 2 กรกฎาคม 2561
3633 ลย 78101/318 ขอยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 2 กรกฎาคม 2561
3632 ลย 78101/317 ขอยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 2 กรกฎาคม 2561
3631 ลย 78101/316 ขอยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 2 กรกฎาคม 2561
3630 ลย 76701/445 รายงานข้อมูลที่อาศัยของประชาชน 2 กรกฎาคม 2561
3629 ลย 76701/444 เเจ้งการเสียชีวิตของผุ้สูงอายุในพื้นที่ 2 กรกฎาคม 2561
3628 ลย 0032.001.1/2569 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 2 กรกฎาคม 2561
3627 ลย 0023.2/317 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานนิติการ เพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2 กรกฎาคม 2561
3626 ลย52001/1690 การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. 2 กรกฎาคม 2561
3625 ลย 76701/443 เเจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องทั่วไป 2 กรกฎาคม 2561
3624 ลย 76701/442 ขอความร่วมมือให้ดำเนินการรื้อถอนเสาปูนและซ่อมเเซมทางถนนให้กลับสู่สภาพเดิม 2 กรกฎาคม 2561
3623 ลย 76702/441 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 2 กรกฎาคม 2561
3622 ลย 78101/315 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 2 กรกฎาคม 2561
3621 ลย52004/1675 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 29 มิถุนายน 2561
3620 ลย52004/1674 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนฯ 29 มิถุนายน 2561
3619 ลย52004/1673 ขอแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าของ อปท. 29 มิถุนายน 2561
3618 ลย 78101/314 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์การประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ฯ 29 มิถุนายน 2561
3617 ลย 78101/313 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท บางกอกเรดิโอ ทีเอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 29 มิถุนายน 2561
3616 ลย52005/1672 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 29 มิถุนายน 2561
3615 ลย52005/1671 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 29 มิถุนายน 2561
3614 ลย52001/1669 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 29 มิถุนายน 2561
3613 ลย 0023.2/314 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 29 มิถุนายน 2561
3612 ลย 0032.006/2556 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 29 มิถุนายน 2561
3611 ลย 0032.006/2555 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 29 มิถุนายน 2561
3610 ลย 0032.006/2554 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 29 มิถุนายน 2561
3609 ลย77202/411 แจ้งให้มาทำสัญญาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายนายวิ สอนชาติ หมู่ 4 29 มิถุนายน 2561
3608 ลย 78401/123 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝาดธนาคาร 29 มิถุนายน 2561
3607 ลย 78401/122 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 29 มิถุนายน 2561
3606 ลย 78101/312 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561
3605 ลย52003/1668 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ตามโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 29 มิถุนายน 2561
3604 ลย52003/1667 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ตามโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 29 มิถุนายน 2561
3603 ลย 78101/311 รายงานการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 29 มิถุนายน 2561
3602 ลย 0023.2/312 การแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มิถุนายน 2561
3601 ลย 0032.007/2536 แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคไข้เลือดออก 28 มิถุนายน 2561
3600 ลย52001/1660 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 28 มิถุนายน 2561
3599 ลย52001/1659 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 28 มิถุนายน 2561
3598 ลย52001/1658 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.หนองคาย) 28 มิถุนายน 2561
3597 ลย 76701/434 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวาสนา คำเเพงเเก้ว 28 มิถุนายน 2561
3596 ลย 76701/433 หนังสือรับรองเงินเดือน นายชัยวัฒน์ คำมุงคุณ 28 มิถุนายน 2561
3595 ลย 76701/432 หนังสือรับรองเงินเดือน นางจริญญา วิมลอักษร 28 มิถุนายน 2561
3594 ลย 76703/431 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 28 มิถุนายน 2561
3593 ลย77202/410 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สายรอบหมู่บ้าน หมู่ 10 28 มิถุนายน 2561
3592 ลย 72501.1/387 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 28 มิถุนายน 2561
3591 ลย 72501.1/386 ขอส่งสำเนาคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุ 28 มิถุนายน 2561
3590 ลย52004/1657 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 28 มิถุนายน 2561
3589 ลย 72501.1/385 ขอส่งสำเนาคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุ 28 มิถุนายน 2561
3588 ลย 0032.007/2518 ขอส่งสรุปผลการดำเนินงาน 28 มิถุนายน 2561
3587 ลย 0023.2/311 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 28 มิถุนายน 2561
3586 ลย 0032.001.3/2506 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย หจก.โฮมแคร์ 2561 27 มิถุนายน 2561
3585 ลย 75001/195 รายงานข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 27 มิถุนายน 2561
3584 ลย 72501.1/383 ส่งแบบสำรวจข้อมุลการดำเนินโครงการสัตย์ปลอดโรค คนปลอยภัย จากโลกพิษสุนัขบ้า 27 มิถุนายน 2561
3583 ลย52002/1650 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 27 มิถุนายน 2561
3582 ลย52005/1649 ส่งเงินสมาชิก กสจ. (ลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองเลย) 27 มิถุนายน 2561
3581 ลย 72501.1/382 โครงการอบรมวักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย 27 มิถุนายน 2561
3580 ลย 0032.006/2500 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 27 มิถุนายน 2561
3579 ลย 0032.006/2498 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 27 มิถุนายน 2561
3578 ลย 76701/429 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 27 มิถุนายน 2561
3577 ลย 76701/428 สรุปข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 27 มิถุนายน 2561
3576 ลย75401/121 แบบตอบรับแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย 27 มิถุนายน 2561
3575 ลย 76703/427 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการโครงการตามปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 มิถุนายน 2561
3574 ลย 0023.3/306 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 26 มิถุนายน 2561
3573 ลย52005/1645 ส่งเงินชำระค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ 26 มิถุนายน 2561
3572 ลย52005/1644 ส่งเงินชำระค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ 26 มิถุนายน 2561
3571 ลย52005/1643 ส่งเงินรายศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เทศบาลเมืองเลย 26 มิถุนายน 2561
3570 ลย 78101/310 การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒาเด็กเล็ก 26 มิถุนายน 2561
3569 ลย 78101/309 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และสารสนเทศทางการศึกษา 26 มิถุนายน 2561
3568 ลย 78101/308 ส่งงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 26 มิถุนายน 2561
3567 ลย 78101/307 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 26 มิถุนายน 2561
3566 ลย 78101/306 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรครูฝึก จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. 26 มิถุนายน 2561
3565 ลย52004/1639 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 26 มิถุนายน 2561
3564 ลย52001/1635 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 มิถุนายน 2561
3563 ลย52001/1634 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2561 26 มิถุนายน 2561
3562 ลย52001/1632 ส่งข้อมูลเครดิต (Credit BureauX 26 มิถุนายน 2561
3561 ลย 78101/305 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 มิถุนายน 2561
3560 ลย77202/387 ขอชี้แจงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย ตามรายงานการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือฯ 26 มิถุนายน 2561
3559 ลย52005/1631 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนักงานกองการศึกษา) 26 มิถุนายน 2561
3558 ลย52005/1630 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนักงานครูเทศบาล) 26 มิถุนายน 2561
3557 ลย 76702/425 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 26 มิถุนายน 2561
3556 ลย 78401/121 เช็คธนาคาร 26 มิถุนายน 2561
3555 ลย52003/1629 ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินเพิ่ม ต่อหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าตลาดสด 26 มิถุนายน 2561
3554 ลย52001/1628 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 26 มิถุนายน 2561
3553 ลย 76703/424 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ 26 มิถุนายน 2561
3552 ลย 0032.001.1/2487 ส่งรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการ รพ.อาหารปลอดภัย 26 มิถุนายน 2561
3551 ลย 79102/302 ตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินค่าบำรุงการศึกษาบุตร 26 มิถุนายน 2561
3550 ลย 78101/304 หนังสือรับรองเงินเดือน 26 มิถุนายน 2561
3549 ลย 78101/303 หนังสือรับรองเงินเดือน 26 มิถุนายน 2561
3548 ลย 78101/302 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
3547 ลย 0032.007/2485 ส่งแบบสอบสวนผู้ป่วยAFP 26 มิถุนายน 2561
3546 ลย 0032.007/2483 ขอยกเลิกการประชุม 26 มิถุนายน 2561
3545 ลย 0013/1 ขอเชิญร่วมเป้นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับจังหวัดเลย 26 มิถุนายน 2561
3544 ลย52006/1627 ร้องทุกช์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย 26 มิถุนายน 2561
3543 ลย52002/1625 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 25 มิถุนายน 2561
3542 ลย 0032.007/2478 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 25 มิถุนายน 2561
3541 ลย52002/1622 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 25 มิถุนายน 2561
3540 ลย52002/1621 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 25 มิถุนายน 2561
3539 ลย52002/1620 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 25 มิถุนายน 2561
3538 ลย52002/1619 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 25 มิถุนายน 2561
3537 ลย52002/1618 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 25 มิถุนายน 2561
3536 ลย52002/1617 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 25 มิถุนายน 2561
3535 ลย52002/1616 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 25 มิถุนายน 2561
3534 ลย 0032.001.1/2476 แจ้งผลการพิจารณาการขอเข้าพักอาคารบ้านพักราชการ 25 มิถุนายน 2561
3533 ลย 78101/301 ขอเชิญประชุม โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลโคกใหญ่ 25 มิถุนายน 2561
3532 ลย 0032.001.3/2475 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 25 มิถุนายน 2561
3531 ลย52008/1611 ขอคัดค้านการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 25 มิถุนายน 2561
3530 ลย77202/385 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสีดา หมู่ที่ 6 25 มิถุนายน 2561
3529 ลย 0032.003/2470 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561
3528 ลย 0032.003/2469 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 25 มิถุนายน 2561
3527 ลย 76703/419 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้าง / ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนน ทางหลวงท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) 25 มิถุนายน 2561
3526 ลย52005/1610 ขอรายงานการสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน ประจำปี ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561
3525 ลย52005/1609 รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561
3524 ลย 72501.1/378 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 25 มิถุนายน 2561
3523 ลย 72501.1/377 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 25 มิถุนายน 2561
3522 ลย 72501.1/376 ส่งเช็คชำระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการ 25 มิถุนายน 2561
3521 ลย 0032.001.1/2460 ขออนุมัติไปราชการ 25 มิถุนายน 2561
3520 ลย 78101/300 ขอแจ้งการเปิดบัญชีของผู้ได้รับเบี้ยความพิการ 25 มิถุนายน 2561
3519 ลย52001/1604 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.มหาสารคาม) 25 มิถุนายน 2561
3518 ลย 0032.013/2458 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุเดือดร้อนรำคาญจากโรงงานรับซื้อยางก้อน 22 มิถุนายน 2561
3517 ลย 0034/440 เชิญเป็นวิทยากร 22 มิถุนายน 2561
3516 ลย 0034/439 ขอเชิญเป็นวิทยากร 22 มิถุนายน 2561
3515 ลย79301/253 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 22 มิถุนายน 2561
3514 ลย 0032.001.3/2457 ขอแก้ไขรหัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ในระบบ e-GP มากกว่า 1 แห่ง 22 มิถุนายน 2561
3513 ลย 0032.001.3/2456 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านผลเจริญ) 22 มิถุนายน 2561
3512 ลย52001/1603 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 มิถุนายน 2561
3511 ลย79301/252 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 22 มิถุนายน 2561
3510 ลย73401.3 /392 ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ 22 มิถุนายน 2561
3509 ลย 72501.1/375 การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน 22 มิถุนายน 2561
3508 ลย 72501.1/374 ขอนำส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ 22 มิถุนายน 2561
3507 ลย 75001/194 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 22 มิถุนายน 2561
3506 ลย 78101/299 ขอความอนุเคราะห์โถส้วมให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 22 มิถุนายน 2561
3505 ลย 72501.1/373 แจ้งให้หยุดดำเนินงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภคสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 22 มิถุนายน 2561
3504 ลย52006/1602 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการ 22 มิถุนายน 2561
3503 ลย 78101/298 การคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร 22 มิถุนายน 2561
3502 ลย 78101/297 ขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบลช่วยราชการ 22 มิถุนายน 2561
3501 ลย 78101/296 รายงานการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 22 มิถุนายน 2561
3500 ลย52005/1600 ขอความอนุเคราะห์ให้นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 22 มิถุนายน 2561
3499 ลย52005/1599 ขอความอนุเคราะห์ให้นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 22 มิถุนายน 2561
3498 ลย52005/1598 ขอความอนุเคราะห์ให้นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 22 มิถุนายน 2561
3497 ลย 76701/418 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้านละสองเเสน) 22 มิถุนายน 2561
3496 ลย 75001/194 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ 22 มิถุนายน 2561
3495 ลย52005/1597 ขอความช่วยเหลือ 22 มิถุนายน 2561
3494 ลย 0032.001.3/2448 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 22 มิถุนายน 2561
3493 ลย 0032.001.2/2447 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 มิถุนายน 2561
3492 ลย 0032.001.2/2445 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 มิถุนายน 2561
3491 ลย 0032.001.2/2443 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 มิถุนายน 2561
3490 ลย 0032.001.2/2442 ส่งในเสร็จรับเงิน 22 มิถุนายน 2561
3489 ลย 0032.001.2/2441 ใบสำคัญรับเงิน 22 มิถุนายน 2561
3488 ลย 72401/372 การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน 22 มิถุนายน 2561
3487 ลย 76702/415 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวรรณรบ ชาวนาแปน 22 มิถุนายน 2561
3486 ลย 0005/29 ขอความอนุเคราะห์ประฃาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาเเละผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้สูงอายุ 2561 21 มิถุนายน 2561
3485 ลย 0005/28 ขอความอนุเคราะห์ประฃาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาเเละผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้สูงอายุ 2561 21 มิถุนายน 2561
3484 ลย 76701/414 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 21 มิถุนายน 2561
3483 ลย52002/1591 การประมูลซื้อรถขุดตักตีนตะขาบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 21 มิถุนายน 2561
3482 ลย52002/1588 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 21 มิถุนายน 2561
3481 ลย52001/1587 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 21 มิถุนายน 2561
3480 ลย52002/1586 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 21 มิถุนายน 2561
3479 ลย52002/1585 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 21 มิถุนายน 2561
3478 ลย52002/1584 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 21 มิถุนายน 2561
3477 ลย52002/1583 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 21 มิถุนายน 2561
3476 ลย52002/1582 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 21 มิถุนายน 2561
3475 ลย52002/1581 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 21 มิถุนายน 2561
3474 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2440 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 21 มิถุนายน 2561
3473 ลย 0032.006/2439 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 21 มิถุนายน 2561
3472 ลย 0032.006/2438 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 21 มิถุนายน 2561
3471 ลย 0032.006/2437 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 21 มิถุนายน 2561
3470 ลย 0032.006/2436 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 21 มิถุนายน 2561
3469 ลย 0032.006/2435 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 21 มิถุนายน 2561
3468 ลย 0032.006/2434 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 21 มิถุนายน 2561
3467 ลย 0032.006/2433 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 21 มิถุนายน 2561
3466 ลย 0032.006/2432 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 21 มิถุนายน 2561
3465 ลย 0032.006/2431 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 21 มิถุนายน 2561
3464 ลย 0032.006/2430 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 21 มิถุนายน 2561
3463 ลย52002/1580 ส่งสำเนาสัญญา 21 มิถุนายน 2561
3462 ลย52001/1577 ส่งใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผุ้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล 21 มิถุนายน 2561
3461 ลย52001/1576 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 21 มิถุนายน 2561
3460 ลย72501.3/370 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการสำรวจวิเคราะห์และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 21 มิถุนายน 2561
3459 ลย 0032.001.1/2423 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเลย 21 มิถุนายน 2561
3458 ลย 72501.1/369 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 21 มิถุนายน 2561
3457 ลย 79102/296 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561
3456 ลย 79102/295 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 21 มิถุนายน 2561
3455 ลย 79102/294 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 21 มิถุนายน 2561
3454 ลย 78101/295 ขออนุญาตต่อทะเบียนและขอยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 21 มิถุนายน 2561
3453 ลย 79102/293 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561
3452 ลย 78101/294 รายงานการตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบประปาหมู่บ้าน 21 มิถุนายน 2561
3451 ลย 0032.001.3/2415 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (บ.ร่วมใจเจริญยนต์) 21 มิถุนายน 2561
3450 ลย 79102/292 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561
3449 ลย 78101/293 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 21 มิถุนายน 2561
3448 ลย 78101/292 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 21 มิถุนายน 2561
3447 ลย 76702/411 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 21 มิถุนายน 2561
3446 ลย52003/1574 ขอเชิญร่วมประชุมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษขยะ 21 มิถุนายน 2561
3445 ลย 78101/291 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 21 มิถุนายน 2561
3444 ลย 76702/410 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 21 มิถุนายน 2561
3443 ลย 0032.007/2405 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้หวัดใหญ่ 20 มิถุนายน 2561
3442 ลย 0032.006/2395 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 20 มิถุนายน 2561
3441 ลย 0032.006/2394 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2562 20 มิถุนายน 2561
3440 ลย 0032.001.1/2393 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 20 มิถุนายน 2561
3439 ลย 0032.006/2392 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2561 20 มิถุนายน 2561
3438 ลย 0032.001.1/2391 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 20 มิถุนายน 2561
3437 ลย 0032.001.1/2390 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 20 มิถุนายน 2561
3436 ลย 75001/193 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)อบต.นาแขม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 20 มิถุนายน 2561
3435 ลย 76702/409 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 20 มิถุนายน 2561
3434 ลย 0032.015/2386 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการคุ้มครองและา่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ 20 มิถุนายน 2561
3433 ลย 75001/192 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มิถุนายน 2561
3432 ลย 0032.201.1.01/35 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 20 มิถุนายน 2561
3431 ลย 0032.201.1.01/34 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 20 มิถุนายน 2561
3430 ลย 76702/408 รายงานใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 20 มิถุนายน 2561
3429 ลย52001/1568 ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะหมู่ 20 มิถุนายน 2561
3428 ลย 0132/2270 การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 20 มิถุนายน 2561
3427 ลย72501.3/367 ขอเชิญประชุม 19 มิถุนายน 2561
3426 ลย52004/1566 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขแบบแปลนก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองระยะที่ 1 จังหวัดเลย 19 มิถุนายน 2561
3425 ลย 0032.015/2373 ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม 19 มิถุนายน 2561
3424 ลย52001/1563 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 มิถุนายน 2561
3423 ลย52001/1562 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 19 มิถุนายน 2561
3422 ลย77201/371 รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561ครั้งที่ 3/2561 19 มิถุนายน 2561
3421 ลย 0032.001.2/2372 ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญประกอบการจ่ายเงิน 19 มิถุนายน 2561
3420 ลย 0032.201.1.01/32 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 19 มิถุนายน 2561
3419 ลย77201/370 หนังสือรับรองเงินเดือน 19 มิถุนายน 2561
3418 ลย77202/369 แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Inkjet 19 มิถุนายน 2561
3417 ลย 0032.001.1/2371 ขอรับการสนบสนุนบุคลากรร่วมงาน"เลยนิยม นิยมเลย" (Thai Loei 4.0) 19 มิถุนายน 2561
3416 ลย 0032.015/2369 ส่งสรุปการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยฯ 19 มิถุนายน 2561
3415 ลย 72501.1/366 ขอความอุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ฝ้าย 19 มิถุนายน 2561
3414 ลย77201/368 หนังสือรับรองเงินเดือน 19 มิถุนายน 2561
3413 ลย 0032.201.1.01/31 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 19 มิถุนายน 2561
3412 ลย 0032.201.1.01/30 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำบุญครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลเลย 19 มิถุนายน 2561
3411 ลย77202/367 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด หมู่ 8 19 มิถุนายน 2561
3410 ลย52006/1561 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้สูนยืพัฒนาเด็กเล็ก 19 มิถุนายน 2561
3409 ลย 78101/290 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปทง 19 มิถุนายน 2561
3408 ลย52002/1560 โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลเมืองเลย 19 มิถุนายน 2561
3407 ลย 78101/289 โอนสับเปลี่ยนพนักงานส่วนตำบล 19 มิถุนายน 2561
3406 ลย52001/1559 ขออนุญาตในการใช้เสียงและจัดงานมหรสพฯ 19 มิถุนายน 2561
3405 ลย 75001/191 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 18 มิถุนายน 2561
3404 ลย 0034/429 ขอใช้ห้องประชุมศรีอรรถเมธี 18 มิถุนายน 2561
3403 ลย52004/1555 ส่งแผนและแบบรูปรายการก่อสร้างอาคาร 18 มิถุนายน 2561
3402 ลย 76702/404 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 18 มิถุนายน 2561
3401 ลย 78101/288 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมเครื่องพ่นหมอกควัน 18 มิถุนายน 2561
3400 ลย52001/1550 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 18 มิถุนายน 2561
3399 ลย 78101/287 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นหมอกควัน 18 มิถุนายน 2561
3398 ลย52002/1549 จัดส่งข้อมูลรายได้-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 มิถุนายน 2561
3397 ลย 0028/59 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย แจ้งการจัดการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 18 มิถุนายน 2561
3396 ลย77202/364 แจ้งลงนามในสัญญา ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมี่ยง 2 , หนองผือ 2 18 มิถุนายน 2561
3395 ลย52005/1547 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) 18 มิถุนายน 2561
3394 ลย52005/1546 การส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการปะรเมินรอบเดือน ต.ค. 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) 18 มิถุนายน 2561
3393 ลย 78101/286 ขอความอนุเคราะห์ขอคำปรึกษา แนะนำและให้ความรู้การนำเข้าแผนที่ภาษีระบบสารสนเทศ 18 มิถุนายน 2561
3392 ลย 0032.006/2352 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อ 18 มิถุนายน 2561
3391 ลย 76701/401 ส่งเเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 18 มิถุนายน 2561
3390 ลย 76702/400 โอนเงินค่าจ้าง เข้าบัญชี อบต.ศรีฐาน 18 มิถุนายน 2561
3389 ลย52005/1545 แจ้งการชำรุดของอาคารเรียนอยู่ระหว่างประกันสัญญาครั้งที่ 2 รร.ท.5 18 มิถุนายน 2561
3388 ลย52005/1544 แจ้งการชำรุดของอาคารเรียนอยู่ระหว่างประกันสัญญาครั้งที่ 2 รร.ท.4 18 มิถุนายน 2561
3387 ลย 76701/399 การขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา พ.ศ. 2561 18 มิถุนายน 2561
3386 ลย52005/1543 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานครูฯ 18 มิถุนายน 2561
3385 ลย52001/1542 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายกฯ)บุรีรัมย์ 18 มิถุนายน 2561
3384 ลย52001/1541 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 มิถุนายน 2561
3383 ลย 0032.003/2344 ขอเบิกค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 15 มิถุนายน 2561
3382 ลย 0032.003/2343 ขอเบิกค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 15 มิถุนายน 2561
3381 ลย 0032.003/2342 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 15 มิถุนายน 2561
3380 ลย 0032.007/2341 ขอเชิญวิทยากรและขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม 15 มิถุนายน 2561
3379 ลย 0032.007/2340 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 15 มิถุนายน 2561
3378 ลย 0032.007/2339 ขอความร่วมมือตรวจเสมหะโดยวิธีGene xpert 15 มิถุนายน 2561
3377 ลย 78101/285 สำรวจข้อมูลการรวบรวมและการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย 15 มิถุนายน 2561
3376 ลย 78101/284 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 15 มิถุนายน 2561
3375 ลย 78101/283 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 15 มิถุนายน 2561
3374 ลย 72501.1/365 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15 มิถุนายน 2561
3373 ลย 72501.1/364 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15 มิถุนายน 2561
3372 ลย 72501.1/363 แจ้งกำหนดการฝึกดับเพลิงและซ้อมอพหนีไฟ 15 มิถุนายน 2561
3371 ลย52006/1540 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 มิถุนายน 2561
3370 ลย52001/1539 ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 14 มิถุนายน 2561
3369 ลย52005/1538 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 14 มิถุนายน 2561
3368 ลย52002/1537 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 14 มิถุนายน 2561
3367 ลย 73201/405 การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีกลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 14 มิถุนายน 2561
3366 ลย52001/1534 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 14 มิถุนายน 2561
3365 ลย 72501.1/362 ขอส่งรายงานการประเมินคุณภาพศึกษาในสถานศึกษา 14 มิถุนายน 2561
3364 ลย 73201/404 ขอส่งรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขป้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-2563 14 มิถุนายน 2561
3363 ลย 72501.1/361 บริจาคทุนการศึกษษแก่นักเรียนยากจน เรียนดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 14 มิถุนายน 2561
3362 ลย75401/120 ขอรายงานการสำรวจข้อมูลการรวบรวมและการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย 12 มิถุนายน 2561
3361 ลย 76701/397 ขอให้ชำระหนี้เศรษฐกิจชุมชน 14 มิถุนายน 2561
3360 ลย 72501.1/360 รายงานการจ้างพนักงานของเทศบาลตำบลธาตุ 14 มิถุนายน 2561
3359 ลย 72501.1/359 ขอความเห็นชอบขอจ้างพนักงานฯ 14 มิถุนายน 2561
3358 ลย 72501.1/358 ขออนุญาตนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าทำการภาษีและยกเว้นการเสียภาษี 14 มิถุนายน 2561
3357 ลย 78101/282 ของส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องการรับความช่วยเหลือ 14 มิถุนายน 2561
3356 ลย 78101/281 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ7 14 มิถุนายน 2561
3355 ลย52001/1527 ขอส่งตัวเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2561 14 มิถุนายน 2561
3354 ลย52005/1526 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 13 มิถุนายน 2561
3353 ลย52005/1525 ของบประมาณรายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม 13 มิถุนายน 2561
3352 ลย 78101/280 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติด 13 มิถุนายน 2561
3351 ลย 78101/279 รายงานการจัดทำแม่บทตาโปรแกรมแผนที่ภาษี 13 มิถุนายน 2561
3350 ลย52002/1524 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 13 มิถุนายน 2561
3349 ลย 72501.1/357 ขอข้อมูลระวางที่ดิน สปก.4-01 13 มิถุนายน 2561
3348 ลย 76701/393 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 13 มิถุนายน 2561
3347 ลย 76701/392 การยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตร เทคนิคงานนิติการของ อปท. เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การพัฒนารายได้ การเงินการคลัง การพัสดุและข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 1 13 มิถุนายน 2561
3346 ลย 0032.015/2308 แจ้งเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยมาปฏิบัติราชการสสจ.เลย 13 มิถุนายน 2561
3345 ลย 0032.001.2/2307 ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2561 13 มิถุนายน 2561
3344 ลย 0032.001.3/2306 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน มณฑาทิพย์) 13 มิถุนายน 2561
3343 ลย52003/1520 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3342 ลย52003/1519 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3341 ลย52003/1518 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3340 ลย52003/1517 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3339 ลย52003/1516 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3338 ลย52003/1515 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3337 ลย52003/1514 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3336 ลย52003/1513 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3335 ลย 0032.007/2302 ส่งตรวจวิเคราะห์ไวรัสโปลิโอ 13 มิถุนายน 2561
3334 ลย 0032.007/2301 ส่งเกณฑ์ประเมินรับรองการปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรีย 13 มิถุนายน 2561
3333 ลย52003/1512 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3332 ลย 75001/190 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 13 มิถุนายน 2561
3331 ลย52003/1511 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3330 ลย52003/1510 ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมาาย 13 มิถุนายน 2561
3329 ลย 0032.003/2291 ขอให้ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพอ.สว. 12 มิถุนายน 2561
3328 ลย 0032.003/2290 การจัดทำแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ปีงบประมาณ๒๕๖๒ 12 มิถุนายน 2561
3327 ลย 0032.003/2289 การจัดทำแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ปีงบประมาณ๒๕๖๒ 12 มิถุนายน 2561
3326 ลย 0032.003/2288 ขอความเห็นชอบโครงการอนามัยผู้สูงอายุ พอ.สว.จังหวัดเลย ปีงบประมาณ๒๕๖๒ 12 มิถุนายน 2561
3325 ลย52001/1509 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 มิถุนายน 2561
3324 ลย 0032.001.1/2287 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 12 มิถุนายน 2561
3323 ลย 0118.4/2168 ขอคัดสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนครอบครัว 12 มิถุนายน 2561
3322 ลย 0032.001.3/2281 การตรวจสอบแบบแปลนและประมาณการก่อสร้าง 12 มิถุนายน 2561
3321 ลย 0032.001.3/2280 การตรวจสอบแบบแปลนและประมาณการก่อสร้าง 12 มิถุนายน 2561
3320 ลย 78401/101 ขอความอนุเคราะห์บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 12 มิถุนายน 2561
3319 ลย52005/1505 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ 12 มิถุนายน 2561
3318 ลย 76701/391 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้านละสองแสนบาท) 12 มิถุนายน 2561
3317 ลย 76701/390 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้านละสองแสนบาท) 12 มิถุนายน 2561
3316 ลย52005/1504 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 12 มิถุนายน 2561
3315 ลย52005/1503 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑ 12 มิถุนายน 2561
3314 ลย75401/114 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นพิธีกร "โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14" "กินหมากคะนัดไร่ม่วง เว้าภาษาถิ่น นุ่งซิ่นไทเลย" 6 มิถุนายน 2561
3313 ลย 76701/389 ขอให้ชำระหนี้เศรษฐกิจชุมชน นายฝั้น สีทาดี 12 มิถุนายน 2561
3312 ลย 72501.1/354 การแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มิถุนายน 2561
3311 ลย75401/114 ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ 7 มิถุนายน 2561
3310 ลย52001/1502 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 12 มิถุนายน 2561
3309 ลย 72501.1/353 ขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู็สูงอายุ (ศพอส.) 12 มิถุนายน 2561
3308 ลย52001/1499 การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน 12 มิถุนายน 2561
3307 ลย77202/357 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11 มิถุนายน 2561
3306 ลย 76701/384 รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 11 มิถุนายน 2561
3305 ลย 76701/383 ขอใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้านละสองเเสนบาท) 11 มิถุนายน 2561
3304 ลย 76701/382 ขอใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้านละสองเเสนบาท) 11 มิถุนายน 2561
3303 ลย 76702/381 โอนเงินเข้าบัญชี อบต.ศรีฐาน 11 มิถุนายน 2561
3302 ลย 79102/281 แจ้งลงนาในสัญญา จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายกักเก็บน้ำทางการเกษตร หมู่ที่1 11 มิถุนายน 2561
3301 ลย 79102/280 แจ้งลงนาในสัญญา จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายกักเก็บน้ำทางการเกษตร หมู่ที่1 11 มิถุนายน 2561
3300 ลย52003/1498 ขอให้เทศบาลตรวจสอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ร้านคู่บุญค้าส่ง 11 มิถุนายน 2561
3299 ลย 0032.003/2272 การขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 11 มิถุนายน 2561
3298 ลย52003/1497 ขอให้เทศบาลตรวจสอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ร้านคู่บุญค้าส่ง 11 มิถุนายน 2561
3297 ลย 73901/208 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับของตำแหน่งประเภทวิชาการจากระดับปฏิบัติการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 11 มิถุนายน 2561
3296 ลย 73901/207 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับของตำแหน่งประเภทวิชาการจากระดับปฏิบัติการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 11 มิถุนายน 2561
3295 ลย52005/1495 การรายงานข้อมูลคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท. เผ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 11 มิถุนายน 2561
3294 ลย 78101/278 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร 11 มิถุนายน 2561
3293 ลย 71301.4/610 ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในฯ ของเทศบาลตำบลนาอาน 11 มิถุนายน 2561
3292 ลย 78101/277 หนังสือรับรองเงินเดือน 11 มิถุนายน 2561
3291 ลย73401.3 /317 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 11 มิถุนายน 2561
3290 ลย 79102/279 บอกเลิกสัญญาซื้อขาย 11 มิถุนายน 2561
3289 ลย 72501.1/352 การบันทีกข้อมูลระบบสรรสนเทศการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. 11 มิถุนายน 2561
3288 ลย 78401/96 ส่งใบเสร็จรับเงิน เงินรายได้แผ่นดิน 11 มิถุนายน 2561
3287 ลย 72501.1/351 การบันทึกระบบข้อมูลสรรสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 2561
3286 ลย 76701/380 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้านละสองแสนบาท) 11 มิถุนายน 2561
3285 ลย 0023.2/277 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 11 มิถุนายน 2561
3284 ลย 72501.1/350 รับรองการมีสิทะิ์รับเงินค่าพยาบาล 11 มิถุนายน 2561
3283 ลย 76701/379 หนังสือรับรองเงินเดือน นายดอนเมือง พินิช 8 มิถุนายน 2561
3282 ลย73401.3 /316 รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ccis/sis 8 มิถุนายน 2561
3281 ลย52004/1492 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 8 มิถุนายน 2561
3280 ลย52005/1491 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ค่าบำเหน็จบำนาญ) (ไตรมาสที่๓) 8 มิถุนายน 2561
3279 ลย 0032.001.3/2257 ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรหัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ในระบบ e-GP มากกว่า 1 แห่ง 8 มิถุนายน 2561
3278 ลย52001/1490 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 มิถุนายน 2561
3277 ลย52004/1489 การชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวที่สาธารณประโยชน์ 8 มิถุนายน 2561
3276 ลย 75001/189 รายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 8 มิถุนายน 2561
3275 ลย 75001/188 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบรหารส่วนตำบลนาแขม สมัยวิสามัญ สมัยที่๒ครั้วที่๑/๒๕๖๑ 8 มิถุนายน 2561
3274 ลย 75001/187 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณ ๒๕๖๑ 8 มิถุนายน 2561
3273 ลย 0032.007/2252 ขอเชิญเป็นวิทยากร 8 มิถุนายน 2561
3272 ลย 0032.007/2251 ขอเชิญประชุม 8 มิถุนายน 2561
3271 ลย 76701/378 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้านละสองแสนบาท) 8 มิถุนายน 2561
3270 ลย 0032.007/2250 ขอเชิญประชุม 8 มิถุนายน 2561
3269 ลย 0032.007/2249 ขอเชิญประชุม 8 มิถุนายน 2561
3268 ลย 0023.5/274 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 61 ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 8 มิถุนายน 2561
3267 ลย77202/354 ขอหารือกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลยตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การเบิกจ่ายเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนแทนลูกจ้างของอบต. 8 มิถุนายน 2561
3266 ลย 76701/377 หนังสือรับรองเงินเดือน นางหนูพิศ เเย้มฎีกา 8 มิถุนายน 2561
3265 ลย 76701/376 หนังสือรับรองเงินเดือน (น.ส.รจนา โยธาไทย) 8 มิถุนายน 2561
3264 ลย 76701/375 หนังสือรับรองเงินเดือน สิบเอกธราธิป ประทุมตรี 8 มิถุนายน 2561
3263 ลย 76701/374 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา สิบเอกธราธิป ประทุมตรี 8 มิถุนายน 2561
3262 ลย 78101/276 ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการสรรหาและเลอกสรรพนักงานจ้าง 8 มิถุนายน 2561
3261 ลย 78101/275 ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการสรรหาและเลอกสรรพนักงานจ้าง 8 มิถุนายน 2561
3260 ลย 78101/274 การรายงานพื้นที่เป้าหมายแผนดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 8 มิถุนายน 2561
3259 ลย52001/1487 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 8 มิถุนายน 2561
3258 ลย 78101/273 แก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู 7 มิถุนายน 2561
3257 ลย 0032.001.1/2222 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนกงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาคฯ 7 มิถุนายน 2561
3256 ลย 0032.015/2221 แจ้งผลการขออนุญาตเปิดดำเนินการศูนย์บริการด้านการแพทย์แผนไทย 7 มิถุนายน 2561
3255 ลย52005/1484 ขอรับความเห็นชอบย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทสบาลสายงานงานการสอน 7 มิถุนายน 2561
3254 ลย52001/1483 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธฺ์ 7 มิถุนายน 2561
3253 ลย52004/1482 ขอข้อมูลเพื่อทำเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 7 มิถุนายน 2561
3252 ลย52004/1481 ขอข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 7 มิถุนายน 2561
3251 ลย 76701/373 ขอใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้านละสองเเสนบาท) 7 มิถุนายน 2561
3250 ลย 78101/272 รายงานการตรวจสอบเลขที่ตำแหน่งพนักงานครู/ข้าราชการครู 7 มิถุนายน 2561
3249 ลย 78101/270 หนังสือรับรองเงินเดือน เกษร ทองปั้น 7 มิถุนายน 2561
3248 ลย77202/353 แจ้งให้ชำระเงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและทีดิน ประจำปี 2561 7 มิถุนายน 2561
3247 ลย 76701/372 รายงานแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 7 มิถุนายน 2561
3246 ลย52005/1476 ขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 7 มิถุนายน 2561
3245 ลย52004/1475 ขออุทธรณ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 7 มิถุนายน 2561
3244 ลย 0023.2/268 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู มู่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 7 มิถุนายน 2561
3243 ลย 0032.201.1.01/29 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต็นท์ 6 มิถุนายน 2561
3242 ลย 0032.201.1.01/28 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต็นท์ 6 มิถุนายน 2561
3241 ลย52005/1474 ขอความอนุเคราะห์พนักงานครูเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 6 มิถุนายน 2561
3240 ลย52005/1473 ขอความอนุเคราะห์สำรวจประมาณการราคาซ่อมหม้อแปลงฯ รร.ท.2 ศรีบุญเรือง 6 มิถุนายน 2561
3239 ลย 79102/261 แจ้งลงนามในสัญญา ซ่อมแซอมคอมพิวเตอร์ 6 มิถุนายน 2561
3238 ลย 72501.1/344 รายงานพื้นที่เป้าหมาย/แผนดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ 6 มิถุนายน 2561
3237 ลย 79103/260 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมถนนลาดยาง สาย ลย 2031 บ้านโป่ง-สาระแพ 6 มิถุนายน 2561
3236 ลย 79102/259 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 6 มิถุนายน 2561
3235 ลย 76701/371 โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ 6 มิถุนายน 2561
3234 ลย 0023.5/266 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2561 6 มิถุนายน 2561
3233 ลย52005/1472 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 6 มิถุนายน 2561
3232 ลย52005/1471 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 6 มิถุนายน 2561
3231 ลย52005/1470 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 6 มิถุนายน 2561
3230 ลย52005/1469 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 6 มิถุนายน 2561
3229 ลย52005/1468 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 6 มิถุนายน 2561
3228 ลย52001/1467 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 6 มิถุนายน 2561
3227 ลย52004/1464 ขอความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ปรับปรุงฝาเปิด-ปิด น้ำบริเวณถนนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองเลย 6 มิถุนายน 2561
3226 ลย 0023.2/262 การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีกลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ 6 มิถุนายน 2561
3225 ลย 72501.1/342 ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้เพื่อนำมาปลูกป่าตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 6 มิถุนายน 2561
3224 ลย 78101/269 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 6 มิถุนายน 2561
3223 ลย 78101/268 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 6 มิถุนายน 2561
3222 ลย 78101/267 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑ ) 6 มิถุนายน 2561
3221 ลย 78101/266 ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ งวด 3 6 มิถุนายน 2561
3220 ลย 0032.001.3/2189 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน ภัทรา) 6 มิถุนายน 2561
3219 ลย 0032.001.3/2188 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน ไอทีช๊อปคอมพิวเตอร์) 6 มิถุนายน 2561
3218 ลย72501.3/341 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 6 มิถุนายน 2561
3217 ลย 0032.001.2/2186 ส่งใบเสร็จ 6 มิถุนายน 2561
3216 ลย 0032.001.2/2185 ส่งใบเสร็จ 6 มิถุนายน 2561
3215 ลย 76701/364 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ อปท. 6 มิถุนายน 2561
3214 ลย 0032.001.1/2177 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 6 มิถุนายน 2561
3213 ลย 76701/363 ขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้านละสองเเสนบาท) 6 มิถุนายน 2561
3212 ลย 72501.1/340 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 6 มิถุนายน 2561
3211 ลย 72501.1/339 ให้พนักงานมารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงาน 6 มิถุนายน 2561
3210 ลย 72501.1/338 ให้พนักงานพ้นจากตำแหน่ง 6 มิถุนายน 2561
3209 ลย 72501.1/337 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 6 มิถุนายน 2561
3208 ลย 72501.1/337 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 6 มิถุนายน 2561
3207 ลย52001/1462 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 6 มิถุนายน 2561
3206 ลย 72501.1/336 การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแข็งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู็ช่วยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลธาตุ 6 มิถุนายน 2561
3205 ลย52004/1461 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตลำน้ำสาธารณะประโยชน์ 6 มิถุนายน 2561
3204 ลย 72501.1/335 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 6 มิถุนายน 2561
3203 ลย52001/1460 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 6 มิถุนายน 2561
3202 ลย52004/1459 ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 6 มิถุนายน 2561
3201 ลย 72501.1/334 ขอความอนุเคราะห์เป็นกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 6 มิถุนายน 2561
3200 ลย 78101/265 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 6 มิถุนายน 2561
3199 ลย52001/1458 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 6 มิถุนายน 2561
3198 ลย 78101/264 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 6 มิถุนายน 2561
3197 ลย52004/1457 ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 6 มิถุนายน 2561
3196 ลย 76703/362 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ ซ่อมแซมถนน ช่วงที่1-7 5 มิถุนายน 2561
3195 ลย 78101/263 แจ้งปัญหาจุดชำรุดและจุดเสี่ยงทางถนน 5 มิถุนายน 2561
3194 ลย52001/1452 การแก้ไขปัยหาผักตบชวา ประจำปี 2561 5 มิถุนายน 2561
3193 ลย 0032.001.1/2165 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 5 มิถุนายน 2561
3192 ลย77202/348 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 5 มิถุนายน 2561
3191 ลย52003/1450 ญัตติขอความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี 2561 5 มิถุนายน 2561
3190 ลย52001/1446 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 มิถุนายน 2561
3189 ลย52005/1445 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาล รวมทั้งลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) 5 มิถุนายน 2561
3188 ลย52005/1444 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาล รวมทั้งลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) 5 มิถุนายน 2561
3187 ลย52004/1443 การถมดินทำให้รั้วกำแพงชำรุดแตกร้าว 5 มิถุนายน 2561
3186 ลย52004/1442 การถมดินทำให้รั้วกำแพงชำรุดแตกร้าว 5 มิถุนายน 2561
3185 ลย 0023.2/258 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 5 มิถุนายน 2561
3184 ลย52001/1440 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 5 มิถุนายน 2561
3183 ลย 78401/91 ส่งงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 5 มิถุนายน 2561
3182 ลย 0032.001.1/2156 แต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเลยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉ.3)พ.ศ.2560 5 มิถุนายน 2561
3181 ลย 78101/262 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 5 มิถุนายน 2561
3180 ลย 78101/261 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 5 มิถุนายน 2561
3179 ลย 78101/260 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 มิถุนายน 2561
3178 ลย 78101/259 สำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561
3177 ลย 78101/258 สำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561
3176 ลย 78101/257 สำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561
3175 ลย 78101/256 สำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561
3174 ลย 0032/2145 ชำระหนี้ 5 มิถุนายน 2561
3173 ลย 76701/360 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 5 มิถุนายน 2561
3172 ลย52004/1439 การชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวที่สาธารณประโยชน์ 5 มิถุนายน 2561
3171 ลย52001/1438 แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมือง 5 มิถุนายน 2561
3170 ลย52001/1437 แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมือง 5 มิถุนายน 2561
3169 ลย52001/1436 แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมือง 5 มิถุนายน 2561
3168 ลย52001/1435 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 5 มิถุนายน 2561
3167 ลย52001/1434 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 5 มิถุนายน 2561
3166 ลย52001/1433 สอบถามตำแหน่งว่าง 5 มิถุนายน 2561
3165 ลย52002/1431 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 4 มิถุนายน 2561
3164 ลย52001/1430 ขอเชิญมีส่วนร่วมถวายพระราชกุศลงานเทศน์มหาชาติมหากุศลถวายพระกุศลฯ 4 มิถุนายน 2561
3163 ลย 76702/358 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 4 มิถุนายน 2561
3162 ลย 78401/90 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อเจ้สของเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ในเขต อบต.ท่าศาลา 4 มิถุนายน 2561
3161 ลย52001/1429 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 4 มิถุนายน 2561
3160 ลย52001/1428 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 4 มิถุนายน 2561
3159 ลย52001/1427 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 4 มิถุนายน 2561
3158 ลย 72501.1/333 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 4 มิถุนายน 2561
3157 ลย73401.3 /305 ส่งเอกสารใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 4 มิถุนายน 2561
3156 ลย52004/1426 เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 2 จังหวัดเลย 4 มิถุนายน 2561
3155 ลย 0032/27 รายงานผลการใช้บริการ การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online ) และ การติดตั้งเครื่อง EDC พร้อมทั้ง QR Code 4 มิถุนายน 2561
3154 ลย 0032.014/2118 การจัดหาระบบ CCTV รพ.สต.ตากแดด, โคกมน 4 มิถุนายน 2561
3153 ลย 0032.014/2117 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เดือน พ.ค. 61 4 มิถุนายน 2561
3152 ลย 0032.014/2116 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เดือน พ.ค. 61 4 มิถุนายน 2561
3151 ลย 0032.014/2115 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ รพ.สต.น้อยสามัคคี 4 มิถุนายน 2561
3150 ลย 0032.014/2114 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ รพ.สต.โป่งป่าติ้ว, บ้านเพีย 4 มิถุนายน 2561
3149 ลย 0032.014/2113 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ รพ.สต.ห้วยป่าน, หนองใหญ่, พรประเสิรฐ 4 มิถุนายน 2561
3148 ลย 0032.015/2111 ขอสนับสนุนแพทย์แผนไทยเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 4 มิถุนายน 2561
3147 ลย52004/1425 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงห้องกองวิชาการและแผนงาน 4 มิถุนายน 2561
3146 ลย52004/1424 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงห้องกองวิชาการและแผนงาน 4 มิถุนายน 2561
3145 ลย 0032.001.1/2109 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้(4มิ.ย.61) 1 มิถุนายน 2561
3144 ลย 76701/353 ขอความอนุเคราะห์เเจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 1 มิถุนายน 2561
3143 ลย52006/1422 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 1 มิถุนายน 2561
3142 ลย52006/1421 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 1 มิถุนายน 2561
3141 ลย 76702/352 ขอจดทะเบียนรถยนต์ และยกเว้นภาษี 1 มิถุนายน 2561
3140 ลย 76702/351 ขอบรรจุรถเพิ่มและยกเว้นภาษี 1 มิถุนายน 2561
3139 ลย 0032.003/2103 ขอเบิกค่าใช้จ่ายผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 1 มิถุนายน 2561
3138 ลย52004/1420 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน 1 มิถุนายน 2561
3137 ลย 76702/350 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 1 มิถุนายน 2561
3136 ลย 0032.001.1/2093 แจ้งการโอนเงิน (งานการเงิน) 1 มิถุนายน 2561
3135 ลย 0032.001.1/2092 แจ้งการโอนเงิน (งานการเงิน) 1 มิถุนายน 2561
3134 ลย 78101/255 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 1 มิถุนายน 2561
3133 ลย 0032.001.1/2091 แจ้งการโอนเงิน (งานการเงิน) 1 มิถุนายน 2561
3132 ลย52003/1419 ขอต่อทะเบียนรถรับการยกเว้นภาษีประจำปีและเปลี่ยนประเภทรถยนต์ 1 มิถุนายน 2561
3131 ลย 76702/349 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 1 มิถุนายน 2561
3130 ลย52001/1418 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 มิถุนายน 2561
3129 ลย 78101/254 ขอความบุคคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับของตำแหน่งประเภทวิชาการ จากระดับปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 1 มิถุนายน 2561
3128 ลย 78101/253 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองเงินเดือน 1 มิถุนายน 2561
3127 ลย 76701/348 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 1 มิถุนายน 2561
3126 ลย 76702/347 หนังสือรับรองเงินเดือน นายบุญนำ บาบุญ 1 มิถุนายน 2561
3125 ลย75401/145 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 30 พฤษภาคม 2561
3124 ลย52001/1413 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลเมืองเลย 31 พฤษภาคม 2561
3123 ลย52001/1412 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 31 พฤษภาคม 2561
3122 ลย52001/1411 การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 31 พฤษภาคม 2561
3121 ลย52001/1410 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.มหาสารคาม) 31 พฤษภาคม 2561
3120 ลย 78101/252 ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 31 พฤษภาคม 2561
3119 ลย 78101/251 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอย 31 พฤษภาคม 2561
3118 ลย77202/337 แจ้งลงนามในสัญญา ซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ บท 3231 เลย 31 พฤษภาคม 2561
3117 ลย 76701/345 ขอกู้สินเชื่อตามโครงการสินเชื่อเอนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ 31 พฤษภาคม 2561
3116 ลย52002/1401 หักเงินเดือนนายประกันส่งศาลจังหวัดเลย 31 พฤษภาคม 2561
3115 ลย52003/1400 แจ้งการเปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 31 พฤษภาคม 2561
3114 ลย52007/1395 แจ้งให้มาดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 31 พฤษภาคม 2561
3113 ลย 0318/170 อนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ 31 พฤษภาคม 2561
3112 ลย 0318/169 อนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ 31 พฤษภาคม 2561
3111 ลย52005/1394 ขอรับความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 31 พฤษภาคม 2561
3110 ลย 78101/250 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
3109 ลย 72501.1/331 รายงานผลดำเนินงานด้านผลการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2561
3108 ลย77202/334 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านคุณสมพาน หมู่ 9 30 พฤษภาคม 2561
3107 ลย77202/333 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางดับ หมู่ 9 30 พฤษภาคม 2561
3106 ลย77202/332 แจ้งลงนามในสัญญา 30 พฤษภาคม 2561
3105 ลย52004/1393 ขอควาอมนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ 30 พฤษภาคม 2561
3104 ลย 0032.003/2040 ขอเบิกเกียรติบัตรรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 30 พฤษภาคม 2561
3103 ลย52004/1389 ขออนุญาตวางท่อประปาในเขตเทศบาลเมืองเลย 30 พฤษภาคม 2561
3102 ลย72501.2/320 ส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ 2561 30 พฤษภาคม 2561
3101 ลย 72501.1/318 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 30 พฤษภาคม 2561
3100 ลย 72501.1/317 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 30 พฤษภาคม 2561
3099 ลย72501.2/316 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 30 พฤษภาคม 2561
3098 ลย 72501.1/315 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 30 พฤษภาคม 2561
3097 ลย52001/1388 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 พฤษภาคม 2561
3096 ลย 0032.001.1/2035 ส่งเงินสลากบำรุงกาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ปี 61 (เงิน 5,970บาท) 30 พฤษภาคม 2561
3095 ลย52001/1387 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 30 พฤษภาคม 2561
3094 ลย52007/1386 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลเบี้องต้นทางด้านเกษตรกรรม 30 พฤษภาคม 2561
3093 ลย52003/1385 การติดตามประเมินการดำเนินงานตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 30 พฤษภาคม 2561
3092 ลย52003/1384 การติดตามประเมินการดำเนินงานตามโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 30 พฤษภาคม 2561
3091 ลย 78101/249 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอ่ายุ,ผู้พิการ 30 พฤษภาคม 2561
3090 ลย 76702/343 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 30 พฤษภาคม 2561
3089 ลย 76701/342 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 30 พฤษภาคม 2561
3088 ลย52005/1383 แจ้งให้รายงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30 พฤษภาคม 2561
3087 ลย52008/1382 ขอความช่วยเหลือ กรณีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 30 พฤษภาคม 2561
3086 ลย52005/1380 ส่งหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 30 พฤษภาคม 2561
3085 ลย 76702/341 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวสันต์ นารายนะคามิน 30 พฤษภาคม 2561
3084 ลย52005/1379 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร 30 พฤษภาคม 2561
3083 ลย72501.4/314 ของส่งตัวพนักงานครูผู้ดูและเด็กเข้าอบรม ฯ 28 พฤษภาคม 2561
3082 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2033 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 28 พฤษภาคม 2561
3081 ลย 79001/9 รายงานการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2561 28 พฤษภาคม 2561
3080 ลย 79001/8 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 28 พฤษภาคม 2561
3079 ลย 78101/248 หนังสือรับรองเงินเดือน 28 พฤษภาคม 2561
3078 ลย 73201/356 ขอความเห็นชอบพนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) 28 พฤษภาคม 2561
3077 ลย 78101/247 หนังสือรับรองเงินเดือน 28 พฤษภาคม 2561
3076 ลย 73201/355 ส่งเงินค่าดอกบัว 28 พฤษภาคม 2561
3075 ลย 73201/354 ส่งค่าจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 28 พฤษภาคม 2561
3074 ลย 0032.002/2024 ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสสจ.เลยปีงบ 61(บริหารฯ) 28 พฤษภาคม 2561
3073 ลย72501.3/313 ข้อมูลงานพัฒนาแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลธาตุ 28 พฤษภาคม 2561
3072 ลย52004/1377 ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านข้างเคียง 28 พฤษภาคม 2561
3071 ลย52004/1376 ขอให้ส่งมอบทรัพย์สินที่ได้จากการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 พฤษภาคม 2561
3070 ลย 79102/250 ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 28 พฤษภาคม 2561
3069 ลย 79102/249 แจ้งลงนามในสัญญา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 28 พฤษภาคม 2561
3068 ลย52007/1374 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 28 พฤษภาคม 2561
3067 ลย52007/1373 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 28 พฤษภาคม 2561
3066 ลย 76702/339 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (รองพื้นทาง,ชั้นพื้นทาง) สายศรีฐาน – วังยาง 28 พฤษภาคม 2561
3065 ลย 76702/338 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 28 พฤษภาคม 2561
3064 ลย77202/327 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบิกหักผลักส่งเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) 28 พฤษภาคม 2561
3063 ลย 76701/336 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 28 พฤษภาคม 2561
3062 ลย52001/1371 แจ้งการใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาสำหรับบุตร 25 พฤษภาคม 2561
3061 ลย52001/1370 แจ้งการใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาสำหรับบุตร 25 พฤษภาคม 2561
3060 ลย 78101/246 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 25 พฤษภาคม 2561
3059 ลย 78101/245 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 25 พฤษภาคม 2561
3058 ลย 78101/244 การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์จะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2561
3057 ลย 78101/243 การงานงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์จะได้รับบำเหน็จบำนาญ 60 ปี 25 พฤษภาคม 2561
3056 ลย 78101/242 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 25 พฤษภาคม 2561
3055 ลย 79102/247 แจ้งการเรียกค่าปรับ 25 พฤษภาคม 2561
3054 ลย52003/1369 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรสำหรับจัดกิจกรรมในงานมหากรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปี ๒๕๖๑ 25 พฤษภาคม 2561
3053 ลย52003/1368 ขอเชิญร่วมประชุมเสนอผลการศึกษาก๊าซเรือนกระจกและการรับฟังความคิดเห็นมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาลเมืองเลย 25 พฤษภาคม 2561
3052 ลย52001/1367 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 25 พฤษภาคม 2561
3051 ลย52001/1366 ขอความอนุเคราะห์ 25 พฤษภาคม 2561
3050 ลย52001/1365 ขอความอนุเคราะห์ 25 พฤษภาคม 2561
3049 ลย52001/1364 แจ้งกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3048 ลย52001/1363 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3047 ลย52001/1362 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3046 ลย52001/1361 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3045 ลย52001/1360 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3044 ลย 75001/174 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 25 พฤษภาคม 2561
3043 ลย52001/1359 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3042 ลย52001/1358 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3041 ลย 75001/173 ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือฯ 25 พฤษภาคม 2561
3040 ลย52001/1357 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3039 ลย52001/1356 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3038 ลย52001/44 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3037 ลย 75001/173 ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือฯ 25 พฤษภาคม 2561
3036 ลย 75001/171 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 25 พฤษภาคม 2561
3035 ลย 78401/79 ขอความอนุเคราะห์ระวางแผนที่ 25 พฤษภาคม 2561
3034 ลย 78401/78 ขอความอนุเคราะห์ระวางแผนที่ 25 พฤษภาคม 2561
3033 ลย77202/321 ขอรารือการเบิกค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 25 พฤษภาคม 2561
3032 ลย52001/1355 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญศาลหลักเมืองฯ 25 พฤษภาคม 2561
3031 ลย 78401/75 รายงานข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ปีงบประมาณ 2561 25 พฤษภาคม 2561
3030 ลย 79102/245 แจ้งลงนามในสัญญา อาหารเสริม (นม) 25 พฤษภาคม 2561
3029 ลย52001/1354 ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าพิธี พิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่องฯ 25 พฤษภาคม 2561
3028 ลย52001/1353 ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต์และรับถวายภัตตาหารเช้า 25 พฤษภาคม 2561
3027 ลย52003/1352 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 25 พฤษภาคม 2561
3026 ลย 78101/241 หนังสือรับรองเงินเดือน 25 พฤษภาคม 2561
3025 ลย 0032.001.1/1995 แจ้งการโอนเงิน (งานการเงิน) 25 พฤษภาคม 2561
3024 ลย 0032.001.1/1994 การโอนเงิน (งานการเงิน) 25 พฤษภาคม 2561
3023 ลย 0032.001.1/1993 แจ้งการโอนเงิน (งานการเงิน) 25 พฤษภาคม 2561
3022 ลย 78101/240 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561
3021 ลย 78101/239 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 พฤษภาคม 2561
3020 ลย 78101/238 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 พฤษภาคม 2561
3019 ลย 78101/237 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 พฤษภาคม 2561
3018 ลย 0032/1987 ขอยกเบิกการเข้ารับการอเบรมและขอรับเงินค่าลงทะเบียนพร้อมท่ี่พักคืน 24 พฤษภาคม 2561
3017 ลย 75001/170 ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 24 พฤษภาคม 2561
3016 ลย 75001/169 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2561 24 พฤษภาคม 2561
3015 ลย 75001/7 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2561 24 พฤษภาคม 2561
3014 ลย52001/1342 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง 24 พฤษภาคม 2561
3013 ลย 78101/236 สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 24 พฤษภาคม 2561
3012 ลย 76702/335 หนังสือรับรองเงินเดือน นางยุพิน พรมดี 24 พฤษภาคม 2561
3011 ลย 0318/168 การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 24 พฤษภาคม 2561
3010 ลย52005/1341 ส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School Based Management:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 24 พฤษภาคม 2561
3009 ลย52004/1340 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าแรงต่ำ 24 พฤษภาคม 2561
3008 ลย52004/1339 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาจังหวัด) 24 พฤษภาคม 2561
3007 ลย 76702/330 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 24 พฤษภาคม 2561
3006 ลย 76702/329 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีฐาน 24 พฤษภาคม 2561
3005 ลย 76702/328 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 24 พฤษภาคม 2561
3004 ลย 0032.007/1978 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก 24 พฤษภาคม 2561
3003 ลย 0032.007/1977 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 24 พฤษภาคม 2561
3002 ลย 78101/235 ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 24 พฤษภาคม 2561
3001 ลย 76703/327 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 24 พฤษภาคม 2561
3000 ลย77202/318 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย (มุงหลังคา) 24 พฤษภาคม 2561
2999 ลย52004/1337 การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. 24 พฤษภาคม 2561
2998 ลย77202/317 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน,ค่าตอนแทน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561
2997 ลย77202/316 นำฝากธนาคารกรุงไทยเงินเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561
2996 ลย52001/1335 แจ้งยืนยันการขอพระราฃทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 23 พฤษภาคม 2561
2995 ลย52005/1334 รายงานการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ 23 พฤษภาคม 2561
2994 ลย52005/1333 ขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับหน่วยงานต้นสังกัด 23 พฤษภาคม 2561
2993 ลย52005/1332 ข้อมูลเงินเดือนสมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัดเทศบาลเมืองเลย 23 พฤษภาคม 2561
2992 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1845 ขอสนับสนุนสื่อ 23 พฤษภาคม 2561
2991 ลย52001/1331 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 23 พฤษภาคม 2561
2990 ลย 0032.003/1844 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 23 พฤษภาคม 2561
2989 ลย 0032.001.2/1843 ส่งเอกสารขอรับเงินจากกองทุน กบข. 23 พฤษภาคม 2561
2988 ลย 0032.001.3/1842 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23 พฤษภาคม 2561
2987 ลย 78101/234 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตาดส้มป่อย 23 พฤษภาคม 2561
2986 ลย 72501.1/304 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอย 23 พฤษภาคม 2561
2985 ลย52001/1330 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 23 พฤษภาคม 2561
2984 ลย 79102/242 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561
2983 ลย 79102/241 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 23 พฤษภาคม 2561
2982 ลย 72501.1/303 การสำรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 23 พฤษภาคม 2561
2981 ลย 72501.1/302 รายงานการสำรวจตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 23 พฤษภาคม 2561
2980 ลย 79102/240 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561
2979 ลย 0023.3/231 ขอสนับสนุนวิทยากรโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 23 พฤษภาคม 2561
2978 ลย 78101/233 หนังสือรับรองเงินเดือน นายประเสริฐ โคตรมหา 23 พฤษภาคม 2561
2977 ลย 0023.3/230 ขอสนับสนุนวิทยากรโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 23 พฤษภาคม 2561
2976 ลย 78101/232 หนังสือรับรองเงินเดือน นายภิชาติ ศรีระพรหม 23 พฤษภาคม 2561
2975 ลย52004/1327 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 23 พฤษภาคม 2561
2974 ลย 78101/231 หนังสือรับรองเงินเดือน ธนภัทร เอกตาแสง 23 พฤษภาคม 2561
2973 ลย 72501.1/301 อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 23 พฤษภาคม 2561
2972 ลย72501.3/300 ขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 23 พฤษภาคม 2561
2971 ลย 0032.003/1836 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 23 พฤษภาคม 2561
2970 ลย 53301/2 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 23 พฤษภาคม 2561
2969 ลย 0032.003/1835 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 23 พฤษภาคม 2561
2968 ลย52001/1321 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 พฤษภาคม 2561
2967 ลย 78101/230 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น 22 พฤษภาคม 2561
2966 ลย77202/312 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองผือ 2 บ้านปากคาน หมู่ 2 22 พฤษภาคม 2561
2965 ลย77202/311 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองผือ 1 บ้านปากคาน หมู่ 2 22 พฤษภาคม 2561
2964 ลย52003/1320 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561 22 พฤษภาคม 2561
2963 กก 5204.6/4 ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดกิจกรรม Phu Kradueng Go Green : Go Clean : Go Grow (เติมสีเขียวให้หัวใจ) ปี 2 22 พฤษภาคม 2561
2962 ลย52003/1319 ขอส่งแบบสำรวจความต้องการของลูกค้าภายนอกโรงพยาบาลเลย ประจำปี 2561 22 พฤษภาคม 2561
2961 ลย52001/1317 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 22 พฤษภาคม 2561
2960 ลย77202/310 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 8 และ 9 จำนวน 6 โครงการ 22 พฤษภาคม 2561
2959 ลย 0032.007/1728 ขออนุมัติโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 21 พฤษภาคม 2561
2958 ลย 79001/7 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานประเพณี “บุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย” ครั้งที่ ๑๗ 21 พฤษภาคม 2561
2957 ลย 76701/306 ขอความช่วยเหลือให้ปรับปรุงถนนลาดยางเเอสฟัลท์ 21 พฤษภาคม 2561
2956 ลย 0032.001.1/1725 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้(วันที่ 22พค.61) 21 พฤษภาคม 2561
2955 ลย52001/1316 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 21 พฤษภาคม 2561
2954 ลย52003/1314 ติดตามผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 พฤษภาคม 2561
2953 ลย 0032.001.1/1723 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้(วันที่ 22,23,24พค.61) 21 พฤษภาคม 2561
2952 ลย52001/1313 ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ 21 พฤษภาคม 2561
2951 ลย77202/308 หนังสือรับรองผลงาน 21 พฤษภาคม 2561
2950 ลย 0032.001.3/1707 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ร้านไอทีเฮ้าเทรดดิ้ง 21 พฤษภาคม 2561
2949 ลย77202/307 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 7 บ้านปากห้วย จำนวน 3 โครงการ 21 พฤษภาคม 2561
2948 ลย 78101/229 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลโครงการบ้านกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา 21 พฤษภาคม 2561
2947 ลย52002/1309 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 21 พฤษภาคม 2561
2946 ลย77202/306 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 6 บ้านปากห้วย จำนวน 6 โครงการ 21 พฤษภาคม 2561
2945 ลย 0032.001.3/1706 การตรวจสอบแบบแปลน 21 พฤษภาคม 2561
2944 ลย 0032.001.3/1705 การตรวจสอบแบบแปลน 21 พฤษภาคม 2561
2943 ลย52003/1308 ขอความร่วมมือดำเนินงานอนามัยโรเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 21 พฤษภาคม 2561
2942 ลย 0032.001.3/1703 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ร้านมนุชาธิป 21 พฤษภาคม 2561
2941 ลย72501.3/297 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลธาตุ 21 พฤษภาคม 2561
2940 ลย52001/1306 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 พฤษภาคม 2561
2939 ลย52005/1304 การตรวจสอบข้อมูลเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครู ในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 พฤษภาคม 2561
2938 ลย 72501.1/297 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 18 พฤษภาคม 2561
2937 ลย52004/1303 ขอขยายระยะเวลาในการก่่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางจากแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงแยกเลย-เชียงคาน 18 พฤษภาคม 2561
2936 ลย 78101/228 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่10 18 พฤษภาคม 2561
2935 ลย 1118.2/724 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 18 พฤษภาคม 2561
2934 ลย 79001/6 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 18 พฤษภาคม 2561
2933 ลย 78101/227 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษี 18 พฤษภาคม 2561
2932 ลย 79001/5 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 18 พฤษภาคม 2561
2931 ลย 78101/226 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 18 พฤษภาคม 2561
2930 ลย 78101/225 ขอยืมตัวข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคลทั่วไป 225 18 พฤษภาคม 2561
2929 ลย 1118.2/723 ขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด 18 พฤษภาคม 2561
2928 ลย 72501.1/296 ขอให้ชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 18 พฤษภาคม 2561
2927 ลย 72501.1/295 ขอให้ชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 18 พฤษภาคม 2561
2926 ลย 79001/4 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 18 พฤษภาคม 2561
2925 ลย 79001/2 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 18 พฤษภาคม 2561
2924 ลย 72501.1/294 สำรวจข้อมูลการร่วมสนองพระราชดำริฯ 18 พฤษภาคม 2561
2923 ลย52005/1300 ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา 18 พฤษภาคม 2561
2922 ลย 79102/235 แจ้งลงนามในสัญญา อาหารเสริม (นม) 18 พฤษภาคม 2561
2921 ลย 79102/234 แจ้งลงนามในสัญญา อาหารเสริม (นม) 18 พฤษภาคม 2561
2920 ลย 79102/233 แจ้งลงนามในสัญญา อาหารเสริม (นม) 18 พฤษภาคม 2561
2919 ลย52001/1298 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 18 พฤษภาคม 2561
2918 ลย 0132/1796 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 18 พฤษภาคม 2561
2917 ลย 78101/224 ส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 17 พฤษภาคม 2561
2916 ลย 0032.007/1672 ขอสนับสนุนวิทยากร 17 พฤษภาคม 2561
2915 ลย 0032.007/1671 ขอสนับสนุนวิทยากร 17 พฤษภาคม 2561
2914 ลย 0032.007/1670 ขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 17 พฤษภาคม 2561
2913 ลย 78101/223 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 17 พฤษภาคม 2561
2912 ลย 0032.007/1663 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 17 พฤษภาคม 2561
2911 ลย52001/1295 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (ทต.เขาแก้ว) 17 พฤษภาคม 2561
2910 ลย 78101/222 ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้ 17 พฤษภาคม 2561
2909 ลย 78101/221 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายสังเวียน จันทอง) 17 พฤษภาคม 2561
2908 ลย 78101/220 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวกนกพร โคตรมหา) 17 พฤษภาคม 2561
2907 ลย 78101/219 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวทิพยา ศรีบุรินทร์) 17 พฤษภาคม 2561
2906 ลย 78101/218 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) 17 พฤษภาคม 2561
2905 ลย 78101/217 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายกิติพงศ์ กาทองทุ่ง) 17 พฤษภาคม 2561
2904 ลย 78101/216 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายจิระเดช พยัคฆพล) 17 พฤษภาคม 2561
2903 ลย 78101/215 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (นางสายน้ำผึ้ง จันทอง) 17 พฤษภาคม 2561
2902 ลย 78101/214 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวอพินยา สวัสดิภักดิ์) 17 พฤษภาคม 2561
2901 ลย 78101/213 หนังสือรับรองเงินเดือน (ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ มุลที) 17 พฤษภาคม 2561
2900 ลย 78101/212 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวนฤมล มุลที) 17 พฤษภาคม 2561
2899 ลย 78101/211 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางปุณยนุช พรพิศ) 17 พฤษภาคม 2561
2898 ลย 76702/295 แบบจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17 พฤษภาคม 2561
2897 ลย 76702/294 แบบจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17 พฤษภาคม 2561
2896 ลย 76702/293 แบบจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17 พฤษภาคม 2561
2895 ลย 76702/292 แบบจ้างผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17 พฤษภาคม 2561
2894 ลย 75001/11 ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 17 พฤษภาคม 2561
2893 ลย 78101/210 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) 17 พฤษภาคม 2561
2892 ลย 0318/164 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำตามนโยบายของรัฐบาล 17 พฤษภาคม 2561
2891 ลย 79102/231 แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อวัคซีนพิษสุขบ้า 17 พฤษภาคม 2561
2890 ลย52001/1290 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 17 พฤษภาคม 2561
2889 ลย52001/1288 สอบถามตำแหน่งแลขอรับการโอน (ย้าย) 17 พฤษภาคม 2561
2888 ลย52001/1287 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 17 พฤษภาคม 2561
2887 ลย 0318/163 ขอส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 17 พฤษภาคม 2561
2886 ลย 78401/54 ส่งใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 17 พฤษภาคม 2561
2885 ลย52002/1286 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 16 พฤษภาคม 2561
2884 ลย52005/1285 รายงานผลการจัดกิจกรรมเข้าวัดวันพระใหญ่ 16 พฤษภาคม 2561
2883 ลย77202/303 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหาดพระ หมู่ 3 จำนวน 4 โครงการ 16 พฤษภาคม 2561
2882 ลย52001/1283 ส่งตัวผู้จัดการสถานธนานุบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 16 พฤษภาคม 2561
2881 ลย 79103/228 ส่งแผนทีและเส้นทางคมนาคม ตำบลหาดทรายขาว 16 พฤษภาคม 2561
2880 ลย52004/1282 ขอความอนุเคราะห์ยืมเวที 16 พฤษภาคม 2561
2879 ลย 78101/209 ชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป เลขที่ 43/2561 16 พฤษภาคม 2561
2878 ลย77202/300 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 16 พฤษภาคม 2561
2877 ลย72501.3/291 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำตามนโยบายของรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2561
2876 ลย 75001/8 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 16 พฤษภาคม 2561
2875 ลย 75001/7 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 16 พฤษภาคม 2561
2874 ลย72501.4/290 รายงานข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 พฤษภาคม 2561
2873 ลย77202/299 แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพงานเพื่อคืนเงินมัดจำประกันสัญญา โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยตาด บ้านเมี่ยง หมุ่ 8 16 พฤษภาคม 2561
2872 ลย 79102/227 แจ้งลงนามในสัญญา ซื้อน้ำยาเคมี และทรายอะเบส 16 พฤษภาคม 2561
2871 ลย 78101/208 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 16 พฤษภาคม 2561
2870 ลย 72501.1/289 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์จะได้รับบำเหน็จซึ่งมีอายุครบ 60 บริบูรณ์ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 16 พฤษภาคม 2561
2869 ลย 78101/207 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 16 พฤษภาคม 2561
2868 ลย 78101/206 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 16 พฤษภาคม 2561
2867 ลย52004/1279 ขอเร่งรัดการตรวจสอบพื้นที่โครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซ.3ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน 16 พฤษภาคม 2561
2866 ลย 78101/205 หนังสือรับรองเงินเดือน 15 พฤษภาคม 2561
2865 ลย 79102/225 ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 15 พฤษภาคม 2561
2864 ลย 73201/315 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15 เปอร์เซ็น 11 พฤษภาคม 2561
2863 ลย52001/1271 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 15 พฤษภาคม 2561
2862 ลย52001/1270 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 พฤษภาคม 2561
2861 ลย52001/1269 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 15 พฤษภาคม 2561
2860 ลย 0032.001.3/1627 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 พฤษภาคม 2561
2859 ลย 0032.001.3/1626 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 15 พฤษภาคม 2561
2858 ลย52001/1268 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 15 พฤษภาคม 2561
2857 ลย 72501.1/288 รายงานการขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 15 พฤษภาคม 2561
2856 ลย 76701/288 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด 15 พฤษภาคม 2561
2855 ลย52008/1267 ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดดร้อน 15 พฤษภาคม 2561
2854 ลย72501.4/287 รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น 15 พฤษภาคม 2561
2853 ลย72501.3/286 แจ้งให้ทำการแก้ไขและแสดงแบบแปลนอาคารขออนุญาตก่อสร้าง 15 พฤษภาคม 2561
2852 ลย 74501.4/237 ส่งสำเนาประกาศการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 พฤษภาคม 2561
2851 ลย52001/1264 ขอความอนุเคราะห์ 15 พฤษภาคม 2561
2850 ลย72501.2/285 เร่งรัดให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 3) 15 พฤษภาคม 2561
2849 ลย52006/1262 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 พฤษภาคม 2561
2848 ลย 0032.001.2/1619 ส่งรายงานประจำเดือน เมษายน 2561 11 พฤษภาคม 2561
2847 ลย 72501.1/284 แจ้งลงนานในสัญญาจ้าง 11 พฤษภาคม 2561
2846 ลย 76703/286 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและเครื่องจักรกล 11 พฤษภาคม 2561
2845 ลย 76702/285 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเก็บค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 11 พฤษภาคม 2561
2844 ลย 0032.003/1616 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวัดและพระภิกษุสงฆ์ 11 พฤษภาคม 2561
2843 ลย 0032.006/1612 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 11 พฤษภาคม 2561
2842 ลย52004/1260 ส่งข้อมูลแผนที่/เส้นทางเทศบาลเพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 11 พฤษภาคม 2561
2841 ลย 0318/161 ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน 11 พฤษภาคม 2561
2840 ลย52004/1259 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซ.3 11 พฤษภาคม 2561
2839 ลย 0318/160 อนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ 11 พฤษภาคม 2561
2838 ลย 72501.1/283 การอำนวยความสะดวกการจารจรหน้าสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
2837 ลย 76701/284 โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งพันธุํไม้ 11 พฤษภาคม 2561
2836 ลย52001/1257 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 11 พฤษภาคม 2561
2835 ลย 72501.1/282 การอำนวยความสะดวกการจารจรหน้าสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
2834 ลย 0032.001.3/1611 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน VPS@Hosting) 11 พฤษภาคม 2561
2833 ลย52001/1256 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 11 พฤษภาคม 2561
2832 ลย 72501.1/281 โครงการอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
2831 ลย52001/1255 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 11 พฤษภาคม 2561
2830 ลย 72501.1/280 โครงการอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
2829 ลย52001/1254 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 11 พฤษภาคม 2561
2828 ลย 0032.001.1/1609 ขออนุมัติไปราชการ 11 พฤษภาคม 2561
2827 ลย52001/1253 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 พฤษภาคม 2561
2826 ลย77202/293 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 จำนวน 4 โครงการ 11 พฤษภาคม 2561
2825 ลย 76701/283 รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ 11 พฤษภาคม 2561
2824 ลย 78101/204 ผู้อำนวยการวิทยาัยเกษตรแะเทคโนโลยีขอนแก่น 11 พฤษภาคม 2561
2823 ลย 78101/203 ขอส่งตัวนักศึกษาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 11 พฤษภาคม 2561
2822 ลย75401/95 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 9 พฤษภาคม 2561
2821 ลย 76701/282 ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงานกลับสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
2820 ลย 76701/281 หนังสือรับรองการฝึกงาน นายอดิศักดิ์ ธรรมรัง 11 พฤษภาคม 2561
2819 ลย 76701/280 หนังสือรับรองการฝึกงาน นางสาวนริศรา บูชา 11 พฤษภาคม 2561
2818 ลย 76701/279 หนังสือรับรองการฝึกงาน นางสาวเอื้องตระวัน โยธาทัย 11 พฤษภาคม 2561
2817 ลย 76701/278 หนังสือรับรองการฝึกงาน นางสาวจุฬาลักษณ์ วงละคร 11 พฤษภาคม 2561
2816 ลย 0032.003/1607 ขออนุมัติเพิ่มโรค เพิ่มโรงพยาบาลและเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 11 พฤษภาคม 2561
2815 ลย77202/292 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านปากห้วย หมู่ 6 จำนวน 6 โครงการ 11 พฤษภาคม 2561
2814 ลย52004/1252 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทของช่องเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 11 พฤษภาคม 2561
2813 ลย52006/1251 จดโดเมนเนมและจัดทำเว็บไซต์ 11 พฤษภาคม 2561
2812 ลย52005/1250 ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการฯ 11 พฤษภาคม 2561
2811 ลย77202/290 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านปากห้วย หมู่ 7 จำนวน 3 โครงการ 10 พฤษภาคม 2561
2810 ลย 0032.003/1604 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายผู้ป่วยพอสว.และญาติ 10 พฤษภาคม 2561
2809 ลย 0032.003/1603 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 10 พฤษภาคม 2561
2808 ลย 72501.1/279 ส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์ 10 พฤษภาคม 2561
2807 ลย52002/1247 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 10 พฤษภาคม 2561
2806 ลย 72501.1/278 ขอเชิญร่วมประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ของพนักงงานครูเทศบาล 10 พฤษภาคม 2561
2805 ลย 72501.1/277 ขอเชิญร่วมประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ศุงขึ้ ของพนักงงานครูเทศบาล 10 พฤษภาคม 2561
2804 ลย52004/1246 อนุญาตให้ทิ้งมูลฝอยจากวัดศรีอภัยวันโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม 10 พฤษภาคม 2561
2803 ลย72501.3/276 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการจัดทำแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างโรงจอดรถ 10 พฤษภาคม 2561
2802 ลย 79102/218 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 10 พฤษภาคม 2561
2801 ลย 79102/217 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฟากภู บ้านห้วยสีดา หมู่ ๔ 10 พฤษภาคม 2561
2800 ลย 72501.1/275 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายเอกชัย แก้วบุดดี) 10 พฤษภาคม 2561
2799 ลย 72401/281 รับรองความประพฤติข้าราชการ 9 พฤษภาคม 2561
2798 ลย 78101/202 ขอรายงานแผนที่และเส้นทางคมนาคม อบต.โคกใหญ่ 9 พฤษภาคม 2561
2797 ลย 72501.1/274 ขอสอบถามการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์แปลงเหล่าโพน หมู่ที่ 1 ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อ ทอดผ้าป่าสามัคคี ปฎิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ 9 พฤษภาคม 2561
2796 ลย 72501.1/273 ขอสอบถามการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์แปลงเหล่าโพน หมู่ที่ 1 ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อ ทอดผ้าป่าสามัคคี ปฎิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ 9 พฤษภาคม 2561
2795 ลย 72501.1/272 ขอสอบถามการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์แปลงเหล่าโพน หมู่ที่ 1 ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อ ทอดผ้าป่าสามัคคี ปฎิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ 9 พฤษภาคม 2561
2794 ลย 78101/201 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 2561 9 พฤษภาคม 2561
2793 ลย 78101/200 ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 9 พฤษภาคม 2561
2792 กษ0919.4/4 ขอส่งการประเมินผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 9 พฤษภาคม 2561
2791 ลย 72501.1/271 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 9 พฤษภาคม 2561
2790 ลย 72501.1/270 ขอลาออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 9 พฤษภาคม 2561
2789 ลย77202/273 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด หมู่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 9 พฤษภาคม 2561
2788 ลย 76702/273 ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 9 พฤษภาคม 2561
2787 ลย52007/1241 ส่งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 9 พฤษภาคม 2561
2786 ลย 72501.1/269 รายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสะอาด คนในชาติมีความสุข ครั้งที่ 21 8 พฤษภาคม 2561
2785 ลย 0023.3/205 จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย 8 พฤษภาคม 2561
2784 ลย 76703/269 แจ้งผลการอนุญาตก่อสร้างสถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 8 พฤษภาคม 2561
2783 ลย 76703/268 แจ้งผลการอนุญาตก่อสร้างสถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 8 พฤษภาคม 2561
2782 ลย52005/1240 ส่งข้อมูลผลกาเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 8 พฤษภาคม 2561
2781 ลย 0132/1625 อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงฯ 8 พฤษภาคม 2561
2780 ลย 0132/1624 อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงฯ 8 พฤษภาคม 2561
2779 ลย52005/1239 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมอาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา ฯ 8 พฤษภาคม 2561
2778 ลย52001/1238 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 8 พฤษภาคม 2561
2777 ลย52001/1237 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 พฤษภาคม 2561
2776 ลย77202/266 ต่อรองราคาและให้มาทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ บ้านเมี่ยง หมู่ 5 8 พฤษภาคม 2561
2775 ลย 72501.1/267 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 8 พฤษภาคม 2561
2774 ลย 76701/265 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 8 พฤษภาคม 2561
2773 ลย 76701/263 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 8 พฤษภาคม 2561
2772 ลย 76701/262 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สุงอายุ 8 พฤษภาคม 2561
2771 ลย 78101/199 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 8 พฤษภาคม 2561
2770 ลย 78101/198 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุด