ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
1353 ลย52001/1263 ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต์และรับถวายภัตตาหารเช้า 20 เมษายน 2564
1352 ลย0032.012/1750 ขออนุเคราะห์พื้นที่ในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง 20 เมษายน 2564
1351 ลย52001/1262 ขอเป็นเจ้าพิธีผู้กล่าวนำพิธีสักการะศาลพระพรหมฯ 20 เมษายน 2564
1350 ลย0032.012/1749 ขออนุเคราะห์พื้นที่ในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง 20 เมษายน 2564
1349 ลย77202/279 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 เมษายน 2564
1348 ลย77202/278 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 เมษายน 2564
1347 ลย 0032.001.2/1748 ขอทำความตกลงกับกรมบัญชี กลางเพื่อขอนุมัติเบิกจ่ายค่ายารักษา 20 เมษายน 2564
1346 ลย 78101/178 ส่งแบบสำรวจยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 20 เมษายน 2564
1345 ลย71202/178 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 20 เมษายน 2564
1344 ลย 72501.1/237 ขอรับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20 เมษายน 2564
1343 ลย52004/1245 อนุญาตให้นำมูลฝอยเข้ากำจัดร่วม 20 เมษายน 2564
1342 ลย71202/177 แจ้งให้ไปชำระค่าควบคุมงานก่อสร้าง กรณีส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาในสัญญา ครั้งที่ ๒ 20 เมษายน 2564
1341 ลย52002/1244 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 เมษายน 2564
1340 ลย 78101/177 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 20 เมษายน 2564
1339 ลย52002/1243 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 20 เมษายน 2564
1338 ลย52002/1242 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 เมษายน 2564
1337 ลย 78101/176 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบกลาง รายการเงินสำรอง โครงการน้ำกระตุ้นเศรษกิจฐานราก ห้วยสะแร ม.2 20 เมษายน 2564
1336 ลย 78101/175 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบกลาง รายการเงินสำรอง โครงการน้ำกระตุ้นเศรษกิจฐานราก ห้วยขยาม ม.5 20 เมษายน 2564
1335 ลย77202/277 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 เมษายน 2564
1334 ลย77202/276 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 เมษายน 2564
1333 ลย52006/1241 รายงานผลคดีปกครอง 20 เมษายน 2564
1332 ลย 76701/146 หนังสือรับรองรายจ่าย ณ ที่จ่าย 20 เมษายน 2564
1331 ลย52001/1238 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าหกเดือน 20 เมษายน 2564
1330 ลย 78101/174 ส่งรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 20 เมษายน 2564
1329 ลย 78101/173 ส่งรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 20 เมษายน 2564
1328 ลย52001/1237 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าหกเดือน 19 เมษายน 2564
1327 ลย 0032.015/1724 ขอส่งหลักฐานการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 20 เมษายน 2564
1326 ลย 79102/176 ส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
1325 ลย77202/275 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 เมษายน 2564
1324 ลย77202/274 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 เมษายน 2564
1323 ลย 0032.001.2/1722 ส่งโอนเงินยืมทดรองราชการ 20 เมษายน 2564
1322 ลย 0032.001.2/1721 ส่งเอกสารชดใช้คืนเงินยืม 20 เมษายน 2564
1321 ลย 0032.001.2/1720 ส่งโอนเงินยืมทดรองราชการ 20 เมษายน 2564
1320 ลย 0032.001.2/1719 ส่งเอกสารชดใช้คืนเงินยืม 20 เมษายน 2564
1319 ลย52004/1236 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทดสอบความหนาแน่นของดินถม 20 เมษายน 2564
1318 ลย52004/1235 ส่งมอบงานและขอเบิกเงิน 20 เมษายน 2564
1317 ลย 0023.5/1775 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (เงินกัน) 20 เมษายน 2564
1316 ลย 0318/118 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 19 เมษายน 2564
1315 ลย52007/1234 การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 19 เมษายน 2564
1314 ลย 0032.001.2/1709 ส่งใบเสร็จ 19 เมษายน 2564
1313 ลย 76703/144 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผังเมืองและเขตควบคุมอาคาร 19 เมษายน 2564
1312 ลย77202/273 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 เมษายน 2564
1311 ลย52004/1232 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 19 เมษายน 2564
1310 ลย52004/1231 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 19 เมษายน 2564
1309 ลย 72501.1/235 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดตัี้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูั้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ 2564 19 เมษายน 2564
1308 ลย52006/1228 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 19 เมษายน 2564
1307 ลย52006/1227 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 19 เมษายน 2564
1306 ลย 78101/172 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบกลาง รายการเงินสำรอง โครงการน้ำกระตุ้นเศรษกิจฐานราก 19 เมษายน 2564
1305 ลย 78101/171 หนังสือรับรองบุคคล ทิพยา 19 เมษายน 2564
1304 ลย 76703/143 การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 19 เมษายน 2564
1303 ลย 0032.003/1695 ขอเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานพอ.สว.ระดับจังหวัด 19 เมษายน 2564
1302 ลย 0032.003/1694 ตอบรับของบริจาค 19 เมษายน 2564
1301 ลย 0032.003/1693 ขอเลื่อนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่นอที่พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 19 เมษายน 2564
1300 ลย 78101/170 หนังสือรับรอง นางสาวทิพยา ศรีบุรินทร์ 19 เมษายน 2564
1299 ลย52001/1225 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 16 เมษายน 2564
1298 ลย 78101/169 ขอยอด Statement 19 เมษายน 2564
1297 ลย 0318/116 ขออนุญาตไปราชการและออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเลย 16 เมษายน 2564
1296 ลย52001/1221 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมารับการแต่งตั้งเป็นหนักงานเทศบาล 16 เมษายน 2564
1295 ลย52001/1220 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขอโอน 16 เมษายน 2564
1294 ลย 78101/168 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด 16 เมษายน 2564
1293 ลย52001/1219 การรับโอนพนักงานเทศบาล 16 เมษายน 2564
1292 ลย52001/1217 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 16 เมษายน 2564
1291 ลย52001/1216 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 16 เมษายน 2564
1290 ลย 0023.5/1774 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (เงินกัน) 16 เมษายน 2564
1289 ลย 78101/167 ส่งโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไทย 16 เมษายน 2564
1288 ลย 72501.1/233 ขอให้เลื่อนการจัดกิจกรรม 16 เมษายน 2564
1287 ลย52006/1215 ขอส่งแบบสำรวจระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 เมษายน 2564
1286 ลย 78101/166 หนังสือรับรองบุคคล นางสาวกนกพร โคตรมหา 16 เมษายน 2564
1285 ลย 78101/165 ของส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6) ครั้งที่ 2 16 เมษายน 2564
1284 ลย52001/1214 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าหกเดือน 16 เมษายน 2564
1283 ลย52001/1211 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 16 เมษายน 2564
1282 ลย 78101/164 หนังสือรับรองเงินเดือน กนกพร โคตรมหา 16 เมษายน 2564
1281 ลย 0318/114 การลงทะเบียนสำหรับประชาชนกลุ่มไม่มี Smart Phone ประเภทผู้ป่วยติดเตียงและพิการ(เพิ่มเติม)โครงการเราชนะ 9 เมษายน 2564
1280 ลย 0318/113 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด สินค้าเกษตร กิจกรรมงานมหกรรมของดีที่ท่าลี่ส่งเสริมช่องทางการตลาดและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน เมืองชายแดน (สายน้ำ ดอกไม้ เส้นใยแห่งความภักดี) ประจำปี ๒๕๖4 9 เมษายน 2564
1279 ลย52001/1207 ขอความเห็นชอบยกเลิกมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564 9 เมษายน 2564
1278 ลย52001/1203 รายงานเหตุอัคคีภัยชุมชนบ้านนาเขิน 9 เมษายน 2564
1277 ลย52001/1198 ขอตัวพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล 9 เมษายน 2564
1276 ลย 0318/112 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแต่ต้นดอกไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 9 เมษายน 2564
1275 ลย52004/1195 ขอหยุดงานชั่วคราว 9 เมษายน 2564
1274 ลย 76701/142 พนักงานจ้างลาออก 9 เมษายน 2564
1273 ลย52001/1194 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าหกเดือน 9 เมษายน 2564
1272 ลย72501.2/231 รายงานข้อมูล รายรับ-รายจ่าย รายไตรมาสของ อปท. 9 เมษายน 2564
1271 ลย52003/1190 ขอขอบคุณ 9 เมษายน 2564
1270 ลย 76702/141 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 9 เมษายน 2564
1269 ลย 76702/140 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 9 เมษายน 2564
1268 ลย71202/170 เรียกหลักประกันสัญญาใหม่เพื่อทดแทน ครั้งที่ ๒ 9 เมษายน 2564
1267 ลย52002/1185 จัดส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 9 เมษายน 2564
1266 ลย52002/1184 การปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 9 เมษายน 2564
1265 ลย52001/1183 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 8 เมษายน 2564
1264 ลย 0032.007/1653 ขออนุมัติลงนามในประกาศ 8 เมษายน 2564
1263 ลย 0023.3/1770 ขอความอนุเคราะห์ 8 เมษายน 2564
1262 ลย 0032.006/1650 หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา(นิรันดร์) 8 เมษายน 2564
1261 ลย 0032.006/1648 ขอความอนุเคราะห์รับผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตปฏิบัติงานระหว่างรอการฝึกเพิ่มพูนทักษะ(พิสุทธิ์) 8 เมษายน 2564
1260 ลย 0032.006/1646 ส่งตัวข้าราชการมารายงานตัวปฏิบัติราชการ(พิสุทธิ์) 8 เมษายน 2564
1259 ลย 0032.006/1642 แจ้งวันรายงานตัวของข้าราชการ(พิสุทธิ์) 8 เมษายน 2564
1258 ลย 0032.001.2/1639 ส่งใบเสร็จ 8 เมษายน 2564
1257 ลย52001/1123 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าหกเดือน 8 เมษายน 2564
1256 ลย 78101/161 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุจากการรื้อผิวจราจรลาดยางเดิมในถนน 8 เมษายน 2564
1255 ลย52002/1122 การจัดทำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 8 เมษายน 2564
1254 ลย 72501.1/230 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ป่วยเอดส์ 8 เมษายน 2564
1253 ลย52003/1118 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 8 เมษายน 2564
1252 ลย77201/250 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรม 7 เมษายน 2564
1251 ลย 78101/160 ขออนุญาตต่อทะเบียนและขอยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 7 เมษายน 2564
1250 ลย52004/1110 อนุญาตให้นำมูลฝอยเข้ากำจัดร่วม 7 เมษายน 2564
1249 ลย52004/1109 ขอสงวนสิทธิ์งดหรือลดค่าปรับ 7 เมษายน 2564
1248 ลย 78101/158 ส่งงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 7 เมษายน 2564
1247 ลย 78101/157 ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมินผลงานพนักงานครู 7 เมษายน 2564
1246 ลย 0032.007/1622 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้โดยสาร 7 เมษายน 2564
1245 ลย 0032.007/1620 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้โดยสาร 7 เมษายน 2564
1244 ลย 0032.007/1619 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้โดยสาร 7 เมษายน 2564
1243 ลย52001/1103 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าหกเดือน 7 เมษายน 2564
1242 ลย52003/1100 รายงานข้อมูลปริมาณขยะอันตรายที่ดำเนินการเก็บรวบรวมได้ใขเขตเทศบาลเมืองเลย 7 เมษายน 2564
1241 ลย52001/1093 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 5 เมษายน 2564
1240 ลย52001/1092 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 5 เมษายน 2564
1239 ลย 0032.015/1611 ส่งคำขอรับอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) 5 เมษายน 2564
1238 ลย 0032.007/1603 ขอสนับสนุนการคัดกรอง 5 เมษายน 2564
1237 ลย 0032.007/1602 ขอสนับสนุนการคัดกรอง 5 เมษายน 2564
1236 ลย52004/1090 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 5 เมษายน 2564
1235 ลย52004/1089 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทดสอบชั้นดินคันทาง 5 เมษายน 2564
1234 ลย 0023.5/1763 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปบมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 5 เมษายน 2564
1233 ลย52001/1088 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 5 เมษายน 2564
1232 ลย 0023.5/1762 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 5 เมษายน 2564
1231 ลย52001/1087 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 5 เมษายน 2564
1230 ลย52001/1086 รายงานการรับจำนำเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท 5 เมษายน 2564
1229 ลย52001/1085 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) 5 เมษายน 2564
1228 ลย52004/1084 ส่งมอบงานและขอเบิกเงิน 5 เมษายน 2564
1227 ลย52004/1083 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 5 เมษายน 2564
1226 ลย 0023.5/1759 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 5 เมษายน 2564
1225 ลย52001/1082 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 5 เมษายน 2564
1224 ลย 0023.5/1758 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 5 เมษายน 2564
1223 ลย74101.2/247 ขอส่งใบเสร็จการโอนเงินจัดสรรงบเงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 5 เมษายน 2564
1222 ลย74101.2/246 ขอส่งใบเสร็จรับเงินการโอนจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ 5 เมษายน 2564
1221 ลย74101.2/245 ขอส่งใบเสร็จการโอนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 5 เมษายน 2564
1220 ลย74101.2/244 ขอส่งใบเสร็จรับเงินดอกเบี้ย 5 เมษายน 2564
1219 ลย74101.2/243 ขอส่งใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ย 5 เมษายน 2564
1218 ลย52001/1079 ขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของปลัดเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 5 เมษายน 2564
1217 ลย 0032.006/1597 แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ(จรีย์พร) 2 เมษายน 2564
1216 ลย52001/1078 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 2 เมษายน 2564
1215 ลย52001/1077 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อไปแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 2 เมษายน 2564
1214 ลย77202/226 แจ้งลงนามในสัญญา 2 เมษายน 2564
1213 ลย52002/1073 ขอรับแนวทางการช่วยเหลือผู้เช่าทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 2 เมษายน 2564
1212 ลย52004/1071 การตรวจตู้เหล็ก 2 เมษายน 2564
1211 ลย 0318/108 การดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3) 2 เมษายน 2564
1210 ลย 76701/134 สำรวจและรายงานข้อมูลกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 เมษายน 2564
1209 ลย52006/1068 ขอหนังสือรับรองคำสั่งคดีถึงที่สุด 2 เมษายน 2564
1208 ลย52001/1067 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 2 เมษายน 2564
1207 ลย52001/1066 ส่งข้อมูลเครดิตและใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 เมษายน 2564
1206 ลย 0032.006/1578 ขออนุญาตจัดพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การแข่งขันกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ 2 เมษายน 2564
1205 ลย71202/162 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ พร้อมแจ้งครบกำหนดสัญญาจ้าง 2 เมษายน 2564
1204 ลย 0318/107 การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ 30 มีนาคม 2564
1203 ลย 0032.003/1558 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 1 เมษายน 2564
1202 ลย 52102/255 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลเชียงคาน 1 เมษายน 2564
1201 ลย52006/1056 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 1 เมษายน 2564
1200 ลย52006/1055 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 1 เมษายน 2564
1199 ลย52002/1054 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 1 เมษายน 2564
1198 ลย52002/1053 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 1 เมษายน 2564
1197 ลย52002/1052 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 1 เมษายน 2564
1196 ลย52002/1051 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 1 เมษายน 2564
1195 ลย52002/1050 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 1 เมษายน 2564
1194 ลย52002/1049 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 1 เมษายน 2564
1193 ลย52002/1048 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 1 เมษายน 2564
1192 ลย52002/1047 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 1 เมษายน 2564
1191 ลย52002/1046 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 1 เมษายน 2564
1190 ลย 76701/133 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 1 เมษายน 2564
1189 ลย 78101/155 ขอส่งแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 1 เมษายน 2564
1188 ลย 76701/132 สำรวจปริมาณขยะประเภทพลาสติกและกล่อง ยู เอช ที 1 เมษายน 2564
1187 ลย 78101/154 สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารคัดแยกขยะ ที่ อปท.ได้ดำเนินการ 1 เมษายน 2564
1186 ลย 78101/153 ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรและเข้าร่วมโครงการ 1 เมษายน 2564
1185 ลย 0032.006/1551 เลื่อนข้าราชการ 1 เมษายน 2564
1184 ลย 78101/152 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 เมษายน 2564
1183 ลย 0023.5/1748 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 เมษายน 2564
1182 ลย 78101/151 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 1 เมษายน 2564
1181 ลย52004/1038 อนุญาตให้นำมูลฝอยเข้ากำจัดร่วม 1 เมษายน 2564
1180 ลย 0032.006/1517 ขอหนังสืออนุญาตและรับรอง(วิชญ์พล) 31 มีนาคม 2564
1179 ลย52002/1033 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 31 มีนาคม 2564
1178 ลย52002/1031 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 31 มีนาคม 2564
1177 ลย52002/1030 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 31 มีนาคม 2564
1176 ลย52002/1029 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 31 มีนาคม 2564
1175 ลย 78101/150 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 31 มีนาคม 2564
1174 ลย52004/1026 ขอสงวนสิทธิ์การขยายสัญญาจ้าง 31 มีนาคม 2564
1173 ลย52001/1025 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 31 มีนาคม 2564
1172 ลย52004/1024 ขอสงวนสิทธิ์การขยายสัญญาจ้าง 31 มีนาคม 2564
1171 ลย 0032.006/1506 ส่งผลพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษประจำปีการศึกษา2565 รอบที่ 1 31 มีนาคม 2564
1170 ลย52001/1023 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 31 มีนาคม 2564
1169 ลย52001/1022 การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 31 มีนาคม 2564
1168 ลย 0032.003/1505 ขอสนับสนุนวิทยากรในการพัฒนาเคือข่ายแม่และเด็ก 31 มีนาคม 2564
1167 ลย 75001/121 รายงานการกำกับดูแลและกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตลาด 31 มีนาคม 2564
1166 ลย52004/1021 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุออกแบบอัตราส่วน JOB MIX 31 มีนาคม 2564
1165 ลย 0032.007/1498 ขอสนับสนุนการคัดกรองโควิด-19 31 มีนาคม 2564
1164 ลย 0132/1417 ส่งผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 31 มีนาคม 2564
1163 ลย52004/1019 คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40 31 มีนาคม 2564
1162 ลย52004/1018 คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 40 31 มีนาคม 2564
1161 ลย52004/1017 แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางต้้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป คสล.ซอยทุ่งนาเมี่ยง 2 31 มีนาคม 2564
1160 ลย77202/222 แจ้งลงนามในสัญญา 30 มีนาคม 2564
1159 ลย52002/1016 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1158 ลย 76701/127 ช้างป่าทำลายพืชไร่และทรัพย์สินของราษฎร 30 มีนาคม 2564
1157 ลย52002/1015 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1156 ลย52002/1014 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1155 ลย52002/1013 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1154 ลย52002/1012 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1153 ลย52002/1011 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1152 ลย52002/1010 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1151 ลย52007/1009 ขอนำส่งเงินสดโครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ 30 มีนาคม 2564
1150 ลย52002/1008 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1149 ลย52002/1007 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1148 ลย52002/1006 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1147 ลย52002/1005 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1146 ลย52002/1004 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1145 ลย52002/1003 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 30 มีนาคม 2564
1144 ลย 0032.001.2/1473 ส่งโอนเงินยืมทดรองราชการ 30 มีนาคม 2564
1143 ลย 0032.001.2/1472 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 65,66 30 มีนาคม 2564
1142 ลย 0032.001.2/1471 ส่งโอนเงินยืมทดรองราชการ 30 มีนาคม 2564
1141 ลย 0032.001.2/1470 ส่งเอกสารชดใช้คืนเงินยืม สัญญาที่ 65, 66 30 มีนาคม 2564
1140 ลย52003/1001 ขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมพีรพงศ์ 30 มีนาคม 2564
1139 ลย 78101/148 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามมติ ก.อบต.จังหวัดเลย เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ 30 มีนาคม 2564
1138 ลย52002/997 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 29 มีนาคม 2564
1137 ลย52002/995 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 29 มีนาคม 2564
1136 ลย 78101/147 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 มีนาคม 2564
1135 ลย 78101/146 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 มีนาคม 2564
1134 ลย 78101/145 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 29 มีนาคม 2564
1133 ลย52003/992 ขอเชิญประชุมสัมมนากลุ่มสำหรับกองทุนสุขภาพตำบลและศูนย์เด็กเล็ก 29 มีนาคม 2564
1132 ลย52001/991 ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะหมู่ 9 (ชุดมุก) 29 มีนาคม 2564
1131 ลย 76701/125 ขอความอนุเคราะห์เเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต.ศรีฐาน 29 มีนาคม 2564
1130 ลต(ลย)72501.1/213 รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ 29 มีนาคม 2564
1129 ลย52002/990 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 29 มีนาคม 2564
1128 ลย 78101/144 ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 มีนาคม 2564
1127 ลย 78101/143 ขอยอด Statement 29 มีนาคม 2564
1126 ลย 0023.2/1734 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเลย 29 มีนาคม 2564
1125 ลย52003/988 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 29 มีนาคม 2564
1124 ลย 78101/142 ส่งเอกสารโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเลย 29 มีนาคม 2564
1123 ลย72501.2/211 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานจ้าง 26 มีนาคม 2564
1122 ลย 78101/141 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 มีนาคม 2564
1121 ลย 78101/140 จ่ายเงินบัญชีพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 มีนาคม 2564
1120 ลย 76702/121 หนังสือรับรองผู้บริหาร 26 มีนาคม 2564
1119 ลย 78101/139 แจ้งระบบแรงดันไฟฟ้าขัดข้อง 26 มีนาคม 2564
1118 ลย 78101/138 การเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย 26 มีนาคม 2564
1117 ลย 78101/137 การเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย 26 มีนาคม 2564
1116 ลย 78101/136 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563 26 มีนาคม 2564
1115 ลย 0318/100 การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ 29 มีนาคม 2564
1114 ลย 0318/99 การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ 29 มีนาคม 2564
1113 ลย 76702/119 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 มีนาคม 2564
1112 ลย 76702/118 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 25 มีนาคม 2564
1111 ลย 76702/117 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 มีนาคม 2564
1110 ลย 78101/135 หนังสือรับรองเงินเดือน 25 มีนาคม 2564
1109 ลย 0318/98 การสร้างบัญชีข้อเสนอโครงการ สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอใช้ Admin จังหวัด 25 มีนาคม 2564
1108 ลย 0032.001.2/1419 ส่งใบเสร็จ 25 มีนาคม 2564
1107 ลย 0032.001.2/1416 ส่งใบเสร็จ 25 มีนาคม 2564
1106 ลย 0032.001.2/1415 ส่งใบเสร็จ 25 มีนาคม 2564
1105 ลย 0032.001.2/1414 ส่งใบเสร็จ 25 มีนาคม 2564
1104 ลย 72501.1/207 การเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย 25 มีนาคม 2564
1103 ลย52004/975 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 25 มีนาคม 2564
1102 ลย 0032.001.1/1413 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 27-28 มี.ค.2564) 25 มีนาคม 2564
1101 ลย 0032.015/1410 เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานกัญชาทางการแพทย์ 25 มีนาคม 2564
1100 ลย 78101/134 หนังสือรับรองของผู้บริหาร 25 มีนาคม 2564
1099 ลย52003/974 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 25 มีนาคม 2564
1098 ลย52003/973 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จ.เลย 25 มีนาคม 2564
1097 ลย52003/26 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จ.เลย 25 มีนาคม 2564
1096 ลย 0032.003/1399 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 24 มีนาคม 2564
1095 ลย 0032.003/1398 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 24 มีนาคม 2564
1094 ลย 0032.003/1397 ขอขยายเวลาการสนับสนุนค่าฟอกไตในผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 24 มีนาคม 2564
1093 ลย52001/968 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 24 มีนาคม 2564
1092 ลย 0032.006/1391 ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 24 มีนาคม 2564
1091 ลย 0032.006/1388 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ 24 มีนาคม 2564
1090 ลย52002/964 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 24 มีนาคม 2564
1089 ลย75401/45 ขอรายงานผลการบริหารจัดการขยะเปียก ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15 มีนาคม 2564
1088 รง 0472/34 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 24 มีนาคม 2564
1087 ลย75401/44 ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนต้นแบบ ปลอดถังขยะ 15 มีนาคม 2564
1086 ลย 0032.006/1384 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 24 มีนาคม 2564
1085 ลย75401/34 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3 มีนาคม 2564
1084 ลย 0032.006/1383 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 24 มีนาคม 2564
1083 ลย 72401/179 ขออนุญาตเดินทางไปราชการ 24 มีนาคม 2564
1082 ลย 78101/133 ขอส่งแผนชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 24 มีนาคม 2564
1081 ลย 0032.001.2/1382 ส่งเอกสารเงินยิมทดลองราชการ 24 มีนาคม 2564
1080 รง 0472/33 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 24 มีนาคม 2564
1079 ลย 78101/132 ตอบรับการเป็นวิทยากร 24 มีนาคม 2564
1078 ลย 0032.001.2/1381 ส่งเอกสารยืมเงินจ่ายค่าวัสดุการแพทย์ 24 มีนาคม 2564
1077 ลย 0318/97 ขอให้ทบทวนการนำพื้นที่สาธารณประโยชน์ไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ 24 มีนาคม 2564
1076 ลย 79102/151 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 23 มีนาคม 2564
1075 ลย 79102/150 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
1074 ลย 79102/149 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
1073 ลย 79102/148 ส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564
1072 ลย 79102/147 ส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 23 มีนาคม 2564
1071 ลย 79102/146 ส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 23 มีนาคม 2564
1070 ลย 0023.3/1722 ขอยกเลิกการขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 23 มีนาคม 2564
1069 ลต(ลย)72501.1/203 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 23 มีนาคม 2564
1068 ลย 79102/143 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7520 เลย 23 มีนาคม 2564
1067 ลย 76701/116 ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าภาษีและต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ 23 มีนาคม 2564
1066 ลย 78101/131 ขอส่งแบบรายงานการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเลย 23 มีนาคม 2564
1065 ลย 78101/130 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ 23 มีนาคม 2564
1064 ลย77202/205 แจ้งการโอนเงินรายได้แผ่นดิน 23 มีนาคม 2564
1063 ลย 78101/129 รับเงินมัดจำประกันสัญญา 23 มีนาคม 2564
1062 ลย 0032.001.2/1356 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 22 มีนาคม 2564
1061 ลย 78101/128 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 22 มีนาคม 2564
1060 ลย 0032.006/1355 เลื่อนข้าราชการ 22 มีนาคม 2564
1059 ลย 0032.006/1352 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน 22 มีนาคม 2564
1058 ลย52004/877 ส่งรายชื่อขอกู้เงินโครงการกู้สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการ 22 มีนาคม 2564
1057 ลย 0020.1/5 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองท้องถิ่น 22 มีนาคม 2564
1056 ลย52004/876 การกู้เงินตามดามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ 22 มีนาคม 2564
1055 ลย 0032.003/1348 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 22 มีนาคม 2564
1054 ลย 0023.5/1715 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 22 มีนาคม 2564
1053 ลย 78101/127 หนังสือรับรองเงินเดือน 22 มีนาคม 2564
1052 ลย75401/70 อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 18 มีนาคม 2564
1051 ลย52003/873 การดำเนินโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ2564 22 มีนาคม 2564
1050 ลย52001/866 บันทึกข้อตกลง (MOU) 22 มีนาคม 2564
1049 ลย 72501.1/199 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 19 มีนาคม 2564
1048 ลย 0032.003/1331 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 19 มีนาคม 2564
1047 ลย 0032.003/1330 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 19 มีนาคม 2564
1046 ลย 0132/1252 ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๘.๒ เลย 19 มีนาคม 2564
1045 ลย52006/865 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีสิทธิไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 19 มีนาคม 2564
1044 ลย52001/862 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 19 มีนาคม 2564
1043 ลย52001/861 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 19 มีนาคม 2564
1042 ลย52002/856 แจ้งให้มาชำระค่าขยะมูลฝอย 19 มีนาคม 2564
1041 ลย71202/137 เรียกหลักประกันสัญญาใหม่เพื่อทดแทน 19 มีนาคม 2564
1040 ลย52002/851 การตรวจสอบข้อมูลผู้ค้างภาษีอากร 19 มีนาคม 2564
1039 ลย52004/850 ขอให้รับรองเอกสารและซ่อมแซมตามสัญญาจ้างโคงการระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังแคปซูล 19 มีนาคม 2564
1038 ลย52002/849 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 19 มีนาคม 2564
1037 ลย 0032.015/1305 ขอยกเลิกอนุมัติใช้หลักสูตรอลรมการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอามัย 18 มีนาคม 2564
1036 ลย 76701/108 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ บ้านนาแปนใต้ หมู่ที่ 9 18 มีนาคม 2564
1035 ลย 0023.3/1708 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 18 มีนาคม 2564
1034 ลย 0023.3/1707 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 18 มีนาคม 2564
1033 ลย77202/203 หนังสือรับรองผลงาน 18 มีนาคม 2564
1032 ลย 78101/125 ขออนุญาตจัดงานทำบุญตักบาตร 18 มีนาคม 2564
1031 ลย 78101/124 ขอยอด Statement 18 มีนาคม 2564
1030 ลย52001/848 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 18 มีนาคม 2564
1029 ลย77202/202 แจ้งผลการตัดรายการพัสดุที่จำหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน 18 มีนาคม 2564
1028 ลย71202/134 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 18 มีนาคม 2564
1027 ลย71202/133 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 18 มีนาคม 2564
1026 ลย 0032.007/1296 รับรองการส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019กลุ่มแรงงานต่างด้าว 18 มีนาคม 2564
1025 ลย 78101/123 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 18 มีนาคม 2564
1024 ลย 78101/122 หนังสือรับรองเงินเดือน 18 มีนาคม 2564
1023 ลย 0032.001.2/1285 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 17 กพ - 2 มีค 18 มีนาคม 2564
1022 ลย52001/847 ส่งตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 มีนาคม 2564
1021 ลย 79102/138 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสัก หมู่ที่ ๓บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มีนาคม 2564
1020 ลย 79102/137 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผ้าอ้อม หมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มีนาคม 2564
1019 ลย52007/846 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 18 มีนาคม 2564
1018 ลย52001/844 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 17 มีนาคม 2564
1017 ลย52001/843 ข้าราชการขอโอน 17 มีนาคม 2564
1016 ลย 0318/89 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง(ส่วนภูมิภาค) จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 17 มีนาคม 2564
1015 ลย52003/842 ขอส่งแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 17 มีนาคม 2564
1014 ลย 0032.001.1/1271 แจ้งการโอนเงินกัน Virtual Account ให้หน่วยบริการในจังหวัดเลย งวดที่ 4 ปีงบ 64 17 มีนาคม 2564
1013 ลย 79102/135 แจ้งการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 17 มีนาคม 2564
1012 ลย 0032.001.1/1270 แจ้งการโอนเงินกัน Virtual Account ให้หน่วยบริการในจังหวัดเลย งวดที่ 4 ปีงบ 64 17 มีนาคม 2564
1011 ลย 0032.001.1/1268 การโอนเงินจากเงินกัน Virtual Account ให้กหน่วยบริการในจ.เลยเป็นค่าบริการผู้ป่วยนอกกรณีไปรับบริการนอกเขตฯ 17 มีนาคม 2564
1010 ลย 79102/134 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน/สั่งจ่ายเงิน 17 มีนาคม 2564
1009 ลย 79102/133 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน/สั่งจ่ายเงิน 17 มีนาคม 2564
1008 ลย 79102/132 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน/สั่งจ่ายเงิน 17 มีนาคม 2564
1007 ลย52002/841 เชิญมาทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ถนนเสริฐศรี จากวงเวียนเจริญรัฐ-วงเวียนน้ำพุ 17 มีนาคม 2564
1006 ลย52001/839 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 17 มีนาคม 2564
1005 ลย52004/838 ขออนุญาตรื้อถอนทางเท้าประตูทางเข้าบ้านพักข้าราชกรสำนักงานคลังจังหวัดเลย 17 มีนาคม 2564
1004 ลย52004/837 แจ้งก่อสร้างอาคารแฟลต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 17 มีนาคม 2564
1003 ลย52007/836 แจ้งแผนการออกตรวจบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 17 มีนาคม 2564
1002 ลย52007/835 ขอแก้ไขโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีมีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ 2564 17 มีนาคม 2564
1001 ลย52007/834 ขอความอนุเคราะห์ของชำร่วยสำหรับผู้สูงอายุเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 17 มีนาคม 2564
1000 ลย52007/833 ส่งบัญชีรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนเลิงใหญ่มั่นคง 17 มีนาคม 2564
999 ลย52007/832 แจ้งกำหนดการออกตรวจอาคารและตรวจสุขลักษณะหอพัก 17 มีนาคม 2564
998 ลย52007/831 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 17 มีนาคม 2564
997 ลย52007/830 แจ้งกำหนดการออกตรวจอาคารและตรวจสุขลักษณะหอพัก 17 มีนาคม 2564
996 ลย52007/829 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 17 มีนาคม 2564
995 ลย52007/828 แจ้งกำหนดการออกตรวจอาคารและตรวจสุขลักษณะหอพัก 17 มีนาคม 2564
994 ลย52007/827 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 17 มีนาคม 2564
993 ลต(ลย)72501.1/197 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในการจัดเวทีปราศรัยฯ 16 มีนาคม 2564
992 ลต(ลย)72501.1/196 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 16 มีนาคม 2564
991 ลย 72501.1/195 การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน 16 มีนาคม 2564
990 ลย 78101/121 ขอส่งข้อมูลชุดคำถามด้านสาธารณสุขฝนหมู่บ้าน/ชุมชน 16 มีนาคม 2564
989 ลย52001/825 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 16 มีนาคม 2564
988 ลย 0032.006/1251 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรวมพลัง เสริมฟิต พิชิตโรค สร้างสุข สร้างสุขภาพและขอสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 16 มีนาคม 2564
987 ลย 76701/107 หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง นายอิสระ ไชยปราบ 16 มีนาคม 2564
986 ลย52001/824 ขอความอนุเคราะห์รถนำขบวน 15 มีนาคม 2564
985 ลย52001/823 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 15 มีนาคม 2564
984 ลย52001/822 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 15 มีนาคม 2564
983 ลย52001/821 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 15 มีนาคม 2564
982 ลย52001/820 เรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 15 มีนาคม 2564
981 ลย 76703/106 ขอความอนุเคราะห์ความเห็นเบื้องต้นโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 8,บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 11 และบ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 15 มีนาคม 2564
980 ลย 78101/120 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นวิทยากร 15 มีนาคม 2564
979 ลย 78101/119 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นวิทยากร 15 มีนาคม 2564
978 ลย 0032.003/1234 เลื่อนการผ่าตัดผู้ป่วยกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก 15 มีนาคม 2564
977 ลย52001/819 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 15 มีนาคม 2564
976 ลย52001/818 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นคำขออนุญาตฯ 15 มีนาคม 2564
975 ลย 0032.015/1227 ส่งข้อมูลด้่านการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพ 15 มีนาคม 2564
974 ลย52002/817 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 15 มีนาคม 2564
973 ลย 78101/118 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 15 มีนาคม 2564
972 ลย 76701/105 ขอส่งรายงานการตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า ลย 7 (ผาขาว) 15 มีนาคม 2564
971 ลต(ลย)72501.1/189 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 15 มีนาคม 2564
970 ลต(ลย)72501.1/188 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 15 มีนาคม 2564
969 ลย52002/816 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 15 มีนาคม 2564
968 ลย77202/199 ส่งใบเสร็จรับเงิน 15 มีนาคม 2564
967 ลย 78101/117 ขอความอนุเคราะห์ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย บัญชีเงินฝากประจำกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 15 มีนาคม 2564
966 ลย 78101/116 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พร้อมบัญชีกระแสรายวันให้กับ อบต.โคกใหญ่ 15 มีนาคม 2564
965 ลย 0032.006/1219 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 12 มีนาคม 2564
964 ลย 0032.006/1218 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 12 มีนาคม 2564
963 ลย 78101/115 ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ 12 มีนาคม 2564
962 ลย 0032.006/1217 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 12 มีนาคม 2564
961 ลย 0032.006/1216 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 มีนาคม 2564
960 ลย 0023.3/1696 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เเละการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 12 มีนาคม 2564
959 ลย52006/815 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 12 มีนาคม 2564
958 ลย 78101/114 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรมอาชีพ 12 มีนาคม 2564
957 ลย 78101/113 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 12 มีนาคม 2564
956 ลย52002/814 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังไปรษณีย์ 12 มีนาคม 2564
955 ลย52007/813 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 12 มีนาคม 2564
954 ลย52007/812 แจ้งกำหนดการออกตรวจลักษณะและมาตรฐานของหอพัก 12 มีนาคม 2564
953 ลย52007/811 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 12 มีนาคม 2564
952 ลย52001/810 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 12 มีนาคม 2564
951 ลย 0023.3/1692 การลงพื้นที่เพื่อเยื่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 12 มีนาคม 2564
950 ลย 0023.3/1691 การลงพื้นที่เยื่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 12 มีนาคม 2564
949 ลย52001/808 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 12 มีนาคม 2564
948 ลย 79102/125 ขอเชิญเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว จำนวน 2 โครงการ 12 มีนาคม 2564
947 ลย 79102/124 ขอเชิญเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว จำนวน 2 โครงการ 12 มีนาคม 2564
946 ลย 0032.015/1196 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทย 12 มีนาคม 2564
945 ลย 0032.003/1195 การขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และโปรดลงนามในหนังสือเชิญประชุม 12 มีนาคม 2564
944 ลย 79102/123 ขอเชิญเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว จำนวน 2 โครงการ 12 มีนาคม 2564
943 ลย 78101/112 หนังสือรับรองเงินเดือน 11 มีนาคม 2564
942 ลย 73205/150 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 11 มีนาคม 2564
941 ลย 73205/149 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 11 มีนาคม 2564
940 ลย 73205/148 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 11 มีนาคม 2564
939 ลย 0032.006/1189 รับรองต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564 11 มีนาคม 2564
938 ลย52001/804 การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 มีนาคม 2564
937 ลย 0032.001.2/1188 ยืมเงินทดรองราชการปฏิบัติงาน ตจ.สมุทรสาคร 11 มีนาคม 2564
936 ลย52002/802 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 11 มีนาคม 2564
935 ลย52002/801 แจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 11 มีนาคม 2564
934 ลย 0023.2/1685 ตรวจสอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ยังคงเหลือและไม่สามารถค้นหาเจ้าของได้ 11 มีนาคม 2564
933 ลย52004/796 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 11 มีนาคม 2564
932 ลย 78101/111 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 11 มีนาคม 2564
931 ลย 78101/110 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำหรับสนับสนุนการถ่านโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 11 มีนาคม 2564
930 ลย 73901/1 ขอส่งข้อมูลผู้ประกอบการกิจการรับซื้อยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)ยางแผ่น 5 มีนาคม 2564
929 ลย 78101/109 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 11 มีนาคม 2564
928 ลย 76702/104 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 11 มีนาคม 2564
927 ลย 76702/103 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 11 มีนาคม 2564
926 ลย 78101/108 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 11 มีนาคม 2564
925 ลย 0032.006/1169 เลื่อนข้าราชการ 10 มีนาคม 2564
924 ลย52001/783 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 10 มีนาคม 2564
923 ลย52004/782 นำส่งเงินค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ บริเวณหนองกุดโง้ง 10 มีนาคม 2564
922 ลย 0032.006/1163 ส่งรายงานตามตัวชี้วัดที่ 57-60 10 มีนาคม 2564
921 ลย 0032.006/1160 เลื่อนข้าราชการ 10 มีนาคม 2564
920 ลย 0032.007/1159 การส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019กลุ่มแรงงานต่างด้าว 10 มีนาคม 2564
919 ลต(ลย)72501.1/182 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดเวทีปราศรัยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 10 มีนาคม 2564
918 ลต(ลย)72501.1/181 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดเวทีปราศรัยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 10 มีนาคม 2564
917 ลย 78101/107 ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) 10 มีนาคม 2564
916 ลย52001/781 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 10 มีนาคม 2564
915 ลย 0032.006/1158 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2565(โมนิค) 10 มีนาคม 2564
914 ลย 75001/105 รายงานการดำเนินโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนต้นแบบ ปลอดถังขยะ 9 มีนาคม 2564
913 ลย52001/780 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 10 มีนาคม 2564
912 ลย 0032.006/1157 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2565(บุษกร) 10 มีนาคม 2564
911 ลย 0032.003/1155 ขอส่งรายชื่ออาสาสมัครสามัญ พอ.สว. 10 มีนาคม 2564
910 ลย 0032.015/1154 สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองฯ (รอบ 6 เดือน) 10 มีนาคม 2564
909 ลย 79102/122 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจัดชื้อน้ำยาเคมี และทรายอะเบส ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 10 มีนาคม 2564
908 ลย 79102/121 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจัดชื้อน้ำยาเคมี และทรายอะเบส ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 10 มีนาคม 2564
907 ลย 79102/120 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจัดชื้อน้ำยาเคมี และทรายอะเบส ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 10 มีนาคม 2564
906 ลย 79102/119 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจัดชื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 10 มีนาคม 2564
905 ลย 79102/118 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจัดชื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 10 มีนาคม 2564
904 ลย 79102/117 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจัดชื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 10 มีนาคม 2564
903 ลย52004/771 ขอความทดสอบวัสดุ 10 มีนาคม 2564
902 ลย52002/770 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำถนนฟากเลย ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2564
901 ลย52002/764 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำถนนฟากเลย ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2564
900 ลย52002/763 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำถนนฟากเลย ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2564
899 ลย52002/762 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำถนนฟากเลย ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2564
898 ลย52002/761 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำถนนฟากเลย ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2564
897 ลย52003/760 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 10 มีนาคม 2564
896 ลย 0032.006/1151 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 9 มีนาคม 2564
895 ลย 0032.006/1150 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 9 มีนาคม 2564
894 ลย52001/758 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 9 มีนาคม 2564
893 ลย52003/757 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนใหม่ส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 มีนาคม 2564
892 ลย 79102/115 แจ้งลงนามในสัญญา 9 มีนาคม 2564
891 ลย 79102/114 แจ้งลงนามในสัญญา 9 มีนาคม 2564
890 ลย 79102/113 แจ้งลงนามในสัญญา 9 มีนาคม 2564
889 ลย 79102/112 แจ้งลงนามในสัญญา 9 มีนาคม 2564
888 ลย 72501.1/176 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ป่วยเอดส์ 9 มีนาคม 2564
887 ลย 72501.1/173 ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯกลับสถานศึกษา 9 มีนาคม 2564
886 นร 5117.11/1 ขอยกเลิกเอกสาร 9 มีนาคม 2564
885 ลย 0032.015/1120 หนังสือรับรอง 9 มีนาคม 2564
884 ลย 0032.015/1119 ขออนุมัติใช้หลักสูตรอบรมการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 9 มีนาคม 2564
883 ลย77201/189 ขอชี้แจงวิจารณ์ TOR จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ฯ 9 มีนาคม 2564
882 ลย77201/188 ขอชี้แจงวิจารณ์ TOR จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ฯ 9 มีนาคม 2564
881 ลย52001/754 ขอส่งแบบสำรวจเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันฯ 9 มีนาคม 2564
880 ลย52004/753 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 9 มีนาคม 2564
879 ลย 78101/105 ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมสุขพัฒนา 8 มีนาคม 2564
878 ลย 78101/104 อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ 8 มีนาคม 2564
877 ลย 78101/103 การสำรวจเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8 มีนาคม 2564
876 ลย52001/749 การตรวจงานสถานธนานุบาล ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ และตรวจทรัพย์รับจำนำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 8 มีนาคม 2564
875 ลย52003/746 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 8 มีนาคม 2564
874 ลย 75001/100 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 มีนาคม 2564
873 ลย 75001/99 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 4 มีนาคม 2564
872 ลย 78101/102 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 8 มีนาคม 2564
871 ลย 78101/101 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการสูงวัย สุขใจ สุขภาพดี อย่างมีคุณค่า 8 มีนาคม 2564
870 ลย 78101/100 ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายซอยปทุมวัน 5 มีนาคม 2564
869 ลย 78101/98 ส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 5 มีนาคม 2564
868 ลย52004/742 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ ถ.มะลิวรรณ ซอย 6 5 มีนาคม 2564
867 ลย 0318/81 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมการจัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อาฮี-น้ำทูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 5 มีนาคม 2564
866 ลย 0318/80 ขอเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือการเตรียมการจัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อาฮี-น้ำทูน ประจำปี พ.ศ. 2564 5 มีนาคม 2564
865 ลย 0032.006/1082 ขอหนังสือรับรองบุคคล 5 มีนาคม 2564
864 ลย 72501.1/168 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5 มีนาคม 2564
863 ลย 0032.006/1081 ขออนุมัติยืมครุภัณฑ์สำนักงาน 5 มีนาคม 2564
862 ลย 0032.006/1076 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5 มีนาคม 2564
861 ลย 0032.006/1075 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5 มีนาคม 2564
860 ลย 0032.006/1074 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 5 มีนาคม 2564
859 ลย 0032.006/1073 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 มีนาคม 2564
858 ลย52001/735 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน 5 มีนาคม 2564
857 ลย52001/734 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 5 มีนาคม 2564
856 ลย 0023/259 มอบหมายให้ข้าราชการให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5 มีนาคม 2564
855 ลย77202/181 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมสนับนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแวมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 5 มีนาคม 2564
854 ลย 0032.015/1058 ขออนุมัติลงนามหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาทางการแพทย์ 4 มีนาคม 2564
853 รง 0472/32 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี ๒๕๖๔ 4 มีนาคม 2564
852 ลย 0032.006/1056 ขอหนังสือรับรองความเป็นข้าราชการ 4 มีนาคม 2564
851 ลย52001/716 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 4 มีนาคม 2564
850 ลย52001/715 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 4 มีนาคม 2564
849 ลย 76701/99 การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนต้นเเบบ 4 มีนาคม 2564
848 ลย 72501.1/163 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 4 มีนาคม 2564
847 ลย 78101/97 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบแปลนโรงจอดรถอเนกประสงค์ อบต.โคกใหญ่ 4 มีนาคม 2564
846 ลย 76701/96 ขอส่งตัวผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายดำรงศักดิ์ พันสนิท 4 มีนาคม 2564
845 ลย 76701/95 ขอส่งตัวผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายพงศภัค เเสนขันธ์ 4 มีนาคม 2564
844 ลย 0032.006/1038 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มีนาคม 2564
843 ลย 0032.015/1035 ขออนุมัติโครงการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแทพย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่อนามัยจังหวัดเลย ปีงบประมาณ2564 4 มีนาคม 2564
842 ลย77202/178 ขอส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 มีนาคม 2564
841 ลย77202/177 ขอส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ฯ DLTV 4 มีนาคม 2564
840 ลย52002/656 เชิญประชุม 4 มีนาคม 2564
839 ลย52002/653 เชิญประชุม 4 มีนาคม 2564
838 ลย52002/652 เชิญประชุม 4 มีนาคม 2564
837 ลย52002/651 เชิญประชุม 4 มีนาคม 2564
836 ลย 0032.007/1032 การสนับสนุนการคัดกรองตามมาตรการ 4 มีนาคม 2564
835 ลย52006/649 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร งบประมาณฯ 2564 4 มีนาคม 2564
834 ลย52001/644 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 4 มีนาคม 2564
833 ลย 0017.2/437 ขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน 3 มีนาคม 2564
832 ลย 0017.2/436 หนังสือมอบอำนาจ 3 มีนาคม 2564
831 ลย77202/174 แจ้งลงนามในสัญญา 3 มีนาคม 2564
830 ลย77202/173 แจ้งลงนามในสัญญา 3 มีนาคม 2564
829 ลย 76702/93 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 3 มีนาคม 2564
828 ลย 76702/92 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 3 มีนาคม 2564
827 ลย 76702/91 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 3 มีนาคม 2564
826 ลต(ลย)72501.1/159 ขอความอนุเคราะห์รถตู้พร้อมพนักงานขับรถ 3 มีนาคม 2564
825 ลย 79102/103 ขอเชิญเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว จำนวน 4 โครงการ 3 มีนาคม 2564
824 ลย 78101/96 ขอแจ้งยอดเงินค้างชำระค่าน้ำประปาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1 3 มีนาคม 2564
823 ลย 78101/95 ขอแจ้งยอดเงินค้างชำระค่าน้ำประปาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1 3 มีนาคม 2564
822 ลย 78101/94 ขอแจ้งยอดเงินค้างชำระค่าน้ำประปาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1 3 มีนาคม 2564
821 ลย 78101/93 ขอแจ้งยอดเงินค้างชำระค่าน้ำประปาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2 3 มีนาคม 2564
820 ลย 78101/92 ชี้แจงขอเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐาน 3 มีนาคม 2564
819 ลย 78101/91 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 รอบ 4 3 มีนาคม 2564
818 ลต(ลย)72501.1/157 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย 3 มีนาคม 2564
817 ลย 0023.5/248 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 3 มีนาคม 2564
816 ลย 79102/102 ขอเชิญเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว จำนวน 4 โครงการ 3 มีนาคม 2564
815 ลย 79102/101 ขอเชิญเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว จำนวน 4 โครงการ 3 มีนาคม 2564
814 ลย52001/638 รายงานการรับจำนำเกินวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 3 มีนาคม 2564
813 ลย 79102/100 ขอเชิญเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว จำนวน 4 โครงการ 3 มีนาคม 2564
812 ลย 79102/99 ขอเชิญเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว จำนวน 4 โครงการ 3 มีนาคม 2564
811 ลย52001/637 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 มีนาคม 2564
810 ลย52001/635 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 มีนาคม 2564
809 ลย 78101/90 ขอความเห็นชอบกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 3 มีนาคม 2564
808 ลย 78101/89 สำรวจและรายงานข้อมูลกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิลของ อปท. 3 มีนาคม 2564
807 ลย 0032.001.2/1013 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 2 มีนาคม 2564
806 ลย 0032.007/1012 การสนับสนุนการคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 มีนาคม 2564
805 ลย 0032.003/1010 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 2 มีนาคม 2564
804 ลย52004/629 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและย้ายท่อเมนประปาจากแนวการก่อสร้าง 2 มีนาคม 2564
803 ลย 76702/89 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 2 มีนาคม 2564
802 ลย 76702/88 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 2 มีนาคม 2564
801 ลย 0032.015/1007 ขอเชิญบุคลากรรับเกียรติบัตรจนท.ด้านการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น 2 มีนาคม 2564
800 ลย 76701/87 สำรวจและรายงานข้อมูลกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิลของ อปท. 2 มีนาคม 2564
799 ลย 78101/88 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 มีนาคม 2564
798 ลย52001/628 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 2 มีนาคม 2564
797 ลย52002/627 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 2 มีนาคม 2564
796 ลย77202/170 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 2 มีนาคม 2564
795 ลย77202/169 ส่งแบบรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2 มีนาคม 2564
794 ปช 0040(ลย)/262 การนิเทศการปรึกษาโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 มีนาคม 2564
793 ปช 0040(ลย)/261 การนิเทศการปรึกษาโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 มีนาคม 2564
792 ปช 0040(ลย)/260 การนิเทศการปรึกษาโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 มีนาคม 2564
791 ปช 0040(ลย)/259 การนิเทศการปรึกษาโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 มีนาคม 2564
790 ปช 0040(ลย)/258 การนิเทศการปรึกษาโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 มีนาคม 2564
789 ปช 0040(ลย)/257 การนิเทศการปรึกษาโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 มีนาคม 2564
788 ปช 0040(ลย)/256 การนิเทศการปรึกษาโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 มีนาคม 2564
787 ปช 0040(ลย)/255 การนิเทศการปรึกษาโครงการท้องถิ่นโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 มีนาคม 2564
786 ลย52004/626 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 1 มีนาคม 2564
785 ลย52006/625 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1 มีนาคม 2564
784 ลย52006/624 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1 มีนาคม 2564
783 ลย 78101/87 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 1 มีนาคม 2564
782 ลย77202/168 แจ้งลงนามในสัญญา 1 มีนาคม 2564
781 ลย52001/622 แจ้งรายงานการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 1 มีนาคม 2564
780 ลย 75001/84 ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองเลยเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 1 มีนาคม 2564
779 บบภ.2.1(ลย.)/5 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการระบบ Emergency Call 25 กุมภาพันธ์ 2564
778 บบภ.2.1(ลย.)/4 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการระบบ Emergency Call 25 กุมภาพันธ์ 2564
777 ลย 78101/85 ขอรับงบประมาณในการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกใหญ่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
776 ลย52006/621 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 25 กุมภาพันธ์ 2564
775 ลย 0318/71 ขอรับเงินอุดหนุน 25 กุมภาพันธ์ 2564
774 ลย 0318/70 ขอรับเงินอุดหนุน 25 กุมภาพันธ์ 2564
773 ลย 0318/69 ขอรับเงินอุดหนุน 25 กุมภาพันธ์ 2564
772 ลย 0318/68 ขอรับเงินอุดหนุน 25 กุมภาพันธ์ 2564
771 ลย 0318/67 ขอรับเงินอุดหนุน 25 กุมภาพันธ์ 2564
770 ลย 0318/66 ขอรับเงินอุดหนุน 25 กุมภาพันธ์ 2564
769 ลย71202/103 แจ้งให้ไปชำระค่าควบคุมงานก่อสร้าง กรณีส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาในสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2564
768 ลย 0318/66 ขอรับเงินอุดหนุน 25 กุมภาพันธ์ 2564
767 ลย 0318/65 ขอรับเงินอุดหนุน 25 กุมภาพันธ์ 2564
766 ลย 0032.015/954 รายงานการสรุปบัญชีแสดงรายละเอียดจำนวนหรือปริมาณการครอบครองฯ 25 กุมภาพันธ์ 2564
765 ลย 0032.001.2/951 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 25 กุมภาพันธ์ 2564
764 ลย 0032.001.2/950 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 25 กุมภาพันธ์ 2564
763 ลย 0318/64 การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
762 ลย52004/618 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 25 กุมภาพันธ์ 2564
761 ลย 0318/63 การติดตามการอนุมัติการลงทะเบียนเป็น ผู้ดูแลระบบ(Admin) ของหน่วยงาน เพื่อยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2664 25 กุมภาพันธ์ 2564
760 ลย52006/617 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในอำนาจของเทศบาล 25 กุมภาพันธ์ 2564
759 ลย 72501.1/151 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 25 กุมภาพันธ์ 2564
758 ลย 0032.001.1/945 สั่งระงับการโฆษณาและขอเชิญพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง 25 กุมภาพันธ์ 2564
757 ลย 0032.001.1/944 สั่งระงับการโฆษณาและขอเชิญพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง 25 กุมภาพันธ์ 2564
756 ลย 79102/94 ซ่อมแซมแก้ไขงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย หมู่ที่ 1 25 กุมภาพันธ์ 2564
755 ลย 72501.1/150 ขอความอนุเคราะห์ติดตามผูัลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 25 กุมภาพันธ์ 2564
754 ลย52008/610 รายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 25 กุมภาพันธ์ 2564
753 ลย 0318/62 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 25 กุมภาพันธ์ 2564
752 ลย52003/608 การเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย 25 กุมภาพันธ์ 2564
751 บบภ.2.1(ลย.)/1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ 24 กุมภาพันธ์ 2564
750 ลย52001/599 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 24 กุมภาพันธ์ 2564
749 ลย52001/598 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 24 กุมภาพันธ์ 2564
748 ลย52006/597 การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 กุมภาพันธ์ 2564
747 ลย52004/596 ส่งเอกสารทบทวนการศึกษาและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมฯ โครงการกำจัดมูลฝอย 24 กุมภาพันธ์ 2564
746 ลย 72501.1/148 การเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย 24 กุมภาพันธ์ 2564
745 ลย 0032.001.1/936 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 24 ก.พ. 2564) 24 กุมภาพันธ์ 2564
744 ลย52001/595 ข้าราชการขอโอน 24 กุมภาพันธ์ 2564
743 ลย 78101/82 การดำเนินโครงการ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ถนนต้นแบบ ปลอดถังขยะ 24 กุมภาพันธ์ 2564
742 ลย52001/594 ขอความอนุเคราะห์ตรวจพิสูจน์ปัสสาวะที่มีปฏิกิริยาต่อชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน 24 กุมภาพันธ์ 2564
741 ลย52001/593 การจัดทำข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564
740 ลย77202/162 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย 24 กุมภาพันธ์ 2564
739 ลย 76702/84 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบรายระเอียดประกอบการโอนเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เิงนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 24 กุมภาพันธ์ 2564
738 ลย 76702/83 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบรายระเอียดประกอบการโอนเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เิงนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 24 กุมภาพันธ์ 2564
737 ลย 78101/81 การเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย 24 กุมภาพันธ์ 2564
736 ลย52003/589 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภคในพื้นที่เทศบาลเมืองเลย 24 กุมภาพันธ์ 2564
735 ลย52001/584 ข้าราชการขอโอน 23 กุมภาพันธ์ 2564
734 ลย52001/583 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 23 กุมภาพันธ์ 2564
733 ลย 78101/80 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามมติ ก.อบต.จังหวัดเลย เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ 23 กุมภาพันธ์ 2564
732 ลย 0318/58 การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน 23 กุมภาพันธ์ 2564
731 ลย 78101/78 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
730 ลย 79102/92 ขอเชิญเข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างของ อบต. หาดทรายขาว จำนวน 6โครงการ 23 กุมภาพันธ์ 2564
729 ลย77202/159 แจ้งลงนามในสัญญา 23 กุมภาพันธ์ 2564
728 ลย77202/158 แจ้งลงนามในสัญญา 23 กุมภาพันธ์ 2564
727 ลย52004/581 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากแนวก่อสร้าง 23 กุมภาพันธ์ 2564
726 ลย52004/580 ขอความอนุเคราะห์ย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง 23 กุมภาพันธ์ 2564
725 ลย52001/579 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 23 กุมภาพันธ์ 2564
724 ลย 78101/77 ขอยอด Statement 23 กุมภาพันธ์ 2564
723 ลย 0032.001.2/927 ส่งโอนเงินยืมทดรองราชการ 23 กุมภาพันธ์ 2564
722 ลย 0032.001.2/925 ส่งเอกสารชดใช้คืนเงินยืม 23 กุมภาพันธ์ 2564
721 ลย77202/153 ขอสมัครใช้บริการ Krungthai Corporation Online และบริการอื่น 23 กุมภาพันธ์ 2564
720 ปช 0040(ลย)/234 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 22 กุมภาพันธ์ 2564
719 ลย 0032.007/916 การส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019กลุ่มแรงงานต่างด้าว 22 กุมภาพันธ์ 2564
718 ลย 0032.007/913 การส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019กลุ่มแรงงานต่างด้าว 22 กุมภาพันธ์ 2564
717 ลย 0032.007/912 การส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019กลุ่มแรงงานต่างด้าว 22 กุมภาพันธ์ 2564
716 ลย 75001/83 รายงานการติดตามการดำเนินการรับซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 กุมภาพันธ์ 2564
715 ลย52001/577 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 22 กุมภาพันธ์ 2564
714 ลย 0032.003/907 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 22 กุมภาพันธ์ 2564
713 ลย 0032.006/906 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตสาธารณสุข 22 กุมภาพันธ์ 2564
712 ลย52002/573 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 22 กุมภาพันธ์ 2564
711 ลย52004/572 ส่งแบบฟอร์ม แบบข.01 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
710 ลย 76702/82 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 22 กุมภาพันธ์ 2564
709 ลย 76702/81 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 22 กุมภาพันธ์ 2564
708 ลย 76702/80 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 22 กุมภาพันธ์ 2564
707 ลย 78101/75 ส่งเอกสารโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
706 ลย 0032.006/902 หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา(วุฒิชัย) 22 กุมภาพันธ์ 2564
705 ลย 72501.1/134 ส่งแบบสำรวจชมรมผู้สูงอายุ 22 กุมภาพันธ์ 2564
704 ลย 0032.007/897 การส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019กลุ่มแรงงานต่างด้าว 22 กุมภาพันธ์ 2564
703 ลย 0032.003/876 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 22 กุมภาพันธ์ 2564
702 ลย 0032.003/875 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 22 กุมภาพันธ์ 2564
701 ปช 0040(ลย)/228 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
700 ปช 0040(ลย)/228 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
699 ปช 0040(ลย)/227 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
698 ปช 0040(ลย)/226 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
697 ปช 0040(ลย)/225 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
696 ปช 0040(ลย)/224 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
695 ปช 0040(ลย)/222 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
694 ปช 0040(ลย)/221 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
693 ปช 0040(ลย)/220 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
692 ปช 0040(ลย)/219 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
691 ปช 0040(ลย)/218 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
690 ปช 0040(ลย)/215 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
689 ปช 0040(ลย)/229 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย 22 กุมภาพันธ์ 2564
688 ปช 0040(ลย)/230 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 22 กุมภาพันธ์ 2564
687 ปช 0040(ลย)/231 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 22 กุมภาพันธ์ 2564
686 ลย77202/150 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน,ค่าตอบแทน เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 19 กุมภาพันธ์ 2564
685 ลย77202/149 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
684 ลย 78101/74 ส่งเอกสารเงินกู้สามัญ 19 กุมภาพันธ์ 2564
683 ลย 0032.006/868 เลื่อนข้าราชการ 19 กุมภาพันธ์ 2564
682 ลย52001/564 รายงานการสอบข้อเท็จจริงเหตุเพลิงไหม้ 19 กุมภาพันธ์ 2564
681 ลย52004/563 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 19 กุมภาพันธ์ 2564
680 ลย52004/562 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 19 กุมภาพันธ์ 2564
679 ลย75401/26 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 19 กุมภาพันธ์ 2564
678 ลย77202/148 แจ้งลงนามในสัญญา 19 กุมภาพันธ์ 2564
677 ลย 78101/73 การติดตามการดำเนินการรับซื้อ - ขายขยะรีไซเคิลของ อปท. 19 กุมภาพันธ์ 2564
676 ลย52001/559 รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวา 19 กุมภาพันธ์ 2564
675 ลย52004/558 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564
674 ลย52002/551 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 19 กุมภาพันธ์ 2564
673 ปช 0040(ลย)/213 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 18 กุมภาพันธ์ 2564
672 ปช 0040(ลย)/212 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 18 กุมภาพันธ์ 2564
671 ลย77201/143 ขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยเทคนิคเลยประชุมเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะรถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ฯ 18 กุมภาพันธ์ 2564
670 ลย77201/142 ขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยเทคนิคเลยประชุมเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะรถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ฯ 18 กุมภาพันธ์ 2564
669 ลย77201/141 ขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยเทคนิคเลยประชุมเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะรถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ฯ 18 กุมภาพันธ์ 2564
668 ลย 0032.010/857 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 18 กุมภาพันธ์ 2564
667 ลย 0032.015/856 ส่งคำขอรับอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) 18 กุมภาพันธ์ 2564
666 ลย52007/547 ขอส่งข้อมูลผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 18 กุมภาพันธ์ 2564
665 ลย 76702/78 ขอรับเช็ค เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV) จำนวน 5 ศูนย์ 18 กุมภาพันธ์ 2564
664 ลย 76702/77 ขอรับเช็ค เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการซ่อมสร้างผิวทาง สายถนนสานนาน้อย- น้ำตกตาดฮ้อง หมู่ที่ 7 18 กุมภาพันธ์ 2564
663 ลย52003/546 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 18 กุมภาพันธ์ 2564
662 ลย52001/545 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 18 กุมภาพันธ์ 2564
661 ลย 76701/76 ขอหนังสือรับรองทหารผ่านศึกลดหย่อนค่าไฟฟ้า 18 กุมภาพันธ์ 2564
660 ลย52004/544 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 18 กุมภาพันธ์ 2564
659 ลต(ลย)72501.1/127 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 18 กุมภาพันธ์ 2564
658 ลย 76702/75 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อชำระภาษีป้ายในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปี 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
657 ลย 0318/54 การจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ แทนตำแหน่งที่ว่าง 18 กุมภาพันธ์ 2564
656 ลย75401/24 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10 กุมภาพันธ์ 2564
655 ลย 78101/72 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
654 ลย 76701/74 ขอส่งผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 18 กุมภาพันธ์ 2564
653 ลย 0032.007/840 แนวทางการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มARIและPneumonia 18 กุมภาพันธ์ 2564
652 ลย 0032.007/839 แนวทางการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มARIและPneumonia 18 กุมภาพันธ์ 2564
651 ปช 0040(ลย)/204 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 18 กุมภาพันธ์ 2564
650 ปช 0040(ลย)/203 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 18 กุมภาพันธ์ 2564
649 ลย52001/543 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
648 ลย77202/135 แจ้งลงนามในสัญญา 17 กุมภาพันธ์ 2564
647 ลย52006/542 การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
646 ลย 76701/72 เสนอโครงการพลังงานระบบอบเเห้งเเสงอาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2564
645 ปช 0040(ลย)/201 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 17 กุมภาพันธ์ 2564
644 ปช 0040(ลย)/200 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 17 กุมภาพันธ์ 2564
643 ปช 0040(ลย)/199 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 17 กุมภาพันธ์ 2564
642 ลย 0032.015/831 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมกหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ 3 หมอเมืองเลย 17 กุมภาพันธ์ 2564
641 ลย 0032.015/830 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมกหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ 3 หมอเมืองเลย 17 กุมภาพันธ์ 2564
640 ลย71202/88 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 17 กุมภาพันธ์ 2564
639 ลย71202/87 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 17 กุมภาพันธ์ 2564
638 ลย71202/86 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 17 กุมภาพันธ์ 2564
637 ลย71202/85 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 17 กุมภาพันธ์ 2564
636 ลย71202/84 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 17 กุมภาพันธ์ 2564
635 ลย75401/23 ขอรายงานผลการบริหารจัดการขยะเปียก ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 9 กุมภาพันธ์ 2564
634 ลย 72501.1/122 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายหาเสียงของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 17 กุมภาพันธ์ 2564
633 ลย 72501.1/121 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายหาเสียงของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 17 กุมภาพันธ์ 2564
632 ปช 0040(ลย)/198 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 17 กุมภาพันธ์ 2564
631 ลย52003/541 การติดตามการดำเนินการรับซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 กุมภาพันธ์ 2564
630 ลย52003/540 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นประกอบอาหาร 17 กุมภาพันธ์ 2564
629 ลย52003/539 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นประกอบอาหาร 17 กุมภาพันธ์ 2564
628 ลย 79102/85 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
627 ลย 0032.006/829 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 17 กุมภาพันธ์ 2564
626 ลย 0032.006/828 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 17 กุมภาพันธ์ 2564
625 ลย52002/538 ส่งเงินบำนาญเข้าบัญชี 17 กุมภาพันธ์ 2564
624 ลย 79102/84 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิ์การเอนกประสงค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
623 ลย 0318/52 ผลการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
622 ปช 0040(ลย)/195 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 16 กุมภาพันธ์ 2564
621 ปช 0040(ลย)/194 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 16 กุมภาพันธ์ 2564
620 ปช 0040(ลย)/196 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 16 กุมภาพันธ์ 2564
619 ลย 0023.3/185 ขอใช้ห้องประชุม 16 กุมภาพันธ์ 2564
618 ลย52004/529 ยินยอมให้เข้าพื้นที่ก่อสร้างและยินดีรับมอบโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ 16 กุมภาพันธ์ 2564
617 ปช 0040(ลย)/193 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 16 กุมภาพันธ์ 2564
616 ปช 0040(ลย)/192 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 16 กุมภาพันธ์ 2564
615 ปช 0040(ลย)/191 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 16 กุมภาพันธ์ 2564
614 ปช 0040(ลย)/189 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 16 กุมภาพันธ์ 2564
613 ลย 76701/68 ชี้เเจงข้อเท็จจริงประกอบการร้องเรียน 16 กุมภาพันธ์ 2564
612 ลย 76701/67 ส่งหนังสือกรรมการเลือกตั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2564
611 ลย 72501.1/117 การรับลงทะเบียนเพื่อรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
610 ลย52004/525 เชิญมาต่อรองราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม 16 กุมภาพันธ์ 2564
609 ลย(ลต) 72501.1/115 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
608 ลย(ลต) 72501.1/114 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
607 ลย(ลต) 72501.1/113 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
606 ลย(ลต) 72501.1/112 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
605 ลย(ลต) 72501.1/111 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
604 ลย(ลต) 72501.1/110 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
603 ลย(ลต) 72501.1/109 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
602 ลย(ลต) 72501.1/108 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
601 ลย(ลต) 72501.1/107 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
600 ลย(ลต) 72501.1/106 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
599 ลย(ลต) 72501.1/105 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
598 ลย(ลต) 72501.1/104 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
597 ลย(ลต) 72501.1/103 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
596 ลย(ลต) 72501.1/102 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
595 ลย(ลต) 72501.1/101 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
594 ลย(ลต) 72501.1/100 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
593 ลย(ลต) 72501.1/99 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
592 ลย(ลต) 72501.1/98 ส่งแบบตารางข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุ และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 16 กุมภาพันธ์ 2564
591 ลย 0032.006/820 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 16 กุมภาพันธ์ 2564
590 ลย52004/523 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทดสอบความหนาแน่นคันทางดิน (ชั้นหินคลุก) 16 กุมภาพันธ์ 2564
589 ลย 0032.007/815 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจโควิด-19 15 กุมภาพันธ์ 2564
588 ลย72501.2/97 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเภทสินเชื่อธนาคารประชาชน 15 กุมภาพันธ์ 2564
587 ลย 78101/71 ส่งแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนเลี้ยงเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ 15 กุมภาพันธ์ 2564
586 ลย 78101/70 กรอกข้อมูลแบบสอบถาม 15 กุมภาพันธ์ 2564
585 ลย 78101/69 ขอความอนุเคราะห์สำรวจและประมาณการโครงการขยายโครงการเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 15 กุมภาพันธ์ 2564
584 ลย 72501.1/96 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลธาตุ 15 กุมภาพันธ์ 2564
583 ลย52004/522 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 15 กุมภาพันธ์ 2564
582 ลย52006/521 รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 กุมภาพันธ์ 2564
581 ลย52001/520 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 15 กุมภาพันธ์ 2564
580 ลย52001/519 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 15 กุมภาพันธ์ 2564
579 ลย77202/130 ขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
578 ลย 0018.4/124 ขอรับเงินงวดที่ 2 รายนายทองสุข เชื้อภักดี 15 กุมภาพันธ์ 2564
577 ลย 0018.4/123 ส่งเงิน ฌ.ก.น. ประกาศ 1/64 15 กุมภาพันธ์ 2564
576 ลย 0032.001.1/782 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 22-25 ก.พ. 2564) 15 กุมภาพันธ์ 2564
575 ลย 0032.001.1/781 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อม พขร.(วันที่ 23-25 ก.พ. 2564) 15 กุมภาพันธ์ 2564
574 ลย52001/517 จำหน่ายสลากกาชาด ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
573 ลย 0032.001.2/780 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 15 กุมภาพันธ์ 2564
572 ลย 0032.015/773 ขอสนับสนุนบุคคฃช่วยจัดตกแต่งสถานที่ในงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ 15 กุมภาพันธ์ 2564
571 ลย52003/515 ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564
570 ลย52003/514 ขอส่งรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
569 ลย 76702/64 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 15 กุมภาพันธ์ 2564
568 ลย 76702/63 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 15 กุมภาพันธ์ 2564
567 ลย52003/513 ขอส่งรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
566 ลย(ลต) 72501.1/95 ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2564
565 ลย(ลต) 72501.1/94 ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2564
564 ลย(ลต) 72501.1/93 ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2564
563 ลย 72501.1/92 ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2564
562 ลย 72501.1/91 ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2564
561 ลย 0023.3/171 ขอส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และจำนวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่ลาออก ประจำเดือนธันวาคม 2563 และประจำเดือนมกราคม 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564
560 ลย 72501.1/90 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
559 ลย 72501.1/89 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
558 ลย 72501.1/88 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
557 ลย 72501.1/87 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
556 ลย 72501.1/86 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
555 ลย 72501.1/85 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
554 ลย 72501.1/84 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
553 ลย 72501.1/83 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
552 ลย 72501.1/82 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564
551 ลย 0318/45 ขอตัวข้าราชการมาช่วยปฎิบัติหน้าที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
550 ลย 78101/68 หนังสือรับรองเงินเดือน 11 กุมภาพันธ์ 2564
549 ลย52004/508 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 11 กุมภาพันธ์ 2564
548 ลย 78101/67 แจ้งค่าปรับ 11 กุมภาพันธ์ 2564
547 ลย 78101/66 แจ้งค่าปรับ 11 กุมภาพันธ์ 2564
546 ลย 78101/65 แจ้งค่าปรับ 11 กุมภาพันธ์ 2564
545 ลย77901/66 ขอความอนุเคราะห์ต่อบัตรคนพิการ เดือน กุมภาพันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564
544 ลย 79102/79 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 11 กุมภาพันธ์ 2564
543 ลย72501.2/81 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 11 กุมภาพันธ์ 2564
542 ลย72501.2/80 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 11 กุมภาพันธ์ 2564
541 ลย72501.2/79 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 11 กุมภาพันธ์ 2564
540 ลย 0032.006/741 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 กุมภาพันธ์ 2564
539 ลย52001/493 ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานเทศบาลในสังกัดหน่วยงานของท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญการ 10 กุมภาพันธ์ 2564
538 ลย52001/492 รายงานเหตุอัคคีภัยชุมชนบ้านติ้ว 10 กุมภาพันธ์ 2564
537 ลย 0032.007/728 ขอเชิญประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2564
536 ลย 0032.007/727 ขอเชิญประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2564
535 ลย 0032.007/726 ขอเชิญเป็นวิทยากร 9 กุมภาพันธ์ 2564
534 ลย 0023.3/158 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9 กุมภาพันธ์ 2564
533 ลย52004/483 ส่งผลการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9 กุมภาพันธ์ 2564
532 ลย77202/128 แจ้งลงนามในสัญญา 9 กุมภาพันธ์ 2564
531 ลย52004/481 การแก้ไขปัญหาตลิ่งบริเวณลำห้วยน้ำหมานทรุดตัว 9 กุมภาพันธ์ 2564
530 ลย52004/479 เชิญมาต่อรองราคา 9 กุมภาพันธ์ 2564
529 ลย 0032.007/703 ขออนุมัติลงนามในหนังสือเชิญประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2564
528 ลย 0032.007/702 ขอเชิญเป็นประธานการประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2564
527 ลย 72501.1/74 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 9 กุมภาพันธ์ 2564
526 ลย 72501.1/73 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ป่วยเอดส์ 9 กุมภาพันธ์ 2564
525 ลย 72401/95 ตอบรับเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) 9 กุมภาพันธ์ 2564
524 ลย75401/17 อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 5 กุมภาพันธ์ 2564
523 ลย 78101/63 ส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 8 กุมภาพันธ์ 2564
522 ลย52002/477 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 กุมภาพันธ์ 2564
521 ลย 75001/52 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 กุมภาพันธ์ 2564
520 ลย 75001/51 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 5 กุมภาพันธ์ 2564
519 ลย 78101/62 ขอส่งรายงานความเสียหายที่ไม่ต้องส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 8 กุมภาพันธ์ 2564
518 ลย 78101/61 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 8 กุมภาพันธ์ 2564
517 ลย 78101/60 แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินกู้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 8 กุมภาพันธ์ 2564
516 ลย 78101/59 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 8 กุมภาพันธ์ 2564
515 ลย75401/11 รายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64 26 มกราคม 2564
514 ลย 78101/58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการสูงวัย สุขใจ สุขภาพดี อย่างมีคุณค่า 8 กุมภาพันธ์ 2564
513 ลย77202/126 แจ้งลงนามในสัญญา 8 กุมภาพันธ์ 2564
512 ลย 0032.006/696 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 8 กุมภาพันธ์ 2564
511 ลย 0032.015/695 อนุมัติจัดงานในช่วงโควิค 8 กุมภาพันธ์ 2564
510 ลย 0032.015/694 อนุมัตฺโครงการมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ 3หมอเมืองเลย 8 กุมภาพันธ์ 2564
509 ลย 0032.015/693 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
508 ลย 0032.015/692 อนุมัติลงนามหนังสือเชิญเป็นประธานและเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
507 ลย52001/475 ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม 8 กุมภาพันธ์ 2564
506 ลย52001/474 การป้องกันอัคคีภัยเทศกาลตรุษจีน 8 กุมภาพันธ์ 2564
505 ลย77202/123 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 8 กุมภาพันธ์ 2564
504 ลย52004/473 นำส่งค่ารังวัดสอบเขตคลองสาธารณประโยชน์ (ลำน้ำหมาน) 8 กุมภาพันธ์ 2564
503 ลย52001/471 ขอความอนุเคราะห์ยืมพัดลม 5 กุมภาพันธ์ 2564
502 ลย77202/122 แจ้งลงนามในสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2564
501 ลย 0032.015/671 ส่งคำขอรับอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) 5 กุมภาพันธ์ 2564
500 ลย52003/469 ขออนุญาตจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 5 กุมภาพันธ์ 2564
499 ลย 78101/57 หนังสือรับรองเงินเดือน 5 กุมภาพันธ์ 2564
498 ลย 78101/56 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 กุมภาพันธ์ 2564
497 ลย 0032.007/663 แนวทางการแจ้งข้อมูลและผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 5 กุมภาพันธ์ 2564
496 ลย 0032.007/662 ตอบรับหนังสือ 5 กุมภาพันธ์ 2564
495 ลย 78101/55 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 5 กุมภาพันธ์ 2564
494 ลย52001/463 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 กุมภาพันธ์ 2564
493 ลย77202/121 แจ้งลงนามในสัญญา 4 กุมภาพันธ์ 2564
492 ลย 76701/60 ขอความช่วยเหลือให้พิจารณาปรับปรุงถนนชำรุด 4 กุมภาพันธ์ 2564
491 ลย 0032.003/616 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมด (คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ) 4 กุมภาพันธ์ 2564
490 ลย 79102/74 ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย ฉบับ พ.ศ.2564 4 กุมภาพันธ์ 2564
489 ลย52004/455 แบบคำขออนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัด 4 กุมภาพันธ์ 2564
488 ลย52004/454 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (โครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์) 4 กุมภาพันธ์ 2564
487 ลย52004/453 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (โครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์) 4 กุมภาพันธ์ 2564
486 ลย77202/119 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (งวดที่ 3-4) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2564
485 ลย75401/6 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15 มกราคม 2564
484 ลย 78101/54 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ3) 3 กุมภาพันธ์ 2564
483 ลย 0318/39 ขอส่งข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ต้องการความเหลือโดยเร่งด่วน 3 กุมภาพันธ์ 2564
482 ลย77202/118 แจ้งลงนามในสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2564
481 ลย 0023.3/131 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดเลย(งบจังหวัด) 3 กุมภาพันธ์ 2564
480 ลย 0023.2/130 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
479 ลย52003/450 ขออนุญาตจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 3 กุมภาพันธ์ 2564
478 ลย 0032.006/595 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3 กุมภาพันธ์ 2564
477 ลย52001/449 ส่งใบสมัครและข้อมูลเครดิตเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 กุมภาพันธ์ 2564
476 ลย52001/448 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 กุมภาพันธ์ 2564
475 ลย52001/447 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 กุมภาพันธ์ 2564
474 ลย52001/446 รายงานการรับจำนำเกินวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 3 กุมภาพันธ์ 2564
473 ลย52004/445 เชิญมาต่อรองราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด 3 กุมภาพันธ์ 2564
472 ลย 78101/52 ขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการวมตัวกันของคนหมู่มากไม่เกิน 100 3 กุมภาพันธ์ 2564
471 ลย 78101/50 สำรวจและรายงานข้อมูลกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิลของ อปท. 3 กุมภาพันธ์ 2564
470 ลย 78101/49 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 3 กุมภาพันธ์ 2564
469 ลย 75001/43 ขอความอนุเคราะห์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 3 กุมภาพันธ์ 2564
468 ลย52004/444 ยืนยันการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน กรณีเทศบาลเมืองเลยขอขยายระยะเวลาการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนจากรมป่าไม้ 3 กุมภาพันธ์ 2564
467 ลย 78101/48 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
466 ลย52003/436 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 3 กุมภาพันธ์ 2564
465 ลย52004/434 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 2 กุมภาพันธ์ 2564
464 ลย77202/115 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
463 ลย77202/114 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
462 ลย77202/113 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
461 ลย77202/112 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
460 ลย77202/111 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
459 ลย77202/110 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
458 ลย 79102/72 ขอเรียกค่าปรับตามกัญญา 2 กุมภาพันธ์ 2564
457 ลย77202/109 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
456 ลย 79102/71 ขอเรียกค่าปรับตามกัญญา 2 กุมภาพันธ์ 2564
455 ลย77202/108 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
454 ลย77202/107 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
453 ลย77202/106 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
452 ลย 76701/59 สำรวจและรายงานข้อมูลกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิลของ อปท. 2 กุมภาพันธ์ 2564
451 ลย 76702/56 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 2 กุมภาพันธ์ 2564
450 ลย 76702/55 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 2 กุมภาพันธ์ 2564
449 ลย77202/103 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
448 ลย77202/102 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
447 ลย77202/101 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
446 ลย77202/100 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
445 ลย77202/99 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
444 ลย77202/98 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
443 ลย77202/97 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
442 ลย77202/96 หนังสือรับรองผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2564
441 ลย77202/95 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564
440 ลย77202/94 ส่งแบบรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564 2 กุมภาพันธ์ 2564
439 ลย 0032.007/583 ขอรับการสนับสนุนการตรวจโควิด-19 2 กุมภาพันธ์ 2564
438 ลย52001/428 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 2 กุมภาพันธ์ 2564
437 ลย 0032.006/582 ขออนุมัติลายมือชื่อลงนามในประกาศนียบัตร 2 กุมภาพันธ์ 2564
436 ลย71202/56 ขอส่งสำเนาเอกสารเพิ่มเติม การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยโตก หมู่ที่ ๑ 2 กุมภาพันธ์ 2564
435 ลย 0318/36 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเลย (งบจังหวัด) 2 กุมภาพันธ์ 2564
434 ลย52001/421 ขอความอนุเคราะห์สถานที่และเครื่องขยายเสียงสำหรับการจัดเวทีประชาคมชุมชน 2 กุมภาพันธ์ 2564
433 ลย 79102/64 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 กุมภาพันธ์ 2564
432 ลย 0318/35 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 กุมภาพันธ์ 2564
431 ลย52004/420 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 2 กุมภาพันธ์ 2564
430 ลย52006/419 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564
429 ลย52006/418 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564
428 ลย 0032.001.2/565 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 1 กุมภาพันธ์ 2564
427 ลย52006/417 ขอส่งเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มเติม 1 กุมภาพันธ์ 2564
426 ลย 0032.001.2/564 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 1 กุมภาพันธ์ 2564
425 ลย52003/415 ขอเชิญประชุม 1 กุมภาพันธ์ 2564
424 ลย52001/413 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 1 กุมภาพันธ์ 2564
423 ลย 78101/47 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 1 กุมภาพันธ์ 2564
422 ลย 78101/46 ขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการวมตัวกันของคนหมู่มากไม่เกิน 100 1 กุมภาพันธ์ 2564
421 ลย 78101/45 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม 1 กุมภาพันธ์ 2564
420 ลย 78101/44 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร โครงการสูงวัย สุขวัย สุขใจ สุขภาพดี 1 กุมภาพันธ์ 2564
419 ลย 79102/62 ขอเรียกค่าปรับตามกัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2564
418 ลย 79102/61 ขอเรียกค่าปรับตามกัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2564
417 ลย 79102/60 ขอเรียกค่าปรับตามกัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2564
416 ลย 79102/59 ขอเรียกค่าปรับตามกัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2564
415 ลย52006/412 ขอตรวจสอบการจดทะเบียนพาณิชย์และขอสำเนาเอกสารประกอบการดำเนินคดีฯ 1 กุมภาพันธ์ 2564
414 ลย52006/411 ขอตรวจสอบการจดทะเบียนพาณิชย์และขอสำเนาเอกสารประกอบการดำเนินคดีฯ 1 กุมภาพันธ์ 2564
413 ลย 76701/53 ขอส่งตัวผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายดำรงศักดิ์ พันสนิท 1 กุมภาพันธ์ 2564
412 ลย 79102/57 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 29 มกราคม 2564
411 ลย 0318/31 ลูกจ้างชั่วคราวขอลาออก 29 มกราคม 2564
410 ลย 78101/43 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 มกราคม 2564
409 ลย 78101/42 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 มกราคม 2564
408 ลย 78101/41 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 มกราคม 2564
407 ลย 78101/40 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 มกราคม 2564
406 ลย52004/405 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ 29 มกราคม 2564
405 ลย 0032.006/534 ขอเชิญเป็นวิทยากรจัดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ปี 2564 29 มกราคม 2564
404 ลย52001/404 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 29 มกราคม 2564
403 ลย 79102/55 ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มกราคม 2564
402 ลย 79102/54 ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มกราคม 2564
401 ลย 79102/53 ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มกราคม 2564
400 ลย52001/402 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 29 มกราคม 2564
399 ลย 79102/52 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจัดซื้อชื้อวัสดุสำนักงาน 29 มกราคม 2564
398 ลย 78101/39 ขอส่งแบบสำรวจการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ 29 มกราคม 2564
397 ลย 79102/51 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) 29 มกราคม 2564
396 ลย 79102/50 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ 29 มกราคม 2564
395 ลย 79102/49 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7520 เลย 29 มกราคม 2564
394 ลย 79102/48 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29 มกราคม 2564
393 ลย 76701/49 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินเหลือจ่าย) โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 29 มกราคม 2564
392 ลย52002/368 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 29 มกราคม 2564
391 ลย 79102/47 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4376 เลย 29 มกราคม 2564
390 ลย52001/364 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 28 มกราคม 2564
389 ลย 76702/47 ส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาส 28 มกราคม 2564
388 ลย52001/363 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 28 มกราคม 2564
387 ลย 0032.006/491 เลื่อนข้าราชการ 28 มกราคม 2564
386 ลย 0032.006/490 การประเมินบุคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 28 มกราคม 2564
385 ลย 0032.007/488 ขอสนับสนุนทีมปฏิบัติงาน 28 มกราคม 2564
384 ลย52003/362 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรสำหรับการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง ด้านการป้องก้นโรคติดต่อในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ (แบบกลุ่มย่อย ๑๐ กลุ่ม) 28 มกราคม 2564
383 ลย52003/12 การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง ด้านการป้องก้นโรคติดต่อในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ (แบบกลุ่มย่อย ๑๐ กลุ่ม) 28 มกราคม 2564
382 ลย 78101/38 ขออนุมัติการลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 28 มกราคม 2564
381 ลย 78101/37 ขอยอด Statement 28 มกราคม 2564
380 ลย52001/356 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 28 มกราคม 2564
379 ลย75401/52 รายงานข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มกราคม 2564
378 ลย 76701/46 ขออนุมัติเป็นผู้ดูเเลระบบ admin 28 มกราคม 2564
377 ลย52001/350 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 มกราคม 2564
376 ลย77201/91 ขอส่งแบบรายงานสถานะการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ 28 มกราคม 2564
375 ลย 0032.015/474 ส่งคำขอรับอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) 28 มกราคม 2564
374 ลย 72501.1/59 รายงานการเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo 28 มกราคม 2564
373 ลย 72501.1/58 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 28 มกราคม 2564
372 ลย77202/90 แจ้งลงนามในสัญญา 28 มกราคม 2564
371 ลย52003/347 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 28 มกราคม 2564
370 ลย52004/346 ประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลยระยะที่ 3 อำเภอเมืองเลย 28 มกราคม 2564
369 ลย 0032.015/463 เสนอชื่อสตรีทำงานเข้ารับการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 27 มกราคม 2564
368 ลย52001/342 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าเจ็ดเดือน 27 มกราคม 2564
367 ลย 0032.006/457 ยืนยันความต้องการแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 27 มกราคม 2564
366 ลย 78101/36 ขออนุญาตต่อทะเบียนและขอยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 27 มกราคม 2564
365 ลย52002/340 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2564
364 ลย52002/334 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2564
363 ลย52002/333 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2564
362 ลย52002/332 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2564
361 ลย52002/331 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2564
360 ลย 76701/45 ขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดทำศพตามประเพณี 27 มกราคม 2564
359 ลย 0032.003/450 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 27 มกราคม 2564
358 ลย77202/87 แจ้งลงนามในสัญญา 27 มกราคม 2564
357 ลย52006/330 การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่าน ClTlZENinfo 27 มกราคม 2564
356 ลย77202/86 แจ้งลงนามในสัญญา 27 มกราคม 2564
355 ลย77202/85 แจ้งลงนามในสัญญา 27 มกราคม 2564
354 ลย 78101/35 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามมติ ก.อบต.จังหวัดเลย เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ 27 มกราคม 2564
353 ลย 78101/34 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ ) 27 มกราคม 2564
352 ลย77202/84 แจ้งลงนามในสัญญา 27 มกราคม 2564
351 ลย52004/328 ขอสนับสนุนวัสดุเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ 27 มกราคม 2564
350 ลย 0023.3/87 ขอจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 มกราคม 2564
349 ลย52002/326 ตอบรับบุคลากร 26 มกราคม 2564
348 ลย52001/325 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 26 มกราคม 2564
347 ลย52001/324 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 26 มกราคม 2564
346 ลย52001/322 ขอความอนุเคราะห์ชุดปฏิบัติการประจำตำบลกุดป่อง 26 มกราคม 2564
345 ลย 0032.001.2/431 เรียกคือเงินเดือน 26 มกราคม 2564
344 ลย 76702/43 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 26 มกราคม 2564
343 ลย 76702/41 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 26 มกราคม 2564
342 ลย 76702/40 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 26 มกราคม 2564
341 ลย 79102/43 แจ้งค่าปรับ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภูหนองคันหมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 26 มกราคม 2564
340 ลย 0032.010/428 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
339 ลย 0032.010/427 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
338 ลย 0032.010/426 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
337 ลย 0032.010/425 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
336 ลย 79102/42 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภูหนองคันหมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 26 มกราคม 2564
335 ลย 0032.010/424 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
334 ลย 0032.010/423 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
333 ลย52003/317 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณอาคารตลาดเช้าเทศบาลเมืองเลย 26 มกราคม 2564
332 ลย 0032.010/422 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
331 ลย 0032.010/421 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
330 ลย 0032.010/420 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
329 ลย 0032.010/419 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
328 ลย 0032.010/418 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
327 ลย 0032.010/417 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
326 ลย 0032.010/416 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
325 ลย 0032.010/415 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
324 ลย 0032.010/413 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
323 ลย 0032.010/412 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
322 ลย 0032.010/411 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
321 ลย 0032.010/410 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
320 ลย 0032.010/409 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
319 ลย 0032.010/407 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
318 ลย 0032.010/406 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
317 ลย 0032.010/405 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
316 ลย 0032.010/404 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
315 ลย 0032.010/403 เชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา 26 มกราคม 2564
314 ลย 78101/33 ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถุิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 มกราคม 2564
313 ลย 78101/32 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ กรณ๊ผิดสัญญาส่งมอบงานจ้าง 26 มกราคม 2564
312 ลย 78101/31 การเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย 26 มกราคม 2564
311 ลย 78101/30 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 มกราคม 2564
310 ลย 78101/29 จ่ายเงินเข้าบัญญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร 26 มกราคม 2564
309 ลย52003/316 การเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลยน 26 มกราคม 2564
308 ลย 0023.2/77 หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 26 มกราคม 2564
307 ลย52004/302 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 25 มกราคม 2564
306 ลย52004/298 ขอความอนุเคระห์ประมาณการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเลียบคลองน้ำลาย 25 มกราคม 2564
305 ลย52001/295 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 มกราคม 2564
304 ลย52001/294 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 25 มกราคม 2564
303 ลย 72401/54 ขอโอนเงินเข้าบัญชีโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 25 มกราคม 2564
302 ลย 72401/53 ขอโอนเงินเข้าบัญชีโครงการอาหารกลางวัน 25 มกราคม 2564
301 ลย52001/291 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแนวทางการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด กิจกรรมการขับเคลื่อนตามมาตรการตำบลสีขาวปลอดภัยยาเสพติด 25 มกราคม 2564
300 ลย52001/290 ขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 25 มกราคม 2564
299 ลย 0032.003/363 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 25 มกราคม 2564
298 ลย 0032.003/362 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 25 มกราคม 2564
297 ลย77202/79 แจ้งลงนามในสัญญา 25 มกราคม 2564
296 ลย52004/289 ยืนยันส่งมอบพื้นที่และจะรับมอบโครงกรก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย หน้าเทศบาลเมืองเลย ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปเหนือน้ำ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
295 ลย 72501.1/46 การเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเลย 25 มกราคม 2564
294 ลย52004/288 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด 25 มกราคม 2564
293 ลย71202/34 ขอเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25 มกราคม 2564
292 ลย 0023.2/71 สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 มกราคม 2564
291 ลย52001/272 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 25 มกราคม 2564
290 ลย52001/265 ข้าราชการขอโอน 25 มกราคม 2564
289 ลย 0032.015/338 ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 22 มกราคม 2564
288 ลย 73201/53 ขอส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบ 22 มกราคม 2564
287 ลย 0032.006/337 หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา(วิชญ์พล ศักดา) 22 มกราคม 2564
286 ลย 79102/41 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม 22 มกราคม 2564
285 ลย 79102/40 ขอเชิญเข้าเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 22 มกราคม 2564
284 ลย52002/245 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 7 คน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
283 ลย52002/239 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 7 คน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
282 ลย52002/238 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 7 คน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
281 ลย52002/237 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 7 คน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
280 ลย52002/236 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 7 คน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
279 ลย 79102/39 แจ้งค่าปรับ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโซ่งูเหลือมหมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 มกราคม 2564
278 ลย52003/234 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 22 มกราคม 2564
277 ลย52002/233 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสริฐศรี จากวงเวียนเจริญรัฐ - วงเวียนน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
276 ลย 79102/38 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโซ่งูเหลือมหมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 มกราคม 2564
275 ลย52002/227 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสริฐศรี จากวงเวียนเจริญรัฐ - วงเวียนน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
274 ลย52002/226 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสริฐศรี จากวงเวียนเจริญรัฐ - วงเวียนน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
273 ลย52002/225 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสริฐศรี จากวงเวียนเจริญรัฐ - วงเวียนน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
272 ลย52002/224 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสริฐศรี จากวงเวียนเจริญรัฐ - วงเวียนน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
271 ลย 79102/37 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ 22 มกราคม 2564
270 ลย52003/218 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 21 มกราคม 2564
269 ลย52003/217 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 21 มกราคม 2564
268 ลย52003/216 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 21 มกราคม 2564
267 ลย52003/215 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 21 มกราคม 2564
266 ลย52004/214 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทดสอบความหนาแน่นคันทางเดิน 21 มกราคม 2564
265 ลย52606/48 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) 21 มกราคม 2564
264 ลย 79102/35 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิ์การเอนกประสงค์ ประจำเดือน มกราคม 2564 21 มกราคม 2564
263 ลย 79102/34 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 21 มกราคม 2564
262 ลย 79102/31 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มกราคม 2564 21 มกราคม 2564
261 ลย 79102/29 ของส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน (ฉบับแก้ไข) 21 มกราคม 2564
260 ลย71202/30 ขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ 21 มกราคม 2564
259 ลย 72501.1/44 ขอความอนุเคราะห์รถน้ำดับเพลิง 21 มกราคม 2564
258 ลย 72501.1/43 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 21 มกราคม 2564
257 ลย52003/213 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 21 มกราคม 2564
256 ลย52001/209 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 มกราคม 2564
255 ลย52003/208 ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดเย็นบ้านติ้ว เทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
254 ลย52003/207 ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดเช้า ตลาดโต้รุ่ง เทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
253 ลย52001/206 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าเจ็ดเดือน 20 มกราคม 2564
252 ลย52001/203 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 มกราคม 2564
251 ลย52001/202 ขอความอนุเคราะห์ 20 มกราคม 2564
250 ลย52001/201 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 20 มกราคม 2564
249 ลย52001/200 สอบถามตำแหน่งและขอรับการโอน (ย้าย) 20 มกราคม 2564
248 ลย52003/199 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
247 ลย52003/198 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
246 ลย52003/197 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
245 ลย52003/196 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
244 ลย52003/195 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
243 ลย52003/194 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
242 ลย52003/193 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 20 มกราคม 2564
241 ลย 78101/26 ขอทำความตกลงกรณ๊ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 20 มกราคม 2564
240 ลย 78101/25 รายงานผลการการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 20 มกราคม 2564
239 ลย 78101/24 ขอใบแจ้งเป็นกลุ่ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 20 มกราคม 2564
238 ลย 72501.1/39 ตอบรับการขอสนับสนุนนายช่างโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มกราคม 2564
237 ลย52004/187 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง งวดที่ 3 4 20 มกราคม 2564
236 ลย52001/186 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 19 มกราคม 2564
235 ลย52001/185 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 19 มกราคม 2564
234 ลย77202/70 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
233 ลย77202/69 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
232 ลย77202/68 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
231 ลย77202/67 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
230 ลย77202/66 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
229 ลย77202/65 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
228 ลย77202/64 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 มกราคม 2564
227 ลย52007/182 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 19 มกราคม 2564
226 ลย 0032.003/284 การขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 19 มกราคม 2564
225 ลย52001/177 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 19 มกราคม 2564
224 ลย77202/63 แจ้งให้ชำระเงินค่าภาษีป้าย 19 มกราคม 2564
223 ลย71202/19 แจ้งลงนามในสัญญา 19 มกราคม 2564
222 ลย 73205/40 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบ (แท่งคอนกรีตขนาด 0.15x0.15x0.15 ม.) 19 มกราคม 2564
221 ลย71202/18 แจ้งลงนามในสัญญา 19 มกราคม 2564
220 ลย71202/17 แจ้งลงนามในสัญญา 19 มกราคม 2564
219 ลย 0032.006/273 หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา(เกื้อกูล) 19 มกราคม 2564
218 ลย52003/175 ได้รับความเดือดร้อนจากการทำสีรถยนต์ 19 มกราคม 2564
217 ลย52003/174 ได้รับความเดือดร้อนจากการทำสีรถยนต์ 19 มกราคม 2564
216 ลย 0032.003/269 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 19 มกราคม 2564
215 ลย52004/169 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงหม้อแแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 19 มกราคม 2564
214 ลย52002/168 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 19 มกราคม 2564
213 ลย 0028/102 รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติ 18 มกราคม 2564
212 ลย 0028/101 รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 มกราคม 2564
211 ลย 0318/16 การเสนอโครงการเพิ่มเติมเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) 18 มกราคม 2564
210 ลย77202/62 ขอหนังสือรับรองผลงานพร้อมสำเนา BOQ 18 มกราคม 2564
209 ลย77202/61 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 มกราคม 2564
208 ลย77202/60 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 มกราคม 2564
207 ลย77202/59 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 มกราคม 2564
206 ลย77202/58 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 มกราคม 2564
205 ลย52001/161 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 18 มกราคม 2564
204 ลย 72501.1/31 นำส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 18 มกราคม 2564
203 ลย52002/160 ส่งเงินค่าวัสดุสำนักงาน 18 มกราคม 2564
202 ลย52002/159 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 18 มกราคม 2564
201 ลย52004/158 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ 18 มกราคม 2564
200 ลย 79102/26 แจ้งค่าปรับ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายภูโล้นหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
199 ลย 79102/25 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายภูโล้นหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
198 ลย 79102/24 แจ้งค่าปรับ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าสักหมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ​ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
197 ลย 79102/23 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าสักหมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ​ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
196 ลย 79102/22 แจ้งค่าปรับ ครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเจ้หมวย หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
195 ลย 79102/21 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเจ้หมวย หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
194 ลย 79102/20 แจ้งค่าปรับ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองหอย หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
193 ลย 79102/19 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองหอย หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 18 มกราคม 2564
192 ลย77202/56 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 มกราคม 2564
191 ลย77202/53 หนังสือรับรอง 18 มกราคม 2564
190 ลย 76703/24 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 18 มกราคม 2564
189 ลย52003/155 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากตัวปั๊มน้ำใส่ถังเก็บน้ำบริเวณด้านหลังตึกหอพักหญิงปรานศิริ 18 มกราคม 2564
188 ลย52003/154 นางปาณิศา ปลื้มมะลัง 18 มกราคม 2564
187 ลย 0318/14 รายงานความคืบหน้ากรณีการส่งแรงงานชาวลาวกลับภูมิลำเนา 15 มกราคม 2564
186 ลย 0032.001.2/238 ส่งเอกสารคืนเงินทดรองราชการ 15 มกราคม 2564
185 ลย 0032.001.2/237 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 15 มกราคม 2564
184 ลย 78101/23 หนังสือรับรองเงินเดือน 15 มกราคม 2564
183 ลย52003/153 ขอใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชี 15 มกราคม 2564
182 ลย52001/144 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 มกราคม 2564
181 ลย52001/143 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 15 มกราคม 2564
180 ลย72501.3/28 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบลูกปูน 15 มกราคม 2564
179 ลย77202/49 แจ้งลงนามในสัญญา 15 มกราคม 2564
178 ลย 0032.006/226 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโควตาผลิตบุคลากรสายงานเวชสถิติเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 15 มกราคม 2564
177 ลย52002/142 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น 15 มกราคม 2564
176 ลย52002/8 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น 15 มกราคม 2564
175 ลย52001/140 ข้าราชการขอโอน 15 มกราคม 2564
174 ลย 78101/22 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิภารัตน์ นามวงษ์ 15 มกราคม 2564
173 ลย52006/139 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 15 มกราคม 2564
172 ลย52006/137 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 15 มกราคม 2564
171 ลย52006/136 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 15 มกราคม 2564
170 ลย 0032.006/216 หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา(เบญจมาศ) 14 มกราคม 2564
169 ลย52001/79 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 14 มกราคม 2564
168 ลย 76701/22 อนุญาตให้เเต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนเเละให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น 14 มกราคม 2564
167 ลย 76703/21 ขออนุญาตก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำน้ำพอง 14 มกราคม 2564
166 ลย52002/130 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 มกราคม 2564
165 ลย 76703/20 ขอผลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง 14 มกราคม 2564
164 ลย77202/48 ขอข้อมูลข่าวสาร 14 มกราคม 2564
163 ลย52006/128 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 มกราคม 2564
162 ลย52006/127 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดาก ฯ 14 มกราคม 2564
161 ลย52001/126 ข้าราชการขอโอน 14 มกราคม 2564
160 ลย52001/125 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 14 มกราคม 2564
159 ลย 78101/21 ขอยอด Statement 14 มกราคม 2564
158 ลย 52207/65 ขอส่งสำเนาประกาศและสำเนาคำสั่งจังหวัดเลย 14 มกราคม 2564
157 ลย 0028/72 ขอข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 13 มกราคม 2564
156 ลย 0028/71 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 13 มกราคม 2564
155 ลย 0032.006/205 ขอหนังสือรับรองบุคคล 13 มกราคม 2564
154 ลย52001/119 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าเจ็ดเดือน 13 มกราคม 2564
153 ลย52001/118 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 13 มกราคม 2564
152 ลย77202/44 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 มกราคม 2564
151 ลย52002/117 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
150 ลย52002/111 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
149 ลย52002/110 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
148 ลย52002/109 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
147 ลย52002/108 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
146 ลย 0318/12 การดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ไตรมาส 2) 13 มกราคม 2564
145 ลย 0023.5/34 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 13 มกราคม 2564
144 ลย 0023.5/33 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 13 มกราคม 2564
143 ศธ 04137/173 สำรวจบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไงรัสโคโรนา 2019 (COVIN-19) 12 มกราคม 2564
142 ลย52003/107 ขอส่งการสำรวจบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 12 มกราคม 2564
141 ลย52003/106 ขอส่งการสำรวจบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 12 มกราคม 2564
140 ลย52004/105 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทดสอบความหนาแน่นชั้น 12 มกราคม 2564
139 ลย52001/104 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 12 มกราคม 2564
138 ลย77202/41 แจ้งลงนามในสัญญา 12 มกราคม 2564
137 ลย52001/103 ตอบรับใบเสร็จรับเงินค่าบำเหน็จรางวัล 12 มกราคม 2564
136 ลย 78101/20 การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 12 มกราคม 2564
135 ลย 78101/19 ชี้แจงขอเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐาน 12 มกราคม 2564
134 ลย 72501.1/21 ส่งแบบสำรวจการจัดสวัสดิการกองทุนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มกราคม 2564
133 ลย77202/40 แจ้งลงนามในสัญญา 12 มกราคม 2564
132 ลย 78101/18 สำรวจบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 12 มกราคม 2564
131 ลย77202/39 แจ้งลงนามในสัญญา 12 มกราคม 2564
130 ลย77202/38 แจ้งลงนามในสัญญา 12 มกราคม 2564
129 ลย 0023.2/27 ขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเลย 12 มกราคม 2564
128 ลย52003/101 ขอขอบคุณและนำอุปกรณ์ส่งคืน 12 มกราคม 2564
127 ลย 0032.010/160 ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่นวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 12 มกราคม 2564
126 ลย 0032.006/159 ขอหนังสือรับรองบุคคล 12 มกราคม 2564
125 ลย 0032.015/158 ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของหน่วยบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2564 12 มกราคม 2564
124 ลย 0023.5/26 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินกัน) 12 มกราคม 2564
123 ลย 0032.015/157 ขออนุมัติโครงการผลิตยาสมุนไพรเพ่ือกระจายให้หน่วยบริการในจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12 มกราคม 2564
122 ลย52006/94 การพิจารณาช่วยเหลือทางคดี 12 มกราคม 2564
121 ลย52004/93 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า 12 มกราคม 2564
120 ลย52001/88 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง 11 มกราคม 2564
119 ลย 0032.015/143 แจ้งการขนย้ายกัญชา 11 มกราคม 2564
118 ลย77201/36 ส่งประกาศเรื่องตลาด 11 มกราคม 2564
117 ลย52001/83 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 11 มกราคม 2564
116 ลย52001/82 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 11 มกราคม 2564
115 ลย 79102/14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 11 มกราคม 2564
114 ลย52003/81 ขอขอบคุณ 11 มกราคม 2564
113 ลย 79102/11 หนังสือรับรองของผู้บริหาร 11 มกราคม 2564
112 ลย 0032.001.4/131 ส่งรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเลย 11 มกราคม 2564
111 ลย 0032.006/130 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวังสะพุงกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11 มกราคม 2564
110 ลย 78101/17 ขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการวมตัวกันของคนหมู่มากไม่เกิน 100 11 มกราคม 2564
109 ลย 78101/16 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 11 มกราคม 2564
108 ลย52003/78 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 11 มกราคม 2564
107 ลย52003/77 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 11 มกราคม 2564
106 ลย77202/34 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายคอกหมู สถานที่ดำเนินงานบ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 11 มกราคม 2564
105 ลย52001/76 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 11 มกราคม 2564
104 ลย77202/32 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 8 มกราคม 2564
103 ลย52004/74 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 8 มกราคม 2564
102 ลย 76701/15 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 8 มกราคม 2564
101 ลย 76701/14 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 8 มกราคม 2564
100 ลย 76703/13 แจ้งให้ซ่อมแซมถนนลาดยางสายน้ำพอง-แสนสุข บ้านน้ำพอง หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 1) 8 มกราคม 2564
99 ลย 0032.003/126 การขอเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และโปรดลงนามในหนังสือเลื่อนประชุม 8 มกราคม 2564
98 ลย 76703/12 แจ้งให้ซ่อมแซมฝายน้ำล้นกั้นลำน้ำพอง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 (ท่าวังแข้) (ครั้งที่ 1) 8 มกราคม 2564
97 ลย77202/31 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มกราคม 2564
96 ลย77202/30 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มกราคม 2564
95 ลย 0032.006/123 ส่งแบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน 8 มกราคม 2564
94 ลย52004/72 ขออนุญาตทิ้งเศษวัสดุ ดิน หิน ปูน ทราย 8 มกราคม 2564
93 ลย52002/68 แจ้งระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 8 มกราคม 2564
92 ลย 75001/20 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 มกราคม 2564
91 ลย 75001/19 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 6 มกราคม 2564
90 ลย 75001/18 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2564 6 มกราคม 2564
89 ลย 75001/17 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเลย 6 มกราคม 2564
88 ลย 76701/11 รายงานการออกคำสั่งให้พนักงานจ้างพ้นจากราชการ 8 มกราคม 2564
87 ลย 76702/10 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 8 มกราคม 2564
86 ลย 76702/9 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 8 มกราคม 2564
85 ลย 0023.5/13 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินกัน) 7 มกราคม 2564
84 ลย 76701/8 หนังสือรับรองที่ทำกิน นายวาสนา เเส่วภูเขียว 7 มกราคม 2564
83 ลย 76701/6 เเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครู ในศพด.เพื่อให้มีการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ 7 มกราคม 2564
82 ลย 76701/5 อนุญาตเเต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนและเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น 7 มกราคม 2564
81 ลย52004/62 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด 7 มกราคม 2564
80 ลย 78101/15 ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 7 มกราคม 2564
79 ลย 78101/14 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 7 มกราคม 2564
78 ลย 78101/13 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลคนพิการที่ประสบภัยปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 7 มกราคม 2564
77 ลย 78101/12 ขอส่งแบบสำรวจคนพิการที่มีความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ 7 มกราคม 2564
76 ลย 78101/11 ขอขอบคุณ 7 มกราคม 2564
75 ลย 78101/10 ขอขอบคุณ 7 มกราคม 2564
74 ลย 78101/9 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 7 มกราคม 2564
73 ลย 78101/8 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 7 มกราคม 2564
72 ลย 52207/23 ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์เข่้าร่วมมาตราการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแำฃพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) 7 มกราคม 2564
71 ลย 52207/22 ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์เข่้าร่วมมาตราการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแำฃพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) 7 มกราคม 2564
70 ลย77202/29 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น 7 มกราคม 2564
69 ลย77202/28 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เจริญธรรม 7 มกราคม 2564
68 ลย 78101/7 ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงินเข้าบัญชี 7 มกราคม 2564
67 ลย 0023.3/11 ขอให้ตรวจสอบแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7 มกราคม 2564
66 ลย 72501.1/9 โอนเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ 7 มกราคม 2564
65 ลย 78101/6 หนังสือรับรองเงินเดือน นายกฤษณะ มงคลชัย 7 มกราคม 2564
64 ลย 79102/4 การสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 7 มกราคม 2564
63 ลย 0032.010/88 ขออนุญาตจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส 6 มกราคม 2564
62 ลย 78101/5 ขอส่งแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับเงินเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 2) 6 มกราคม 2564
61 ลย52004/45 ขออนุญาตวางท่อประปาในเขตเทศบาลเมืองเลย 6 มกราคม 2564
60 ลย52004/44 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 6 มกราคม 2564
59 ลย 78101/4 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 2) 6 มกราคม 2564
58 ลย52001/43 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าเจ็ดเดือน 6 มกราคม 2564
57 ลย52001/42 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อผู้กระทำความผิดคดียาเสพติด 6 มกราคม 2564
56 ลย52001/38 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อผู้กระทำความผิดคดียาเสพติด 6 มกราคม 2564
55 ลย77202/19 แจ้งลงนามในสัญญา 6 มกราคม 2564
54 ลย 0032.010/75 เรียกคืนเงินเดือนที่รับไปในวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ 6 มกราคม 2564
53 ลย75401/339 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 ธันวาคม 2563
52 ลย52003/34 ขออนุมัติจัดกิจกรรม เทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประชาชน ปลอดภัยสุขภาพดี 6 มกราคม 2564
51 ลย 0032.006/74 ขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงานราชการ 6 มกราคม 2564
50 ลย52004/33 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตลำน้ำสาธารณะประโยชน์ 6 มกราคม 2564
49 ลย 78101/3 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 6 มกราคม 2564
48 ลย 0318/3 การสำรวจบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 มกราคม 2564
47 ลย 0032.001.2/66 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 6 มกราคม 2564
46 ลย 0032.001.2/65 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 6 มกราคม 2564
45 ลย 0032.001.2/64 ส่งเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 6 มกราคม 2564
44 ลย52003/29 รับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 6 มกราคม 2564
43 ลย 0032.007/60 ขอรับการสนับสนุน ก้านสวอป 5 มกราคม 2564
42 ลย 0032.006/57 เลื่อนข้าราชการ 5 มกราคม 2564
41 ลย52004/28 รายงานการดำเนินงานแก้ไขความเดือดรอนจากการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 5 มกราคม 2564
40 ลย 0032.015/53 เชิญเป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงแนวทางการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ตามโครงการพัฒนากัญชา 5 มกราคม 2564
39 ลย52001/27 รายงานการรับจำนำเกินวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 5 มกราคม 2564
38 ลย52001/26 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 5 มกราคม 2564
37 ลย75401/1 ขออนุญาตจัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 4 มกราคม 2564
36 ลย52001/25 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 5 มกราคม 2564
35 ลย52001/24 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือนและเจ็ดเดือน 5 มกราคม 2564
34 ลย 0032.006/49 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5 มกราคม 2564
33 ลย 0032.006/48 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5 มกราคม 2564
32 ลย 0032.006/47 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 5 มกราคม 2564
31 ลย 0032.006/46 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 5 มกราคม 2564
30 ลย52006/22 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 5 มกราคม 2564
29 ลย 0318/2 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 มกราคม 2564
28 ลย 76702/3 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 5 มกราคม 2564
27 ลย52006/21 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
26 ลย52006/20 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
25 ลย 75101/1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 4 มกราคม 2564
24 ลย 75101/1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 4 มกราคม 2564
23 ลย52001/14 ขอส่งแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบหลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 5 มกราคม 2564
22 ลย52004/13 ขอความอนุเคราะห์ย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง 5 มกราคม 2564
21 ลย 0032.007/29 แจ้งแผนสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 4 มกราคม 2564
20 ลย77202/15 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
19 ลย77202/14 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
18 ลย77202/13 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
17 ลย77202/12 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
16 ลย77202/11 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
15 ลย77202/10 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
14 ลย77202/9 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
13 ลย77202/8 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
12 ลย77202/7 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มกราคม 2564
11 ลย 78101/2 สำรวจและรายงานข้อมูลกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิลของ อปท. 4 มกราคม 2564
10 ลย 75001/1 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” 4 มกราคม 2564
9 ลย 0318/1 รายงานปัญหาการใช้งานระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System: VCS) 4 มกราคม 2564
8 ลย52001/11 ขอถอนอายัดสลากออมสินพิเศษ งวดที่ ๕๑๐ 4 มกราคม 2564
7 ลย 76701/1 สำรวจรายงานข้อมูลกองทุนขยะรีไซเคิลของ อปท. 4 มกราคม 2564
6 ลย77202/1 แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 มกราคม 2564
5 ลย 78101/1 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ประจำเดือน มกราคม 2564 4 มกราคม 2564
4 ลย75901/18 แจ้งรายชื่อรับมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับรังจัดที่ดิน"แปลงป่าช้าสาธารณประชาชน" 25 พฤศจิกายน 2563
3 ลย72501.2/1 การเรียกเก็บเงินค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ 4 มกราคม 2564
2 ลย 0017.2/2 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตามข้อสังเกตฯ 4 มกราคม 2564
1 ลย52001/4 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับจังหวัดเลย (กลุ่มงานความมั่นคง) 4 มกราคม 2564