ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
3653 ลย 78101.1/434 ขอยอด Statement 30 กันยายน 2563
3652 ลย52001/2636 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 30 กันยายน 2563
3651 ลย 78101/433 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 30 กันยายน 2563
3650 ลย 78101/432 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 30 กันยายน 2563
3649 ลย 78101/430 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 กันยายน 2563
3648 ลย 78101/429 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากร ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 30 กันยายน 2563
3647 ลย 78101/428 รายงานการจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 2563 30 กันยายน 2563
3646 ลย 78101/427 ขอส่งแบบรายงานความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 30 กันยายน 2563
3645 ลย 78101/426 ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการ เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 30 กันยายน 2563
3644 ลย 78101/425 ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการ เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 30 กันยายน 2563
3643 ลย 76701/411 ยืนยันการร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบเเทน 30 กันยายน 2563
3642 ลย 72501.1/433 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 30 กันยายน 2563
3641 ลย 78101/424 ขอยอด Statement 30 กันยายน 2563
3640 ลย 78101/423 ขอยอด Statement 30 กันยายน 2563
3639 ลย 76701/409 ขอส่งผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายสมบูรณ์ ยงบุตร 30 กันยายน 2563
3638 ลย52004/2622 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการรปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 30 กันยายน 2563
3637 ลย77202/981 เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 29 กันยายน 2563
3636 ลย77202/980 ขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 29 กันยายน 2563
3635 ลย52001/2615 การจัดงาน หอการค้าแฟร์ จังหวัดเลยประจำปี 2563 29 กันยายน 2563
3634 ลย 0023.5/408 ขอรับเงินค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี 29 กันยายน 2563
3633 ลย 0318/322 ขอเชิญร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม 29 กันยายน 2563
3632 ลย52001/2613 รายงานการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 29 กันยายน 2563
3631 ลย52001/2612 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 29 กันยายน 2563
3630 ลย52001/2611 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 29 กันยายน 2563
3629 ลย 78101/422 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 29 กันยายน 2563
3628 ลย 0032.007/4746 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 กันยายน 2563
3627 ลย 0032.007/4745 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 กันยายน 2563
3626 ลย 0032.007/4744 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 กันยายน 2563
3625 ลย 0032.007/4743 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 กันยายน 2563
3624 ลย 0032.007/4741 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 กันยายน 2563
3623 ลย 0032.003/4739 ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์แจ้งย้ายข้ามจังหวัด 29 กันยายน 2563
3622 ลย 0032.007/4738 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 กันยายน 2563
3621 ลย52004/2610 เชิญมาต่อรองราคา โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ถนนหลังไปรษณีย์ 29 กันยายน 2563
3620 ลย 0032.010/4736 การตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานของจนท.ในการไกล่เกลี่ย(ม.41) 29 กันยายน 2563
3619 ลย 78101/420 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๓ ) 29 กันยายน 2563
3618 ลย75401/270 วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563
3617 ลย52004/2608 ขอความอนุเคราะห์พิจารณา การพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ 200 แรงม้า 29 กันยายน 2563
3616 ลย52006/2606 การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ 2564 28 กันยายน 2563
3615 ลย52004/2604 แจ้งผลขอให้ทบทวนผลการประกวดราคา 28 กันยายน 2563
3614 ลย 0023.5/407 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 28 กันยายน 2563
3613 ลย 78101/419 ขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 28 กันยายน 2563
3612 ลย52001/2599 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 25 กันยายน 2563
3611 ลย52001/2598 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 25 กันยายน 2563
3610 ลย 76701/406 ขอส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28 กันยายน 2563
3609 ลย 0032.003/4710 ขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และส่งต่อผู้ป่วยข้ามจังหวัด 26 กันยายน 2563
3608 ลย 0032.015/4704 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ25563 25 กันยายน 2563
3607 ลย52006/2589 ขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว 25 กันยายน 2563
3606 ลย52003/2588 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาและประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น ระดับจังหวัด 25 กันยายน 2563
3605 ลย52001/2587 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 25 กันยายน 2563
3604 ลย 78101/418 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
3603 ลย 78101/417 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
3602 ลย52002/2586 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 25 กันยายน 2563
3601 ลย 0032.007/4697 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 25 กันยายน 2563
3600 ลย 0032.007/4696 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 25 กันยายน 2563
3599 ลย 0032.007/4694 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 25 กันยายน 2563
3598 ลย77202/972 ขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 25 กันยายน 2563
3597 ลย52004/2581 ขอเอกสารประกอบการพิจารผลการประกวดราคา 25 กันยายน 2563
3596 ลย 76702/405 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 24 กันยายน 2563
3595 ลย 76702/404 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 24 กันยายน 2563
3594 ลย 0032.006/4687 เลื่อนข้าราชการ 24 กันยายน 2563
3593 ลย 76701/402 อนุญาตให้เเต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง 24 กันยายน 2563
3592 ลย52001/2580 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 24 กันยายน 2563
3591 ลย52001/2578 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 24 กันยายน 2563
3590 ลย 0032.007/4680 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 24 กันยายน 2563
3589 ลย 0032.007/4679 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 กันยายน 2563
3588 ลย 79102/478 รายงานเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15 % 24 กันยายน 2563
3587 ลย 0032.006/4675 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 24 กันยายน 2563
3586 ลย 0032.006/4674 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 24 กันยายน 2563
3585 ลย77202/966 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากห้วย หมู่ 6 (บ้านปากห้วย) 24 กันยายน 2563
3584 ลย 0032.006/4673 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 24 กันยายน 2563
3583 ลย 0032.006/4672 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24 กันยายน 2563
3582 ลย 79102/477 ส่งเช็คเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 กันยายน 2563
3581 ลย52003/2569 ขอส่งใบเสร็จรับเงินโครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในชุมชน 23 กันยายน 2563
3580 ลย52003/2568 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 23 กันยายน 2563
3579 ลย52004/2567 รายงานแบบประมาณการงบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการ คสล.เลียบคลองชลประทานภูบ่อบิด 23 กันยายน 2563
3578 ลย 78101/415 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 23 กันยายน 2563
3577 ลย 0032.001.2/4671 แจ้งการโอนเงิน 23 กันยายน 2563
3576 ลย52001/2566 รับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต 23 กันยายน 2563
3575 52001.8/2565 รับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต 23 กันยายน 2563
3574 ลย 78101/414 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 23 กันยายน 2563
3573 ลย 78101/413 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 23 กันยายน 2563
3572 ลย 78101/412 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 23 กันยายน 2563
3571 ลย 78101/411 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคาร 23 กันยายน 2563
3570 ลย 0318/313 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 กันยายน 2563
3569 ลย 75001/444 ขออนุญาตลาป่วย 23 กันยายน 2563
3568 ลย 0023.2/403 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 23 กันยายน 2563
3567 ลย 79102/475 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลิ่อมปีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 23 กันยายน 2563
3566 ลย77202/963 แจ้งลงนามในสัญญา 22 กันยายน 2563
3565 ลย 0318/312 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจการจัดซื้อ/จัดจ้าง 22 กันยายน 2563
3564 ลย77202/962 แจ้งลงนามในสัญญา 22 กันยายน 2563
3563 ลย77202/961 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22 กันยายน 2563
3562 ลย52004/2556 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ท.5 22 กันยายน 2563
3561 ลย52001/2555 ขอความอนุเคราะห์ให้ย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง 22 กันยายน 2563
3560 ลย52001/2554 ขอความร่วมมือดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจร ในชุมชนฟากเลย 22 กันยายน 2563
3559 ลย77202/958 แจ้งลงนามในสัญญา 22 กันยายน 2563
3558 ลย 0032.007/4661 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 22 กันยายน 2563
3557 ลย 0032.007/4660 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 22 กันยายน 2563
3556 ลย 0032.007/4659 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 22 กันยายน 2563
3555 ลย 0032.007/4658 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 22 กันยายน 2563
3554 ลย 0032.007/4657 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 22 กันยายน 2563
3553 ลย 0032.007/4656 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 22 กันยายน 2563
3552 ลย77202/957 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22 กันยายน 2563
3551 ลย52001/2552 ชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล งวดประจำปีงบประมาณ 2563 22 กันยายน 2563
3550 ลย52004/2547 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 22 กันยายน 2563
3549 ลย77202/955 แจ้งลงนามในสัญญา 22 กันยายน 2563
3548 ลย52006/2546 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2562 22 กันยายน 2563
3547 ลย52006/2545 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 22 กันยายน 2563
3546 ลย77202/954 แจ้งลงนามในสัญญา 22 กันยายน 2563
3545 ลย77202/953 แจ้งลงนามในสัญญา 22 กันยายน 2563
3544 ลย52001/2544 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 กันยายน 2563
3543 ลย 0032.001.2/4652 ขอสนับสนุนบุคลากร 22 กันยายน 2563
3542 ลย 0032.001.2/4651 เชิญประชุมปิดบัญชี รพสต.ปี 2563 22 กันยายน 2563
3541 ลย 76701/397 ขอความอนุเคราะห์เเต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต.ศรีฐาน 22 กันยายน 2563
3540 ลย 79102/472 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็ก ถนนสายหนองหอย หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 กันยายน 2563
3539 ลย 79102/471 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 กันยายน 2563
3538 ลย 79102/470 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายภูโล้น หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 กันยายน 2563
3537 ลย 79102/469 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโซ่งูเหลือม หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 กันยายน 2563
3536 ลย 79102/468 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภูหนองคัน หมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 กันยายน 2563
3535 ลย 79102/467 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน หน้าบ้านเจ้หมวย หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 กันยายน 2563
3534 ลย 79102/465 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าสัก หมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 กันยายน 2563
3533 ลย 72501.1/416 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 22 กันยายน 2563
3532 ลย 79102/464 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยสีดา หมู่ที่ ๔ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 กันยายน 2563
3531 ลย77202/952 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 กันยายน 2563
3530 ลย77202/951 แจ้งค่าปรับ 22 กันยายน 2563
3529 ลย77201/950 แจ้งลงนามในสัญญา 21 กันยายน 2563
3528 ลย 78101/410 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 21 กันยายน 2563
3527 ลย52006/2542 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 21 กันยายน 2563
3526 ลย52006/2540 รายงานความเสียหายที่ไม่ต้องส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบฯ 21 กันยายน 2563
3525 ลย 78101/409 ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 21 กันยายน 2563
3524 ลย 0032.007/4645 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 21 กันยายน 2563
3523 ลย 0032.007/4644 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 21 กันยายน 2563
3522 ลย 0032.007/4642 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 21 กันยายน 2563
3521 ลย77201/949 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 21 กันยายน 2563
3520 ลย77201/948 ขอร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 21 กันยายน 2563
3519 ลย52001/2538 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และใช้พาหนะส่วนตัว 21 กันยายน 2563
3518 ลย77202/947 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำซอยอนุบาลเจริญสว่าง หมู่ 8 21 กันยายน 2563
3517 ลย77202/946 ขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี 21 กันยายน 2563
3516 ลย 72501.1/411 ขอส่งแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 21 กันยายน 2563
3515 ลย 0032.003/4635 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว. ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 21 กันยายน 2563
3514 ลย 0032.003/4632 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 21 กันยายน 2563
3513 ลย 0032.003/4631 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว. ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 21 กันยายน 2563
3512 ลย 79102/463 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15 % 21 กันยายน 2563
3511 ลย 0032.003/4612 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 18 กันยายน 2563
3510 ลย 0032.003/4611 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 18 กันยายน 2563
3509 ลย 0032.006/4610 เลื่อนข้าราชการ 18 กันยายน 2563
3508 ลย 0032.006/4609 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 18 กันยายน 2563
3507 ลย77202/945 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ 18 กันยายน 2563
3506 ลย77202/944 แจ้งผลการตัดรายการพัสดุที่จำหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน 18 กันยายน 2563
3505 ลย77202/943 แจ้งลงนามในสัญญา 18 กันยายน 2563
3504 ลย 0032.007/4607 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 กันยายน 2563
3503 ลย 0032.007/4606 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 กันยายน 2563
3502 ลย 0032.007/4605 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 กันยายน 2563
3501 ลย 0032.007/4604 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 กันยายน 2563
3500 ลย 0032.007/4603 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 กันยายน 2563
3499 ลย 0032.007/4602 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 กันยายน 2563
3498 ลย 7470/489 การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 กันยายน 2563
3497 ลย 7470/488 ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ 18 กันยายน 2563
3496 ลย52001/2514 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 18 กันยายน 2563
3495 ลย52001/2513 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 18 กันยายน 2563
3494 ลย 79102/462 ขอเชิญเข้าเสนอราคางานโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยสีดา หมู่ที่ ๔ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาด ทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 18 กันยายน 2563
3493 ลย 76702/392 การยืนยันข้อมุลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 18 กันยายน 2563
3492 ลย 76702/391 การยืนยันข้อมุลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 18 กันยายน 2563
3491 ลย 76702/390 การยืนยันข้อมุลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 18 กันยายน 2563
3490 ลย 79102/461 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ 18 กันยายน 2563
3489 ลย 79102/460 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ 18 กันยายน 2563
3488 ลย 79102/459 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ 18 กันยายน 2563
3487 ลย52003/2511 ขอส่งรายชื่ออาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น เทศบาลเมืองเลย 18 กันยายน 2563
3486 ลย52004/2510 เชิญมาต่อรองราคา 18 กันยายน 2563
3485 ลย52001/2509 ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง 18 กันยายน 2563
3484 ลย52001/2508 ใหไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง 18 กันยายน 2563
3483 ลย52001/2507 ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง 18 กันยายน 2563
3482 ลย77202/942 แจ้งลงนามในสัญญา 17 กันยายน 2563
3481 ลย77202/941 แจ้งลงนามในสัญญา 17 กันยายน 2563
3480 ลย77202/940 แจ้งลงนามในสัญญา 17 กันยายน 2563
3479 ลย 79102/457 จ่ายเงินคืนสมทบกองทุนประกันสังคม(กรณีจ่ายเกิน) 17 กันยายน 2563
3478 ลย 79102/456 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
3477 ลย 78101/407 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 17 กันยายน 2563
3476 ลย 78101/406 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 17 กันยายน 2563
3475 ลย 78101/405 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 17 กันยายน 2563
3474 ลย 79102/455 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิ์การเอนกประสงค์ ประจำเดือน กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
3473 ลย 78101/403 ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมบุคลากรประจำรถ 17 กันยายน 2563
3472 ลย52002/2491 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยเมืองเลยยางยนต์จดถนนนกแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
3471 ลย52002/2485 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยเมืองเลยยางยนต์จดถนนนกแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
3470 ลย52002/2484 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยเมืองเลยยางยนต์จดถนนนกแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
3469 ลย52002/2483 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยเมืองเลยยางยนต์จดถนนนกแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
3468 ลย52002/2482 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยเมืองเลยยางยนต์จดถนนนกแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
3467 ลย 78101/402 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๓ ) 17 กันยายน 2563
3466 ลย 78101/401 รายงานการสำรวจข้อมูลดวงไฟสาธารณะในพื้นที่ 17 กันยายน 2563
3465 ลย 78101/400 ขอส่งแบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับเงินเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 17 กันยายน 2563
3464 ลย 79102/454 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 17 กันยายน 2563
3463 ลย 78101/399 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 กันยายน 2563
3462 ลย 78101/398 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ครบเครื่องธรรมาภิบาล 17 กันยายน 2563
3461 ลย52004/2480 เชิญมาต่อรองราคา 17 กันยายน 2563
3460 ลย 7470/485 ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 กันยายน 2563
3459 ลย 0032.001.2/4568 แจ้งการโอนเงิน 17 กันยายน 2563
3458 ลย 76703/386 ขอความอนุเคราะห์ย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า 17 กันยายน 2563
3457 ลย52003/2476 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นทอดกระเทียมเจียว 17 กันยายน 2563
3456 ลย52003/2474 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นทอดกระเทียมเจียว 17 กันยายน 2563
3455 ลย77202/931 แจ้งลงนามในสัญญา 16 กันยายน 2563
3454 ลย71202/788 แจ้งลงนามในสัญญา 16 กันยายน 2563
3453 ลย 0032.006/4566 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 16 กันยายน 2563
3452 ลย 0032.006/4565 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 16 กันยายน 2563
3451 ลย 0032.006/4564 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 16 กันยายน 2563
3450 ลย 0032.006/4562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16 กันยายน 2563
3449 ลย 0032.015/4561 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (เพิ่มเติม) ปี 2563 16 กันยายน 2563
3448 ลย52006/2467 ขอความอนุเคราะห์ 16 กันยายน 2563
3447 ลย52006/2466 ขอความอนุเคราะห์ 16 กันยายน 2563
3446 ลย52003/2465 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนยา 16 กันยายน 2563
3445 ลย52001/2464 ขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๓ 16 กันยายน 2563
3444 ลย 78101/397 ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 16 กันยายน 2563
3443 ลย 78101/396 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนราษฎรผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16 กันยายน 2563
3442 ลย 76703/381 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างและขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนลาดยางบ้านนาน้อย-แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฮ้อง บ้านนาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 16 กันยายน 2563
3441 ลย 0318/292 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 กันยายน 2563
3440 ลย 76701/380 ขอส่งร่างแผนพัฒาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564-2566 16 กันยายน 2563
3439 ลย52004/2460 ขอให้แก้ไขความชำรุดเสียหายตามสัญญาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังแคปซูล 16 กันยายน 2563
3438 ลย52002/2459 ส่งใบเสร็จรับเงินค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 16 กันยายน 2563
3437 ลย77202/914 แจ้งลงนามในสัญญา 15 กันยายน 2563
3436 ลย 0032.007/4547 ขอสนับสนุนVTM 15 กันยายน 2563
3435 ลย 0318/288 แต่งตั้งคณะกรรมการ“ขับเคลื่อนลานแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” อำเภอท่าลี่ 15 กันยายน 2563
3434 ลย 0318/287 แต่งตั้งคณะกรรมการ“ขับเคลื่อนลานแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” อำเภอท่าลี่ 15 กันยายน 2563
3433 ลย52001/2451 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 15 กันยายน 2563
3432 ลย52002/2450 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
3431 ลย52002/2449 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
3430 ลย52001/2446 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 15 กันยายน 2563
3429 ลย 0318/286 แต่งตั้งคณะกรรมการ“ขับเคลื่อนลานแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” อำเภอท่าลี่ 15 กันยายน 2563
3428 ลย52002/2442 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
3427 ลย52002/2441 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
3426 ลย52002/2440 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังไปรษณีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563
3425 ลย77202/904 แจ้งลงนามในสัญญา 15 กันยายน 2563
3424 ลย 79102/452 ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 15 กันยายน 2563
3423 ลย52006/2432 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 กันยายน 2563
3422 ลย75401/237 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 8 กันยายน 2563
3421 ลย 78101/395 ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมส่งเสริมนวัตกรรมขยะมูลฝอย 15 กันยายน 2563
3420 ลย 0032.007/4534 ส่งข้อมูลคนต่างด้าว 15 กันยายน 2563
3419 ลย 52001/92 การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15 กันยายน 2563
3418 ลย52003/2427 ขอส่งใบเสร็จรับเงินโครงการหนูน้อยสุขภาพดี โรงเรียนอนุบาลเลย ปีงบประมาณ2563 15 กันยายน 2563
3417 ลย 79102/451 การจ่ายพัสดุออกจากทะเบียน 15 กันยายน 2563
3416 ลย52003/2426 ขอส่งใบเสร็จรับเงินโครงการชุมชนภูบ่อบิดร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 15 กันยายน 2563
3415 ลย52006/2425 ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน 15 กันยายน 2563
3414 ลย52001/2424 ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 15 กันยายน 2563
3413 ลย71202/787 แจ้งลงนามในสัญญา 14 กันยายน 2563
3412 ลย 0032.007/4518 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 14 กันยายน 2563
3411 ลย 0032.007/4517 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 14 กันยายน 2563
3410 ลย 0032.007/4516 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 14 กันยายน 2563
3409 ลย 0032.007/4515 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 14 กันยายน 2563
3408 ลย 0032.007/4514 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 14 กันยายน 2563
3407 ลย 0032.007/4513 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 14 กันยายน 2563
3406 ลย 0032.007/4512 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 14 กันยายน 2563
3405 ลย 0032.007/4511 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 14 กันยายน 2563
3404 ลย 0032.007/4510 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 14 กันยายน 2563
3403 ลย 0032.007/4509 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 14 กันยายน 2563
3402 ลย 0032.007/4508 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 14 กันยายน 2563
3401 ลย52006/2423 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการฯ 14 กันยายน 2563
3400 ลย52001/2422 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 14 กันยายน 2563
3399 ลย52001/2421 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 14 กันยายน 2563
3398 ลย 0032.006/4473 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14 กันยายน 2563
3397 ลย52004/2418 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 14 กันยายน 2563
3396 ลย 0032.015/4470 ขอแก้ไขข้อมลโปรแกรมประเมินการขึ้นทะเบียนแพทย์แผนไทยปี 2564 14 กันยายน 2563
3395 ลย 76701/379 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติ 14 กันยายน 2563
3394 ลย52002/2415 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 14 กันยายน 2563
3393 ลย 75001/423 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 8 กันยายน 2563
3392 ลย 75001/424 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 กันยายน 2563
3391 ลย 79301/383 หนังสือรับรองที่ดินทำกินส่วนบุคคล 14 กันยายน 2563
3390 ลย 0318/284 ขออนุญาตเดินทางไปราชการออกนอกพื้นที่จังหวัดเลย 11 กันยายน 2563
3389 ลย52001/2404 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ 11 กันยายน 2563
3388 ลย52001/2403 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 กันยายน 2563
3387 ลย 0032.006/4460 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 11 กันยายน 2563
3386 ลย 0032.006/4459 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11 กันยายน 2563
3385 ลย74101.2/656 ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชีค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ของเทศบาลตำบลเขาแก้ว 11 กันยายน 2563
3384 ลย 0032.006/4458 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 11 กันยายน 2563
3383 ลย 0032.006/4457 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 11 กันยายน 2563
3382 ลย 0032.006/4456 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 11 กันยายน 2563
3381 ลย 0032.006/4455 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 11 กันยายน 2563
3380 ลย52002/2390 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 11 กันยายน 2563
3379 ลย52004/2380 ขอขยายระยะเวลาการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนจากกรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอย 11 กันยายน 2563
3378 ลย52004/2379 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย 11 กันยายน 2563
3377 ลย77202/886 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กันยายน 2563
3376 ลย77202/885 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กันยายน 2563
3375 ลย77202/884 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กันยายน 2563
3374 ลย77202/883 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กันยายน 2563
3373 ลย77202/882 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กันยายน 2563
3372 ลย77202/881 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กันยายน 2563
3371 ลย 0318/281 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 10 กันยายน 2563
3370 ลย52004/2378 ขอเอกสารประกอบการพิจารผลเพิ่มเติม 10 กันยายน 2563
3369 ลย52002/2377 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 10 กันยายน 2563
3368 ลย52002/2376 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2563
3367 ลย52002/2370 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2563
3366 ลย52002/2369 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2563
3365 ลย52002/2368 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2563
3364 ลย52002/2367 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2563
3363 ลย77202/880 ขอจดทะเบียนและยกเว้นภาษี 10 กันยายน 2563
3362 ลย71202/775 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กันยายน 2563
3361 ลย71202/774 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กันยายน 2563
3360 ลย71202/773 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กันยายน 2563
3359 ลย 78101/391 ขอส่งแบบรายงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม ประจำปี 2562 10 กันยายน 2563
3358 ลย 78101/390 ขอส่งแบบรายงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม 10 กันยายน 2563
3357 ลย52001/2365 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 10 กันยายน 2563
3356 ลย 0032/4444 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์ราชการ 10 กันยายน 2563
3355 ลย52001/2364 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 10 กันยายน 2563
3354 ลย52004/2363 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 10 กันยายน 2563
3353 ลย52001/2361 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 10 กันยายน 2563
3352 ลย52002/2360 แจ้งให้มาชำระค่าขยะมูลฝอย 10 กันยายน 2563
3351 ลย 76701/378 ติดตามผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว 10 กันยายน 2563
3350 ลย52002/2357 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 10 กันยายน 2563
3349 ลย77202/879 แจ้งการโอนเงินฝากคลัง รหัสบัญชีย่อย 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2547-2561 10 กันยายน 2563
3348 ลย52003/2356 ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการเคาะพ่นสีรถยนต์ 10 กันยายน 2563
3347 ลย52003/2355 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากการประกอบกิจการเคาะพ่นสีรถยนต์ 10 กันยายน 2563
3346 ลย77202/878 แจ้งลงนามในสัญญา 9 กันยายน 2563
3345 ลย 0318/276 การประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด ของจังหวัดเลย 9 กันยายน 2563
3344 ลย77202/877 แจ้งลงนามในสัญญา 9 กันยายน 2563
3343 ลย 76701/376 รายงานการประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำเเหน่งของ อบต. 9 กันยายน 2563
3342 ลย77202/876 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเมี่ยง 1 หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วย 9 กันยายน 2563
3341 ลย52002/2354 ส่งเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 กันยายน 2563
3340 ลย52002/2353 นำส่งเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชี 9 กันยายน 2563
3339 ลย52002/2352 ส่งเงินค่าวัสดุสำนักงาน 9 กันยายน 2563
3338 ลย52001/2351 ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง 9 กันยายน 2563
3337 ลย52004/2350 ขอความอนุเคราะห์ย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง 9 กันยายน 2563
3336 ลย52001/2349 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 9 กันยายน 2563
3335 ลย52003/2342 การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 9 กันยายน 2563
3334 ลย71202/765 ขอส่งหนังสือขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9 กันยายน 2563
3333 ลย 0032.007/4439 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 กันยายน 2563
3332 ลย 0032.007/4438 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 กันยายน 2563
3331 ลย 0032.007/4437 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 กันยายน 2563
3330 ลย 0032.007/4436 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 กันยายน 2563
3329 ลย 0032.007/4435 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 กันยายน 2563
3328 ลย 0032.007/4434 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 กันยายน 2563
3327 ลย 0032.007/4433 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 กันยายน 2563
3326 ลย 0032.007/4432 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 กันยายน 2563
3325 ลย77202/875 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์) 9 กันยายน 2563
3324 ลย71202/764 แจ้งลงนามในสัญญา 9 กันยายน 2563
3323 ลย 76701/373 สอบถามตำแหน่งว่างและแจ้งความประสงค์โอนย้าย 9 กันยายน 2563
3322 ลย77202/874 แจ้งลงนามในสัญญา 8 กันยายน 2563
3321 ลย 0032.015/4390 ส่งรายงานการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดเลย 8 กันยายน 2563
3320 ลย 79102/437 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 8 กันยายน 2563
3319 ลย52003/2340 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 8 กันยายน 2563
3318 ลย52001/2339 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 8 กันยายน 2563
3317 ลย52001/2338 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 8 กันยายน 2563
3316 ลย52001/2337 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 8 กันยายน 2563
3315 ลย 76703/372 ขอให้หยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง(เป็นการชั่วคราว) 8 กันยายน 2563
3314 ลย 78101/388 การดำเนินการเพื่อป้องกันและลดการอุบัติถนนสายโคกใหญ่ สานตม 8 กันยายน 2563
3313 ลย 78101/387 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 8 กันยายน 2563
3312 ลย 78101/386 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 8 กันยายน 2563
3311 ลย 78101/385 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 8 กันยายน 2563
3310 ลย 78101/384 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 8 กันยายน 2563
3309 ลย 0023.3/378 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ของเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง 8 กันยายน 2563
3308 ลย52002/2336 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กันยายน 2563
3307 ลย52002/2330 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กันยายน 2563
3306 ลย52002/2329 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กันยายน 2563
3305 ลย52002/2328 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กันยายน 2563
3304 ลย52002/2327 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กันยายน 2563
3303 ลย 0032.006/4378 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 กันยายน 2563
3302 ลย 0032.006/4373 เลื่อนข้าราชการ 3 กันยายน 2563
3301 ลย 72501.1/394 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 3 กันยายน 2563
3300 ลย 0032.007/4372 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 กันยายน 2563
3299 ลย 0032.007/4371 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 กันยายน 2563
3298 ลย 0032.007/4370 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 กันยายน 2563
3297 ลย 0032.007/4369 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 กันยายน 2563
3296 ลย 0032.007/4368 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 กันยายน 2563
3295 ลย 0032.007/4367 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 กันยายน 2563
3294 ลย52002/2324 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3293 ลย52002/2318 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3292 ลย52002/2317 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3291 ลย52002/2316 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3290 ลย52002/2315 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3289 ลย77202/870 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 กันยายน 2563
3288 ลย52001/2314 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 กันยายน 2563
3287 ลย52002/2313 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3286 ลย52002/2312 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3285 ลย52002/2311 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3284 ลย52002/2305 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3283 ลย52002/2304 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3282 ลย52002/2303 โครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3281 ลย52002/2302 โครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3280 ลย52002/2301 โครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3279 ลย52002/2295 โครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3278 ลย52002/2294 โครงการปรับปรุงถนนศรีจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2563
3277 ลย77202/869 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 กันยายน 2563
3276 ลย77202/868 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 กันยายน 2563
3275 ลย77202/867 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 กันยายน 2563
3274 ลย77202/866 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 กันยายน 2563
3273 ลย77202/865 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 กันยายน 2563
3272 ลย 76701/370 การจัดทำข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 จากการปฏิบัติหน้าที่ 3 กันยายน 2563
3271 ลย 78101/381 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 10 3 กันยายน 2563
3270 ลย 78101/380 ขอเชิญเป็นวิทยากร 3 กันยายน 2563
3269 ลย 78101/379 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 3 กันยายน 2563
3268 ลย52004/2292 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น 3 กันยายน 2563
3267 ลย 0032.006/4349 เลื่อนข้าราชการ 3 กันยายน 2563
3266 ลย 79102/429 ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคาน 3 กันยายน 2563
3265 ลย 79102/428 ส่งเช็คเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กันยายน 2563
3264 ลย 0032.006/4347 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 2 กันยายน 2563
3263 ลย52001/2275 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 2 กันยายน 2563
3262 ลย52001/2274 ส่งตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กันยายน 2563
3261 ลย52001/2273 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 กันยายน 2563
3260 ลย52001/2272 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 กันยายน 2563
3259 ลย 0318/269 การประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดเลย 2 กันยายน 2563
3258 ลย52006/2260 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2 กันยายน 2563
3257 ลย52006/2259 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2 กันยายน 2563
3256 ลย77202/856 แจ้งสิทธิค่าปรับ 2 กันยายน 2563
3255 ลย77202/855 ส่งสำเนาหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน 1 กันยายน 2563
3254 ลย 0032.010/4332 การยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษ 1 กันยายน 2563
3253 ลย 0032.010/4331 แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกจ้างแพทย์แผนไทยไม่ได้รับเงิน ฉ.6 1 กันยายน 2563
3252 ลย 0032.010/4330 การฟ้องคดีแพ่งนายเอกพล น้อยอ่อนโพธิ์ 1 กันยายน 2563
3251 ลย77202/854 แจ้งลงนามในสัญญา 1 กันยายน 2563
3250 ลย52001/2252 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล 1 กันยายน 2563
3249 ลย 0032.006/4325 แจ้งวันรายงานตัวของข้าราชการ(ณัฐชา) 1 กันยายน 2563
3248 ลย52004/2250 ขอส่งวัสดุทดสอบ 1 กันยายน 2563
3247 ลย 0032.003/4303 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 1 กันยายน 2563
3246 ลย 78101/378 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 1 กันยายน 2563
3245 ลย 0032.015/4302 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 1 กันยายน 2563
3244 ลย 0032.001.2/4297 ส่งเอกสารเงินยืม 1 กันยายน 2563
3243 ลย 52001/89 การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 กันยายน 2563
3242 ลย52001/2243 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 31 สิงหาคม 2563
3241 ลย 7470/469 รายงานการดำเนินการตาม มติ ก.อบต.จังหวัดเลย 31 สิงหาคม 2563
3240 ลย52001/2242 ขอตัวพนักงานเทศบาลในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลปากชม 31 สิงหาคม 2563
3239 ลย52003/2241 การประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่1/2563 31 สิงหาคม 2563
3238 ลย 72501.1/385 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 31 สิงหาคม 2563
3237 ลย 73201/483 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 สิงหาคม 2563
3236 ลย 0017.2/1527 ประชุมกับ คณะกรรมการ ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2563 31 สิงหาคม 2563
3235 ลย 0017.2/1526 ขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบกลุ่มจังหวัด 63) 31 สิงหาคม 2563
3234 ลย 0032.007/4289 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 สิงหาคม 2563
3233 ลย 0032.007/4288 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 สิงหาคม 2563
3232 ลย 0032.007/4287 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 สิงหาคม 2563
3231 ลย 0032.007/4286 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 สิงหาคม 2563
3230 ลย 0032.007/4285 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 สิงหาคม 2563
3229 ลย 0032.007/4284 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 สิงหาคม 2563
3228 ลย 0032.015/4283 ขอส่งแบบตอบรับร่วมโครงการการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 31 สิงหาคม 2563
3227 ลย 0032.015/4282 ขอสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 31 สิงหาคม 2563
3226 ลย52002/2239 การติดตามผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเลย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 31 สิงหาคม 2563
3225 ลย 78101/376 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 31 สิงหาคม 2563
3224 ลย52002/2238 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 31 สิงหาคม 2563
3223 ลย 76702/364 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 สิงหาคม 2563
3222 ลย 76702/362 โอนค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 สิงหาคม 2563
3221 ลย 76702/361 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 สิงหาคม 2563
3220 ลย52004/2237 ยืนยันส่งมอบพื้นที่และจะรับมอบโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านฟากเลย ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปท้ายฝาย 31 สิงหาคม 2563
3219 ลย52004/2236 ยืนยันส่งมอบพื้นที่และจะรับมอบโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย หน้าเทศบาลเมืองเลยต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปท้ายฝาย 31 สิงหาคม 2563
3218 ลย 0032.001.2/4267 แจ้งการโอนเงิน 29 สิงหาคม 2563
3217 ลย 0318/260 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและระดับตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ 28 สิงหาคม 2563
3216 ลย 0318/259 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของจังหวัดเลย 28 สิงหาคม 2563
3215 ลย77202/851 แจ้งกำหนดการร่วมประชุมกำหนดราคากลางประเมินราคาพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 28 สิงหาคม 2563
3214 ลย52004/2235 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น 28 สิงหาคม 2563
3213 ลย77202/850 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ 28 สิงหาคม 2563
3212 ลย52001/2234 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 สิงหาคม 2563
3211 ลย52002/2233 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านหนองผักก้าม ซอยรื่นรมย์ สุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๋ (e-bidding) (กองคลัง) 28 สิงหาคม 2563
3210 ลย52002/2227 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านหนองผักก้าม ซอยรื่นรมย์ สุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๋ (e-bidding) (กองคลัง) 28 สิงหาคม 2563
3209 ลย52002/2226 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านหนองผักก้าม ซอยรื่นรมย์ สุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๋ (e-bidding) (กองคลัง) 28 สิงหาคม 2563
3208 ลย52002/2225 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านหนองผักก้าม ซอยรื่นรมย์ สุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๋ (e-bidding) (กองคลัง) 28 สิงหาคม 2563
3207 ลย52002/2224 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านหนองผักก้าม ซอยรื่นรมย์ สุดเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๋ (e-bidding) (กองคลัง) 28 สิงหาคม 2563
3206 ลย52001/2223 ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 28 สิงหาคม 2563
3205 ลย 0032.007/4257 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 28 สิงหาคม 2563
3204 ลย 0032.007/4256 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 28 สิงหาคม 2563
3203 ลย 0032.007/4255 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 28 สิงหาคม 2563
3202 ลย 0032.007/4254 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 28 สิงหาคม 2563
3201 ลย 0032.007/4253 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 28 สิงหาคม 2563
3200 ลย 0032.007/4252 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 28 สิงหาคม 2563
3199 ลย52004/2221 ส่งแผนผังการก่อสร้างอาคารเรียน 28 สิงหาคม 2563
3198 ลย 0032.006/4251 เลื่อนข้าราชการ 28 สิงหาคม 2563
3197 ลย71202/746 แจ้งลงนามในสัญญา 28 สิงหาคม 2563
3196 ลย52001/2217 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 28 สิงหาคม 2563
3195 ลย77202/849 แจ้งลงนามในสัญญา 27 สิงหาคม 2563
3194 ลย 0032.006/4232 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 27 สิงหาคม 2563
3193 ลย 0032.006/4231 เลื่อนข้าราชการ 27 สิงหาคม 2563
3192 ลย 0032.010/4228 มอบอำนาจการอนุมัติการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 27 สิงหาคม 2563
3191 ลย 79301/363 ส่งแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด พ.ศ. 2565 27 สิงหาคม 2563
3190 ลย 0032.015/4227 ขออนุมัติเบิก-จ่ายค่าใช้ห้องประชุม 27 สิงหาคม 2563
3189 ลย 0032.015/4226 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 27 สิงหาคม 2563
3188 ลย52004/2216 ขอขยายระยะเวลาการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมืองเลย (แบบแคปซูล) 27 สิงหาคม 2563
3187 ลย 0032.006/4225 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 สิงหาคม 2563
3186 ลย77202/847 แจ้งลงนามในสัญญา 27 สิงหาคม 2563
3185 ลย52001/2214 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 27 สิงหาคม 2563
3184 ลย52001/2213 การอนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 27 สิงหาคม 2563
3183 ลย 0032.015/4215 รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของนายทะเบียน (รอบ 12 เดือน) ปี 2563 27 สิงหาคม 2563
3182 ลย77202/846 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 สิงหาคม 2563
3181 ลย77202/845 แจ้งลงนามในสัญญา 26 สิงหาคม 2563
3180 ลย77202/844 แจ้งลงนามในสัญญา 26 สิงหาคม 2563
3179 ลย 0023.3/360 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเมลงวันในเขตอำเภอภูเรือ 26 สิงหาคม 2563
3178 ลย 78101/374 ขอยอด Statement 26 สิงหาคม 2563
3177 ลย75401/237 การจัดกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น 26 สิงหาคม 2563
3176 ลย 75001/386 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 26 สิงหาคม 2563
3175 ลย77202/843 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กจ2106 เลย 26 สิงหาคม 2563
3174 ลย 75001/385 รายงานผลการดำเนินงานดครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 26 สิงหาคม 2563
3173 ลย 75001/384 รายงานผลการดำเนินงานดครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 26 สิงหาคม 2563
3172 ลย 75001/383 รายงานผลการดำเนินงานโตรงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 26 สิงหาคม 2563
3171 ลย52001/2206 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และใช้พาหนะส่วนตัว 26 สิงหาคม 2563
3170 ลย 75001/382 รายงานผลการดำเนินงานโตรงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 26 สิงหาคม 2563
3169 ลย52001/2204 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 26 สิงหาคม 2563
3168 ลย52001/2202 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 26 สิงหาคม 2563
3167 ลย 0032.007/4210 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26 สิงหาคม 2563
3166 ลย 0032.007/4209 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26 สิงหาคม 2563
3165 ลย 0032.007/4208 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 26 สิงหาคม 2563
3164 ลย72501.2/382 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคารของเทศบาลตำบลธาตุ 26 สิงหาคม 2563
3163 ลย77202/842 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 สิงหาคม 2563
3162 ลย77202/841 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 สิงหาคม 2563
3161 ลย77202/840 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 สิงหาคม 2563
3160 ลย77202/839 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 สิงหาคม 2563
3159 ลย 0032.010/4205 มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 25 สิงหาคม 2563
3158 ลย 0032.015/4200 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 25 สิงหาคม 2563
3157 ลย52001/2198 ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 25 สิงหาคม 2563
3156 ลย52006/2197 การเตรียมชี้อจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25 สิงหาคม 2563
3155 ลย 0032.001.1/4188 ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง 25 สิงหาคม 2563
3154 ลย 76701/352 พนักงานจ้างขอลาออก 25 สิงหาคม 2563
3153 ลย 0032.006/4184 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งผอ.รพ. (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 25 สิงหาคม 2563
3152 ลย 0032.006/4183 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 สิงหาคม 2563
3151 ลย 76701/351 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 สิงหาคม 2563
3150 ลย 78101/370 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 25 สิงหาคม 2563
3149 ลย 0032.007/4178 ขอเชิญประชุม 25 สิงหาคม 2563
3148 ลย52001/2190 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 25 สิงหาคม 2563
3147 ลย72501.2/379 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 25 สิงหาคม 2563
3146 ลย72501.2/378 ส่งเช็คชำระหนี้เงินกู้ของข้าราชการและพนักงานจ้าง 25 สิงหาคม 2563
3145 ลย72501.2/377 ส่งเช็คชำระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการ 25 สิงหาคม 2563
3144 ลย72501.2/376 ส่งเช็คชำระหนี้เงินกู้ของข้าราชการ 25 สิงหาคม 2563
3143 ลย72501.2/375 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงาน 25 สิงหาคม 2563
3142 ลย72501.2/374 การเรียกเก็บเงินค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ 25 สิงหาคม 2563
3141 ลย52006/2184 แจ้งผลคดี 25 สิงหาคม 2563
3140 ลย 0032.003/4177 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 24 สิงหาคม 2563
3139 ลย 0032.003/4176 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 24 สิงหาคม 2563
3138 ลย 0032.003/4175 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 24 สิงหาคม 2563
3137 ลย52001/2180 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 สิงหาคม 2563
3136 ลย 0032.007/4172 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 สิงหาคม 2563
3135 ลย 0032.007/4171 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 สิงหาคม 2563
3134 ลย 0032.007/4170 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 สิงหาคม 2563
3133 ลย 0032.007/4169 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 สิงหาคม 2563
3132 ลย 0032.007/4168 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 สิงหาคม 2563
3131 ลย 0032.007/4165 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 สิงหาคม 2563
3130 ลย52001/2178 ขออนุมัติโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลเมืองเลย 24 สิงหาคม 2563
3129 ลย71202/722 แจ้งลงนามในสัญญา 24 สิงหาคม 2563
3128 ลย 78101/369 ตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ 24 สิงหาคม 2563
3127 ลย52003/2170 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 สิงหาคม 2563
3126 ลย52001/2169 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ 24 สิงหาคม 2563
3125 ลย52004/2168 ขออนุญาตก่อสร้างซุ้มประตูป้ายวัด วัดศรีวิชัยทีปาราม 24 สิงหาคม 2563
3124 ลย52001/2167 การตรวจสอบงบการเงินของสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 24 สิงหาคม 2563
3123 ลย52001/2166 การตรวจงานสถานธนานุบาล ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ 24 สิงหาคม 2563
3122 ลย 78101/368 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 สิงหาคม 2563
3121 ลย 78101/367 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัตอการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี 24 สิงหาคม 2563
3120 ลย 76701/349 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดป่าภูกระดึงขอรับให้ที่ดิน 24 สิงหาคม 2563
3119 ลย 0032.007/4150 การเรียกเก็บค่าตรวจวิเคราะห์ 24 สิงหาคม 2563
3118 ลย 0032.007/4149 ขอสนับสนุนการตรวจคัดกรองตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ 24 สิงหาคม 2563
3117 ลย 0032.007/4148 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 สิงหาคม 2563
3116 ลย 0032.007/4147 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 สิงหาคม 2563
3115 ลย 0032.007/4146 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 สิงหาคม 2563
3114 ลย 0032.007/4145 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 สิงหาคม 2563
3113 ลย 0032.007/4144 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 สิงหาคม 2563
3112 ลย 0032.007/4143 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 สิงหาคม 2563
3111 ลย 0032.006/4141 เลื่อนข้าราชการ 24 สิงหาคม 2563
3110 ลย52003/2162 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดัง 24 สิงหาคม 2563
3109 ลย52003/2161 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดัง 24 สิงหาคม 2563
3108 ลย52001/2158 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 24 สิงหาคม 2563
3107 ลย52001/2157 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 สิงหาคม 2563
3106 ลย52002/2156 ขอต่อทะเบียนรถฯ ขอรับการยกเว้นภาษี และขอเปลี่ยนสมุดคู่มือรถกรณีเล่มเดิมเต็ม 21 สิงหาคม 2563
3105 ลย52001/2155 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 21 สิงหาคม 2563
3104 ลย52002/2154 ส่งใบเสร็จรับเงินค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 21 สิงหาคม 2563
3103 ลย77202/822 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 สิงหาคม 2563
3102 ลย77202/821 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 สิงหาคม 2563
3101 ลย77202/820 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 สิงหาคม 2563
3100 ลย77202/819 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 สิงหาคม 2563
3099 กค 0502(16)/3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 เดือน กรกฎาคม 21 สิงหาคม 2563
3098 กค 0502(16)/2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 เดือน กรกฎาคม 21 สิงหาคม 2563
3097 ลย77202/818 แจ้งลงนามในสัญญา 21 สิงหาคม 2563
3096 ลย77202/817 แจ้งลงนามในสัญญา 21 สิงหาคม 2563
3095 ลย52002/2153 การแจ้งผลการตรวจสอบการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 21 สิงหาคม 2563
3094 ลย52002/2152 การแจ้งผลการตรวจสอบการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 21 สิงหาคม 2563
3093 ลย 0032.006/4134 ขอเชิญเป็นวิทยากรจัดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ปี ๒๕63 21 สิงหาคม 2563
3092 ลย 0032.006/4133 ขออนุมัติลายมือชื่อลงนามในใบประกาศนียบัตร 21 สิงหาคม 2563
3091 ลย 72501.1/370 ขอความอนุเคราะห์กากวัสดุ 21 สิงหาคม 2563
3090 ลย 78101/366 ขอส่งโครงการขอสนับสนุนกองทุนสวัสดิการตำบลโคกใหญ่ 21 สิงหาคม 2563
3089 ลย 78101/365 ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 21 สิงหาคม 2563
3088 ลย 78101/364 ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 21 สิงหาคม 2563
3087 ลย77202/814 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 สิงหาคม 2563
3086 ลย77202/813 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 สิงหาคม 2563
3085 ลย77202/812 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 สิงหาคม 2563
3084 ลย77202/811 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 สิงหาคม 2563
3083 ลย77202/810 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 สิงหาคม 2563
3082 ลย77202/809 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 สิงหาคม 2563
3081 ลย77202/808 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 สิงหาคม 2563
3080 ลย 72501.1/367 ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากอุทกภัย 20 สิงหาคม 2563
3079 ลย 0318/250 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของจังหวัดเลย 20 สิงหาคม 2563
3078 ลย 72501.1/366 ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ(อุทกภัย) ด้านประมง 20 สิงหาคม 2563
3077 ลย77202/807 แจ้งลงนามในสัญญา 20 สิงหาคม 2563
3076 ลย52001/2142 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 20 สิงหาคม 2563
3075 ลย52001/2141 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะ 20 สิงหาคม 2563
3074 ลย 76702/344 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าวังกกเดื่อ)บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 11 20 สิงหาคม 2563
3073 ลย77202/805 ส่งคืนเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 20 สิงหาคม 2563
3072 ลย 78101/363 ขอความเห็นชอบการร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2563-2566) 20 สิงหาคม 2563
3071 ลย 0032.015/4120 ขออนุมัติเบิก-จ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะบุคคลภายนอก ค่าสมนาคุณวิทยากร 20 สิงหาคม 2563
3070 ลย 0032.015/4119 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 20 สิงหาคม 2563
3069 ลย 78101/362 แจ้งผลการดำเนินการช่วยเหลือภัยพิบัติตำบลโคกใหญ่ 20 สิงหาคม 2563
3068 ลย 78101/361 ขอส่งข้อมูลคนพิการที่กรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จ 20 สิงหาคม 2563
3067 ลย 78101/360 รายงานสรุปผลการจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชอเชย ให้แก่ประชาชน 20 สิงหาคม 2563
3066 ลย 78101/359 หนังสือรับรองเงินเดือน 20 สิงหาคม 2563
3065 ลย 78101/358 รายงานความคืบหน้ากรณีรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ตำบลโคกใหญ่พลิกคว่ำ 20 สิงหาคม 2563
3064 ลย 0032.015/4109 ส่งคำขออนุญาตผลิตและครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) 19 สิงหาคม 2563
3063 ลย 7470/443 ส่งประกาศกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล 19 สิงหาคม 2563
3062 ลย77202/804 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 สิงหาคม 2563
3061 ลย77202/803 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 สิงหาคม 2563
3060 ลย77202/802 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 สิงหาคม 2563
3059 ลย52001/2139 ส่งตัวผู้จัดการสถานธนานุบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 19 สิงหาคม 2563
3058 ลย71202/713 แจ้งลงนามในสัญญา 19 สิงหาคม 2563
3057 ลย 76702/336 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 19 สิงหาคม 2563
3056 ลย 79102/389 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563
3055 ลย 79102/388 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563
3054 ลย 79102/387 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 19 สิงหาคม 2563
3053 ลย77202/799 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 สิงหาคม 2563
3052 ลย77202/798 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 สิงหาคม 2563
3051 ลย77202/797 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 สิงหาคม 2563
3050 ลย77202/796 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 สิงหาคม 2563
3049 ลย 0032.001.1/4099 ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง 19 สิงหาคม 2563
3048 ลย52004/2135 ตอบข้อวิจารณ์ TOR รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 19 สิงหาคม 2563
3047 ลย52004/2134 ตอบข้อวิจารณ์ TOR รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 19 สิงหาคม 2563
3046 ลย52004/2133 ตอบข้อวิจารณ์ TOR รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 19 สิงหาคม 2563
3045 ลย52004/2132 ตอบข้อวิจารณ์ TOR รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 19 สิงหาคม 2563
3044 ลย72501.2/364 ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 สิงหาคม 2563
3043 ลย 0032.007/4091 แจ้งมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการประชุม 18 สิงหาคม 2563
3042 ลย 52001/87 การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18 สิงหาคม 2563
3041 ลย52004/2130 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคาปรัปบรุงระบบน้ำประปาภายในบริเวณบ้านพนักข้าราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย 18 สิงหาคม 2563
3040 ลย 0032.007/4088 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 18 สิงหาคม 2563
3039 ลย 0032.007/4087 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 สิงหาคม 2563
3038 ลย 0032.007/4086 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 สิงหาคม 2563
3037 ลย 0032.007/4085 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 สิงหาคม 2563
3036 ลย 0032.007/4084 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 สิงหาคม 2563
3035 ลย 0032.007/4083 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 สิงหาคม 2563
3034 ลย 0032.007/4082 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 สิงหาคม 2563
3033 ลย 0032.007/4081 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 สิงหาคม 2563
3032 ลย 0032.007/4080 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 สิงหาคม 2563
3031 ลย52002/2127 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 18 สิงหาคม 2563
3030 ลย52002/2126 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 18 สิงหาคม 2563
3029 ลย52606/501 ติดตามเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) 18 สิงหาคม 2563
3028 ลย 0032.015/4076 ให้เจเาหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18 สิงหาคม 2563
3027 ลย 72501.1/362 ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ(อุทกภัย) ด้านประมง 18 สิงหาคม 2563
3026 ลย71202/712 ขอเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางหลวงท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 18 สิงหาคม 2563
3025 ลย52002/2125 ขอตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน 18 สิงหาคม 2563
3024 ลย52606/499 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 18 สิงหาคม 2563
3023 ลย52003/2123 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 18 สิงหาคม 2563
3022 ลย 0023.3/347 ขอใช้ห้องประชุม 17 สิงหาคม 2563
3021 ลย 78101/357 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 17 สิงหาคม 2563
3020 ลย52004/2118 ขอความอนุเคราะห์ประมารการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 17 สิงหาคม 2563
3019 ลย 0032.015/4066 ส่งหลักฐานเพ่ือประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 17 สิงหาคม 2563
3018 ลย 78101/356 ขอความอนุเคราะห์บุคคลกรผู้เชี่ยวชาญระบบเครื่องยนต์ 17 สิงหาคม 2563
3017 ลย71202/707 แจ้งลงนามในสัญญา 17 สิงหาคม 2563
3016 ลย 79102/386 ขอรับเงินคืนกรณืส่งเงินสมทบเกิน 17 สิงหาคม 2563
3015 ลย 76703/332 รับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 17 สิงหาคม 2563
3014 ลย 79102/385 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 17 สิงหาคม 2563
3013 ลย52003/2116 เชิญประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 17 สิงหาคม 2563
3012 ลย 0032.007/4046 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 สิงหาคม 2563
3011 ลย 0032.007/4045 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 สิงหาคม 2563
3010 ลย 0032.007/4044 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 สิงหาคม 2563
3009 ลย 0032.007/4043 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 สิงหาคม 2563
3008 ลย 0032.007/4042 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 สิงหาคม 2563
3007 ลย 0032.007/4041 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 สิงหาคม 2563
3006 ลย52001/2106 ตอบรับการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร 14 สิงหาคม 2563
3005 ลย77202/788 แจ้งลงนามในสัญญา 14 สิงหาคม 2563
3004 ลย52001/2104 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 สิงหาคม 2563
3003 ลย52004/2103 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนนาเขิน 14 สิงหาคม 2563
3002 ลย52002/2098 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
3001 ลย52002/2097 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
3000 ลย52002/2096 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
2999 ลย52002/2095 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
2998 ลย52002/2094 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
2997 ลย52002/2092 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
2996 ลย52002/2091 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
2995 ลย52002/2090 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
2994 ลย52002/2089 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
2993 ลย52002/2088 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
2992 ลย 0318/242 ขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2563
2991 ลย52004/2085 ขอความอนุเคราะห์รื้อเสาไฟฟ้า ถ.เจริญรัฐ ซ.4 14 สิงหาคม 2563
2990 ลย 78101/352 ตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาสำหรับบุตร 14 สิงหาคม 2563
2989 ลย 0032.001.2/4029 รับรองการมีสิทธิเงินคารักษาพยาบาล 14 สิงหาคม 2563
2988 ลย 0032.015/4028 ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ บุคลากรสาธารณสุข และวิสาหกิจชุมชนรับรองการปลูกและจัดการกัญชา 14 สิงหาคม 2563
2987 ลย77202/786 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 สิงหาคม 2563
2986 ลย77202/785 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 สิงหาคม 2563
2985 ลย77202/784 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 สิงหาคม 2563
2984 ลย77202/783 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 สิงหาคม 2563
2983 ลย 0032.009/4027 แจ้งยืนยันข้อมูลตามประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพรบ.ปฐมภูมิ พศ2562 14 สิงหาคม 2563
2982 ลย77202/782 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 สิงหาคม 2563
2981 ลย77202/781 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 สิงหาคม 2563
2980 ลย 0032.007/4026 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 13 สิงหาคม 2563
2979 ลย 78101/351 รายงานการเกิดอุบัตืเหตุเบื้องต้น กรณี รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ 13 สิงหาคม 2563
2978 ลย52006/2076 การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 13 สิงหาคม 2563
2977 ลย52006/2075 การเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 13 สิงหาคม 2563
2976 ลย 7470/430 ขอความอนุเคราะห์นักเรียนร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13 สิงหาคม 2563
2975 ลย 7470/429 ขอความอนุเคราะห์นักเรียนร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13 สิงหาคม 2563
2974 ลย52006/2074 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 13 สิงหาคม 2563
2973 ลย 79102/383 ส่งรางานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 13 สิงหาคม 2563
2972 ลย 76702/329 รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2563
2971 ลย 76702/328 รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2563
2970 ลย 76702/327 รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2563
2969 ลย 76702/326 ขอเรียกเงินคืนประกันสัญญา 13 สิงหาคม 2563
2968 ลย 76702/325 ส่งแบบสำรวจจำนวนลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 13 สิงหาคม 2563
2967 ลย 78101/350 ขอความอนุเคราะห์ยื่มเครื่องพ่นหมอกควัน 13 สิงหาคม 2563
2966 ลย77202/778 แจ้งลงนามในสัญญา 13 สิงหาคม 2563
2965 ลย52006/2073 ขอทราบผลความคืบหน้าของคดี 13 สิงหาคม 2563
2964 ลย 79102/382 ออกหนังสือรับรองเงินเดือน 13 สิงหาคม 2563
2963 ลย 76703/324 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 13 สิงหาคม 2563
2962 ลย 76701/323 ขอส่งโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ 13 สิงหาคม 2563
2961 ลย 76701/322 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 13 สิงหาคม 2563
2960 ลย77202/775 แจ้งลงนามในสัญญา 11 สิงหาคม 2563
2959 ลย52003/2070 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฐมภูมิ อำเภอเมืองเลย 11 สิงหาคม 2563
2958 ลย 78101/349 ขออนุญาตต่อทะเบียนและขอยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 11 สิงหาคม 2563
2957 ลย 78101/348 ส่งโครงการขอสนับสนุนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดฯ 11 สิงหาคม 2563
2956 ลย77202/774 แจ้งลงนามในสัญญา 11 สิงหาคม 2563
2955 ลย52003/2069 การโอนเงินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 11 สิงหาคม 2563
2954 ลย 0032.007/3946 ขอความร่วมมือรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 11 สิงหาคม 2563
2953 ลย 0032.015/3942 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 11 สิงหาคม 2563
2952 ลย 0032.015/3939 ขอส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดเลย 11 สิงหาคม 2563
2951 ลย52001/2067 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 11 สิงหาคม 2563
2950 ลย 0318/241 โครงการขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี 11 สิงหาคม 2563
2949 ลย 0032.003/3922 การขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 11 สิงหาคม 2563
2948 ลย 0032.007/3919 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 11 สิงหาคม 2563
2947 ลย 0032.007/3918 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 11 สิงหาคม 2563
2946 ลย 0032.007/3917 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 11 สิงหาคม 2563
2945 ลย 0032.007/3915 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 11 สิงหาคม 2563
2944 ลย 0032.007/3913 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 11 สิงหาคม 2563
2943 ลย 0032.007/3911 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 11 สิงหาคม 2563
2942 ลย 0032.007/3910 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 11 สิงหาคม 2563
2941 ลย52003/2066 แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 11 สิงหาคม 2563
2940 ลย77202/773 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10 สิงหาคม 2563
2939 ลย77202/772 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10 สิงหาคม 2563
2938 ลย77202/771 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10 สิงหาคม 2563
2937 ลย77202/770 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10 สิงหาคม 2563
2936 ลย77202/769 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10 สิงหาคม 2563
2935 ลย77202/768 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10 สิงหาคม 2563
2934 ลย 72501.1/348 ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 10 สิงหาคม 2563
2933 ลย 76701/321 ส่งใช้เงินยืม 10 สิงหาคม 2563
2932 ลย52006/2061 ขอข้อมูลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10 สิงหาคม 2563
2931 ลย 78101/347 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 10 สิงหาคม 2563
2930 ลย 0318/237 ขอความอนุเคราะห์สำรวจออกแบบและของบประมาณเพิ่มความสูงของประตูน้ำ(โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำห้วยน้ำคาน) 10 สิงหาคม 2563
2929 ลย77202/765 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7 สิงหาคม 2563
2928 ลย77202/764 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7 สิงหาคม 2563
2927 ลย 0032.007/3876 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 สิงหาคม 2563
2926 ลย 0032.007/3875 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 สิงหาคม 2563
2925 ลย 0032.007/3874 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 สิงหาคม 2563
2924 ลย 0032.006/3873 ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 10 สิงหาคม 2563
2923 ลย 0032.007/3872 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 สิงหาคม 2563
2922 ลย 0032.007/3871 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 สิงหาคม 2563
2921 ลย 0032.007/3870 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 สิงหาคม 2563
2920 ลย 0032.007/3869 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 สิงหาคม 2563
2919 ลย 0032.007/3868 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 สิงหาคม 2563
2918 ลย 75001/377 การสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 สิงหาคม 2563
2917 ลย 75001/376 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2563
2916 ลย52004/2058 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 10 สิงหาคม 2563
2915 ลย 72501.1/341 ขอขอบคุณการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 10 สิงหาคม 2563
2914 ลย 0032.001.2/3867 ขอสมัครใช้บริการ Ktb corporate online 10 สิงหาคม 2563
2913 ลย77202/761 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7 สิงหาคม 2563
2912 ลย77202/760 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7 สิงหาคม 2563
2911 ลย 78101/346 ส่งรายชื่อผู้รับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 7 สิงหาคม 2563
2910 ลย52006/2057 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน ป้ายประชาสัมพันธ์ 7 สิงหาคม 2563
2909 ลย52006/2056 ขอความอนุเคราะห์ 7 สิงหาคม 2563
2908 ลย52006/2055 ขอความอนุเคราะห์ 7 สิงหาคม 2563
2907 ลย52006/2054 ขอความอนุเคราะห์ 7 สิงหาคม 2563
2906 ลย52006/2053 ขอความอนุเคราะห์ 7 สิงหาคม 2563
2905 ลย 0032.015/3862 ขอสนับสนุนวิทยากร 7 สิงหาคม 2563
2904 ลย52002/2051 ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 7 สิงหาคม 2563
2903 ลย52002/2050 ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4 7 สิงหาคม 2563
2902 ลย52001/2049 รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย(อุทกภัย) 7 สิงหาคม 2563
2901 ลย52001/2046 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 7 สิงหาคม 2563
2900 ลย52005/2045 การโอนพนักงานครูเทศบาล 7 สิงหาคม 2563
2899 ลย52004/2044 หารือข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีใข้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 7 สิงหาคม 2563
2898 ลย52004/2043 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 7 สิงหาคม 2563
2897 ลย52001/2042 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 สิงหาคม 2563
2896 ลย 76703/319 ูขอส่งเช็คเลขที่ 39477449 7 สิงหาคม 2563
2895 ลย77202/757 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 สิงหาคม 2563
2894 ลย77202/756 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 สิงหาคม 2563
2893 ลย77202/755 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 สิงหาคม 2563
2892 ลย52002/2041 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
2891 ลย52002/2035 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
2890 ลย52002/2034 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
2889 ลย52002/2033 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
2888 ลย52002/2032 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
2887 ลย 72501.1/340 ขอความอนุเคราะห์สำรวจและประมาณการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน 7 สิงหาคม 2563
2886 ลย52001/2031 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 6 สิงหาคม 2563
2885 ลย 0032.003/3837 ตอบรับของบริจาค 6 สิงหาคม 2563
2884 ลย77202/752 แจ้งลงนามในสัญญา 6 สิงหาคม 2563
2883 ลย 75101/353 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 5 สิงหาคม 2563
2882 ลย52002/2028 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2563
2881 ลย52002/2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2563
2880 ลย52002/2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2563
2879 ลย52002/2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2563
2878 ลย52002/2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2563
2877 ลย52001/2018 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 สิงหาคม 2563
2876 ลย52003/2017 ขอคืนถังขยะของเทศบาลเมืองเลยเพื่อทำเป็นถนนปลอดถังขยะ 6 สิงหาคม 2563
2875 ลย52003/2016 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 6 สิงหาคม 2563
2874 ลย 0032.001.2/3823 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Corporate Online 6 สิงหาคม 2563
2873 ลย52001/2013 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 6 สิงหาคม 2563
2872 ลย 0023.3/342 รายงานยอดประชากร 2562 5 สิงหาคม 2563
2871 ลย 78101/345 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 8 5 สิงหาคม 2563
2870 ลย 72501.1/339 ขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพ 5 สิงหาคม 2563
2869 ลย77202/750 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 สิงหาคม 2563
2868 ลย77202/749 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 สิงหาคม 2563
2867 ลย 0032.001.1/3795 ขอสนับสนุนยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 สิงหาคม 2563
2866 ลย 78101/343 อนุญาตบุคลากรร่วมเป็นบุคลากรด้านช่างและวิศวกร ซ่อมแซมและขยายห้องประชุมราชสีห์ 5 สิงหาคม 2563
2865 ลย52006/2009 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 5 สิงหาคม 2563
2864 ลย52006/2008 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 5 สิงหาคม 2563
2863 ลย52003/2007 ขอสอบถามรายการยาและขอใบเสนอราคายาเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ 5 สิงหาคม 2563
2862 ลย 79301/322 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการทบทวนให้ความรู้การคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อม ที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 สิงหาคม 2563
2861 ลย 75001/372 ขออนุญาตลาป่วย 5 สิงหาคม 2563
2860 ลย77202/746 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.90-002 สายวัดชัยนาถมงคล-วัดพระธาตุ หมู่ที่ 9 บ้านเมี่ยง ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 5 สิงหาคม 2563
2859 ลย 0032.007/3775 ขอให้สนับสนุนวิทยากร 4 สิงหาคม 2563
2858 ลย 0032.007/3774 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 4 สิงหาคม 2563
2857 ลย 0032.007/3773 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 4 สิงหาคม 2563
2856 ลย 0032.007/3772 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 4 สิงหาคม 2563
2855 ลย 0032.007/3771 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 4 สิงหาคม 2563
2854 ลย 78101/342 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 4 สิงหาคม 2563
2853 ลย 78101/341 ขอกราบนิมนต์ท่านเป็นวิทยากร 4 สิงหาคม 2563
2852 ลย 78101/340 รายงานการแต่งตั้งพนักงานครู ให้ดำรงตำแหน่ง ครูอันดับ คศ 2 4 สิงหาคม 2563
2851 ลย 0032.007/3766 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 4 สิงหาคม 2563
2850 ลย52006/2003 เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 4 สิงหาคม 2563
2849 ลย 0032.003/3764 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 4 สิงหาคม 2563
2848 ลย52001/2002 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 4 สิงหาคม 2563
2847 ลย52001/2001 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 4 สิงหาคม 2563
2846 ลย 78101/339 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๓ ) 4 สิงหาคม 2563
2845 ลย52003/2000 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 4 สิงหาคม 2563
2844 ลย52003/1999 ขอส่งใบเสร็จรับเงินโครงการโรงเรียนปลอดภัยไร้สารเสพติด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 4 สิงหาคม 2563
2843 ลย 79102/370 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 4 สิงหาคม 2563
2842 ลย52004/1998 ส่งแผนผังการก่อสร้างอาคารเรียน 4 สิงหาคม 2563
2841 ลย 0032.015/3759 ส่งหลักฐานคืนยืมเงินงบพัฒนาจังหวัด 4 สิงหาคม 2563
2840 ลย 0032.015/3758 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะบุคคลภายนอก และค่าสมนาคุณวิทยากร 4 สิงหาคม 2563
2839 ลย 0032.007/3756 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4 สิงหาคม 2563
2838 ลย 0032.007/3755 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4 สิงหาคม 2563
2837 ลย 0032.007/3754 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4 สิงหาคม 2563
2836 ลย 0032.007/3753 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4 สิงหาคม 2563
2835 ลย 0032.007/3752 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4 สิงหาคม 2563
2834 ลย 0032.007/3751 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4 สิงหาคม 2563
2833 ลย 0032.007/3750 ขอเชิญเป็นวิทยากร 4 สิงหาคม 2563
2832 ลย 0032.001.1/3749 ขอความอนุเคราะห์สิงสนับสนุนช่วยอุทกภัย 4 สิงหาคม 2563
2831 ลย 72501.1/327 ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ 4 สิงหาคม 2563
2830 ลย52001/1984 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง 4 สิงหาคม 2563
2829 ลย52001/1983 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 สิงหาคม 2563
2828 ลย52006/1982 การจัดทำข้อมูลการเสนอคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงยประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 3 สิงหาคม 2563
2827 ลย 78101/337 ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 3 สิงหาคม 2563
2826 ลย77202/743 แจ้งลงนามในสัญญา 3 สิงหาคม 2563
2825 ลย52001/1981 รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สิงหาคม 2563
2824 ลย 0032.006/3741 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและชดใช้เงินยืม 3 สิงหาคม 2563
2823 ลย 76701/313 การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 31 กรกฎาคม 2563
2822 ลย 0032.001.1/3740 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 3 สิงหาคม 2563
2821 ลย 0032.001.1/3739 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 3 สิงหาคม 2563
2820 ลย77202/741 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2819 ลย77202/740 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2818 ลย77202/739 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2817 ลย77202/738 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2816 ลย77202/737 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2815 ลย77202/736 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2814 ลย77202/735 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2813 ลย77202/734 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2812 ลย77202/733 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2811 ลย77202/732 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2810 ลย77202/731 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2809 ลย77202/730 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2808 ลย77202/729 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2807 ลย77202/728 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2806 ลย77202/727 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2805 ลย77202/726 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2804 ลย77202/725 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2803 ลย77202/724 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2802 ลย77202/723 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2801 ลย77202/722 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2800 ลย77202/721 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2799 ลย77202/720 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2798 ลย77202/719 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2797 ลย77202/718 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2796 ลย77202/717 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2795 ลย77202/716 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2794 ลย77202/715 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2793 ลย77202/714 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2792 ลย77202/713 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2791 ลย77202/712 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2790 ลย77202/711 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2789 ลย77202/710 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2788 ลย77202/709 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2787 ลย77202/708 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2786 ลย77202/4772 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2785 ลย77202/706 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2784 ลย77202/705 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2783 ลย77202/704 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2782 ลย77202/703 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2781 ลย77202/702 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2780 ลย77202/701 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2779 ลย77202/700 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2778 ลย77202/699 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2777 ลย77202/698 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2776 ลย77202/697 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2775 ลย 78101/336 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 3 สิงหาคม 2563
2774 ลย77202/696 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2773 ลย77202/695 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2772 ลย77202/694 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2771 ลย77202/693 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2770 ลย77202/692 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2769 ลย77202/691 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2768 ลย77202/690 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2767 ลย77202/689 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2766 ลย77202/688 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2765 ลย77202/687 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2764 ลย77202/686 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2763 ลย77202/685 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2762 ลย77202/684 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2761 ลย77202/683 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2760 ลย77202/682 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2759 ลย77202/681 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2758 ลย77202/680 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2757 ลย77202/679 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2756 ลย77202/678 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2755 ลย77202/677 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2754 ลย77202/676 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2753 ลย77202/675 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 กรกฎาคม 2563
2752 ลย77202/674 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2751 ลย77202/673 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2750 ลย77202/672 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2749 ลย77202/671 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2748 ลย77202/670 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2747 ลย77202/669 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2746 ลย77202/667 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2745 ลย77202/666 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2744 ลย 0032.007/3719 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 สิงหาคม 2563
2743 ลย 0032.007/3718 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 สิงหาคม 2563
2742 ลย 0032.007/3717 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 สิงหาคม 2563
2741 ลย 0032.007/3716 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 สิงหาคม 2563
2740 ลย77202/662 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2739 ลย77202/661 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2738 ลย77202/660 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2737 ลย77202/659 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2736 ลย77202/658 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2735 ลย77202/656 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2734 ลย77202/655 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2733 ลย77202/654 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2732 ลย77202/653 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2731 ลย77202/652 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2730 ลย77202/651 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2729 ลย77202/650 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2728 ลย77202/649 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2727 ลย77202/648 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2726 ลย77202/647 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2725 ลย77202/646 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2724 ลย77202/645 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2723 ลย77202/644 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2722 ลย77202/643 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2721 ลย77202/642 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2720 ลย77202/641 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2719 ลย77202/640 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2718 ลย77202/639 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2717 ลย77202/638 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2716 ลย77202/637 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2715 ลย77202/636 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2714 ลย77202/635 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2713 ลย77202/634 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2712 ลย77202/633 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2711 ลย77202/632 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2710 ลย77202/631 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2709 ลย77202/630 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2708 ลย77202/629 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2707 ลย77202/628 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2706 ลย77202/627 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2705 ลย77202/626 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2704 ลย77202/625 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2703 ลย77202/624 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2702 ลย77202/623 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2701 ลย77202/622 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2700 ลย77202/621 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2699 ลย77202/620 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2698 ลย77202/619 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2697 ลย77202/618 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2696 ลย77202/617 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2695 ลย77202/616 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2694 ลย77202/615 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2693 ลย77202/614 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2692 ลย77202/613 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2691 ลย77202/612 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2690 ลย77202/611 แจ้งลงนามในสัญญา 31 กรกฎาคม 2563
2689 ลย52004/1977 ขอแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย ระยะที่ 1 31 กรกฎาคม 2563
2688 ลย52002/1975 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 31 กรกฎาคม 2563
2687 ลย52006/1974 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 31 กรกฎาคม 2563
2686 ลย 72501.1/323 ขอสมัครสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น" 31 กรกฎาคม 2563
2685 ลย 75001/364 ขออนุญาตลาป่วย 31 กรกฎาคม 2563
2684 ลย52001/1973 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 31 กรกฎาคม 2563
2683 ลย 76701/312 ขอ ปชส. การรับซื้อเเละการรับสมัครกองทุนธนาคารขยะ อบต.ศรีฐาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
2682 ลย77202/609 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการในระบบ KTB Corporate Online 31 กรกฎาคม 2563
2681 ลย 75001/360 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2563 30 กรกฎาคม 2563
2680 ลย 0032.003/3687 ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 31 กรกฎาคม 2563
2679 ลย 75001/361 การจัดกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 30 กรกฎาคม 2563
2678 ลย77202/608 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2677 ลย77202/607 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2676 ลย77202/606 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2675 ลย77202/605 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2674 ลย77202/604 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2673 ลย77202/603 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2672 ลย77202/602 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2671 ลย77202/601 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2670 ลย77202/600 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2669 ลย 0032.007/3685 ขอสนับสนุนVTM 31 กรกฎาคม 2563
2668 ลย77202/599 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2667 ลย77202/598 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2666 ลย77202/597 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2665 ลย77202/596 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2664 ลย77202/595 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2663 ลย77202/594 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2662 ลย77202/593 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2661 ลย77202/592 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2660 ลย77202/591 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2659 ลย77202/590 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2658 ลย77202/589 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2657 ลย77202/588 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2656 ลย77202/587 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2655 ลย77202/586 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2654 ลย77202/585 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2653 ลย77202/584 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2652 ลย77202/583 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2651 ลย77202/582 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2650 ลย77202/581 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2649 ลย77202/580 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2648 ลย77202/579 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2647 ลย77202/578 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2646 ลย77202/577 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2645 ลย77202/576 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2644 ลย77202/575 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2643 ลย77202/574 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2642 ลย77202/573 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2641 ลย77202/572 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2640 ลย77202/571 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2639 ลย77202/570 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2638 ลย77202/569 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2637 ลย77202/568 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2636 ลย77202/567 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2635 ลย77202/566 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2634 ลย77202/565 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2633 ลย77202/564 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 กรกฎาคม 2563
2632 ลย52004/1972 ขอความอนุเคราะห์เครื่องสกัดคอนกรีต 31 กรกฎาคม 2563
2631 ลย77202/563 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 กรกฎาคม 2563
2630 ลย77202/562 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 กรกฎาคม 2563
2629 ลย77202/561 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 กรกฎาคม 2563
2628 ลย77202/560 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 กรกฎาคม 2563
2627 ลย77202/559 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 กรกฎาคม 2563
2626 ลย77202/558 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 กรกฎาคม 2563
2625 ลย77202/557 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 กรกฎาคม 2563
2624 ลย77202/556 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 กรกฎาคม 2563
2623 ลย77202/555 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30 กรกฎาคม 2563
2622 ลย77202/554 แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 30 กรกฎาคม 2563
2621 ลย77202/553 แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 30 กรกฎาคม 2563
2620 ลย52001/1971 การโอนพนักงานเทศบาล 30 กรกฎาคม 2563
2619 ลย52001/1970 การโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 30 กรกฎาคม 2563
2618 ลย52004/1969 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีต ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยฯ 30 กรกฎาคม 2563
2617 ลย71202/552 แจ้งลงนามในสัญญา 30 กรกฎาคม 2563
2616 ลย71202/551 แจ้งลงนามในสัญญา 30 กรกฎาคม 2563
2615 ลย 0032.007/3676 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 กรกฎาคม 2563
2614 ลย 0032.007/3675 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 กรกฎาคม 2563
2613 ลย 0032.007/3674 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 กรกฎาคม 2563
2612 ลย 0032.007/3673 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 กรกฎาคม 2563
2611 ลย 0032.007/3672 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 กรกฎาคม 2563
2610 ลย 0032.007/3671 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 กรกฎาคม 2563
2609 ลย 0318/227 การดำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 กรกฎาคม 2563
2608 ลย 0032.007/3670 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 กรกฎาคม 2563
2607 ลย 0032.007/3669 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 กรกฎาคม 2563
2606 ลย 0032.007/3668 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 กรกฎาคม 2563
2605 ลย 0032.007/3667 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 กรกฎาคม 2563
2604 ลย 76702/307 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 63 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น กั้นลำน้ำพอง ท่าวังกกเดื่อ 30 กรกฎาคม 2563
2603 ลย71202/549 แจ้งลงนามในสัญญา 30 กรกฎาคม 2563
2602 ลย71202/548 แจ้งลงนามในสัญญา 30 กรกฎาคม 2563
2601 ลย 72501.1/317 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 30 กรกฎาคม 2563
2600 ลย 0318/226 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของจังหวัดเลย 30 กรกฎาคม 2563
2599 ลย52001/1964 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อผู้กระทำความผิดคดียาเสพติด 29 กรกฎาคม 2563
2598 ลย77202/547 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29 กรกฎาคม 2563
2597 ลย77202/546 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29 กรกฎาคม 2563
2596 ลย52004/1963 ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในสถานที่กำจัดขยะ 30 กรกฎาคม 2563
2595 ลย 0032.015/3662 ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง (รุ่นที่ 1) 29 กรกฎาคม 2563
2594 ลย71202/547 แจ้งลงนามในสัญญา 29 กรกฎาคม 2563
2593 ลย71202/546 แจ้งลงนามในสัญญา 29 กรกฎาคม 2563
2592 ลย52003/1960 ขอขอบคุณ 29 กรกฎาคม 2563
2591 ลย52003/1959 ขอยืมเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (ULV) 29 กรกฎาคม 2563
2590 ลย 76701/305 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเเหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 29 กรกฎาคม 2563
2589 ลย 0032.001.1/3647 แจ้งผลการตรวจสอบการแจ้งการมีไว้ครอบครองกญชาฯ 29 กรกฎาคม 2563
2588 ลย52004/1951 การแก้ไขปัญหาตลิ่งบริเวณลำห้วยน้ำหมานทรุดตัว 29 กรกฎาคม 2563
2587 ลย52003/1950 ได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่น ควัน 29 กรกฎาคม 2563
2586 ลย77202/544 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 29 กรกฎาคม 2563
2585 ลย52003/1949 ได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่น ควัน 29 กรกฎาคม 2563
2584 ลย77202/543 หนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 29 กรกฎาคม 2563
2583 ลย52001/1948 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 กรกฎาคม 2563
2582 ลย77202/542 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2581 ลย77202/541 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2580 ลย77202/540 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2579 ลย77202/538 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2578 ลย 78101/335 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 29 กรกฎาคม 2563
2577 ลย52003/1947 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรโครงการอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ 29 กรกฎาคม 2563
2576 ลย 0023.2/331 รายงานยืนยันข้อมุลผุ้ได้เลื่อนวิทยฐานะ รอบเดือนตุลาคม 2561 24 กรกฎาคม 2563
2575 ลย52004/1945 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าสาธาณะ 24 กรกฎาคม 2563
2574 ลย77201/536 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง (แท่งลูกบาศก์คอนกรีต) 24 กรกฎาคม 2563
2573 ลย52004/1944 ขอความอนุเคราะห์วัสดุก่อสร้างศูนย์เพาะพันธ์ลูกปลา 24 กรกฎาคม 2563
2572 ลย 78101/334 ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 24 กรกฎาคม 2563
2571 ลย 78101/333 ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 24 กรกฎาคม 2563
2570 ลย 0032.006/3638 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(ชุติมา) 24 กรกฎาคม 2563
2569 ลย 0032.006/3637 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(ชุติมา) 24 กรกฎาคม 2563
2568 ลย75401/198 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติไปพลางก่อนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23 กรกฎาคม 2563
2567 ลย75401/198 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติไปพลางก่อนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23 กรกฎาคม 2563
2566 ลย 0032.007/3633 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 กรกฎาคม 2563
2565 ลย 0032.007/3632 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 กรกฎาคม 2563
2564 ลย77202/535 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2563 ลย77202/534 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2562 ลย77202/533 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2561 ลย77202/532 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23 กรกฎาคม 2563
2560 ลย77202/531 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2559 ลย77202/530 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2558 ลย77202/529 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2557 ลย77202/528 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2556 ลย77202/527 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2555 ลย77202/526 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2554 ลย77202/525 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2553 ลย77202/524 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2552 ลย77202/523 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2551 ลย77202/522 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2550 ลย77202/521 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2549 ลย77202/520 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2548 ลย77202/519 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2547 ลย77202/518 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 กรกฎาคม 2563
2546 ลย 78101/331 หนังสือรับรอง อนันท์ พิลาคุณ 24 กรกฎาคม 2563
2545 ลย 0023.2/330 การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 กรกฎาคม 2563
2544 ลย 0023.2/329 การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 กรกฎาคม 2563
2543 ลย 0023.2/328 การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 กรกฎาคม 2563
2542 ลย 0023.2/327 การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 กรกฎาคม 2563
2541 ลย 0032.007/3619 ขอความร่วมมือสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย 24 กรกฎาคม 2563
2540 ลย 78101/330 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 กรกฎาคม 2563
2539 ลย 78101/329 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563
2538 ลย 0032.006/3599 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 23 กรกฎาคม 2563
2537 ลย 0032.006/3598 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 23 กรกฎาคม 2563
2536 ลย72501.2/314 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 23 กรกฎาคม 2563
2535 ลย 0032.006/3597 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 23 กรกฎาคม 2563
2534 ลย 0032.006/3596 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 23 กรกฎาคม 2563
2533 ลย72501.2/313 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 23 กรกฎาคม 2563
2532 ลย77202/513 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน,ค่าตอบแทน เดือน กรกฎาคม 2563) 23 กรกฎาคม 2563
2531 ลย77202/512 นำฝากธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 23 กรกฎาคม 2563
2530 ลย 0032.003/3580 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 23 กรกฎาคม 2563
2529 ลย 76702/303 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 23 กรกฎาคม 2563
2528 ลย 76702/302 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 23 กรกฎาคม 2563
2527 ลย 76702/301 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 23 กรกฎาคม 2563
2526 ลย 76702/300 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 23 กรกฎาคม 2563
2525 ลย 76702/299 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 23 กรกฎาคม 2563
2524 ลย 0032.007/3578 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 กรกฎาคม 2563
2523 ลย 0032.007/3577 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 กรกฎาคม 2563
2522 ลย 0032.007/3576 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 กรกฎาคม 2563
2521 ลย 0032.007/3575 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 กรกฎาคม 2563
2520 ลย77202/511 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23 กรกฎาคม 2563
2519 ลย77202/510 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23 กรกฎาคม 2563
2518 ลย77202/509 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22 กรกฎาคม 2563
2517 ลย77202/508 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22 กรกฎาคม 2563
2516 ลย52003/1932 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 23 กรกฎาคม 2563
2515 ลย 78101/328 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 23 กรกฎาคม 2563
2514 ลย52001/1929 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน" 22 กรกฎาคม 2563
2513 ลย52001/1928 ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะหมู่ 9 22 กรกฎาคม 2563
2512 ลย 78101/327 ขอส่งแบบรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ ไปพลางก่อน 22 กรกฎาคม 2563
2511 ลย 0318/219 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชั้นกรรมาธิการ 22 กรกฎาคม 2563
2510 ลย 78101/326 ขอส่งรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 22 กรกฎาคม 2563
2509 ลย52001/1927 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 22 กรกฎาคม 2563
2508 ลย 78101/323 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 22 กรกฎาคม 2563
2507 ลย72501.3/304 รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญความเดือดร้อนของประชาชน 22 กรกฎาคม 2563
2506 ลย 78101/322 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรท้องถิ่นเพื่อการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รุ่นที่ 1 22 กรกฎาคม 2563
2505 ลย77201/507 ขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 22 กรกฎาคม 2563
2504 ลย77201/506 ขอส่งแบบรายงานการติดตามผู้พ้นโทษ 22 กรกฎาคม 2563
2503 ลย 0032.003/3550 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 22 กรกฎาคม 2563
2502 ลย77202/505 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22 กรกฎาคม 2563
2501 ลย 78101/321 ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ 21 กรกฎาคม 2563
2500 ลย 78101/320 ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดของท่านร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานในการเลื่อนระดับ 21 กรกฎาคม 2563
2499 ลย 78101/319 ยินดีรับโอน (ย้าย) 21 กรกฎาคม 2563
2498 ลย52004/1925 แจ้งติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารฯ 21 กรกฎาคม 2563
2497 ลย75401/201 การประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล ประจำปี 2563 16 กรกฎาคม 2563
2496 ลย77202/504 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 กรกฎาคม 2563
2495 ลย77202/503 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 กรกฎาคม 2563
2494 ลย 78101/318 รายงานการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม 21 กรกฎาคม 2563
2493 ลย77202/502 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 กรกฎาคม 2563
2492 ลย77202/501 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 กรกฎาคม 2563
2491 ลย77202/500 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 กรกฎาคม 2563
2490 ลย 76702/298 ส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาส 21 กรกฎาคม 2563
2489 ลย 0023.3/316 ขอนำส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่เทศบาลตำบลเชียงคาน 21 กรกฎาคม 2563
2488 ลย 0032.006/3546 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 21 กรกฎาคม 2563
2487 ลย52003/1924 ขอยืมเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (ULV) 21 กรกฎาคม 2563
2486 ลย77202/499 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 กรกฎาคม 2563
2485 ลย77202/498 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 กรกฎาคม 2563
2484 ลย77202/497 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 กรกฎาคม 2563
2483 ลย77202/496 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 กรกฎาคม 2563
2482 ลย 0032.006/3545 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 กรกฎาคม 2563
2481 ลย52002/1923 สำรวจจำนวนลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 21 กรกฎาคม 2563
2480 ลย77202/495 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 กรกฎาคม 2563
2479 ลย 0032.006/3542 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564_รอบ2(อภิษฐา) 21 กรกฎาคม 2563
2478 ลย77202/494 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 กรกฎาคม 2563
2477 ลย77202/493 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 กรกฎาคม 2563
2476 ลย 78101/317 หนังสือรับรองเงินเดือน นางอนัญญา บัวหลวง 21 กรกฎาคม 2563
2475 ลย 78101/316 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวเกษร ทองปั้น 21 กรกฎาคม 2563
2474 ลย 78101/315 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวอมรรัตน์ 21 กรกฎาคม 2563
2473 ลย 0023.3/315 การกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย 21 กรกฎาคม 2563
2472 ลย 0032.006/3540 ส่งหลักฐานการขอยืมเงินทดรองราชการ 21 กรกฎาคม 2563
2471 ลย 0032.015/3539 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 21 กรกฎาคม 2563
2470 ลย52004/1922 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ อาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ท.5 21 กรกฎาคม 2563
2469 ลย 0032.015/3538 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 21 กรกฎาคม 2563
2468 ลย 0032.015/3537 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 21 กรกฎาคม 2563
2467 ลย 0032.015/3536 ส่งหลักฐานเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด 21 กรกฎาคม 2563
2466 ลย 0032.015/3535 ขออนุมัติเบิก-จ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะบุคลภายนอก ค่าสมนาคุณวิทยากร 21 กรกฎาคม 2563
2465 ลย52004/1921 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุเหล็กรูปพรรณ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 21 กรกฎาคม 2563
2464 ลย 0032.015/3534 ขอส่งหลักฐานคืนเงินยืมงบพัฒนาจังหวัด 21 กรกฎาคม 2563
2463 ลย 0032.015/3533 ขออนุมัติเบิก-จ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 21 กรกฎาคม 2563
2462 ลย 0032.007/3532 แนวทางการขอสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 21 กรกฎาคม 2563
2461 ลย 0032.006/3526 ขออนุมัติยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 21 กรกฎาคม 2563
2460 ลย 79102/361 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ 21 กรกฎาคม 2563
2459 ลย 0032.006/3522 ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 21 กรกฎาคม 2563
2458 ลย77202/481 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2457 ลย77202/480 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2456 ลย77202/479 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2455 ลย77202/478 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2454 ลย77202/477 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2453 ลย 78101/314 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายกิติพงศ์ กาทองทุ่ง) 21 กรกฎาคม 2563
2452 ลย 0032.006/3520 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 20 กรกฎาคม 2563
2451 ลย 0032.006/3519 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 20 กรกฎาคม 2563
2450 ลย 0032.006/3518 เลื่อนข้าราชการ 20 กรกฎาคม 2563
2449 ลย 0032.006/3517 เลื่อนข้าราชการ 20 กรกฎาคม 2563
2448 ลย77202/476 แจ้งลงนามในสัญญา 20 กรกฎาคม 2563
2447 ลย77202/475 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2446 ลย77202/474 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2445 ลย77202/473 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2444 ลย77202/472 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2443 ลย77202/471 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2442 ลย77202/470 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2441 ลย77202/469 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2440 ลย77202/468 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2439 ลย 0032.006/3513 เลื่อนข้าราชการ 20 กรกฎาคม 2563
2438 ลย 0032.006/3512 เลื่อนข้าราชการ 20 กรกฎาคม 2563
2437 ลย 0032.006/3511 เลื่อนข้าราชการ 20 กรกฎาคม 2563
2436 ลย 0032.006/3510 เลื่อนข้าราชการ 20 กรกฎาคม 2563
2435 ลย 76704/295 การโอนเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีศูนย์ ศพด. 20 กรกฎาคม 2563
2434 ลย 76704/294 การโอนเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีศูนย์ ศพด. 20 กรกฎาคม 2563
2433 ลย52003/1913 ขอขยายระยะเวลา 20 กรกฎาคม 2563
2432 ลย 0032.007/3507 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 กรกฎาคม 2563
2431 ลย 0032.007/3506 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 กรกฎาคม 2563
2430 ลย 0032.007/3505 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 กรกฎาคม 2563
2429 ลย 0032.007/3504 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 กรกฎาคม 2563
2428 ลย52003/1912 ขอขยายระยะเวลา 20 กรกฎาคม 2563
2427 ลย 0032.007/3503 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 กรกฎาคม 2563
2426 ลย 0032.007/3502 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 กรกฎาคม 2563
2425 ลย 0032.007/3501 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 20 กรกฎาคม 2563
2424 ลย 0032.015/3487 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมอพื้นบ้าน 20 กรกฎาคม 2563
2423 ลย77202/466 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2422 ลย77202/465 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2421 ลย77202/464 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2420 ลย77202/463 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2419 ลย77202/462 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2418 ลย77202/461 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2417 ลย77202/460 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2416 ลย77202/459 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2415 ลย77202/458 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2414 ลย77202/457 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2413 ลย77202/456 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2412 ลย77202/455 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2411 ลย77202/454 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2410 ลย77202/453 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2409 ลย77202/452 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2408 ลย77202/451 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 กรกฎาคม 2563
2407 ลย77202/450 แจ้งลงนามในสัญญา 20 กรกฎาคม 2563
2406 ลย 78101/313 ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว 20 กรกฎาคม 2563
2405 ลย52003/1910 ขอเชิญร่วมประชุม 20 กรกฎาคม 2563
2404 ลย 0032.003/3478 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 17 กรกฎาคม 2563
2403 ลย 0032.003/3477 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 17 กรกฎาคม 2563
2402 ลย 0318/216 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทางพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 17 กรกฎาคม 2563
2401 ลย52001/1904 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 กรกฎาคม 2563
2400 ลย52001/1903 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 กรกฎาคม 2563
2399 ลย77202/448 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2398 ลย77202/447 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2397 ลย77202/446 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2396 ลย 79102/360 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
2395 ลย72501.3/301 ขอสนับสนุนเศษยาง หิน ดิน ทราย ใช้ถมถนนช่วยเหลือราษฎร 17 กรกฎาคม 2563
2394 ลย 79102/359 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 17 กรกฎาคม 2563
2393 ลย 79102/358 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563
2392 ลย 0032.007/3473 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 17 กรกฎาคม 2563
2391 ลย 0032.007/3472 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 17 กรกฎาคม 2563
2390 ลย 0032.007/3471 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 17 กรกฎาคม 2563
2389 ลย77202/445 แจ้งลงนามในสัญญา 17 กรกฎาคม 2563
2388 ลย77202/444 แจ้งลงนามในสัญญา 17 กรกฎาคม 2563
2387 ลย77202/443 แจ้งลงนามในสัญญา 17 กรกฎาคม 2563
2386 ลย77202/442 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ รายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 17 กรกฎาคม 2563
2385 ลย77202/441 แจ้งลงนามในสัญญา 17 กรกฎาคม 2563
2384 ลย52003/1902 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบและการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่กำจัดขยะ เทศบาลเมืองเลย 17 กรกฎาคม 2563
2383 ลย 0032.006/3467 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) 17 กรกฎาคม 2563
2382 ลย52006/1901 ยินยอมให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวน 17 กรกฎาคม 2563
2381 ลย77202/440 ขอนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการ 17 กรกฎาคม 2563
2380 ลย 76701/292 ขอให้ออกหนังสือทดสอบคุณภาพวัสดุ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟาติกคอนกรีต 17 กรกฎาคม 2563
2379 ลย 79102/356 ขอส่งแบบสำรวจจำนวนลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ในสังกัด 17 กรกฎาคม 2563
2378 ลย77202/439 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2377 ลย77202/438 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2376 ลย77202/437 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2375 ลย77202/436 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2374 ลย77202/435 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2373 ลย77202/434 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2372 ลย77202/433 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2371 ลย77202/432 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2370 ลย77202/431 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2369 ลย77202/428 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16 กรกฎาคม 2563
2368 ลย77202/427 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กรกฎาคม 2563
2367 ลย52001/1888 การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 17 กรกฎาคม 2563
2366 ลย52001/1886 การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 17 กรกฎาคม 2563
2365 ลย52001/1885 การย้ายพนักงานเทศบาล 17 กรกฎาคม 2563
2364 ลย 0032.007/3466 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 16 กรกฎาคม 2563
2363 ลย 0032.007/3465 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 16 กรกฎาคม 2563
2362 ลย 76701/291 ส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) 16 กรกฎาคม 2563
2361 ลย52003/1883 ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากร้านขายอาหารทะเลสด 16 กรกฎาคม 2563
2360 ลย52003/1882 ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นจากร้านขายอาหารทะเลสด 16 กรกฎาคม 2563
2359 ลย52003/1881 ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากการประกอบการ 16 กรกฎาคม 2563
2358 ลย52003/1880 ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากการประกอบการ 16 กรกฎาคม 2563
2357 ลย 78101/312 ขอความอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากรในการฝึกอบรม 16 กรกฎาคม 2563
2356 ลย52001/1879 ส่งค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 16 กรกฎาคม 2563
2355 ลย75401/199 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ตำแหน่งครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 13 กรกฎาคม 2563
2354 ลย 0032.001.1/3458 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุนเงินบำรุงต่างๆหน่วยบริการจากรพ.ผาขาว 16 กรกฎาคม 2563
2353 ลย 76701/290 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลัง จำนวนประชากร และพื้นที่ปกครอง 15 กรกฎาคม 2563
2352 ลย 76701/289 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลัง จำนวนประชากร และพื้นที่ปกครอง 15 กรกฎาคม 2563
2351 ลย 76701/288 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลัง จำนวนประชากร และพื้นที่ปกครอง 15 กรกฎาคม 2563
2350 ลย 76701/287 เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 16 กรกฎาคม 2563
2349 ลย 0032.007/3455 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 15 กรกฎาคม 2563
2348 ลย 0032.007/3454 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 กรกฎาคม 2563
2347 ลย 0032.007/3453 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 กรกฎาคม 2563
2346 ลย52004/1877 ขอสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสอบเขต 15 กรกฎาคม 2563
2345 ลย77202/425 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 กรกฎาคม 2563
2344 ลย77202/424 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 กรกฎาคม 2563
2343 ลย77202/423 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 กรกฎาคม 2563
2342 ลย77202/422 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 กรกฎาคม 2563
2341 ลย77202/421 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 กรกฎาคม 2563
2340 ลย77202/420 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 กรกฎาคม 2563
2339 ลย77202/419 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 กรกฎาคม 2563
2338 ลย77202/418 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 กรกฎาคม 2563
2337 ลย77202/417 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 กรกฎาคม 2563
2336 ลย 0032.015/3452 ขอเชิญแพทย์แผนไทยร่วมจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ 15 กรกฎาคม 2563
2335 ลย 0032.015/3451 ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 9 15 กรกฎาคม 2563
2334 ลย 0032.015/3450 ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาเครื่อข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 8 15 กรกฎาคม 2563
2333 ลย52004/1876 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 15 กรกฎาคม 2563
2332 ลย52001/1875 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 15 กรกฎาคม 2563
2331 ลย 0032.015/3449 ขอเชิญอบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ ครั้งที่8-9 15 กรกฎาคม 2563
2330 ลย 0032.015/3447 ขอเชิญอบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 8-9 15 กรกฎาคม 2563
2329 ลย 0032.006/3445 ขอหนังสือรับรองบุคคล 15 กรกฎาคม 2563
2328 ลย 0032.006/3444 ขอหนังสือรับรองบุคคล 15 กรกฎาคม 2563
2327 ลย 79102/354 ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
2326 ลย 79102/353 ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
2325 ลย 76701/286 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 15 กรกฎาคม 2563
2324 ลย 0032.007/3418 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 14 กรกฎาคม 2563
2323 ลย 0032.006/3417 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 14 กรกฎาคม 2563
2322 ลย 0032.006/3416 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 14 กรกฎาคม 2563
2321 ลย 0032.007/3415 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 กรกฎาคม 2563
2320 ลย 0032.007/3414 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 กรกฎาคม 2563
2319 ลย52001/1864 ญัติขออนุมัติแก้ไขคุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลเมืองเลย 14 กรกฎาคม 2563
2318 ลย 78101/311 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 555 14 กรกฎาคม 2563
2317 ลย52006/1863 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 กรกฎาคม 2563
2316 ลย 78101/310 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 14 กรกฎาคม 2563
2315 ลย 0032.001.1/3410 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(15 ก.ค.63) 14 กรกฎาคม 2563
2314 ลย52006/1862 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 กรกฎาคม 2563
2313 ลย 78101/309 ขอส่งแบบสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 14 กรกฎาคม 2563
2312 ลย 78101/308 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2 14 กรกฎาคม 2563
2311 ลย 78101/307 ขอความอนุเคราะห์พันธุ์หญ้าแฝก ตาม โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ 14 กรกฎาคม 2563
2310 ลย 78101/306 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 14 กรกฎาคม 2563
2309 ลย 78101/305 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 14 กรกฎาคม 2563
2308 ลย 0032.006/3407 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 14 กรกฎาคม 2563
2307 ลย77202/412 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 14 กรกฎาคม 2563
2306 ลย77202/411 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 14 กรกฎาคม 2563
2305 ลย77202/410 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 14 กรกฎาคม 2563
2304 ลย77202/409 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 14 กรกฎาคม 2563
2303 ลย77202/408 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 14 กรกฎาคม 2563
2302 ลย 78101/304 การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ซี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ 14 กรกฎาคม 2563
2301 ลย 0032.010/3404 แจ้งจัดสรรงบประมาณนิติเวช (เพิ่มเติม) 14 กรกฎาคม 2563
2300 ลย 0032.010/3403 แจ้งจัดสรรงบประมาณนิติเวช (เพิ่มเติม) 14 กรกฎาคม 2563
2299 ลย 0032.003/3401 ขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และส่งต่อผู้ป่วยข้ามจังหวัด 14 กรกฎาคม 2563
2298 ลย52001/1859 พนักงานเทศบาลขอโอน 14 กรกฎาคม 2563
2297 ลย 78101/303 ขอความเห็นชอบกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล 14 กรกฎาคม 2563
2296 ลย52006/1858 ขอข้อมูลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14 กรกฎาคม 2563
2295 ลย 0318/213 การดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 กรกฎาคม 2563
2294 ลย52002/1856 จัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 กรกฎาคม 2563
2293 ลย52002/1855 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 กรกฎาคม 2563
2292 ลย52002/1854 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 14 กรกฎาคม 2563
2291 ลย 0032.006/3389 เลื่อนข้าราชการ 14 กรกฎาคม 2563
2290 ลย 0032.007/3384 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 กรกฎาคม 2563
2289 ลย 0032.007/3383 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 กรกฎาคม 2563
2288 ลย 0032.007/3382 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 กรกฎาคม 2563
2287 ลย 0032.007/3381 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 กรกฎาคม 2563
2286 ลย 0032.007/3380 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 กรกฎาคม 2563
2285 ลย 0032.007/3379 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 กรกฎาคม 2563
2284 ลย77202/403 แจ้งสัญญาใกล้ครบกำหนด 13 กรกฎาคม 2563
2283 ลย77202/402 แจ้งสัญญาใกล้ครบกำหนด 13 กรกฎาคม 2563
2282 ลย77202/401 แจ้งสัญญาใกล้ครบกำหนด 13 กรกฎาคม 2563
2281 ลย52002/1853 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2563
2280 ลย52002/1847 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2563
2279 ลย52002/1846 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2563
2278 ลย52002/1845 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2563
2277 ลย52002/1844 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2563
2276 ลย71202/516 ขอเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางหลวงท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 13 กรกฎาคม 2563
2275 ลย 78101/298 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 13 กรกฎาคม 2563
2274 ลย52001/1841 ข้าราชการขอโอน 13 กรกฎาคม 2563
2273 ลย 76702/280 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 13 กรกฎาคม 2563
2272 ลย 76702/279 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 13 กรกฎาคม 2563
2271 ลย 79102/349 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 13 กรกฎาคม 2563
2270 ลย52003/1838 ขอให้เสนอราคาเจลล้างมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 10 กรกฎาคม 2563
2269 ลย 0032.007/3347 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 กรกฎาคม 2563
2268 ลย 0032.007/3346 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 กรกฎาคม 2563
2267 ลย 0032.007/3345 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 กรกฎาคม 2563
2266 ลย 0032.007/3343 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 กรกฎาคม 2563
2265 ลย 0023.3/303 แผนปฏิบัติการน้ำประจำปีงบประมาณ 2565 10 กรกฎาคม 2563
2264 ลย52001/1836 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 กรกฎาคม 2563
2263 ลย52002/1835 ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4 10 กรกฎาคม 2563
2262 ลย52001/1833 การปรับปรุงตำแหน่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563) พ.ศ.2563 10 กรกฎาคม 2563
2261 ลย 0032.007/3339 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 10 กรกฎาคม 2563
2260 ลย 78101/297 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีผู้นำในตำบลโคกใหญ่ 10 กรกฎาคม 2563
2259 ลย 78101/296 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 10 กรกฎาคม 2563
2258 ลย 78101/295 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 10 กรกฎาคม 2563
2257 ลย 78101/294 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 10 กรกฎาคม 2563
2256 ลย52001/1829 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัว 10 กรกฎาคม 2563
2255 ลย52003/1828 ขอความร่วมมือดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 9 กรกฎาคม 2563
2254 ลย 0032.007/3318 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 9 กรกฎาคม 2563
2253 ลย52003/1826 ขอสอบถามรายการยา และขอใบเสนอราคายา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 9 กรกฎาคม 2563
2252 ลย52004/1824 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่แก้ไขใหม่ของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ระยะที่ 2 9 กรกฎาคม 2563
2251 ลย52004/1823 เลื่อนการประชุมชี้แจงกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย 62 9 กรกฎาคม 2563
2250 ลย52004/1822 เลื่อนการประชุมชี้แจงกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย 62 9 กรกฎาคม 2563
2249 ลย52001/1818 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ 30 มิถุนายน 2563
2248 ลย 76701/276 ขอส่งโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการขุดลอกห้วยเดื่อน้อย ตอนล่าง 9 กรกฎาคม 2563
2247 ลย 0032.007/3306 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 9 กรกฎาคม 2563
2246 ลย77202/391 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2245 ลย77202/390 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2244 ลย77202/389 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2243 ลย77202/388 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2242 ลย77202/387 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2241 ลย77202/386 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2240 ลย77202/385 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2239 ลย77202/384 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2238 ลย77202/383 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2237 ลย77202/382 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2236 ลย77202/381 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2235 ลย77202/380 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2234 ลย 78101/293 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 9 กรกฎาคม 2563
2233 ลย77202/379 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2232 ลย77202/378 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2231 ลย77202/377 ส่งแบบรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 9 กรกฎาคม 2563
2230 ลย 78101/292 ขอความอนุเคราะห์ลงนามในประกาศนียบัตร 9 กรกฎาคม 2563
2229 ลย77202/376 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 9 กรกฎาคม 2563
2228 ลย 0132/2337 ส่งคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ พชอ.เมืองเลย 9 กรกฎาคม 2563
2227 ลย 0132/2336 ขอเชิญประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิิตระดับอกเภอ พชอ. 9 กรกฎาคม 2563
2226 ลย 0318/212 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดงาน “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาขน Lot 4” 9 กรกฎาคม 2563
2225 ลย 72501.1/284 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 9 กรกฎาคม 2563
2224 ลย77202/375 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์) 9 กรกฎาคม 2563
2223 ลย 0032.001.1/3303 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16 ก.ค.63) 9 กรกฎาคม 2563
2222 ลย52004/1814 ชี้แจงข้อกล่าวหาประกอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 9 กรกฎาคม 2563
2221 ลย52001/1813 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 9 กรกฎาคม 2563
2220 ลย52001/1812 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานเทศบาล 9 กรกฎาคม 2563
2219 ลย 0032.006/3301 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8 กรกฎาคม 2563
2218 ลย 0032.007/3300 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2217 ลย 0032.007/3299 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2216 ลย 0032.007/3298 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2215 ลย 0032.007/3297 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2214 ลย 0032.007/3296 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2213 ลย 0032.007/3295 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2212 ลย 0032.007/3294 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2211 ลย 0032.007/3293 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2210 ลย 0032.007/3292 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2209 ลย 0032.007/3291 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2208 ลย52001/1811 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 8 กรกฎาคม 2563
2207 ลย52001/1810 ส่งตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ 8 กรกฎาคม 2563
2206 ลย52001/1809 ส่งตัวผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2563
2205 ลย52001/1808 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 กรกฎาคม 2563
2204 ลย 78101/290 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 8 กรกฎาคม 2563
2203 ลย52006/1807 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 8 กรกฎาคม 2563
2202 ลย 78101/289 หนังสือรับรองบุคคล นายบุญชู วรินทรา 8 กรกฎาคม 2563
2201 ลย52006/1806 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 8 กรกฎาคม 2563
2200 ลย52003/1805 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 8 กรกฎาคม 2563
2199 ลย 0032.007/3284 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2198 ลย 0032.007/3283 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2197 ลย52004/1803 ตอบแบบสำรวจด้านการจัดการมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียชุมชน 8 กรกฎาคม 2563
2196 ลย 79102/344 ส่งเช็คเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 กรกฎาคม 2563
2195 ลย 79102/343 ส่งเช็คเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 กรกฎาคม 2563
2194 ลย 0032.006/3277 เลื่อนข้าราชการ 8 กรกฎาคม 2563
2193 ลย 0032.006/3276 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 8 กรกฎาคม 2563
2192 ลย 0032.006/3275 ขออนุมัติจัดเลื้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 กรกฎาคม 2563
2191 ลย52001/1799 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 กรกฎาคม 2563
2190 ลย52002/1798 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 3 กรกฎาคม 2563
2189 ลย52006/1797 พิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมืองขึ้นประดิษฐานบนบุษบก ณ พระอุโบสถ วัดศรีภูมิ ชุมชนบ้านแฮ่ 3 กรกฎาคม 2563
2188 ลย52006/1796 พิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมืองขึ้นประดิษฐานบนบุษบก ณ พระอุโบสถ วัดศรีภูมิ ชุมชนบ้านแฮ่ 3 กรกฎาคม 2563
2187 ลย52001/1787 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 กรกฎาคม 2563
2186 ลย 76704/272 ส่งคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครู ในศพด.เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 3 กรกฎาคม 2563
2185 ลย 76701/271 ส่งคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครู ใน ศพด.เพื่อให้มีการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ 3 กรกฎาคม 2563
2184 ลย77202/374 แจ้งลงนามในสัญญา 3 กรกฎาคม 2563
2183 ลย 78101/288 ขอกราบนิมนต์ท่านเป็นวิทยากร 3 กรกฎาคม 2563
2182 ลย 0032.007/3268 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 3 กรกฎาคม 2563
2181 ลย71202/501 ขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ 3 กรกฎาคม 2563
2180 ลย 78101/287 แจ้งรายชื่อนายทะเบียน เพื่อกำหนด Usermame/Password สำหรับโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร 3 กรกฎาคม 2563
2179 ลย 0032.006/3256 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 กรกฎาคม 2563
2178 ลย 0032.007/3254 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2177 ลย 0032.007/3253 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2176 ลย 0032.007/3252 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2175 ลย 0032.007/3251 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2174 ลย 0318/207 ส่งโครงการเพื่อบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 2 กรกฎาคม 2563
2173 ลย 0032.007/3232 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2172 ลย 0032.007/3231 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2171 ลย 0032.007/3230 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2170 ลย 0032.007/3229 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2169 ลย52006/1781 เชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมืองขึ้นประดิษฐานบนบุษบกฯ 2 กรกฎาคม 2563
2168 ลย 0032.007/3228 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2167 ลย 0032.007/3227 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2166 ลย 0032.007/3226 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2165 ลย52006/1780 เชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมืองขึ้นประดิษฐานบนบุษบกฯ 2 กรกฎาคม 2563
2164 ลย 0032.007/3224 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2163 ลย52006/1779 เรียนเชิญเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมืองขึ้นประดิษฐานบนบุษบก ฯ 2 กรกฎาคม 2563
2162 ลย 0032.007/3223 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 2 กรกฎาคม 2563
2161 ลย 78101/285 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 กรกฎาคม 2563
2160 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3220 ขอให้รายงานความก้าวหน้าละเร่งรัดการดำเนินการ Node rt-PA รพ วังสะพุง 2 กรกฎาคม 2563
2159 ลย 0032.001.2/3218 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2158 ลย 0032.001.2/3217 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2157 ลย 0032.001.2/3216 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2156 ลย 0032.001.2/3215 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2155 ลย 0032.001.2/3214 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2154 ลย 0032.001.2/3213 สงใบเสร็จรับเงิน 1 กรกฎาคม 2563
2153 ลย 0032.001.2/3212 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2152 ลย 0032.001.2/3211 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2151 ลย 78101/283 รายงานการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 1 กรกฎาคม 2563
2150 ลย 78101/282 รายงานการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 1 กรกฎาคม 2563
2149 ลย 78101/281 รายงานการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 1 กรกฎาคม 2563
2148 ลย 79102/334 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ 1 กรกฎาคม 2563
2147 ลย52003/1767 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1 กรกฎาคม 2563
2146 ลย 78101/280 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 1 กรกฎาคม 2563
2145 ลย77202/371 ขอความร่วมมือแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 กรกฎาคม 2563
2144 ลย77202/370 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี เมษายน 2563 (เงินฝากคลังฯ รหัสบัญชีย่อย 10933) 1 กรกฎาคม 2563
2143 ลย 52001/79 การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 กรกฎาคม 2563
2142 ลย 78101/279 ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ 1 กรกฎาคม 2563
2141 ลย77202/368 แจ้งลงนามในสัญญา 30 มิถุนายน 2563
2140 ลย 0018.1/671 ผลการดำเนินโครงการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ของจังหวัดเลย 30 มิถุนายน 2563
2139 ลย52001/1766 การโอนพนักงานเทศบาล 30 มิถุนายน 2563
2138 ลย 72501.1/275 นำส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ 30 มิถุนายน 2563
2137 ลย 0032.003/3187 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 30 มิถุนายน 2563
2136 ลย52002/1765 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 30 มิถุนายน 2563
2135 ลย52002/1761 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 30 มิถุนายน 2563
2134 ลย52002/1760 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 30 มิถุนายน 2563
2133 ลย52002/1759 ส่งใบเสร็จรับเงินโอนค่ารักษาพยาบาล 30 มิถุนายน 2563
2132 ลย 78101/276 ขอยอด Statement 30 มิถุนายน 2563
2131 ลย 78101/275 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อ โครงการ คสล.สายโคกใหญ่ - บวกอ่างเก่าและสายภูผาน้อย 30 มิถุนายน 2563
2130 ลย 0032.015/3154 รายงานสถานการณ์การดำเนินงานของกลุ่ม ชมรม และศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่ 29 มิถุนายน 2563
2129 ลย 0318/204 ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 มิถุนายน 2563
2128 ลย52003/1742 ขอส่งใบเสร็จรับเงินโครงการเสริมสร้างทักษะลดความเสี่ยงอุบัติเหตุและอุบัติภัยสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง 29 มิถุนายน 2563
2127 ลย 0032.006/3149 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 29 มิถุนายน 2563
2126 ลย52003/1741 ขอส่งใบเสร็จรับเงินโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มสดใสปีงบประมาณ2563 29 มิถุนายน 2563
2125 ลย 0032.001.2/3141 ส่งข้อมูลบุคลากร 29 มิถุนายน 2563
2124 ลย 72501.1/271 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 29 มิถุนายน 2563
2123 ลย 0032.007/3140 ขอส่งแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ 29 มิถุนายน 2563
2122 ลย 0032.007/3139 ส่งตัวบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเพื่อกลับภูมิลำเนา 29 มิถุนายน 2563
2121 ลย 0032.007/3138 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 29 มิถุนายน 2563
2120 ลย 0032.007/3137 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแรงงานต่างด้าว 29 มิถุนายน 2563
2119 ลย 0032.007/3136 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 มิถุนายน 2563
2118 ลย 0032.007/3135 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 มิถุนายน 2563
2117 ลย 0032.007/3134 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 มิถุนายน 2563
2116 ลย 0032.007/3133 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 มิถุนายน 2563
2115 ลย 0032.007/3132 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 มิถุนายน 2563
2114 ลย 0032.007/3131 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 มิถุนายน 2563
2113 ลย 72501.1/270 ให้มาทำสัญญผ่อนชำระหนี้กรณีเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญรายเดือน(บำเหน็จตกทอดจากหน่วยงานของรัฐ 29 มิถุนายน 2563
2112 ลย52003/1738 ขอความร่วมมือดำเนินการเก็บยางรถยนต์เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 29 มิถุนายน 2563
2111 ลย 79102/324 ส่งเช็คสั่งจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 29 มิถุนายน 2563
2110 ลย 0032.006/3126 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 26 มิถุนายน 2563
2109 ลย52001/1729 การโอนพนักงานเทศบาล 26 มิถุนายน 2563
2108 ลย52001/1728 การโอนพนักงานเทศบาล 26 มิถุนายน 2563
2107 ลย52001/1727 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 26 มิถุนายน 2563
2106 ลย 0032.007/3090 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 26 มิถุนายน 2563
2105 ลย52004/1726 ขอขยายระยะเวลาการชี้้แจงข้อกล่าวหา 26 มิถุนายน 2563
2104 ลย 0032.007/3089 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 26 มิถุนายน 2563
2103 ลย52001/1724 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเลย 26 มิถุนายน 2563
2102 ลย52004/1723 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าสาธาณะ 26 มิถุนายน 2563
2101 ลย52004/1722 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าสาธาณะ 26 มิถุนายน 2563
2100 ลย52001/1717 ขอส่งตัวนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 25 มิถุนายน 2563
2099 ลย 78101/274 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 มิถุนายน 2563
2098 ลย 76702/255 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 25 มิถุนายน 2563
2097 ลย 76702/254 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 มิถุนายน 2563
2096 ลย 76702/253 โอนค่าตอบเเทนสมาชิกส.อบต.ศรีฐาน 25 มิถุนายน 2563
2095 ลย 78101/273 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
2094 ลย 78101/272 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 มิถุนายน 2563
2093 ลย 0032.003/3051 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเลย 25 มิถุนายน 2563
2092 ลย52004/1712 ชี้แจง ปปช. จังหวัดเลย 25 มิถุนายน 2563
2091 ลย52004/1711 ขอส่งมอบงานก่อสร้าง 25 มิถุนายน 2563
2090 ลย 0032.007/3048 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 มิถุนายน 2563
2089 ลย 0032.007/3047 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 มิถุนายน 2563
2088 ลย 0032.007/3046 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 มิถุนายน 2563
2087 ลย 0032.007/3045 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 มิถุนายน 2563
2086 ลย 0032.007/3044 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 มิถุนายน 2563
2085 ลย 0032.007/3043 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 มิถุนายน 2563
2084 ลย 72501.1/265 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 24 มิถุนายน 2563
2083 ลย 76701/251 รายงานการแต่งตั้งพนักงานจ้าง 24 มิถุนายน 2563
2082 ลย 79102/323 การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 มิถุนายน 2563
2081 ลย77202/352 แจ้งลงนามในสัญญา 24 มิถุนายน 2563
2080 ลย 0032.006/3035 แจ้งตารางปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลชุมชน ปี 2563 24 มิถุนายน 2563
2079 ลย77202/351 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในสังกัด 24 มิถุนายน 2563
2078