ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
8275 ลย 78101/290 ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัดเลย 19 มิถุนายน 2562
8274 ลย 79102/335 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 19 มิถุนายน 2562
8273 ลย 76702/313 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 19 มิถุนายน 2562
8272 ลย77202/337 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลหอพักจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 19 มิถุนายน 2562
8271 ลย72501.3/309 ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณในการแกไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร 19 มิถุนายน 2562
8270 ลย 78101/289 ให้มารับชุดดับเพลิงในอาคาร 19 มิถุนายน 2562
8269 ลย 79102/333 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 19 มิถุนายน 2562
8268 ลย 79102/332 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
8267 ลย 79102/331 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
8266 ลย52003/1532 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 19 มิถุนายน 2562
8265 ลย52003/1527 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 19 มิถุนายน 2562
8264 ลย52003/24 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 19 มิถุนายน 2562
8263 ลย 0032.007/2243 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 18 มิถุนายน 2562
8262 ลย 0032.007/2242 ขอสนับสนุนทีมและรถยนต์พ่นสารเคมี 18 มิถุนายน 2562
8261 ลย 0032.006/2239 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 18 มิถุนายน 2562
8260 ลย 0032.001.2/2238 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ครั้งที่ 1/2562 18 มิถุนายน 2562
8259 ลย52003/1522 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8258 ลย52003/1521 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8257 ลย52003/1520 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8256 ลย52003/1519 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8255 ลย52001/1518 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 มิถุนายน 2562
8254 ลย52001/1517 รายงานการทำลายต้นขั้วตั๋วรับจำนำของสถานธนานุบาล 18 มิถุนายน 2562
8253 ลย 0032.010/2225 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 18 มิถุนายน 2562
8252 ลย 78101/288 ขอส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8251 ลย52004/1505 ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าสาธารณะ 18 มิถุนายน 2562
8250 ลย 78101/287 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 18 มิถุนายน 2562
8249 ลย52004/1504 คำสั่งห้ามใช้อาคาร 18 มิถุนายน 2562
8248 ลย52004/1503 ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 18 มิถุนายน 2562
8247 ลย 0032.010/2222 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 18 มิถุนายน 2562
8246 ลย 0032.010/2221 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างฯ 18 มิถุนายน 2562
8245 ลย52001/1502 ตอบรับใบเสร็จรับเงินค่าบำเหน็จรางวัล 18 มิถุนายน 2562
8244 ลย52004/1497 แจ้งให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ ครั้งที่ 3 18 มิถุนายน 2562
8243 ลย 0032.007/2213 ขอเชิญวิทยากร 17 มิถุนายน 2562
8242 ลย 0032.006/2209 ขอรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะจังหวัดเลยประจำปี2562เพิ่มเติม 17 มิถุนายน 2562
8241 ลย71202/447 แจ้งลงนามในสัญญา 17 มิถุนายน 2562
8240 ลย 78101/286 รายงานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกใหญ่ 17 มิถุนายน 2562
8239 ลย 78101/285 ส่งแบบสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนสิ่งของคนพิการ จังหวัดเลย 17 มิถุนายน 2562
8238 ลย 76702/312 แจ้งลงนามในสัญญา 17 มิถุนายน 2562
8237 ลย52003/1493 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 17 มิถุนายน 2562
8236 ลย 78101/284 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 มิถุนายน 2562
8235 ลย71202/446 แจ้งดำเนินการการแก้ไขโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯสายบ้านตาโย บ้านห้วยโตก หมู่ที่ ๑ ให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด 17 มิถุนายน 2562
8234 ลย 78101/283 ขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ 17 มิถุนายน 2562
8233 ลย 78101/282 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 17 มิถุนายน 2562
8232 ลย 0032.010/2194 ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายคืนเงินที่รับชดใช้ไว้เกินจำนวน 17 มิถุนายน 2562
8231 ลย 78101/281 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก 17 มิถุนายน 2562
8230 ลย52006/1490 ตอบแบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 14 มิถุนายน 2562
8229 ลย52003/1487 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจัดกิจกรรมในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปี2562 14 มิถุนายน 2562
8228 ลย52001/1485 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 มิถุนายน 2562
8227 ลย52004/1484 นำส่งเงินรังวัดสอบเขตฯ ถ.เลย-ด่านซ้าย ซอย 2 14 มิถุนายน 2562
8226 ลย 75001/176 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลด้านการบริหารจัดการขยะ 14 มิถุนายน 2562
8225 ลย 0032.007/2186 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้เลือดออก 14 มิถุนายน 2562
8224 ลย 76701/311 รายงานเตรียมการป้องกันและเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง พ.ศ. 2562 14 มิถุนายน 2562
8223 ลย52004/1482 นำส่งเงินรังวัดสอบเขตฯ (แม่น้ำหมาน) 14 มิถุนายน 2562
8222 ลย 78101/280 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 14 มิถุนายน 2562
8221 ลย77202/321 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 14 มิถุนายน 2562
8220 ลย 0032.010/2166 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 14 มิถุนายน 2562
8219 ลย 0032.006/2165 เลื่อนข้าราชการ 14 มิถุนายน 2562
8218 ลย 0032.003/2161 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 14 มิถุนายน 2562
8217 ลย 0032.006/2160 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 14 มิถุนายน 2562
8216 ลย52006/1477 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 มิถุนายน 2562
8215 ลย71202/441 แจ้งลงนามในสัญญา 13 มิถุนายน 2562
8214 ลย 75001/175 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 มิถุนายน 2562
8213 ลย52003/1476 หนังสือขอบคุณ 13 มิถุนายน 2562
8212 ลย52003/1475 หนังสือขอบคุณ 13 มิถุนายน 2562
8211 ลย75401/113 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 4 มิถุนายน 2562
8210 ลย 0032.006/2150 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 13 มิถุนายน 2562
8209 ลย75401/111 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 มิถุนายน 2562
8208 ลย 0032.003/2149 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 13 มิถุนายน 2562
8207 ลย 75001/174 ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 13 มิถุนายน 2562
8206 ลย 76701/306 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ่สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 13 มิถุนายน 2562
8205 ลย 76701/305 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ่สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 13 มิถุนายน 2562
8204 ลย 78101/279 ขอยอด Statement 13 มิถุนายน 2562
8203 ลย 78101/278 หนังสือรับรองเงินเดือน 13 มิถุนายน 2562
8202 ลย 78101/277 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ กรณีย้ายภูมิลำเนา 13 มิถุนายน 2562
8201 ลย 78101/276 ขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 13 มิถุนายน 2562
8200 ลย 78101/275 หนังสือรับรอง ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13 มิถุนายน 2562
8199 ลย77202/320 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 4 สาย หมู่ที่ 2 13 มิถุนายน 2562
8198 ลย 76703/304 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 13 มิถุนายน 2562
8197 ลย 78101/274 แจ้งซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 (2) 13 มิถุนายน 2562
8196 ลย52004/1472 ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา 13 มิถุนายน 2562
8195 ลย 78101/273 รายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 13 มิถุนายน 2562
8194 ลย52001/1471 ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะหมู่บูชา (มุก) 13 มิถุนายน 2562
8193 ลย 79102/319 แจ้งขอสงวนสิทธ์ในการปรับตามสัญญา 12 มิถุนายน 2562
8192 ลย 79102/318 ขอสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัิผ่านระบบ Direct Debit 12 มิถุนายน 2562
8191 ลย 79102/317 แจ้งการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 12 มิถุนายน 2562
8190 ลย52004/1467 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 12 มิถุนายน 2562
8189 ลย 72501.1/300 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 12 มิถุนายน 2562
8188 ลย 72501.1/299 ขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 12 มิถุนายน 2562
8187 ลย 72501.1/298 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 12 มิถุนายน 2562
8186 ลย52002/1466 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 12 มิถุนายน 2562
8185 ลย52002/1465 การขอคัดลอกข้อมูลที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 12 มิถุนายน 2562
8184 ลย52001/1463 ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 12 มิถุนายน 2562
8183 ลย52002/1462 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 มิถุนายน 2562
8182 ลย 0032.006/2122 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 12 มิถุนายน 2562
8181 ลย 0032.001.1/2119 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(5-7 มิ.ย.62) 12 มิถุนายน 2562
8180 ลย 0032.001.1/2118 ขอยืมรถพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 มิ.ย.62 12 มิถุนายน 2562
8179 ลย 76703/302 รายงานข้อมุลหอพักจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 12 มิถุนายน 2562
8178 ลย52001/1457 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 12 มิถุนายน 2562
8177 ลย 0032.010/2111 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8176 ลย 0032.010/2110 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8175 ลย 0032.010/2109 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8174 ลย 0032.010/2108 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8173 ลย 0032.010/2107 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8172 ลย 0032.010/2106 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8171 ลย 0032.010/2105 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8170 ลย 0032.010/2104 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8169 ลย 0032.010/2103 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8168 ลย 0032.010/2102 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8167 ลย 0032.010/2101 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8166 ลย 0032.006/2100 เลื่อนข้าราชการ 11 มิถุนายน 2562
8165 ลย 0032.007/2099 ขอสนับสนุนบุคลากรและรถยนต์ราชการ 11 มิถุนายน 2562
8164 ลย52001/1456 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 มิถุนายน 2562
8163 ลย52003/1453 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 11 มิถุนายน 2562
8162 ลย 79102/315 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 11 มิถุนายน 2562
8161 ลย 0032.006/2091 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 11 มิถุนายน 2562
8160 ลย 78101/272 ส่งแบบรายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะของ อปท. แบบ มฐ.2 11 มิถุนายน 2562
8159 ลย 75001/171 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 10 มิถุนายน 2562
8158 ลย71202/432 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8157 ลย71202/431 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8156 ลย71202/430 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8155 ลย71202/429 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8154 ลย71202/428 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8153 ลย72501.3/291 ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 11 มิถุนายน 2562
8152 ลย 0032.006/2068 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11 มิถุนายน 2562
8151 ลย77202/319 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 สาย หมู่ที่ 1 11 มิถุนายน 2562
8150 ลย52001/1452 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 10 มิถุนายน 2562
8149 ลย 75001/172 การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ 10 มิถุนายน 2562
8148 ลย 78101/271 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก 10 มิถุนายน 2562
8147 ลย52004/1444 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต็นท์ 10 มิถุนายน 2562
8146 ลย52001/1441 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 มิถุนายน 2562
8145 ลย52001/1440 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 มิถุนายน 2562
8144 ลย 78101/270 หนังสือรับรองเงินเดือน 10 มิถุนายน 2562
8143 ลย 78101/269 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 10 มิถุนายน 2562
8142 ลย 78101/268 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 10 มิถุนายน 2562
8141 ลย 78101/267 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชน 10 มิถุนายน 2562
8140 ลย0032.012/2062 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติตามโครงการ ยิ้มสวย เสียงใส 10 มิถุนายน 2562
8139 ลย52002/1439 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 10 มิถุนายน 2562
8138 ลย52002/1438 การจัดสรรพื้นที่จอดรถแท็กซี่ 10 มิถุนายน 2562
8137 ลย 78101/266 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 10 มิถุนายน 2562
8136 ลย 78101/265 ขอส่งแบบจัดเก็บรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2562 7 มิถุนายน 2562
8135 ลย 78101/264 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 7 มิถุนายน 2562
8134 ลย71202/423 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ และครบกำหนดสัญญาจ้าง 7 มิถุนายน 2562
8133 ลย52003/1435 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
8132 ลย 78101/263 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโรคไข้เลือดออก 7 มิถุนายน 2562
8131 ลย52001/1434 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8130 ลย52001/1433 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8129 ลย52001/1432 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8128 ลย52001/1431 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8127 ลย52001/1428 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตรวจคำขอรับเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8126 ลย 78101/262 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโรคไข้เลือดออก 7 มิถุนายน 2562
8125 ลย52001/1426 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 มิถุนายน 2562
8124 ลย52002/1425 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 7 มิถุนายน 2562
8123 ลย52004/1424 ขอความอนุเคราะห์ย้ายท่อเมนประปา 7 มิถุนายน 2562
8122 ลย 0032.006/2055 เลื่อนข้าราชการ 7 มิถุนายน 2562
8121 ลย52001/1423 ตอบรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 7 มิถุนายน 2562
8120 ลย52003/1422 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 7 มิถุนายน 2562
8119 ลย52001/1421 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 7 มิถุนายน 2562
8118 ลย 78101/261 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒ ) 7 มิถุนายน 2562
8117 ลย52006/1420 ขอเชิญประชุม 7 มิถุนายน 2562
8116 ลย52003/1419 ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ 7 มิถุนายน 2562
8115 ลย52006/1418 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 มิถุนายน 2562
8114 ลย52003/1417 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
8113 ลย52003/1416 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
8112 ลย52003/1415 การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
8111 ลย 0032.015/2047 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (งวดที่ 2) 6 มิถุนายน 2562
8110 ลย 0032.015/2046 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนการดำเนินโครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 6 มิถุนายน 2562
8109 ลย 0032.015/2044 แจ้งการสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร 6 มิถุนายน 2562
8108 ลย 0032.003/2042 ขอสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยแพทย์พอ.สว. 6 มิถุนายน 2562
8107 ลย 0032.007/2033 ขอเชิญประชุม 6 มิถุนายน 2562
8106 ลย52001/1412 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 6 มิถุนายน 2562
8105 ลย52001/1411 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 6 มิถุนายน 2562
8104 ลย52001/1410 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 6 มิถุนายน 2562
8103 ลย 76701/292 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว" ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 6 มิถุนายน 2562
8102 ลย52006/1409 การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดฯ 6 มิถุนายน 2562
8101 ลย 0032.006/2030 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 6 มิถุนายน 2562
8100 ลย 0032.006/2029 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 6 มิถุนายน 2562
8099 ลย 0032.006/2028 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 6 มิถุนายน 2562
8098 ลย 0032.006/2027 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 6 มิถุนายน 2562
8097 ลย 0032.015/2023 สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของนายทะเบียนจังหวัด ปี 2562 รอบ 9 เดือน 6 มิถุนายน 2562
8096 ลย 0032.015/2022 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 6 มิถุนายน 2562
8095 ลย 0032.015/2021 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะบุคคลภายนอก และค่าสมนาคุณวิทยากร 6 มิถุนายน 2562
8094 ลย52001/1405 เรียนเชิญเป็นเจ้าพิธี พิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8093 ลย52001/1404 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8092 ลย52001/1403 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8091 ลย52004/1402 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ(โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้า ถ.พิพัฒนมงคล ซ.1) 6 มิถุนายน 2562
8090 ลย52001/1401 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8089 ลย52001/1400 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8088 ลย52004/1399 ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเลย)บ้านฟากเลย 6 มิถุนายน 2562
8087 ลย52001/1398 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8086 ลย52001/1397 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8085 ลย52004/1396 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า 6 มิถุนายน 2562
8084 ลย52001/1395 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8083 ลย 79102/305 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 6 มิถุนายน 2562
8082 ลย52001/1394 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8081 ลย52001/1393 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8080 ลย52001/1392 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8079 ลย52001/1391 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8078 ลย52001/1390 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8077 ลย52006/1389 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 6 มิถุนายน 2562
8076 ลย52001/1388 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8075 ลย52006/1387 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 6 มิถุนายน 2562
8074 ลย52006/1386 ขอความอนุเคราะห์ถ่ายเอกสารระวาง 5343 IV เพื่อประกอบการดำเนินคดี 6 มิถุนายน 2562
8073 ลย52001/1385 ขอเรียนเชิญร่่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8072 ลย52006/1384 เชิญมาให้ถ้อยคำการสอบข้อเท็จจริง 6 มิถุนายน 2562
8071 ลย52001/1383 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8070 ลย 0032.006/2018 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มิถุนายน 2562
8069 ลย52002/1382 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 มิถุนายน 2562
8068 ลย 0032.003/2010 ขอความเห็นชอบโครงการอาสาอนามัยผู้สูงอายุ พอ.สว.จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 5 มิถุนายน 2562
8067 ลย 0032.003/2004 การจัดทำแผยพอ.สว.ปีงบปรัมาณ ๒๕๖๓ 5 มิถุนายน 2562
8066 ลย 0032.003/2003 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการคืนเงินยืม งบพัฒนาจังหวัด 5 มิถุนายน 2562
8065 ลย52001/1381 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 มิถุนายน 2562
8064 ลย 76701/291 เเจ้งผลการดำเนินการ ยื่นนำร้องขอรังวัดสอบเขตทางสาธารณะ 5 มิถุนายน 2562
8063 ลย 79102/304 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 5 มิถุนายน 2562
8062 ลย 79102/303 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 5 มิถุนายน 2562
8061 ลย 78101/260 ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ 5 มิถุนายน 2562
8060 ลย77202/313 ขอส่งคืนงบประมาณ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5 มิถุนายน 2562
8059 ลย77202/312 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 5 มิถุนายน 2562
8058 ลย77202/311 ส่งแบบรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 5 มิถุนายน 2562
8057 ลย52001/1379 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 มิถุนายน 2562
8056 ลย71202/412 ขอเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 5 มิถุนายน 2562
8055 ลย 78101/259 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด " ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื่นๆ 5 มิถุนายน 2562
8054 ลย 75001/165 การเตรียมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี2562 5 มิถุนายน 2562
8053 ลย52001/1376 ส่งแบบสำรวจรายชื่อข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2562 5 มิถุนายน 2562
8052 ลย 78101/258 ส่งแบบสรุปแผนงานโครงการและงบประมาณตามความต้องการของประชาชนในพิ้นที่ที่เกินศักยภาพของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 มิถุนายน 2562
8051 ลย52003/1373 ประชุมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ 5 มิถุนายน 2562
8050 ลย52001/1372 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 5 มิถุนายน 2562
8049 ลย 78101/257 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อถล. 5 มิถุนายน 2562
8048 ลย52004/1367 การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 5 ปี (2563-2567) 5 มิถุนายน 2562
8047 ลย 0032.006/1974 บรรจุแต่งตั้งเพื่อเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 4 มิถุนายน 2562
8046 ลย 78101/256 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ กรณีย้ายภูมิลำเนา 4 มิถุนายน 2562
8045 ลย 78101/255 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงผุ้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) 4 มิถุนายน 2562
8044 ลย 78101/254 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสำนักงานน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 4 มิถุนายน 2562
8043 ลย 78101/253 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 4 มิถุนายน 2562
8042 ลย 0032.001.1/1972 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(4 มิ.ย.62) 4 มิถุนายน 2562
8041 ลย52001/1366 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 มิถุนายน 2562
8040 ลย 76702/290 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 4 มิถุนายน 2562
8039 ลย 0032.006/1971 เลื่อนข้าราชการ 4 มิถุนายน 2562
8038 ลย 76701/289 เชิญประชุมเพื่อจัดทำร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 4 มิถุนายน 2562
8037 ลย 72501.1/280 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 4 มิถุนายน 2562
8036 ลย77202/303 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายข้างโรงสี หมู่ 4 4 มิถุนายน 2562
8035 ลย 76701/288 รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล เเละค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 31 พฤษภาคม 2562
8034 ลย 78101/252 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 4 มิถุนายน 2562
8033 ลย52004/1365 กองทุนชุมชนบ้านต้ิว คุ้มตลาดเย็น ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 4 มิถุนายน 2562
8032 ลย77201/302 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 31 พฤษภาคม 2562
8031 ลย52001/1362 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 31 พฤษภาคม 2562
8030 ลย52001/1361 ขอเชิญเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรตินื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8029 ลย52001/1360 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8028 ลย52001/1359 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8027 ลย52001/1358 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8026 ลย52003/1357 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 31 พฤษภาคม 2562
8025 ลย52001/1356 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8024 ลย52003/1355 ขอความอนุเคราะห์ชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 31 พฤษภาคม 2562
8023 ลย52001/1354 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ 31 พฤษภาคม 2562
8022 ลย52006/1352 ข้อเท็จจริงการรักษา 31 พฤษภาคม 2562
8021 ลย52001/1315 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 31 พฤษภาคม 2562
8020 ลย 75001/164 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี(2561-2562) ฉบับทบทวนในปี 2562 31 พฤษภาคม 2562
8019 ลย52003/1311 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 31 พฤษภาคม 2562
8018 ลย52003/1305 ขอใบเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสคร์ทางการแพทย์ 31 พฤษภาคม 2562
8017 ลย 0034/374 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 31 พฤษภาคม 2562
8016 ลย52003/1304 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 31 พฤษภาคม 2562
8015 ลย 78101/251 รายงานการจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 31 พฤษภาคม 2562
8014 ลย52003/1303 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 31 พฤษภาคม 2562
8013 ลย 75001/161 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562 31 พฤษภาคม 2562
8012 ลย 75001/162 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562 31 พฤษภาคม 2562
8011 ลย 75001/161 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562 31 พฤษภาคม 2562
8010 ลย52003/1302 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 31 พฤษภาคม 2562
8009 ลย 79102/294 ส่งตัวบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการอบรม หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่น 12 31 พฤษภาคม 2562
8008 ลย 0032.006/1947 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 31 พฤษภาคม 2562
8007 ลย 0032/1935 หนังสือรับรอง นส.จิตติมา วุฒิอิ่น (นางกรัณฑชาฯ) 30 พฤษภาคม 2562
8006 ลย 0032/1934 หนังสือรับรอง นส.จิตติมา วุฒิอิ่น 30 พฤษภาคม 2562
8005 ลย77202/300 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเพชรโสภณ 2 หมู่ 10 30 พฤษภาคม 2562
8004 ลย77202/299 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำดื่มนาคินทร์ หมู่ 10 30 พฤษภาคม 2562
8003 ลย 0032.001.2/1933 ส่งใบเสร็จ 30 พฤษภาคม 2562
8002 ลย 0032.001.2/1932 ส่งใบเสร็จ 30 พฤษภาคม 2562
8001 ลย 0032.001.2/1931 ส่งใบเสร็จรับเงิน 30 พฤษภาคม 2562
8000 ลย 0032.001.2/1930 ส่งใบเสร็จรับเงิน 30 พฤษภาคม 2562
7999 ลย 0032.001.2/1929 ส่งใบเสร็จ 30 พฤษภาคม 2562
7998 ลย52001/1301 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 30 พฤษภาคม 2562
7997 ลย52001/1300 ข้าราชการขอโอน 30 พฤษภาคม 2562
7996 ลย52001/1299 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์กำลังพลร่วมกิจกรรม 30 พฤษภาคม 2562
7995 ลย 0032.001.1/1920 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(4,7 มิ.ย.62) 30 พฤษภาคม 2562
7994 ลย 78101/250 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้สินเชื่อประเภทสวัสดิการ 30 พฤษภาคม 2562
7993 ลย52001/1298 การโอนพนักงานเทศบาล 30 พฤษภาคม 2562
7992 ลย52001/1297 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์นักโทษชั้นเยี่ยม ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา คู คลอง ฯ 30 พฤษภาคม 2562
7991 ลย52001/1296 การโอนพนักงานเทศบาล 30 พฤษภาคม 2562
7990 ลย52001/1295 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์กำลังพล ร่วมกิจกรร จิตอาสา พัฒนา คู คลองฯ 30 พฤษภาคม 2562
7989 ลย52001/1294 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์กำลังพลร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา คู คลอง ฯ 30 พฤษภาคม 2562
7988 ลย52001/1293 ขอเรีญเชินร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ 30 พฤษภาคม 2562
7987 ลย77202/298 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายเรียบน้ำคาน หมู่ 4 30 พฤษภาคม 2562
7986 ลย52004/1292 รายงานผลคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย) 30 พฤษภาคม 2562
7985 ลย52004/1291 รายงานผลคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอย ธนวันแมนชั่น 30 พฤษภาคม 2562
7984 ลย52004/1290 รายงานคำนวณราคากลางฯ (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพาณิชย์) แยกวิสุทธิเทพ ซอย 6 30 พฤษภาคม 2562
7983 ลย52004/1289 แจ้งรายละเอียดราคากลางกรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15% 30 พฤษภาคม 2562
7982 ลย 78101/249 ส่งงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 30 พฤษภาคม 2562
7981 ลย52001/1286 ขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองเลย 30 พฤษภาคม 2562
7980 ลย 0032.006/1894 การสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป 29 พฤษภาคม 2562
7979 ลย 0032.006/1891 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29 พฤษภาคม 2562
7978 ลย 79102/292 ขอยืนยันการดำเนินงาน ตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรังบดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลยถ.๙๘-๐๐๗ สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา 29 พฤษภาคม 2562
7977 ลย77202/293 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหมู่บ้านคุ้ม 4 หมู่ 1 29 พฤษภาคม 2562
7976 ลย77202/292 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหมู่บ้านแยกนาคำสะดึง หมู่ 1 29 พฤษภาคม 2562
7975 ลย 79102/290 แจังการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 29 พฤษภาคม 2562
7974 ลย 0032.001.1/1886 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(28 พ.ค.62) 29 พฤษภาคม 2562
7973 ลย 78101/247 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร 29 พฤษภาคม 2562
7972 ลย 78101/246 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 พฤษภาคม 2562
7971 ลย 78101/245 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 พฤษภาคม 2562
7970 ลย 78101/244 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 29 พฤษภาคม 2562
7969 ลย52004/1275 ขอออกจากการควบคุมงานก่อสร้าง 29 พฤษภาคม 2562
7968 ลย77201/291 ขอส่งแบบรายการทรัพย์สินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 28 พฤษภาคม 2562
7967 ลย 52401/334 ส่งประกาศขอโอนงบประมาณรายจ่าย ( ครั้งที่ 8 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 พฤษภาคม 2562
7966 ลย 76701/277 ขอเปิดบัญชีธนาคาร 28 พฤษภาคม 2562
7965 ลย52001/1273 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 พฤษภาคม 2562
7964 ลย 0032.006/1880 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 28 พฤษภาคม 2562
7963 ลย 0032.007/1876 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก 28 พฤษภาคม 2562
7962 ลย 78101/243 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2562
7961 ลย 78101/242 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 พฤษภาคม 2562
7960 ลย 0032.007/1875 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก 28 พฤษภาคม 2562
7959 ลย 72501.1/266 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดินบริเวณ "ร่องกกเชือก" 28 พฤษภาคม 2562
7958 ลย52002/1265 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 27 พฤษภาคม 2562
7957 ลย52002/1263 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 27 พฤษภาคม 2562
7956 ลย 78101/241 ยืนยันการรับโอนชุดดับเพลิงในอาคาร 27 พฤษภาคม 2562
7955 ลย 0032.006/1862 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 27 พฤษภาคม 2562
7954 ลย 76701/260 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 27 พฤษภาคม 2562
7953 ลย52003/1260 กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไก่ 27 พฤษภาคม 2562
7952 ลย 72501.1/261 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 27 พฤษภาคม 2562
7951 ลย52003/1258 กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไก่ 27 พฤษภาคม 2562
7950 ลย52003/1257 เลี้ยงไก่โดยไม่ล้อมคอกทำให้เกิดเหตุรำคาญ 27 พฤษภาคม 2562
7949 ลย52003/1256 เลี้ยงไก่โดยไม่ล้อมคอกทำให้เกิดเหตุรำคาญ 27 พฤษภาคม 2562
7948 ลย 76703/259 การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) 27 พฤษภาคม 2562
7947 ลย52003/1255 เลี้ยงไก่โดยไม่ล้อมคอกทำให้เกิดเหตุรำคาญ 27 พฤษภาคม 2562
7946 ลย52001/1254 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์ดับเพลิงสำหรับใช้ในราชการ 27 พฤษภาคม 2562
7945 ลย52001/1252 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 27 พฤษภาคม 2562
7944 ลย52002/1251 แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยธนวันแมนชั่น 24 พฤษภาคม 2562
7943 ลย52004/1250 ขอความอนุเคราะห์งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 24 พฤษภาคม 2562
7942 ลย 78101/240 ซักซ้อมแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (E-Volunteer) 24 พฤษภาคม 2562
7941 ลย52001/1248 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 พฤษภาคม 2562
7940 ลย 78101/239 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 24 พฤษภาคม 2562
7939 ลย71202/382 ขอเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 24 พฤษภาคม 2562
7938 ลย 75001/149 จัดส่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เข้ารับการอบรมเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเลย 24 พฤษภาคม 2562
7937 ลย 0013/483 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจำทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562 24 พฤษภาคม 2562
7936 ลย 79102/273 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 24 พฤษภาคม 2562
7935 ลย 79102/272 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
7934 ลย 79102/271 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
7933 ลย52002/1247 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 24 พฤษภาคม 2562
7932 ลย52002/1246 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 24 พฤษภาคม 2562
7931 ลย52002/1245 ส่งเงินบำนาญเข้าบัญชี 24 พฤษภาคม 2562
7930 ลย 79102/270 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 24 พฤษภาคม 2562
7929 ลย52004/1244 แจ้งสงวนสิทธิค่าปรับ ก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ 24 พฤษภาคม 2562
7928 ลย71202/380 ขอให้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาและใช้สิทธิ์การปรับ 23 พฤษภาคม 2562
7927 ลย77201/277 ขอส่งแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 จากกองทุนผู้สูงอายุ 23 พฤษภาคม 2562
7926 ลย77201/276 หนังสือรับรองชมรมผู้สูงอายุ 23 พฤษภาคม 2562
7925 ลย75401/93 สอบถามตำแหน่งว่างและขอโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 17 พฤษภาคม 2562
7924 ลย75401/88 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 พฤษภาคม 2562
7923 ลย 0032.006/1830 ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 23 พฤษภาคม 2562
7922 ลย 0032.001.2/1799 ส่งใบเสร็จ 23 พฤษภาคม 2562
7921 ลย52003/1243 การจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 23 พฤษภาคม 2562
7920 ลย52003/1242 การจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 23 พฤษภาคม 2562
7919 ลย52002/1241 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 23 พฤษภาคม 2562
7918 ลย 0032.010/1794 แจ้งเดือนการซ่อมรถยนต์ราชการ 23 พฤษภาคม 2562
7917 ลย52004/1239 ขอความอนุเตราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะ 23 พฤษภาคม 2562
7916 ลย52006/1238 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 23 พฤษภาคม 2562
7915 ลย52006/1237 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 23 พฤษภาคม 2562
7914 ลย52006/1236 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 23 พฤษภาคม 2562
7913 ลย 76701/258 ขอส่งตัวผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายอดิศักดิ์ นาคโมลา 23 พฤษภาคม 2562
7912 ลย52004/1235 รายงานผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 23 พฤษภาคม 2562
7911 ลย52004/1234 ส่งมอบงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 23 พฤษภาคม 2562
7910 ลย 0032.006/1788 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23 พฤษภาคม 2562
7909 ลย52001/1233 ยืนยันการรับโอนชุดดับเพลิง 22 พฤษภาคม 2562
7908 ลย 78101/238 การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22 พฤษภาคม 2562
7907 ลย 78101/237 รายงานการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี 22 พฤษภาคม 2562
7906 ลย52002/1232 ขอแจ้งชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 22 พฤษภาคม 2562
7905 ลย 78101/236 ส่งข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 22 พฤษภาคม 2562
7904 ลย 72501.1/253 ขอความอนุเคราะห์นำ้ดื่ม 22 พฤษภาคม 2562
7903 ลย 78101/235 รายงานการข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 พฤษภาคม 2562
7902 52001.8/1230 ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาเลย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 22 พฤษภาคม 2562
7901 ลย 75001/148 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 22 พฤษภาคม 2562
7900 ลย 78101/234 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูล 22 พฤษภาคม 2562
7899 ลย 72501.1/252 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ(นายศักดิ์สิทธิ์ สุพรมอินทร์) 22 พฤษภาคม 2562
7898 ลย 78101/232 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายวิรัตน์ นามยา 22 พฤษภาคม 2562
7897 ลย52006/1227 การจดทะเบียนพาณิชย์ 22 พฤษภาคม 2562
7896 ลย 78101/231 การรับโอนชุดดับเพลิงในอาคาร 22 พฤษภาคม 2562
7895 ลย 76701/256 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติากรจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 22 พฤษภาคม 2562
7894 ลย 78101/230 หนังสือรับรองเงินเดือน นายเกรียงไกร กันหาวรรณะ 22 พฤษภาคม 2562
7893 ลย 0032.001.1/1774 การสอบหาข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ราชการหมายเลข นข 567 เลย 22 พฤษภาคม 2562
7892 ลย 75001/147 ตรวจสอบการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (เพิ่มเติม) 22 พฤษภาคม 2562
7891 ลย 0032.001.1/1773 ขอความอนุเคราะห์ผ้าประดับอาคาร 22 พฤษภาคม 2562
7890 ลย 0032.001.1/1772 ขอความอนุเคราะห์ผ้าประดับอาคาร 22 พฤษภาคม 2562
7889 ลย 0032.001.1/1771 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 22 พฤษภาคม 2562
7888 ลย 0032.001.1/1770 ขอความอนุเคราะห์พรมแดง 22 พฤษภาคม 2562
7887 ลย 0032.001.1/1769 ขออนุมัติไปราชการ (นพ.ปรีดา 24 พค.62 22 พฤษภาคม 2562
7886 ลย52001/1223 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 พฤษภาคม 2562
7885 ลย52001/1222 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 22 พฤษภาคม 2562
7884 ลย52001/1221 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 22 พฤษภาคม 2562
7883 ลย 0032.006/1768 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 พฤษภาคม 2562
7882 ลย 0032.003/1766 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 21 พฤษภาคม 2562
7881 ลย 0032.010/1762 ขอเชิญวิทยากร 21 พฤษภาคม 2562
7880 ลย 0032.006/1759 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 21 พฤษภาคม 2562
7879 ลย 0032.006/1758 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 21 พฤษภาคม 2562
7878 ลย 78101/229 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ ) 21 พฤษภาคม 2562
7877 ลย 76702/254 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 21 พฤษภาคม 2562
7876 ลย 78101/228 หนังสือรับรองเงินเดือน 21 พฤษภาคม 2562
7875 ลย 78101/227 หนังสือรับรอง นายณัฐพล ขันทะคีรี 21 พฤษภาคม 2562
7874 ลย 76702/253 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 21 พฤษภาคม 2562
7873 ลย 78101/226 ขอข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนทบทวนแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 21 พฤษภาคม 2562
7872 ลย52004/1216 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (ถนนพิพัฒนมงคล ซ.1) 21 พฤษภาคม 2562
7871 ลย 72501.1/250 ขอส่งใบสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤๆติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2562 21 พฤษภาคม 2562
7870 ลย52003/1213 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 21 พฤษภาคม 2562
7869 ลย52003/1212 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 21 พฤษภาคม 2562
7868 ลย52003/1211 คืนเงินเหลือโครงการ 21 พฤษภาคม 2562
7867 ลย52001/1210 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 21 พฤษภาคม 2562
7866 ลย52001/1209 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 พฤษภาคม 2562
7865 ลย 0032.003/1749 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 17 พฤษภาคม 2562
7864 ลย52004/1207 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (ท.๔) 17 พฤษภาคม 2562
7863 ลย 0032.001.1/1744 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(23 พ.ค.62) 17 พฤษภาคม 2562
7862 ลย 0032.001.1/1743 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(23 พ.ค.62) 17 พฤษภาคม 2562
7861 ลย 0032.001.1/1740 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(23 พ.ค.62) 17 พฤษภาคม 2562
7860 ลย 0032.006/1732 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 17 พฤษภาคม 2562
7859 ลย 0032.015/1730 ส่งหลักฐานเพ่ิือประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 17 พฤษภาคม 2562
7858 ลย 75001/133 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการเสริมสร้างการออกกำลังกายทางน้ำ ว่ายน้ำ เป็น เล่นน้ำได้ สุขภาพกายใจดี ชีวีปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากการจมน้ำ” ประจำปี ๒๕๖๒ 17 พฤษภาคม 2562
7857 ลย52001/1206 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ 17 พฤษภาคม 2562
7856 ลย52001/1205 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 17 พฤษภาคม 2562
7855 ลย 76703/252 รับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 17 พฤษภาคม 2562
7854 ลย 0032.015/1727 ขอส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 17 พฤษภาคม 2562
7853 ลย52004/1203 สำรวจการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 17 พฤษภาคม 2562
7852 ลย52003/1202 ประชุมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 พฤษภาคม 2562
7851 ลย 78101/224 ส่งแบบสอบถามความก้าวหน้าการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 17 พฤษภาคม 2562
7850 ลย 78101/223 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายธิติกร ผดุงโลม 17 พฤษภาคม 2562
7849 ลย 78101/222 แจ้งซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 17 พฤษภาคม 2562
7848 ลย 76703/251 การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 17 พฤษภาคม 2562
7847 ลย71202/366 แจ้งลงนามในสัญญา 17 พฤษภาคม 2562
7846 ลย77202/268 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย4 หมู่ 6 16 พฤษภาคม 2562
7845 ลย77201/267 ขอส่งข้อบัญญัติเรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม 2562
7844 ลย52003/1201 ขอความร่วมมือดำเนินงานอนามัยโรเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 16 พฤษภาคม 2562
7843 ลย77202/266 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังโกดัง หมู่ 6 16 พฤษภาคม 2562
7842 ลย52003/1198 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 16 พฤษภาคม 2562
7841 ลย77202/265 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 พฤษภาคม 2562
7840 ลย 0032.003/1723 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 16 พฤษภาคม 2562
7839 ลย 0032.006/1722 เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 16 พฤษภาคม 2562
7838 ลย52001/1194 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 16 พฤษภาคม 2562
7837 ลย 0032.006/1721 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ 15 พฤษภาคม 2562
7836 ลย71202/358 แจ้งลงนามในสัญญา 15 พฤษภาคม 2562
7835 ลย 75001/132 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 13 พฤษภาคม 2562
7834 ลย 79102/260 แจ้งลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
7833 ลย77202/264 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการจัดซื้อนมศูนย์เด็ก 15 พฤษภาคม 2562
7832 ลย 0032.001.1/1703 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(21 พ.ย.62) 15 พฤษภาคม 2562
7831 ลย77202/262 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการจัดซื้อนมโรงเรียน 15 พฤษภาคม 2562
7830 ลย 78101/221 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 15 พฤษภาคม 2562
7829 ลย52002/1191 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 15 พฤษภาคม 2562
7828 ลย52006/1190 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 พฤษภาคม 2562
7827 ลย52003/1189 ขอความอนุเคาระ์ยืมเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (เครื่อง ULV) 15 พฤษภาคม 2562
7826 ลย 0032.006/1700 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 14 พฤษภาคม 2562
7825 ลย 52804/230 การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 14 พฤษภาคม 2562
7824 ลย52001/1187 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 พฤษภาคม 2562
7823 52001.8/1186 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 14 พฤษภาคม 2562
7822 ลย77202/261 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมี่ยง 2 บ้านปากห้วย หมู่ 7 14 พฤษภาคม 2562
7821 ลย 0032.010/1688 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต 14 พฤษภาคม 2562
7820 ลย77202/260 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างดอนหอ หมู่ 6 14 พฤษภาคม 2562
7819 ลย 78101/220 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 14 พฤษภาคม 2562
7818 ลย 76701/244 ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้ 13 พฤษภาคม 2562
7817 ลย77202/258 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาข้าวจ้าว หมู่ 6 14 พฤษภาคม 2562
7816 ลย52004/1181 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบท่อน้ำเสีย 14 พฤษภาคม 2562
7815 ลย52004/1180 ขอความอนุเคราะห์สอบเขตที่ดินแนวแม่น้ำหมาน 14 พฤษภาคม 2562
7814 ลย52004/1179 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมประชุมการจัดการส่ิงปฏิกูลฯ (ดร.วัลลภ ทาทอง) 14 พฤษภาคม 2562
7813 ลย52001/1178 การรับโอนพนักงานเทศบาล 13 พฤษภาคม 2562
7812 ลย 75001/133 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2562
7811 ลย52001/1177 การรับโอนพนักงานเทศบาล 13 พฤษภาคม 2562
7810 ลย 78101/219 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการลด ละ เลิกสุราและเครื่องดื่มแอลกฮอล์ 13 พฤษภาคม 2562
7809 ลย 78101/218 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13 พฤษภาคม 2562
7808 ลย 78101/217 แจ้งรายชื่อนายทะเบียน เพื่อกำหนด Usermame/Password สำหรับโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร 13 พฤษภาคม 2562
7807 ลย 78101/216 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 13 พฤษภาคม 2562
7806 ลย77202/257 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2562
7805 ลย 78101/215 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 13 พฤษภาคม 2562
7804 ลย52001/1175 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 13 พฤษภาคม 2562
7803 ลย52003/1172 การจ่ายเงินค่าบริกาทางการแพทย์ รพสต. 13 พฤษภาคม 2562
7802 ลย52004/1171 ขอให้พิจารณาข้อเสนอโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการกำจัดมูลฝอย ทม.เลย 13 พฤษภาคม 2562
7801 ลย 78101/214 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสว่าง มุลที 13 พฤษภาคม 2562
7800 ลย 78101/213 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวนฤมล มุลที 13 พฤษภาคม 2562
7799 ลย77202/256 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาข้าวจ้าว หมู่ 6 13 พฤษภาคม 2562
7798 ลย52002/1169 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำข้างเรือนจำเชื่อมต่อถนนจรัสศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
7797 ลย52002/1163 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำข้างเรือนจำเชื่อมต่อถนนจรัสศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
7796 ลย52002/1162 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำข้างเรือนจำเชื่อมต่อถนนจรัสศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
7795 ลย52002/1161 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำข้างเรือนจำเชื่อมต่อถนนจรัสศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
7794 ลย52002/1160 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำข้างเรือนจำเชื่อมต่อถนนจรัสศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
7793 ลย71202/345 แจ้งลงนามในสัญญา 13 พฤษภาคม 2562
7792 ลย77202/255 แจ้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562 เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2562
7791 ลย52001/1159 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 13 พฤษภาคม 2562
7790 ลย52004/1158 ขอความอนุเคราะห์ยืมเวที 13 พฤษภาคม 2562
7789 ลย52004/1157 ขอความอนุเคราะห์ยืมเวที 12 พฤษภาคม 2562
7788 ลย71202/340 แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ 10 พฤษภาคม 2562
7787 ลย 0032.001/1647 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม Node rt-PA รพวังสะพุง 10 พฤษภาคม 2562
7786 ลย52001/1156 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 พฤษภาคม 2562
7785 ลย52001/1155 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 พฤษภาคม 2562
7784 ลย52001/1154 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 พฤษภาคม 2562
7783 ลย 76701/243 ขอความอนุเคราะห์ ปชส.จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562
7782 ลย52001/1153 ขออนุญาตปรับปรุงทาสีอาคาร รอบศาลหลักเมือง 10 พฤษภาคม 2562
7781 ลย52001/1152 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 10 พฤษภาคม 2562
7780 ลย52003/1151 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 10 พฤษภาคม 2562
7779 ลย52003/1150 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 10 พฤษภาคม 2562
7778 ลย 0032.006/1642 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานสายนักรังสีการแพทย์ 10 พฤษภาคม 2562
7777 ลย 79102/258 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 10 พฤษภาคม 2562
7776 ลย 0032.015/1641 ขอสนับสนุนคู่มือภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ให้บริการนวดไทย 10 พฤษภาคม 2562
7775 ลย 0032.015/1640 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนต้นรวงผ้ึง 10 พฤษภาคม 2562
7774 ลย 0032.015/1639 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนต้นรวงผ้ึง 10 พฤษภาคม 2562
7773 ลย 0032.006/1638 เลื่อนข้าราชการ 10 พฤษภาคม 2562
7772 ลย52003/1149 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 10 พฤษภาคม 2562
7771 ลย77202/254 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานเพื่อคืนเงินประกันสัญญา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ(วัดโพธิ์ชัย) 10 พฤษภาคม 2562
7770 ลย52001/1147 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 10 พฤษภาคม 2562
7769 ลย 0032.006/1626 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 8 พฤษภาคม 2562
7768 ลย 0032.007/1625 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 8 พฤษภาคม 2562
7767 ลย77202/253 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงจัดทำซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 8 พฤษภาคม 2562
7766 ลย 75001/118 จัดส่งอาสาสมัครฯเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครประกันภัยปี2 8 พฤษภาคม 2562
7765 ลย 75001/117 ขอความช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ (อัคคีภัย) 8 พฤษภาคม 2562
7764 ลย 75001/116 จัดส่งอาสาสมัครฯเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครประกันภัยปี2 8 พฤษภาคม 2562
7763 ลย75401/84 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 พฤษภาคม 2562
7762 ลย52001/1145 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 8 พฤษภาคม 2562
7761 ลย 0032.015/1619 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด 8 พฤษภาคม 2562
7760 ลย 0032.015/1618 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ 8 พฤษภาคม 2562
7759 ลย 0032.003/1617 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 8 พฤษภาคม 2562
7758 ลย 76702/239 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
7757 ลย 76702/238 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
7756 ลย 76702/237 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
7755 ลย 76702/236 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
7754 ลย 76702/235 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
7753 ลย 76702/234 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
7752 ลย 0018.3/508 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย 8 พฤษภาคม 2562
7751 ลย 0018.3/507 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย 8 พฤษภาคม 2562
7750 ลย 0018.3/506 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย 8 พฤษภาคม 2562
7749 ลย 78101/211 หนังสือรับรองเงินเดือน นายนพดล โคตรทุม 8 พฤษภาคม 2562
7748 ลย 79102/257 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 8 พฤษภาคม 2562
7747 ลย 0023.3/210 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชาการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3) 8 พฤษภาคม 2562
7746 ลย52002/1138 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2562
7745 ลย52002/1137 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2562
7744 ลย52002/1136 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2562
7743 ลย52002/1135 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2562
7742 ลย52001/1133 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 8 พฤษภาคม 2562
7741 ลย52001/1132 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 8 พฤษภาคม 2562
7740 ลย52001/1131 ขอความอนุเคราะหืเข้าศึกษาดูงาน 8 พฤษภาคม 2562
7739 ลย 78101/210 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารว่าง จังหวัด 8 พฤษภาคม 2562
7738 ลย52001/1130 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 8 พฤษภาคม 2562
7737 ลย 78101/209 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารว่าง 8 พฤษภาคม 2562
7736 ลย 78101/208 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 8 พฤษภาคม 2562
7735 ลย 0032.010/1606 การขอยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ 8 พฤษภาคม 2562
7734 ลย 0032.010/1604 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 8 พฤษภาคม 2562
7733 ลย 0032.010/1603 การขอยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ 8 พฤษภาคม 2562
7732 ลย 0032.010/1601 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 8 พฤษภาคม 2562
7731 ลย52001/1129 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 พฤษภาคม 2562
7730 ลย 0032.006/1600 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 7 พฤษภาคม 2562
7729 ลย77202/250 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการต่อเติมถนนคสล.สายสถานีสูบน้ำเมี่ยง 1 บ้านปากห้วย หมู่ 7 7 พฤษภาคม 2562
7728 ลย52002/1128 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 7 พฤษภาคม 2562
7727 ลย 0018.1/503 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม 7 พฤษภาคม 2562
7726 ลย 0018.1/502 รายงานเปลี่ยนแปลงสารวัตรกำนัน 7 พฤษภาคม 2562
7725 ลย77202/249 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการต่อเติมถนนคสล.สายนากกไฮ บ้านปากห้วย หมู่ 7 7 พฤษภาคม 2562
7724 ลย 0618/838 ขอความอนุเคาระห์ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 7 พฤษภาคม 2562
7723 ลย 79102/254 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรังบดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลยถ.๙๘-๐๐๗ สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2562
7722 ลย77202/248 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการต่อเติมถนนคสล.สายนาเหนือ บ้านปากห้วย หมู่ 7 7 พฤษภาคม 2562
7721 ลย 0618/836 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 7 พฤษภาคม 2562
7720 ลย 78101/207 รายงานการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 7 พฤษภาคม 2562
7719 ลย 78101/206 รายงานการโอนย้านพนักงานส่วนตำบล 7 พฤษภาคม 2562
7718 ลย52001/1126 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 พฤษภาคม 2562
7717 ลย52001/1125 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี ๒๕๖๑ 7 พฤษภาคม 2562
7716 ลย52001/1124 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี ๒๕๖๑ 7 พฤษภาคม 2562
7715 ลย 78101/205 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 7 พฤษภาคม 2562
7714 ลย 0032.015/1598 ขออุทธรณ์การจัดสรรงบค่าบริการการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 45 แรก) ปี 2562 7 พฤษภาคม 2562
7713 ลย 72501.1/232 รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 7 พฤษภาคม 2562
7712 ลย 0032.007/1588 แจ้งผู้ป่วยโรคเรื้อนย้ายกลับภูมิลำเนา 7 พฤษภาคม 2562
7711 ลย 0032.001.2/1583 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7710 ลย 0032.001.2/1582 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7709 ลย 0032.001.2/1581 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7708 ลย 0032.001.2/1580 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7707 ลย 0032.001.2/1579 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7706 ลย 0032.001.2/1578 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7705 ลย 0032.001.2/1577 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7704 ลย 0032.001.2/1576 ส่งใบเสร็จรับเงิน 7 พฤษภาคม 2562
7703 ลย 0032.001.2/1575 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7702 ลย 0032.001.2/1574 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7701 ลย 0032.001.1/1569 ขออนุญาตลาพักผ่อน 7 พฤษภาคม 2562
7700 ลย 0032.001.2/1568 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7699 ลย52001/1119 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 7 พฤษภาคม 2562
7698 ลย52001/1118 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 7 พฤษภาคม 2562
7697 ลย52001/1117 รายงานเหตุอัคคีภัยบ้านติ้ว 7 พฤษภาคม 2562
7696 ลย52001/1116 รายงานเหตุอัคคีภัยบ้านติ้ว 7 พฤษภาคม 2562
7695 ลย 0032.006/1558 ขอปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการอ่านผลงาน 3 พฤษภาคม 2562
7694 ลย 0032.006/1557 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 พฤษภาคม 2562
7693 ลย77202/243 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการต่อเติมรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยกลาง หมู่ 8 3 พฤษภาคม 2562
7692 ลย 0032.006/1556 ขอความร่วมมือฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาชาเวชศาสตร์ครอบครัว 3 พฤษภาคม 2562
7691 ลย52004/1114 รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อปท. 3 พฤษภาคม 2562
7690 ลย77202/242 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการต่อเติมรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยแสงอรุณ หมู่ 5 3 พฤษภาคม 2562
7689 ลย77202/241 แจ้งให้มาทำสัญญา จ้างทำอาหารกลางวันศพด.บ้านหาดพระ 3 พฤษภาคม 2562
7688 ลย77202/240 แจ้งให้มาทำสัญญา จ้างทำอาหารกลางวันศพด.วัดใหม่เจริญธรรม 3 พฤษภาคม 2562
7687 ลย77202/239 แจ้งให้มาทำสัญญา จ้างทำอาหารกลางวันศพด.บ้านปากห้วย 3 พฤษภาคม 2562
7686 ลย77202/238 แจ้งให้มาทำสัญญา จ้างทำอาหารกลางวันศพด.บ้านขอนแก่น 3 พฤษภาคม 2562
7685 ลย52001/1113 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 พฤษภาคม 2562
7684 ลย52001/1112 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 3 พฤษภาคม 2562
7683 ลย52001/1111 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ 3 พฤษภาคม 2562
7682 ลย52001/1110 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ 3 พฤษภาคม 2562
7681 ลย 0032.006/1554 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 3 พฤษภาคม 2562
7680 ลย 0032.006/1553 ขอสนับสนุนงบประมาณค่าจัดเลี้ยงอาหารเย็นบุคลากรใหม่ 3 พฤษภาคม 2562
7679 ลย 0032.006/1552 ขอสนับสนุนวิทยากร 3 พฤษภาคม 2562
7678 ลย 0032.006/1551 ขอศึกษาดูงาน และขอสนับสนุนวิทยากร 3 พฤษภาคม 2562
7677 ลย 0032.006/1550 ขอสนับสนุนวิทยากร 3 พฤษภาคม 2562
7676 ลย 0032.006/1549 ขอเชิญบรรยายพิเศษในการปฐมนิเทศข้าราชใหม่ 3 พฤษภาคม 2562
7675 ลย52006/1109 การดำเนินการทางวินัย 3 พฤษภาคม 2562
7674 ลย52006/1108 ผลการสอบสวน 3 พฤษภาคม 2562
7673 ลย52006/1107 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 3 พฤษภาคม 2562
7672 ลย 0618/809 ขออนุมัติโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลผานกเค้า เป็นงานประเพณีขององค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า 3 พฤษภาคม 2562
7671 ลย 75001/115 การเตรียมการรับรองสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ 3 พฤษภาคม 2562
7670 ลย52003/1105 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 3 พฤษภาคม 2562
7669 ลย 79102/245 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 3 พฤษภาคม 2562
7668 ลย77202/235 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) เดือน พฤษภาคม 2562 3 พฤษภาคม 2562
7667 ลย 0618/802 ประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 พฤษภาคม 2562
7666 ลย52002/1103 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7665 ลย52002/1102 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7664 ลย52002/1101 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7663 ลย52002/1100 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7662 ลย52002/1099 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7661 ลย52002/1098 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7660 ลย52002/1097 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7659 ลย52002/1096 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7658 ลย52002/1095 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7657 ลย52002/1094 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7656 ลย52006/1092 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 3 พฤษภาคม 2562
7655 ลย52006/1091 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 3 พฤษภาคม 2562
7654 ลย 0032.006/1544 เลื่อนข้าราชการ 2 พฤษภาคม 2562
7653 ลย 0032.006/1543 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 2 พฤษภาคม 2562
7652 ลย 0032.001.1/1542 ขออนุมัติยืมเงนเพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 2 พฤษภาคม 2562
7651 ลย 0032.006/1539 แจ้งผลการจัดสรรสนับสนุนค่าลงทะเบียนการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้นหลักสูตร4เดือน 2 พฤษภาคม 2562
7650 ลย 0032.001.2/1535 ขอสนับสนุนบุคลากร 2 พฤษภาคม 2562
7649 ลย 0032.001.2/1534 การตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ 2 พฤษภาคม 2562
7648 ลย 0032.001.2/1533 ขอความอนุเคราห์ห้องประชุม 2 พฤษภาคม 2562
7647 ลย 0032.007/1532 ส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโปลิโอ 2 พฤษภาคม 2562
7646 ลย 78101/203 หนังสือรับรองเงินเดือน 2 พฤษภาคม 2562
7645 ลย 78101/202 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดของ อปท. 2 พฤษภาคม 2562
7644 ลย52003/1090 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองเลย 2 พฤษภาคม 2562
7643 ลย 78101/201 ขอความอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากรในการฝึกอบรม 2 พฤษภาคม 2562
7642 ลย 78101/200 การรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยไค้ 2 พฤษภาคม 2562
7641 ลย52003/1089 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมจัดระเบียบอาคารตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 2 พฤษภาคม 2562
7640 ลย75401/80 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 2 พฤษภาคม 2562
7639 ลย52002/1087 ส่งเงินค่าจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่วางเว็บไซต์ Loeicity.go.th 2 พฤษภาคม 2562
7638 ลย 72501.1/228 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 2 พฤษภาคม 2562
7637 ลย77202/230 แจ้งให้มาทำสัญญา จ้างทำอาหารกลางวันศพด.วัดโพธิ์ชัย 1 พฤษภาคม 2562
7636 ลย 76703/222 ส่งแบบรายงานข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พฤษภาคม 2562
7635 ลย 72501.1/226 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 1 พฤษภาคม 2562
7634 ลย52001/1083 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 1 พฤษภาคม 2562
7633 ลย52001/1082 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 1 พฤษภาคม 2562
7632 ลย52001/1081 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 1 พฤษภาคม 2562
7631 ลย 0032.006/1508 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 พฤษภาคม 2562
7630 ลย52003/1079 แจ้งกำหนดเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโครงหลังคาและแผงค้า หน้าอาคารพาณิชย์ ตลาดเช้า 1 พฤษภาคม 2562
7629 ลย 76703/221 แจ้งให้ดำเนินการถมดินให้แล้วเสร็จ 1 พฤษภาคม 2562
7628 ลย 78101/198 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 1 พฤษภาคม 2562
7627 ลย52002/1078 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7626 ลย52002/1077 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7625 ลย52002/1076 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7624 ลย52002/1075 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7623 ลย52002/1074 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7622 ลย52002/1073 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7621 ลย52002/1072 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7620 ลย52002/1071 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7619 ลย52002/1070 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7618 ลย52002/1069 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7617 ลย 78101/197 โอนย้ายและส่งตัวพนักงานส่วนตำบล 1 พฤษภาคม 2562
7616 ลย71202/322 แจ้งลงนามในสัญญา 30 เมษายน 2562
7615 ลย 0032.001.2/1497 ขอให้ส่งคืนเงินยืม 30 เมษายน 2562
7614 ลย 0032.001.2/1496 ขอให้ส่งคืนเงินยืม 30 เมษายน 2562
7613 ลย 0023.3/203 ส่งแบบรายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 - ธ.ค. 61) 30 เมษายน 2562
7612 ลย 78101/196 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 30 เมษายน 2562
7611 ลย 78101/195 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 30 เมษายน 2562
7610 ลย 78101/194 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 30 เมษายน 2562
7609 ลย52001/1064 ให้จ้างพนักงานจ้างทั่วไป 30 เมษายน 2562
7608 ลย52001/1063 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 เมษายน 2562
7607 ลย 78101/193 รายงานผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย 30 เมษายน 2562
7606 ลย 78101/192 รายงานผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย 30 เมษายน 2562
7605 ลย 0023.14/761 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 30 เมษายน 2562
7604 ลย71202/321 แจ้งลงนามในสัญญา 30 เมษายน 2562
7603 ลย71202/320 แจ้งลงนามในสัญญา 30 เมษายน 2562
7602 ลย 0023.3/201 ส่งแบบรายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 30 เมษายน 2562
7601 ลย52004/1054 ขอความอนุเคราะห์ยืมปั้มลมพร้อมหัวเจาะ 30 เมษายน 2562
7600 ลย 78101/191 หนังสือรับรองการจ่ายเงินครั้งสุดท้าย 30 เมษายน 2562
7599 ลย77202/227 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุนฯ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายห้วยหาม หมู่ 4 30 เมษายน 2562
7598 ลย 0023.14/755 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มซำทองไป ผาฆ้อง บ้านผาฆ้อง หมู่ที่ 7 30 เมษายน 2562
7597 ลย 0023.14/754 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 30 เมษายน 2562
7596 ลย 0032.006/1485 เลื่อนข้าราชการ 29 เมษายน 2562
7595 ลย71202/319 แจ้งการเรียกค่าปรับพร้อมเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง 29 เมษายน 2562
7594 ลย71202/318 แจ้งครบกำหนดสัญญาจ้าง 29 เมษายน 2562
7593 ลย52003/1053 ขอชี้แจงการวิจารณ์ร่าง TOR รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ตัน ๖ ล้อ 29 เมษายน 2562
7592 ลย 0032.001.1/1468 แจ้งผลการเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510 29 เมษายน 2562
7591 ลย 0032.001.1/1467 แจ้งผลการเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510 29 เมษายน 2562
7590 ลย 0032.001.1/1466 แจ้งผลการเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510 29 เมษายน 2562
7589 ลย 75001/114 การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) 29 เมษายน 2562
7588 ลย52004/1052 แจ้งให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์ค กุดป่อง 29 เมษายน 2562
7587 ลย 78101/190 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 29 เมษายน 2562
7586 ลย 78101/189 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒ ) 29 เมษายน 2562
7585 ลย52001/1051 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 29 เมษายน 2562
7584 ลย 0032.006/1443 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 26 เมษายน 2562
7583 ลย 0032.006/1442 การสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 เมษายน 2562
7582 ลย71202/316 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 เมษายน 2562
7581 ลย71202/315 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 เมษายน 2562
7580 ลย71202/314 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 เมษายน 2562
7579 ลย52001/1048 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 เมษายน 2562
7578 ลย 78101/188 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนขุดเจาะน้่ำประปาบาดาลพร้อมงบประมาณในการดำเนินงาน 26 เมษายน 2562
7577 ลย 76703/216 ส่งแบบรายงานข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 เมษายน 2562
7576 ลย71202/311 แจ้งผลการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา 26 เมษายน 2562
7575 ลย 0032.006/1436 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 25 เมษายน 2562
7574 ลย 78101/187 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 เมษายน 2562
7573 ลย77202/226 ขอเชิญตรวจสภาพงานทางกายภาพเพื่อประกอบการขอเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 25 เมษายน 2562
7572 ลย 79102/229 รยงานการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 25 เมษายน 2562
7571 ลย52001/1041 การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) 25 เมษายน 2562
7570 ลย 0032.006/1434 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25 เมษายน 2562
7569 ลย52001/1039 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 25 เมษายน 2562
7568 ลย 0032.015/1427 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 25 เมษายน 2562
7567 ลย 0032.001.1/1426 ส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับจนท.ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ 25 เมษายน 2562
7566 ลย 0013/380 ขอความอนุุเคราะห์สัญญาณ Internet ระบบ Wifi ใช้ในการอบรม 25 เมษายน 2562
7565 ลย 0013/388 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
7564 ลย 0013/387 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
7563 ลย 0013/386 ขอความอนุเคราะห์ขอให้ห้องประชุมและอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
7562 ลย 0013/385 ขอความอนุเคราะห์ขอให้ห้องประชุมและอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
7561 ลย 0032.003/1424 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน๒๕๖๒ 25 เมษายน 2562
7560 ลย 0032.003/1423 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 25 เมษายน 2562
7559 ลย 76702/215 โอนเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 เมษายน 2562
7558 ลย 76702/214 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 เมษายน 2562
7557 ลย 76702/213 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 25 เมษายน 2562
7556 ลย 76702/212 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 เมษายน 2562
7555 ลย 76702/211 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 25 เมษายน 2562
7554 ลย 76702/210 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 25 เมษายน 2562
7553 ลย 76702/209 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 25 เมษายน 2562
7552 ลย 76703/208 แบบฟอร์มสำรวจแผนดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ (ประชารัฐ) เพื่อป้องกันภัยแล้ง จังหวัดเลย พ.ศ.2562 24 เมษายน 2562
7551 ลย77202/225 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สายวัดป่า ซอย 1 หมู่ 9 24 เมษายน 2562
7550 ลย77202/224 แจ้งลงนามในสัญญาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 24 เมษายน 2562
7549 ลย 79102/227 แจ้งลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยสีเสียด บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
7548 ลย 79102/226 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 24 เมษายน 2562
7547 ลย 79102/225 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำภู บ้านสาระแพ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 24 เมษายน 2562
7546 ลย52004/1029 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคีรีรัฐ) 24 เมษายน 2562
7545 ลย52006/1028 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 24 เมษายน 2562
7544 ลย52006/1027 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 24 เมษายน 2562
7543 ลย52006/1026 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 24 เมษายน 2562
7542 ลย77202/221 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สายรอบหมู่บ้าน หมู่ 5 23 เมษายน 2562
7541 ลย 0618/725 หารือกรณีการเบิกจ่ายเงินตกเบิก ค่าวิทยฐานะ 23 เมษายน 2562
7540 ลย 76701/205 รายงานการเเต่งตั้งพนักงานจ้าง 23 เมษายน 2562
7539 ลย77202/220 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ซอยแสงอรุณ - โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 5 23 เมษายน 2562
7538 ลย52001/1025 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 เมษายน 2562
7537 ลย52006/1024 แจ้งคำขอค่าสินใหมทดแทน 23 เมษายน 2562
7536 ลย 78101/180 หนังสือรับรองเงินเดือน 23 เมษายน 2562
7535 ลย 78101/179 หนังสือรับรองเงินเดือน นายทองทิพย์ ศรีบุรินทร์ 23 เมษายน 2562
7534 ลย52001/1021 ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 23 เมษายน 2562
7533 ลย52004/1020 ขอความอนุเคราะห์และออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคีรีรัฐ) 23 เมษายน 2562
7532 ลย52003/1019 ขอสนับสนสุนวิทยากร 23 เมษายน 2562
7531 ลย 0032.006/1380 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 23 เมษายน 2562
7530 ลย52003/1018 ขอสนับสนุนวิทยากร 23 เมษายน 2562
7529 ลย 0032.003/1379 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 23 เมษายน 2562
7528 ลย75401/74 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า หนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) 22 เมษายน 2562
7527 ลย 75001/113 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัยพายุลูกเห็บ) 23 เมษายน 2562
7526 ลย52002/1012 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 23 เมษายน 2562
7525 ลย52001/1011 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปา 23 เมษายน 2562
7524 ลย52001/1010 การดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 23 เมษายน 2562
7523 ลย52004/1007 โครงการคืนคลองสวยทั่วไป สุขใจเที่ยวท้องถิ่น 23 เมษายน 2562
7522 ลย 0032.001.1/1371 ขอเชิญพบเรื่องเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.เครื่องสำอางค์ พ.ศ.2558 22 เมษายน 2562
7521 ลย 0032.001.1/1369 ขอเชิญให้ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510(ครั้งที่2) 22 เมษายน 2562
7520 ลย 0032.001.1/1368 ขอเชิญให้ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510(ครั้งที่2) 22 เมษายน 2562
7519 ลย 78101/178 รายงานยอดเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม 22 เมษายน 2562
7518 ลย 78101/177 การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการหรือพนักงานครู 22 เมษายน 2562
7517 ลย 78101/176 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 22 เมษายน 2562
7516 ลย 0032.201.1.01/1360 ขอแจ้งให้มาทำสัญญา 22 เมษายน 2562
7515 ลย 75001/112 รายงานแบบข้อมูลตลาด 22 เมษายน 2562
7514 ลย 0032.001.2/1362 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 เมษายน 2562
7513 ลย 0032.001.2/1361 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 เมษายน 2562
7512 ลย 0032.001.2/1359 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 เมษายน 2562
7511 ลย 0032.001.2/1358 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 เมษายน 2562
7510 ลย 0032.001.2/1356 ส่งใบสำคัญรับเงิน 22 เมษายน 2562
7509 ลย 0032.001.2/1355 ส่งใบสำคัญรับเงิน 22 เมษายน 2562
7508 ลย 0032.001.2/1354 ส่งใบเสร็จ 22 เมษายน 2562
7507 ลย72501.3/206 การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 22 เมษายน 2562
7506 ลย52003/1002 รายงานการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตลาด เทศบาลเมืองเลย 22 เมษายน 2562
7505 ลย75401/73 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 เมษายน 2562
7504 ลย 79102/211 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
7503 ลย 79102/210 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 22 เมษายน 2562
7502 ลย 79102/209 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
7501 ลย52001/1000 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 22 เมษายน 2562
7500 ลย 75001/111 ขออนุญาตลาป่วย 19 เมษายน 2562
7499 ลย 0023.3/189 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้สบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น 19 เมษายน 2562
7498 ลย 79102/208 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562
7497 ลย77202/210 ยืนยันการหมดภาระค้ำประกันสัญญา 19 เมษายน 2562
7496 ลย52001/998 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 เมษายน 2562
7495 ลย 0032.006/1338 เลื่อนข้าราชการ 19 เมษายน 2562
7494 ลย 76702/203 ขอส่งสำเนาใบเสร็จ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 19 เมษายน 2562
7493 ลย52001/995 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์ 19 เมษายน 2562
7492 ลย0032.012/1326 ขออนุเคาระห์ศึกษาดูงาน EMS 19 เมษายน 2562
7491 ลย75401/65 ขอส่งรายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม 17 เมษายน 2562
7490 ลย 72501.1/203 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 19 เมษายน 2562
7489 ลย73401/236 ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโนนปอแดง 19 เมษายน 2562
7488 ลย 0032.001.1/1324 ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง 19 เมษายน 2562
7487 ลย 0032.007/1323 ขอสนับสนุนวิทยากร 19 เมษายน 2562
7486 ลย 72501.1/201 ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากวาตภัย 19 เมษายน 2562
7485 ลย77202/204 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 19 เมษายน 2562
7484 ลย52006/988 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 19 เมษายน 2562
7483 ลย 0032.006/1319 การประเมินผลงานทางวิชาการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 18 เมษายน 2562
7482 ลย 0034/263 หลักสูตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 18 เมษายน 2562
7481 ลย 0032.010/1309 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม 18 เมษายน 2562
7480 ลย 0032.010/1308 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 18 เมษายน 2562
7479 ลย 0032.010/1307 ขอเชิญเป็นวิทยากร 18 เมษายน 2562
7478 ลย71202/288 แจ้งลงนามในสัญญา 18 เมษายน 2562
7477 ลย 0032.001.1/1302 ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง 18 เมษายน 2562
7476 ลย 0032.001.2/1301 ขอให้จัดทำคำชี้แจงตามข้อสังเกตจาก สตง. 18 เมษายน 2562
7475 ลย 0023.14/709 ขอทำความตกลงขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 18 เมษายน 2562
7474 ลย52006/982 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 18 เมษายน 2562
7473 ลย 0032.006/1295 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7472 ลย 0032.006/1294 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7471 ลย 0032.006/1293 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7470 ลย 0032.006/1292 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7469 ลย 0032.006/1291 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7468 ลย 0032.003/1288 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน๒๕๖๒ 17 เมษายน 2562
7467 ลย 79102/204 รายงานการจัดทำงบการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2562 17 เมษายน 2562
7466 ลย52001/980 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) 17 เมษายน 2562
7465 ลย52002/979 ส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคีรีรัฐ 17 เมษายน 2562
7464 ลย52002/978 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 เมษายน 2562
7463 ลย 79102/203 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 17 เมษายน 2562
7462 ลย52006/976 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 17 เมษายน 2562
7461 ลย52003/975 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 17 เมษายน 2562
7460 ลย52003/974 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 17 เมษายน 2562
7459 ลย 79301/148 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5/2562 17 เมษายน 2562
7458 ลย72501.3/197 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2562 17 เมษายน 2562
7457 ลย 79102/201 การสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 17 เมษายน 2562
7456 ลย 0032.006/1282 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 17 เมษายน 2562
7455 ลย 0032.006/1281 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2562
7454 ลย 0032.006/1280 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2562
7453 ลย 0032.006/1279 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 17 เมษายน 2562
7452 ลย 76702/198 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ของ นางสาวศิริพร ภูชมศรี 11 เมษายน 2562
7451 ลย 76702/197 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ของ นางสาวศิริพร ภูชมศรี 11 เมษายน 2562
7450 ลย 76704/196 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระพุทะเมตตาบนยอดภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 เมษายน 2562
7449 ลย52002/970 จัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 เมษายน 2562
7448 ลย52001/969 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 11 เมษายน 2562
7447 ลย52001/968 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 เมษายน 2562
7446 ลย52001/967 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 เมษายน 2562
7445 ลย52001/966 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 เมษายน 2562
7444 ลย77202/188 แจ้งลงนามในสัญญา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้อมคับ หมู่ 2 11 เมษายน 2562
7443 ลย77202/187 แจ้งลงนามในสัญญา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาโปร่ง หมู่ 2 11 เมษายน 2562
7442 ลย71202/274 แจ้งครบกำหนดสัญญาจ้าง 11 เมษายน 2562
7441 ลย 78101/175 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 เมษายน 2562
7440 ลย 78101/174 หนังสือรับรองบุคคล นายเกรียงไกร กันหาวรรณะ 11 เมษายน 2562
7439 ลย 79101/200 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 11 เมษายน 2562
7438 ลย52002/963 จัดส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 10 เมษายน 2562
7437 ลย75401/9 การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 1 เมษายน 2562
7436 ลย 75001/97 การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 10 เมษายน 2562
7435 ลย 78101/173 แจ้งไฟไหม้สวนยางพารา 10 เมษายน 2562
7434 ลย52004/961 เชิญประชุม 10 เมษายน 2562
7433 ลย75401/69 สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อการโอนพนักงานส่วนตำบล 10 เมษายน 2562
7432 ลย 75001/108 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 เมษายน 2562
7431 ลย 75001/108 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 เมษายน 2562
7430 ลย 75001/105 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 10 เมษายน 2562
7429 ลย 71301.4/450 รายงานการจัดสวัสดิการของกองทุนธนาคารขยะ 10 เมษายน 2562
7428 ลย77202/183 ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 10 เมษายน 2562
7427 ลย 0032.015/1235 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มค่าพาหนะบุคคลภายนอกและค่าสมนาคุณวิทยากร 10 เมษายน 2562
7426 ลย 0032.015/1233 ส่งหลักฐานเพ่ิือประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 10 เมษายน 2562
7425 ลย 78101/172 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ5 10 เมษายน 2562
7424 ลย77202/181 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562(ไตรมาส 3 เดือน เมษายน -มิถุนายน 2562) 10 เมษายน 2562
7423 ลย77202/180 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี มกราคม 2561 10 เมษายน 2562
7422 ลย 78101/171 หนังสือรับรองบุคคล 10 เมษายน 2562
7421 ลย 79102/196 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 9 เมษายน 2562
7420 ลย 79102/195 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 9 เมษายน 2562
7419 ลย 79102/194 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 9 เมษายน 2562
7418 ลย 78101/170 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษี 9 เมษายน 2562
7417 ลย52001/955 รายงานการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 9 เมษายน 2562
7416 ลย 78101/169 ขออนุญาตต่อทะเบียนและขอยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 9 เมษายน 2562
7415 ลย 78101/168 รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประงค์(Smart Reader) 9 เมษายน 2562
7414 ลย52001/954 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 เมษายน 2562
7413 ลย52001/953 ส่งเอกสารเพื่อประกอบการทบทวนวงเงินสินเชื่อประจำปี ๒๕๖๒ 9 เมษายน 2562
7412 ลย52001/952 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 9 เมษายน 2562
7411 ลย75401/66 รายงานผลการดำเนินงานสร้างพื้นที่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2 4 เมษายน 2562
7410 ลย 79301/140 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์เพื่อนำไว้ประจำศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖2 9 เมษายน 2562
7409 ลย 76701/188 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน 2562
7408 ลย 76701/187 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและเเมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies one data (ระบบ Thai Rabies Net) 9 เมษายน 2562
7407 ลย52006/950 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 9 เมษายน 2562
7406 ลย52006/949 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 9 เมษายน 2562
7405 ลย52006/948 การจดทะเบียนพาณิชย์ 9 เมษายน 2562
7404 ลย 0032.006/1213 ขออนุมัติซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 5 เมษายน 2562
7403 ลย 78101/167 ขอเชิญเป็นวิทยากร 5 เมษายน 2562
7402 ลย75401/60 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การปกครองท้องถิ่น 4 มีนาคม 2562
7401 ลย52001/947 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 เมษายน 2562
7400 ลย52001/946 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ 5 เมษายน 2562
7399 ลย 78101/166 การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 เมษายน 2562
7398 ลย 78101/165 รายงานการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.(เพิ่มเติม) 5 เมษายน 2562
7397 ลย52004/944 ระงับการใช้อาคาร (ค.4) 5 เมษายน 2562
7396 ลย52004/943 คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคาร (ค.3) 5 เมษายน 2562
7395 ลย52004/942 การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของ อปท.ในการรับมอบอำนาจ "เจ้าท่า" 5 เมษายน 2562
7394 ลย 0032.006/1201 ขอสนับสนุนวิทยากร 5 เมษายน 2562
7393 ลย52002/939 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 เมษายน 2562
7392 ลย52002/937 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 เมษายน 2562
7391 ลย 76703/184 การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ “เจ้าท่า”ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2556 5 เมษายน 2562
7390 ลย 0034/245 แต่งตั้งครูโรงเรียน 4 เมษายน 2562
7389 ลย 0032.003/1183 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 4 เมษายน 2562
7388 ลย52004/934 เร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เจริญรัฐ ซ.1) 4 เมษายน 2562
7387 ลย 0032.010/1181 ส่งรายงานการบังคับใช้กฎหมาย 4 เมษายน 2562
7386 ลย 0034/244 แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน 4 เมษายน 2562
7385 ลย52001/933 รายงานการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติพนักงานเทศบาล 4 เมษายน 2562
7384 ลย52002/932 จัดส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 4 เมษายน 2562
7383 ลย 0023.14/660 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 เมษายน 2562
7382 ลย52004/930 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบความแน่นของดิน 4 เมษายน 2562
7381 ลย 75001/94 ส่งแบบรายงายข้อมูล โครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (เพิ่มเติม) 4 เมษายน 2562
7380 ลย52001/929 ขอเชิยประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4 เมษายน 2562
7379 ลย 78101/164 แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 เมษายน 2562
7378 ลย 78101/163 ขอยอด Statement 4 เมษายน 2562
7377 ลย52001/927 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ดูแลนักท่องเที่ยวในงานสงกรานต์ 4 เมษายน 2562
7376 ลย52001/926 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณสถานที่จัดงาน 4 เมษายน 2562
7375 ลย 0032.006/1178 เลื่อนข้าราชการ 3 เมษายน 2562
7374 ลย 0032.006/1177 การประเมินบุคคลและผลงาน 3 เมษายน 2562
7373 ลย 78101/162 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 3 เมษายน 2562
7372 ลย 78101/161 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 3 เมษายน 2562
7371 ลย 78101/160 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 3 เมษายน 2562
7370 ลย 78101/159 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อถล. 3 เมษายน 2562
7369 ลย71202/248 แจ้งลงนามในสัญญา 3 เมษายน 2562
7368 ลย71202/247 แจ้งลงนามในสัญญา 3 เมษายน 2562
7367 ลย 79102/189 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านผามุม หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 3 เมษายน 2562
7366 ลย 79102/188 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองหินใหญ่ บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ ๔ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 3 เมษายน 2562
7365 ลย72501.2/182 ขอจดทะเบียนรถใหม่ ขอยกเว้นภาษี รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและค่าธรรมเนียมต่างๆพร้อมทั้งรับรองเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3 เมษายน 2562
7364 ลย52001/918 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 3 เมษายน 2562
7363 ลย 76703/180 ส่งแบบรายงานข้อมูลโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 3 เมษายน 2562
7362 ลย52001/917 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 เมษายน 2562
7361 ลย52001/916 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 3 เมษายน 2562
7360 ลย52001/915 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 เมษายน 2562
7359 ลย 0032.007/1171 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา 3 เมษายน 2562
7358 ลย52001/913 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิเศษ ฯ 3 เมษายน 2562
7357 ลย52003/912 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 3 เมษายน 2562
7356 ลย 76702/175 ส่งใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 3 เมษายน 2562
7355 ลย 79102/187 แจ้งรับเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสานประเพณีแห่พระใหย่ในวันปีใหม่ไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 3 เมษายน 2562
7354 ลย72501.2/180 ขอประกอบการและบรรจุรถใหม่ เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย พร้อมทั้งรับรองเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3 เมษายน 2562
7353 ลย52005/911 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานประเพณีสงกราต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 3 เมษายน 2562
7352 ลย 0032.001.1/1151 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(4 เม.ย.62) 3 เมษายน 2562
7351 ลย52003/909 การดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 3 เมษายน 2562
7350 ลย 0618/647 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าปู่ภูกระดึง 2 เมษายน 2562
7349 ลย52001/908 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 2 เมษายน 2562
7348 ลย52004/907 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยธนวันแมนชั่น) 2 เมษายน 2562
7347 ลย52003/905 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (เครื่อง ULV) 2 เมษายน 2562
7346 ลย52003/903 ขอให้คืนเงินจ่ายโครงการปีงบประมาณ 2561 2 เมษายน 2562
7345 ลย 78101/158 หนังสือรับรองบุคคล 2 เมษายน 2562
7344 ลย52001/901 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 เมษายน 2562
7343 ลย77202/172 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 เมษายน 2562
7342 ลย77202/170 ส่งแบบรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562 2 เมษายน 2562
7341 ลย 78101/157 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 เมษายน 2562
7340 ลย 78101/156 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 เมษายน 2562
7339 ลย71202/240 แจ้งลงนามในสัญญา 2 เมษายน 2562
7338 ลย 78101/155 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 1 เมษายน 2562
7337 ลย 75001/95 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ 1 เมษายน 2562
7336 ลย52001/885 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 เมษายน 2562
7335 ลย52006/884 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 1 เมษายน 2562
7334 ลย 0032.007/1129 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 1 เมษายน 2562
7333 ลย52006/882 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 1 เมษายน 2562
7332 ลย52001/881 การรับโอนพนักงานเทศบาล 1 เมษายน 2562
7331 ลย52001/880 พนักงานเทศบาลขอโอน 1 เมษายน 2562
7330 ลย52001/879 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 1 เมษายน 2562
7329 ลย 75001/94 ส่งแบบรายงายข้อมูล โครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 1 เมษายน 2562
7328 ลย52001/878 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 เมษายน 2562
7327 ลย 75001/73 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัยพายุลูกเห็บ) 1 เมษายน 2562
7326 ลย77202/167 ขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 1 เมษายน 2562
7325 ลย 79301/116 ส่งประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ด(e-bidding) 1 เมษายน 2562
7324 ลย 79301/115 ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 เมษายน 2562
7323 ลย52001/871 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 29 มีนาคม 2562
7322 ลย52004/870 แจ้งโคมไฟฟ้าชำรุด 29 มีนาคม 2562
7321 ลย52001/869 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 29 มีนาคม 2562
7320 ลย 0032.001.2/1111 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม) 29 มีนาคม 2562
7319 ลย52001/868 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 29 มีนาคม 2562
7318 ลย52001/865 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 29 มีนาคม 2562
7317 ลย 78101/154 การจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี พ.ศ. 2561 29 มีนาคม 2562
7316 ลย52003/864 ขอความอนุเคราะห์กรรมการประกวดการจัดมหกรรมและประกวดอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 29 มีนาคม 2562
7315 ลย52003/863 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมืองเลย 29 มีนาคม 2562
7314 ลย52003/862 การดำเนินโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 29 มีนาคม 2562
7313 ลย 76701/163 เเจ้งให้มารายงานตัว 29 มีนาคม 2562
7312 ลย52006/861 ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลย 29 มีนาคม 2562
7311 ลย52006/859 การจดทะเบียนพาณิชย์ 29 มีนาคม 2562
7310 ลย52006/858 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 29 มีนาคม 2562
7309 ลย 0023.3/160 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มีนาคม 2562
7308 ลย52006/857 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 29 มีนาคม 2562
7307 ลย 0032.001.1/1107 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(2 เม.ย.62) 29 มีนาคม 2562
7306 ลย 0032.001.1/1106 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(2 เม.ย.62) 29 มีนาคม 2562
7305 ลย 78101/153 หนังสือรับรองบุคคล 29 มีนาคม 2562
7304 ลย 78101/152 หนังสือรับรองบุคคล 29 มีนาคม 2562
7303 ลย 78101/151 หนังสือรับรองบุคคล 29 มีนาคม 2562
7302 ลย 0032.201.1.01/1359 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มีนาคม 2562
7301 ลย 0032.201.1.01/1358 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มีนาคม 2562
7300 ลย 0032.010/1102 ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเวชปฏิบัติคอบรัว 28 มีนาคม 2562
7299 ลย 0023.14/590 ขอส่งคืนงบประมาณโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 28 มีนาคม 2562
7298 ลย52002/850 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 28 มีนาคม 2562
7297 ลย 0032.006/1092 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 28 มีนาคม 2562
7296 ลย71202/237 ขอส่งแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 28 มีนาคม 2562
7295 ลย 72501.1/172 แจ้งรายชื่อนายทะเบียน เพื่อกำหนด Username/Password สำหรับโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ 28 มีนาคม 2562
7294 มท 5308.4/ลย/14 ตอบรับ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 มีนาคม 2562
7293 ลย 78101/150 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 28 มีนาคม 2562
7292 ลย 0023.14/583 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 28 มีนาคม 2562
7291 ลย 0032.006/1089 เลื่อนข้าราชการ 27 มีนาคม 2562
7290 ลย 0032.006/1086 เลื่อนข้าราชการ 27 มีนาคม 2562
7289 ลย 0023.14/578 ารกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นอย่างเคร่งครัด 27 มีนาคม 2562
7288 ลย 0023.14/576 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 27 มีนาคม 2562
7287 ลย 0023.14/575 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 27 มีนาคม 2562
7286 ลย 0023.14/574 ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเเก้ไขเพิ่มเติม 27 มีนาคม 2562
7285 ลย 79002/102 สำเนาหลักฐานการหักค่าหุ้นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู-บุคลากร อปท.เลย จำกัด 27 มีนาคม 2562
7284 ลย52003/846 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณร้านเคมีภัณฑ์ 27 มีนาคม 2562
7283 ลย52001/845 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 27 มีนาคม 2562
7282 ลย52001/844 ขอควาทเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 27 มีนาคม 2562
7281 ลย52003/842 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณร้านเคมีภัณฑ์ 27 มีนาคม 2562
7280 ลย 79102/170 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 27 มีนาคม 2562
7279 ลย52003/839 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 27 มีนาคม 2562
7278 ลย52003/838 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 27 มีนาคม 2562
7277 ลย52003/837 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 27 มีนาคม 2562
7276 ลย 0032.015/1084 ขอ Username/Password สำหรับระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลฯ 27 มีนาคม 2562
7275 ลย 72501.1/170 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถุกคุมความประพฤติ(นายพรศักดิ์ สีระวัลย์) 27 มีนาคม 2562
7274 ลย.72704//107 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันผู้สุงอายุ ประจำปี 2562 และเชิญเข้าร่วมงาน 27 มีนาคม 2562
7273 ลย 0032.001.3/1083 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 27 มีนาคม 2562
7272 ลย52001/836 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 27 มีนาคม 2562
7271 ลย52001/835 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 มีนาคม 2562
7270 ลย 78101/149 สอบถามตำแหน่งว่างและขอโอน(ย้าย) 27 มีนาคม 2562
7269 ลย 78101/148 หนังสือยินยอมการโอน 27 มีนาคม 2562
7268 ลย 78101/147 หนังสือรับรองบุคคล 27 มีนาคม 2562
7267 ลย 74001//10 ขอแจ้งถนนเชิงราบสะพานข้ามแม่น้ำเลยสะพานนาดินดำ-ห้วยน้ำอุ่น 15 มีนาคม 2562
7266 ลย71202/234 แจ้งลงนามในสัญญา 26 มีนาคม 2562
7265 ลย52001/829 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 มีนาคม 2562
7264 ลย 0032.007/1076 ขอให้ประชาสัมพันธ์โรคที่เกิดในฤดูร้อน 26 มีนาคม 2562
7263 ลย 75001/72 ขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 26 มีนาคม 2562
7262 ลย 0023.5/154 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 62 ม.7 - ม.8 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน 26 มีนาคม 2562
7261 ลย 79301/112 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหินแลบ 26 มีนาคม 2562
7260 ลย 78101/146 แจ้งเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน 26 มีนาคม 2562
7259 ลย77202/160 แจ้งลงนามในสัญญา ต่อเติมถนนคสล. ซอยราตรี 2 หมู่ 8 26 มีนาคม 2562
7258 ลย 78101/145 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 26 มีนาคม 2562
7257 ลย 78101/144 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 26 มีนาคม 2562
7256 ลย 78101/143 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 มีนาคม 2562
7255 ลย 78101/142 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 มีนาคม 2562
7254 ลย 78101/141 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562
7253 ลย 78101/140 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าชเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปือก ลดโลกร้อนของ อปท 26 มีนาคม 2562
7252 ลย 78101/139 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าชเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปือก ลดโลกร้อนของ อปท 26 มีนาคม 2562
7251 ลย 78101/138 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล 26 มีนาคม 2562
7250 ลย 0032.006/1070 ส่งแจ้งแก้ไขผลงานวิชาการสายงานนักรังสีการแพทย์ (เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง) 26 มีนาคม 2562
7249 ลย 78101/137 ชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป 26 มีนาคม 2562
7248 ลย 78101/136 ขอยอด Statement 26 มีนาคม 2562
7247 ลย 0023.14/564 ขอเปลี่ยนเช็ค 25 มีนาคม 2562
7246 ลย77202/159 แจ้งลงนามในสัญญา ต่อเติมถนนคสล. ซอยกม.0 หมู่ 8 25 มีนาคม 2562
7245 ลย77202/158 แจ้งลงนามในสัญญา ต่อเติมถนนคสล. ซอยโรงเรียนเจริญสว่าง หมู่ 8 25 มีนาคม 2562
7244 ลย 79301/111 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 25 มีนาคม 2562
7243 ลย 0032.003/1064 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 25 มีนาคม 2562
7242 ลย71202/229 แจ้งลงนามในสัญญา 25 มีนาคม 2562
7241 ลย 78101/135 ขอส่งแบบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำรุนแรงต่อเด็กพิการ 25 มีนาคม 2562
7240 ลย71202/220 ขอเชิญชี้แจงแสดงหลักฐานยืนยันการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย-ถ.๑๔-๐๐๒ สายภูกระแต-หนองบอน(ตอนที่๑) หมู่ที่๔ และหมู่ที่๑๖ บ้านขอนแก่นและบ้านขอนแก่นสามัคคี 25 มีนาคม 2562
7239 ลย 0032.007/1052 ขอเชิญเป็นวิทยากร 22 มีนาคม 2562
7238 ลย52001/810 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 มีนาคม 2562
7237 ลย77202/148 จ่ายชำระเงินค่าแบบพิมพ์ 22 มีนาคม 2562
7236 ลย 0032.003/1043 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดประชุม 22 มีนาคม 2562
7235 ลย 0032.003/1042 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดประชุม 22 มีนาคม 2562
7234 ลย 0032.001.3/1039 ขอเอกสารเพิ่มเติม 22 มีนาคม 2562
7233 ลย52003/801 ขอความอนุเคราะห์วงโปงลางแสดงในงานมหกรรม "ปิดเทอมสร้างสรรค์ มันแบบวัยจิ้น..ฟิตแบบไทบ้าน" 22 มีนาคม 2562
7232 ลย 0023.14/536 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกัน 21 มีนาคม 2562
7231 ลย 0023.3/138 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 มีนาคม 2562
7230 ลย 79002/92 ขอส่งแบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 มีนาคม 2562
7229 ลย 76702/156 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 21 มีนาคม 2562
7228 ลย 78101/134 หนังสือรับรองเงินเดือน 21 มีนาคม 2562
7227 ลย 78101/133 หนังสือรับรองเงินเดือน 21 มีนาคม 2562
7226 ลย 78101/132 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 21 มีนาคม 2562
7225 ลย 78101/131 ขอส่งรายชื่อและแบบสำรวจข้อมูลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 21 มีนาคม 2562
7224 ลย 79102/154 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 มีนาคม 2562
7223 ลย 79102/153 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 มีนาคม 2562
7222 ลย 0023.14/534 ขออนุญาตลากิตส่วนตัวของนางสุภาพร นนท์คำจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม 21 มีนาคม 2562
7221 ลย 52207/469 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 21 มีนาคม 2562
7220 ลย77202/145 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 21 มีนาคม 2562
7219 ลย52001/799 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 21 มีนาคม 2562
7218 ลย 78101/130 รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประงค์(Smart Reader) 21 มีนาคม 2562
7217 ลย 78101/129 ยินดีรับโอน (ย้าย) 21 มีนาคม 2562
7216 ลย 79102/150 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 21 มีนาคม 2562
7215 ลย 79102/149 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562
7214 ลย 79102/148 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562
7213 ลย 0032.001.3/1014 ขอเอกสารเพิ่มเติม 20 มีนาคม 2562
7212 ลย 0032.001.3/1013 ขอเอกสารเพิ่มเติม 20 มีนาคม 2562
7211 ลย52003/796 ขอเชิญเป็นวิทยากร 20 มีนาคม 2562
7210 ลย52003/795 ขอสนับสนุนวิทยากร 20 มีนาคม 2562
7209 ลย52001/786 ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาสีฟ้า (หน้า ททท.) 20 มีนาคม 2562
7208 ลย71202/213 แจ้งลงนามในสัญญา 20 มีนาคม 2562
7207 ลย 0032.007/1004 การคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ ปีงบประมาณ 2562 20 มีนาคม 2562
7206 ลย52001/785 ตอบรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 20 มีนาคม 2562
7205 ลย 0032.003/1002 ขอขยายเวลาการสนับสนุนค่าฟอกไตในผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 20 มีนาคม 2562
7204 ลย 0032.007/1001 ขอให้รายงานข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 20 มีนาคม 2562
7203 ลย 78101/128 ส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 20 มีนาคม 2562
7202 ลย52001/775 การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลอมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพรมราชาภิเษก 20 มีนาคม 2562
7201 ลย 75001/71 การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 20 มีนาคม 2562
7200 ลย 78101/127 ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ งวด 2 ปีงบ 2562 20 มีนาคม 2562
7199 ลย52006/773 ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 19 มีนาคม 2562
7198 ลย 78101/126 เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 19 มีนาคม 2562
7197 ลย 78101/125 การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ประจำงบประมาณ 2562 19 มีนาคม 2562
7196 ลย 78101/124 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิไลรัตน์ ศรีละ 19 มีนาคม 2562
7195 ลย 78101/123 ขอยอด Statement 19 มีนาคม 2562
7194 ลย 78101/122 แจ้งราษฎรประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) 19 มีนาคม 2562
7193 ลย 78101/121 แจ้งราษฎรประสบภัยพิบัติ 19 มีนาคม 2562
7192 ลย72501.3/150 การยินยอมให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 มีนาคม 2562
7191 ลย52004/770 ขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบชั้นดิน (แปลงสะพานแขวนหน้าเทศบาลเมืองเลย) 19 มีนาคม 2562
7190 ลย72501.3/149 ส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อรับคัดเลือกเป็นผู้พิจารณาโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 19 มีนาคม 2562
7189 ลย71202/212 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 19 มีนาคม 2562
7188 ลย52001/769 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 มีนาคม 2562
7187 ลย52001/767 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์กำลังพล ฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 19 มีนาคม 2562
7186 ลย52001/766 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์กำลังพล ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 19 มีนาคม 2562
7185 ลย52001/765 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์เครื่องจักร ร่วมกิจกรรมโอกาสพิเศษฯ 19 มีนาคม 2562
7184 ลย 0032.006/993 การประเมินบุคคลและผลงาน 19 มีนาคม 2562
7183 ลย52002/764 ขอจัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 19 มีนาคม 2562
7182 ลย 0023.14/533 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด-เทศบาล-และเมืองพัทยา 19 มีนาคม 2562
7181 ลย 0032.010/987 ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 19 มีนาคม 2562
7180 ลย52002/763 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 19 มีนาคม 2562
7179 ลย52001/762 ขอเชิญร่วมกิจกรรรมและความอนุเคราะห์นักโทษชั้นเยี่ยม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษ ฯ 19 มีนาคม 2562
7178 ลย 0032.007/985 ขออนุมัติโครงการ 19 มีนาคม 2562
7177 ลย52001/761 ขอเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์เครื่องจักรขนาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษ ฯ 19 มีนาคม 2562
7176 ลย 0032.001.2/983 ส่งใบเสร็จ 19 มีนาคม 2562
7175 ลย 72501.1/147 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 19 มีนาคม 2562
7174 ลย 0032.003/982 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 19 มีนาคม 2562
7173 ลย 0032.003/981 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 19 มีนาคม 2562
7172 ลย 78101/120 สำรวจและรายข้อมูลการจัดทำ"ธนาคารคัดแยกขยะ"ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการ 19 มีนาคม 2562
7171 ลย 78101/119 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ ) 19 มีนาคม 2562
7170 ลย52002/758 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 19 มีนาคม 2562
7169 ลย52002/752 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 19 มีนาคม 2562
7168 ลย52002/751 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 19 มีนาคม 2562
7167 ลย52002/750 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 19 มีนาคม 2562
7166 ลย52002/748 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 19 มีนาคม 2562
7165 ลย 0032.015/978 สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของนายทะเบียนจังหวัด ปี 2562 รอบ 6 เดือน 19 มีนาคม 2562
7164 ลย 79102/146 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 19 มีนาคม 2562
7163 ลย 0032/975 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(25 มี.ค.62) 18 มีนาคม 2562
7162 ลย 0032.015/974 ขอส่งบุคลากรแพทย์แผนไทยใหม่ ปีงบ 2562 ฝึกประสบการณ์ 18 มีนาคม 2562
7161 ลย52003/744 การดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 18 มีนาคม 2562
7160 ลย52003/743 การดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 18 มีนาคม 2562
7159 ลย52003/742 การดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 18 มีนาคม 2562
7158 ลย52003/741 ขอคงามอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจสถานที่จำหน่ายและสะสมก๊าซหุงต้ม 18 มีนาคม 2562
7157 ลย52002/740 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษีรถใหม่ 18 มีนาคม 2562
7156 ลย52002/739 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 18 มีนาคม 2562
7155 ลย 78101/118 หนังสือรับรองเงินเดือน นายเฟือง เขาลาด 18 มีนาคม 2562
7154 ลย52002/738 โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7153 ลย52003/736 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7152 ลย52003/733 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7151 ลย52003/732 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7150 ลย52002/729 โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7149 ลย52002/728 โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7148 ลย52006/727 ขอขอบคุณ 18 มีนาคม 2562
7147 ลย52002/726 โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7146 ลย52002/725 โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7145 ลย52003/724 ร้องเรียนการใช้เสียงดังของห้องซ้อมดนตรี 18 มีนาคม 2562
7144 ลย52003/723 ร้องเรียนการใช้เสียงดังของห้องซ้อมดนตรี 18 มีนาคม 2562
7143 ลย 0032.001.3/966 ส่งมอบงานในหน้าที่ปฏิบัติ 18 มีนาคม 2562
7142 ลย52001/721 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 มีนาคม 2562
7141 ลย52001/720 ส่งตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ 15 มีนาคม 2562
7140 ลย 0032.007/964 ขอสนับสนุนวิทยากร 15 มีนาคม 2562
7139 ลย 76703/152 มาตรฐานการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 15 มีนาคม 2562
7138 ลย52006/718 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 มีนาคม 2562
7137 ลย52003/717 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 15 มีนาคม 2562
7136 ลย 0032.007/945 ขอสนับสนุนบุคลกรและรถยนต์ราชการ 14 มีนาคม 2562
7135 76201.1/35 อนุญาติให้ข้าราชการในสังกัดไปช่วยปฏิบัติราชการ 1 มีนาคม 2562
7134 ลย52001/716 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 14 มีนาคม 2562
7133 ลย52001/714 ขอลนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 14 มีนาคม 2562
7132 ลย52001/713 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย 14 มีนาคม 2562
7131 ลย 72401/206 การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน 14 มีนาคม 2562
7130 ลย52001/712 การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ทั่่วประเทศ 14 มีนาคม 2562
7129 ลย 78101/117 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมเดินรณรงค์ โครงการลดละเลิกสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 14 มีนาคม 2562
7128 ลย 72501.1/144 ส่งรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 14 มีนาคม 2562
7127 ลย77202/135 ขอส่งคืนใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย 14 มีนาคม 2562
7126 ลย52003/711 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 มีนาคม 2562
7125 ลย52003/710 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ 14 มีนาคม 2562
7124 ลย52003/709 การพัฒนาและขัยเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 มีนาคม 2562
7123 ลย52003/708 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 14 มีนาคม 2562
7122 ลย52003/707 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 14 มีนาคม 2562
7121 ลย52003/706 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 14 มีนาคม 2562
7120 ลย52003/705 ขอเฃิญร่วมโครงการ "สำนักงานปลอกขยะ" เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 14 มีนาคม 2562
7119 ลย71202/203 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7118 ลย71202/202 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7117 ลย71202/201 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7116 ลย71202/200 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7115 ลย71202/199 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7114 ลย71202/198 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา 13 มีนาคม 2562
7113 ลย 79102/143 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7112 ลย 79102/142 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7111 ลย 79102/141 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7110 ลย 79102/140 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7109 ลย 73201/180 ขอส่งแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน (มฝ.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มีนาคม 2562
7108 ลย 79102/139 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7107 ลย 79102/138 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7106 ลย 73201/179 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 13 มีนาคม 2562
7105 ลย 73201/177 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มีนาคม 2562
7104 ลย 0032.001.1/920 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(15 มี.ค.62) 13 มีนาคม 2562
7103 ลย 0032.007/919 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 13 มีนาคม 2562
7102 76201.1/171 ขอส่งประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 12 มีนาคม 2562
7101 ลย 72501.1/143 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(กรณีไม่มาทำงานบริการสังคม นายสภายุทธ วงษ์ลา) 13 มีนาคม 2562
7100 ลย 72501.1/142 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(กรณีไม่มาทำงานบริการสังคม นายธนวัฒน์ กองตรี) 13 มีนาคม 2562
7099 ลย 78101/116 ชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป เลขที่ 110/2562 13 มีนาคม 2562
7098 ลย52002/701 ขอแก้ไขงบทรัพย์สินและรายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน 13 มีนาคม 2562
7097 ลย52002/700 ขอแก้ไขงบทรัพย์สินและรายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน 13 มีนาคม 2562
7096 ลย 78101/115 ขอส่งประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 13 มีนาคม 2562
7095 ลย52004/699 ขอความอนุเคราะห์สำรวจปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนเลย-ห้วยพอด 13 มีนาคม 2562
7094 ลย52004/698 ขอความอนุเคราะห์ยืมธรรมาสน์ 13 มีนาคม 2562
7093 ลย 52401/178 ส่งประกาศขอโอนงบประมาณรายจ่าย (ครั้่งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มีนาคม 2562
7092 ลย52001/697 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 มีนาคม 2562
7091 ลย52001/696 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 13 มีนาคม 2562
7090 ลย52001/695 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 มีนาคม 2562
7089 ลย52001/694 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 มีนาคม 2562
7088 ลย52002/693 การตรวจสอบข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 13 มีนาคม 2562
7087 ลย 0032.001.2/914 ส่งคืนเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 13 มีนาคม 2562
7086 ลย52003/689 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 12 มีนาคม 2562
7085 ลย 76701/147 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะเปียกใพื้นที่ 12 มีนาคม 2562
7084 ลย71202/193 แจ้งลงนามในสัญญา 12 มีนาคม 2562
7083 ลย71201/192 การขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ 12 มีนาคม 2562
7082 ลย52002/684 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 มีนาคม 2562
7081 ลย 53104/190 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 12 มีนาคม 2562
7080 ลย 53104/189 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 12 มีนาคม 2562
7079 ลย 53104/188 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 12 มีนาคม 2562
7078 ลย 53104/187 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลันลักษณ์ อัครราชกุมารี 12 มีนาคม 2562
7077 ลย 0034/179 ส่งแบบสรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 12 มีนาคม 2562
7076 ลย52001/680 ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขคำสั่งให้โอนพนักงานเทศบาล 12 มีนาคม 2562
7075 ลย 78101/114 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ4 12 มีนาคม 2562
7074 ลย 78101/113 ขอเชิญเป็นวิทยากร 11 มีนาคม 2562
7073 ลย 53104/183 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการ "แยกก่อนทิ้ง") เทศบาลตำบลนาด้วง ประจำปี ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2562
7072 ลย 53104/182 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการ "แยกก่อนทิ้ง") เทศบาลตำบลนาด้วง ประจำปี ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2562
7071 ลย 53104/181 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการ "แยกก่อนทิ้ง") เทศบาลตำบลนาด้วง ประจำปี ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2562
7070 ลย 53104/180 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการ "แยกก่อนทิ้ง") เทศบาลตำบลนาด้วง ประจำปี ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2562
7069 ลย 53104/179 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปี ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2562
7068 ลย 78101/112 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อถล. 11 มีนาคม 2562
7067 ลย 78101/111 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อถล. 11 มีนาคม 2562
7066 ลย 78101/110 ขอส่งเอกสารเงินกู้ฉุกเฉินเพิ่มเติม 11 มีนาคม 2562
7065 ลย 78101/109 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารว่าง 11 มีนาคม 2562
7064 ลย 78101/108 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 11 มีนาคม 2562
7063 ลย 78101/107 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 มีนาคม 2562
7062 ลย75401/50 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 4 มีนาคม 2562
7061 ลย71202/185 แจ้งลงนามในสัญญา ครั้งสุดท้าย 11 มีนาคม 2562
7060 ลย71202/184 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มีนาคม 2562
7059 ลย52001/662 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 มีนาคม 2562
7058 ลย 0032.001.3/852 ปิดประกาศประกวดราคา 8 มีนาคม 2562
7057 ลย 0032.001.3/851 การลงประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ทางเว็บไซตืของกรมบัญชีกลางและของส่วนราชการ 8 มีนาคม 2562
7056 ลย 0032.001.3/850 การปิดประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 8 มีนาคม 2562
7055 ลย 0032.001.3/849 การประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 8 มีนาคม 2562
7054 ลย52006/659 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 8 มีนาคม 2562
7053 ลย52006/658 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 8 มีนาคม 2562
7052 ลย 79102/123 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 8 มีนาคม 2562
7051 ลย 0032.001.3/845 รายงานขอซื้อขอจ้าง 7 มีนาคม 2562
7050 ลย52001/657 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 7 มีนาคม 2562
7049 ลย 75001/70 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 มีนาคม 2562
7048 ลย71202/182 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 มีนาคม 2562
7047 73204/157 ข้อมูลรายรับ รายจ่ายจริง 7 มีนาคม 2562
7046 ลย 76701/143 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562
7045 73205/156 รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 7 มีนาคม 2562
7044 ลย52003/655 กิจกรรมโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี 2562 7 มีนาคม 2562
7043 ลย 75001/64 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 7 มีนาคม 2562
7042 ลย 0032.003/834 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกเลือดผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 7 มีนาคม 2562
7041 ลย 75001/65 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 7 มีนาคม 2562
7040 ลย71202/180 แจ้งลงนามในสัญญา 7 มีนาคม 2562
7039 ลย 76701/140 ร่วมเป็นกรรมการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง 7 มีนาคม 2562
7038 ลย 0023.14/451 การเร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 มีนาคม 2562
7037 ลย 79102/121 ส่งรายงานทางการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 มีนาคม 2562
7036 ลย 72501.1/134 รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 6 มีนาคม 2562
7035 ลย52004/648 ขออนุญาตใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถ.พิพัฒนมงคล ซ.1 6 มีนาคม 2562
7034 ลย 0032.006/824 ยืนยันความต้องการแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2563 6 มีนาคม 2562
7033 ลย52003/645 การจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 6 มีนาคม 2562
7032 ลย52003/644 การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 6 มีนาคม 2562
7031 ลย52003/643 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 6 มีนาคม 2562
7030 ลย52003/642 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 มีนาคม 2562
7029 ลย52003/641 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 6 มีนาคม 2562
7028 ลย52003/640 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 6 มีนาคม 2562
7027 ลย52003/639 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม 6 มีนาคม 2562
7026 ลย52003/638 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 มีนาคม 2562
7025 ลย71202/176 แจ้งลงนามในสัญญา 6 มีนาคม 2562
7024 ลย77202/129 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2562 จังหวัดเลย 6 มีนาคม 2562
7023 ลย77202/128 ขอ Statement เงินฝากธนาคาร 6 มีนาคม 2562
7022 ลย77202/127 ส่งแบบรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 6 มีนาคม 2562
7021 ลย77202/122 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) เดือน มีนาคม 2562 6 มีนาคม 2562
7020 ลย 0032.001.3/805 ปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 มีนาคม 2562
7019 ลย 0032.001.3/803 การลงประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 มีนาคม 2562
7018 ลย52001/634 ขอตรวจสอบและรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร 6 มีนาคม 2562
7017 ลย 0032.001.3/793 ขอลบข้อมูลการลงทะเบียนและแก้ไขรหัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 5 มีนาคม 2562
7016 ลย52001/633 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 5 มีนาคม 2562
7015 ลย52004/632 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าฯ บ้านมั่นคงฟากเลย,บ้านต้ิว 5 มีนาคม 2562
7014 ลย52001/630 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 มีนาคม 2562
7013 ลย52001/629 ขอควาทเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 5 มีนาคม 2562
7012 ลย 78101/105 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 5 มีนาคม 2562
7011 ลย52002/628 การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย 5 มีนาคม 2562
7010 ลย52002/626 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 มีนาคม 2562
7009 ลย 0032.001.3/787 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศฯ 5 มีนาคม 2562
7008 ลย52005/625 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาล 5 มีนาคม 2562
7007 ลย52005/624 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาล 5 มีนาคม 2562
7006 ลย 0032.001.3/780 ขอคืนหลักประกันสัญญา 5 มีนาคม 2562
7005 ลย 0023.14/420 รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 5 มีนาคม 2562
7004 ลย 0032.001.3/778 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 4 มีนาคม 2562
7003 ลย 78101/104 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 4 มีนาคม 2562
7002 ลย 78101/103 ชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป 4 มีนาคม 2562
7001 ลย 78101/102 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 มีนาคม 2562
7000 ลย 78101/101 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 4 มีนาคม 2562
6999 ลย 78101/100 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 4 มีนาคม 2562
6998 ลย 78101/99 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 4 มีนาคม 2562
6997 ลย 78101/98 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 4 มีนาคม 2562
6996 ลย52001/618 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 4 มีนาคม 2562
6995 ลย52001/617 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 4 มีนาคม 2562
6994 ลย52001/616 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 4 มีนาคม 2562
6993 ลย 0032.003/776 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 4 มีนาคม 2562
6992 ลย71202/170 แจ้งรายละเอียดกรณีราคากลางที่กำหนดแตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคาที่เห็นสมควร ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป 4 มีนาคม 2562
6991 ลย71202/169 แจ้งรายละเอียดกรณีราคากลางที่กำหนดแตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคาที่เห็นสมควร ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป 4 มีนาคม 2562
6990 ลย 0032.001.3/775 การปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 4 มีนาคม 2562
6989 ลย 0032.001.3/774 การลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 4 มีนาคม 2562
6988 ลย52003/613 สำรวจข้อมูลการศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 4 มีนาคม 2562
6987 ลย 76702/130 แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ 4 มีนาคม 2562
6986 ลย 76702/129 แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ 4 มีนาคม 2562
6985 ลย 0023.14/402 การับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล) 4 มีนาคม 2562
6984 ลย 78101/97 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 4 มีนาคม 2562
6983 ลย52003/609 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 4 มีนาคม 2562
6982 ลย52001/607 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 มีนาคม 2562
6981 ลย52001/606 ส่งข้อมูลเครดิตและใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 มีนาคม 2562
6980 ลย 78101/96 ขอยอด Statement 1 มีนาคม 2562
6979 ลย52001/603 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 มีนาคม 2562
6978 ลย 0032.015/737 ขออนุมัติจ้างจัดทำวัสดุส่ือประชาสัมพันธ์ 1 มีนาคม 2562
6977 ลย52001/591 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 1 มีนาคม 2562
6976 ลย 0023.3/110 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมิน คุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562
6975 ลย 78101/95 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 28 กุมภาพันธ์ 2562
6974 ลย 78101/94 ขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบลช่วยราชการ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6973 ลย52005/590 การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6972 ลย52008/589 ขอความช่วยเหลือซ่อมแซมถนน 28 กุมภาพันธ์ 2562
6971 ลย71202/167 แจ้งลงนามในสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2562
6970 ลย 76702/127 โอนเงินจ้างเหมา 28 กุมภาพันธ์ 2562
6969 ลย 76702/126 โอนเงินจ้างเหมา 28 กุมภาพันธ์ 2562
6968 ลย52005/588 ขอสำเนา statement 28 กุมภาพันธ์ 2562
6967 ลย52001/585 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6966 ลย 0034/159 เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6965 ลย 78101/93 โอน ย้าย และส่งตัวพนักงานส่วนตำบล 28 กุมภาพันธ์ 2562
6964 ลย 78101/92 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษี 28 กุมภาพันธ์ 2562
6963 ลย 78101/91 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
6962 ลย52002/584 ข้อหารือ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6961 ลย 0032.001.3/720 ปิดประกาศร่างประกาศซื้อ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6960 ลย 0032.001.3/719 การลงร่างประกาศซื้อ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6959 ลย 0032.001.3/718 การปิดประกาศราคากลาง 28 กุมภาพันธ์ 2562
6958 ลย 0032.001.3/717 การประกาศราคากลาง 28 กุมภาพันธ์ 2562
6957 ลย52002/583 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6956 ลย71201/166 การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
6955 ลย52006/582 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
6954 ลย77202/111 ขอยืมใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย 28 กุมภาพันธ์ 2562
6953 ลย52001/579 ตอบรับการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6952 ลย52006/578 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
6951 ลย52001/577 ตอบรับการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6950 ลย52006/576 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
6949 ลย52006/575 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
6948 ลย 0023.14/385 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 27 กุมภาพันธ์ 2562
6947 ลย52005/574 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2562
6946 ลย52005/573 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2562
6945 ลย 72501.1/110 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายคำปุน สนิทตรี) 27 กุมภาพันธ์ 2562
6944 ลย52004/565 ขอความอนุเคราะห์รถเครน 27 กุมภาพันธ์ 2562
6943 ลย 75001/62 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 กุมภาพันธ์ 2562
6942 ลย52005/562 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 27 กุมภาพันธ์ 2562
6941 ลย72501.3/108 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรับเรื่องร้องทุกข์จากนางสาวชาญนุช กุลจิตติธร 27 กุมภาพันธ์ 2562
6940 ลย72501.3/107 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฏร 27 กุมภาพันธ์ 2562
6939 ลย 0023.14/377 ขอเปลียนแปลงแก้ไขชื่อสนามกีฬาตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 26 กุมภาพันธ์ 2562
6938 ลย 0034/141 เสนอขอใบรับรองประกาศนียบัตร (นักธรรมชั้นเอก) 26 กุมภาพันธ์ 2562
6937 ลย52001/548 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 กุมภาพันธ์ 2562
6936 ลย 0032.015/662 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการรางวัล "เสม อวอร์ด" 26 กุมภาพันธ์ 2562
6935 ลย 78101/89 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
6934 ลย77202/104 แจ้งให้มาทำสัญญา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ90-004 สายห้วยหาม หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น 26 กุมภาพันธ์ 2562
6933 ลย 0032.003/653 การออกเยี่ยมเสริมพลังและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังดูแล ส่งต่อ ด้านพัฒนาการเด็ก วัณโรค และโรคเอดส์ 26 กุมภาพันธ์ 2562
6932 ลย 0032.001.3/652 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 26 กุมภาพันธ์ 2562
6931 ลย52004/546 ขอความอนุเคราะห์ชี้แนวท่อประปาและย้ายท่อประปา ระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 25 กุมภาพันธ์ 2562
6930 ลย 75001/60 การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562
6929 ลย52004/545 ขอความอนุเคราะห์ชี้แนวท่อประปาและย้ายท่อประปา คสล.ทางเข้าท.4 25 กุมภาพันธ์ 2562
6928 ลย52002/543 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเลย 25 กุมภาพันธ์ 2562
6927 ลย52004/542 ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวขาญด้านการบริหารจัดการน้ำ 25 กุมภาพันธ์ 2562
6926 ลย 79301/71 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านวังบอน 25 กุมภาพันธ์ 2562
6925 ลย 0034/138 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ 25 กุมภาพันธ์ 2562
6924 ลย 0032.015/648 ส่งข้อมูลสำรวจทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 25 กุมภาพันธ์ 2562
6923 ลย52001/538 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 25 กุมภาพันธ์ 2562
6922 ลย 78101/88 ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการปรับปรุงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 25 กุมภาพันธ์ 2562
6921 ลย 78101/87 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 25 กุมภาพันธ์ 2562
6920 ลย 76701/116 สำรวจข้อมูลศึกษางานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือด้านการจัดการสิ่งเเวดล้อม 25 กุมภาพันธ์ 2562
6919 ลย52004/536 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 25 กุมภาพันธ์ 2562
6918 ลย52004/534 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างรถบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตก ช่วงที่ 3 25 กุมภาพันธ์ 2562
6917 ลย52006/533 กำหนดการอบรม 25 กุมภาพันธ์ 2562
6916 ลย52006/532 กำหนดการอบรม 25 กุมภาพันธ์ 2562
6915 ลย 78101/86 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
6914 ลย52006/531 กำหนดการอบรม 25 กุมภาพันธ์ 2562
6913 ลย 78101/85 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
6912 ลย52006/530 เรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562
6911 ลย 0032.007/643 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2562
6910 ลย 0032.007/642 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2562
6909 ลย 0032.007/641 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2562
6908 ลย 0032.007/640 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2562
6907 ลย52006/528 เชิญประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2562
6906 ลย52001/527 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 22 กุมภาพันธ์ 2562
6905 ลย52006/526 เชิญเข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 22 กุมภาพันธ์ 2562
6904 ลย 0032.001.3/639 การพิจารณาข้อเสนอแนะวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน 22 กุมภาพันธ์ 2562
6903 ลย52004/525 การกำหนดราคากลางโครงกรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หอนาฬิการประจำเมืองวงเวียนเจริญรัฐ 22 กุมภาพันธ์ 2562
6902 ลย52002/524 ขอแก้ไขงบทรัพย์สิน รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน และรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข 22 กุมภาพันธ์ 2562
6901 ลย52002/523 ขอแก้ไขงบทรัพย์สิน รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน และรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข 22 กุมภาพันธ์ 2562
6900 ลย52001/522 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 กุมภาพันธ์ 2562
6899 ลย 78101/84 หนังสือรับรองเงินเดือน 22 กุมภาพันธ์ 2562
6898 ลย 76701/115 ส่งตัวผู้คุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 22 กุมภาพันธ์ 2562
6897 ลย 78101/83 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 22 กุมภาพันธ์ 2562
6896 ลย52005/520 การรับโอนข้าราชการครู 22 กุมภาพันธ์ 2562
6895 ลย52005/519 การรับโอนพนักงานครูเทศบาล 22 กุมภาพันธ์ 2562
6894 ลย 79102/99 ส่งเงินชำระหนี้ค่าแบบพิมพ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562
6893 ลย 0034/130 เสนอขอใบรับรองประกาศนียบัตร (นักธรรมชั้นตรี) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6892 ลย 76701/113 ารจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามเเนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 21 กุมภาพันธ์ 2562
6891 ลย77202/102 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน , ค่าตอบแทน เดือน กุมภาพันธ์ 2562) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6890 ลย77202/101 นำฝากธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
6889 ลย52003/517 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 21 กุมภาพันธ์ 2562
6888 ลย52003/516 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 21 กุมภาพันธ์ 2562
6887 ลย52003/515 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2562
6886 ลย52003/514 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2562
6885 ลย52003/513 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2562
6884 ลย71202/139 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับและครบกำหนดสัญญาจ้าง 21 กุมภาพันธ์ 2562
6883 ลย 75001/52 สำรวจข้อมูลการศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 21 กุมภาพันธ์ 2562
6882 ลย 0023.3/96 รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 กุมภาพันธ์ 2562
6881 ลย 76701/112 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง 21 กุมภาพันธ์ 2562
6880 ลย 76701/111 ส่งรายชื่อบุคลากร เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
6879 ลย52003/506 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6878 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/607 ขอส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 21 กุมภาพันธ์ 2562
6877 ลย52003/505 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6876 ลย 78101/82 ขอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้าน้ำประปา 21 กุมภาพันธ์ 2562
6875 ลย 78101/81 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 21 กุมภาพันธ์ 2562
6874 ลย 0032.003/606 ตอบรับการขอสนับสนุนที่ใช้ในหน่วยแพทย์พอ.สว. 21 กุมภาพันธ์ 2562
6873 ลย 79102/92 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 21 กุมภาพันธ์ 2562
6872 ลย 79102/91 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
6871 ลย 79102/90 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
6870 ลย 0032.003/602 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 21 กุมภาพันธ์ 2562
6869 ลย 78101/80 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6868 ลย 0032.001.2/601 ส่งแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2561 21 กุมภาพันธ์ 2562
6867 ลย52001/501 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2562
6866 ลย 78101/79 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6865 ลย 0023.14/345 สำรวจข้อมูลศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 20 กุมภาพันธ์ 2562
6864 ลย52006/500 รายงานการซ่อมแซมหอกระจายข่าว 20 กุมภาพันธ์ 2562
6863 ลย52001/499 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 กุมภาพันธ์ 2562
6862 ลย52001/498 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 20 กุมภาพันธ์ 2562
6861 ลย 78101/78 หนังสือรับรองบุคคล นายสุรชัย นิกรสุข 20 กุมภาพันธ์ 2562
6860 ลย 78101/77 หนังสือยินยอมการโอน (ผอ.ช่าง) 20 กุมภาพันธ์ 2562
6859 ลย72501.3/96 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 20 กุมภาพันธ์ 2562
6858 ลย52003/494 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม 20 กุมภาพันธ์ 2562
6857 ลย 76701/109 ส่งใบรับเงินค่าหุ้น (กรณีสมาชิกลาออก) 20 กุมภาพันธ์ 2562
6856 ลย 0032.003/599 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 20 กุมภาพันธ์ 2562
6855 ลย 0032.003/598 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 20 กุมภาพันธ์ 2562
6854 ลย 78101/76 สอบถามตำแหน่งว่างและขอโอน(ย้าย) 20 กุมภาพันธ์ 2562
6853 ลย52001/486 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6852 ลย 76703/107 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6851 ลย52001/484 ขอปิดบัญชีเงินกู้ของนายประสิทธิ์ พรหมดี ตามโครงการกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6850 ลย 79002/63 ส่งใบเสร็จรับเงิน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6849 ลย 79301/65 หนังรับรองที่ดินทำกินส่วนบุคคล 18 กุมภาพันธ์ 2562
6848 ลย52003/478 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 18 กุมภาพันธ์ 2562
6847 ลย71202/134 แจ้งลงนามในสัญญา 18 กุมภาพันธ์ 2562
6846 ลย52006/476 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6845 ลย52001/475 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6844 ลย 79002/61 ส่งแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6843 ลย 0032.001.3/591 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6842 ลย 0032.001.1/590 ขอสนับสนุรถยนต์ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6841 ลย52001/474 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6840 ลย52001/473 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6839 ลย 72501.1/93 ขอความอนุเคราะห์นำ้ดื่ม 18 กุมภาพันธ์ 2562
6838 ลย 76703/106 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6837 ลย 0023.3/89 ขอนำเรื่องเข้าวาระประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
6836 ลย52001/472 การรับโอนพนักงานเทศบาล 18 กุมภาพันธ์ 2562
6835 ลย52004/468 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6834 ลย 0032.015/582 ส่งข้อมูลด้านการพัฒนากำลังคนจังหวัดเลย ปีงบประมาณ2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
6833 ลย 76701/105 ชี้เเจงขอให้เพิ่มรอบการเก็บขยะ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6832 ลย52006/466 ขอรับเงินสนับสนุน ๑% โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6831 ลย 78101/75 รายงานผลการจ้างพนักงานจ้าง 15 กุมภาพันธ์ 2562
6830 ลย 78101/74 รายงานผลการจ้างพนักงานจ้าง 15 กุมภาพันธ์ 2562
6829 ลย 78101/73 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 15 กุมภาพันธ์ 2562
6828 ลย 78101/72 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 15 กุมภาพันธ์ 2562
6827 ลย52001/463 ขอแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการผู้รับบำนาญ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6826 ลย 72501.1/88 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(กรณีไม่มาทำงานบริการสังคม)/นายอัศวฤทธิ์ ทุมสงคราม 15 กุมภาพันธ์ 2562
6825 ลย 72501.1/87 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายสนม ผิวศิริ) 15 กุมภาพันธ์ 2562
6824 ลย 0032.001.3/564 ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรหัสหัวหน้าเจ้าที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6823 ลย 0032.001.1/559 ขอสนับสนุรถยนต์ตู้ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6822 ลย 0032.003/558 ขออนุมัติโครงการ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6821 ลย75401/37 ผลการสำรวจการจัดสวัสดิการของกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2562
6820 ลย 73201/102 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
6819 ลย 73201/101 ขอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน 14 กุมภาพันธ์ 2562
6818 ลย71202/131 แจ้งลงนามในสัญญา 14 กุมภาพันธ์ 2562
6817 ลย52003/460 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 14 กุมภาพันธ์ 2562
6816 ลย 0032.001.1/556 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(15ก.พ.62) 14 กุมภาพันธ์ 2562
6815 ลย 75001/36 การสำรวจการจัดสวัสดิการของกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6814 ลย 75001/35 จัดส่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14 กุมภาพันธ์ 2562
6813 ลย 78101/71 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 14 กุมภาพันธ์ 2562
6812 ลย 53104/123 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการถนนสะอาด ถนนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๒ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6811 ลย 76701/104 การจัดสวัสดิการนกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6810 ลย 78101/70 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 14 กุมภาพันธ์ 2562
6809 ลย 72501.1/83 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 14 กุมภาพันธ์ 2562
6808 ลย72501.3/82 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า 14 กุมภาพันธ์ 2562
6807 ลย 78101/69 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 14 กุมภาพันธ์ 2562
6806 ลย 72501.1/81 ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกนำ้ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6805 ลย52003/455 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6804 ลย52003/454 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6803 ลย52003/453 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6802 ลย52003/452 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6801 ลย52003/451 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6800 ลย 0032.003/540 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ จังหวัดสุขภาพดี“เลย”ขยับเท่ากับแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6799 ลย 0032.003/539 ขออนุมัติโครงการ จังหวัดสุขภาพดี“เลย”ขยับเท่ากับแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6798 ลย 0023.3/81 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 13 กุมภาพันธ์ 2562
6797 ลย 0032.001.3/534 ขอลบข้อมูลการลงทะเบียน 13 กุมภาพันธ์ 2562
6796 ลย 0023.14/306 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 13 กุมภาพันธ์ 2562
6795 ลย52006/444 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6794 ลย 79102/82 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
6793 ลย 79102/81 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
6792 ลย52001/439 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 กุมภาพันธ์ 2562
6791 ลย52001/437 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 12 กุมภาพันธ์ 2562
6790 ลย52002/436 ส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย1 12 กุมภาพันธ์ 2562
6789 ลย 75001/34 การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 12 กุมภาพันธ์ 2562
6788 ลย 78101/68 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ3 12 กุมภาพันธ์ 2562
6787 ลย77202/81 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี พฤศจิกายน 2561 12 กุมภาพันธ์ 2562
6786 ลย 0032.001.3/514 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6785 ลย 0032.001.3/512 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6784 ลย 0032.001.3/511 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6783 ลย 0032.001.3/509 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6782 ลย 0032.001.3/508 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6781 ลย 0032.001.3/506 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6780 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/502 ขอแจ้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (๓ ดี 12 กุมภาพันธ์ 2562
6779 ลย 0023.3/77 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
6778 ลย77202/80 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 12 กุมภาพันธ์ 2562
6777 ลย52006/435 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 12 กุมภาพันธ์ 2562
6776 ลย 0032.001.3/501 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6775 ลย 0032.001.3/500 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6774 ลย52004/433 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด 12 กุมภาพันธ์ 2562
6773 ลย52002/432 ขอให้เสนอราคาสารเคมีกำจัดยุง 12 กุมภาพันธ์ 2562
6772 ลย 53104/108 รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยขิงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ. ๒) 12 กุมภาพันธ์ 2562
6771 ลย52006/431 ขอติดตั้งมิเตอร์ 12 กุมภาพันธ์ 2562
6770 ลย 0023.14/294 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV 11 กุมภาพันธ์ 2562
6769 ลย 78101/67 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6768 ลย 0023.14/293 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 11 กุมภาพันธ์ 2562
6767 ลย 78101/66 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 11 กุมภาพันธ์ 2562
6766 ลย77202/79 แจ้งการโอนเงินรายได้แผ่นดิน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6765 ลย 78101/65 ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 11 กุมภาพันธ์ 2562
6764 ลย 78101/64 การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 11 กุมภาพันธ์ 2562
6763 ลย 75001/30 ขอส่งประกาศเรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 11 กุมภาพันธ์ 2562
6762 ลย 0023.3/76 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 11 กุมภาพันธ์ 2562
6761 ลย71202/125 แจ้งลงนามในสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6760 ลย71202/124 แจ้งลงนามในสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6759 ลย71202/123 แจ้งลงนามในสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6758 ลย 0023.3/75 รายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 11 กุมภาพันธ์ 2562
6757 ลย52003/413 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6756 ลย52003/412 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 11 กุมภาพันธ์ 2562
6755 ลย 0032.007/492 ส่งข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนงบประมาณบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6754 ลย52003/410 ขอให้แก้ไขปัญหาการส่งเสียงดังจากการแสดงดนตรีสด 11 กุมภาพันธ์ 2562
6753 ลย52002/409 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 11 กุมภาพันธ์ 2562
6752 ลย52001/408 รายงานเหตุอัคคีภัยชุมชนบ้านติ้ว/คุ้มตลาดเย็น 11 กุมภาพันธ์ 2562
6751 ลย 0032.001.3/490 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6750 ลย72501.2/74 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6749 ลย 78101/63 ส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6748 ลย 0032.001.3/478 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6747 ลย 0032.007/477 ขออนุมัติลงนามโครงกาในหนังสือราชการ 11 กุมภาพันธ์ 2562
6746 ลย 0032.007/476 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 11 กุมภาพันธ์ 2562
6745 ลย 78101/62 ขอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้า 11 กุมภาพันธ์ 2562
6744 ลย52004/405 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบดิน (ชั้นรองพื้นทาง) 11 กุมภาพันธ์ 2562
6743 ลย 0032.007/473 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6742 ลย 0032.007/472 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6741 ลย 0032.007/471 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6740 ลย52003/400 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6739 ลย52003/399 กิจกรรมโครงการจัดการสาธารณสุข 11 กุมภาพันธ์ 2562
6738 ลย52003/398 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 กุมภาพันธ์ 2562
6737 ลย52003/397 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6736 ลย 0023.3/72 ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มกราคม 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562
6735 ลย52002/396 ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ก ประจำปี 2561 8 กุมภาพันธ์ 2562
6734 ลย 0032.003/464 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6733 ลย 0032.007/463 ขออนุมัติลงนามโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6732 ลย 76703/96 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6731 ลย 0032.007/462 ขออนุมัติส่งหนังสือเชิญประชุม 8 กุมภาพันธ์ 2562
6730 ลย52001/394 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 กุมภาพันธ์ 2562
6729 ลย 75001/29 โครงการประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัดเลย 8 กุมภาพันธ์ 2562
6728 ลย52004/393 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562
6727 ลย52006/392 การสำรวจและประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 8 กุมภาพันธ์ 2562
6726 ลย 0023.14/284 ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช..2561 8 กุมภาพันธ์ 2562
6725 ลย 73901/1 ส่งแบบสำรวจจำนวน/ประมาณขยะอันตรายขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1 8 กุมภาพันธ์ 2562
6724 ลย 79102/74 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองคัน หมู่ 2 บ้านผามุม 8 กุมภาพันธ์ 2562
6723 ลย 0023.14/283 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลภูกระดึง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช... 8 กุมภาพันธ์ 2562
6722 ลย 79102/73 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยเหล่า หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว 8 กุมภาพันธ์ 2562
6721 ลย 79102/72 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายป่าช้า หมู่ 4 บ้านห้วยสีดา 8 กุมภาพันธ์ 2562
6720 ลย 79102/71 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาตู้ข้อง หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6719 ลย 79102/70 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายเมรุหัวแก่ง-สาระแพ หมู่ที่ 5 บ้านหัวแก่ง 8 กุมภาพันธ์ 2562
6718 ลย72501.3/73 การติดตามการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 8 กุมภาพันธ์ 2562
6717 ลย 79102/69 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองหอย หมู่ที่ 5 บ้านหัวเก่ง 8 กุมภาพันธ์ 2562
6716 ลย 79102/68 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายซำภู หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6715 ลย 79102/67 แจ้งลงนามในสัญญา 8 กุมภาพันธ์ 2562
6714 ลย72501.3/72 รายงานข้อมูลของเกษตรกร 8 กุมภาพันธ์ 2562
6713 ลย52003/391 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลย 8 กุมภาพันธ์ 2562
6712 ลย 0023.3/70 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 8 กุมภาพันธ์ 2562
6711 ลย 79301/60 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 8 กุมภาพันธ์ 2562
6710 ลย 0032.007/455 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 8 กุมภาพันธ์ 2562
6709 ลย 0032.007/448 ขออนุมัติจัดทำโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6708 ลย 0032.007/447 ขออนุมัติจัดทำโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6707 ลย52004/390 ขอความอนุเคราะห์สอบแนวเขตคลองสาธารณะประโยชน์ ถนนเลย-ด่านซ้าย ซอยบ่อนไก่เก่า 8 กุมภาพันธ์ 2562
6706 ลย 0023.3/68 จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2 7 กุมภาพันธ์ 2562
6705 ลย 75001/28 การบริหารขยะเปียก</