ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
2270 ลย52003/1838 ขอให้เสนอราคาเจลล้างมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 10 กรกฎาคม 2563
2269 ลย 0032.007/3347 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 กรกฎาคม 2563
2268 ลย 0032.007/3346 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 กรกฎาคม 2563
2267 ลย 0032.007/3345 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 กรกฎาคม 2563
2266 ลย 0032.007/3343 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 กรกฎาคม 2563
2265 ลย 0023.3/303 แผนปฏิบัติการน้ำประจำปีงบประมาณ 2565 10 กรกฎาคม 2563
2264 ลย52001/1836 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 กรกฎาคม 2563
2263 ลย52002/1835 ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4 10 กรกฎาคม 2563
2262 ลย52001/1833 การปรับปรุงตำแหน่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563) พ.ศ.2563 10 กรกฎาคม 2563
2261 ลย 0032.007/3339 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 10 กรกฎาคม 2563
2260 ลย 78101/297 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีผู้นำในตำบลโคกใหญ่ 10 กรกฎาคม 2563
2259 ลย 78101/296 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 10 กรกฎาคม 2563
2258 ลย 78101/295 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 10 กรกฎาคม 2563
2257 ลย 78101/294 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 10 กรกฎาคม 2563
2256 ลย52001/1829 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัว 10 กรกฎาคม 2563
2255 ลย52003/1828 ขอความร่วมมือดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 9 กรกฎาคม 2563
2254 ลย 0032.007/3318 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 9 กรกฎาคม 2563
2253 ลย52003/1826 ขอสอบถามรายการยา และขอใบเสนอราคายา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 9 กรกฎาคม 2563
2252 ลย52004/1824 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่แก้ไขใหม่ของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ระยะที่ 2 9 กรกฎาคม 2563
2251 ลย52004/1823 เลื่อนการประชุมชี้แจงกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย 62 9 กรกฎาคม 2563
2250 ลย52004/1822 เลื่อนการประชุมชี้แจงกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย 62 9 กรกฎาคม 2563
2249 ลย52001/1818 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ 30 มิถุนายน 2563
2248 ลย 76701/276 ขอส่งโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการขุดลอกห้วยเดื่อน้อย ตอนล่าง 9 กรกฎาคม 2563
2247 ลย 0032.007/3306 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 9 กรกฎาคม 2563
2246 ลย77202/391 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2245 ลย77202/390 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2244 ลย77202/389 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2243 ลย77202/388 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2242 ลย77202/387 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2241 ลย77202/386 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2240 ลย77202/385 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2239 ลย77202/384 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2238 ลย77202/383 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2237 ลย77202/382 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2236 ลย77202/381 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2235 ลย77202/380 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2234 ลย 78101/293 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 9 กรกฎาคม 2563
2233 ลย77202/379 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2232 ลย77202/378 แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 กรกฎาคม 2563
2231 ลย77202/377 ส่งแบบรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 9 กรกฎาคม 2563
2230 ลย 78101/292 ขอความอนุเคราะห์ลงนามในประกาศนียบัตร 9 กรกฎาคม 2563
2229 ลย77202/376 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 9 กรกฎาคม 2563
2228 ลย 0132/2337 ส่งคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ พชอ.เมืองเลย 9 กรกฎาคม 2563
2227 ลย 0132/2336 ขอเชิญประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิิตระดับอกเภอ พชอ. 9 กรกฎาคม 2563
2226 ลย 0318/212 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดงาน “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาขน Lot 4” 9 กรกฎาคม 2563
2225 ลย 72501.1/284 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 9 กรกฎาคม 2563
2224 ลย77202/375 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์) 9 กรกฎาคม 2563
2223 ลย 0032.001.1/3303 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16 ก.ค.63) 9 กรกฎาคม 2563
2222 ลย52004/1814 ชี้แจงข้อกล่าวหาประกอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 9 กรกฎาคม 2563
2221 ลย52001/1813 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 9 กรกฎาคม 2563
2220 ลย52001/1812 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานเทศบาล 9 กรกฎาคม 2563
2219 ลย 0032.006/3301 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8 กรกฎาคม 2563
2218 ลย 0032.007/3300 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2217 ลย 0032.007/3299 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2216 ลย 0032.007/3298 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2215 ลย 0032.007/3297 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2214 ลย 0032.007/3296 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2213 ลย 0032.007/3295 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2212 ลย 0032.007/3294 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2211 ลย 0032.007/3293 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2210 ลย 0032.007/3292 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2209 ลย 0032.007/3291 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2208 ลย52001/1811 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 8 กรกฎาคม 2563
2207 ลย52001/1810 ส่งตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ 8 กรกฎาคม 2563
2206 ลย52001/1809 ส่งตัวผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2563
2205 ลย52001/1808 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 กรกฎาคม 2563
2204 ลย 78101/290 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 8 กรกฎาคม 2563
2203 ลย52006/1807 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 8 กรกฎาคม 2563
2202 ลย 78101/289 หนังสือรับรองบุคคล นายบุญชู วรินทรา 8 กรกฎาคม 2563
2201 ลย52006/1806 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 8 กรกฎาคม 2563
2200 ลย52003/1805 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 8 กรกฎาคม 2563
2199 ลย 0032.007/3284 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2198 ลย 0032.007/3283 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 กรกฎาคม 2563
2197 ลย52004/1803 ตอบแบบสำรวจด้านการจัดการมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียชุมชน 8 กรกฎาคม 2563
2196 ลย 79102/344 ส่งเช็คเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 กรกฎาคม 2563
2195 ลย 79102/343 ส่งเช็คเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 กรกฎาคม 2563
2194 ลย 0032.006/3277 เลื่อนข้าราชการ 8 กรกฎาคม 2563
2193 ลย 0032.006/3276 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 8 กรกฎาคม 2563
2192 ลย 0032.006/3275 ขออนุมัติจัดเลื้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 กรกฎาคม 2563
2191 ลย52001/1799 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 กรกฎาคม 2563
2190 ลย52002/1798 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 3 กรกฎาคม 2563
2189 ลย52006/1797 พิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมืองขึ้นประดิษฐานบนบุษบก ณ พระอุโบสถ วัดศรีภูมิ ชุมชนบ้านแฮ่ 3 กรกฎาคม 2563
2188 ลย52006/1796 พิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมืองขึ้นประดิษฐานบนบุษบก ณ พระอุโบสถ วัดศรีภูมิ ชุมชนบ้านแฮ่ 3 กรกฎาคม 2563
2187 ลย52001/1787 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 กรกฎาคม 2563
2186 ลย 76704/272 ส่งคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครู ในศพด.เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 3 กรกฎาคม 2563
2185 ลย 76701/271 ส่งคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครู ใน ศพด.เพื่อให้มีการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ 3 กรกฎาคม 2563
2184 ลย77202/374 แจ้งลงนามในสัญญา 3 กรกฎาคม 2563
2183 ลย 78101/288 ขอกราบนิมนต์ท่านเป็นวิทยากร 3 กรกฎาคม 2563
2182 ลย 0032.007/3268 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 3 กรกฎาคม 2563
2181 ลย71202/501 ขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ 3 กรกฎาคม 2563
2180 ลย 78101/287 แจ้งรายชื่อนายทะเบียน เพื่อกำหนด Usermame/Password สำหรับโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร 3 กรกฎาคม 2563
2179 ลย 0032.006/3256 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 กรกฎาคม 2563
2178 ลย 0032.007/3254 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2177 ลย 0032.007/3253 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2176 ลย 0032.007/3252 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2175 ลย 0032.007/3251 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2174 ลย 0318/207 ส่งโครงการเพื่อบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 2 กรกฎาคม 2563
2173 ลย 0032.007/3232 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2172 ลย 0032.007/3231 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2171 ลย 0032.007/3230 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2170 ลย 0032.007/3229 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2169 ลย52006/1781 เชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมืองขึ้นประดิษฐานบนบุษบกฯ 2 กรกฎาคม 2563
2168 ลย 0032.007/3228 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2167 ลย 0032.007/3227 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2166 ลย 0032.007/3226 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2165 ลย52006/1780 เชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมืองขึ้นประดิษฐานบนบุษบกฯ 2 กรกฎาคม 2563
2164 ลย 0032.007/3224 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 กรกฎาคม 2563
2163 ลย52006/1779 เรียนเชิญเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมืองขึ้นประดิษฐานบนบุษบก ฯ 2 กรกฎาคม 2563
2162 ลย 0032.007/3223 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 2 กรกฎาคม 2563
2161 ลย 78101/285 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 กรกฎาคม 2563
2160 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3220 ขอให้รายงานความก้าวหน้าละเร่งรัดการดำเนินการ Node rt-PA รพ วังสะพุง 2 กรกฎาคม 2563
2159 ลย 0032.001.2/3218 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2158 ลย 0032.001.2/3217 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2157 ลย 0032.001.2/3216 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2156 ลย 0032.001.2/3215 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2155 ลย 0032.001.2/3214 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2154 ลย 0032.001.2/3213 สงใบเสร็จรับเงิน 1 กรกฎาคม 2563
2153 ลย 0032.001.2/3212 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2152 ลย 0032.001.2/3211 ส่งใบเสร็จ 1 กรกฎาคม 2563
2151 ลย 78101/283 รายงานการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 1 กรกฎาคม 2563
2150 ลย 78101/282 รายงานการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 1 กรกฎาคม 2563
2149 ลย 78101/281 รายงานการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 1 กรกฎาคม 2563
2148 ลย 79102/334 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ 1 กรกฎาคม 2563
2147 ลย52003/1767 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1 กรกฎาคม 2563
2146 ลย 78101/280 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 1 กรกฎาคม 2563
2145 ลย77202/371 ขอความร่วมมือแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 กรกฎาคม 2563
2144 ลย77202/370 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี เมษายน 2563 (เงินฝากคลังฯ รหัสบัญชีย่อย 10933) 1 กรกฎาคม 2563
2143 ลย 52001/79 การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 กรกฎาคม 2563
2142 ลย 78101/279 ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ 1 กรกฎาคม 2563
2141 ลย77202/368 แจ้งลงนามในสัญญา 30 มิถุนายน 2563
2140 ลย 0018.1/671 ผลการดำเนินโครงการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด ของจังหวัดเลย 30 มิถุนายน 2563
2139 ลย52001/1766 การโอนพนักงานเทศบาล 30 มิถุนายน 2563
2138 ลย 72501.1/275 นำส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ 30 มิถุนายน 2563
2137 ลย 0032.003/3187 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 30 มิถุนายน 2563
2136 ลย52002/1765 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 30 มิถุนายน 2563
2135 ลย52002/1761 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 30 มิถุนายน 2563
2134 ลย52002/1760 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 30 มิถุนายน 2563
2133 ลย52002/1759 ส่งใบเสร็จรับเงินโอนค่ารักษาพยาบาล 30 มิถุนายน 2563
2132 ลย 78101/276 ขอยอด Statement 30 มิถุนายน 2563
2131 ลย 78101/275 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อ โครงการ คสล.สายโคกใหญ่ - บวกอ่างเก่าและสายภูผาน้อย 30 มิถุนายน 2563
2130 ลย 0032.015/3154 รายงานสถานการณ์การดำเนินงานของกลุ่ม ชมรม และศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่ 29 มิถุนายน 2563
2129 ลย 0318/204 ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 มิถุนายน 2563
2128 ลย52003/1742 ขอส่งใบเสร็จรับเงินโครงการเสริมสร้างทักษะลดความเสี่ยงอุบัติเหตุและอุบัติภัยสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง 29 มิถุนายน 2563
2127 ลย 0032.006/3149 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 29 มิถุนายน 2563
2126 ลย52003/1741 ขอส่งใบเสร็จรับเงินโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มสดใสปีงบประมาณ2563 29 มิถุนายน 2563
2125 ลย 0032.001.2/3141 ส่งข้อมูลบุคลากร 29 มิถุนายน 2563
2124 ลย 72501.1/271 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 29 มิถุนายน 2563
2123 ลย 0032.007/3140 ขอส่งแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ 29 มิถุนายน 2563
2122 ลย 0032.007/3139 ส่งตัวบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเพื่อกลับภูมิลำเนา 29 มิถุนายน 2563
2121 ลย 0032.007/3138 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 29 มิถุนายน 2563
2120 ลย 0032.007/3137 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแรงงานต่างด้าว 29 มิถุนายน 2563
2119 ลย 0032.007/3136 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 มิถุนายน 2563
2118 ลย 0032.007/3135 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 มิถุนายน 2563
2117 ลย 0032.007/3134 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 มิถุนายน 2563
2116 ลย 0032.007/3133 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 มิถุนายน 2563
2115 ลย 0032.007/3132 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 มิถุนายน 2563
2114 ลย 0032.007/3131 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 มิถุนายน 2563
2113 ลย 72501.1/270 ให้มาทำสัญญผ่อนชำระหนี้กรณีเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญรายเดือน(บำเหน็จตกทอดจากหน่วยงานของรัฐ 29 มิถุนายน 2563
2112 ลย52003/1738 ขอความร่วมมือดำเนินการเก็บยางรถยนต์เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 29 มิถุนายน 2563
2111 ลย 79102/324 ส่งเช็คสั่งจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 29 มิถุนายน 2563
2110 ลย 0032.006/3126 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 26 มิถุนายน 2563
2109 ลย52001/1729 การโอนพนักงานเทศบาล 26 มิถุนายน 2563
2108 ลย52001/1728 การโอนพนักงานเทศบาล 26 มิถุนายน 2563
2107 ลย52001/1727 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 26 มิถุนายน 2563
2106 ลย 0032.007/3090 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 26 มิถุนายน 2563
2105 ลย52004/1726 ขอขยายระยะเวลาการชี้้แจงข้อกล่าวหา 26 มิถุนายน 2563
2104 ลย 0032.007/3089 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 26 มิถุนายน 2563
2103 ลย52001/1724 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเลย 26 มิถุนายน 2563
2102 ลย52004/1723 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าสาธาณะ 26 มิถุนายน 2563
2101 ลย52004/1722 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าสาธาณะ 26 มิถุนายน 2563
2100 ลย52001/1717 ขอส่งตัวนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 25 มิถุนายน 2563
2099 ลย 78101/274 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 มิถุนายน 2563
2098 ลย 76702/255 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 25 มิถุนายน 2563
2097 ลย 76702/254 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 มิถุนายน 2563
2096 ลย 76702/253 โอนค่าตอบเเทนสมาชิกส.อบต.ศรีฐาน 25 มิถุนายน 2563
2095 ลย 78101/273 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
2094 ลย 78101/272 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 มิถุนายน 2563
2093 ลย 0032.003/3051 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเลย 25 มิถุนายน 2563
2092 ลย52004/1712 ชี้แจง ปปช. จังหวัดเลย 25 มิถุนายน 2563
2091 ลย52004/1711 ขอส่งมอบงานก่อสร้าง 25 มิถุนายน 2563
2090 ลย 0032.007/3048 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 มิถุนายน 2563
2089 ลย 0032.007/3047 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 มิถุนายน 2563
2088 ลย 0032.007/3046 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 มิถุนายน 2563
2087 ลย 0032.007/3045 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 มิถุนายน 2563
2086 ลย 0032.007/3044 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 มิถุนายน 2563
2085 ลย 0032.007/3043 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 มิถุนายน 2563
2084 ลย 72501.1/265 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 24 มิถุนายน 2563
2083 ลย 76701/251 รายงานการแต่งตั้งพนักงานจ้าง 24 มิถุนายน 2563
2082 ลย 79102/323 การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 มิถุนายน 2563
2081 ลย77202/352 แจ้งลงนามในสัญญา 24 มิถุนายน 2563
2080 ลย 0032.006/3035 แจ้งตารางปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลชุมชน ปี 2563 24 มิถุนายน 2563
2079 ลย77202/351 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในสังกัด 24 มิถุนายน 2563
2078 ลย77202/350 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 มิถุนายน 2563
2077 ลย 0032.006/3032 แจ้งสละสิทธิ์ทุนรัฐบาลตามความต้องของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 (ทุนพัฒนาอาจารย์) 24 มิถุนายน 2563
2076 ลย52004/1708 ขอใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเลย 24 มิถุนายน 2563
2075 ลย52004/1707 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกฏกระทรวงให้ใช้บังคบผังเมืองรวมเมืองเลย 2562 24 มิถุนายน 2563
2074 ลย77202/348 แจ้งลงนามในสัญญา 23 มิถุนายน 2563
2073 ลย 0032.009/3030 ส่งโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพชอ. จังหวัดเลย 23 มิถุนายน 2563
2072 ลย 0032.007/3028 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 มิถุนายน 2563
2071 ลย 0032.007/3027 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 มิถุนายน 2563
2070 ลย 0032.006/3026 เลื่อนข้าราชการ 23 มิถุนายน 2563
2069 ลย77202/347 แจ้งลงนามในสัญญา 23 มิถุนายน 2563
2068 ลย 0032.007/3025 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 มิถุนายน 2563
2067 ลย 0032.007/3024 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 มิถุนายน 2563
2066 ลย 0032.007/3023 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 มิถุนายน 2563
2065 ลย 0032.007/3022 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 มิถุนายน 2563
2064 ลย 0032.007/3021 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 23 มิถุนายน 2563
2063 ลย77202/346 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน,ค่าตอบแทน เดือน มิถุนายน 2563) 23 มิถุนายน 2563
2062 ลย77202/345 นำฝากธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2563
2061 ลย 0032.006/3019 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 23 มิถุนายน 2563
2060 ลย 0032.003/3018 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 23 มิถุนายน 2563
2059 ลย 78101/271 หนังสือรับรองเงินเดือน 23 มิถุนายน 2563
2058 ลย52002/1706 ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้ค้างชำระภาษีอากร 23 มิถุนายน 2563
2057 ลย 0032.001.2/3008 ตอบรับเงินสนับสนุน 23 มิถุนายน 2563
2056 ลย72501.3/254 ขอรังวัดตรวจสอบแนวเขตถนนสาธารณประโยชน์บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 23 มิถุนายน 2563
2055 ลย75401/138 สรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2563 15 พฤษภาคม 2563
2054 ลย 76703/250 รับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 23 มิถุนายน 2563
2053 ลย 0032.006/3007 ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลยรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 23 มิถุนายน 2563
2052 ลย52001/1705 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล 23 มิถุนายน 2563
2051 ลย 0032.003/3004 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 23 มิถุนายน 2563
2050 ลย 0032.003/3003 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 23 มิถุนายน 2563
2049 ลย52006/1698 รายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 23 มิถุนายน 2563
2048 ลย 0032.001.2/2999 การส่งข้อมูลงบทดลองบัญชีเกณฑ์คงค้าง และบัญชีระบบอิเล็กทรอนิกส์ 22 มิถุนายน 2563
2047 ลย 0032.006/2998 ขอหนังสือรับรองบุคคล 22 มิถุนายน 2563
2046 ลย 78101/270 ขอใช้สถานที่ 22 มิถุนายน 2563
2045 ลย77202/342 แจ้งลงนามในสัญญา 22 มิถุนายน 2563
2044 ลย 76703/249 ขอส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 22 มิถุนายน 2563
2043 ลย 0318/194 โครงการ “เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนเด็กดี ศรีเมืองเลย” เฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 22 มิถุนายน 2563
2042 ลย 0318/193 โครงการ “เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนเด็กดี ศรีเมืองเลย” เฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 22 มิถุนายน 2563
2041 ลย52004/1692 แจ้งรายละเอียดราคากลางกรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15% 22 มิถุนายน 2563
2040 ลย52001/1691 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 19 มิถุนายน 2563
2039 ลย 79102/314 ส่งเช็คจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
2038 ลย 79102/313 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563
2037 ลย 79102/312 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 22 มิถุนายน 2563
2036 ลย 78101/269 ขอส่งรายชื่อคนพิการในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้กายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ 19 มิถุนายน 2563
2035 ลย 0032.006/2973 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19 มิถุนายน 2563
2034 ลย 0032.006/2972 ขอเลื่อนการประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการต.พยาบาลชำนาญการพิเศษและพยาบาลฯขอรับเงิน 19 มิถุนายน 2563
2033 ลย77202/341 ขอเปลี่ยนแปลงรายการ รายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 19 มิถุนายน 2563
2032 ลย 0032.015/2964 สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองฯ (รอบ 9 เดือน) 19 มิถุนายน 2563
2031 ลย52004/1685 ขอแจ้งการปิดถนนบริเวณซอยเทพารักษ์ ถนนเจริญรัฐ 19 มิถุนายน 2563
2030 ลย 0032.007/2963 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 19 มิถุนายน 2563
2029 ลย 0032.007/2960 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 19 มิถุนายน 2563
2028 ลย77201/340 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 19 มิถุนายน 2563
2027 ลย52004/1675 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน นายเกียรติศักดิ์ แท้สูงเนิน 19 มิถุนายน 2563
2026 ลย52006/1674 การทบทวนและจัดส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 19 มิถุนายน 2563
2025 ลย 0032.015/2958 แจ้งให้ยื่นเอกสารการรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย ประจำปี 2563 19 มิถุนายน 2563
2024 ลย52003/1672 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 19 มิถุนายน 2563
2023 ลย52001/1671 การให้โอนพนักงานเทศบาล 19 มิถุนายน 2563
2022 ลย 76703/247 ขอให้พิจารณาสรรหาพื้นที่การดำเนินการศูนย์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูกระดึง 18 มิถุนายน 2563
2021 กษ0919.4/10 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จำกัดยุงลาย 18 มิถุนายน 2563
2020 ลย52004/1669 หารือการของดค่าปรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักวงค์พันธ์ 18 มิถุนายน 2563
2019 ลย52001/1668 ส่งสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล 18 มิถุนายน 2563
2018 ลย52002/1667 ตอบรับเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 18 มิถุนายน 2563
2017 ลย52001/1666 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 18 มิถุนายน 2563
2016 ลย 72501.1/245 การส่งหลักฐานประกอบการรับเงินตามโครงการช่วยเหลือคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระับาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 18 มิถุนายน 2563
2015 ลย52003/1663 การจำหน่ายในมี่หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 18 มิถุนายน 2563
2014 ลย 78101/268 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2 18 มิถุนายน 2563
2013 ลย52002/1662 ส่งเงินช่วยค่าครองชีพของผู้รับบำนาญ 18 มิถุนายน 2563
2012 ลย 78101/267 ให้ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและประเมินปรับปรุงตำแหน่ง 18 มิถุนายน 2563
2011 ลย52002/1661 ส่งเงินช่วยค่าครองชีพของผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น 18 มิถุนายน 2563
2010 ลย 78101/266 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 18 มิถุนายน 2563
2009 ลย52004/1660 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า 18 มิถุนายน 2563
2008 ลย52004/1658 คัดค้านการรังวัดสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง 18 มิถุนายน 2563
2007 ลย52001/1657 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 18 มิถุนายน 2563
2006 ลย52001/1656 การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 18 มิถุนายน 2563
2005 ลย52001/1655 การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 18 มิถุนายน 2563
2004 ลย52001/1654 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 18 มิถุนายน 2563
2003 ลย52001/1653 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และใช้พาหนะส่วนตัว 17 มิถุนายน 2563
2002 ลย 78101/265 ขอเชิญประชุม โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ 17 มิถุนายน 2563
2001 ลย52003/1652 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 17 มิถุนายน 2563
2000 ลย 75001/290 ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 17 มิถุนายน 2563
1999 ลย 0032.006/2918 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(รัฐกร) 17 มิถุนายน 2563
1998 ลย52004/1648 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม ท.5) 17 มิถุนายน 2563
1997 ลย52004/1646 ขอกำหนดเลขประจำบ้าน นางสาวสุพรรณ์ พระนคร 17 มิถุนายน 2563
1996 ลย 0032.006/2916 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 17 มิถุนายน 2563
1995 ลย 0032.006/2915 เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564(นฤปนาท) 17 มิถุนายน 2563
1994 ลย77202/336 แจ้งลงนามในสัญญา 17 มิถุนายน 2563
1993 ลย 78101/264 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 10 17 มิถุนายน 2563
1992 ลย77202/334 แจ้งลงนามในสัญญา 17 มิถุนายน 2563
1991 ลย52003/1645 ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียและต่อท่อระบายน้ำล้ำแนวเขต 17 มิถุนายน 2563
1990 ลย52003/1644 ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียและต่อท่อระบายน้ำล้ำแนวเขต 17 มิถุนายน 2563
1989 ลย 78101/263 ตอบรับบุคลากรเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงาน 16 มิถุนายน 2563
1988 ลย75401/162 รายงานผลการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563) 15 มิถุนายน 2563
1987 ลย 0032.001.1/2912 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(17 มิ.ย.63) 16 มิถุนายน 2563
1986 ลย 0032.010/2911 ร้องเรียนให้ปรับปรุงบริการ 16 มิถุนายน 2563
1985 ลย 0032.007/2905 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 16 มิถุนายน 2563
1984 ลย 0032.007/2904 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ 16 มิถุนายน 2563
1983 ลย 0032.007/2903 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 16 มิถุนายน 2563
1982 ลย 78101/262 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๓ ) 16 มิถุนายน 2563
1981 ลย52004/1640 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ คสล.เลียบคลองชลประทานภูบ่อบิด 16 มิถุนายน 2563
1980 ลย52004/1639 แจ้งให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ 16 มิถุนายน 2563
1979 ลย52004/1638 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ คสล.ระบบระบายน้ำถนนมลิวรรณ ซอย 6 บ้านนาเขิน 15 มิถุนายน 2563
1978 ลย52004/1637 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ คสล.ระบบระบายน้ำถนนมลิวรรณ ซอย 6 บ้านนาเขิน 15 มิถุนายน 2563
1977 ลย 0032.007/2866 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 มิถุนายน 2563
1976 ลย 0032.007/2865 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 มิถุนายน 2563
1975 ลย 0032.007/2864 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 มิถุนายน 2563
1974 ลย 0032.007/2863 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 มิถุนายน 2563
1973 ลย 0032.007/2862 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 มิถุนายน 2563
1972 ลย 0032.007/2861 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 มิถุนายน 2563
1971 ลย 0032.007/2860 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 มิถุนายน 2563
1970 ลย 0032.007/2859 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 มิถุนายน 2563
1969 ลย52004/1636 สอบถามคุณลักษณะรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 15 มิถุนายน 2563
1968 ลย 0032.007/2858 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก 15 มิถุนายน 2563
1967 ลย 78101/261 ขอส่งโครงการรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขอใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 มิถุนายน 2563
1966 ลย 78101/260 ขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเดิมและขอใช้งบประมาณเป็นโครงการใหม่ 15 มิถุนายน 2563
1965 ลย 0032.003/2854 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย 15 มิถุนายน 2563
1964 ลย 0032.003/2853 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 15 มิถุนายน 2563
1963 ลย 0032.010/2852 แจ้งเตือนให้คำระเงินกรณีกระทำละเมิด 15 มิถุนายน 2563
1962 ลย52003/1633 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบมิเตอร์วัดน้ำ 15 มิถุนายน 2563
1961 ลย 0032.015/2848 เสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตาม พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 15 มิถุนายน 2563
1960 ลย 0032.006/2846 ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 15 มิถุนายน 2563
1959 ลย 0032.006/2845 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564(อภิษฐา) 15 มิถุนายน 2563
1958 ลย 0032.010/2840 ขอให้ดำเนินคดีแพ่งกับนายพิเชษฐ์ ไชยวงค์ 15 มิถุนายน 2563
1957 ลย 0032.006/2839 ขอหนังสือรับรองบุคคล 15 มิถุนายน 2563
1956 ลย 0032.006/2838 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564(ชาลิสา) 15 มิถุนายน 2563
1955 ลย 0032.006/2837 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564(ชาลิสา) 15 มิถุนายน 2563
1954 ลย 0032.006/2836 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 15 มิถุนายน 2563
1953 ลย 0032.006/2835 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564(อภิษฐา) 15 มิถุนายน 2563
1952 ลย 0032.006/2833 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564Z(อภิษฐา) 15 มิถุนายน 2563
1951 ลย52006/1626 การจดทะเบียนพาณิชย์ 15 มิถุนายน 2563
1950 ลย 0032.007/2831 รายงานการติดตามไข้เลือดออก 12 มิถุนายน 2563
1949 ลย 0032.007/2830 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 12 มิถุนายน 2563
1948 ลย 0032.007/2829 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 12 มิถุนายน 2563
1947 ลย52001/1622 ตอบรับการรับนิสิตเข้าฝึกปฎิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 12 มิถุนายน 2563
1946 ลย 0318/184 การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 12 มิถุนายน 2563
1945 ลย71202/461 แจ้งลงนามในสัญญา 12 มิถุนายน 2563
1944 ลย 76702/242 ขอยืมใบเสร็จน้ำประปา 12 มิถุนายน 2563
1943 ลย52006/1618 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 12 มิถุนายน 2563
1942 ลย 76703/241 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 12 มิถุนายน 2563
1941 ลย52004/1617 ขอความอนุเคราะห์ช่างประมาณการ 12 มิถุนายน 2563
1940 ลย 0032.006/2817 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564(วีระกานต์) 12 มิถุนายน 2563
1939 ลย 0032.006/2816 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564(วีระกานต์) 12 มิถุนายน 2563
1938 ลย52001/1613 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 12 มิถุนายน 2563
1937 ลย52006/1604 ขอทราบผลของคดี 12 มิถุนายน 2563
1936 ลย52004/1603 ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 63 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง 12 มิถุนายน 2563
1935 ลย52004/1602 ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 63 12 มิถุนายน 2563
1934 ลย71202/460 แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12 มิถุนายน 2563
1933 ลย 78101/258 ขอยอด Statement 12 มิถุนายน 2563
1932 ลย 78101/257 ขอยอด Statement 12 มิถุนายน 2563
1931 ลย 79102/303 แจ้งลงนามในสัญญา 12 มิถุนายน 2563
1930 ลย 78101/256 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 มิถุนายน 2563
1929 ลย52001/1590 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 มิถุนายน 2563
1928 ลย52001/1588 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 มิถุนายน 2563
1927 ลย 76703/240 รับรองอารคารสิ่งปลูกสร้าง 11 มิถุนายน 2563
1926 ลย52006/1583 ขอความอนุเคราะห์ 11 มิถุนายน 2563
1925 ลย52001/1582 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตเทศบาลเมืองเลย 11 มิถุนายน 2563
1924 ลย52001/1581 ขอความเห็นชอบการรับโอนพนักงานเทศบาล 11 มิถุนายน 2563
1923 ลย 78101/255 ขอความเห็นชอบในการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 11 มิถุนายน 2563
1922 ลย 0032.006/2801 ขอหนังสือรับรองบุคคล 11 มิถุนายน 2563
1921 ลย 0032.006/2799 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 11 มิถุนายน 2563
1920 ลย52001/1580 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 11 มิถุนายน 2563
1919 ลย 0032.007/2788 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 10 มิถุนายน 2563
1918 ลย52003/1579 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 10 มิถุนายน 2563
1917 ลย 78101/254 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 10 มิถุนายน 2563
1916 ลย 78101/253 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 10 มิถุนายน 2563
1915 ลย 78101/252 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 10 มิถุนายน 2563
1914 ลย 78101/251 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 10 มิถุนายน 2563
1913 ลย 78101/250 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 10 มิถุนายน 2563
1912 ลย52006/1577 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 10 มิถุนายน 2563
1911 ลย 78101/249 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 10 มิถุนายน 2563
1910 ลย 78101/248 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 10 มิถุนายน 2563
1909 ลย 78101/247 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส 10 มิถุนายน 2563
1908 ลย 78101/246 ขอส่งรายงานและใบสำคัญรับเงินเยียวยาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10 มิถุนายน 2563
1907 ลย 72501.1/237 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 10 มิถุนายน 2563
1906 ลย 72501.1/236 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่ออเนกประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 10 มิถุนายน 2563
1905 ลย 78101/245 ขอโอนย้ายเลขที่บัญชี 10 มิถุนายน 2563
1904 ลย 78101/244 ส่งโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไทย 10 มิถุนายน 2563
1903 ลย 0032.015/2785 ขอเชิญแพทย์แผนไทยร่วมจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ 10 มิถุนายน 2563
1902 ลย 0032.015/2784 ขอเชิญอบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 7 10 มิถุนายน 2563
1901 ลย 0032.015/2783 ขอเชิญอบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 5-7 10 มิถุนายน 2563
1900 ลย 0032.015/2782 ขอเชิญอบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 5-7 10 มิถุนายน 2563
1899 ลย 0032.015/2781 ขอเชิญอบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 5-7 10 มิถุนายน 2563
1898 ลย 0032.015/2780 ขอเชิญอบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 5-7 10 มิถุนายน 2563
1897 ลย 0032.015/2778 ขออนุมัติจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 5-7 10 มิถุนายน 2563
1896 ลย 0032.007/2774 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 มิถุนายน 2563
1895 ลย 0032.007/2773 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 มิถุนายน 2563
1894 ลย 0032.007/2772 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 มิถุนายน 2563
1893 ลย 0032.007/2771 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 10 มิถุนายน 2563
1892 ลย52001/1568 ขออายัดบัญชีเงินฝากประจำ 10 มิถุนายน 2563
1891 ลย52003/1567 ขอส่งแบบรายงานยืนยันข้อมูลจำนวนชุมชน/หมู่บ้านจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชกำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 10 มิถุนายน 2563
1890 ลย52003/1564 หารือแนวทางการเปิดบริการนวดแผนไทยภายใต้ 10 มิถุนายน 2563
1889 ลย52001/1563 การประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E - Learning) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10 มิถุนายน 2563
1888 ลย 0032.006/2767 แจ้งตารางปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี 2563 และแนวทางการปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลชุมชน 10 มิถุนายน 2563
1887 ลย 0032.015/2765 ขอยืมอุปกรณ์เครื่องนอนในการอบรม 10 มิถุนายน 2563
1886 ลย 0032.015/2764 ขอยืมเครื่องฉายภาพ ในการอบรม 10 มิถุนายน 2563
1885 ลย 76702/239 แจ้ง E-mail เพื่อส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 10 มิถุนายน 2563
1884 ลย 0032.007/2760 รายงานผลการติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออก 9 มิถุนายน 2563
1883 ลย 0032.007/2752 ขอสนับสนุนการคัดกรอง 9 มิถุนายน 2563
1882 ลย 0032.003/2747 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 9 มิถุนายน 2563
1881 ลย52001/1552 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 9 มิถุนายน 2563
1880 ลย52006/1551 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 9 มิถุนายน 2563
1879 ลย 79102/298 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 9 มิถุนายน 2563
1878 ลย52006/1550 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 9 มิถุนายน 2563
1877 ลย 79102/297 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 9 มิถุนายน 2563
1876 ลย 79102/296 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 9 มิถุนายน 2563
1875 ลย 0032.006/2742 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(รัฐกร) 9 มิถุนายน 2563
1874 ลย52003/1549 ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 9 มิถุนายน 2563
1873 ลย 78101/243 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 9 มิถุนายน 2563
1872 ลย77202/321 เรียกคืนเงินจากผู้รับเงินโดยไม่มีสิทธิ์ 9 มิถุนายน 2563
1871 ลย52006/1545 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 9 มิถุนายน 2563
1870 ลย52003/1544 ถนนปลอดถังขยะรอบศูนย์ราชการจังหวัดเลย 9 มิถุนายน 2563
1869 ลย 0032.007/2732 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 มิถุนายน 2563
1868 ลย 0032.007/2731 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 มิถุนายน 2563
1867 ลย 0032.007/2730 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 มิถุนายน 2563
1866 ลย 0032.007/2729 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 มิถุนายน 2563
1865 ลย 0032.007/2728 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 มิถุนายน 2563
1864 ลย 0032.007/2727 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 มิถุนายน 2563
1863 ลย 0032.007/2726 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 มิถุนายน 2563
1862 ลย 0032.007/2725 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 มิถุนายน 2563
1861 ลย 0032.015/2719 ขอใช้สถานที่จัดอบรม 8 มิถุนายน 2563
1860 ลย 0032.015/2718 แจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 8 มิถุนายน 2563
1859 ลย52001/1542 การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม 8 มิถุนายน 2563
1858 ลย 1118.4/949 ขอคัดสำเนาเอกสาร ท.ร.๑๔ ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 8 มิถุนายน 2563
1857 ลย 0032.006/2716 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(เกษม) 8 มิถุนายน 2563
1856 ลย 0032.006/2715 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(สุรเชษฐุ์) 8 มิถุนายน 2563
1855 ลย 0032.006/2714 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(นิติยา) 8 มิถุนายน 2563
1854 ลย 0032.007/2710 ขอให้เข้าอบรมหลักสูตรระบบบัญชาการเหตุการณ์ 8 มิถุนายน 2563
1853 ลย 72501.1/229 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 8 มิถุนายน 2563
1852 ลย52001/1541 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 8 มิถุนายน 2563
1851 ลย52002/1534 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิถุนายน 2563
1850 ลย52002/1533 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิถุนายน 2563
1849 ลย52002/1532 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิถุนายน 2563
1848 ลย52002/1531 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิถุนายน 2563
1847 ลย 0032.006/2689 เลื่อนข้าราชการ 5 มิถุนายน 2563
1846 ลย52003/1522 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 5 มิถุนายน 2563
1845 ลย52004/1521 ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเสนอโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนเนการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย 5 มิถุนายน 2563
1844 ลย 1118.4/938 ขอคัดสำเนาเอกสาร ท.ร.๑๔ ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 5 มิถุนายน 2563
1843 ลย 0032.006/2687 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(พชรพร) 5 มิถุนายน 2563
1842 ลย 0032.006/2686 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(สุนิษา) 5 มิถุนายน 2563
1841 ลย 0032.006/2685 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(กิติมาพร) 5 มิถุนายน 2563
1840 ลย 0032.006/2684 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(เพ็ญพิชชา) 5 มิถุนายน 2563
1839 ลย 0032.006/2683 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(จิดาภา) 5 มิถุนายน 2563
1838 ลย 0032.007/2679 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4 มิถุนายน 2563
1837 ลย 0032.007/2678 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4 มิถุนายน 2563
1836 ลย 0032.007/2677 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4 มิถุนายน 2563
1835 ลย 0032.007/2676 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4 มิถุนายน 2563
1834 ลย 0032.007/2675 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 4 มิถุนายน 2563
1833 ลย 0032.007/2674 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 4 มิถุนายน 2563
1832 ลย52006/1520 ขอทราบรายละเอียดความเสียหาย 4 มิถุนายน 2563
1831 ลย 0032.006/2667 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564(เมธิณี) 4 มิถุนายน 2563
1830 ลย 0032.006/2664 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564(นลพรรณ) 4 มิถุนายน 2563
1829 ลย52001/1519 ขอความอนุเคราะห์คณะจัดงานพิธี 2 มิถุนายน 2563
1828 ลย52001/1517 ขอเชิญให้เกียรติร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง- เจ้าพ่อกุดป่อง 2 มิถุนายน 2563
1827 ลย 78101/239 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 มิถุนายน 2563
1826 ลย 78101/238 ขอส่งรายชื่อแบบสำรวจและบันทึกข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อรับเงินเยี่ยวยา(ตกหล่น) 4 มิถุนายน 2563
1825 ลย 78101/237 ขอข้อมูลรูปแปลงที่ดินและแผนที่ ภายในเขตพื้นที่ตำบลโคกใหญ่ เพื่อจัดทำที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 มิถุนายน 2563
1824 ลย52002/1507 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 4 มิถุนายน 2563
1823 ลย 75001/263 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2563 4 มิถุนายน 2563
1822 ลย 0001/140 ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ปชส.กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูิมภาค 4 มิถุนายน 2563
1821 ลย 0001/139 การนำสื่อมวลชนและเครือข่ายศึกษาดูงาน 4 มิถุนายน 2563
1820 ลย52002/1503 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 มิถุนายน 2563
1819 ลย77202/310 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 4 มิถุนายน 2563
1818 ลย77202/309 ส่งแบบรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 4 มิถุนายน 2563
1817 ลย77202/308 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย 4 มิถุนายน 2563
1816 ลย 0032.006/2643 เลื่อนข้าราชการ 4 มิถุนายน 2563
1815 ลย52006/1497 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2 มิถุนายน 2563
1814 ลย52006/1496 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2 มิถุนายน 2563
1813 ลย 0032.015/2639 ขอส่งใบเสร็จรับเงินสนับสนุนการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2 มิถุนายน 2563
1812 ลย 0318/166 แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 มิถุนายน 2563
1811 ลย 0318/165 แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 มิถุนายน 2563
1810 ลย52001/1495 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 2 มิถุนายน 2563
1809 ลย 0032.007/2617 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 มิถุนายน 2563
1808 ลย 0032.007/2616 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 มิถุนายน 2563
1807 ลย 0032.007/2615 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 มิถุนายน 2563
1806 ลย 0032.007/2614 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 มิถุนายน 2563
1805 ลย52001/1494 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 มิถุนายน 2563
1804 ลย52001/1493 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 มิถุนายน 2563
1803 ลย 0032.006/2610 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(สุภัคชัย) 2 มิถุนายน 2563
1802 ลย 0032.006/2609 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(ณัฐธมล) 2 มิถุนายน 2563
1801 ลย 0032.006/2608 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2564(บราลี) 2 มิถุนายน 2563
1800 ลย 72501.1/225 การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญรายเดือน (บำเหน็จตกทอด)จากหน่วยงานของรัฐ 2 มิถุนายน 2563
1799 ลย 0032.007/2607 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 มิถุนายน 2563
1798 ลย 0032.007/2606 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2 มิถุนายน 2563
1797 ลย52006/1492 การเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 มิถุนายน 2563
1796 ลย52001/1491 การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 2 มิถุนายน 2563
1795 ลย52001/1490 การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 2 มิถุนายน 2563
1794 ลย 0032.007/2592 ขอสนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก 2 มิถุนายน 2563
1793 ลย52001/1485 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ 2 มิถุนายน 2563
1792 ลย52002/1484 ส่งแบบแปลนปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย (ฉบับแก้ไข) 2 มิถุนายน 2563
1791 ลย 76704/233 ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 2 มิถุนายน 2563
1790 ลย52004/1483 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ 2 มิถุนายน 2563
1789 ลย52004/1482 ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้าง (โครงการก่อส้างถนน ค.ส.ล.หอพักวงศ์พันธ์) 2 มิถุนายน 2563
1788 ลย 78101/236 ส่งโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไท 1 มิถุนายน 2563
1787 ลย 76703/231 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 1 มิถุนายน 2563
1786 ลย71202/446 แจ้งลงนามในสัญญา 1 มิถุนายน 2563
1785 ลย 78101/235 หนังสือรับรองบุคคล นายสนธยา กุระณี 1 มิถุนายน 2563
1784 ลย 78101/234 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 1 มิถุนายน 2563
1783 ลย 78101/233 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 1 มิถุนายน 2563
1782 ลย 78101/232 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 1 มิถุนายน 2563
1781 ลย 78101/231 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 1 มิถุนายน 2563
1780 ลย 78101/230 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 1 มิถุนายน 2563
1779 ลย 78101/229 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 1 มิถุนายน 2563
1778 ลย 78101/227 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 1 มิถุนายน 2563
1777 ลย52003/1477 ขอรับการสนับสนุนเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (แบบติดรถยนต์) 1 มิถุนายน 2563
1776 ลย 0032.007/2566 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1 มิถุนายน 2563
1775 ลย 0032.007/2554 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1 มิถุนายน 2563
1774 ลย 0032.007/2553 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1 มิถุนายน 2563
1773 ลย 0032.015/2552 แจ้งขอสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดงบเหลือจ่ายปี2563 1 มิถุนายน 2563
1772 ลย 0032.007/2551 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 1 มิถุนายน 2563
1771 ลย72501.2/224 ส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 1 มิถุนายน 2563
1770 ลย 0032.007/2549 แจ้งให้ดำเนินการบริการเยี่ยมญาติ 1 มิถุนายน 2563
1769 ลย 0032.007/2547 สรุปการตรวจแนะนำมาตรการผ่อนคลายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1 มิถุนายน 2563
1768 ลย 52001/73 การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 มิถุนายน 2563
1767 ลย 78101/226 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 1 มิถุนายน 2563
1766 ลย 0032.007/2512 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 พฤษภาคม 2563
1765 ลย 0032.007/2511 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 พฤษภาคม 2563
1764 ลย 0032.007/2510 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 พฤษภาคม 2563
1763 ลย 0032.007/2509 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 พฤษภาคม 2563
1762 ลย52002/1470 ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้ค้างชำระภาษีอากร 29 พฤษภาคม 2563
1761 ลย 76704/230 ขอความร่วมมือในการรับฟังความคิดเห็น 28 พฤษภาคม 2563
1760 ลย 76701/229 ขอความร่วมมือในการรับฟังความคิดเห็น 29 พฤษภาคม 2563
1759 ลย52006/1462 การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 29 พฤษภาคม 2563
1758 ลย52001/1461 ขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง 29 พฤษภาคม 2563
1757 ลย77202/301 แจ้งลงนามในสัญญา 29 พฤษภาคม 2563
1756 ลย52002/1460 การขอให้กรอกข้อมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 29 พฤษภาคม 2563
1755 ลย 76703/228 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่าน ระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) 29 พฤษภาคม 2563
1754 ลย72501.2/221 การเรียกเก็บเงินค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ 29 พฤษภาคม 2563
1753 ลย71202/439 แจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง 29 พฤษภาคม 2563
1752 ลย 0032.007/2501 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 29 พฤษภาคม 2563
1751 ลย77202/300 ขอรับเงินสมทบคืน 29 พฤษภาคม 2563
1750 ลย52003/1457 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบมิเตอร์วัดน้ำของระบบประปาบริเวณอาคารตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 29 พฤษภาคม 2563
1749 ลย 76702/226 โอนเงินเดือนพนักงานจ้างเหมา 29 พฤษภาคม 2563
1748 ลย 76702/225 โอนเงินเดือนพนักงานจ้างเหมา 29 พฤษภาคม 2563
1747 ลย 78101/224 แนวทางการเตรียมการรับรองจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29 พฤษภาคม 2563
1746 ลย52001/1456 ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าพิธี พิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะฯ 29 พฤษภาคม 2563
1745 ลย 78101/223 ขอส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 29 พฤษภาคม 2563
1744 ลย52001/1455 แจ้งกำหนดการพิธีทำบุญศาลหลักเมือง-เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2563 29 พฤษภาคม 2563
1743 ลย52001/1454 ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต์และรับถวายภัตตาหารเช้า 29 พฤษภาคม 2563
1742 ลย52001/1453 ขอความอนุเคราะห์วงดนตรีไทยประกอบพิธีบวงสรวงฯ 29 พฤษภาคม 2563
1741 ลย52001/1452 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดงรำประกอบพิธีบวงสรวงฯ 29 พฤษภาคม 2563
1740 ลย52001/1451 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง และประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2563 29 พฤษภาคม 2563
1739 ลย52001/1450 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง และประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2563 29 พฤษภาคม 2563
1738 ลย52001/1449 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 29 พฤษภาคม 2563
1737 ลย 0318/154 การสำรวจแรงงานนอกระบบที่ไม่มีประกันสังคม ไม่เป็นเกษตรกร และต้องการฝึกอาชีพ 28 พฤษภาคม 2563
1736 ลย 0032.003/2492 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 28 พฤษภาคม 2563
1735 ลย52002/1446 ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4 28 พฤษภาคม 2563
1734 ลย52004/1445 แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางต้้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป 28 พฤษภาคม 2563
1733 ลย52004/1444 ขออนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง สวนนาฬิกาดอกไม้ 28 พฤษภาคม 2563
1732 ลย52004/1443 ขอถนนเทศบาลเมืองเลย 28 พฤษภาคม 2563
1731 ลย 0032.003/2477 แจ้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณตามโครงการป้องกันพัฒนาการ่าช้าในเด็กปฐมวัยจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ 28 พฤษภาคม 2563
1730 ลย 0032.003/2476 แจ้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณตามโครงการป้องกันพัฒนาการ่าช้าในเด็กปฐมวัยจังหวัดเลย ปี ๒๕๖๓ 28 พฤษภาคม 2563
1729 ลย 72501.1/219 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 28 พฤษภาคม 2563
1728 ลย 76701/224 รายงานการโอนพนักงานส่วนตำบล 28 พฤษภาคม 2563
1727 ลย52004/1441 ขอความอนุเคราะห์รถขนย้าย คนขับรถ พร้อมคนขาย 28 พฤษภาคม 2563
1726 ลย 0032.007/2460 ขอความอนุเคราะห์ทบทวนการสรุปวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก 27 พฤษภาคม 2563
1725 ลย 0032.007/2459 แนวทางการดำเนินการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ 27 พฤษภาคม 2563
1724 ลย 0032.007/2458 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 27 พฤษภาคม 2563
1723 ลย 0032.007/2457 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 27 พฤษภาคม 2563
1722 ลย 0032.007/2456 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 27 พฤษภาคม 2563
1721 ลย 0032.007/2455 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 27 พฤษภาคม 2563
1720 ลย 0032.006/2454 เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 27 พฤษภาคม 2563
1719 ลย 0032.003/2452 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 27 พฤษภาคม 2563
1718 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2450 ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากร 27 พฤษภาคม 2563
1717 ลย 0032.007/2441 ส่งแบบรายงานการติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 27 พฤษภาคม 2563
1716 ลย 76701/223 ให้โอนพนักงานส่วนตำบล 27 พฤษภาคม 2563
1715 ลย71202/435 ชี้แจหนังสือประกันซอง 27 พฤษภาคม 2563
1714 ลย52004/1433 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 27 พฤษภาคม 2563
1713 ลย 78101/222 รายงานการช่วย เหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย 27 พฤษภาคม 2563
1712 ลย52004/1430 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ท่อลอดเหลี่ยมคลองบุ่งแสนฮาด 27 พฤษภาคม 2563
1711 ลย52001/1429 ขอเชิญคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง เข้าร่วมประเมินการปรับปรุงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 26 พฤษภาคม 2563
1710 ลย52001/1428 ขอเชิญคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง เข้าร่วมประเมินการปรับปรุงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 26 พฤษภาคม 2563
1709 ลย52001/1427 ขอเชิญคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง เข้าร่วมประเมินการปรับปรุงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 26 พฤษภาคม 2563
1708 ลย 0032.007/2427 แจ้งข้อหารือการจัดสอบบาลีสนามหลวง 26 พฤษภาคม 2563
1707 ลย 0032.007/2420 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26 พฤษภาคม 2563
1706 ลย 0032.007/2419 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26 พฤษภาคม 2563
1705 ลย 0032.007/2418 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26 พฤษภาคม 2563
1704 ลย 0032.007/2417 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26 พฤษภาคม 2563
1703 ลย 0032.007/2416 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26 พฤษภาคม 2563
1702 ลย 0032.007/2415 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26 พฤษภาคม 2563
1701 ลย 0032.007/2414 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26 พฤษภาคม 2563
1700 ลย 0032.007/2412 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 26 พฤษภาคม 2563
1699 ลย 78101/221 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 พฤษภาคม 2563
1698 ลย 78101/220 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563
1697 ลย 76701/218 รายงานการเเต่งตั้งพนักงานจ้าง 26 พฤษภาคม 2563
1696 ลย 79102/272 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ สายฟากภู บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 26 พฤษภาคม 2563
1695 ลย77202/297 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี มีนาคม 2563 (เงินฝากคลังฯ รหัสบัญชีย่อย 10933) 26 พฤษภาคม 2563
1694 ลย 0032.003/2398 การจัดทำแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 25 พฤษภาคม 2563
1693 ลย 0032.003/2397 ขอให้ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ พอ.สว. 25 พฤษภาคม 2563
1692 ลย 0032.003/2396 ขอความเห็นชอบโครงการอาสาอนามัยผู้สูงอายุ พอ.สว.จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 25 พฤษภาคม 2563
1691 ลย52001/1423 รายงานผลการสำรวจท่อธารประปาดับเพลิงพร้อมแก้ไขและเพิ่มเติม 25 พฤษภาคม 2563
1690 ลย 78101/219 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือข้อมูล GFMIS Token Key 25 พฤษภาคม 2563
1689 ลย 78101/218 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 พฤษภาคม 2563
1688 ลย 78101/217 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 พฤษภาคม 2563
1687 ลย 78101/216 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งตามเอกสารแนบ 25 พฤษภาคม 2563
1686 ลย 76701/217 การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) 25 พฤษภาคม 2563
1685 ลย 0032.007/2389 หนังสือรับรองการฝึกปฏิบัติงาน 25 พฤษภาคม 2563
1684 ลย 0032.001.2/2388 ส้งข้อมูลเบิกจ่ายCOVOD19 25 พฤษภาคม 2563
1683 ลย 78101/215 ส่งงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 25 พฤษภาคม 2563
1682 ลย52004/1419 เชิญมาต่อรองราคา (โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์) 25 พฤษภาคม 2563
1681 ลย52004/1417 ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเสนอโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนเนการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย 25 พฤษภาคม 2563
1680 ลย 72501.1/209 รายงานผลการจัดซื้อวัคซีนและการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 25 พฤษภาคม 2563
1679 ลย 72501.1/208 ส่งข้อมูลการให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 25 พฤษภาคม 2563
1678 ลย77202/296 นำฝากธนาคารออมสิน(เงินเดือน,ค่าตอบแทน เดือน พฤษภาคม 2563 25 พฤษภาคม 2563
1677 ลย77202/295 นำฝากธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 25 พฤษภาคม 2563
1676 ลย71202/424 การจำหน่ายพัสดุ 25 พฤษภาคม 2563
1675 ลย 0032.007/2381 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 22 พฤษภาคม 2563
1674 ลย 0032.007/2380 ขอสนับสนุนการติดตามการควบคุมโรค 22 พฤษภาคม 2563
1673 ลย 0032.007/2379 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 22 พฤษภาคม 2563
1672 ลย 0032.007/2378 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 22 พฤษภาคม 2563
1671 ลย 0032.007/2377 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 22 พฤษภาคม 2563
1670 ลย 0032.007/2376 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 22 พฤษภาคม 2563
1669 ลย 75001/238 ส่งแบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 พฤษภาคม 2563
1668 ลย 75001/237 ส่งแบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 พฤษภาคม 2563
1667 ลย 75001/236 ส่งแบบรายงานให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 22 พฤษภาคม 2563
1666 ลย52006/1409 รายงานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา 22 พฤษภาคม 2563
1665 ลย52002/1408 รายงานข้อมูลการใช้จ่ายเงินเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 22 พฤษภาคม 2563
1664 ลย52002/1407 ส่งเงินบำนาญเข้าบัญชี 22 พฤษภาคม 2563
1663 ลย71202/421 แจ้งลงนามในสัญญา 22 พฤษภาคม 2563
1662 ลย 78101/214 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการท้องถิ่น 22 พฤษภาคม 2563
1661 ลย52003/1406 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 22 พฤษภาคม 2563
1660 ลย 78101/213 หนังสือรับรอง นายเกรียงไกร กันหาวรรณะ 22 พฤษภาคม 2563
1659 ลย 0032.003/2341 ส่งแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 21 พฤษภาคม 2563
1658 ลย52004/1402 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบความหนาแน่นของชั้นพื้นทางหินคลุก (ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอย) 21 พฤษภาคม 2563
1657 ลย52003/1401 ขอคืนถังขยะของเทศบาลเมืองเลยเพื่อทำเป็นถนนปลอดถังขยะ 21 พฤษภาคม 2563
1656 ลย 78101/212 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 21 พฤษภาคม 2563
1655 ลย 0032.006/2338 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 21 พฤษภาคม 2563
1654 ลย 0032.007/2337 แจ้งผลการขออนุญาตการจัดกิจกรรมมอบบ้านให้นักเรียน 21 พฤษภาคม 2563
1653 ลย75401/120 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 เมษายน 2563
1652 ลย52001/1400 ขอความอนุเคราะห์สำรวจสายโทรศัพท์ 21 พฤษภาคม 2563
1651 ลย 76702/212 ขอความอนุเคราะห์ 21 พฤษภาคม 2563
1650 ลย52004/1399 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 21 พฤษภาคม 2563
1649 ลย52004/1397 ยืนยันการส่งมอบพื้นที่และรับมอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหมาน 21 พฤษภาคม 2563
1648 ลย 78101/211 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 พฤษภาคม 2563
1647 ลย77202/292 แจ้งลงนามในสัญญา 20 พฤษภาคม 2563
1646 ลย77202/291 แจ้งลงนามในสัญญา 20 พฤษภาคม 2563
1645 ลย52001/1396 ขอต่ออายุการใช้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของสถานธนานุบาลเลย 20 พฤษภาคม 2563
1644 ลย72501.2/203 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงาน 20 พฤษภาคม 2563
1643 ลย 78101/210 ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกสระร่องผาก่ำ 20 พฤษภาคม 2563
1642 ลย 0032.007/2315 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้เลือดออก 20 พฤษภาคม 2563
1641 ลย 0032.007/2314 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 20 พฤษภาคม 2563
1640 ลย 0032.007/2313 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 พฤษภาคม 2563
1639 ลย 0032.007/2312 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 พฤษภาคม 2563
1638 ลย 0032.007/2311 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 พฤษภาคม 2563
1637 ลย 0032.007/2310 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 พฤษภาคม 2563
1636 ลย 76702/211 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 20 พฤษภาคม 2563
1635 ลย 0032.007/2309 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 พฤษภาคม 2563
1634 ลย 0032.007/2308 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 พฤษภาคม 2563
1633 ลย 0032.007/2307 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 พฤษภาคม 2563
1632 ลย 0032.007/2306 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 พฤษภาคม 2563
1631 ลย77202/286 ขอรับเงินสมทบคืน 20 พฤษภาคม 2563
1630 ลย52001/1394 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 20 พฤษภาคม 2563
1629 ลย 0023.3/228 ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม 19 พฤษภาคม 2563
1628 ลย 0032.006/2298 เลื่อนข้าราชการ 19 พฤษภาคม 2563
1627 ลย52003/1356 รายงานผลการใช้จ่ายอุดหนุน 19 พฤษภาคม 2563
1626 ลย 0032.006/2288 เลื่อนข้าราชการ 19 พฤษภาคม 2563
1625 ลย 78101/209 รายงานการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 19 พฤษภาคม 2563
1624 ลย75401/138 สรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2563 15 พฤษภาคม 2563
1623 ลย 0032.007/2286 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในสถานศึกษา 18 พฤษภาคม 2563
1622 ลย 0032.007/2285 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในสถานศึกษา 18 พฤษภาคม 2563
1621 ลย 0032.007/2284 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในสถานศึกษา 18 พฤษภาคม 2563
1620 ลย 0032.007/2283 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในสถานศึกษา 18 พฤษภาคม 2563
1619 ลย 0032.007/2278 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2563 18 พฤษภาคม 2563
1618 ลย 0032.007/2277 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 18 พฤษภาคม 2563
1617 รง 0472/29 การสำรวจรายชื่อข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 18 พฤษภาคม 2563
1616 ลย52004/1353 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 18 พฤษภาคม 2563
1615 ลย 78101/206 ขอส่งตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีตเพื่อทำการทดสอบคุณภาพ 18 พฤษภาคม 2563
1614 ลย 78101/205 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูที่ผ่านการประเมินผลงานพนักงานครู 18 พฤษภาคม 2563
1613 ลย 78101/204 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูที่ผ่านการประเมินผลงานพนักงานครู 18 พฤษภาคม 2563
1612 ลย 0032.015/2266 ขออนุมัติยืมเงินงบพัฒนาจังหวัด 18 พฤษภาคม 2563
1611 ลย52001/1352 การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 18 พฤษภาคม 2563
1610 ลย52003/1349 การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 18 พฤษภาคม 2563
1609 ลย52004/1348 ขอความช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 18 พฤษภาคม 2563
1608 ลย77202/283 แจ้งลงนามในสัญญา 18 พฤษภาคม 2563
1607 ลย77202/282 แจ้งลงนามในสัญญา 18 พฤษภาคม 2563
1606 ลย77202/281 แจ้งลงนามในสัญญา 18 พฤษภาคม 2563
1605 ลย52004/1347 มอบหมายภารกิจในการบริหารจัดการดูแลโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม 18 พฤษภาคม 2563
1604 ลย52004/1346 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักวงศ์พันธ์ 18 พฤษภาคม 2563
1603 ลย 78101/203 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือข้อมูล GFMIS Token Key 18 พฤษภาคม 2563
1602 ลย52001/1344 การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตเทศบาลเมืองเลย 15 พฤษภาคม 2563
1601 ลย 0032.007/2244 ขอเชิญเป็นประธานการประชุม 15 พฤษภาคม 2563
1600 ลย52002/1342 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 15 พฤษภาคม 2563
1599 ลย52002/1340 การขอให้กรอกข้อมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 15 พฤษภาคม 2563
1598 ลย 0032.007/2240 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 พฤษภาคม 2563
1597 ลย 0032.007/2239 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 พฤษภาคม 2563
1596 ลย52002/1339 ขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 15 พฤษภาคม 2563
1595 ลย71202/409 แจ้งลงนามในสัญญา 15 พฤษภาคม 2563
1594 ลย 78101/202 การสำรวจความต้องการเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพิ่มเติม 15 พฤษภาคม 2563
1593 ลย 0032.007/2228 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 พฤษภาคม 2563
1592 ลย 0032.007/2227 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 พฤษภาคม 2563
1591 ลย 0032.007/2223 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 พฤษภาคม 2563
1590 ลย 0032.007/2222 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 พฤษภาคม 2563
1589 ลย 0032.007/2221 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 15 พฤษภาคม 2563
1588 ลย52006/1336 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 พฤษภาคม 2563
1587 รง 0472/28 รายงานผลการติดตั้งแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" 14 พฤษภาคม 2563
1586 ลย 0032.006/2210 ขอหนังสือรับรองบุคคล 14 พฤษภาคม 2563
1585 ลย52001/1335 ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( นอกปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ) 14 พฤษภาคม 2563
1584 ลย77202/278 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1583 ลย77202/277 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1582 ลย77202/276 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1581 ลย77202/275 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1580 ลย77202/274 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1579 ลย77202/273 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1578 ลย77202/272 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1577 ลย77202/266 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1576 ลย77202/265 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1575 ลย77202/264 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1574 ลย77202/263 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1573 ลย77202/262 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1572 ลย77202/261 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1571 ลย77202/260 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1570 ลย77202/259 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤษภาคม 2563
1569 ลย 0032.001.1/2201 ขอส่งคืนรถยนต์ราชการ บพ 7668 เลย 14 พฤษภาคม 2563
1568 ลย 0032.006/2197 ขอหนังสือรับรองบุคคล 14 พฤษภาคม 2563
1567 ลย 76701/205 ข้อมูลความเสี่ยงการเกิดสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและข้อมูลความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในพื้นที่ 14 พฤษภาคม 2563
1566 ลย77202/258 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 14 พฤษภาคม 2563
1565 ลย 76701/203 ขอส่งผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายปาน พรมดี 14 พฤษภาคม 2563
1564 ลย 78101/201 สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารคัดแยกขยะ ที่ อปท.ได้ดำเนินการ 14 พฤษภาคม 2563
1563 ลย 78101/200 ขอพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเแิน 14 พฤษภาคม 2563
1562 ลย52003/1325 ส่งหลักฐานการโอนเงิน 14 พฤษภาคม 2563
1561 ลย 78101/199 ขอส่งรายชื่อและแบบสำรวจและบันทึกข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 14 พฤษภาคม 2563
1560 ลย77202/254 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมี่ยง 1 หมู่ 7 13 พฤษภาคม 2563
1559 ลย 76703/201 แจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแท่นศิลาอาสน์ 13 พฤษภาคม 2563
1558 ลย77202/253 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากห้วย หมู่ 6 13 พฤษภาคม 2563
1557 ลย52004/1323 การปรับปรุงงวดงานและแก้ไขแบบแปลน ปรับปรุงภูมิทัศน์ Landmark 13 พฤษภาคม 2563
1556 ลย52004/1321 ขอความนอุเคราะห์กล้าไม้ 13 พฤษภาคม 2563
1555 ลย 79102/258 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 13 พฤษภาคม 2563
1554 ลย52006/1320 การดำเนินการทางวินัย 13 พฤษภาคม 2563
1553 ลย71202/397 แจ้งลงนามในสัญญา 13 พฤษภาคม 2563
1552 ลย71202/396 แจ้งลงนามในสัญญา 13 พฤษภาคม 2563
1551 ลย 76701/200 ขอตัดภาพถ่ายโทรศัพท์ 13 พฤษภาคม 2563
1550 ลย 72501.1/201 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแต่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการและยังไม่มีบัญชี ธนาคาร เพื่อรับเงินเยียวยาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายครั้งเดียว จำนวน 1,000 บาท 13 พฤษภาคม 2563
1549 ลย 72501.1/200 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแต่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการและยังไม่มีบัญชี ธนาคาร เพื่อรับเงินเยียวยาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายครั้งเดียว จำนวน 1,000 บาท 13 พฤษภาคม 2563
1548 ลย 0318/128 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอท่าลี่ 13 พฤษภาคม 2563
1547 ลย52003/1319 ขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมทำลายและควบคุมแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลเมืองเลย 13 พฤษภาคม 2563
1546 ลย52001/1318 ขอรับเงินบำเหน็จปกติของพนักงานเทศบาล 13 พฤษภาคม 2563
1545 ลย 76701/199 รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 พฤษภาคม 2563
1544 ลย 0032.007/2153 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 พฤษภาคม 2563
1543 ลย 0032.007/2152 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 พฤษภาคม 2563
1542 ลย 76702/198 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 13 พฤษภาคม 2563
1541 ลย 76702/197 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 13 พฤษภาคม 2563
1540 ลย 0032.007/2149 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 พฤษภาคม 2563
1539 ลย 0032.007/2148 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 พฤษภาคม 2563
1538 ลย 0032.007/2147 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 พฤษภาคม 2563
1537 ลย 0032.007/2146 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 พฤษภาคม 2563
1536 ลย 0032.007/2145 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 พฤษภาคม 2563
1535 ลย 0032.007/2144 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 13 พฤษภาคม 2563
1534 ลย 0032.006/2143 ขอหนังสือรับรองบุคคล 12 พฤษภาคม 2563
1533 ลย 75001/208 ส่งแบบประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันกี่แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบประเมินครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒) 12 พฤษภาคม 2563
1532 ลย 75001/207 ส่งแบบประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันกี่แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบประเมินครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒) 12 พฤษภาคม 2563
1531 ลย77202/251 แจ้งลงนามในสัญญา 12 พฤษภาคม 2563
1530 ลย52002/1309 ขอแก้ไขงบทรัพย์สิน 12 พฤษภาคม 2563
1529 ลย52002/1308 ขอแก้ไขงบทรัพย์สิน 12 พฤษภาคม 2563
1528 ลย52002/1307 การตรวจสอบงบการเงิน งวดปีงบประมาณ 2562 12 พฤษภาคม 2563
1527 ลย52002/1306 การตรวจสอบงบการเงิน งวดปีงบประมาณ 2562 12 พฤษภาคม 2563
1526 ลย72501.2/199 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงาน 12 พฤษภาคม 2563
1525 ลย77202/250 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง 12 พฤษภาคม 2563
1524 ลย 78101/198 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่ 12 พฤษภาคม 2563
1523 ลย52002/1298 ส่งใบเสร็จรับเงิน 12 พฤษภาคม 2563
1522 ลย72501.2/198 ส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย และเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 12 พฤษภาคม 2563
1521 ลย72501.2/197 ส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย และเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 12 พฤษภาคม 2563
1520 ลย 78101/197 ขอส่งแบบสำรวจแรงงานนอกระบบที่ไม่มีประกันสังคม ไม่เป็นเกษตรกร และต้องการฝึกอาชีพ 8 พฤษภาคม 2563
1519 ลย 78101/196 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. 8 พฤษภาคม 2563
1518 ลย 0032.007/2122 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 พฤษภาคม 2563
1517 ลย 0032.007/2121 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 พฤษภาคม 2563
1516 ลย 78101/195 ขอส่งข้อมูลรายชื่อ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด 8 พฤษภาคม 2563
1515 ลย52001/1294 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานเทศบาล 8 พฤษภาคม 2563
1514 ลย52001/1293 ให้โอนพนักงานเทศบาล 8 พฤษภาคม 2563
1513 ลย77202/247 แจ้งชำระค่าปรับ 8 พฤษภาคม 2563
1512 ลย77202/246 แจ้งชำระค่าปรับ 8 พฤษภาคม 2563
1511 ลย52003/1287 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 8 พฤษภาคม 2563
1510 ลย77202/245 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 8 พฤษภาคม 2563
1509 ลย71202/391 แจ้งลงนามในสัญญา 8 พฤษภาคม 2563
1508 ลย71202/390 แจ้งลงนามในสัญญา 8 พฤษภาคม 2563
1507 ลย71202/389 แจ้งลงนามในสัญญา 8 พฤษภาคม 2563
1506 ลย71202/388 แจ้งลงนามในสัญญา 8 พฤษภาคม 2563
1505 ลย 0032.007/2113 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 พฤษภาคม 2563
1504 ลย 0032.007/2112 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 พฤษภาคม 2563
1503 ลย 0032.007/2111 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 พฤษภาคม 2563
1502 ลย 0032.007/2110 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 พฤษภาคม 2563
1501 ลย71202/385 ขอเชิญชี้แจงแสดงหลักฐานยืนยันการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนหอถึงสนามบิน(ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 8 พฤษภาคม 2563
1500 ลย71202/384 ขอเชิญชี้แจงแสดงหลักฐานยืนยันการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยโตก หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 7 พฤษภาคม 2563
1499 ลย52001/1284 ขอถอนหนังสือลาออกจากราชการพนักงานจ้างทั่วไป 7 พฤษภาคม 2563
1498 ลย71202/383 แจ้งลงนามในสัญญา 7 พฤษภาคม 2563
1497 ลย52002/1283 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 7 พฤษภาคม 2563
1496 ลย77202/237 นำฝากธนาคารเืพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 7 พฤษภาคม 2563
1495 ลย 78101/194 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 7 พฤษภาคม 2563
1494 ลย 0032.007/2074 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 7 พฤษภาคม 2563
1493 ลย 0032.007/2073 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 7 พฤษภาคม 2563
1492 ลย 0032.007/2072 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 7 พฤษภาคม 2563
1491 ลย 0032.007/2071 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 7 พฤษภาคม 2563
1490 ลย 0032.007/2070 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 7 พฤษภาคม 2563
1489 ลย 0032.007/2069 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 7 พฤษภาคม 2563
1488 ลย 0032.007/2068 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 7 พฤษภาคม 2563
1487 ลย 0032.007/2067 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 7 พฤษภาคม 2563
1486 ลย52001/1282 ขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด 7 พฤษภาคม 2563
1485 ลย 0032.007/2066 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางหลวงที่ 6 เข้ามาปฏิบัติงาน 7 พฤษภาคม 2563
1484 ลย 0032.007/2064 ส่งบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 7 พฤษภาคม 2563
1483 ลย 72501.1/193 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 7 พฤษภาคม 2563
1482 ลย77202/236 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน 5 พฤษภาคม 2563
1481 ลย 79102/245 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 5 พฤษภาคม 2563
1480 ลย 1118.4/775 รายงานการทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 5 พฤษภาคม 2563
1479 ลย52001/1273 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 5 พฤษภาคม 2563
1478 ลย52001/1272 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 5 พฤษภาคม 2563
1477 ลย 0023.5/210 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 5 พฤษภาคม 2563
1476 ลย77202/233 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน 5 พฤษภาคม 2563
1475 ลย77202/232 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน 5 พฤษภาคม 2563
1474 ลย 1118.4/772 การขับเคลื่อนการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามโครงการสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล (Flagships for Excellence 2020) 5 พฤษภาคม 2563
1473 ลย52001/1267 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองเลย 1 พฤษภาคม 2563
1472 ลย52004/1266 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (หินคลุก) (สถานที่กำจัดมูลฝอยฯ) 5 พฤษภาคม 2563
1471 ลย52004/1265 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบความหนาแน่นของดินถมคันทาง (สถานที่กำจัดมูลฝอยฯ) 5 พฤษภาคม 2563
1470 ลย52002/1264 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 พฤษภาคม 2563
1469 ลย72501.2/191 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5 พฤษภาคม 2563
1468 ลย 0032.003/2036 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5 พฤษภาคม 2563
1467 ลย 76702/193 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 5 พฤษภาคม 2563
1466 ลย 76702/192 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 5 พฤษภาคม 2563
1465 ลย 78101/193 ส่งแบบสำรวจข้อมูลเด็กแรกเกิด ถึง 3 ปี ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 5 พฤษภาคม 2563
1464 ลย 0318/123 กการซ่อมแซมศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฝนตกหนักและลมกรรโชกแรง 5 พฤษภาคม 2563
1463 ลย 0032.007/2035 ขออนุมัติลงนามในคำสั่ง 2 พฤษภาคม 2563
1462 ลย52006/1254 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน 2563 1 พฤษภาคม 2563
1461 ลย52006/1253 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน 2563 1 พฤษภาคม 2563
1460 ลย52003/1252 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พฤษภาคม 2563
1459 ลย52001/1251 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 1 พฤษภาคม 2563
1458 ลย 0032.007/2004 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1 พฤษภาคม 2563
1457 ลย 0032.007/2003 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1 พฤษภาคม 2563
1456 ลย 0032.007/2002 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1 พฤษภาคม 2563
1455 ลย 0032.007/2001 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1 พฤษภาคม 2563
1454 ลย 78101/191 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 1 พฤษภาคม 2563
1453 ลย52002/1247 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 พฤษภาคม 2563
1452 ลย52004/1246 แจ้งรายละเอียดราคากลางกรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15% 30 เมษายน 2563
1451 ลย52004/1245 แจ้งรายละเอียดราคากลางกรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15% 30 เมษายน 2563
1450 ลย 76703/191 การจัดทำแผนการปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 เมษายน 2563
1449 ลย52001/1244 เลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 30 เมษายน 2563
1448 ลย52001/1243 ขอส่งตัวพนักงานจ้างเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 30 เมษายน 2563
1447 ลย52003/1241 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 30 เมษายน 2563
1446 ลย 0032.007/1960 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 เมษายน 2563
1445 ลย 0032.007/1958 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 เมษายน 2563
1444 ลย 0032.007/17 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 เมษายน 2563
1443 ลย 0023.3/203 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) 30 เมษายน 2563
1442 ลย71202/377 แจ้งลงนามในสัญญา 30 เมษายน 2563
1441 ลย71202/376 ขอเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติ้วน้อย เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 30 เมษายน 2563
1440 ลย71202/375 ขอเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกชุมแสง เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 30 เมษายน 2563
1439 ลย52001/1236 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 29 เมษายน 2563
1438 ลย 0032.007/3 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 เมษายน 2563
1437 ลย 0032.007/2 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 เมษายน 2563
1436 ลย 1118.4/735 ขอส่งคืนบัตรเสียและบัตรที่ต้องส่งคืนส่วนกลาง 30 เมษายน 2563
1435 ลย 79102/238 ส่งเช็คเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 เมษายน 2563
1434 ลย52001/1230 การโอนพนักงานเทศบาล 29 เมษายน 2563
1433 ลย52001/1229 การโอนพนักงานเทศบาล 29 เมษายน 2563
1432 ลย52004/1228 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะขามหวานฯ 29 เมษายน 2563
1431 ลย52001/1227 จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการทบทวนวงเงินสินเชื่อประจำปี ๒๕๖๓ 29 เมษายน 2563
1430 ลย 0032.001.2/1956 ชำระเงินงวดสำหรับสินเชื่อ 29 เมษายน 2563
1429 ลย52001/1226 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 29 เมษายน 2563
1428 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1953 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจาก ปปส.ประจำปีงบประมาณ 2563 29 เมษายน 2563
1427 ลย77202/220 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) 29 เมษายน 2563
1426 ลย77202/219 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการในระบบ KTB Corporate Online 29 เมษายน 2563
1425 ลย77202/218 ขอใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชี 29 เมษายน 2563
1424 ลย77202/217 ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 29 เมษายน 2563
1423 ลย 78101/188 หนังสือรับรองเงินเดือน 29 เมษายน 2563
1422 ลย 0032.007/1947 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 เมษายน 2563
1421 ลย 0032.007/1946 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 เมษายน 2563
1420 ลย 0032.007/1945 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 เมษายน 2563
1419 ลย 0032.007/1944 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 29 เมษายน 2563
1418 ลย 72501.1/187 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 29 เมษายน 2563
1417 ลย 0318/112 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ 28 เมษายน 2563
1416 ลย 0318/111 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ 28 เมษายน 2563
1415 ลย71202/371 ขอเชิญชี้แจงแสดงหลักฐานยืนยันการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดป่าติ้วน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ บ้านติ้วน้อย ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จังหวัดเลย 28 เมษายน 2563
1414 ลย52001/1218 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 เมษายน 2563
1413 ลย52001/1217 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 28 เมษายน 2563
1412 ลย52001/1216 การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 28 เมษายน 2563
1411 ลย 76701/188 หนังสือรับรองที่ดิน 28 เมษายน 2563
1410 ลย 0032.006/1918 ขอหนังสือรับรองบุคคล 28 เมษายน 2563
1409 ลย 78101/187 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 28 เมษายน 2563
1408 ลย 78101/186 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 28 เมษายน 2563
1407 ลย52001/1214 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 28 เมษายน 2563
1406 ลย77202/211 แจ้งลงนามในสัญญา 27 เมษายน 2563
1405 ลย 0032.007/1906 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 27 เมษายน 2563
1404 ลย 0032.007/1905 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 27 เมษายน 2563
1403 ลย 0032.007/1904 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 27 เมษายน 2563
1402 ลย 0032.007/1903 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 27 เมษายน 2563
1401 ลย 0032.007/1902 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 27 เมษายน 2563
1400 ลย 0032.007/1901 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 27 เมษายน 2563
1399 ลย52003/1212 ตอบแบบประเมินผลการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 27 เมษายน 2563
1398 ลย 76701/184 รายงานมาตรการอำนวยความสะดวกเเละลดภาระเเก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 23 เมษายน 2563
1397 ลย 76702/183 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 27 เมษายน 2563
1396 ลย 76702/182 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 27 เมษายน 2563
1395 ลย 76702/181 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 27 เมษายน 2563
1394 ลย 78101/185 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน เมษายน 2563 27 เมษายน 2563
1393 ลย 78101/184 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 27 เมษายน 2563
1392 ลย 78101/183 แจ้งราษฏรประสบภัยพิบัติ วาตภัย 27 เมษายน 2563
1391 ลย 78101/182 ขอความอนุเคราะห์ยืมเรือท้องแบบเพื่อทำกิจกรรม 27 เมษายน 2563
1390 ลย 78101/181 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการหมู่บ้านในการค้นหา เฝ้าระวัง ป้องกัน คัดกรองบุคคลที่กล้บมาจากต่างประเทศ 27 เมษายน 2563
1389 ลย 78101/180 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 27 เมษายน 2563
1388 ลย 76702/179 ส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาส 27 เมษายน 2563
1387 ลย 0032.007/1893 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 27 เมษายน 2563
1386 ลย 0032.007/1892 ขอส่งรายงานผลการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 27 เมษายน 2563
1385 ลย 0032.007/1891 ขอส่งรายงานผลการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 27 เมษายน 2563
1384 ลย 0032.004/1883 ขอให้เสนอราคาเวชภัณฑ์ 24 เมษายน 2563
1383 ลย52001/1180 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 24 เมษายน 2563
1382 ลย 79102/234 ส่งเช็คเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 เมษายน 2563
1381 ลย52002/1178 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
1380 ลย52002/1172 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
1379 ลย52002/1171 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
1378 ลย52002/1170 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
1377 ลย52002/1169 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
1376 ลย 0318/110 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอำเภอท่าลี่ 24 เมษายน 2563
1375 ลย 72501.1/184 รายงานการดำเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลธาตุ 24 เมษายน 2563
1374 ลย 0032.007/1864 ขอให้เร่งรัดดำเนินการควบคุมการระบาดโรคไข้ปวดข้อออกผื่นชิคุนกุนยา 24 เมษายน 2563
1373 ลย 0032.007/1863 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 เมษายน 2563
1372 ลย 0032.007/1862 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 เมษายน 2563
1371 ลย 0032.007/1861 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 เมษายน 2563
1370 ลย 0032.007/1860 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 24 เมษายน 2563
1369 ลย52002/1167 ขอรับเงินคืนเงินสมทบประกันสังคม 24 เมษายน 2563
1368 ลย 0032.007/1859 ส่งรายงานการสอบสวนโรค 23 เมษายน 2563
1367 ลย52002/1152 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 23 เมษายน 2563
1366 ลย 0032/2067 ขออนุญาตใช้พื้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดเลย 23 เมษายน 2563
1365 ลย 0032.006/1848 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 23 เมษายน 2563
1364 ลย52004/1147 ขออนุญาตรื้อถอนบ้นพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลย 23 เมษายน 2563
1363 ลย52001/1146 โครงการสำรวจปรับปรุงท่อธารประปาดับเพลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติ 23 เมษายน 2563
1362 ลย75401/120 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 เมษายน 2563
1361 ลย75401/117 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 16 เมษายน 2563
1360 ลย 78101/178 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๓ ) 23 เมษายน 2563
1359 ลย 0032.003/1845 การดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่7จังหวัดอีสานตอนบน ปีงบประมาณ 2563 23 เมษายน 2563
1358 ลย77202/195 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2563 (เงินฝากคลังฯ รหัสบัญชีย่อย 10933) 23 เมษายน 2563
1357 ลย77202/194 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563) 23 เมษายน 2563
1356 ลย52002/1127 ขอรับเงินค่าปรับตามคำพิพากษาในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 23 เมษายน 2563
1355 ลย 0032.007/1833 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 22 เมษายน 2563
1354 ลย 0032.007/1832 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 22 เมษายน 2563
1353 ลย52006/1124 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 22 เมษายน 2563
1352 ลย71202/357 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 22 เมษายน 2563
1351 ลย71202/356 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 22 เมษายน 2563
1350 ลย71202/355 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 22 เมษายน 2563
1349 ลย52001/1120 ขอส่งเครื่องตรวจอุณหภูมิ (สำหรับวัดไข้) 22 เมษายน 2563
1348 ลย 78101/177 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 22 เมษายน 2563
1347 ลย 1418/601 ขอรับการสนับสนุนปัจจัยซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้โรงพยาบาล 22 เมษายน 2563
1346 ลย 1418/600 ขอรับสนับสนุนปัจจัยซื้อเครื่องช่วยหายใจ 22 เมษายน 2563
1345 ลย 79102/225 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 22 เมษายน 2563
1344 ลย 79102/224 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
1343 ลย 79102/223 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
1342 ลย52003/1118 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารถิ่น 22 เมษายน 2563
1341 ลย52001/1117 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 22 เมษายน 2563
1340 ลย52006/1116 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 เมษายน 2563
1339 ลย52001/1115 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 เมษายน 2563
1338 ลย71202/351 แจ้งลงนามในสัญญา 21 เมษายน 2563
1337 ลย 0032.007/1803 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 เมษายน 2563
1336 ลย 0032.007/1802 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 เมษายน 2563
1335 ลย 0032.007/1801 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 เมษายน 2563
1334 ลย 0032.007/1800 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 เมษายน 2563
1333 ลย 0032.007/1799 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 เมษายน 2563
1332 ลย 0032.007/1798 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 20 เมษายน 2563
1331 ลย 79102/215 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 20 เมษายน 2563
1330 ลย52001/1100 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 20 เมษายน 2563
1329 ลย52001/1098 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 20 เมษายน 2563
1328 ลย52006/1096 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนฯ 20 เมษายน 2563
1327 ลย 0032.006/1792 เลื่อนข้าราชการ 20 เมษายน 2563
1326 ลย 0032.010/1791 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 20 เมษายน 2563
1325 ลย71202/331 ขอเชิญชี้แจงแสดงหลักฐานยืนยันการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตลาดเย็น หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวนาคำ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จังหวัดเลย 20 เมษายน 2563
1324 ลย 78101/176 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 20 เมษายน 2563
1323 ลย 78101/175 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องการรับความช่วยเหลือ 20 เมษายน 2563
1322 ลย52006/1091 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 20 เมษายน 2563
1321 ลย 0032.007/1780 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 เมษายน 2563
1320 ลย 0032.007/1779 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 เมษายน 2563
1319 ลย 0032.007/1778 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 เมษายน 2563
1318 ลย 0032.007/1777 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 เมษายน 2563
1317 ลย 0032.007/1776 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 เมษายน 2563
1316 ลย 0032.007/1775 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 18 เมษายน 2563
1315 ลย52001/1089 รายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 17 เมษายน 2563
1314 ลย52001/1088 การปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563 17 เมษายน 2563
1313 ลย 0032.007/1768 ส่งรายงานการสอบสวนโรค 17 เมษายน 2563
1312 ลย52003/1087 การดำเนินงานมาตรการจัดการด้านการรักษาความสะอาดและมาตรการพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ ในเขตเทศบาลเมืองเลย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 17 เมษายน 2563
1311 ลย52002/1086 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 17 เมษายน 2563
1310 ลย 0023.5/172 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินกัน) 17 เมษายน 2563
1309 ลย 0032.006/1760 หนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน 17 เมษายน 2563
1308 ลย 0032.017/1754 ขออนุมัติเดินทางออกนอกเขตจังหวัดเลย 17 เมษายน 2563
1307 ลย 79102/210 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 17 เมษายน 2563
1306 ลย 79102/209 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 17 เมษายน 2563
1305 ลย 79102/208 ส่งเช็คเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 เมษายน 2563
1304 ลย77202/187 หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 17 เมษายน 2563
1303 ลย77202/186 แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 17 เมษายน 2563
1302 ลย 78101/173 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 เมษายน 2563
1301 ลย 78101/172 การายงานข้อผลการดำเนินการตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 17 เมษายน 2563
1300 ลย52001/1074 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 17 เมษายน 2563
1299 ลย52001/1071 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 16 เมษายน 2563
1298 ลย 0032.006/1751 หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา(ณัฐรวี) 16 เมษายน 2563
1297 ลย71202/292 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16 เมษายน 2563
1296 ลย71202/291 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16 เมษายน 2563
1295 ลย71202/290 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16 เมษายน 2563
1294 ลย71202/289 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16 เมษายน 2563
1293 ลย77202/185 หนังสือรับรองผลงาน 16 เมษายน 2563
1292 ลย52003/1069 ขอเบิกเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เทศบาลเมืองเลย 16 เมษายน 2563
1291 ลย 72501.1/174 ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 16 เมษายน 2563
1290 ลย 75001/189 การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 16 เมษายน 2563
1289 ลย 75001/167 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 7 เมษายน 2563
1288 ลย 72501.1/173 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลธาตุ 16 เมษายน 2563
1287 ลย52003/1062 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 16 เมษายน 2563
1286 ลย52004/1060 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 16 เมษายน 2563
1285 ลย52004/1059 การปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะขามหวานแยกถนนทุ่งนาเมี่ยง 16 เมษายน 2563
1284 ลย 0032.007/1745 ขอสนับสนุนVTM 15 เมษายน 2563
1283 ลย52003/1057 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 15 เมษายน 2563
1282 ลย52003/1056 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 15 เมษายน 2563
1281 ลย 0032.006/1742 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 15 เมษายน 2563
1280 ลย 78101/170 หนังสือรับรองผลงาน 15 เมษายน 2563
1279 ลย 78101/169 แจ้งการประเมินเพื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 เมษายน 2563
1278 ลย 0032.006/1741 แจ้งวันรายงานตัวของข้าราชการ(ปาจรีย์) 15 เมษายน 2563
1277 ลย 78101/168 แจ้งการประเมินเพื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 เมษายน 2563
1276 ลย 78101/167 แจ้งการประเมินเพื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 เมษายน 2563
1275 ลย 78101/166 แจ้งการประเมินเพื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 เมษายน 2563
1274 ลย 78101/165 ขอยอด Statement 15 เมษายน 2563
1273 ลย 78101/164 รายงานการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 15 เมษายน 2563
1272 ลย52006/1055 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 เมษายน 2563
1271 ลย 0032.007/1739 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 เมษายน 2563
1270 ลย 0032.007/1738 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 15 เมษายน 2563
1269 ลย 1118.4/669 ขอคัดรายชื่อชายที่มีสัญชาติไทย เกิด พ.ศ. 2546 15 เมษายน 2563
1268 ลย52001/1050 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2563 15 เมษายน 2563
1267 ลย52006/1048 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 เมษายน 2563
1266 ลย 0032.007/1732 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 เมษายน 2563
1265 ลย 0032.007/1731 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 เมษายน 2563
1264 ลย 0032.007/1730 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 เมษายน 2563
1263 ลย 0032.007/1729 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 เมษายน 2563
1262 ลย 0032.007/1728 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 เมษายน 2563
1261 ลย 0032.007/1727 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 เมษายน 2563
1260 ลย 0032.007/1726 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 เมษายน 2563
1259 ลย 0032.007/1725 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 14 เมษายน 2563
1258 ลย 0032.006/1718 เลื่อนข้าราชการ 14 เมษายน 2563
1257 ลย 0032.006/1717 เลื่อนข้าราชการ 14 เมษายน 2563
1256 ลย52001/1047 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 เมษายน 2563
1255 ลย 76701/164 การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 14 เมษายน 2563
1254 ลย 78101/163 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลโคกใหญ่ 14 เมษายน 2563
1253 ลย71202/257 แจ้งลงนามในสัญญา 14 เมษายน 2563
1252 ลย71202/256 แจ้งลงนามในสัญญา 14 เมษายน 2563
1251 ลย 78101/162 ขอส่งแบบรายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 14 เมษายน 2563
1250 ลย 78101/161 ให้ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงตำแหน่ง อาวุโส 14 เมษายน 2563
1249 ลย52001/1046 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 13 เมษายน 2563
1248 ลย 1118.4/653 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอภูหลวง เรื่อง การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 3 เมษายน 2563
1247 ลย 0032.007/1706 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 13 เมษายน 2563
1246 ลย 78101/160 อนุญาตบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินราคา 13 เมษายน 2563
1245 ลย75401/106 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 9 เมษายน 2563
1244 ลย52003/1039 แจ้งผลการตรวจตัวอย่างอาหาร 13 เมษายน 2563
1243 ลย75401/84 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 12 มีนาคม 2563
1242 ลย77202/184 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) 10 เมษายน 2563
1241 ลย 0032.201.1.01/1 ส่งคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา 10 เมษายน 2563
1240 ลย52001/1025 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 เมษายน 2563
1239 ลย52002/1023 การติดตามผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองเลย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 10 เมษายน 2563
1238 ลย52004/1022 ขอขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณะประโยชน์ 10 เมษายน 2563
1237 ลย52004/1021 ขอความร่วมมือปรับแผนการดำเนินการ 10 เมษายน 2563
1236 ลย52004/1020 ขอเปลี่ยนแปลงนายช่างเพื่อร่วมรังวัดสอบเขตที่ดิน 10 เมษายน 2563
1235 ลย52002/1018 การขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดเลย 10 เมษายน 2563
1234 ลย77202/163 ขอกู้เงินสามัญ 10 เมษายน 2563
1233 ลย 79102/200 แจ้งค่าปรับ ทำงาน โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวแก่งสาระแพ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการก่อสร้างศาลชมวิวหกเหลี่ยม 10 เมษายน 2563
1232 ลย 0032.015/1675 ขอแจ้งอุทธรณ์ผลงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ 10 เมษายน 2563
1231 ลย 0032.015/1674 ขอ Usermame/Password เพ่ือเข้าใช้ระบบงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10 เมษายน 2563
1230 ลย 79102/199 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวแก่งสาระแพ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการก่อสร้างศาลชมวิวหกเหลี่ยม 10 เมษายน 2563
1229 ลย 79102/198 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 10 เมษายน 2563
1228 ลย52004/1017 การพิจารณาองค์พญานาค 10 เมษายน 2563
1227 ลย77202/162 ขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 เมษายน 2563
1226 ลย77202/161 ขอใช้งบประมารที่หมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย (ส่งคืนทั้งรายการและขอใช้) 10 เมษายน 2563
1225 ลย52004/1015 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าจากแนวการก่อสร้างบริเวณถนนมะขามหวาน 10 เมษายน 2563
1224 ลย52006/1012 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนฯ 10 เมษายน 2563
1223 ลย52003/1011 ขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย 10 เมษายน 2563
1222 ลย 0032.007/1665 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 เมษายน 2563
1221 ลย 0032.007/1664 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 เมษายน 2563
1220 ลย 0032.007/1663 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 เมษายน 2563
1219 ลย 0032.007/1662 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 เมษายน 2563
1218 ลย 0032.007/1661 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 เมษายน 2563
1217 ลย 0032.007/1660 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9 เมษายน 2563
1216 ลย52004/1008 ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบุ่งแสนฮาดเพื่อป้องกันน้ำท่วม 9 เมษายน 2563
1215 ลย 78101/158 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 9 เมษายน 2563
1214 ลย 78101/157 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 9 เมษายน 2563
1213 ลย52002/1007 จัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 เมษายน 2563
1212 ลย 0032.001.1/1656 ส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทน covid-19 9 เมษายน 2563
1211 ลย52001/1005 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานเทศบาล 9 เมษายน 2563
1210 ลย 0032.001.1/1653 ส่งคืนปรอทวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด 9 เมษายน 2563
1209 ลย52002/1004 ส่งแบบแปลนปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย (ฉบับแก้ไข) 9 เมษายน 2563
1208 ลย 0032.007/1649 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 เมษายน 2563
1207 ลย 0032.007/1648 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 เมษายน 2563
1206 ลย 0032.007/1647 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 เมษายน 2563
1205 ลย 0032.007/1646 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 เมษายน 2563
1204 ลย 0032.007/1645 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 เมษายน 2563
1203 ลย 0032.007/1644 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 เมษายน 2563
1202 ลย 0032.007/1643 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 8 เมษายน 2563
1201 ลย 79102/195 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 8 เมษายน 2563
1200 ลย 78101/155 รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 8 เมษายน 2563
1199 ลย 79102/193 ส่งเช็คเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 เมษายน 2563
1198 ลย 79102/191 รายงานจัดทำงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 8 เมษายน 2563
1197 ลย52006/1003 รายงานผลการบังคับคดี 8 เมษายน 2563
1196 ลย52006/1002 การรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 8 เมษายน 2563
1195 ลย 0032.007/1631 ขอให้เร่งรัดการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 8 เมษายน 2563
1194 ลย 0032.003/1630 ขอขอบคุณ 8 เมษายน 2563
1193 ลย 0032.007/1629 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยปี2563 8 เมษายน 2563
1192 ลย77202/159 ขอเปลี่ยนแปลงรายการ รายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 8 เมษายน 2563
1191 ลย77202/158 นำฝากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 8 เมษายน 2563
1190 ลย52001/1001 รายงานเหตุอัคคีภัยชุมชนบ้านใหม่ 7 เมษายน 2563
1189 ลย52004/1000 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าจากแนวการก่อสร้างบริเวณถนนมะลิวรรณ 8 เมษายน 2563
1188 ลย 0032.001.1/1621 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(8 เม.ย.63) 8 เมษายน 2563
1187 ลย 0032.001.1/1620 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(8 เม.ย.63) 8 เมษายน 2563
1186 ลย52004/996 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าจากแนวการก่อสร้างบริเวณถนนมะลิวรรณ 8 เมษายน 2563
1185 ลย52002/993 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 8 เมษายน 2563
1184 ลย52002/992 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 เมษายน 2563
1183 ลย52002/991 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 เมษายน 2563
1182 ลย52002/990 จัดส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 8 เมษายน 2563
1181 ลย52002/989 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
1180 ลย52002/982 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
1179 ลย52002/981 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
1178 ลย52002/980 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
1177 ลย52002/979 ขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 8 เมษายน 2563
1176 ลย52001/978 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 เมษายน 2563
1175 ลย 75001/172 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรและจำนวนครัวเรือนตำบลนาแขม 7 เมษายน 2563
1174 ลย 0032.006/1580 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 7 เมษายน 2563
1173 ลย 0032.003/1576 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 7 เมษายน 2563
1172 ลย71202/240 แจ้งลงนามในสัญญา 7 เมษายน 2563
1171 ลย77202/156 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี มกราคม 2562 (เงินฝากคลังฯ รหัสบัญชีย่อย 10933) 2562 7 เมษายน 2563
1170 ลย77202/155 ขอเปลี่ยนแปลงรายการ รายละเอียด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 7 เมษายน 2563
1169 ลย 78101/154 รายงานผลการดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 เมษายน 2563
1168 ลย52006/973 ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 3 เมษายน 2563
1167 ลย 78101/153 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 3 เมษายน 2563
1166 ลย52004/972 ขอความเห็นทางเทคนิควิชาการเกี่ยววกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองเลย 3 เมษายน 2563
1165 ลย52001/971 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 เมษายน 2563
1164 ลย71202/235 ขอส่งแบบรายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3 เมษายน 2563
1163 ลย77202/154 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 5 3 เมษายน 2563
1162 ลย 76701/161 ขอความเห็นชอบโอนพนักงานส่วนตำบล 3 เมษายน 2563
1161 ลย77202/151 ขอใช้งบประมารที่หมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย (ส่งคืนทั้งรายการและขอใช้) 3 เมษายน 2563
1160 ลย77202/150 ขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 เมษายน 2563
1159 ลย52001/955 การโอนพนักงานเทศบาล 3 เมษายน 2563
1158 ลย52001/954 การโอนพนักงานเทศบาล 3 เมษายน 2563
1157 ลย52001/953 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 3 เมษายน 2563
1156 ลย52001/952 ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปรับปรุงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 3 เมษายน 2563
1155 ลย52001/951 ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปรับปรุงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 3 เมษายน 2563
1154 ลย52001/950 ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปรับปรุงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 3 เมษายน 2563
1153 ลย 0032.007/1540 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 เมษายน 2563
1152 ลย 0032.007/1539 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 เมษายน 2563
1151 ลย 0032.007/1538 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 เมษายน 2563
1150 ลย 0032.007/1537 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 เมษายน 2563
1149 ลย 78101/152 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 เมษายน 2563
1148 ลย 0032.007/1536 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 เมษายน 2563
1147 ลย 0032.007/1535 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 เมษายน 2563
1146 ลย 78101/151 ขอความอนุเคราะหฺ์พนักงานครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินด้านวินัย 3 เมษายน 2563
1145 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1528 ขอเลื่อนกำหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 2 เมษายน 2563
1144 ลย 0032.007/1527 ส่งรายงานการสอบสวนโรค 2 เมษายน 2563
1143 ลย 0032.007/1526 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้เลือดออก 2 เมษายน 2563
1142 ลย71202/231 แจ้งลงนามในสัญญา 2 เมษายน 2563
1141 ลย 0032.007/1524 เชิญร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม 2 เมษายน 2563
1140 ลย 0032.007/1523 เชิญร่วมปวดโรงพยาบาลสนาม 2 เมษายน 2563
1139 ลย 0032.007/1522 เชิญร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม 2 เมษายน 2563
1138 ลย52001/942 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 2 เมษายน 2563
1137 ลย 76701/160 รายงานพนักงานจ้างออกจากราชการและพ้นจากตำเเหน่ง (กรณีครบ 60 ปี) 2 เมษายน 2563
1136 ลย 76701/159 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 2 เมษายน 2563
1135 ลย 0032.006/1517 เลื่อนข้าราชการ 2 เมษายน 2563
1134 ลย52004/940 การตรวจสอบการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารใเขตเทศบาลเมืองเลย 2 เมษายน 2563
1133 ลย52004/939 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 2 เมษายน 2563
1132 ลย52001/936 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 เมษายน 2563
1131 ลย52001/935 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 เมษายน 2563
1130 ลย 79102/184 แจ้งค่าปรับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสีเสียดเหนือบ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2 เมษายน 2563
1129 ลย77202/148 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลหอพักจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 2 เมษายน 2563
1128 ลย52003/933 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 2 เมษายน 2563
1127 ลย52006/932 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2 เมษายน 2563
1126 ลย52006/931 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2 เมษายน 2563
1125 ลย 72501.1/163 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2 เมษายน 2563
1124 ลย52002/929 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
1123 ลย52002/923 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
1122 ลย52002/922 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
1121 ลย52002/921 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
1120 ลย52002/920 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
1119 ลย52003/917 ได้รับควมเดือดร้อนจากควันปิ้งย่างของผู้ประกอบการ 2 เมษายน 2563
1118 ลย52003/916 ได้รับความเดือดร้อนจากควันปิ้งย่างของผู้ประกอบการ 2 เมษายน 2563
1117 ลย 0032.010/1507 รายงานกรณีนางศิริประภาฯ ไม่ชำระคืนเงินประจำตำแหน่งและเงิน พ.ต.ส. เพื่อฟ้องคดี 1 เมษายน 2563
1116 ลย52001/915 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 1 เมษายน 2563
1115 ลย52001/914 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 1 เมษายน 2563
1114 ลย52001/913 ขออนุมัติโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลเมืองเลย 1 เมษายน 2563
1113 ลย 78101/149 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 1 เมษายน 2563
1112 ลย 78101/148 รายงานข้อมูลหอพักที่จดทะเบียนและหอพักที่ไม่จดทะเบียน 1 เมษายน 2563
1111 ลย 78101/144 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 1 เมษายน 2563
1110 ลย 73201/183 แจ้งให้ไปทำสัญญา 1 เมษายน 2563
1109 ลย 73201/184 แจ้งให้ไปทำสัญญา 1 เมษายน 2563
1108 ลย 52001/61 การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เมษายน 2563
1107 ลย 78101/143 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 1 เมษายน 2563
1106 ลย 79102/178 ส่งเช็คเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 เมษายน 2563
1105 ลย 0032.006/1481 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 เมษายน 2563
1104 ลย 0032.006/1480 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 1 เมษายน 2563
1103 ลย52003/910 ขอรับการจัดสรรหน้ากากอนามัย 1 เมษายน 2563
1102 ลย 76702/157 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 1 เมษายน 2563
1101 ลย 76702/156 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 1 เมษายน 2563
1100 ลย 79102/177 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 1 เมษายน 2563
1099 ลย 0032.007/1478 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
1098 ลย 0032.007/1477 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
1097 ลย 0032.007/1476 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
1096 ลย 0032.007/1475 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
1095 ลย 0032.007/1474 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
1094 ลย 0032.007/1473 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
1093 ลย 0032.007/1472 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
1092 ลย 0032.007/1471 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
1091 ลย 0032.007/1470 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
1090 ลย 0032.007/1469 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
1089 ลย 0023.3/145 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้่ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 มีนาคม 2563
1088 ลย 0023.3/144 การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) 31 มีนาคม 2563
1087 ลย52001/908 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 31 มีนาคม 2563
1086 ลย52007/907 ขอแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 31 มีนาคม 2563
1085 ลย52007/906 ขอแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 31 มีนาคม 2563
1084 ลย52007/905 ขอแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 31 มีนาคม 2563
1083 ลย52007/904 ขอแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 31 มีนาคม 2563
1082 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1465 ขอส่งรายชื่อเพื่อทำหนังสือประกอบการลดหย่อนภาษีผู้บริจาคเงินทูลเกล้า 31 มีนาคม 2563
1081 ลย 0032.003/1457 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 31 มีนาคม 2563
1080 ลย52001/897 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 31 มีนาคม 2563
1079 ลย 79102/172 ส่งขอมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 31 มีนาคม 2563
1078 ลย52002/896 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 30 มีนาคม 2563
1077 ลย52002/895 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 30 มีนาคม 2563
1076 ลย52002/893 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 30 มีนาคม 2563
1075 ลย52002/892 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 30 มีนาคม 2563
1074 ลย52002/890 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 30 มีนาคม 2563
1073 ลย 75001/146 ส่งแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์ 30 มีนาคม 2563
1072 ลย 1118.4/544 การสำรวจความต้องการจัดตั้ง/ยกเลิก จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม นอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ 30 มีนาคม 2563
1071 ลย 0032.010/1421 รายงานกรณีนายโกวิท อินทสอน ไม่คืนเงินที่ได้รับไปจากใช้วุฒิปลอมบรรจุเข้ารับราชการ 30 มีนาคม 2563
1070 ลย 0032.010/1420 รายงานกรณีนายโกวิท อินทสอน ไม่คืนเงินที่ได้รับไปจากใช้วุฒิปลอมบรรจุเข้ารับราชการ 30 มีนาคม 2563
1069 ลย 78101/142 ตอบรับบุคลากรเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงาน 30 มีนาคม 2563
1068 ลย 0023.3/136 โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน 30 มีนาคม 2563
1067 ลย52006/884 ร้องทุกข์ 30 มีนาคม 2563
1066 ลย 0032.007/1418 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 30 มีนาคม 2563
1065 ลย71202/227 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 30 มีนาคม 2563
1064 ลย71202/226 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 30 มีนาคม 2563
1063 ลย 0032.006/1417 ให้เลื่อนข้าราชการ 30 มีนาคม 2563
1062 ลย 78101/141 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 มีนาคม 2563
1061 ลย 78101/140 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 มีนาคม 2563
1060 ลย 76703/147 รับรองอาคารสิ่งปลูกสร้างบ้านพัก 2 ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน 30 มีนาคม 2563
1059 ลย52006/883 ร้องทุกข์ 30 มีนาคม 2563
1058 ลย 0013/302 ส่งรายชื่อบุคลากรสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามศาลากลางจังหวัดเลย 27 มีนาคม 2563
1057 ลย 0032.006/1415 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 27 มีนาคม 2563
1056 ลย 0032.015/1412 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนในหน่วยบริการ 27 มีนาคม 2563
1055 ลย 0318/92 ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับที่ทำการปกครองอำเภอ ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 มีนาคม 2563
1054 ลย52001/877 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 มีนาคม 2563
1053 ลย 0032.003/1400 ขอขยายเวลาการสนับสนุนค่าฟอกไตในผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 27 มีนาคม 2563
1052 ลย 73201/176 ขอส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบ 27 มีนาคม 2563
1051 ลย52003/875 ขอรับเงินเยียวยาจากการหยุดงานในกรณีการระบาดของโรคโคโรนา 2029 27 มีนาคม 2563
1050 ลย52004/874 โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 27 มีนาคม 2563
1049 ลย 0023.2/131 ขอส่งหลักฐานการลงลายมือชื่อรับวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 – 20 และเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 – 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 มีนาคม 2563
1048 ลย 0023.2/130 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 26 มีนาคม 2563
1047 ลย 76703/142 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 26 มีนาคม 2563
1046 ลย 0032.007/1390 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 26 มีนาคม 2563
1045 ลย 0032.007/1389 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 26 มีนาคม 2563
1044 ลย 0318/85 การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 26 มีนาคม 2563
1043 ลย 0032.006/1386 เลื่อนข้าราชการ 26 มีนาคม 2563
1042 ลย 76702/141 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 26 มีนาคม 2563
1041 ลย 76702/140 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 26 มีนาคม 2563
1040 ลย 76702/139 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 26 มีนาคม 2563
1039 ลย52002/871 ขอจัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 26 มีนาคม 2563
1038 ลย52003/868 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 26 มีนาคม 2563
1037 ลย 0032.007/1379 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 26 มีนาคม 2563
1036 ลย 0032.007/1378 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 26 มีนาคม 2563
1035 ลย 78101/139 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓ ) 26 มีนาคม 2563
1034 ลย52003/867 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุม 26 มีนาคม 2563
1033 ลย 0032.007/1372 ขอสนับสนุนวัสดุเก็บตัวอย่าง 25 มีนาคม 2563
1032 ลย52004/861 ขออนุญาตขุดลอกแม่น้ำเลยบริเวณสพานเฉลิมราชย์ 25 มีนาคม 2563
1031 ลย52003/859 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 25 มีนาคม 2563
1030 ลย52003/858 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 25 มีนาคม 2563
1029 ลย52003/857 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 25 มีนาคม 2563
1028 ลย 78101/138 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25 มีนาคม 2563
1027 ลย75402/108 ขอโอนเงินเพื่อชำระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ 25 มีนาคม 2563
1026 ลย75402/107 ขอโอนเงินเพื่อชำระหนี้สินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ อบต.น้ำหมาน 25 มีนาคม 2563
1025 ลย75402/105 ขอโอนเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการบุคลากรภาครัฐ 25 มีนาคม 2563
1024 ลย75402/104 นำส่งเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 25 มีนาคม 2563
1023 ลย 0032.007/1366 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 25 มีนาคม 2563
1022 ลย 0032.007/1365 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 25 มีนาคม 2563
1021 ลย75402/103 ขอโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 25 มีนาคม 2563
1020 ลย52003/854 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 19) ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 25 มีนาคม 2563
1019 ลย 76702/137 หนังสือรับรองผู้บริหาร 25 มีนาคม 2563
1018 ลย52002/853 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
1017 ลย52002/847 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
1016 ลย52002/846 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
1015 ลย52002/845 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
1014 ลย52002/844 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
1013 ลย52003/836 ขอเบิกเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เทศบาลเมืองเลย 24 มีนาคม 2563
1012 ลย52003/835 ขอเบิกเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เทศบาลเมืองเลย 24 มีนาคม 2563
1011 ลย52004/832 ขอรังวัดสอบเขตที่ดิน (บ้านหนองนาทราย ต.นาดินดำ) 24 มีนาคม 2563
1010 ลย52001/831 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 มีนาคม 2563
1009 ลย 78101/136 หนังสือรับรองเงินเดือน วรรนิภา ธรรมรังษี 24 มีนาคม 2563
1008 ลย 0032.006/1350 ขอหนังสือรับรองบุคคล 24 มีนาคม 2563
1007 ลย52001/830 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 24 มีนาคม 2563
1006 ลย 0032.015/1346 ขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบประกาศอบรมหลักสูตรการสั่งการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับจนท. 24 มีนาคม 2563
1005 ลย 78101/135 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 มีนาคม 2563
1004 ลย 78101/134 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 มีนาคม 2563
1003 ลย 78101/133 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 24 มีนาคม 2563
1002 ลย 0032.001.1/1339 ส่งประกาศคณะกม.พิจารณาค่าตอบแทนฯ 24 มีนาคม 2563
1001 ลย 75001/145 รายงานการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ 23 มีนาคม 2563
1000 รง 0472/24 รายงานจำนวนนักเรียนที่จะเข้าฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจน 20 มีนาคม 2563
999 ลย52001/824 ขอยกเลิกสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี 23 มีนาคม 2563
998 ลย52001/823 ขอยกเลิกสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี 23 มีนาคม 2563
997 ลย71202/212 แจ้งลงนามในสัญญา 23 มีนาคม 2563
996 รง 0472/23 รายงานจำนวนนักเรียนที่จะเข้าฝึกอบรมตามโ๕รงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ 23 มีนาคม 2563
995 ลย 79102/163 แจ้งจะบอกเลิกสัญญา 23 มีนาคม 2563
994 ลย 1118.4/474 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสุติบัตรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเลย 23 มีนาคม 2563
993 ลย 76704/134 ส่งผลงานทางวิชาการการของข้าราชการครู พนักงานครูทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ รอบเดือนตุลาคม 2562 23 มีนาคม 2563
992 ลย52004/822 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 23 มีนาคม 2563
991 ลย52003/820 ขอแจ้งปัญหามิตเตอร์วัดน้ำชำรุดของระบบประปาบริเวณอาคารจลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 23 มีนาคม 2563
990 ลย52003/819 ขอแจ้งปัญหามิตเตอร์วัดน้ำชำรุดของระบบประปาบริเวณอาคารจลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 23 มีนาคม 2563
989 ลย 76703/133 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุถนน คสล. บ้านนาแปนใต้ หมู่ที่ 9 23 มีนาคม 2563
988 ลย 0032.003/1325 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 23 มีนาคม 2563
987 ลย 0032.003/1324 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 23 มีนาคม 2563
986 ลย 75001/144 สำรวจปริมาณขยะพลาสติกและกล่อง ยู เอส ที 23 มีนาคม 2563
985 ลย 0032.006/1322 รายงานข้อมูลเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 มีนาคม 2563
984 ลย 0032.006/1320 ขอสนับสนุนบุคคลากรปฏิบัติงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 มีนาคม 2563
983 ลย52003/818 ได้รับความเดือดร้อนควันจากการปิ้งย่าง 23 มีนาคม 2563
982 ลย 0032.006/1316 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 23 มีนาคม 2563
981 ลย 0032.007/1315 การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ 20 มีนาคม 2563
980 ลย52003/814 ข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 20 มีนาคม 2563
979 ลย 72501.1/135 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื้อประเภทสินเชื้อธนาคารประชาชน 20 มีนาคม 2563
978 ลย52001/809 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 มีนาคม 2563
977 ลย52001/808 ขอยกเลิกสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี 20 มีนาคม 2563
976 ลย52004/806 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและย้ายท่อเมนประปาจากแนวการก่อสร้าง 20 มีนาคม 2563
975 ลย52003/794 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 20 มีนาคม 2563
974 ลย 72501.1/134 ขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้ง 20 มีนาคม 2563
973 ลย71202/202 แจ้งลงนามในสัญญา 20 มีนาคม 2563
972 ลย71202/201 แจ้งลงนามในสัญญา 20 มีนาคม 2563
971 ลย52001/789 การจัดทำข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2563 20 มีนาคม 2563
970 ลย 0032.007/1306 การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ 19 มีนาคม 2563
969 ลย 76701/129 รายงานการออกคำสั่งให้พนักงานจ้างพ้นจากราชการ 19 มีนาคม 2563
968 ลย52001/781 แจ้งให้มายื่นแบบขอรับบำเหน็จบำนาญ (บ.ท.๑) 19 มีนาคม 2563
967 ลย 76701/128 สำรวจปริมาณขยะประเภทพลาสติกและกล่องยูเอช ที 19 มีนาคม 2563
966 ลย 0032.015/1298 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้ช่วย 372 ชั่วโมง 19 มีนาคม 2563
965 ลย52002/780 ขอความร่วมมือป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 19 มีนาคม 2563
964 ลย 78101/129 หนังสือรับรองเงินเดือน 19 มีนาคม 2563
963 ลย52001/779 ขอความอนุเคราะห์คู่มือผู้ประกันตน 19 มีนาคม 2563
962 ลย52001/778 ขอความอนุเคราะห์คู่มือผู้ประกันตน 19 มีนาคม 2563
961 ลย 0032.006/1296 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19 มีนาคม 2563
960 ลย71202/199 ขอส่งแบบรายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 19 มีนาคม 2563
959 ลย 0032.007/1294 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
958 ลย 0032.007/1293 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
957 ลย 0032.007/1292 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
956 ลย 0032.007/1291 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
955 ลย 0032.007/1290 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
954 ลย 0032.007/1289 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
953 ลย 0032.007/1288 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
952 ลย 0032.007/1287 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
951 ลย 0032.006/1286 ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2563(นางสาวกุลกานต์ ชัชวาล) 18 มีนาคม 2563
950 ลย 78101/128 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและเข้าร่วมโครงการ 18 มีนาคม 2563
949 ลย 78101/127 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 18 มีนาคม 2563
948 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1285 ขอส่งการประเมินศักยภาพหน่วยบริการเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายการให้ยา rt-PA 18 มีนาคม 2563
947 ลย52003/771 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการย้านมิเตอร์วัดน้ำและออกแบบประมาณราคาการวางระบบท่อส่งจ่ายน้ำและจุดควบคุมการส่งน้ำในถังเก็บน้ำใสของระบบประปาบริเวณอาคารตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2563
946 ลย 79102/159 แจ้งค่าปรับ 18 มีนาคม 2563
945 ลย 79102/158 แจ้งสงวนสิทธิการปรับ 18 มีนาคม 2563
944 ลย52001/770 ขอความอนุเคราะห์ตรวจพิสูจน์ปัสสาวะฯ 18 มีนาคม 2563
943 ลย52002/766 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานชุมชนภูบ่บิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
942 ลย52002/760 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานชุมชนภูบ่บิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
941 ลย52002/759 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานชุมชนภูบ่บิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
940 ลย52002/758 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานชุมชนภูบ่บิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
939 ลย52002/757 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานชุมชนภูบ่บิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
938 ลย 0032.006/1277 อนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา(อมรรัตน์) 18 มีนาคม 2563
937 ลย 0032.007/1275 ขอเชิญประชุม 18 มีนาคม 2563
936 ลย 0032.007/1274 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 18 มีนาคม 2563
935 ลย52001/749 ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง (นสล.) หลังไปรษณีย์จังหวัดเลย 18 มีนาคม 2563
934 ลย52002/748 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนมะลิวรรณ ซอย 6 บ้านนาเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
933 ลย52002/747 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนมะลิวรรณ ซอย 6 บ้านนาเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
932 ลย52002/741 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนมะลิวรรณ ซอย 6 บ้านนาเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
931 ลย52002/740 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนมะลิวรรณ ซอย 6 บ้านนาเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
930 ลย52002/739 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนมะลิวรรณ ซอย 6 บ้านนาเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
929 ลย 1118.4/439 ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 17 มีนาคม 2563
928 ลย 0032.001.2/1270 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
927 ลย 0032.001.2/1269 ส่งใบเสร้จ 17 มีนาคม 2563
926 ลย 0032.001.2/1268 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
925 ลย 0032.001.2/1267 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
924 ลย 0032.001.2/1266 ส่งใบเสร้จ 17 มีนาคม 2563
923 ลย 0032.001.2/1265 ส่งใบเสจร็จ 17 มีนาคม 2563
922 ลย 0032.001.2/1264 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
921 ลย 0032.001.2/1263 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
920 ลย 0032.001.2/1262 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
919 ลย 0032.001.2/1261 สงใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
918 ลย 0032.001.2/1260 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
917 ลย 0032.001.2/1259 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
916 ลย 0032.015/1255 สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของนายทะเบียนจังหวัด ปี 2563 รอบ 6 เดือน 17 มีนาคม 2563
915 ลย71202/198 แจ้งลงนามในสัญญา 17 มีนาคม 2563
914 ลย52601/206 ข้อมูลการแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปี 2563 17 มีนาคม 2563
913 รง 0472/22 รายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน และรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 16 มีนาคม 2563
912 ลย52001/738 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 มีนาคม 2563
911 ลย 76701/125 ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.ศรีฐาน 17 มีนาคม 2563
910 ลย52003/736 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 2/2563 17 มีนาคม 2563
909 ลย 79102/155 ส่งเช็คจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
908 ลย 79102/154 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 17 มีนาคม 2563
907 ลย 79102/153 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
906 ลย 78101/126 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 17 มีนาคม 2563
905 ลย52004/734 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ดำเนินการโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPฯ 17 มีนาคม 2563
904 ลย52004/733 ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบเสนอโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยของ ทม.เลย 17 มีนาคม 2563
903 ลย 0023.3/120 การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) 16 มีนาคม 2563
902 ลย 0032.007/1231 ขอความอนุเคราะห์รถรับส่งผู้เข้าประชุม 16 มีนาคม 2563
901 ลย52004/727 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (ถ.มะขามหวาน) 16 มีนาคม 2563
900 ลย52004/726 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (ถ.มะขามหวาน) 16 มีนาคม 2563
899 ลย52004/725 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบความหนาแน่นของชั้นหินคลุก (ถนนดำรงวิถี) 16 มีนาคม 2563
898 ลย 0032.007/1229 คำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อ 16 มีนาคม 2563
897 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1228 ขอส่งแบบสอบถามทรัพยากรสาธารณสุขสาขาไต 16 มีนาคม 2563
896 ลย 72501.1/127 ขอความอนุเคราะห์นำ้ประปาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง 16 มีนาคม 2563
895 ลย 76702/121 รายจ่ายค้างจ่าย 12 มีนาคม 2563
894 ลย 76702/120 การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 12 มีนาคม 2563
893 ลย 76702/119 การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 16 มีนาคม 2563
892 ลย 0032.007/1227 ขอสนับสนุนVTM 16 มีนาคม 2563
891 ลย 0032.007/1226 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 16 มีนาคม 2563
890 ลย52003/724 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/2563 16 มีนาคม 2563
889 ลย 76701/118 ขออนุมัติการลงทะเบียนเป็น ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มีนาคม 2563
888 ลย52001/723 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 13 มีนาคม 2563
887 ลย52001/722 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 13 มีนาคม 2563
886 ลย52001/721 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 13 มีนาคม 2563
885 ลย52001/720 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 13 มีนาคม 2563
884 ลย52001/717 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 มีนาคม 2563
883 ลย52001/714 ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 13 มีนาคม 2563
882 ลย 0032.015/1211 ขอยืมเคร่ืองฉายภาพในการอบรม 13 มีนาคม 2563
881 ลย52006/713 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 13 มีนาคม 2563
880 ลย 78101/123 สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารคัดแยกขยะ ที่ อปท.ได้ดำเนินการ 13 มีนาคม 2563
879 ลย 78101/122 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม สสส. 13 มีนาคม 2563
878 ลย52004/711 ขอทราบรายละเอียดการทำทางขึ้นสำนักบริการลูกค้า กสท.เลย 13 มีนาคม 2563
877 ลย 72501.1/126 ขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบประกาศนียบัตร 13 มีนาคม 2563
876 ลย 76701/115 การดำเนินการขับเคลื่อน 13 มีนาคม 2563
875 ลย 0032.001.2/1207 ขอให้ส่งคืนเงินยืม 13 มีนาคม 2563
874 ลย52003/706 ขอเลื่อนการศึกษาดูงาน 13 มีนาคม 2563
873 รง 0472/20 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมท้้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
872 รง 0472/19 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
871 รง 0472/18 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
870 รง 0472/17 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมท้ังนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
869 รง 0472/16 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
868 รง 0472/15 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
867 รง 0472/14 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
866 รง 0472/13 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
865 รง 0472/12 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมท้้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
864 รง 0472/11 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
863 รง 0472/10 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
862 ลย 0032.003/1202 ขอเลื่อนการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 12 มีนาคม 2563
861 ลย52001/705 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 12 มีนาคม 2563
860 ลย52001/704 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานเทศบาล 12 มีนาคม 2563
859 ลย 72501.1/124 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 12 มีนาคม 2563
858 ลย 79102/149 แจ้งลงนามในเอกสารแนบท้าน สัญญา โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผามุม-พรมมานุสรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 12 มีนาคม 2563
857 ลย52004/699 ขอความร่วมมือการประปาตรวจสอบท่อเมนจ่ายน้ำ (ครั้งที่ สอง) 12 มีนาคม 2563
856 ลย 0318/69 การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน 12 มีนาคม 2563
855 ลย 0032.007/1158 ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ตู้ไปรับ-ส่งผู้เข้าประชุม 11 มีนาคม 2563
854 ลย 0032.007/1157 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมและรถยนต์รับ-ส่งผู้เข้าประชุม 11 มีนาคม 2563
853 ลย 0032.007/1152 การสำรวจและประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 11 มีนาคม 2563
852 ลย 0032.006/1151 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 11 มีนาคม 2563
851 ลย 0032.006/1150 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 11 มีนาคม 2563
850 ลย 0032.001.2/1148 ส่งใบเสร็จ 11 มีนาคม 2563
849 ลย 0032.001.2/1147 ส่งใบเสร็จ 11 มีนาคม 2563
848 ลย 0032.001.2/1146 ส่งใบเสร็จ 11 มีนาคม 2563
847 ลย52004/693 ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นที่ปรึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียรวม ทม.เลย 11 มีนาคม 2563
846 ลย52002/692 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
845 ลย52002/686 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
844 ลย52002/685 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
843 ลย52002/684 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
842 ลย52002/683 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
841 ลย52001/682 การโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 11 มีนาคม 2563
840 ลย52002/681 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 11 มีนาคม 2563
839 ลย 0032.006/1145 อนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา 11 มีนาคม 2563
838 ลย77202/117 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 มีนาคม 2563
837 ลย71202/191 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มีนาคม 2563
836 ลย 0023.3/117 ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 10 มีนาคม 2563
835 ลย 0032.007/1141 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 10 มีนาคม 2563
834 ลย52004/677 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจัดซื้อสปอร์ตไลด์ ขนาด 100 วัตต์ 10 มีนาคม 2563
833 ลย71202/189 แจ้งลงนามในสัญญา 10 มีนาคม 2563
832 ลย52004/676 ญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสม 10 มีนาคม 2563
831 ลย52004/672 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 10 มีนาคม 2563
830 ลย52004/671 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 10 มีนาคม 2563
829 ลย52001/670 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 10 มีนาคม 2563
828 ลย52001/669 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 มีนาคม 2563
827 ลย 72501.1/119 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 มีนาคม 2563
826 ลย 0032.007/1134 ขออนุมัติลงนามในหนังสือราชการ 10 มีนาคม 2563
825 ลย 0032.007/1133 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 10 มีนาคม 2563
824 ลย 75001/127 ส่งแบบรายงานจัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 10 มีนาคม 2563
823 ลย 0032.001.2/1128 ส่งใบเสร็จ 10 มีนาคม 2563
822 ลย 78101/121 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 10 มีนาคม 2563
821 ลย 0032.001.2/1127 ส่ใบเสร็จ 10 มีนาคม 2563
820 ลย 0032.001.2/1126 ส่งใบเสร็จ 10 มีนาคม 2563
819 ลย 0032.001.2/1125 ส่งใบเสร็จ 10 มีนาคม 2563
818 ลย 0032.001.2/1124 ส่งใบเสร็จ 10 มีนาคม 2563
817 ลย 78101/120 ขอยอด Statement 10 มีนาคม 2563
816 ลย 78101/119 ขอเชิญเป็นวิทยากร 10 มีนาคม 2563
815 ลย 76703/105 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง 10 มีนาคม 2563
814 ลย52001/668 ญัตติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการจ้างเหมาติดตั้ง กล้อง CCTV 10 มีนาคม 2563
813 ลย 78101/118 การขอย้ายโดเมน 10 มีนาคม 2563
812 ลย 78101/117 จ่ายเงินบัญชีผู้มีรายชื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 10 มีนาคม 2563
811 ลย 78101/116 ส่งคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 10 มีนาคม 2563
810 ลย 0032.015/1116 ขออนุมัติยืมเงินงบพัฒนาจังหวัดเลย รอบที่ 1 10 มีนาคม 2563
809 ลย 75001/126 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 5 มีนาคม 2563
808 ลย 78101/115 หนังสือรับรองเงินเดือน 10 มีนาคม 2563
807 ลย 78101/114 หนังสือรับรองเงินเดือน 10 มีนาคม 2563
806 ลย 78101/113 หนังสือรับรองเงินเดือน 10 มีนาคม 2563
805 ลย 76701/104 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 9 มีนาคม 2563
804 ลย 0032.007/1112 ขอความอนุเคราะห์ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 9 มีนาคม 2563
803 ลย 76701/103 ขอส่งคำสั่งเเต่งตั้งกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง 9 มีนาคม 2563
802 ลย52006/664 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 9 มีนาคม 2563
801 ลย52006/663 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 9 มีนาคม 2563
800 ลย 0032.015/1109 ขออนุมัติเบิกค่าวิทยากรในกรณีวิทยากรสอนมากกว่า 60 ชั่วโมง 9 มีนาคม 2563
799 ลย52001/661 การตอบรับคณะศึกษาดูงาน 9 มีนาคม 2563
798 ลย52003/660 ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบและประเมินราคาการซ่อมแซมจุดที่มีการรั่วซึมของน้ำประปาบริเวณอาคารตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 9 มีนาคม 2563
797 ลย52004/659 การดำเนินการปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 9 มีนาคม 2563
796 ลย 78101/112 ส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 9 มีนาคม 2563
795 ลย 0032.006/1105 ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 9 มีนาคม 2563
794 ลย 0032.003/1103 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 9 มีนาคม 2563
793 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1101 ขอสนับสนุนบุคลากรในการออกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับมูลนิธิ พอ สว 9 มีนาคม 2563
792 ลย 0032.010/1100 การขอยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ 9 มีนาคม 2563
791 ลย 0032.010/1098 การขอยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ 9 มีนาคม 2563
790 ลย 0032.010/1093 การยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษ 9 มีนาคม 2563
789 ลย 76701/100 ขอให้ระงับการปล่อยน้ำเสียลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ 9 มีนาคม 2563
788 ลย 0032.010/1090 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 9 มีนาคม 2563
787 ลย52002/654 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 9 มีนาคม 2563
786 ลย 72501.1/118 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 9 มีนาคม 2563
785 ลย 78101/110 หนังสือรับรองเงินเดือน 6 มีนาคม 2563
784 ลย 0032.015/1083 ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองฯ 6 มีนาคม 2563
783 ลย52006/653 ขอเชิญประชุม 6 มีนาคม 2563
782 ลย52001/652 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 มีนาคม 2563
781 ลย 78101/109 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 6 มีนาคม 2563
780 ลย 0032.015/1071 ส่งรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) จังหวัดเลย 6 มีนาคม 2563
779 ลย52004/650 แก้ไขปรับปรุงการใช้ประโยชน์ภายในอาคารร้านค้า 6 มีนาคม 2563
778 ลย 0032.015/1065 ขอเชิญเข้าประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเเละส่งเสริมภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทย 6 มีนาคม 2563
777 ลย52004/649 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 6 มีนาคม 2563
776 ลย52001/646 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์ 6 มีนาคม 2563
775 ลย52002/645 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 6 มีนาคม 2563
774 ลย71202/180 แจ้งลงนามในสัญญา 5 มีนาคม 2563
773 ลย52601/172 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 มีนาคม 2563
772 ลย52601/171 ขอความอนุเคราะห์ลงนามใบประกาศนียบัตร 5 มีนาคม 2563
771 ลย52002/636 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 มีนาคม 2563
770 ลย 0032.007/1041 คำแนะนำสำหรับการแยกกักสังเกตอาการณที่พัก 5 มีนาคม 2563
769 ลย 0032.010/999 แจ้งเตือนให้ชำระคืนเงินค่าตอบแทนอื่นที่ได้รับไปจากการใช้วุฒิปลอมบรรจุเข้ารับราชการ 4 มีนาคม 2563
768 ลย 76702/92 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 4 มีนาคม 2563
767 ลย 76702/91 โอนเงินค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา 4 มีนาคม 2563
766 ลย 72501.1/111 ส่งเอกสารรับรองการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 4 มีนาคม 2563
765 ลย 76702/90 ขอเรียกคืนเงินประกันสัญญาเบิกจ่ายเกิน 4 มีนาคม 2563
764 ลย 0032.007/992 ขอเชิญเป็นประธานการประชุม 4 มีนาคม 2563
763 ลย52001/631 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางรัฐศาสตร์ 4 มีนาคม 2563
762 ลย52001/622 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 มีนาคม 2563
761 ลย52003/621 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการในสังกัด ทม เลย 4 มีนาคม 2563
760 ลย 78101/108 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 4 มีนาคม 2563
759 ลย 0032.007/986 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 4 มีนาคม 2563
758 ลย 0032.007/985 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 4 มีนาคม 2563
757 ลย71202/174 แจ้งลงนามในสัญญา 4 มีนาคม 2563
756 ลย 78101/107 การรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านโคกใหญ่ 4 มีนาคม 2563
755 ลย 75001/109 ขออนุญาตลาป่วย 4 มีนาคม 2563
754 ลย52003/620 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 4 มีนาคม 2563
753 ลย 76703/88 รายงานข้อมูลสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วน 4 มีนาคม 2563
752 รง 0472/9 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ประเมินและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 มีนาคม 2563
751 ลย52003/618 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ส. ๒๕๓๕ ประจำปี ๒๕๖๓ 4 มีนาคม 2563
750 ลย 0032.010/976 เรียกคืนเงินในวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ 3 มีนาคม 2563
749 ลย 0032.007/975 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก 3 มีนาคม 2563
748 ลย 0032.007/974 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 3 มีนาคม 2563
747 ลย 0032.007/973 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 3 มีนาคม 2563
746 ลย 0032.007/972 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 3 มีนาคม 2563
745 ลย 0032.007/971 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 3 มีนาคม 2563
744 ลย 0032.007/970 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 3 มีนาคม 2563
743 ลย71202/169 แจ้งลงนามในสัญญา 3 มีนาคม 2563
742 ลย 0032.007/969 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 3 มีนาคม 2563
741 ลย71202/168 แจ้งลงนามในสัญญา 3 มีนาคม 2563
740 ลย71202/167 แจ้งลงนามในสัญญา 3 มีนาคม 2563
739 ลย52003/612 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 3 มีนาคม 2563
738 ลย52001/608 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 มีนาคม 2563
737 ลย52001/607 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 มีนาคม 2563
736 ลย52001/606 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 มีนาคม 2563
735 ลย 0032.007/964 ขออนุมัติลงนามหนังสือเชิญประชุม 3 มีนาคม 2563
734 ลย52002/603 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 3 มีนาคม 2563
733 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/962 แจ้งประเมินศักยภาพหน่วยบริการเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายการให้ยา rt-PAรักษษ Stroke 3 มีนาคม 2563
732 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/961 แจ้งประเมินศักยภาพหน่วยบริการเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายการให้ยา rt-PAรักษษ Stroke 3 มีนาคม 2563
731 ลย 76701/86 ขอส่งตัวผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายวิเชียร เเก้วบุดดี 3 มีนาคม 2563
730 ลย 78101/106 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 3 มีนาคม 2563
729 ลย52003/592 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย ณ ตลาดแลงบ้านติ้ว(ตลาดเย็น) เทศบาลเมืองเลย 2 มีนาคม 2563
728 ลย52601/157 ข้อมูลการแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปี 2563 2 มีนาคม 2563
727 ลย52601/156 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 2 มีนาคม 2563
726 ลย52003/591 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย ณ ตลาดแลงบ้านติ้ว(ตลาดเย็น) เทศบาลเมืองเลย 2 มีนาคม 2563
725 ลย52006/590 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563
724 ลย52006/589 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563
723 ลย52006/588 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563
722 ลย 76701/84 รับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 2 มีนาคม 2563
721 ลย52001/587 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 มีนาคม 2563
720 ลย52001/586 รายงานข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 มีนาคม 2563
719 ลย 79102/144 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563
718 ลย 78101/105 หนังสือรับรองเงินเดือน 2 มีนาคม 2563
717 ลย 78101/104 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 มีนาคม 2563
716 ลย52004/584 การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธี ขุดดินแลกน้ำ 2 มีนาคม 2563
715 ลย 78101/103 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2 มีนาคม 2563
714 ลย 72501.1/97 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 มีนาคม 2563
713 ลย 0032.010/934 แจ้งยุติการเปรียบเทียบปรับ 2 มีนาคม 2563
712 ลย 0032.010/933 แจ้งยุติการเปรียบเทียบปรับ 2 มีนาคม 2563
711 ลย 0032.010/932 แจ้งผลการเปรียบเทียบปรับ 2 มีนาคม 2563
710 ลย 0032.010/931 แจ้งผลการเปรียบเทียบปรับ 2 มีนาคม 2563
709 ลย 0032.007/919 ขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นท่ีศึกษาข้อมูลและทำกิจกรรมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 28 กุมภาพันธ์ 2563
708 ลย 0032.007/918 ขยายเวลาตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าสนามบินจังหวัดเลย 28 กุมภาพันธ์ 2563
707 ลย 76701/81 ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและเเก้ไขปัยหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มเเข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
706 ลย52003/583 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563
705 ลย52003/582 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563
704 ลย 78101/102 ตอบรับบุคลากรเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563
703 ลย 78101/101 ตอบรับบุคลากรเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563
702 ลย 0032.007/907 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 28 กุมภาพันธ์ 2563
701 ลย 0032.007/906 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 28 กุมภาพันธ์ 2563
700 ลย 0032.007/905 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 28 กุมภาพันธ์ 2563
699 ลย77202/102