ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
11511 ลย 78101/154 รายงานผลการดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 เมษายน 2563
11510 ลย52006/973 ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 3 เมษายน 2563
11509 ลย 78101/153 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 3 เมษายน 2563
11508 ลย52004/972 ขอความเห็นทางเทคนิควิชาการเกี่ยววกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองเลย 3 เมษายน 2563
11507 ลย52001/971 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 เมษายน 2563
11506 ลย71202/235 ขอส่งแบบรายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3 เมษายน 2563
11505 ลย77202/154 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 5 3 เมษายน 2563
11504 ลย 76701/161 ขอความเห็นชอบโอนพนักงานส่วนตำบล 3 เมษายน 2563
11503 ลย77202/151 ขอใช้งบประมารที่หมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย (ส่งคืนทั้งรายการและขอใช้) 3 เมษายน 2563
11502 ลย77202/150 ขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 เมษายน 2563
11501 ลย52001/955 การโอนพนักงานเทศบาล 3 เมษายน 2563
11500 ลย52001/954 การโอนพนักงานเทศบาล 3 เมษายน 2563
11499 ลย52001/953 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 3 เมษายน 2563
11498 ลย52001/952 ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปรับปรุงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 3 เมษายน 2563
11497 ลย52001/951 ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปรับปรุงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 3 เมษายน 2563
11496 ลย52001/950 ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปรับปรุงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 3 เมษายน 2563
11495 ลย 0032.007/1540 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 เมษายน 2563
11494 ลย 0032.007/1539 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 เมษายน 2563
11493 ลย 0032.007/1538 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 เมษายน 2563
11492 ลย 0032.007/1537 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 เมษายน 2563
11491 ลย 78101/152 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 เมษายน 2563
11490 ลย 0032.007/1536 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 เมษายน 2563
11489 ลย 0032.007/1535 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3 เมษายน 2563
11488 ลย 78101/151 ขอความอนุเคราะหฺ์พนักงานครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินด้านวินัย 3 เมษายน 2563
11487 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1528 ขอเลื่อนกำหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 2 เมษายน 2563
11486 ลย 0032.007/1527 ส่งรายงานการสอบสวนโรค 2 เมษายน 2563
11485 ลย 0032.007/1526 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้เลือดออก 2 เมษายน 2563
11484 ลย71202/231 แจ้งลงนามในสัญญา 2 เมษายน 2563
11483 ลย 0032.007/1524 เชิญร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม 2 เมษายน 2563
11482 ลย 0032.007/1523 เชิญร่วมปวดโรงพยาบาลสนาม 2 เมษายน 2563
11481 ลย 0032.007/1522 เชิญร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม 2 เมษายน 2563
11480 ลย52001/942 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 2 เมษายน 2563
11479 ลย 76701/160 รายงานพนักงานจ้างออกจากราชการและพ้นจากตำเเหน่ง (กรณีครบ 60 ปี) 2 เมษายน 2563
11478 ลย 76701/159 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 2 เมษายน 2563
11477 ลย 0032.006/1517 เลื่อนข้าราชการ 2 เมษายน 2563
11476 ลย52004/940 การตรวจสอบการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารใเขตเทศบาลเมืองเลย 2 เมษายน 2563
11475 ลย52004/939 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 2 เมษายน 2563
11474 ลย52001/936 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 เมษายน 2563
11473 ลย52001/935 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 เมษายน 2563
11472 ลย 79102/184 แจ้งค่าปรับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสีเสียดเหนือบ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2 เมษายน 2563
11471 ลย77202/148 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลหอพักจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 2 เมษายน 2563
11470 ลย52003/933 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 2 เมษายน 2563
11469 ลย52006/932 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2 เมษายน 2563
11468 ลย52006/931 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2 เมษายน 2563
11467 ลย 72501.1/163 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2 เมษายน 2563
11466 ลย52002/929 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
11465 ลย52002/923 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
11464 ลย52002/922 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
11463 ลย52002/921 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
11462 ลย52002/920 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
11461 ลย52003/917 ได้รับควมเดือดร้อนจากควันปิ้งย่างของผู้ประกอบการ 2 เมษายน 2563
11460 ลย52003/916 ได้รับความเดือดร้อนจากควันปิ้งย่างของผู้ประกอบการ 2 เมษายน 2563
11459 ลย 0032.010/1507 รายงานกรณีนางศิริประภาฯ ไม่ชำระคืนเงินประจำตำแหน่งและเงิน พ.ต.ส. เพื่อฟ้องคดี 1 เมษายน 2563
11458 ลย52001/915 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 1 เมษายน 2563
11457 ลย52001/914 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 1 เมษายน 2563
11456 ลย52001/913 ขออนุมัติโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลเมืองเลย 1 เมษายน 2563
11455 ลย 78101/149 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 1 เมษายน 2563
11454 ลย 78101/148 รายงานข้อมูลหอพักที่จดทะเบียนและหอพักที่ไม่จดทะเบียน 1 เมษายน 2563
11453 ลย 78101/144 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 1 เมษายน 2563
11452 ลย 73201/183 แจ้งให้ไปทำสัญญา 1 เมษายน 2563
11451 ลย 73201/184 แจ้งให้ไปทำสัญญา 1 เมษายน 2563
11450 ลย 52001/61 การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เมษายน 2563
11449 ลย 78101/143 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 1 เมษายน 2563
11448 ลย 79102/178 ส่งเช็คเพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 เมษายน 2563
11447 ลย 0032.006/1481 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 เมษายน 2563
11446 ลย 0032.006/1480 ขอเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคคลและผลงาน 1 เมษายน 2563
11445 ลย52003/910 ขอรับการจัดสรรหน้ากากอนามัย 1 เมษายน 2563
11444 ลย 76702/157 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 1 เมษายน 2563
11443 ลย 76702/156 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 1 เมษายน 2563
11442 ลย 79102/177 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 1 เมษายน 2563
11441 ลย 0032.007/1478 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
11440 ลย 0032.007/1477 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
11439 ลย 0032.007/1476 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
11438 ลย 0032.007/1475 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
11437 ลย 0032.007/1474 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
11436 ลย 0032.007/1473 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
11435 ลย 0032.007/1472 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
11434 ลย 0032.007/1471 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
11433 ลย 0032.007/1470 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
11432 ลย 0032.007/1469 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 31 มีนาคม 2563
11431 ลย 0023.3/145 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้่ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 มีนาคม 2563
11430 ลย 0023.3/144 การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) 31 มีนาคม 2563
11429 ลย52001/908 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 31 มีนาคม 2563
11428 ลย52007/907 ขอแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 31 มีนาคม 2563
11427 ลย52007/906 ขอแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 31 มีนาคม 2563
11426 ลย52007/905 ขอแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 31 มีนาคม 2563
11425 ลย52007/904 ขอแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 31 มีนาคม 2563
11424 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1465 ขอส่งรายชื่อเพื่อทำหนังสือประกอบการลดหย่อนภาษีผู้บริจาคเงินทูลเกล้า 31 มีนาคม 2563
11423 ลย 0032.003/1457 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 31 มีนาคม 2563
11422 ลย52001/897 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 31 มีนาคม 2563
11421 ลย 79102/172 ส่งขอมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ 31 มีนาคม 2563
11420 ลย52002/896 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 30 มีนาคม 2563
11419 ลย52002/895 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 30 มีนาคม 2563
11418 ลย52002/893 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 30 มีนาคม 2563
11417 ลย52002/892 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 30 มีนาคม 2563
11416 ลย52002/890 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 30 มีนาคม 2563
11415 ลย 75001/146 ส่งแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลฌาปนกิจสงเคราะห์ 30 มีนาคม 2563
11414 ลย 1118.4/544 การสำรวจความต้องการจัดตั้ง/ยกเลิก จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม นอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ 30 มีนาคม 2563
11413 ลย 0032.010/1421 รายงานกรณีนายโกวิท อินทสอน ไม่คืนเงินที่ได้รับไปจากใช้วุฒิปลอมบรรจุเข้ารับราชการ 30 มีนาคม 2563
11412 ลย 0032.010/1420 รายงานกรณีนายโกวิท อินทสอน ไม่คืนเงินที่ได้รับไปจากใช้วุฒิปลอมบรรจุเข้ารับราชการ 30 มีนาคม 2563
11411 ลย 78101/142 ตอบรับบุคลากรเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงาน 30 มีนาคม 2563
11410 ลย 0023.3/136 โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน 30 มีนาคม 2563
11409 ลย52006/884 ร้องทุกข์ 30 มีนาคม 2563
11408 ลย 0032.007/1418 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 30 มีนาคม 2563
11407 ลย71202/227 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 30 มีนาคม 2563
11406 ลย71202/226 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 30 มีนาคม 2563
11405 ลย 0032.006/1417 ให้เลื่อนข้าราชการ 30 มีนาคม 2563
11404 ลย 78101/141 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 มีนาคม 2563
11403 ลย 78101/140 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 มีนาคม 2563
11402 ลย 76703/147 รับรองอาคารสิ่งปลูกสร้างบ้านพัก 2 ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน 30 มีนาคม 2563
11401 ลย52006/883 ร้องทุกข์ 30 มีนาคม 2563
11400 ลย 0013/302 ส่งรายชื่อบุคลากรสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามศาลากลางจังหวัดเลย 27 มีนาคม 2563
11399 ลย 0032.006/1415 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 27 มีนาคม 2563
11398 ลย 0032.015/1412 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนในหน่วยบริการ 27 มีนาคม 2563
11397 ลย 0318/92 ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับที่ทำการปกครองอำเภอ ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 มีนาคม 2563
11396 ลย52001/877 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 มีนาคม 2563
11395 ลย 0032.003/1400 ขอขยายเวลาการสนับสนุนค่าฟอกไตในผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 27 มีนาคม 2563
11394 ลย 73201/176 ขอส่งตัวอย่างวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการทดสอบ 27 มีนาคม 2563
11393 ลย52003/875 ขอรับเงินเยียวยาจากการหยุดงานในกรณีการระบาดของโรคโคโรนา 2029 27 มีนาคม 2563
11392 ลย52004/874 โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 27 มีนาคม 2563
11391 ลย 0023.2/131 ขอส่งหลักฐานการลงลายมือชื่อรับวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 – 20 และเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 – 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 มีนาคม 2563
11390 ลย 0023.2/130 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 26 มีนาคม 2563
11389 ลย 76703/142 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 26 มีนาคม 2563
11388 ลย 0032.007/1390 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 26 มีนาคม 2563
11387 ลย 0032.007/1389 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 26 มีนาคม 2563
11386 ลย 0318/85 การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 26 มีนาคม 2563
11385 ลย 0032.006/1386 เลื่อนข้าราชการ 26 มีนาคม 2563
11384 ลย 76702/141 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 26 มีนาคม 2563
11383 ลย 76702/140 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 26 มีนาคม 2563
11382 ลย 76702/139 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 26 มีนาคม 2563
11381 ลย52002/871 ขอจัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 26 มีนาคม 2563
11380 ลย52003/868 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 26 มีนาคม 2563
11379 ลย 0032.007/1379 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 26 มีนาคม 2563
11378 ลย 0032.007/1378 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 26 มีนาคม 2563
11377 ลย 78101/139 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓ ) 26 มีนาคม 2563
11376 ลย52003/867 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุม 26 มีนาคม 2563
11375 ลย 0032.007/1372 ขอสนับสนุนวัสดุเก็บตัวอย่าง 25 มีนาคม 2563
11374 ลย52004/861 ขออนุญาตขุดลอกแม่น้ำเลยบริเวณสพานเฉลิมราชย์ 25 มีนาคม 2563
11373 ลย52003/859 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 25 มีนาคม 2563
11372 ลย52003/858 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 25 มีนาคม 2563
11371 ลย52003/857 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 25 มีนาคม 2563
11370 ลย 78101/138 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25 มีนาคม 2563
11369 ลย75402/108 ขอโอนเงินเพื่อชำระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ 25 มีนาคม 2563
11368 ลย75402/107 ขอโอนเงินเพื่อชำระหนี้สินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ อบต.น้ำหมาน 25 มีนาคม 2563
11367 ลย75402/105 ขอโอนเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการบุคลากรภาครัฐ 25 มีนาคม 2563
11366 ลย75402/104 นำส่งเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 25 มีนาคม 2563
11365 ลย 0032.007/1366 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 25 มีนาคม 2563
11364 ลย 0032.007/1365 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 25 มีนาคม 2563
11363 ลย75402/103 ขอโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 25 มีนาคม 2563
11362 ลย52003/854 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 19) ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 25 มีนาคม 2563
11361 ลย 76702/137 หนังสือรับรองผู้บริหาร 25 มีนาคม 2563
11360 ลย52002/853 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
11359 ลย52002/847 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
11358 ลย52002/846 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
11357 ลย52002/845 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
11356 ลย52002/844 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
11355 ลย52003/836 ขอเบิกเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เทศบาลเมืองเลย 24 มีนาคม 2563
11354 ลย52003/835 ขอเบิกเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เทศบาลเมืองเลย 24 มีนาคม 2563
11353 ลย52004/832 ขอรังวัดสอบเขตที่ดิน (บ้านหนองนาทราย ต.นาดินดำ) 24 มีนาคม 2563
11352 ลย52001/831 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 มีนาคม 2563
11351 ลย 78101/136 หนังสือรับรองเงินเดือน วรรนิภา ธรรมรังษี 24 มีนาคม 2563
11350 ลย 0032.006/1350 ขอหนังสือรับรองบุคคล 24 มีนาคม 2563
11349 ลย52001/830 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 24 มีนาคม 2563
11348 ลย 0032.015/1346 ขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบประกาศอบรมหลักสูตรการสั่งการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับจนท. 24 มีนาคม 2563
11347 ลย 78101/135 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 มีนาคม 2563
11346 ลย 78101/134 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 มีนาคม 2563
11345 ลย 78101/133 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 24 มีนาคม 2563
11344 ลย 0032.001.1/1339 ส่งประกาศคณะกม.พิจารณาค่าตอบแทนฯ 24 มีนาคม 2563
11343 ลย 75001/145 รายงานการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ 23 มีนาคม 2563
11342 รง 0472/24 รายงานจำนวนนักเรียนที่จะเข้าฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจน 20 มีนาคม 2563
11341 ลย52001/824 ขอยกเลิกสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี 23 มีนาคม 2563
11340 ลย52001/823 ขอยกเลิกสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี 23 มีนาคม 2563
11339 ลย71202/212 แจ้งลงนามในสัญญา 23 มีนาคม 2563
11338 รง 0472/23 รายงานจำนวนนักเรียนที่จะเข้าฝึกอบรมตามโ๕รงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ 23 มีนาคม 2563
11337 ลย 79102/163 แจ้งจะบอกเลิกสัญญา 23 มีนาคม 2563
11336 ลย 1118.4/474 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสุติบัตรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเลย 23 มีนาคม 2563
11335 ลย 76704/134 ส่งผลงานทางวิชาการการของข้าราชการครู พนักงานครูทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ รอบเดือนตุลาคม 2562 23 มีนาคม 2563
11334 ลย52004/822 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 23 มีนาคม 2563
11333 ลย52003/820 ขอแจ้งปัญหามิตเตอร์วัดน้ำชำรุดของระบบประปาบริเวณอาคารจลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 23 มีนาคม 2563
11332 ลย52003/819 ขอแจ้งปัญหามิตเตอร์วัดน้ำชำรุดของระบบประปาบริเวณอาคารจลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 23 มีนาคม 2563
11331 ลย 76703/133 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุถนน คสล. บ้านนาแปนใต้ หมู่ที่ 9 23 มีนาคม 2563
11330 ลย 0032.003/1325 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 23 มีนาคม 2563
11329 ลย 0032.003/1324 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 23 มีนาคม 2563
11328 ลย 75001/144 สำรวจปริมาณขยะพลาสติกและกล่อง ยู เอส ที 23 มีนาคม 2563
11327 ลย 0032.006/1322 รายงานข้อมูลเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 23 มีนาคม 2563
11326 ลย 0032.006/1320 ขอสนับสนุนบุคคลากรปฏิบัติงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 มีนาคม 2563
11325 ลย52003/818 ได้รับความเดือดร้อนควันจากการปิ้งย่าง 23 มีนาคม 2563
11324 ลย 0032.006/1316 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 23 มีนาคม 2563
11323 ลย 0032.007/1315 การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ 20 มีนาคม 2563
11322 ลย52003/814 ข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 20 มีนาคม 2563
11321 ลย 72501.1/135 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื้อประเภทสินเชื้อธนาคารประชาชน 20 มีนาคม 2563
11320 ลย52001/809 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 มีนาคม 2563
11319 ลย52001/808 ขอยกเลิกสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี 20 มีนาคม 2563
11318 ลย52004/806 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและย้ายท่อเมนประปาจากแนวการก่อสร้าง 20 มีนาคม 2563
11317 ลย52003/794 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 20 มีนาคม 2563
11316 ลย 72501.1/134 ขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้ง 20 มีนาคม 2563
11315 ลย71202/202 แจ้งลงนามในสัญญา 20 มีนาคม 2563
11314 ลย71202/201 แจ้งลงนามในสัญญา 20 มีนาคม 2563
11313 ลย52001/789 การจัดทำข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2563 20 มีนาคม 2563
11312 ลย 0032.007/1306 การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ 19 มีนาคม 2563
11311 ลย 76701/129 รายงานการออกคำสั่งให้พนักงานจ้างพ้นจากราชการ 19 มีนาคม 2563
11310 ลย52001/781 แจ้งให้มายื่นแบบขอรับบำเหน็จบำนาญ (บ.ท.๑) 19 มีนาคม 2563
11309 ลย 76701/128 สำรวจปริมาณขยะประเภทพลาสติกและกล่องยูเอช ที 19 มีนาคม 2563
11308 ลย 0032.015/1298 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้ช่วย 372 ชั่วโมง 19 มีนาคม 2563
11307 ลย52002/780 ขอความร่วมมือป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 19 มีนาคม 2563
11306 ลย 78101/129 หนังสือรับรองเงินเดือน 19 มีนาคม 2563
11305 ลย52001/779 ขอความอนุเคราะห์คู่มือผู้ประกันตน 19 มีนาคม 2563
11304 ลย52001/778 ขอความอนุเคราะห์คู่มือผู้ประกันตน 19 มีนาคม 2563
11303 ลย 0032.006/1296 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19 มีนาคม 2563
11302 ลย71202/199 ขอส่งแบบรายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 19 มีนาคม 2563
11301 ลย 0032.007/1294 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
11300 ลย 0032.007/1293 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
11299 ลย 0032.007/1292 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
11298 ลย 0032.007/1291 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
11297 ลย 0032.007/1290 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
11296 ลย 0032.007/1289 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
11295 ลย 0032.007/1288 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
11294 ลย 0032.007/1287 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 มีนาคม 2563
11293 ลย 0032.006/1286 ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2563(นางสาวกุลกานต์ ชัชวาล) 18 มีนาคม 2563
11292 ลย 78101/128 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและเข้าร่วมโครงการ 18 มีนาคม 2563
11291 ลย 78101/127 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 18 มีนาคม 2563
11290 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1285 ขอส่งการประเมินศักยภาพหน่วยบริการเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายการให้ยา rt-PA 18 มีนาคม 2563
11289 ลย52003/771 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการย้านมิเตอร์วัดน้ำและออกแบบประมาณราคาการวางระบบท่อส่งจ่ายน้ำและจุดควบคุมการส่งน้ำในถังเก็บน้ำใสของระบบประปาบริเวณอาคารตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2563
11288 ลย 79102/159 แจ้งค่าปรับ 18 มีนาคม 2563
11287 ลย 79102/158 แจ้งสงวนสิทธิการปรับ 18 มีนาคม 2563
11286 ลย52001/770 ขอความอนุเคราะห์ตรวจพิสูจน์ปัสสาวะฯ 18 มีนาคม 2563
11285 ลย52002/766 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานชุมชนภูบ่บิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
11284 ลย52002/760 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานชุมชนภูบ่บิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
11283 ลย52002/759 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานชุมชนภูบ่บิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
11282 ลย52002/758 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานชุมชนภูบ่บิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
11281 ลย52002/757 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานชุมชนภูบ่บิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
11280 ลย 0032.006/1277 อนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา(อมรรัตน์) 18 มีนาคม 2563
11279 ลย 0032.007/1275 ขอเชิญประชุม 18 มีนาคม 2563
11278 ลย 0032.007/1274 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 18 มีนาคม 2563
11277 ลย52001/749 ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง (นสล.) หลังไปรษณีย์จังหวัดเลย 18 มีนาคม 2563
11276 ลย52002/748 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนมะลิวรรณ ซอย 6 บ้านนาเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
11275 ลย52002/747 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนมะลิวรรณ ซอย 6 บ้านนาเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
11274 ลย52002/741 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนมะลิวรรณ ซอย 6 บ้านนาเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
11273 ลย52002/740 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนมะลิวรรณ ซอย 6 บ้านนาเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
11272 ลย52002/739 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนมะลิวรรณ ซอย 6 บ้านนาเขิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
11271 ลย 1118.4/439 ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 17 มีนาคม 2563
11270 ลย 0032.001.2/1270 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
11269 ลย 0032.001.2/1269 ส่งใบเสร้จ 17 มีนาคม 2563
11268 ลย 0032.001.2/1268 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
11267 ลย 0032.001.2/1267 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
11266 ลย 0032.001.2/1266 ส่งใบเสร้จ 17 มีนาคม 2563
11265 ลย 0032.001.2/1265 ส่งใบเสจร็จ 17 มีนาคม 2563
11264 ลย 0032.001.2/1264 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
11263 ลย 0032.001.2/1263 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
11262 ลย 0032.001.2/1262 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
11261 ลย 0032.001.2/1261 สงใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
11260 ลย 0032.001.2/1260 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
11259 ลย 0032.001.2/1259 ส่งใบเสร็จ 17 มีนาคม 2563
11258 ลย 0032.015/1255 สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของนายทะเบียนจังหวัด ปี 2563 รอบ 6 เดือน 17 มีนาคม 2563
11257 ลย71202/198 แจ้งลงนามในสัญญา 17 มีนาคม 2563
11256 ลย52601/206 ข้อมูลการแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปี 2563 17 มีนาคม 2563
11255 รง 0472/22 รายงานสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน และรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 16 มีนาคม 2563
11254 ลย52001/738 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 มีนาคม 2563
11253 ลย 76701/125 ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.ศรีฐาน 17 มีนาคม 2563
11252 ลย52003/736 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 2/2563 17 มีนาคม 2563
11251 ลย 79102/155 ส่งเช็คจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
11250 ลย 79102/154 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 17 มีนาคม 2563
11249 ลย 79102/153 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
11248 ลย 78101/126 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 17 มีนาคม 2563
11247 ลย52004/734 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ดำเนินการโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPฯ 17 มีนาคม 2563
11246 ลย52004/733 ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบเสนอโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยของ ทม.เลย 17 มีนาคม 2563
11245 ลย 0023.3/120 การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) 16 มีนาคม 2563
11244 ลย 0032.007/1231 ขอความอนุเคราะห์รถรับส่งผู้เข้าประชุม 16 มีนาคม 2563
11243 ลย52004/727 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (ถ.มะขามหวาน) 16 มีนาคม 2563
11242 ลย52004/726 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (ถ.มะขามหวาน) 16 มีนาคม 2563
11241 ลย52004/725 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบความหนาแน่นของชั้นหินคลุก (ถนนดำรงวิถี) 16 มีนาคม 2563
11240 ลย 0032.007/1229 คำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อ 16 มีนาคม 2563
11239 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1228 ขอส่งแบบสอบถามทรัพยากรสาธารณสุขสาขาไต 16 มีนาคม 2563
11238 ลย 72501.1/127 ขอความอนุเคราะห์นำ้ประปาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง 16 มีนาคม 2563
11237 ลย 76702/121 รายจ่ายค้างจ่าย 12 มีนาคม 2563
11236 ลย 76702/120 การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 12 มีนาคม 2563
11235 ลย 76702/119 การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 16 มีนาคม 2563
11234 ลย 0032.007/1227 ขอสนับสนุนVTM 16 มีนาคม 2563
11233 ลย 0032.007/1226 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 16 มีนาคม 2563
11232 ลย52003/724 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/2563 16 มีนาคม 2563
11231 ลย 76701/118 ขออนุมัติการลงทะเบียนเป็น ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 มีนาคม 2563
11230 ลย52001/723 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 13 มีนาคม 2563
11229 ลย52001/722 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 13 มีนาคม 2563
11228 ลย52001/721 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 13 มีนาคม 2563
11227 ลย52001/720 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 13 มีนาคม 2563
11226 ลย52001/717 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 มีนาคม 2563
11225 ลย52001/714 ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 13 มีนาคม 2563
11224 ลย 0032.015/1211 ขอยืมเคร่ืองฉายภาพในการอบรม 13 มีนาคม 2563
11223 ลย52006/713 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 13 มีนาคม 2563
11222 ลย 78101/123 สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารคัดแยกขยะ ที่ อปท.ได้ดำเนินการ 13 มีนาคม 2563
11221 ลย 78101/122 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม สสส. 13 มีนาคม 2563
11220 ลย52004/711 ขอทราบรายละเอียดการทำทางขึ้นสำนักบริการลูกค้า กสท.เลย 13 มีนาคม 2563
11219 ลย 72501.1/126 ขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบประกาศนียบัตร 13 มีนาคม 2563
11218 ลย 76701/115 การดำเนินการขับเคลื่อน 13 มีนาคม 2563
11217 ลย 0032.001.2/1207 ขอให้ส่งคืนเงินยืม 13 มีนาคม 2563
11216 ลย52003/706 ขอเลื่อนการศึกษาดูงาน 13 มีนาคม 2563
11215 รง 0472/20 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมท้้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
11214 รง 0472/19 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
11213 รง 0472/18 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
11212 รง 0472/17 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมท้ังนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
11211 รง 0472/16 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
11210 รง 0472/15 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
11209 รง 0472/14 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
11208 รง 0472/13 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
11207 รง 0472/12 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมท้้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
11206 รง 0472/11 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
11205 รง 0472/10 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลพร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (กพร.ปจ.) 12 มีนาคม 2563
11204 ลย 0032.003/1202 ขอเลื่อนการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 12 มีนาคม 2563
11203 ลย52001/705 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 12 มีนาคม 2563
11202 ลย52001/704 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานเทศบาล 12 มีนาคม 2563
11201 ลย 72501.1/124 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 12 มีนาคม 2563
11200 ลย 79102/149 แจ้งลงนามในเอกสารแนบท้าน สัญญา โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผามุม-พรมมานุสรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 12 มีนาคม 2563
11199 ลย52004/699 ขอความร่วมมือการประปาตรวจสอบท่อเมนจ่ายน้ำ (ครั้งที่ สอง) 12 มีนาคม 2563
11198 ลย 0318/69 การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน 12 มีนาคม 2563
11197 ลย 0032.007/1158 ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ตู้ไปรับ-ส่งผู้เข้าประชุม 11 มีนาคม 2563
11196 ลย 0032.007/1157 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมและรถยนต์รับ-ส่งผู้เข้าประชุม 11 มีนาคม 2563
11195 ลย 0032.007/1152 การสำรวจและประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 11 มีนาคม 2563
11194 ลย 0032.006/1151 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 11 มีนาคม 2563
11193 ลย 0032.006/1150 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 11 มีนาคม 2563
11192 ลย 0032.001.2/1148 ส่งใบเสร็จ 11 มีนาคม 2563
11191 ลย 0032.001.2/1147 ส่งใบเสร็จ 11 มีนาคม 2563
11190 ลย 0032.001.2/1146 ส่งใบเสร็จ 11 มีนาคม 2563
11189 ลย52004/693 ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นที่ปรึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียรวม ทม.เลย 11 มีนาคม 2563
11188 ลย52002/692 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
11187 ลย52002/686 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
11186 ลย52002/685 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
11185 ลย52002/684 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
11184 ลย52002/683 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
11183 ลย52001/682 การโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 11 มีนาคม 2563
11182 ลย52002/681 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 11 มีนาคม 2563
11181 ลย 0032.006/1145 อนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา 11 มีนาคม 2563
11180 ลย77202/117 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 มีนาคม 2563
11179 ลย71202/191 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มีนาคม 2563
11178 ลย 0023.3/117 ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 10 มีนาคม 2563
11177 ลย 0032.007/1141 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 10 มีนาคม 2563
11176 ลย52004/677 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจัดซื้อสปอร์ตไลด์ ขนาด 100 วัตต์ 10 มีนาคม 2563
11175 ลย71202/189 แจ้งลงนามในสัญญา 10 มีนาคม 2563
11174 ลย52004/676 ญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสม 10 มีนาคม 2563
11173 ลย52004/672 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 10 มีนาคม 2563
11172 ลย52004/671 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 10 มีนาคม 2563
11171 ลย52001/670 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 10 มีนาคม 2563
11170 ลย52001/669 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 มีนาคม 2563
11169 ลย 72501.1/119 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 มีนาคม 2563
11168 ลย 0032.007/1134 ขออนุมัติลงนามในหนังสือราชการ 10 มีนาคม 2563
11167 ลย 0032.007/1133 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 10 มีนาคม 2563
11166 ลย 75001/127 ส่งแบบรายงานจัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 10 มีนาคม 2563
11165 ลย 0032.001.2/1128 ส่งใบเสร็จ 10 มีนาคม 2563
11164 ลย 78101/121 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 10 มีนาคม 2563
11163 ลย 0032.001.2/1127 ส่ใบเสร็จ 10 มีนาคม 2563
11162 ลย 0032.001.2/1126 ส่งใบเสร็จ 10 มีนาคม 2563
11161 ลย 0032.001.2/1125 ส่งใบเสร็จ 10 มีนาคม 2563
11160 ลย 0032.001.2/1124 ส่งใบเสร็จ 10 มีนาคม 2563
11159 ลย 78101/120 ขอยอด Statement 10 มีนาคม 2563
11158 ลย 78101/119 ขอเชิญเป็นวิทยากร 10 มีนาคม 2563
11157 ลย 76703/105 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง 10 มีนาคม 2563
11156 ลย52001/668 ญัตติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการจ้างเหมาติดตั้ง กล้อง CCTV 10 มีนาคม 2563
11155 ลย 78101/118 การขอย้ายโดเมน 10 มีนาคม 2563
11154 ลย 78101/117 จ่ายเงินบัญชีผู้มีรายชื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 10 มีนาคม 2563
11153 ลย 78101/116 ส่งคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 10 มีนาคม 2563
11152 ลย 0032.015/1116 ขออนุมัติยืมเงินงบพัฒนาจังหวัดเลย รอบที่ 1 10 มีนาคม 2563
11151 ลย 75001/126 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 5 มีนาคม 2563
11150 ลย 78101/115 หนังสือรับรองเงินเดือน 10 มีนาคม 2563
11149 ลย 78101/114 หนังสือรับรองเงินเดือน 10 มีนาคม 2563
11148 ลย 78101/113 หนังสือรับรองเงินเดือน 10 มีนาคม 2563
11147 ลย 76701/104 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 9 มีนาคม 2563
11146 ลย 0032.007/1112 ขอความอนุเคราะห์ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 9 มีนาคม 2563
11145 ลย 76701/103 ขอส่งคำสั่งเเต่งตั้งกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง 9 มีนาคม 2563
11144 ลย52006/664 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 9 มีนาคม 2563
11143 ลย52006/663 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 9 มีนาคม 2563
11142 ลย 0032.015/1109 ขออนุมัติเบิกค่าวิทยากรในกรณีวิทยากรสอนมากกว่า 60 ชั่วโมง 9 มีนาคม 2563
11141 ลย52001/661 การตอบรับคณะศึกษาดูงาน 9 มีนาคม 2563
11140 ลย52003/660 ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบและประเมินราคาการซ่อมแซมจุดที่มีการรั่วซึมของน้ำประปาบริเวณอาคารตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 9 มีนาคม 2563
11139 ลย52004/659 การดำเนินการปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 9 มีนาคม 2563
11138 ลย 78101/112 ส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 9 มีนาคม 2563
11137 ลย 0032.006/1105 ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 9 มีนาคม 2563
11136 ลย 0032.003/1103 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 9 มีนาคม 2563
11135 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1101 ขอสนับสนุนบุคลากรในการออกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับมูลนิธิ พอ สว 9 มีนาคม 2563
11134 ลย 0032.010/1100 การขอยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ 9 มีนาคม 2563
11133 ลย 0032.010/1098 การขอยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ 9 มีนาคม 2563
11132 ลย 0032.010/1093 การยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษ 9 มีนาคม 2563
11131 ลย 76701/100 ขอให้ระงับการปล่อยน้ำเสียลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ 9 มีนาคม 2563
11130 ลย 0032.010/1090 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 9 มีนาคม 2563
11129 ลย52002/654 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 9 มีนาคม 2563
11128 ลย 72501.1/118 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 9 มีนาคม 2563
11127 ลย 78101/110 หนังสือรับรองเงินเดือน 6 มีนาคม 2563
11126 ลย 0032.015/1083 ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองฯ 6 มีนาคม 2563
11125 ลย52006/653 ขอเชิญประชุม 6 มีนาคม 2563
11124 ลย52001/652 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 มีนาคม 2563
11123 ลย 78101/109 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 6 มีนาคม 2563
11122 ลย 0032.015/1071 ส่งรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) จังหวัดเลย 6 มีนาคม 2563
11121 ลย52004/650 แก้ไขปรับปรุงการใช้ประโยชน์ภายในอาคารร้านค้า 6 มีนาคม 2563
11120 ลย 0032.015/1065 ขอเชิญเข้าประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเเละส่งเสริมภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทย 6 มีนาคม 2563
11119 ลย52004/649 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 6 มีนาคม 2563
11118 ลย52001/646 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์ 6 มีนาคม 2563
11117 ลย52002/645 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 6 มีนาคม 2563
11116 ลย71202/180 แจ้งลงนามในสัญญา 5 มีนาคม 2563
11115 ลย52601/172 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 มีนาคม 2563
11114 ลย52601/171 ขอความอนุเคราะห์ลงนามใบประกาศนียบัตร 5 มีนาคม 2563
11113 ลย52002/636 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 มีนาคม 2563
11112 ลย 0032.007/1041 คำแนะนำสำหรับการแยกกักสังเกตอาการณที่พัก 5 มีนาคม 2563
11111 ลย 0032.010/999 แจ้งเตือนให้ชำระคืนเงินค่าตอบแทนอื่นที่ได้รับไปจากการใช้วุฒิปลอมบรรจุเข้ารับราชการ 4 มีนาคม 2563
11110 ลย 76702/92 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 4 มีนาคม 2563
11109 ลย 76702/91 โอนเงินค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา 4 มีนาคม 2563
11108 ลย 72501.1/111 ส่งเอกสารรับรองการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลธาตุ 4 มีนาคม 2563
11107 ลย 76702/90 ขอเรียกคืนเงินประกันสัญญาเบิกจ่ายเกิน 4 มีนาคม 2563
11106 ลย 0032.007/992 ขอเชิญเป็นประธานการประชุม 4 มีนาคม 2563
11105 ลย52001/631 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางรัฐศาสตร์ 4 มีนาคม 2563
11104 ลย52001/622 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 มีนาคม 2563
11103 ลย52003/621 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการในสังกัด ทม เลย 4 มีนาคม 2563
11102 ลย 78101/108 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 4 มีนาคม 2563
11101 ลย 0032.007/986 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 4 มีนาคม 2563
11100 ลย 0032.007/985 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 4 มีนาคม 2563
11099 ลย71202/174 แจ้งลงนามในสัญญา 4 มีนาคม 2563
11098 ลย 78101/107 การรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านโคกใหญ่ 4 มีนาคม 2563
11097 ลย 75001/109 ขออนุญาตลาป่วย 4 มีนาคม 2563
11096 ลย52003/620 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 4 มีนาคม 2563
11095 ลย 76703/88 รายงานข้อมูลสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วน 4 มีนาคม 2563
11094 รง 0472/9 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ประเมินและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 มีนาคม 2563
11093 ลย52003/618 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ส. ๒๕๓๕ ประจำปี ๒๕๖๓ 4 มีนาคม 2563
11092 ลย 0032.010/976 เรียกคืนเงินในวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ 3 มีนาคม 2563
11091 ลย 0032.007/975 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก 3 มีนาคม 2563
11090 ลย 0032.007/974 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 3 มีนาคม 2563
11089 ลย 0032.007/973 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 3 มีนาคม 2563
11088 ลย 0032.007/972 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 3 มีนาคม 2563
11087 ลย 0032.007/971 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 3 มีนาคม 2563
11086 ลย 0032.007/970 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 3 มีนาคม 2563
11085 ลย71202/169 แจ้งลงนามในสัญญา 3 มีนาคม 2563
11084 ลย 0032.007/969 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 3 มีนาคม 2563
11083 ลย71202/168 แจ้งลงนามในสัญญา 3 มีนาคม 2563
11082 ลย71202/167 แจ้งลงนามในสัญญา 3 มีนาคม 2563
11081 ลย52003/612 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 3 มีนาคม 2563
11080 ลย52001/608 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 มีนาคม 2563
11079 ลย52001/607 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 มีนาคม 2563
11078 ลย52001/606 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 มีนาคม 2563
11077 ลย 0032.007/964 ขออนุมัติลงนามหนังสือเชิญประชุม 3 มีนาคม 2563
11076 ลย52002/603 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 3 มีนาคม 2563
11075 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/962 แจ้งประเมินศักยภาพหน่วยบริการเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายการให้ยา rt-PAรักษษ Stroke 3 มีนาคม 2563
11074 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/961 แจ้งประเมินศักยภาพหน่วยบริการเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายการให้ยา rt-PAรักษษ Stroke 3 มีนาคม 2563
11073 ลย 76701/86 ขอส่งตัวผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายวิเชียร เเก้วบุดดี 3 มีนาคม 2563
11072 ลย 78101/106 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 3 มีนาคม 2563
11071 ลย52003/592 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย ณ ตลาดแลงบ้านติ้ว(ตลาดเย็น) เทศบาลเมืองเลย 2 มีนาคม 2563
11070 ลย52601/157 ข้อมูลการแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปี 2563 2 มีนาคม 2563
11069 ลย52601/156 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 2 มีนาคม 2563
11068 ลย52003/591 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย ณ ตลาดแลงบ้านติ้ว(ตลาดเย็น) เทศบาลเมืองเลย 2 มีนาคม 2563
11067 ลย52006/590 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563
11066 ลย52006/589 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563
11065 ลย52006/588 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563
11064 ลย 76701/84 รับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 2 มีนาคม 2563
11063 ลย52001/587 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 มีนาคม 2563
11062 ลย52001/586 รายงานข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 มีนาคม 2563
11061 ลย 79102/144 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563
11060 ลย 78101/105 หนังสือรับรองเงินเดือน 2 มีนาคม 2563
11059 ลย 78101/104 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 มีนาคม 2563
11058 ลย52004/584 การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธี ขุดดินแลกน้ำ 2 มีนาคม 2563
11057 ลย 78101/103 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 2 มีนาคม 2563
11056 ลย 72501.1/97 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 มีนาคม 2563
11055 ลย 0032.010/934 แจ้งยุติการเปรียบเทียบปรับ 2 มีนาคม 2563
11054 ลย 0032.010/933 แจ้งยุติการเปรียบเทียบปรับ 2 มีนาคม 2563
11053 ลย 0032.010/932 แจ้งผลการเปรียบเทียบปรับ 2 มีนาคม 2563
11052 ลย 0032.010/931 แจ้งผลการเปรียบเทียบปรับ 2 มีนาคม 2563
11051 ลย 0032.007/919 ขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นท่ีศึกษาข้อมูลและทำกิจกรรมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 28 กุมภาพันธ์ 2563
11050 ลย 0032.007/918 ขยายเวลาตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าสนามบินจังหวัดเลย 28 กุมภาพันธ์ 2563
11049 ลย 76701/81 ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและเเก้ไขปัยหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มเเข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
11048 ลย52003/583 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563
11047 ลย52003/582 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563
11046 ลย 78101/102 ตอบรับบุคลากรเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563
11045 ลย 78101/101 ตอบรับบุคลากรเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563
11044 ลย 0032.007/907 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 28 กุมภาพันธ์ 2563
11043 ลย 0032.007/906 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 28 กุมภาพันธ์ 2563
11042 ลย 0032.007/905 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 28 กุมภาพันธ์ 2563
11041 ลย77202/102 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 28 กุมภาพันธ์ 2563
11040 ลย 0032.007/904 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 28 กุมภาพันธ์ 2563
11039 ลย 0032.007/903 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้ปวดข้อออกผื่นชิคุนกุนยา 28 กุมภาพันธ์ 2563
11038 ลย77202/101 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 กุมภาพันธ์ 2563
11037 ลย52003/575 ขอให้เสนอราคาเจลล้างมือ 28 กุมภาพันธ์ 2563
11036 รง 0472/8 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2563
11035 ลย52001/573 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 กุมภาพันธ์ 2563
11034 ลย 78101/100 รายงานผลการประเมินผลการดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน 28 กุมภาพันธ์ 2563
11033 ลย52004/570 การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธี ขุดดินแลกน้ำ 28 กุมภาพันธ์ 2563
11032 ลย52004/569 ขอความอนุเคราะห์ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า 28 กุมภาพันธ์ 2563
11031 ลย 0032.007/896 ขออนุมัติโครงการ 28 กุมภาพันธ์ 2563
11030 ลย52006/562 ข้อเท็จจริงการรักษาพยาบาล 28 กุมภาพันธ์ 2563
11029 ลย52003/560 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม และ ขอสนับสนุนวิทยากร 27 กุมภาพันธ์ 2563
11028 ลย52003/559 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 27 กุมภาพันธ์ 2563
11027 ลย52003/558 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม และขอสนันสนุนวิทยากร 27 กุมภาพันธ์ 2563
11026 ลย 79102/134 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสักหมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 27 กุมภาพันธ์ 2563
11025 ลย71202/161 แจ้งลงนามในสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2563
11024 ลย52003/554 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม 27 กุมภาพันธ์ 2563
11023 ลย52001/553 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
11022 ลย 76702/78 ขอใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 27 กุมภาพันธ์ 2563
11021 ลย52003/552 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม และ ขอสนับสนุนวิทยากร 27 กุมภาพันธ์ 2563
11020 ลย52003/551 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม และ ขอสนับสนุนวิทยากร 27 กุมภาพันธ์ 2563
11019 ลย52003/550 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม และ ขอสนับสนุนวิทยากร 27 กุมภาพันธ์ 2563
11018 ลย52003/14 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม และ ขอสนับสนุนวิทยากร 27 กุมภาพันธ์ 2563
11017 ลย 52303/151 ส่งรายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมในสถานศึกษา 26 กุมภาพันธ์ 2563
11016 ลย 78101/99 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 27 กุมภาพันธ์ 2563
11015 ลย 78101/98 รายงานผลการเบิกเงินตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
11014 ลย 78101/97 รายงานผลการเบิกเงินตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563
11013 ลย 78101/96 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 กุมภาพันธ์ 2563
11012 ลย 78101/95 ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 27 กุมภาพันธ์ 2563
11011 ลย52003/545 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 27 กุมภาพันธ์ 2563
11010 ลย 78101/94 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
11009 ลย 76702/77 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 26 กุมภาพันธ์ 2563
11008 ลย 76702/76 ขอใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 26 กุมภาพันธ์ 2563
11007 รง 0472/7 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการการประเมินราคากลางการขายครุภัณฑ์ทอดตลาด 26 กุมภาพันธ์ 2563
11006 รง 0472/6 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เป็นกรรมการการประเมินราคากลางการขายครุภัณพ์ทอดตลาด 26 กุมภาพันธ์ 2563
11005 ลย 78101/93 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับชื้อขยะกองทุนขยะตำบลโคกใหญ่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
11004 ลย71202/156 แจ้งลงนามในสัญญา 26 กุมภาพันธ์ 2563
11003 ลย52002/539 เรียนเชิญประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2563
11002 ลย 76701/75 รายงานพนักงานจ้างออกจากราชการและพ้นจากตำเเหน่ง (กรณีอายุครบ 60ปี) 25 กุมภาพันธ์ 2563
11001 ลย 0032.007/856 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 25 กุมภาพันธ์ 2563
11000 ลย 0032.007/855 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 25 กุมภาพันธ์ 2563
10999 ลย 0032.007/854 ขออนุมัติโครงการ 25 กุมภาพันธ์ 2563
10998 ลย 76701/74 รายงานการสำรวจผู้ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่สูงขึ้นยังไม่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. หรือ ก อบต.) กำหนด 25 กุมภาพันธ์ 2563
10997 ลย 0032.006/850 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา 25 กุมภาพันธ์ 2563
10996 ลย52001/535 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 25 กุมภาพันธ์ 2563
10995 ลย 79102/129 แจ้งลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 25 กุมภาพันธ์ 2563
10994 ลย 78101/92 จ่ายเงินบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
10993 ลย 78101/91 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
10992 ลย52006/530 การจดทะเบียนพาณิชย์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
10991 ลย 76702/72 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
10990 ลย 76702/71 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
10989 ลย 76702/70 ขอใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
10988 ลย 76702/69 ขอใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
10987 ลย 0032.007/840 ส่งตรวจวิเคราะห์หัดเยอรมัน 25 กุมภาพันธ์ 2563
10986 ลย 79102/128 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
10985 ลย 79102/127 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
10984 ลย 79102/126 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
10983 ลย 79102/125 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
10982 ลย 79102/124 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563
10981 ลย52004/529 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 24 กุมภาพันธ์ 2563
10980 ลย 76704/68 รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู อบต. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาร 2562 24 กุมภาพันธ์ 2563
10979 ลย 76702/67 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 24 กุมภาพันธ์ 2563
10978 ลย 76702/66 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 24 กุมภาพันธ์ 2563
10977 ลย 76702/65 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 24 กุมภาพันธ์ 2563
10976 ลย52001/526 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 24 กุมภาพันธ์ 2563
10975 ลย52001/525 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 24 กุมภาพันธ์ 2563
10974 ลย 0032.015/820 ขอยืมอุปกรณ์เคร่ืองนอนในการอบรม 24 กุมภาพันธ์ 2563
10973 ลย 0032.015/819 ขอใช้สถานที่จัดอบรม 24 กุมภาพันธ์ 2563
10972 ลย 0032.015/818 ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผุู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 24 กุมภาพันธ์ 2563
10971 ลย 78101/88 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 24 กุมภาพันธ์ 2563
10970 ลย 78101/87 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 24 กุมภาพันธ์ 2563
10969 ลย 78101/86 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 24 กุมภาพันธ์ 2563
10968 ลย52003/524 ขอความร่วมมือจัดระเบียบการตั้งวางสินค้าบนทางเท้าและในพื้นที่สาธารณะ 24 กุมภาพันธ์ 2563
10967 ลย 0032.003/815 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 24 กุมภาพันธ์ 2563
10966 ลย 0032.003/814 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 24 กุมภาพันธ์ 2563
10965 ลย52004/519 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 24 กุมภาพันธ์ 2563
10964 ลย52004/514 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 24 กุมภาพันธ์ 2563
10963 ลย52004/513 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 24 กุมภาพันธ์ 2563
10962 ลย 79102/118 แจ้งลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยสีเสียดเหนือ หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2563
10961 ลย 79102/117 แจ้งลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยหก มู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2563
10960 ลย 79102/116 แจ้งลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายถ้ำเต่า หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2563
10959 ลย 79102/114 แจ้งลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหนองผ้าอ้อม หมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 21 กุมภาพันธ์ 2563
10958 ลย 1118.4/286 โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563
10957 ลย72501.2/75 หนังสือรับรองของผู้บริหาร 21 กุมภาพันธ์ 2563
10956 ลย71202/141 แจ้งลงนามในสัญญา 21 กุมภาพันธ์ 2563
10955 ลย71202/140 แจ้งลงนามในสัญญา 21 กุมภาพันธ์ 2563
10954 ลย52001/512 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 กุมภาพันธ์ 2563
10953 ลย 0032.006/771 ยืนยันความต้องการแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 21 กุมภาพันธ์ 2563
10952 ลย72501.2/74 ขอรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 21 กุมภาพันธ์ 2563
10951 ลย72501.2/73 รายงานการตรวจสอบการเงินของเทศบาลตำบลธาตุ 21 กุมภาพันธ์ 2563
10950 ลย52001/508 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 21 กุมภาพันธ์ 2563
10949 ลย 72501.1/72 ขอให้ชำระหนี้กลุ่มกู้เศรษฐกิจชุมชน 21 กุมภาพันธ์ 2563
10948 ลย52003/507 การประชุมคณะอนุกรรมการ LTC 21 กุมภาพันธ์ 2563
10947 ลย 0032.001.1/765 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(19 ก.พ.63) 20 กุมภาพันธ์ 2563
10946 ลย 0032.001.1/756 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26-28 ก.พ.63) 20 กุมภาพันธ์ 2563
10945 ลย 0032.001.1/755 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26-28 ก.พ.63) 20 กุมภาพันธ์ 2563
10944 ลย52003/498 การประชุมคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงครั้งที่ 1/2563 20 กุมภาพันธ์ 2563
10943 ลย 78101/85 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 20 กุมภาพันธ์ 2563
10942 ลย 78101/84 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
10941 ลย52003/496 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำความสะอาดตลาดแลงบ้านติ้ว (ตลาดเย็น) เทศบาลเมืองเลย 20 กุมภาพันธ์ 2563
10940 ลย52003/494 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย ณ ตลาดแลงบ้านติ้ว(ตลาดเย็น) เทศบาลเมืองเลย 20 กุมภาพันธ์ 2563
10939 ลย52003/493 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย ณ ตลาดแลงบ้านติ้ว(ตลาดเย็น) เทศบาลเมืองเลย 20 กุมภาพันธ์ 2563
10938 ลย52003/491 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย ณ ตลาดแลงบ้านติ้ว(ตลาดเย็น) เทศบาลเมืองเลย 20 กุมภาพันธ์ 2563
10937 ลย52003/490 ขอเรียนเชิญเป็นประธานร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพือให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย ณ ตลาดแลงบ้านติ้ว(ตลาดเย็น) เทศบาลเมืองเลย 20 กุมภาพันธ์ 2563
10936 ลย 0032.015/739 ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย เร่ืองแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 19 กุมภาพันธ์ 2563
10935 ลย 78101/83 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓ ) 19 กุมภาพันธ์ 2563
10934 ลย52006/489 ขอเชิญประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2563
10933 ลย52006/488 ขอเชิญประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2563
10932 ลย52001/485 ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 19 กุมภาพันธ์ 2563
10931 ลย 0032.007/735 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 19 กุมภาพันธ์ 2563
10930 ลย52004/484 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการ 19 กุมภาพันธ์ 2563
10929 ลย52004/483 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการ 19 กุมภาพันธ์ 2563
10928 ลย52001/482 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 19 กุมภาพันธ์ 2563
10927 ลย 79102/111 ส่งเช็คจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
10926 ลย 0032.006/733 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 19 กุมภาพันธ์ 2563
10925 ลย 79102/110 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 19 กุมภาพันธ์ 2563
10924 ลย 79102/109 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
10923 ลย52003/481 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังสถานประกอบการส่งเสียงดังรบกวน 19 กุมภาพันธ์ 2563
10922 ลย52003/480 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังสถานประกอบการส่งเสียงดังรบกวน 19 กุมภาพันธ์ 2563
10921 ลย 0032.007/731 การควบคุมไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 19 กุมภาพันธ์ 2563
10920 ลย77202/82 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารและ Statement 19 กุมภาพันธ์ 2563
10919 ลย52001/479 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 กุมภาพันธ์ 2563
10918 ลย52003/478 ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบ และประเมินราคาการซ่อมแซมจุดที่มีการรั่วซึมของน้ำประปาบริเวณอาคารตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 18 กุมภาพันธ์ 2563
10917 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/721 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย ยิ้มสวย เสียงใส 18 กุมภาพันธ์ 2563
10916 ลย 0032.007/712 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 กุมภาพันธ์ 2563
10915 ลย 0032.007/711 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 18 กุมภาพันธ์ 2563
10914 ลย 0032.007/710 รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโนา-19 18 กุมภาพันธ์ 2563
10913 ลย 0032.007/708 รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโนา-19 18 กุมภาพันธ์ 2563
10912 ลย 0032.007/707 รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโนา-19 18 กุมภาพันธ์ 2563
10911 ลย 0032.007/706 รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโนา-19 18 กุมภาพันธ์ 2563
10910 ลย 0032.007/705 รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโนา-19 18 กุมภาพันธ์ 2563
10909 ลย 0032.015/693 ขอส่งหลักฐานการชำระเงิน การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 18 กุมภาพันธ์ 2563
10908 ลย 78101/77 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 18 กุมภาพันธ์ 2563
10907 ลย 78101/76 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเป็นวิทยากร 18 กุมภาพันธ์ 2563
10906 ลย 76701/59 การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน 18 กุมภาพันธ์ 2563
10905 ลย 76701/58 ขอส่งคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับในตำเเหน่งที่สูงขึ้น 18 กุมภาพันธ์ 2563
10904 ลย 78101/75 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 18 กุมภาพันธ์ 2563
10903 ลย 78101/74 ขอส่งรายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 18 กุมภาพันธ์ 2563
10902 ลย71202/133 แจ้งลงนามในสัญญา 18 กุมภาพันธ์ 2563
10901 ลย 78101/73 ขอส่งเอกสารตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 18 กุมภาพันธ์ 2563
10900 ลย 72501.1/67 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 18 กุมภาพันธ์ 2563
10899 ลย 78101/72 การเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 กุมภาพันธ์ 2563
10898 ลย52003/468 ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าบริเวณอาคารตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 18 กุมภาพันธ์ 2563
10897 ลย52003/461 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 18 กุมภาพันธ์ 2563
10896 ลย 0023.3/79 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” 18 กุมภาพันธ์ 2563
10895 ลย 0032.007/685 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 17 กุมภาพันธ์ 2563
10894 ลย 72501.1/65 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563ในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 17 กุมภาพันธ์ 2563
10893 ลย77202/79 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 กุมภาพันธ์ 2563
10892 ลย 78101/70 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมเวทีจัดการความรู้แนวทางการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือเครือข่ายสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
10891 ลย 0032.006/675 หนังสืออนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา 17 กุมภาพันธ์ 2563
10890 ลย52004/433 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบแนวเขตหนองแขแหละ 17 กุมภาพันธ์ 2563
10889 ลย52004/432 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรร่วมกำจัดมูลฝอยตกค้างสะสม 17 กุมภาพันธ์ 2563
10888 ลย52001/431 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 14 กุมภาพันธ์ 2563
10887 ลย71202/130 แจ้งลงนามในสัญญา 14 กุมภาพันธ์ 2563
10886 ลย 1118.4/262 เชิญพบเพื่อให้ข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาสถานะของเด็กชายอาทิตย์ เกณคง 14 กุมภาพันธ์ 2563
10885 ลย72501.2/61 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพนักงาน 14 กุมภาพันธ์ 2563
10884 ลย 0032.006/657 รับรองอนุญาตลาศึกษา(อมรรัตน์) 14 กุมภาพันธ์ 2563
10883 ลย 0032.007/656 รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโนา-19 14 กุมภาพันธ์ 2563
10882 ลย 0032.007/655 การขยายเวลาปฏิบัติงาน 14 กุมภาพันธ์ 2563
10881 ลย 0032.007/654 รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา-19 14 กุมภาพันธ์ 2563
10880 ลย52004/428 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถเครนเพื่อขึ้นปฏิบัติงานบนที่สูงมากกว่า 15 เมตร 14 กุมภาพันธ์ 2563
10879 ลย77202/76 จ่ายชำระเงินค่าแบบพิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563
10878 ลย71202/127 แจ้งริบหลักประกันสัญญา 14 กุมภาพันธ์ 2563
10877 ลย 78101/69 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 14 กุมภาพันธ์ 2563
10876 ลย 78101/68 รายงานผลการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ 14 กุมภาพันธ์ 2563
10875 ลย52004/427 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 14 กุมภาพันธ์ 2563
10874 ลย52004/426 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 14 กุมภาพันธ์ 2563
10873 ลย 0032.007/651 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 14 กุมภาพันธ์ 2563
10872 ลย 0032.007/650 ขออนุมัติลงนามในหนังสือราชการ 14 กุมภาพันธ์ 2563
10871 ลย 0032.007/649 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 14 กุมภาพันธ์ 2563
10870 ลย77202/75 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย ฉบับ พ.ศ. 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563
10869 ลย 0032.007/648 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 14 กุมภาพันธ์ 2563
10868 ลย 0032.007/647 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 14 กุมภาพันธ์ 2563
10867 ลย 0032.007/646 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 14 กุมภาพันธ์ 2563
10866 ลย71202/126 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 14 กุมภาพันธ์ 2563
10865 ลย 0032.001.1/642 รายงานสถานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่2019 ประจำวันที่ 12 ก.พ.63 14 กุมภาพันธ์ 2563
10864 ลย 0032.001.1/641 รายงานสถานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่2019 14 กุมภาพันธ์ 2563
10863 ลย 76703/55 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 14 กุมภาพันธ์ 2563
10862 ลย71202/125 ขอส่งแบบรายงานสถานะงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 14 กุมภาพันธ์ 2563
10861 ลย52601/108 ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล 14 กุมภาพันธ์ 2563
10860 ลย 0023.3/76 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร (ไม้ผล ไม้ยืนต้น) 13 กุมภาพันธ์ 2563
10859 ลย 0023.3/75 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร (ไม้ผล ไม้ยืนต้น) 13 กุมภาพันธ์ 2563
10858 ลย 0023.3/74 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร (ไม้ผล ไม้ยืนต้น) 13 กุมภาพันธ์ 2563
10857 ลย 0032.001.1/631 ขออนุมัติโครงการปชส.สาธารณสุขจังาหวัดเลย ปีงบ 63(สุขศึกษา) 13 กุมภาพันธ์ 2563
10856 ลย52001/422 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563
10855 ลย75402/66 ขอส่งงบทดลอง และงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 13 กุมภาพันธ์ 2563
10854 ลย 0023.5/73 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 13 กุมภาพันธ์ 2563
10853 ลย 0023.5/72 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 13 กุมภาพันธ์ 2563
10852 ลย52003/421 การดำเนินโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประจำปี ๒๕๖๓ 13 กุมภาพันธ์ 2563
10851 ลย52003/420 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 13 กุมภาพันธ์ 2563
10850 ลย52003/419 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 13 กุมภาพันธ์ 2563
10849 ลย52003/418 ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากการประกอบการ 13 กุมภาพันธ์ 2563
10848 ลย52003/417 ได้รับความเดือดร้อนเรื่องร้องเรียนเสียงดังจากการประกอบการ 13 กุมภาพันธ์ 2563
10847 ลย52001/416 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 13 กุมภาพันธ์ 2563
10846 ลย52001/410 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 13 กุมภาพันธ์ 2563
10845 ลย 78101/66 แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 13 กุมภาพันธ์ 2563
10844 ลย 78101/65 ส่งตัวบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 13 กุมภาพันธ์ 2563
10843 ลย 76701/52 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับและเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งที่สูงขึ้น 13 กุมภาพันธ์ 2563
10842 ลย 76701/51 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับและเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งที่สูงขึ้น 13 กุมภาพันธ์ 2563
10841 ลย52002/408 อนุญาตให้เป็นวิทยากรอบรม 13 กุมภาพันธ์ 2563
10840 ลย75401/65 แนวทางการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแทนตำแหน่งที่ว่าง 12 กุมภาพันธ์ 2563
10839 ลย 76702/50 ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 13 กุมภาพันธ์ 2563
10838 ลย 76702/49 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 13 กุมภาพันธ์ 2563
10837 ลย52002/405 โครงการก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานที่กำจัดมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2563
10836 ลย52006/400 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 13 กุมภาพันธ์ 2563
10835 ลย52002/397 โครงการก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานที่กำจัดมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2563
10834 ลย52002/396 โครงการก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานที่กำจัดมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2563
10833 ลย52002/394 โครงการก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานที่กำจัดมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2563
10832 ลย52006/393 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 13 กุมภาพันธ์ 2563
10831 ลย52002/392 โครงการก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสถานที่กำจัดมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2563
10830 ลย 0032.007/610 ขอรับการสนับสนุนVTM 12 กุมภาพันธ์ 2563
10829 ลย 73201/70 ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย- หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
10828 ลย 0023.3/67 การรวบรวมแผนงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2563
10827 ลย 0023.3/66 การรวบรวมแผนงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2563
10826 ลย 0032.007/604 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดเลย ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 12 กุมภาพันธ์ 2563
10825 ลย71202/121 แจ้งลงนามในสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2563
10824 ลย52001/387 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 12 กุมภาพันธ์ 2563
10823 ลย71202/120 แจ้งลงนามในสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2563
10822 ลย 76702/46 ส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาส 12 กุมภาพันธ์ 2563
10821 ลย 78101/64 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 12 กุมภาพันธ์ 2563
10820 ลย 78101/63 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 12 กุมภาพันธ์ 2563
10819 ลย 78101/62 ส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
10818 ลย 0032.006/592 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563
10817 ลย52003/380 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 11 กุมภาพันธ์ 2563
10816 ลย 75001/79 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2563
10815 ลย52001/378 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 11 กุมภาพันธ์ 2563
10814 ลย52004/377 ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 11 กุมภาพันธ์ 2563
10813 ลย52004/376 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 11 กุมภาพันธ์ 2563
10812 ลย52001/375 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 กุมภาพันธ์ 2563
10811 ลย 75001/77 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 11 กุมภาพันธ์ 2563
10810 ลย52006/374 ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ 11 กุมภาพันธ์ 2563
10809 ลย72501.3/54 ขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อนำ้ตื้น 11 กุมภาพันธ์ 2563
10808 ลย72501.3/53 ขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะนำ้บาดาล 11 กุมภาพันธ์ 2563
10807 ลย 78101/61 ขอส่งแบบสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 11 กุมภาพันธ์ 2563
10806 ลย71202/116 แจ้งลงนามในสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2563
10805 ลย52004/372 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน 11 กุมภาพันธ์ 2563
10804 ลย 78101/60 แนงทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 กุมภาพันธ์ 2563
10803 ลย 0032.006/545 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 7 กุมภาพันธ์ 2563
10802 ลย52001/371 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 กุมภาพันธ์ 2563
10801 ลย52006/370 การขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7 กุมภาพันธ์ 2563
10800 ลย77202/69 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) เดือน กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563
10799 ลย52006/367 ขอบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวน 7 กุมภาพันธ์ 2563
10798 ลย52006/366 ขอบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวน 7 กุมภาพันธ์ 2563
10797 ลย 76703/44 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 7 กุมภาพันธ์ 2563
10796 ลย52004/365 ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบุ่งแสนฮาดเพื่อป้องกันน้ำท่วม 7 กุมภาพันธ์ 2563
10795 ลย52003/364 การจัดกิจกรรม"รักให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์(SAFETY VALENTINE SAFETY SEX) 6 กุมภาพันธ์ 2563
10794 ลย52001/363 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563
10793 ลย52001/362 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563
10792 ลย52001/361 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2561 (โควตาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 6 กุมภาพันธ์ 2563
10791 ลย 72401/84 ขอความอนุเคราะห์นำรถยนต์บรรทุกหกล้อเข้าตรวจเช็คสภาพ 6 กุมภาพันธ์ 2563
10790 ลย52004/358 แจ้งเรียนกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณหอนาฬิกาวงเวียนเจริญรัฐ 6 กุมภาพันธ์ 2563
10789 ลย 72501.1/48 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 6 กุมภาพันธ์ 2563
10788 ลย 79102/74 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 6 กุมภาพันธ์ 2563
10787 ลย75402/64 แจ้งการโอนเงินรายได้แผ่นดิน 6 กุมภาพันธ์ 2563
10786 ลย52001/352 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 กุมภาพันธ์ 2563
10785 ลย52001/351 จำหน่ายสลากกาชาด ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2563 6 กุมภาพันธ์ 2563
10784 ลย52003/347 ขอความร่วมมือดูแลรักษาความสะอาดร้าน 5 กุมภาพันธ์ 2563
10783 ลย52601/88 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 5 กุมภาพันธ์ 2563
10782 ลย 0032.010/513 ขอเชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับกรณีมียาเกินกรอบที่กฎหมายกำหนด 5 กุมภาพันธ์ 2563
10781 ลย 0032.010/512 ขอเชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับกรณีมียาเกินกรอบที่กฎหมายกำหนด 5 กุมภาพันธ์ 2563
10780 ลย77202/67 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 5 กุมภาพันธ์ 2563
10779 ลย77202/66 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 5 กุมภาพันธ์ 2563
10778 ลย 0032.010/511 ขอเชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับกรณีมียาเกินกรอบที่กฎหมายกำหนด 5 กุมภาพันธ์ 2563
10777 ลย 0032.010/510 ขอเชิญพบเพื่อเปรียบเทียบปรับกรณีมียาเกินกรอบที่กฎหมายกำหนด 5 กุมภาพันธ์ 2563
10776 ลย 0032.015/509 ขออนุมัติจัดทำใบประกาศนียบัตรสำหรับผู่้ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษษาทางการแพทย์แผนไทยฯ 5 กุมภาพันธ์ 2563
10775 ลย 0032.015/508 ขอนุมัติจัดทำคู่มืออบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยฯ 5 กุมภาพันธ์ 2563
10774 ลย 0032.015/507 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยฯ 5 กุมภาพันธ์ 2563
10773 ลย 0032.015/506 ขออนุมัติจัดซื้อเพ่ือใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการักษาทางการแพทย์แผนไทยฯ 5 กุมภาพันธ์ 2563
10772 ลย52002/345 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 กุมภาพันธ์ 2563
10771 ลย52001/342 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 กุมภาพันธ์ 2563
10770 ลย52001/341 ขอความอนุเคราะห์ศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2563
10769 ลย52001/340 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 5 กุมภาพันธ์ 2563
10768 ลย52001/337 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 4 กุมภาพันธ์ 2563
10767 ลย52001/336 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 4 กุมภาพันธ์ 2563
10766 ลย52001/335 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 4 กุมภาพันธ์ 2563
10765 ลย52001/329 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 กุมภาพันธ์ 2563
10764 ลย52006/328 ขอสำเนาเอกสาร บป.๑ 4 กุมภาพันธ์ 2563
10763 ลย71202/99 แจ้งลงนามในสัญญา 4 กุมภาพันธ์ 2563
10762 ลย71202/97 แจ้งลงนามในสัญญา 4 กุมภาพันธ์ 2563
10761 ลย71202/96 ขอส่งสำเนารายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 4 กุมภาพันธ์ 2563
10760 ลย71202/95 ขอส่งสำเนารายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 4 กุมภาพันธ์ 2563
10759 ลย 78101/58 หนังสือรับรองเงินเดือน นายภิชาติ ศรีระพรหม 4 กุมภาพันธ์ 2563
10758 ลย52003/325 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
10757 ลย52001/324 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 กุมภาพันธ์ 2563
10756 ลย52003/323 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
10755 ลย52001/322 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 กุมภาพันธ์ 2563
10754 ลย75402/63 ยืนยันการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
10753 ลย75402/63 ยืนยันการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
10752 ลย 78101/57 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการท้องถิ่น 4 กุมภาพันธ์ 2563
10751 รง 0472/3 ขอส่งรายชื่อผู้จบฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2562 4 กุมภาพันธ์ 2563
10750 ลย75402/62 ขอโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 4 กุมภาพันธ์ 2563
10749 ลย 78101/56 รายงานผลการจ้างพนักงานจ้าง 4 กุมภาพันธ์ 2563
10748 ลย 78101/55 รายงานผลการจ้างพนักงานจ้าง 4 กุมภาพันธ์ 2563
10747 ลย52004/317 ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเสนอโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนเนการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย 4 กุมภาพันธ์ 2563
10746 ลย52003/312 แนะนำการดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองเลย 4 กุมภาพันธ์ 2563
10745 ลย 0032.003/477 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 3 กุมภาพันธ์ 2563
10744 ลย 76703/41 ขอความอนุเคราะห์แยกมิเตอร์ไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563
10743 ลย 72501.1/44 รายงานผลการสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการตามบันทึกข้ัอตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 3 กุมภาพันธ์ 2563
10742 ลย52001/291 ขอทราบข้อท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน 3 กุมภาพันธ์ 2563
10741 ลย 0023.3/54 การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 3 กุมภาพันธ์ 2563
10740 ลย 79102/66 ส่งเงินชำระหนี้ค่าแบบพิมพ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563
10739 ลย 79102/65 ส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการใช้น้ำบาดาล 3 กุมภาพันธ์ 2563
10738 ลย 0023.3/53 การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 3 กุมภาพันธ์ 2563
10737 ลย52001/287 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 31 มกราคม 2563
10736 ลย52001/286 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 กุมภาพันธ์ 2563
10735 ลย 0032.001.1/458 ขอรับการสนับสนุนรถตู้พร้อมพขร. (31มค.-4กุ.พ.63) 3 กุมภาพันธ์ 2563
10734 ลย 76701/37 รายงานพนักงานจ้างลาออกจากราชการการและพ้นจากตำเเหน่ง (กรณี 60 ปี) 3 กุมภาพันธ์ 2563
10733 ลย52001/269 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 กุมภาพันธ์ 2563
10732 ลย 78101/54 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
10731 ลย 78101/53 ส่งรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 31 มกราคม 2563
10730 ลย 76701/36 การสำรวจข้อมูลผู้เเทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 31 มกราคม 2563
10729 ลย52003/266 ขออนุญาตใช้พื้นที่การจัดงาน "ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๓" 31 มกราคม 2563
10728 ลย 0032.007/436 ขอสนับสนุนการตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2009 31 มกราคม 2563
10727 ลย 78101/52 ส่งโครงการเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2563 31 มกราคม 2563
10726 ลย 78101/51 รายงานแบบติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 มกราคม 2563
10725 ลย 0032.007/432 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 31 มกราคม 2563
10724 ลย 76702/34 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 มกราคม 2563
10723 ลย 76702/33 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 มกราคม 2563
10722 ลย 0032.003/430 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 31 มกราคม 2563
10721 ลย 0032.015/428 ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของหน่วยบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2563 31 มกราคม 2563
10720 ลย 0032.015/426 ขออนุมัติโครงการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแทพย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่อนามัยจังหวัดเลย ปีงบประมาณ2563 31 มกราคม 2563
10719 ลย 0032.007/425 การเปิดกลุ่มภารกิจปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 31 มกราคม 2563
10718 ลย52001/265 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 31 มกราคม 2563
10717 ลย52001/264 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 31 มกราคม 2563
10716 ลย 78101/50 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 31 มกราคม 2563
10715 ลย 78101/49 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 31 มกราคม 2563
10714 ลย 78101/48 ขอส่งแบบรับเงินอุดหนุน ศูนย์พัฒนาครอบครัว 31 มกราคม 2563
10713 ลย52003/263 โครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 31 มกราคม 2563
10712 ลย77202/62 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2563 31 มกราคม 2563
10711 ลย 0032.007/418 ส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโปลิโอ 30 มกราคม 2563
10710 ลย 72501.1/41 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 30 มกราคม 2563
10709 ลย75402/57 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 30 มกราคม 2563
10708 ลย75402/56 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 30 มกราคม 2563
10707 ลย75402/55 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 30 มกราคม 2563
10706 ลย 0032.006/396 ขอหนังสือรับรองบุคคล 30 มกราคม 2563
10705 ลย52006/259 ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 มกราคม 2563
10704 ลย52004/254 การจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนบ่อบาดาลให้แก่ อปท. 29 มกราคม 2563
10703 ลย52002/253 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 29 มกราคม 2563
10702 ลย 0032.015/371 อนุมัติเเพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 29 มกราคม 2563
10701 ลย 0032.006/366 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 29 มกราคม 2563
10700 ลย75401/54 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่่วงหน้า 28 มกราคม 2563
10699 ลย52001/249 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 มกราคม 2563
10698 ลย 78101/47 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 28 มกราคม 2563
10697 ลย 78101/46 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 28 มกราคม 2563
10696 ลย52002/248 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 28 มกราคม 2563
10695 ลย52002/247 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 28 มกราคม 2563
10694 ลย 78101/45 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษี 28 มกราคม 2563
10693 ลย 0032.006/361 ขอหนังสือรับรองบุคคล 28 มกราคม 2563
10692 ลย 0032.006/360 ขอหนังสือรับรองบุคคล 28 มกราคม 2563
10691 ลย 0032.006/359 อนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา 28 มกราคม 2563
10690 ลย 78101/44 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 มกราคม 2563
10689 ลย52004/246 ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ 28 มกราคม 2563
10688 ลย 78101/43 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ม.ค. 2563 28 มกราคม 2563
10687 ลย 78101/42 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มกราคม 2563 28 มกราคม 2563
10686 ลย 78101/41 ขอส่งรายชื่อนางรำ 28 มกราคม 2563
10685 ลย52002/245 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 28 มกราคม 2563
10684 ลย52002/244 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 28 มกราคม 2563
10683 ลย52001/243 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 มกราคม 2563
10682 ลย52002/242 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 28 มกราคม 2563
10681 ลย52002/241 ส่งเงินค่าวัสดุสำนักงาน 28 มกราคม 2563
10680 ลย52002/240 นำส่งเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชี 28 มกราคม 2563
10679 ลย52002/239 นำส่งเงินเดือนเข้าบัญชี 28 มกราคม 2563
10678 ลย 0032.015/356 ขอใช้สถานที่จัดอบรม 28 มกราคม 2563
10677 ลย 0032.007/354 ขออนุมัติเดินทางโดยพาหนะเครื่องบินเป็นกรณีพิเศษ 28 มกราคม 2563
10676 ลย 0032.007/353 การเฝ้าระวังและสอบสวนผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 28 มกราคม 2563
10675 ลย 72501.1/38 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 28 มกราคม 2563
10674 ลย75401/48 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 8 มกราคม 2563
10673 ลย 0032.015/351 ขอรับการสนับสนุนต้นสมุนไพร 27 มกราคม 2563
10672 ลย 0032.007/350 ขอเชิญประชุมการเปิดศูนย์EOC 27 มกราคม 2563
10671 ลย 0032.007/349 ขอความร่วมมือแจ้งเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ 27 มกราคม 2563
10670 ลย52004/238 ขออนุญาตขุดลอกแม่น้ำเลยบริเวณสพานเฉลิมราชย์ 27 มกราคม 2563
10669 ลย52001/237 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 มกราคม 2563
10668 ลย 76702/27 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 27 มกราคม 2563
10667 ลย 76702/26 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 27 มกราคม 2563
10666 ลย 76701/25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 27 มกราคม 2563
10665 ลย 76702/24 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 27 มกราคม 2563
10664 ลย 76701/23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 27 มกราคม 2563
10663 ลย 0013/69 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10662 ลย 75001/41 รายงานการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม 27 มกราคม 2563
10661 ลย 75001/43 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม 27 มกราคม 2563
10660 ลย 0032.015/342 ขอความอนุเคราะห์ยืมชุดไทยผ้าพื้นเมือง 27 มกราคม 2563
10659 ลย 0013/64 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10658 ลย 0013/63 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10657 ลย 0013/60 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10656 ลย 0013/59 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10655 ลย 0013/58 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10654 ลย 0013/56 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10653 ลย 0013/53 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10652 ลย 78101/40 ขอส่งโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และรายชื่อกลุ่มอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 27 มกราคม 2563
10651 ลย 78101/39 ขอส่งแบบสำรวจซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ 27 มกราคม 2563
10650 ลย 78101/38 ขอส่งแบบสำรวจการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ 27 มกราคม 2563
10649 ลย75401/51 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 27 มกราคม 2563
10648 ลย52004/233 การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย บ้านฟากเลย 27 มกราคม 2563
10647 ลย72501.2/36 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพนักงานสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 27 มกราคม 2563
10646 ลย72501.2/35 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 27 มกราคม 2563
10645 ลย72501.2/34 การเรียกเก็บเงินค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ 27 มกราคม 2563
10644 ลย72501.2/33 ส่งเช็คชำระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการ 27 มกราคม 2563
10643 ลย72501.2/32 ส่งเช็คชำระหนี้เงินกู้ของข้าราชการ 27 มกราคม 2563
10642 ลย52002/232 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10641 ลย52002/231 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10640 ลย52002/230 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10639 ลย52002/229 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10638 ลย52002/228 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10637 ลย52002/227 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10636 ลย52002/226 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10635 ลย52002/225 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย1 27 มกราคม 2563
10634 ลย52002/224 แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 27 มกราคม 2563
10633 ลย52002/223 แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 27 มกราคม 2563
10632 ลย75402/57 นำส่งเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 27 มกราคม 2563
10631 ลย75402/56 ขอโอนเงินเพื่อชำระหนี้ซื้อที่ดิน-อาคาร 27 มกราคม 2563
10630 ลย75402/54 ขอโอนเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการบุคลากรภาครัฐฯ 27 มกราคม 2563
10629 ลย75402/53 ขอโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 27 มกราคม 2563
10628 ลย75402/52 ขอโอนเงินเพื่อชำระหนี้สินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ อบต.น้ำหมาน 27 มกราคม 2563
10627 ลย75402/51 ขอโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 27 มกราคม 2563
10626 ลย 75001/28 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ลานรับซื้ออ้อย ลานรับซื้อมันฯ 27 มกราคม 2563
10625 ลย 75001/27 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ลานรับซื้ออ้อย ลานรับซื้อมันฯ 27 มกราคม 2563
10624 ลย 75001/26 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ลานรับซื้ออ้อย ลานรับซื้อมันฯ 27 มกราคม 2563
10623 ลย 75001/25 ขอความอนุเคราะห์ปลัดอำเภอ(ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม)เข้าร่วมสอบข้อเท็จจริงและ 27 มกราคม 2563
10622 ลย52003/221 ขอขอบคุณ 24 มกราคม 2563
10621 ลย52003/220 ขอขอบคุณ 24 มกราคม 2563
10620 ลย52003/219 ขอขอบคุณ 24 มกราคม 2563
10619 ลย52003/218 ขอขอบคุณ 24 มกราคม 2563
10618 ลย52003/217 ขอขอบคุณ 24 มกราคม 2563
10617 ลย52003/216 ขอขอบคุณ 24 มกราคม 2563
10616 ลย52001/215 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว 24 มกราคม 2563
10615 ลย52001/214 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 มกราคม 2563
10614 ลย 76702/21 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 24 มกราคม 2563
10613 ลย 0032.001.1/322 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(28-29 ม.ค.63) 24 มกราคม 2563
10612 ลย75402/49 แจ้งให้ชำระเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ทวงครั้งที่4) 24 มกราคม 2563
10611 ลย75402/48 แจ้งให้มาชำระเงินกู้ยืมโครงการเศษรฐกิจชุมชน (ทวงครั้งที่4) 24 มกราคม 2563
10610 ลย75402/47 แจ้งให้นำเช็คฉบับเดิมที่ขาดอายุ ไปเปลี่ยนเป็นเช็คฉบับใหม่ (เตือนครั้งที่3) 24 มกราคม 2563
10609 ลย52006/212 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24 มกราคม 2563
10608 ลย 0032.006/313 เลื่อนข้าราชการ 24 มกราคม 2563
10607 ลย 76701/20 พนักงานจ้างขอลาออก 24 มกราคม 2563
10606 ลย71202/73 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 24 มกราคม 2563
10605 ลย75401/46 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินฯ ตำแหน่ง ครูเพื่อให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 20 มกราคม 2563
10604 ลย71202/72 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา ครั้งที่ ๓ 24 มกราคม 2563
10603 ลย52002/211 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 24 มกราคม 2563
10602 ลย52002/210 ส่งเงินบำนาญเข้าบัญชี 24 มกราคม 2563
10601 ลย 0032.001.1/310 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(27 ม.ค.63) 24 มกราคม 2563
10600 ลย52003/209 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2563 24 มกราคม 2563
10599 ลย 79102/46 ส่งเช็คจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
10598 ลย 79102/45 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 24 มกราคม 2563
10597 ลย 79102/44 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
10596 ลย 79102/43 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
10595 ลย 79102/42 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 23 มกราคม 2563
10594 ลย52001/201 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 23 มกราคม 2563
10593 ลย 0032.001.1/305 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(27 ม.ค.63) 23 มกราคม 2563
10592 ลย 0032.001.1/304 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(27 ม.ค.63) 23 มกราคม 2563
10591 ลย 79102/41 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 23 มกราคม 2563
10590 ลย77202/50 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับการจัดจรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 23 มกราคม 2563
10589 ลย 0032.006/298 อนุมัติเข้าร่วมประชุม 23 มกราคม 2563
10588 ลย 0032.006/294 ขอหนังสือรับรองบุคคล 23 มกราคม 2563
10587 ลย 0032.006/293 ขอหนังสือรับรองบุคคล 23 มกราคม 2563
10586 ลย52003/200 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อาคารอเนกประสงค์ 23 มกราคม 2563
10585 ลย 0032.006/292 ขอหนังสือรับรองบุคคล 23 มกราคม 2563
10584 ลย 0032.006/291 ขอหนังสือรับรองบุคคล 23 มกราคม 2563
10583 ลย52001/199 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 23 มกราคม 2563
10582 ลย52004/198 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 22 มกราคม 2563
10581 ลย52003/197 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 22 มกราคม 2563
10580 ลย 78101/37 ขอจดทะเบียนรถใหม่ ขอยกเว้นภาษี รถบรรทุกขยะมุลฝอยแบบอัดท้าย และค่าธรรมเนียมฯ 22 มกราคม 2563
10579 ลย 78101/36 ขอประกอบการและบรรจุรถใหม่เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย พร้อมทั้งรับรองเอกสารฯ 22 มกราคม 2563
10578 ลย52007/196 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 22 มกราคม 2563
10577 ลย52007/195 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 22 มกราคม 2563
10576 ลย 0032.006/282 เชิญประชุมพิจารณาผลงานวิชาการฯ 22 มกราคม 2563
10575 ลย 78101/35 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 มกราคม 2563
10574 ลย 0318/18 การยืนยันการบริหารทรัพย์สินได้จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเลย 22 มกราคม 2563
10573 ลย52003/194 ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 22 มกราคม 2563
10572 ลย52003/193 ขอส่งรายชื่อขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำตามภารกิจ ในสังกัดเทศบาลเมืองเลย 22 มกราคม 2563
10571 ลย52003/192 รับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 22 มกราคม 2563
10570 ลย52004/191 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินการปรับปรุงที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขานาด้วง 22 มกราคม 2563
10569 ลย52003/190 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 21 มกราคม 2563
10568 ลย 0023.3/36 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 มกราคม 2563
10567 ลย 0023.3/35 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 มกราคม 2563
10566 ลย52001/188 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 มกราคม 2563
10565 ลย 79102/37 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 มกราคม 2563
10564 ลย 79102/36 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 มกราคม 2563
10563 ลย 78101/34 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 21 มกราคม 2563
10562 ลย 78101/33 แนวทางการเตรียมการรับรองจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 มกราคม 2563
10561 ลย 79102/35 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 มกราคม 2563
10560 ลย 78101/32 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 21 มกราคม 2563
10559 ลย 0032.003/263 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 21 มกราคม 2563
10558 ลย 79102/32 แจ้งลงนามในสัญญา ทำงาน โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 มกราคม 2563
10557 ลย 79102/30 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
10556 ลย 79102/29 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
10555 ลย 0023.3/34 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน6 รายการ 21 มกราคม 2563
10554 ลย 79102/28 จ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 มกราคม 2563
10553 ลย 0318/16 ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 21 มกราคม 2563
10552 ลย 0318/15 ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 21 มกราคม 2563
10551 ลย52001/182 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 21 มกราคม 2563
10550 ลย52001/180 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 20 มกราคม 2563
10549 ลย52001/179 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 20 มกราคม 2563
10548 ลย52006/178 ส่งสำเนาบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ BBL 20 มกราคม 2563
10547 ลย52001/175 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 มกราคม 2563
10546 ลย52001/173 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 20 มกราคม 2563
10545 ลย52001/172 การย้ายพนักงานเทศบาล 20 มกราคม 2563
10544 ลย 0032.001.2/243 การขอรับเงิน พตส. 20 มกราคม 2563
10543 ลย52006/171 การจดทะเบียนพาณิชย์ 20 มกราคม 2563
10542 ลย52002/170 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 20 มกราคม 2563
10541 ลย 0032.003/239 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม๒๕๖๓ 20 มกราคม 2563
10540 ลย 0032.003/238 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 20 มกราคม 2563
10539 ลย 79102/26 รายงานการเตรียมการรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 มกราคม 2563
10538 ลย 0032.010/233 แจ้งเตือนให้ชำระคืนเงินประจำตำแหน่งและเงิน พ.ต.ส. 17 มกราคม 2563
10537 ลย52001/164 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 มกราคม 2563
10536 ลย52001/162 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 17 มกราคม 2563
10535 ลย52001/161 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 17 มกราคม 2563
10534 ลย52001/160 การย้ายพนักงานเทศบาล 17 มกราคม 2563
10533 ลย77202/29 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 มกราคม 2563
10532 ลย 75001/24 ขออนุญาตลาป่วย 17 มกราคม 2563
10531 ลย 79102/25 รายงานการเจาะปรุใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 17 มกราคม 2563
10530 ลย 78101/31 ขอส่งแบบสำรวจคนพิการที่มีความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ 16 มกราคม 2563
10529 ลย 78101/30 การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2563 16 มกราคม 2563
10528 ลย 78101/29 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยและไฟป่า 16 มกราคม 2563
10527 ลย52004/157 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 16 มกราคม 2563
10526 ลย52003/156 ขอความร่วมมือดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ 16 มกราคม 2563
10525 ลย75401/42 ขอเรียนเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 16 มกราคม 2563
10524 ลย52003/155 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 16 มกราคม 2563
10523 ลย75401/42 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 16 มกราคม 2563
10522 ลย 76702/18 โอนเงินผู้ป่วยเอดส์ 16 มกราคม 2563
10521 ลย 0032.006/206 แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการพัฒนาอาจารย์และรับผิดชอบการดำเนินงานหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor 16 มกราคม 2563
10520 ลย 0032.010/205 การชดใช้ค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 16 มกราคม 2563
10519 ลย52002/150 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 16 มกราคม 2563
10518 ลย 72501.1/21 ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) 15 มกราคม 2563
10517 ลย 0023.3/21 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้่ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 มกราคม 2563
10516 ลย 72501.1/20 รายงานการสำรวจคนพิการที่มีความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อศัยสำหรับคนพิการ 15 มกราคม 2563
10515 ลย 72501.1/19 รายงานการคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผปู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 15 มกราคม 2563
10514 ลย 75001/22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และเชิญประชุมเพื่อประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน คุณภาพการปฏิบัติงาน 15 มกราคม 2563
10513 ลย 75001/23 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯและเชิญประชุมเพื่อประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคุณธรรมการปฏิบัติงาน 15 มกราคม 2563
10512 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/192 ตอบรับการศึกษาดูงาน รพ สต โสกใหม่ 15 มกราคม 2563
10511 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/191 ตอบรับการศึกษาดูงาน รพ สต หาดทรายขาว 15 มกราคม 2563
10510 ลย 0032.006/190 ขอหนังสือรับรองบุคคล 15 มกราคม 2563
10509 ลย 78101/28 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 15 มกราคม 2563
10508 ลย 75001/17 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเลย 13 มกราคม 2563
10507 ลย 76701/16 ขอเเจ้งความร้องทุกข์ 14 มกราคม 2563
10506 ลย 76701/15 ขอเเจ้งความร้องทุกข์ 15 มกราคม 2563
10505 ลย52001/146 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้)ฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ( โควตาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 15 มกราคม 2563
10504 ลย 0032.006/188 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการสายงานนักเทคนิคการแพทย์ 15 มกราคม 2563
10503 ลย52005/143 สรุปผลการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ 15 มกราคม 2563
10502 ลย52001/141 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 15 มกราคม 2563
10501 ลย52006/140 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 มกราคม 2563
10500 ลย52006/139 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 มกราคม 2563
10499 รง 0472/1 สำรวจจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 มกราคม 2563
10498 ลย52006/138 ร้องทุกข์ 14 มกราคม 2563
10497 ลย 78101/27 หนังสือรับรองเงินเดือน 14 มกราคม 2563
10496 ลย 72501.1/18 ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 14 มกราคม 2563
10495 ลย71202/46 แจ้งลงนามในสัญญา 14 มกราคม 2563
10494 ลย52001/135 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 14 มกราคม 2563
10493 ลย 76703/13 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเแพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 14 มกราคม 2563
10492 ลย52006/134 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2563
10491 ลย52001/133 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 มกราคม 2563
10490 ลย 78101/26 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 14 มกราคม 2563
10489 ลย77202/24 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 14 มกราคม 2563
10488 ลย77202/23 หนังสือรับรองผลงาน 14 มกราคม 2563
10487 ลย 78101/25 คืนเงินรับฝาก 14 มกราคม 2563
10486 ลย52004/131 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกลเพื่อช่วยกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2563
10485 ลย52004/130 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกลเพื่อช่วยกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2563
10484 ลย52004/127 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกลเพื่อช่วยกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2563
10483 ลย52004/126 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกลเพื่อช่วยกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2563
10482 ลย71202/43 แจ้งลงนามในสัญญา 13 มกราคม 2563
10481 ลย71202/39 แจ้งลงนามในสัญญา 13 มกราคม 2563
10480 ลย71202/38 แจ้งลงนามในสัญญา 13 มกราคม 2563
10479 ลย 76701/10 อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดไปช่วยปฏิบัติราชการ 13 มกราคม 2563
10478 ลย 73201/24 ขอส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10 มกราคม 2563
10477 ลย52001/119 หนังสือรับรอง 13 มกราคม 2563
10476 ลย52002/118 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 13 มกราคม 2563
10475 ลย52001/117 หนังสือรับรอง 13 มกราคม 2563
10474 ลย 78101/24 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 13 มกราคม 2563
10473 ลย 78101/23 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 13 มกราคม 2563
10472 ลย 78101/22 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 13 มกราคม 2563
10471 ลย 78101/21 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 13 มกราคม 2563
10470 ลย 78101/20 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 13 มกราคม 2563
10469 ลย 78101/19 ขออนุญาตให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 13 มกราคม 2563
10468 ลย 78101/18 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 13 มกราคม 2563
10467 ลย 78101/17 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 13 มกราคม 2563
10466 ลย 78101/16 ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทัศนศึกษาดูงาน 13 มกราคม 2563
10465 ลย77202/21 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2563) 13 มกราคม 2563
10464 ลย 0032.001.1/160 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(14 ม.ค.63) 13 มกราคม 2563
10463 ลย52001/114 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 13 มกราคม 2563
10462 ลย 76701/8 รายงานการรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล นายกิตติกวิน คำอยู่ 13 มกราคม 2563
10461 ลย52001/109 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 13 มกราคม 2563
10460 ลย 78101/15 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 13 มกราคม 2563
10459 ลย52003/108 ขอความอนุเคระห์วันเด็ก 10 มกราคม 2563
10458 ลย75401/4 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภทฯ 9 มกราคม 2563
10457 ลย75401/2 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภทฯ 9 มกราคม 2563
10456 ลย 0032.001.2/151 ส่งโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ 10 มกราคม 2563
10455 ลย 0032.006/149 เลื่อนข้าราชการ 10 มกราคม 2563
10454 ลย52001/107 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 มกราคม 2563
10453 ลย52001/106 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 10 มกราคม 2563
10452 ลย52001/105 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 10 มกราคม 2563
10451 ลย 0032.006/148 ขอหนังสือรับรองบุคคล 10 มกราคม 2563
10450 ลย 0032.006/144 เลื่อนข้าราชการ 10 มกราคม 2563
10449 ลย 0032.003/141 นายสำราญ สอนจันทร์ ขอความอนุเคราะห์ค่าบริการฟอกไต 10 มกราคม 2563
10448 ลย 0032.006/140 ขอหนังสือรับรองบุคคล 10 มกราคม 2563
10447 ลย 0032.006/139 ขอหนังสือรับรองบุคคล 10 มกราคม 2563
10446 ลย52006/104 ส่งแบบสรุปการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฯ 10 มกราคม 2563
10445 ลย 75001/12 การสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 มกราคม 2563
10444 ลย 76701/7 ขอเห็นชอบเเก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 10 มกราคม 2563
10443 ลย77202/11 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 10 มกราคม 2563
10442 ลย52004/102 ขอความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระับกระทรวงในการขอใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย(กรณีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่) 10 มกราคม 2563
10441 ลย52003/101 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดแลงบ้านติ้วให้ทำความสะอาดบริเวณที่จำหน่ายสินค้า 10 มกราคม 2563
10440 ลย52004/100 มอบหมายรับเงินค่ามัดจำรังวัดค้างบัญชีคืน 10 มกราคม 2563
10439 ลย 0032.006/132 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 9 มกราคม 2563
10438 ลย52004/98 เชิญมาต่อรองราคา 9 มกราคม 2563
10437 ลย52004/97 เชิญมาต่อรองราคา 9 มกราคม 2563
10436 ลย52004/96 เชิญต่อลองราคา 9 มกราคม 2563
10435 ลย 78101/13 ส่งแบบเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 2563 9 มกราคม 2563
10434 ลย52001/93 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 9 มกราคม 2563
10433 ลย52001/92 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 9 มกราคม 2563
10432 ลย 79102/20 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผามุม-พรมมานุสรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 9 มกราคม 2563
10431 ลย 79102/19 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอยหมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
10430 ลย 79102/18 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอยหมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
10429 ลย52001/88 ลงนามในบัตรประจำตัวสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองเลย 9 มกราคม 2563
10428 ลย 0032.001.2/123 ขอเปลี่ยนชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร 9 มกราคม 2563
10427 ลย 0032.006/118 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9 มกราคม 2563
10426 ลย 78101/12 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ) 9 มกราคม 2563
10425 ลย 0318/4 การร่วมขบวนแห่ในพิธีเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 9 มกราคม 2563
10424 ลย52002/82 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 9 มกราคม 2563
10423 ลย52001/80 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 9 มกราคม 2563
10422 ลย 0032.010/108 การนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน 8 มกราคม 2563
10421 ลย52002/79 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8 มกราคม 2563
10420 ลย52002/78 จัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2563
10419 ลย52002/77 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2563
10418 ลย 78101/8 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายนครินทร์ อินทะสิทธิ์ 8 มกราคม 2563
10417 ลย52003/76 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 8 มกราคม 2563
10416 ลย52003/73 ได้รับความเดือนร้อนเสียงดังจากการซ่อมรถจักรยานยนต์ 8 มกราคม 2563
10415 ลย52003/72 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากการซ่อมรถจักรยานยนต์ 8 มกราคม 2563
10414 ลย52001/71 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 8 มกราคม 2563
10413 ลย52002/69 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 8 มกราคม 2563
10412 ลย 72501.1/14 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 8 มกราคม 2563
10411 ลย52002/68 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะขามหวานจากแยกถนนวิสุทธิเทพถึงถนนเลย-เชียงคาน พร้อมระบบระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนมะขามหวานจากแยกถนนทุ่งนาเมี่ยงตัดใหม่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำหมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
10410 ลย52002/61 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะขามหวานจากแยกถนนวิสุทธิเทพถึงถนนเลย-เชียงคาน พร้อมระบบระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนมะขามหวานจากแยกถนนทุ่งนาเมี่ยงตัดใหม่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำหมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
10409 ลย52002/60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะขามหวานจากแยกถนนวิสุทธิเทพถึงถนนเลย-เชียงคาน พร้อมระบบระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนมะขามหวานจากแยกถนนทุ่งนาเมี่ยงตัดใหม่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำหมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
10408 ลย52002/59 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะขามหวานจากแยกถนนวิสุทธิเทพถึงถนนเลย-เชียงคาน พร้อมระบบระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนมะขามหวานจากแยกถนนทุ่งนาเมี่ยงตัดใหม่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำหมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
10407 ลย52002/58 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะขามหวานจากแยกถนนวิสุทธิเทพถึงถนนเลย-เชียงคาน พร้อมระบบระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนมะขามหวานจากแยกถนนทุ่งนาเมี่ยงตัดใหม่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำหมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
10406 ลย 0032.015/96 ขออนุมัติใช้หลักสูตรอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 8 มกราคม 2563
10405 ลย52002/56 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10404 ลย52002/54 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10403 ลย52002/53 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10402 ลย52002/52 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10401 ลย52002/51 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10400 ลย52002/50 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10399 ลย52002/48 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10398 ลย52004/41 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคางานโครงการก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ตำบลกุดป่อง 8 มกราคม 2563
10397 ลย52004/40 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคางานโครงการก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ตำบลกุดป่อง 8 มกราคม 2563
10396 ลย 0032.006/94 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 7 มกราคม 2563
10395 ลย 0032.001.2/93 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10394 ลย 0032.001.2/92 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10393 ลย 0032.001.2/91 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10392 ลย 0032.001.2/90 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10391 ลย 0032.001.2/89 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10390 ลย 0032.001.2/88 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10389 ลย 0032.001.2/87 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10388 ลย 0032.001.2/86 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10387 ลย 0032.001.2/84 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10386 ลย52003/39 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 7 มกราคม 2563
10385 ลย52001/38 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 มกราคม 2563
10384 ลย52001/37 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 7 มกราคม 2563
10383 ลย 0032.006/80 ขอหนังสือรับรองการยื่นทำวีซ่า 7 มกราคม 2563
10382 ลย 75001/6 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 มกราคม 2563
10381 ลย 78101/7 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 7 มกราคม 2563
10380 ลย 78101/6 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 7 มกราคม 2563
10379 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/65 ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำสวย 7 มกราคม 2563
10378 ลย 76701/5 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2544 27 ธันวาคม 2562
10377 ลย75401/0 รายงานผลการร้องเรียนไม่จัดทำแนวป้องกันการพังทลายของหน้าดินฯ 19 ธันวาคม 2562
10376 ลย 0032.003/61 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 7 มกราคม 2563
10375 ลย52005/28 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 7 มกราคม 2563
10374 ลย 0032.007/41 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย 6 มกราคม 2563
10373 ลย 78101/5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ. 2563 6 มกราคม 2563
10372 ลย 78101/4 ขอเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 6 มกราคม 2563
10371 ลย77202/6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 มกราคม 2563
10370 ลย 0023.3/6 ประมาณการงบประมาณการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 6 มกราคม 2563
10369 ลย 0023.3/3 ส่งเอกสารเพิ่มเติม 6 มกราคม 2563
10368 ลย 78101/3 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 6 มกราคม 2563
10367 ลย52006/20 ขอขอบคุณ 6 มกราคม 2563
10366 ลย52006/19 ขอยืมร่ม 6 มกราคม 2563
10365 ลย52006/18 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 6 มกราคม 2563
10364 ลย52006/17 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 6 มกราคม 2563
10363 ลย 78101/2 แจ้งเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 6 มกราคม 2563
10362 ลย52001/15 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 6 มกราคม 2563
10361 ลย52001/14 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 6 มกราคม 2563
10360 ลย52001/13 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 6 มกราคม 2563
10359 ลย52002/12 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 6 มกราคม 2563
10358 ลย 0032.001.1/25 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ (ที่ไม่ใช่รถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำปี 63 6 มกราคม 2563
10357 ลย 76701/1 ขอส่งผู้ถุกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 6 มกราคม 2563
10356 ลย 0032.006/20 ขอส่งรายชื่อแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ 3 มกราคม 2563
10355 ลย52001/9 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 มกราคม 2563
10354 ลย52001/8 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 มกราคม 2563
10353 ลย52001/7 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 มกราคม 2563
10352 ลย52001/6 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 มกราคม 2563
10351 ลย 78101/1 ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 3 มกราคม 2563
10350 ลย 79102/6 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 3 มกราคม 2563
10349 ลย 0023.3/2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 3 มกราคม 2563
10348 ลย77201/3 นำส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนขอใช้ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับหน่วยงาน 2 มกราคม 2563
10347 ลย52001/1 การรับโอนพนักงานเทศบาล 2 มกราคม 2563
10346 ลย71202/10 แจ้งลงนามในสัญญา 2 มกราคม 2563
10345 ลย71202/9 แจ้งลงนามในสัญญา 2 มกราคม 2563
10344 ลย71202/8 แจ้งลงนามในสัญญา 2 มกราคม 2563
10343 ลย 72501.1/1 เรื่อง นำส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนขอใช้ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับหน่วยงาน 2 มกราคม 2563
10342 ลย52001/3364 ขอความร่วมมือนำนักศึกษาร่วมงานพิธีวันรำลึกประกาศก่อตั้งครบรอบ 113 ปี เมืองเลย และโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เฉลิมฉลอง 113 ปี จังหวัดเลย 27 ธันวาคม 2562
10341 ลย52001/3362 ขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียง ร่วมงานพิธีวันรำลึกประกาศก่อตั้งครบรอบ 113 ปี เมืองเลย และโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เฉลิมฉลอง 113 ปี จังหวัดเลย 27 ธันวาคม 2562
10340 ลย 75001/433 ส่งแบบสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในการรับวัคซีนแบบป้องกันโรคล่วงหน้า 27 ธันวาคม 2562
10339 ลย 75001/757 ส่งแบบสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยง 27 ธันวาคม 2562
10338 ลย52001/3351 ส่งเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 27 ธันวาคม 2562
10337 ลย 78101/689 นำส่งแบบเจ้าการลงทะเบียนขอใช้ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2562
10336 ลย52001/3350 ขออนุมัติให้เดินทางไปราชการ และใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ 27 ธันวาคม 2562
10335 ลย 76701/641 รายงานการควบคุมภายใน 27 ธันวาคม 2562
10334 ลย 76701/640 รายงานควบคุมภายใน 27 ธันวาคม 2562
10333 ลย 0032.006/4595 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 27 ธันวาคม 2562
10332 ลย52001/3349 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 ธันวาคม 2562
10331 ลย 76701/639 การดำเนินการโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 27 ธันวาคม 2562
10330 ลย 0032.007/4588 รายงานผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียนรักษารายใหม่ 27 ธันวาคม 2562
10329 ลย 0032.007/4586 ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์โรคหัด 27 ธันวาคม 2562
10328 ลย52004/3347 ้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรถขุดตักตีนตะขาบ 27 ธันวาคม 2562
10327 ลย52004/3346 ญัตติจัดซื้อรถขุดตักตีนตะขาบ 27 ธันวาคม 2562
10326 ลย52004/3344 ญัตตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 27 ธันวาคม 2562
10325 ลย 76702/638 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 27 ธันวาคม 2562
10324 ลย 76702/637 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 27 ธันวาคม 2562
10323 ลย52003/3342 กิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ 7 มกราคม 2563 26 ธันวาคม 2562
10322 ลย52001/3341 ให้พนักงานจ้างออกจากราชการ 26 ธันวาคม 2562
10321 ลย52001/3340 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 26 ธันวาคม 2562
10320 ลย52001/3339 ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๖๓ 26 ธันวาคม 2562
10319 ลย52004/3338 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้รับจ้างตรวจสอบแก้ไขวงเวียนน้ำพุ 26 ธันวาคม 2562
10318 ลย52001/3335 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงกรซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 26 ธันวาคม 2562
10317 ลย77202/734 หนังสือรับรองผลงาน 26 ธันวาคม 2562
10316 ลย 78101/688 รายงานผลการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนรำคาญจากการเปิดดำเนินการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ 26 ธันวาคม 2562
10315 ลย52003/3331 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 26 ธันวาคม 2562
10314 ลย 78101/687 หนังสือรับรองเงินเดือน นายอุทิน มงคลชัย 26 ธันวาคม 2562
10313 ลย 79301/564 ขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์เพื่อนำไว้ประจำศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๓ 26 ธันวาคม 2562
10312 ลย 79102/698 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2562
10311 ลย 79102/697 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2562
10310 ลย 79102/696 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2562
10309 ลย 79102/695 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2562
10308 ลย 79102/694 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2562
10307 ลย 79102/693 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25 ธันวาคม 2562
10306 ลย 79102/692 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25 ธันวาคม 2562
10305 ลย52001/3323 การรับโอนพนักงานเทศบาล 25 ธันวาคม 2562
10304 ลย52001/3322 การรับโอนพนักงานเทศบาล 25 ธันวาคม 2562
10303 ลย 0318/339 การดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2563 25 ธันวาคม 2562
10302 ลย 78101/686 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 ธันวาคม 2562
10301 ลย71202/893 แจ้งลงนามในสัญญา 25 ธันวาคม 2562
10300 ลย 78101/685 ขอยอด Statement 25 ธันวาคม 2562
10299 ลย52001/3316 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 25 ธันวาคม 2562
10298 ลย77901/701 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือไม่ได้รับค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 25 ธันวาคม 2562
10297 ลย 76701/633 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหาร ลุกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 ธันวาคม 2562
10296 ลย 76701/632 โอนเงินค่าตอบเเทนส.อบต. 25 ธันวาคม 2562
10295 ลย 76701/631 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 25 ธันวาคม 2562
10294 ลย71202/892 แจ้งลงนามในสัญญา 25 ธันวาคม 2562
10293 ลย75402/344 รายงานผลการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 ธันวาคม 2562
10292 ลย 78101/684 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 24 ธันวาคม 2562
10291 ลย52001/3309 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 ธันวาคม 2562
10290 ลย52004/3308 ส่งมอบงาน งวดที่ 2 (สุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำข้างเรือนจำฯ 24 ธันวาคม 2562
10289 ลย52002/3307 ขอจัดทำแผ่นป้ายทะเบียน และขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ 24 ธันวาคม 2562
10288 ลย 72501.1/688 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 24 ธันวาคม 2562
10287 ลย 78101/683 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 ธันวาคม 2562
10286 ลย 78101/682 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 24 ธันวาคม 2562
10285 ลย 0032.006/4545 ขอรับการสนับสนุนและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโฮมฮัก สร้างสุขภาพ สร้างสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 24 ธันวาคม 2562
10284 ลย 0032.006/4543 ขอความอนุเคราะห์ยืมชุดอุปกรณืกีฬาเปตอง 24 ธันวาคม 2562
10283 ลย52003/3303 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 24 ธันวาคม 2562
10282 ลย52003/3302 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 24 ธันวาคม 2562
10281 ลย52003/3301 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 24 ธันวาคม 2562
10280 ลย52003/3300 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 24 ธันวาคม 2562
10279 ลย52003/3299 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 24 ธันวาคม 2562
10278 ลย52003/3297 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ 24 ธันวาคม 2562
10277 ลย52003/3296 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23 ธันวาคม 2562
10276 ลย52001/3295 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 23 ธันวาคม 2562
10275 ลย 79102/691 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10274 ลย 79102/690 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายฟากภู หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10273 ลย 79102/689 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหนองตาโรง หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10272 ลย 79102/688 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยหก หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10271 ลย 79102/687 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่่อการเกษตร สายหนองแฮ่ หมู่ที่ 2 บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10270 ลย 79102/686 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่่อการเกษตร สายหนองผ้าอ้อม หมู่ที่ 2 บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10269 ลย 79102/685 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหนองเปือย หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10268 ลย 79102/684 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยสีเสียดเหนือ หมู่ที่1 บ้านหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10267 ลย52001/3294 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 23 ธันวาคม 2562
10266 ลย 79102/683 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยสีเสียดใต้ หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10265 ลย 79102/682 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายถ้ำเต่า หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10264 ลย 79102/681 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสีเสียดเหนือ บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัด 23 ธันวาคม 2562
10263 ลย 79102/680 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากภู บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10262 ลย52003/3291 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23 ธันวาคม 2562
10261 ลย52003/3290 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23 ธันวาคม 2562
10260 ลย52003/3288 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23 ธันวาคม 2562
10259 ลย71202/889 แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23 ธันวาคม 2562
10258 ลย52003/3286 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23 ธันวาคม 2562
10257 ลย52001/3285 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 ธันวาคม 2562
10256 ลย 76703/630 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ ม.3 23 ธันวาคม 2562
10255 ลย52003/3281 ขอความอนุเคระห์ศึกษาดูงาน 23 ธันวาคม 2562
10254 ลย52003/3279 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23 ธันวาคม 2562
10253 ลย77202/726 ติดตามทวงถาม/เรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 2) 23 ธันวาคม 2562
10252 ลย 78101/681 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 ธันวาคม 2562
10251 ลย52002/3276 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 23 ธันวาคม 2562
10250 ลย52001/3273 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 23 ธันวาคม 2562
10249 ลย52001/3272 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 23 ธันวาคม 2562
10248 ลย52001/3271 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 20 ธันวาคม 2562
10247 ลย 0032.003/4511 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม๒๕๖๒ 20 ธันวาคม 2562
10246 ลย 0032.003/4510 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 20 ธันวาคม 2562
10245 ลย52002/3267 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 ธันวาคม 2562
10244 ลย52001/3266 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 20 ธันวาคม 2562
10243 ลย77202/725 รายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 ธันวาคม 2562
10242 ลย77202/724 รายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 ธันวาคม 2562
10241 ลย 0032.015/4504 ลงนามคำสั่งจังหวัดเลย เรื่อง แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 20 ธันวาคม 2562
10240 ลย 76701/629 ขอเสนอผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 ธันวาคม 2562
10239 ลย52003/3263 ขอความอนุเคระห์วิทยากร 20 ธันวาคม 2562
10238 ลย52003/3262 ขอความอนุเคระห์ศึกษาดูงาน 20 ธันวาคม 2562
10237 ลย52003/3260 ขอความอนุเคระห์ศึกษาดูงาน 20 ธันวาคม 2562
10236 ลย 76702/628 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ธันวาคม 2562
10235 ลย 78101/679 ขอข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ 20 ธันวาคม 2562
10234 ลย 78101/678 รายงานการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง 20 ธันวาคม 2562
10233 ลย 78101/677 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 20 ธันวาคม 2562
10232 ลย 78101/676 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมุ่ที่ 4 20 ธันวาคม 2562
10231 ลย52002/3257 ขอจดทะเบียน ขอยกเว้นภาษีรถใหม่ และขอนำรถยนต์เข้าบรรจุประกอบการขนส่ง 20 ธันวาคม 2562
10230 ลย52003/3254 ขอให้ดำเนินการคัดแยกติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมาตรวัดน้ำประปา ออกจากมิเตอร์ไฟฟ้าและมาตรวัดน้ำตลาดหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย 19 ธันวาคม 2562
10229 ลย 72501.1/681 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 19 ธันวาคม 2562
10228 ลย52003/3253 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2562
10227 ลย52003/3252 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2562
10226 ลย72501.4/680 ขอรับการสนับสนุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา 19 ธันวาคม 2562
10225 ลย72501.4/679 ขอรับการสนับสนุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา 19 ธันวาคม 2562
10224 ลย 72501.1/678 ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลธาตุ 19 ธันวาคม 2562
10223 ลย52002/3250 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 19 ธันวาคม 2562
10222 ลย 76704/627 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการเพื่อประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 19 ธันวาคม 2562
10221 ลย52003/3248 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2562
10220 ลย52003/3247 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2562
10219 ลย52003/3246 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2562
10218 ลย52003/3245 ขอความอนุเคราะศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2562
10217 ลย52003/3244 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุข 19 ธันวาคม 2562
10216 ลย52004/3243 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 19 ธันวาคม 2562
10215 ลย52002/3237 ส่งเงินฝากสมทบ ก.ส.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 ธันวาคม 2562
10214 ลย 73201/862 ขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยที่ 3/2562 18 ธันวาคม 2562
10213 ลย52002/3233 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 18 ธันวาคม 2562
10212 ลย 79102/674 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสัก หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ 18 ธันวาคม 2562
10211 ลย 79102/672 ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 ธันวาคม 2562
10210 ลย 78101/675 การสำรวจข้อมูลอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 ธันวาคม 2562
10209 ลย52003/3232 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 18 ธันวาคม 2562
10208 ลย 79102/671 ส่งเช็คจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562
10207 ลย52002/3231 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 18 ธันวาคม 2562
10206 ลย 79102/670 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562
10205 ลย 79102/669 ส่งเช็คจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 18 ธันวาคม 2562
10204 ลย 0032.003/4478 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 17 ธันวาคม 2562
10203 ลย52001/3223 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 ธันวาคม 2562
10202 ลย 79102/667 ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานงานผลการตรวจสอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ธันวาคม 2562
10201 ลย52001/3220 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 17 ธันวาคม 2562
10200 ลย 79102/666 ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ธันวาคม 2562
10199 ลย52004/3219 นำส่งเงินค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ "แปลงหนองชุมแสง" 17 ธันวาคม 2562
10198 ลย 72501.1/671 ขอส่งแบบรายงานจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม 17 ธันวาคม 2562
10197 ลย 0032.003/4473 ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 17 ธันวาคม 2562
10196 ลย 78101/673 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 17 ธันวาคม 2562
10195 ลย 78101/672 ขอความอนุเคราะห์เป็นน้ำดื่ม 17 ธันวาคม 2562
10194 ลย 78101/671 รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขอความเห็นชอบพนักงานจ้าง 17 ธันวาคม 2562
10193 ลย 78101/670 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 17 ธันวาคม 2562
10192 ลย52001/3214 ขอความร่วมมือบังคับใช้กฏหมายจราจร 17 ธันวาคม 2562
10191 ลย52001/3213 ขอความร่วมมือบังคับใช้กฏหมายจราจร 17 ธันวาคม 2562
10190 ลย52001/3212 ขอความร่วมมือทาสีขอบทางขาว-แดง 17 ธันวาคม 2562
10189 ลย 76702/754 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ธันวาคม 2562
10188 ลย 76702/624 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ธันวาคม 2562
10187 ลย 76702/623 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ธันวาคม 2562
10186 ลย 76702/622 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ธันวาคม 2562
10185 ลย52003/3208 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 16 ธันวาคม 2562
10184 ลย 78101/669 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 16 ธันวาคม 2562
10183 ลย 76701/621 ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 16 ธันวาคม 2562
10182 ลย 76701/620 ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 16 ธันวาคม 2562
10181 ลย 78101/668 ส่งงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 16 ธันวาคม 2562
10180 ลย 76701/619 อนุญาตให้เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 16 ธันวาคม 2562
10179 ลย52002/3207 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักวงศ์พันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10178 ลย52002/3201 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักวงศ์พันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10177 ลย52002/3200 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักวงศ์พันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10176 ลย52002/3199 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักวงศ์พันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10175 ลย52002/3198 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักวงศ์พันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10174 ลย52002/3197 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10173 ลย52002/3191 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10172 ลย52002/3190 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10171 ลย52002/3189 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10170 ลย 78101/667 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 16 ธันวาคม 2562
10169 ลย52002/3188 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10168 ลย 0032.015/4459 สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองฯ (รอบ 3 เดือน) 16 ธันวาคม 2562
10167 ลย52004/3186 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 16 ธันวาคม 2562
10166 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4455 ขอส่งรายชื่อเพื่อทำหนังสือประกอบการลดหย่อนภาษีผู้บริจาคเงินทูลเกล้า 13 ธันวาคม 2562
10165 ลย52001/3184 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 13 ธันวาคม 2562
10164 ลย77202/719 ติดตามทวงถาม/เรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 1) 13 ธันวาคม 2562
10163 ลย52001/3180 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 ธันวาคม 2562
10162 ลย52001/3179 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 ธันวาคม 2562
10161 ลย52001/3178 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 ธันวาคม 2562
10160 ลย 0032.006/4450 ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 13 ธันวาคม 2562
10159 ลย 0032.010/4449 แจ้งให้จ่ายชำระค่าเสียหายกรณีขับรถเฉี่ยวชนรถยนต์ราชการ 13 ธันวาคม 2562
10158 ลย 0032.010/4448 แจ้งให้คืนเงินค่าตอบแทนที่ได้รับไปจากการใช้วุฒิปลอมบรรจุุเข้ารับราชการ 13 ธันวาคม 2562
10157 ลย 78101/666 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 13 ธันวาคม 2562
10156 ลย 78101/665 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 13 ธันวาคม 2562
10155 ลย 76702/618 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 13 ธันวาคม 2562
10154 ลย 76702/617 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 13 ธันวาคม 2562
10153 ลย 76702/616 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 13 ธันวาคม 2562
10152 ลย52004/3170 ขอความเห็นชอบให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 13 ธันวาคม 2562
10151 ลย 0032.015/4436 การต่ออายุหนังสือรับรองหอพื้นบ้านจังหวัดเลย 13 ธันวาคม 2562
10150 ลย 78101/664 รายงายผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง 13 ธันวาคม 2562
10149 ลย 0032.001.1/4435 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(14-15 ธ.ค.62) 13 ธันวาคม 2562
10148 ลย 78101/663 ขอส่งแบบแผนปฎิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว ประจำปี 2562 12 ธันวาคม 2562
10147 ลย 78101/662 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 ธันวาคม 2562
10146 ลย52002/3163 การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ 12 ธันวาคม 2562
10145 ลย52002/3162 การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ 12 ธันวาคม 2562
10144 ลย 78101/661 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิไลรัตน์ ศรีละ 12 ธันวาคม 2562
10143 ลย 0032.003/4432 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 12 ธันวาคม 2562
10142 ลย52001/3160 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 12 ธันวาคม 2562
10141 ลย 76701/615 รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย 12 ธันวาคม 2562
10140 ลย52006/3158 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 12 ธันวาคม 2562
10139 ลย52002/3157 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10138 ลย 76701/614 ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นภาษีและต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ 12 ธันวาคม 2562
10137 ลย52002/3150 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10136 ลย52002/3149 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10135 ลย52002/3147 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10134 ลย52002/3145 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10133 ลย77201/712 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 81-8606เลย 12 ธันวาคม 2562
10132 ลย 76701/613 ขอความอนเคราะห์ยกเว้นค่าภาษีและต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ 12 ธันวาคม 2562
10131 ลย52004/3141 นำส่งค่าออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 12 ธันวาคม 2562
10130 ลย 75001/432 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเลย 11 ธันวาคม 2562
10129 ลย 75001/431 การสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ธันวาคม 2562
10128 ลย 75001/430 การสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ธันวาคม 2562
10127 ลย 75001/427 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเลย 11 ธันวาคม 2562
10126 ลย52004/3133 ผลกระทบของการขุดลอกแม่น้ำเลยต่อเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลยบริเวณสะพานเฉลิมราช 50 ปี 11 ธันวาคม 2562
10125 ลย 78101/660 ขอส่งคำสั่งและร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 11 ธันวาคม 2562
10124 ลย 78101/659 ขอส่งคำสั่งและร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 11 ธันวาคม 2562
10123 ลย 76703/611 ขออนุญาตก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล. จำนวน 9 จุด 11 ธันวาคม 2562
10122 ลย52001/3129 ขอความร่วมมือจัดระเบียบการตั้งวางสินค้าบนทางเท้าและในพื้นที่สาธารณะ 11 ธันวาคม 2562
10121 ลย52002/3128 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 9 ธันวาคม 2562
10120 ลย52001/3126 ขอความอนุเคราะห์ดูงานและสนับสนุนวิทยากร 9 ธันวาคม 2562
10119 ลย52001/3125 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 9 ธันวาคม 2562
10118 ลย52003/3124 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 9 ธันวาคม 2562
10117 ลย52001/3123 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 9 ธันวาคม 2562
10116 ลย52003/3122 การประกวดสุขภาพเด็กแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังกายส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10115 ลย52003/3121 การประกวดสุขภาพเด็ก และประกวดการออกกำลังกายส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10114 ลย52003/3120 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10113 ลย52003/3119 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรในกิจกรรมการประกวดสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10112 ลย52003/3118 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 9 ธันวาคม 2562
10111 ลย 73201/848 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ธันวาคม 2562
10110 ลย52001/3117 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 ธันวาคม 2562
10109 ลย71202/849 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 9 ธันวาคม 2562
10108 ลย 0023.3/567 ขอรายงานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับโอนสถานศึกษา 6 ธันวาคม 2562
10107 ลย52003/3116 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังกายส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10106 ลย52001/3115 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 9 ธันวาคม 2562
10105 ลย 52001/67 การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 ธันวาคม 2562
10104 ลย71202/848 แจ้งลงนามในสัญญา 9 ธันวาคม 2562
10103 ลย 78101/658 คืนเงินรับฝาก 9 ธันวาคม 2562
10102 ลย 78101/657 ขอโอนย้ายบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 033-5-00146-5 ชื่อบัญชี โครงการถ่ายโอนงาน 9 ธันวาคม 2562
10101 ลย 0032.006/4387 ขอหนังสือรับรอง 9 ธันวาคม 2562
10100 ลย52001/3113 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 ธันวาคม 2562
10099 ลย52001/3112 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 6 ธันวาคม 2562
10098 ลย52001/3111 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ธันวาคม 2562
10097 ลย52001/3110 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2562
10096 ลย52001/3109 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2562
10095 ลย52001/3106 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 ธันวาคม 2562
10094 ลย52001/3105 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 6 ธันวาคม 2562
10093 ลย 76702/610 รายงานผลการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ธันวาคม 2562
10092 ลย 0023.3/566 ขอใช้ห้องประชุม 6 ธันวาคม 2562
10091 ลย52001/3103 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ธันวาคม 2562
10090 ลย 79102/655 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 6 ธันวาคม 2562
10089 ลย52001/3102 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ธันวาคม 2562
10088 ลย 78101/656 ขอปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร 6 ธันวาคม 2562
10087 ลย 78101/655 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 108 6 ธันวาคม 2562
10086 ลย 78101/654 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 369 6 ธันวาคม 2562
10085 ลย 78101/653 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 6 ธันวาคม 2562
10084 ลย 78101/652 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวกนกพร โคตรมหา 4 ธันวาคม 2562
10083 ลย52001/3101 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 ธันวาคม 2562
10082 ลย 78101/651 รับเงินมัดจำประกันสัญญา ครั้งที่ 2 4 ธันวาคม 2562
10081 ลย 78101/650 แจ้งเซ็คหมดอายุ 4 ธันวาคม 2562
10080 ลย 78101/649 ส่งรายงานการคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลโคกใหญ่ 4 ธันวาคม 2562
10079 ลย52001/3100 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 ธันวาคม 2562
10078 ลย 78101/648 หนังสือรับรองเงินเดือน นางมลิวัลย์ มาตย์คำ 4 ธันวาคม 2562
10077 ลย71202/839 แจ้งลงนามในสัญญา 4 ธันวาคม 2562
10076 ลย77202/703 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 4 ธันวาคม 2562
10075 ลย77202/702 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) 4 ธันวาคม 2562
10074 ลย52001/3090 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 ธันวาคม 2562
10073 ลย77202/694 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 4 ธันวาคม 2562
10072 ลย 79102/653 ขอสั่งชื้อแบบพิมพ์ 4 ธันวาคม 2562
10071 ลย 78101/647 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 ธันวาคม 2562
10070 ลย 78101/646 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 ธันวาคม 2562
10069 ลย 78101/645 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 3 ธันวาคม 2562
10068 ลย 78101/642 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 ธันวาคม 2562
10067 ลย77202/693 ขอตรวจสภาพรถยนต์ และต่อทะเบียน รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กข3491 เลย 3 ธันวาคม 2562
10066 ลย77202/692 ขอตรวจสภาพรถยนต์ และต่อทะเบียน รถบรรทุก เลขทะเบียน 81-1120 เลย 3 ธันวาคม 2562
10065 ลย77202/691 ขอตรวจสภาพรถยนต์ และต่อทะเบียน รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน กธข 273 เลย 3 ธันวาคม 2562
10064 ลย 75001/425 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม2562 3 ธันวาคม 2562
10063 ลย 72501.1/645 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 3 ธันวาคม 2562
10062 ลย52001/3083 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 ธันวาคม 2562
10061 ลย 0032.006/4358 แจ้งวันรายงานตัวของข้าราชการ(กันตพร คุณพนิชกิจ) 3 ธันวาคม 2562
10060 ลย52006/3081 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 3 ธันวาคม 2562
10059 ลย52006/3080 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 3 ธันวาคม 2562
10058 ลย 76703/602 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 ธันวาคม 2562
10057 ลย 76703/601 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 ธันวาคม 2562
10056 ลย52002/3079 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10055 ลย52002/3073 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10054 ลย52002/3072 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10053 ลย52002/3071 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10052 ลย52002/3070 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10051 ลย52006/3069 แจ้งการพิจารณาอุทธรณ์ 2 ธันวาคม 2562
10050 ลย52006/3067 การขอสิทธ์เข้าในระบบสารสนเทศ 2 ธันวาคม 2562
10049 ลย52006/3066 ทบทวนคำสั่งแต่วงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 2 ธันวาคม 2562
10048 ลย52006/3065 ชี้แจงข้อเท็จจริงและยืนยันคำวินิจฉัยเดิม 2 ธันวาคม 2562
10047 ลย 78101/641 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10046 ลย 78101/640 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10045 ลย 78101/639 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10044 ลย 78101/638 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10043 ลย 78101/637 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10042 ลย 78101/636 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10041 ลย 78101/635 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10040 ลย 78101/634 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10039 ลย 0032.001.2/4344 การขอเงิน พตส. 2 ธันวาคม 2562
10038 ลย 0032.001.2/4343 การขอส่งเงิน พตส. 2 ธันวาคม 2562
10037 ลย 78101/633 รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ธันวาคม 2562
10036 ลย 78101/632 รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ธันวาคม 2562
10035 ลย 75001/414 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 27 พฤษภาคม 2562
10034 ลย 0013/1083 แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2562 2 ธันวาคม 2562
10033 ลย 78101/631 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2 ธันวาคม 2562
10032 ลย 0318/322 การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 2 ธันวาคม 2562
10031 ลย52001/3053 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 ธันวาคม 2562
10030 ลย 78101/630 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 2 ธันวาคม 2562
10029 ลย 78101/629 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 พฤศจิกายน 2562
10028 ลย 78101/628 ยืยยันข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 29 พฤศจิกายน 2562
10027 ลย 78101/627 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 29 พฤศจิกายน 2562
10026 ลย 78101/626 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 29 พฤศจิกายน 2562
10025 ลย 78101/625 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 29 พฤศจิกายน 2562
10024 ลย52001/3043 สำรวจอาคารที่สามารถดัดแปลงเป็นศูนย์พักพิงที่มีความมั่นคง สำหรับภัยพิบัติต่างๆ 29 พฤศจิกายน 2562
10023 ลย77202/687 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 29 พฤศจิกายน 2562
10022 ลย52001/3042 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 29 พฤศจิกายน 2562
10021 ลย77202/685 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) 29 พฤศจิกายน 2562
10020 ลย 0032.001.1/4303 ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) 29 พฤศจิกายน 2562
10019 ลย 76702/598 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 29 พฤศจิกายน 2562
10018 ลย 76702/597 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 29 พฤศจิกายน 2562
10017 ลย 0032.010/4302 ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผ่อนชำระคืนเงินประจำตำแหน่งและเงิน พ.ต.ส. 29 พฤศจิกายน 2562
10016 ลย 0032.010/4301 ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผ่อนชำระคืนเงินประจำตำแหน่งและเงิน พ.ต.ส. 29 พฤศจิกายน 2562
10015 ลย52001/3041 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 29 พฤศจิกายน 2562
10014 ลย52001/3040 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธี 29 พฤศจิกายน 2562
10013 ลย52001/3039 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ 29 พฤศจิกายน 2562
10012 ลย52001/3038 ขอเรียนเชิญร่วมขบวน 29 พฤศจิกายน 2562
10011 ลย52001/3034 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 พฤศจิกายน 2562
10010 ลย 0032.006/4297 เลื่อนข้าราชการ 28 พฤศจิกายน 2562
10009 ลย 0032.006/4296 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 28 พฤศจิกายน 2562
10008 ลย 78101/624 ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562 28 พฤศจิกายน 2562
10007 ลย 76701/596 รายงานการจัดทำเเผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ของ อปท. 5ปี (พ.ศ. 2563-2567) 28 พฤศจิกายน 2562
10006 ลย 76701/595 สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563 28 พฤศจิกายน 2562
10005 ลย 0032.001.2/4295 การขอรัยเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
10004 ลย 0032.001.2/4294 การขอรัยเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
10003 ลย 0032.001.2/4293 การขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2562
10002 ลย 0032.001.2/4292 การขอรัยเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
10001 ลย 0032.001.2/4291 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
10000 ลย 0032.001.2/4290 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9999 ลย 0032.001.2/4289 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9998 ลย 0032.001.2/4288 การขอรับเงิน พตส 28 พฤศจิกายน 2562
9997 ลย 0032.001.2/4287 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9996 ลย 0032.001.2/4286 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9995 ลย 0032.001.2/4285 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9994 ลย 0032.001.2/4284 การขอรับเงิน พตส 28 พฤศจิกายน 2562
9993 ลย 0032.001.2/4283 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9992 ลย 0032.001.2/4282 การขอรับเงิน พตส 28 พฤศจิกายน 2562
9991 ลย 0032.001.2/4281 การรอรับเงิน พตส 28 พฤศจิกายน 2562
9990 ลย52004/3027 ขอความอนุเคราะห์คระกรรมการกำหนดราคากลาง 28 พฤศจิกายน 2562
9989 ลย 78101/623 การสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่มีราษฏรไม่ถึง ๒๕ คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 28 พฤศจิกายน 2562
9988 ลย 78101/622 การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 พฤศจิกายน 2562
9987 ลย52001/3021 การจัดพิธีรับพระราชทานฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 28 พฤศจิกายน 2562
9986 ลย 79102/647 ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน(ฉบับแก้ไข) 27 พฤศจิกายน 2562
9985 ลย 72501.1/634 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 27 พฤศจิกายน 2562
9984 ลย 78101/621 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิภารัตน์ นามวงษ์ 27 พฤศจิกายน 2562
9983 ลย52004/3019 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตหนองแขแหละ 27 พฤศจิกายน 2562
9982 ลย 75001/398 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 27 พฤศจิกายน 2562
9981 ลย52001/3017 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 พฤศจิกายน 2562
9980 ลย52002/3013 การจัดทำและวิเคราะห์รายงานทางการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 พฤศจิกายน 2562
9979 ลย 79102/646 แจ้งลงนามในสัญญา 27 พฤศจิกายน 2562
9978 ลย52003/3012 รายงานแผนความต้องการครุภัณฑ์(รถบรรทุกขยะ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 พฤศจิกายน 2562
9977 ลย52003/3010 ขอส่งรายชื่อผู้กุ้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการ 26 พฤศจิกายน 2562
9976 ลย52001/3008 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 พฤศจิกายน 2562
9975 ลย 78101/620 หนังสือรับรองเงินเดือน นายภิชาติ ศรีระพรหม 26 พฤศจิกายน 2562
9974 ลย 79102/645 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แม่น้ำเลย 26 พฤศจิกายน 2562
9973 ลย 78101/619 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสมประสงค์ แสนบุ่งค้อ 26 พฤศจิกายน 2562
9972 ลย 78101/618 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 พฤศจิกายน 2562
9971 ลย 79301/513 ส่งโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด 26 พฤศจิกายน 2562
9970 ลย 72501.1/631 ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 26 พฤศจิกายน 2562
9969 ลย 78101/617 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562
9968 ลย 78101/616 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 พฤศจิกายน 2562
9967 ลย 76703/587 ส่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 64 26 พฤศจิกายน 2562
9966 ลย 76703/586 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบเปิด) 26 พฤศจิกายน 2562
9965 ลย52004/3001 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย 25 พฤศจิกายน 2562
9964 ลย 78101/615 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 พฤศจิกายน 2562
9963 ลย77202/678 ขอแก้ไขการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 พฤศจิกายน 2562
9962 ลย 0032.010/4255 แจ้งให้ตรวจสอบวันปฏิบัติราชการของนายโกวิท อินทสอน 25 พฤศจิกายน 2562
9961 ลย 78101/614 ขอยืมตัวข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคลทั่วไป 25 พฤศจิกายน 2562
9960 ลย 78101/613 ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถุิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 พฤศจิกายน 2562
9959 ลย 78101/612 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉ