ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
6891 ลย77202/102 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน , ค่าตอบแทน เดือน กุมภาพันธ์ 2562) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6890 ลย77202/101 นำฝากธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
6889 ลย52003/517 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 21 กุมภาพันธ์ 2562
6888 ลย52003/516 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 21 กุมภาพันธ์ 2562
6887 ลย52003/515 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2562
6886 ลย52003/514 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2562
6885 ลย52003/513 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2562
6884 ลย71202/139 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับและครบกำหนดสัญญาจ้าง 21 กุมภาพันธ์ 2562
6883 ลย 75001/52 สำรวจข้อมูลการศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 21 กุมภาพันธ์ 2562
6882 ลย 0023.3/96 รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 กุมภาพันธ์ 2562
6881 ลย 76701/112 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง 21 กุมภาพันธ์ 2562
6880 ลย 76701/111 ส่งรายชื่อบุคลากร เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
6879 ลย52003/506 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6878 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/607 ขอส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 21 กุมภาพันธ์ 2562
6877 ลย52003/505 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6876 ลย 78101/82 ขอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้าน้ำประปา 21 กุมภาพันธ์ 2562
6875 ลย 78101/81 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 21 กุมภาพันธ์ 2562
6874 ลย 0032.003/606 ตอบรับการขอสนับสนุนที่ใช้ในหน่วยแพทย์พอ.สว. 21 กุมภาพันธ์ 2562
6873 ลย 79102/92 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 21 กุมภาพันธ์ 2562
6872 ลย 79102/91 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
6871 ลย 79102/90 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
6870 ลย 0032.003/602 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 21 กุมภาพันธ์ 2562
6869 ลย 78101/80 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6868 ลย 0032.001.2/601 ส่งแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2561 21 กุมภาพันธ์ 2562
6867 ลย52001/501 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2562
6866 ลย 78101/79 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6865 ลย 0023.14/345 สำรวจข้อมูลศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 20 กุมภาพันธ์ 2562
6864 ลย52006/500 รายงานการซ่อมแซมหอกระจายข่าว 20 กุมภาพันธ์ 2562
6863 ลย52001/499 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 กุมภาพันธ์ 2562
6862 ลย52001/498 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 20 กุมภาพันธ์ 2562
6861 ลย 78101/78 หนังสือรับรองบุคคล นายสุรชัย นิกรสุข 20 กุมภาพันธ์ 2562
6860 ลย 78101/77 หนังสือยินยอมการโอน (ผอ.ช่าง) 20 กุมภาพันธ์ 2562
6859 ลย72501.3/96 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 20 กุมภาพันธ์ 2562
6858 ลย52003/494 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม 20 กุมภาพันธ์ 2562
6857 ลย 76701/109 ส่งใบรับเงินค่าหุ้น (กรณีสมาชิกลาออก) 20 กุมภาพันธ์ 2562
6856 ลย 0032.003/599 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 20 กุมภาพันธ์ 2562
6855 ลย 0032.003/598 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 20 กุมภาพันธ์ 2562
6854 ลย 78101/76 สอบถามตำแหน่งว่างและขอโอน(ย้าย) 20 กุมภาพันธ์ 2562
6853 ลย52001/486 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6852 ลย 76703/107 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6851 ลย52001/484 ขอปิดบัญชีเงินกู้ของนายประสิทธิ์ พรหมดี ตามโครงการกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6850 ลย 79002/63 ส่งใบเสร็จรับเงิน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6849 ลย 79301/65 หนังรับรองที่ดินทำกินส่วนบุคคล 18 กุมภาพันธ์ 2562
6848 ลย52003/478 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 18 กุมภาพันธ์ 2562
6847 ลย71202/134 แจ้งลงนามในสัญญา 18 กุมภาพันธ์ 2562
6846 ลย52006/476 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6845 ลย52001/475 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6844 ลย 79002/61 ส่งแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6843 ลย 0032.001.3/591 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6842 ลย 0032.001.1/590 ขอสนับสนุรถยนต์ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6841 ลย52001/474 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6840 ลย52001/473 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6839 ลย 72501.1/93 ขอความอนุเคราะห์นำ้ดื่ม 18 กุมภาพันธ์ 2562
6838 ลย 76703/106 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6837 ลย 0023.3/89 ขอนำเรื่องเข้าวาระประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
6836 ลย52001/472 การรับโอนพนักงานเทศบาล 18 กุมภาพันธ์ 2562
6835 ลย52004/468 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6834 ลย 0032.015/582 ส่งข้อมูลด้านการพัฒนากำลังคนจังหวัดเลย ปีงบประมาณ2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
6833 ลย 76701/105 ชี้เเจงขอให้เพิ่มรอบการเก็บขยะ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6832 ลย52006/466 ขอรับเงินสนับสนุน ๑% โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6831 ลย 78101/75 รายงานผลการจ้างพนักงานจ้าง 15 กุมภาพันธ์ 2562
6830 ลย 78101/74 รายงานผลการจ้างพนักงานจ้าง 15 กุมภาพันธ์ 2562
6829 ลย 78101/73 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 15 กุมภาพันธ์ 2562
6828 ลย 78101/72 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 15 กุมภาพันธ์ 2562
6827 ลย52001/463 ขอแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการผู้รับบำนาญ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6826 ลย 72501.1/88 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(กรณีไม่มาทำงานบริการสังคม)/นายอัศวฤทธิ์ ทุมสงคราม 15 กุมภาพันธ์ 2562
6825 ลย 72501.1/87 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายสนม ผิวศิริ) 15 กุมภาพันธ์ 2562
6824 ลย 0032.001.3/564 ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรหัสหัวหน้าเจ้าที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6823 ลย 0032.001.1/559 ขอสนับสนุรถยนต์ตู้ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6822 ลย 0032.003/558 ขออนุมัติโครงการ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6821 ลย75401/37 ผลการสำรวจการจัดสวัสดิการของกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2562
6820 ลย 73201/102 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
6819 ลย 73201/101 ขอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน 14 กุมภาพันธ์ 2562
6818 ลย71202/131 แจ้งลงนามในสัญญา 14 กุมภาพันธ์ 2562
6817 ลย52003/460 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 14 กุมภาพันธ์ 2562
6816 ลย 0032.001.1/556 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(15ก.พ.62) 14 กุมภาพันธ์ 2562
6815 ลย 75001/36 การสำรวจการจัดสวัสดิการของกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6814 ลย 75001/35 จัดส่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14 กุมภาพันธ์ 2562
6813 ลย 78101/71 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 14 กุมภาพันธ์ 2562
6812 ลย 53104/123 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการถนนสะอาด ถนนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๒ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6811 ลย 76701/104 การจัดสวัสดิการนกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6810 ลย 78101/70 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 14 กุมภาพันธ์ 2562
6809 ลย 72501.1/83 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 14 กุมภาพันธ์ 2562
6808 ลย72501.3/82 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า 14 กุมภาพันธ์ 2562
6807 ลย 78101/69 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 14 กุมภาพันธ์ 2562
6806 ลย 72501.1/81 ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกนำ้ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6805 ลย52003/455 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6804 ลย52003/454 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6803 ลย52003/453 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6802 ลย52003/452 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6801 ลย52003/451 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6800 ลย 0032.003/540 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ จังหวัดสุขภาพดี“เลย”ขยับเท่ากับแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6799 ลย 0032.003/539 ขออนุมัติโครงการ จังหวัดสุขภาพดี“เลย”ขยับเท่ากับแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6798 ลย 0023.3/81 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 13 กุมภาพันธ์ 2562
6797 ลย 0032.001.3/534 ขอลบข้อมูลการลงทะเบียน 13 กุมภาพันธ์ 2562
6796 ลย 0023.14/306 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 13 กุมภาพันธ์ 2562
6795 ลย52006/444 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6794 ลย 79102/82 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
6793 ลย 79102/81 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
6792 ลย52001/439 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 กุมภาพันธ์ 2562
6791 ลย52001/437 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 12 กุมภาพันธ์ 2562
6790 ลย52002/436 ส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย1 12 กุมภาพันธ์ 2562
6789 ลย 75001/34 การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 12 กุมภาพันธ์ 2562
6788 ลย 78101/68 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ3 12 กุมภาพันธ์ 2562
6787 ลย77202/81 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี พฤศจิกายน 2561 12 กุมภาพันธ์ 2562
6786 ลย 0032.001.3/514 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6785 ลย 0032.001.3/512 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6784 ลย 0032.001.3/511 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6783 ลย 0032.001.3/509 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6782 ลย 0032.001.3/508 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6781 ลย 0032.001.3/506 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6780 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/502 ขอแจ้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (๓ ดี 12 กุมภาพันธ์ 2562
6779 ลย 0023.3/77 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
6778 ลย77202/80 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 12 กุมภาพันธ์ 2562
6777 ลย52006/435 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 12 กุมภาพันธ์ 2562
6776 ลย 0032.001.3/501 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6775 ลย 0032.001.3/500 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6774 ลย52004/433 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด 12 กุมภาพันธ์ 2562
6773 ลย52002/432 ขอให้เสนอราคาสารเคมีกำจัดยุง 12 กุมภาพันธ์ 2562
6772 ลย 53104/108 รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยขิงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ. ๒) 12 กุมภาพันธ์ 2562
6771 ลย52006/431 ขอติดตั้งมิเตอร์ 12 กุมภาพันธ์ 2562
6770 ลย 0023.14/294 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV 11 กุมภาพันธ์ 2562
6769 ลย 78101/67 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6768 ลย 0023.14/293 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 11 กุมภาพันธ์ 2562
6767 ลย 78101/66 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 11 กุมภาพันธ์ 2562
6766 ลย77202/79 แจ้งการโอนเงินรายได้แผ่นดิน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6765 ลย 78101/65 ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 11 กุมภาพันธ์ 2562
6764 ลย 78101/64 การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 11 กุมภาพันธ์ 2562
6763 ลย 75001/30 ขอส่งประกาศเรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 11 กุมภาพันธ์ 2562
6762 ลย 0023.3/76 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 11 กุมภาพันธ์ 2562
6761 ลย71202/125 แจ้งลงนามในสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6760 ลย71202/124 แจ้งลงนามในสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6759 ลย71202/123 แจ้งลงนามในสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6758 ลย 0023.3/75 รายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 11 กุมภาพันธ์ 2562
6757 ลย52003/413 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6756 ลย52003/412 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 11 กุมภาพันธ์ 2562
6755 ลย 0032.007/492 ส่งข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนงบประมาณบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6754 ลย52003/410 ขอให้แก้ไขปัญหาการส่งเสียงดังจากการแสดงดนตรีสด 11 กุมภาพันธ์ 2562
6753 ลย52002/409 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 11 กุมภาพันธ์ 2562
6752 ลย52001/408 รายงานเหตุอัคคีภัยชุมชนบ้านติ้ว/คุ้มตลาดเย็น 11 กุมภาพันธ์ 2562
6751 ลย 0032.001.3/490 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6750 ลย72501.2/74 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6749 ลย 78101/63 ส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6748 ลย 0032.001.3/478 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6747 ลย 0032.007/477 ขออนุมัติลงนามโครงกาในหนังสือราชการ 11 กุมภาพันธ์ 2562
6746 ลย 0032.007/476 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 11 กุมภาพันธ์ 2562
6745 ลย 78101/62 ขอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้า 11 กุมภาพันธ์ 2562
6744 ลย52004/405 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบดิน (ชั้นรองพื้นทาง) 11 กุมภาพันธ์ 2562
6743 ลย 0032.007/473 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6742 ลย 0032.007/472 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6741 ลย 0032.007/471 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6740 ลย52003/400 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6739 ลย52003/399 กิจกรรมโครงการจัดการสาธารณสุข 11 กุมภาพันธ์ 2562
6738 ลย52003/398 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 กุมภาพันธ์ 2562
6737 ลย52003/397 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6736 ลย 0023.3/72 ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มกราคม 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562
6735 ลย52002/396 ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ก ประจำปี 2561 8 กุมภาพันธ์ 2562
6734 ลย 0032.003/464 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6733 ลย 0032.007/463 ขออนุมัติลงนามโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6732 ลย 76703/96 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6731 ลย 0032.007/462 ขออนุมัติส่งหนังสือเชิญประชุม 8 กุมภาพันธ์ 2562
6730 ลย52001/394 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 กุมภาพันธ์ 2562
6729 ลย 75001/29 โครงการประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัดเลย 8 กุมภาพันธ์ 2562
6728 ลย52004/393 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562
6727 ลย52006/392 การสำรวจและประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 8 กุมภาพันธ์ 2562
6726 ลย 0023.14/284 ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช..2561 8 กุมภาพันธ์ 2562
6725 ลย 73901/1 ส่งแบบสำรวจจำนวน/ประมาณขยะอันตรายขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1 8 กุมภาพันธ์ 2562
6724 ลย 79102/74 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองคัน หมู่ 2 บ้านผามุม 8 กุมภาพันธ์ 2562
6723 ลย 0023.14/283 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลภูกระดึง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช... 8 กุมภาพันธ์ 2562
6722 ลย 79102/73 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยเหล่า หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว 8 กุมภาพันธ์ 2562
6721 ลย 79102/72 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายป่าช้า หมู่ 4 บ้านห้วยสีดา 8 กุมภาพันธ์ 2562
6720 ลย 79102/71 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาตู้ข้อง หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6719 ลย 79102/70 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายเมรุหัวแก่ง-สาระแพ หมู่ที่ 5 บ้านหัวแก่ง 8 กุมภาพันธ์ 2562
6718 ลย72501.3/73 การติดตามการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 8 กุมภาพันธ์ 2562
6717 ลย 79102/69 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองหอย หมู่ที่ 5 บ้านหัวเก่ง 8 กุมภาพันธ์ 2562
6716 ลย 79102/68 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายซำภู หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6715 ลย 79102/67 แจ้งลงนามในสัญญา 8 กุมภาพันธ์ 2562
6714 ลย72501.3/72 รายงานข้อมูลของเกษตรกร 8 กุมภาพันธ์ 2562
6713 ลย52003/391 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลย 8 กุมภาพันธ์ 2562
6712 ลย 0023.3/70 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 8 กุมภาพันธ์ 2562
6711 ลย 79301/60 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 8 กุมภาพันธ์ 2562
6710 ลย 0032.007/455 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 8 กุมภาพันธ์ 2562
6709 ลย 0032.007/448 ขออนุมัติจัดทำโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6708 ลย 0032.007/447 ขออนุมัติจัดทำโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6707 ลย52004/390 ขอความอนุเคราะห์สอบแนวเขตคลองสาธารณะประโยชน์ ถนนเลย-ด่านซ้าย ซอยบ่อนไก่เก่า 8 กุมภาพันธ์ 2562
6706 ลย 0023.3/68 จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2 7 กุมภาพันธ์ 2562
6705 ลย 75001/28 การบริหารขยะเปียก 7 กุมภาพันธ์ 2562
6704 ลย 75001/27 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 กุมภาพันธ์ 2562
6703 ลย 79301/58 ขอเชิญเป็นวิทยากร 7 กุมภาพันธ์ 2562
6702 ลย52001/388 รายงานเหตุอัคคีภัยชุมชนบ้านติ้ว 7 กุมภาพันธ์ 2562
6701 ลย 0032.001.3/444 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านอินเตอร์ เมดดิด) 7 กุมภาพันธ์ 2562
6700 ลย 0032.001.3/443 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 7 กุมภาพันธ์ 2562
6699 ลย52001/386 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 กุมภาพันธ์ 2562
6698 ลย77202/69 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบิกหักผลักส่งเงินค่าอาหารกลางวัน) 7 กุมภาพันธ์ 2562
6697 ลย 78101/61 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบเงินอุดหนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 7 กุมภาพันธ์ 2562
6696 ลย 0032.001.3/440 รายงานขอซื้อ 7 กุมภาพันธ์ 2562
6695 ลย 78101/60 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 7 กุมภาพันธ์ 2562
6694 ลย 78101/59 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 7 กุมภาพันธ์ 2562
6693 ลย52003/385 ขอขอบคุณ 7 กุมภาพันธ์ 2562
6692 ลย 0032.015/439 ขอรับการสนับสนุนต้นสมุนไพร 7 กุมภาพันธ์ 2562
6691 ลย 78101/58 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษี 7 กุมภาพันธ์ 2562
6690 ลย 78101/57 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรและสถานที่ในการฝึกอบรม 7 กุมภาพันธ์ 2562
6689 ลย52004/384 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบอาคาร 7 กุมภาพันธ์ 2562
6688 ลย52004/383 ขอความอนุเคราะห์หนังสือรับรองการสร้างอาคาร 7 กุมภาพันธ์ 2562
6687 ลย52002/382 หนังสือรับรองของผู้บริหาร 7 กุมภาพันธ์ 2562
6686 ลย52004/381 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 7 กุมภาพันธ์ 2562
6685 ลย52003/380 ขอคืนยา 6 กุมภาพันธ์ 2562
6684 ลย 0032.001.3/434 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 6 กุมภาพันธ์ 2562
6683 ลย 0032.001.1/433 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(12ก.พ.62) 6 กุมภาพันธ์ 2562
6682 ลย52006/379 การดำเนินคดี 6 กุมภาพันธ์ 2562
6681 ลย52006/378 ขอความอนุเคราะห์เอกสารประกอบการดำเนินคดี 6 กุมภาพันธ์ 2562
6680 ลย 0032.001.3/432 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2562
6679 ลย 0023.14/280 ขอลาออกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม 6 กุมภาพันธ์ 2562
6678 ลย 0032.001.3/431 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 6 กุมภาพันธ์ 2562
6677 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/430 ขออนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นวิทยากร 6 กุมภาพันธ์ 2562
6676 ลย52001/376 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 กุมภาพันธ์ 2562
6675 ลย 78101/56 รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 กุมภาพันธ์ 2562
6674 ลย 0032.001.1/424 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(7ก.พ.62) 6 กุมภาพันธ์ 2562
6673 ลย 72501.1/70 ส่งเงินค่าจำหน่ายสลากกาชาดฯ 6 กุมภาพันธ์ 2562
6672 ลย77202/66 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย 6 กุมภาพันธ์ 2562
6671 ลย 0032.003/422 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 6 กุมภาพันธ์ 2562
6670 ลย 72501.1/67 ขอขอบคุณ 6 กุมภาพันธ์ 2562
6669 ลย 0023.14/271 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 6 กุมภาพันธ์ 2562
6668 ลย77202/64 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) เดือน กุมภาพันธ์ 2562 6 กุมภาพันธ์ 2562
6667 ลย52001/375 การรับโอนพนักงานเทศบาล 5 กุมภาพันธ์ 2562
6666 ลย52001/374 การรับโอนพนักงานเทศบาล 5 กุมภาพันธ์ 2562
6665 ลย 53104/96 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอนุญาตฆ่าสัตว์ 5 กุมภาพันธ์ 2562
6664 ลย52006/370 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 5 กุมภาพันธ์ 2562
6663 ลย52006/369 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 5 กุมภาพันธ์ 2562
6662 ลย52006/368 เชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 5 กุมภาพันธ์ 2562
6661 ลย52006/367 ขอเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 5 กุมภาพันธ์ 2562
6660 ลย52006/366 ขอเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 5 กุมภาพันธ์ 2562
6659 ลย52006/365 เรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 5 กุมภาพันธ์ 2562
6658 ลย75402/30 แบบตอบรับโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
6657 ลย52001/364 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 5 กุมภาพันธ์ 2562
6656 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/409 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพPalliative careFor ESRD 5 กุมภาพันธ์ 2562
6655 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/408 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพPalliative careFor ESRD 5 กุมภาพันธ์ 2562
6654 ลย 0032.003/407 ตอบรับการขอสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยแพทย์พอ.สว. 5 กุมภาพันธ์ 2562
6653 ลย52001/363 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 กุมภาพันธ์ 2562
6652 ลย 0023.3/63 การขออนุญาตให้ใช้ที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียน 5 กุมภาพันธ์ 2562
6651 ลย 79102/64 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 5 กุมภาพันธ์ 2562
6650 ลย52001/362 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 กุมภาพันธ์ 2562
6649 ลย71202/112 แจ้งลงนามในสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2562
6648 ลย 75001/25 ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 5 กุมภาพันธ์ 2562
6647 ลย77202/61 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี ตุลาคม 2561 5 กุมภาพันธ์ 2562
6646 ลย77202/60 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
6645 ลย77202/59 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562
6644 ลย71202/111 แจ้งลงนามในสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2562
6643 ลย71202/110 แจ้งลงนามในสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2562
6642 ลย72501.3/62 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
6641 ลย72501.3/61 ขออนุเคราะห์ออกแบบส่วนผสมและทดสอบความแน่นของชั้นทาง 5 กุมภาพันธ์ 2562
6640 ลย72501.3/60 ขออนุเคราะห์ออกแบบส่วนผสมและทดสอบความแน่นของชั้นทาง 5 กุมภาพันธ์ 2562
6639 ลย52003/360 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 5 กุมภาพันธ์ 2562
6638 ลย52001/358 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 กุมภาพันธ์ 2562
6637 ลย52002/356 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 5 กุมภาพันธ์ 2562
6636 ลย52001/350 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 กุมภาพันธ์ 2562
6635 ลย52001/349 การรับโอนพนักงานเทศบาล 4 กุมภาพันธ์ 2562
6634 ลย52001/348 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 กุมภาพันธ์ 2562
6633 ลย52001/347 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 กุมภาพันธ์ 2562
6632 ลย52001/346 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 4 กุมภาพันธ์ 2562
6631 ลย52001/345 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 4 กุมภาพันธ์ 2562
6630 ลย52001/344 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 4 กุมภาพันธ์ 2562
6629 ลย52002/343 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 4 กุมภาพันธ์ 2562
6628 ลย 53104/94 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากเทศบาลตำบลนาด้วง 4 กุมภาพันธ์ 2562
6627 ลย 74801/86 เกณฑ์ชี้วัด(kPl)เพื่อวัดระดับควาามสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลยด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 กุมภาพันธ์ 2562
6626 ลย 78101/53 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 4 กุมภาพันธ์ 2562
6625 ลย 78101/52 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
6624 ลย52001/340 ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาด ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562
6623 ลย71202/107 แจ้งลงนามในสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2562
6622 ลย 0032.001.1/384 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(4,5ก.พ.62) 1 กุมภาพันธ์ 2562
6621 ลย 0032.007/383 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 1 กุมภาพันธ์ 2562
6620 ลย 0032.001.3/381 การตรวจรับพัสดุ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6619 ลย52001/334 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 กุมภาพันธ์ 2562
6618 ลย52001/333 ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๖๒ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6617 ลย 0032.001.3/363 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2562
6616 ลย 78101/51 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6615 ลย 78101/50 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6614 ลย 78101/49 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6613 ลย 0032.001.4/359 ขออนุมัติไปราชการ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6612 ลย52001/321 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6611 ลย 0023.14/235 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 31 มกราคม 2562
6610 ลย 0023.14/234 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางระบบ GFMIS 31 มกราคม 2562
6609 ลย 0023.14/233 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านทางระบบ GFMIS 31 มกราคม 2562
6608 ลย 0023.14/217 ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล 31 มกราคม 2562
6607 ลย52004/316 สอบถามการโอน (ย้าย) 31 มกราคม 2562
6606 ลย72501.3/55 ขอให้ทำการทดสอบวัสดุ 31 มกราคม 2562
6605 ลย72501.3/54 ขอให้ทำการทดสอบวัสดุ 31 มกราคม 2562
6604 ลย71202/104 ขอเชิญชี้แจงแสดงหลักฐานยืนยันการเสนอราคา 31 มกราคม 2562
6603 ลย71202/103 ขอเชิญชี้แจงแสดงหลักฐานยืนยันการเสนอราคา 31 มกราคม 2562
6602 ลย 79301/39 ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 มกราคม 2562
6601 ลย71202/102 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6600 ลย71202/101 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6599 ลย71202/100 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6598 ลย71202/99 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6597 ลย52002/313 ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 3 ก ประจำปี 2561 31 มกราคม 2562
6596 ลย 78101/48 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 31 มกราคม 2562
6595 ลย 78101/47 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 31 มกราคม 2562
6594 ลย71202/98 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6593 ลย71202/97 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6592 ลย71202/96 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6591 ลย71202/95 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6590 ลย71202/94 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6589 ลย71202/93 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6588 ลย71202/92 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6587 ลย71202/91 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6586 ลย71202/90 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6585 ลย71202/89 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6584 ลย52003/303 ขอรายงานผลการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ 31 มกราคม 2562
6583 ลย71202/88 แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6582 ลย 0023.14/211 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมงาน ดอกฝ้ายบาน ฯ 31 มกราคม 2562
6581 ลย52006/294 การจดทะเบียน 31 มกราคม 2562
6580 ลย 0032.001.3/334 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 มกราคม 2562
6579 ลย52001/292 การโอนพนักงานเทศบาล 30 มกราคม 2562
6578 ลย52001/291 การรับโอนพนักงานเทศบาล 30 มกราคม 2562
6577 ลย52004/290 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบดิน (ชั้นรองพื้นทาง) 30 มกราคม 2562
6576 ลย 0032.001.3/331 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 30 มกราคม 2562
6575 ลย52001/288 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 30 มกราคม 2562
6574 ลย52001/287 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 30 มกราคม 2562
6573 ลย 0032.004/330 สั่งระงับการโฆษณาและขอเชิญพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง 30 มกราคม 2562
6572 ลย72501.3/51 ขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงขยายผิวจราจร 30 มกราคม 2562
6571 ลย72501.3/50 ขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงขยายผิวจราจร 30 มกราคม 2562
6570 ลย 76703/81 ขอยกเลิกการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและแจ้งค่าไฟฟ้า บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 30 มกราคม 2562
6569 ลย 78101/46 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 30 มกราคม 2562
6568 ลย 78101/45 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 30 มกราคม 2562
6567 ลย 78101/44 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 30 มกราคม 2562
6566 ลย 0032.015/325 ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 มกราคม 2562
6565 ลย 0032.001.3/319 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 30 มกราคม 2562
6564 ลย 0032.001.3/318 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 30 มกราคม 2562
6563 ลย 0032.001.3/317 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 30 มกราคม 2562
6562 ลย 0032.015/316 ขอสำรวจพื้นที่ปลูกสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) 30 มกราคม 2562
6561 ลย 78101/43 ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์,เงินฝากกระแสรายวัน 30 มกราคม 2562
6560 ลย 78101/42 แสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ 30 มกราคม 2562
6559 ลย 0032.006/315 รับรองอนุญาตลาศึกษา 30 มกราคม 2562
6558 ลย 76703/78 ขอสอบถามโครงการที่อำเภอภูกระดึงจัดสรรงบประมาณว่าอยู่ในช่วงประกันสัญญาหรือไม่ 30 มกราคม 2562
6557 ลย 76704/77 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ศพด. 30 มกราคม 2562
6556 ลย52001/276 การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 มกราคม 2562
6555 ลย52001/275 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 30 มกราคม 2562
6554 ลย52003/274 แจ้งปัญหาการตรวจพบการทิ้งขยะติดเชื้อรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปโรงพยาบาลเลย 30 มกราคม 2562
6553 ลย52001/273 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 29 มกราคม 2562
6552 ลย52001/267 ขอรับเงินสนับสนุน ๑% โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 29 มกราคม 2562
6551 ลย52001/265 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 29 มกราคม 2562
6550 ลย52004/264 ขอความอนุเคราะห์ชี้แนวท่อประปาและย้ายท่อประปา 29 มกราคม 2562
6549 ลย52004/263 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุโครงการ คสล.ซอยข้างร้านเดอะแทรกเตอร์เลย 29 มกราคม 2562
6548 ลย 78101/41 ขอใช้พื้นที่ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 29 มกราคม 2562
6547 ลย 78101/40 ส่งสำเนาการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2561 เพิ่มเติม 29 มกราคม 2562
6546 ลย52003/262 ขอให้แก้ไขปัญหาการส่งเสียงดังจากการแสดงดนตรี 29 มกราคม 2562
6545 ลย52003/261 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนร้าน 90 BAR 29 มกราคม 2562
6544 ลย52003/260 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นบริเวณลานจอดรถของห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ๊กโฮมทรานสปอร์ต จำกัด 29 มกราคม 2562
6543 ลย52003/259 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นบริเวณลานจอดรถของห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ๊กโฮมทรายสปอร์ต จำกัด 29 มกราคม 2562
6542 ลย 78101/39 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 29 มกราคม 2562
6541 ลย52002/256 ตอบรับการโอนเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 29 มกราคม 2562
6540 ลย 0032.001.2/307 ขอความอนุเคราะห์มิตเตอร์ไฟ 29 มกราคม 2562
6539 ลย 78101/38 ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 28 มกราคม 2562
6538 ลย 78101/37 การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 28 มกราคม 2562
6537 ลย52001/254 ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 28 มกราคม 2562
6536 ลย52001/252 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 28 มกราคม 2562
6535 ลย52003/251 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 28 มกราคม 2562
6534 ลย52001/250 ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 28 มกราคม 2562
6533 ลย52006/248 ดำเนินคดี 28 มกราคม 2562
6532 ลย52006/247 เทศบาลเมืองเลยถูกฟ้องคดี 28 มกราคม 2562
6531 ลย52001/246 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว 28 มกราคม 2562
6530 ลย 0032.003/297 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 25 มกราคม 2562
6529 ลย52004/243 ขอความอนุเคราะห์สอบแนวเขตคลองสาธารณะประโยชน์ 25 มกราคม 2562
6528 ลย52001/242 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 25 มกราคม 2562
6527 ลย52001/241 ส่งสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล 25 มกราคม 2562
6526 ลย52001/240 ส่งสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล 25 มกราคม 2562
6525 ลย77202/46 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน , ค่าตอบแทน เดือน มกราคม 2562) 25 มกราคม 2562
6524 ลย 0032.007/289 ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การส่งตรวจวิเคราะห์ 25 มกราคม 2562
6523 ลย77201/45 ขอความเห็นชอบให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ 25 มกราคม 2562
6522 ลย 78101/36 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 มกราคม 2562
6521 ลย 78101/35 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 มกราคม 2562
6520 ลย 78101/34 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 มกราคม 2562
6519 ลย 78101/33 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
6518 ลย 78101/32 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 มกราคม 2562
6517 ลย 78101/31 ขอเบิกเงิน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 25 มกราคม 2562
6516 ลย 78101/30 ขอยอด Statement 25 มกราคม 2562
6515 ลย52007/239 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 25 มกราคม 2562
6514 ลย 0032.010/281 ขออนุมัติโครงการประเมิน ITA 25 มกราคม 2562
6513 ลย52001/238 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 25 มกราคม 2562
6512 ลย 0032.015/280 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด (ใบประกาศ) 24 มกราคม 2562
6511 ลย52001/234 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 24 มกราคม 2562
6510 ลย 76701/61 ส่งตัวผู้คุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 24 มกราคม 2562
6509 ลย 0032.001.1/273 ขอให้ชี้แจงเพื่อประกอบการโอนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๙๓๘๖ เลย 24 มกราคม 2562
6508 ลย72501.3/44 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 24 มกราคม 2562
6507 ลย72501.3/43 การตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 มกราคม 2562
6506 มท 5308.4/ลย/4 การไฟฟ้าฯ ขอนำส่งแบบตอบรับ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดเลย 24 มกราคม 2562
6505 ลย 75001/11 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 24 มกราคม 2562
6504 ลย52001/228 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 24 มกราคม 2562
6503 ลย 78101/29 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ ) 24 มกราคม 2562
6502 ลย77202/37 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 24 มกราคม 2562
6501 ลย52002/223 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 24 มกราคม 2562
6500 ลย71202/68 แจ้งลงนามในสัญญา 23 มกราคม 2562
6499 ลย71202/67 แจ้งลงนามในสัญญา 23 มกราคม 2562
6498 ลย71202/66 แจ้งลงนามในสัญญา 23 มกราคม 2562
6497 ลย71202/65 แจ้งลงนามในสัญญา 23 มกราคม 2562
6496 ลย52001/222 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดงรำบวงสรวง 23 มกราคม 2562
6495 ลย52001/221 ขอความอนุเคราะห์วงดนตรีไทย 23 มกราคม 2562
6494 ลย52003/220 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6493 ลย52003/219 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6492 ลย52003/218 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6491 ลย52003/217 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6490 ลย52003/216 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6489 ลย52003/215 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6488 ลย52003/214 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6487 ลย52004/213 การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 23 มกราคม 2562
6486 ลย 53104/1 ้ทดลอง 23 มกราคม 2562
6485 ลย52001/210 ขออนุมัติถอนเงินสะสมและเงินสมทบ 23 มกราคม 2562
6484 ลย52003/209 การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 23 มกราคม 2562
6483 ลย52004/208 ขอหนังสือรับรองทางสาธารณะประโยชน์ 23 มกราคม 2562
6482 ลย 78101/28 ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 23 มกราคม 2562
6481 ลย 78101/27 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 23 มกราคม 2562
6480 ลย 78101/26 อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการยกการเคลื่อนย้าย อำเภอท่าลี่ ประจำปี 2562 23 มกราคม 2562
6479 ลย52004/205 แจ้งให้ส่งเอกสารรายงานผลการออกแบบ Asphaltic eonerete 23 มกราคม 2562
6478 ลย 0032.003/243 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 23 มกราคม 2562
6477 ลย52004/204 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบอัตราส่วนผสม Job mix Asplatice concrete 23 มกราคม 2562
6476 ลย52004/202 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบอัตราส่วนผสม Job mix Asplatice concrete 23 มกราคม 2562
6475 ลย71202/61 แจ้งลงนามในสัญญา 22 มกราคม 2562
6474 ลย71202/60 แจ้งลงนามในสัญญา 22 มกราคม 2562
6473 ลย 0032.015/237 ส่งหลักฐานเพ่ือประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 22 มกราคม 2562
6472 ลย52001/201 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 22 มกราคม 2562
6471 ลย52001/200 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 มกราคม 2562
6470 ลย 78101/25 ส่งสำเนาการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2561 22 มกราคม 2562
6469 ลย 78101/24 แจ้งซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 22 มกราคม 2562
6468 ลย52003/198 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 22 มกราคม 2562
6467 ลย52001/197 การรับโอนพนักงานเทศบาล 22 มกราคม 2562
6466 ลย 78101/23 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติด 22 มกราคม 2562
6465 ลย52001/196 พนักงานเทศบาลขอโอน 22 มกราคม 2562
6464 ลย 78101/22 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด 22 มกราคม 2562
6463 ลย 78101/21 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด 22 มกราคม 2562
6462 ลย52003/195 ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากโรงผลิตเส้นขนมจีน 22 มกราคม 2562
6461 ลย52004/194 การตรวจสภาพถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงครบวาระ 10 ปี 22 มกราคม 2562
6460 ลย52004/193 การดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 22 มกราคม 2562
6459 ลย52004/192 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 22 มกราคม 2562
6458 ลย52004/191 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 22 มกราคม 2562
6457 ลย52004/190 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 22 มกราคม 2562
6456 ลย72501.3/36 ส่งใบอนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ 3 22 มกราคม 2562
6455 ลย52003/189 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 21 มกราคม 2562
6454 ลย52001/188 การจัดงาน " ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย " ประจำปี 2562 21 มกราคม 2562
6453 ลย 78101/20 ขอความอนุเคราะห์โอนรถยนต์ส่วนราชการกรณีขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ 21 มกราคม 2562
6452 ลย52004/186 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบความแน่นชั้นพื้นทางหินคลุก 21 มกราคม 2562
6451 ลย 0032.001.3/221 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 21 มกราคม 2562
6450 ลย 0032.001.3/217 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 21 มกราคม 2562
6449 ลย 79102/40 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรังบดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลยถ.98-007 21 มกราคม 2562
6448 ลย52001/183 ขอความร่วมมือเดินแบบกิตติมศักดิ์ 21 มกราคม 2562
6447 ลย52001/182 ขอความร่วมมือเดินแบบกิตติมศักดิ์ 21 มกราคม 2562
6446 ลย52001/181 ขอความร่วมมือเดินแบบกิตติมศักดิ์ 21 มกราคม 2562
6445 ลย52001/180 ขอความอนุเคราะห์ส่งทีมเข้าการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบแดนเซอร์ 21 มกราคม 2562
6444 ลย52001/179 ขอเชิญร่วมรำในพิธีเปิดงาน " ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย " ประจำปี 2562 21 มกราคม 2562
6443 ลย52001/178 การรับโอนข้าราชการ 21 มกราคม 2562
6442 ลย52001/177 ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน 21 มกราคม 2562
6441 ลย52001/175 ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน 21 มกราคม 2562
6440 ลย52004/174 ขอความอนุเคราะห์ยืมอัฒจันทร์ 21 มกราคม 2562
6439 ลย52006/173 ผลการดำเนินคดี 21 มกราคม 2562
6438 ลย 79102/39 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มกราคม 2562 21 มกราคม 2562
6437 ลย 79102/38 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มกราคม 2562 21 มกราคม 2562
6436 ลย 79102/37 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 21 มกราคม 2562
6435 ลย72501.3/33 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 21 มกราคม 2562
6434 ลย72501.3/32 ขอความอนุเคราะห์การจัดทำสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ 21 มกราคม 2562
6433 ลย 0032.003/203 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม๒๕๖๒ 21 มกราคม 2562
6432 ลย52003/160 ขอสนับสนสุนวิทยากร 18 มกราคม 2562
6431 ลย52003/159 ขอสนับสนสุนวิทยากร 18 มกราคม 2562
6430 ลย52001/156 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 มกราคม 2562
6429 ลย52001/155 ขออนุมัติทำลายต้นขั้วตั๋วรับจำนำ ทะเบียนรับจำนำ ทะเบียนไถ่ถอนและดอกเบี้ย 18 มกราคม 2562
6428 ลย52001/154 ขออายัดบัญชีเงินฝากประจำ 18 มกราคม 2562
6427 ลย52003/153 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ" และแผนปฏิบัติ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" 18 มกราคม 2562
6426 ลย 0032.010/193 ตอบข้อหารือการเบิกค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข 18 มกราคม 2562
6425 ลย52003/152 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ" และแผนปฏิบัติ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" 18 มกราคม 2562
6424 ลย52003/151 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ" และแผนปฏิบัติ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" 18 มกราคม 2562
6423 ลย52003/150 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ" และแผนปฏิบัติ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" 18 มกราคม 2562
6422 ลย52003/149 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานฯ 18 มกราคม 2562
6421 ลย71202/43 ขอให้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาและใช้สิทธิการปรับ 18 มกราคม 2562
6420 ลย71202/42 ขอให้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาและใช้สิทธิการปรับ 18 มกราคม 2562
6419 ลย71202/41 แจ้งให้เข้าดำเนินการงานก่อสร้าง 18 มกราคม 2562
6418 ลย71202/40 แจ้งให้เข้าดำเนินการงานก่อสร้าง 18 มกราคม 2562
6417 ลย52003/148 แจ้งกำหนดการเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโครงหลังคาและแผงค้า หน้าอาคารพาณิชย์ ตลาดเช้า 18 มกราคม 2562
6416 ลย52001/147 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 18 มกราคม 2562
6415 ลย52001/146 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 18 มกราคม 2562
6414 ลย52001/145 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 18 มกราคม 2562
6413 ลย52001/144 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 18 มกราคม 2562
6412 ลย71202/39 แจ้งลงนามในสัญญา 18 มกราคม 2562
6411 ลย 78101/19 แจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 17 มกราคม 2562
6410 ลย 78101/18 แจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 17 มกราคม 2562
6409 ลย52001/142 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 17 มกราคม 2562
6408 ลย 72501.1/30 รายงานผลการดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน 17 มกราคม 2562
6407 ลย52001/141 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 17 มกราคม 2562
6406 ลย 79102/36 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 17 มกราคม 2562
6405 ลย77202/27 การชำระเงินสมทบประจำปี 2562 และรายงานค่าจ้างประจำปี 2562 17 มกราคม 2562
6404 ลย77202/26 แจ้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 17 มกราคม 2562
6403 ลย77202/25 แจ้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 17 มกราคม 2562
6402 ลย 0032.003/181 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 17 มกราคม 2562
6401 ลย52004/137 การตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อปท. 17 มกราคม 2562
6400 ลย71202/37 แจ้งลงนามในสัญญา 16 มกราคม 2562
6399 ลย72501.2/29 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำหรับโรงเรียนเทศบาล ตำบลธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งวดที่ 1) 16 มกราคม 2562
6398 ลย 78101/17 ส่งข้อมูลแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำแบบมาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น 16 มกราคม 2562
6397 ลย52001/135 ขออนุมัติถอนเงินสะสมและเงินสมทบ 16 มกราคม 2562
6396 ลย 0032.001.3/166 ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรหัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 16 มกราคม 2562
6395 ลย 78101/16 ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 16 มกราคม 2562
6394 ลย52001/132 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 16 มกราคม 2562
6393 ลย 79102/33 ส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 16 มกราคม 2562
6392 ลย52003/131 ขอเชิญร่วมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ 16 มกราคม 2562
6391 ลย52003/130 ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากการเคาะ เจียร ตัดเหล็ก และซ่อมรถ 16 มกราคม 2562
6390 ลย52003/129 ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากการเคาะ เจียร ตัดเหล็ก และซ่อมรถ 16 มกราคม 2562
6389 ลย 0032.001.3/159 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 มกราคม 2562
6388 ลย 0032.001.3/158 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 มกราคม 2562
6387 ลย 0032.001.3/157 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 มกราคม 2562
6386 ลย 0032.001.3/156 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 มกราคม 2562
6385 ลย 0032.001.3/155 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 มกราคม 2562
6384 ลย 0032.001.3/154 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 มกราคม 2562
6383 มท 5308.4/ลย/3 แบบตอบรับ เข้าร่วมการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีฯ 15 มกราคม 2562
6382 มท 5308.4/ลย/2 ตอบรับประชุุม เว้าจา พาข้าวงาย เดือนมกราคม 2562 15 มกราคม 2562
6381 ลย52001/128 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 มกราคม 2562
6380 ลย52004/127 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 15 มกราคม 2562
6379 ลย52003/126 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม 15 มกราคม 2562
6378 ลย52002/125 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 มกราคม 2562
6377 ลย52001/124 ส่งเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 15 มกราคม 2562
6376 ลย52004/123 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง การก่อสร้างอาคารข้างธนาคารกรุงเทพ 15 มกราคม 2562
6375 ลย52001/122 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ปัญหาอาชยากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV system) พ.ศ. 2562 ( เพิ่มเติม ) 15 มกราคม 2562
6374 ลย52001/121 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ปัญหาอาชยากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV system) พ.ศ. 2562 ( เพิ่มเติม ) 15 มกราคม 2562
6373 ลย 76701/40 รายงานควบคุมภายใน ข้อ 6 ประจำปี 2561 14 มกราคม 2562
6372 ลย 78101/15 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ยูโรแทรค จำกัด 15 มกราคม 2562
6371 ลย71201/33 การขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 15 มกราคม 2562
6370 ลย52006/118 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 มกราคม 2562
6369 ลย75401/11 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล 14 มกราคม 2562
6368 ลย71202/32 แจ้งลงนามในสัญญา 14 มกราคม 2562
6367 ลย77202/18 ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 14 มกราคม 2562
6366 ลย77202/17 ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 14 มกราคม 2562
6365 ลย77202/16 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 14 มกราคม 2562
6364 ลย 75001/10 ส่งรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนร่วมเป็นคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 14 มกราคม 2562
6363 ลย 0032.003/144 ขอเบิกค่าใช้จ่ายผู้ป่วย พอ.สว.และญาติ 14 มกราคม 2562
6362 ลย52001/109 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 14 มกราคม 2562
6361 ลย52001/108 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 14 มกราคม 2562
6360 ลย52001/107 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 14 มกราคม 2562
6359 ลย52001/106 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 14 มกราคม 2562
6358 ลย52001/103 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 14 มกราคม 2562
6357 ลย52001/102 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 14 มกราคม 2562
6356 ลย 78101/14 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ2 14 มกราคม 2562
6355 ลย 52809/27 ขอส่งแบบรายงานแหล่งข้อมูลน้ำในความรับผิดชอบของเทศบาลหนองหิน 14 มกราคม 2562
6354 ลย52001/101 การรับโอนพนักงานเทศบาล 14 มกราคม 2562
6353 ลย52001/100 พนักงานเทศบาลขอโอน 14 มกราคม 2562
6352 ลย52004/98 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ปรับปรุงผิวจราจร ถนนฟากเลย ซอย 6 14 มกราคม 2562
6351 ลย52003/97 ขอส่งระเบียบชมรมถนนอาหารสะอาด รสชาติแซ่บก๋อ เทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2562
6350 ลย52001/94 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 มกราคม 2562
6349 ลย52001/93 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 มกราคม 2562
6348 ลย52001/92 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 มกราคม 2562
6347 ลย 0618/0 ประกาศคณะกรรมการการแพทฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 11 มกราคม 2562
6346 ลย 0032.015/126 ส่่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 11 มกราคม 2562
6345 ลย 0032.015/125 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะบุคคลภายนอก และค่าสมนาคุณวิทยากร 11 มกราคม 2562
6344 ลย 0032.007/123 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม 11 มกราคม 2562
6343 ลย 0032.015/121 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 11 มกราคม 2562
6342 ลย52002/89 จัดส่งข้อมูลรายได้-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มกราคม 2562
6341 ลย 0618/95 ขอทำความยกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มกราคม 2562
6340 ลย 0618/94 ขอทำความยกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มกราคม 2562
6339 ลย 0618/93 ขอทำความยกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มกราคม 2562
6338 ลย71202/26 แจ้งให้ลงนามในสัญญา 11 มกราคม 2562
6337 ลย52004/86 การกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 11 มกราคม 2562
6336 ลย52004/85 เชิญมาต่อรองราคา 11 มกราคม 2562
6335 ลย52004/84 เชิญมาต่อรองคา 11 มกราคม 2562
6334 ลย52004/83 เชิญมาต่อรองคา 11 มกราคม 2562
6333 ลย52004/82 เชิญมาต่อรองคา 11 มกราคม 2562
6332 ลย52004/81 เชิญมาต่อรองคา 11 มกราคม 2562
6331 ลย71202/23 แจ้งลงนามในสัญญา 10 มกราคม 2562
6330 ลย 0032.001.3/119 รายงานผลการขายพัสดุ 10 มกราคม 2562
6329 ลย52004/79 รายงานการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 62 10 มกราคม 2562
6328 ลย71202/22 แจ้งลงนามในสัญญา 10 มกราคม 2562
6327 ลย79401/12 รายงานการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 10 มกราคม 2562
6326 ลย52002/73 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 10 มกราคม 2562
6325 ลย52002/72 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 10 มกราคม 2562
6324 ลย77202/13 แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนใหม่ 10 มกราคม 2562
6323 ลย52002/69 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 9 มกราคม 2562
6322 ลย 76702/19 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 9 มกราคม 2562
6321 ลย 72501.1/23 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 9 มกราคม 2562
6320 ลย 76702/18 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 9 มกราคม 2562
6319 ลย52002/65 การตรวจสอบข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 9 มกราคม 2562
6318 ลย 75001/9 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 มกราคม 2562
6317 ลย52004/63 ขอความอนุเคราะห์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง บริเวณหนองเขียว ถนนเจริญรัฐ 9 มกราคม 2562
6316 ลย 76703/17 ขอแจ้งค่าไฟฟ้า บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 9 มกราคม 2562
6315 ลย71202/20 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มกราคม 2562
6314 ลย71202/19 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มกราคม 2562
6313 ลย52002/61 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 8 มกราคม 2562
6312 ลย 78101/13 ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 8 มกราคม 2562
6311 ลย 78101/12 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มกราคม 2562
6310 ลย52001/60 ขออายัดบัญชีเงินฝากประจำ 8 มกราคม 2562
6309 ลย52001/59 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 มกราคม 2562
6308 ลย52001/58 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 8 มกราคม 2562
6307 ลย52002/56 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 8 มกราคม 2562
6306 ลย52003/55 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 8 มกราคม 2562
6305 ลย52003/54 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 8 มกราคม 2562
6304 ลย52003/53 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 8 มกราคม 2562
6303 ลย52001/52 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 8 มกราคม 2562
6302 ลย52004/49 ขอความอนุเคราะห์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ถนนฟากเลย ซอย 7 8 มกราคม 2562
6301 ลย52001/47 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 8 มกราคม 2562
6300 ลย52001/46 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 8 มกราคม 2562
6299 ลย52003/44 เลี้ยงไก่ส่งเสียงดังและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 8 มกราคม 2562
6298 ลย52003/43 เลี้ยงไก่ส่งเสียงดังและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 8 มกราคม 2562
6297 ลย52001/40 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 7 มกราคม 2562
6296 ลย 75001/4 ส่งรายงานผลการเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ 7 มกราคม 2562
6295 ลย 73201/7 รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 7 มกราคม 2562
6294 ลย 76701/12 การขอความช่วยเหลือน้ำเพื่อการเกษตร 7 มกราคม 2562
6293 ลย 78101/11 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 7 มกราคม 2562
6292 ลย52001/38 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 7 มกราคม 2562
6291 ลย52001/37 ขอความอนุเคราะห์เป็นพิธีกร การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเ๙อร์ 7 มกราคม 2562
6290 ลย52001/36 ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสิน 7 มกราคม 2562
6289 ลย52001/35 ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสิน 7 มกราคม 2562
6288 ลย 78101/10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ. 2562 7 มกราคม 2562
6287 ลย 78101/9 รายงานการรับโอนเงินตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 7 มกราคม 2562
6286 ลย 72501.1/10 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 7 มกราคม 2562
6285 ลย 78101/8 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 7 มกราคม 2562
6284 ลย 0032.007/46 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2562 7 มกราคม 2562
6283 ลย 0032.001.2/45 แจ้งการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2561 และ 2562 7 มกราคม 2562
6282 ลย 79301/10 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 7 มกราคม 2562
6281 ลย 79301/9 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 7 มกราคม 2562
6280 ลย 78101/7 หนังสือรับรองเงินเดือน 7 มกราคม 2562
6279 ลย52001/31 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 มกราคม 2562
6278 ลย 0032.001.3/38 ขอเชิญประชุม 4 มกราคม 2562
6277 ลย 76701/7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 4 มกราคม 2562
6276 ลย71202/15 แจ้งลงนามในสัญญา 4 มกราคม 2562
6275 ลย71202/14 แจ้งลงนามในสัญญา 4 มกราคม 2562
6274 ลย 0032.001.3/36 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 4 มกราคม 2562
6273 ลย77202/6 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) เดือน มกราคม 2562 4 มกราคม 2562
6272 กษ0919.4/1 ขอแจ้งยกเลิกการบันทึกรายการในระบบ GFMIS 3 มกราคม 2562
6271 ลย52001/27 การชำระเงินสมทบทุนเงินทดแทนประจำปี 2561 4 มกราคม 2562
6270 ลย52001/26 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 4 มกราคม 2562
6269 ลย52001/25 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 4 มกราคม 2562
6268 ลย52001/24 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 4 มกราคม 2562
6267 ลย52001/22 การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ 4 มกราคม 2562
6266 ลย 0032.015/31 ส่่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด (วัสดุสมุนไพร) 3 มกราคม 2562
6265 ลย 0032.015/29 ส่่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด (วัสดุงานบ้านงานครัว) 3 มกราคม 2562
6264 ลย 0032.015/28 ส่่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด (วัสดุสำนักงาน) 3 มกราคม 2562
6263 ลย 0032.015/27 ส่่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด (วัสดุสมุนไพร) 3 มกราคม 2562
6262 ลย74702/1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 3 มกราคม 2562
6261 ลย 78101/6 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 3 มกราคม 2562
6260 ลย 78101/5 แจ้งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแรงต่ำ 3 มกราคม 2562
6259 ลย 76703/5 แจ้งให้ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านนาแปนเหนือ หมู่ที่ 14 3 มกราคม 2562
6258 ลย52003/16 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/2562 3 มกราคม 2562
6257 ลย52003/15 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/2562 3 มกราคม 2562
6256 ลย 0032.007/22 แจ้งการชำระค่าตรวจวิเคราะห์ 3 มกราคม 2562
6255 ลย 76702/4 ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 3 มกราคม 2562
6254 ลย72501.3/6 ขอความอนุเคราะห์ทำการทดสอบวัสดุ 3 มกราคม 2562
6253 ลย 75001/3 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 3 มกราคม 2562
6252 ลย 78101/4 หนังสือรับรองผลงาน กนกนุช เมืองเลย 3 มกราคม 2562
6251 ลย 78101/3 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 มกราคม 2562
6250 ลย52006/14 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 3 มกราคม 2562
6249 ลย 0032.001.3/19 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 3 มกราคม 2562
6248 ลย52006/13 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 3 มกราคม 2562
6247 ลย77202/2 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 3 มกราคม 2562
6246 ลย77202/1 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 3 มกราคม 2562
6245 ลย 79102/4 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 3 มกราคม 2562
6244 ลย 78101/2 ตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 3 มกราคม 2562
6243 ลย 0023.3/4 การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 มกราคม 2562
6242 ลย 79102/3 ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน (ฉบับแก้ไข) 2 มกราคม 2562
6241 ลย 79102/2 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 2 มกราคม 2562
6240 ลย52004/10 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างร้านแทรกเตอร์เลย 2 มกราคม 2562
6239 ลย52001/9 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 2 มกราคม 2562
6238 ลย 76701/3 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 2 มกราคม 2562
6237 ลย 75001/2 ส่งรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนร่วมเป็นคระกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2 มกราคม 2562
6236 ลย 0023.3/3 ขอความอนุเคราะห่ใช้ห้องประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อน การจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 2 มกราคม 2562
6235 ลย 76701/2 ขอความอนุเคราะห์แจ้งการเสียชึวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 2 มกราคม 2562
6234 ลย 78101/1 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 2 มกราคม 2562
6233 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/7 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมฯ 2 มกราคม 2562
6232 ลย 0023.3/1 การจัดเก็บข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 มกราคม 2562
6231 ลย52001/7 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2 มกราคม 2562
6230 ลย52002/3633 แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 28 ธันวาคม 2561
6229 ลย52001/3631 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลปีใหม่ พศ 2562 28 ธันวาคม 2561
6228 ลย52001/3630 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พศ 2562 28 ธันวาคม 2561
6227 ลย52001/3629 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 28 ธันวาคม 2561
6226 ลย 0032.001.3/5512 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน 28 ธันวาคม 2561
6225 ลย 0032.001.3/5511 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน 28 ธันวาคม 2561
6224 ลย 0032.001.3/5510 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน 28 ธันวาคม 2561
6223 ลย 0032.001.3/5509 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน 28 ธันวาคม 2561
6222 ลย52004/3626 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ คสล.ถนนเจริญรัฐ ซอย 1 28 ธันวาคม 2561
6221 ลย52004/3624 การติดตามผลการตรวจสอประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 28 ธันวาคม 2561
6220 ลย 76702/851 โอนเงินตกเบิก ครูผู้ดุเเลเด็ก 28 ธันวาคม 2561
6219 ลย52001/3623 ขอถอนอายัดสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 108 28 ธันวาคม 2561
6218 ลย52001/3622 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 ธันวาคม 2561
6217 ลย 76702/850 โอนเงินตกเบิก ครูผู้ดุเเลเด็ก 28 ธันวาคม 2561
6216 ลย 76702/849 โอนเงินค่าจ้างเหมา 28 ธันวาคม 2561
6215 ลย 76702/848 โอนเงินค่าจ้างเหมา 28 ธันวาคม 2561
6214 ลย 72501.1/750 การติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 28 ธันวาคม 2561
6213 ลย 0032.015/5503 ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาฯ 28 ธันวาคม 2561
6212 ลย52004/3617 ขอคความอนุเคราะห์ยืมธรรมมาส 28 ธันวาคม 2561
6211 ลย 76701/847 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2562 28 ธันวาคม 2561
6210 ลย 78101/721 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 28 ธันวาคม 2561
6209 ลย 78101/720 รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็ยพนักงานจ้าง 28 ธันวาคม 2561
6208 ลย 78101/719 รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็ยพนักงานจ้าง 28 ธันวาคม 2561
6207 ลย 76701/846 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม 2561
6206 ลย 76701/845 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม 2561
6205 ลย 76701/844 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 28 ธันวาคม 2561
6204 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5480 ขอสนับสนุนบุคลากรในการออกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว 28 ธันวาคม 2561
6203 ลย52003/3613 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 27 ธันวาคม 2561
6202 ลย52001/3612 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 27 ธันวาคม 2561
6201 ลย52004/3611 ขอส่งมอบพื้นที่คืน 27 ธันวาคม 2561
6200 ลย 72501.1/747 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 27 ธันวาคม 2561
6199 ลย 0032.007/5479 ขอสนับสนุนบุคลกากร 27 ธันวาคม 2561
6198 ลย 72501.1/746 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายวัชระ สั้นจันดา) 27 ธันวาคม 2561
6197 ลย 72501.1/745 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายเกียรติศักดิ์ กองตรี) 27 ธันวาคม 2561
6196 ลย 72501.1/744 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายวิมล ทำทิพย์) 27 ธันวาคม 2561
6195 ลย 0032.015/5478 ต่่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 27 ธันวาคม 2561
6194 ลย 78101/718 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 ธันวาคม 2561
6193 ลย 79301/572 ขอส่งสำเนาสัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน 26 ธันวาคม 2561
6192 ลย 79301/571 ขอส่งสำเนาสัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน 26 ธันวาคม 2561
6191 ลย 72501.1/742 ขออนุญาตปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(ต้นเฟื่องฟ้า)บริเวณเกาะกลางถนน 26 ธันวาคม 2561
6190 ลย52003/3606 ขอเชิญร่วมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ 26 ธันวาคม 2561
6189 ลย 0032.001.3/5473 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 26 ธันวาคม 2561
6188 ลย77202/772 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 26 ธันวาคม 2561
6187 ลย52003/3601 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ 25 ธันวาคม 2561
6186 ลย52003/3600 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งกานเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 25 ธันวาคม 2561
6185 ลย52003/3599 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 25 ธันวาคม 2561
6184 ลย52001/3598 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 25 ธันวาคม 2561
6183 ลย 76701/839 การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 25 ธันวาคม 2561
6182 ลย 76703/838 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบวัสดุ 25 ธันวาคม 2561
6181 ลย 75001/444 ส่งรายงานผลการเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ 25 ธันวาคม 2561
6180 ลย 76703/831 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการราคาก่อสร้างสะพาน คสล. 25 ธันวาคม 2561
6179 ลย 78101/717 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 ธันวาคม 2561
6178 ลย 78101/716 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561 25 ธันวาคม 2561
6177 ลย52001/3595 รายงานการจ้างพนักงานจ้าง 25 ธันวาคม 2561
6176 ลย52001/3594 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 25 ธันวาคม 2561
6175 ลย52001/3593 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 25 ธันวาคม 2561
6174 ลย 0032.001.3/5460 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 25 ธันวาคม 2561
6173 ลย 78101/715 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 ธันวาคม 2561
6172 ลย 78101/714 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 25 ธันวาคม 2561
6171 ลย52005/3587 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 ธันวาคม 2561
6170 ลย52005/3585 การรับโอนข้าราชการครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 24 ธันวาคม 2561
6169 ลย52002/3583 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 24 ธันวาคม 2561
6168 ลย 78101/713 ลงนามในบัตรประจำตัวสมาชิกอปพร. 24 ธันวาคม 2561
6167 ลย 0032.001.3/5451 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 24 ธันวาคม 2561
6166 ลย72501.3/740 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 24 ธันวาคม 2561
6165 ลย72501.3/739 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 24 ธันวาคม 2561
6164 ลย 0032.001.3/5450 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 24 ธันวาคม 2561
6163 ลย 0032.001.3/5447 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 24 ธันวาคม 2561
6162 ลย52005/3582 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย ในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 24 ธันวาคม 2561
6161 ลย52005/3581 การจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 24 ธันวาคม 2561
6160 ลย 78101/712 หนังสือรับรองเงินเดือน 24 ธันวาคม 2561
6159 ลย52004/3580 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด ถนนเลย-นาด้วง 24 ธันวาคม 2561
6158 ลย 78101/711 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1/2561 24 ธันวาคม 2561
6157 ลย 0032.001.3/5445 ปลดประกาศประกวดราคา 24 ธันวาคม 2561
6156 ลย72501.3/735 ส่งใบอนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ 3 24 ธันวาคม 2561
6155 ลย 0032.001.3/5444 ลงประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา 24 ธันวาคม 2561
6154 ลย52003/3577 ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไก่ 24 ธันวาคม 2561
6153 ลย52003/3576 ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากโรงขนมจีน 24 ธันวาคม 2561
6152 ลย52003/3567 ขอรับการาสนับสนุนวิทยากร 21 ธันวาคม 2561
6151 ลย52001/3566 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 ธันวาคม 2561
6150 ลย52004/3564 ขอหนังสือรับรองทางสาธารณะประโยชน์ 21 ธันวาคม 2561
6149 ลย 79301/563 ส่งประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ด(e-bidding) 21 ธันวาคม 2561
6148 ลย 79301/562 ส่งประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ด(e-bidding) 21 ธันวาคม 2561
6147 ลย 78101/710 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 21 ธันวาคม 2561
6146 ลย 78101/709 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 21 ธันวาคม 2561
6145 ลย72501.3/727 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 ธันวาคม 2561
6144 ลย 78101/708 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ ) 21 ธันวาคม 2561
6143 ลย 79102/590 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
6142 ลย 79102/589 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน สมาชิกสภาฯ และสวัสดิการพนักงาน 21 ธันวาคม 2561
6141 ลย 79102/588 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
6140 ลย 78101/707 ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่(10 ลบ.ม./ซม.) 20 ธันวาคม 2561
6139 ลย 78101/706 รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ธันวาคม 2561
6138 ลย 78101/705 รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ธันวาคม 2561
6137 ลย 75001/443 การเตรียมการรับรองสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๑/๖๒ 20 ธันวาคม 2561
6136 ลย52004/3550 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ คสล.ซอยน้ำสร้างหลวง 20 ธันวาคม 2561
6135 ลย 0034/830 ส่งใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 20 ธันวาคม 2561
6134 ลย 76701/824 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2561
6133 ลย 76701/823 หนังสือรับรองเงินเดือน นายอนันตชัย คำเเพงเเก้ว 20 ธันวาคม 2561
6132 ลย77202/758 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 81-8606เลย 20 ธันวาคม 2561
6131 ลย 78101/704 ขอเชิญประชุม 20 ธันวาคม 2561
6130 ลย 78101/703 ขอเชิญประชุม 20 ธันวาคม 2561
6129 ลย52004/3549 ตรวจรับพัสดุโครงการบริหารจัดการขยะโคกช้างไห้ 20 ธันวาคม 2561
6128 ลย52004/3548 ตรวจรับพัสดุโครงการบริหารจัดการขยะโคกช้างไห้ 20 ธันวาคม 2561
6127 ลย52004/3547 ตรวจรับพัสดุโครงการบริหารจัดการขยะโคกช้างไห้ 20 ธันวาคม 2561
6126 ลย 76701/820 ส่งตัวผู้คุมประพฤติ 20 ธันวาคม 2561
6125 ลย 0032.007/5405 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 20 ธันวาคม 2561
6124 ลย52006/3546 การจัดทำประชาพิจารณ์ 20 ธันวาคม 2561
6123 ลย 0032.007/5400 รายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคเรื้อน 20 ธันวาคม 2561
6122 ลย 76701/819 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสำรวย ยงเพ็ชร 20 ธันวาคม 2561
6121 ลย52004/3545 ส่งราคากลางโครงการก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 19 ธันวาคม 2561
6120 ลย 0032.001.3/5391 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 19 ธันวาคม 2561
6119 ลย52003/3540 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนร้านสีลม 19 ธันวาคม 2561
6118 ลย52004/3539 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 19 ธันวาคม 2561
6117 ลย52003/3538 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนร้านสีลม 19 ธันวาคม 2561
6116 ลย52003/3537 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนร้าน 90 BAR 19 ธันวาคม 2561
6115 ลย52003/3536 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนร้าน 90 BAR 19 ธันวาคม 2561
6114 ลย75401/289 รายงานการรับโอน 17 ธันวาคม 2561
6113 ลย 0618/2555 เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลภูกระดึง สมัยที่ 3/2561 ประจำปี 2561 19 ธันวาคม 2561
6112 ลย52003/3532 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2561
6111 ลย52003/3531 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2561
6110 ลย52001/3530 ส่งรายชื่อเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับชุมชน/หมู่บ้าน 19 ธันวาคม 2561
6109 ลย52001/3529 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 ธันวาคม 2561
6108 ลย52001/3528 ส่งสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล 19 ธันวาคม 2561
6107 ลย52001/3527 ขออายัดและถอนอายัดสลากออมสินพิเศษ 19 ธันวาคม 2561
6106 ลย 79301/561 เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินการเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ 19 ธันวาคม 2561
6105 ลย 78101/702 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 19 ธันวาคม 2561
6104 ลย 78101/701 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 19 ธันวาคม 2561
6103 ลย77202/757 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 19 ธันวาคม 2561
6102 ลย 78101/700 หนังสือรับรองเงินเดือน 19 ธันวาคม 2561
6101 ลย 78101/699 หนังสือรับรองเงินเดือน 19 ธันวาคม 2561
6100 ลย52001/3524 ขอเข้าพบและนำเสนอผลงานวิจัยจากโครงการ Smart City 19 ธันวาคม 2561
6099 ลย 79301/559 แจ้งลงนามในสัญญา 19 ธันวาคม 2561
6098 ลย 78101/698 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 18 ธันวาคม 2561
6097 ลย 76702/817 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 18 ธันวาคม 2561
6096 ลย 79301/558 ขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์เพื่อนำไว้ประจำศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ 18 ธันวาคม 2561
6095 ลย52002/3522 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 18 ธันวาคม 2561
6094 ลย 78101/697 หนังสือรับรองเงินเดือน 18 ธันวาคม 2561
6093 ลย52003/3518 ขอบคุณ 18 ธันวาคม 2561
6092 ลย52001/3517 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 18 ธันวาคม 2561
6091 ลย52001/3516 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 18 ธันวาคม 2561
6090 ลย 78101/696 ขอความอนุเคราะห์นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 18 ธันวาคม 2561
6089 ลย 76703/816 การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) 18 ธันวาคม 2561
6088 ลย72501.3/715 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 18 ธันวาคม 2561
6087 ลย52002/3515 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 18 ธันวาคม 2561
6086 ลย52003/3513 ขอความร่วมมือการจอดรถจักรยานยนต์ 17 ธันวาคม 2561
6085 ลย 72501.1/713 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจัดระเบียบอำนวยความสะดวกจราจร 17 ธันวาคม 2561
6084 ลย52004/3511 ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีจันทร์ 17 ธันวาคม 2561
6083 ลย 78101/695 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 17 ธันวาคม 2561
6082 ลย 78101/694 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ1 17 ธันวาคม 2561
6081 ลย 78101/693 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 17 ธันวาคม 2561
6080 ลย 78101/692 ขอรับเงินสนัสนุนส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 61 17 ธันวาคม 2561
6079 ลย 0032.015/5364 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (เบิกแทนกัน) 17 ธันวาคม 2561
6078 ลย 78101/691 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 17 ธันวาคม 2561
6077 ลย 78101/690 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และสารสนเทศทางการศึกษา ครั้งที่ 2 17 ธันวาคม 2561
6076 ลย 78101/689 การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17 ธันวาคม 2561
6075 ลย 0032.007/5362 ขอรับการสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ 17 ธันวาคม 2561
6074 ลย 0032.015/5359 สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2562 รอบ 3 เดือน 17 ธันวาคม 2561
6073 ลย 79102/580 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 17 ธันวาคม 2561
6072 ลย 76701/814 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร 17 ธันวาคม 2561
6071 ลย 79301/555 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17 ธันวาคม 2561
6070 ลย 79301/554 ส่งประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ด(e-bidding) 17 ธันวาคม 2561
6069 ลย 79301/553 ส่งประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ด(e-bidding) 17 ธันวาคม 2561
6068 ลย 79102/579 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 17 ธันวาคม 2561
6067 ลย52003/3507 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 17 ธันวาคม 2561
6066 ลย52003/3506 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 17 ธันวาคม 2561
6065 ลย52003/3505 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 17 ธันวาคม 2561
6064 ลย52003/3504 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 17 ธันวาคม 2561
6063 ลย52003/3503 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 17 ธันวาคม 2561
6062 ลย52003/3501 ขอขอบคุณ 17 ธันวาคม 2561
6061 ลย52003/3500 ขอความอนุเคราะห์เครื่องลากเลน(ลอกท่อ) 17 ธันวาคม 2561
6060 ลย52001/3493 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 ธันวาคม 2561
6059 ลย 74001//417 ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำพร้อมพลขับ 14 ธันวาคม 2561
6058 ลย52002/3492 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 14 ธันวาคม 2561
6057 ลย52002/3491 เร่งรัดและสงวนสิทธิเรียกค่าปรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำสร้างหลวง 14 ธันวาคม 2561
6056 ลย52002/3489 ส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล3ศรีสว่าง 14 ธันวาคม 2561
6055 ลย52001/3485 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 14 ธันวาคม 2561
6054 ลย72501.2/711 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ(โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ศพด.บ้านสงเปือย) 14 ธันวาคม 2561
6053 ลย72501.2/710 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ(โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ศพด.วัดพระธาตุ) 14 ธันวาคม 2561
6052 ลย 78101/688 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 14 ธันวาคม 2561
6051 ลย 0032.001.2/5338 แจ้งการโอนเงิน 14 ธันวาคม 2561
6050 ลย 0032.001.2/5337 ส่งใบเสร็จ 14 ธันวาคม 2561
6049 ลย 76701/812 ขอความอนุเคราะห์ยืมรถบรรทุกหกล้อ 14 ธันวาคม 2561
6048 ลย 0032.001.2/5336 ส่งใบเสร็จ 14 ธันวาคม 2561
6047 ลย 76701/811 ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ 14 ธันวาคม 2561
6046 ลย 0032.001.2/5335 ส่งใบเสร็จ 14 ธันวาคม 2561
6045 ลย 76701/810 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนนม 14 ธันวาคม 2561
6044 ลย 0618/2526 การขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 14 ธันวาคม 2561
6043 ลย 79102/573 ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน (ฉบับแก้ไข) 14 ธันวาคม 2561
6042 ลย52006/3482 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 ธันวาคม 2561
6041 ลย 0032.003/5331 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จ-พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 13 ธันวาคม 2561
6040 ลย 0032.007/5327 ขอเชิญวิทยากร 13 ธันวาคม 2561
6039 ลย 0032.007/5326 ขอเชิญวิทยากร 13 ธันวาคม 2561
6038 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5325 ขอความร่วมมือให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ พขร 13 ธันวาคม 2561
6037 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5324 ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากร 13 ธันวาคม 2561
6036 ลย 0032.007/5323 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานบ่อบำบัดกำจัดสิ่งปฏิกูล 13 ธันวาคม 2561
6035 ลย 0618/2508 การขอรับการสนับสุนงบประมาณ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 13 ธันวาคม 2561
6034 ลย52001/3479 ข้าราชการทหารขอโอนไปรับราชการ 13 ธันวาคม 2561
6033 ลย52001/3478 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าสังเกตการณ์หาตำแหน่งงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 13 ธันวาคม 2561
6032 ลย52001/3477 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 13 ธันวาคม 2561
6031 ลย52001/3476 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าสังเกตการณ์หาตำแหน่งงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 13 ธันวาคม 2561
6030 ลย52004/3475 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 13 ธันวาคม 2561
6029 ลย52001/3474 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ รุ่นที่ 5" 13 ธันวาคม 2561
6028 ลย52004/3473 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสด โครงการปรับปรุงถนนร่วมใจ ซอย 8 13 ธันวาคม 2561
6027 ลย52004/3472 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงถนนร่วมใจ ซอย 8 13 ธันวาคม 2561
6026 ลย 72501.1/707 ส่งตัวบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม(นางอภิชญา วรรณชัย) 13 ธันวาคม 2561
6025 ลย52004/3471 ขอเผยแพร่ผลสรุปรายงานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น รูปแบบระบบการบริหารจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยระบบฝังกลบ 13 ธันวาคม 2561
6024 ลย52004/3470 ขอเผยแพร่ผลสรุปรายงานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น รูปแบบระบบการบริหารจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยระบบฝังกลบ 13 ธันวาคม 2561
6023 ลย 0034/811 การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2562 13 ธันวาคม 2561
6022 ลย52004/3468 ขอเผยแพร่ผลสรุปรายงานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น รูปแบบระบบการบริหารจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยระบบฝังกลบ 13 ธันวาคม 2561
6021 ลย52002/3467 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 13 ธันวาคม 2561
6020 ลย52002/3461 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 13 ธันวาคม 2561
6019 ลย52002/3460 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 13 ธันวาคม 2561
6018 ลย52002/3459 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 13 ธันวาคม 2561
6017 ลย52002/3458 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 13 ธันวาคม 2561
6016 ลย52001/3454 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
6015 ลย52001/3453 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 12 ธันวาคม 2561
6014 ลย52002/3452 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 12 ธันวาคม 2561
6013 ลย52002/3451 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 ธันวาคม 2561
6012 ลย 0032.003/5298 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พอ.สว. 12 ธันวาคม 2561
6011 ลย77202/743 ขอส่งสำเนาแก้ไขงบทรัพย์สิน/กระดาษทำการประกอบงบทรัพย์สิน/บัญชีตรวจนับครุภัณฑ์ อบต.หนองผือ วันที่ 30 กันยายน 2561 12 ธันวาคม 2561
6010 ลย 78101/686 ขอยอด Statement 12 ธันวาคม 2561
6009 ลย 78101/685 รายงานการดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 12 ธันวาคม 2561
6008 ลย 76702/807 ใบรับรองเงินเดือน ของ นางกัณหา แสนตา 12 ธันวาคม 2561
6007 ลย52001/3448 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 12 ธันวาคม 2561
6006 ลย52004/3446 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการ คสล.ซอยศรีจันทร์ 12 ธันวาคม 2561
6005 ลย52001/3445 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 12 ธันวาคม 2561
6004 ลย52001/3439 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 12 ธันวาคม 2561
6003 ลย52001/3438 ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเลยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก (สว.) 12 ธันวาคม 2561
6002 ลย52006/3436 เชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการระบบระบายน้ำหลัก 11 ธันวาคม 2561
6001 ลย52001/3434 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 ธันวาคม 2561
6000 ลย 78101/684 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562 11 ธันวาคม 2561
5999 ลย 76702/805 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 11 ธันวาคม 2561
5998 ลย 0032.001.2/5270 ขอโอนเปลี่นแปลงเจ้าของ 11 ธันวาคม 2561
5997 ลย52002/3433 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 11 ธันวาคม 2561
5996 ลย52002/3431 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 11 ธันวาคม 2561
5995 ลย 78101/683 ขอส่งแบบรายงานข้อมูลหอกระจ่ายข่าว 11 ธันวาคม 2561
5994 ลย 0032.001.3/5262 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 7 ธันวาคม 2561
5993 ลย 0034/799 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีงบ 62 7 ธันวาคม 2561
5992 ลย52004/3426 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินการปรบปรุงระบบประปาภายในบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย 7 ธันวาคม 2561
5991 ลย52001/3425 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 7 ธันวาคม 2561
5990 ลย52003/3424 ขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 7 ธันวาคม 2561
5989 ลย52001/3423 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 7 ธันวาคม 2561
5988 ลย52001/3422 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 ธันวาคม 2561
5987 ลย52001/3420 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมฯ 7 ธันวาคม 2561
5986 ลย 76701/802 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 7 ธันวาคม 2561
5985 ลย 75001/435 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 7 ธันวาคม 2561
5984 ลย 0032.007/5259 รายงานผู้ป่วยโรคเรื้อน 7 ธันวาคม 2561
5983 ลย 0618/2486 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง สมัยวิสามัญ สมัยยที่ 2/2561 ประจำปี พ.ศ.2561 7 ธันวาคม 2561
5982 ลย77202/725 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่ ประจำปี 2562 7 ธันวาคม 2561
5981 ลย 74801/716 แจ้งการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 7 ธันวาคม 2561
5980 ลย 79301/535 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7 ธันวาคม 2561
5979 ลย 79301/534 ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ 7 ธันวาคม 2561
5978 ลย 79301/532 ส่งประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ 7 ธันวาคม 2561
5977 ลย 79102/569 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 7 ธันวาคม 2561
5976 ลย52001/3418 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 7 ธันวาคม 2561
5975 ลย52001/3417 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2561
5974 ลย52001/3416 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2561
5973 ลย52001/3415 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2561
5972 ลย52001/3414 การรับโอนพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2561
5971 ลย52001/3413 การรับโอนพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2561
5970 ลย 76701/801 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561
5969 ลย52001/3412 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 6 ธันวาคม 2561
5968 ลย52001/3411 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 6 ธันวาคม 2561
5967 ลย52001/3410 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 6 ธันวาคม 2561
5966 ลย 76701/800 ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 6 ธันวาคม 2561
5965 ลย52001/3406 ขอความอนุเคราะห์สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายเครือข่าย Internet 6 ธันวาคม 2561
5964 ลย 78101/682 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 6 ธันวาคม 2561
5963 ลย 78101/681 หนังสือรับรองเงินเดือน 6 ธันวาคม 2561
5962 ลย 78101/680 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 6 ธันวาคม 2561
5961 ลย 78101/679 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 6 ธันวาคม 2561
5960 ลย 78101/678 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 6 ธันวาคม 2561
5959 ลย 78101/677 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 6 ธันวาคม 2561
5958 ลย 78101/676 ส่งงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 6 ธันวาคม 2561
5957 ลย 78101/675 ส่งแบบคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 6 ธันวาคม 2561
5956 ลย 78101/674 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 6 ธันวาคม 2561
5955 ลย 78101/673 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมุ่ที่ 4 6 ธันวาคม 2561
5954 ลย 78101/672 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 6 ธันวาคม 2561
5953 ลย 0032.001.3/5244 ขอให้นำเครื่องไปสาธิตครั้งที่ 2 6 ธันวาคม 2561
5952 ลย 0032.001.3/5243 ขอให้นำเครื่องไปสาธิตครั้งที่ 2 6 ธันวาคม 2561
5951 ลย52003/3395 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 6 ธันวาคม 2561
5950 ลย52001/3391 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดเลย 6 ธันวาคม 2561
5949 ลย52002/3390 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 6 ธันวาคม 2561
5948 ลย52001/3389 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 6 ธันวาคม 2561
5947 ลย52006/3387 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 6 ธันวาคม 2561
5946 ลย 79301/529 รายงานผลข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างตั้งแต่ห้าล้านขึ้นไป 6 ธันวาคม 2561
5945 ลย52006/3386 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 6 ธันวาคม 2561
5944 ลย 0032.001.3/5233 ขอเชิญประชุม 4 ธันวาคม 2561
5943 ลย52003/3381 รับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 4 ธันวาคม 2561
5942 ลย52001/3380 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 4 ธันวาคม 2561
5941 ลย52001/3379 แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล 4 ธันวาคม 2561
5940 ลย52001/3378 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 ธันวาคม 2561
5939 ลย 0032.001.3/5232 ลงประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา 4 ธันวาคม 2561
5938 ลย52002/3374 ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 7 4 ธันวาคม 2561
5937 ลย52002/3373 ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 7 4 ธันวาคม 2561
5936 ลย52001/3371 รายงานการจ้างพนักงานจ้าง 4 ธันวาคม 2561
5935 ลย52003/3367 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 4 ธันวาคม 2561
5934 ลย 0032.003/5229 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 4 ธันวาคม 2561
5933 ลย 0032.015/5228 ขอส่งหลักฐานคืนเงินยืมงบพัฒนาจังหวัด 4 ธันวาคม 2561
5932 ลย 0032.015/5227 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และค่าห้องประชุม 4 ธันวาคม 2561
5931 ลย 0032.015/5226 ส่งรายช่ือผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง (รุ่นที่1) 4 ธันวาคม 2561
5930 ลย 0032.015/5225 ส่งหนังสือเกณฑ์เข้ารักษาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยในแบบบูรณาการด้วยการแพทย์แผนไทยฯ 4 ธันวาคม 2561
5929 ลย52003/3360 แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการปีงบประมาณ 2561 4 ธันวาคม 2561
5928 ลย74702/504 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2561 4 ธันวาคม 2561
5927 ลย77202/718 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 4 ธันวาคม 2561
5926 ลย52005/3358 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 4 ธันวาคม 2561
5925 ลย77202/717 ขอ Statement เงินฝากธนาคาร 4 ธันวาคม 2561
5924 ลย52003/3357 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 4 ธันวาคม 2561
5923 ลย52003/3356 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/2562 4 ธันวาคม 2561
5922 ลย52003/3355 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/2562 4 ธันวาคม 2561
5921 ลย52003/3354 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/2562 4 ธันวาคม 2561
5920 ลย 79301/525 รายงานผลการปฎิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 4 ธันวาคม 2561
5919 ลย 76701/790 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561
5918 ลย 0034/787 แจ้งการจัดสรรเงินโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4 ธันวาคม 2561
5917 ลย 0034/786 แจ้งการจัดสรรเงินโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4 ธันวาคม 2561
5916 ลย 78101/671 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 4 ธันวาคม 2561
5915 ลย52004/3351 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนศรีวิชัย 4 ธันวาคม 2561
5914 ลย52003/3350 ขออนุญาตติดป้ายบนสะพานลอย 3 ธันวาคม 2561
5913 ลย52004/3349 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในบริเวณสำนักงาน 3 ธันวาคม 2561
5912 ลย 0032.001.2/5223 แจ้งการโอนเงิน 3 ธันวาคม 2561
5911 ลย 0032.001.2/5222 แจ้งการโอนเงิน 3 ธันวาคม 2561
5910 ลย 0032.001.3/5221 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 3 ธันวาคม 2561
5909 ลย 78101/670 เร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย จังหวัดเลยสะอาด 3 ธันวาคม 2561
5908 ลย 0032.001.3/5220 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 3 ธันวาคม 2561
5907 ลย 0032.001.3/5219 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 3 ธันวาคม 2561
5906 ลย 76701/789 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม 2561
5905 ลย 76701/788 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม 2561
5904 ลย52001/3348 ขอความอนุเคราะห์นักโทษชั้นเยี่ยม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษ ฯ 3 ธันวาคม 2561
5903 ลย52001/3347 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 3 ธันวาคม 2561
5902 ลย 72501.1/699 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 3 ธันวาคม 2561
5901 ลย 78101/669 ส่งหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการโอนเงินรายได้จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล 3 ธันวาคม 2561
5900 ลย 78101/668 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลคนพิการที่มีความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 3 ธันวาคม 2561
5899 ลย 78101/667 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลคนพิการที่มีความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 3 ธันวาคม 2561
5898 ลย 78101/666 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 3 ธันวาคม 2561
5897 ลย74702/502 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านยาง - บ้านวังขาม) 3 ธันวาคม 2561
5896 ลย 76701/787 ขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ กองทุนธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 30 พฤศจิกายน 2561
5895 ลย 72501.1/698 ส่งตัวพนักงานเทศบาล 3 ธันวาคม 2561
5894 ลย52001/3344 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 ธันวาคม 2561
5893 ลย 78101/665 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม 30 พฤศจิกายน 2561
5892 ลย 76701/786 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 30 พฤศจิกายน 2561
5891 52001.8/3341 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 พฤศจิกายน 2561
5890 ลย52006/3340 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 30 พฤศจิกายน 2561
5889 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5205 ขอแจ้งรายชื่อผู้ดูแลระบบข้อมูลจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข 30 พฤศจิกายน 2561
5888 ลย52606/599 ส่งแบบรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 พฤศจิกายน 2561
5887 ลย52001/3338 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ 30 พฤศจิกายน 2561
5886 ลย52005/3337 การรับโอนพนักงานครูเทศบาล 30 พฤศจิกายน 2561
5885 ลย 0032.003/5200 ขอรถพยาบาลฉุกเฉิน ซ้อมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 30 พฤศจิกายน 2561
5884 ลย52001/3333 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 30 พฤศจิกายน 2561
5883 ลย52001/3332 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 30 พฤศจิกายน 2561
5882 ลย 75001/427 ส่งสำเนาภาพถ่ายผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง 30 พฤศจิกายน 2561
5881 ลย 75001/426 ส่งสำเนาภาพถ่ายผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง 30 พฤศจิกายน 2561
5880 ลย 76702/784 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 30 พฤศจิกายน 2561
5879 ลย 72501.1/696 ขออนุมัติเดินทางไปราชการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ 30 พฤศจิกายน 2561
5878 ลย 78101/664 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 30 พฤศจิกายน 2561
5877 ลย52002/3327 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 30 พฤศจิกายน 2561
5876 ลย52002/3321 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 30 พฤศจิกายน 2561
5875 ลย52002/3320 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 30 พฤศจิกายน 2561
5874 ลย52002/3319 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 30 พฤศจิกายน 2561
5873 ลย52002/3318 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 30 พฤศจิกายน 2561
5872 ลย52001/3317 ขอรับการสนับสนุนบุคคลและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา 29 พฤศจิกายน 2561
5871 ลย 0032.003/5186 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนารูปแบบและระบบจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม 29 พฤศจิกายน 2561
5870 ลย52001/3314 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราขการประเภทอื่นมารับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล(นางอารียา นามเภา) 29 พฤศจิกายน 2561
5869 ลย52001/3313 ข้าราชการขอโอน 29 พฤศจิกายน 2561
5868 ลย 0032.001.2/5178 ส่งใบเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2561
5867 ลย 0032.001.2/5177 ส่งใบเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2561
5866 ลย 0032.001.2/5175 แจ้งการโอนเงิน 29 พฤศจิกายน 2561
5865 ลย52002/3311 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 29 พฤศจิกายน 2561
5864 ลย52003/3310 ขอเชิญร่วมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ 29 พฤศจิกายน 2561
5863 ลย52001/3303 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 29 พฤศจิกายน 2561
5862 ลย 78101/663 แจ้งผู้ใช้น้ประปา 29 พฤศจิกายน 2561
5861 ลย 78101/662 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 29 พฤศจิกายน 2561
5860 ลย 78101/661 ขอส่งแบบ(ดร.02 ส่วนที่ 1)ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 29 พฤศจิกายน 2561
5859 ลย 76703/778 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 พฤศจิกายน 2561
5858 ลย 79102/555 รายงานการจัดทำงบการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561
5857 ลย 79102/554 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 28 พฤศจิกายน 2561
5856 ลย 79102/553 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 28 พฤศจิกายน 2561
5855 ลย 79102/552 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 28 พฤศจิกายน 2561
5854 ลย 79102/551 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 28 พฤศจิกายน 2561
5853 ลย 79102/550 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 28 พฤศจิกายน 2561
5852 ลย 78101/660 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล 28 พฤศจิกายน 2561
5851 ลย 78101/659 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 28 พฤศจิกายน 2561
5850 ลย 0032.001.3/5157 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 28 พฤศจิกายน 2561
5849 ลย 76701/777 พนักงานจ้างขอลาออก 28 พฤศจิกายน 2561
5848 ลย 0032.001.3/5149 รายงานการประเมินราคาพัสดุชำรุด 27 พฤศจิกายน 2561
5847 ลย 0032.007/5148 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 27 พฤศจิกายน 2561
5846 ลย 0034/768 การแต่งตั้งผู้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 27 พฤศจิกายน 2561
5845 ลย 0034/767 แต่งตั้งครูโรงเรียนวัดสันติวนารามวิทยา 27 พฤศจิกายน 2561
5844 ลย 0034/766 แต่งตั้งครูโรงเรียนวัดศรีภเรือ 27 พฤศจิกายน 2561
5843 ลย 0034/765 แต่งตั้งครูโรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 27 พฤศจิกายน 2561
5842 ลย 0034/764 การรับรองสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) 27 พฤศจิกายน 2561
5841 ลย52001/3295 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 พฤศจิกายน 2561
5840 ลย52006/3294 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานและกรรมการชุมชน 27 พฤศจิกายน 2561
5839 ลย52001/3293 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 27 พฤศจิกายน 2561
5838 52001.8/3292 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 27 พฤศจิกายน 2561
5837 ลย52002/3290 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนพิพัฒนมงคลตั้งแต่ทางแยกถนนมลิวรรณ ถึงสี่แยกถนนสถลเชียงคาน (ร้านปืนอะดุง) 27 พฤศจิกายน 2561
5836 ลย52002/3284 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนพิพัฒนมงคลตั้งแต่ทางแยกถนนมลิวรรณ ถึงสี่แยกถนนสถลเชียงคาน (ร้านปืนอะดุง) 27 พฤศจิกายน 2561
5835 ลย52002/3283 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนพิพัฒนมงคลตั้งแต่ทางแยกถนนมลิวรรณ ถึงสี่แยกถนนสถลเชียงคาน (ร้านปืนอะดุง) 27 พฤศจิกายน 2561
5834 ลย52002/3282 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนพิพัฒนมงคลตั้งแต่ทางแยกถนนมลิวรรณ ถึงสี่แยกถนนสถลเชียงคาน (ร้านปืนอะดุง) 27 พฤศจิกายน 2561
5833 ลย52002/3281 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนพิพัฒนมงคลตั้งแต่ทางแยกถนนมลิวรรณ ถึงสี่แยกถนนสถลเชียงคาน (ร้านปืนอะดุง) 27 พฤศจิกายน 2561
5832 ลย 76702/774 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีฐาน 27 พฤศจิกายน 2561
5831 ลย 76702/773 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 27 พฤศจิกายน 2561
5830 ลย 76702/772 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 27 พฤศจิกายน 2561
5829 ลย 78101/658 ขอความบุคคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับของตำแหน่งประเภทวิชาการ จากระดับปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 27 พฤศจิกายน 2561
5828 ลย 76701/771 ร่วมต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 26 พฤศจิกายน 2561
5827 ลย 79301/513 ส่งประกาศประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ 27 พฤศจิกายน 2561
5826 ลย 79301/512 ส่งประกาศประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ 27 พฤศจิกายน 2561
5825 ลย 72501.1/682 ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 27 พฤศจิกายน 2561
5824 ลย 72501.1/681 ขอความร่วมมืองดทิ้งขยะบริเวณริมฝั่งแม่นำ้เลย 27 พฤศจิกายน 2561
5823 ลย 78101/657 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ พ.ศ. 2561 27 พฤศจิกายน 2561
5822 ลย 78101/656 รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ 2561 27 พฤศจิกายน 2561
5821 ลย 72501.1/680 ขอเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น(ชิก ซาวเออร์ รุ่น พี 320) 27 พฤศจิกายน 2561
5820 ลย 72501.1/679 ขอเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น(ชิก ซาวเออร์ รุ่น พี 320) 27 พฤศจิกายน 2561
5819 ลย 0032.001.1/5142 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(27พ.ย.61) 27 พฤศจิกายน 2561
5818 ลย 78101/655 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน 27 พฤศจิกายน 2561
5817 ลย 0032.015/5141 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (งวดที่ 1) 27 พฤศจิกายน 2561
5816 ลย 0032.015/5140 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนเพื่อจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด 27 พฤศจิกายน 2561
5815 ลย 78101/654 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 27 พฤศจิกายน 2561
5814 ลย52004/3266 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 27 พฤศจิกายน 2561
5813 ลย52005/3261 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒ 26 พฤศจิกายน 2561
5812 ลย 0032.006/5133 ส่งตัวแพทย์ฝึกเพิ่มพูนทักษะปี2561 26 พฤศจิกายน 2561
5811 ลย 76703/770 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 26 พฤศจิกายน 2561
5810 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5130 ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม 26 พฤศจิกายน 2561
5809 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5129 ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม 26 พฤศจิกายน 2561
5808 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5128 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย ยิ้มสวย เสียงใส 26 พฤศจิกายน 2561
5807 ลย 76702/769 หนังสือรับรองเงินเดือน นางนลิน พลเยี่ยม 26 พฤศจิกายน 2561
5806 ลย 0032.001.2/5126 แจ่งการโอนเงิน 26 พฤศจิกายน 2561
5805 ลย 0032.001.2/5125 แจ้งการโอนเงิน 26 พฤศจิกายน 2561
5804 ลย 0032.001.2/5124 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 26 พฤศจิกายน 2561
5803 ลย 0032.001.2/5123 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 26 พฤศจิกายน 2561
5802 ลย 0032.001.2/5122 ส่งคีนหลักประกันสัญญา 26 พฤศจิกายน 2561
5801 ลย 78101/653 ขอส่งรายชื่อกลุ่มอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 26 พฤศจิกายน 2561
5800 ลย 78101/652 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 พฤศจิกายน 2561
5799 ลย 78101/651 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561
5798 ลย 76701/768 หนังสือรับรองเงินเดือน นางจริญญา วิมลอักษร 26 พฤศจิกายน 2561
5797 ลย 79102/544 รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 26 พฤศจิกายน 2561
5796 ลย 79102/543 รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 26 พฤศจิกายน 2561
5795 ลย 79102/542 รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 26 พฤศจิกายน 2561
5794 ลย52002/3260 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 26 พฤศจิกายน 2561
5793 ลย52002/3259 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 พฤศจิกายน 2561
5792 ลย 78101/650 ขอยืมตัวข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคลทั่วไป 26 พฤศจิกายน 2561
5791 ลย 78101/649 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 26 พฤศจิกายน 2561
5790 ลย 78101/648 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 26 พฤศจิกายน 2561
5789 ลย52003/3258 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 พฤศจิกายน 2561
5788 ลย52003/3255 ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไก่ 26 พฤศจิกายน 2561
5787 ลย52003/3254 ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไก่ 26 พฤศจิกายน 2561
5786 ลย77202/705 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 26 พฤศจิกายน 2561
5785 ลย 75001/420 ส่งใบสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม อุ่นไอรัก “Bike Un Ai RAk” 23 พฤศจิกายน 2561
5784 ลย 0032.001.3/5108 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 23 พฤศจิกายน 2561
5783 ลย 0032.001.3/5107 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 23 พฤศจิกายน 2561
5782 ลย 0032.001.3/5106 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 23 พฤศจิกายน 2561
5781 ลย 0032.001.3/5105 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 23 พฤศจิกายน 2561
5780 ลย52001/3253 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 23 พฤศจิกายน 2561
5779 ลย52004/3250 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ ฝั่งตะวันตกช่วงที่ 3 23 พฤศจิกายน 2561
5778 ลย 76701/765 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน 2561
5777 ลย 76701/764 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน 2561
5776 ลย 76701/763 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน 2561
5775 ลย52004/3249 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบท่อเมนประปาและมิตเตอร์น้ำออกจากแนวการก่อสร้าง 23 พฤศจิกายน 2561
5774 ลย 0032.001.1/5101 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ วันที่ 27 พย.61 เวลา 08.30 น. 23 พฤศจิกายน 2561
5773 ลย52001/3248 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 พฤศจิกายน 2561
5772 ลย52001/3247 ขอถอนอายัดบัญชีเงินฝากประจำ 23 พฤศจิกายน 2561
5771 ลย 76702/762 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาววันจันทร์ เต็มลา 23 พฤศจิกายน 2561
5770 ลย 79102/539 แจ้งรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 23 พฤศจิกายน 2561
5769 ลย 76701/761 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 23 พฤศจิกายน 2561
5768 ลย 76702/760 หนังสือรับรองเงินเดือน นายธวัชชัย บาบุญ 23 พฤศจิกายน 2561
5767 ลย 0032.015/5099 ส่งหลักฐานประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 23 พฤศจิกายน 2561
5766 ลย77202/704 แจ้งลงนามในสัญญาใบสั่งซื้อ DLTV 23 พฤศจิกายน 2561
5765 ลย 78101/647 ส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ช่างโยธาเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคาร 23 พฤศจิกายน 2561
5764 ลย52002/3241 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 23 พฤศจิกายน 2561
5763 ลย52002/3234 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 23 พฤศจิกายน 2561
5762 ลย52002/3233 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 23 พฤศจิกายน 2561
5761 ลย 78101/646 ขอส่งข้อมูลผู้ประสมปัญหาทางสังคมประจำปี 2562 23 พฤศจิกายน 2561
5760 ลย52002/3232 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 23 พฤศจิกายน 2561
5759 ลย 0023.5/575 เบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินกัน) 23 พฤศจิกายน 2561
5758 ลย 78101/645 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 23 พฤศจิกายน 2561
5757 ลย52001/3231 ให้โอนข้าราชการ 23 พฤศจิกายน 2561
5756 ลย 0032.015/5095 ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นระดับเขต 23 พฤศจิกายน 2561
5755 ลย 0032.015/5094 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นตัวแทนคัดเลือก จนท.พผท.ดีเด่น 23 พฤศจิกายน 2561
5754 ลย 76702/759 รายงานใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 23 พฤศจิกายน 2561
5753 ลย 0032.001.3/5091 ขอสน้บสนุนจนท.ร่วมพิจารณาผลอุทธรณ์ 22 พฤศจิกายน 2561
5752 ลย52004/3227 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 22 พฤศจิกายน 2561
5751 ลย52002/3226 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 พฤศจิกายน 2561
5750 ลย 0032.001.2/5086 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5749 ลย 0032.001.2/5085 สงใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5748 ลย 0032.001.2/5084 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5747 ลย 0032.001.2/5083 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5746 ลย 0032.001.2/5082 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5745 ลย 0032.001.2/5081 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5744 ลย 0032.001.2/5080 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5743 ลย 0032.001.2/5079 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5742 ลย 0032.001.2/5078 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5741 ลย 0032.001.2/5077 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5740 ลย 0032.001.2/5076 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5739 ลย 0032.001.2/5075 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 พฤศจิกายน 2561
5738 ลย 76702/757 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 22 พฤศจิกายน 2561
5737 ลย 76701/756 รายงานผลการดำเนินงานกองทุน/ธนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด พ.ศ. 2561 22 พฤศจิกายน 2561
5736 ลย52002/3222 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 22 พฤศจิกายน 2561
5735 ลย52006/3221 การจดทะเบียนพาณิชย์ 22 พฤศจิกายน 2561
5734 ลย52002/3220 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 22 พฤศจิกายน 2561
5733 ลย52002/3219 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 22 พฤศจิกายน 2561
5732 ลย52001/3217 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนครุภัณฑ์ดับเพลิงสำหรับใช้ในราชการ 22 พฤศจิกายน 2561
5731 ลย 0032.001.3/5067 ขอสน้บสนุนจนท.ร่วมพิจารณาผลอุทธรณ์ 21 พฤศจิกายน 2561
5730 ลย 0032.001.3/5066 ขอให้นำเครื่องไปสาธิต 21 พฤศจิกายน 2561
5729 ลย 0032.001.3/5065 ขอให้นำเครื่องไปสาธิต 21 พฤศจิกายน 2561
5728 ลย 0032.001.3/5064 ขอให้นำเครื่องไปสาธิต 21 พฤศจิกายน 2561
5727 ลย 0032.001.3/5063 ขอให้นำเครื่องไปสาธิต 21 พฤศจิกายน 2561
5726 ลย52003/3213 รับรองการมีสิทธิรับการรักษาพยาบาล 21 พฤศจิกายน 2561
5725 ลย52001/3210 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 พฤศจิกายน 2561
5724 ลย52001/3209 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินบัญชีสถานธนานุบาล 21 พฤศจิกายน 2561
5723 ลย52003/3207 ขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฏพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ 21 พฤศจิกายน 2561
5722 ลย52003/3206 ขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฏพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ 21 พฤศจิกายน 2561
5721 ลย52003/3205 ขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฏพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ 21 พฤศจิกายน 2561
5720 ลย52003/3202 ขอความอนุเคราะห์เก็บขนกระทงและทำความสะอาด บริเวณลำน้ำกุดป่อง 21 พฤศจิกายน 2561
5719 ลย52004/3201 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตลำน้ำสาธารณะประโยชน์ 21 พฤศจิกายน 2561
5718 ลย52004/3199 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด 21 พฤศจิกายน 2561
5717 ลย52004/3197 ขอความอนุเคราะห์ย้ายตู้ควบคุมและเสาสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกถนนเลย - เชียงคาน ตัดถนนมะขามหวาน 21 พฤศจิกายน 2561
5716 ลย52004/3196 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 21 พฤศจิกายน 2561
5715 ลย52001/3195 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 21 พฤศจิกายน 2561
5714 ลย52002/3194 จัดส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 20 พฤศจิกายน 2561
5713 ลย 0032.010/5049 อนุเคราะห์บุคลากรเพื่อประเมินปริมาณงาน 20 พฤศจิกายน 2561
5712 ลย52001/3193 ขออนุญาตใช้สถานที่แสดงหมอลำในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 20 พฤศจิกายน 2561
5711 ลย 0032.003/5047 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 20 พฤศจิกายน 2561
5710 ลย 0032.003/5046 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 20 พฤศจิกายน 2561
5709 ลย 0032.003/5045 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 20 พฤศจิกายน 2561
5708 ลย 76701/754 ขอข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 018332199343 20 พฤศจิกายน 2561
5707 ลย 78101/644 หนังสือรับรองของผู้บริหาร 20 พฤศจิกายน 2561
5706 ลย 78101/643 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561
5705 ลย 78101/642 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561
5704 ลย 78101/641 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561
5703 ลย 78101/640 แจ้งการเก็บภาษีป้าย 20 พฤศจิกายน 2561
5702 ลย 78101/639 แจ้งการเก็บภาษีป้าย 20 พฤศจิกายน 2561
5701 ลย 0032.001.3/5042 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 20 พฤศจิกายน 2561
5700 ลย77901/681 ขอเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น (ซิก ซาวเออร์ รุ่น พี 320) 20 พฤศจิกายน 2561
5699 ลย 0032.003/5040 การขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 20 พฤศจิกายน 2561
5698 ลย77202/701 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบิกหักผลักส่งเงินค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอน) 20 พฤศจิกายน 2561
5697 ลย 78101/638 แจ้งการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20 พฤศจิกายน 2561
5696 ลย 78101/637 แจ้งการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20 พฤศจิกายน 2561
5695 ลย 78101/636 แจ้งการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20 พฤศจิกายน 2561
5694 ลย 76702/753 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 20 พฤศจิกายน 2561
5693 ลย 0034/757 แต่งตั้งผู้จัดการโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 20 พฤศจิกายน 2561
5692 ลย52001/3186 ขออนุมัติถอนเงินสะสมและเงินสมทบ 19 พฤศจิกายน 2561
5691 ลย 79301/495 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระยาลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 19 พฤศจิกายน 2561
5690 ลย.72704//344 ขออนุมัติดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณและโอนงบประมาณแผนงานกองการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 19 พฤศจิกายน 2561
5689 ลย 76701/752 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 19 พฤศจิกายน 2561
5688 ลย52001/3178 ข้าราชการขอโอน 19 พฤศจิกายน 2561
5687 ลย 0034/752 ตรวจสอบข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับนิตยภัต 19 พฤศจิกายน 2561
5686 ลย52004/3177 ขอความร่วมมือตรวจสอบแนวเขตทางสาธาณประโยชน์ 19 พฤศจิกายน 2561
5685 ลย52004/3176 ขอความอนุเคราะห์วิเคราะห์คุณภาพน้ำ 19 พฤศจิกายน 2561
5684 ลย 78101/635 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562 19 พฤศจิกายน 2561
5683 ลย 78101/634 รายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯข้อ6 19 พฤศจิกายน 2561
5682 ลย 78101/633 รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 19 พฤศจิกายน 2561
5681 ลย52002/3172 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2561 16 พฤศจิกายน 2561
5680 ลย52002/3171 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2561 16 พฤศจิกายน 2561
5679 ลย 76701/750 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 16 พฤศจิกายน 2561
5678 ลย52001/3170 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 16 พฤศจิกายน 2561
5677 ลย 0023.2/565 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 16 พฤศจิกายน 2561
5676 ลย52001/3169 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5675 ลย52001/3168 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5674 ลย52001/3167 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5673 ลย52001/3166 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5672 ลย52001/3165 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5671 ลย52001/3164 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5670 ลย52001/3163 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5669 ลย52002/3162 รายงานผลการจำหน่ายสูญพัสดุที่ชำรุด ประจำปี 2557 และ 2558 16 พฤศจิกายน 2561
5668 ลย 0023.3/563 จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 16 พฤศจิกายน 2561
5667 ลย 76704/749 ขอความอนุเคราะห์ยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 16 พฤศจิกายน 2561
5666 ลย 76704/748 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 พฤศจิกายน 2561
5665 ลย 76701/747 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ 16 พฤศจิกายน 2561
5664 ลย 76701/746 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 16 พฤศจิกายน 2561
5663 ลย52001/3161 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 16 พฤศจิกายน 2561
5662 ลย 78101/632 ขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบลช่วยราชการ 16 พฤศจิกายน 2561
5661 ลย 78101/631 การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 พฤศจิกายน 2561
5660 ลย52006/3149 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 พฤศจิกายน 2561
5659 ลย 79102/526 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 15 พฤศจิกายน 2561
5658 ลย 79102/525 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
5657 ลย 79102/524 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
5656 ลย 74001//412 การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนกรอบยุทธศาตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อบต.แก่งศรีภูมิ 13 พฤศจิกายน 2561
5655 ลย52005/3146 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2561 15 พฤศจิกายน 2561
5654 ลย52003/3145 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายเงิน 15 พฤศจิกายน 2561
5653 ลย 78101/630 แจ้งการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 15 พฤศจิกายน 2561
5652 ลย 78101/629 แจ้งการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 15 พฤศจิกายน 2561
5651 ลย52004/3144 ตอบข้อร้องเรียน 15 พฤศจิกายน 2561
5650 ลย 78101/628 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 15 พฤศจิกายน 2561
5649 ลย52003/3143 เร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 15 พฤศจิกายน 2561
5648 ลย 0032.007/5010 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคLeptospirosis 15 พฤศจิกายน 2561
5647 ลย 0032.007/5009 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 15 พฤศจิกายน 2561
5646 ลย 78101/627 โอน ย้าย และส่งตัวพนักงานส่วนตำบล 15 พฤศจิกายน 2561
5645 ลย52003/3142 แจ้งเหตุรำคาญ 15 พฤศจิกายน 2561
5644 ลย52003/3141 นายต่อพงษ์ เพ็ชรศรีกุล 15 พฤศจิกายน 2561
5643 ลย52003/3140 ได้รับความเดือดร้อนจากแมวจรจัด 15 พฤศจิกายน 2561
5642 ลย52003/3139 น.ส.ปวันรัตน์ วงศ์ปาณะวัฒน์ 15 พฤศจิกายน 2561
5641 ลย 78101/626 หนังสือรับรองบุคคล 15 พฤศจิกายน 2561
5640 ลย 78101/625 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย 15 พฤศจิกายน 2561
5639 ลย52004/3138 รถบรรทุกมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลักลอบเททิ้งมูลฝอยนอกพื้นที่กำจัดมูลฝอย 15 พฤศจิกายน 2561
5638 ลย 0032.001.3/5008 ขอความเห็นชอบจำหน่ายพัสดุชำรุด 15 พฤศจิกายน 2561
5637 ลย 0032.007/5007 ขอส่งรายชื่อผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ 14 พฤศจิกายน 2561
5636 ลย52003/3137 การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ 14 พฤศจิกายน 2561
5635 ลย52001/3136 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินบัญชีสถานธนานุบาล 14 พฤศจิกายน 2561
5634 ลย52006/3135 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 14 พฤศจิกายน 2561
5633 ลย52001/3134 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินบัญชีสถานธนานุบาล 14 พฤศจิกายน 2561
5632 ลย52006/3133 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 14 พฤศจิกายน 2561
5631 ลย52006/3132 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 14 พฤศจิกายน 2561
5630 ลย 0032.007/4998 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 14 พฤศจิกายน 2561
5629 ลย52001/3130 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 พฤศจิกายน 2561
5628 ลย 0032.001.3/4992 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านด็อกเตอร์อาร์ต) 14 พฤศจิกายน 2561
5627 ลย52002/3129 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 14 พฤศจิกายน 2561
5626 ลย 79102/522 ขอสั่งชื้อแบบพิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561
5625 ลย 78101/624 ขอส่งข้อมูลผู้ประสมปัญหาทางสังคมที่ต้องการรับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 14 พฤศจิกายน 2561
5624 ลย 78101/623 ขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ 14 พฤศจิกายน 2561
5623 ลย 78101/622 ข้อมูลเงินเดือน/รายได้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย 14 พฤศจิกายน 2561
5622 ลย 78101/621 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 14 พฤศจิกายน 2561
5621 ลย 0032.001.3/4989 รายงานผลสอบหาข้อเท็จจริง 14 พฤศจิกายน 2561
5620 ลย 79102/521 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1เดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 14 พฤศจิกายน 2561
5619 ลย52002/3125 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 14 พฤศจิกายน 2561
5618 ลย 0032.001.1/4986 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(15พ.ย.61) 14 พฤศจิกายน 2561
5617 ลย52002/3124 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 14 พฤศจิกายน 2561
5616 ลย52002/3123 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 14 พฤศจิกายน 2561
5615 ลย52002/3122 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 14 พฤศจิกายน 2561
5614 ลย 0032.003/4982 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 14 พฤศจิกายน 2561
5613 ลย52002/3118 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 14 พฤศจิกายน 2561
5612 ลย 0032.001.3/4981 ปิดประกาศสัญญาซื้อขาย 13 พฤศจิกายน 2561
5611 ลย 0032.001.3/4980 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 13 พฤศจิกายน 2561
5610 ลย 0032.001.3/4977 การตรวจรับพัสดุ 13 พฤศจิกายน 2561
5609 ลย 76703/741 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนวเขตที่ดินห้วยรังไข่ หมู่ที่ 1 13 พฤศจิกายน 2561
5608 ลย 0032.001.3/4976 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 13 พฤศจิกายน 2561
5607 ลย 76701/740 การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ของ อปท. 13 พฤศจิกายน 2561
5606 ลย52004/3114 เชิญคณะกรรมการตรวจรับงานการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย 13 พฤศจิกายน 2561
5605 ลย 0032.001.3/4975 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 พฤศจิกายน 2561
5604 ลย 78101/620 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 13 พฤศจิกายน 2561
5603 ลย 78101/619 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) เพิ่มเติมฉบับที่2 13 พฤศจิกายน 2561
5602 ลย52001/3113 การรับโอนพนักงานเทศบาล 13 พฤศจิกายน 2561
5601 ลย52001/3112 พนักงานเทศบาลขอโอน 13 พฤศจิกายน 2561
5600 ลย 78101/618 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมเครือข่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 13 พฤศจิกายน 2561
5599 ลย52004/3111 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุโครงการปรับปรุงถนนร่วมใจ ซ.8 13 พฤศจิกายน 2561
5598 ลย52006/3110 ขอทราบผลของคดี 13 พฤศจิกายน 2561
5597 ลย77901/666 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 12 พฤศจิกายน 2561
5596 ลย52003/3109 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 12 พฤศจิกายน 2561
5595 ลย 78101/617 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12 พฤศจิกายน 2561
5594 ลย 78101/616 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12 พฤศจิกายน 2561
5593 ลย52001/3106 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 12 พฤศจิกายน 2561
5592 ลย52001/3105 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 12 พฤศจิกายน 2561
5591 ลย52001/3104 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน 12 พฤศจิกายน 2561
5590 ลย 0032.001.3/4968 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงฯ 12 พฤศจิกายน 2561
5589 ลย 0008/286 ส่งสรุปบัญชีแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัดเลย 12 พฤศจิกายน 2561
5588 ลย77901/637 ขอส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกัน 12 พฤศจิกายน 2561
5587 ลย77901/636 การส่งคืนต้นฉบับหนังสือค้ำประกัน 12 พฤศจิกายน 2561
5586 ลย 78101/615 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 พฤศจิกายน 2561
5585 ลย 78101/614 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 พฤศจิกายน 2561
5584 ลย 78101/613 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 พฤศจิกายน 2561
5583 ลย 78101/612 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 พฤศจิกายน 2561
5582 ลย 78101/611 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 พฤศจิกายน 2561
5581 ลย 78101/610 การสำรวจข้อมูลพนักงานจ้างเหมาบริการและลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมีพื้นที่อยู่ในจังหวัด 12 พฤศจิกายน 2561
5580 ลย77901/635 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 12 พฤศจิกายน 2561
5579 ลย52006/3103 รายงานการดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน 12 พฤศจิกายน 2561
5578 ลย 0032.001.3/4956 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 พฤศจิกายน 2561
5577 ลย 0032.001.3/4955 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 9 พฤศจิกายน 2561
5576 ลย 0032.001.1/4952 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานสงเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมฯ 9 พฤศจิกายน 2561
5575 ลย 0032.001.3/4951 ขอให้ลงนามในสัญญา 9 พฤศจิกายน 2561
5574 ลย52001/3100 เปิดบัญชีเงินฝากและรับเครื่องหมาย QR-CODE 9 พฤศจิกายน 2561
5573 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4950 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 9 พฤศจิกายน 2561
5572 ลย 0032.001.3/4948 การตรวจรับพัสดุ 9 พฤศจิกายน 2561
5571 52001.8/3099 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 พฤศจิกายน 2561
5570 ลย 0023.3/556 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) 9 พฤศจิกายน 2561
5569 ลย52005/3097 ขออนุญาตจุดพลุในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 9 พฤศจิกายน 2561
5568 ลย 0023.2/555 สำรวจข้อมูลงบประมาณในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 9 พฤศจิกายน 2561
5567 ลย52005/3096 ขออนุญาตจุดพลุในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 9 พฤศจิกายน 2561
5566 ลย 76703/735 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 พฤศจิกายน 2561
5565 ลย 76703/734 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 9 พฤศจิกายน 2561
5564 ลย 75001/411 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 พฤศจิกายน 2561
5563 ลย77202/692 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 8 9 พฤศจิกายน 2561
5562 ลย77202/691 ส่งรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 9 พฤศจิกายน 2561
5561 ลย 78101/609 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 9 พฤศจิกายน 2561
5560 ลย 78101/608 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 9 พฤศจิกายน 2561
5559 ลย 78101/607 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 9 พฤศจิกายน 2561
5558 ลย 78101/606 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 9 พฤศจิกายน 2561
5557 ลย 78101/605 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 9 พฤศจิกายน 2561
5556 ลย 0032.001.3/4933 ปิดประกาศสัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
5555 ลย 0032.001.3/4932 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
5554 ลย 0032.001.3/4931 ปิดประกาศสัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
5553 ลย 0032.001.3/4930 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
5552 ลย71202/641 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 9 พฤศจิกายน 2561
5551 ลย71202/640 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 9 พฤศจิกายน 2561
5550 ลย52001/3094 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 9 พฤศจิกายน 2561
5549 ลย52001/3093 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 9 พฤศจิกายน 2561
5548 ลย52005/3092 การขอโอนข้าราชการครู 9 พฤศจิกายน 2561
5547 ลย52005/3091 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้นำทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2561 8 พฤศจิกายน 2561
5546 ลย52005/3090 ขอเรียนเชิญเป็นผู้นำกล่าวคำถวายกระทง 8 พฤศจิกายน 2561
5545 ลย 0032.001.2/4916 ส่งใบเสร็จ 8 พฤศจิกายน 2561
5544 ลย 0032.001.2/4914 ส่งใบเสร็จ 8 พฤศจิกายน 2561
5543 ลย 0032.001.2/4913 ส่งใบเสร็จ 8 พฤศจิกายน 2561
5542 ลย 0032.001.2/4912 ส่งใบเสร็จ 8 พฤศจิกายน 2561
5541 ลย 0032.001.2/4911 ส่งใบเสร็จ 8 พฤศจิกายน 2561
5540 ลย 0032.001.2/4910 ส่งใบเสร็จ 8 พฤศจิกายน 2561
5539 ลย52002/3089 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 8 พฤศจิกายน 2561
5538 ลย52004/3088 การตรวจสอบเขตควบคุมการก่อสร้าง เขต 2 8 พฤศจิกายน 2561
5537 ลย52003/3087 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 8 พฤศจิกายน 2561
5536 ลย 0023.2/548 แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 8 พฤศจิกายน 2561
5535 ลย 76702/732 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 8 พฤศจิกายน 2561
5534 ลย 76702/731 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 8 พฤศจิกายน 2561
5533 ลย 76702/730 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 8 พฤศจิกายน 2561
5532 ลย 76702/729 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 8 พฤศจิกายน 2561
5531 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4904 รายงานการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข 8 พฤศจิกายน 2561
5530 ลย52002/3086 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 8 พฤศจิกายน 2561
5529 ลย 78101/604 เข้าร่วมสังเกตการและแลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการฝึกซ้อมกู้ภัยทางน้ำ 8 พฤศจิกายน 2561
5528 ลย 76701/728 ส่งรายชื่อผู้มีความต้องการเครื่องกันหนาว ประจำปีงบประมาณ 2562 8 พฤศจิกายน 2561
5527 ลย 0023.2/545 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 8 พฤศจิกายน 2561
5526 ลย 78101/603 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนา 8 พฤศจิกายน 2561
5525 ลย52001/3084 ขอความเห็นชอบการต่อสํญญาจ้างพนักงานจ้าง 8 พฤศจิกายน 2561
5524 ลย 78101/602 หนังสือรับรองเงินเดือน 8 พฤศจิกายน 2561
5523 ลย 78101/601 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 8 พฤศจิกายน 2561
5522 ลย 78101/600 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 8 พฤศจิกายน 2561
5521 ลย 78101/599 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 8 พฤศจิกายน 2561
5520 ลย 0032.001.3/4899 ขอส่งหลักประกันสัญญา 7 พฤศจิกายน 2561
5519 ลย 0032.001.3/4898 ขอให้ลงนามในสัญญา 7 พฤศจิกายน 2561
5518 ลย 0032.001.3/4893 ขอส่งหลักประกันสัญญา 7 พฤศจิกายน 2561
5517 ลย 0032.001.3/4892 ขอให้ลงนามในสัญญา 7 พฤศจิกายน 2561
5516 ลย 0032.001.3/4890 ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม 7 พฤศจิกายน 2561
5515 ลย 75001/405 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 7 พฤศจิกายน 2561
5514 ลย52004/3082 ขอรับต้นกล้าพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปลูกเพื่อปรับภูมิทัศน์บ่อขยะโคกช้างไห้ 7 พฤศจิกายน 2561
5513 ลย52001/3076 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 7 พฤศจิกายน 2561
5512 ลย 78101/598 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 7 พฤศจิกายน 2561
5511 ลย 79102/514 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 7 พฤศจิกายน 2561
5510 ลย 79102/513 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 7 พฤศจิกายน 2561
5509 ลย52005/3075 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 6 พฤศจิกายน 2561
5508 ลย52005/3074 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 6 พฤศจิกายน 2561
5507 ลย52005/3073 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 6 พฤศจิกายน 2561
5506 ลย52005/3072 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 6 พฤศจิกายน 2561
5505 ลย52005/3071 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 6 พฤศจิกายน 2561
5504 ลย52001/3070 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 6 พฤศจิกายน 2561
5503 ลย52001/3069 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 6 พฤศจิกายน 2561
5502 ลย52005/3068 ส่งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ในการแข่งขันมหกรรมมทางศิลปกหัตถกรรมวิชาการฯ 6 พฤศจิกายน 2561
5501 ลย52001/3067 การรับโอนข้าราชการ 6 พฤศจิกายน 2561
5500 ลย52001/3065 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ 6 พฤศจิกายน 2561
5499 ลย77201/685 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่สาธารณะ ( ลำรางสาธารณประโยชน์ ) 6 พฤศจิกายน 2561
5498 ลย52001/3063 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 พฤศจิกายน 2561
5497 ลย 75001/404 สำรวจรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 6 พฤศจิกายน 2561
5496 ลย 75001/403 สำรวจรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 6 พฤศจิกายน 2561
5495 ลย 79102/504 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 6 พฤศจิกายน 2561
5494 ลย74702/458 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 6 พฤศจิกายน 2561
5493 ลย71202/628 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 6 พฤศจิกายน 2561
5492 ลย71202/627 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 6 พฤศจิกายน 2561
5491 ลย 0032.001.3/4866 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤศจิกายน 2561
5490 ลย 0032.001.3/4865 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤศจิกายน 2561
5489 ลย 0032.001.3/4864 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤศจิกายน 2561
5488 ลย 0032.001.3/4863 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤศจิกายน 2561
5487 ลย 0032.001.3/4862 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤศจิกายน 2561
5486 ลย 0032.001.3/4861 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤศจิกายน 2561
5485 ลย72501.3/634 ขอส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบ 6 พฤศจิกายน 2561
5484 ลย77202/682 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) 6 พฤศจิกายน 2561
5483 ลย72501.3/633 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 6 พฤศจิกายน 2561
5482 ลย 0032.003/4856 การขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 6 พฤศจิกายน 2561
5481 ลย 79102/497 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 พฤศจิกายน 2561
5480 ลย 0032.010/4855 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5 พฤศจิกายน 2561
5479 ลย 78101/597 การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2560 5 พฤศจิกายน 2561
5478 ลย 78101/596 การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2560 5 พฤศจิกายน 2561
5477 ลย 75001/402 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดเลย 5 พฤศจิกายน 2561
5476 ลย52006/3062 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 5 พฤศจิกายน 2561
5475 ลย52006/3061 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 5 พฤศจิกายน 2561
5474 ลย52006/3060 การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) 5 พฤศจิกายน 2561
5473 ลย52004/3059 ขอข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 5 พฤศจิกายน 2561
5472 ลย 0032.001.3/4837 ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 5 พฤศจิกายน 2561
5471 ลย72501.3/632 ขอให้ทำการทดสอบวัสดุ 5 พฤศจิกายน 2561
5470 ลย 79301/475 รายงานผลการปฎิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 561 5 พฤศจิกายน 2561
5469 ลย71202/624 แจ้งลงนามในสัญญา 5 พฤศจิกายน 2561
5468 ลย71201/623 แจ้งลงนามในสัญญา 5 พฤศจิกายน 2561
5467 ลย52005/3055 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า(GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฯ 5 พฤศจิกายน 2561
5466 ลย 78101/595 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ฝายน้ำล้นห้วยขยาม 5 พฤศจิกายน 2561
5465 ลย 78101/594 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 5 พฤศจิกายน 2561
5464 ลย 78101/593 ขอส่งตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีต ฝากน้ำล้นห้วยขยาม 5 พฤศจิกายน 2561
5463 ลย 78101/592 ส่งงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5 พฤศจิกายน 2561
5462 ลย 78101/591 หนังสือรับรองเงินเดือน นางมลิวัลย์ มาตย์คำ 5 พฤศจิกายน 2561
5461 ลย 0032.001.3/4830 ปิดประกาศสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
5460 ลย 0032.001.3/4829 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
5459 ลย 0032.007/4828 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 5 พฤศจิกายน 2561
5458 ลย52001/3054 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 5 พฤศจิกายน 2561
5457 ลย52001/3053 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 5 พฤศจิกายน 2561
5456 ลย52001/3052 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 5 พฤศจิกายน 2561
5455 ลย52004/3047 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ คสล.ซอยศรีจันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561
5454 ลย52001/3046 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 พฤศจิกายน 2561
5453 ลย52002/3045 ส่งสำเนาหนังสือรับรองยอดเงินฝาก กสท.และเงินกู้ กสท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 2 พฤศจิกายน 2561
5452 ลย 79301/472 ยกเลิกประกาศประกวดราคาาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 พฤศจิกายน 2561
5451 ลย 79301/471 ยกเลิกประกาศประกวดราคาาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 พฤศจิกายน 2561
5450 ลย 79102/494 ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงานกลับสถานศึกษา 2 พฤศจิกายน 2561
5449 ลย 76701/726 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 2 พฤศจิกายน 2561
5448 ลย 78101/589 ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 พฤศจิกายน 2561
5447 ลย 78101/588 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 พฤศจิกายน 2561
5446 ลย52004/3040 ขอทดสอบวัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำสร้างหลวง 2 พฤศจิกายน 2561
5445 ลย52005/3039 รับโอนช้าราชการครู 2 พฤศจิกายน 2561
5444 ลย 0032.001.3/4799 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5443 ลย 0032.001.3/4798 ปิดประกาศสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5442 ลย 0032.001.3/4797 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5441 ลย 0032.001.3/4796 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5440 ลย 76702/723 โอนเงินเข้าบัญชี อบต.ศรีฐาน 1 พฤศจิกายน 2561
5439 ลย52001/3033 ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2561
5438 ลย52001/3032 ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2561
5437 ลย52001/3031 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 พฤศจิกายน 2561
5436 ลย52001/3030 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 พฤศจิกายน 2561
5435 ลย 76702/722 ขอส่งงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 พฤศจิกายน 2561
5434 ลย 76702/721 ขอส่งงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 พฤศจิกายน 2561
5433 ลย 76702/720 ขอส่งงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 พฤศจิกายน 2561
5432 ลย 76702/719 ขอส่งงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 พฤศจิกายน 2561
5431 ลย 0032.001.3/4788 แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5430 ลย 76702/718 ขอส่งงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 พฤศจิกายน 2561
5429 ลย 0032.001.3/4787 แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5428 ลย 0032.001.3/4786 แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5427 ลย52001/3029 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 1 พฤศจิกายน 2561
5426 ลย 78101/587 การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2560 1 พฤศจิกายน 2561
5425 ลย 78101/586 รายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. 1 พฤศจิกายน 2561
5424 ลย 78101/585 หนังสือรับรองเงินเดือน 1 พฤศจิกายน 2561
5423 ลย 78101/584 หนังสือรับรองเงินเดือน 1 พฤศจิกายน 2561
5422 ลย 78101/583 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคุณสมบัตืและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ 1 พฤศจิกายน 2561
5421 ลย 76702/717 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาววันจันทร์ เต็มลา 1 พฤศจิกายน 2561
5420 ลย 79301/462 ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ 1 พฤศจิกายน 2561
5419 ลย 79301/461 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤศจิกายน 2561
5418 ลย 78101/582 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 1 พฤศจิกายน 2561
5417 ลย 76701/716 ขอความเห็นชอบโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 1 พฤศจิกายน 2561
5416 ลย52005/3027 การรับโอนข้าราชการครู 1 พฤศจิกายน 2561
5415 ลย52005/3026 การรับโอนพนักงานครูเทศบาล 1 พฤศจิกายน 2561
5414 ลย52005/3025 การรับโอนพนักงานครูเทศบาล 1 พฤศจิกายน 2561
5413 ลย52005/3024 การรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล 1 พฤศจิกายน 2561
5412 ลย52003/3023 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อมิเตอร์ไฟฟ้าตลาดชุมชนย่อยบ้านหนองผักก้าม 1 พฤศจิกายน 2561
5411 ลย52003/3022 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อมิเตอร์ไฟฟ้าตลาดชุมชนย่อยบ้านหนองผักก้าม 1 พฤศจิกายน 2561
5410 ลย 0032.001.1/4775 ขออนุมัติไปราชกา (นพ.ปรีดา วรหาร)7 พ.ย.61 1 พฤศจิกายน 2561
5409 ลย52004/3021 แบบ ค.7 1 พฤศจิกายน 2561
5408 ลย52004/3020 แบบ ค.15 1 พฤศจิกายน 2561
5407 ลย52001/3019 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 31 ตุลาคม 2561
5406 ลย 78101/581 คำขอกู้เงิน อบจ.เลย 31 ตุลาคม 2561
5405 ลย 78101/580 แผนการดำเนินงาน อบต.โคกใหญ่ ปี 2562 31 ตุลาคม 2561
5404 ลย 78101/579 ขอนำรถพยาบาลฉุกเฉิน ของ อบต.โคกใหญ่ เข้าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 31 ตุลาคม 2561
5403 ลย52001/3016 การโอนพนักงานเทศบาล 31 ตุลาคม 2561
5402 ลย52001/3015 การโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสานงานผู้บริหาร 31 ตุลาคม 2561
5401 ลย52002/3014 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 31 ตุลาคม 2561
5400 ลย 76702/715 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 ตุลาคม 2561
5399 ลย 76702/714 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 ตุลาคม 2561
5398 ลย 0032/4761 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการปี61 (สสอ.หนองหหิน)1กง4573เลย,กษม177เลย,กวว801เลย 31 ตุลาคม 2561
5397 ลย52001/3010 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว 31 ตุลาคม 2561
5396 ลย72501.3/619 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบความแน่นของชั้นทาง 31 ตุลาคม 2561
5395 ลย77202/672 นำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 31 ตุลาคม 2561
5394 ลย77202/671 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 31 ตุลาคม 2561
5393 ลย 0618/2212 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 31 ตุลาคม 2561
5392 ลย52005/3009 ขอให้มารายงานตัวเพื่อรับโอนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 31 ตุลาคม 2561
5391 ลย52005/2999 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนักงานกองการศึกษา) 31 ตุลาคม 2561
5390 ลย52005/2998 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนักงานครูเทศบาล) 31 ตุลาคม 2561
5389 ลย 0032.003/4744 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 31 ตุลาคม 2561
5388 ลย71202/604 ขอส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่1/2562 30 ตุลาคม 2561
5387 ลย77202/666 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ เลขทะเบียน กธข 273 เลย 30 ตุลาคม 2561
5386 ลย77202/665 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ เลขทะเบียน กข 3491 เลย 30 ตุลาคม 2561
5385 ลย52005/2997 การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (SIS) 30 ตุลาคม 2561
5384 ลย52005/2996 การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (SIS) 30 ตุลาคม 2561
5383 ลย52001/2995 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 ตุลาคม 2561
5382 ลย52003/2989 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 2562 30 ตุลาคม 2561
5381 ลย52001/2988 รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักาาพยาบาล 30 ตุลาคม 2561
5380 ลย52001/2987 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 30 ตุลาคม 2561
5379 ลย52001/2986 ให้พนักงานจ้างออกจากราชการ 30 ตุลาคม 2561
5378 ลย52001/2985 พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 30 ตุลาคม 2561
5377 ลย 75001/386 การสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ตุลาคม 2561
5376 ลย 0032.003/4732 ส่งข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จังหวัดเลย 30 ตุลาคม 2561
5375 ลย 0032.003/4730 ส่งข้อมูลความต้องการผลิตผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดเลย 30 ตุลาคม 2561
5374 ลย 0032.007/4728 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 30 ตุลาคม 2561
5373 ลย 0032.007/4727 ขอแจ้งยืนยันรายชื่อผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนที่ได้รับเงินสงเคราะห์ 30 ตุลาคม 2561
5372 ลย 78101/577 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการรับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ตุลาคม 2561
5371 ลย 78101/576 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 30 ตุลาคม 2561
5370 ลย 78101/575 ขอให้พิจารณาอุทรณ์การประกวดราคาชื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 30 ตุลาคม 2561
5369 ลย52005/2980 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่ผู้มีอำนาจเบิก-ถอนเงิน "เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล" 30 ตุลาคม 2561
5368 ลย 78101/574 ชี้แจงการดำเนินการข้ออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ตุลาคม 2561
5367 ลย 0032.006/4722 แจ้งการลาออกจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 30 ตุลาคม 2561
5366 ลย 0032.006/4721 ส่งแบบประเมินแพทย์ฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะปี2561 30 ตุลาคม 2561
5365 ลย52002/2979 โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 30 ตุลาคม 2561
5364 ลย52002/2973 โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 30 ตุลาคม 2561
5363 ลย52002/2972 โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 30 ตุลาคม 2561
5362 ลย52002/2971 โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 30 ตุลาคม 2561
5361 ลย52002/2970 โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 30 ตุลาคม 2561
5360 ลย 78101/573 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 30 ตุลาคม 2561
5359 ลย 78101/572 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 30 ตุลาคม 2561
5358 ลย 78101/571 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 30 ตุลาคม 2561
5357 ลย72501.3/616 ขอรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ 30 ตุลาคม 2561
5356 ลย52001/2958 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 30 ตุลาคม 2561
5355 ลย 0034/710 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 29 ตุลาคม 2561
5354 ลย 0618/2206 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินเเบ่งรัฐบาล 29 ตุลาคม 2561
5353 ลย52004/2956 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการ 29 ตุลาคม 2561
5352 ลย52001/2955 ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 29 ตุลาคม 2561
5351 ลย52001/2954 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปา 29 ตุลาคม 2561
5350 ลย 75001/385 สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ปี2562 29 ตุลาคม 2561
5349 ลย52001/2953 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 29 ตุลาคม 2561
5348 ลย52003/2952 ขอบคุณ 29 ตุลาคม 2561
5347 ลย 0032.001.2/4705 ขอโอนเปลี่ยนปแปลงเจ้าของ 29 ตุลาคม 2561
5346 ลย 0032.001.2/4704 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ให้บริการ 29 ตุลาคม 2561
5345 ลย 78101/570 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561
5344 ลย 78101/569 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 29 ตุลาคม 2561
5343 ลย52004/2947 ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง 29 ตุลาคม 2561
5342 ลย 0032.001.3/4695 แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย 26 ตุลาคม 2561
5341 ลย 0032.001.3/4694 แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย 26 ตุลาคม 2561
5340 ลย52001/2946 หนังสือรับรอง 26 ตุลาคม 2561
5339 ลย52001/2945 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 26 ตุลาคม 2561
5338 ลย52005/2944 การขอโอนพนักงานครูเทศบาล 26 ตุลาคม 2561
5337 ลย52005/2943 การขอโอนพนักงานครูเทศบาล 26 ตุลาคม 2561
5336 ลย52005/2942 การขอโอนพนักงานครูเทศบาล 26 ตุลาคม 2561
5335 ลย52005/2941 การขอโอนพนักงานครู 26 ตุลาคม 2561
5334 ลย52005/2940 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอด 26 ตุลาคม 2561
5333 ลย52005/2939 ขอให้มารายงานตัวเพื่อรับโอนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 26 ตุลาคม 2561
5332 ลย52001/2938 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 ตุลาคม 2561
5331 ลย 0034/703 การสำรวจข้อมูลพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัตินิเทศก์ 26 ตุลาคม 2561
5330 ลย52002/2937 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ตุลาคม 2561
5329 ลย52004/2936 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 26 ตุลาคม 2561
5328 ลย 0032.007/4689 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 26 ตุลาคม 2561
5327 ลย52001/2935 การโอนพนักงานเทศบาล 26 ตุลาคม 2561
5326 ลย52001/2934 การโอนพนักงานเทศบาล 26 ตุลาคม 2561
5325 ลย52001/2933 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 26 ตุลาคม 2561
5324 ลย52001/2932 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 26 ตุลาคม 2561
5323 ลย 0032.007/4688 สนับสนุนยารักษาโรคไข้มาลาเรีย 26 ตุลาคม 2561
5322 ลย 76702/699 หนังสือรับรองเงินเดือน นางนลิน พลเยี่ยม 26 ตุลาคม 2561
5321 ลย 76702/698 หนังสือรับรองเงินเดือน นางกัณหา แสนตา 26 ตุลาคม 2561
5320 ลย 79102/473 ขอรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 26 ตุลาคม 2561
5319 ลย77901.04/595 ขอนำส่งใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 26 ตุลาคม 2561
5318 ลย52005/2925 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 26 ตุลาคม 2561
5317 ลย52001/2924 ตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ 26 ตุลาคม 2561
5316 ลย52001/2923 การต่ออายุใบอนุณาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี ๒๕๖๒ 26 ตุลาคม 2561
5315 ลย 0023.6/4139 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 ตุลาคม 2561
5314 ลย 79301/450 รายงานผลข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างตั้งแต่ห้าล้านขึ้นไป 26 ตุลาคม 2561
5313 ลย52004/2919 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและบำรุงรักษา 25 ตุลาคม 2561
5312 ลย52006/2913 ขอความอนุเคราะห์ย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า 25 ตุลาคม 2561
5311 ลย 0023.3/520 ขอสอบถามความคืบหน้าการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหิน 25 ตุลาคม 2561
5310 ลย52002/2912 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5309 ลย52002/2906 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5308 ลย52002/2905 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5307 ลย52002/2904 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5306 ลย52002/2903 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5305 ลย 78101/567 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 2562 25 ตุลาคม 2561
5304 ลย 78101/566 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 2562 25 ตุลาคม 2561
5303 ลย 78101/565 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 2562 25 ตุลาคม 2561
5302