ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
10159 ลย 0032.010/4449 แจ้งให้จ่ายชำระค่าเสียหายกรณีขับรถเฉี่ยวชนรถยนต์ราชการ 13 ธันวาคม 2562
10158 ลย 0032.010/4448 แจ้งให้คืนเงินค่าตอบแทนที่ได้รับไปจากการใช้วุฒิปลอมบรรจุุเข้ารับราชการ 13 ธันวาคม 2562
10157 ลย 78101/666 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 13 ธันวาคม 2562
10156 ลย 78101/665 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 13 ธันวาคม 2562
10155 ลย 76702/618 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 13 ธันวาคม 2562
10154 ลย 76702/617 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 13 ธันวาคม 2562
10153 ลย 76702/616 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 13 ธันวาคม 2562
10152 ลย52004/3170 ขอความเห็นชอบให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 13 ธันวาคม 2562
10151 ลย 0032.015/4436 การต่ออายุหนังสือรับรองหอพื้นบ้านจังหวัดเลย 13 ธันวาคม 2562
10150 ลย 78101/664 รายงายผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง 13 ธันวาคม 2562
10149 ลย 0032.001.1/4435 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(14-15 ธ.ค.62) 13 ธันวาคม 2562
10148 ลย 78101/663 ขอส่งแบบแผนปฎิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว ประจำปี 2562 12 ธันวาคม 2562
10147 ลย 78101/662 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 ธันวาคม 2562
10146 ลย52002/3163 การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ 12 ธันวาคม 2562
10145 ลย52002/3162 การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ 12 ธันวาคม 2562
10144 ลย 78101/661 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิไลรัตน์ ศรีละ 12 ธันวาคม 2562
10143 ลย 0032.003/4432 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 12 ธันวาคม 2562
10142 ลย52001/3160 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 12 ธันวาคม 2562
10141 ลย 76701/615 รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย 12 ธันวาคม 2562
10140 ลย52006/3158 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 12 ธันวาคม 2562
10139 ลย52002/3157 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10138 ลย 76701/614 ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นภาษีและต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ 12 ธันวาคม 2562
10137 ลย52002/3150 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10136 ลย52002/3149 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10135 ลย52002/3147 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10134 ลย52002/3145 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10133 ลย77201/712 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 81-8606เลย 12 ธันวาคม 2562
10132 ลย 76701/613 ขอความอนเคราะห์ยกเว้นค่าภาษีและต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ 12 ธันวาคม 2562
10131 ลย52004/3141 นำส่งค่าออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 12 ธันวาคม 2562
10130 ลย 75001/432 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเลย 11 ธันวาคม 2562
10129 ลย 75001/431 การสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ธันวาคม 2562
10128 ลย 75001/430 การสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ธันวาคม 2562
10127 ลย 75001/427 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเลย 11 ธันวาคม 2562
10126 ลย52004/3133 ผลกระทบของการขุดลอกแม่น้ำเลยต่อเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลยบริเวณสะพานเฉลิมราช 50 ปี 11 ธันวาคม 2562
10125 ลย 78101/660 ขอส่งคำสั่งและร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 11 ธันวาคม 2562
10124 ลย 78101/659 ขอส่งคำสั่งและร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 11 ธันวาคม 2562
10123 ลย 76703/611 ขออนุญาตก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล. จำนวน 9 จุด 11 ธันวาคม 2562
10122 ลย52001/3129 ขอความร่วมมือจัดระเบียบการตั้งวางสินค้าบนทางเท้าและในพื้นที่สาธารณะ 11 ธันวาคม 2562
10121 ลย52002/3128 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 9 ธันวาคม 2562
10120 ลย52001/3126 ขอความอนุเคราะห์ดูงานและสนับสนุนวิทยากร 9 ธันวาคม 2562
10119 ลย52001/3125 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 9 ธันวาคม 2562
10118 ลย52003/3124 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 9 ธันวาคม 2562
10117 ลย52001/3123 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 9 ธันวาคม 2562
10116 ลย52003/3122 การประกวดสุขภาพเด็กแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังกายส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10115 ลย52003/3121 การประกวดสุขภาพเด็ก และประกวดการออกกำลังกายส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10114 ลย52003/3120 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10113 ลย52003/3119 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรในกิจกรรมการประกวดสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10112 ลย52003/3118 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 9 ธันวาคม 2562
10111 ลย 73201/848 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ธันวาคม 2562
10110 ลย52001/3117 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 ธันวาคม 2562
10109 ลย71202/849 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 9 ธันวาคม 2562
10108 ลย 0023.3/567 ขอรายงานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับโอนสถานศึกษา 6 ธันวาคม 2562
10107 ลย52003/3116 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังกายส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10106 ลย52001/3115 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 9 ธันวาคม 2562
10105 ลย 52001/67 การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 ธันวาคม 2562
10104 ลย71202/848 แจ้งลงนามในสัญญา 9 ธันวาคม 2562
10103 ลย 78101/658 คืนเงินรับฝาก 9 ธันวาคม 2562
10102 ลย 78101/657 ขอโอนย้ายบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 033-5-00146-5 ชื่อบัญชี โครงการถ่ายโอนงาน 9 ธันวาคม 2562
10101 ลย 0032.006/4387 ขอหนังสือรับรอง 9 ธันวาคม 2562
10100 ลย52001/3113 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 ธันวาคม 2562
10099 ลย52001/3112 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 6 ธันวาคม 2562
10098 ลย52001/3111 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ธันวาคม 2562
10097 ลย52001/3110 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2562
10096 ลย52001/3109 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2562
10095 ลย52001/3106 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 ธันวาคม 2562
10094 ลย52001/3105 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 6 ธันวาคม 2562
10093 ลย 76702/610 รายงานผลการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ธันวาคม 2562
10092 ลย 0023.3/566 ขอใช้ห้องประชุม 6 ธันวาคม 2562
10091 ลย52001/3103 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ธันวาคม 2562
10090 ลย 79102/655 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 6 ธันวาคม 2562
10089 ลย52001/3102 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ธันวาคม 2562
10088 ลย 78101/656 ขอปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร 6 ธันวาคม 2562
10087 ลย 78101/655 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 108 6 ธันวาคม 2562
10086 ลย 78101/654 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 369 6 ธันวาคม 2562
10085 ลย 78101/653 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 6 ธันวาคม 2562
10084 ลย 78101/652 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวกนกพร โคตรมหา 4 ธันวาคม 2562
10083 ลย52001/3101 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 ธันวาคม 2562
10082 ลย 78101/651 รับเงินมัดจำประกันสัญญา ครั้งที่ 2 4 ธันวาคม 2562
10081 ลย 78101/650 แจ้งเซ็คหมดอายุ 4 ธันวาคม 2562
10080 ลย 78101/649 ส่งรายงานการคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลโคกใหญ่ 4 ธันวาคม 2562
10079 ลย52001/3100 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 ธันวาคม 2562
10078 ลย 78101/648 หนังสือรับรองเงินเดือน นางมลิวัลย์ มาตย์คำ 4 ธันวาคม 2562
10077 ลย71202/839 แจ้งลงนามในสัญญา 4 ธันวาคม 2562
10076 ลย77202/703 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 4 ธันวาคม 2562
10075 ลย77202/702 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) 4 ธันวาคม 2562
10074 ลย52001/3090 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 ธันวาคม 2562
10073 ลย77202/694 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 4 ธันวาคม 2562
10072 ลย 79102/653 ขอสั่งชื้อแบบพิมพ์ 4 ธันวาคม 2562
10071 ลย 78101/647 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 ธันวาคม 2562
10070 ลย 78101/646 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 ธันวาคม 2562
10069 ลย 78101/645 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 3 ธันวาคม 2562
10068 ลย 78101/642 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 ธันวาคม 2562
10067 ลย77202/693 ขอตรวจสภาพรถยนต์ และต่อทะเบียน รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กข3491 เลย 3 ธันวาคม 2562
10066 ลย77202/692 ขอตรวจสภาพรถยนต์ และต่อทะเบียน รถบรรทุก เลขทะเบียน 81-1120 เลย 3 ธันวาคม 2562
10065 ลย77202/691 ขอตรวจสภาพรถยนต์ และต่อทะเบียน รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน กธข 273 เลย 3 ธันวาคม 2562
10064 ลย 75001/425 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม2562 3 ธันวาคม 2562
10063 ลย 72501.1/645 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 3 ธันวาคม 2562
10062 ลย52001/3083 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 ธันวาคม 2562
10061 ลย 0032.006/4358 แจ้งวันรายงานตัวของข้าราชการ(กันตพร คุณพนิชกิจ) 3 ธันวาคม 2562
10060 ลย52006/3081 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 3 ธันวาคม 2562
10059 ลย52006/3080 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 3 ธันวาคม 2562
10058 ลย 76703/602 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 ธันวาคม 2562
10057 ลย 76703/601 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 ธันวาคม 2562
10056 ลย52002/3079 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10055 ลย52002/3073 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10054 ลย52002/3072 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10053 ลย52002/3071 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10052 ลย52002/3070 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10051 ลย52006/3069 แจ้งการพิจารณาอุทธรณ์ 2 ธันวาคม 2562
10050 ลย52006/3067 การขอสิทธ์เข้าในระบบสารสนเทศ 2 ธันวาคม 2562
10049 ลย52006/3066 ทบทวนคำสั่งแต่วงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 2 ธันวาคม 2562
10048 ลย52006/3065 ชี้แจงข้อเท็จจริงและยืนยันคำวินิจฉัยเดิม 2 ธันวาคม 2562
10047 ลย 78101/641 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10046 ลย 78101/640 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10045 ลย 78101/639 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10044 ลย 78101/638 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10043 ลย 78101/637 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10042 ลย 78101/636 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10041 ลย 78101/635 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10040 ลย 78101/634 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10039 ลย 0032.001.2/4344 การขอเงิน พตส. 2 ธันวาคม 2562
10038 ลย 0032.001.2/4343 การขอส่งเงิน พตส. 2 ธันวาคม 2562
10037 ลย 78101/633 รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ธันวาคม 2562
10036 ลย 78101/632 รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ธันวาคม 2562
10035 ลย 75001/414 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 27 พฤษภาคม 2562
10034 ลย 0013/1083 แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2562 2 ธันวาคม 2562
10033 ลย 78101/631 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2 ธันวาคม 2562
10032 ลย 0318/322 การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 2 ธันวาคม 2562
10031 ลย52001/3053 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 ธันวาคม 2562
10030 ลย 78101/630 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 2 ธันวาคม 2562
10029 ลย 78101/629 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 พฤศจิกายน 2562
10028 ลย 78101/628 ยืยยันข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 29 พฤศจิกายน 2562
10027 ลย 78101/627 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 29 พฤศจิกายน 2562
10026 ลย 78101/626 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 29 พฤศจิกายน 2562
10025 ลย 78101/625 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 29 พฤศจิกายน 2562
10024 ลย52001/3043 สำรวจอาคารที่สามารถดัดแปลงเป็นศูนย์พักพิงที่มีความมั่นคง สำหรับภัยพิบัติต่างๆ 29 พฤศจิกายน 2562
10023 ลย77202/687 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 29 พฤศจิกายน 2562
10022 ลย52001/3042 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 29 พฤศจิกายน 2562
10021 ลย77202/685 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) 29 พฤศจิกายน 2562
10020 ลย 0032.001.1/4303 ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) 29 พฤศจิกายน 2562
10019 ลย 76702/598 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 29 พฤศจิกายน 2562
10018 ลย 76702/597 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 29 พฤศจิกายน 2562
10017 ลย 0032.010/4302 ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผ่อนชำระคืนเงินประจำตำแหน่งและเงิน พ.ต.ส. 29 พฤศจิกายน 2562
10016 ลย 0032.010/4301 ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผ่อนชำระคืนเงินประจำตำแหน่งและเงิน พ.ต.ส. 29 พฤศจิกายน 2562
10015 ลย52001/3041 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 29 พฤศจิกายน 2562
10014 ลย52001/3040 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธี 29 พฤศจิกายน 2562
10013 ลย52001/3039 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ 29 พฤศจิกายน 2562
10012 ลย52001/3038 ขอเรียนเชิญร่วมขบวน 29 พฤศจิกายน 2562
10011 ลย52001/3034 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 พฤศจิกายน 2562
10010 ลย 0032.006/4297 เลื่อนข้าราชการ 28 พฤศจิกายน 2562
10009 ลย 0032.006/4296 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 28 พฤศจิกายน 2562
10008 ลย 78101/624 ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562 28 พฤศจิกายน 2562
10007 ลย 76701/596 รายงานการจัดทำเเผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ของ อปท. 5ปี (พ.ศ. 2563-2567) 28 พฤศจิกายน 2562
10006 ลย 76701/595 สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563 28 พฤศจิกายน 2562
10005 ลย 0032.001.2/4295 การขอรัยเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
10004 ลย 0032.001.2/4294 การขอรัยเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
10003 ลย 0032.001.2/4293 การขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2562
10002 ลย 0032.001.2/4292 การขอรัยเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
10001 ลย 0032.001.2/4291 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
10000 ลย 0032.001.2/4290 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9999 ลย 0032.001.2/4289 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9998 ลย 0032.001.2/4288 การขอรับเงิน พตส 28 พฤศจิกายน 2562
9997 ลย 0032.001.2/4287 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9996 ลย 0032.001.2/4286 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9995 ลย 0032.001.2/4285 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9994 ลย 0032.001.2/4284 การขอรับเงิน พตส 28 พฤศจิกายน 2562
9993 ลย 0032.001.2/4283 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9992 ลย 0032.001.2/4282 การขอรับเงิน พตส 28 พฤศจิกายน 2562
9991 ลย 0032.001.2/4281 การรอรับเงิน พตส 28 พฤศจิกายน 2562
9990 ลย52004/3027 ขอความอนุเคราะห์คระกรรมการกำหนดราคากลาง 28 พฤศจิกายน 2562
9989 ลย 78101/623 การสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่มีราษฏรไม่ถึง ๒๕ คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 28 พฤศจิกายน 2562
9988 ลย 78101/622 การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 พฤศจิกายน 2562
9987 ลย52001/3021 การจัดพิธีรับพระราชทานฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 28 พฤศจิกายน 2562
9986 ลย 79102/647 ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน(ฉบับแก้ไข) 27 พฤศจิกายน 2562
9985 ลย 72501.1/634 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 27 พฤศจิกายน 2562
9984 ลย 78101/621 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิภารัตน์ นามวงษ์ 27 พฤศจิกายน 2562
9983 ลย52004/3019 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตหนองแขแหละ 27 พฤศจิกายน 2562
9982 ลย 75001/398 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 27 พฤศจิกายน 2562
9981 ลย52001/3017 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 พฤศจิกายน 2562
9980 ลย52002/3013 การจัดทำและวิเคราะห์รายงานทางการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 พฤศจิกายน 2562
9979 ลย 79102/646 แจ้งลงนามในสัญญา 27 พฤศจิกายน 2562
9978 ลย52003/3012 รายงานแผนความต้องการครุภัณฑ์(รถบรรทุกขยะ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 พฤศจิกายน 2562
9977 ลย52003/3010 ขอส่งรายชื่อผู้กุ้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการ 26 พฤศจิกายน 2562
9976 ลย52001/3008 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 พฤศจิกายน 2562
9975 ลย 78101/620 หนังสือรับรองเงินเดือน นายภิชาติ ศรีระพรหม 26 พฤศจิกายน 2562
9974 ลย 79102/645 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แม่น้ำเลย 26 พฤศจิกายน 2562
9973 ลย 78101/619 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสมประสงค์ แสนบุ่งค้อ 26 พฤศจิกายน 2562
9972 ลย 78101/618 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 พฤศจิกายน 2562
9971 ลย 79301/513 ส่งโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด 26 พฤศจิกายน 2562
9970 ลย 72501.1/631 ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 26 พฤศจิกายน 2562
9969 ลย 78101/617 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562
9968 ลย 78101/616 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 พฤศจิกายน 2562
9967 ลย 76703/587 ส่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 64 26 พฤศจิกายน 2562
9966 ลย 76703/586 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบเปิด) 26 พฤศจิกายน 2562
9965 ลย52004/3001 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย 25 พฤศจิกายน 2562
9964 ลย 78101/615 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 พฤศจิกายน 2562
9963 ลย77202/678 ขอแก้ไขการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 พฤศจิกายน 2562
9962 ลย 0032.010/4255 แจ้งให้ตรวจสอบวันปฏิบัติราชการของนายโกวิท อินทสอน 25 พฤศจิกายน 2562
9961 ลย 78101/614 ขอยืมตัวข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคลทั่วไป 25 พฤศจิกายน 2562
9960 ลย 78101/613 ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถุิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 พฤศจิกายน 2562
9959 ลย 78101/612 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา 25 พฤศจิกายน 2562
9958 ลย 78101/611 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิภารัตน์ นามวงษ์ 25 พฤศจิกายน 2562
9957 ลย52002/2993 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 25 พฤศจิกายน 2562
9956 ลย 72501.1/628 รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลธาตุตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 25 พฤศจิกายน 2562
9955 ลย52004/2992 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 25 พฤศจิกายน 2562
9954 ลย77202/676 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน ค่าตอบแทน เดือน พฤศจิกายน 2562) 25 พฤศจิกายน 2562
9953 ลย77202/674 นำฝากธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562
9952 ลย77202/673 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบิกหักผลักส่งเงินค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอน) 25 พฤศจิกายน 2562
9951 ลย 0032.003/4253 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒ 25 พฤศจิกายน 2562
9950 ลย 0032.003/4252 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 25 พฤศจิกายน 2562
9949 ลย 0032.006/4251 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน 22 พฤศจิกายน 2562
9948 ลย 0032.006/4250 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 22 พฤศจิกายน 2562
9947 ลย52001/2989 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 พฤศจิกายน 2562
9946 ลย52003/2988 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนบ้านติ้วชุดใหม่ 22 พฤศจิกายน 2562
9945 ลย 0032.007/4245 ส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโปลิโอ 22 พฤศจิกายน 2562
9944 ลย 78101/610 หนังสือรับรองเงินเดือน 22 พฤศจิกายน 2562
9943 ลย 79102/637 หนังสือรับรองผู้บริหาร 21 พฤศจิกายน 2562
9942 ลย 0032.001.1/4236 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26 พ.ย.62) 21 พฤศจิกายน 2562
9941 ลย 0032.001.1/4235 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26 พ.ย.62) 21 พฤศจิกายน 2562
9940 ลย 0032.001.1/4234 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26 พ.ย.62) 21 พฤศจิกายน 2562
9939 ลย 0032.001.1/4233 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26 พ.ย.62) 21 พฤศจิกายน 2562
9938 ลย 0032.001.1/4232 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26 พ.ย.62) 21 พฤศจิกายน 2562
9937 ลย77202/671 ขอทวงถาม/ขอให้ส่งเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21 พฤศจิกายน 2562
9936 ลย75401/284 การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 21 พฤศจิกายน 2562
9935 ลย 76701/583 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 21 พฤศจิกายน 2562
9934 ลย 76701/580 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 21 พฤศจิกายน 2562
9933 ลย 79102/635 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562
9932 ลย 79102/634 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 21 พฤศจิกายน 2562
9931 ลย52001/2978 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 21 พฤศจิกายน 2562
9930 ลย 79102/632 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562
9929 ลย 78101/609 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 21 พฤศจิกายน 2562
9928 ลย 78101/608 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม 21 พฤศจิกายน 2562
9927 ลย 78101/605 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม ชัยโย 21 พฤศจิกายน 2562
9926 ลย 78101/604 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓ ) 21 พฤศจิกายน 2562
9925 ลย 78101/603 ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 21 พฤศจิกายน 2562
9924 ลย 78101/602 รับเงินมัดจำประกันสัญญา 21 พฤศจิกายน 2562
9923 ลย52003/2975 การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการใช้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 20 พฤศจิกายน 2562
9922 ลย 0032.006/4218 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 20 พฤศจิกายน 2562
9921 ลย 78101/600 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายเข้าร่วมอบรมและขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม 20 พฤศจิกายน 2562
9920 ลย 78101/599 ขอความอนุเคราะห์วิทนา 20 พฤศจิกายน 2562
9919 ลย52002/2972 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2562 20 พฤศจิกายน 2562
9918 ลย 79301/508 รายงานผลการสำรวจปริมาณขยะอันตราย ครั้งที่ 1/2563 20 พฤศจิกายน 2562
9917 ลย 0023.5/536 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 20 พฤศจิกายน 2562
9916 ลย 0032.003/4202 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 20 พฤศจิกายน 2562
9915 ลย 0032.001.2/748 ให้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย พตส. 20 พฤศจิกายน 2562
9914 ลย 0001/311 ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 14 พฤศจิกายน 2562
9913 ลย52003/2966 ขออนุญาตใช้พื้นที่ว่างบริเวณถนนสาย ลย.๔๐๐๙ แยกทางหลวงมหายเลข ๒๑๓๘ -บ้านห้วยพอด สามแยกไฟแดงบ้านภูบ่อบิด กิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ 20 พฤศจิกายน 2562
9912 ลย52001/2965 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 พฤศจิกายน 2562
9911 ลย 78101/598 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 19 พฤศจิกายน 2562
9910 ลย52004/2964 ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบเสนอโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยของ ทม.เลย 19 พฤศจิกายน 2562
9909 ลย 0032.015/4185 ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 19 พฤศจิกายน 2562
9908 ลย52001/2959 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 19 พฤศจิกายน 2562
9907 ลย52004/2956 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 18 พฤศจิกายน 2562
9906 ลย52004/2955 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 18 พฤศจิกายน 2562
9905 ลย52001/2954 การย้ายพนักงานเทศบาล 18 พฤศจิกายน 2562
9904 ลย52001/2953 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 18 พฤศจิกายน 2562
9903 ลย52001/2952 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 18 พฤศจิกายน 2562
9902 ลย 78101/597 ส่งงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 18 พฤศจิกายน 2562
9901 ลย52003/2943 ขอส่งข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะอันตรายในเขตเทศบาลเมืองเลย (ครั้งที่ 1 ) 18 พฤศจิกายน 2562
9900 ลย 78101/596 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 15 พฤศจิกายน 2562
9899 ลย 78101/595 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยชุมชน สสส. 15 พฤศจิกายน 2562
9898 ลย52001/2942 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 พฤศจิกายน 2562
9897 ลย 78101/594 จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 15 พฤศจิกายน 2562
9896 ลย 1409/1821 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2563 15 พฤศจิกายน 2562
9895 ลย75401/279 สำรวจบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่เป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 15 พฤศจิกายน 2562
9894 ลย52006/2933 ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม "เดิน วิ่ง เลาะเลย คอนเสริร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑" 15 พฤศจิกายน 2562
9893 ลย52006/2932 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 พฤศจิกายน 2562
9892 ลย52001/2930 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ 15 พฤศจิกายน 2562
9891 ลย 78101/593 สั่งซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน 15 พฤศจิกายน 2562
9890 ลย52001/2929 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 15 พฤศจิกายน 2562
9889 ลย 78101/592 การสำรวจจำนวน ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 พฤศจิกายน 2562
9888 ลย 0032.001.1/4164 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 14 พฤศจิกายน 2562
9887 ลย52004/2928 การแก้ไขปัญหาตลิ่งบริเวณกุดเลยหลงทรุดตัว 14 พฤศจิกายน 2562
9886 ลย 76701/574 เเจ้งให้มารายงานตัวเเละทำสัญญาจ้างเพื่อเข้ารับการบรรจุเเต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2562
9885 ลย 1318/3002 การประชุมหัวหน้าส่วนเเละหน่วยงาน เพื่อจัดทำเเผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2564 14 พฤศจิกายน 2562
9884 ลย 78101/591 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 พฤศจิกายน 2562
9883 ลย 75001/392 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด 13 พฤศจิกายน 2562
9882 ลย 75001/391 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 13 พฤศจิกายน 2562
9881 ลย 72501.1/607 ส่งแบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 14 พฤศจิกายน 2562
9880 ลย 72501.1/606 ส่งแบบตอบรับคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นาแขม 14 พฤศจิกายน 2562
9879 ลย 76703/573 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 14 พฤศจิกายน 2562
9878 ลย 72501.1/604 รายงานผลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท กรณี นางนิยม วงศ์ลา พร้อมพวกไม่มีทางสัญจรออกสู่ทางสาธารณะบ้านธาตุพัฒนาหมูที่ 12 14 พฤศจิกายน 2562
9877 ลย 72501.1/603 รายงานผลการไกล่เกลี่ยนางบุญเฮียว บุญคำ การรุกล้ำเข้าในเขตสาธารณะประโยชน์บ้านสงเปือยหมู่ที่ 11 14 พฤศจิกายน 2562
9876 ลย 0023.3/533 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 13 พฤศจิกายน 2562
9875 ลย 0032.015/4148 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (งวดที่ 1) ปี 2563 13 พฤศจิกายน 2562
9874 ลย 0032.001.1/4138 การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 13 พฤศจิกายน 2562
9873 ลย52004/2924 ทดสอบวัสดุ พิพัฒนมงคล ซอย 1 13 พฤศจิกายน 2562
9872 ลย52004/2923 ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างเรือนจำเชื่อมต่อถนนจรัสศรี 13 พฤศจิกายน 2562
9871 ลย 0032.006/4134 แจ้งวันรายงานตัวของแพทย์ประจำบ้าน 13 พฤศจิกายน 2562
9870 ลย 0032.015/4122 ขออนุมัติโครงการส่งเสริมและคุ่้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 13 พฤศจิกายน 2562
9869 ลย52003/2920 ขอสนันสนุนวิทยากร 13 พฤศจิกายน 2562
9868 ลย 78101/590 ขอความอนุเคราะห์นักเรียนเข้าร่วมการฝึกอาชีพ 13 พฤศจิกายน 2562
9867 ลย 78101/589 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 13 พฤศจิกายน 2562
9866 ลย 78101/588 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรมอาชีพ 13 พฤศจิกายน 2562
9865 ลย 76702/569 ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 13 พฤศจิกายน 2562
9864 ลย52001/2910 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562 13 พฤศจิกายน 2562
9863 ลย 0032.015/4104 แจ้งขอเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและขอรับการสนับสนุนตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม 12 พฤศจิกายน 2562
9862 ลย52001/2909 ขอยกเลิกเบอร์โทรศัพท์ 12 พฤศจิกายน 2562
9861 ลย52002/2908 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 12 พฤศจิกายน 2562
9860 ลย52001/2907 การับโอนพนักงานเทศบาล 12 พฤศจิกายน 2562
9859 ลย52001/2906 พนักงานเทศบาลขอโอน 12 พฤศจิกายน 2562
9858 ลย52001/2905 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 พฤศจิกายน 2562
9857 ลย52004/2903 ขอแจ้งกำหนดการออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชืื้อเพลิง 12 พฤศจิกายน 2562
9856 ลย52001/2893 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 12 พฤศจิกายน 2562
9855 ลย 0032.003/4100 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 12 พฤศจิกายน 2562
9854 ลย52004/2892 ขอทดสอบวัสดุ 12 พฤศจิกายน 2562
9853 ลย52002/2882 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 11 พฤศจิกายน 2562
9852 ลย52004/2881 การขอขยายระยะเวลาการขอใช้สถานที่กำจัดมูลฝอย (เดิม) จากกรมป่าไม้ 11 พฤศจิกายน 2562
9851 ลย52001/2880 การต่ออายุใบอนุณาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี ๒๕๖๓ 11 พฤศจิกายน 2562
9850 ลย 72501.1/599 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 11 พฤศจิกายน 2562
9849 ลย52001/2875 ซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่พนักงาน 11 พฤศจิกายน 2562
9848 ลย52001/2874 ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่พนักงาน 11 พฤศจิกายน 2562
9847 ลย52003/2873 ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านติ้ว 11 พฤศจิกายน 2562
9846 ลย52003/2872 ขอความอนุเคราะห์เก็บขนกระทงและทำความสะอาด บริเวณลำน้ำเลย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี (ป่าเลิงใหญ่) และบริเวณลำน้ำกุดป่อง 8 พฤศจิกายน 2562
9845 ลย52001/2868 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 พฤศจิกายน 2562
9844 ลย52001/2867 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 8 พฤศจิกายน 2562
9843 ลย52001/2866 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 8 พฤศจิกายน 2562
9842 ลย 0032.001.1/4089 การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 8 พฤศจิกายน 2562
9841 ลย52001/2862 การชำระค่าบริการโทรศัพท์ 8 พฤศจิกายน 2562
9840 ลย52001/2860 ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 8 พฤศจิกายน 2562
9839 ลย52002/2859 ขอต่อทะเบียนรถฯ ขอรับการยกเว้นภาษี และขอเปลี่ยนสมุดคู่มือรถกรณีเล่มเดิมเต็ม 8 พฤศจิกายน 2562
9838 ลย52001/2858 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 8 พฤศจิกายน 2562
9837 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4084 ขอเชิญเป็นประธานเปิดกิจกรรม"โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่" 8 พฤศจิกายน 2562
9836 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4082 ขอเชิญเป็นประธานเปิดกิจกรรม"โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่" 8 พฤศจิกายน 2562
9835 ลย 78101/583 ขอยอด Statement 8 พฤศจิกายน 2562
9834 ลย 78101/582 สำรวจอาคารที่สามารถดัดแปลงเป็นศูนย์พักพิงที่มีความมั่นคงเมื่อเกิดภัยพิบัติ 8 พฤศจิกายน 2562
9833 ลย 79102/611 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 8 พฤศจิกายน 2562
9832 ลย 0023.5/526 ขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7 พฤศจิกายน 2562
9831 ลย 0023.3/525 ขอความอนุเคราะห์กรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 7 พฤศจิกายน 2562
9830 ลย52001/2855 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 7 พฤศจิกายน 2562
9829 ลย52001/2854 การประเมินผู้บริหารองค์กร ( ผู้บริหารท้องถิ่น) 7 พฤศจิกายน 2562
9828 ลย52001/2853 ส่งเงินการเข้าร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน 7 พฤศจิกายน 2562
9827 ลย52004/2852 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตคลองสาธารณประโยชน์ 7 พฤศจิกายน 2562
9826 ลย52003/2851 การจัดกิจกรรม "คนเลยยุคใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์" 7 พฤศจิกายน 2562
9825 ลย52003/2850 การจัดกิจกรรม "คนเลยยุคใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์" 7 พฤศจิกายน 2562
9824 ลย 0032.006/4057 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 7 พฤศจิกายน 2562
9823 ลย52003/2849 การจัดกิจกรรม "คนเลยยุคใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์" 7 พฤศจิกายน 2562
9822 ลย 72501.1/590 ส่งตัวบุคลากรเข้ร่วมโครงการ การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้ัองถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงอนสงเคระห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่ยงบประมณและดำเนินการตมแนวทางใหม่เพิ่มเติมและระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฉบับใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 1 7 พฤศจิกายน 2562
9821 ลย 72501.1/588 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ 2562 7 พฤศจิกายน 2562
9820 ลย52003/2848 ส่งรายงานให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 7 พฤศจิกายน 2562
9819 ลย52004/2847 ขอคัดสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 3261/2513 7 พฤศจิกายน 2562
9818 ลย52004/2846 การก่อสร้างรุกล้ำเขตทางสาธารณะ 7 พฤศจิกายน 2562
9817 ลย52004/2844 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 7 พฤศจิกายน 2562
9816 ลย71202/783 แจ้งลงนามในสัญญา 7 พฤศจิกายน 2562
9815 ลย71202/782 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา ครั้งที่ ๒ 7 พฤศจิกายน 2562
9814 ลย71202/781 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 7 พฤศจิกายน 2562
9813 ลย 78101/581 ขอส่งแบบจัดเก็บรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2562 6 พฤศจิกายน 2562
9812 ลย 78101/580 ส่งข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 6 พฤศจิกายน 2562
9811 ลย52004/2842 ขอคัดสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 3261/2513 6 พฤศจิกายน 2562
9810 ลย 78101/579 ขอเชิญท่านร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด 6 พฤศจิกายน 2562
9809 ลย 78101/578 ขอเชิญท่านร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด 6 พฤศจิกายน 2562
9808 ลย 78101/577 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 6 พฤศจิกายน 2562
9807 ลย 78101/576 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 6 พฤศจิกายน 2562
9806 ลย 78101/575 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 6 พฤศจิกายน 2562
9805 ลย 78101/574 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีลอดกระทง 6 พฤศจิกายน 2562
9804 ลย 78101/573 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 6 พฤศจิกายน 2562
9803 ลย52003/2841 ขออนุญาตใช้พื้นที่ว่างบริเวณถนนสาย ลย.๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๘-บ้านห้วยพอด สามแยกไฟแดงบ้านภูบ่อบิด กิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ 6 พฤศจิกายน 2562
9802 ลย52004/2840 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 6 พฤศจิกายน 2562
9801 ลย52001/2839 พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ 6 พฤศจิกายน 2562
9800 ลย 78101/567 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 6 พฤศจิกายน 2562
9799 ลย 76701/563 หนังสือรับรองที่ดิน นางสงบ พินิจมนตรี 6 พฤศจิกายน 2562
9798 ลย 78101/566 ขอเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 6 พฤศจิกายน 2562
9797 ลย 78101/565 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 6 พฤศจิกายน 2562
9796 ลย 78101/564 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 6 พฤศจิกายน 2562
9795 ลย 78101/563 รายงานข้อมูลประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ฤดูแล้ง ปี2562/2563 6 พฤศจิกายน 2562
9794 ลย52004/2835 ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อบริหารและจัดการมูลฝอย 6 พฤศจิกายน 2562
9793 ลย 0032.007/4030 ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์โรคไข้ปวดข้อออกผื่นชิคุนกุนยา 6 พฤศจิกายน 2562
9792 ลย52004/2834 อนุญาตให้นำมูลฝอยเข้ากำจัดร่วม 6 พฤศจิกายน 2562
9791 ลย 76702/562 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 6 พฤศจิกายน 2562
9790 ลย 76702/561 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 6 พฤศจิกายน 2562
9789 ลย 76702/560 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 6 พฤศจิกายน 2562
9788 ลย52001/2830 การจำหน่ายฉลากบำรุงกาชาดไทย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2562 6 พฤศจิกายน 2562
9787 ลย 76702/559 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 6 พฤศจิกายน 2562
9786 ลย 76702/557 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 6 พฤศจิกายน 2562
9785 ลย52001/2828 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้าย- โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย 6 พฤศจิกายน 2562
9784 ลย52001/2826 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 พฤศจิกายน 2562
9783 ลย52001/2825 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 6 พฤศจิกายน 2562
9782 ลย52002/2824 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 พฤศจิกายน 2562
9781 ลย 0032.007/4011 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) กรณีโรคไข้เลือดออก 5 พฤศจิกายน 2562
9780 ลย52001/2821 ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดป้าย โครงการคืนครองสวยทั่วไทย 5 พฤศจิกายน 2562
9779 ลย 0023.3/508 การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 4 พฤศจิกายน 2562
9778 ลย52006/2819 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 5 พฤศจิกายน 2562
9777 ลย52006/2817 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 5 พฤศจิกายน 2562
9776 ลย 72501.1/586 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 5 พฤศจิกายน 2562
9775 ลย52003/2815 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (เครื่อง ULV) 5 พฤศจิกายน 2562
9774 ลย52003/2813 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 5 พฤศจิกายน 2562
9773 ลย 79102/593 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 5 พฤศจิกายน 2562
9772 ลย52001/2811 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 5 พฤศจิกายน 2562
9771 ลย77202/650 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) 5 พฤศจิกายน 2562
9770 ลย52001/2809 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 5 พฤศจิกายน 2562
9769 ลย52001/2808 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 5 พฤศจิกายน 2562
9768 ลย52001/2807 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 5 พฤศจิกายน 2562
9767 ลย 0032.006/4004 เลื่อนข้าราชการ 4 พฤศจิกายน 2562
9766 ลย52004/2804 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 4 พฤศจิกายน 2562
9765 ลย 78101/560 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 4 พฤศจิกายน 2562
9764 ลย 75001/381 รายงานการประเมินผลควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมปีงบประมาณ 2562 1 พฤศจิกายน 2562
9763 ลย 75001/379 รายงานการประเมินผลควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมปีงบประมาณ 2562 1 พฤศจิกายน 2562
9762 ลย52006/2802 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 4 พฤศจิกายน 2562
9761 ลย52006/2801 ขอส่งรายชื่อผู้กู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการในสังกัดเทศบาล 4 พฤศจิกายน 2562
9760 ลย77201/641 ขอส่งแบบสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฏร ประจำปีงบประมาณ 2563 4 พฤศจิกายน 2562
9759 ลย 76701/552 รายงานการออกคำสั่งให้พนักงานจ้างพ้นจากราชการ 31 ตุลาคม 2562
9758 ลย 76703/551 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลุกสร้าง 4 พฤศจิกายน 2562
9757 ลย 79301/478 ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อบริหารและจัดการขยะมูลฝอย 4 พฤศจิกายน 2562
9756 มท 5308.4/ลย/24 จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2563 4 พฤศจิกายน 2562
9755 ลย 0023.5/505 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบฯ 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ หมู่ที่ 13 ต.เมือง - หมู่ที่ 5 ต.น้ำหมาน 4 พฤศจิกายน 2562
9754 ลย 72501.1/582 ส่งเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2562 4 พฤศจิกายน 2562
9753 ลย52003/2799 ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นและควันจากร้านอเมซอนหมูกระทะ 4 พฤศจิกายน 2562
9752 ลย52003/2797 ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นและควันจากร้านอเมซอนหมูกระทะ 4 พฤศจิกายน 2562
9751 ลย52001/2795 การรับโอนพนักงานเทศบาล 1 พฤศจิกายน 2562
9750 ลย77202/640 ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 พฤศจิกายน 2562
9749 ลย52001/2794 การรับโอนพนักงานเทศบาล 1 พฤศจิกายน 2562
9748 ลย52001/2793 การรับโอนพนักงานเทศบาล 1 พฤศจิกายน 2562
9747 ลย 0032.006/3982 ขอหนังสือรับรอง 1 พฤศจิกายน 2562
9746 รง 0472/10 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ 1 พฤศจิกายน 2562
9745 ลย 0032.007/3979 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 42 1 พฤศจิกายน 2562
9744 ลย52001/2792 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 พฤศจิกายน 2562
9743 ลย 79102/586 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 1 พฤศจิกายน 2562
9742 ลย 79102/585 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 1 พฤศจิกายน 2562
9741 ลย 79102/584 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 1 พฤศจิกายน 2562
9740 ลย 79102/583 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 1 พฤศจิกายน 2562
9739 ลย 79102/582 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 1 พฤศจิกายน 2562
9738 ลย77202/638 รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พฤศจิกายน 2562
9737 ลย77202/637 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 1 พฤศจิกายน 2562
9736 ลย 78101/559 สำรวจบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 1 พฤศจิกายน 2562
9735 ลย77202/636 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562
9734 ลย 78101/558 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น 2562 1 พฤศจิกายน 2562
9733 ลย 78101/557 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 1 พฤศจิกายน 2562
9732 ลย 0032.007/3973 รายงานการสอบสวนโรคเรื้อนรายใหม่ 1 พฤศจิกายน 2562
9731 ลย 0032.007/3972 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 1 พฤศจิกายน 2562
9730 ลย 78101/556 สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฏร 1 พฤศจิกายน 2562
9729 ลย52001/2783 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 1 พฤศจิกายน 2562
9728 ลย 0013/1060 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบส่วนราชการ ประจปี 2563 1 พฤศจิกายน 2562
9727 ลย 0023.3/498 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 31 ตุลาคม 2562
9726 ลย52002/2782 ส่งมอบพื้นที่ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเลย 31 ตุลาคม 2562
9725 ลย52002/2781 เชิญมาทำสัญญาจ้าง 31 ตุลาคม 2562
9724 ลย52007/2780 แจ้งเตือนการต่อใบอายุใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักเอกชน 31 ตุลาคม 2562
9723 ลย52007/2779 แจ้งเตือนการต่อใบอายุใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักเอกชน 31 ตุลาคม 2562
9722 ลย52007/2778 แจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 31 ตุลาคม 2562
9721 ลย52007/743 แจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 31 ตุลาคม 2562
9720 ลย52007/2777 แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองผักก้าม คุ้มตลาดหนองผักก้ามแทนตำแหน่งท่ีว่าง 31 ตุลาคม 2562
9719 ลย52002/2775 เร่งรัดงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยข้างบ้านประธาน รังสี ลำมะยศ ถึงบ้านดาบเหล็ก ลำมะยศ 31 ตุลาคม 2562
9718 ลย 76701/544 ส่งตัวผู้คุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 31 ตุลาคม 2562
9717 ลย52002/2774 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 31 ตุลาคม 2562
9716 ลย52002/2773 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 31 ตุลาคม 2562
9715 ลย52004/2772 นำส่งเงินค่าออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ชุมชนบ้านต้ิว หลังไปรษณีย์) 31 ตุลาคม 2562
9714 ลย52004/2771 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า 31 ตุลาคม 2562
9713 ลย 78101/554 สำรวจจำนวนครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใบอนุญาตการสอนสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2562
9712 ลย 78101/553 แจ้งรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 และประจำปี 2560 31 ตุลาคม 2562
9711 ลย 78101/552 ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2562
9710 ลย 79102/578 ส่งสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 31 ตุลาคม 2562
9709 ลย 79102/577 รายงานการตรวจพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2562
9708 ลย52007/2764 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 31 ตุลาคม 2562
9707 ลย 79102/576 ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ตุลาคม 2562
9706 ลย 0032.006/3945 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) 30 ตุลาคม 2562
9705 ลย52002/2760 จัดส่งข้อมูลรายได้-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 ตุลาคม 2562
9704 ลย52002/2759 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 30 ตุลาคม 2562
9703 ลย52001/2758 ขอกู้เบิกเงินเกินบัญชี 30 ตุลาคม 2562
9702 ลย52001/2756 ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 30 ตุลาคม 2562
9701 ลย52001/2754 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 30 ตุลาคม 2562
9700 ลย75401/251 ส่งแบบสำรจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ตุลาคม 2562
9699 ลย 75001/373 สำรวจบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่เป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 30 ตุลาคม 2562
9698 ลย 76701/543 ขอความอนุเคราะห์เเจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 30 ตุลาคม 2562
9697 ลย52001/2753 ส่งเงินสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 ตุลาคม 2562
9696 ลย 78101/551 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 30 ตุลาคม 2562
9695 ลย 78101/550 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 30 ตุลาคม 2562
9694 ลย 78101/549 สำรวจความต้องการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อบริหารและจัดการขยะมูลฝอย 30 ตุลาคม 2562
9693 ลย 78101/548 ขอเบิกเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเงือกเก่ย 30 ตุลาคม 2562
9692 ลย 76701/542 ขอส่งรายชื่อเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด ประจำปี 2562 30 ตุลาคม 2562
9691 ลย 76703/540 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไข และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 29 ตุลาคม 2562
9690 ลย 78101/547 หนังสือรับรองเงินเดือน นายศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 29 ตุลาคม 2562
9689 ลย 0032.006/3919 ส่งผลการคัดเลือกทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา2563 29 ตุลาคม 2562
9688 ลย52001/2746 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 29 ตุลาคม 2562
9687 ลย 0032.001.1/3918 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 29 ตุลาคม 2562
9686 ลย52001/2745 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 29 ตุลาคม 2562
9685 ลย52002/2744 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 29 ตุลาคม 2562
9684 ลย52001/2743 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 29 ตุลาคม 2562
9683 ลย 72501.1/577 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจิง 29 ตุลาคม 2562
9682 ลย 72501.1/575 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 29 ตุลาคม 2562
9681 ลย77202/619 ขอแก้ไขใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน 2562 29 ตุลาคม 2562
9680 ลย77202/618 แจ้งการโอนเงินรายได้แผ่นดิน 29 ตุลาคม 2562
9679 ลย 79102/569 ส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2562
9678 ลย 79102/567 ส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2562
9677 ลย 79102/566 ส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2562
9676 ลย52004/2740 ขอความอนุเคราะห์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (แปลงหนองเขียว) 28 ตุลาคม 2562
9675 ลย52001/2739 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 28 ตุลาคม 2562
9674 ลย 0032.007/3907 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 41 28 ตุลาคม 2562
9673 ลย 78101/546 ขอยอด Statement บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่ 28 ตุลาคม 2562
9672 ลย 0023.5/489 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบฯ พ.ศ. 2562 (เงินกัน) 28 ตุลาคม 2562
9671 ลย 0032.001.1/3906 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 2 คัน ( นข 2450,กค 8532เลย) 28 ตุลาคม 2562
9670 ลย 0032.001.1/3905 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 2 คัน ( นข 2104,กค 2257เลย) 28 ตุลาคม 2562
9669 ลย 0032.001.1/3904 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 1 คัน (กข9202เลย) 28 ตุลาคม 2562
9668 ลย52004/2736 เชิญประชุมร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) 28 ตุลาคม 2562
9667 ลย 78101/545 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 ตุลาคม 2562
9666 ลย 78101/544 ขอรายงานประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 3 28 ตุลาคม 2562
9665 ลย 78101/543 ขอรายงานประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 3 28 ตุลาคม 2562
9664 ลย 0032.007/3901 ขอเบิกค่าตอบแทนผู้ป่วยโรคเรื้อน 28 ตุลาคม 2562
9663 ลย 78101/542 ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9662 ลย 78101/541 ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9661 ลย 78101/540 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 ตุลาคม 2562
9660 ลย 78101/539 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
9659 ลย 0318/284 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 28 ตุลาคม 2562
9658 ลย 0318/283 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 28 ตุลาคม 2562
9657 ลย 78101/538 การตรวจสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 28 ตุลาคม 2562
9656 ลย 78101/537 รายงานผลการดำเนินการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอท่าลี่ จ.เลย พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9655 ลย 78101/536 รายงานผลการดำเนินการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอท่าลี่ จ.เลย พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9654 ลย 78101/535 รายงานผลการดำเนินการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอท่าลี่ จ.เลย พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9653 ลย 78101/534 รายงานผลการดำเนินการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอท่าลี่ จ.เลย พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9652 ลย 78101/533 รายงานผลการดำเนินการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอท่าลี่ จ.เลย พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9651 ลย72501.2/565 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 28 ตุลาคม 2562
9650 ลย52001/2731 ลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จปกติ 25 ตุลาคม 2562
9649 ลย52006/2729 เตือนให้ชดใช้ค่าเสียหายครั้งที่ 2 25 ตุลาคม 2562
9648 ลย52001/2728 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 25 ตุลาคม 2562
9647 ลย 79102/560 รายงานจัดทำงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2562 25 ตุลาคม 2562
9646 ลย75401/243 ขอมติเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 17 ตุลาคม 2562
9645 ลย 79102/559 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 25 ตุลาคม 2562
9644 ลย52001/2727 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 25 ตุลาคม 2562
9643 ลย52001/2725 การรับโอนพนักงานเทศบาล 24 ตุลาคม 2562
9642 ลย52001/2724 การรับโอนพนักงานเทศบาล 24 ตุลาคม 2562
9641 ลย 78101/532 ขอเชิญเป็นวิทยากร 24 ตุลาคม 2562
9640 ลย 78101/531 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 24 ตุลาคม 2562
9639 ลย 78101/530 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 24 ตุลาคม 2562
9638 ลย 78101/529 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียนขึ้น 31 24 ตุลาคม 2562
9637 ลย 78101/528 ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียนขึ้น 24 ตุลาคม 2562
9636 ลย 78101/527 ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบครัวมีจิตใจดี 24 ตุลาคม 2562
9635 ลย 78101/526 ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่บ้านและที่ทำงาน 24 ตุลาคม 2562
9634 ลย 78101/525 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 24 ตุลาคม 2562
9633 ลย 78101/524 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 24 ตุลาคม 2562
9632 ลย 78101/523 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 24 ตุลาคม 2562
9631 ลย 78101/522 ขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 24 ตุลาคม 2562
9630 ลย 79102/557 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562
9629 ลย 79102/556 ส่งช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562
9628 ลย 1318/12827 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 ประจำปี พ.ศ.2562 22 ตุลาคม 2562
9627 ลย52004/2719 ขอความอนุเคราะห์หนังสือ พรบ.ควบคุมอาคาร 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม 22 ตุลาคม 2562
9626 ลย 0032.007/3877 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ปวดข้อออกผื่นชิคุนกุนยา 22 ตุลาคม 2562
9625 ลย75401/245 ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 21 ตุลาคม 2562
9624 กษ 0314.06/13 1 22 ตุลาคม 2562
9623 ลย52004/2718 ขอความร่วมมือปรับแผนการดำเนินการ 22 ตุลาคม 2562
9622 ลย52002/2717 การขอคัดลอกข้อมูลที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 22 ตุลาคม 2562
9621 ลย 72501.1/556 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้ัพิการกรณีย้ายภูมิลำเนา 22 ตุลาคม 2562
9620 ลย52001/2716 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 ตุลาคม 2562
9619 ลย 78101/521 ขออนุญาตต่อทะเบียนและขอยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 22 ตุลาคม 2562
9618 ลย52001/2715 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 22 ตุลาคม 2562
9617 ลย 78101/520 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนในพื้นที่ตำบลโคกใหญ่หมู่ที่ 1,2,3,4,5 22 ตุลาคม 2562
9616 ลย52001/2714 ขอความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 22 ตุลาคม 2562
9615 ลย52003/2706 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนถุงยางอนามัย 22 ตุลาคม 2562
9614 ลย 78101/519 หนังสือรับรองเงินเดือน ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ มุลที 22 ตุลาคม 2562
9613 ลย 0318/279 พิธีส่งมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 21 ตุลาคม 2562
9612 ลย 0318/278 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 21 ตุลาคม 2562
9611 ลย75402/257 ขอส่งรายงานเงินะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 15 ตุลาคม 2562
9610 ลย 0918.2/872 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 16 ตุลาคม 2562
9609 ลย 0318/274 ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 21 ตุลาคม 2562
9608 ลย52004/2670 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 21 ตุลาคม 2562
9607 ลย52004/2669 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 21 ตุลาคม 2562
9606 ลย 0032.007/3867 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 21 ตุลาคม 2562
9605 ลย52003/2668 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (เครื่อง ULV) 21 ตุลาคม 2562
9604 ลย 78101/518 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 21 ตุลาคม 2562
9603 ลย52006/2665 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 21 ตุลาคม 2562
9602 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3866 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้า่นมเคลื่อนที่ 21 ตุลาคม 2562
9601 ลย 78101/517 หนังสือรับรองเงินเดือน นายณรงค์ กาวน 21 ตุลาคม 2562
9600 ลย 0032.003/3865 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 21 ตุลาคม 2562
9599 ลย 0032.003/3864 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 21 ตุลาคม 2562
9598 ลย 78101/516 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 21 ตุลาคม 2562
9597 ลย 78101/515 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและประสานอาสาสมัครสาํธรณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.เข้าร่วมอบรม 21 ตุลาคม 2562
9596 ลย 0032.006/3863 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 18 ตุลาคม 2562
9595 ลย 0023.3/479 ขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบลมาช่วยปฏิบัติราชการ 18 ตุลาคม 2562
9594 ลย 0023.3/478 การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมเชิงปฏิบัติการองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ห้องประชุมภูหลวง) 18 ตุลาคม 2562
9593 ลย 0023.3/477 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณพศ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาซ่าว 18 ตุลาคม 2562
9592 ลย52006/2663 ขอขอบคุณ 18 ตุลาคม 2562
9591 ลย75401/241 การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 ตุลาคม 2562
9590 ลย52001/2662 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 ตุลาคม 2562
9589 ลย71202/752 แจ้งลงนามในสัญญา 18 ตุลาคม 2562
9588 ลย 0032.007/3854 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 40 18 ตุลาคม 2562
9587 ลย52001/2661 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 18 ตุลาคม 2562
9586 ลย 75001/364 แนวทางบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาด 18 ตุลาคม 2562
9585 ลย 72501.1/549 ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.25640-2564ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ตุลาคม 2562
9584 ลย 72501.1/548 ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.25640-2564ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ตุลาคม 2562
9583 ลย 0032.003/3844 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 17 ตุลาคม 2562
9582 ลย 76703/534 หนังสือรับรองอาคารบ้านพักอาศัย 17 ตุลาคม 2562
9581 ลย52004/2656 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการ่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน 17 ตุลาคม 2562
9580 ลย52006/2655 การบันทึกภาพ ประกอบการจัดรายการกิจการเทศบาลเมืองเลย 17 ตุลาคม 2562
9579 ลย52002/2654 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ตุลาคม 2562
9578 ลย52002/2653 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ตุลาคม 2562
9577 ลย 78101/513 ตอบรับและอนุญาตบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการปรับปรุงด่านพรมแดนบ้านปากห้วย 17 ตุลาคม 2562
9576 ลย77202/604 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 17 ตุลาคม 2562
9575 ลย77202/603 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 17 ตุลาคม 2562
9574 ลย77202/602 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 17 ตุลาคม 2562
9573 ลย52001/2652 การพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2562 และเพิ่มค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 ตุลาคม 2562
9572 ลย 72501.1/547 ส่งเงินค่าจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 17 ตุลาคม 2562
9571 ลย52006/2651 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 17 ตุลาคม 2562
9570 ลย77202/600 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 17 ตุลาคม 2562
9569 ลย77202/599 รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ตุลาคม 2562
9568 ลย52001/2647 พนักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ 16 ตุลาคม 2562
9567 ลย 0032.007/3831 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 16 ตุลาคม 2562
9566 ลย52001/2646 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 16 ตุลาคม 2562
9565 ลย52001/2645 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 16 ตุลาคม 2562
9564 ลย52001/2644 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 16 ตุลาคม 2562
9563 ลย52001/2643 สอบถามตำแหน่งและขอรับการโอนย้าย 16 ตุลาคม 2562
9562 ลย52001/2642 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 16 ตุลาคม 2562
9561 ลย 76701/532 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 16 ตุลาคม 2562
9560 ลย52003/2641 ขอส่งรายชื่อขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการในสำนักงานเทศบาลเมืองเลย 16 ตุลาคม 2562
9559 ลย52003/2640 ขอส่งรายชื่อขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการในสำนักงานเทศบาลเมืองเลย 16 ตุลาคม 2562
9558 ลย 76701/531 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ นายวีระชัย เนื่องมหา 16 ตุลาคม 2562
9557 ลย52003/2639 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย 16 ตุลาคม 2562
9556 ลย 0032.007/3827 รายงานผลการติดตามผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจย์ 16 ตุลาคม 2562
9555 ลย52001/2638 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 16 ตุลาคม 2562
9554 ลย52003/2637 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 16 ตุลาคม 2562
9553 ลย52003/2636 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 16 ตุลาคม 2562
9552 ลย52003/2635 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 16 ตุลาคม 2562
9551 ลย 0032.001.1/3825 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ 16 ตุลาคม 2562
9550 ลย 0032.001.1/3824 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ 16 ตุลาคม 2562
9549 รง 0472/9 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 15 ตุลาคม 2562
9548 ลย77202/596 ขอแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 15 ตุลาคม 2562
9547 ลย52001/2632 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 ตุลาคม 2562
9546 ลย 79101/546 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 15 ตุลาคม 2562
9545 ลย 79101/545 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 15 ตุลาคม 2562
9544 ลย 78101/512 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวลัดดาวัลย์ พันน้อย 15 ตุลาคม 2562
9543 ลย 76702/530 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวีระชัย เนื่องมหา 15 ตุลาคม 2562
9542 ลย52002/2630 ส่งแบบคำรับรองการจัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ 15 ตุลาคม 2562
9541 ลย 78101/511 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 ตุลาคม 2562
9540 ลย 78101/510 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 ตุลาคม 2562
9539 ลย52006/2629 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 ตุลาคม 2562
9538 ลย 0032.006/3804 เลื่อนข้าราชการ 11 ตุลาคม 2562
9537 ลย52001/2627 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 ตุลาคม 2562
9536 ลย52001/2626 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุฉุกเฉิน 11 ตุลาคม 2562
9535 ลย 78101/509 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 11 ตุลาคม 2562
9534 ลย52004/2625 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการ่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน 11 ตุลาคม 2562
9533 ลย 76701/527 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง 11 ตุลาคม 2562
9532 ลย 78101/508 ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 11 ตุลาคม 2562
9531 ลย 78101/507 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมทบทวนการพํฒนาข้อมูลตำบล TCNAP 11 ตุลาคม 2562
9530 ลย71202/735 แจ้งลงนามในสัญญา 11 ตุลาคม 2562
9529 ลย 78101/506 รายงานการรับโอนเงินตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 11 ตุลาคม 2562
9528 ลย 78101/505 หนังสือรับรองเงินเดือน 10 ตุลาคม 2562
9527 ลย52001/2617 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 ตุลาคม 2562
9526 ลย52001/2616 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 ตุลาคม 2562
9525 ลย 0032.006/3800 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 10 ตุลาคม 2562
9524 มท 5308.4/ลย/23 การไฟฟ้าฯ ตอบรับ เข้าร่วม การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล 10 ตุลาคม 2562
9523 ลย 0032.007/3798 ส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโปลิโอ 10 ตุลาคม 2562
9522 ลย52006/2615 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 10 ตุลาคม 2562
9521 ลย52006/2614 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 10 ตุลาคม 2562
9520 ลย77202/588 นำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 10 ตุลาคม 2562
9519 ลย 79101/543 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 10 ตุลาคม 2562
9518 ลย 0032.007/3789 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 39 10 ตุลาคม 2562
9517 ลย 76702/524 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 10 ตุลาคม 2562
9516 ลย52002/2610 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษีรถใหม่ 10 ตุลาคม 2562
9515 ลย 76702/523 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 10 ตุลาคม 2562
9514 ลย 76702/522 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 10 ตุลาคม 2562
9513 ลย 76702/521 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 10 ตุลาคม 2562
9512 ลย 76702/520 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 10 ตุลาคม 2562
9511 ลย 76702/519 ธนาคารออมสิน 10 ตุลาคม 2562
9510 ลย52004/2609 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้รับจ้างตรวจสอบแก้ไขวงเวียนน้ำพุ 10 ตุลาคม 2562
9509 ลย 0032.015/3785 การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 10 ตุลาคม 2562
9508 ลย 78101/504 รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 9 ตุลาคม 2562
9507 ลย52001/2608 ตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ 9 ตุลาคม 2562
9506 ลย52001/2607 การต่ออายุใบอนุณาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ตุลาคม 2562
9505 ลย52001/2606 การตรวจทรัพย์รับจำนำที่เก็บรักษาไว้ของสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑ 9 ตุลาคม 2562
9504 ลย 78101/503 ส่งเอกสารเงินกู้สามัญเพิ่มเติม 9 ตุลาคม 2562
9503 ลย 79102/539 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 9 ตุลาคม 2562
9502 ลย52006/2605 ขอสำเนาเอกสาร บป.๑ 9 ตุลาคม 2562
9501 ลย52003/2604 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 9 ตุลาคม 2562
9500 ลย52003/2603 ขอส่งหนังสือต่ออายุสัญญาค้ำประกัน เลขที่ 00019/200403/0115/54 9 ตุลาคม 2562
9499 ลย 78101/502 รายงานรับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS 8 ตุลาคม 2562
9498 ลย 0032.003/3760 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 8 ตุลาคม 2562
9497 ลย 78101/501 รายงานการจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 2563 8 ตุลาคม 2562
9496 ลย 78101/500 รายงานการจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 2563 8 ตุลาคม 2562
9495 ลย52001/2602 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 ตุลาคม 2562
9494 ลย52001/2601 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี ๒๕๖๒ 8 ตุลาคม 2562
9493 ลย52001/2600 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 8 ตุลาคม 2562
9492 ลย71202/729 ขอส่งสำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 8 ตุลาคม 2562
9491 ลย 78101/499 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายภานุวัฒน์ มณีสอน 8 ตุลาคม 2562
9490 ลย 78101/498 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 8 ตุลาคม 2562
9489 ลย 78101/497 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 8 ตุลาคม 2562
9488 ลย 78101/496 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 8 ตุลาคม 2562
9487 ลย52004/2595 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 8 ตุลาคม 2562
9486 ลย 78101/495 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 8 ตุลาคม 2562
9485 ลย 0032.007/3747 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 7 ตุลาคม 2562
9484 ลย 76702/511 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 7 ตุลาคม 2562
9483 ลย52002/2594 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 7 ตุลาคม 2562
9482 ลย52001/2593 ขอเลื่อนการจัดงาน งานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเลย ประจำปี 2562 7 ตุลาคม 2562
9481 ลย52002/2592 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ตุลาคม 2562
9480 ลย 76701/510 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 7 ตุลาคม 2562
9479 ลย 78101/494 หนังสือรับรองเงินเดือน นายกิติพงศ์ กาทองทุ่ง 7 ตุลาคม 2562
9478 ลย77202/572 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 7 ตุลาคม 2562
9477 ลย77202/571 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 7 ตุลาคม 2562
9476 ลย 73901/2 อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหลางท่องเที่ยวดอกซากุระภูลมโล 7 ตุลาคม 2562
9475 ลย52006/2584 ขอความอนุเคราะห์ใช่ห้องน้ำสำหรับศิลปิน 7 ตุลาคม 2562
9474 ลย 0032.015/3740 ขอรับการสนับสนุนกระดาษแบบพิเสาเพ่ือจัดพิมพ์หนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน 7 ตุลาคม 2562
9473 ลย52006/2583 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 7 ตุลาคม 2562
9472 ลย52006/2582 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 7 ตุลาคม 2562
9471 ลย52006/2581 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 7 ตุลาคม 2562
9470 ลย52003/2580 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9469 ลย52003/2579 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9468 ลย52003/2578 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9467 ลย52003/2576 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9466 ลย52003/737 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9465 ลย52001/2571 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 ตุลาคม 2562
9464 ลย 75001/349 ขออนุญาตลาป่วย 4 ตุลาคม 2562
9463 ลย52004/2569 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2562
9462 ลย52004/2568 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2562
9461 ลย52004/2567 ขอความอนุเตราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2562
9460 ลย71202/721 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 4 ตุลาคม 2562
9459 ลย52004/2566 การทำความสะอาดถนนเส้นเลย-เชียงคานช่วงหน้าบ่อขยะโคกช้างไห้ 4 ตุลาคม 2562
9458 ลย 0032.007/3713 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 38 4 ตุลาคม 2562
9457 ลย 79301/435 ประชาสัมพันธ์วันรับซื้อขยะเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 4 ตุลาคม 2562
9456 ลย52003/2565 ขอให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการปีงบประมาณ2562 4 ตุลาคม 2562
9455 ลย75401/235 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ตุลาคม 2562
9454 ลย52003/2564 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 4 ตุลาคม 2562
9453 ลย52006/2563 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 4 ตุลาคม 2562
9452 ลย52001/2562 ขอรับเงินสนับสนุน 1% โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 3 ตุลาคม 2562
9451 ลย 0032.015/3702 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 3 ตุลาคม 2562
9450 ลย 0032/3806 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ตุลาคม 2562
9449 ลย 0032/3805 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ตุลาคม 2562
9448 ลย52001/2561 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 ตุลาคม 2562
9447 ลย52001/2560 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 ตุลาคม 2562
9446 ลย52001/2559 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 3 ตุลาคม 2562
9445 ลย52001/2558 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 ตุลาคม 2562
9444 ลย 78101/493 การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) รอบ 2 3 ตุลาคม 2562
9443 ลย 0023.3/458 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุม) 3 ตุลาคม 2562
9442 ลย52001/2548 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 ตุลาคม 2562
9441 52001.8/2547 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 ตุลาคม 2562
9440 ลย52004/2546 ประมาณราคาและแบบทางพุตบาท 2 ตุลาคม 2562
9439 ลย52004/2545 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ คสล.ถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 2 ตุลาคม 2562
9438 ลย 78101/492 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 2 ตุลาคม 2562
9437 ลย 78101/491 ขอยอด Statement บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่ 2 ตุลาคม 2562
9436 ลย 78101/490 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 2 ตุลาคม 2562
9435 ลย 78101/489 ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเงือกเก่ย บ้านโคกใหญ่ ม. 1 2 ตุลาคม 2562
9434 ลย 78101/488 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2562
9433 ลย 78101/487 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2562
9432 ลย 78101/486 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2562
9431 ลย 76701/507 หนังสือรับรองอุทยานเเห่งชาติภูกระดึง 2 ตุลาคม 2562
9430 ลย 78101/485 แผนการปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2 ตุลาคม 2562
9429 ลย 78101/484 อนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตุลาคม 2562
9428 ลย 78101/483 ขอส่งอายุใบอนุญาตให้ตั้งศูนย์คนพิการทั่วไป 2 ตุลาคม 2562
9427 ลย52006/2536 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน 2562 2 ตุลาคม 2562
9426 ลย52006/2535 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน 2562 2 ตุลาคม 2562
9425 ลย77202/560 รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2561 2 ตุลาคม 2562
9424 ลย77202/559 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 2 ตุลาคม 2562
9423 ลย 0032.006/3660 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2562
9422 ลย52006/2532 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 1 ตุลาคม 2562
9421 ลย 72501.1/515 ขอทำบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอย 1 ตุลาคม 2562
9420 ลย 75001/341 ขออนุญาตลาป่วย 1 ตุลาคม 2562
9419 ลย 79102/513 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๕๑๗๗ (สายบ้านห้วยสีดา - บ้านสาระแพ) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ กว้าง ๖ เมตร ยาว 97๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ตุลาคม 2562
9418 ลย52001/2530 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 1 ตุลาคม 2562
9417 ลย 76701/506 ขอส่งประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2562 1 ตุลาคม 2562
9416 ลย 0032.007/3651 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 37 1 ตุลาคม 2562
9415 ลย 0032.007/3650 รายงานผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา 1 ตุลาคม 2562
9414 ลย52004/2529 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 6/62 1 ตุลาคม 2562
9413 ลย 78101/482 ขอยอด Statement 1 ตุลาคม 2562
9412 ลย 75001/326 ส่งแบบบัญชีสรุปข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 30 กันยายน 2562
9411 ลย 75001/325 รายงานผลการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ 30 กันยายน 2562
9410 ลย 78101/480 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น สสส. 30 กันยายน 2562
9409 ลย 72501.1/510 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 30 กันยายน 2562
9408 ลย 72501.1/509 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 30 กันยายน 2562
9407 ลย 78101/479 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการเบิกเงินจากบัญชีธนาคาร ผู้สูงอายุ 30 กันยายน 2562
9406 ลย 78101/478 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการเบิกเงินจากบัญชีธนาคาร 30 กันยายน 2562
9405 ลย 78101/477 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 30 กันยายน 2562
9404 ลย 78401/390 รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ครั้งที่ 9/2562 30 กันยายน 2562
9403 ลย52006/2518 การจัดกิจกรรม "เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลย ครั้งที่ ๑) 30 กันยายน 2562
9402 ลย77202/550 ขอส่งสำเนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 กันยายน 2562
9401 ลย77202/549 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) 30 กันยายน 2562
9400 ลย77202/548 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีกรกฎาคม 2562 30 กันยายน 2562
9399 ลย71202/714 แจ้งลงนามในสัญญา 27 กันยายน 2562
9398 ลย52004/2514 ขอสมัครเป็นสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น" 27 กันยายน 2562
9397 ลย52004/2513 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 27 กันยายน 2562
9396 ลย 0032.007/3572 ขอส่งรายงาน 27 กันยายน 2562
9395 ลย52001/2512 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 กันยายน 2562
9394 ลย 0023.5/451 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบฯ 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 27 กันยายน 2562
9393 ลย 78101/476 ขอสมัครเป็นสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 27 กันยายน 2562
9392 ลย52001/2501 ขออนุญาตใช้สถานที่จัดงาน งานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเลย ประจำปี 2562 27 กันยายน 2562
9391 ลย52001/2500 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 27 กันยายน 2562
9390 ลย52006/2499 ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 26 กันยายน 2562
9389 ลย52006/2498 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 26 กันยายน 2562
9388 ลย 0032.006/3550 เลื่อนข้าราชการ 26 กันยายน 2562
9387 ลย 78101/473 ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเงือกเก่ย บ้านโคกใหญ่ ม. 1 26 กันยายน 2562
9386 ลย52002/2497 เชิญมาทำสัญญาจ้าง 26 กันยายน 2562
9385 ลย52006/2495 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก 26 กันยายน 2562
9384 ลย52001/2494 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 26 กันยายน 2562
9383 ลย 0032.007/3542 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 36 26 กันยายน 2562
9382 ลย 78101/472 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 กันยายน 2562
9381 ลย 76701/500 ขอส่งผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 26 กันยายน 2562
9380 ลย52003/2491 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 25 กันยายน 2562
9379 ลย 53104/736 โอนเงินอุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 25 กันยายน 2562
9378 ลย 76702/499 รายชื้อผู้ชำระหนี้ 25 กันยายน 2562
9377 ลย 76702/498 รายชื้อผู้ชำระหนี้ 25 กันยายน 2562
9376 ลย 76702/497 รายชื้อผู้ชำระหนี้ 25 กันยายน 2562
9375 ลย 76702/495 โอนเงินพนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างชั่วคราว 25 กันยายน 2562
9374 ลย 76702/494 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 กันยายน 2562
9373 ลย 76702/493 โอนค่าตอบเเทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 กันยายน 2562
9372 ลย 76703/492 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 25 กันยายน 2562
9371 ลย 0032.001.1/3522 ขอส่งเงินรายได้ในการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก111ปี 25 กันยายน 2562
9370 ลย 0032.015/3518 ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 25 กันยายน 2562
9369 ลย 78101/471 ขอส่งเอกสารขอสมัครเป็นสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 24 กันยายน 2562
9368 ลย52004/2484 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 24 กันยายน 2562
9367 ลย52004/2483 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 24 กันยายน 2562
9366 ลย52001/2482 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 กันยายน 2562
9365 ลย 78101/470 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 24 กันยายน 2562
9364 ลย 0032.003/3506 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 24 กันยายน 2562
9363 ลย 78101/469 ขอสมุดเช็ค 24 กันยายน 2562
9362 ลย 78101/468 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 24 กันยายน 2562
9361 ลย 78101/467 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 24 กันยายน 2562
9360 ลย 78101/466 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 24 กันยายน 2562
9359 ลย 78101/465 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 24 กันยายน 2562
9358 ลย 78101/464 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 24 กันยายน 2562
9357 ลย 72501.1/496 แจ้งการรับลงทะเบีัยนผู้พิการกรณีย้ายภูมิลำเนา 24 กันยายน 2562
9356 ลย 78101/463 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 กันยายน 2562
9355 ลย 78101/462 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กันยายน 2562 24 กันยายน 2562
9354 ลย 78101/461 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 24 กันยายน 2562
9353 ลย 78101/460 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 24 กันยายน 2562
9352 ลย 78101/459 การยืนยั่นข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 24 กันยายน 2562
9351 ลย 78902/309 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 24 กันยายน 2562
9350 ลย 78902/308 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 24 กันยายน 2562
9349 ลย 78902/307 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 24 กันยายน 2562
9348 ลย 78902/306 ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 24 กันยายน 2562
9347 ลย 78902/305 ขอความอนุเคราะห์โอนเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า 24 กันยายน 2562
9346 ลย 78101/454 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 23 กันยายน 2562
9345 ลย52006/2476 ขอความอนุเคราะห์สนันสนุนกิจกรรมเดิน วิ่ง เลาะเลย คอนเสริร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลย ครั้งที่ ๑ 23 กันยายน 2562
9344 ลย52006/2475 ขอความอนุเคราะห์สนันสนุนเสื้อเดิน วิ่ง เลาะเลย คอนเสริร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลย ครั้งที่ ๑ 23 กันยายน 2562
9343 ลย52006/2470 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23 กันยายน 2562
9342 ลย77202/530 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 23 กันยายน 2562
9341 ลย77202/529 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 23 กันยายน 2562
9340 ลย77202/528 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 23 กันยายน 2562
9339 ลย 78101/453 ขอยอด Statement 23 กันยายน 2562
9338 ลย77202/519 แจ้งการตรวจสอบรายงานการเงินและการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น 23 กันยายน 2562
9337 ลย52001/2464 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 23 กันยายน 2562
9336 ลย 0032.015/3458 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2562 20 กันยายน 2562
9335 ลย52006/2463 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 กันยายน 2562
9334 ลย52006/2462 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 กันยายน 2562
9333 ลย 0032.003/3455 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน๒๕๖๒ 20 กันยายน 2562
9332 ลย 0032.003/3454 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 20 กันยายน 2562
9331 ลย52004/2459 แบบรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม 2547 20 กันยายน 2562
9330 ลย52004/2458 ขอทำทางเข้าเชื่อมต่อเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย 20 กันยายน 2562
9329 ลย52004/2457 ขอทำทางเข้าเชื่อมต่อเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย 20 กันยายน 2562
9328 ลย52001/2455 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 20 กันยายน 2562
9327 ลย52001/2454 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 กันยายน 2562
9326 ลย 79102/497 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น 20 กันยายน 2562
9325 ลย 78101/451 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 20 กันยายน 2562
9324 ลย 78101/449 การสำรวจทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 20 กันยายน 2562
9323 ลย 78101/448 ให้ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและประเมินปรับปรุงตำแหน่ง 20 กันยายน 2562
9322 ลย77202/517 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง) 20 กันยายน 2562
9321 ลย 76703/487 หนังสือรับรองผลงานโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 16 20 กันยายน 2562
9320 ลย 72501.1/486 การสำรวจทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ประจำปี พ.ศ.2562 20 กันยายน 2562
9319 ลย 79102/496 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 20 กันยายน 2562
9318 ลย 79102/495 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 20 กันยายน 2562
9317 ลย 79102/494 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 20 กันยายน 2562
9316 ลย52006/2450 ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารเพิ่มเติม 20 กันยายน 2562
9315 ลย 76701/486 เเจ้งผลการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 19 กันยายน 2562
9314 ลย 76701/485 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 19 กันยายน 2562
9313 ลย75401/210 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 กันยายน 2562
9312 ลย52004/2432 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 19 กันยายน 2562
9311 76201.1/605 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 18 กันยายน 2562
9310 ลย 0032.015/3436 ส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการ ผช.นายทะเบียนจังหวัด 19 กันยายน 2562
9309 ลย77202/512 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ บท-3231 เลย 19 กันยายน 2562
9308 ลย52001/2431 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 19 กันยายน 2562
9307 ลย77202/511 ส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 19 กันยายน 2562
9306 ลย52001/2430 การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2562
9305 ลย52002/2429 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 19 กันยายน 2562
9304 ลย52004/2428 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ถนนศรีศักดิ์ดา 19 กันยายน 2562
9303 ลย 0032.003/3435 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 19 กันยายน 2562
9302 ลย 0032.001.2/3426 ขอส่งคืนเงิน พตส. 10659 18 กันยายน 2562
9301 ลย 79102/493 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 18 กันยายน 2562
9300 ลย 79102/492 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กันยายน 2562 18 กันยายน 2562
9299 ลย 79102/491 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กันยายน 2562 18 กันยายน 2562
9298 ลย52001/2427 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 กันยายน 2562
9297 ลย52004/2426 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ 18 กันยายน 2562
9296 ลย52006/2425 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 กันยายน 2562
9295 ลย52006/2424 ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย 18 กันยายน 2562
9294 ลย 79301/407 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 กันยายน 2562
9293 ลย 79102/490 ขอรับการสนับสนุนโครงการปูพื้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2562 18 กันยายน 2562
9292 ลย52001/2419 ขอความอนุเคราะห์พนักงานเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานฯ 18 กันยายน 2562
9291 ลย 76704/484 ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต.ศรีฐาน 18 กันยายน 2562
9290 ลย 76701/483 รายงานผลการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 18 กันยายน 2562
9289 ลย 0032.007/471 ขอเชิญเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและบรรยายพิเศษ 18 กันยายน 2562
9288 ลย52004/2403 ขอความอนุเคราะห์ทำทางเชื่อมต่อเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย 18 กันยายน 2562
9287 ลย52001/2396 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 17 กันยายน 2562
9286 ลย 79102/489 ส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 17 กันยายน 2562
9285 ลย52001/2395 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 กันยายน 2562
9284 ลย 74401/321 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 17 กันยายน 2562
9283 ลย 78101/447 รายงานการสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชนและสถานภัยแล้งปี 2562 17 กันยายน 2562
9282 ลย 78101/446 อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประเมินเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 17 กันยายน 2562
9281 ลย 72501.1/483 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 17 กันยายน 2562
9280 ลย 78101/445 แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 16 กันยายน 2562
9279 ลย 78101/444 แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 16 กันยายน 2562
9278 ลย71202/672 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 16 กันยายน 2562
9277 ลย71202/671 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 16 กันยายน 2562
9276 ลย71202/670 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 16 กันยายน 2562
9275 ลย 72501.1/482 ขอความอนุเคราะห์โดโลไมท์และเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อปรับสภาพดิน 16 กันยายน 2562
9274 ลย 78101/441 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 16 กันยายน 2562
9273 ลย 0032.007/419 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 35 16 กันยายน 2562
9272 ลย52006/2391 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 16 กันยายน 2562
9271 ลย52008/2387 ขอความช่วยเหลือ 19 กันยายน 2562
9270 ลย52001/2383 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองรักษาความมั่นคงภายใน 13 กันยายน 2562
9269 ลย 79102/486 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 13 กันยายน 2562
9268 ลย 0032.006/411 ส่งใบสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 13 กันยายน 2562
9267 ลย 0032.006/410 ส่งใบสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 13 กันยายน 2562
9266 ลย 0032.006/409 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 13 กันยายน 2562
9265 ลย52001/2382 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 กันยายน 2562
9264 ลย52001/2381 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 กันยายน 2562
9263 ลย52001/2380 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 กันยายน 2562
9262 ลย 75001/320 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 12 กันยายน 2562
9261 ลย 76702/482 การยืนยันข้อมุลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 13 กันยายน 2562
9260 ลย 76702/481 การยืนยันข้อมุลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 13 กันยายน 2562
9259 ลย 76702/480 การยืนยันข้อมุลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 13 กันยายน 2562
9258 ลย 0032.007/399 ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ให้บริการวัคซันไข้หวัดใหญ่ 13 กันยายน 2562
9257 ลย52002/2377 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 13 กันยายน 2562
9256 ลย52001/2376 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 13 กันยายน 2562
9255 ลย52003/2375 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์2563 13 กันยายน 2562
9254 ลย 76702/479 หนังสือรับรองเงินเดือน ของ นางสาว ศิริพร ภูชมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 13 กันยายน 2562
9253 ลย77901/446 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 12 กันยายน 2562
9252 ลย 0032.006/398 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 12 กันยายน 2562
9251 ลย52002/2374 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
9250 ลย52002/2373 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
9249 ลย52002/2372 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
9248 ลย52002/2371 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
9247 ลย 0032.006/391 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 12 กันยายน 2562
9246 ลย 0032.006/390 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 12 กันยายน 2562
9245 ลย52002/2370 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 12 กันยายน 2562
9244 ลย 78902/296 แจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ 12 กันยายน 2562
9243 ลย75401/190 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลจำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 สิงหาคม 2562
9242 ลย 76702/477 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรี่ซีลถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทานตะวัน – วัดป่าภูรัง (ถ้ำฝ่ามือแดง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 12 กันยายน 2562
9241 ลย77202/508 ขอความร่วมมือจัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ 12 กันยายน 2562
9240 ลย52002/2369 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 กันยายน 2562
9239 ลย 78101/440 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 12 กันยายน 2562
9238 ลย 78101/439 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 12 กันยายน 2562
9237 ลย 78101/438 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 12 กันยายน 2562
9236 ลย 78101/437 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 กันยายน 2562
9235 ลย 78101/436 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 กันยายน 2562
9234 ลย 78101/435 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 กันยายน 2562
9233 ลย 78101/434 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 กันยายน 2562
9232 ลย52006/2367 เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 12 กันยายน 2562
9231 ลย 0032.010/373 การเรียกให้ชดใช้ค่าปรับผิดสัญญาลาศึกษา 11 กันยายน 2562
9230 ลย 78101/433 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 กันยายน 2562
9229 ลย 78101/432 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 กันยายน 2562
9228 ลย 78101/431 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 กันยายน 2562
9227 ลย 78101/430 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากร 11 กันยายน 2562
9226 ลย 78101/429 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยาวชน 11 กันยายน 2562
9225 ลย 78101/428 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากร 11 กันยายน 2562
9224 ลย 78101/427 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๒ ) 11 กันยายน 2562
9223 ลย 0032.007/353 ขอเชิญวิทยากร 11 กันยายน 2562
9222 ลย 0032.007/352 ขอเชิญเป็นวิทยากร 11 กันยายน 2562
9221 ลย75401/211 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 สิงหาคม 2562
9220 ลย75401/207 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 2 กันยายน 2562
9219 ลย52001/2362 เงินสะสมสมทบพนักงาน 11 กันยายน 2562
9218 ลย52003/2361 ขอส่งแผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลเมืองเลย 11 กันยายน 2562
9217 ลย72301/549 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร 11 กันยายน 2562
9216 ลย52001/2360 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 11 กันยายน 2562
9215 ลย 0032.006/3417 เลื่อนข้าราชการ 11 กันยายน 2562
9214 ลย52001/2359 เงินรางวัล อปพร. 11 กันยายน 2562
9213 ลย 0032.003/3415 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 11 กันยายน 2562
9212 ลย 0032.006/3413 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 11 กันยายน 2562
9211 ลย 0032.007/3410 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 11 กันยายน 2562
9210 ลย 76701/476 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และขอเชิญเข้าร่วมไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 11 กันยายน 2562
9209 ลย 76701/475 เเจ้งผลการดำเนินการซ่อมเเซมทางสาธารณะ 11 กันยายน 2562
9208 ลย72501.4/478 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอันดับครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 11 กันยายน 2562
9207 ลย52004/2356 ขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงบริเวณชุมชนบ้านติ้วหลังไปรษณีเลยและขอใช้ก่อสร้างสวนสาธารณะ 11 กันยายน 2562
9206 ลย 76703/473 หนังสือรับรองผลงานโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านพองหนีบ หมู่ที่ 5 11 กันยายน 2562
9205 ลย52003/2354 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์2563 10 กันยายน 2562
9204 ลย52003/2353 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์2563 10 กันยายน 2562
9203 ลย52003/2352 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์2563 10 กันยายน 2562
9202 ลย52003/2351 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 10 กันยายน 2562
9201 ลย 72501.1/476 ส่งแบบรายงานงบเงินอุดหนุนสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 10 กันยายน 2562
9200 ลย52001/2349 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 10 กันยายน 2562
9199 ลย52001/2348 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 10 กันยายน 2562
9198 ลย52001/2347 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 กันยายน 2562
9197 ลย52001/2346 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 10 กันยายน 2562
9196 ลย 76702/472 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรี่ซีลถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายลำน้ำพอง - แสนสุข ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวห้วยลาด หมู่ที่ 12 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562
9195 ลย 76701/471 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จ่าเอกเกริกเกียติ มาจันทร์ 10 กันยายน 2562
9194 ลย 76701/470 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จ่าเอกเกริกเกียรติ มาจันทร์ 10 กันยายน 2562
9193 ลย 76701/469 การกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ อบต.ศรีฐาน จ่าเอกเกริกเกียรติ มาจันทร์ 10 กันยายน 2562
9192 ลย 76701/468 การกู้เงินตามโครงการกู้เงินเพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 10 กันยายน 2562
9191 ลย52001/2334 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 10 กันยายน 2562
9190 ลย52001/2333 การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 10 กันยายน 2562
9189 ลย 76703/467 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 10 กันยายน 2562
9188 ลย 76703/465 หนังสือรับรองผลงานโครงการปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง (ถนนสวยงาม) จากแยกทางเข้าบ้านหนองอีเลิงหมู่ที่ 10 - วัดห้วยตาแฮก 10 กันยายน 2562
9187 ลย 76703/464 หนังสือรับรองผลงานโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายสะพานข้ามแม่น้ำพอง-นาหนองใหญ๋ บ้านนาน้อย หมู่ที่ 7 10 กันยายน 2562
9186 ลย 76703/463 หนังสือรับรองผลงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโก หมู่ที่ 6 10 กันยายน 2562
9185 ลย 76703/462 หนังสือรับรองผลงานโครงการปรับปรุงคันฝายห้วยเดื่อ บ้านน้ำพอง หมู่ที่ 12 10 กันยายน 2562
9184 ลย77202/500 ขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 10 กันยายน 2562
9183 ลย 0032.007/3398 ขอเชิญเป็นพิธีกร 10 กันยายน 2562
9182 ลย 0032.007/3397 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากร 10 กันยายน 2562
9181 ลย 0032.007/3396 ขอสนับสนุนบุคลากรในการจัดประชุมวิชาการ 10 กันยายน 2562
9180 ลย 0032.007/3395 ขอเชิญประชุมวิชาการ 10 กันยายน 2562
9179 ลย 0032.007/3394 ขอเชิญประชุมวิชาการ 10 กันยายน 2562
9178 ลย 0032.007/3393 ขอเชิญประชุมวิชาการ 10 กันยายน 2562
9177 ลย 0032.007/3392 ขอสนับสนุนวิทยากร 10 กันยายน 2562
9176 ลย 0032.007/3391 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร และจัดบูธนิทรรศการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 10 กันยายน 2562
9175 ลย52003/2331 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 10 กันยายน 2562
9174 ลย 78101/426 ขอยอด Statement 9 กันยายน 2562
9173 ลย 78101/425 ส่งงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 9 กันยายน 2562
9172 ลย71202/665 แจ้งลงนามในสัญญา 9 กันยายน 2562
9171 ลย 79102/476 การจ่ายพัสดุออกจากทะเบียน 1 สิงหาคม 2562
9170 ลย52001/2329 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 9 กันยายน 2562
9169 ลย52001/2328 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 9 กันยายน 2562
9168 ลย 78101/424 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 9 กันยายน 2562
9167 ลย 76703/461 รายงานข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 9 กันยายน 2562
9166 ลย52002/2327 ส่งแบบแปลนปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ฉบับปรับปรุง 9 กันยายน 2562
9165 ลย 76702/460 ขอส่งสำเนาใบเสร็จ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าลาดจูบแก้ม) หมู่ที่ 4 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562
9164 ลย 76702/459 ขอส่งสำเนาใบเสร็จ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าวังแข้) หมู่ที่ 16 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562
9163 ลย77202/497 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลสัตว์) 9 กันยายน 2562
9162 ลย77202/496 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลสัตว์) 9 กันยายน 2562
9161 ลย 0032.006/3376 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 9 กันยายน 2562
9160 ลย52001/2320 การรับโอนพนักงานเทศบาล 9 กันยายน 2562
9159 ลย52001/2319 พนักงานเทศบาลขอโอน 9 กันยายน 2562
9158 ลย 78101/423 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา สุรีรัตน์ แก้วแสนทิพย์ 9 กันยายน 2562
9157 ลย 0032.006/3363 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 6 กันยายน 2562
9156 ลย 0032.006/3362 เลื่อนข้าราชการ 6 กันยายน 2562
9155 ลย 0032.006/3361 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 6 กันยายน 2562
9154 ลย77202/494 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ซอยโป๊ยเซียน หมู่ 5 6 กันยายน 2562
9153 ลย52006/2315 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 6 กันยายน 2562
9152 ลย52006/2314 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 6 กันยายน 2562
9151 ลย52001/2312 รายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 6 กันยายน 2562
9150 ลย52001/2308 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 6 กันยายน 2562
9149 ลย52001/2307 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 6 กันยายน 2562
9148 ลย 0032.001.1/3353 ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย 6 กันยายน 2562
9147 ลย52001/2306 ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย 6 กันยายน 2562
9146 ลย52001/2305 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่มตราสิงห์ และกระบองลมตราโซดาลีโอ 6 กันยายน 2562
9145 ลย 0032.006/3350 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 6 กันยายน 2562
9144 ลย 78101/418 ขอส่งตัวนักศึกษาเพื่อเสริมทักษะและเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการจริง 6 กันยายน 2562
9143 ลย 76702/457 ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-กรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 6 กันยายน 2562
9142 ลย52004/2302 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 6 กันยายน 2562
9141 ลย52004/2301 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 6 กันยายน 2562
9140 ลย 79102/469 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 5 กันยายน 2562
9139 ลย52002/2299 ขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนรถราชการ 5 กันยายน 2562
9138 ลย 79102/468 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 5 กันยายน 2562
9137 ลย52001/2297 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 5 กันยายน 2562
9136 ลย 72501.1/467 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 5 กันยายน 2562
9135 ลย52002/2295 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 กันยายน 2562
9134 ลย52006/2294 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบทะเบียนรถเพื่อประกอบการดำเนินคดี 5 กันยายน 2562
9133 ลย 0032.007/3327 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 34 5 กันยายน 2562
9132 ลย77901/421 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 4 กันยายน 2562
9131 ลย 78101/417 สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารคัดแยกขยะ ที่ อปท.ได้ดำเนินการ 4 กันยายน 2562
9130 ลย 0032.007/3325 ส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโปลิโอ 4 กันยายน 2562
9129 ลย 78101/416 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 กันยายน 2562
9128 ลย 78101/415 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 กันยายน 2562
9127 ลย71202/657 แจ้งลงนามในสัญญา 4 กันยายน 2562
9126 ลย 0032.006/3322 เลื่อนข้าราชการ 4 กันยายน 2562
9125 ลย52003/2293 ได้รับกลิ่นเหม็นจากเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรของร้านเมืองทอง 4 กันยายน 2562
9124 ลย52003/2292 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวน ร้านตะวันฉาย 4 กันยายน 2562
9123 ลย52003/2291 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวน ร้ายตะวันฉาย 4 กันยายน 2562
9122 ศย 304.014/1 ขอส่งแบบตอบรับ "ร่วมงาน เว้าจา พาข้าวงาย" 4 กันยายน 2562
9121 ลย52003/2290 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวน ร้านตะวันฉาย 4 กันยายน 2562
9120 ลย52003/2289 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลยครั้งที่4/2562 4 กันยายน 2562
9119 ลย52003/2288 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลยครั้งที่4/2562 4 กันยายน 2562
9118 ลย52003/2287 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลยครั้งที่4/2562 4 กันยายน 2562
9117 ลย75401/212 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสติการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพในส่วนที่ไม่เพียงพอ 4 กันยายน 2562
9116 ลย77202/493 การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 4 กันยายน 2562
9115 ลย 0023.2/398 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุม 4 กันยายน 2562
9114 ลย77202/492 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) 4 กันยายน 2562
9113 ลย77202/491 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 4 กันยายน 2562
9112 ลย71202/649 แจ้งลงนามในสัญญา 3 กันยายน 2562
9111 ลย 0032.006/3307 เลื่อนข้าราชการ 3 กันยายน 2562
9110 ลย71202/648 แจ้งลงนามในสัญญา 3 กันยายน 2562
9109 ลย52006/2285 การประชุมประชาคม 3 กันยายน 2562
9108 ลย52001/2284 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 กันยายน 2562
9107 ลย 0032.006/3306 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 3 กันยายน 2562
9106 ลย52001/2283 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 กันยายน 2562
9105 ลย52001/2282 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 3 กันยายน 2562
9104 ลย52001/2281 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 กันยายน 2562
9103 ลย52001/2280 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 กันยายน 2562
9102 ลย 0032.006/3303 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 3 กันยายน 2562
9101 ลย 79102/459 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 3 กันยายน 2562
9100 ลย52004/2277 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา 3 กันยายน 2562
9099 ลย52008/2276 ขอให้จัดระเบียบการจอดรถบนบาทวิถี(ฟุตบท)(ครั้งที่ 1) 3 กันยายน 2562
9098 ลย 78101/414 การเสนอโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 2 กันยายน 2562
9097 ลย 0032.001.2/3301 ขอยอดจัดสรร พตส.เพิ่ม งวด 5 2 กันยายน 2562
9096 ลย77202/481 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กันยายน 2562
9095 ลย77202/480 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 2 กันยายน 2562
9094 ลย 75001/270 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 16 สิงหาคม 2562
9093 ลย 75001/270 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 2 กันยายน 2562
9092 ลย52001/2259 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 กันยายน 2562
9091 ลย 79301/380 รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน 2 กันยายน 2562
9090 ลย71202/643 ส่งสำเนาเอกสารของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 2 กันยายน 2562
9089 ลย 78101/413 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 2 กันยายน 2562
9088 ลย 72501.1/462 ขอความอนุเคราะห์โดโลไมท์และเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อปรับสภาพดิน 2 กันยายน 2562
9087 ลย 78101/412 การประเมินลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐาน 2 กันยายน 2562
9086 ลย 78101/411 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 2 กันยายน 2562
9085 ลย 78101/410 ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกใหญ่ 2 กันยายน 2562
9084 ลย 78101/409 ส่งรายงานขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 2 กันยายน 2562
9083 ลย 78101/408 ส่งรายงานขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 2 กันยายน 2562
9082 ลย 78101/406 ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 30 สิงหาคม 2562
9081 ลย 0032.006/3277 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชชำนาญงาน 30 สิงหาคม 2562
9080 ลย 76702/448 ขอส่งงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 30 สิงหาคม 2562
9079 ลย 0032.003/3267 ส่งสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้าจังหวัดเลย 30 สิงหาคม 2562
9078 ลย 0032.003/3263 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 30 สิงหาคม 2562
9077 ลย 0032.006/3262 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30 สิงหาคม 2562
9076 ลย 72501.1/460 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 30 สิงหาคม 2562
9075 ลย52001/2243 การประเมินผลการใช้งานระบบรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 30 สิงหาคม 2562
9074 ลย 0032.007/3259 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 33 30 สิงหาคม 2562
9073 ลย 76702/447 โอนเงินค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 30 สิงหาคม 2562
9072 ลย 76702/446 โอนเงินค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 30 สิงหาคม 2562
9071 ลย 76702/445 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 30 สิงหาคม 2562
9070 ลย52004/2235 ขอขยายระยะเวลาการขอใช้พื้นที่สถานีกำจัดมูลฝอย(เดิม)จากกรมป่าไม้ 30 สิงหาคม 2562
9069 ลย 79102/456 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 30 สิงหาคม 2562
9068 ลย 0032.001.2/3245 ส่งใบเสร็จ 29 สิงหาคม 2562
9067 ลย 0032.001.2/3244 ส่งใบเสร็จ 29 สิงหาคม 2562
9066 ลย 0032.001.2/3243 ส่งใบเสร็จรับเงิน 29 สิงหาคม 2562
9065 ลย 0032.001.2/3242 ส่งใบเสร็จรับบเงิน 29 สิงหาคม 2562
9064 ลย52001/2233 ส่งตัวนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน 29 สิงหาคม 2562
9063 ลย52001/2232 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 29 สิงหาคม 2562
9062 ลย 76703/440 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง 29 สิงหาคม 2562
9061 ลย 72501.1/458 ขอส่งเอกสารในการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 29 สิงหาคม 2562
9060 ลย 78101/404 ขอส่งโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 สิงหาคม 2562
9059 ลย 76701/439 หนังสือรับรองสิทธิ์การกู้ โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 29 สิงหาคม 2562
9058 ลย 76701/438 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้สินเชื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน นางกานต์พิชาพัฒน์ ราษีทัศน์ 29 สิงหาคม 2562
9057 ลย 72501.1/456 ร่ยงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 29 สิงหาคม 2562
9056 ลย77901/401 การขออนุมัติดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี 29 สิงหาคม 2562
9055 ลย 72501.1/455 รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 29 สิงหาคม 2562
9054 ลย52001/2225 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 29 สิงหาคม 2562
9053 ลย52004/2224 แจ้งซ่อมแซมโครงการก่อสร้างท่อลอดหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 28 สิงหาคม 2562
9052 ลย52003/2223 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 28 สิงหาคม 2562
9051 ลย 0032.010/3237 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 28 สิงหาคม 2562
9050 ลย52001/2221 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๒ 28 สิงหาคม 2562
9049 52001.8/2220 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๒ 28 สิงหาคม 2562
9048 ลย52004/2219 แบบรับรองรายงานการประชุม 28 สิงหาคม 2562
9047 ลย52001/2218 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๒ 28 สิงหาคม 2562
9046 ลย 0032.007/3232 การรับเงินสงเคราะห์ของผู้ป่วยโรคเรื้อน 28 สิงหาคม 2562
9045 ลย 76701/437 ขอส่งผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 28 สิงหาคม 2562
9044 ลย52001/2210 ขออนุมัติยืมเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 28 สิงหาคม 2562
9043 ลย 78101/403 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 สิงหาคม 2562
9042 ลย 76701/436 ขอให้ดำเนินการซ่อมเเซมทางสาธารณะให้กลับคืนสู่สภาพสภาพเดิม 28 สิงหาคม 2562
9041 ลย 0032.003/3215 ตอบรับการขอรับสิ่งสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในหน่วยแพทย์พอ.สว. 28 สิงหาคม 2562
9040 ลย52001/2209 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 สิงหาคม 2562
9039 ลย 0023.5/379 โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด กิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 28 สิงหาคม 2562
9038 ลย52003/2206 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามเบิก จ่ายเงิน 27 สิงหาคม 2562
9037 ลย52001/2205 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 สิงหาคม 2562
9036 ลย52003/2203 ได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟของคนข้างบ้าน 27 สิงหาคม 2562
9035 ลย52003/2200 ได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟของคนข้างบ้าน 27 สิงหาคม 2562
9034 ลย 0032.001.2/3192 การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ 27 สิงหาคม 2562
9033 ลย52001/2199 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 สิงหาคม 2562
9032 ลย52001/2198 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 สิงหาคม 2562
9031 ลย52001/2197 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 สิงหาคม 2562
9030 ลย 76702/434 ขอแก้ไขแบบแปลน โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแท่นศิลาอาสน์ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 27 สิงหาคม 2562
9029 ลย52004/2185 ขอความอนุเคราะห์สอบเขตคลองสาธารณะประโยชน์ 27 สิงหาคม 2562
9028 ลย71202/620 แจ้งลงนามในสัญญา 26 สิงหาคม 2562
9027 ลย71202/619 แจ้งลงนามในสัญญา 26 สิงหาคม 2562
9026 ลย71202/618 แจ้งลงนามในสัญญา 26 สิงหาคม 2562
9025 ลย71202/617 แจ้งลงนามในสัญญา 26 สิงหาคม 2562
9024 ลย71202/616 แจ้งลงนามในสัญญา 26 สิงหาคม 2562
9023 ลย 0032.003/3177 ส่งสรุปการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 26 สิงหาคม 2562
9022 ลย52002/2179 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 26 สิงหาคม 2562
9021 ลย 78101/402 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 สิงหาคม 2562
9020 ลย 78101/401 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
9019 ลย 0032.006/3173 เลื่อนข้าราชการ 26 สิงหาคม 2562
9018 ลย 0032.006/3172 เลื่อนข้าราชการ 26 สิงหาคม 2562
9017 ลย 0032.006/3170 แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ(ปภาวดี) 26 สิงหาคม 2562
9016 ลย71202/609 ขอจดทะเบียนรถใหม่ ขอเพิ่มรถและบรรจุรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และยกเว้นภาษีรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 26 สิงหาคม 2562
9015 ลย 0032.003/3167 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 สิงหาคม 2562
9014 ลย 0032.007/3166 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 23 สิงหาคม 2562
9013 ลย 0032.007/3165 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้เลือดออก 23 สิงหาคม 2562
9012 ลย 0032.006/3164 ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและชดใช้เงินยืม 23 สิงหาคม 2562
9011 ลย 0032.006/3159 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 23 สิงหาคม 2562
9010 ลย 0032.006/3158 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 23 สิงหาคม 2562
9009 ลย52001/2175 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 สิงหาคม 2562
9008 ลย 0032.006/3154 ขอรับจัดสรรแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัด รอบที่3 ปีการศึกษา 2563 23 สิงหาคม 2562
9007 ลย 75001/290 ขออนุญาตลาป่วย 23 สิงหาคม 2562
9006 ลย 0032.007/3153 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 32 23 สิงหาคม 2562
9005 ลย 78101/399 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ.2562 23 สิงหาคม 2562
9004 ลย 79102/448 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562
9003 ลย 79102/447 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 22 สิงหาคม 2562
9002 ลย 79102/446 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562
9001 ลย52003/2167 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 สิงหาคม 2562
9000 ลย52003/2166 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 22 สิงหาคม 2562
8999 ลย52003/2165 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8998 ลย52003/2164 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 22 สิงหาคม 2562
8997 ลย52003/2163 ขอเชิญร่วมเป็ยเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8996 ลย52003/2162 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8995 ลย52003/2161 ขอเชิญร่วมงานมหากรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8994 ลย 75001/286 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 สิงหาคม 2562
8993 ลย75401/198 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 22 สิงหาคม 2562
8992 ลย 0032.003/3146 ส่งเอกสารขอกันเงินค่าอาหารหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 22 สิงหาคม 2562
8991 ลย 0032.003/3145 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8990 ลย 0032.003/3144 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 22 สิงหาคม 2562
8989 ลย 0032.003/3143 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 22 สิงหาคม 2562
8988 ลย 0032.003/3142 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 22 สิงหาคม 2562
8987 ลย 78101/398 รานงานข้อมูลการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง 22 สิงหาคม 2562
8986 ลย52003/2160 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการตำบลกุดป่อง 2562 22 สิงหาคม 2562
8985 ลย 79102/445 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 22 สิงหาคม 2562
8984 ลย 79102/444 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 22 สิงหาคม 2562
8983 ลย 0032.001.2/3139 ใบสำคัญรับเงิน 22 สิงหาคม 2562
8982 ลย 78101/397 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 22 สิงหาคม 2562
8981 ลย 78101/396 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 22 สิงหาคม 2562
8980 ลย 78101/395 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 22 สิงหาคม 2562
8979 ลย 78101/394 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา 22 สิงหาคม 2562
8978 ลย 78101/393 รายงานข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระบบประปาหมู่บ้าน 22 สิงหาคม 2562
8977 ลย75401/197 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม 19 สิงหาคม 2562
8976 ลย 76701/423 การกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 21 สิงหาคม 2562
8975 ลย 0032.010/3136 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ จนท. 21 สิงหาคม 2562
8974 ลย52001/2156 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 21 สิงหาคม 2562
8973 ลย 0032.006/3135 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 สิงหาคม 2562
8972 ลย52004/2154 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมมิเตอร์ไฟฟ้า 21 สิงหาคม 2562
8971 ลย 76703/421 ขอให้หยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง (เป็นการขั่วคราว) 21 สิงหาคม 2562
8970 ลย52001/2153 แจ้งให้มารับเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีได้รับอุบัติเหตุฯ 21 สิงหาคม 2562
8969 ลย52002/2152 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 21 สิงหาคม 2562
8968 ลย52004/2147 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 20 สิงหาคม 2562
8967 ลย52001/2146 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 สิงหาคม 2562
8966 ลย52001/2145 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 สิงหาคม 2562
8965 ลย52002/2144 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น 20 สิงหาคม 2562
8964 ลย 0032.007/3106 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก สป.31 20 สิงหาคม 2562
8963 ลย 0032.015/3104 สรุปรายงานผลโครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน 20 สิงหาคม 2562
8962 ลย52004/2143 ขอให้ปรับปรุงตำแหน่งและรูปแบบรายการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย 20 สิงหาคม 2562
8961 ลย52003/2142 การดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2562
8960 ลย52003/2141 ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2562
8959 ลย52003/2140 ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2562
8958 ลย52003/2139 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 20 สิงหาคม 2562
8957 ลย 76702/414 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าวังแข้) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 20 สิงหาคม 2562
8956 ลย 76702/413 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าลาดจูบแก้ม) บ้านวังยาง หมู่ที่ 4 20 สิงหาคม 2562
8955 ลย 72401/620 ขอแจ้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9528 เลย 20 สิงหาคม 2562
8954 ลย77202/463 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 20 สิงหาคม 2562
8953 ลย 76702/412 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 20 สิงหาคม 2562
8952 ลย 76702/411 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 20 สิงหาคม 2562
8951 ลย 76702/410 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 20 สิงหาคม 2562
8950 ลย 76702/409 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 20 สิงหาคม 2562
8949 ลย52006/2138 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 19 สิงหาคม 2562
8948 ลย52006/2137 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 19 สิงหาคม 2562
8947 ลย52001/2136 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 19 สิงหาคม 2562
8946 ลย71202/594 แจ้งลงนามในสัญญา 19 สิงหาคม 2562
8945 ลย52001/2135 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 19 สิงหาคม 2562
8944 ลย 79102/435 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 19 สิงหาคม 2562
8943 ลย 75001/278 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 19 สิงหาคม 2562
8942 ลย52001/2134 ส่งค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 19 สิงหาคม 2562
8941 ลย52002/2130 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 19 สิงหาคม 2562
8940 ลย52006/2129 เชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักฯ 19 สิงหาคม 2562
8939 ลย52003/2125 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 19 สิงหาคม 2562
8938 ลย 78101/392 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน 19 สิงหาคม 2562
8937 ลย 78101/391 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด 19 สิงหาคม 2562
8936 ลย 75001/273 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการออกข้อสอบ 19 สิงหาคม 2562
8935 ลย 75001/272 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการออกข้อสอบ 19 สิงหาคม 2562
8934 ลย52004/2122 รับรองการมีสิทธ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล 19 สิงหาคม 2562
8933 ลย52004/2121 รับรองการมีสิทธ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล 19 สิงหาคม 2562
8932 ลย 0032.006/3079 เลื่อนข้าราชการ 16 สิงหาคม 2562
8931 ลย52001/2118 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ 16 สิงหาคม 2562
8930 ลย 75001/271 ขออนุญาตลาป่วย 16 สิงหาคม 2562
8929 ลย52006/2117 เชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการระบบระบายน้ำหลัก 16 สิงหาคม 2562
8928 ลย 78101/390 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 16 สิงหาคม 2562
8927 ลย 78101/389 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 16 สิงหาคม 2562
8926 ลย 78101/388 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 16 สิงหาคม 2562
8925 ลย 78101/387 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 16 สิงหาคม 2562
8924 ลย 78101/386 ขออนุญาตให้ผู้บริหารไปศึกษาดูงานนอกเขตจังหวัดเลย 16 สิงหาคม 2562
8923 ลย 79102/428 การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกุ้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 16 สิงหาคม 2562
8922 ลย 0032.001.1/3069 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16สค62) 16 สิงหาคม 2562
8921 ลย 0032.001.1/3068 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16สค62) 16 สิงหาคม 2562
8920 ลย52003/2115 ขอขอบคุณ 16 สิงหาคม 2562
8919 ลย52003/2114 ขอขอบคุณ 16 สิงหาคม 2562
8918 ลย52003/2113 ขอขอบคุณ 16 สิงหาคม 2562
8917 ลย52003/2112 ขอขอบคุณ 16 สิงหาคม 2562
8916 ลย52004/2110 ขออนุญาตรื้อถอนทางเท้า 15 สิงหาคม 2562
8915 ลย52004/2107 ขอแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าของ อปท. 15 สิงหาคม 2562
8914 ลย52004/2106 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 15 สิงหาคม 2562
8913 ลย 78101/385 หนังสือรับรองเงินเดือน 15 สิงหาคม 2562
8912 ลย 72501.1/427 ขอส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 15 สิงหาคม 2562
8911 ลย 0032.009/3038 ขอใช้ห้องประชุม 14 สิงหาคม 2562
8910 ลย 79102/423 แจ้งลงนาในสัญญา โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านผามุม หมู่ที่ ๒ 14 สิงหาคม 2562
8909 ลย52001/2102 ส่งตัวผู้จัดการสถานธนานุบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 14 สิงหาคม 2562
8908 ลย52001/2101 ขออนุมัติกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาเลย 14 สิงหาคม 2562
8907 ลย52006/2100 รายงานผลการดำเนินตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 สิงหาคม 2562
8906 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3031 เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง DM/HT 14 สิงหาคม 2562
8905 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3030 เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง DM/HT 14 สิงหาคม 2562
8904 ลย 78101/384 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 14 สิงหาคม 2562
8903 ลย 78101/383 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 14 สิงหาคม 2562
8902 ลย 78101/382 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม 14 สิงหาคม 2562
8901 ลย71202/587 แจ้งลงนามในสัญญา 14 สิงหาคม 2562
8900 ลย71202/586 แจ้งลงนามในสัญญา 14 สิงหาคม 2562
8899 ลย 78101/381 รายงานการยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 14 สิงหาคม 2562
8898 ลย 0032.007/3027 ขอความร่วมมือติดตามผู้กลับจากพิธีฮัจย์ 14 สิงหาคม 2562
8897 ลย52001/2095 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 14 สิงหาคม 2562
8896 ลย75401/186 รายงานการรับโอน 9 สิงหาคม 2562
8895 ลย52004/2094 เชิญมาต่อรองราคา ซั้อวัสดุก่อสร้าง 13 สิงหาคม 2562
8894 ลย77204/451 รายงานข้อมูลการประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 (แบบศพด2/62) 13 สิงหาคม 2562
8893 ลย52001/2093 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 สิงหาคม 2562
8892 ลย 78101/380 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๒ ) 13 สิงหาคม 2562
8891 ลย 78101/379 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 13 สิงหาคม 2562
8890 ลย 0032.006/3010 ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลยรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 13 สิงหาคม 2562
8889 ลย 78101/378 หนังสือรับรองบุคคล นายประเสริฐ โคตรมหา 13 สิงหาคม 2562
8888 ลย 0032.003/2996 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 9 สิงหาคม 2562
8887 ลย52001/2089 ขอความอนุเคราะห์ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 9 สิงหาคม 2562
8886 ลย 0032.001.1/2995 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16สค62) 9 สิงหาคม 2562
8885 ลย 0032.001.1/2993 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16สค62) 9 สิงหาคม 2562
8884 ลย52001/2088 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 สิงหาคม 2562
8883 ลย52001/2087 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 9 สิงหาคม 2562
8882 ลย52001/2086 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 9 สิงหาคม 2562
8881 ลย75401/188 รายงานผลจุดติดตั้ง Free Wi - Fi ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( info) 9 สิงหาคม 2562
8880 ลย52001/2083 ขอรับเงินสนับสนุน 1% โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 9 สิงหาคม 2562
8879 ลย 0023.3/348 การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 สิงหาคม 2562
8878 ลย 72501.1/418 รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 9 สิงหาคม 2562
8877 ลย 72501.1/417 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 9 สิงหาคม 2562
8876 ลย52004/2080 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร 8 สิงหาคม 2562
8875 ลย 0032.001.1/2983 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(14สค62) 8 สิงหาคม 2562
8874 ลย 0032.001.1/2982 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(14สค62) 8 สิงหาคม 2562
8873 ลย 78101/377 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 8 สิงหาคม 2562
8872 ลย 79102/416 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. ๕๑๗๗ (สายบ้านห้วยสีดา - บ้านสาระแพ) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 สิงหาคม 2562
8871 ลย 0032.007/2980 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 30 8 สิงหาคม 2562
8870 ลย 0032.001.1/2979 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(8 สค62) 8 สิงหาคม 2562
8869 ลย71202/578 แจ้งลงนามในสัญญา 8 สิงหาคม 2562
8868 ลย52002/2072 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 สิงหาคม 2562
8867 ลย 0118.4/2873 ขอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรรายนางบังออน ขัดชัยภูมิ 7 สิงหาคม 2562
8866 ลย52002/2068 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 สิงหาคม 2562
8865 ลย52002/2067 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 สิงหาคม 2562
8864 ลย52002/2066 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 สิงหาคม 2562
8863 ลย52003/2064 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 7 สิงหาคม 2562
8862 ลย52001/2063 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 7 สิงหาคม 2562
8861 ลย 79102/415 ขอแจ้งข้อมูลก่ีเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 7 สิงหาคม 2562
8860 ลย 0032.007/2965 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 29 7 สิงหาคม 2562
8859 ลย 78101/376 หนังสือรับรองบุคคล นายเพีย โคตรมหา 7 สิงหาคม 2562
8858 ลย 78101/375 แจ้งถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 สิงหาคม 2562
8857 ลย 78101/374 ชี้แจงผิดพลาดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 สิงหาคม 2562
8856 ลย 78101/373 ขอส่งเงินค่าจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 7 สิงหาคม 2562
8855 ลย75401/178 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 สิงหาคม 2562
8854 ลย75401/181 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 สิงหาคม 2562
8853 ลย 0032.001.1/2960 ส่งแบบสอบถาม 7 สิงหาคม 2562
8852 มท 5308.4/ลย/22 การไฟฟ้าฯ ตอบรับประชุุม ประชุม (ก.บ.จ.ลย.) วันที่ 9 สิงหาคม 2562 7 สิงหาคม 2562
8851 ลย 0032.006/2955 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ยื่มเงิน) 7 สิงหาคม 2562
8850 ลย 0032.007/2952 แจ้งแผนการสนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก 6 สิงหาคม 2562
8849 ลย71202/573 แจ้งลงนามในสัญญา 6 สิงหาคม 2562
8848 ลย71202/572 แจ้งลงนามในสัญญา 6 สิงหาคม 2562
8847 ลย 78101/371 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 6 สิงหาคม 2562
8846 ลย 78101/370 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 6 สิงหาคม 2562
8845 ลย 78101/369 ขอความอนุเคราะห์คัดลอกระวางที่ดิน 6 สิงหาคม 2562
8844 ลย 72501.1/408 ขอขอบคุณ 6 สิงหาคม 2562
8843 ลย52001/2052 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 6 สิงหาคม 2562
8842 ลย52001/2051 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 สิงหาคม 2562
8841 ลย52002/2050 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพิ่มเติม 6 สิงหาคม 2562
8840 ลย 79301/334 ขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 13/2562 บ้านนา 6 สิงหาคม 2562
8839 ลย 0023.3/341 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 6 สิงหาคม 2562
8838 ลย 0023.5/340 ขอยืมเงิน โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด "จังหวัดสะอาด" 6 สิงหาคม 2562
8837 ลย 79102/412 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 6 สิงหาคม 2562
8836 ลย52002/2047 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพิ่มเติม (กองคลัง) 6 สิงหาคม 2562
8835 ลย 75001/255 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 5 สิงหาคม 2562
8834 ลย 72501.1/403 ขอความอนุเคราะห์รถตักเล็ก 6 สิงหาคม 2562
8833 ลย 79102/411 รายงานการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 6 สิงหาคม 2562
8832 ลย 0032.010/2937 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 6 สิงหาคม 2562
8831 ลย52004/2046 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้า (นายสนมเอก สุขใส) 6 สิงหาคม 2562
8830 ลย 53104/599 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 5 สิงหาคม 2562
8829 ลย 53104/598 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 5 สิงหาคม 2562
8828 ลย 53104/597 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 5 สิงหาคม 2562
8827 ลย 53104/596 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 5 สิงหาคม 2562
8826 ลย 53104/595 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ 5 สิงหาคม 2562
8825 ลย52006/2038 รายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 5 สิงหาคม 2562
8824 ลย52002/2036 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 สิงหาคม 2562
8823 ลย52003/2035 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 สิงหาคม 2562
8822 ลย 78101/368 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 5 สิงหาคม 2562
8821 ลย 79103/406 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 5 สิงหาคม 2562
8820 ลย 79102/405 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 5 สิงหาคม 2562
8819 ลย52003/2031 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 สิงหาคม 2562
8818 ลย52003/2030 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเเละให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ปี 2562 5 สิงหาคม 2562
8817 ลย 78101/366 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 5 สิงหาคม 2562
8816 ลย 78101/365 รายงานการเสียชีวิตของพนักงานจ้าง 5 สิงหาคม 2562
8815 ลย 78101/364 ขอความร่วมมือตรวจสถานของผู้มีสิทธิรับเบียความเป็นพิการ 5 สิงหาคม 2562
8814 ลย 78101/363 ขอความอนุเคราะห์จัดพิมพ์ข้อมูลทะเบียนราษฏรเพื่อตรวจสอบการมีชีวิตย้ายที่อยู่ ประจำปี 2563 5 สิงหาคม 2562
8813 ลย 78101/362 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนราษฎรผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5 สิงหาคม 2562
8812 ลย 78101/361 สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารคัดแยกขยะ ที่ อปท.ได้ดำเนินการ 5 สิงหาคม 2562
8811 ลย 0032.006/2927 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 5 สิงหาคม 2562
8810 ลย52001/2029 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 5 สิงหาคม 2562
8809 ลย52001/2027 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง 5 สิงหาคม 2562
8808 ลย52001/2026 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 5 สิงหาคม 2562
8807 ลย 0032.006/2922 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 2 สิงหาคม 2562
8806 ลย 0032.006/2921 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 2 สิงหาคม 2562
8805 ลย 0032.006/2919 ขออนุมัติยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 2 สิงหาคม 2562
8804 ลย 0032.006/2918 ขออนุมัติจัดประชุม 2 สิงหาคม 2562
8803 ลย52003/2025 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 2 สิงหาคม 2562
8802 ลย75401/174 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 1 สิงหาคม 2562
8801 ลย52004/2021 เชิญมาต่อรองราคา 2 สิงหาคม 2562
8800 ลย52002/2020 แจ้งให้มาแก้ไขงาน 2 สิงหาคม 2562
8799 ลย52002/2019 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายการเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 2 สิงหาคม 2562
8798 ลย52001/2018 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 2 สิงหาคม 2562
8797 ลย52001/2017 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 สิงหาคม 2562
8796 ลย52001/2016 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 2 สิงหาคม 2562
8795 ลย52001/2015 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 สิงหาคม 2562
8794 ลย 72501.1/398 ส่งนักพัฒนาชุมชนเข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 24" 2 สิงหาคม 2562
8793 ลย77202/427 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 2 สิงหาคม 2562
8792 ลย77202/426 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 สิงหาคม 2562
8791 ลย77202/425 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2 สิงหาคม 2562
8790 ลย 78101/360 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 สิงหาคม 2562
8789 ลย52003/2014 ขอปรับปรุงสถานโบราณ 2 สิงหาคม 2562
8788 ลย71202/564 ส่งสำเนารายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ 2 สิงหาคม 2562
8787 ลย 52401/482 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 2 สิงหาคม 2562
8786 ลย 76702/393 รายงานสำรวจทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 สิงหาคม 2562
8785 ลย 78101/359 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 สิงหาคม 2562
8784 ลย52004/2013 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 2 สิงหาคม 2562
8783 ลย52001/2012 ชำระหนี้เงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 2 สิงหาคม 2562
8782 ลย52006/2011 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 2 สิงหาคม 2562
8781 ลย52001/2010 เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 2 สิงหาคม 2562
8780 ลย52006/2009 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 2 สิงหาคม 2562
8779 ลย52001/2008 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 2 สิงหาคม 2562
8778 ลย52002/2007 ส่งเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 สิงหาคม 2562
8777 ลย75401/172 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 30 กรกฎาคม 2562
8776 ลย75401/173 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 30 กรกฎาคม 2562
8775 ลย52001/2005 ส่งตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 สิงหาคม 2562
8774 ลย 72501.1/397 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 1 สิงหาคม 2562
8773 ลย52002/2003 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 1 สิงหาคม 2562
8772 ลย 78101/358 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอ่ายุ,ผู้พิการ เดือน สิงหาคม 62 1 สิงหาคม 2562
8771 ลย 78101/357 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวสุรีรัตน์ แก้วแสนทิพย์ 31 กรกฎาคม 2562
8770 ลย 76702/391 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2562
8769 ลย 76702/390 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2562
8768 ลย 76702/389 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2562
8767 ลย52001/2000 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 31 กรกฎาคม 2562
8766 ลย52001/1999 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 31 กรกฎาคม 2562
8765 ลย 78101/354 ขอยอด Statement 31 กรกฎาคม 2562
8764 ลย 78101/353 สำรวจเครื่องพ่นและสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 31 กรกฎาคม 2562
8763 ลย 0032/3585 ขอความอนุเคราะห์ 31 กรกฎาคม 2562
8762 ลย 0032/3584 ขอความอนุเคราะห์ 31 กรกฎาคม 2562
8761 ลย52004/1990 สงวนสิทธิ์ค่าปรับฯ 31 กรกฎาคม 2562
8760 ลย 0032.006/2856 เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 30 กรกฎาคม 2562
8759 ลย 0032.007/2825 ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุม 30 กรกฎาคม 2562
8758 ลย52004/1982 ขอความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยตรวจสอบท่อเมนจ่ายน้ำ 30 กรกฎาคม 2562
8757 ลย52004/1980 ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 30 กรกฎาคม 2562
8756 ลย52002/1979 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562
8755 ลย52001/1977 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 30 กรกฎาคม 2562
8754 ลย52002/1970 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562
8753 ลย52002/1969 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562
8752 ลย52002/34 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562
8751 มท 5308.4/ลย/21 การไฟฟ้าฯ ตอบรับประชุุม ประชุม (ก.บ.จ.ลย.) วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
8750 มท 5308.4/ลย/20 การไฟฟ้าฯ ตอบรับประชุุม ประชุม (ก.บ.จ.ลย.) วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
8749 ลย 76701/386 รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 30 กรกฎาคม 2562
8748 ลย52001/1968 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 กรกฎาคม 2562
8747 ลย52004/1967 การดำเนินการโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 30 กรกฎาคม 2562
8746 ลย52006/1966 ขอดูข้อมูลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 กรกฎาคม 2562
8745 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2819 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 30 กรกฎาคม 2562
8744 ลย 78101/352 หนังสือรับรองเงินเดือน นายมนัสพงษ์ ชาวนาวัง 30 กรกฎาคม 2562
8743 ลย 78101/351 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวชนิดาภา โคตรมหา 30 กรกฎาคม 2562
8742 ลย 78101/350 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสมประสงค์ แสนบุ่งค้อ 30 กรกฎาคม 2562
8741 ลย 0032.006/2818 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 30 กรกฎาคม 2562
8740 ลย 0032.007/2812 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 28 30 กรกฎาคม 2562
8739 ลย 0032.015/2809 การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย (เพิ่มเติม) 30 กรกฎาคม 2562
8738 ลย 0032.015/2807 การต่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย 30 กรกฎาคม 2562
8737 ลย 0032.001.1/2804 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(31 กค62) 30 กรกฎาคม 2562
8736 ลย 0032.001.1/2803 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(231กค.62) 30 กรกฎาคม 2562
8735 ลย 0032.001.1/2802 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(31 กค62) 30 กรกฎาคม 2562
8734 ลย 79301/311 ขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 12/2562 บ้านห้วยไผ่ 30 กรกฎาคม 2562
8733 ลย 0023.3/330 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้ในการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 กรกฎาคม 2562
8732 ลย75401/168 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 26 กรกฎาคม 2562
8731 ลย52001/1963 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 26 กรกฎาคม 2562
8730 ลย75401/167 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 26 กรกฎาคม 2562
8729 ลย52001/1962 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 กรกฎาคม 2562
8728 ลย 76701/384 เเจ้งให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 26 กรกฎาคม 2562
8727 ลย52004/1957 เชิญมาต่อรองราคา 26 กรกฎาคม 2562
8726 ลย 72501.1/392 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26 กรกฎาคม 2562
8725 ลย 79102/396 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 26 กรกฎาคม 2562
8724 ลย 78101/349 รายงานสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 กรกฎาคม 2562
8723 ลย 78101/348 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 กรกฎาคม 2562
8722 ลย 79102/395 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 26 กรกฎาคม 2562
8721 ลย 78101/347 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 กรกฎาคม 2562
8720 ลย 72501.1/390 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 26 กรกฎาคม 2562
8719 ลย52004/1955 ขออนุญาตรื้อถอนทางเท้า 26 กรกฎาคม 2562
8718 ลย 72501.1/389 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 กรกฎาคม 2562
8717 ลย52004/1954 ส่งเอกสารตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน 26 กรกฎาคม 2562
8716 ลย52006/1953 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 26 กรกฎาคม 2562
8715 ลย52006/1952 คำขอให้เทศบาลเมืองเลยชดใช้ค่าสินใหมทดแทน ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 25 กรกฎาคม 2562
8714 ลย 0032.003/2775 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 25 กรกฎาคม 2562
8713 ลย 79102/393 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 25 กรกฎาคม 2562
8712 ลย 76702/383 หนังสือรับรองเงินเดือน 25 กรกฎาคม 2562
8711 ลย 76702/382 หนังสือรับรองเงินเดือน 25 กรกฎาคม 2562
8710 ลย52008/1949 ขอให้แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะก่อเหตุรำคาญ 25 กรกฎาคม 2562
8709 ลย 78101/345 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 25 กรกฎาคม 2562
8708 ลย 78101/344 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 25 กรกฎาคม 2562
8707 ลย52001/1931 การให้พนักงานสถานธนานุบาลดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งเดิม 25 กรกฎาคม 2562
8706 ลย 78101/343 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2562
8705 ลย 78101/342 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 กรกฎาคม 2562
8704 ลย 76702/378 โอนค่าตอบเเทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 กรกฎาคม 2562
8703 ลย52004/1870 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้รับจ้างตรวจสอบแก้ไขวงเวียนน้ำพุ 25 กรกฎาคม 2562
8702 ลย 0032.006/2766 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 24 กรกฎาคม 2562
8701 ลย 0032.006/2765 เลื่อนข้าราชการ 24 กรกฎาคม 2562
8700 ลย 79102/391 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8699 ลย 79102/390 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8698 ลย 79102/389 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8697 ลย 79102/388 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8696 ลย 79102/387 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8695 ลย52003/1869 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 24 กรกฎาคม 2562
8694 ลย52001/1868 การให้พนักงานสถานธนานุบาลดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งเดิม 24 กรกฎาคม 2562
8693 ลย 78101/340 หนังสือรับรองเงินเดือน 24 กรกฎาคม 2562
8692 ลย 78101/339 หนังสือรับรองเงินเดือน 24 กรกฎาคม 2562
8691 ลย52004/1867 ชี้แจงประชาพิจารณ์ร่าง TOR 24 กรกฎาคม 2562
8690 ลย52002/1861 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 กรกฎาคม 2562
8689 ลย77202/410 ขอนำรถยนต์ ทะเบียน กจ 2106 เลย เข้าศูนย์บริการ 24 กรกฎาคม 2562
8688 ลย 0032.001.1/2757 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(25-26 กค.62) 24 กรกฎาคม 2562
8687 ลย 0032.010/2756 ส่งเอกสารต้นฉบับบันทึกคำยินยอมคู่สมรส 24 กรกฎาคม 2562
8686 ลย77202/408 การจัดส่งรายงานสำรวจทรัพย์สิน 24 กรกฎาคม 2562
8685 ลย77202/407 การสำรวจข้อมุลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 กรกฎาคม 2562
8684 ลย52004/1854 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและย้ายท่อเมนประปาจากแนวการก่อสร้าง 24 กรกฎาคม 2562
8683 ลย52004/1853 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าจากแนวก่อสร้างบริเวณถนนจรัสศรี 24 กรกฎาคม 2562
8682 ลย 0032.003/2750 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม๒๕๖๒ 24 กรกฎาคม 2562
8681 ลย 0032.003/2749 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 24 กรกฎาคม 2562
8680 ลย52004/1852 ทดสอบวัสดุ เลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 23 กรกฎาคม 2562
8679 ลย52004/1851 แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ศรีศักดิ์ดา 23 กรกฎาคม 2562
8678 ลย52002/1850 จัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 กรกฎาคม 2562
8677 ลย52002/1849 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 23 กรกฎาคม 2562
8676 ลย52002/1847 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 23 กรกฎาคม 2562
8675 ลย52002/1846 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 23 กรกฎาคม 2562
8674 ลย52002/1845 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 23 กรกฎาคม 2562
8673 ลย52004/1844 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ระบบระบายน้ำข้างเรือนจำ 23 กรกฎาคม 2562
8672 ลย52002/1843 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 23 กรกฎาคม 2562
8671 ลย52002/1842 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 23 กรกฎาคม 2562
8670 ลย52004/1841 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ระบบระบายน้ำข้างเรือนจำ 23 กรกฎาคม 2562
8669 ลย52002/1837 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 23 กรกฎาคม 2562
8668 ลย52002/1836 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 กรกฎาคม 2562
8667 ลย52001/1834 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 กรกฎาคม 2562
8666 ลย 76703/375 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้างนาน้อย 218 หมู่ที่ 13 23 กรกฎาคม 2562
8665 ลย 78101/338 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 กรกฎาคม 2562
8664 ลย77202/404 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายลาดทิดกูด บ้านเพชรโสภณ หมู่ 10 23 กรกฎาคม 2562
8663 ลย72501.2/384 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเทภสินเชื่อธนาคารประชาชน 23 กรกฎาคม 2562
8662 ลย72501.2/382 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเทภสินเชื่อธนาคารประชาชน 23 กรกฎาคม 2562
8661 ลย 76703/374 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 23 กรกฎาคม 2562
8660 ลย52003/1833 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 23 กรกฎาคม 2562
8659 ลย 72501.1/380 ขอคัดสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาแห้ว 23 กรกฎาคม 2562
8658 ลย 72501.1/379 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 23 กรกฎาคม 2562
8657 ลย77202/401 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 1 โครงการ บ้านเพชรโสภณ หมู่ 10 23 กรกฎาคม 2562
8656 ลย52004/1830 ขอความอนุเคราะห์เครื่องสกัดคอนกรีต 23 กรกฎาคม 2562
8655 ลย52004/1829 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 23 กรกฎาคม 2562
8654 ลย 76701/373 จัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 22 กรกฎาคม 2562
8653 ลย77202/400 ขอข้อมูลบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินในรูปแบบไฟล์ pdf 23 กรกฎาคม 2562
8652 ลย77202/399 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายซมซื่น บ้านเมี่ยง หมู่ 5 22 กรกฎาคม 2562
8651 ลย 0032.007/2736 ขอสนับสนุนเครื่องพ่นสารเคมี 22 กรกฎาคม 2562
8650 ลย 0032.001.1/2728 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 22 กรกฎาคม 2562
8649 ลย 0032.001.1/2727 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 22 กรกฎาคม 2562
8648 ลย52001/1825 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พศ 2561-2563) 22 กรกฎาคม 2562
8647 ลย52002/1824 แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 22 กรกฎาคม 2562
8646 ลย 79102/385 ส่งช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
8645 ลย 76703/372 แจ้งให้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 22 กรกฎาคม 2562
8644 ลย 79102/384 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 22 กรกฎาคม 2562
8643 ลย 75001/230 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 22 กรกฎาคม 2562
8642 ลย 79102/383 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กรกาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
8641 ลย 0032.006/2725 เลื่อนข้าราชการ 22 กรกฎาคม 2562
8640 ลย 0032.003/2724 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 22 กรกฎาคม 2562
8639 ลย77202/397 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 5 โครงการ บ้านเมี่ยง หมู่ 9 22 กรกฎาคม 2562
8638 ลย 76701/370 รายงานหนังสือข้อมูลข่าวสารลับ 22 กรกฎาคม 2562
8637 ลย 79102/382 ส่งรายงานแสดงมูลค่ารวมของทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ (แบบ อปท.สท.1) 15 กรกฎาคม 2562
8636 ลย52002/1823 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8635 ลย52002/1817 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8634 ลย52002/1816 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8633 ลย52002/1815 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8632 ลย52002/1814 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8631 ลย 0032.007/2716 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 27 19 กรกฎาคม 2562
8630 ลย52003/1813 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 19 กรกฎาคม 2562
8629 ลย71202/531 แจ้งลงนามในสัญญา 19 กรกฎาคม 2562
8628 ลย52001/1812 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 19 กรกฎาคม 2562
8627 ลย52003/1811 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 กรกฎาคม 2562
8626 ลย52003/1810 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 19 กรกฎาคม 2562
8625 ลย52001/1809 การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 กรกฎาคม 2562
8624 ลย52001/1808 พนักงานเทศบาลขอโอน 19 กรกฎาคม 2562
8623 ลย 78101/337 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 19 กรกฎาคม 2562
8622 ลย52001/1804 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 กรกฎาคม 2562
8621 ลย 78101/336 รายงานผลการการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี พ.ศ. 2561 19 กรกฎาคม 2562
8620 ลย 78101/335 รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2562
8619 ลย52002/1803 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8618 ลย52002/1797 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8617 ลย52002/1796 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8616 ลย52002/1795 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8615 ลย52002/1794 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8614 ลย 76701/368 ส่งบัญชีรายชื่อที่ขอถอนชื่อจากการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19 กรกฎาคม 2562
8613 ลย 76701/367 รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 19 กรกฎาคม 2562
8612 ลย 78101/334 รายงานผลการประฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 19 กรกฎาคม 2562
8611 ลย 0032.015/2712 การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย 19 กรกฎาคม 2562
8610 ลย52008/1792 ขอความช่วยเหลือทางระบายน้ำทิ้ง 19 กรกฎาคม 2562
8609 ลย52001/1791 ส่งตัวนักศึกษาฝึกอาชีพในหน่วยงาน 19 กรกฎาคม 2562
8608 ลย52001/1790 การเข้าร่วมประชุมสัมนาเพื่อถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ 19 กรกฎาคม 2562
8607 ลย 76701/366 ส่งบัญชีรายชื่อขอถอนชื่อจากการเสนอขอพระราชทานดครื่องราชอิสริยาภรณ์ 18 กรกฎาคม 2562
8606 ลย 0032.015/2708 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 18 กรกฎาคม 2562
8605 ลย 0032.015/2707 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะบุคคลภายนอก และค่าสมนาคุณวิทยากร 18 กรกฎาคม 2562
8604 ลย75401/126 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 มิถุนายน 2562
8603 ลย75401/121 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 มิถุนายน 2562
8602 ลย52001/1789 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 18 กรกฎาคม 2562
8601 ลย52001/1788 ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะหมู่ 9 18 กรกฎาคม 2562
8600 ลย 78101/333 รายงานงบประมาณเงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 18 กรกฎาคม 2562
8599 ลย52004/1785 ขอความอนุเคราะห์เสาไฟฟ้า 18 กรกฎาคม 2562
8598 ลย52004/1784 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา 18 กรกฎาคม 2562
8597 ลย 78101/332 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ ) 18 กรกฎาคม 2562
8596 ลย52004/1783 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา 18 กรกฎาคม 2562
8595 ลย 79102/375 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 18 กรกฎาคม 2562
8594 ลย 0032.001.2/2686 ส่งใบเสร็จรับเงิน 18 กรกฎาคม 2562
8593 ลย 0032.001.2/2685 ส่่งใบสำคัญรับเงิน 18 กรกฎาคม 2562
8592 ลย 0032.001.2/2684 ส่งใบสำคัญรับเงิน 18 กรกฎาคม 2562
8591 ลย 0032.001.2/2683 ส่งใบเสร็จ 18 กรกฎาคม 2562
8590 ลย 0032.007/2679 การเยี่ยมติดตามเสริมพลัง งานป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก 15 กรกฎาคม 2562
8589 ลย 0032.007/2678 ขอสนับสนุนวิทยากร 15 กรกฎาคม 2562
8588 ลย 0034/477 เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 กรกฎาคม 2562
8587 ลย 76701/364 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 กรกฎาคม 2562
8586 ลย 76701/363 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป