ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
10701 ลย 0032.006/366 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 29 มกราคม 2563
10700 ลย75401/54 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่่วงหน้า 28 มกราคม 2563
10699 ลย52001/249 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 มกราคม 2563
10698 ลย 78101/47 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 28 มกราคม 2563
10697 ลย 78101/46 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 28 มกราคม 2563
10696 ลย52002/248 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 28 มกราคม 2563
10695 ลย52002/247 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 28 มกราคม 2563
10694 ลย 78101/45 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษี 28 มกราคม 2563
10693 ลย 0032.006/361 ขอหนังสือรับรองบุคคล 28 มกราคม 2563
10692 ลย 0032.006/360 ขอหนังสือรับรองบุคคล 28 มกราคม 2563
10691 ลย 0032.006/359 อนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชา 28 มกราคม 2563
10690 ลย 78101/44 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 มกราคม 2563
10689 ลย52004/246 ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ 28 มกราคม 2563
10688 ลย 78101/43 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ม.ค. 2563 28 มกราคม 2563
10687 ลย 78101/42 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มกราคม 2563 28 มกราคม 2563
10686 ลย 78101/41 ขอส่งรายชื่อนางรำ 28 มกราคม 2563
10685 ลย52002/245 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 28 มกราคม 2563
10684 ลย52002/244 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 28 มกราคม 2563
10683 ลย52001/243 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 มกราคม 2563
10682 ลย52002/242 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 28 มกราคม 2563
10681 ลย52002/241 ส่งเงินค่าวัสดุสำนักงาน 28 มกราคม 2563
10680 ลย52002/240 นำส่งเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชี 28 มกราคม 2563
10679 ลย52002/239 นำส่งเงินเดือนเข้าบัญชี 28 มกราคม 2563
10678 ลย 0032.015/356 ขอใช้สถานที่จัดอบรม 28 มกราคม 2563
10677 ลย 0032.007/354 ขออนุมัติเดินทางโดยพาหนะเครื่องบินเป็นกรณีพิเศษ 28 มกราคม 2563
10676 ลย 0032.007/353 การเฝ้าระวังและสอบสวนผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 28 มกราคม 2563
10675 ลย 72501.1/38 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 28 มกราคม 2563
10674 ลย75401/48 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 8 มกราคม 2563
10673 ลย 0032.015/351 ขอรับการสนับสนุนต้นสมุนไพร 27 มกราคม 2563
10672 ลย 0032.007/350 ขอเชิญประชุมการเปิดศูนย์EOC 27 มกราคม 2563
10671 ลย 0032.007/349 ขอความร่วมมือแจ้งเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ 27 มกราคม 2563
10670 ลย52004/238 ขออนุญาตขุดลอกแม่น้ำเลยบริเวณสพานเฉลิมราชย์ 27 มกราคม 2563
10669 ลย52001/237 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 มกราคม 2563
10668 ลย 76702/27 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 27 มกราคม 2563
10667 ลย 76702/26 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 27 มกราคม 2563
10666 ลย 76701/25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 27 มกราคม 2563
10665 ลย 76702/24 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 27 มกราคม 2563
10664 ลย 76701/23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 27 มกราคม 2563
10663 ลย 0013/69 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10662 ลย 75001/41 รายงานการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม 27 มกราคม 2563
10661 ลย 75001/43 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม 27 มกราคม 2563
10660 ลย 0032.015/342 ขอความอนุเคราะห์ยืมชุดไทยผ้าพื้นเมือง 27 มกราคม 2563
10659 ลย 0013/64 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10658 ลย 0013/63 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10657 ลย 0013/60 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10656 ลย 0013/59 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10655 ลย 0013/58 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10654 ลย 0013/56 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10653 ลย 0013/53 ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จังหวัดเลย 27 มกราคม 2563
10652 ลย 78101/40 ขอส่งโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และรายชื่อกลุ่มอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 27 มกราคม 2563
10651 ลย 78101/39 ขอส่งแบบสำรวจซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ 27 มกราคม 2563
10650 ลย 78101/38 ขอส่งแบบสำรวจการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ 27 มกราคม 2563
10649 ลย75401/51 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 27 มกราคม 2563
10648 ลย52004/233 การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย บ้านฟากเลย 27 มกราคม 2563
10647 ลย72501.2/36 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพนักงานสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 27 มกราคม 2563
10646 ลย72501.2/35 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 27 มกราคม 2563
10645 ลย72501.2/34 การเรียกเก็บเงินค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ 27 มกราคม 2563
10644 ลย72501.2/33 ส่งเช็คชำระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการ 27 มกราคม 2563
10643 ลย72501.2/32 ส่งเช็คชำระหนี้เงินกู้ของข้าราชการ 27 มกราคม 2563
10642 ลย52002/232 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10641 ลย52002/231 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10640 ลย52002/230 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10639 ลย52002/229 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10638 ลย52002/228 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10637 ลย52002/227 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10636 ลย52002/226 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2563
10635 ลย52002/225 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย1 27 มกราคม 2563
10634 ลย52002/224 แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 27 มกราคม 2563
10633 ลย52002/223 แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 27 มกราคม 2563
10632 ลย75402/57 นำส่งเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 27 มกราคม 2563
10631 ลย75402/56 ขอโอนเงินเพื่อชำระหนี้ซื้อที่ดิน-อาคาร 27 มกราคม 2563
10630 ลย75402/54 ขอโอนเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการบุคลากรภาครัฐฯ 27 มกราคม 2563
10629 ลย75402/53 ขอโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 27 มกราคม 2563
10628 ลย75402/52 ขอโอนเงินเพื่อชำระหนี้สินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ อบต.น้ำหมาน 27 มกราคม 2563
10627 ลย75402/51 ขอโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 27 มกราคม 2563
10626 ลย 75001/28 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ลานรับซื้ออ้อย ลานรับซื้อมันฯ 27 มกราคม 2563
10625 ลย 75001/27 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ลานรับซื้ออ้อย ลานรับซื้อมันฯ 27 มกราคม 2563
10624 ลย 75001/26 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ลานรับซื้ออ้อย ลานรับซื้อมันฯ 27 มกราคม 2563
10623 ลย 75001/25 ขอความอนุเคราะห์ปลัดอำเภอ(ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม)เข้าร่วมสอบข้อเท็จจริงและ 27 มกราคม 2563
10622 ลย52003/221 ขอขอบคุณ 24 มกราคม 2563
10621 ลย52003/220 ขอขอบคุณ 24 มกราคม 2563
10620 ลย52003/219 ขอขอบคุณ 24 มกราคม 2563
10619 ลย52003/218 ขอขอบคุณ 24 มกราคม 2563
10618 ลย52003/217 ขอขอบคุณ 24 มกราคม 2563
10617 ลย52003/216 ขอขอบคุณ 24 มกราคม 2563
10616 ลย52001/215 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว 24 มกราคม 2563
10615 ลย52001/214 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 มกราคม 2563
10614 ลย 76702/21 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 24 มกราคม 2563
10613 ลย 0032.001.1/322 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(28-29 ม.ค.63) 24 มกราคม 2563
10612 ลย75402/49 แจ้งให้ชำระเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ทวงครั้งที่4) 24 มกราคม 2563
10611 ลย75402/48 แจ้งให้มาชำระเงินกู้ยืมโครงการเศษรฐกิจชุมชน (ทวงครั้งที่4) 24 มกราคม 2563
10610 ลย75402/47 แจ้งให้นำเช็คฉบับเดิมที่ขาดอายุ ไปเปลี่ยนเป็นเช็คฉบับใหม่ (เตือนครั้งที่3) 24 มกราคม 2563
10609 ลย52006/212 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24 มกราคม 2563
10608 ลย 0032.006/313 เลื่อนข้าราชการ 24 มกราคม 2563
10607 ลย 76701/20 พนักงานจ้างขอลาออก 24 มกราคม 2563
10606 ลย71202/73 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 24 มกราคม 2563
10605 ลย75401/46 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินฯ ตำแหน่ง ครูเพื่อให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 20 มกราคม 2563
10604 ลย71202/72 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา ครั้งที่ ๓ 24 มกราคม 2563
10603 ลย52002/211 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 24 มกราคม 2563
10602 ลย52002/210 ส่งเงินบำนาญเข้าบัญชี 24 มกราคม 2563
10601 ลย 0032.001.1/310 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(27 ม.ค.63) 24 มกราคม 2563
10600 ลย52003/209 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2563 24 มกราคม 2563
10599 ลย 79102/46 ส่งเช็คจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
10598 ลย 79102/45 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 24 มกราคม 2563
10597 ลย 79102/44 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
10596 ลย 79102/43 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มกราคม 2563 24 มกราคม 2563
10595 ลย 79102/42 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 23 มกราคม 2563
10594 ลย52001/201 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 23 มกราคม 2563
10593 ลย 0032.001.1/305 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(27 ม.ค.63) 23 มกราคม 2563
10592 ลย 0032.001.1/304 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(27 ม.ค.63) 23 มกราคม 2563
10591 ลย 79102/41 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว 23 มกราคม 2563
10590 ลย77202/50 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับการจัดจรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 23 มกราคม 2563
10589 ลย 0032.006/298 อนุมัติเข้าร่วมประชุม 23 มกราคม 2563
10588 ลย 0032.006/294 ขอหนังสือรับรองบุคคล 23 มกราคม 2563
10587 ลย 0032.006/293 ขอหนังสือรับรองบุคคล 23 มกราคม 2563
10586 ลย52003/200 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อาคารอเนกประสงค์ 23 มกราคม 2563
10585 ลย 0032.006/292 ขอหนังสือรับรองบุคคล 23 มกราคม 2563
10584 ลย 0032.006/291 ขอหนังสือรับรองบุคคล 23 มกราคม 2563
10583 ลย52001/199 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 23 มกราคม 2563
10582 ลย52004/198 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 22 มกราคม 2563
10581 ลย52003/197 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 22 มกราคม 2563
10580 ลย 78101/37 ขอจดทะเบียนรถใหม่ ขอยกเว้นภาษี รถบรรทุกขยะมุลฝอยแบบอัดท้าย และค่าธรรมเนียมฯ 22 มกราคม 2563
10579 ลย 78101/36 ขอประกอบการและบรรจุรถใหม่เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย พร้อมทั้งรับรองเอกสารฯ 22 มกราคม 2563
10578 ลย52007/196 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 22 มกราคม 2563
10577 ลย52007/195 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 22 มกราคม 2563
10576 ลย 0032.006/282 เชิญประชุมพิจารณาผลงานวิชาการฯ 22 มกราคม 2563
10575 ลย 78101/35 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 มกราคม 2563
10574 ลย 0318/18 การยืนยันการบริหารทรัพย์สินได้จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเลย 22 มกราคม 2563
10573 ลย52003/194 ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 22 มกราคม 2563
10572 ลย52003/193 ขอส่งรายชื่อขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำตามภารกิจ ในสังกัดเทศบาลเมืองเลย 22 มกราคม 2563
10571 ลย52003/192 รับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 22 มกราคม 2563
10570 ลย52004/191 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินการปรับปรุงที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่นๆ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขานาด้วง 22 มกราคม 2563
10569 ลย52003/190 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 21 มกราคม 2563
10568 ลย 0023.3/36 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 มกราคม 2563
10567 ลย 0023.3/35 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 มกราคม 2563
10566 ลย52001/188 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 มกราคม 2563
10565 ลย 79102/37 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 มกราคม 2563
10564 ลย 79102/36 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 มกราคม 2563
10563 ลย 78101/34 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 21 มกราคม 2563
10562 ลย 78101/33 แนวทางการเตรียมการรับรองจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 มกราคม 2563
10561 ลย 79102/35 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 มกราคม 2563
10560 ลย 78101/32 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 21 มกราคม 2563
10559 ลย 0032.003/263 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 21 มกราคม 2563
10558 ลย 79102/32 แจ้งลงนามในสัญญา ทำงาน โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 มกราคม 2563
10557 ลย 79102/30 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
10556 ลย 79102/29 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
10555 ลย 0023.3/34 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน6 รายการ 21 มกราคม 2563
10554 ลย 79102/28 จ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 21 มกราคม 2563
10553 ลย 0318/16 ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 21 มกราคม 2563
10552 ลย 0318/15 ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 21 มกราคม 2563
10551 ลย52001/182 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 21 มกราคม 2563
10550 ลย52001/180 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 20 มกราคม 2563
10549 ลย52001/179 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 20 มกราคม 2563
10548 ลย52006/178 ส่งสำเนาบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ BBL 20 มกราคม 2563
10547 ลย52001/175 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 มกราคม 2563
10546 ลย52001/173 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 20 มกราคม 2563
10545 ลย52001/172 การย้ายพนักงานเทศบาล 20 มกราคม 2563
10544 ลย 0032.001.2/243 การขอรับเงิน พตส. 20 มกราคม 2563
10543 ลย52006/171 การจดทะเบียนพาณิชย์ 20 มกราคม 2563
10542 ลย52002/170 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 20 มกราคม 2563
10541 ลย 0032.003/239 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม๒๕๖๓ 20 มกราคม 2563
10540 ลย 0032.003/238 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 20 มกราคม 2563
10539 ลย 79102/26 รายงานการเตรียมการรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 มกราคม 2563
10538 ลย 0032.010/233 แจ้งเตือนให้ชำระคืนเงินประจำตำแหน่งและเงิน พ.ต.ส. 17 มกราคม 2563
10537 ลย52001/164 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 มกราคม 2563
10536 ลย52001/162 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 17 มกราคม 2563
10535 ลย52001/161 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 17 มกราคม 2563
10534 ลย52001/160 การย้ายพนักงานเทศบาล 17 มกราคม 2563
10533 ลย77202/29 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 มกราคม 2563
10532 ลย 75001/24 ขออนุญาตลาป่วย 17 มกราคม 2563
10531 ลย 79102/25 รายงานการเจาะปรุใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 17 มกราคม 2563
10530 ลย 78101/31 ขอส่งแบบสำรวจคนพิการที่มีความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ 16 มกราคม 2563
10529 ลย 78101/30 การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2563 16 มกราคม 2563
10528 ลย 78101/29 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยและไฟป่า 16 มกราคม 2563
10527 ลย52004/157 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 16 มกราคม 2563
10526 ลย52003/156 ขอความร่วมมือดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ 16 มกราคม 2563
10525 ลย75401/42 ขอเรียนเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 16 มกราคม 2563
10524 ลย52003/155 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 16 มกราคม 2563
10523 ลย75401/42 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 16 มกราคม 2563
10522 ลย 76702/18 โอนเงินผู้ป่วยเอดส์ 16 มกราคม 2563
10521 ลย 0032.006/206 แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการพัฒนาอาจารย์และรับผิดชอบการดำเนินงานหลักสูตร Basic Course Of Family Medicine for Primary Care Doctor 16 มกราคม 2563
10520 ลย 0032.010/205 การชดใช้ค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 16 มกราคม 2563
10519 ลย52002/150 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 16 มกราคม 2563
10518 ลย 72501.1/21 ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) 15 มกราคม 2563
10517 ลย 0023.3/21 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้่ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 มกราคม 2563
10516 ลย 72501.1/20 รายงานการสำรวจคนพิการที่มีความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อศัยสำหรับคนพิการ 15 มกราคม 2563
10515 ลย 72501.1/19 รายงานการคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผปู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 15 มกราคม 2563
10514 ลย 75001/22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และเชิญประชุมเพื่อประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน คุณภาพการปฏิบัติงาน 15 มกราคม 2563
10513 ลย 75001/23 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯและเชิญประชุมเพื่อประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคุณธรรมการปฏิบัติงาน 15 มกราคม 2563
10512 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/192 ตอบรับการศึกษาดูงาน รพ สต โสกใหม่ 15 มกราคม 2563
10511 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/191 ตอบรับการศึกษาดูงาน รพ สต หาดทรายขาว 15 มกราคม 2563
10510 ลย 0032.006/190 ขอหนังสือรับรองบุคคล 15 มกราคม 2563
10509 ลย 78101/28 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 15 มกราคม 2563
10508 ลย 75001/17 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเลย 13 มกราคม 2563
10507 ลย 76701/16 ขอเเจ้งความร้องทุกข์ 14 มกราคม 2563
10506 ลย 76701/15 ขอเเจ้งความร้องทุกข์ 15 มกราคม 2563
10505 ลย52001/146 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้)ฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ( โควตาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 15 มกราคม 2563
10504 ลย 0032.006/188 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการสายงานนักเทคนิคการแพทย์ 15 มกราคม 2563
10503 ลย52005/143 สรุปผลการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ 15 มกราคม 2563
10502 ลย52001/141 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 15 มกราคม 2563
10501 ลย52006/140 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 มกราคม 2563
10500 ลย52006/139 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 มกราคม 2563
10499 รง 0472/1 สำรวจจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 มกราคม 2563
10498 ลย52006/138 ร้องทุกข์ 14 มกราคม 2563
10497 ลย 78101/27 หนังสือรับรองเงินเดือน 14 มกราคม 2563
10496 ลย 72501.1/18 ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 14 มกราคม 2563
10495 ลย71202/46 แจ้งลงนามในสัญญา 14 มกราคม 2563
10494 ลย52001/135 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 14 มกราคม 2563
10493 ลย 76703/13 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเแพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 14 มกราคม 2563
10492 ลย52006/134 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2563
10491 ลย52001/133 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 มกราคม 2563
10490 ลย 78101/26 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 14 มกราคม 2563
10489 ลย77202/24 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 14 มกราคม 2563
10488 ลย77202/23 หนังสือรับรองผลงาน 14 มกราคม 2563
10487 ลย 78101/25 คืนเงินรับฝาก 14 มกราคม 2563
10486 ลย52004/131 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกลเพื่อช่วยกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2563
10485 ลย52004/130 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกลเพื่อช่วยกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2563
10484 ลย52004/127 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกลเพื่อช่วยกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2563
10483 ลย52004/126 ขอความอนุเคราะห์ประสานงานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกลเพื่อช่วยกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2563
10482 ลย71202/43 แจ้งลงนามในสัญญา 13 มกราคม 2563
10481 ลย71202/39 แจ้งลงนามในสัญญา 13 มกราคม 2563
10480 ลย71202/38 แจ้งลงนามในสัญญา 13 มกราคม 2563
10479 ลย 76701/10 อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดไปช่วยปฏิบัติราชการ 13 มกราคม 2563
10478 ลย 73201/24 ขอส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10 มกราคม 2563
10477 ลย52001/119 หนังสือรับรอง 13 มกราคม 2563
10476 ลย52002/118 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 13 มกราคม 2563
10475 ลย52001/117 หนังสือรับรอง 13 มกราคม 2563
10474 ลย 78101/24 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 13 มกราคม 2563
10473 ลย 78101/23 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 13 มกราคม 2563
10472 ลย 78101/22 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 13 มกราคม 2563
10471 ลย 78101/21 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 13 มกราคม 2563
10470 ลย 78101/20 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ 13 มกราคม 2563
10469 ลย 78101/19 ขออนุญาตให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 13 มกราคม 2563
10468 ลย 78101/18 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 13 มกราคม 2563
10467 ลย 78101/17 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 13 มกราคม 2563
10466 ลย 78101/16 ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทัศนศึกษาดูงาน 13 มกราคม 2563
10465 ลย77202/21 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2563) 13 มกราคม 2563
10464 ลย 0032.001.1/160 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(14 ม.ค.63) 13 มกราคม 2563
10463 ลย52001/114 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 13 มกราคม 2563
10462 ลย 76701/8 รายงานการรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล นายกิตติกวิน คำอยู่ 13 มกราคม 2563
10461 ลย52001/109 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 13 มกราคม 2563
10460 ลย 78101/15 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 13 มกราคม 2563
10459 ลย52003/108 ขอความอนุเคระห์วันเด็ก 10 มกราคม 2563
10458 ลย75401/4 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภทฯ 9 มกราคม 2563
10457 ลย75401/2 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภทฯ 9 มกราคม 2563
10456 ลย 0032.001.2/151 ส่งโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ 10 มกราคม 2563
10455 ลย 0032.006/149 เลื่อนข้าราชการ 10 มกราคม 2563
10454 ลย52001/107 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 มกราคม 2563
10453 ลย52001/106 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 10 มกราคม 2563
10452 ลย52001/105 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 10 มกราคม 2563
10451 ลย 0032.006/148 ขอหนังสือรับรองบุคคล 10 มกราคม 2563
10450 ลย 0032.006/144 เลื่อนข้าราชการ 10 มกราคม 2563
10449 ลย 0032.003/141 นายสำราญ สอนจันทร์ ขอความอนุเคราะห์ค่าบริการฟอกไต 10 มกราคม 2563
10448 ลย 0032.006/140 ขอหนังสือรับรองบุคคล 10 มกราคม 2563
10447 ลย 0032.006/139 ขอหนังสือรับรองบุคคล 10 มกราคม 2563
10446 ลย52006/104 ส่งแบบสรุปการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฯ 10 มกราคม 2563
10445 ลย 75001/12 การสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 มกราคม 2563
10444 ลย 76701/7 ขอเห็นชอบเเก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 10 มกราคม 2563
10443 ลย77202/11 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 10 มกราคม 2563
10442 ลย52004/102 ขอความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระับกระทรวงในการขอใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย(กรณีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่) 10 มกราคม 2563
10441 ลย52003/101 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดแลงบ้านติ้วให้ทำความสะอาดบริเวณที่จำหน่ายสินค้า 10 มกราคม 2563
10440 ลย52004/100 มอบหมายรับเงินค่ามัดจำรังวัดค้างบัญชีคืน 10 มกราคม 2563
10439 ลย 0032.006/132 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 9 มกราคม 2563
10438 ลย52004/98 เชิญมาต่อรองราคา 9 มกราคม 2563
10437 ลย52004/97 เชิญมาต่อรองราคา 9 มกราคม 2563
10436 ลย52004/96 เชิญต่อลองราคา 9 มกราคม 2563
10435 ลย 78101/13 ส่งแบบเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 2563 9 มกราคม 2563
10434 ลย52001/93 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 9 มกราคม 2563
10433 ลย52001/92 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 9 มกราคม 2563
10432 ลย 79102/20 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผามุม-พรมมานุสรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านผามุม ตำบลหาทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 9 มกราคม 2563
10431 ลย 79102/19 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอยหมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
10430 ลย 79102/18 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอยหมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
10429 ลย52001/88 ลงนามในบัตรประจำตัวสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองเลย 9 มกราคม 2563
10428 ลย 0032.001.2/123 ขอเปลี่ยนชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร 9 มกราคม 2563
10427 ลย 0032.006/118 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9 มกราคม 2563
10426 ลย 78101/12 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ) 9 มกราคม 2563
10425 ลย 0318/4 การร่วมขบวนแห่ในพิธีเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 9 มกราคม 2563
10424 ลย52002/82 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 9 มกราคม 2563
10423 ลย52001/80 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 9 มกราคม 2563
10422 ลย 0032.010/108 การนับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน 8 มกราคม 2563
10421 ลย52002/79 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8 มกราคม 2563
10420 ลย52002/78 จัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2563
10419 ลย52002/77 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2563
10418 ลย 78101/8 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายนครินทร์ อินทะสิทธิ์ 8 มกราคม 2563
10417 ลย52003/76 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 8 มกราคม 2563
10416 ลย52003/73 ได้รับความเดือนร้อนเสียงดังจากการซ่อมรถจักรยานยนต์ 8 มกราคม 2563
10415 ลย52003/72 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังจากการซ่อมรถจักรยานยนต์ 8 มกราคม 2563
10414 ลย52001/71 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 8 มกราคม 2563
10413 ลย52002/69 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 8 มกราคม 2563
10412 ลย 72501.1/14 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 8 มกราคม 2563
10411 ลย52002/68 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะขามหวานจากแยกถนนวิสุทธิเทพถึงถนนเลย-เชียงคาน พร้อมระบบระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนมะขามหวานจากแยกถนนทุ่งนาเมี่ยงตัดใหม่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำหมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
10410 ลย52002/61 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะขามหวานจากแยกถนนวิสุทธิเทพถึงถนนเลย-เชียงคาน พร้อมระบบระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนมะขามหวานจากแยกถนนทุ่งนาเมี่ยงตัดใหม่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำหมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
10409 ลย52002/60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะขามหวานจากแยกถนนวิสุทธิเทพถึงถนนเลย-เชียงคาน พร้อมระบบระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนมะขามหวานจากแยกถนนทุ่งนาเมี่ยงตัดใหม่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำหมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
10408 ลย52002/59 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะขามหวานจากแยกถนนวิสุทธิเทพถึงถนนเลย-เชียงคาน พร้อมระบบระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนมะขามหวานจากแยกถนนทุ่งนาเมี่ยงตัดใหม่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำหมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
10407 ลย52002/58 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะขามหวานจากแยกถนนวิสุทธิเทพถึงถนนเลย-เชียงคาน พร้อมระบบระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนมะขามหวานจากแยกถนนทุ่งนาเมี่ยงตัดใหม่ถึงสะพานข้ามแม่น้ำหมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2563
10406 ลย 0032.015/96 ขออนุมัติใช้หลักสูตรอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 8 มกราคม 2563
10405 ลย52002/56 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10404 ลย52002/54 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10403 ลย52002/53 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10402 ลย52002/52 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10401 ลย52002/51 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10400 ลย52002/50 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10399 ลย52002/48 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 8 มกราคม 2563
10398 ลย52004/41 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคางานโครงการก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ตำบลกุดป่อง 8 มกราคม 2563
10397 ลย52004/40 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคางานโครงการก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ตำบลกุดป่อง 8 มกราคม 2563
10396 ลย 0032.006/94 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 7 มกราคม 2563
10395 ลย 0032.001.2/93 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10394 ลย 0032.001.2/92 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10393 ลย 0032.001.2/91 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10392 ลย 0032.001.2/90 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10391 ลย 0032.001.2/89 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10390 ลย 0032.001.2/88 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10389 ลย 0032.001.2/87 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10388 ลย 0032.001.2/86 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10387 ลย 0032.001.2/84 ส่งใบเสร็จ 7 มกราคม 2563
10386 ลย52003/39 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 7 มกราคม 2563
10385 ลย52001/38 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 มกราคม 2563
10384 ลย52001/37 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 7 มกราคม 2563
10383 ลย 0032.006/80 ขอหนังสือรับรองการยื่นทำวีซ่า 7 มกราคม 2563
10382 ลย 75001/6 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 มกราคม 2563
10381 ลย 78101/7 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 7 มกราคม 2563
10380 ลย 78101/6 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 7 มกราคม 2563
10379 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/65 ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำสวย 7 มกราคม 2563
10378 ลย 76701/5 รายงานการควบคุมภายใน ปี 2544 27 ธันวาคม 2562
10377 ลย75401/0 รายงานผลการร้องเรียนไม่จัดทำแนวป้องกันการพังทลายของหน้าดินฯ 19 ธันวาคม 2562
10376 ลย 0032.003/61 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 7 มกราคม 2563
10375 ลย52005/28 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 7 มกราคม 2563
10374 ลย 0032.007/41 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย 6 มกราคม 2563
10373 ลย 78101/5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ. 2563 6 มกราคม 2563
10372 ลย 78101/4 ขอเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 6 มกราคม 2563
10371 ลย77202/6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 มกราคม 2563
10370 ลย 0023.3/6 ประมาณการงบประมาณการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 6 มกราคม 2563
10369 ลย 0023.3/3 ส่งเอกสารเพิ่มเติม 6 มกราคม 2563
10368 ลย 78101/3 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 6 มกราคม 2563
10367 ลย52006/20 ขอขอบคุณ 6 มกราคม 2563
10366 ลย52006/19 ขอยืมร่ม 6 มกราคม 2563
10365 ลย52006/18 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 6 มกราคม 2563
10364 ลย52006/17 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 6 มกราคม 2563
10363 ลย 78101/2 แจ้งเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 6 มกราคม 2563
10362 ลย52001/15 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 6 มกราคม 2563
10361 ลย52001/14 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 6 มกราคม 2563
10360 ลย52001/13 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 6 มกราคม 2563
10359 ลย52002/12 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 6 มกราคม 2563
10358 ลย 0032.001.1/25 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ (ที่ไม่ใช่รถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำปี 63 6 มกราคม 2563
10357 ลย 76701/1 ขอส่งผู้ถุกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 6 มกราคม 2563
10356 ลย 0032.006/20 ขอส่งรายชื่อแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ 3 มกราคม 2563
10355 ลย52001/9 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 มกราคม 2563
10354 ลย52001/8 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 มกราคม 2563
10353 ลย52001/7 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 มกราคม 2563
10352 ลย52001/6 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 มกราคม 2563
10351 ลย 78101/1 ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 3 มกราคม 2563
10350 ลย 79102/6 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 3 มกราคม 2563
10349 ลย 0023.3/2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 3 มกราคม 2563
10348 ลย77201/3 นำส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนขอใช้ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับหน่วยงาน 2 มกราคม 2563
10347 ลย52001/1 การรับโอนพนักงานเทศบาล 2 มกราคม 2563
10346 ลย71202/10 แจ้งลงนามในสัญญา 2 มกราคม 2563
10345 ลย71202/9 แจ้งลงนามในสัญญา 2 มกราคม 2563
10344 ลย71202/8 แจ้งลงนามในสัญญา 2 มกราคม 2563
10343 ลย 72501.1/1 เรื่อง นำส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนขอใช้ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับหน่วยงาน 2 มกราคม 2563
10342 ลย52001/3364 ขอความร่วมมือนำนักศึกษาร่วมงานพิธีวันรำลึกประกาศก่อตั้งครบรอบ 113 ปี เมืองเลย และโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เฉลิมฉลอง 113 ปี จังหวัดเลย 27 ธันวาคม 2562
10341 ลย52001/3362 ขอความอนุเคราะห์เครื่องเสียง ร่วมงานพิธีวันรำลึกประกาศก่อตั้งครบรอบ 113 ปี เมืองเลย และโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เฉลิมฉลอง 113 ปี จังหวัดเลย 27 ธันวาคม 2562
10340 ลย 75001/433 ส่งแบบสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในการรับวัคซีนแบบป้องกันโรคล่วงหน้า 27 ธันวาคม 2562
10339 ลย 75001/757 ส่งแบบสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยง 27 ธันวาคม 2562
10338 ลย52001/3351 ส่งเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 27 ธันวาคม 2562
10337 ลย 78101/689 นำส่งแบบเจ้าการลงทะเบียนขอใช้ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2562
10336 ลย52001/3350 ขออนุมัติให้เดินทางไปราชการ และใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ 27 ธันวาคม 2562
10335 ลย 76701/641 รายงานการควบคุมภายใน 27 ธันวาคม 2562
10334 ลย 76701/640 รายงานควบคุมภายใน 27 ธันวาคม 2562
10333 ลย 0032.006/4595 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 27 ธันวาคม 2562
10332 ลย52001/3349 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 ธันวาคม 2562
10331 ลย 76701/639 การดำเนินการโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 27 ธันวาคม 2562
10330 ลย 0032.007/4588 รายงานผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียนรักษารายใหม่ 27 ธันวาคม 2562
10329 ลย 0032.007/4586 ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์โรคหัด 27 ธันวาคม 2562
10328 ลย52004/3347 ้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรถขุดตักตีนตะขาบ 27 ธันวาคม 2562
10327 ลย52004/3346 ญัตติจัดซื้อรถขุดตักตีนตะขาบ 27 ธันวาคม 2562
10326 ลย52004/3344 ญัตตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 27 ธันวาคม 2562
10325 ลย 76702/638 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 27 ธันวาคม 2562
10324 ลย 76702/637 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 27 ธันวาคม 2562
10323 ลย52003/3342 กิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ 7 มกราคม 2563 26 ธันวาคม 2562
10322 ลย52001/3341 ให้พนักงานจ้างออกจากราชการ 26 ธันวาคม 2562
10321 ลย52001/3340 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 26 ธันวาคม 2562
10320 ลย52001/3339 ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๖๓ 26 ธันวาคม 2562
10319 ลย52004/3338 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้รับจ้างตรวจสอบแก้ไขวงเวียนน้ำพุ 26 ธันวาคม 2562
10318 ลย52001/3335 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงกรซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 26 ธันวาคม 2562
10317 ลย77202/734 หนังสือรับรองผลงาน 26 ธันวาคม 2562
10316 ลย 78101/688 รายงานผลการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนรำคาญจากการเปิดดำเนินการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ 26 ธันวาคม 2562
10315 ลย52003/3331 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 26 ธันวาคม 2562
10314 ลย 78101/687 หนังสือรับรองเงินเดือน นายอุทิน มงคลชัย 26 ธันวาคม 2562
10313 ลย 79301/564 ขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์เพื่อนำไว้ประจำศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๓ 26 ธันวาคม 2562
10312 ลย 79102/698 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2562
10311 ลย 79102/697 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2562
10310 ลย 79102/696 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2562
10309 ลย 79102/695 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2562
10308 ลย 79102/694 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2562
10307 ลย 79102/693 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25 ธันวาคม 2562
10306 ลย 79102/692 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 25 ธันวาคม 2562
10305 ลย52001/3323 การรับโอนพนักงานเทศบาล 25 ธันวาคม 2562
10304 ลย52001/3322 การรับโอนพนักงานเทศบาล 25 ธันวาคม 2562
10303 ลย 0318/339 การดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2563 25 ธันวาคม 2562
10302 ลย 78101/686 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 ธันวาคม 2562
10301 ลย71202/893 แจ้งลงนามในสัญญา 25 ธันวาคม 2562
10300 ลย 78101/685 ขอยอด Statement 25 ธันวาคม 2562
10299 ลย52001/3316 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 25 ธันวาคม 2562
10298 ลย77901/701 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือไม่ได้รับค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 25 ธันวาคม 2562
10297 ลย 76701/633 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหาร ลุกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 ธันวาคม 2562
10296 ลย 76701/632 โอนเงินค่าตอบเเทนส.อบต. 25 ธันวาคม 2562
10295 ลย 76701/631 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 25 ธันวาคม 2562
10294 ลย71202/892 แจ้งลงนามในสัญญา 25 ธันวาคม 2562
10293 ลย75402/344 รายงานผลการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 19 ธันวาคม 2562
10292 ลย 78101/684 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 24 ธันวาคม 2562
10291 ลย52001/3309 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 ธันวาคม 2562
10290 ลย52004/3308 ส่งมอบงาน งวดที่ 2 (สุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำข้างเรือนจำฯ 24 ธันวาคม 2562
10289 ลย52002/3307 ขอจัดทำแผ่นป้ายทะเบียน และขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ 24 ธันวาคม 2562
10288 ลย 72501.1/688 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 24 ธันวาคม 2562
10287 ลย 78101/683 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 ธันวาคม 2562
10286 ลย 78101/682 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 24 ธันวาคม 2562
10285 ลย 0032.006/4545 ขอรับการสนับสนุนและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโฮมฮัก สร้างสุขภาพ สร้างสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 24 ธันวาคม 2562
10284 ลย 0032.006/4543 ขอความอนุเคราะห์ยืมชุดอุปกรณืกีฬาเปตอง 24 ธันวาคม 2562
10283 ลย52003/3303 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 24 ธันวาคม 2562
10282 ลย52003/3302 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 24 ธันวาคม 2562
10281 ลย52003/3301 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 24 ธันวาคม 2562
10280 ลย52003/3300 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 24 ธันวาคม 2562
10279 ลย52003/3299 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 24 ธันวาคม 2562
10278 ลย52003/3297 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ 24 ธันวาคม 2562
10277 ลย52003/3296 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23 ธันวาคม 2562
10276 ลย52001/3295 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 23 ธันวาคม 2562
10275 ลย 79102/691 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10274 ลย 79102/690 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายฟากภู หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสีดา ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10273 ลย 79102/689 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหนองตาโรง หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10272 ลย 79102/688 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยหก หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10271 ลย 79102/687 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่่อการเกษตร สายหนองแฮ่ หมู่ที่ 2 บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10270 ลย 79102/686 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่่อการเกษตร สายหนองผ้าอ้อม หมู่ที่ 2 บ้านผามุม ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10269 ลย 79102/685 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหนองเปือย หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10268 ลย 79102/684 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยสีเสียดเหนือ หมู่ที่1 บ้านหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10267 ลย52001/3294 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 23 ธันวาคม 2562
10266 ลย 79102/683 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยสีเสียดใต้ หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10265 ลย 79102/682 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายถ้ำเต่า หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10264 ลย 79102/681 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสีเสียดเหนือ บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัด 23 ธันวาคม 2562
10263 ลย 79102/680 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากภู บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 23 ธันวาคม 2562
10262 ลย52003/3291 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23 ธันวาคม 2562
10261 ลย52003/3290 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23 ธันวาคม 2562
10260 ลย52003/3288 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23 ธันวาคม 2562
10259 ลย71202/889 แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23 ธันวาคม 2562
10258 ลย52003/3286 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23 ธันวาคม 2562
10257 ลย52001/3285 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 ธันวาคม 2562
10256 ลย 76703/630 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ ม.3 23 ธันวาคม 2562
10255 ลย52003/3281 ขอความอนุเคระห์ศึกษาดูงาน 23 ธันวาคม 2562
10254 ลย52003/3279 การโอนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 23 ธันวาคม 2562
10253 ลย77202/726 ติดตามทวงถาม/เรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 2) 23 ธันวาคม 2562
10252 ลย 78101/681 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 ธันวาคม 2562
10251 ลย52002/3276 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 23 ธันวาคม 2562
10250 ลย52001/3273 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 23 ธันวาคม 2562
10249 ลย52001/3272 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 23 ธันวาคม 2562
10248 ลย52001/3271 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 20 ธันวาคม 2562
10247 ลย 0032.003/4511 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม๒๕๖๒ 20 ธันวาคม 2562
10246 ลย 0032.003/4510 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 20 ธันวาคม 2562
10245 ลย52002/3267 แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 ธันวาคม 2562
10244 ลย52001/3266 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 20 ธันวาคม 2562
10243 ลย77202/725 รายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 ธันวาคม 2562
10242 ลย77202/724 รายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 ธันวาคม 2562
10241 ลย 0032.015/4504 ลงนามคำสั่งจังหวัดเลย เรื่อง แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 20 ธันวาคม 2562
10240 ลย 76701/629 ขอเสนอผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 ธันวาคม 2562
10239 ลย52003/3263 ขอความอนุเคระห์วิทยากร 20 ธันวาคม 2562
10238 ลย52003/3262 ขอความอนุเคระห์ศึกษาดูงาน 20 ธันวาคม 2562
10237 ลย52003/3260 ขอความอนุเคระห์ศึกษาดูงาน 20 ธันวาคม 2562
10236 ลย 76702/628 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ธันวาคม 2562
10235 ลย 78101/679 ขอข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ 20 ธันวาคม 2562
10234 ลย 78101/678 รายงานการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง 20 ธันวาคม 2562
10233 ลย 78101/677 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 20 ธันวาคม 2562
10232 ลย 78101/676 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมุ่ที่ 4 20 ธันวาคม 2562
10231 ลย52002/3257 ขอจดทะเบียน ขอยกเว้นภาษีรถใหม่ และขอนำรถยนต์เข้าบรรจุประกอบการขนส่ง 20 ธันวาคม 2562
10230 ลย52003/3254 ขอให้ดำเนินการคัดแยกติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมาตรวัดน้ำประปา ออกจากมิเตอร์ไฟฟ้าและมาตรวัดน้ำตลาดหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย 19 ธันวาคม 2562
10229 ลย 72501.1/681 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 19 ธันวาคม 2562
10228 ลย52003/3253 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2562
10227 ลย52003/3252 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2562
10226 ลย72501.4/680 ขอรับการสนับสนุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา 19 ธันวาคม 2562
10225 ลย72501.4/679 ขอรับการสนับสนุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา 19 ธันวาคม 2562
10224 ลย 72501.1/678 ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลธาตุ 19 ธันวาคม 2562
10223 ลย52002/3250 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 19 ธันวาคม 2562
10222 ลย 76704/627 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการเพื่อประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 19 ธันวาคม 2562
10221 ลย52003/3248 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2562
10220 ลย52003/3247 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2562
10219 ลย52003/3246 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2562
10218 ลย52003/3245 ขอความอนุเคราะศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2562
10217 ลย52003/3244 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุข 19 ธันวาคม 2562
10216 ลย52004/3243 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 19 ธันวาคม 2562
10215 ลย52002/3237 ส่งเงินฝากสมทบ ก.ส.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 ธันวาคม 2562
10214 ลย 73201/862 ขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยที่ 3/2562 18 ธันวาคม 2562
10213 ลย52002/3233 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 18 ธันวาคม 2562
10212 ลย 79102/674 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าสัก หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ 18 ธันวาคม 2562
10211 ลย 79102/672 ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 ธันวาคม 2562
10210 ลย 78101/675 การสำรวจข้อมูลอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 ธันวาคม 2562
10209 ลย52003/3232 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 18 ธันวาคม 2562
10208 ลย 79102/671 ส่งเช็คจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562
10207 ลย52002/3231 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 18 ธันวาคม 2562
10206 ลย 79102/670 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562
10205 ลย 79102/669 ส่งเช็คจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 18 ธันวาคม 2562
10204 ลย 0032.003/4478 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 17 ธันวาคม 2562
10203 ลย52001/3223 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 ธันวาคม 2562
10202 ลย 79102/667 ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานงานผลการตรวจสอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ธันวาคม 2562
10201 ลย52001/3220 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 17 ธันวาคม 2562
10200 ลย 79102/666 ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ธันวาคม 2562
10199 ลย52004/3219 นำส่งเงินค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ "แปลงหนองชุมแสง" 17 ธันวาคม 2562
10198 ลย 72501.1/671 ขอส่งแบบรายงานจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม 17 ธันวาคม 2562
10197 ลย 0032.003/4473 ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 17 ธันวาคม 2562
10196 ลย 78101/673 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 17 ธันวาคม 2562
10195 ลย 78101/672 ขอความอนุเคราะห์เป็นน้ำดื่ม 17 ธันวาคม 2562
10194 ลย 78101/671 รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขอความเห็นชอบพนักงานจ้าง 17 ธันวาคม 2562
10193 ลย 78101/670 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 17 ธันวาคม 2562
10192 ลย52001/3214 ขอความร่วมมือบังคับใช้กฏหมายจราจร 17 ธันวาคม 2562
10191 ลย52001/3213 ขอความร่วมมือบังคับใช้กฏหมายจราจร 17 ธันวาคม 2562
10190 ลย52001/3212 ขอความร่วมมือทาสีขอบทางขาว-แดง 17 ธันวาคม 2562
10189 ลย 76702/754 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ธันวาคม 2562
10188 ลย 76702/624 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ธันวาคม 2562
10187 ลย 76702/623 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ธันวาคม 2562
10186 ลย 76702/622 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ธันวาคม 2562
10185 ลย52003/3208 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 16 ธันวาคม 2562
10184 ลย 78101/669 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 16 ธันวาคม 2562
10183 ลย 76701/621 ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 16 ธันวาคม 2562
10182 ลย 76701/620 ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 16 ธันวาคม 2562
10181 ลย 78101/668 ส่งงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 16 ธันวาคม 2562
10180 ลย 76701/619 อนุญาตให้เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 16 ธันวาคม 2562
10179 ลย52002/3207 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักวงศ์พันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10178 ลย52002/3201 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักวงศ์พันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10177 ลย52002/3200 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักวงศ์พันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10176 ลย52002/3199 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักวงศ์พันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10175 ลย52002/3198 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักวงศ์พันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10174 ลย52002/3197 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10173 ลย52002/3191 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10172 ลย52002/3190 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10171 ลย52002/3189 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10170 ลย 78101/667 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 16 ธันวาคม 2562
10169 ลย52002/3188 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านหนองผักก้าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2562
10168 ลย 0032.015/4459 สรุปรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองฯ (รอบ 3 เดือน) 16 ธันวาคม 2562
10167 ลย52004/3186 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 16 ธันวาคม 2562
10166 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4455 ขอส่งรายชื่อเพื่อทำหนังสือประกอบการลดหย่อนภาษีผู้บริจาคเงินทูลเกล้า 13 ธันวาคม 2562
10165 ลย52001/3184 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 13 ธันวาคม 2562
10164 ลย77202/719 ติดตามทวงถาม/เรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 1) 13 ธันวาคม 2562
10163 ลย52001/3180 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 ธันวาคม 2562
10162 ลย52001/3179 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 ธันวาคม 2562
10161 ลย52001/3178 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 ธันวาคม 2562
10160 ลย 0032.006/4450 ขอเชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 13 ธันวาคม 2562
10159 ลย 0032.010/4449 แจ้งให้จ่ายชำระค่าเสียหายกรณีขับรถเฉี่ยวชนรถยนต์ราชการ 13 ธันวาคม 2562
10158 ลย 0032.010/4448 แจ้งให้คืนเงินค่าตอบแทนที่ได้รับไปจากการใช้วุฒิปลอมบรรจุุเข้ารับราชการ 13 ธันวาคม 2562
10157 ลย 78101/666 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 13 ธันวาคม 2562
10156 ลย 78101/665 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 13 ธันวาคม 2562
10155 ลย 76702/618 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 13 ธันวาคม 2562
10154 ลย 76702/617 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 13 ธันวาคม 2562
10153 ลย 76702/616 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 13 ธันวาคม 2562
10152 ลย52004/3170 ขอความเห็นชอบให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 13 ธันวาคม 2562
10151 ลย 0032.015/4436 การต่ออายุหนังสือรับรองหอพื้นบ้านจังหวัดเลย 13 ธันวาคม 2562
10150 ลย 78101/664 รายงายผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง 13 ธันวาคม 2562
10149 ลย 0032.001.1/4435 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(14-15 ธ.ค.62) 13 ธันวาคม 2562
10148 ลย 78101/663 ขอส่งแบบแผนปฎิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว ประจำปี 2562 12 ธันวาคม 2562
10147 ลย 78101/662 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 ธันวาคม 2562
10146 ลย52002/3163 การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ 12 ธันวาคม 2562
10145 ลย52002/3162 การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ 12 ธันวาคม 2562
10144 ลย 78101/661 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิไลรัตน์ ศรีละ 12 ธันวาคม 2562
10143 ลย 0032.003/4432 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 12 ธันวาคม 2562
10142 ลย52001/3160 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 12 ธันวาคม 2562
10141 ลย 76701/615 รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย 12 ธันวาคม 2562
10140 ลย52006/3158 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 12 ธันวาคม 2562
10139 ลย52002/3157 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10138 ลย 76701/614 ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นภาษีและต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ 12 ธันวาคม 2562
10137 ลย52002/3150 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10136 ลย52002/3149 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10135 ลย52002/3147 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10134 ลย52002/3145 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดำรงวิถี (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
10133 ลย77201/712 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 81-8606เลย 12 ธันวาคม 2562
10132 ลย 76701/613 ขอความอนเคราะห์ยกเว้นค่าภาษีและต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ 12 ธันวาคม 2562
10131 ลย52004/3141 นำส่งค่าออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 12 ธันวาคม 2562
10130 ลย 75001/432 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเลย 11 ธันวาคม 2562
10129 ลย 75001/431 การสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ธันวาคม 2562
10128 ลย 75001/430 การสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานกลางและติดตามผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ธันวาคม 2562
10127 ลย 75001/427 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเลย 11 ธันวาคม 2562
10126 ลย52004/3133 ผลกระทบของการขุดลอกแม่น้ำเลยต่อเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลยบริเวณสะพานเฉลิมราช 50 ปี 11 ธันวาคม 2562
10125 ลย 78101/660 ขอส่งคำสั่งและร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 11 ธันวาคม 2562
10124 ลย 78101/659 ขอส่งคำสั่งและร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 11 ธันวาคม 2562
10123 ลย 76703/611 ขออนุญาตก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล. จำนวน 9 จุด 11 ธันวาคม 2562
10122 ลย52001/3129 ขอความร่วมมือจัดระเบียบการตั้งวางสินค้าบนทางเท้าและในพื้นที่สาธารณะ 11 ธันวาคม 2562
10121 ลย52002/3128 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 9 ธันวาคม 2562
10120 ลย52001/3126 ขอความอนุเคราะห์ดูงานและสนับสนุนวิทยากร 9 ธันวาคม 2562
10119 ลย52001/3125 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 9 ธันวาคม 2562
10118 ลย52003/3124 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 9 ธันวาคม 2562
10117 ลย52001/3123 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 9 ธันวาคม 2562
10116 ลย52003/3122 การประกวดสุขภาพเด็กแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังกายส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10115 ลย52003/3121 การประกวดสุขภาพเด็ก และประกวดการออกกำลังกายส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10114 ลย52003/3120 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10113 ลย52003/3119 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรในกิจกรรมการประกวดสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10112 ลย52003/3118 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 9 ธันวาคม 2562
10111 ลย 73201/848 รายงานงบการเงิน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ธันวาคม 2562
10110 ลย52001/3117 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 ธันวาคม 2562
10109 ลย71202/849 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 9 ธันวาคม 2562
10108 ลย 0023.3/567 ขอรายงานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับโอนสถานศึกษา 6 ธันวาคม 2562
10107 ลย52003/3116 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังกายส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ธันวาคม 2562
10106 ลย52001/3115 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 9 ธันวาคม 2562
10105 ลย 52001/67 การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 ธันวาคม 2562
10104 ลย71202/848 แจ้งลงนามในสัญญา 9 ธันวาคม 2562
10103 ลย 78101/658 คืนเงินรับฝาก 9 ธันวาคม 2562
10102 ลย 78101/657 ขอโอนย้ายบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 033-5-00146-5 ชื่อบัญชี โครงการถ่ายโอนงาน 9 ธันวาคม 2562
10101 ลย 0032.006/4387 ขอหนังสือรับรอง 9 ธันวาคม 2562
10100 ลย52001/3113 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 ธันวาคม 2562
10099 ลย52001/3112 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 6 ธันวาคม 2562
10098 ลย52001/3111 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ธันวาคม 2562
10097 ลย52001/3110 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2562
10096 ลย52001/3109 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2562
10095 ลย52001/3106 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 ธันวาคม 2562
10094 ลย52001/3105 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 6 ธันวาคม 2562
10093 ลย 76702/610 รายงานผลการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ธันวาคม 2562
10092 ลย 0023.3/566 ขอใช้ห้องประชุม 6 ธันวาคม 2562
10091 ลย52001/3103 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ธันวาคม 2562
10090 ลย 79102/655 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 6 ธันวาคม 2562
10089 ลย52001/3102 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 ธันวาคม 2562
10088 ลย 78101/656 ขอปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร 6 ธันวาคม 2562
10087 ลย 78101/655 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 108 6 ธันวาคม 2562
10086 ลย 78101/654 ลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 369 6 ธันวาคม 2562
10085 ลย 78101/653 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 6 ธันวาคม 2562
10084 ลย 78101/652 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวกนกพร โคตรมหา 4 ธันวาคม 2562
10083 ลย52001/3101 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 ธันวาคม 2562
10082 ลย 78101/651 รับเงินมัดจำประกันสัญญา ครั้งที่ 2 4 ธันวาคม 2562
10081 ลย 78101/650 แจ้งเซ็คหมดอายุ 4 ธันวาคม 2562
10080 ลย 78101/649 ส่งรายงานการคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลโคกใหญ่ 4 ธันวาคม 2562
10079 ลย52001/3100 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 ธันวาคม 2562
10078 ลย 78101/648 หนังสือรับรองเงินเดือน นางมลิวัลย์ มาตย์คำ 4 ธันวาคม 2562
10077 ลย71202/839 แจ้งลงนามในสัญญา 4 ธันวาคม 2562
10076 ลย77202/703 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 4 ธันวาคม 2562
10075 ลย77202/702 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) 4 ธันวาคม 2562
10074 ลย52001/3090 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 ธันวาคม 2562
10073 ลย77202/694 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 4 ธันวาคม 2562
10072 ลย 79102/653 ขอสั่งชื้อแบบพิมพ์ 4 ธันวาคม 2562
10071 ลย 78101/647 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 ธันวาคม 2562
10070 ลย 78101/646 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 ธันวาคม 2562
10069 ลย 78101/645 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 3 ธันวาคม 2562
10068 ลย 78101/642 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 ธันวาคม 2562
10067 ลย77202/693 ขอตรวจสภาพรถยนต์ และต่อทะเบียน รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กข3491 เลย 3 ธันวาคม 2562
10066 ลย77202/692 ขอตรวจสภาพรถยนต์ และต่อทะเบียน รถบรรทุก เลขทะเบียน 81-1120 เลย 3 ธันวาคม 2562
10065 ลย77202/691 ขอตรวจสภาพรถยนต์ และต่อทะเบียน รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน กธข 273 เลย 3 ธันวาคม 2562
10064 ลย 75001/425 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม2562 3 ธันวาคม 2562
10063 ลย 72501.1/645 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 3 ธันวาคม 2562
10062 ลย52001/3083 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 ธันวาคม 2562
10061 ลย 0032.006/4358 แจ้งวันรายงานตัวของข้าราชการ(กันตพร คุณพนิชกิจ) 3 ธันวาคม 2562
10060 ลย52006/3081 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 3 ธันวาคม 2562
10059 ลย52006/3080 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 3 ธันวาคม 2562
10058 ลย 76703/602 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 ธันวาคม 2562
10057 ลย 76703/601 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 ธันวาคม 2562
10056 ลย52002/3079 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10055 ลย52002/3073 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10054 ลย52002/3072 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10053 ลย52002/3071 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10052 ลย52002/3070 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลอบุ่งแสนฮาดจากถนนเจริญรัฐ ซอย 5 จดถนนเจริญรัฐ ซอยเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธันวาคม 2562
10051 ลย52006/3069 แจ้งการพิจารณาอุทธรณ์ 2 ธันวาคม 2562
10050 ลย52006/3067 การขอสิทธ์เข้าในระบบสารสนเทศ 2 ธันวาคม 2562
10049 ลย52006/3066 ทบทวนคำสั่งแต่วงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 2 ธันวาคม 2562
10048 ลย52006/3065 ชี้แจงข้อเท็จจริงและยืนยันคำวินิจฉัยเดิม 2 ธันวาคม 2562
10047 ลย 78101/641 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10046 ลย 78101/640 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10045 ลย 78101/639 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10044 ลย 78101/638 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10043 ลย 78101/637 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10042 ลย 78101/636 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10041 ลย 78101/635 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10040 ลย 78101/634 ยืนยันยอดลูกหนี้ 2 ธันวาคม 2562
10039 ลย 0032.001.2/4344 การขอเงิน พตส. 2 ธันวาคม 2562
10038 ลย 0032.001.2/4343 การขอส่งเงิน พตส. 2 ธันวาคม 2562
10037 ลย 78101/633 รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ธันวาคม 2562
10036 ลย 78101/632 รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ธันวาคม 2562
10035 ลย 75001/414 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 27 พฤษภาคม 2562
10034 ลย 0013/1083 แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2562 2 ธันวาคม 2562
10033 ลย 78101/631 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2 ธันวาคม 2562
10032 ลย 0318/322 การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 2 ธันวาคม 2562
10031 ลย52001/3053 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 ธันวาคม 2562
10030 ลย 78101/630 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 2 ธันวาคม 2562
10029 ลย 78101/629 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 พฤศจิกายน 2562
10028 ลย 78101/628 ยืยยันข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 29 พฤศจิกายน 2562
10027 ลย 78101/627 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 29 พฤศจิกายน 2562
10026 ลย 78101/626 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 29 พฤศจิกายน 2562
10025 ลย 78101/625 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 29 พฤศจิกายน 2562
10024 ลย52001/3043 สำรวจอาคารที่สามารถดัดแปลงเป็นศูนย์พักพิงที่มีความมั่นคง สำหรับภัยพิบัติต่างๆ 29 พฤศจิกายน 2562
10023 ลย77202/687 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 29 พฤศจิกายน 2562
10022 ลย52001/3042 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 29 พฤศจิกายน 2562
10021 ลย77202/685 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) 29 พฤศจิกายน 2562
10020 ลย 0032.001.1/4303 ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลการจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) 29 พฤศจิกายน 2562
10019 ลย 76702/598 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 29 พฤศจิกายน 2562
10018 ลย 76702/597 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 29 พฤศจิกายน 2562
10017 ลย 0032.010/4302 ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผ่อนชำระคืนเงินประจำตำแหน่งและเงิน พ.ต.ส. 29 พฤศจิกายน 2562
10016 ลย 0032.010/4301 ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผ่อนชำระคืนเงินประจำตำแหน่งและเงิน พ.ต.ส. 29 พฤศจิกายน 2562
10015 ลย52001/3041 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 29 พฤศจิกายน 2562
10014 ลย52001/3040 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธี 29 พฤศจิกายน 2562
10013 ลย52001/3039 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ 29 พฤศจิกายน 2562
10012 ลย52001/3038 ขอเรียนเชิญร่วมขบวน 29 พฤศจิกายน 2562
10011 ลย52001/3034 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 พฤศจิกายน 2562
10010 ลย 0032.006/4297 เลื่อนข้าราชการ 28 พฤศจิกายน 2562
10009 ลย 0032.006/4296 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 28 พฤศจิกายน 2562
10008 ลย 78101/624 ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562 28 พฤศจิกายน 2562
10007 ลย 76701/596 รายงานการจัดทำเเผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ของ อปท. 5ปี (พ.ศ. 2563-2567) 28 พฤศจิกายน 2562
10006 ลย 76701/595 สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563 28 พฤศจิกายน 2562
10005 ลย 0032.001.2/4295 การขอรัยเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
10004 ลย 0032.001.2/4294 การขอรัยเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
10003 ลย 0032.001.2/4293 การขอรับเงินประจำตำแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2562
10002 ลย 0032.001.2/4292 การขอรัยเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
10001 ลย 0032.001.2/4291 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
10000 ลย 0032.001.2/4290 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9999 ลย 0032.001.2/4289 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9998 ลย 0032.001.2/4288 การขอรับเงิน พตส 28 พฤศจิกายน 2562
9997 ลย 0032.001.2/4287 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9996 ลย 0032.001.2/4286 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9995 ลย 0032.001.2/4285 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9994 ลย 0032.001.2/4284 การขอรับเงิน พตส 28 พฤศจิกายน 2562
9993 ลย 0032.001.2/4283 การขอรับเงิน พตส. 28 พฤศจิกายน 2562
9992 ลย 0032.001.2/4282 การขอรับเงิน พตส 28 พฤศจิกายน 2562
9991 ลย 0032.001.2/4281 การรอรับเงิน พตส 28 พฤศจิกายน 2562
9990 ลย52004/3027 ขอความอนุเคราะห์คระกรรมการกำหนดราคากลาง 28 พฤศจิกายน 2562
9989 ลย 78101/623 การสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านที่มีราษฏรไม่ถึง ๒๕ คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 28 พฤศจิกายน 2562
9988 ลย 78101/622 การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 พฤศจิกายน 2562
9987 ลย52001/3021 การจัดพิธีรับพระราชทานฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 28 พฤศจิกายน 2562
9986 ลย 79102/647 ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน(ฉบับแก้ไข) 27 พฤศจิกายน 2562
9985 ลย 72501.1/634 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 27 พฤศจิกายน 2562
9984 ลย 78101/621 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิภารัตน์ นามวงษ์ 27 พฤศจิกายน 2562
9983 ลย52004/3019 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตหนองแขแหละ 27 พฤศจิกายน 2562
9982 ลย 75001/398 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 27 พฤศจิกายน 2562
9981 ลย52001/3017 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 พฤศจิกายน 2562
9980 ลย52002/3013 การจัดทำและวิเคราะห์รายงานทางการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 พฤศจิกายน 2562
9979 ลย 79102/646 แจ้งลงนามในสัญญา 27 พฤศจิกายน 2562
9978 ลย52003/3012 รายงานแผนความต้องการครุภัณฑ์(รถบรรทุกขยะ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 พฤศจิกายน 2562
9977 ลย52003/3010 ขอส่งรายชื่อผู้กุ้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการ 26 พฤศจิกายน 2562
9976 ลย52001/3008 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 พฤศจิกายน 2562
9975 ลย 78101/620 หนังสือรับรองเงินเดือน นายภิชาติ ศรีระพรหม 26 พฤศจิกายน 2562
9974 ลย 79102/645 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แม่น้ำเลย 26 พฤศจิกายน 2562
9973 ลย 78101/619 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสมประสงค์ แสนบุ่งค้อ 26 พฤศจิกายน 2562
9972 ลย 78101/618 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 พฤศจิกายน 2562
9971 ลย 79301/513 ส่งโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด 26 พฤศจิกายน 2562
9970 ลย 72501.1/631 ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 26 พฤศจิกายน 2562
9969 ลย 78101/617 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562
9968 ลย 78101/616 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 พฤศจิกายน 2562
9967 ลย 76703/587 ส่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 64 26 พฤศจิกายน 2562
9966 ลย 76703/586 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบเปิด) 26 พฤศจิกายน 2562
9965 ลย52004/3001 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย 25 พฤศจิกายน 2562
9964 ลย 78101/615 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 พฤศจิกายน 2562
9963 ลย77202/678 ขอแก้ไขการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 พฤศจิกายน 2562
9962 ลย 0032.010/4255 แจ้งให้ตรวจสอบวันปฏิบัติราชการของนายโกวิท อินทสอน 25 พฤศจิกายน 2562
9961 ลย 78101/614 ขอยืมตัวข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคลทั่วไป 25 พฤศจิกายน 2562
9960 ลย 78101/613 ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถุิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 พฤศจิกายน 2562
9959 ลย 78101/612 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา 25 พฤศจิกายน 2562
9958 ลย 78101/611 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิภารัตน์ นามวงษ์ 25 พฤศจิกายน 2562
9957 ลย52002/2993 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 25 พฤศจิกายน 2562
9956 ลย 72501.1/628 รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลธาตุตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 25 พฤศจิกายน 2562
9955 ลย52004/2992 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 25 พฤศจิกายน 2562
9954 ลย77202/676 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน ค่าตอบแทน เดือน พฤศจิกายน 2562) 25 พฤศจิกายน 2562
9953 ลย77202/674 นำฝากธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562
9952 ลย77202/673 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบิกหักผลักส่งเงินค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอน) 25 พฤศจิกายน 2562
9951 ลย 0032.003/4253 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒ 25 พฤศจิกายน 2562
9950 ลย 0032.003/4252 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 25 พฤศจิกายน 2562
9949 ลย 0032.006/4251 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน 22 พฤศจิกายน 2562
9948 ลย 0032.006/4250 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 22 พฤศจิกายน 2562
9947 ลย52001/2989 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 พฤศจิกายน 2562
9946 ลย52003/2988 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนบ้านติ้วชุดใหม่ 22 พฤศจิกายน 2562
9945 ลย 0032.007/4245 ส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโปลิโอ 22 พฤศจิกายน 2562
9944 ลย 78101/610 หนังสือรับรองเงินเดือน 22 พฤศจิกายน 2562
9943 ลย 79102/637 หนังสือรับรองผู้บริหาร 21 พฤศจิกายน 2562
9942 ลย 0032.001.1/4236 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26 พ.ย.62) 21 พฤศจิกายน 2562
9941 ลย 0032.001.1/4235 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26 พ.ย.62) 21 พฤศจิกายน 2562
9940 ลย 0032.001.1/4234 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26 พ.ย.62) 21 พฤศจิกายน 2562
9939 ลย 0032.001.1/4233 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26 พ.ย.62) 21 พฤศจิกายน 2562
9938 ลย 0032.001.1/4232 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26 พ.ย.62) 21 พฤศจิกายน 2562
9937 ลย77202/671 ขอทวงถาม/ขอให้ส่งเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21 พฤศจิกายน 2562
9936 ลย75401/284 การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 21 พฤศจิกายน 2562
9935 ลย 76701/583 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 21 พฤศจิกายน 2562
9934 ลย 76701/580 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 21 พฤศจิกายน 2562
9933 ลย 79102/635 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562
9932 ลย 79102/634 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 21 พฤศจิกายน 2562
9931 ลย52001/2978 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 21 พฤศจิกายน 2562
9930 ลย 79102/632 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562
9929 ลย 78101/609 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 21 พฤศจิกายน 2562
9928 ลย 78101/608 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม 21 พฤศจิกายน 2562
9927 ลย 78101/605 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม ชัยโย 21 พฤศจิกายน 2562
9926 ลย 78101/604 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓ ) 21 พฤศจิกายน 2562
9925 ลย 78101/603 ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 21 พฤศจิกายน 2562
9924 ลย 78101/602 รับเงินมัดจำประกันสัญญา 21 พฤศจิกายน 2562
9923 ลย52003/2975 การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการใช้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 20 พฤศจิกายน 2562
9922 ลย 0032.006/4218 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 20 พฤศจิกายน 2562
9921 ลย 78101/600 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายเข้าร่วมอบรมและขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม 20 พฤศจิกายน 2562
9920 ลย 78101/599 ขอความอนุเคราะห์วิทนา 20 พฤศจิกายน 2562
9919 ลย52002/2972 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2562 20 พฤศจิกายน 2562
9918 ลย 79301/508 รายงานผลการสำรวจปริมาณขยะอันตราย ครั้งที่ 1/2563 20 พฤศจิกายน 2562
9917 ลย 0023.5/536 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 20 พฤศจิกายน 2562
9916 ลย 0032.003/4202 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 20 พฤศจิกายน 2562
9915 ลย 0032.001.2/748 ให้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย พตส. 20 พฤศจิกายน 2562
9914 ลย 0001/311 ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 14 พฤศจิกายน 2562
9913 ลย52003/2966 ขออนุญาตใช้พื้นที่ว่างบริเวณถนนสาย ลย.๔๐๐๙ แยกทางหลวงมหายเลข ๒๑๓๘ -บ้านห้วยพอด สามแยกไฟแดงบ้านภูบ่อบิด กิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ 20 พฤศจิกายน 2562
9912 ลย52001/2965 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 พฤศจิกายน 2562
9911 ลย 78101/598 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 19 พฤศจิกายน 2562
9910 ลย52004/2964 ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบเสนอโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยของ ทม.เลย 19 พฤศจิกายน 2562
9909 ลย 0032.015/4185 ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 19 พฤศจิกายน 2562
9908 ลย52001/2959 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 19 พฤศจิกายน 2562
9907 ลย52004/2956 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 18 พฤศจิกายน 2562
9906 ลย52004/2955 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 18 พฤศจิกายน 2562
9905 ลย52001/2954 การย้ายพนักงานเทศบาล 18 พฤศจิกายน 2562
9904 ลย52001/2953 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 18 พฤศจิกายน 2562
9903 ลย52001/2952 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 18 พฤศจิกายน 2562
9902 ลย 78101/597 ส่งงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 18 พฤศจิกายน 2562
9901 ลย52003/2943 ขอส่งข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะอันตรายในเขตเทศบาลเมืองเลย (ครั้งที่ 1 ) 18 พฤศจิกายน 2562
9900 ลย 78101/596 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 15 พฤศจิกายน 2562
9899 ลย 78101/595 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยชุมชน สสส. 15 พฤศจิกายน 2562
9898 ลย52001/2942 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 พฤศจิกายน 2562
9897 ลย 78101/594 จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 15 พฤศจิกายน 2562
9896 ลย 1409/1821 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปี 2563 15 พฤศจิกายน 2562
9895 ลย75401/279 สำรวจบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่เป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 15 พฤศจิกายน 2562
9894 ลย52006/2933 ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม "เดิน วิ่ง เลาะเลย คอนเสริร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑" 15 พฤศจิกายน 2562
9893 ลย52006/2932 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 พฤศจิกายน 2562
9892 ลย52001/2930 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ 15 พฤศจิกายน 2562
9891 ลย 78101/593 สั่งซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน 15 พฤศจิกายน 2562
9890 ลย52001/2929 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 15 พฤศจิกายน 2562
9889 ลย 78101/592 การสำรวจจำนวน ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 พฤศจิกายน 2562
9888 ลย 0032.001.1/4164 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 14 พฤศจิกายน 2562
9887 ลย52004/2928 การแก้ไขปัญหาตลิ่งบริเวณกุดเลยหลงทรุดตัว 14 พฤศจิกายน 2562
9886 ลย 76701/574 เเจ้งให้มารายงานตัวเเละทำสัญญาจ้างเพื่อเข้ารับการบรรจุเเต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2562
9885 ลย 1318/3002 การประชุมหัวหน้าส่วนเเละหน่วยงาน เพื่อจัดทำเเผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2564 14 พฤศจิกายน 2562
9884 ลย 78101/591 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 พฤศจิกายน 2562
9883 ลย 75001/392 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด 13 พฤศจิกายน 2562
9882 ลย 75001/391 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 13 พฤศจิกายน 2562
9881 ลย 72501.1/607 ส่งแบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 14 พฤศจิกายน 2562
9880 ลย 72501.1/606 ส่งแบบตอบรับคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นาแขม 14 พฤศจิกายน 2562
9879 ลย 76703/573 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 14 พฤศจิกายน 2562
9878 ลย 72501.1/604 รายงานผลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท กรณี นางนิยม วงศ์ลา พร้อมพวกไม่มีทางสัญจรออกสู่ทางสาธารณะบ้านธาตุพัฒนาหมูที่ 12 14 พฤศจิกายน 2562
9877 ลย 72501.1/603 รายงานผลการไกล่เกลี่ยนางบุญเฮียว บุญคำ การรุกล้ำเข้าในเขตสาธารณะประโยชน์บ้านสงเปือยหมู่ที่ 11 14 พฤศจิกายน 2562
9876 ลย 0023.3/533 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 13 พฤศจิกายน 2562
9875 ลย 0032.015/4148 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (งวดที่ 1) ปี 2563 13 พฤศจิกายน 2562
9874 ลย 0032.001.1/4138 การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 13 พฤศจิกายน 2562
9873 ลย52004/2924 ทดสอบวัสดุ พิพัฒนมงคล ซอย 1 13 พฤศจิกายน 2562
9872 ลย52004/2923 ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างเรือนจำเชื่อมต่อถนนจรัสศรี 13 พฤศจิกายน 2562
9871 ลย 0032.006/4134 แจ้งวันรายงานตัวของแพทย์ประจำบ้าน 13 พฤศจิกายน 2562
9870 ลย 0032.015/4122 ขออนุมัติโครงการส่งเสริมและคุ่้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 13 พฤศจิกายน 2562
9869 ลย52003/2920 ขอสนันสนุนวิทยากร 13 พฤศจิกายน 2562
9868 ลย 78101/590 ขอความอนุเคราะห์นักเรียนเข้าร่วมการฝึกอาชีพ 13 พฤศจิกายน 2562
9867 ลย 78101/589 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 13 พฤศจิกายน 2562
9866 ลย 78101/588 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรมอาชีพ 13 พฤศจิกายน 2562
9865 ลย 76702/569 ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 13 พฤศจิกายน 2562
9864 ลย52001/2910 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562 13 พฤศจิกายน 2562
9863 ลย 0032.015/4104 แจ้งขอเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและขอรับการสนับสนุนตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม 12 พฤศจิกายน 2562
9862 ลย52001/2909 ขอยกเลิกเบอร์โทรศัพท์ 12 พฤศจิกายน 2562
9861 ลย52002/2908 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 12 พฤศจิกายน 2562
9860 ลย52001/2907 การับโอนพนักงานเทศบาล 12 พฤศจิกายน 2562
9859 ลย52001/2906 พนักงานเทศบาลขอโอน 12 พฤศจิกายน 2562
9858 ลย52001/2905 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 พฤศจิกายน 2562
9857 ลย52004/2903 ขอแจ้งกำหนดการออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชืื้อเพลิง 12 พฤศจิกายน 2562
9856 ลย52001/2893 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 12 พฤศจิกายน 2562
9855 ลย 0032.003/4100 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 12 พฤศจิกายน 2562
9854 ลย52004/2892 ขอทดสอบวัสดุ 12 พฤศจิกายน 2562
9853 ลย52002/2882 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 11 พฤศจิกายน 2562
9852 ลย52004/2881 การขอขยายระยะเวลาการขอใช้สถานที่กำจัดมูลฝอย (เดิม) จากกรมป่าไม้ 11 พฤศจิกายน 2562
9851 ลย52001/2880 การต่ออายุใบอนุณาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี ๒๕๖๓ 11 พฤศจิกายน 2562
9850 ลย 72501.1/599 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 11 พฤศจิกายน 2562
9849 ลย52001/2875 ซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่พนักงาน 11 พฤศจิกายน 2562
9848 ลย52001/2874 ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่พนักงาน 11 พฤศจิกายน 2562
9847 ลย52003/2873 ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านติ้ว 11 พฤศจิกายน 2562
9846 ลย52003/2872 ขอความอนุเคราะห์เก็บขนกระทงและทำความสะอาด บริเวณลำน้ำเลย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี (ป่าเลิงใหญ่) และบริเวณลำน้ำกุดป่อง 8 พฤศจิกายน 2562
9845 ลย52001/2868 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 พฤศจิกายน 2562
9844 ลย52001/2867 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 8 พฤศจิกายน 2562
9843 ลย52001/2866 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 8 พฤศจิกายน 2562
9842 ลย 0032.001.1/4089 การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 8 พฤศจิกายน 2562
9841 ลย52001/2862 การชำระค่าบริการโทรศัพท์ 8 พฤศจิกายน 2562
9840 ลย52001/2860 ตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 8 พฤศจิกายน 2562
9839 ลย52002/2859 ขอต่อทะเบียนรถฯ ขอรับการยกเว้นภาษี และขอเปลี่ยนสมุดคู่มือรถกรณีเล่มเดิมเต็ม 8 พฤศจิกายน 2562
9838 ลย52001/2858 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 8 พฤศจิกายน 2562
9837 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4084 ขอเชิญเป็นประธานเปิดกิจกรรม"โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่" 8 พฤศจิกายน 2562
9836 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4082 ขอเชิญเป็นประธานเปิดกิจกรรม"โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่" 8 พฤศจิกายน 2562
9835 ลย 78101/583 ขอยอด Statement 8 พฤศจิกายน 2562
9834 ลย 78101/582 สำรวจอาคารที่สามารถดัดแปลงเป็นศูนย์พักพิงที่มีความมั่นคงเมื่อเกิดภัยพิบัติ 8 พฤศจิกายน 2562
9833 ลย 79102/611 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 8 พฤศจิกายน 2562
9832 ลย 0023.5/526 ขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7 พฤศจิกายน 2562
9831 ลย 0023.3/525 ขอความอนุเคราะห์กรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 7 พฤศจิกายน 2562
9830 ลย52001/2855 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 7 พฤศจิกายน 2562
9829 ลย52001/2854 การประเมินผู้บริหารองค์กร ( ผู้บริหารท้องถิ่น) 7 พฤศจิกายน 2562
9828 ลย52001/2853 ส่งเงินการเข้าร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน 7 พฤศจิกายน 2562
9827 ลย52004/2852 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตคลองสาธารณประโยชน์ 7 พฤศจิกายน 2562
9826 ลย52003/2851 การจัดกิจกรรม "คนเลยยุคใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์" 7 พฤศจิกายน 2562
9825 ลย52003/2850 การจัดกิจกรรม "คนเลยยุคใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์" 7 พฤศจิกายน 2562
9824 ลย 0032.006/4057 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 7 พฤศจิกายน 2562
9823 ลย52003/2849 การจัดกิจกรรม "คนเลยยุคใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์" 7 พฤศจิกายน 2562
9822 ลย 72501.1/590 ส่งตัวบุคลากรเข้ร่วมโครงการ การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้ัองถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงอนสงเคระห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่ยงบประมณและดำเนินการตมแนวทางใหม่เพิ่มเติมและระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฉบับใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 1 7 พฤศจิกายน 2562
9821 ลย 72501.1/588 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ 2562 7 พฤศจิกายน 2562
9820 ลย52003/2848 ส่งรายงานให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 7 พฤศจิกายน 2562
9819 ลย52004/2847 ขอคัดสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 3261/2513 7 พฤศจิกายน 2562
9818 ลย52004/2846 การก่อสร้างรุกล้ำเขตทางสาธารณะ 7 พฤศจิกายน 2562
9817 ลย52004/2844 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 7 พฤศจิกายน 2562
9816 ลย71202/783 แจ้งลงนามในสัญญา 7 พฤศจิกายน 2562
9815 ลย71202/782 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา ครั้งที่ ๒ 7 พฤศจิกายน 2562
9814 ลย71202/781 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 7 พฤศจิกายน 2562
9813 ลย 78101/581 ขอส่งแบบจัดเก็บรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2562 6 พฤศจิกายน 2562
9812 ลย 78101/580 ส่งข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 6 พฤศจิกายน 2562
9811 ลย52004/2842 ขอคัดสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 3261/2513 6 พฤศจิกายน 2562
9810 ลย 78101/579 ขอเชิญท่านร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด 6 พฤศจิกายน 2562
9809 ลย 78101/578 ขอเชิญท่านร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด 6 พฤศจิกายน 2562
9808 ลย 78101/577 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 6 พฤศจิกายน 2562
9807 ลย 78101/576 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 6 พฤศจิกายน 2562
9806 ลย 78101/575 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 6 พฤศจิกายน 2562
9805 ลย 78101/574 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีลอดกระทง 6 พฤศจิกายน 2562
9804 ลย 78101/573 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 6 พฤศจิกายน 2562
9803 ลย52003/2841 ขออนุญาตใช้พื้นที่ว่างบริเวณถนนสาย ลย.๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๘-บ้านห้วยพอด สามแยกไฟแดงบ้านภูบ่อบิด กิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ 6 พฤศจิกายน 2562
9802 ลย52004/2840 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 6 พฤศจิกายน 2562
9801 ลย52001/2839 พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ 6 พฤศจิกายน 2562
9800 ลย 78101/567 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 6 พฤศจิกายน 2562
9799 ลย 76701/563 หนังสือรับรองที่ดิน นางสงบ พินิจมนตรี 6 พฤศจิกายน 2562
9798 ลย 78101/566 ขอเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 6 พฤศจิกายน 2562
9797 ลย 78101/565 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 6 พฤศจิกายน 2562
9796 ลย 78101/564 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 6 พฤศจิกายน 2562
9795 ลย 78101/563 รายงานข้อมูลประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ฤดูแล้ง ปี2562/2563 6 พฤศจิกายน 2562
9794 ลย52004/2835 ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อบริหารและจัดการมูลฝอย 6 พฤศจิกายน 2562
9793 ลย 0032.007/4030 ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์โรคไข้ปวดข้อออกผื่นชิคุนกุนยา 6 พฤศจิกายน 2562
9792 ลย52004/2834 อนุญาตให้นำมูลฝอยเข้ากำจัดร่วม 6 พฤศจิกายน 2562
9791 ลย 76702/562 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 6 พฤศจิกายน 2562
9790 ลย 76702/561 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 6 พฤศจิกายน 2562
9789 ลย 76702/560 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 6 พฤศจิกายน 2562
9788 ลย52001/2830 การจำหน่ายฉลากบำรุงกาชาดไทย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2562 6 พฤศจิกายน 2562
9787 ลย 76702/559 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 6 พฤศจิกายน 2562
9786 ลย 76702/557 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 6 พฤศจิกายน 2562
9785 ลย52001/2828 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้าย- โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย 6 พฤศจิกายน 2562
9784 ลย52001/2826 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 พฤศจิกายน 2562
9783 ลย52001/2825 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 6 พฤศจิกายน 2562
9782 ลย52002/2824 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 พฤศจิกายน 2562
9781 ลย 0032.007/4011 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) กรณีโรคไข้เลือดออก 5 พฤศจิกายน 2562
9780 ลย52001/2821 ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดป้าย โครงการคืนครองสวยทั่วไทย 5 พฤศจิกายน 2562
9779 ลย 0023.3/508 การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 4 พฤศจิกายน 2562
9778 ลย52006/2819 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 5 พฤศจิกายน 2562
9777 ลย52006/2817 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 5 พฤศจิกายน 2562
9776 ลย 72501.1/586 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 5 พฤศจิกายน 2562
9775 ลย52003/2815 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (เครื่อง ULV) 5 พฤศจิกายน 2562
9774 ลย52003/2813 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 5 พฤศจิกายน 2562
9773 ลย 79102/593 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 5 พฤศจิกายน 2562
9772 ลย52001/2811 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 5 พฤศจิกายน 2562
9771 ลย77202/650 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) 5 พฤศจิกายน 2562
9770 ลย52001/2809 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 5 พฤศจิกายน 2562
9769 ลย52001/2808 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 5 พฤศจิกายน 2562
9768 ลย52001/2807 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 5 พฤศจิกายน 2562
9767 ลย 0032.006/4004 เลื่อนข้าราชการ 4 พฤศจิกายน 2562
9766 ลย52004/2804 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 4 พฤศจิกายน 2562
9765 ลย 78101/560 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 4 พฤศจิกายน 2562
9764 ลย 75001/381 รายงานการประเมินผลควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมปีงบประมาณ 2562 1 พฤศจิกายน 2562
9763 ลย 75001/379 รายงานการประเมินผลควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมปีงบประมาณ 2562 1 พฤศจิกายน 2562
9762 ลย52006/2802 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 4 พฤศจิกายน 2562
9761 ลย52006/2801 ขอส่งรายชื่อผู้กู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการในสังกัดเทศบาล 4 พฤศจิกายน 2562
9760 ลย77201/641 ขอส่งแบบสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฏร ประจำปีงบประมาณ 2563 4 พฤศจิกายน 2562
9759 ลย 76701/552 รายงานการออกคำสั่งให้พนักงานจ้างพ้นจากราชการ 31 ตุลาคม 2562
9758 ลย 76703/551 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลุกสร้าง 4 พฤศจิกายน 2562
9757 ลย 79301/478 ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อบริหารและจัดการขยะมูลฝอย 4 พฤศจิกายน 2562
9756 มท 5308.4/ลย/24 จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2563 4 พฤศจิกายน 2562
9755 ลย 0023.5/505 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบฯ 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ หมู่ที่ 13 ต.เมือง - หมู่ที่ 5 ต.น้ำหมาน 4 พฤศจิกายน 2562
9754 ลย 72501.1/582 ส่งเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2562 4 พฤศจิกายน 2562
9753 ลย52003/2799 ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นและควันจากร้านอเมซอนหมูกระทะ 4 พฤศจิกายน 2562
9752 ลย52003/2797 ได้รับความเดือดร้อนกลิ่นและควันจากร้านอเมซอนหมูกระทะ 4 พฤศจิกายน 2562
9751 ลย52001/2795 การรับโอนพนักงานเทศบาล 1 พฤศจิกายน 2562
9750 ลย77202/640 ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 พฤศจิกายน 2562
9749 ลย52001/2794 การรับโอนพนักงานเทศบาล 1 พฤศจิกายน 2562
9748 ลย52001/2793 การรับโอนพนักงานเทศบาล 1 พฤศจิกายน 2562
9747 ลย 0032.006/3982 ขอหนังสือรับรอง 1 พฤศจิกายน 2562
9746 รง 0472/10 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ 1 พฤศจิกายน 2562
9745 ลย 0032.007/3979 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 42 1 พฤศจิกายน 2562
9744 ลย52001/2792 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 พฤศจิกายน 2562
9743 ลย 79102/586 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 1 พฤศจิกายน 2562
9742 ลย 79102/585 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 1 พฤศจิกายน 2562
9741 ลย 79102/584 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 1 พฤศจิกายน 2562
9740 ลย 79102/583 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 1 พฤศจิกายน 2562
9739 ลย 79102/582 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 1 พฤศจิกายน 2562
9738 ลย77202/638 รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พฤศจิกายน 2562
9737 ลย77202/637 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 1 พฤศจิกายน 2562
9736 ลย 78101/559 สำรวจบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 1 พฤศจิกายน 2562
9735 ลย77202/636 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562
9734 ลย 78101/558 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น 2562 1 พฤศจิกายน 2562
9733 ลย 78101/557 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 1 พฤศจิกายน 2562
9732 ลย 0032.007/3973 รายงานการสอบสวนโรคเรื้อนรายใหม่ 1 พฤศจิกายน 2562
9731 ลย 0032.007/3972 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 1 พฤศจิกายน 2562
9730 ลย 78101/556 สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฏร 1 พฤศจิกายน 2562
9729 ลย52001/2783 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 1 พฤศจิกายน 2562
9728 ลย 0013/1060 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบส่วนราชการ ประจปี 2563 1 พฤศจิกายน 2562
9727 ลย 0023.3/498 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 31 ตุลาคม 2562
9726 ลย52002/2782 ส่งมอบพื้นที่ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเลย 31 ตุลาคม 2562
9725 ลย52002/2781 เชิญมาทำสัญญาจ้าง 31 ตุลาคม 2562
9724 ลย52007/2780 แจ้งเตือนการต่อใบอายุใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักเอกชน 31 ตุลาคม 2562
9723 ลย52007/2779 แจ้งเตือนการต่อใบอายุใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักเอกชน 31 ตุลาคม 2562
9722 ลย52007/2778 แจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 31 ตุลาคม 2562
9721 ลย52007/743 แจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน 31 ตุลาคม 2562
9720 ลย52007/2777 แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองผักก้าม คุ้มตลาดหนองผักก้ามแทนตำแหน่งท่ีว่าง 31 ตุลาคม 2562
9719 ลย52002/2775 เร่งรัดงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยข้างบ้านประธาน รังสี ลำมะยศ ถึงบ้านดาบเหล็ก ลำมะยศ 31 ตุลาคม 2562
9718 ลย 76701/544 ส่งตัวผู้คุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 31 ตุลาคม 2562
9717 ลย52002/2774 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 31 ตุลาคม 2562
9716 ลย52002/2773 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 31 ตุลาคม 2562
9715 ลย52004/2772 นำส่งเงินค่าออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ชุมชนบ้านต้ิว หลังไปรษณีย์) 31 ตุลาคม 2562
9714 ลย52004/2771 ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า 31 ตุลาคม 2562
9713 ลย 78101/554 สำรวจจำนวนครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใบอนุญาตการสอนสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2562
9712 ลย 78101/553 แจ้งรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 และประจำปี 2560 31 ตุลาคม 2562
9711 ลย 78101/552 ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2562
9710 ลย 79102/578 ส่งสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 31 ตุลาคม 2562
9709 ลย 79102/577 รายงานการตรวจพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2562
9708 ลย52007/2764 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 31 ตุลาคม 2562
9707 ลย 79102/576 ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ตุลาคม 2562
9706 ลย 0032.006/3945 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) 30 ตุลาคม 2562
9705 ลย52002/2760 จัดส่งข้อมูลรายได้-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 ตุลาคม 2562
9704 ลย52002/2759 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 30 ตุลาคม 2562
9703 ลย52001/2758 ขอกู้เบิกเงินเกินบัญชี 30 ตุลาคม 2562
9702 ลย52001/2756 ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 30 ตุลาคม 2562
9701 ลย52001/2754 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 30 ตุลาคม 2562
9700 ลย75401/251 ส่งแบบสำรจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ตุลาคม 2562
9699 ลย 75001/373 สำรวจบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่เป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 30 ตุลาคม 2562
9698 ลย 76701/543 ขอความอนุเคราะห์เเจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 30 ตุลาคม 2562
9697 ลย52001/2753 ส่งเงินสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 ตุลาคม 2562
9696 ลย 78101/551 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 30 ตุลาคม 2562
9695 ลย 78101/550 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 30 ตุลาคม 2562
9694 ลย 78101/549 สำรวจความต้องการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อบริหารและจัดการขยะมูลฝอย 30 ตุลาคม 2562
9693 ลย 78101/548 ขอเบิกเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเงือกเก่ย 30 ตุลาคม 2562
9692 ลย 76701/542 ขอส่งรายชื่อเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด ประจำปี 2562 30 ตุลาคม 2562
9691 ลย 76703/540 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไข และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 29 ตุลาคม 2562
9690 ลย 78101/547 หนังสือรับรองเงินเดือน นายศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 29 ตุลาคม 2562
9689 ลย 0032.006/3919 ส่งผลการคัดเลือกทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา2563 29 ตุลาคม 2562
9688 ลย52001/2746 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 29 ตุลาคม 2562
9687 ลย 0032.001.1/3918 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 29 ตุลาคม 2562
9686 ลย52001/2745 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 29 ตุลาคม 2562
9685 ลย52002/2744 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 29 ตุลาคม 2562
9684 ลย52001/2743 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 29 ตุลาคม 2562
9683 ลย 72501.1/577 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจิง 29 ตุลาคม 2562
9682 ลย 72501.1/575 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 29 ตุลาคม 2562
9681 ลย77202/619 ขอแก้ไขใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน 2562 29 ตุลาคม 2562
9680 ลย77202/618 แจ้งการโอนเงินรายได้แผ่นดิน 29 ตุลาคม 2562
9679 ลย 79102/569 ส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2562
9678 ลย 79102/567 ส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2562
9677 ลย 79102/566 ส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2562
9676 ลย52004/2740 ขอความอนุเคราะห์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (แปลงหนองเขียว) 28 ตุลาคม 2562
9675 ลย52001/2739 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 28 ตุลาคม 2562
9674 ลย 0032.007/3907 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 41 28 ตุลาคม 2562
9673 ลย 78101/546 ขอยอด Statement บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่ 28 ตุลาคม 2562
9672 ลย 0023.5/489 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบฯ พ.ศ. 2562 (เงินกัน) 28 ตุลาคม 2562
9671 ลย 0032.001.1/3906 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 2 คัน ( นข 2450,กค 8532เลย) 28 ตุลาคม 2562
9670 ลย 0032.001.1/3905 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 2 คัน ( นข 2104,กค 2257เลย) 28 ตุลาคม 2562
9669 ลย 0032.001.1/3904 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 1 คัน (กข9202เลย) 28 ตุลาคม 2562
9668 ลย52004/2736 เชิญประชุมร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) 28 ตุลาคม 2562
9667 ลย 78101/545 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 ตุลาคม 2562
9666 ลย 78101/544 ขอรายงานประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 3 28 ตุลาคม 2562
9665 ลย 78101/543 ขอรายงานประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 3 28 ตุลาคม 2562
9664 ลย 0032.007/3901 ขอเบิกค่าตอบแทนผู้ป่วยโรคเรื้อน 28 ตุลาคม 2562
9663 ลย 78101/542 ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9662 ลย 78101/541 ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9661 ลย 78101/540 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 ตุลาคม 2562
9660 ลย 78101/539 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
9659 ลย 0318/284 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 28 ตุลาคม 2562
9658 ลย 0318/283 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 28 ตุลาคม 2562
9657 ลย 78101/538 การตรวจสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 28 ตุลาคม 2562
9656 ลย 78101/537 รายงานผลการดำเนินการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอท่าลี่ จ.เลย พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9655 ลย 78101/536 รายงานผลการดำเนินการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอท่าลี่ จ.เลย พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9654 ลย 78101/535 รายงานผลการดำเนินการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอท่าลี่ จ.เลย พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9653 ลย 78101/534 รายงานผลการดำเนินการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอท่าลี่ จ.เลย พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9652 ลย 78101/533 รายงานผลการดำเนินการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอท่าลี่ จ.เลย พ.ศ. 2562 28 ตุลาคม 2562
9651 ลย72501.2/565 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 28 ตุลาคม 2562
9650 ลย52001/2731 ลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จปกติ 25 ตุลาคม 2562
9649 ลย52006/2729 เตือนให้ชดใช้ค่าเสียหายครั้งที่ 2 25 ตุลาคม 2562
9648 ลย52001/2728 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 25 ตุลาคม 2562
9647 ลย 79102/560 รายงานจัดทำงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2562 25 ตุลาคม 2562
9646 ลย75401/243 ขอมติเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 17 ตุลาคม 2562
9645 ลย 79102/559 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 25 ตุลาคม 2562
9644 ลย52001/2727 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 25 ตุลาคม 2562
9643 ลย52001/2725 การรับโอนพนักงานเทศบาล 24 ตุลาคม 2562
9642 ลย52001/2724 การรับโอนพนักงานเทศบาล 24 ตุลาคม 2562
9641 ลย 78101/532 ขอเชิญเป็นวิทยากร 24 ตุลาคม 2562
9640 ลย 78101/531 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 24 ตุลาคม 2562
9639 ลย 78101/530 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 24 ตุลาคม 2562
9638 ลย 78101/529 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียนขึ้น 31 24 ตุลาคม 2562
9637 ลย 78101/528 ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียนขึ้น 24 ตุลาคม 2562
9636 ลย 78101/527 ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน สมาชิกในครอบครัวมีจิตใจดี 24 ตุลาคม 2562
9635 ลย 78101/526 ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายในหมู่บ้านและที่ทำงาน 24 ตุลาคม 2562
9634 ลย 78101/525 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 24 ตุลาคม 2562
9633 ลย 78101/524 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 24 ตุลาคม 2562
9632 ลย 78101/523 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 24 ตุลาคม 2562
9631 ลย 78101/522 ขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 24 ตุลาคม 2562
9630 ลย 79102/557 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562
9629 ลย 79102/556 ส่งช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562
9628 ลย 1318/12827 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 ประจำปี พ.ศ.2562 22 ตุลาคม 2562
9627 ลย52004/2719 ขอความอนุเคราะห์หนังสือ พรบ.ควบคุมอาคาร 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม 22 ตุลาคม 2562
9626 ลย 0032.007/3877 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ปวดข้อออกผื่นชิคุนกุนยา 22 ตุลาคม 2562
9625 ลย75401/245 ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 21 ตุลาคม 2562
9624 กษ 0314.06/13 1 22 ตุลาคม 2562
9623 ลย52004/2718 ขอความร่วมมือปรับแผนการดำเนินการ 22 ตุลาคม 2562
9622 ลย52002/2717 การขอคัดลอกข้อมูลที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 22 ตุลาคม 2562
9621 ลย 72501.1/556 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้ัพิการกรณีย้ายภูมิลำเนา 22 ตุลาคม 2562
9620 ลย52001/2716 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 ตุลาคม 2562
9619 ลย 78101/521 ขออนุญาตต่อทะเบียนและขอยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 22 ตุลาคม 2562
9618 ลย52001/2715 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 22 ตุลาคม 2562
9617 ลย 78101/520 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนในพื้นที่ตำบลโคกใหญ่หมู่ที่ 1,2,3,4,5 22 ตุลาคม 2562
9616 ลย52001/2714 ขอความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 22 ตุลาคม 2562
9615 ลย52003/2706 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนถุงยางอนามัย 22 ตุลาคม 2562
9614 ลย 78101/519 หนังสือรับรองเงินเดือน ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ มุลที 22 ตุลาคม 2562
9613 ลย 0318/279 พิธีส่งมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 21 ตุลาคม 2562
9612 ลย 0318/278 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 21 ตุลาคม 2562
9611 ลย75402/257 ขอส่งรายงานเงินะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 15 ตุลาคม 2562
9610 ลย 0918.2/872 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 16 ตุลาคม 2562
9609 ลย 0318/274 ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 21 ตุลาคม 2562
9608 ลย52004/2670 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 21 ตุลาคม 2562
9607 ลย52004/2669 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 21 ตุลาคม 2562
9606 ลย 0032.007/3867 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 21 ตุลาคม 2562
9605 ลย52003/2668 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (เครื่อง ULV) 21 ตุลาคม 2562
9604 ลย 78101/518 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 21 ตุลาคม 2562
9603 ลย52006/2665 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 21 ตุลาคม 2562
9602 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3866 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้า่นมเคลื่อนที่ 21 ตุลาคม 2562
9601 ลย 78101/517 หนังสือรับรองเงินเดือน นายณรงค์ กาวน 21 ตุลาคม 2562
9600 ลย 0032.003/3865 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 21 ตุลาคม 2562
9599 ลย 0032.003/3864 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 21 ตุลาคม 2562
9598 ลย 78101/516 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 21 ตุลาคม 2562
9597 ลย 78101/515 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและประสานอาสาสมัครสาํธรณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.เข้าร่วมอบรม 21 ตุลาคม 2562
9596 ลย 0032.006/3863 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 18 ตุลาคม 2562
9595 ลย 0023.3/479 ขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบลมาช่วยปฏิบัติราชการ 18 ตุลาคม 2562
9594 ลย 0023.3/478 การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมเชิงปฏิบัติการองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ห้องประชุมภูหลวง) 18 ตุลาคม 2562
9593 ลย 0023.3/477 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณพศ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาซ่าว 18 ตุลาคม 2562
9592 ลย52006/2663 ขอขอบคุณ 18 ตุลาคม 2562
9591 ลย75401/241 การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 ตุลาคม 2562
9590 ลย52001/2662 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 ตุลาคม 2562
9589 ลย71202/752 แจ้งลงนามในสัญญา 18 ตุลาคม 2562
9588 ลย 0032.007/3854 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 40 18 ตุลาคม 2562
9587 ลย52001/2661 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 18 ตุลาคม 2562
9586 ลย 75001/364 แนวทางบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาด 18 ตุลาคม 2562
9585 ลย 72501.1/549 ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.25640-2564ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ตุลาคม 2562
9584 ลย 72501.1/548 ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.25640-2564ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ตุลาคม 2562
9583 ลย 0032.003/3844 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 17 ตุลาคม 2562
9582 ลย 76703/534 หนังสือรับรองอาคารบ้านพักอาศัย 17 ตุลาคม 2562
9581 ลย52004/2656 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการ่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน 17 ตุลาคม 2562
9580 ลย52006/2655 การบันทึกภาพ ประกอบการจัดรายการกิจการเทศบาลเมืองเลย 17 ตุลาคม 2562
9579 ลย52002/2654 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ตุลาคม 2562
9578 ลย52002/2653 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ตุลาคม 2562
9577 ลย 78101/513 ตอบรับและอนุญาตบุคลากร ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการปรับปรุงด่านพรมแดนบ้านปากห้วย 17 ตุลาคม 2562
9576 ลย77202/604 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 17 ตุลาคม 2562
9575 ลย77202/603 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 17 ตุลาคม 2562
9574 ลย77202/602 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 17 ตุลาคม 2562
9573 ลย52001/2652 การพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2562 และเพิ่มค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 ตุลาคม 2562
9572 ลย 72501.1/547 ส่งเงินค่าจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 17 ตุลาคม 2562
9571 ลย52006/2651 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 17 ตุลาคม 2562
9570 ลย77202/600 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 17 ตุลาคม 2562
9569 ลย77202/599 รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ตุลาคม 2562
9568 ลย52001/2647 พนักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ 16 ตุลาคม 2562
9567 ลย 0032.007/3831 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 16 ตุลาคม 2562
9566 ลย52001/2646 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 16 ตุลาคม 2562
9565 ลย52001/2645 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 16 ตุลาคม 2562
9564 ลย52001/2644 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 16 ตุลาคม 2562
9563 ลย52001/2643 สอบถามตำแหน่งและขอรับการโอนย้าย 16 ตุลาคม 2562
9562 ลย52001/2642 ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล 16 ตุลาคม 2562
9561 ลย 76701/532 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 16 ตุลาคม 2562
9560 ลย52003/2641 ขอส่งรายชื่อขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการในสำนักงานเทศบาลเมืองเลย 16 ตุลาคม 2562
9559 ลย52003/2640 ขอส่งรายชื่อขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการในสำนักงานเทศบาลเมืองเลย 16 ตุลาคม 2562
9558 ลย 76701/531 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ นายวีระชัย เนื่องมหา 16 ตุลาคม 2562
9557 ลย52003/2639 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย 16 ตุลาคม 2562
9556 ลย 0032.007/3827 รายงานผลการติดตามผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจย์ 16 ตุลาคม 2562
9555 ลย52001/2638 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 16 ตุลาคม 2562
9554 ลย52003/2637 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 16 ตุลาคม 2562
9553 ลย52003/2636 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 16 ตุลาคม 2562
9552 ลย52003/2635 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 16 ตุลาคม 2562
9551 ลย 0032.001.1/3825 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ 16 ตุลาคม 2562
9550 ลย 0032.001.1/3824 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ 16 ตุลาคม 2562
9549 รง 0472/9 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 15 ตุลาคม 2562
9548 ลย77202/596 ขอแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 15 ตุลาคม 2562
9547 ลย52001/2632 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 ตุลาคม 2562
9546 ลย 79101/546 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 15 ตุลาคม 2562
9545 ลย 79101/545 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 15 ตุลาคม 2562
9544 ลย 78101/512 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวลัดดาวัลย์ พันน้อย 15 ตุลาคม 2562
9543 ลย 76702/530 หนังสือรับรองเงินเดือน นายวีระชัย เนื่องมหา 15 ตุลาคม 2562
9542 ลย52002/2630 ส่งแบบคำรับรองการจัดทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ 15 ตุลาคม 2562
9541 ลย 78101/511 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 ตุลาคม 2562
9540 ลย 78101/510 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 ตุลาคม 2562
9539 ลย52006/2629 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 ตุลาคม 2562
9538 ลย 0032.006/3804 เลื่อนข้าราชการ 11 ตุลาคม 2562
9537 ลย52001/2627 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 ตุลาคม 2562
9536 ลย52001/2626 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุฉุกเฉิน 11 ตุลาคม 2562
9535 ลย 78101/509 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 11 ตุลาคม 2562
9534 ลย52004/2625 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการ่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน 11 ตุลาคม 2562
9533 ลย 76701/527 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง 11 ตุลาคม 2562
9532 ลย 78101/508 ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 11 ตุลาคม 2562
9531 ลย 78101/507 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมทบทวนการพํฒนาข้อมูลตำบล TCNAP 11 ตุลาคม 2562
9530 ลย71202/735 แจ้งลงนามในสัญญา 11 ตุลาคม 2562
9529 ลย 78101/506 รายงานการรับโอนเงินตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 11 ตุลาคม 2562
9528 ลย 78101/505 หนังสือรับรองเงินเดือน 10 ตุลาคม 2562
9527 ลย52001/2617 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 ตุลาคม 2562
9526 ลย52001/2616 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 ตุลาคม 2562
9525 ลย 0032.006/3800 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน 10 ตุลาคม 2562
9524 มท 5308.4/ลย/23 การไฟฟ้าฯ ตอบรับ เข้าร่วม การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล 10 ตุลาคม 2562
9523 ลย 0032.007/3798 ส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโปลิโอ 10 ตุลาคม 2562
9522 ลย52006/2615 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 10 ตุลาคม 2562
9521 ลย52006/2614 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 10 ตุลาคม 2562
9520 ลย77202/588 นำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 10 ตุลาคม 2562
9519 ลย 79101/543 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 10 ตุลาคม 2562
9518 ลย 0032.007/3789 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 39 10 ตุลาคม 2562
9517 ลย 76702/524 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 10 ตุลาคม 2562
9516 ลย52002/2610 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษีรถใหม่ 10 ตุลาคม 2562
9515 ลย 76702/523 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 10 ตุลาคม 2562
9514 ลย 76702/522 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ 10 ตุลาคม 2562
9513 ลย 76702/521 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 10 ตุลาคม 2562
9512 ลย 76702/520 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 10 ตุลาคม 2562
9511 ลย 76702/519 ธนาคารออมสิน 10 ตุลาคม 2562
9510 ลย52004/2609 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้รับจ้างตรวจสอบแก้ไขวงเวียนน้ำพุ 10 ตุลาคม 2562
9509 ลย 0032.015/3785 การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 10 ตุลาคม 2562
9508 ลย 78101/504 รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 9 ตุลาคม 2562
9507 ลย52001/2608 ตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ 9 ตุลาคม 2562
9506 ลย52001/2607 การต่ออายุใบอนุณาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี ๒๕๖๓ 9 ตุลาคม 2562
9505 ลย52001/2606 การตรวจทรัพย์รับจำนำที่เก็บรักษาไว้ของสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑ 9 ตุลาคม 2562
9504 ลย 78101/503 ส่งเอกสารเงินกู้สามัญเพิ่มเติม 9 ตุลาคม 2562
9503 ลย 79102/539 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 9 ตุลาคม 2562
9502 ลย52006/2605 ขอสำเนาเอกสาร บป.๑ 9 ตุลาคม 2562
9501 ลย52003/2604 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 9 ตุลาคม 2562
9500 ลย52003/2603 ขอส่งหนังสือต่ออายุสัญญาค้ำประกัน เลขที่ 00019/200403/0115/54 9 ตุลาคม 2562
9499 ลย 78101/502 รายงานรับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS 8 ตุลาคม 2562
9498 ลย 0032.003/3760 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 8 ตุลาคม 2562
9497 ลย 78101/501 รายงานการจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 2563 8 ตุลาคม 2562
9496 ลย 78101/500 รายงานการจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 2563 8 ตุลาคม 2562
9495 ลย52001/2602 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 ตุลาคม 2562
9494 ลย52001/2601 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี ๒๕๖๒ 8 ตุลาคม 2562
9493 ลย52001/2600 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 8 ตุลาคม 2562
9492 ลย71202/729 ขอส่งสำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 8 ตุลาคม 2562
9491 ลย 78101/499 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายภานุวัฒน์ มณีสอน 8 ตุลาคม 2562
9490 ลย 78101/498 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 8 ตุลาคม 2562
9489 ลย 78101/497 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 8 ตุลาคม 2562
9488 ลย 78101/496 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 8 ตุลาคม 2562
9487 ลย52004/2595 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 8 ตุลาคม 2562
9486 ลย 78101/495 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 8 ตุลาคม 2562
9485 ลย 0032.007/3747 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้ออกผื่นชิคุนกุนยา 7 ตุลาคม 2562
9484 ลย 76702/511 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 7 ตุลาคม 2562
9483 ลย52002/2594 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 7 ตุลาคม 2562
9482 ลย52001/2593 ขอเลื่อนการจัดงาน งานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเลย ประจำปี 2562 7 ตุลาคม 2562
9481 ลย52002/2592 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ตุลาคม 2562
9480 ลย 76701/510 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 7 ตุลาคม 2562
9479 ลย 78101/494 หนังสือรับรองเงินเดือน นายกิติพงศ์ กาทองทุ่ง 7 ตุลาคม 2562
9478 ลย77202/572 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 7 ตุลาคม 2562
9477 ลย77202/571 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 7 ตุลาคม 2562
9476 ลย 73901/2 อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหลางท่องเที่ยวดอกซากุระภูลมโล 7 ตุลาคม 2562
9475 ลย52006/2584 ขอความอนุเคราะห์ใช่ห้องน้ำสำหรับศิลปิน 7 ตุลาคม 2562
9474 ลย 0032.015/3740 ขอรับการสนับสนุนกระดาษแบบพิเสาเพ่ือจัดพิมพ์หนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน 7 ตุลาคม 2562
9473 ลย52006/2583 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 7 ตุลาคม 2562
9472 ลย52006/2582 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 7 ตุลาคม 2562
9471 ลย52006/2581 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 7 ตุลาคม 2562
9470 ลย52003/2580 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9469 ลย52003/2579 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9468 ลย52003/2578 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9467 ลย52003/2576 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9466 ลย52003/737 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 4 ตุลาคม 2562
9465 ลย52001/2571 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 ตุลาคม 2562
9464 ลย 75001/349 ขออนุญาตลาป่วย 4 ตุลาคม 2562
9463 ลย52004/2569 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2562
9462 ลย52004/2568 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2562
9461 ลย52004/2567 ขอความอนุเตราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2562
9460 ลย71202/721 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 4 ตุลาคม 2562
9459 ลย52004/2566 การทำความสะอาดถนนเส้นเลย-เชียงคานช่วงหน้าบ่อขยะโคกช้างไห้ 4 ตุลาคม 2562
9458 ลย 0032.007/3713 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 38 4 ตุลาคม 2562
9457 ลย 79301/435 ประชาสัมพันธ์วันรับซื้อขยะเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 4 ตุลาคม 2562
9456 ลย52003/2565 ขอให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการปีงบประมาณ2562 4 ตุลาคม 2562
9455 ลย75401/235 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ตุลาคม 2562
9454 ลย52003/2564 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 4 ตุลาคม 2562
9453 ลย52006/2563 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 4 ตุลาคม 2562
9452 ลย52001/2562 ขอรับเงินสนับสนุน 1% โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 3 ตุลาคม 2562
9451 ลย 0032.015/3702 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 3 ตุลาคม 2562
9450 ลย 0032/3806 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ตุลาคม 2562
9449 ลย 0032/3805 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ตุลาคม 2562
9448 ลย52001/2561 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 ตุลาคม 2562
9447 ลย52001/2560 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 ตุลาคม 2562
9446 ลย52001/2559 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 3 ตุลาคม 2562
9445 ลย52001/2558 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 ตุลาคม 2562
9444 ลย 78101/493 การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) รอบ 2 3 ตุลาคม 2562
9443 ลย 0023.3/458 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุม) 3 ตุลาคม 2562
9442 ลย52001/2548 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 ตุลาคม 2562
9441 52001.8/2547 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 ตุลาคม 2562
9440 ลย52004/2546 ประมาณราคาและแบบทางพุตบาท 2 ตุลาคม 2562
9439 ลย52004/2545 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ คสล.ถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 2 ตุลาคม 2562
9438 ลย 78101/492 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 2 ตุลาคม 2562
9437 ลย 78101/491 ขอยอด Statement บัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่ 2 ตุลาคม 2562
9436 ลย 78101/490 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 2 ตุลาคม 2562
9435 ลย 78101/489 ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเงือกเก่ย บ้านโคกใหญ่ ม. 1 2 ตุลาคม 2562
9434 ลย 78101/488 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2562
9433 ลย 78101/487 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2562
9432 ลย 78101/486 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2562
9431 ลย 76701/507 หนังสือรับรองอุทยานเเห่งชาติภูกระดึง 2 ตุลาคม 2562
9430 ลย 78101/485 แผนการปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2 ตุลาคม 2562
9429 ลย 78101/484 อนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตุลาคม 2562
9428 ลย 78101/483 ขอส่งอายุใบอนุญาตให้ตั้งศูนย์คนพิการทั่วไป 2 ตุลาคม 2562
9427 ลย52006/2536 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน 2562 2 ตุลาคม 2562
9426 ลย52006/2535 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน 2562 2 ตุลาคม 2562
9425 ลย77202/560 รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2561 2 ตุลาคม 2562
9424 ลย77202/559 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 2 ตุลาคม 2562
9423 ลย 0032.006/3660 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2562
9422 ลย52006/2532 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 1 ตุลาคม 2562
9421 ลย 72501.1/515 ขอทำบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอย 1 ตุลาคม 2562
9420 ลย 75001/341 ขออนุญาตลาป่วย 1 ตุลาคม 2562
9419 ลย 79102/513 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.๕๑๗๗ (สายบ้านห้วยสีดา - บ้านสาระแพ) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ กว้าง ๖ เมตร ยาว 97๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ตุลาคม 2562
9418 ลย52001/2530 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 1 ตุลาคม 2562
9417 ลย 76701/506 ขอส่งประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2562 1 ตุลาคม 2562
9416 ลย 0032.007/3651 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 37 1 ตุลาคม 2562
9415 ลย 0032.007/3650 รายงานผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา 1 ตุลาคม 2562
9414 ลย52004/2529 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 6/62 1 ตุลาคม 2562
9413 ลย 78101/482 ขอยอด Statement 1 ตุลาคม 2562
9412 ลย 75001/326 ส่งแบบบัญชีสรุปข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 30 กันยายน 2562
9411 ลย 75001/325 รายงานผลการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ 30 กันยายน 2562
9410 ลย 78101/480 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น สสส. 30 กันยายน 2562
9409 ลย 72501.1/510 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 30 กันยายน 2562
9408 ลย 72501.1/509 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 30 กันยายน 2562
9407 ลย 78101/479 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการเบิกเงินจากบัญชีธนาคาร ผู้สูงอายุ 30 กันยายน 2562
9406 ลย 78101/478 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการเบิกเงินจากบัญชีธนาคาร 30 กันยายน 2562
9405 ลย 78101/477 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 30 กันยายน 2562
9404 ลย 78401/390 รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ครั้งที่ 9/2562 30 กันยายน 2562
9403 ลย52006/2518 การจัดกิจกรรม "เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลย ครั้งที่ ๑) 30 กันยายน 2562
9402 ลย77202/550 ขอส่งสำเนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 กันยายน 2562
9401 ลย77202/549 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) 30 กันยายน 2562
9400 ลย77202/548 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษีกรกฎาคม 2562 30 กันยายน 2562
9399 ลย71202/714 แจ้งลงนามในสัญญา 27 กันยายน 2562
9398 ลย52004/2514 ขอสมัครเป็นสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น" 27 กันยายน 2562
9397 ลย52004/2513 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 27 กันยายน 2562
9396 ลย 0032.007/3572 ขอส่งรายงาน 27 กันยายน 2562
9395 ลย52001/2512 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 กันยายน 2562
9394 ลย 0023.5/451 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบฯ 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 27 กันยายน 2562
9393 ลย 78101/476 ขอสมัครเป็นสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 27 กันยายน 2562
9392 ลย52001/2501 ขออนุญาตใช้สถานที่จัดงาน งานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเลย ประจำปี 2562 27 กันยายน 2562
9391 ลย52001/2500 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 27 กันยายน 2562
9390 ลย52006/2499 ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 26 กันยายน 2562
9389 ลย52006/2498 การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เลาะเลยคอนเสิร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลยครั้งที่ ๑ 26 กันยายน 2562
9388 ลย 0032.006/3550 เลื่อนข้าราชการ 26 กันยายน 2562
9387 ลย 78101/473 ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเงือกเก่ย บ้านโคกใหญ่ ม. 1 26 กันยายน 2562
9386 ลย52002/2497 เชิญมาทำสัญญาจ้าง 26 กันยายน 2562
9385 ลย52006/2495 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก 26 กันยายน 2562
9384 ลย52001/2494 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 26 กันยายน 2562
9383 ลย 0032.007/3542 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 36 26 กันยายน 2562
9382 ลย 78101/472 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 กันยายน 2562
9381 ลย 76701/500 ขอส่งผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 26 กันยายน 2562
9380 ลย52003/2491 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 25 กันยายน 2562
9379 ลย 53104/736 โอนเงินอุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 25 กันยายน 2562
9378 ลย 76702/499 รายชื้อผู้ชำระหนี้ 25 กันยายน 2562
9377 ลย 76702/498 รายชื้อผู้ชำระหนี้ 25 กันยายน 2562
9376 ลย 76702/497 รายชื้อผู้ชำระหนี้ 25 กันยายน 2562
9375 ลย 76702/495 โอนเงินพนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างชั่วคราว 25 กันยายน 2562
9374 ลย 76702/494 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 กันยายน 2562
9373 ลย 76702/493 โอนค่าตอบเเทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 กันยายน 2562
9372 ลย 76703/492 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 25 กันยายน 2562
9371 ลย 0032.001.1/3522 ขอส่งเงินรายได้ในการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก111ปี 25 กันยายน 2562
9370 ลย 0032.015/3518 ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 25 กันยายน 2562
9369 ลย 78101/471 ขอส่งเอกสารขอสมัครเป็นสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 24 กันยายน 2562
9368 ลย52004/2484 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 24 กันยายน 2562
9367 ลย52004/2483 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 24 กันยายน 2562
9366 ลย52001/2482 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 กันยายน 2562
9365 ลย 78101/470 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 24 กันยายน 2562
9364 ลย 0032.003/3506 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 24 กันยายน 2562
9363 ลย 78101/469 ขอสมุดเช็ค 24 กันยายน 2562
9362 ลย 78101/468 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 24 กันยายน 2562
9361 ลย 78101/467 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 24 กันยายน 2562
9360 ลย 78101/466 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 24 กันยายน 2562
9359 ลย 78101/465 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 24 กันยายน 2562
9358 ลย 78101/464 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 24 กันยายน 2562
9357 ลย 72501.1/496 แจ้งการรับลงทะเบีัยนผู้พิการกรณีย้ายภูมิลำเนา 24 กันยายน 2562
9356 ลย 78101/463 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 24 กันยายน 2562
9355 ลย 78101/462 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กันยายน 2562 24 กันยายน 2562
9354 ลย 78101/461 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 24 กันยายน 2562
9353 ลย 78101/460 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 24 กันยายน 2562
9352 ลย 78101/459 การยืนยั่นข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 24 กันยายน 2562
9351 ลย 78902/309 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 24 กันยายน 2562
9350 ลย 78902/308 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 24 กันยายน 2562
9349 ลย 78902/307 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 24 กันยายน 2562
9348 ลย 78902/306 ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 24 กันยายน 2562
9347 ลย 78902/305 ขอความอนุเคราะห์โอนเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า 24 กันยายน 2562
9346 ลย 78101/454 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 23 กันยายน 2562
9345 ลย52006/2476 ขอความอนุเคราะห์สนันสนุนกิจกรรมเดิน วิ่ง เลาะเลย คอนเสริร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลย ครั้งที่ ๑ 23 กันยายน 2562
9344 ลย52006/2475 ขอความอนุเคราะห์สนันสนุนเสื้อเดิน วิ่ง เลาะเลย คอนเสริร์ตอินดี้ เพื่อโรงพยาบาลเลย ครั้งที่ ๑ 23 กันยายน 2562
9343 ลย52006/2470 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23 กันยายน 2562
9342 ลย77202/530 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 23 กันยายน 2562
9341 ลย77202/529 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 23 กันยายน 2562
9340 ลย77202/528 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 23 กันยายน 2562
9339 ลย 78101/453 ขอยอด Statement 23 กันยายน 2562
9338 ลย77202/519 แจ้งการตรวจสอบรายงานการเงินและการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น 23 กันยายน 2562
9337 ลย52001/2464 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 23 กันยายน 2562
9336 ลย 0032.015/3458 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2562 20 กันยายน 2562
9335 ลย52006/2463 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 กันยายน 2562
9334 ลย52006/2462 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 กันยายน 2562
9333 ลย 0032.003/3455 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน๒๕๖๒ 20 กันยายน 2562
9332 ลย 0032.003/3454 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 20 กันยายน 2562
9331 ลย52004/2459 แบบรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม 2547 20 กันยายน 2562
9330 ลย52004/2458 ขอทำทางเข้าเชื่อมต่อเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย 20 กันยายน 2562
9329 ลย52004/2457 ขอทำทางเข้าเชื่อมต่อเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย 20 กันยายน 2562
9328 ลย52001/2455 ส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน 20 กันยายน 2562
9327 ลย52001/2454 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 กันยายน 2562
9326 ลย 79102/497 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น 20 กันยายน 2562
9325 ลย 78101/451 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 20 กันยายน 2562
9324 ลย 78101/449 การสำรวจทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ประจำปี พ.ศ. 2562 20 กันยายน 2562
9323 ลย 78101/448 ให้ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและประเมินปรับปรุงตำแหน่ง 20 กันยายน 2562
9322 ลย77202/517 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง) 20 กันยายน 2562
9321 ลย 76703/487 หนังสือรับรองผลงานโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 16 20 กันยายน 2562
9320 ลย 72501.1/486 การสำรวจทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ประจำปี พ.ศ.2562 20 กันยายน 2562
9319 ลย 79102/496 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 20 กันยายน 2562
9318 ลย 79102/495 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 20 กันยายน 2562
9317 ลย 79102/494 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 20 กันยายน 2562
9316 ลย52006/2450 ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารเพิ่มเติม 20 กันยายน 2562
9315 ลย 76701/486 เเจ้งผลการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 19 กันยายน 2562
9314 ลย 76701/485 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 19 กันยายน 2562
9313 ลย75401/210 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 กันยายน 2562
9312 ลย52004/2432 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 19 กันยายน 2562
9311 76201.1/605 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 18 กันยายน 2562
9310 ลย 0032.015/3436 ส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการ ผช.นายทะเบียนจังหวัด 19 กันยายน 2562
9309 ลย77202/512 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ บท-3231 เลย 19 กันยายน 2562
9308 ลย52001/2431 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 19 กันยายน 2562
9307 ลย77202/511 ส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 19 กันยายน 2562
9306 ลย52001/2430 การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2562
9305 ลย52002/2429 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 19 กันยายน 2562
9304 ลย52004/2428 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ถนนศรีศักดิ์ดา 19 กันยายน 2562
9303 ลย 0032.003/3435 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 19 กันยายน 2562
9302 ลย 0032.001.2/3426 ขอส่งคืนเงิน พตส. 10659 18 กันยายน 2562
9301 ลย 79102/493 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 18 กันยายน 2562
9300 ลย 79102/492 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กันยายน 2562 18 กันยายน 2562
9299 ลย 79102/491 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กันยายน 2562 18 กันยายน 2562
9298 ลย52001/2427 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 กันยายน 2562
9297 ลย52004/2426 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ 18 กันยายน 2562
9296 ลย52006/2425 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 กันยายน 2562
9295 ลย52006/2424 ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย 18 กันยายน 2562
9294 ลย 79301/407 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 กันยายน 2562
9293 ลย 79102/490 ขอรับการสนับสนุนโครงการปูพื้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2562 18 กันยายน 2562
9292 ลย52001/2419 ขอความอนุเคราะห์พนักงานเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานฯ 18 กันยายน 2562
9291 ลย 76704/484 ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต.ศรีฐาน 18 กันยายน 2562
9290 ลย 76701/483 รายงานผลการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 18 กันยายน 2562
9289 ลย 0032.007/471 ขอเชิญเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและบรรยายพิเศษ 18 กันยายน 2562
9288 ลย52004/2403 ขอความอนุเคราะห์ทำทางเชื่อมต่อเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลย 18 กันยายน 2562
9287 ลย52001/2396 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 17 กันยายน 2562
9286 ลย 79102/489 ส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 17 กันยายน 2562
9285 ลย52001/2395 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 17 กันยายน 2562
9284 ลย 74401/321 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 17 กันยายน 2562
9283 ลย 78101/447 รายงานการสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชนและสถานภัยแล้งปี 2562 17 กันยายน 2562
9282 ลย 78101/446 อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประเมินเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 17 กันยายน 2562
9281 ลย 72501.1/483 แจ้งการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 17 กันยายน 2562
9280 ลย 78101/445 แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 16 กันยายน 2562
9279 ลย 78101/444 แจ้งผลการพิจารณาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 16 กันยายน 2562
9278 ลย71202/672 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 16 กันยายน 2562
9277 ลย71202/671 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 16 กันยายน 2562
9276 ลย71202/670 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 16 กันยายน 2562
9275 ลย 72501.1/482 ขอความอนุเคราะห์โดโลไมท์และเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อปรับสภาพดิน 16 กันยายน 2562
9274 ลย 78101/441 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 16 กันยายน 2562
9273 ลย 0032.007/419 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 35 16 กันยายน 2562
9272 ลย52006/2391 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 16 กันยายน 2562
9271 ลย52008/2387 ขอความช่วยเหลือ 19 กันยายน 2562
9270 ลย52001/2383 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองรักษาความมั่นคงภายใน 13 กันยายน 2562
9269 ลย 79102/486 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 13 กันยายน 2562
9268 ลย 0032.006/411 ส่งใบสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 13 กันยายน 2562
9267 ลย 0032.006/410 ส่งใบสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 13 กันยายน 2562
9266 ลย 0032.006/409 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 13 กันยายน 2562
9265 ลย52001/2382 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 กันยายน 2562
9264 ลย52001/2381 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 กันยายน 2562
9263 ลย52001/2380 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 กันยายน 2562
9262 ลย 75001/320 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 12 กันยายน 2562
9261 ลย 76702/482 การยืนยันข้อมุลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 13 กันยายน 2562
9260 ลย 76702/481 การยืนยันข้อมุลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 13 กันยายน 2562
9259 ลย 76702/480 การยืนยันข้อมุลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 13 กันยายน 2562
9258 ลย 0032.007/399 ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ให้บริการวัคซันไข้หวัดใหญ่ 13 กันยายน 2562
9257 ลย52002/2377 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 13 กันยายน 2562
9256 ลย52001/2376 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 13 กันยายน 2562
9255 ลย52003/2375 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์2563 13 กันยายน 2562
9254 ลย 76702/479 หนังสือรับรองเงินเดือน ของ นางสาว ศิริพร ภูชมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 13 กันยายน 2562
9253 ลย77901/446 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 12 กันยายน 2562
9252 ลย 0032.006/398 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 12 กันยายน 2562
9251 ลย52002/2374 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
9250 ลย52002/2373 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
9249 ลย52002/2372 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
9248 ลย52002/2371 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562
9247 ลย 0032.006/391 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 12 กันยายน 2562
9246 ลย 0032.006/390 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 12 กันยายน 2562
9245 ลย52002/2370 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 12 กันยายน 2562
9244 ลย 78902/296 แจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ 12 กันยายน 2562
9243 ลย75401/190 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลจำนวนข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 สิงหาคม 2562
9242 ลย 76702/477 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรี่ซีลถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทานตะวัน – วัดป่าภูรัง (ถ้ำฝ่ามือแดง) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 12 กันยายน 2562
9241 ลย77202/508 ขอความร่วมมือจัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่น ๆ 12 กันยายน 2562
9240 ลย52002/2369 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 กันยายน 2562
9239 ลย 78101/440 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 12 กันยายน 2562
9238 ลย 78101/439 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 12 กันยายน 2562
9237 ลย 78101/438 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 12 กันยายน 2562
9236 ลย 78101/437 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 กันยายน 2562
9235 ลย 78101/436 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 กันยายน 2562
9234 ลย 78101/435 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 กันยายน 2562
9233 ลย 78101/434 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 กันยายน 2562
9232 ลย52006/2367 เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 12 กันยายน 2562
9231 ลย 0032.010/373 การเรียกให้ชดใช้ค่าปรับผิดสัญญาลาศึกษา 11 กันยายน 2562
9230 ลย 78101/433 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 กันยายน 2562
9229 ลย 78101/432 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 กันยายน 2562
9228 ลย 78101/431 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 กันยายน 2562
9227 ลย 78101/430 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากร 11 กันยายน 2562
9226 ลย 78101/429 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและเยาวชน 11 กันยายน 2562
9225 ลย 78101/428 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากร 11 กันยายน 2562
9224 ลย 78101/427 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๒ ) 11 กันยายน 2562
9223 ลย 0032.007/353 ขอเชิญวิทยากร 11 กันยายน 2562
9222 ลย 0032.007/352 ขอเชิญเป็นวิทยากร 11 กันยายน 2562
9221 ลย75401/211 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 สิงหาคม 2562
9220 ลย75401/207 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 2 กันยายน 2562
9219 ลย52001/2362 เงินสะสมสมทบพนักงาน 11 กันยายน 2562
9218 ลย52003/2361 ขอส่งแผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เทศบาลเมืองเลย 11 กันยายน 2562
9217 ลย72301/549 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร 11 กันยายน 2562
9216 ลย52001/2360 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 11 กันยายน 2562
9215 ลย 0032.006/3417 เลื่อนข้าราชการ 11 กันยายน 2562
9214 ลย52001/2359 เงินรางวัล อปพร. 11 กันยายน 2562
9213 ลย 0032.003/3415 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 11 กันยายน 2562
9212 ลย 0032.006/3413 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 11 กันยายน 2562
9211 ลย 0032.007/3410 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 11 กันยายน 2562
9210 ลย 76701/476 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และขอเชิญเข้าร่วมไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 11 กันยายน 2562
9209 ลย 76701/475 เเจ้งผลการดำเนินการซ่อมเเซมทางสาธารณะ 11 กันยายน 2562
9208 ลย72501.4/478 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอันดับครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 11 กันยายน 2562
9207 ลย52004/2356 ขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงบริเวณชุมชนบ้านติ้วหลังไปรษณีเลยและขอใช้ก่อสร้างสวนสาธารณะ 11 กันยายน 2562
9206 ลย 76703/473 หนังสือรับรองผลงานโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านพองหนีบ หมู่ที่ 5 11 กันยายน 2562
9205 ลย52003/2354 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์2563 10 กันยายน 2562
9204 ลย52003/2353 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์2563 10 กันยายน 2562
9203 ลย52003/2352 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์2563 10 กันยายน 2562
9202 ลย52003/2351 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 10 กันยายน 2562
9201 ลย 72501.1/476 ส่งแบบรายงานงบเงินอุดหนุนสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 10 กันยายน 2562
9200 ลย52001/2349 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 10 กันยายน 2562
9199 ลย52001/2348 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 10 กันยายน 2562
9198 ลย52001/2347 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 กันยายน 2562
9197 ลย52001/2346 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 10 กันยายน 2562
9196 ลย 76702/472 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรี่ซีลถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายลำน้ำพอง - แสนสุข ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวห้วยลาด หมู่ที่ 12 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562
9195 ลย 76701/471 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จ่าเอกเกริกเกียติ มาจันทร์ 10 กันยายน 2562
9194 ลย 76701/470 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จ่าเอกเกริกเกียรติ มาจันทร์ 10 กันยายน 2562
9193 ลย 76701/469 การกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ อบต.ศรีฐาน จ่าเอกเกริกเกียรติ มาจันทร์ 10 กันยายน 2562
9192 ลย 76701/468 การกู้เงินตามโครงการกู้เงินเพื่อสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 10 กันยายน 2562
9191 ลย52001/2334 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 10 กันยายน 2562
9190 ลย52001/2333 การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 10 กันยายน 2562
9189 ลย 76703/467 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 10 กันยายน 2562
9188 ลย 76703/465 หนังสือรับรองผลงานโครงการปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง (ถนนสวยงาม) จากแยกทางเข้าบ้านหนองอีเลิงหมู่ที่ 10 - วัดห้วยตาแฮก 10 กันยายน 2562
9187 ลย 76703/464 หนังสือรับรองผลงานโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายสะพานข้ามแม่น้ำพอง-นาหนองใหญ๋ บ้านนาน้อย หมู่ที่ 7 10 กันยายน 2562
9186 ลย 76703/463 หนังสือรับรองผลงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโก หมู่ที่ 6 10 กันยายน 2562
9185 ลย 76703/462 หนังสือรับรองผลงานโครงการปรับปรุงคันฝายห้วยเดื่อ บ้านน้ำพอง หมู่ที่ 12 10 กันยายน 2562
9184 ลย77202/500 ขอปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 10 กันยายน 2562
9183 ลย 0032.007/3398 ขอเชิญเป็นพิธีกร 10 กันยายน 2562
9182 ลย 0032.007/3397 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากร 10 กันยายน 2562
9181 ลย 0032.007/3396 ขอสนับสนุนบุคลากรในการจัดประชุมวิชาการ 10 กันยายน 2562
9180 ลย 0032.007/3395 ขอเชิญประชุมวิชาการ 10 กันยายน 2562
9179 ลย 0032.007/3394 ขอเชิญประชุมวิชาการ 10 กันยายน 2562
9178 ลย 0032.007/3393 ขอเชิญประชุมวิชาการ 10 กันยายน 2562
9177 ลย 0032.007/3392 ขอสนับสนุนวิทยากร 10 กันยายน 2562
9176 ลย 0032.007/3391 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร และจัดบูธนิทรรศการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 10 กันยายน 2562
9175 ลย52003/2331 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 10 กันยายน 2562
9174 ลย 78101/426 ขอยอด Statement 9 กันยายน 2562
9173 ลย 78101/425 ส่งงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 9 กันยายน 2562
9172 ลย71202/665 แจ้งลงนามในสัญญา 9 กันยายน 2562
9171 ลย 79102/476 การจ่ายพัสดุออกจากทะเบียน 1 สิงหาคม 2562
9170 ลย52001/2329 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 9 กันยายน 2562
9169 ลย52001/2328 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 9 กันยายน 2562
9168 ลย 78101/424 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 9 กันยายน 2562
9167 ลย 76703/461 รายงานข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 9 กันยายน 2562
9166 ลย52002/2327 ส่งแบบแปลนปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ฉบับปรับปรุง 9 กันยายน 2562
9165 ลย 76702/460 ขอส่งสำเนาใบเสร็จ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าลาดจูบแก้ม) หมู่ที่ 4 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562
9164 ลย 76702/459 ขอส่งสำเนาใบเสร็จ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าวังแข้) หมู่ที่ 16 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562
9163 ลย77202/497 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลสัตว์) 9 กันยายน 2562
9162 ลย77202/496 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลสัตว์) 9 กันยายน 2562
9161 ลย 0032.006/3376 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 9 กันยายน 2562
9160 ลย52001/2320 การรับโอนพนักงานเทศบาล 9 กันยายน 2562
9159 ลย52001/2319 พนักงานเทศบาลขอโอน 9 กันยายน 2562
9158 ลย 78101/423 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา สุรีรัตน์ แก้วแสนทิพย์ 9 กันยายน 2562
9157 ลย 0032.006/3363 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 6 กันยายน 2562
9156 ลย 0032.006/3362 เลื่อนข้าราชการ 6 กันยายน 2562
9155 ลย 0032.006/3361 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 6 กันยายน 2562
9154 ลย77202/494 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ซอยโป๊ยเซียน หมู่ 5 6 กันยายน 2562
9153 ลย52006/2315 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 6 กันยายน 2562
9152 ลย52006/2314 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 6 กันยายน 2562
9151 ลย52001/2312 รายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 6 กันยายน 2562
9150 ลย52001/23