ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
9004 ลย 79102/448 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562
9003 ลย 79102/447 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 22 สิงหาคม 2562
9002 ลย 79102/446 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562
9001 ลย52003/2167 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 22 สิงหาคม 2562
9000 ลย52003/2166 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 22 สิงหาคม 2562
8999 ลย52003/2165 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8998 ลย52003/2164 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 22 สิงหาคม 2562
8997 ลย52003/2163 ขอเชิญร่วมเป็ยเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8996 ลย52003/2162 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานมหกรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8995 ลย52003/2161 ขอเชิญร่วมงานมหากรรมชุมชนสุขภาพดีวิถีไทเลย ๔.๐ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8994 ลย 75001/286 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 สิงหาคม 2562
8993 ลย75401/198 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 22 สิงหาคม 2562
8992 ลย 0032.003/3146 ส่งเอกสารขอกันเงินค่าอาหารหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 22 สิงหาคม 2562
8991 ลย 0032.003/3145 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๒ 22 สิงหาคม 2562
8990 ลย 0032.003/3144 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 22 สิงหาคม 2562
8989 ลย 0032.003/3143 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 22 สิงหาคม 2562
8988 ลย 0032.003/3142 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 22 สิงหาคม 2562
8987 ลย 78101/398 รานงานข้อมูลการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง 22 สิงหาคม 2562
8986 ลย52003/2160 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการตำบลกุดป่อง 2562 22 สิงหาคม 2562
8985 ลย 79102/445 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 22 สิงหาคม 2562
8984 ลย 79102/444 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 22 สิงหาคม 2562
8983 ลย 0032.001.2/3139 ใบสำคัญรับเงิน 22 สิงหาคม 2562
8982 ลย 78101/397 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 22 สิงหาคม 2562
8981 ลย 78101/396 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 22 สิงหาคม 2562
8980 ลย 78101/395 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 22 สิงหาคม 2562
8979 ลย 78101/394 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา 22 สิงหาคม 2562
8978 ลย 78101/393 รายงานข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระบบประปาหมู่บ้าน 22 สิงหาคม 2562
8977 ลย75401/197 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม 19 สิงหาคม 2562
8976 ลย 76701/423 การกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการเเก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 21 สิงหาคม 2562
8975 ลย 0032.010/3136 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ จนท. 21 สิงหาคม 2562
8974 ลย52001/2156 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 21 สิงหาคม 2562
8973 ลย 0032.006/3135 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 สิงหาคม 2562
8972 ลย52004/2154 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมมิเตอร์ไฟฟ้า 21 สิงหาคม 2562
8971 ลย 76703/421 ขอให้หยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง (เป็นการขั่วคราว) 21 สิงหาคม 2562
8970 ลย52001/2153 แจ้งให้มารับเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีได้รับอุบัติเหตุฯ 21 สิงหาคม 2562
8969 ลย52002/2152 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 21 สิงหาคม 2562
8968 ลย52004/2147 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 20 สิงหาคม 2562
8967 ลย52001/2146 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 20 สิงหาคม 2562
8966 ลย52001/2145 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 สิงหาคม 2562
8965 ลย52002/2144 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น 20 สิงหาคม 2562
8964 ลย 0032.007/3106 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก สป.31 20 สิงหาคม 2562
8963 ลย 0032.015/3104 สรุปรายงานผลโครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน 20 สิงหาคม 2562
8962 ลย52004/2143 ขอให้ปรับปรุงตำแหน่งและรูปแบบรายการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเลย 20 สิงหาคม 2562
8961 ลย52003/2142 การดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2562
8960 ลย52003/2141 ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2562
8959 ลย52003/2140 ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 20 สิงหาคม 2562
8958 ลย52003/2139 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 20 สิงหาคม 2562
8957 ลย 76702/414 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าวังแข้) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 16 20 สิงหาคม 2562
8956 ลย 76702/413 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.กั้นลำน้ำพอง (ท่าลาดจูบแก้ม) บ้านวังยาง หมู่ที่ 4 20 สิงหาคม 2562
8955 ลย 72401/620 ขอแจ้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9528 เลย 20 สิงหาคม 2562
8954 ลย77202/463 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 20 สิงหาคม 2562
8953 ลย 76702/412 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 20 สิงหาคม 2562
8952 ลย 76702/411 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 20 สิงหาคม 2562
8951 ลย 76702/410 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 20 สิงหาคม 2562
8950 ลย 76702/409 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 20 สิงหาคม 2562
8949 ลย52006/2138 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 19 สิงหาคม 2562
8948 ลย52006/2137 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 19 สิงหาคม 2562
8947 ลย52001/2136 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 19 สิงหาคม 2562
8946 ลย71202/594 แจ้งลงนามในสัญญา 19 สิงหาคม 2562
8945 ลย52001/2135 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 19 สิงหาคม 2562
8944 ลย 79102/435 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 19 สิงหาคม 2562
8943 ลย 75001/278 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 19 สิงหาคม 2562
8942 ลย52001/2134 ส่งค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 19 สิงหาคม 2562
8941 ลย52002/2130 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 19 สิงหาคม 2562
8940 ลย52006/2129 เชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักฯ 19 สิงหาคม 2562
8939 ลย52003/2125 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 19 สิงหาคม 2562
8938 ลย 78101/392 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน 19 สิงหาคม 2562
8937 ลย 78101/391 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด 19 สิงหาคม 2562
8936 ลย 75001/273 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการออกข้อสอบ 19 สิงหาคม 2562
8935 ลย 75001/272 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการออกข้อสอบ 19 สิงหาคม 2562
8934 ลย52004/2122 รับรองการมีสิทธ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล 19 สิงหาคม 2562
8933 ลย52004/2121 รับรองการมีสิทธ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล 19 สิงหาคม 2562
8932 ลย 0032.006/3079 เลื่อนข้าราชการ 16 สิงหาคม 2562
8931 ลย52001/2118 ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ 16 สิงหาคม 2562
8930 ลย 75001/271 ขออนุญาตลาป่วย 16 สิงหาคม 2562
8929 ลย52006/2117 เชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการระบบระบายน้ำหลัก 16 สิงหาคม 2562
8928 ลย 78101/390 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 16 สิงหาคม 2562
8927 ลย 78101/389 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 16 สิงหาคม 2562
8926 ลย 78101/388 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 16 สิงหาคม 2562
8925 ลย 78101/387 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 16 สิงหาคม 2562
8924 ลย 78101/386 ขออนุญาตให้ผู้บริหารไปศึกษาดูงานนอกเขตจังหวัดเลย 16 สิงหาคม 2562
8923 ลย 79102/428 การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกุ้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 16 สิงหาคม 2562
8922 ลย 0032.001.1/3069 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16สค62) 16 สิงหาคม 2562
8921 ลย 0032.001.1/3068 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16สค62) 16 สิงหาคม 2562
8920 ลย52003/2115 ขอขอบคุณ 16 สิงหาคม 2562
8919 ลย52003/2114 ขอขอบคุณ 16 สิงหาคม 2562
8918 ลย52003/2113 ขอขอบคุณ 16 สิงหาคม 2562
8917 ลย52003/2112 ขอขอบคุณ 16 สิงหาคม 2562
8916 ลย52004/2110 ขออนุญาตรื้อถอนทางเท้า 15 สิงหาคม 2562
8915 ลย52004/2107 ขอแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าของ อปท. 15 สิงหาคม 2562
8914 ลย52004/2106 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 15 สิงหาคม 2562
8913 ลย 78101/385 หนังสือรับรองเงินเดือน 15 สิงหาคม 2562
8912 ลย 72501.1/427 ขอส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 15 สิงหาคม 2562
8911 ลย 0032.009/3038 ขอใช้ห้องประชุม 14 สิงหาคม 2562
8910 ลย 79102/423 แจ้งลงนาในสัญญา โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านผามุม หมู่ที่ ๒ 14 สิงหาคม 2562
8909 ลย52001/2102 ส่งตัวผู้จัดการสถานธนานุบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 14 สิงหาคม 2562
8908 ลย52001/2101 ขออนุมัติกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาเลย 14 สิงหาคม 2562
8907 ลย52006/2100 รายงานผลการดำเนินตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 สิงหาคม 2562
8906 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3031 เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง DM/HT 14 สิงหาคม 2562
8905 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3030 เชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง DM/HT 14 สิงหาคม 2562
8904 ลย 78101/384 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 14 สิงหาคม 2562
8903 ลย 78101/383 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 14 สิงหาคม 2562
8902 ลย 78101/382 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม 14 สิงหาคม 2562
8901 ลย71202/587 แจ้งลงนามในสัญญา 14 สิงหาคม 2562
8900 ลย71202/586 แจ้งลงนามในสัญญา 14 สิงหาคม 2562
8899 ลย 78101/381 รายงานการยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 14 สิงหาคม 2562
8898 ลย 0032.007/3027 ขอความร่วมมือติดตามผู้กลับจากพิธีฮัจย์ 14 สิงหาคม 2562
8897 ลย52001/2095 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 14 สิงหาคม 2562
8896 ลย75401/186 รายงานการรับโอน 9 สิงหาคม 2562
8895 ลย52004/2094 เชิญมาต่อรองราคา ซั้อวัสดุก่อสร้าง 13 สิงหาคม 2562
8894 ลย77204/451 รายงานข้อมูลการประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 (แบบศพด2/62) 13 สิงหาคม 2562
8893 ลย52001/2093 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 สิงหาคม 2562
8892 ลย 78101/380 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๒ ) 13 สิงหาคม 2562
8891 ลย 78101/379 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 13 สิงหาคม 2562
8890 ลย 0032.006/3010 ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลยรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 13 สิงหาคม 2562
8889 ลย 78101/378 หนังสือรับรองบุคคล นายประเสริฐ โคตรมหา 13 สิงหาคม 2562
8888 ลย 0032.003/2996 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 9 สิงหาคม 2562
8887 ลย52001/2089 ขอความอนุเคราะห์ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 9 สิงหาคม 2562
8886 ลย 0032.001.1/2995 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16สค62) 9 สิงหาคม 2562
8885 ลย 0032.001.1/2993 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(16สค62) 9 สิงหาคม 2562
8884 ลย52001/2088 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 สิงหาคม 2562
8883 ลย52001/2087 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 9 สิงหาคม 2562
8882 ลย52001/2086 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 9 สิงหาคม 2562
8881 ลย75401/188 รายงานผลจุดติดตั้ง Free Wi - Fi ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( info) 9 สิงหาคม 2562
8880 ลย52001/2083 ขอรับเงินสนับสนุน 1% โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 9 สิงหาคม 2562
8879 ลย 0023.3/348 การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 สิงหาคม 2562
8878 ลย 72501.1/418 รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 9 สิงหาคม 2562
8877 ลย 72501.1/417 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 9 สิงหาคม 2562
8876 ลย52004/2080 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร 8 สิงหาคม 2562
8875 ลย 0032.001.1/2983 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(14สค62) 8 สิงหาคม 2562
8874 ลย 0032.001.1/2982 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(14สค62) 8 สิงหาคม 2562
8873 ลย 78101/377 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 8 สิงหาคม 2562
8872 ลย 79102/416 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. ๕๑๗๗ (สายบ้านห้วยสีดา - บ้านสาระแพ) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านสาระแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 สิงหาคม 2562
8871 ลย 0032.007/2980 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 30 8 สิงหาคม 2562
8870 ลย 0032.001.1/2979 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(8 สค62) 8 สิงหาคม 2562
8869 ลย71202/578 แจ้งลงนามในสัญญา 8 สิงหาคม 2562
8868 ลย52002/2072 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 สิงหาคม 2562
8867 ลย 0118.4/2873 ขอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรรายนางบังออน ขัดชัยภูมิ 7 สิงหาคม 2562
8866 ลย52002/2068 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 สิงหาคม 2562
8865 ลย52002/2067 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 สิงหาคม 2562
8864 ลย52002/2066 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 สิงหาคม 2562
8863 ลย52003/2064 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 7 สิงหาคม 2562
8862 ลย52001/2063 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 7 สิงหาคม 2562
8861 ลย 79102/415 ขอแจ้งข้อมูลก่ีเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 7 สิงหาคม 2562
8860 ลย 0032.007/2965 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 29 7 สิงหาคม 2562
8859 ลย 78101/376 หนังสือรับรองบุคคล นายเพีย โคตรมหา 7 สิงหาคม 2562
8858 ลย 78101/375 แจ้งถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 สิงหาคม 2562
8857 ลย 78101/374 ชี้แจงผิดพลาดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 สิงหาคม 2562
8856 ลย 78101/373 ขอส่งเงินค่าจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 7 สิงหาคม 2562
8855 ลย75401/178 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 สิงหาคม 2562
8854 ลย75401/181 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 สิงหาคม 2562
8853 ลย 0032.001.1/2960 ส่งแบบสอบถาม 7 สิงหาคม 2562
8852 มท 5308.4/ลย/22 การไฟฟ้าฯ ตอบรับประชุุม ประชุม (ก.บ.จ.ลย.) วันที่ 9 สิงหาคม 2562 7 สิงหาคม 2562
8851 ลย 0032.006/2955 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ยื่มเงิน) 7 สิงหาคม 2562
8850 ลย 0032.007/2952 แจ้งแผนการสนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก 6 สิงหาคม 2562
8849 ลย71202/573 แจ้งลงนามในสัญญา 6 สิงหาคม 2562
8848 ลย71202/572 แจ้งลงนามในสัญญา 6 สิงหาคม 2562
8847 ลย 78101/371 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 6 สิงหาคม 2562
8846 ลย 78101/370 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 6 สิงหาคม 2562
8845 ลย 78101/369 ขอความอนุเคราะห์คัดลอกระวางที่ดิน 6 สิงหาคม 2562
8844 ลย 72501.1/408 ขอขอบคุณ 6 สิงหาคม 2562
8843 ลย52001/2052 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 6 สิงหาคม 2562
8842 ลย52001/2051 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 สิงหาคม 2562
8841 ลย52002/2050 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพิ่มเติม 6 สิงหาคม 2562
8840 ลย 79301/334 ขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 13/2562 บ้านนา 6 สิงหาคม 2562
8839 ลย 0023.3/341 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 6 สิงหาคม 2562
8838 ลย 0023.5/340 ขอยืมเงิน โครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด "จังหวัดสะอาด" 6 สิงหาคม 2562
8837 ลย 79102/412 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 6 สิงหาคม 2562
8836 ลย52002/2047 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพิ่มเติม (กองคลัง) 6 สิงหาคม 2562
8835 ลย 75001/255 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 5 สิงหาคม 2562
8834 ลย 72501.1/403 ขอความอนุเคราะห์รถตักเล็ก 6 สิงหาคม 2562
8833 ลย 79102/411 รายงานการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 6 สิงหาคม 2562
8832 ลย 0032.010/2937 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 6 สิงหาคม 2562
8831 ลย52004/2046 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้า (นายสนมเอก สุขใส) 6 สิงหาคม 2562
8830 ลย 53104/599 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 5 สิงหาคม 2562
8829 ลย 53104/598 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 5 สิงหาคม 2562
8828 ลย 53104/597 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 5 สิงหาคม 2562
8827 ลย 53104/596 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 5 สิงหาคม 2562
8826 ลย 53104/595 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ 5 สิงหาคม 2562
8825 ลย52006/2038 รายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 5 สิงหาคม 2562
8824 ลย52002/2036 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 สิงหาคม 2562
8823 ลย52003/2035 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 สิงหาคม 2562
8822 ลย 78101/368 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 5 สิงหาคม 2562
8821 ลย 79103/406 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 5 สิงหาคม 2562
8820 ลย 79102/405 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 5 สิงหาคม 2562
8819 ลย52003/2031 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 สิงหาคม 2562
8818 ลย52003/2030 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเเละให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ปี 2562 5 สิงหาคม 2562
8817 ลย 78101/366 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 5 สิงหาคม 2562
8816 ลย 78101/365 รายงานการเสียชีวิตของพนักงานจ้าง 5 สิงหาคม 2562
8815 ลย 78101/364 ขอความร่วมมือตรวจสถานของผู้มีสิทธิรับเบียความเป็นพิการ 5 สิงหาคม 2562
8814 ลย 78101/363 ขอความอนุเคราะห์จัดพิมพ์ข้อมูลทะเบียนราษฏรเพื่อตรวจสอบการมีชีวิตย้ายที่อยู่ ประจำปี 2563 5 สิงหาคม 2562
8813 ลย 78101/362 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนราษฎรผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5 สิงหาคม 2562
8812 ลย 78101/361 สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารคัดแยกขยะ ที่ อปท.ได้ดำเนินการ 5 สิงหาคม 2562
8811 ลย 0032.006/2927 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 5 สิงหาคม 2562
8810 ลย52001/2029 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 5 สิงหาคม 2562
8809 ลย52001/2027 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง 5 สิงหาคม 2562
8808 ลย52001/2026 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 5 สิงหาคม 2562
8807 ลย 0032.006/2922 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 2 สิงหาคม 2562
8806 ลย 0032.006/2921 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 2 สิงหาคม 2562
8805 ลย 0032.006/2919 ขออนุมัติยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 2 สิงหาคม 2562
8804 ลย 0032.006/2918 ขออนุมัติจัดประชุม 2 สิงหาคม 2562
8803 ลย52003/2025 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 2 สิงหาคม 2562
8802 ลย75401/174 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 1 สิงหาคม 2562
8801 ลย52004/2021 เชิญมาต่อรองราคา 2 สิงหาคม 2562
8800 ลย52002/2020 แจ้งให้มาแก้ไขงาน 2 สิงหาคม 2562
8799 ลย52002/2019 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายการเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 2 สิงหาคม 2562
8798 ลย52001/2018 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 2 สิงหาคม 2562
8797 ลย52001/2017 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 สิงหาคม 2562
8796 ลย52001/2016 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 2 สิงหาคม 2562
8795 ลย52001/2015 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 สิงหาคม 2562
8794 ลย 72501.1/398 ส่งนักพัฒนาชุมชนเข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 24" 2 สิงหาคม 2562
8793 ลย77202/427 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 2 สิงหาคม 2562
8792 ลย77202/426 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 สิงหาคม 2562
8791 ลย77202/425 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2 สิงหาคม 2562
8790 ลย 78101/360 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 สิงหาคม 2562
8789 ลย52003/2014 ขอปรับปรุงสถานโบราณ 2 สิงหาคม 2562
8788 ลย71202/564 ส่งสำเนารายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ 2 สิงหาคม 2562
8787 ลย 52401/482 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 2 สิงหาคม 2562
8786 ลย 76702/393 รายงานสำรวจทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 สิงหาคม 2562
8785 ลย 78101/359 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 สิงหาคม 2562
8784 ลย52004/2013 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 2 สิงหาคม 2562
8783 ลย52001/2012 ชำระหนี้เงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 2 สิงหาคม 2562
8782 ลย52006/2011 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 2 สิงหาคม 2562
8781 ลย52001/2010 เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 2 สิงหาคม 2562
8780 ลย52006/2009 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 2 สิงหาคม 2562
8779 ลย52001/2008 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 2 สิงหาคม 2562
8778 ลย52002/2007 ส่งเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 สิงหาคม 2562
8777 ลย75401/172 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 30 กรกฎาคม 2562
8776 ลย75401/173 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 30 กรกฎาคม 2562
8775 ลย52001/2005 ส่งตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 สิงหาคม 2562
8774 ลย 72501.1/397 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 1 สิงหาคม 2562
8773 ลย52002/2003 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 1 สิงหาคม 2562
8772 ลย 78101/358 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้สูงอ่ายุ,ผู้พิการ เดือน สิงหาคม 62 1 สิงหาคม 2562
8771 ลย 78101/357 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวสุรีรัตน์ แก้วแสนทิพย์ 31 กรกฎาคม 2562
8770 ลย 76702/391 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2562
8769 ลย 76702/390 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2562
8768 ลย 76702/389 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 กรกฎาคม 2562
8767 ลย52001/2000 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 31 กรกฎาคม 2562
8766 ลย52001/1999 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 31 กรกฎาคม 2562
8765 ลย 78101/354 ขอยอด Statement 31 กรกฎาคม 2562
8764 ลย 78101/353 สำรวจเครื่องพ่นและสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 31 กรกฎาคม 2562
8763 ลย 0032/3585 ขอความอนุเคราะห์ 31 กรกฎาคม 2562
8762 ลย 0032/3584 ขอความอนุเคราะห์ 31 กรกฎาคม 2562
8761 ลย52004/1990 สงวนสิทธิ์ค่าปรับฯ 31 กรกฎาคม 2562
8760 ลย 0032.006/2856 เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 30 กรกฎาคม 2562
8759 ลย 0032.007/2825 ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุม 30 กรกฎาคม 2562
8758 ลย52004/1982 ขอความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยตรวจสอบท่อเมนจ่ายน้ำ 30 กรกฎาคม 2562
8757 ลย52004/1980 ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 30 กรกฎาคม 2562
8756 ลย52002/1979 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562
8755 ลย52001/1977 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 30 กรกฎาคม 2562
8754 ลย52002/1970 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562
8753 ลย52002/1969 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562
8752 ลย52002/34 ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2562
8751 มท 5308.4/ลย/21 การไฟฟ้าฯ ตอบรับประชุุม ประชุม (ก.บ.จ.ลย.) วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
8750 มท 5308.4/ลย/20 การไฟฟ้าฯ ตอบรับประชุุม ประชุม (ก.บ.จ.ลย.) วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
8749 ลย 76701/386 รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 30 กรกฎาคม 2562
8748 ลย52001/1968 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 กรกฎาคม 2562
8747 ลย52004/1967 การดำเนินการโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 30 กรกฎาคม 2562
8746 ลย52006/1966 ขอดูข้อมูลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 กรกฎาคม 2562
8745 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2819 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 30 กรกฎาคม 2562
8744 ลย 78101/352 หนังสือรับรองเงินเดือน นายมนัสพงษ์ ชาวนาวัง 30 กรกฎาคม 2562
8743 ลย 78101/351 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวชนิดาภา โคตรมหา 30 กรกฎาคม 2562
8742 ลย 78101/350 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสมประสงค์ แสนบุ่งค้อ 30 กรกฎาคม 2562
8741 ลย 0032.006/2818 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 30 กรกฎาคม 2562
8740 ลย 0032.007/2812 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 28 30 กรกฎาคม 2562
8739 ลย 0032.015/2809 การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย (เพิ่มเติม) 30 กรกฎาคม 2562
8738 ลย 0032.015/2807 การต่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย 30 กรกฎาคม 2562
8737 ลย 0032.001.1/2804 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(31 กค62) 30 กรกฎาคม 2562
8736 ลย 0032.001.1/2803 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(231กค.62) 30 กรกฎาคม 2562
8735 ลย 0032.001.1/2802 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(31 กค62) 30 กรกฎาคม 2562
8734 ลย 79301/311 ขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 12/2562 บ้านห้วยไผ่ 30 กรกฎาคม 2562
8733 ลย 0023.3/330 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้ในการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 กรกฎาคม 2562
8732 ลย75401/168 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 26 กรกฎาคม 2562
8731 ลย52001/1963 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 26 กรกฎาคม 2562
8730 ลย75401/167 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 26 กรกฎาคม 2562
8729 ลย52001/1962 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 กรกฎาคม 2562
8728 ลย 76701/384 เเจ้งให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 26 กรกฎาคม 2562
8727 ลย52004/1957 เชิญมาต่อรองราคา 26 กรกฎาคม 2562
8726 ลย 72501.1/392 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26 กรกฎาคม 2562
8725 ลย 79102/396 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 26 กรกฎาคม 2562
8724 ลย 78101/349 รายงานสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 กรกฎาคม 2562
8723 ลย 78101/348 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 กรกฎาคม 2562
8722 ลย 79102/395 ขอเรียกค่าปรับตามสัญญา 26 กรกฎาคม 2562
8721 ลย 78101/347 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 กรกฎาคม 2562
8720 ลย 72501.1/390 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 26 กรกฎาคม 2562
8719 ลย52004/1955 ขออนุญาตรื้อถอนทางเท้า 26 กรกฎาคม 2562
8718 ลย 72501.1/389 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 กรกฎาคม 2562
8717 ลย52004/1954 ส่งเอกสารตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน 26 กรกฎาคม 2562
8716 ลย52006/1953 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 26 กรกฎาคม 2562
8715 ลย52006/1952 คำขอให้เทศบาลเมืองเลยชดใช้ค่าสินใหมทดแทน ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 25 กรกฎาคม 2562
8714 ลย 0032.003/2775 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 25 กรกฎาคม 2562
8713 ลย 79102/393 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 25 กรกฎาคม 2562
8712 ลย 76702/383 หนังสือรับรองเงินเดือน 25 กรกฎาคม 2562
8711 ลย 76702/382 หนังสือรับรองเงินเดือน 25 กรกฎาคม 2562
8710 ลย52008/1949 ขอให้แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะก่อเหตุรำคาญ 25 กรกฎาคม 2562
8709 ลย 78101/345 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 25 กรกฎาคม 2562
8708 ลย 78101/344 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 25 กรกฎาคม 2562
8707 ลย52001/1931 การให้พนักงานสถานธนานุบาลดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งเดิม 25 กรกฎาคม 2562
8706 ลย 78101/343 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2562
8705 ลย 78101/342 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 กรกฎาคม 2562
8704 ลย 76702/378 โอนค่าตอบเเทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 กรกฎาคม 2562
8703 ลย52004/1870 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้รับจ้างตรวจสอบแก้ไขวงเวียนน้ำพุ 25 กรกฎาคม 2562
8702 ลย 0032.006/2766 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 24 กรกฎาคม 2562
8701 ลย 0032.006/2765 เลื่อนข้าราชการ 24 กรกฎาคม 2562
8700 ลย 79102/391 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8699 ลย 79102/390 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8698 ลย 79102/389 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8697 ลย 79102/388 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8696 ลย 79102/387 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กรกฎาคม 2562
8695 ลย52003/1869 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 24 กรกฎาคม 2562
8694 ลย52001/1868 การให้พนักงานสถานธนานุบาลดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งเดิม 24 กรกฎาคม 2562
8693 ลย 78101/340 หนังสือรับรองเงินเดือน 24 กรกฎาคม 2562
8692 ลย 78101/339 หนังสือรับรองเงินเดือน 24 กรกฎาคม 2562
8691 ลย52004/1867 ชี้แจงประชาพิจารณ์ร่าง TOR 24 กรกฎาคม 2562
8690 ลย52002/1861 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 กรกฎาคม 2562
8689 ลย77202/410 ขอนำรถยนต์ ทะเบียน กจ 2106 เลย เข้าศูนย์บริการ 24 กรกฎาคม 2562
8688 ลย 0032.001.1/2757 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(25-26 กค.62) 24 กรกฎาคม 2562
8687 ลย 0032.010/2756 ส่งเอกสารต้นฉบับบันทึกคำยินยอมคู่สมรส 24 กรกฎาคม 2562
8686 ลย77202/408 การจัดส่งรายงานสำรวจทรัพย์สิน 24 กรกฎาคม 2562
8685 ลย77202/407 การสำรวจข้อมุลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 กรกฎาคม 2562
8684 ลย52004/1854 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและย้ายท่อเมนประปาจากแนวการก่อสร้าง 24 กรกฎาคม 2562
8683 ลย52004/1853 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าจากแนวก่อสร้างบริเวณถนนจรัสศรี 24 กรกฎาคม 2562
8682 ลย 0032.003/2750 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม๒๕๖๒ 24 กรกฎาคม 2562
8681 ลย 0032.003/2749 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 24 กรกฎาคม 2562
8680 ลย52004/1852 ทดสอบวัสดุ เลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 23 กรกฎาคม 2562
8679 ลย52004/1851 แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ศรีศักดิ์ดา 23 กรกฎาคม 2562
8678 ลย52002/1850 จัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 กรกฎาคม 2562
8677 ลย52002/1849 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 23 กรกฎาคม 2562
8676 ลย52002/1847 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 23 กรกฎาคม 2562
8675 ลย52002/1846 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า 23 กรกฎาคม 2562
8674 ลย52002/1845 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 23 กรกฎาคม 2562
8673 ลย52004/1844 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ระบบระบายน้ำข้างเรือนจำ 23 กรกฎาคม 2562
8672 ลย52002/1843 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 23 กรกฎาคม 2562
8671 ลย52002/1842 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 23 กรกฎาคม 2562
8670 ลย52004/1841 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ระบบระบายน้ำข้างเรือนจำ 23 กรกฎาคม 2562
8669 ลย52002/1837 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 23 กรกฎาคม 2562
8668 ลย52002/1836 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 กรกฎาคม 2562
8667 ลย52001/1834 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 กรกฎาคม 2562
8666 ลย 76703/375 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้างนาน้อย 218 หมู่ที่ 13 23 กรกฎาคม 2562
8665 ลย 78101/338 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 กรกฎาคม 2562
8664 ลย77202/404 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายลาดทิดกูด บ้านเพชรโสภณ หมู่ 10 23 กรกฎาคม 2562
8663 ลย72501.2/384 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเทภสินเชื่อธนาคารประชาชน 23 กรกฎาคม 2562
8662 ลย72501.2/382 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเทภสินเชื่อธนาคารประชาชน 23 กรกฎาคม 2562
8661 ลย 76703/374 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 23 กรกฎาคม 2562
8660 ลย52003/1833 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 23 กรกฎาคม 2562
8659 ลย 72501.1/380 ขอคัดสำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาแห้ว 23 กรกฎาคม 2562
8658 ลย 72501.1/379 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 23 กรกฎาคม 2562
8657 ลย77202/401 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 1 โครงการ บ้านเพชรโสภณ หมู่ 10 23 กรกฎาคม 2562
8656 ลย52004/1830 ขอความอนุเคราะห์เครื่องสกัดคอนกรีต 23 กรกฎาคม 2562
8655 ลย52004/1829 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 23 กรกฎาคม 2562
8654 ลย 76701/373 จัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 22 กรกฎาคม 2562
8653 ลย77202/400 ขอข้อมูลบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินในรูปแบบไฟล์ pdf 23 กรกฎาคม 2562
8652 ลย77202/399 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายซมซื่น บ้านเมี่ยง หมู่ 5 22 กรกฎาคม 2562
8651 ลย 0032.007/2736 ขอสนับสนุนเครื่องพ่นสารเคมี 22 กรกฎาคม 2562
8650 ลย 0032.001.1/2728 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 22 กรกฎาคม 2562
8649 ลย 0032.001.1/2727 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ 22 กรกฎาคม 2562
8648 ลย52001/1825 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พศ 2561-2563) 22 กรกฎาคม 2562
8647 ลย52002/1824 แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 22 กรกฎาคม 2562
8646 ลย 79102/385 ส่งช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
8645 ลย 76703/372 แจ้งให้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 22 กรกฎาคม 2562
8644 ลย 79102/384 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 22 กรกฎาคม 2562
8643 ลย 75001/230 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 22 กรกฎาคม 2562
8642 ลย 79102/383 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กรกาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
8641 ลย 0032.006/2725 เลื่อนข้าราชการ 22 กรกฎาคม 2562
8640 ลย 0032.003/2724 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 22 กรกฎาคม 2562
8639 ลย77202/397 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 5 โครงการ บ้านเมี่ยง หมู่ 9 22 กรกฎาคม 2562
8638 ลย 76701/370 รายงานหนังสือข้อมูลข่าวสารลับ 22 กรกฎาคม 2562
8637 ลย 79102/382 ส่งรายงานแสดงมูลค่ารวมของทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ (แบบ อปท.สท.1) 15 กรกฎาคม 2562
8636 ลย52002/1823 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8635 ลย52002/1817 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8634 ลย52002/1816 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8633 ลย52002/1815 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8632 ลย52002/1814 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฎาคม 2562
8631 ลย 0032.007/2716 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 27 19 กรกฎาคม 2562
8630 ลย52003/1813 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 19 กรกฎาคม 2562
8629 ลย71202/531 แจ้งลงนามในสัญญา 19 กรกฎาคม 2562
8628 ลย52001/1812 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 19 กรกฎาคม 2562
8627 ลย52003/1811 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 กรกฎาคม 2562
8626 ลย52003/1810 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย Zero Waste Office 19 กรกฎาคม 2562
8625 ลย52001/1809 การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 กรกฎาคม 2562
8624 ลย52001/1808 พนักงานเทศบาลขอโอน 19 กรกฎาคม 2562
8623 ลย 78101/337 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 19 กรกฎาคม 2562
8622 ลย52001/1804 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 กรกฎาคม 2562
8621 ลย 78101/336 รายงานผลการการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี พ.ศ. 2561 19 กรกฎาคม 2562
8620 ลย 78101/335 รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2562
8619 ลย52002/1803 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8618 ลย52002/1797 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8617 ลย52002/1796 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8616 ลย52002/1795 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8615 ลย52002/1794 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2562
8614 ลย 76701/368 ส่งบัญชีรายชื่อที่ขอถอนชื่อจากการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19 กรกฎาคม 2562
8613 ลย 76701/367 รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 19 กรกฎาคม 2562
8612 ลย 78101/334 รายงานผลการประฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 19 กรกฎาคม 2562
8611 ลย 0032.015/2712 การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย 19 กรกฎาคม 2562
8610 ลย52008/1792 ขอความช่วยเหลือทางระบายน้ำทิ้ง 19 กรกฎาคม 2562
8609 ลย52001/1791 ส่งตัวนักศึกษาฝึกอาชีพในหน่วยงาน 19 กรกฎาคม 2562
8608 ลย52001/1790 การเข้าร่วมประชุมสัมนาเพื่อถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ 19 กรกฎาคม 2562
8607 ลย 76701/366 ส่งบัญชีรายชื่อขอถอนชื่อจากการเสนอขอพระราชทานดครื่องราชอิสริยาภรณ์ 18 กรกฎาคม 2562
8606 ลย 0032.015/2708 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 18 กรกฎาคม 2562
8605 ลย 0032.015/2707 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะบุคคลภายนอก และค่าสมนาคุณวิทยากร 18 กรกฎาคม 2562
8604 ลย75401/126 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 มิถุนายน 2562
8603 ลย75401/121 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 มิถุนายน 2562
8602 ลย52001/1789 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 18 กรกฎาคม 2562
8601 ลย52001/1788 ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะหมู่ 9 18 กรกฎาคม 2562
8600 ลย 78101/333 รายงานงบประมาณเงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 18 กรกฎาคม 2562
8599 ลย52004/1785 ขอความอนุเคราะห์เสาไฟฟ้า 18 กรกฎาคม 2562
8598 ลย52004/1784 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา 18 กรกฎาคม 2562
8597 ลย 78101/332 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ ) 18 กรกฎาคม 2562
8596 ลย52004/1783 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา 18 กรกฎาคม 2562
8595 ลย 79102/375 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 18 กรกฎาคม 2562
8594 ลย 0032.001.2/2686 ส่งใบเสร็จรับเงิน 18 กรกฎาคม 2562
8593 ลย 0032.001.2/2685 ส่่งใบสำคัญรับเงิน 18 กรกฎาคม 2562
8592 ลย 0032.001.2/2684 ส่งใบสำคัญรับเงิน 18 กรกฎาคม 2562
8591 ลย 0032.001.2/2683 ส่งใบเสร็จ 18 กรกฎาคม 2562
8590 ลย 0032.007/2679 การเยี่ยมติดตามเสริมพลัง งานป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก 15 กรกฎาคม 2562
8589 ลย 0032.007/2678 ขอสนับสนุนวิทยากร 15 กรกฎาคม 2562
8588 ลย 0034/477 เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 กรกฎาคม 2562
8587 ลย 76701/364 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 กรกฎาคม 2562
8586 ลย 76701/363 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 15 กรกฎาคม 2562
8585 ลย 76701/362 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 15 กรกฎาคม 2562
8584 ลย52001/1778 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 กรกฎาคม 2562
8583 ลย 79102/374 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 15 กรกฎาคม 2562
8582 ลย52006/1771 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 กรกฎาคม 2562
8581 ลย52003/1770 ขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมาย 15 กรกฎาคม 2562
8580 ลย 0034/474 การรายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 15 กรกฎาคม 2562
8579 ลย 0034/473 การรายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 15 กรกฎาคม 2562
8578 ลย52002/1767 รายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ (แบบ อปท.-สท.1) 12 กรกฎาคม 2562
8577 ลย 0032.003/2673 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย 12 กรกฎาคม 2562
8576 ลย52001/1765 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 กรกฎาคม 2562
8575 ลย52002/1764 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 กรกฎาคม 2562
8574 ลย75401/147 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 กรกฎาคม 2562
8573 ลย52003/1763 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 12 กรกฎาคม 2562
8572 ลย52003/1762 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 12 กรกฎาคม 2562
8571 ลย52003/1761 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 12 กรกฎาคม 2562
8570 ลย 0032.007/2657 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้เลือดออก 12 กรกฎาคม 2562
8569 ลย 0032.007/2656 ขอสนับสนุนอาหารถนอมเชื้อ 12 กรกฎาคม 2562
8568 ลย 72501.1/373 ขอความอนุเคราะห์นำ้ดื่ม 12 กรกฎาคม 2562
8567 ลย 72501.1/372 ส่งตัวนักศึกษาฝึกอาชีพ กลับสถานศึกษา 12 กรกฎาคม 2562
8566 ลย72501.2/371 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเทภสินเชื่อธนาคารประชาชน 12 กรกฎาคม 2562
8565 ลย52003/1760 ขออนุญาตให้สุขศึกษาหน้าเสาธงเรื่องโรคไข้เลือดออก 12 กรกฎาคม 2562
8564 ลย52001/1759 การรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี พ.ศ. 2561 12 กรกฎาคม 2562
8563 ลย 76702/361 ส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาส 11 กรกฎาคม 2562
8562 ลย 75001/216 ส่งรายชื่อผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการขอรับผ้าอ้อมสำเร็จรูป 11 กรกฎาคม 2562
8561 ลย 78101/331 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 11 กรกฎาคม 2562
8560 ลย52003/1756 การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 11 กรกฎาคม 2562
8559 ลย 78101/330 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 กรกฎาคม 2562
8558 ลย52001/1746 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 กรกฎาคม 2562
8557 ลย52001/1745 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 11 กรกฎาคม 2562
8556 ลย52001/1744 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 กรกฎาคม 2562
8555 ลย 0032.006/2645 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 11 กรกฎาคม 2562
8554 ลย52001/1743 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 11 กรกฎาคม 2562
8553 ลย 78101/329 ขอเชิญเป็นวิทยากร 11 กรกฎาคม 2562
8552 ลย 78101/328 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 11 กรกฎาคม 2562
8551 ลย 0032.007/2637 ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินควบคุมโรคไข้เลือดออก 10 กรกฎาคม 2562
8550 ลย 75001/215 ส่งแบบสรุปโครงการและกิจกรรมด้านพลังงานที่ต้องการเสนอแนะ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 10 กรกฎาคม 2562
8549 ลย52004/1741 ขอความช่วยเหลือทางระบายน้ำ 10 กรกฎาคม 2562
8548 ลย52002/1738 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 10 กรกฎาคม 2562
8547 ลย52003/1736 ขอรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 10 กรกฎาคม 2562
8546 ลย 0034/457 ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒(รุ่นที่๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 10 กรกฎาคม 2562
8545 ลย 0023.3/310 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 กรกฎาคม 2562
8544 ลย 78101/327 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 10 กรกฎาคม 2562
8543 ลย 78101/326 ซ่อมแซมพื้นที่บริเวณรอบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 10 กรกฎาคม 2562
8542 ลย52001/1735 การเข้าร่วมประชุมสัมนาเพื่อถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ 10 กรกฎาคม 2562
8541 ลย52001/1734 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 10 กรกฎาคม 2562
8540 ลย71202/513 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กรกฎาคม 2562
8539 ลย71202/512 แจ้งลงนามในสัญญา 10 กรกฎาคม 2562
8538 ลย 0032.015/2624 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 9 กรกฎาคม 2562
8537 ลย 78101/325 ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 9 กรกฎาคม 2562
8536 ลย52001/1732 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 9 กรกฎาคม 2562
8535 ลย 78101/324 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 กรกฎาคม 2562
8534 ลย52001/1731 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 กรกฎาคม 2562
8533 ลย77202/389 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 4 โครงการ บ้านเมี่ยง หมู่ 8 9 กรกฎาคม 2562
8532 ลย 76703/357 แจ้งให้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 9 กรกฎาคม 2562
8531 ลย 78101/323 หนังสือรับรองเงินเดือน 9 กรกฎาคม 2562
8530 ลย 76703/356 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง นางจอน ก้อนทอง 9 กรกฎาคม 2562
8529 ลย77202/387 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยป่าเบียก หมู่ 8 9 กรกฎาคม 2562
8528 ลย75401/145 ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม 9 กรกฎาคม 2562
8527 ลย52003/1729 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 9 กรกฎาคม 2562
8526 ลย 0032.007/2611 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไอกรน 9 กรกฎาคม 2562
8525 ลย 0032.007/2610 ขอสนับสนุนการเยี่ยมติดตามระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 9 กรกฎาคม 2562
8524 ลย 0032.007/2609 ขอสนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก 9 กรกฎาคม 2562
8523 ลย 0032.007/2605 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงแรม รีสอร์ท 8 กรกฎาคม 2562
8522 ลย 0032.007/2604 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงงาน 8 กรกฎาคม 2562
8521 ลย 0032.007/2603 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในศาสนสถาน 8 กรกฎาคม 2562
8520 ลย77202/386 แจ้งค่าปรับ 8 กรกฎาคม 2562
8519 ลย 0032.007/2602 ขอความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 8 กรกฎาคม 2562
8518 ลย77202/385 แจ้งสงวนสิทธิการปรับ 8 กรกฎาคม 2562
8517 ลย 0032.007/2601 ขอสนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก 8 กรกฎาคม 2562
8516 ลย77202/384 แจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างโครงการต่อเติมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยกลาง หมู่ 8 8 กรกฎาคม 2562
8515 ลย71202/509 แจ้งลงนามในสัญญา 8 กรกฎาคม 2562
8514 ลย 72501.1/363 แจ้งการจำหน่ายผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 8 กรกฎาคม 2562
8513 ลย 78101/322 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 8 กรกฎาคม 2562
8512 ลย52002/1725 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 8 กรกฎาคม 2562
8511 ลย52004/1724 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8510 ลย52004/1723 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8509 ลย52004/1722 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8508 ลย52004/1721 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8507 ลย52004/1720 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8506 ลย52004/1719 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8505 ลย52004/1718 ขอเชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8504 ลย52004/1717 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8503 ลย52004/1716 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8502 ลย52004/1715 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8501 ลย52004/1714 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8500 ลย52004/1713 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8499 ลย52004/1712 เชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8498 ลย 78101/318 หนังสือรับรองเงินเดือน 8 กรกฎาคม 2562
8497 ลย 78101/317 หนังสือรับรองเงินเดือน 8 กรกฎาคม 2562
8496 ลย 78101/316 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อรับการอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง 8 กรกฎาคม 2562
8495 ลย77202/383 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 โครงการ หมู่ 7 8 กรกฎาคม 2562
8494 ลย 78101/315 ขอยอด Statement 8 กรกฎาคม 2562
8493 ลย 78101/314 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) 8 กรกฎาคม 2562
8492 ลย 78101/313 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางปุณยนุช พรพิศ) 8 กรกฎาคม 2562
8491 ลย 72501.1/356 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 8 กรกฎาคม 2562
8490 ลย52004/1710 ขอเชิญประชุมบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย 8 กรกฎาคม 2562
8489 ลย52004/1709 ขอบรรจุหัวข้อหารือการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล 8 กรกฎาคม 2562
8488 ลย52004/1707 แจ้งค่าใช้จ่ายงานรื้อถอนหมือแปลงไฟฟ้าสาธารณะสะพานข้ามแม่น้ำเลย(ตลาดเช้า) 8 กรกฎาคม 2562
8487 ลย52002/1706 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 กรกฎาคม 2562
8486 ลย52004/1704 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินคลองบุ่งแสนฮาด 5 กรกฎาคม 2562
8485 ลย52001/1703 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 กรกฎาคม 2562
8484 ลย52001/1702 ขอควาทเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 5 กรกฎาคม 2562
8483 ลย71202/501 แจ้งลงนามในสัญญา 5 กรกฎาคม 2562
8482 ลย71202/500 แจ้งลงนามในสัญญา 5 กรกฎาคม 2562
8481 ลย77202/381 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายข้างวัดใหม่เจริญธรรม,สายท้ายบ้าน,สายไปนาหลวง หมู่ 2 5 กรกฎาคม 2562
8480 ลย52001/1698 ขอความอนุเคราะห์ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. 5 กรกฎาคม 2562
8479 ลย 0032.006/2550 ส่งผลการคัดเลือกแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา2563 รอบที่1 5 กรกฎาคม 2562
8478 ลย 78101/312 การเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา 5 กรกฎาคม 2562
8477 ลย75401/144 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 กรกฎาคม 2562
8476 ลย75401/142 รายงานผลการสำรวจการจัดสวัสดิการของกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 กรกฎาคม 2562
8475 ลย75401/140 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 2 กรกฎาคม 2562
8474 ลย52004/1693 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเลย เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 5 กรกฎาคม 2562
8473 ลย 0032.007/2546 ขอสนับสนุนบุคลกรและรถยนต์ราชการ 4 กรกฎาคม 2562
8472 ลย52002/1692 ส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 4 กรกฎาคม 2562
8471 ลย 75001/200 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2562 4 กรกฎาคม 2562
8470 ลย52003/1691 ขอเลื่อนการประเมิน 4 กรกฎาคม 2562
8469 ลย77202/378 ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 4 กรกฎาคม 2562
8468 ลย 78101/311 รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประงค์(Smart Reader) 4 กรกฎาคม 2562
8467 ลย 78101/310 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย้กี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 4 กรกฎาคม 2562
8466 ลย 78101/309 รายงานข้อมูลการสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 4 กรกฎาคม 2562
8465 ลย 78101/308 ส่งงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 4 กรกฎาคม 2562
8464 มท 5308.4/ลย/19 การไฟฟ้าฯ ตอบรับประชุุมร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 4 กรกฎาคม 2562
8463 ลย52002/1689 ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 4 กรกฎาคม 2562
8462 ลย 0032.010/2536 การขอยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ 4 กรกฎาคม 2562
8461 ลย 0032.010/2535 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 4 กรกฎาคม 2562
8460 ลย 0032.010/2534 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 4 กรกฎาคม 2562
8459 ลย 0032.010/2532 การยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษ 4 กรกฎาคม 2562
8458 ลย52008/1684 สุนัขกัดสัตว์เลี้ยง 4 กรกฎาคม 2562
8457 ลย 0032.001.1/2522 ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนรถยนต์(ตู้) 3 กรกฎาคม 2562
8456 ลย 0032.007/2512 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 3 กรกฎาคม 2562
8455 ลย52002/1683 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุุ ประจำปี 2561 3 กรกฎาคม 2562
8454 ลย52003/1681 การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 3 กรกฎาคม 2562
8453 ลย 0023.5/305 การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS 3 กรกฎาคม 2562
8452 ลย52001/1680 บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล 3 กรกฎาคม 2562
8451 ลย52001/1679 ส่งใบสมัครและข้อมูลเครดิตเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 กรกฎาคม 2562
8450 ลย 79102/368 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 3 กรกฎาคม 2562
8449 ลย 0032.007/2503 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 25 3 กรกฎาคม 2562
8448 ลย77202/375 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู่ 6 จำนวน 3 โครงการ 3 กรกฎาคม 2562
8447 ลย 0032.006/2500 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 3 กรกฎาคม 2562
8446 ลย 0032.006/2499 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 3 กรกฎาคม 2562
8445 ลย 0032.006/2498 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 3 กรกฎาคม 2562
8444 ลย 79102/366 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 3 กรกฎาคม 2562
8443 ลย 76703/345 ขอทดสอบความแน่นในสนาม 3 กรกฎาคม 2562
8442 กค 0502(17)/2 ขอให้ยกเลิกแบบขอเบิกเงินจากคลัง( ขบ.01) 3 กรกฎาคม 2562
8441 ลย52001/1675 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 3 กรกฎาคม 2562
8440 ลย52006/1664 เปลี่ยนแปลง Packge Internet 3 กรกฎาคม 2562
8439 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2488 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (๓) ดี 2 กรกฎาคม 2562
8438 ลย52001/1663 ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นวิทยากร 2 กรกฎาคม 2562
8437 ลย 0032.001.2/2485 ส่งใบเสร็จ 2 กรกฎาคม 2562
8436 ลย 0032.001.2/2484 ส่งใบเสร็จ 2 กรกฎาคม 2562
8435 ลย 0032.001.2/2483 ส่งใบเสร็จ 2 กรกฎาคม 2562
8434 ลย 0032.001.2/2482 ส่งใบเสร็จ 2 กรกฎาคม 2562
8433 ลย 76702/344 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 2 กรกฎาคม 2562
8432 ลย 76702/343 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาซื้อขาย 2 กรกฎาคม 2562
8431 ลย 76702/342 ขอแจ้งคืนหลักค้ำประกันสัญญาจ้าง 2 กรกฎาคม 2562
8430 ลย52001/1662 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 2 กรกฎาคม 2562
8429 ลย52001/1661 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 กรกฎาคม 2562
8428 ลย52001/1660 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 2 กรกฎาคม 2562
8427 ลย52001/1659 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 กรกฎาคม 2562
8426 ลย 0023.3/301 รายงานค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562) 2 กรกฎาคม 2562
8425 ลย 76701/341 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 2 กรกฎาคม 2562
8424 ลย 0032.007/2477 ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก 2 กรกฎาคม 2562
8423 ลย77202/364 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคสล.ซอย1-3 หมู่ 3 2 กรกฎาคม 2562
8422 ลย 0032.007/2475 ขออนุมัติลงนามในหนังสือราชการ 2 กรกฎาคม 2562
8421 ลย 0032.007/2474 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 2 กรกฎาคม 2562
8420 ลย 76701/340 ขอความอนุเคราะห์เเจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 2 กรกฎาคม 2562
8419 ลย52004/1655 ขอความเห็นชอบในการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 2 กรกฎาคม 2562
8418 ลย52004/1654 ขอความเห็นชอบในการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 2 กรกฎาคม 2562
8417 ลย 0032.001.2/2473 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุม 2 กรกฎาคม 2562
8416 ลย 0032.001.2/2471 ขอสนับสนุนบุคลากร 2 กรกฎาคม 2562
8415 ลย52001/1652 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 2 กรกฎาคม 2562
8414 ลย 0032.007/2470 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 1 กรกฎาคม 2562
8413 ลย 0032.007/2469 ขอสนับสนุนบุคลกรและรถยนต์ราชการ 1 กรกฎาคม 2562
8412 ลย52006/1651 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 1 กรกฎาคม 2562
8411 ลย52006/1650 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 1 กรกฎาคม 2562
8410 ลย 72501.1/345 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2562
8409 ลย52006/1649 ขอร้องทุกข์ 1 กรกฎาคม 2562
8408 ลย 76703/339 ขอเรียกตัวบุคลากรช่างผู้ควบคุมงานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 1 กรกฎาคม 2562
8407 ลย 72501.1/343 ขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน(กา่รแปรรูปผลผลิตจากกล้วย) 1 กรกฎาคม 2562
8406 ลย 72501.1/342 แจ้งการจำหน่ายผู้สูงอายุกรณีย้ายภูมิลำเนา 1 กรกฎาคม 2562
8405 ลย52001/1644 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 1 กรกฎาคม 2562
8404 ลย 0032.006/2466 ยกเลิกคำสั่งจังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2562
8403 ลย 78101/306 ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถุิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 กรกฎาคม 2562
8402 ลย 78101/305 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 1 กรกฎาคม 2562
8401 ลย 0032.015/2461 การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2562
8400 ลย 78101/304 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 1 กรกฎาคม 2562
8399 ลย 0032.006/2453 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 1 กรกฎาคม 2562
8398 ลย 0032.006/2452 ยกเลิกคำสั่งจังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2562
8397 ลย52001/1636 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 มิถุนายน 2562
8396 ลย 0032.006/2419 ขออนุมัติลายมือชื่อลงนามในใบประกาศนียบัตร 28 มิถุนายน 2562
8395 ลย52001/1616 การโอนพนักงานเทศบาล 28 มิถุนายน 2562
8394 ลย52001/1614 การโอนพนักงานเทศบาล 28 มิถุนายน 2562
8393 ลย 76701/337 โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด/ชุมชนสะอาด ประจำปี 2562 28 มิถุนายน 2562
8392 ลย 0032.006/2401 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 28 มิถุนายน 2562
8391 ลย 72501.1/338 รายงานการสำรวจข้อมูลคนพิการ 28 มิถุนายน 2562
8390 ลย52003/1611 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 28 มิถุนายน 2562
8389 ลย52003/1610 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 28 มิถุนายน 2562
8388 ลย52003/1608 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 28 มิถุนายน 2562
8387 ลย 76703/336 แจ้งการบริหารจัดการระบบประปาภายในหมู่บ้านของท่าน 28 มิถุนายน 2562
8386 ลย52001/1607 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 28 มิถุนายน 2562
8385 ลย 79102/356 แจ้งขอสงวนสิทธ์ในการปรับตามสัญญา 28 มิถุนายน 2562
8384 ลย52001/1602 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 28 มิถุนายน 2562
8383 ลย 0032.010/2396 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 27 มิถุนายน 2562
8382 ลย75401/24 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 26 มิถุนายน 2562
8381 ลย 0032.007/2391 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ประจำสัปดาห์ที่ 24 27 มิถุนายน 2562
8380 ลย 0032.006/2381 ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 การเลือกสรรบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 มิถุนายน 2562
8379 ลย 0023.3/289 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 4) 27 มิถุนายน 2562
8378 ลย 78101/303 ขอสนับสนุนงบประมาณ 27 มิถุนายน 2562
8377 ลย 0032.301/2378 ขอขอบคุณ 27 มิถุนายน 2562
8376 ลย 0032.007/2375 รายงานการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC) 27 มิถุนายน 2562
8375 ลย 0032.007/2374 ขอเชิญประชุม VDO Conference 27 มิถุนายน 2562
8374 ลย 0032.007/2373 ขอเชิญประชุม VDO Conference 27 มิถุนายน 2562
8373 ลย77202/353 หนังสือรับรองผลงาน 27 มิถุนายน 2562
8372 ลย77202/352 หนังสือรับรองผลงาน 27 มิถุนายน 2562
8371 ลย 76703/334 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุโครงการฉาบผิวลาดยางถนนสายทานตะวัน-วัดป่าภูรัง 27 มิถุนายน 2562
8370 ลย 76703/333 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ศรีฐาน-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 27 มิถุนายน 2562
8369 ลย 0032.006/2369 ขอรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะจังหวัดเลยประจำปี2562เพิ่มเติม 27 มิถุนายน 2562
8368 ลย 72501.1/336 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 27 มิถุนายน 2562
8367 ลย 72501.1/335 ขอให้ชำระหนี้กลุ่มเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน / ทำสัญญารับสภาพหนี้ 27 มิถุนายน 2562
8366 ลย 0032.006/2368 ส่งแผนความต้องการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระยะ5ปี 27 มิถุนายน 2562
8365 ลย 0032.010/2366 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 27 มิถุนายน 2562
8364 ลย 0032.010/2365 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 27 มิถุนายน 2562
8363 ลย52001/1594 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 27 มิถุนายน 2562
8362 ลย52001/1593 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 27 มิถุนายน 2562
8361 ลย52001/1592 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 27 มิถุนายน 2562
8360 ลย 78101/301 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 26 มิถุนายน 2562
8359 ลย 78101/300 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 26 มิถุนายน 2562
8358 ลย 0032.007/2354 ขอส่งรายชื่อคนดีศรีระบาด 26 มิถุนายน 2562
8357 ลย77202/351 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 สาย หมู่ที่ 4 26 มิถุนายน 2562
8356 ลย 79102/354 รายงานข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2562 26 มิถุนายน 2562
8355 ลย 72501.1/334 รายงานการสำรวจข้อมูลคนพิการ 26 มิถุนายน 2562
8354 ลย 76703/326 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 26 มิถุนายน 2562
8353 ลย 78101/299 รายงานการตรวจสอบการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.(เพิ่มเติม) 26 มิถุนายน 2562
8352 ลย 78101/298 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 25 มิถุนายน 2562
8351 ลย 78101/297 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม 25 มิถุนายน 2562
8350 ลย 0032.007/2346 ขอสนับสนุนการควบคุมโรคไข้เลือดออก 25 มิถุนายน 2562
8349 ลย77202/349 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 โครงการ หมู่ 4 25 มิถุนายน 2562
8348 ลย 76701/325 ขอ ปชส. การรับซื้อและรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลศรีฐาน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
8347 ลย52001/1583 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 25 มิถุนายน 2562
8346 ลย52001/1582 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 25 มิถุนายน 2562
8345 ลย71202/481 แจ้งลงนามในสัญญา 25 มิถุนายน 2562
8344 ลย77202/348 ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25 มิถุนายน 2562
8343 ลย77202/347 แจ้งการโอนเงินรายได้แผ่นดิน 25 มิถุนายน 2562
8342 ลย 0032.003/2343 ตอบการรับสื่อและเอกสารการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 25 มิถุนายน 2562
8341 ลย 0032.001.2/2342 ขอความอนุเคราห์ห้องประชุม 25 มิถุนายน 2562
8340 ลย77202/346 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 5 โครงการ หมู่ 3 25 มิถุนายน 2562
8339 ลย52002/1580 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 25 มิถุนายน 2562
8338 ลย 78101/296 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 มิถุนายน 2562
8337 ลย 72501.1/333 ขอความอนุเคราะห์โดโลไมท์เพื่อปรับสาภาพดิน 25 มิถุนายน 2562
8336 ลย 78101/295 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 มิถุนายน 2562
8335 ลย 78101/294 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 25 มิถุนายน 2562
8334 ลย52001/1575 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 25 มิถุนายน 2562
8333 ลย 0032.010/2331 ขอส่งใช้เงินยืมราชการ 25 มิถุนายน 2562
8332 ลย72501.2/329 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 25 มิถุนายน 2562
8331 ลย 72501.1/328 ใบรับรองการหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 25 มิถุนายน 2562
8330 ลย75401/127 ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2562" 21 มิถุนายน 2562
8329 ลย 0032.001.2/2325 ขอให้ส่งคืนเงินยืม 24 มิถุนายน 2562
8328 ลย 0032.001.2/2324 ขอให้ส่งคืนเงินยืม 24 มิถุนายน 2562
8327 ลย 75001/185 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562 24 มิถุนายน 2562
8326 ลย52001/1570 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีฯ 24 มิถุนายน 2562
8325 ลย52004/1569 ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขรูปแบบโครงการระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 24 มิถุนายน 2562
8324 ลย52004/1566 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 24 มิถุนายน 2562
8323 ลย77202/345 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน, ค่าตอบแทน ประจำเดือนมิถุนายน 2562) 24 มิถุนายน 2562
8322 ลย77202/344 นำฝากธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562
8321 ลย52003/1565 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 24 มิถุนายน 2562
8320 ลย 0032.003/2305 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน๒๕๖๒ 24 มิถุนายน 2562
8319 ลย 0032.003/2304 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 24 มิถุนายน 2562
8318 ลย52004/1564 แจ้งให้ระมัดระวังขณะปฏิบัติงานฯ 24 มิถุนายน 2562
8317 ลย 0032.006/2303 เลื่อนข้าราชการ 24 มิถุนายน 2562
8316 ลย52008/1563 ขอความช่วยเหลือทางระบายน้ำทิ้ง 21 มิถุนายน 2562
8315 ลย 79102/342 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลากยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.5177 (สายบ้านห้วยสีดา-บ้านสาระแพ) ม.4 บ้านห้วยสีดา ถึง ม.3 บ้านสาระแพ 21 มิถุนายน 2562
8314 ลย 0032.006/2300 เลื่อนข้าราชการ 21 มิถุนายน 2562
8313 ลย75402/170 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงืนอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) 19 มิถุนายน 2562
8312 ลย 0032.007/2296 ขอสนับสนุนบุคลกรและเครื่องพ่นสะพายไหล่ 21 มิถุนายน 2562
8311 ลย52001/1561 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 มิถุนายน 2562
8310 ลย52006/1556 การจดทะเบียนพาณิชย์ 21 มิถุนายน 2562
8309 ลย52003/1553 ขอเชิญเข้ารับการอบรม 21 มิถุนายน 2562
8308 ลย52003/1552 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย 21 มิถุนายน 2562
8307 ลย 79301/256 ขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10/2562 21 มิถุนายน 2562
8306 ลย77202/340 การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 21 มิถุนายน 2562
8305 มท 5308.4/ลย/18 แจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 21 มิถุนายน 2562
8304 มท 5308.4/ลย/17 แจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 21 มิถุนายน 2562
8303 มท 5308.4/ลย/16 แจ้งค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 21 มิถุนายน 2562
8302 ลย 72501.1/311 รายงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 21 มิถุนายน 2562
8301 ลย 72501.1/310 รายงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 21 มิถุนายน 2562
8300 ลย 0032.006/2281 เลื่อนข้าราชการ 20 มิถุนายน 2562
8299 ลย 0032.007/2278 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 20 มิถุนายน 2562
8298 ลย 0032.006/2277 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 20 มิถุนายน 2562
8297 ลย 0032.001.1/2272 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(26 มิ.ย.62) 20 มิถุนายน 2562
8296 ลย 0032.001.1/2271 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(25,27 มิ.ย.62) 20 มิถุนายน 2562
8295 ลย 0032.001.1/2270 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(24 มิ.ย.62) 20 มิถุนายน 2562
8294 ลย77202/339 รายงานการรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) 20 มิถุนายน 2562
8293 ลย 76703/315 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กำหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 20 มิถุนายน 2562
8292 ลย 0032.003/2267 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในหน่วยแพทย์ พอ.สว. 20 มิถุนายน 2562
8291 ลย 0032.007/2266 การเปิดกลุ่มภารกิจเพิ่มเติม 20 มิถุนายน 2562
8290 ลย 0032.003/2265 ตอบรับการขอรับสิ่งสนับสนุนที่ใช้ในหน่วยแพทย์พอ.สว. 20 มิถุนายน 2562
8289 ลย 0032.007/2264 การเปิดกลุ่มภารกิจเพิ่มเติม 20 มิถุนายน 2562
8288 ลย 78101/292 หนังสือรับรองเงินเดือน 20 มิถุนายน 2562
8287 ลย52002/1549 การตรวจสอบข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 20 มิถุนายน 2562
8286 ลย52002/1546 ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20 มิถุนายน 2562
8285 ลย 78101/291 ขอความอนุเคราะห์ 20 มิถุนายน 2562
8284 ลย71202/454 แจ้งลงนามในสัญญา 20 มิถุนายน 2562
8283 ลย71202/453 แจ้งลงนามในสัญญา 20 มิถุนายน 2562
8282 ลย71202/452 แจ้งลงนามในสัญญา 20 มิถุนายน 2562
8281 ลย52002/1545 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 20 มิถุนายน 2562
8280 กห 0482.1.381//4 ขอความอนุเคราห์ส่งแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 20 มิถุนายน 2562
8279 ลย 76702/314 รายงานใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 20 มิถุนายน 2562
8278 ลย 0032.006/2251 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 20 มิถุนายน 2562
8277 ลย 78101/290 ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัดเลย 19 มิถุนายน 2562
8276 ลย 79102/335 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 19 มิถุนายน 2562
8275 ลย 76702/313 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 19 มิถุนายน 2562
8274 ลย77202/337 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลหอพักจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 19 มิถุนายน 2562
8273 ลย72501.3/309 ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณในการแกไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร 19 มิถุนายน 2562
8272 ลย 78101/289 ให้มารับชุดดับเพลิงในอาคาร 19 มิถุนายน 2562
8271 ลย71201/450 สนับสนุนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ 19 มิถุนายน 2562
8270 ลย 79102/333 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 19 มิถุนายน 2562
8269 ลย 79102/332 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
8268 ลย 79102/331 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
8267 ลย52003/1532 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 19 มิถุนายน 2562
8266 ลย52003/1527 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 19 มิถุนายน 2562
8265 ลย52003/24 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 19 มิถุนายน 2562
8264 ลย 0032.007/2243 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 18 มิถุนายน 2562
8263 ลย 0032.007/2242 ขอสนับสนุนทีมและรถยนต์พ่นสารเคมี 18 มิถุนายน 2562
8262 ลย 0032.006/2239 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 18 มิถุนายน 2562
8261 ลย 0032.001.2/2238 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ครั้งที่ 1/2562 18 มิถุนายน 2562
8260 ลย52003/1522 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8259 ลย52003/1521 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8258 ลย52003/1520 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8257 ลย52003/1519 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8256 ลย52001/1518 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 มิถุนายน 2562
8255 ลย52001/1517 รายงานการทำลายต้นขั้วตั๋วรับจำนำของสถานธนานุบาล 18 มิถุนายน 2562
8254 ลย 0032.010/2225 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 18 มิถุนายน 2562
8253 ลย 78101/288 ขอส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2562 18 มิถุนายน 2562
8252 ลย52004/1505 ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าสาธารณะ 18 มิถุนายน 2562
8251 ลย 78101/287 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 18 มิถุนายน 2562
8250 ลย52004/1504 คำสั่งห้ามใช้อาคาร 18 มิถุนายน 2562
8249 ลย52004/1503 ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 18 มิถุนายน 2562
8248 ลย 0032.010/2222 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 18 มิถุนายน 2562
8247 ลย 0032.010/2221 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างฯ 18 มิถุนายน 2562
8246 ลย52001/1502 ตอบรับใบเสร็จรับเงินค่าบำเหน็จรางวัล 18 มิถุนายน 2562
8245 ลย52004/1497 แจ้งให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ ครั้งที่ 3 18 มิถุนายน 2562
8244 ลย 0032.007/2213 ขอเชิญวิทยากร 17 มิถุนายน 2562
8243 ลย 0032.006/2209 ขอรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะจังหวัดเลยประจำปี2562เพิ่มเติม 17 มิถุนายน 2562
8242 ลย71202/447 แจ้งลงนามในสัญญา 17 มิถุนายน 2562
8241 ลย 78101/286 รายงานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกใหญ่ 17 มิถุนายน 2562
8240 ลย 78101/285 ส่งแบบสำรวจความต้องการรับการสนับสนุนสิ่งของคนพิการ จังหวัดเลย 17 มิถุนายน 2562
8239 ลย 76702/312 แจ้งลงนามในสัญญา 17 มิถุนายน 2562
8238 ลย52003/1493 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 17 มิถุนายน 2562
8237 ลย 78101/284 ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 มิถุนายน 2562
8236 ลย71202/446 แจ้งดำเนินการการแก้ไขโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯสายบ้านตาโย บ้านห้วยโตก หมู่ที่ ๑ ให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด 17 มิถุนายน 2562
8235 ลย 78101/283 ขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ 17 มิถุนายน 2562
8234 ลย 78101/282 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 17 มิถุนายน 2562
8233 ลย 0032.010/2194 ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายคืนเงินที่รับชดใช้ไว้เกินจำนวน 17 มิถุนายน 2562
8232 ลย 78101/281 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก 17 มิถุนายน 2562
8231 ลย52006/1490 ตอบแบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 14 มิถุนายน 2562
8230 ลย52003/1487 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจัดกิจกรรมในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปี2562 14 มิถุนายน 2562
8229 ลย52001/1485 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 มิถุนายน 2562
8228 ลย52004/1484 นำส่งเงินรังวัดสอบเขตฯ ถ.เลย-ด่านซ้าย ซอย 2 14 มิถุนายน 2562
8227 ลย 75001/176 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลด้านการบริหารจัดการขยะ 14 มิถุนายน 2562
8226 ลย 0032.007/2186 ส่งตรวจวิเคราะห์ไข้เลือดออก 14 มิถุนายน 2562
8225 ลย 76701/311 รายงานเตรียมการป้องกันและเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง พ.ศ. 2562 14 มิถุนายน 2562
8224 ลย52004/1482 นำส่งเงินรังวัดสอบเขตฯ (แม่น้ำหมาน) 14 มิถุนายน 2562
8223 ลย 78101/280 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 14 มิถุนายน 2562
8222 ลย77202/321 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 14 มิถุนายน 2562
8221 ลย 0032.010/2166 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 14 มิถุนายน 2562
8220 ลย 0032.006/2165 เลื่อนข้าราชการ 14 มิถุนายน 2562
8219 ลย 0032.003/2161 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 14 มิถุนายน 2562
8218 ลย 0032.006/2160 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปี2563 14 มิถุนายน 2562
8217 ลย52006/1477 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 มิถุนายน 2562
8216 ลย71202/441 แจ้งลงนามในสัญญา 13 มิถุนายน 2562
8215 ลย 75001/175 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 มิถุนายน 2562
8214 ลย52003/1476 หนังสือขอบคุณ 13 มิถุนายน 2562
8213 ลย52003/1475 หนังสือขอบคุณ 13 มิถุนายน 2562
8212 ลย75401/113 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 4 มิถุนายน 2562
8211 ลย 0032.006/2150 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 13 มิถุนายน 2562
8210 ลย75401/111 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 มิถุนายน 2562
8209 ลย 0032.003/2149 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 13 มิถุนายน 2562
8208 ลย 75001/174 ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดและขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 13 มิถุนายน 2562
8207 ลย 76701/306 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ่สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 13 มิถุนายน 2562
8206 ลย 76701/305 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ่สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 13 มิถุนายน 2562
8205 ลย 78101/279 ขอยอด Statement 13 มิถุนายน 2562
8204 ลย 78101/278 หนังสือรับรองเงินเดือน 13 มิถุนายน 2562
8203 ลย 78101/277 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ กรณีย้ายภูมิลำเนา 13 มิถุนายน 2562
8202 ลย 78101/276 ขอต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 13 มิถุนายน 2562
8201 ลย 78101/275 หนังสือรับรอง ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13 มิถุนายน 2562
8200 ลย77202/320 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 4 สาย หมู่ที่ 2 13 มิถุนายน 2562
8199 ลย 76703/304 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 13 มิถุนายน 2562
8198 ลย 78101/274 แจ้งซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 (2) 13 มิถุนายน 2562
8197 ลย52004/1472 ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา 13 มิถุนายน 2562
8196 ลย 78101/273 รายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 13 มิถุนายน 2562
8195 ลย52001/1471 ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะหมู่บูชา (มุก) 13 มิถุนายน 2562
8194 ลย 79102/319 แจ้งขอสงวนสิทธ์ในการปรับตามสัญญา 12 มิถุนายน 2562
8193 ลย 79102/318 ขอสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัิผ่านระบบ Direct Debit 12 มิถุนายน 2562
8192 ลย 79102/317 แจ้งการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 12 มิถุนายน 2562
8191 ลย52004/1467 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 12 มิถุนายน 2562
8190 ลย 72501.1/300 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 12 มิถุนายน 2562
8189 ลย 72501.1/299 ขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 12 มิถุนายน 2562
8188 ลย 72501.1/298 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 12 มิถุนายน 2562
8187 ลย52002/1466 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 12 มิถุนายน 2562
8186 ลย52002/1465 การขอคัดลอกข้อมูลที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 12 มิถุนายน 2562
8185 ลย52001/1463 ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 12 มิถุนายน 2562
8184 ลย52002/1462 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 มิถุนายน 2562
8183 ลย 0032.006/2122 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 12 มิถุนายน 2562
8182 ลย 0032.001.1/2119 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(5-7 มิ.ย.62) 12 มิถุนายน 2562
8181 ลย 0032.001.1/2118 ขอยืมรถพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 มิ.ย.62 12 มิถุนายน 2562
8180 ลย 76703/302 รายงานข้อมุลหอพักจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 12 มิถุนายน 2562
8179 ลย52001/1457 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 12 มิถุนายน 2562
8178 ลย 0032.010/2111 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8177 ลย 0032.010/2110 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8176 ลย 0032.010/2109 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8175 ลย 0032.010/2108 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8174 ลย 0032.010/2107 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8173 ลย 0032.010/2106 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8172 ลย 0032.010/2105 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8171 ลย 0032.010/2104 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8170 ลย 0032.010/2103 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8169 ลย 0032.010/2102 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8168 ลย 0032.010/2101 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 11 มิถุนายน 2562
8167 ลย 0032.006/2100 เลื่อนข้าราชการ 11 มิถุนายน 2562
8166 ลย 0032.007/2099 ขอสนับสนุนบุคลากรและรถยนต์ราชการ 11 มิถุนายน 2562
8165 ลย52001/1456 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 มิถุนายน 2562
8164 ลย52003/1453 การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 11 มิถุนายน 2562
8163 ลย 79102/315 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 11 มิถุนายน 2562
8162 ลย 0032.006/2091 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 11 มิถุนายน 2562
8161 ลย 78101/272 ส่งแบบรายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะของ อปท. แบบ มฐ.2 11 มิถุนายน 2562
8160 ลย 75001/171 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 10 มิถุนายน 2562
8159 ลย 79301/247 ขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ครั้งที่ 9/2562 11 มิถุนายน 2562
8158 ลย71202/432 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8157 ลย71202/431 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8156 ลย71202/430 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8155 ลย71202/429 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8154 ลย71202/428 แจ้งลงนามในสัญญา 11 มิถุนายน 2562
8153 ลย72501.3/291 ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 11 มิถุนายน 2562
8152 ลย 0032.006/2068 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11 มิถุนายน 2562
8151 ลย77202/319 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 3 สาย หมู่ที่ 1 11 มิถุนายน 2562
8150 ลย52001/1452 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 10 มิถุนายน 2562
8149 ลย 75001/172 การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ 10 มิถุนายน 2562
8148 ลย 78101/271 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก 10 มิถุนายน 2562
8147 ลย52004/1444 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต็นท์ 10 มิถุนายน 2562
8146 ลย52001/1441 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 มิถุนายน 2562
8145 ลย52001/1440 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 มิถุนายน 2562
8144 ลย 78101/270 หนังสือรับรองเงินเดือน 10 มิถุนายน 2562
8143 ลย 78101/269 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 10 มิถุนายน 2562
8142 ลย 78101/268 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 10 มิถุนายน 2562
8141 ลย 78101/267 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้เงินสินเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชน 10 มิถุนายน 2562
8140 ลย0032.012/2062 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติตามโครงการ ยิ้มสวย เสียงใส 10 มิถุนายน 2562
8139 ลย52002/1439 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 10 มิถุนายน 2562
8138 ลย52002/1438 การจัดสรรพื้นที่จอดรถแท็กซี่ 10 มิถุนายน 2562
8137 ลย 78101/266 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 10 มิถุนายน 2562
8136 ลย 78101/265 ขอส่งแบบจัดเก็บรายงานสถานการณ์ทางสังคม ประจำปี 2562 7 มิถุนายน 2562
8135 ลย 78101/264 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 7 มิถุนายน 2562
8134 ลย71202/423 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ และครบกำหนดสัญญาจ้าง 7 มิถุนายน 2562
8133 ลย52003/1435 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
8132 ลย 78101/263 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโรคไข้เลือดออก 7 มิถุนายน 2562
8131 ลย52001/1434 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8130 ลย52001/1433 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8129 ลย52001/1432 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8128 ลย52001/1431 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8127 ลย52001/1428 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตรวจคำขอรับเงินค่าตอบแทนฯ 7 มิถุนายน 2562
8126 ลย 78101/262 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพ่นหมอกควันโรคไข้เลือดออก 7 มิถุนายน 2562
8125 ลย52001/1426 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 มิถุนายน 2562
8124 ลย52002/1425 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 7 มิถุนายน 2562
8123 ลย52004/1424 ขอความอนุเคราะห์ย้ายท่อเมนประปา 7 มิถุนายน 2562
8122 ลย 0032.006/2055 เลื่อนข้าราชการ 7 มิถุนายน 2562
8121 ลย52001/1423 ตอบรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 7 มิถุนายน 2562
8120 ลย52003/1422 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 7 มิถุนายน 2562
8119 ลย52001/1421 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 7 มิถุนายน 2562
8118 ลย 78101/261 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒ ) 7 มิถุนายน 2562
8117 ลย52006/1420 ขอเชิญประชุม 7 มิถุนายน 2562
8116 ลย52003/1419 ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ 7 มิถุนายน 2562
8115 ลย52006/1418 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 มิถุนายน 2562
8114 ลย52003/1417 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
8113 ลย52003/1416 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
8112 ลย52003/1415 การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 7 มิถุนายน 2562
8111 ลย 0032.015/2047 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (งวดที่ 2) 6 มิถุนายน 2562
8110 ลย 0032.015/2046 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนการดำเนินโครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 6 มิถุนายน 2562
8109 ลย 0032.015/2044 แจ้งการสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร 6 มิถุนายน 2562
8108 ลย 0032.003/2042 ขอสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยแพทย์พอ.สว. 6 มิถุนายน 2562
8107 ลย 0032.007/2033 ขอเชิญประชุม 6 มิถุนายน 2562
8106 ลย52001/1412 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 6 มิถุนายน 2562
8105 ลย52001/1411 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 6 มิถุนายน 2562
8104 ลย52001/1410 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 6 มิถุนายน 2562
8103 ลย 76701/292 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว" ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 6 มิถุนายน 2562
8102 ลย52006/1409 การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดฯ 6 มิถุนายน 2562
8101 ลย 0032.006/2030 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 6 มิถุนายน 2562
8100 ลย 0032.006/2029 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 6 มิถุนายน 2562
8099 ลย 0032.006/2028 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 6 มิถุนายน 2562
8098 ลย 0032.006/2027 ส่งตัวพนักงานราชการมาพิมพ์ลายนิ้วมือ 6 มิถุนายน 2562
8097 ลย 0032.015/2023 สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของนายทะเบียนจังหวัด ปี 2562 รอบ 9 เดือน 6 มิถุนายน 2562
8096 ลย 0032.015/2022 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 6 มิถุนายน 2562
8095 ลย 0032.015/2021 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะบุคคลภายนอก และค่าสมนาคุณวิทยากร 6 มิถุนายน 2562
8094 ลย52001/1405 เรียนเชิญเป็นเจ้าพิธี พิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8093 ลย52001/1404 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8092 ลย52001/1403 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8091 ลย52004/1402 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ(โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้า ถ.พิพัฒนมงคล ซ.1) 6 มิถุนายน 2562
8090 ลย52001/1401 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8089 ลย52001/1400 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8088 ลย52004/1399 ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเลย)บ้านฟากเลย 6 มิถุนายน 2562
8087 ลย52001/1398 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8086 ลย52001/1397 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8085 ลย52004/1396 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า 6 มิถุนายน 2562
8084 ลย52001/1395 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8083 ลย 79102/305 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 6 มิถุนายน 2562
8082 ลย52001/1394 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8081 ลย52001/1393 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8080 ลย52001/1392 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8079 ลย52001/1391 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8078 ลย52001/1390 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8077 ลย52006/1389 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 6 มิถุนายน 2562
8076 ลย52001/1388 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8075 ลย52006/1387 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 6 มิถุนายน 2562
8074 ลย52006/1386 ขอความอนุเคราะห์ถ่ายเอกสารระวาง 5343 IV เพื่อประกอบการดำเนินคดี 6 มิถุนายน 2562
8073 ลย52001/1385 ขอเรียนเชิญร่่วมงานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ประจำปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8072 ลย52006/1384 เชิญมาให้ถ้อยคำการสอบข้อเท็จจริง 6 มิถุนายน 2562
8071 ลย52001/1383 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง - เจ้าพ่อกุดป่อง ประเพณีบุญชำฮะ ปี 2562 6 มิถุนายน 2562
8070 ลย 0032.006/2018 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มิถุนายน 2562
8069 ลย52002/1382 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 มิถุนายน 2562
8068 ลย 0032.003/2010 ขอความเห็นชอบโครงการอาสาอนามัยผู้สูงอายุ พอ.สว.จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 5 มิถุนายน 2562
8067 ลย 0032.003/2004 การจัดทำแผยพอ.สว.ปีงบปรัมาณ ๒๕๖๓ 5 มิถุนายน 2562
8066 ลย 0032.003/2003 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการคืนเงินยืม งบพัฒนาจังหวัด 5 มิถุนายน 2562
8065 ลย52001/1381 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 มิถุนายน 2562
8064 ลย 76701/291 เเจ้งผลการดำเนินการ ยื่นนำร้องขอรังวัดสอบเขตทางสาธารณะ 5 มิถุนายน 2562
8063 ลย 79102/304 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 5 มิถุนายน 2562
8062 ลย 79102/303 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 5 มิถุนายน 2562
8061 ลย 78101/260 ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ 5 มิถุนายน 2562
8060 ลย77202/313 ขอส่งคืนงบประมาณ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5 มิถุนายน 2562
8059 ลย77202/312 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 5 มิถุนายน 2562
8058 ลย77202/311 ส่งแบบรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 5 มิถุนายน 2562
8057 ลย52001/1379 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 มิถุนายน 2562
8056 ลย71202/412 ขอเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 5 มิถุนายน 2562
8055 ลย 78101/259 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด " ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื่นๆ 5 มิถุนายน 2562
8054 ลย 75001/165 การเตรียมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี2562 5 มิถุนายน 2562
8053 ลย52001/1376 ส่งแบบสำรวจรายชื่อข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2562 5 มิถุนายน 2562
8052 ลย 78101/258 ส่งแบบสรุปแผนงานโครงการและงบประมาณตามความต้องการของประชาชนในพิ้นที่ที่เกินศักยภาพของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 มิถุนายน 2562
8051 ลย52003/1373 ประชุมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ 5 มิถุนายน 2562
8050 ลย52001/1372 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 5 มิถุนายน 2562
8049 ลย 78101/257 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อถล. 5 มิถุนายน 2562
8048 ลย52004/1367 การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 5 ปี (2563-2567) 5 มิถุนายน 2562
8047 ลย 0032.006/1974 บรรจุแต่งตั้งเพื่อเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 4 มิถุนายน 2562
8046 ลย 78101/256 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ กรณีย้ายภูมิลำเนา 4 มิถุนายน 2562
8045 ลย 78101/255 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงผุ้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) 4 มิถุนายน 2562
8044 ลย 78101/254 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสำนักงานน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 4 มิถุนายน 2562
8043 ลย 78101/253 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 4 มิถุนายน 2562
8042 ลย 0032.001.1/1972 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(4 มิ.ย.62) 4 มิถุนายน 2562
8041 ลย52001/1366 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 มิถุนายน 2562
8040 ลย 76702/290 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 4 มิถุนายน 2562
8039 ลย 0032.006/1971 เลื่อนข้าราชการ 4 มิถุนายน 2562
8038 ลย 76701/289 เชิญประชุมเพื่อจัดทำร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 4 มิถุนายน 2562
8037 ลย 72501.1/280 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 4 มิถุนายน 2562
8036 ลย77202/303 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายข้างโรงสี หมู่ 4 4 มิถุนายน 2562
8035 ลย 76701/288 รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล เเละค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 31 พฤษภาคม 2562
8034 ลย 78101/252 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 4 มิถุนายน 2562
8033 ลย52004/1365 กองทุนชุมชนบ้านต้ิว คุ้มตลาดเย็น ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 4 มิถุนายน 2562
8032 ลย77201/302 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 31 พฤษภาคม 2562
8031 ลย52001/1362 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 31 พฤษภาคม 2562
8030 ลย52001/1361 ขอเชิญเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรตินื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8029 ลย52001/1360 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8028 ลย52001/1359 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8027 ลย52001/1358 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8026 ลย52003/1357 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 31 พฤษภาคม 2562
8025 ลย52001/1356 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 31 พฤษภาคม 2562
8024 ลย52003/1355 ขอความอนุเคราะห์ชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 31 พฤษภาคม 2562
8023 ลย52001/1354 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ 31 พฤษภาคม 2562
8022 ลย52006/1352 ข้อเท็จจริงการรักษา 31 พฤษภาคม 2562
8021 ลย52001/1315 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 31 พฤษภาคม 2562
8020 ลย 75001/164 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี(2561-2562) ฉบับทบทวนในปี 2562 31 พฤษภาคม 2562
8019 ลย52003/1311 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 31 พฤษภาคม 2562
8018 ลย52003/1305 ขอใบเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสคร์ทางการแพทย์ 31 พฤษภาคม 2562
8017 ลย 0034/374 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 31 พฤษภาคม 2562
8016 ลย52003/1304 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 31 พฤษภาคม 2562
8015 ลย 78101/251 รายงานการจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 31 พฤษภาคม 2562
8014 ลย52003/1303 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 31 พฤษภาคม 2562
8013 ลย 75001/161 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562 31 พฤษภาคม 2562
8012 ลย 75001/162 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562 31 พฤษภาคม 2562
8011 ลย 75001/161 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562 31 พฤษภาคม 2562
8010 ลย52003/1302 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 31 พฤษภาคม 2562
8009 ลย 79102/294 ส่งตัวบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการอบรม หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่น 12 31 พฤษภาคม 2562
8008 ลย 0032.006/1947 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 31 พฤษภาคม 2562
8007 ลย 0032/1935 หนังสือรับรอง นส.จิตติมา วุฒิอิ่น (นางกรัณฑชาฯ) 30 พฤษภาคม 2562
8006 ลย 0032/1934 หนังสือรับรอง นส.จิตติมา วุฒิอิ่น 30 พฤษภาคม 2562
8005 ลย77202/300 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเพชรโสภณ 2 หมู่ 10 30 พฤษภาคม 2562
8004 ลย77202/299 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำดื่มนาคินทร์ หมู่ 10 30 พฤษภาคม 2562
8003 ลย 0032.001.2/1933 ส่งใบเสร็จ 30 พฤษภาคม 2562
8002 ลย 0032.001.2/1932 ส่งใบเสร็จ 30 พฤษภาคม 2562
8001 ลย 0032.001.2/1931 ส่งใบเสร็จรับเงิน 30 พฤษภาคม 2562
8000 ลย 0032.001.2/1930 ส่งใบเสร็จรับเงิน 30 พฤษภาคม 2562
7999 ลย 0032.001.2/1929 ส่งใบเสร็จ 30 พฤษภาคม 2562
7998 ลย52001/1301 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 30 พฤษภาคม 2562
7997 ลย52001/1300 ข้าราชการขอโอน 30 พฤษภาคม 2562
7996 ลย52001/1299 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์กำลังพลร่วมกิจกรรม 30 พฤษภาคม 2562
7995 ลย 0032.001.1/1920 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(4,7 มิ.ย.62) 30 พฤษภาคม 2562
7994 ลย 78101/250 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการกู้สินเชื่อประเภทสวัสดิการ 30 พฤษภาคม 2562
7993 ลย52001/1298 การโอนพนักงานเทศบาล 30 พฤษภาคม 2562
7992 ลย52001/1297 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์นักโทษชั้นเยี่ยม ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา คู คลอง ฯ 30 พฤษภาคม 2562
7991 ลย52001/1296 การโอนพนักงานเทศบาล 30 พฤษภาคม 2562
7990 ลย52001/1295 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์กำลังพล ร่วมกิจกรร จิตอาสา พัฒนา คู คลองฯ 30 พฤษภาคม 2562
7989 ลย52001/1294 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์กำลังพลร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา คู คลอง ฯ 30 พฤษภาคม 2562
7988 ลย52001/1293 ขอเรีญเชินร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ 30 พฤษภาคม 2562
7987 ลย77202/298 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายเรียบน้ำคาน หมู่ 4 30 พฤษภาคม 2562
7986 ลย52004/1292 รายงานผลคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย) 30 พฤษภาคม 2562
7985 ลย52004/1291 รายงานผลคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอย ธนวันแมนชั่น 30 พฤษภาคม 2562
7984 ลย52004/1290 รายงานคำนวณราคากลางฯ (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพาณิชย์) แยกวิสุทธิเทพ ซอย 6 30 พฤษภาคม 2562
7983 ลย52004/1289 แจ้งรายละเอียดราคากลางกรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางร้อยละ 15% 30 พฤษภาคม 2562
7982 ลย 78101/249 ส่งงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 30 พฤษภาคม 2562
7981 ลย52001/1286 ขอความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองเลย 30 พฤษภาคม 2562
7980 ลย 0032.006/1894 การสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป 29 พฤษภาคม 2562
7979 ลย 0032.006/1891 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29 พฤษภาคม 2562
7978 ลย 79102/292 ขอยืนยันการดำเนินงาน ตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรังบดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลยถ.๙๘-๐๐๗ สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยสีดา 29 พฤษภาคม 2562
7977 ลย77202/293 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหมู่บ้านคุ้ม 4 หมู่ 1 29 พฤษภาคม 2562
7976 ลย77202/292 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหมู่บ้านแยกนาคำสะดึง หมู่ 1 29 พฤษภาคม 2562
7975 ลย 79102/290 แจังการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 29 พฤษภาคม 2562
7974 ลย 0032.001.1/1886 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(28 พ.ค.62) 29 พฤษภาคม 2562
7973 ลย 78101/247 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร 29 พฤษภาคม 2562
7972 ลย 78101/246 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 พฤษภาคม 2562
7971 ลย 78101/245 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 29 พฤษภาคม 2562
7970 ลย 78101/244 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 29 พฤษภาคม 2562
7969 ลย52004/1275 ขอออกจากการควบคุมงานก่อสร้าง 29 พฤษภาคม 2562
7968 ลย77201/291 ขอส่งแบบรายการทรัพย์สินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 28 พฤษภาคม 2562
7967 ลย 52401/334 ส่งประกาศขอโอนงบประมาณรายจ่าย ( ครั้งที่ 8 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 พฤษภาคม 2562
7966 ลย 76701/277 ขอเปิดบัญชีธนาคาร 28 พฤษภาคม 2562
7965 ลย52001/1273 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 พฤษภาคม 2562
7964 ลย 0032.006/1880 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 28 พฤษภาคม 2562
7963 ลย 0032.007/1876 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก 28 พฤษภาคม 2562
7962 ลย 78101/243 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2562
7961 ลย 78101/242 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 พฤษภาคม 2562
7960 ลย 0032.007/1875 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก 28 พฤษภาคม 2562
7959 ลย 72501.1/266 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดินบริเวณ "ร่องกกเชือก" 28 พฤษภาคม 2562
7958 ลย52002/1265 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 27 พฤษภาคม 2562
7957 ลย52002/1263 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 27 พฤษภาคม 2562
7956 ลย 78101/241 ยืนยันการรับโอนชุดดับเพลิงในอาคาร 27 พฤษภาคม 2562
7955 ลย 0032.006/1862 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 27 พฤษภาคม 2562
7954 ลย 76701/260 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 27 พฤษภาคม 2562
7953 ลย52003/1260 กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไก่ 27 พฤษภาคม 2562
7952 ลย 72501.1/261 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 27 พฤษภาคม 2562
7951 ลย52003/1258 กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไก่ 27 พฤษภาคม 2562
7950 ลย52003/1257 เลี้ยงไก่โดยไม่ล้อมคอกทำให้เกิดเหตุรำคาญ 27 พฤษภาคม 2562
7949 ลย52003/1256 เลี้ยงไก่โดยไม่ล้อมคอกทำให้เกิดเหตุรำคาญ 27 พฤษภาคม 2562
7948 ลย 76703/259 การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) 27 พฤษภาคม 2562
7947 ลย52003/1255 เลี้ยงไก่โดยไม่ล้อมคอกทำให้เกิดเหตุรำคาญ 27 พฤษภาคม 2562
7946 ลย52001/1254 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์ดับเพลิงสำหรับใช้ในราชการ 27 พฤษภาคม 2562
7945 ลย52001/1252 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 27 พฤษภาคม 2562
7944 ลย52002/1251 แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยธนวันแมนชั่น 24 พฤษภาคม 2562
7943 ลย52004/1250 ขอความอนุเคราะห์งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 24 พฤษภาคม 2562
7942 ลย 78101/240 ซักซ้อมแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (E-Volunteer) 24 พฤษภาคม 2562
7941 ลย52001/1248 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 พฤษภาคม 2562
7940 ลย 78101/239 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 24 พฤษภาคม 2562
7939 ลย71202/382 ขอเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 24 พฤษภาคม 2562
7938 ลย 75001/149 จัดส่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เข้ารับการอบรมเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเลย 24 พฤษภาคม 2562
7937 ลย 0013/483 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจำทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562 24 พฤษภาคม 2562
7936 ลย 79102/273 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 24 พฤษภาคม 2562
7935 ลย 79102/272 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
7934 ลย 79102/271 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
7933 ลย52002/1247 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 24 พฤษภาคม 2562
7932 ลย52002/1246 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 24 พฤษภาคม 2562
7931 ลย52002/1245 ส่งเงินบำนาญเข้าบัญชี 24 พฤษภาคม 2562
7930 ลย 79102/270 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 24 พฤษภาคม 2562
7929 ลย52004/1244 แจ้งสงวนสิทธิค่าปรับ ก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ 24 พฤษภาคม 2562
7928 ลย71202/380 ขอให้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาและใช้สิทธิ์การปรับ 23 พฤษภาคม 2562
7927 ลย77201/277 ขอส่งแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 จากกองทุนผู้สูงอายุ 23 พฤษภาคม 2562
7926 ลย77201/276 หนังสือรับรองชมรมผู้สูงอายุ 23 พฤษภาคม 2562
7925 ลย75401/93 สอบถามตำแหน่งว่างและขอโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 17 พฤษภาคม 2562
7924 ลย75401/88 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 พฤษภาคม 2562
7923 ลย 0032.006/1830 ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 23 พฤษภาคม 2562
7922 ลย 0032.001.2/1799 ส่งใบเสร็จ 23 พฤษภาคม 2562
7921 ลย52003/1243 การจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 23 พฤษภาคม 2562
7920 ลย52003/1242 การจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 23 พฤษภาคม 2562
7919 ลย52002/1241 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 23 พฤษภาคม 2562
7918 ลย 0032.010/1794 แจ้งเดือนการซ่อมรถยนต์ราชการ 23 พฤษภาคม 2562
7917 ลย52004/1239 ขอความอนุเตราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะ 23 พฤษภาคม 2562
7916 ลย52006/1238 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 23 พฤษภาคม 2562
7915 ลย52006/1237 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 23 พฤษภาคม 2562
7914 ลย52006/1236 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 23 พฤษภาคม 2562
7913 ลย 76701/258 ขอส่งตัวผู้ถูกคุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายอดิศักดิ์ นาคโมลา 23 พฤษภาคม 2562
7912 ลย52004/1235 รายงานผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 23 พฤษภาคม 2562
7911 ลย52004/1234 ส่งมอบงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 23 พฤษภาคม 2562
7910 ลย 0032.006/1788 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23 พฤษภาคม 2562
7909 ลย52001/1233 ยืนยันการรับโอนชุดดับเพลิง 22 พฤษภาคม 2562
7908 ลย 78101/238 การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22 พฤษภาคม 2562
7907 ลย 78101/237 รายงานการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี 22 พฤษภาคม 2562
7906 ลย52002/1232 ขอแจ้งชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 22 พฤษภาคม 2562
7905 ลย 78101/236 ส่งข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 22 พฤษภาคม 2562
7904 ลย 72501.1/253 ขอความอนุเคราะห์นำ้ดื่ม 22 พฤษภาคม 2562
7903 ลย 78101/235 รายงานการข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 พฤษภาคม 2562
7902 52001.8/1230 ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาเลย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 22 พฤษภาคม 2562
7901 ลย 75001/148 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 22 พฤษภาคม 2562
7900 ลย 78101/234 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูล 22 พฤษภาคม 2562
7899 ลย 72501.1/252 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ(นายศักดิ์สิทธิ์ สุพรมอินทร์) 22 พฤษภาคม 2562
7898 ลย 78101/232 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายวิรัตน์ นามยา 22 พฤษภาคม 2562
7897 ลย52006/1227 การจดทะเบียนพาณิชย์ 22 พฤษภาคม 2562
7896 ลย 78101/231 การรับโอนชุดดับเพลิงในอาคาร 22 พฤษภาคม 2562
7895 ลย 76701/256 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติากรจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562 22 พฤษภาคม 2562
7894 ลย 78101/230 หนังสือรับรองเงินเดือน นายเกรียงไกร กันหาวรรณะ 22 พฤษภาคม 2562
7893 ลย 0032.001.1/1774 การสอบหาข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ราชการหมายเลข นข 567 เลย 22 พฤษภาคม 2562
7892 ลย 75001/147 ตรวจสอบการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (เพิ่มเติม) 22 พฤษภาคม 2562
7891 ลย 0032.001.1/1773 ขอความอนุเคราะห์ผ้าประดับอาคาร 22 พฤษภาคม 2562
7890 ลย 0032.001.1/1772 ขอความอนุเคราะห์ผ้าประดับอาคาร 22 พฤษภาคม 2562
7889 ลย 0032.001.1/1771 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม 22 พฤษภาคม 2562
7888 ลย 0032.001.1/1770 ขอความอนุเคราะห์พรมแดง 22 พฤษภาคม 2562
7887 ลย 0032.001.1/1769 ขออนุมัติไปราชการ (นพ.ปรีดา 24 พค.62 22 พฤษภาคม 2562
7886 ลย52001/1223 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 พฤษภาคม 2562
7885 ลย52001/1222 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 22 พฤษภาคม 2562
7884 ลย52001/1221 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 22 พฤษภาคม 2562
7883 ลย 0032.006/1768 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21 พฤษภาคม 2562
7882 ลย 0032.003/1766 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 21 พฤษภาคม 2562
7881 ลย 0032.010/1762 ขอเชิญวิทยากร 21 พฤษภาคม 2562
7880 ลย 0032.006/1759 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 21 พฤษภาคม 2562
7879 ลย 0032.006/1758 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 21 พฤษภาคม 2562
7878 ลย 78101/229 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒ ) 21 พฤษภาคม 2562
7877 ลย 76702/254 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 21 พฤษภาคม 2562
7876 ลย 78101/228 หนังสือรับรองเงินเดือน 21 พฤษภาคม 2562
7875 ลย 78101/227 หนังสือรับรอง นายณัฐพล ขันทะคีรี 21 พฤษภาคม 2562
7874 ลย 76702/253 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 21 พฤษภาคม 2562
7873 ลย 78101/226 ขอข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนทบทวนแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 21 พฤษภาคม 2562
7872 ลย52004/1216 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (ถนนพิพัฒนมงคล ซ.1) 21 พฤษภาคม 2562
7871 ลย 72501.1/250 ขอส่งใบสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤๆติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2562 21 พฤษภาคม 2562
7870 ลย52003/1213 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 21 พฤษภาคม 2562
7869 ลย52003/1212 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 21 พฤษภาคม 2562
7868 ลย52003/1211 คืนเงินเหลือโครงการ 21 พฤษภาคม 2562
7867 ลย52001/1210 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเลย 21 พฤษภาคม 2562
7866 ลย52001/1209 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 พฤษภาคม 2562
7865 ลย 0032.003/1749 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 17 พฤษภาคม 2562
7864 ลย52004/1207 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (ท.๔) 17 พฤษภาคม 2562
7863 ลย 0032.001.1/1744 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(23 พ.ค.62) 17 พฤษภาคม 2562
7862 ลย 0032.001.1/1743 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(23 พ.ค.62) 17 พฤษภาคม 2562
7861 ลย 0032.001.1/1740 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(23 พ.ค.62) 17 พฤษภาคม 2562
7860 ลย 0032.006/1732 ขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 17 พฤษภาคม 2562
7859 ลย 0032.015/1730 ส่งหลักฐานเพ่ิือประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 17 พฤษภาคม 2562
7858 ลย 75001/133 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการเสริมสร้างการออกกำลังกายทางน้ำ ว่ายน้ำ เป็น เล่นน้ำได้ สุขภาพกายใจดี ชีวีปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากการจมน้ำ” ประจำปี ๒๕๖๒ 17 พฤษภาคม 2562
7857 ลย52001/1206 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ 17 พฤษภาคม 2562
7856 ลย52001/1205 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 17 พฤษภาคม 2562
7855 ลย 76703/252 รับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 17 พฤษภาคม 2562
7854 ลย 0032.015/1727 ขอส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 17 พฤษภาคม 2562
7853 ลย52004/1203 สำรวจการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 17 พฤษภาคม 2562
7852 ลย52003/1202 ประชุมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ 17 พฤษภาคม 2562
7851 ลย 78101/224 ส่งแบบสอบถามความก้าวหน้าการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 17 พฤษภาคม 2562
7850 ลย 78101/223 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม นายธิติกร ผดุงโลม 17 พฤษภาคม 2562
7849 ลย 78101/222 แจ้งซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 17 พฤษภาคม 2562
7848 ลย 76703/251 การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 17 พฤษภาคม 2562
7847 ลย71202/366 แจ้งลงนามในสัญญา 17 พฤษภาคม 2562
7846 ลย77202/268 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย4 หมู่ 6 16 พฤษภาคม 2562
7845 ลย77201/267 ขอส่งข้อบัญญัติเรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม 2562
7844 ลย52003/1201 ขอความร่วมมือดำเนินงานอนามัยโรเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 16 พฤษภาคม 2562
7843 ลย77202/266 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังโกดัง หมู่ 6 16 พฤษภาคม 2562
7842 ลย52003/1198 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 16 พฤษภาคม 2562
7841 ลย77202/265 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 พฤษภาคม 2562
7840 ลย 0032.003/1723 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 16 พฤษภาคม 2562
7839 ลย 0032.006/1722 เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 16 พฤษภาคม 2562
7838 ลย52001/1194 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 16 พฤษภาคม 2562
7837 ลย 0032.006/1721 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ 15 พฤษภาคม 2562
7836 ลย71202/358 แจ้งลงนามในสัญญา 15 พฤษภาคม 2562
7835 ลย 75001/132 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 13 พฤษภาคม 2562
7834 ลย 79102/260 แจ้งลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแก่ง ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2562
7833 ลย77202/264 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการจัดซื้อนมศูนย์เด็ก 15 พฤษภาคม 2562
7832 ลย 0032.001.1/1703 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(21 พ.ย.62) 15 พฤษภาคม 2562
7831 ลย77202/262 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการจัดซื้อนมโรงเรียน 15 พฤษภาคม 2562
7830 ลย 78101/221 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 15 พฤษภาคม 2562
7829 ลย52002/1191 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 15 พฤษภาคม 2562
7828 ลย52006/1190 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 พฤษภาคม 2562
7827 ลย52003/1189 ขอความอนุเคาระ์ยืมเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (เครื่อง ULV) 15 พฤษภาคม 2562
7826 ลย 0032.006/1700 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 14 พฤษภาคม 2562
7825 ลย 52804/230 การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 14 พฤษภาคม 2562
7824 ลย52001/1187 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 พฤษภาคม 2562
7823 52001.8/1186 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 14 พฤษภาคม 2562
7822 ลย77202/261 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมี่ยง 2 บ้านปากห้วย หมู่ 7 14 พฤษภาคม 2562
7821 ลย 0032.010/1688 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต 14 พฤษภาคม 2562
7820 ลย77202/260 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างดอนหอ หมู่ 6 14 พฤษภาคม 2562
7819 ลย 78101/220 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 14 พฤษภาคม 2562
7818 ลย 76701/244 ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้ 13 พฤษภาคม 2562
7817 ลย77202/258 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาข้าวจ้าว หมู่ 6 14 พฤษภาคม 2562
7816 ลย52004/1181 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบท่อน้ำเสีย 14 พฤษภาคม 2562
7815 ลย52004/1180 ขอความอนุเคราะห์สอบเขตที่ดินแนวแม่น้ำหมาน 14 พฤษภาคม 2562
7814 ลย52004/1179 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมประชุมการจัดการส่ิงปฏิกูลฯ (ดร.วัลลภ ทาทอง) 14 พฤษภาคม 2562
7813 ลย52001/1178 การรับโอนพนักงานเทศบาล 13 พฤษภาคม 2562
7812 ลย 75001/133 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2562
7811 ลย52001/1177 การรับโอนพนักงานเทศบาล 13 พฤษภาคม 2562
7810 ลย 78101/219 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการลด ละ เลิกสุราและเครื่องดื่มแอลกฮอล์ 13 พฤษภาคม 2562
7809 ลย 78101/218 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13 พฤษภาคม 2562
7808 ลย 78101/217 แจ้งรายชื่อนายทะเบียน เพื่อกำหนด Usermame/Password สำหรับโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร 13 พฤษภาคม 2562
7807 ลย 78101/216 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 13 พฤษภาคม 2562
7806 ลย77202/257 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2562
7805 ลย 78101/215 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 13 พฤษภาคม 2562
7804 ลย52001/1175 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 13 พฤษภาคม 2562
7803 ลย52003/1172 การจ่ายเงินค่าบริกาทางการแพทย์ รพสต. 13 พฤษภาคม 2562
7802 ลย52004/1171 ขอให้พิจารณาข้อเสนอโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการกำจัดมูลฝอย ทม.เลย 13 พฤษภาคม 2562
7801 ลย 78101/214 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสว่าง มุลที 13 พฤษภาคม 2562
7800 ลย 78101/213 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวนฤมล มุลที 13 พฤษภาคม 2562
7799 ลย77202/256 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาข้าวจ้าว หมู่ 6 13 พฤษภาคม 2562
7798 ลย52002/1169 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำข้างเรือนจำเชื่อมต่อถนนจรัสศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
7797 ลย52002/1163 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำข้างเรือนจำเชื่อมต่อถนนจรัสศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
7796 ลย52002/1162 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำข้างเรือนจำเชื่อมต่อถนนจรัสศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
7795 ลย52002/1161 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำข้างเรือนจำเชื่อมต่อถนนจรัสศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
7794 ลย52002/1160 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำข้างเรือนจำเชื่อมต่อถนนจรัสศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562
7793 ลย71202/345 แจ้งลงนามในสัญญา 13 พฤษภาคม 2562
7792 ลย77202/255 แจ้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562 เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2562
7791 ลย52001/1159 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 13 พฤษภาคม 2562
7790 ลย52004/1158 ขอความอนุเคราะห์ยืมเวที 13 พฤษภาคม 2562
7789 ลย52004/1157 ขอความอนุเคราะห์ยืมเวที 12 พฤษภาคม 2562
7788 ลย71202/340 แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ 10 พฤษภาคม 2562
7787 ลย 0032.001/1647 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม Node rt-PA รพวังสะพุง 10 พฤษภาคม 2562
7786 ลย52001/1156 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 พฤษภาคม 2562
7785 ลย52001/1155 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 พฤษภาคม 2562
7784 ลย52001/1154 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 10 พฤษภาคม 2562
7783 ลย 76701/243 ขอความอนุเคราะห์ ปชส.จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562
7782 ลย52001/1153 ขออนุญาตปรับปรุงทาสีอาคาร รอบศาลหลักเมือง 10 พฤษภาคม 2562
7781 ลย52001/1152 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 10 พฤษภาคม 2562
7780 ลย52003/1151 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 10 พฤษภาคม 2562
7779 ลย52003/1150 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 10 พฤษภาคม 2562
7778 ลย 0032.006/1642 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานสายนักรังสีการแพทย์ 10 พฤษภาคม 2562
7777 ลย 79102/258 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 10 พฤษภาคม 2562
7776 ลย 0032.015/1641 ขอสนับสนุนคู่มือภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ให้บริการนวดไทย 10 พฤษภาคม 2562
7775 ลย 0032.015/1640 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนต้นรวงผ้ึง 10 พฤษภาคม 2562
7774 ลย 0032.015/1639 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนต้นรวงผ้ึง 10 พฤษภาคม 2562
7773 ลย 0032.006/1638 เลื่อนข้าราชการ 10 พฤษภาคม 2562
7772 ลย52003/1149 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 10 พฤษภาคม 2562
7771 ลย77202/254 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงานเพื่อคืนเงินประกันสัญญา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ(วัดโพธิ์ชัย) 10 พฤษภาคม 2562
7770 ลย52001/1147 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 10 พฤษภาคม 2562
7769 ลย 0032.006/1626 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 8 พฤษภาคม 2562
7768 ลย 0032.007/1625 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 8 พฤษภาคม 2562
7767 ลย77202/253 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงจัดทำซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 8 พฤษภาคม 2562
7766 ลย 75001/118 จัดส่งอาสาสมัครฯเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครประกันภัยปี2 8 พฤษภาคม 2562
7765 ลย 75001/117 ขอความช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ (อัคคีภัย) 8 พฤษภาคม 2562
7764 ลย 75001/116 จัดส่งอาสาสมัครฯเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครประกันภัยปี2 8 พฤษภาคม 2562
7763 ลย75401/84 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 พฤษภาคม 2562
7762 ลย52001/1145 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 8 พฤษภาคม 2562
7761 ลย 0032.015/1619 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด 8 พฤษภาคม 2562
7760 ลย 0032.015/1618 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ 8 พฤษภาคม 2562
7759 ลย 0032.003/1617 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 8 พฤษภาคม 2562
7758 ลย 76702/239 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
7757 ลย 76702/238 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
7756 ลย 76702/237 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
7755 ลย 76702/236 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
7754 ลย 76702/235 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
7753 ลย 76702/234 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
7752 ลย 0018.3/508 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย 8 พฤษภาคม 2562
7751 ลย 0018.3/507 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย 8 พฤษภาคม 2562
7750 ลย 0018.3/506 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย 8 พฤษภาคม 2562
7749 ลย 78101/211 หนังสือรับรองเงินเดือน นายนพดล โคตรทุม 8 พฤษภาคม 2562
7748 ลย 79102/257 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 8 พฤษภาคม 2562
7747 ลย 0023.3/210 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชาการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3) 8 พฤษภาคม 2562
7746 ลย52002/1138 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2562
7745 ลย52002/1137 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2562
7744 ลย52002/1136 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2562
7743 ลย52002/1135 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2562
7742 ลย52001/1133 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 8 พฤษภาคม 2562
7741 ลย52001/1132 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 8 พฤษภาคม 2562
7740 ลย52001/1131 ขอความอนุเคราะหืเข้าศึกษาดูงาน 8 พฤษภาคม 2562
7739 ลย 78101/210 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารว่าง จังหวัด 8 พฤษภาคม 2562
7738 ลย52001/1130 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 8 พฤษภาคม 2562
7737 ลย 78101/209 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารว่าง 8 พฤษภาคม 2562
7736 ลย 78101/208 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 8 พฤษภาคม 2562
7735 ลย 0032.010/1606 การขอยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ 8 พฤษภาคม 2562
7734 ลย 0032.010/1604 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 8 พฤษภาคม 2562
7733 ลย 0032.010/1603 การขอยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ 8 พฤษภาคม 2562
7732 ลย 0032.010/1601 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ 8 พฤษภาคม 2562
7731 ลย52001/1129 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 พฤษภาคม 2562
7730 ลย 0032.006/1600 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 7 พฤษภาคม 2562
7729 ลย77202/250 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการต่อเติมถนนคสล.สายสถานีสูบน้ำเมี่ยง 1 บ้านปากห้วย หมู่ 7 7 พฤษภาคม 2562
7728 ลย52002/1128 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 7 พฤษภาคม 2562
7727 ลย 0018.1/503 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม 7 พฤษภาคม 2562
7726 ลย 0018.1/502 รายงานเปลี่ยนแปลงสารวัตรกำนัน 7 พฤษภาคม 2562
7725 ลย77202/249 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการต่อเติมถนนคสล.สายนากกไฮ บ้านปากห้วย หมู่ 7 7 พฤษภาคม 2562
7724 ลย 0618/838 ขอความอนุเคาระห์ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 7 พฤษภาคม 2562
7723 ลย 79102/254 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรังบดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลยถ.๙๘-๐๐๗ สายห้วยย่าแล้ง หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2562
7722 ลย77202/248 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการต่อเติมถนนคสล.สายนาเหนือ บ้านปากห้วย หมู่ 7 7 พฤษภาคม 2562
7721 ลย 0618/836 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 7 พฤษภาคม 2562
7720 ลย 78101/207 รายงานการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 7 พฤษภาคม 2562
7719 ลย 78101/206 รายงานการโอนย้านพนักงานส่วนตำบล 7 พฤษภาคม 2562
7718 ลย52001/1126 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 พฤษภาคม 2562
7717 ลย52001/1125 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี ๒๕๖๑ 7 พฤษภาคม 2562
7716 ลย52001/1124 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี ๒๕๖๑ 7 พฤษภาคม 2562
7715 ลย 78101/205 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 7 พฤษภาคม 2562
7714 ลย 0032.015/1598 ขออุทธรณ์การจัดสรรงบค่าบริการการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 45 แรก) ปี 2562 7 พฤษภาคม 2562
7713 ลย 72501.1/232 รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 7 พฤษภาคม 2562
7712 ลย 0032.007/1588 แจ้งผู้ป่วยโรคเรื้อนย้ายกลับภูมิลำเนา 7 พฤษภาคม 2562
7711 ลย 0032.001.2/1583 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7710 ลย 0032.001.2/1582 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7709 ลย 0032.001.2/1581 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7708 ลย 0032.001.2/1580 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7707 ลย 0032.001.2/1579 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7706 ลย 0032.001.2/1578 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7705 ลย 0032.001.2/1577 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7704 ลย 0032.001.2/1576 ส่งใบเสร็จรับเงิน 7 พฤษภาคม 2562
7703 ลย 0032.001.2/1575 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7702 ลย 0032.001.2/1574 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7701 ลย 0032.001.1/1569 ขออนุญาตลาพักผ่อน 7 พฤษภาคม 2562
7700 ลย 0032.001.2/1568 ส่งใบเสร็จ 7 พฤษภาคม 2562
7699 ลย52001/1119 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 7 พฤษภาคม 2562
7698 ลย52001/1118 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 7 พฤษภาคม 2562
7697 ลย52001/1117 รายงานเหตุอัคคีภัยบ้านติ้ว 7 พฤษภาคม 2562
7696 ลย52001/1116 รายงานเหตุอัคคีภัยบ้านติ้ว 7 พฤษภาคม 2562
7695 ลย 0032.006/1558 ขอปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการอ่านผลงาน 3 พฤษภาคม 2562
7694 ลย 0032.006/1557 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3 พฤษภาคม 2562
7693 ลย77202/243 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการต่อเติมรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยกลาง หมู่ 8 3 พฤษภาคม 2562
7692 ลย 0032.006/1556 ขอความร่วมมือฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาชาเวชศาสตร์ครอบครัว 3 พฤษภาคม 2562
7691 ลย52004/1114 รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อปท. 3 พฤษภาคม 2562
7690 ลย77202/242 แจ้งให้มาทำสัญญา โครงการต่อเติมรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยแสงอรุณ หมู่ 5 3 พฤษภาคม 2562
7689 ลย77202/241 แจ้งให้มาทำสัญญา จ้างทำอาหารกลางวันศพด.บ้านหาดพระ 3 พฤษภาคม 2562
7688 ลย77202/240 แจ้งให้มาทำสัญญา จ้างทำอาหารกลางวันศพด.วัดใหม่เจริญธรรม 3 พฤษภาคม 2562
7687 ลย77202/239 แจ้งให้มาทำสัญญา จ้างทำอาหารกลางวันศพด.บ้านปากห้วย 3 พฤษภาคม 2562
7686 ลย77202/238 แจ้งให้มาทำสัญญา จ้างทำอาหารกลางวันศพด.บ้านขอนแก่น 3 พฤษภาคม 2562
7685 ลย52001/1113 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 พฤษภาคม 2562
7684 ลย52001/1112 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 3 พฤษภาคม 2562
7683 ลย52001/1111 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ 3 พฤษภาคม 2562
7682 ลย52001/1110 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ 3 พฤษภาคม 2562
7681 ลย 0032.006/1554 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 3 พฤษภาคม 2562
7680 ลย 0032.006/1553 ขอสนับสนุนงบประมาณค่าจัดเลี้ยงอาหารเย็นบุคลากรใหม่ 3 พฤษภาคม 2562
7679 ลย 0032.006/1552 ขอสนับสนุนวิทยากร 3 พฤษภาคม 2562
7678 ลย 0032.006/1551 ขอศึกษาดูงาน และขอสนับสนุนวิทยากร 3 พฤษภาคม 2562
7677 ลย 0032.006/1550 ขอสนับสนุนวิทยากร 3 พฤษภาคม 2562
7676 ลย 0032.006/1549 ขอเชิญบรรยายพิเศษในการปฐมนิเทศข้าราชใหม่ 3 พฤษภาคม 2562
7675 ลย52006/1109 การดำเนินการทางวินัย 3 พฤษภาคม 2562
7674 ลย52006/1108 ผลการสอบสวน 3 พฤษภาคม 2562
7673 ลย52006/1107 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 3 พฤษภาคม 2562
7672 ลย 0618/809 ขออนุมัติโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลผานกเค้า เป็นงานประเพณีขององค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า 3 พฤษภาคม 2562
7671 ลย 75001/115 การเตรียมการรับรองสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ 3 พฤษภาคม 2562
7670 ลย52003/1105 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 3 พฤษภาคม 2562
7669 ลย 79102/245 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 3 พฤษภาคม 2562
7668 ลย77202/235 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) เดือน พฤษภาคม 2562 3 พฤษภาคม 2562
7667 ลย 0618/802 ประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 พฤษภาคม 2562
7666 ลย52002/1103 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7665 ลย52002/1102 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7664 ลย52002/1101 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7663 ลย52002/1100 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7662 ลย52002/1099 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7661 ลย52002/1098 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7660 ลย52002/1097 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7659 ลย52002/1096 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7658 ลย52002/1095 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7657 ลย52002/1094 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนศรีศักดิ์ดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 พฤษภาคม 2562
7656 ลย52006/1092 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 3 พฤษภาคม 2562
7655 ลย52006/1091 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 3 พฤษภาคม 2562
7654 ลย 0032.006/1544 เลื่อนข้าราชการ 2 พฤษภาคม 2562
7653 ลย 0032.006/1543 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 2 พฤษภาคม 2562
7652 ลย 0032.001.1/1542 ขออนุมัติยืมเงนเพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 2 พฤษภาคม 2562
7651 ลย 0032.006/1539 แจ้งผลการจัดสรรสนับสนุนค่าลงทะเบียนการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้นหลักสูตร4เดือน 2 พฤษภาคม 2562
7650 ลย 0032.001.2/1535 ขอสนับสนุนบุคลากร 2 พฤษภาคม 2562
7649 ลย 0032.001.2/1534 การตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ 2 พฤษภาคม 2562
7648 ลย 0032.001.2/1533 ขอความอนุเคราห์ห้องประชุม 2 พฤษภาคม 2562
7647 ลย 0032.007/1532 ส่งตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโปลิโอ 2 พฤษภาคม 2562
7646 ลย 78101/203 หนังสือรับรองเงินเดือน 2 พฤษภาคม 2562
7645 ลย 78101/202 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดของ อปท. 2 พฤษภาคม 2562
7644 ลย52003/1090 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองเลย 2 พฤษภาคม 2562
7643 ลย 78101/201 ขอความอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากรในการฝึกอบรม 2 พฤษภาคม 2562
7642 ลย 78101/200 การรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยไค้ 2 พฤษภาคม 2562
7641 ลย52003/1089 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมจัดระเบียบอาคารตลาดเช้า เทศบาลเมืองเลย 2 พฤษภาคม 2562
7640 ลย75401/80 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 2 พฤษภาคม 2562
7639 ลย52002/1087 ส่งเงินค่าจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่วางเว็บไซต์ Loeicity.go.th 2 พฤษภาคม 2562
7638 ลย 72501.1/228 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 2 พฤษภาคม 2562
7637 ลย77202/230 แจ้งให้มาทำสัญญา จ้างทำอาหารกลางวันศพด.วัดโพธิ์ชัย 1 พฤษภาคม 2562
7636 ลย 76703/222 ส่งแบบรายงานข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 พฤษภาคม 2562
7635 ลย 72501.1/226 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ ในสังกัดเทศบาลตำบลธาตุ 1 พฤษภาคม 2562
7634 ลย52001/1083 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 1 พฤษภาคม 2562
7633 ลย52001/1082 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 1 พฤษภาคม 2562
7632 ลย52001/1081 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 1 พฤษภาคม 2562
7631 ลย 0032.006/1508 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 พฤษภาคม 2562
7630 ลย52003/1079 แจ้งกำหนดเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโครงหลังคาและแผงค้า หน้าอาคารพาณิชย์ ตลาดเช้า 1 พฤษภาคม 2562
7629 ลย 76703/221 แจ้งให้ดำเนินการถมดินให้แล้วเสร็จ 1 พฤษภาคม 2562
7628 ลย 78101/198 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 1 พฤษภาคม 2562
7627 ลย52002/1078 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7626 ลย52002/1077 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7625 ลย52002/1076 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7624 ลย52002/1075 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7623 ลย52002/1074 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7622 ลย52002/1073 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7621 ลย52002/1072 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7620 ลย52002/1071 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7619 ลย52002/1070 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7618 ลย52002/1069 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤษภาคม 2562
7617 ลย 78101/197 โอนย้ายและส่งตัวพนักงานส่วนตำบล 1 พฤษภาคม 2562
7616 ลย71202/322 แจ้งลงนามในสัญญา 30 เมษายน 2562
7615 ลย 0032.001.2/1497 ขอให้ส่งคืนเงินยืม 30 เมษายน 2562
7614 ลย 0032.001.2/1496 ขอให้ส่งคืนเงินยืม 30 เมษายน 2562
7613 ลย 0023.3/203 ส่งแบบรายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 - ธ.ค. 61) 30 เมษายน 2562
7612 ลย 78101/196 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 30 เมษายน 2562
7611 ลย 78101/195 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 30 เมษายน 2562
7610 ลย 78101/194 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 30 เมษายน 2562
7609 ลย52001/1064 ให้จ้างพนักงานจ้างทั่วไป 30 เมษายน 2562
7608 ลย52001/1063 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 เมษายน 2562
7607 ลย 78101/193 รายงานผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย 30 เมษายน 2562
7606 ลย 78101/192 รายงานผู้ประสบภัยพิบัติ วาตภัย 30 เมษายน 2562
7605 ลย 0023.14/761 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 30 เมษายน 2562
7604 ลย71202/321 แจ้งลงนามในสัญญา 30 เมษายน 2562
7603 ลย71202/320 แจ้งลงนามในสัญญา 30 เมษายน 2562
7602 ลย 0023.3/201 ส่งแบบรายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 30 เมษายน 2562
7601 ลย52004/1054 ขอความอนุเคราะห์ยืมปั้มลมพร้อมหัวเจาะ 30 เมษายน 2562
7600 ลย 78101/191 หนังสือรับรองการจ่ายเงินครั้งสุดท้าย 30 เมษายน 2562
7599 ลย77202/227 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุนฯ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายห้วยหาม หมู่ 4 30 เมษายน 2562
7598 ลย 0023.14/755 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มซำทองไป ผาฆ้อง บ้านผาฆ้อง หมู่ที่ 7 30 เมษายน 2562
7597 ลย 0023.14/754 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนงาม หมู่ที่ 9 30 เมษายน 2562
7596 ลย 0032.006/1485 เลื่อนข้าราชการ 29 เมษายน 2562
7595 ลย71202/319 แจ้งการเรียกค่าปรับพร้อมเร่งรัดการปฏิบัติงานก่อสร้าง 29 เมษายน 2562
7594 ลย71202/318 แจ้งครบกำหนดสัญญาจ้าง 29 เมษายน 2562
7593 ลย52003/1053 ขอชี้แจงการวิจารณ์ร่าง TOR รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ตัน ๖ ล้อ 29 เมษายน 2562
7592 ลย 0032.001.1/1468 แจ้งผลการเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510 29 เมษายน 2562
7591 ลย 0032.001.1/1467 แจ้งผลการเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510 29 เมษายน 2562
7590 ลย 0032.001.1/1466 แจ้งผลการเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510 29 เมษายน 2562
7589 ลย 75001/114 การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) 29 เมษายน 2562
7588 ลย52004/1052 แจ้งให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์ค กุดป่อง 29 เมษายน 2562
7587 ลย 78101/190 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 29 เมษายน 2562
7586 ลย 78101/189 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒ ) 29 เมษายน 2562
7585 ลย52001/1051 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 29 เมษายน 2562
7584 ลย 0032.006/1443 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 26 เมษายน 2562
7583 ลย 0032.006/1442 การสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 เมษายน 2562
7582 ลย71202/316 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 เมษายน 2562
7581 ลย71202/315 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 เมษายน 2562
7580 ลย71202/314 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 เมษายน 2562
7579 ลย52001/1048 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 เมษายน 2562
7578 ลย 78101/188 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนขุดเจาะน้่ำประปาบาดาลพร้อมงบประมาณในการดำเนินงาน 26 เมษายน 2562
7577 ลย 76703/216 ส่งแบบรายงานข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 เมษายน 2562
7576 ลย71202/311 แจ้งผลการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา 26 เมษายน 2562
7575 ลย 0032.006/1436 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 25 เมษายน 2562
7574 ลย 78101/187 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 เมษายน 2562
7573 ลย77202/226 ขอเชิญตรวจสภาพงานทางกายภาพเพื่อประกอบการขอเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 25 เมษายน 2562
7572 ลย 79102/229 รยงานการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 25 เมษายน 2562
7571 ลย52001/1041 การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) 25 เมษายน 2562
7570 ลย 0032.006/1434 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25 เมษายน 2562
7569 ลย52001/1039 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 25 เมษายน 2562
7568 ลย 0032.015/1427 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 25 เมษายน 2562
7567 ลย 0032.001.1/1426 ส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับจนท.ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ 25 เมษายน 2562
7566 ลย 0013/380 ขอความอนุุเคราะห์สัญญาณ Internet ระบบ Wifi ใช้ในการอบรม 25 เมษายน 2562
7565 ลย 0013/388 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
7564 ลย 0013/387 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
7563 ลย 0013/386 ขอความอนุเคราะห์ขอให้ห้องประชุมและอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
7562 ลย 0013/385 ขอความอนุเคราะห์ขอให้ห้องประชุมและอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
7561 ลย 0032.003/1424 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน๒๕๖๒ 25 เมษายน 2562
7560 ลย 0032.003/1423 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 25 เมษายน 2562
7559 ลย 76702/215 โอนเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 เมษายน 2562
7558 ลย 76702/214 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 เมษายน 2562
7557 ลย 76702/213 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 25 เมษายน 2562
7556 ลย 76702/212 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 เมษายน 2562
7555 ลย 76702/211 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 25 เมษายน 2562
7554 ลย 76702/210 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 25 เมษายน 2562
7553 ลย 76702/209 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 25 เมษายน 2562
7552 ลย 76703/208 แบบฟอร์มสำรวจแผนดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ (ประชารัฐ) เพื่อป้องกันภัยแล้ง จังหวัดเลย พ.ศ.2562 24 เมษายน 2562
7551 ลย77202/225 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สายวัดป่า ซอย 1 หมู่ 9 24 เมษายน 2562
7550 ลย77202/224 แจ้งลงนามในสัญญาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 24 เมษายน 2562
7549 ลย 79102/227 แจ้งลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยสีเสียด บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
7548 ลย 79102/226 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 24 เมษายน 2562
7547 ลย 79102/225 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำภู บ้านสาระแพ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 24 เมษายน 2562
7546 ลย52004/1029 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคีรีรัฐ) 24 เมษายน 2562
7545 ลย52006/1028 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 24 เมษายน 2562
7544 ลย52006/1027 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 24 เมษายน 2562
7543 ลย52006/1026 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 24 เมษายน 2562
7542 ลย77202/221 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สายรอบหมู่บ้าน หมู่ 5 23 เมษายน 2562
7541 ลย 0618/725 หารือกรณีการเบิกจ่ายเงินตกเบิก ค่าวิทยฐานะ 23 เมษายน 2562
7540 ลย 76701/205 รายงานการเเต่งตั้งพนักงานจ้าง 23 เมษายน 2562
7539 ลย77202/220 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ซอยแสงอรุณ - โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 5 23 เมษายน 2562
7538 ลย52001/1025 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 เมษายน 2562
7537 ลย52006/1024 แจ้งคำขอค่าสินใหมทดแทน 23 เมษายน 2562
7536 ลย 78101/180 หนังสือรับรองเงินเดือน 23 เมษายน 2562
7535 ลย 78101/179 หนังสือรับรองเงินเดือน นายทองทิพย์ ศรีบุรินทร์ 23 เมษายน 2562
7534 ลย52001/1021 ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 23 เมษายน 2562
7533 ลย52004/1020 ขอความอนุเคราะห์และออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคีรีรัฐ) 23 เมษายน 2562
7532 ลย52003/1019 ขอสนับสนสุนวิทยากร 23 เมษายน 2562
7531 ลย 0032.006/1380 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 23 เมษายน 2562
7530 ลย52003/1018 ขอสนับสนุนวิทยากร 23 เมษายน 2562
7529 ลย 0032.003/1379 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 23 เมษายน 2562
7528 ลย75401/74 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า หนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) 22 เมษายน 2562
7527 ลย 75001/113 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัยพายุลูกเห็บ) 23 เมษายน 2562
7526 ลย52002/1012 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 23 เมษายน 2562
7525 ลย52001/1011 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปา 23 เมษายน 2562
7524 ลย52001/1010 การดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 23 เมษายน 2562
7523 ลย52004/1007 โครงการคืนคลองสวยทั่วไป สุขใจเที่ยวท้องถิ่น 23 เมษายน 2562
7522 ลย 0032.001.1/1371 ขอเชิญพบเรื่องเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.เครื่องสำอางค์ พ.ศ.2558 22 เมษายน 2562
7521 ลย 0032.001.1/1369 ขอเชิญให้ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510(ครั้งที่2) 22 เมษายน 2562
7520 ลย 0032.001.1/1368 ขอเชิญให้ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510(ครั้งที่2) 22 เมษายน 2562
7519 ลย 78101/178 รายงานยอดเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม 22 เมษายน 2562
7518 ลย 78101/177 การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการหรือพนักงานครู 22 เมษายน 2562
7517 ลย 78101/176 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 22 เมษายน 2562
7516 ลย 0032.201.1.01/1360 ขอแจ้งให้มาทำสัญญา 22 เมษายน 2562
7515 ลย 75001/112 รายงานแบบข้อมูลตลาด 22 เมษายน 2562
7514 ลย 0032.001.2/1362 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 เมษายน 2562
7513 ลย 0032.001.2/1361 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 เมษายน 2562
7512 ลย 0032.001.2/1359 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 เมษายน 2562
7511 ลย 0032.001.2/1358 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 เมษายน 2562
7510 ลย 0032.001.2/1356 ส่งใบสำคัญรับเงิน 22 เมษายน 2562
7509 ลย 0032.001.2/1355 ส่งใบสำคัญรับเงิน 22 เมษายน 2562
7508 ลย 0032.001.2/1354 ส่งใบเสร็จ 22 เมษายน 2562
7507 ลย72501.3/206 การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 22 เมษายน 2562
7506 ลย52003/1002 รายงานการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตลาด เทศบาลเมืองเลย 22 เมษายน 2562
7505 ลย75401/73 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 เมษายน 2562
7504 ลย 79102/211 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
7503 ลย 79102/210 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 22 เมษายน 2562
7502 ลย 79102/209 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
7501 ลย52001/1000 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 22 เมษายน 2562
7500 ลย 75001/111 ขออนุญาตลาป่วย 19 เมษายน 2562
7499 ลย 0023.3/189 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้สบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น 19 เมษายน 2562
7498 ลย 79102/208 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562
7497 ลย77202/210 ยืนยันการหมดภาระค้ำประกันสัญญา 19 เมษายน 2562
7496 ลย52001/998 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 เมษายน 2562
7495 ลย 0032.006/1338 เลื่อนข้าราชการ 19 เมษายน 2562
7494 ลย 76702/203 ขอส่งสำเนาใบเสร็จ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 19 เมษายน 2562
7493 ลย52001/995 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์ 19 เมษายน 2562
7492 ลย0032.012/1326 ขออนุเคาระห์ศึกษาดูงาน EMS 19 เมษายน 2562
7491 ลย75401/65 ขอส่งรายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม 17 เมษายน 2562
7490 ลย 72501.1/203 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 19 เมษายน 2562
7489 ลย73401/236 ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโนนปอแดง 19 เมษายน 2562
7488 ลย 0032.001.1/1324 ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง 19 เมษายน 2562
7487 ลย 0032.007/1323 ขอสนับสนุนวิทยากร 19 เมษายน 2562
7486 ลย 72501.1/201 ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากวาตภัย 19 เมษายน 2562
7485 ลย77202/204 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 19 เมษายน 2562
7484 ลย52006/988 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 19 เมษายน 2562
7483 ลย 0032.006/1319 การประเมินผลงานทางวิชาการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 18 เมษายน 2562
7482 ลย 0034/263 หลักสูตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 18 เมษายน 2562
7481 ลย 0032.010/1309 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม 18 เมษายน 2562
7480 ลย 0032.010/1308 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 18 เมษายน 2562
7479 ลย 0032.010/1307 ขอเชิญเป็นวิทยากร 18 เมษายน 2562
7478 ลย71202/288 แจ้งลงนามในสัญญา 18 เมษายน 2562
7477 ลย 0032.001.1/1302 ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง 18 เมษายน 2562
7476 ลย 0032.001.2/1301 ขอให้จัดทำคำชี้แจงตามข้อสังเกตจาก สตง. 18 เมษายน 2562
7475 ลย 0023.14/709 ขอทำความตกลงขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 18 เมษายน 2562
7474 ลย52006/982 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 18 เมษายน 2562
7473 ลย 0032.006/1295 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7472 ลย 0032.006/1294 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7471 ลย 0032.006/1293 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7470 ลย 0032.006/1292 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7469 ลย 0032.006/1291 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7468 ลย 0032.003/1288 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน๒๕๖๒ 17 เมษายน 2562
7467 ลย 79102/204 รายงานการจัดทำงบการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2562 17 เมษายน 2562
7466 ลย52001/980 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) 17 เมษายน 2562
7465 ลย52002/979 ส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคีรีรัฐ 17 เมษายน 2562
7464 ลย52002/978 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 เมษายน 2562
7463 ลย 79102/203 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 17 เมษายน 2562
7462 ลย52006/976 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 17 เมษายน 2562
7461 ลย52003/975 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 17 เมษายน 2562
7460 ลย52003/974 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 17 เมษายน 2562
7459 ลย 79301/148 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5/2562 17 เมษายน 2562
7458 ลย72501.3/197 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2562 17 เมษายน 2562
7457 ลย 79102/201 การสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 17 เมษายน 2562
7456 ลย 0032.006/1282 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 17 เมษายน 2562
7455 ลย 0032.006/1281 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2562
7454 ลย 0032.006/1280 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2562
7453 ลย 0032.006/1279 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 17 เมษายน 2562
7452 ลย 76702/198 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ของ นางสาวศิริพร ภูชมศรี 11 เมษายน 2562
7451 ลย 76702/197 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ของ นางสาวศิริพร ภูชมศรี 11 เมษายน 2562
7450 ลย 76704/196 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระพุทะเมตตาบนยอดภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 เมษายน 2562
7449 ลย52002/970 จัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 เมษายน 2562
7448 ลย52001/969 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 11 เมษายน 2562
7447 ลย52001/968 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 เมษายน 2562
7446 ลย52001/967 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 เมษายน 2562
7445 ลย52001/966 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 เมษายน 2562
7444 ลย77202/188 แจ้งลงนามในสัญญา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้อมคับ หมู่ 2 11 เมษายน 2562
7443 ลย77202/187 แจ้งลงนามในสัญญา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาโปร่ง หมู่ 2 11 เมษายน 2562
7442 ลย71202/274 แจ้งครบกำหนดสัญญาจ้าง 11 เมษายน 2562
7441 ลย 78101/175 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 เมษายน 2562
7440 ลย 78101/174 หนังสือรับรองบุคคล นายเกรียงไกร กันหาวรรณะ 11 เมษายน 2562
7439 ลย 79101/200 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 11 เมษายน 2562
7438 ลย52002/963 จัดส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 10 เมษายน 2562
7437 ลย75401/9 การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 1 เมษายน 2562
7436 ลย 75001/97 การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 10 เมษายน 2562
7435 ลย 78101/173 แจ้งไฟไหม้สวนยางพารา 10 เมษายน 2562
7434 ลย52004/961 เชิญประชุม 10 เมษายน 2562
7433 ลย75401/69 สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อการโอนพนักงานส่วนตำบล 10 เมษายน 2562
7432 ลย 75001/108 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 เมษายน 2562
7431 ลย 75001/108 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 เมษายน 2562
7430 ลย 75001/105 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 10 เมษายน 2562
7429 ลย 71301.4/450 รายงานการจัดสวัสดิการของกองทุนธนาคารขยะ 10 เมษายน 2562
7428 ลย77202/183 ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 10 เมษายน 2562
7427 ลย 0032.015/1235 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มค่าพาหนะบุคคลภายนอกและค่าสมนาคุณวิทยากร 10 เมษายน 2562
7426 ลย 0032.015/1233 ส่งหลักฐานเพ่ิือประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 10 เมษายน 2562
7425 ลย 78101/172 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ5 10 เมษายน 2562
7424 ลย77202/181 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562(ไตรมาส 3 เดือน เมษายน -มิถุนายน 2562) 10 เมษายน 2562
7423 ลย77202/180 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี มกราคม 2561 10 เมษายน 2562
7422 ลย 78101/171 หนังสือรับรองบุคคล 10 เมษายน 2562
7421 ลย 79102/196 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 9 เมษายน 2562
7420 ลย 79102/195 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้า