ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
5994 ลย 0032.001.3/5262 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 7 ธันวาคม 2561
5993 ลย 0034/799 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีงบ 62 7 ธันวาคม 2561
5992 ลย52004/3426 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินการปรบปรุงระบบประปาภายในบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย 7 ธันวาคม 2561
5991 ลย52001/3425 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 7 ธันวาคม 2561
5990 ลย52003/3424 ขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 7 ธันวาคม 2561
5989 ลย52001/3423 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 7 ธันวาคม 2561
5988 ลย52001/3422 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 ธันวาคม 2561
5987 ลย52001/3420 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมฯ 7 ธันวาคม 2561
5986 ลย 76701/802 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 7 ธันวาคม 2561
5985 ลย 75001/435 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 7 ธันวาคม 2561
5984 ลย 0032.007/5259 รายงานผู้ป่วยโรคเรื้อน 7 ธันวาคม 2561
5983 ลย 0618/2486 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง สมัยวิสามัญ สมัยยที่ 2/2561 ประจำปี พ.ศ.2561 7 ธันวาคม 2561
5982 ลย77202/725 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่ ประจำปี 2562 7 ธันวาคม 2561
5981 ลย 74801/716 แจ้งการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 7 ธันวาคม 2561
5980 ลย 79301/535 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 7 ธันวาคม 2561
5979 ลย 79301/534 ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ 7 ธันวาคม 2561
5978 ลย 79301/532 ส่งประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ 7 ธันวาคม 2561
5977 ลย 79102/569 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 7 ธันวาคม 2561
5976 ลย52001/3418 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 7 ธันวาคม 2561
5975 ลย52001/3417 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2561
5974 ลย52001/3416 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2561
5973 ลย52001/3415 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2561
5972 ลย52001/3414 การรับโอนพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2561
5971 ลย52001/3413 การรับโอนพนักงานเทศบาล 6 ธันวาคม 2561
5970 ลย 76701/801 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561
5969 ลย52001/3412 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 6 ธันวาคม 2561
5968 ลย52001/3411 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 6 ธันวาคม 2561
5967 ลย52001/3410 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 6 ธันวาคม 2561
5966 ลย 76701/800 ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 6 ธันวาคม 2561
5965 ลย52001/3406 ขอความอนุเคราะห์สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายเครือข่าย Internet 6 ธันวาคม 2561
5964 ลย 78101/682 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 6 ธันวาคม 2561
5963 ลย 78101/681 หนังสือรับรองเงินเดือน 6 ธันวาคม 2561
5962 ลย 78101/680 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 6 ธันวาคม 2561
5961 ลย 78101/679 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 6 ธันวาคม 2561
5960 ลย 78101/678 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 6 ธันวาคม 2561
5959 ลย 78101/677 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 6 ธันวาคม 2561
5958 ลย 78101/676 ส่งงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 6 ธันวาคม 2561
5957 ลย 78101/675 ส่งแบบคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 6 ธันวาคม 2561
5956 ลย 78101/674 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 6 ธันวาคม 2561
5955 ลย 78101/673 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมุ่ที่ 4 6 ธันวาคม 2561
5954 ลย 78101/672 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 6 ธันวาคม 2561
5953 ลย 0032.001.3/5244 ขอให้นำเครื่องไปสาธิตครั้งที่ 2 6 ธันวาคม 2561
5952 ลย 0032.001.3/5243 ขอให้นำเครื่องไปสาธิตครั้งที่ 2 6 ธันวาคม 2561
5951 ลย52003/3395 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 6 ธันวาคม 2561
5950 ลย52001/3391 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดเลย 6 ธันวาคม 2561
5949 ลย52002/3390 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 6 ธันวาคม 2561
5948 ลย52001/3389 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 6 ธันวาคม 2561
5947 ลย52006/3387 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 6 ธันวาคม 2561
5946 ลย 79301/529 รายงานผลข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างตั้งแต่ห้าล้านขึ้นไป 6 ธันวาคม 2561
5945 ลย52006/3386 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 6 ธันวาคม 2561
5944 ลย 0032.001.3/5233 ขอเชิญประชุม 4 ธันวาคม 2561
5943 ลย52003/3381 รับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 4 ธันวาคม 2561
5942 ลย52001/3380 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 4 ธันวาคม 2561
5941 ลย52001/3379 แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล 4 ธันวาคม 2561
5940 ลย52001/3378 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 ธันวาคม 2561
5939 ลย 0032.001.3/5232 ลงประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา 4 ธันวาคม 2561
5938 ลย52002/3374 ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 7 4 ธันวาคม 2561
5937 ลย52002/3373 ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ 7 4 ธันวาคม 2561
5936 ลย52001/3371 รายงานการจ้างพนักงานจ้าง 4 ธันวาคม 2561
5935 ลย52003/3367 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 4 ธันวาคม 2561
5934 ลย 0032.003/5229 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 4 ธันวาคม 2561
5933 ลย 0032.015/5228 ขอส่งหลักฐานคืนเงินยืมงบพัฒนาจังหวัด 4 ธันวาคม 2561
5932 ลย 0032.015/5227 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และค่าห้องประชุม 4 ธันวาคม 2561
5931 ลย 0032.015/5226 ส่งรายช่ือผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง (รุ่นที่1) 4 ธันวาคม 2561
5930 ลย 0032.015/5225 ส่งหนังสือเกณฑ์เข้ารักษาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยในแบบบูรณาการด้วยการแพทย์แผนไทยฯ 4 ธันวาคม 2561
5929 ลย52003/3360 แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการปีงบประมาณ 2561 4 ธันวาคม 2561
5928 ลย74702/504 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2561 4 ธันวาคม 2561
5927 ลย77202/718 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 4 ธันวาคม 2561
5926 ลย52005/3358 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 4 ธันวาคม 2561
5925 ลย77202/717 ขอ Statement เงินฝากธนาคาร 4 ธันวาคม 2561
5924 ลย52003/3357 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 4 ธันวาคม 2561
5923 ลย52003/3356 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/2562 4 ธันวาคม 2561
5922 ลย52003/3355 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/2562 4 ธันวาคม 2561
5921 ลย52003/3354 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/2562 4 ธันวาคม 2561
5920 ลย 79301/525 รายงานผลการปฎิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 4 ธันวาคม 2561
5919 ลย 76701/790 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561
5918 ลย 0034/787 แจ้งการจัดสรรเงินโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4 ธันวาคม 2561
5917 ลย 0034/786 แจ้งการจัดสรรเงินโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 4 ธันวาคม 2561
5916 ลย 78101/671 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 4 ธันวาคม 2561
5915 ลย52004/3351 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนศรีวิชัย 4 ธันวาคม 2561
5914 ลย52003/3350 ขออนุญาตติดป้ายบนสะพานลอย 3 ธันวาคม 2561
5913 ลย52004/3349 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในบริเวณสำนักงาน 3 ธันวาคม 2561
5912 ลย 0032.001.2/5223 แจ้งการโอนเงิน 3 ธันวาคม 2561
5911 ลย 0032.001.2/5222 แจ้งการโอนเงิน 3 ธันวาคม 2561
5910 ลย 0032.001.3/5221 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 3 ธันวาคม 2561
5909 ลย 78101/670 เร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย จังหวัดเลยสะอาด 3 ธันวาคม 2561
5908 ลย 0032.001.3/5220 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 3 ธันวาคม 2561
5907 ลย 0032.001.3/5219 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 3 ธันวาคม 2561
5906 ลย 76701/789 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม 2561
5905 ลย 76701/788 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม 2561
5904 ลย52001/3348 ขอความอนุเคราะห์นักโทษชั้นเยี่ยม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษ ฯ 3 ธันวาคม 2561
5903 ลย52001/3347 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 3 ธันวาคม 2561
5902 ลย 72501.1/699 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 3 ธันวาคม 2561
5901 ลย 78101/669 ส่งหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการโอนเงินรายได้จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล 3 ธันวาคม 2561
5900 ลย 78101/668 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลคนพิการที่มีความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 3 ธันวาคม 2561
5899 ลย 78101/667 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลคนพิการที่มีความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 3 ธันวาคม 2561
5898 ลย 78101/666 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 3 ธันวาคม 2561
5897 ลย74702/502 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านยาง - บ้านวังขาม) 3 ธันวาคม 2561
5896 ลย 76701/787 ขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ กองทุนธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 30 พฤศจิกายน 2561
5895 ลย 72501.1/698 ส่งตัวพนักงานเทศบาล 3 ธันวาคม 2561
5894 ลย52001/3344 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 ธันวาคม 2561
5893 ลย 78101/665 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานและขอเชิญประชุม 30 พฤศจิกายน 2561
5892 ลย 76701/786 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 30 พฤศจิกายน 2561
5891 52001.8/3341 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 พฤศจิกายน 2561
5890 ลย52006/3340 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 30 พฤศจิกายน 2561
5889 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5205 ขอแจ้งรายชื่อผู้ดูแลระบบข้อมูลจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข 30 พฤศจิกายน 2561
5888 ลย52606/599 ส่งแบบรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 พฤศจิกายน 2561
5887 ลย52001/3338 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ 30 พฤศจิกายน 2561
5886 ลย52005/3337 การรับโอนพนักงานครูเทศบาล 30 พฤศจิกายน 2561
5885 ลย 0032.003/5200 ขอรถพยาบาลฉุกเฉิน ซ้อมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 30 พฤศจิกายน 2561
5884 ลย52001/3333 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 30 พฤศจิกายน 2561
5883 ลย52001/3332 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 30 พฤศจิกายน 2561
5882 ลย 75001/427 ส่งสำเนาภาพถ่ายผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง 30 พฤศจิกายน 2561
5881 ลย 75001/426 ส่งสำเนาภาพถ่ายผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง 30 พฤศจิกายน 2561
5880 ลย 76702/784 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 30 พฤศจิกายน 2561
5879 ลย 72501.1/696 ขออนุมัติเดินทางไปราชการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ 30 พฤศจิกายน 2561
5878 ลย 78101/664 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 30 พฤศจิกายน 2561
5877 ลย52002/3327 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 30 พฤศจิกายน 2561
5876 ลย52002/3321 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 30 พฤศจิกายน 2561
5875 ลย52002/3320 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 30 พฤศจิกายน 2561
5874 ลย52002/3319 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 30 พฤศจิกายน 2561
5873 ลย52002/3318 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างโรงแรมเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 30 พฤศจิกายน 2561
5872 ลย52001/3317 ขอรับการสนับสนุนบุคคลและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา 29 พฤศจิกายน 2561
5871 ลย 0032.003/5186 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนารูปแบบและระบบจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม 29 พฤศจิกายน 2561
5870 ลย52001/3314 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราขการประเภทอื่นมารับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล(นางอารียา นามเภา) 29 พฤศจิกายน 2561
5869 ลย52001/3313 ข้าราชการขอโอน 29 พฤศจิกายน 2561
5868 ลย 0032.001.2/5178 ส่งใบเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2561
5867 ลย 0032.001.2/5177 ส่งใบเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2561
5866 ลย 0032.001.2/5175 แจ้งการโอนเงิน 29 พฤศจิกายน 2561
5865 ลย52002/3311 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 29 พฤศจิกายน 2561
5864 ลย52003/3310 ขอเชิญร่วมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ 29 พฤศจิกายน 2561
5863 ลย52001/3303 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 29 พฤศจิกายน 2561
5862 ลย 78101/663 แจ้งผู้ใช้น้ประปา 29 พฤศจิกายน 2561
5861 ลย 78101/662 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 29 พฤศจิกายน 2561
5860 ลย 78101/661 ขอส่งแบบ(ดร.02 ส่วนที่ 1)ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 29 พฤศจิกายน 2561
5859 ลย 76703/778 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 พฤศจิกายน 2561
5858 ลย 79102/555 รายงานการจัดทำงบการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561
5857 ลย 79102/554 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 28 พฤศจิกายน 2561
5856 ลย 79102/553 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 28 พฤศจิกายน 2561
5855 ลย 79102/552 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 28 พฤศจิกายน 2561
5854 ลย 79102/551 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 28 พฤศจิกายน 2561
5853 ลย 79102/550 ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร 28 พฤศจิกายน 2561
5852 ลย 78101/660 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล 28 พฤศจิกายน 2561
5851 ลย 78101/659 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 28 พฤศจิกายน 2561
5850 ลย 0032.001.3/5157 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 28 พฤศจิกายน 2561
5849 ลย 76701/777 พนักงานจ้างขอลาออก 28 พฤศจิกายน 2561
5848 ลย 0032.001.3/5149 รายงานการประเมินราคาพัสดุชำรุด 27 พฤศจิกายน 2561
5847 ลย 0032.007/5148 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 27 พฤศจิกายน 2561
5846 ลย 0034/768 การแต่งตั้งผู้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 27 พฤศจิกายน 2561
5845 ลย 0034/767 แต่งตั้งครูโรงเรียนวัดสันติวนารามวิทยา 27 พฤศจิกายน 2561
5844 ลย 0034/766 แต่งตั้งครูโรงเรียนวัดศรีภเรือ 27 พฤศจิกายน 2561
5843 ลย 0034/765 แต่งตั้งครูโรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 27 พฤศจิกายน 2561
5842 ลย 0034/764 การรับรองสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) 27 พฤศจิกายน 2561
5841 ลย52001/3295 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 27 พฤศจิกายน 2561
5840 ลย52006/3294 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานและกรรมการชุมชน 27 พฤศจิกายน 2561
5839 ลย52001/3293 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 27 พฤศจิกายน 2561
5838 52001.8/3292 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 27 พฤศจิกายน 2561
5837 ลย52002/3290 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนพิพัฒนมงคลตั้งแต่ทางแยกถนนมลิวรรณ ถึงสี่แยกถนนสถลเชียงคาน (ร้านปืนอะดุง) 27 พฤศจิกายน 2561
5836 ลย52002/3284 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนพิพัฒนมงคลตั้งแต่ทางแยกถนนมลิวรรณ ถึงสี่แยกถนนสถลเชียงคาน (ร้านปืนอะดุง) 27 พฤศจิกายน 2561
5835 ลย52002/3283 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนพิพัฒนมงคลตั้งแต่ทางแยกถนนมลิวรรณ ถึงสี่แยกถนนสถลเชียงคาน (ร้านปืนอะดุง) 27 พฤศจิกายน 2561
5834 ลย52002/3282 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนพิพัฒนมงคลตั้งแต่ทางแยกถนนมลิวรรณ ถึงสี่แยกถนนสถลเชียงคาน (ร้านปืนอะดุง) 27 พฤศจิกายน 2561
5833 ลย52002/3281 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกถนนพิพัฒนมงคลตั้งแต่ทางแยกถนนมลิวรรณ ถึงสี่แยกถนนสถลเชียงคาน (ร้านปืนอะดุง) 27 พฤศจิกายน 2561
5832 ลย 76702/774 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีฐาน 27 พฤศจิกายน 2561
5831 ลย 76702/773 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 27 พฤศจิกายน 2561
5830 ลย 76702/772 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 27 พฤศจิกายน 2561
5829 ลย 78101/658 ขอความบุคคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับของตำแหน่งประเภทวิชาการ จากระดับปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 27 พฤศจิกายน 2561
5828 ลย 76701/771 ร่วมต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 26 พฤศจิกายน 2561
5827 ลย 79301/513 ส่งประกาศประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ 27 พฤศจิกายน 2561
5826 ลย 79301/512 ส่งประกาศประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ 27 พฤศจิกายน 2561
5825 ลย 72501.1/682 ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 27 พฤศจิกายน 2561
5824 ลย 72501.1/681 ขอความร่วมมืองดทิ้งขยะบริเวณริมฝั่งแม่นำ้เลย 27 พฤศจิกายน 2561
5823 ลย 78101/657 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ พ.ศ. 2561 27 พฤศจิกายน 2561
5822 ลย 78101/656 รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ 2561 27 พฤศจิกายน 2561
5821 ลย 72501.1/680 ขอเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น(ชิก ซาวเออร์ รุ่น พี 320) 27 พฤศจิกายน 2561
5820 ลย 72501.1/679 ขอเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น(ชิก ซาวเออร์ รุ่น พี 320) 27 พฤศจิกายน 2561
5819 ลย 0032.001.1/5142 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(27พ.ย.61) 27 พฤศจิกายน 2561
5818 ลย 78101/655 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน 27 พฤศจิกายน 2561
5817 ลย 0032.015/5141 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด (งวดที่ 1) 27 พฤศจิกายน 2561
5816 ลย 0032.015/5140 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน สนับสนุนเพื่อจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด 27 พฤศจิกายน 2561
5815 ลย 78101/654 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 27 พฤศจิกายน 2561
5814 ลย52004/3266 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 27 พฤศจิกายน 2561
5813 ลย52005/3261 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒ 26 พฤศจิกายน 2561
5812 ลย 0032.006/5133 ส่งตัวแพทย์ฝึกเพิ่มพูนทักษะปี2561 26 พฤศจิกายน 2561
5811 ลย 76703/770 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 26 พฤศจิกายน 2561
5810 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5130 ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม 26 พฤศจิกายน 2561
5809 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5129 ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม 26 พฤศจิกายน 2561
5808 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5128 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย ยิ้มสวย เสียงใส 26 พฤศจิกายน 2561
5807 ลย 76702/769 หนังสือรับรองเงินเดือน นางนลิน พลเยี่ยม 26 พฤศจิกายน 2561
5806 ลย 0032.001.2/5126 แจ่งการโอนเงิน 26 พฤศจิกายน 2561
5805 ลย 0032.001.2/5125 แจ้งการโอนเงิน 26 พฤศจิกายน 2561
5804 ลย 0032.001.2/5124 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 26 พฤศจิกายน 2561
5803 ลย 0032.001.2/5123 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 26 พฤศจิกายน 2561
5802 ลย 0032.001.2/5122 ส่งคีนหลักประกันสัญญา 26 พฤศจิกายน 2561
5801 ลย 78101/653 ขอส่งรายชื่อกลุ่มอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 26 พฤศจิกายน 2561
5800 ลย 78101/652 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 พฤศจิกายน 2561
5799 ลย 78101/651 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561
5798 ลย 76701/768 หนังสือรับรองเงินเดือน นางจริญญา วิมลอักษร 26 พฤศจิกายน 2561
5797 ลย 79102/544 รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 26 พฤศจิกายน 2561
5796 ลย 79102/543 รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 26 พฤศจิกายน 2561
5795 ลย 79102/542 รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 26 พฤศจิกายน 2561
5794 ลย52002/3260 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 26 พฤศจิกายน 2561
5793 ลย52002/3259 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 พฤศจิกายน 2561
5792 ลย 78101/650 ขอยืมตัวข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคลทั่วไป 26 พฤศจิกายน 2561
5791 ลย 78101/649 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 26 พฤศจิกายน 2561
5790 ลย 78101/648 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 26 พฤศจิกายน 2561
5789 ลย52003/3258 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 พฤศจิกายน 2561
5788 ลย52003/3255 ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไก่ 26 พฤศจิกายน 2561
5787 ลย52003/3254 ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไก่ 26 พฤศจิกายน 2561
5786 ลย77202/705 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 26 พฤศจิกายน 2561
5785 ลย 75001/420 ส่งใบสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม อุ่นไอรัก “Bike Un Ai RAk” 23 พฤศจิกายน 2561
5784 ลย 0032.001.3/5108 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 23 พฤศจิกายน 2561
5783 ลย 0032.001.3/5107 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 23 พฤศจิกายน 2561
5782 ลย 0032.001.3/5106 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 23 พฤศจิกายน 2561
5781 ลย 0032.001.3/5105 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 23 พฤศจิกายน 2561
5780 ลย52001/3253 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 23 พฤศจิกายน 2561
5779 ลย52004/3250 การก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพ ฝั่งตะวันตกช่วงที่ 3 23 พฤศจิกายน 2561
5778 ลย 76701/765 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน 2561
5777 ลย 76701/764 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน 2561
5776 ลย 76701/763 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน 2561
5775 ลย52004/3249 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบท่อเมนประปาและมิตเตอร์น้ำออกจากแนวการก่อสร้าง 23 พฤศจิกายน 2561
5774 ลย 0032.001.1/5101 ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้ วันที่ 27 พย.61 เวลา 08.30 น. 23 พฤศจิกายน 2561
5773 ลย52001/3248 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 พฤศจิกายน 2561
5772 ลย52001/3247 ขอถอนอายัดบัญชีเงินฝากประจำ 23 พฤศจิกายน 2561
5771 ลย 76702/762 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาววันจันทร์ เต็มลา 23 พฤศจิกายน 2561
5770 ลย 79102/539 แจ้งรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 23 พฤศจิกายน 2561
5769 ลย 76701/761 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 23 พฤศจิกายน 2561
5768 ลย 76702/760 หนังสือรับรองเงินเดือน นายธวัชชัย บาบุญ 23 พฤศจิกายน 2561
5767 ลย 0032.015/5099 ส่งหลักฐานประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 23 พฤศจิกายน 2561
5766 ลย77202/704 แจ้งลงนามในสัญญาใบสั่งซื้อ DLTV 23 พฤศจิกายน 2561
5765 ลย 78101/647 ส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ช่างโยธาเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคาร 23 พฤศจิกายน 2561
5764 ลย52002/3241 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 23 พฤศจิกายน 2561
5763 ลย52002/3234 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 23 พฤศจิกายน 2561
5762 ลย52002/3233 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 23 พฤศจิกายน 2561
5761 ลย 78101/646 ขอส่งข้อมูลผู้ประสมปัญหาทางสังคมประจำปี 2562 23 พฤศจิกายน 2561
5760 ลย52002/3232 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 23 พฤศจิกายน 2561
5759 ลย 0023.5/575 เบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินกัน) 23 พฤศจิกายน 2561
5758 ลย 78101/645 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 23 พฤศจิกายน 2561
5757 ลย52001/3231 ให้โอนข้าราชการ 23 พฤศจิกายน 2561
5756 ลย 0032.015/5095 ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นระดับเขต 23 พฤศจิกายน 2561
5755 ลย 0032.015/5094 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นตัวแทนคัดเลือก จนท.พผท.ดีเด่น 23 พฤศจิกายน 2561
5754 ลย 76702/759 รายงานใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 23 พฤศจิกายน 2561
5753 ลย 0032.001.3/5091 ขอสน้บสนุนจนท.ร่วมพิจารณาผลอุทธรณ์ 22 พฤศจิกายน 2561
5752 ลย52004/3227 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 22 พฤศจิกายน 2561
5751 ลย52002/3226 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 พฤศจิกายน 2561
5750 ลย 0032.001.2/5086 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5749 ลย 0032.001.2/5085 สงใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5748 ลย 0032.001.2/5084 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5747 ลย 0032.001.2/5083 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5746 ลย 0032.001.2/5082 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5745 ลย 0032.001.2/5081 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5744 ลย 0032.001.2/5080 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5743 ลย 0032.001.2/5079 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5742 ลย 0032.001.2/5078 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5741 ลย 0032.001.2/5077 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5740 ลย 0032.001.2/5076 ส่งใบเสร็จ 22 พฤศจิกายน 2561
5739 ลย 0032.001.2/5075 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 พฤศจิกายน 2561
5738 ลย 76702/757 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 22 พฤศจิกายน 2561
5737 ลย 76701/756 รายงานผลการดำเนินงานกองทุน/ธนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด พ.ศ. 2561 22 พฤศจิกายน 2561
5736 ลย52002/3222 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 22 พฤศจิกายน 2561
5735 ลย52006/3221 การจดทะเบียนพาณิชย์ 22 พฤศจิกายน 2561
5734 ลย52002/3220 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 22 พฤศจิกายน 2561
5733 ลย52002/3219 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 22 พฤศจิกายน 2561
5732 ลย52001/3217 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนครุภัณฑ์ดับเพลิงสำหรับใช้ในราชการ 22 พฤศจิกายน 2561
5731 ลย 0032.001.3/5067 ขอสน้บสนุนจนท.ร่วมพิจารณาผลอุทธรณ์ 21 พฤศจิกายน 2561
5730 ลย 0032.001.3/5066 ขอให้นำเครื่องไปสาธิต 21 พฤศจิกายน 2561
5729 ลย 0032.001.3/5065 ขอให้นำเครื่องไปสาธิต 21 พฤศจิกายน 2561
5728 ลย 0032.001.3/5064 ขอให้นำเครื่องไปสาธิต 21 พฤศจิกายน 2561
5727 ลย 0032.001.3/5063 ขอให้นำเครื่องไปสาธิต 21 พฤศจิกายน 2561
5726 ลย52003/3213 รับรองการมีสิทธิรับการรักษาพยาบาล 21 พฤศจิกายน 2561
5725 ลย52001/3210 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 พฤศจิกายน 2561
5724 ลย52001/3209 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินบัญชีสถานธนานุบาล 21 พฤศจิกายน 2561
5723 ลย52003/3207 ขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฏพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ 21 พฤศจิกายน 2561
5722 ลย52003/3206 ขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฏพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ 21 พฤศจิกายน 2561
5721 ลย52003/3205 ขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ตรวจ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฏพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ 21 พฤศจิกายน 2561
5720 ลย52003/3202 ขอความอนุเคราะห์เก็บขนกระทงและทำความสะอาด บริเวณลำน้ำกุดป่อง 21 พฤศจิกายน 2561
5719 ลย52004/3201 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตลำน้ำสาธารณะประโยชน์ 21 พฤศจิกายน 2561
5718 ลย52004/3199 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด 21 พฤศจิกายน 2561
5717 ลย52004/3197 ขอความอนุเคราะห์ย้ายตู้ควบคุมและเสาสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกถนนเลย - เชียงคาน ตัดถนนมะขามหวาน 21 พฤศจิกายน 2561
5716 ลย52004/3196 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 21 พฤศจิกายน 2561
5715 ลย52001/3195 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 21 พฤศจิกายน 2561
5714 ลย52002/3194 จัดส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 20 พฤศจิกายน 2561
5713 ลย 0032.010/5049 อนุเคราะห์บุคลากรเพื่อประเมินปริมาณงาน 20 พฤศจิกายน 2561
5712 ลย52001/3193 ขออนุญาตใช้สถานที่แสดงหมอลำในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 20 พฤศจิกายน 2561
5711 ลย 0032.003/5047 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 20 พฤศจิกายน 2561
5710 ลย 0032.003/5046 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 20 พฤศจิกายน 2561
5709 ลย 0032.003/5045 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 20 พฤศจิกายน 2561
5708 ลย 76701/754 ขอข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 018332199343 20 พฤศจิกายน 2561
5707 ลย 78101/644 หนังสือรับรองของผู้บริหาร 20 พฤศจิกายน 2561
5706 ลย 78101/643 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561
5705 ลย 78101/642 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561
5704 ลย 78101/641 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561
5703 ลย 78101/640 แจ้งการเก็บภาษีป้าย 20 พฤศจิกายน 2561
5702 ลย 78101/639 แจ้งการเก็บภาษีป้าย 20 พฤศจิกายน 2561
5701 ลย 0032.001.3/5042 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 20 พฤศจิกายน 2561
5700 ลย77901/681 ขอเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น (ซิก ซาวเออร์ รุ่น พี 320) 20 พฤศจิกายน 2561
5699 ลย 0032.003/5040 การขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 20 พฤศจิกายน 2561
5698 ลย77202/701 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบิกหักผลักส่งเงินค่าอาหารกลางวันและค่าจัดการเรียนการสอน) 20 พฤศจิกายน 2561
5697 ลย 78101/638 แจ้งการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20 พฤศจิกายน 2561
5696 ลย 78101/637 แจ้งการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20 พฤศจิกายน 2561
5695 ลย 78101/636 แจ้งการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20 พฤศจิกายน 2561
5694 ลย 76702/753 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 20 พฤศจิกายน 2561
5693 ลย 0034/757 แต่งตั้งผู้จัดการโรงเรียนวัดศรีภูเรือ 20 พฤศจิกายน 2561
5692 ลย52001/3186 ขออนุมัติถอนเงินสะสมและเงินสมทบ 19 พฤศจิกายน 2561
5691 ลย 79301/495 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระยาลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 19 พฤศจิกายน 2561
5690 ลย.72704//344 ขออนุมัติดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณและโอนงบประมาณแผนงานกองการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 19 พฤศจิกายน 2561
5689 ลย 76701/752 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 19 พฤศจิกายน 2561
5688 ลย52001/3178 ข้าราชการขอโอน 19 พฤศจิกายน 2561
5687 ลย 0034/752 ตรวจสอบข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับนิตยภัต 19 พฤศจิกายน 2561
5686 ลย52004/3177 ขอความร่วมมือตรวจสอบแนวเขตทางสาธาณประโยชน์ 19 พฤศจิกายน 2561
5685 ลย52004/3176 ขอความอนุเคราะห์วิเคราะห์คุณภาพน้ำ 19 พฤศจิกายน 2561
5684 ลย 78101/635 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำทำเนียบส่วนราชการ ประจำปี 2562 19 พฤศจิกายน 2561
5683 ลย 78101/634 รายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯข้อ6 19 พฤศจิกายน 2561
5682 ลย 78101/633 รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 19 พฤศจิกายน 2561
5681 ลย52002/3172 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2561 16 พฤศจิกายน 2561
5680 ลย52002/3171 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2561 16 พฤศจิกายน 2561
5679 ลย 76701/750 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 16 พฤศจิกายน 2561
5678 ลย52001/3170 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 16 พฤศจิกายน 2561
5677 ลย 0023.2/565 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 16 พฤศจิกายน 2561
5676 ลย52001/3169 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5675 ลย52001/3168 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5674 ลย52001/3167 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5673 ลย52001/3166 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5672 ลย52001/3165 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5671 ลย52001/3164 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5670 ลย52001/3163 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5669 ลย52002/3162 รายงานผลการจำหน่ายสูญพัสดุที่ชำรุด ประจำปี 2557 และ 2558 16 พฤศจิกายน 2561
5668 ลย 0023.3/563 จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 16 พฤศจิกายน 2561
5667 ลย 76704/749 ขอความอนุเคราะห์ยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 16 พฤศจิกายน 2561
5666 ลย 76704/748 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 พฤศจิกายน 2561
5665 ลย 76701/747 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ 16 พฤศจิกายน 2561
5664 ลย 76701/746 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 16 พฤศจิกายน 2561
5663 ลย52001/3161 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 16 พฤศจิกายน 2561
5662 ลย 78101/632 ขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบลช่วยราชการ 16 พฤศจิกายน 2561
5661 ลย 78101/631 การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 พฤศจิกายน 2561
5660 ลย52006/3149 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 พฤศจิกายน 2561
5659 ลย 79102/526 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 15 พฤศจิกายน 2561
5658 ลย 79102/525 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
5657 ลย 79102/524 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
5656 ลย 74001//412 การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนกรอบยุทธศาตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อบต.แก่งศรีภูมิ 13 พฤศจิกายน 2561
5655 ลย52005/3146 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2561 15 พฤศจิกายน 2561
5654 ลย52003/3145 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายเงิน 15 พฤศจิกายน 2561
5653 ลย 78101/630 แจ้งการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 15 พฤศจิกายน 2561
5652 ลย 78101/629 แจ้งการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 15 พฤศจิกายน 2561
5651 ลย52004/3144 ตอบข้อร้องเรียน 15 พฤศจิกายน 2561
5650 ลย 78101/628 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 15 พฤศจิกายน 2561
5649 ลย52003/3143 เร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 15 พฤศจิกายน 2561
5648 ลย 0032.007/5010 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคLeptospirosis 15 พฤศจิกายน 2561
5647 ลย 0032.007/5009 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 15 พฤศจิกายน 2561
5646 ลย 78101/627 โอน ย้าย และส่งตัวพนักงานส่วนตำบล 15 พฤศจิกายน 2561
5645 ลย52003/3142 แจ้งเหตุรำคาญ 15 พฤศจิกายน 2561
5644 ลย52003/3141 นายต่อพงษ์ เพ็ชรศรีกุล 15 พฤศจิกายน 2561
5643 ลย52003/3140 ได้รับความเดือดร้อนจากแมวจรจัด 15 พฤศจิกายน 2561
5642 ลย52003/3139 น.ส.ปวันรัตน์ วงศ์ปาณะวัฒน์ 15 พฤศจิกายน 2561
5641 ลย 78101/626 หนังสือรับรองบุคคล 15 พฤศจิกายน 2561
5640 ลย 78101/625 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย 15 พฤศจิกายน 2561
5639 ลย52004/3138 รถบรรทุกมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลักลอบเททิ้งมูลฝอยนอกพื้นที่กำจัดมูลฝอย 15 พฤศจิกายน 2561
5638 ลย 0032.001.3/5008 ขอความเห็นชอบจำหน่ายพัสดุชำรุด 15 พฤศจิกายน 2561
5637 ลย 0032.007/5007 ขอส่งรายชื่อผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ 14 พฤศจิกายน 2561
5636 ลย52003/3137 การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ 14 พฤศจิกายน 2561
5635 ลย52001/3136 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินบัญชีสถานธนานุบาล 14 พฤศจิกายน 2561
5634 ลย52006/3135 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 14 พฤศจิกายน 2561
5633 ลย52001/3134 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินบัญชีสถานธนานุบาล 14 พฤศจิกายน 2561
5632 ลย52006/3133 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 14 พฤศจิกายน 2561
5631 ลย52006/3132 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 14 พฤศจิกายน 2561
5630 ลย 0032.007/4998 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 14 พฤศจิกายน 2561
5629 ลย52001/3130 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 พฤศจิกายน 2561
5628 ลย 0032.001.3/4992 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านด็อกเตอร์อาร์ต) 14 พฤศจิกายน 2561
5627 ลย52002/3129 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 14 พฤศจิกายน 2561
5626 ลย 79102/522 ขอสั่งชื้อแบบพิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2561
5625 ลย 78101/624 ขอส่งข้อมูลผู้ประสมปัญหาทางสังคมที่ต้องการรับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 14 พฤศจิกายน 2561
5624 ลย 78101/623 ขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ 14 พฤศจิกายน 2561
5623 ลย 78101/622 ข้อมูลเงินเดือน/รายได้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย 14 พฤศจิกายน 2561
5622 ลย 78101/621 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 14 พฤศจิกายน 2561
5621 ลย 0032.001.3/4989 รายงานผลสอบหาข้อเท็จจริง 14 พฤศจิกายน 2561
5620 ลย 79102/521 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1เดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 14 พฤศจิกายน 2561
5619 ลย52002/3125 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 14 พฤศจิกายน 2561
5618 ลย 0032.001.1/4986 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(15พ.ย.61) 14 พฤศจิกายน 2561
5617 ลย52002/3124 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 14 พฤศจิกายน 2561
5616 ลย52002/3123 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 14 พฤศจิกายน 2561
5615 ลย52002/3122 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 14 พฤศจิกายน 2561
5614 ลย 0032.003/4982 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 14 พฤศจิกายน 2561
5613 ลย52002/3118 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 14 พฤศจิกายน 2561
5612 ลย 0032.001.3/4981 ปิดประกาศสัญญาซื้อขาย 13 พฤศจิกายน 2561
5611 ลย 0032.001.3/4980 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 13 พฤศจิกายน 2561
5610 ลย 0032.001.3/4977 การตรวจรับพัสดุ 13 พฤศจิกายน 2561
5609 ลย 76703/741 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนวเขตที่ดินห้วยรังไข่ หมู่ที่ 1 13 พฤศจิกายน 2561
5608 ลย 0032.001.3/4976 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 13 พฤศจิกายน 2561
5607 ลย 76701/740 การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ของ อปท. 13 พฤศจิกายน 2561
5606 ลย52004/3114 เชิญคณะกรรมการตรวจรับงานการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย 13 พฤศจิกายน 2561
5605 ลย 0032.001.3/4975 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 พฤศจิกายน 2561
5604 ลย 78101/620 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 13 พฤศจิกายน 2561
5603 ลย 78101/619 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) เพิ่มเติมฉบับที่2 13 พฤศจิกายน 2561
5602 ลย52001/3113 การรับโอนพนักงานเทศบาล 13 พฤศจิกายน 2561
5601 ลย52001/3112 พนักงานเทศบาลขอโอน 13 พฤศจิกายน 2561
5600 ลย 78101/618 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมเครือข่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 13 พฤศจิกายน 2561
5599 ลย52004/3111 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุโครงการปรับปรุงถนนร่วมใจ ซ.8 13 พฤศจิกายน 2561
5598 ลย52006/3110 ขอทราบผลของคดี 13 พฤศจิกายน 2561
5597 ลย77901/666 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 12 พฤศจิกายน 2561
5596 ลย52003/3109 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 12 พฤศจิกายน 2561
5595 ลย 78101/617 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12 พฤศจิกายน 2561
5594 ลย 78101/616 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 12 พฤศจิกายน 2561
5593 ลย52001/3106 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 12 พฤศจิกายน 2561
5592 ลย52001/3105 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 12 พฤศจิกายน 2561
5591 ลย52001/3104 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน 12 พฤศจิกายน 2561
5590 ลย 0032.001.3/4968 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงฯ 12 พฤศจิกายน 2561
5589 ลย 0008/286 ส่งสรุปบัญชีแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัดเลย 12 พฤศจิกายน 2561
5588 ลย77901/637 ขอส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกัน 12 พฤศจิกายน 2561
5587 ลย77901/636 การส่งคืนต้นฉบับหนังสือค้ำประกัน 12 พฤศจิกายน 2561
5586 ลย 78101/615 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 พฤศจิกายน 2561
5585 ลย 78101/614 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 พฤศจิกายน 2561
5584 ลย 78101/613 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 พฤศจิกายน 2561
5583 ลย 78101/612 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 พฤศจิกายน 2561
5582 ลย 78101/611 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 12 พฤศจิกายน 2561
5581 ลย 78101/610 การสำรวจข้อมูลพนักงานจ้างเหมาบริการและลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมีพื้นที่อยู่ในจังหวัด 12 พฤศจิกายน 2561
5580 ลย77901/635 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 12 พฤศจิกายน 2561
5579 ลย52006/3103 รายงานการดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน 12 พฤศจิกายน 2561
5578 ลย 0032.001.3/4956 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 พฤศจิกายน 2561
5577 ลย 0032.001.3/4955 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 9 พฤศจิกายน 2561
5576 ลย 0032.001.1/4952 แนวทางการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานสงเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมฯ 9 พฤศจิกายน 2561
5575 ลย 0032.001.3/4951 ขอให้ลงนามในสัญญา 9 พฤศจิกายน 2561
5574 ลย52001/3100 เปิดบัญชีเงินฝากและรับเครื่องหมาย QR-CODE 9 พฤศจิกายน 2561
5573 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4950 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 9 พฤศจิกายน 2561
5572 ลย 0032.001.3/4948 การตรวจรับพัสดุ 9 พฤศจิกายน 2561
5571 52001.8/3099 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 พฤศจิกายน 2561
5570 ลย 0023.3/556 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) 9 พฤศจิกายน 2561
5569 ลย52005/3097 ขออนุญาตจุดพลุในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 9 พฤศจิกายน 2561
5568 ลย 0023.2/555 สำรวจข้อมูลงบประมาณในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 9 พฤศจิกายน 2561
5567 ลย52005/3096 ขออนุญาตจุดพลุในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 9 พฤศจิกายน 2561
5566 ลย 76703/735 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 พฤศจิกายน 2561
5565 ลย 76703/734 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 9 พฤศจิกายน 2561
5564 ลย 75001/411 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 พฤศจิกายน 2561
5563 ลย77202/692 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 8 9 พฤศจิกายน 2561
5562 ลย77202/691 ส่งรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 9 พฤศจิกายน 2561
5561 ลย 78101/609 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 9 พฤศจิกายน 2561
5560 ลย 78101/608 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 9 พฤศจิกายน 2561
5559 ลย 78101/607 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 9 พฤศจิกายน 2561
5558 ลย 78101/606 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 9 พฤศจิกายน 2561
5557 ลย 78101/605 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 9 พฤศจิกายน 2561
5556 ลย 0032.001.3/4933 ปิดประกาศสัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
5555 ลย 0032.001.3/4932 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
5554 ลย 0032.001.3/4931 ปิดประกาศสัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
5553 ลย 0032.001.3/4930 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
5552 ลย71202/641 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 9 พฤศจิกายน 2561
5551 ลย71202/640 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 9 พฤศจิกายน 2561
5550 ลย52001/3094 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 9 พฤศจิกายน 2561
5549 ลย52001/3093 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 9 พฤศจิกายน 2561
5548 ลย52005/3092 การขอโอนข้าราชการครู 9 พฤศจิกายน 2561
5547 ลย52005/3091 ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้นำทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2561 8 พฤศจิกายน 2561
5546 ลย52005/3090 ขอเรียนเชิญเป็นผู้นำกล่าวคำถวายกระทง 8 พฤศจิกายน 2561
5545 ลย 0032.001.2/4916 ส่งใบเสร็จ 8 พฤศจิกายน 2561
5544 ลย 0032.001.2/4914 ส่งใบเสร็จ 8 พฤศจิกายน 2561
5543 ลย 0032.001.2/4913 ส่งใบเสร็จ 8 พฤศจิกายน 2561
5542 ลย 0032.001.2/4912 ส่งใบเสร็จ 8 พฤศจิกายน 2561
5541 ลย 0032.001.2/4911 ส่งใบเสร็จ 8 พฤศจิกายน 2561
5540 ลย 0032.001.2/4910 ส่งใบเสร็จ 8 พฤศจิกายน 2561
5539 ลย52002/3089 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 8 พฤศจิกายน 2561
5538 ลย52004/3088 การตรวจสอบเขตควบคุมการก่อสร้าง เขต 2 8 พฤศจิกายน 2561
5537 ลย52003/3087 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 8 พฤศจิกายน 2561
5536 ลย 0023.2/548 แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 8 พฤศจิกายน 2561
5535 ลย 76702/732 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 8 พฤศจิกายน 2561
5534 ลย 76702/731 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 8 พฤศจิกายน 2561
5533 ลย 76702/730 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 8 พฤศจิกายน 2561
5532 ลย 76702/729 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 8 พฤศจิกายน 2561
5531 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4904 รายงานการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข 8 พฤศจิกายน 2561
5530 ลย52002/3086 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 8 พฤศจิกายน 2561
5529 ลย 78101/604 เข้าร่วมสังเกตการและแลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการฝึกซ้อมกู้ภัยทางน้ำ 8 พฤศจิกายน 2561
5528 ลย 76701/728 ส่งรายชื่อผู้มีความต้องการเครื่องกันหนาว ประจำปีงบประมาณ 2562 8 พฤศจิกายน 2561
5527 ลย 0023.2/545 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 8 พฤศจิกายน 2561
5526 ลย 78101/603 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนา 8 พฤศจิกายน 2561
5525 ลย52001/3084 ขอความเห็นชอบการต่อสํญญาจ้างพนักงานจ้าง 8 พฤศจิกายน 2561
5524 ลย 78101/602 หนังสือรับรองเงินเดือน 8 พฤศจิกายน 2561
5523 ลย 78101/601 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 8 พฤศจิกายน 2561
5522 ลย 78101/600 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 8 พฤศจิกายน 2561
5521 ลย 78101/599 ขอหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝาก 8 พฤศจิกายน 2561
5520 ลย 0032.001.3/4899 ขอส่งหลักประกันสัญญา 7 พฤศจิกายน 2561
5519 ลย 0032.001.3/4898 ขอให้ลงนามในสัญญา 7 พฤศจิกายน 2561
5518 ลย 0032.001.3/4893 ขอส่งหลักประกันสัญญา 7 พฤศจิกายน 2561
5517 ลย 0032.001.3/4892 ขอให้ลงนามในสัญญา 7 พฤศจิกายน 2561
5516 ลย 0032.001.3/4890 ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม 7 พฤศจิกายน 2561
5515 ลย 75001/405 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 7 พฤศจิกายน 2561
5514 ลย52004/3082 ขอรับต้นกล้าพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปลูกเพื่อปรับภูมิทัศน์บ่อขยะโคกช้างไห้ 7 พฤศจิกายน 2561
5513 ลย52001/3076 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 7 พฤศจิกายน 2561
5512 ลย 78101/598 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 7 พฤศจิกายน 2561
5511 ลย 79102/514 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 7 พฤศจิกายน 2561
5510 ลย 79102/513 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 7 พฤศจิกายน 2561
5509 ลย52005/3075 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 6 พฤศจิกายน 2561
5508 ลย52005/3074 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 6 พฤศจิกายน 2561
5507 ลย52005/3073 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 6 พฤศจิกายน 2561
5506 ลย52005/3072 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 6 พฤศจิกายน 2561
5505 ลย52005/3071 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 6 พฤศจิกายน 2561
5504 ลย52001/3070 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 6 พฤศจิกายน 2561
5503 ลย52001/3069 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 6 พฤศจิกายน 2561
5502 ลย52005/3068 ส่งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 ในการแข่งขันมหกรรมมทางศิลปกหัตถกรรมวิชาการฯ 6 พฤศจิกายน 2561
5501 ลย52001/3067 การรับโอนข้าราชการ 6 พฤศจิกายน 2561
5500 ลย52001/3065 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ 6 พฤศจิกายน 2561
5499 ลย77201/685 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่สาธารณะ ( ลำรางสาธารณประโยชน์ ) 6 พฤศจิกายน 2561
5498 ลย52001/3063 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 พฤศจิกายน 2561
5497 ลย 75001/404 สำรวจรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 6 พฤศจิกายน 2561
5496 ลย 75001/403 สำรวจรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 6 พฤศจิกายน 2561
5495 ลย 79102/504 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 6 พฤศจิกายน 2561
5494 ลย74702/458 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 6 พฤศจิกายน 2561
5493 ลย71202/628 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 6 พฤศจิกายน 2561
5492 ลย71202/627 แจ้งให้ไปรับหลักประกันสัญญา 6 พฤศจิกายน 2561
5491 ลย 0032.001.3/4866 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤศจิกายน 2561
5490 ลย 0032.001.3/4865 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤศจิกายน 2561
5489 ลย 0032.001.3/4864 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤศจิกายน 2561
5488 ลย 0032.001.3/4863 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤศจิกายน 2561
5487 ลย 0032.001.3/4862 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤศจิกายน 2561
5486 ลย 0032.001.3/4861 ปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 พฤศจิกายน 2561
5485 ลย72501.3/634 ขอส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบ 6 พฤศจิกายน 2561
5484 ลย77202/682 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) 6 พฤศจิกายน 2561
5483 ลย72501.3/633 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 6 พฤศจิกายน 2561
5482 ลย 0032.003/4856 การขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 6 พฤศจิกายน 2561
5481 ลย 79102/497 ส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6 พฤศจิกายน 2561
5480 ลย 0032.010/4855 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5 พฤศจิกายน 2561
5479 ลย 78101/597 การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2560 5 พฤศจิกายน 2561
5478 ลย 78101/596 การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2560 5 พฤศจิกายน 2561
5477 ลย 75001/402 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดเลย 5 พฤศจิกายน 2561
5476 ลย52006/3062 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 5 พฤศจิกายน 2561
5475 ลย52006/3061 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 5 พฤศจิกายน 2561
5474 ลย52006/3060 การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) 5 พฤศจิกายน 2561
5473 ลย52004/3059 ขอข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 5 พฤศจิกายน 2561
5472 ลย 0032.001.3/4837 ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 5 พฤศจิกายน 2561
5471 ลย72501.3/632 ขอให้ทำการทดสอบวัสดุ 5 พฤศจิกายน 2561
5470 ลย 79301/475 รายงานผลการปฎิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 561 5 พฤศจิกายน 2561
5469 ลย71202/624 แจ้งลงนามในสัญญา 5 พฤศจิกายน 2561
5468 ลย71201/623 แจ้งลงนามในสัญญา 5 พฤศจิกายน 2561
5467 ลย52005/3055 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า(GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฯ 5 พฤศจิกายน 2561
5466 ลย 78101/595 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ฝายน้ำล้นห้วยขยาม 5 พฤศจิกายน 2561
5465 ลย 78101/594 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 5 พฤศจิกายน 2561
5464 ลย 78101/593 ขอส่งตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีต ฝากน้ำล้นห้วยขยาม 5 พฤศจิกายน 2561
5463 ลย 78101/592 ส่งงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5 พฤศจิกายน 2561
5462 ลย 78101/591 หนังสือรับรองเงินเดือน นางมลิวัลย์ มาตย์คำ 5 พฤศจิกายน 2561
5461 ลย 0032.001.3/4830 ปิดประกาศสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
5460 ลย 0032.001.3/4829 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
5459 ลย 0032.007/4828 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 5 พฤศจิกายน 2561
5458 ลย52001/3054 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 5 พฤศจิกายน 2561
5457 ลย52001/3053 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 5 พฤศจิกายน 2561
5456 ลย52001/3052 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 5 พฤศจิกายน 2561
5455 ลย52004/3047 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ คสล.ซอยศรีจันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561
5454 ลย52001/3046 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 พฤศจิกายน 2561
5453 ลย52002/3045 ส่งสำเนาหนังสือรับรองยอดเงินฝาก กสท.และเงินกู้ กสท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 2 พฤศจิกายน 2561
5452 ลย 79301/472 ยกเลิกประกาศประกวดราคาาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 พฤศจิกายน 2561
5451 ลย 79301/471 ยกเลิกประกาศประกวดราคาาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 พฤศจิกายน 2561
5450 ลย 79102/494 ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงานกลับสถานศึกษา 2 พฤศจิกายน 2561
5449 ลย 76701/726 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 2 พฤศจิกายน 2561
5448 ลย 78101/589 ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 พฤศจิกายน 2561
5447 ลย 78101/588 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 พฤศจิกายน 2561
5446 ลย52004/3040 ขอทดสอบวัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำสร้างหลวง 2 พฤศจิกายน 2561
5445 ลย52005/3039 รับโอนช้าราชการครู 2 พฤศจิกายน 2561
5444 ลย 0032.001.3/4799 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5443 ลย 0032.001.3/4798 ปิดประกาศสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5442 ลย 0032.001.3/4797 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5441 ลย 0032.001.3/4796 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5440 ลย 76702/723 โอนเงินเข้าบัญชี อบต.ศรีฐาน 1 พฤศจิกายน 2561
5439 ลย52001/3033 ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2561
5438 ลย52001/3032 ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2561
5437 ลย52001/3031 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 พฤศจิกายน 2561
5436 ลย52001/3030 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 พฤศจิกายน 2561
5435 ลย 76702/722 ขอส่งงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 พฤศจิกายน 2561
5434 ลย 76702/721 ขอส่งงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 พฤศจิกายน 2561
5433 ลย 76702/720 ขอส่งงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 พฤศจิกายน 2561
5432 ลย 76702/719 ขอส่งงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 พฤศจิกายน 2561
5431 ลย 0032.001.3/4788 แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5430 ลย 76702/718 ขอส่งงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 พฤศจิกายน 2561
5429 ลย 0032.001.3/4787 แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5428 ลย 0032.001.3/4786 แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
5427 ลย52001/3029 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 1 พฤศจิกายน 2561
5426 ลย 78101/587 การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 2560 1 พฤศจิกายน 2561
5425 ลย 78101/586 รายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. 1 พฤศจิกายน 2561
5424 ลย 78101/585 หนังสือรับรองเงินเดือน 1 พฤศจิกายน 2561
5423 ลย 78101/584 หนังสือรับรองเงินเดือน 1 พฤศจิกายน 2561
5422 ลย 78101/583 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคุณสมบัตืและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ 1 พฤศจิกายน 2561
5421 ลย 76702/717 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาววันจันทร์ เต็มลา 1 พฤศจิกายน 2561
5420 ลย 79301/462 ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ 1 พฤศจิกายน 2561
5419 ลย 79301/461 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 พฤศจิกายน 2561
5418 ลย 78101/582 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 1 พฤศจิกายน 2561
5417 ลย 76701/716 ขอความเห็นชอบโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 1 พฤศจิกายน 2561
5416 ลย52005/3027 การรับโอนข้าราชการครู 1 พฤศจิกายน 2561
5415 ลย52005/3026 การรับโอนพนักงานครูเทศบาล 1 พฤศจิกายน 2561
5414 ลย52005/3025 การรับโอนพนักงานครูเทศบาล 1 พฤศจิกายน 2561
5413 ลย52005/3024 การรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล 1 พฤศจิกายน 2561
5412 ลย52003/3023 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อมิเตอร์ไฟฟ้าตลาดชุมชนย่อยบ้านหนองผักก้าม 1 พฤศจิกายน 2561
5411 ลย52003/3022 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อมิเตอร์ไฟฟ้าตลาดชุมชนย่อยบ้านหนองผักก้าม 1 พฤศจิกายน 2561
5410 ลย 0032.001.1/4775 ขออนุมัติไปราชกา (นพ.ปรีดา วรหาร)7 พ.ย.61 1 พฤศจิกายน 2561
5409 ลย52004/3021 แบบ ค.7 1 พฤศจิกายน 2561
5408 ลย52004/3020 แบบ ค.15 1 พฤศจิกายน 2561
5407 ลย52001/3019 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 31 ตุลาคม 2561
5406 ลย 78101/581 คำขอกู้เงิน อบจ.เลย 31 ตุลาคม 2561
5405 ลย 78101/580 แผนการดำเนินงาน อบต.โคกใหญ่ ปี 2562 31 ตุลาคม 2561
5404 ลย 78101/579 ขอนำรถพยาบาลฉุกเฉิน ของ อบต.โคกใหญ่ เข้าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 31 ตุลาคม 2561
5403 ลย52001/3016 การโอนพนักงานเทศบาล 31 ตุลาคม 2561
5402 ลย52001/3015 การโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสานงานผู้บริหาร 31 ตุลาคม 2561
5401 ลย52002/3014 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 31 ตุลาคม 2561
5400 ลย 76702/715 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 ตุลาคม 2561
5399 ลย 76702/714 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 ตุลาคม 2561
5398 ลย 0032/4761 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการปี61 (สสอ.หนองหหิน)1กง4573เลย,กษม177เลย,กวว801เลย 31 ตุลาคม 2561
5397 ลย52001/3010 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว 31 ตุลาคม 2561
5396 ลย72501.3/619 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบความแน่นของชั้นทาง 31 ตุลาคม 2561
5395 ลย77202/672 นำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 31 ตุลาคม 2561
5394 ลย77202/671 นำฝากธนาคารออมสิน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 31 ตุลาคม 2561
5393 ลย 0618/2212 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 31 ตุลาคม 2561
5392 ลย52005/3009 ขอให้มารายงานตัวเพื่อรับโอนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 31 ตุลาคม 2561
5391 ลย52005/2999 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนักงานกองการศึกษา) 31 ตุลาคม 2561
5390 ลย52005/2998 นำเงินเดือนเข้าบัญชี (พนักงานครูเทศบาล) 31 ตุลาคม 2561
5389 ลย 0032.003/4744 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 31 ตุลาคม 2561
5388 ลย71202/604 ขอส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่1/2562 30 ตุลาคม 2561
5387 ลย77202/666 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ เลขทะเบียน กธข 273 เลย 30 ตุลาคม 2561
5386 ลย77202/665 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ เลขทะเบียน กข 3491 เลย 30 ตุลาคม 2561
5385 ลย52005/2997 การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (SIS) 30 ตุลาคม 2561
5384 ลย52005/2996 การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (SIS) 30 ตุลาคม 2561
5383 ลย52001/2995 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 30 ตุลาคม 2561
5382 ลย52003/2989 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 2562 30 ตุลาคม 2561
5381 ลย52001/2988 รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักาาพยาบาล 30 ตุลาคม 2561
5380 ลย52001/2987 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 30 ตุลาคม 2561
5379 ลย52001/2986 ให้พนักงานจ้างออกจากราชการ 30 ตุลาคม 2561
5378 ลย52001/2985 พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 30 ตุลาคม 2561
5377 ลย 75001/386 การสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ตุลาคม 2561
5376 ลย 0032.003/4732 ส่งข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จังหวัดเลย 30 ตุลาคม 2561
5375 ลย 0032.003/4730 ส่งข้อมูลความต้องการผลิตผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุจังหวัดเลย 30 ตุลาคม 2561
5374 ลย 0032.007/4728 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 30 ตุลาคม 2561
5373 ลย 0032.007/4727 ขอแจ้งยืนยันรายชื่อผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนที่ได้รับเงินสงเคราะห์ 30 ตุลาคม 2561
5372 ลย 78101/577 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการรับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ตุลาคม 2561
5371 ลย 78101/576 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 30 ตุลาคม 2561
5370 ลย 78101/575 ขอให้พิจารณาอุทรณ์การประกวดราคาชื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 30 ตุลาคม 2561
5369 ลย52005/2980 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่ผู้มีอำนาจเบิก-ถอนเงิน "เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล" 30 ตุลาคม 2561
5368 ลย 78101/574 ชี้แจงการดำเนินการข้ออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ตุลาคม 2561
5367 ลย 0032.006/4722 แจ้งการลาออกจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 30 ตุลาคม 2561
5366 ลย 0032.006/4721 ส่งแบบประเมินแพทย์ฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะปี2561 30 ตุลาคม 2561
5365 ลย52002/2979 โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 30 ตุลาคม 2561
5364 ลย52002/2973 โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 30 ตุลาคม 2561
5363 ลย52002/2972 โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 30 ตุลาคม 2561
5362 ลย52002/2971 โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 30 ตุลาคม 2561
5361 ลย52002/2970 โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 30 ตุลาคม 2561
5360 ลย 78101/573 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 30 ตุลาคม 2561
5359 ลย 78101/572 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 30 ตุลาคม 2561
5358 ลย 78101/571 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 30 ตุลาคม 2561
5357 ลย72501.3/616 ขอรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ 30 ตุลาคม 2561
5356 ลย52001/2958 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 30 ตุลาคม 2561
5355 ลย 0034/710 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 29 ตุลาคม 2561
5354 ลย 0618/2206 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินเเบ่งรัฐบาล 29 ตุลาคม 2561
5353 ลย52004/2956 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการ 29 ตุลาคม 2561
5352 ลย52001/2955 ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 29 ตุลาคม 2561
5351 ลย52001/2954 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปา 29 ตุลาคม 2561
5350 ลย 75001/385 สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ปี2562 29 ตุลาคม 2561
5349 ลย52001/2953 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 29 ตุลาคม 2561
5348 ลย52003/2952 ขอบคุณ 29 ตุลาคม 2561
5347 ลย 0032.001.2/4705 ขอโอนเปลี่ยนปแปลงเจ้าของ 29 ตุลาคม 2561
5346 ลย 0032.001.2/4704 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ให้บริการ 29 ตุลาคม 2561
5345 ลย 78101/570 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561
5344 ลย 78101/569 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 29 ตุลาคม 2561
5343 ลย52004/2947 ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง 29 ตุลาคม 2561
5342 ลย 0032.001.3/4695 แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย 26 ตุลาคม 2561
5341 ลย 0032.001.3/4694 แจ้งให้มาทำสัญญาซื้อขาย 26 ตุลาคม 2561
5340 ลย52001/2946 หนังสือรับรอง 26 ตุลาคม 2561
5339 ลย52001/2945 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 26 ตุลาคม 2561
5338 ลย52005/2944 การขอโอนพนักงานครูเทศบาล 26 ตุลาคม 2561
5337 ลย52005/2943 การขอโอนพนักงานครูเทศบาล 26 ตุลาคม 2561
5336 ลย52005/2942 การขอโอนพนักงานครูเทศบาล 26 ตุลาคม 2561
5335 ลย52005/2941 การขอโอนพนักงานครู 26 ตุลาคม 2561
5334 ลย52005/2940 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอด 26 ตุลาคม 2561
5333 ลย52005/2939 ขอให้มารายงานตัวเพื่อรับโอนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 26 ตุลาคม 2561
5332 ลย52001/2938 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 ตุลาคม 2561
5331 ลย 0034/703 การสำรวจข้อมูลพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัตินิเทศก์ 26 ตุลาคม 2561
5330 ลย52002/2937 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ตุลาคม 2561
5329 ลย52004/2936 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 26 ตุลาคม 2561
5328 ลย 0032.007/4689 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 26 ตุลาคม 2561
5327 ลย52001/2935 การโอนพนักงานเทศบาล 26 ตุลาคม 2561
5326 ลย52001/2934 การโอนพนักงานเทศบาล 26 ตุลาคม 2561
5325 ลย52001/2933 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 26 ตุลาคม 2561
5324 ลย52001/2932 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 26 ตุลาคม 2561
5323 ลย 0032.007/4688 สนับสนุนยารักษาโรคไข้มาลาเรีย 26 ตุลาคม 2561
5322 ลย 76702/699 หนังสือรับรองเงินเดือน นางนลิน พลเยี่ยม 26 ตุลาคม 2561
5321 ลย 76702/698 หนังสือรับรองเงินเดือน นางกัณหา แสนตา 26 ตุลาคม 2561
5320 ลย 79102/473 ขอรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 26 ตุลาคม 2561
5319 ลย77901.04/595 ขอนำส่งใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 26 ตุลาคม 2561
5318 ลย52005/2925 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 26 ตุลาคม 2561
5317 ลย52001/2924 ตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ 26 ตุลาคม 2561
5316 ลย52001/2923 การต่ออายุใบอนุณาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี ๒๕๖๒ 26 ตุลาคม 2561
5315 ลย 0023.6/4139 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 ตุลาคม 2561
5314 ลย 79301/450 รายงานผลข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างตั้งแต่ห้าล้านขึ้นไป 26 ตุลาคม 2561
5313 ลย52004/2919 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและบำรุงรักษา 25 ตุลาคม 2561
5312 ลย52006/2913 ขอความอนุเคราะห์ย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า 25 ตุลาคม 2561
5311 ลย 0023.3/520 ขอสอบถามความคืบหน้าการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองหิน 25 ตุลาคม 2561
5310 ลย52002/2912 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5309 ลย52002/2906 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5308 ลย52002/2905 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5307 ลย52002/2904 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5306 ลย52002/2903 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญรัฐ ซอย 1 ริมแม่น้ำเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5305 ลย 78101/567 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 2562 25 ตุลาคม 2561
5304 ลย 78101/566 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 2562 25 ตุลาคม 2561
5303 ลย 78101/565 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 2562 25 ตุลาคม 2561
5302 ลย 78101/564 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 2562 25 ตุลาคม 2561
5301 ลย 78101/563 ขอรับเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 2562 25 ตุลาคม 2561
5300 ลย52002/2902 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5299 ลย52002/2896 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5298 ลย52002/2895 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5297 ลย52002/2894 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5296 ลย 78101/562 แจ้งค่าปรับ 25 ตุลาคม 2561
5295 ลย52002/2893 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ตุลาคม 2561
5294 ลย 76702/694 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีฐาน 25 ตุลาคม 2561
5293 ลย 76702/693 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 ตุลาคม 2561
5292 ลย 76702/692 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 ตุลาคม 2561
5291 ลย 78101/561 การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลเดช 25 ตุลาคม 2561
5290 ลย77202/653 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 25 ตุลาคม 2561
5289 ลย 78101/560 รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช 25 ตุลาคม 2561
5288 ลย77202/652 ส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำปี 2561 กรณีได้รับจัดสรรเกินจากเป้าหมาย 25 ตุลาคม 2561
5287 ลย77202/651 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 ตุลาคม 2561
5286 ลย 78101/559 ส่งแบบขอรับเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกใหญ่ 25 ตุลาคม 2561
5285 ลย 78101/558 ส่งทำเนียบศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกใหญ่ 25 ตุลาคม 2561
5284 ลย52002/2892 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 25 ตุลาคม 2561
5283 ลย 78101/557 หนังสือมอบอำนาจ โอนกรรมสิทธิ์รถพยาบาลฉุกเฉิน 25 ตุลาคม 2561
5282 ลย 78101/556 ขอจดทะเบียนรถยนต์โดยขอยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม 25 ตุลาคม 2561
5281 ลย 79102/470 ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จนำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ 2562 25 ตุลาคม 2561
5280 ลย52004/2890 ขออนุญาตทำความสะอาดกจัดวัชพืชและปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำเลย 25 ตุลาคม 2561
5279 ลย 75001/384 ขอส่งเอกสารรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 24 ตุลาคม 2561
5278 ลย 79301/444 หนังสือรับรองที่ดินทำกินส่วนบุคคล 24 ตุลาคม 2561
5277 ลย52001/2886 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน 24 ตุลาคม 2561
5276 ลย52005/2883 ขอรับเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพของพนักงานครูเทศบาล 24 ตุลาคม 2561
5275 ลย 0023.3/519 แจ้งตรวจสอบและรวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวฝาย-ซำใหญ่ หมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 7 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว 24 ตุลาคม 2561
5274 ลย52005/2880 แจ้งให้รายงานเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ 24 ตุลาคม 2561
5273 ลย 0032.007/4661 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)กรณีโรคไข้เลือดออก 24 ตุลาคม 2561
5272 ลย 0032.003/4635 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 24 ตุลาคม 2561
5271 ลย 0032.003/4634 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 24 ตุลาคม 2561
5270 ลย52001/2878 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 ตุลาคม 2561
5269 ลย52003/2877 จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 22 ตุลาคม 2561
5268 ลย52003/2876 จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 22 ตุลาคม 2561
5267 ลย52003/2875 จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 22 ตุลาคม 2561
5266 ลย52003/2874 จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 22 ตุลาคม 2561
5265 ลย52003/2873 จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 22 ตุลาคม 2561
5264 ลย 0032.001.3/4630 ปลดประกาศประกวดราคา 22 ตุลาคม 2561
5263 ลย52003/2871 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 2562 22 ตุลาคม 2561
5262 ลย 79102/469 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 22 ตุลาคม 2561
5261 ลย 79102/468 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
5260 ลย52003/2870 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 22 ตุลาคม 2561
5259 ลย 79102/467 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
5258 ลย52001/2867 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 22 ตุลาคม 2561
5257 ลย52001/2866 ให้โอน (ย้าย) พนักงานเทสบาล 22 ตุลาคม 2561
5256 ลย 0032.006/4627 แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ 19 ตุลาคม 2561
5255 ลย 0023.2/513 แจ้งผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 19 ตุลาคม 2561
5254 ลย 78101/555 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ กรณีมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน 19 ตุลาคม 2561
5253 ลย 78101/554 การขอรับโอนรถกู้ภัย และรถปั่นไฟฟ้าส่องสว่าง 19 ตุลาคม 2561
5252 ลย 78101/553 ขอรับโอนชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ชุดดับเพลิง) 19 ตุลาคม 2561
5251 ลย 78101/552 เปิดบัญชี อปพร 19 ตุลาคม 2561
5250 ลย52001/2865 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 ตุลาคม 2561
5249 ลย 78101/551 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 19 ตุลาคม 2561
5248 ลย 78101/550 ขออนุมัติจดโดเมนเนม และจำทำเว็บไซต์ 19 ตุลาคม 2561
5247 ลย 78101/549 ขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม 19 ตุลาคม 2561
5246 ลย 0032.001.1/4622 แจ้งบรรจุวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด 19 ตุลาคม 2561
5245 ลย 78101/548 การดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการของ อปท. 19 ตุลาคม 2561
5244 ลย71202/578 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลการจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 19 ตุลาคม 2561
5243 ลย 76701/687 ขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 19 ตุลาคม 2561
5242 ลย 76701/686 ขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 19 ตุลาคม 2561
5241 ลย 76701/685 ขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 19 ตุลาคม 2561
5240 ลย52002/2864 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลการจ้างเหมาบริการ 19 ตุลาคม 2561
5239 ลย52001/2862 ข้าราชการขอโอน 19 ตุลาคม 2561
5238 ลย52001/2861 ขอความอนุเคราะห์รับโอน (ย้าย) 19 ตุลาคม 2561
5237 ลย52004/2860 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 19 ตุลาคม 2561
5236 ลย 0618/2140 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 19 ตุลาคม 2561
5235 ลย 0618/2139 การดำเนินการตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 19 ตุลาคม 2561
5234 ลย 0026/7 ข้าราชการรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 19 ตุลาคม 2561
5233 ลย52003/2859 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจเบิก-จ่าย 19 ตุลาคม 2561
5232 ลย52004/2858 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 19 ตุลาคม 2561
5231 ลย52004/2857 ขอความอนุเคราะห์ขนายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 19 ตุลาคม 2561
5230 ลย52004/2856 ขอความอนุเคราะห์สำรวจและออกแบบ 19 ตุลาคม 2561
5229 ลย52001/2853 ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/2561 19 ตุลาคม 2561
5228 ลย52001/2852 ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/2561 19 ตุลาคม 2561
5227 ลย52001/2851 ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/2561 19 ตุลาคม 2561
5226 ลย52001/2850 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาการท่องเที่ยวฯ 19 ตุลาคม 2561
5225 ลย52001/2849 ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง 19 ตุลาคม 2561
5224 ลย 0032.010/4614 รายงานข้อเท็จจริงกรณีรถตู้พยาบาลเกิดอุบัติเหตุระหว่างนำส่งผู้ป่วย 18 ตุลาคม 2561
5223 ลย77202/642 การดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 ตุลาคม 2561
5222 ลย 78101/546 ซ่อมแซมพื้นที่บริเวณรอบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 18 ตุลาคม 2561
5221 ลย 78101/545 ซ่อมแซมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 18 ตุลาคม 2561
5220 ลย 78101/544 ส่งข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 18 ตุลาคม 2561
5219 ลย 78101/543 หนังสือรับรองเงินเดือน นางใฉน แก้วชูฟอง 18 ตุลาคม 2561
5218 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4602 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภาพโครงการเค็มน้อยอร่อย (๓)ดี 18 ตุลาคม 2561
5217 ลย 76702/682 ขอทราบแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย 18 ตุลาคม 2561
5216 ลย 0032.010/4601 แจ้งให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด 18 ตุลาคม 2561
5215 ลย52001/2845 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินฯ 18 ตุลาคม 2561
5214 ลย52005/2843 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประเมินผลฃานพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 18 ตุลาคม 2561
5213 ลย 75001/377 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จ 17 ตุลาคม 2561
5212 ลย 75001/377 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จ 17 ตุลาคม 2561
5211 ลย 78101/542 ชี้แจงขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17 ตุลาคม 2561
5210 ลย52001/2842 พนังงานสถานธนานุบาลขอลาออก 17 ตุลาคม 2561
5209 ลย 75001/377 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จ 17 ตุลาคม 2561
5208 ลย52004/2841 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์ 17 ตุลาคม 2561
5207 ลย 76702/678 รายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. 17 ตุลาคม 2561
5206 ลย52001/2840 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 17 ตุลาคม 2561
5205 ลย 78101/541 ส่งรายชื่อการคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งว่างของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล 17 ตุลาคม 2561
5204 ลย 78101/540 หนังสือรับรองเงินเดือน นางปุณยนุช พรพิศ 17 ตุลาคม 2561
5203 ลย 78101/539 หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 17 ตุลาคม 2561
5202 ลย 78101/538 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 17 ตุลาคม 2561
5201 ลย 78101/537 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิไลรัตน์ ศรีละ 17 ตุลาคม 2561
5200 ลย 78101/536 หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 17 ตุลาคม 2561
5199 ลย 78101/535 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 17 ตุลาคม 2561
5198 ลย52006/2833 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ 17 ตุลาคม 2561
5197 ลย 0618/2115 รายงานการโอนเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 14 17 ตุลาคม 2561
5196 ลย52001/2829 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 16 ตุลาคม 2561
5195 ลย 78101/534 ส่งงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 16 ตุลาคม 2561
5194 ลย52005/2828 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ 16 ตุลาคม 2561
5193 ลย 0618/2109 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้เเก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ .2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 16 ตุลาคม 2561
5192 ลย 0023.6/4033 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 วัดบ้านกกดู่ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งวดที่ 2 16 ตุลาคม 2561
5191 ลย52006/2822 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 16 ตุลาคม 2561
5190 ลย 78101/533 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบดิน 16 ตุลาคม 2561
5189 ลย52001/2820 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 16 ตุลาคม 2561
5188 ลย52001/2819 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 16 ตุลาคม 2561
5187 ลย 0618/2107 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 16 ตุลาคม 2561
5186 ลย52005/2817 ขออนุญาตใ้ช้สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทรง ประจำปี 2561 16 ตุลาคม 2561
5185 ลย 0032.001.3/4589 ปลดประกาศประกวดราคา 16 ตุลาคม 2561
5184 ลย 0032.001.3/4588 ปลดประกาศประกวดราคา 16 ตุลาคม 2561
5183 ลย 0032.001.3/4587 ปลดประกาศประกวดราคา 16 ตุลาคม 2561
5182 ลย 0032.001.3/4586 ปลดประกาศประกวดราคา 16 ตุลาคม 2561
5181 ลย 0032.001.3/4585 ปลดประกาศประกวดราคา 16 ตุลาคม 2561
5180 ลย 78101/532 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 16 ตุลาคม 2561
5179 ลย 78101/531 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 16 ตุลาคม 2561
5178 ลย 78101/530 ขอส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 12 ตุลาคม 2561
5177 ลย52004/2816 ขออนุมัติจัดทำทางลาดเพื่อเป็นทางเข้าบ้านพักนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย 12 ตุลาคม 2561
5176 ลย 0032.003/4582 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 12 ตุลาคม 2561
5175 ลย 0032.007/4581 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)กรณีโรคไข้เลือดออก 12 ตุลาคม 2561
5174 ลย 0032.007/4580 การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 12 ตุลาคม 2561
5173 ลย 0032.007/4579 ขอเข้าดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 12 ตุลาคม 2561
5172 ลย 0032.001.2/4578 ส่งใบเสร็จรับเงิน 12 ตุลาคม 2561
5171 ลย 0032.001.2/4577 ส่งใบเสร็จ 12 ตุลาคม 2561
5170 ลย 0032.001.2/4576 ส่งใบเสร็จ 12 ตุลาคม 2561
5169 ลย 0032.001.2/4574 ส่งในเสร็จ 12 ตุลาคม 2561
5168 ลย 0032.001.2/4573 ส่งใบเสร็จ 12 ตุลาคม 2561
5167 ลย 0032.001.2/4572 ส่งใบเสร็จ 12 ตุลาคม 2561
5166 ลย 0032.007/4571 ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม 12 ตุลาคม 2561
5165 ลย52001/2815 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 ตุลาคม 2561
5164 ลย 0032.001.2/4569 ส่งรายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แทนกัน 12 ตุลาคม 2561
5163 ลย52001/2814 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์จริง 12 ตุลาคม 2561
5162 ลย52003/2813 เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทีรย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 12 ตุลาคม 2561
5161 ลย 78101/529 ขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ 12 ตุลาคม 2561
5160 ลย 0618/2102 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ 12 ตุลาคม 2561
5159 ลย77202/636 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562(ไตรมาา 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561) 12 ตุลาคม 2561
5158 ลย77202/635 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 12 ตุลาคม 2561
5157 ลย77202/634 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 12 ตุลาคม 2561
5156 ลย52006/2812 การจดทะเบียนพาณิชย์ 12 ตุลาคม 2561
5155 ลย 0618/2100 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเเละภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราเเละภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน กันยายน 2561 ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ตุลาคม 2561
5154 ลย52006/2811 สำรวจรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อจัดทำบัตรฯ 12 ตุลาคม 2561
5153 ลย52002/2810 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษีรถใหม่ 12 ตุลาคม 2561
5152 ลย52002/2809 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษีรถใหม่ 12 ตุลาคม 2561
5151 ลย 78101/528 ขอความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 12 ตุลาคม 2561
5150 ลย72501.3/593 การสำรวจข้อมูลการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์เพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ 11 ตุลาคม 2561
5149 ลย 0034/673 ส่งประกาศนียบัตรบาลีที่ไม่ได้เข้ารับ ประจำปี พ.ศ.2561 11 ตุลาคม 2561
5148 ลย52001/2805 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน 11 ตุลาคม 2561
5147 ลย 75001/348 สำรวจรายชื่อคณะกรรมการฯ 11 ตุลาคม 2561
5146 ลย52004/2804 ส่งเอกสารประกอบการติดตั้งแผงเซลย์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 11 ตุลาคม 2561
5145 ลย 78101/527 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถฟาร์มแทรกเตอร์ 11 ตุลาคม 2561
5144 ลย 78101/526 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถฟาร์มแทรกเตอร์ 11 ตุลาคม 2561
5143 ลย 78101/525 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถฟาร์มแทรกเตอร์ 11 ตุลาคม 2561
5142 ลย52004/2803 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 11 ตุลาคม 2561
5141 ลย52004/2802 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 11 ตุลาคม 2561
5140 ลย 78101/524 การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 11 ตุลาคม 2561
5139 ลย 0032.007/4565 ขอรับรองหลักสูตรการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับพื้นที่ 11 ตุลาคม 2561
5138 ลย52003/2800 ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจเบิก-จ่าย 11 ตุลาคม 2561
5137 ลย52002/2799 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษีรถใหม่ 11 ตุลาคม 2561
5136 ลย52003/2798 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 11 ตุลาคม 2561
5135 ลย52006/2795 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ตุลาคม 2561
5134 ลย77201/633 รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล นางสาวสินีนาฏ โสมาศรี 10 ตุลาคม 2561
5133 ลย52004/2793 ขอความอนุเคราะห์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) 10 ตุลาคม 2561
5132 ลย52004/2792 ขอความอนุเคราะห์รังวัดสอบเขตลำน้ำสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกวัดศรีภูมิ 10 ตุลาคม 2561
5131 ลย52004/2791 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 10 ตุลาคม 2561
5130 ลย52004/2790 ส่งเอกสารประกอบการติดตั้งแผงเซลย์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 10 ตุลาคม 2561
5129 ลย52001/2788 รายงานการสอบข้อเท็จจริงเหตุเพลิงไหม้ 10 ตุลาคม 2561
5128 ลย 0023.6/3963 รายงานขอความเห็นชอบเพื่อประกาศเป็นงานประเพณีท้องถิ่น 10 ตุลาคม 2561
5127 ลย52002/2786 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 10 ตุลาคม 2561
5126 ลย52002/2785 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 10 ตุลาคม 2561
5125 ลย52002/2784 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 10 ตุลาคม 2561
5124 ลย52001/2783 พนักงานจ้างขอลาออกจากราชการ 10 ตุลาคม 2561
5123 ลย52002/2782 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 10 ตุลาคม 2561
5122 ลย 0118.4/3962 ตรวจสอบทะเบียนบ้าน 10 ตุลาคม 2561
5121 ลย52002/2781 ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 9 ตุลาคม 2561
5120 ลย52002/2780 ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 9 ตุลาคม 2561
5119 ลย 0034/668 ส่งแบบประเมินคุณภาพมาตรฐานสำนักเรียน และสำนักศาสนศึกษา 9 ตุลาคม 2561
5118 ลย 0032.003/4543 ขอส่งรายงานการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 9 ตุลาคม 2561
5117 ลย 0032.003/4542 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 9 ตุลาคม 2561
5116 ลย52004/2779 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตก ช่วงที่ 3 9 ตุลาคม 2561
5115 ลย52001/2778 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 ตุลาคม 2561
5114 ลย 0032.010/4538 ส่งพยานเอกสาร 9 ตุลาคม 2561
5113 ลย 0017.2/576 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 9 ตุลาคม 2561
5112 ลย52001/2776 ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน 9 ตุลาคม 2561
5111 ลย 78101/523 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา นายประภา นามยา 9 ตุลาคม 2561
5110 ลย 78101/522 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา นางสาววารุณี พราหมนิล 9 ตุลาคม 2561
5109 ลย 78101/521 ส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และมีความประสงค์ขอผ่อนผัน เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2523 9 ตุลาคม 2561
5108 ลย77202/630 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 9 ตุลาคม 2561
5107 ลย52003/2775 ตรวจสอบข้อร้องเรียนการปล่อยสิ่งปฏิกูลไหลลงบริเวณโรงเรียนอนุบาลชื่นจิต 9 ตุลาคม 2561
5106 ลย77202/629 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 9 ตุลาคม 2561
5105 ลย77202/628 ส่งแบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 9 ตุลาคม 2561
5104 ลย52002/2774 การขอคัดลอกข้อมูลที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 9 ตุลาคม 2561
5103 ลย52004/2773 การตรวจสอบการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลเมืองเลย 9 ตุลาคม 2561
5102 ลย52004/2772 ขอข้อมูลเพื่อทำเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 9 ตุลาคม 2561
5101 ลย 0032.006/4535 ส่งผลการคัดเลือกทันตแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา2562 9 ตุลาคม 2561
5100 ลย52004/2771 ขอข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 9 ตุลาคม 2561
5099 ลย52006/2770 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 9 ตุลาคม 2561
5098 ลย52006/2769 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 9 ตุลาคม 2561
5097 ลย 79102/444 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 9 ตุลาคม 2561
5096 ลย 79102/443 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 9 ตุลาคม 2561
5095 ลย 79102/442 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 9 ตุลาคม 2561
5094 ลย 79102/441 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารและอื่นๆ 9 ตุลาคม 2561
5093 ลย 79102/440 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 8 ตุลาคม 2561
5092 ลย 79102/439 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 8 ตุลาคม 2561
5091 ลย52003/2768 เสียงดังจากเครื่องทำควมเย็นร้าน P-Mart 8 ตุลาคม 2561
5090 ลย52003/2767 ขอให้ตรวจสอบสงสัยว่ามีสารปนเปื้อนในไส้ตัน 8 ตุลาคม 2561
5089 ลย52003/2766 ขอให้ตรวจสอบสงสัยว่ามีสารปนเปื้อนในไส้ตัน 8 ตุลาคม 2561
5088 ลย52001/2765 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 8 ตุลาคม 2561
5087 ลย52005/2764 การแข่งขันกีฬานักเรียรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยฯ 8 ตุลาคม 2561
5086 ลย52001/2763 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 8 ตุลาคม 2561
5085 ลย 78101/520 ขอส่งตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีต 8 ตุลาคม 2561
5084 ลย 0032.001.3/4509 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 ตุลาคม 2561
5083 ลย52001/2759 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว 8 ตุลาคม 2561
5082 ลย 76702/655 หนังสือรับรองเงินเดือน นายอภิรักษ์ แย้มฏีกา 8 ตุลาคม 2561
5081 ลย 78101/519 ส่งสำเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 8 ตุลาคม 2561
5080 ลย 0032.001.1/4508 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 8 ตุลาคม 2561
5079 ลย 0032.001.1/4507 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 8 ตุลาคม 2561
5078 ลย 0032.001.1/4506 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 8 ตุลาคม 2561
5077 ลย 0032.001.1/4505 ขอยืมครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) 8 ตุลาคม 2561
5076 ลย 0032.001.1/4504 ขอส่งคืนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ)นข 1641เลยและรถน้ำ 81-0640เลย 8 ตุลาคม 2561
5075 ลย 0032.001.1/4503 ขอส่งคืนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถานต์ราชการ)นข 1320เลย 8 ตุลาคม 2561
5074 ลย 79301/415 ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ื2561 8 ตุลาคม 2561
5073 ลย 79301/414 ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ื2561 8 ตุลาคม 2561
5072 ลย 0032.001.3/4500 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 8 ตุลาคม 2561
5071 ลย 0023.3/490 การสำรวจความต้องการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ตุลาคม 2561
5070 ลย52003/2758 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 8 ตุลาคม 2561
5069 ลย52003/2757 การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ 8 ตุลาคม 2561
5068 ลย 52206/1444 ขอรับความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง 8 ตุลาคม 2561
5067 ลย71201/554 แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน 8 ตุลาคม 2561
5066 ลย52003/2755 ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลส่งต่อผู้ป่วยไร้ญาติที่มีอาการทางจิตในชุมชน 8 ตุลาคม 2561
5065 ลย52003/2754 ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลส่งต่อผู้ป่วยไร้ญาติที่มีอาการทางจิตในชุมชน 8 ตุลาคม 2561
5064 ลย52003/2753 ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลส่งต่อผู้ป่วยไร้ญาติที่มีอาการทางจิตในชุมชน 8 ตุลาคม 2561
5063 ลย52003/2752 ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลส่งต่อผู้ป่วยไร้ญาติที่มีอาการทางจิตในชุมชน 8 ตุลาคม 2561
5062 ลย52003/2751 ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลส่งต่อผู้ป่วยไร้ญาติที่มีอาการทางจิตในชุมชน 8 ตุลาคม 2561
5061 ลย52003/2750 การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 8 ตุลาคม 2561
5060 ลย52003/2749 การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 8 ตุลาคม 2561
5059 ลย52003/2747 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 8 ตุลาคม 2561
5058 ลย52001/2745 ข้าราชการขอโอน 5 ตุลาคม 2561
5057 ลย52001/2744 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 5 ตุลาคม 2561
5056 ลย52002/2743 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 ตุลาคม 2561
5055 ลย52001/2742 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 ตุลาคม 2561
5054 ลย52001/2741 การตรวจทรัพย์รับจำนำที่เก็บรักษาไว้ของสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑ 5 ตุลาคม 2561
5053 ลย52005/2736 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 5 ตุลาคม 2561
5052 ลย52005/2733 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 5 ตุลาคม 2561
5051 ลย52005/2732 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 5 ตุลาคม 2561
5050 ลย52005/2731 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 5 ตุลาคม 2561
5049 ลย52005/2730 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 5 ตุลาคม 2561
5048 ลย52005/2729 รายงานการรับการจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 5 ตุลาคม 2561
5047 ลย 0618/2058 การจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ 5 ตุลาคม 2561
5046 ลย 76702/653 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 5 ตุลาคม 2561
5045 ลย 76702/652 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 5 ตุลาคม 2561
5044 ลย 76702/651 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 5 ตุลาคม 2561
5043 ลย 76702/650 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 5 ตุลาคม 2561
5042 ลย 76702/649 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคาร 5 ตุลาคม 2561
5041 ลย 76702/648 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคาร 5 ตุลาคม 2561
5040 ลย 76702/647 การยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคาร 5 ตุลาคม 2561
5039 ลย 76702/646 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561 5 ตุลาคม 2561
5038 ลย 0032.007/4482 ส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคอาหารเปนพิษ 5 ตุลาคม 2561
5037 ลย 0032.003/4481 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 5 ตุลาคม 2561
5036 ลย 78101/518 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2561
5035 ลย 78101/517 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 4 ตุลาคม 2561
5034 ลย 78101/516 ขอส่งรายงานการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 4 ตุลาคม 2561
5033 ลย 78101/515 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 4 ตุลาคม 2561
5032 ลย 78101/514 ส่งรายงานการคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลโคกใหญ่ 4 ตุลาคม 2561
5031 ลย 52104/784 ขออนุญาตซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนทางหลวงบริเวณสามแยกสาธารณสุขอำเชียงคาน 4 ตุลาคม 2561
5030 ลย72501.3/577 การสำรวจข้อมูลการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์เพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ 4 ตุลาคม 2561
5029 ลย72501.3/576 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 4 ตุลาคม 2561
5028 ลย52003/2718 ขอเชิญร่วมประชุมเสนอแผนและโครงการลดก๊าวเรือนกระจกและการรับฟังความคิดเห็น 4 ตุลาคม 2561
5027 ลย52001/2717 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี ๒๕๖๑ 4 ตุลาคม 2561
5026 ลย52001/2716 ส่งบัญชีงบการเงินประจำปี ๒๕๖๑ 4 ตุลาคม 2561
5025 ลย52002/2711 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 4 ตุลาคม 2561
5024 ลย52004/2705 ขออนุญาตซ่อมแซมประตูน้ำในเชตเทศบาลเมืองเลย 4 ตุลาคม 2561
5023 ลย52004/2703 ขออนุญาตซ่อมแซมประตูน้ำในเชตเทศบาลเมืองเลย 4 ตุลาคม 2561
5022 ลย 78101/513 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 4 ตุลาคม 2561
5021 ลย77202/611 แจ้งการโอนเงินรายได้แผ่นดิน 4 ตุลาคม 2561
5020 ลย52001/2697 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 4 ตุลาคม 2561
5019 ลย 0032.001.3/4444 ปิดประกาศประกวดราคา 4 ตุลาคม 2561
5018 ลย 0032.001.3/4443 การลงประกาศประกวดราคา 4 ตุลาคม 2561
5017 ลย52002/2692 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 4 ตุลาคม 2561
5016 ลย 0032.001.3/4442 ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวดราคา 4 ตุลาคม 2561
5015 ลย52001/2691 การลงทะเบียนขอรับรหัสประจำตัวสำหรับผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ 4 ตุลาคม 2561
5014 ลย 0023.2/486 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปกิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ 2561 3 ตุลาคม 2561
5013 ลย 76701/642 อนุญาตให้เเต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการและเลือกสรรพนักงานจ้าง 3 ตุลาคม 2561
5012 ลย52001/2688 ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 ตุลาคม 2561
5011 ลย52001/2687 ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 ตุลาคม 2561
5010 ลย52001/2686 ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 ตุลาคม 2561
5009 ลย52001/2685 ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 ตุลาคม 2561
5008 ลย52001/2684 ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 ตุลาคม 2561
5007 ลย 76701/641 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 3 ตุลาคม 2561
5006 ลย 0032.001.3/4417 รายงานการพิจารณาผลการปรับปรุงร่างประกาศฯ 3 ตุลาคม 2561
5005 ลย 0032.007/4404 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไอกรน 2 ตุลาคม 2561
5004 ลย52001/2682 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 2 ตุลาคม 2561
5003 ลย52001/2681 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 2 ตุลาคม 2561
5002 ลย52001/2680 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 2 ตุลาคม 2561
5001 ลย52001/2675 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 2 ตุลาคม 2561
5000 ลย74702/401 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 2 ตุลาคม 2561
4999 ลย 78101/512 ขอลาออกจากการเป้นสมาชิกกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2 ตุลาคม 2561
4998 ลย 78101/511 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2561
4997 ลย 78101/510 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2561
4996 ลย 0032.001.3/4387 ปลดประกาศประกวดราคา 2 ตุลาคม 2561
4995 ลย 0032.001.3/4386 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ตุลาคม 2561
4994 ลย 0032.001.3/4385 ปลดประกาศประกวดราคา 2 ตุลาคม 2561
4993 ลย 0032.001.3/4384 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ตุลาคม 2561
4992 ลย 0032.001.3/4383 ปลดประกาศประกวดราคา 2 ตุลาคม 2561
4991 ลย 0032.001.3/4382 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ตุลาคม 2561
4990 ลย 0032.001.3/4381 ปลดประกาศประกวดราคา 2 ตุลาคม 2561
4989 ลย 0032.001.3/4380 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ตุลาคม 2561
4988 ลย 0032.001.3/4379 ปลดประกาศประกวดราคา 2 ตุลาคม 2561
4987 ลย 0032.001.3/4378 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ตุลาคม 2561
4986 ลย 78101/509 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2561
4985 ลย 76701/640 ขอความอนุเคราะห์เเจ้งการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 2 ตุลาคม 2561
4984 ลย 78101/508 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 ตุลาคม 2561
4983 ลย 0032.001.3/4374 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 2 ตุลาคม 2561
4982 ลย 0032.001.3/4373 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 2 ตุลาคม 2561
4981 ลย 0032.001.3/4372 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 2 ตุลาคม 2561
4980 ลย 0032.001.3/4371 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 2 ตุลาคม 2561
4979 ลย 0032.001.3/4370 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 2 ตุลาคม 2561
4978 ลย52006/2670 การจดทะเบียนพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2561
4977 ลย52006/2669 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 1 ตุลาคม 2561
4976 ลย52006/2668 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 1 ตุลาคม 2561
4975 ลย52006/2666 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ตุลาคม 2561
4974 ลย 78101/507 ขอส่งแบบ(ดร.02 ส่วนที่ 1)ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ตุลาคม 2561
4973 ลย 79301/400 รายงานผลการปฎิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 1 ตุลาคม 2561
4972 ลย 79301/399 รายงานผลการปฎิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561 1 ตุลาคม 2561
4971 ลย 0032.001.3/4359 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4970 ลย 0032.001.3/4358 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4969 ลย 78101/506 ขอยอด Statement 1 ตุลาคม 2561
4968 ลย 0032.001.3/4357 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4967 ลย 0032.001.3/4356 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4966 ลย 0032.001.3/4355 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4965 ลย 0032.001.3/4354 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4964 ลย 0032.001.3/4353 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 ตุลาคม 2561
4963 ลย 78101/505 รายงานการแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 1 ตุลาคม 2561
4962 ลย 78101/504 รายงานแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 1 ตุลาคม 2561
4961 ลย52001/2663 ตอบรับการศึกษาดูงาน 28 กันยายน 2561
4960 ลย52001/2662 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 28 กันยายน 2561
4959 ลย52001/6 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ (ปธ.) 28 กันยายน 2561
4958 ลย52001/1 ส่งบัญชีรับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 กันยายน 2561
4957 ลย52002/2661 ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 28 กันยายน 2561
4956 ลย52005/2659 ส่งสำเนาเทศบัญญัติ 28 กันยายน 2561
4955 ลย52002/2658 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) 28 กันยายน 2561
4954 ลย 76702/639 โอนเงินเข้าบัญชี อบต.ศรีฐาน 28 กันยายน 2561
4953 ลย52002/2656 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2560 28 กันยายน 2561
4952 ลย52004/2654 ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว 28 กันยายน 2561
4951 ลย 78101/503 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบดิน 28 กันยายน 2561
4950 ลย 75001/343 รายงานรณีไม่ประสงค์ขอรับการประเมินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆประจำปี ๒๕๖๒ 28 กันยายน 2561
4949 ลย 75001/342 รายงานการจัดซื้อวัคซีน การฉีดวัคซีน และการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี่ยงสัตว์หรือ 28 กันยายน 2561
4948 ลย 78101/502 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อนำมาตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ 28 กันยายน 2561
4947 ลย74702/396 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (จ้างเหมาปรับเกลี่ยและกองขยะ บริเวรขยะ อบต.ท่าลี่) 28 กันยายน 2561
4946 ลย74702/395 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ก่อสร้างฝายอานม้าห้วยชะนา หมู่ที่ 8 บ้านน้ำกระโทม) 28 กันยายน 2561
4945 ลย 78101/501 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 กันยายน 2561
4944 ลย74702/394 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ก่อสร้างลาน คสล.ป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านวังขาม) 28 กันยายน 2561
4943 ลย 78101/500 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 28 กันยายน 2561
4942 ลย74702/393 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอนวนาราม หมู่ที่ 7 บ้านชลประทาน) 28 กันยายน 2561
4941 ลย74702/392 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ปรับปรุงถนนการเกษตร 3 สาย) 28 กันยายน 2561
4940 ลย74702/391 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกอีโป๊ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง) 28 กันยายน 2561
4939 ลย 78101/499 ขอส่งรายชื่อผู้ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 28 กันยายน 2561
4938 ลย74702/390 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวัสดิ์ 5 หมู่ 4 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย) 28 กันยายน 2561
4937 ลย74702/389 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ซ่อมแซมถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายห้วยป่าขีหมู่ที่ 9 บ้านกกก้านเหลือง) 28 กันยายน 2561
4936 ลย 78101/498 หนังสือรับรองเงินเดือน 28 กันยายน 2561
4935 ลย 78101/497 การกู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ อบต.โคกใหญ่ 28 กันยายน 2561
4934 ลย74702/388 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (1.ติดตั้งประตูตะแกรงเหล็ก 2. ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก ศพด.กกก้านเหลือง) 28 กันยายน 2561
4933 ลย 76701/638 ขอความอนุเคราะห์ยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 28 กันยายน 2561
4932 ลย74702/387 ประชาสัมพันธ์ผลการทำสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ (ซ่อมแซมถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลท์ติก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 5 บ้านยาง) 28 กันยายน 2561
4931 ลย 76701/636 ขอความอนุเคราะห์ยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ 28 กันยายน 2561
4930 ลย 76701/635 อนุญาตให้เเต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ 28 กันยายน 2561
4929 ลย52001/2648 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 กันยายน 2561
4928 ลย 79301/393 ส่งแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 28 กันยายน 2561
4927 ลย 79301/392 ส่งแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 28 กันยายน 2561
4926 ลย52001/2647 การโอนพนักงานเทศบาล 27 กันยายน 2561
4925 ลย52001/2646 การโอนพนักงานเทศบาล 27 กันยายน 2561
4924 ลย52001/2645 การโอนพนักงานเทศบาล 27 กันยายน 2561
4923 ลย52001/2644 การโอนพนักงานเทศบาล 27 กันยายน 2561
4922 ลย52001/2643 การโอนพนักงานเทศบาล 27 กันยายน 2561
4921 ลย52001/2642 การโอนพนักงานเทศบาล 27 กันยายน 2561
4920 ลย52001/2641 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 27 กันยายน 2561
4919 ลย52001/2640 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 27 กันยายน 2561
4918 ลย77202/592 นำฝากธนาคารออมสิน 27 กันยายน 2561
4917 ลย52001/2639 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทม.หนองคาย) 27 กันยายน 2561
4916 ลย 76701/631 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 27 กันยายน 2561
4915 ลย 78101/496 หนังสือรับรองเงินเดือน 27 กันยายน 2561
4914 ลย 0032.003/4287 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 27 กันยายน 2561
4913 ลย 78101/495 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 27 กันยายน 2561
4912 ลย 78101/494 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 27 กันยายน 2561
4911 ลย 76702/629 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 27 กันยายน 2561
4910 ลย 76702/628 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 27 กันยายน 2561
4909 ลย52005/2633 ส่งตัวบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการอบรม หลักสูตร "อำนวยการท้องถิ่น" ระดับสูง รุ่นที่ 1 27 กันยายน 2561
4908 ลย 0032.001.3/4283 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (เคพีอิควิปเม้นต์) 27 กันยายน 2561
4907 ลย77202/590 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ค่ารักษาพยาบาล) 27 กันยายน 2561
4906 ลย77202/589 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 27 กันยายน 2561
4905 ลย 0032.003/4282 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 27 กันยายน 2561
4904 ลย 0032.001.3/4281 การปิดประกาศร่างประกวดราคา 27 กันยายน 2561
4903 ลย 0032.003/4280 ขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และส่งต่อผู้ป่วยข้ามจังหวัด 27 กันยายน 2561
4902 ลย 0032.001.3/4279 การลงร่างประกวดราคา 27 กันยายน 2561
4901 ลย 0032.001.3/4278 การปิดประกาศราคากลาง 27 กันยายน 2561
4900 ลย 0032.001.3/4277 การประกาศราคากลาง 27 กันยายน 2561
4899 ลย52004/2630 ขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างประติมากรรมผีตาโขนเล่นลม 26 กันยายน 2561
4898 ลย 0032.001.3/4204 รายงานขอซื้อ 26 กันยายน 2561
4897 ลย 78101/493 ขอยอด Statement 26 กันยายน 2561
4896 ลย 78101/492 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 กันยายน 2561
4895 ลย52001/2626 พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 26 กันยายน 2561
4894 ลย72501.3/559 ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส 26 กันยายน 2561
4893 ลย72501.3/558 ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส 26 กันยายน 2561
4892 ลย52001/2625 ส่งบัญชีรับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 กันยายน 2561
4891 ลย52003/2624 ขอความร่สมมือส่งรายชื่อผู้ให้บริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม)ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 กันยายน 2561
4890 ลย 0032.001.3/4196 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 26 กันยายน 2561
4889 ลย 0032.001.3/4195 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 26 กันยายน 2561
4888 ลย 52206/1401 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง 26 กันยายน 2561
4887 ลย52001/2623 ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิง 26 กันยายน 2561
4886 ลย77201/574 ขอให้มาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบรับรองสถานะครัวเรือน (แบบดร.02 ส่วนที่ 1) 26 กันยายน 2561
4885 ลย52001/2622 การจัดซื้อเรือท้องแบนตามโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน 26 กันยายน 2561
4884 ลย52006/2620 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 กันยายน 2561
4883 ลย 0032.001.3/4160 การปิดประกาศประกวดราคา 26 กันยายน 2561
4882 ลย 0032.001.3/4159 การลงประกาศประกวดราคา 26 กันยายน 2561
4881 ลย 0032.001.2/4139 ขอความอนุเคราะห์ 25 กันยายน 2561
4880 ลย52006/2619 ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 25 กันยายน 2561
4879 ลย52004/2618 ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 25 กันยายน 2561
4878 ลย52004/2617 ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 25 กันยายน 2561
4877 ลย72501.3/556 รายงานผลการตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน 25 กันยายน 2561
4876 ลย 74001//218 แบบตอบรับการประชุมปรึกษาหารือและประชาคมระดับจังหวัด 25 กันยายน 2561
4875 ลย 76701/627 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 25 กันยายน 2561
4874 ลย 76701/626 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน 2561
4873 ลย 76702/625 รายงานผลการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 กันยายน 2561
4872 ลย 76702/624 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 กันยายน 2561
4871 ลย 76702/623 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 25 กันยายน 2561
4870 ลย 76702/622 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีฐาน 25 กันยายน 2561
4869 ลย 0032.001.3/4115 รายงานขอซื้อ 25 กันยายน 2561
4868 ลย 0032.001.3/4111 การปิดประกาศราคากลาง 25 กันยายน 2561
4867 ลย 0032.001.3/4110 การประกาศราคากลาง 25 กันยายน 2561
4866 ลย 0034/629 เงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 25 กันยายน 2561
4865 ลย 0032.001.3/4106 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 25 กันยายน 2561
4864 ลย 0032.001.3/4105 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 25 กันยายน 2561
4863 ลย 78101/489 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
4862 ลย 0032.001.2/4103 แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล 25 กันยายน 2561
4861 ลย 0032.001.2/4102 แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล 25 กันยายน 2561
4860 ลย52001/2615 หนังสือรับรอง 25 กันยายน 2561
4859 ลย52001/2614 หนังสือรับรอง 25 กันยายน 2561
4858 ลย52001/2612 รายงานเหตุอัคคีภัยชุมชนบ้านนาเขิน 25 กันยายน 2561
4857 ลย52003/2609 ขอเชิญร่วมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ 25 กันยายน 2561
4856 กห 0482.1.381//2 แบบตอบรับการเข้าประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 25 กันยายน 2561
4855 ลย52001/2606 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 25 กันยายน 2561
4854 ลย 0032.001.3/4089 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ภูเรือบุ๊คส์) 24 กันยายน 2561
4853 ลย 0032.010/4084 ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา 24 กันยายน 2561
4852 ลย 0026/6 ให้ข้าราชการมารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 24 กันยายน 2561
4851 ลย52001/2593 ตอบรับการรับนักศึกษาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 24 กันยายน 2561
4850 ลย 0032.001.3/4047 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (นายบัวพิษ จันสด) 22 กันยายน 2561
4849 ลย 0032.007/4034 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)เพื่อรองรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 21 กันยายน 2561
4848 ลย 0032.007/4033 การปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)เพื่อรองรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 21 กันยายน 2561
4847 ลย52006/2591 ญัญติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 กันยายน 2561
4846 52001.8/2586 ส่งบัญชีรับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 กันยายน 2561
4845 52001.8/2585 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 21 กันยายน 2561
4844 ลย 0032.003/4027 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 21 กันยายน 2561
4843 ลย 0032.003/4026 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน๒๕๖๑ 21 กันยายน 2561
4842 ลย 0032.001.3/4025 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (นายบุญชัย สอนพรหม) 21 กันยายน 2561
4841 ลย52004/2580 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 21 กันยายน 2561
4840 ลย52004/2579 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 21 กันยายน 2561
4839 ลย52005/2578 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่ผู้มีอำนาจเบิก-ถอนเงิน "เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล" 21 กันยายน 2561
4838 ลย52001/2572 ขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ และต่างประเทศ 21 กันยายน 2561
4837 ลย 78101/488 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 21 กันยายน 2561
4836 ลย 78101/487 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 21 กันยายน 2561
4835 ลย 0034/621 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1(ครั้งที่ 1) 20 กันยายน 2561
4834 ลย52001/2570 การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านฯ 20 กันยายน 2561
4833 ลย52005/2569 ส่งข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 20 กันยายน 2561
4832 ลย52002/2568 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 20 กันยายน 2561
4831 ลย52001/2566 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 20 กันยายน 2561
4830 ลย 78101/486 ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 20 กันยายน 2561
4829 ลย77202/561 ขอรังวัดและตรวจสอบลำรางสาธารณะห้วยหุ้ง 20 กันยายน 2561
4828 ลย 78101/485 ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 20 กันยายน 2561
4827 ลย 75001/341 การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ลดปริมาณและคัดแยกขยะ 20 กันยายน 2561
4826 ลย 78101/484 ตอบรับการสนับสนุนบุคลากรด้านช่างและวิศวกรในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายน้ำล้นห้วยขยาม 20 กันยายน 2561
4825 ลย 0032.001.1/3975 ขออนุญาลาพักผ่อน 20 กันยายน 2561
4824 ลย 0032.015/3974 ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง(รุ่นที่1) 20 กันยายน 2561
4823 ลย 0032.007/3973 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 20 กันยายน 2561
4822 ลย 76702/614 ส่งเงินชำระค่าแบบพิมพ์ 20 กันยายน 2561
4821 ลย 78101/483 ชี้แจงข้อร้องเรียนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์ส่งกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 20 กันยายน 2561
4820 ลย52004/2564 เขิญคณะกรรมการตรวจรับงาน 20 กันยายน 2561
4819 ลย52004/2563 เชิญคณะกรรมการตรวจรับงานบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยทั้งระบบโคกช้างไห้ 20 กันยายน 2561
4818 ลย52001/2562 หนังสือรับรอง 20 กันยายน 2561
4817 ลย52001/2561 หนังสือรับรอง 20 กันยายน 2561
4816 ลย52001/2560 หนังสือรับรอง 20 กันยายน 2561
4815 ลย 0032.006/3952 แจ้งวันรายงานตัวข้าราชการ 20 กันยายน 2561
4814 ลย 0032.001.3/3936 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (นายทองยุทธ) 19 กันยายน 2561
4813 ลย 0032.001.3/3935 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (นายดำรงค์ กรมทอง) 19 กันยายน 2561
4812 ลย 0032.001.3/3933 รายงานผลการขายพัสดุ 19 กันยายน 2561
4811 ลย 0032.015/3928 ขอส่งสำเนาเอกสารประกอบการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสนักงานประจำสำนักนายทะเบียนจังหวัด 19 กันยายน 2561
4810 ลย 0032.001.3/3924 การปิดประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4809 ลย 0032.001.3/3922 การลงประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4808 ลย 0032.001.3/3921 การปิดประกาศราคากลาง 19 กันยายน 2561
4807 ลย 0032.001.3/3920 การประกาศราคากลาง 19 กันยายน 2561
4806 ลย52001/2559 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 19 กันยายน 2561
4805 ลย 76704/613 หนังสือรับรองเงินเดือน นางนิจติยา แผลงสูงเนิน 19 กันยายน 2561
4804 ลย 0032.001.3/3919 ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4803 ลย52005/2555 ขอส่งธงประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 กันยายน 2561
4802 ลย 75001/319 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 19 กันยายน 2561
4801 ลย 0013/847 แนวทางการปฏิบัติกรณีขอย้ายจุดบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ 19 กันยายน 2561
4800 ลย52001/2554 การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2561
4799 ลย52004/2553 การติดตั้งแผงเซลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 19 กันยายน 2561
4798 ลย52001/2552 การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2561
4797 ลย52004/67 การติดตั้งแผงเซลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 19 กันยายน 2561
4796 ลย 75001/318 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 19 กันยายน 2561
4795 ลย52001/2550 การรับโอนพนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2561
4794 ลย52001/2549 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ในสถารประกอบการ 19 กันยายน 2561
4793 ลย52001/2548 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ในสถารประกอบการ 19 กันยายน 2561
4792 ลย52001/2547 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ในสถารประกอบการ 19 กันยายน 2561
4791 ลย52001/2546 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ในสถารประกอบการ 19 กันยายน 2561
4790 ลย52001/2545 รายงานการฝึกซ้อมหนีไฟ 19 กันยายน 2561
4789 ลย52001/2544 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน ในสถารประกอบการ 19 กันยายน 2561
4788 ลย52005/2542 การรับโอนข้าราชการครู 19 กันยายน 2561
4787 ลย52003/2541 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 19 กันยายน 2561
4786 ลย52003/2539 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 19 กันยายน 2561
4785 ลย 76701/612 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 19 กันยายน 2561
4784 ลย 0032.001.3/3914 รายงานขอซื้อ 19 กันยายน 2561
4783 ลย 0032.001.3/3913 การปิดประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4782 ลย 0032.001.3/3912 การลงประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4781 ลย 0032.001.3/3911 การปิดประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4780 ลย 0032.001.3/3910 การลงประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4779 ลย 0032.001.3/3909 การปิดประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4778 ลย 0032.001.3/3908 การลงประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4777 ลย 0032.001.3/3907 การปิดประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4776 ลย 0032.001.3/3906 การลงประกาศประกวดราคา 19 กันยายน 2561
4775 ลย 78101/482 แจ้งผู้ใช้น้ำปะปา 19 กันยายน 2561
4774 ลย 79102/413 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
4773 ลย 79102/412 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 19 กันยายน 2561
4772 ลย 79102/411 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
4771 ลย52001/2535 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2561
4770 ลย52001/2534 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 19 กันยายน 2561
4769 ลย 0032.001.3/3902 การปิดประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4768 ลย 0032.001.3/3901 การประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4767 ลย 0032.001.3/3900 การปิดประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4766 ลย 0032.001.3/3899 การประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4765 ลย 0032.001.3/3898 การปิดประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4764 ลย 0032.001.3/3897 การประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4763 ลย 0032.001.3/3896 การปิดประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4762 ลย 0032.001.3/3895 การประกาศราคากลาง 18 กันยายน 2561
4761 ลย 78101/481 ขอยอด Statement 18 กันยายน 2561
4760 ลย52005/2533 ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาพร้อมเครื่องมือในการจัดทำทุ่นลอยน้ำ 18 กันยายน 2561
4759 ลย 78101/480 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ25612 18 กันยายน 2561
4758 ลย 78101/479 รายงานกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการ 1 ตำบลซ่อม1ตำบลสร้าง 2561 18 กันยายน 2561
4757 ลย 76701/611 การขอความช่วยเหลือถนนเข้าบ้าน 18 กันยายน 2561
4756 ลย52001/2532 ส่งบัญชีรับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 กันยายน 2561
4755 ลย 0023.5/457 รายงานข้อมูลค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร และค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ปี 2561 – 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย 18 กันยายน 2561
4754 ลย 78101/478 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิภารัตน์ นามวงษ์ 18 กันยายน 2561
4753 ลย 76702/610 ขอส่งสำเนาใบเสร็จ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 โครงการ 18 กันยายน 2561
4752 ลย 78101/477 หนังสือรับรองบุคคล นางสาวสุรางรัตน์ ทองสุข 18 กันยายน 2561
4751 ลย 0032.001.3/3861 รายงานขอซื้อ 18 กันยายน 2561
4750 ลย 0032.001.3/3860 รายงานขอซื้อ 18 กันยายน 2561
4749 ลย 0032.001.3/3859 รายงานขอซื้อ 18 กันยายน 2561
4748 ลย 0032.001.3/3858 รายงานขอซื้อ 18 กันยายน 2561
4747 ลย 0032.015/3851 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2561 18 กันยายน 2561
4746 ลย 0032.001.3/3849 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (บ.รุ่งเรืองวังสะพุง) 18 กันยายน 2561
4745 ลย 0032.001.3/3840 ขออนุมัติขายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา 18 กันยายน 2561
4744 ลย 0032.001.3/3839 ขอซื้อแท็บเล็ต 18 กันยายน 2561
4743 ลย 0032.001.3/3838 ขอซื้อแท็บเล็ต 18 กันยายน 2561
4742 ลย 78101/476 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสุรชัย นิกรสุข 18 กันยายน 2561
4741 ลย 78101/475 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 18 กันยายน 2561
4740 ลย 78101/474 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 18 กันยายน 2561
4739 ลย52002/2528 ขอจัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 18 กันยายน 2561
4738 ลย52006/2527 การจดทะเบียนพาณิชย์ 18 กันยายน 2561
4737 ลย 0032.001.3/3824 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4736 ลย52002/2525 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 17 กันยายน 2561
4735 ลย52002/2524 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 17 กันยายน 2561
4734 ลย 0032.001.3/3822 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4733 ลย 78101/473 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 17 กันยายน 2561
4732 ลย52004/2521 ขอให้สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระะบบไฟฟ้าและสายสื่อสารใต้ดิน 17 กันยายน 2561
4731 มท 5308.4/ลย/3 แบบตอบรับ เข้าร่วมประชุม เว้าจาพาข้าวงาย ประจำเดือนกันยายน 2561 17 กันยายน 2561
4730 ลย 0032.001.3/3794 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4729 ลย 0032.001.3/3793 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4728 ลย 0032.001.3/3792 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4727 ลย 0032.001.3/3791 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4726 ลย 0032.001.3/3790 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4725 ลย52001/2520 พนักงานสถานธนานุบาลขออยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ที่แห่งเดิม 17 กันยายน 2561
4724 ลย52001/2519 พนักงานสถานธนานุบาลขออยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ที่แห่งเดิม 17 กันยายน 2561
4723 ลย 78101/472 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ10 17 กันยายน 2561
4722 ลย 78101/471 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 17 กันยายน 2561
4721 ลย 78101/470 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 17 กันยายน 2561
4720 ลย 78101/469 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 17 กันยายน 2561
4719 ลย52002/2515 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 17 กันยายน 2561
4718 ลย 0032.001.3/3782 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4717 ลย 0032.001.3/3781 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4716 ลย 0032.001.3/3780 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4715 ลย 0032.001.3/3779 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4714 ลย 0032.001.3/3777 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 17 กันยายน 2561
4713 ลย 78101/468 ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ งวด 4 17 กันยายน 2561
4712 ลย 78101/467 ส่งงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 17 กันยายน 2561
4711 ลย 78101/466 แจ้งมติที่-ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเลย 17 กันยายน 2561
4710 ลย 0034/616 แจ้งนิตยภัตเหลือจ่าย 17 กันยายน 2561
4709 ลย72501.3/539 ส่งใบอนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ 3 17 กันยายน 2561
4708 ลย 0032.003/3774 ขอความอนุเคราะห์ค่ายาในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 17 กันยายน 2561
4707 ลย52001/2513 ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน (ทต.หนองบัว) 17 กันยายน 2561
4706 ลย 75001/317 ส่งแบบติดตามประเมินผลโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง 14 กันยายน 2561
4705 ลย52005/2512 ขอเชิญประชุม 14 กันยายน 2561
4704 ลย 78101/465 สอบถามตำแหน่งว่างและขอโอน(ย้าย) 14 กันยายน 2561
4703 ลย 0023.2/454 การแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 14 กันยายน 2561
4702 ลย 78101/464 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 14 กันยายน 2561
4701 ลย 0032.001.3/3758 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านต่อยอด) 14 กันยายน 2561
4700 ลย 78101/463 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 14 กันยายน 2561
4699 ลย 0032.001.3/3757 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านฟ้าใส) 14 กันยายน 2561
4698 ลย 0032.001.3/3756 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (หจก.ซุปเปอร์สปีด) 14 กันยายน 2561
4697 ลย 0032.007/3755 ขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับพื้นที่ 14 กันยายน 2561
4696 ลย 78101/462 รายงานให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่พ้นจากตำแหน่ง 14 กันยายน 2561
4695 ลย 78101/461 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบดิน 14 กันยายน 2561
4694 ลย 78101/460 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 14 กันยายน 2561
4693 ลย52003/2511 โรงขนมจีนส่งกลิ่นและเสียงรบกวน 14 กันยายน 2561
4692 ลย 0032.007/3754 การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)เพื่อรองรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 14 กันยายน 2561
4691 ลย52004/2507 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้ พรบ.งบประมาณรายจ่ายปรระจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง 14 กันยายน 2561
4690 ลย52006/2506 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 กันยายน 2561
4689 ลย 0032.001.2/3738 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4688 ลย 0032.001.2/3737 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4687 ลย 0032.001.2/3736 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4686 ลย 0032.001.2/3735 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4685 ลย 0032.001.2/3734 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4684 ลย 0032.001.2/3733 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4683 ลย 0032.001.2/3732 แจ้งการโอนเงิน 13 กันยายน 2561
4682 ลย 0032.007/3731 การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(EOC)เพื่อรองรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 13 กันยายน 2561
4681 ลย 76701/608 ขอส่งเเบบเสนอขอประสานโครงการพัฒนา สำหรับการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ อปท.ในเขตจังหวัดเลย 13 กันยายน 2561
4680 ลย 0032.007/3730 ขอสนับสนุนทีมสำรวจและรถยนต์ราชการ 13 กันยายน 2561
4679 ลย52005/2502 รายงานการรับการจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 13 กันยายน 2561
4678 ลย52005/2501 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 13 กันยายน 2561
4677 ลย52005/2500 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 13 กันยายน 2561
4676 ลย52005/2499 รายงานการรับ-จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ 13 กันยายน 2561
4675 ลย52005/2498 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 13 กันยายน 2561
4674 ลย 75001/316 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 13 กันยายน 2561
4673 ลย52005/2497 แจ้งข้อขัดข้องการขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก 6 ล้อ 13 กันยายน 2561
4672 ลย52005/2495 ขอยื่นเอกสารขอววีซ่านักเรียน (ED) ให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ 12 กันยายน 2561
4671 ลย52005/2494 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาล เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือน เม.ย. 2561 12 กันยายน 2561
4670 ลย75401/186 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 12 กันยายน 2561
4669 ลย 75001/12 ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 12 กันยายน 2561
4668 ลย52004/2483 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย 12 กันยายน 2561
4667 ลย 0032.001.3/3698 ขออนุมัติดำเนินการขายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา 12 กันยายน 2561
4666 ลย 76701/606 รายงานพนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากราชการ (กรณีอายุครบ 60 ปี) 12 กันยายน 2561
4665 ลย 52206/1291 รายงานซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวณผล 12 กันยายน 2561
4664 ลย 52206/1290 ส่งแบบแผนขอประสานโครงการพัฒนาสำหรับการประสานและบูรณาการแผนการศึกษาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย 12 กันยายน 2561
4663 ลย 0032.010/3684 ตอบข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ.11 11 กันยายน 2561
4662 ลย 0032.010/3682 การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 11 กันยายน 2561
4661 ลย 0034/601 ตรวจสอบข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัย 11 กันยายน 2561
4660 กษ0919.4/6 ขอส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมรับฟังนโยบายของนายกรัฐมนตรี 11 กันยายน 2561
4659 ลย52005/2480 ขอให่้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว 11 กันยายน 2561
4658 ลย52001/2479 ตอบรับเข้าศึีกษาดูงาน (ทต.โพธิ์ไชย) 11 กันยายน 2561
4657 ลย52004/2478 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุเหล็กโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยข้างปั๋มน้ำมันยอดชาย(ถนนพิพัฒนมงคงถึงทางเข้าปั๊มยอดชาย) 11 กันยายน 2561
4656 ลย52001/2477 ส่งบัญชีรับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 กันยายน 2561
4655 ลย52001/2476 รายงานการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่4 11 กันยายน 2561
4654 ลย 0023.5/449 ส่งรายละเอียดการจ่ายชำระค่าบริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ 11 กันยายน 2561
4653 ลย 78101/459 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบดิน 11 กันยายน 2561
4652 ลย 0023.5/448 รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า 11 กันยายน 2561
4651 ลย 0032.201.1.01/36 ขอขยายระยะเวลาขนย้ายเศษวัสดก่อสร้างและปรับพื้นที่ก่อส้รางอาคาร 11 กันยายน 2561
4650 ลย 72501.1/536 ส่งใบเสร็จรับเงินค่าดอกเบี้ยเงินฝากเงินสมบททุนส่งเสริมกิการเทศบาล 11 กันยายน 2561
4649 ลย 78101/458 ขอยอด Statement 11 กันยายน 2561
4648 ลย52001/2475 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น 11 กันยายน 2561
4647 ลย 76702/604 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561
4646 ลย52001/2474 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 10 กันยายน 2561
4645 ลย 0032.001.3/3652 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (หจก.พูลเงินทอง) 10 กันยายน 2561
4644 ลย77202/546 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยพระใหญ่ หมู่ 3 10 กันยายน 2561
4643 ลย77202/545 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าวัดใหม่เจริญธรรม หมู่ 2 10 กันยายน 2561
4642 ลย77202/544 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซำทองน้อย ซำเชียงโม หมู่ 4 10 กันยายน 2561
4641 ลย 52206/1280 แต่งตั้งพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าประชุมและชี้แจงและอบรมระเบียบ กติกา การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ "น้ำตาลหวานเกมส์" 10 กันยายน 2561
4640 ลย 52206/1279 การอบรมระเบียบ กติกา การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ 10 กันยายน 2561
4639 ลย 78101/457 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 10 กันยายน 2561
4638 ลย 0023.5/444 รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 10 กันยายน 2561
4637 ลย 0032.001.1/3645 ขออนุญาตยกเลิกวันลาพักผ่อน 10 กันยายน 2561
4636 52001.8/2462 ส่ง จ.6 10 กันยายน 2561
4635 ลย 0032.001.3/3617 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (หจก.ศรีวังคำ) 7 กันยายน 2561
4634 ลย77202/543 แจ้งให้มาทำสัญญาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 7 กันยายน 2561
4633 ลย52002/2457 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 กันยายน 2561
4632 ลย52002/2456 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 กันยายน 2561
4631 ลย52002/2455 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 7 กันยายน 2561
4630 ลย52001/2454 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานทั่วไป 7 กันยายน 2561
4629 ลย72501.3/535 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่่ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 7 กันยายน 2561
4628 ลย 76701/597 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านนาโก สำหรับเป็นสถานที่ฝึก 7 กันยายน 2561
4627 ลย 76701/596 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 7 กันยายน 2561
4626 ลย52006/2450 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 7 กันยายน 2561
4625 ลย52006/2449 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 7 กันยายน 2561
4624 ลย 72501.1/534 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7 กันยายน 2561
4623 ลย 72501.1/533 ใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7 กันยายน 2561
4622 ลย 72501.1/532 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 7 กันยายน 2561
4621 ลย 72501.1/531 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง 7 กันยายน 2561
4620 ลย 78101/451 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวเกสร ทองปั้น 7 กันยายน 2561
4619 ลย 75001/322 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 7 กันยายน 2561
4618 ลย 0032.001.2/3588 ขอเชิญร่วมประชุมแนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS 7 กันยายน 2561
4617 ลย52004/2448 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด 7 กันยายน 2561
4616 ลย52001/2447 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 7 กันยายน 2561
4615 ลย52001/2446 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 7 กันยายน 2561
4614 ลย52001/2445 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานทั่วไป 7 กันยายน 2561
4613 ลย 0032.001.3/3587 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 7 กันยายน 2561
4612 ลย 0032.001.3/3586 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 7 กันยายน 2561
4611 ลย52002/2441 ขอแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดป่อง 6 กันยายน 2561
4610 ลย52002/2434 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 6 กันยายน 2561
4609 ลย 0034/588 ส่งข้อมูลรายบุคคลผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 6 กันยายน 2561
4608 ลย 75001/321 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานจ้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 6 กันยายน 2561
4607 ลย 75001/320 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 6 กันยายน 2561
4606 ลย52003/2432 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 6 กันยายน 2561
4605 ลย52003/2431 กำหนดการส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 6 กันยายน 2561
4604 ลย52004/2428 ขอความอนุเคราะห์ย้านเสาไฟฟ้า 6 กันยายน 2561
4603 ลย 78101/450 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 6 กันยายน 2561
4602 ลย77202/536 แจ้งให้มาทำสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหมู่บ้านทางเข้าสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 1 5 กันยายน 2561
4601 ลย52005/2426 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ 5 กันยายน 2561
4600 ลย77901/500 ขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 5 กันยายน 2561
4599 ลย72501.2/529 ส่งเงินค่าณาปนกิจสงเคราะกห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2561 5 กันยายน 2561
4598 ลย 72501.1/528 แจ้งให้มาแก้ไขงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาขนาดเล้ก หมู่ที่ 5 5 กันยายน 2561
4597 ลย52001/2425 ให้โอนพนักงานเทศบาล 5 กันยายน 2561
4596 ลย 78101/449 ขอยอด Statement 5 กันยายน 2561
4595 ลย52005/2416 ส่งคืนหนังสือค้ำประกัน 5 กันยายน 2561
4594 ลย52001/2414 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 [km 5 กันยายน 2561
4593 ลย 78101/448 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดการแสดง (รำหน้าศพ) 5 กันยายน 2561
4592 ลย 0023.5/435 ร่วมสมทบกองผ้าป่ามหามงคลเพื่อสร้างกุฏิรับรอง 5 กันยายน 2561
4591 ลย 76702/591 หนังสือรับรองเงินเดือน นางสาวดวงกมล ชินอาจ 5 กันยายน 2561
4590 ลย 0032.001.2/3547 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 5 กันยายน 2561
4589 ลย 78101/447 รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. 5 กันยายน 2561
4588 ลย 0032.001.3/3544 รายงานผลการประเมินราคาพัสดุ 5 กันยายน 2561
4587 ลย52003/2411 ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 กันยายน 2561
4586 ลย52003/2410 ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 กันยายน 2561
4585 ลย52003/2409 ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 กันยายน 2561
4584 ลย 76702/590 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 5 กันยายน 2561
4583 ลย 76702/589 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 5 กันยายน 2561
4582 ลย 76702/588 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 5 กันยายน 2561
4581 ลย 76702/587 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 5 กันยายน 2561
4580 ลย52001/2408 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 5 กันยายน 2561
4579 ลย52003/2407 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 5 กันยายน 2561
4578 ลย52001/2406 ขอผ่อนผันการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิก 5 กันยายน 2561
4577 ลย 78101/446 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 5 กันยายน 2561
4576 ลย 79102/396 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 5 กันยายน 2561
4575 ลย 0032.001.2/3543 แจ้งการโอนเงิน 4 กันยายน 2561
4574 ลย 0032.001.2/3542 แจ้งการโอนเงิน 4 กันยายน 2561
4573 ลย 0032.001.2/3541 แจ้งการโอนเงิน 4 กันยายน 2561
4572 ลย 0032.001.2/3540 แจ้งการโอนเงิน 4 กันยายน 2561
4571 ลย 0032.001.2/3539 แจ้งการโอนเงิน 4 กันยายน 2561
4570 ลย 0032.001.2/3538 แจ้งการโอนเงิน 4 กันยายน 2561
4569 ลย52004/2398 ขอขอบคุณการสนับสนุนเครื่องจักและกำลังพลร่วมกำจัดมูลฝอย 4 กันยายน 2561
4568 ลย52004/2397 ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสำหรับโครงการประติมากรรมผีตาโขนเล่นลม 4 กันยายน 2561
4567 ลย52001/2395 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 กันยายน 2561
4566 ลย52001/2394 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุด 4 กันยายน 2561
4565 ลย52001/2393 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 4 กันยายน 2561
4564 ลย 72501.1/527 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับซื้อขยะ กองทุนขยะทองคำฯ 4 กันยายน 2561
4563 ลย52005/2387 ขอส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย 4 กันยายน 2561
4562 กษ 0815.10//2 hkyiy 4 กันยายน 2561
4561 กษ 0815.10//1 hkyiy 4 กันยายน 2561
4560 ลย 71601/615 รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 4 กันยายน 2561
4559 ลย52001/2385 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 กันยายน 2561
4558 ลย52001/2384 ขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 กันยายน 2561
4557 ลย52001/2383 ขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 4 กันยายน 2561
4556 ลย 76701/583 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4555 ลย 76701/582 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4554 ลย 76701/581 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4553 ลย 76701/580 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4552 ลย 76701/579 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4551 ลย 76701/578 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4550 ลย 76701/577 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4549 ลย 76701/576 ขอให้ท่านชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน 4 กันยายน 2561
4548 ลย52004/2382 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุลูกปูน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลย-ด่านซ้าย ซอย 12 4 กันยายน 2561
4547 ลย52004/2381 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุลูกปูน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลย-ด่านซ้าย ซอย 12 4 กันยายน 2561
4546 ลย52004/2380 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุลูกปูน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลย-ด่านซ้าย ซอย 12 4 กันยายน 2561
4545 ลย52005/2379 ส่งเงินชำระค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ 4 กันยายน 2561
4544 ลย 0032.001.3/3512 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (ไทยพิพัฒน์) 3 กันยายน 2561
4543 ลย 0032.001.3/3511 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านอั๋นไดนาโม) 3 กันยายน 2561
4542 ลย52006/2378 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 กันยายน 2561
4541 ลย 0032.007/3508 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อดำเนินกิจกรรมสำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว 3 กันยายน 2561
4540 ลย 0032.015/3507 ส่งใบเสร็จรับเงิน โครงการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2561 3 กันยายน 2561
4539 ลย 76701/574 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสำรวย ยงเพ็ชร 3 กันยายน 2561
4538 ลย 79102/393 รายงานสขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561 3 กันยายน 2561
4537 ลย 72501.1/526 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 3 กันยายน 2561
4536 ลย 72501.1/524 ขอยกเลิกมติ ก.ทจ. เลย 3 กันยายน 2561
4535 ลย 0032.007/3499 ส่งแบบติดตามผู้ป่วยAFP 3 กันยายน 2561
4534 ลย 0006/16 ขอความอนุเคราะห์กางเต้นท์ 31 สิงหาคม 2561
4533 ลย 78101/444 จ่ายรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ ประจำเดือน กันยายน2561 3 กันยายน 2561
4532 ลย 0032.001.3/3487 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (บ.ป้ายศิริ) 3 กันยายน 2561
4531 ลย 0032.001.3/3486 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (นายเพียง มีไหม) 3 กันยายน 2561
4530 ลย 0032.001.3/3485 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ที.เค.เฮ้าเฟอร์นิเจอร์) 3 กันยายน 2561
4529 ลย 0032.001.3/3484 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ต.ตังค์คอมฟอก) 3 กันยายน 2561
4528 ลย 0032.003/3482 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 3 กันยายน 2561
4527 ลย77901/491 ขอส่งแบบสรุปแผนงาน โครงการและงบประมาณ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลอาฮี 3 กันยายน 2561
4526 ลย 71601/605 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 3 กันยายน 2561
4525 ลย 0032.001.1/3448 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 4 คัน 31 สิงหาคม 2561
4524 ลย 0032.003/3447 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 31 สิงหาคม 2561
4523 ลย 0023.3/427 งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 31 สิงหาคม 2561
4522 ลย52001/2357 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 31 สิงหาคม 2561
4521 ลย 72501.1/521 ส่งบัญชีโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัมนาอำเภอ 4 ปี 31 สิงหาคม 2561
4520 ลย 78101/443 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 31 สิงหาคม 2561
4519 ลย 76702/573 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 สิงหาคม 2561
4518 ลย 76702/572 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 31 สิงหาคม 2561
4517 ลย 0032.001.3/3414 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 31 สิงหาคม 2561
4516 ลย 71601/602 เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 31 สิงหาคม 2561
4515 ลย 71601/601 เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 31 สิงหาคม 2561
4514 ลย 0017.5/421 ปักหมุดตำแหน่งการบริการประชาชนของ ศดธ.เพิ่มเติม และตอบแบบสำรวจความพร้อมของหน่วยงานในการยกเลิกการขอเอกสารราชกการจากประชาชน 31 สิงหาคม 2561
4513 ลย79301/355 รายงานผลการปฎิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
4512 ลย 0034/571 นิมนต์เป็นวิทยากร 31 สิงหาคม 2561
4511 ลย 0034/570 เชิญเป็นวิทยากร 31 สิงหาคม 2561
4510 ลย 0034/569 เชิญเป็นพิธีกรและวิทยากร 31 สิงหาคม 2561
4509 ลย 0034/568 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนฯ 31 สิงหาคม 2561
4508 ลย 0032.003/3405 ขออนุมัติเพิ่มโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 31 สิงหาคม 2561
4507 ลย 79102/391 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ 5 30 สิงหาคม 2561
4506 ลย 79102/390 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ 5 30 สิงหาคม 2561
4505 ลย 79102/389 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 จุดที่ 3 30 สิงหาคม 2561
4504 ลย 79102/388 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 จุดที่ 2 30 สิงหาคม 2561
4503 ลย 79102/387 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 30 สิงหาคม 2561
4502 ลย 79102/386 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ 4 30 สิงหาคม 2561
4501 ลย 79102/385 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านสาระแพ หมู่ที่ 3 30 สิงหาคม 2561
4500 ลย 79102/384 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านผามุม หมู่ที่ 2 30 สิงหาคม 2561
4499 ลย 79102/383 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านผามุม หมู่ที่ 2 30 สิงหาคม 2561
4498 ลย 79102/382 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 จุดที่ 2 30 สิงหาคม 2561
4497 ลย 79102/381 นำส่งเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ-บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 30 สิงหาคม 2561
4496 ลย75401/185 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 สิงหาคม 2561
4495 ลย 0032.001.3/3388 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้าน ต.ตังค์ คอมฟอก) 30 สิงหาคม 2561
4494 ลย 76701/567 การดำเนินการโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ 30 สิงหาคม 2561
4493 ลย 76701/566 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด้กเเรกเกิด 30 สิงหาคม 2561
4492 ลย52001/2343 ขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 30 สิงหาคม 2561
4491 ลย 0032.001.3/3385 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 30 สิงหาคม 2561
4490 ลย52004/2342 แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนฟากเลย ซอย 6 29 สิงหาคม 2561
4489 ลย52001/2341 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 29 สิงหาคม 2561
4488 ลย 78101/442 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 29 สิงหาคม 2561
4487 ลย 78101/441 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 29 สิงหาคม 2561
4486 ลย 78101/440 ขอส่งแผนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกใหญ่ 29 สิงหาคม 2561
4485 ลย52004/2340 ขอคัดค้านการล้อมเสาเพื่อปักหลักเขตที่ดิน 29 สิงหาคม 2561
4484 ลย52003/2338 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ” 29 สิงหาคม 2561
4483 ลย 78101/439 สอบถามตำแหน่งว่างและขอโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 29 สิงหาคม 2561
4482 ลย 0032.001.1/3359 การต่อทะเบียนรถยนต์รราชการ ประจำปี 61 (รสสจ.เลย) นข 2450เลย 29 สิงหาคม 2561
4481 ลย 0032.001.1/3357 ขออนุมัติลาพักผ่อน(นพ.สสจ.เลย)6-7,10-14กย.61 29 สิงหาคม 2561
4480 ลย 0032.001.3/3353 ขอความเห็นชอบจำหน่ายพัสดุ 29 สิงหาคม 2561
4479 ลย77202/519 แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมี่ยง 1 29 สิงหาคม 2561
4478 ลย 0032.001.1/3348 ส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี(งานยาเสพติด) 28 สิงหาคม 2561
4477 ลย52001/2335 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 28 สิงหาคม 2561
4476 ลย52001/2334 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 28 สิงหาคม 2561
4475 ลย52001/2333 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 28 สิงหาคม 2561
4474 ลย 0032.003/3344 ส่งรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๑ 28 สิงหาคม 2561
4473 ลย 0032.003/3343 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 28 สิงหาคม 2561
4472 ลย 0032.001.3/3342 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 28 สิงหาคม 2561
4471 ลย 75001/306 รายงานการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปี2561 อบต.นาแขม 28 สิงหาคม 2561
4470 ลย52001/2331 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 สิงหาคม 2561
4469 ลย75401/186 การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 สิงหาคม 2561
4468 ลย 0032.001.1/3338 ขออนุมัติยืมเงินโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งบพัฒนาจังหวัด) 28 สิงหาคม 2561
4467 ลย 0034/556 แจ้งโอนเงินอุดหนุน ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน ส.ค.2561 28 สิงหาคม 2561
4466 ลย52002/2330 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 28 สิงหาคม 2561
4465 ลย 0032.001.3/3319 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 28 สิงหาคม 2561
4464 ลย 72501.1/517 ขอความอนุเคราะห์วิศวะรับรองแบบ 28 สิงหาคม 2561
4463 ลย 76701/562 ขอทราบความคืบหน้าการจัดหาที่ดินสำหรับจัดการขยะมูลฝอย 28 สิงหาคม 2561
4462 ลย 78101/438 ขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่าย กรณีส่งแบบผิดประเภท 27 สิงหาคม 2561
4461 ลย 78101/437 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 27 สิงหาคม 2561
4460 ลย52002/2319 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝังตะวันตก ช่วงที่ 3 27 สิงหาคม 2561
4459 ลย52002/2312 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝังตะวันตก ช่วงที่ 3 27 สิงหาคม 2561
4458 ลย52002/2311 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝังตะวันตก ช่วงที่ 3 27 สิงหาคม 2561
4457 ลย52002/2310 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งตะวันตก ช่วงที่ 3่ 27 สิงหาคม 2561
4456 ลย 78101/436 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
4455 ลย52001/2308 การยื่นคำร้องขอย้ายของพนักงานสถานธนานุบาล 27 สิงหาคม 2561
4454 ลย52001/2307 การยื่นคำร้องขอย้ายของพนักงานสถานธนานุบาล 27 สิงหาคม 2561
4453 ลย52001/2306 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 27 สิงหาคม 2561
4452 ลย52001/2305 สอบถามตำแหน่งว่างและความประสงค์ในการรับโอน 27 สิงหาคม 2561
4451 ลย52004/2304 การบุกรุกที่ดินทางหลวง เทศบาล (ซอยช้างอินทร์) 27 สิงหาคม 2561
4450 ลย52005/2303 ขอความร่วมมือส่งหลักฐานนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ฯ 27 สิงหาคม 2561
4449 ลย52001/2302 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 27 สิงหาคม 2561
4448 ลย52001/2301 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 27 สิงหาคม 2561
4447 ลย52001/2300 ชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจกรรมเทศบาล 27 สิงหาคม 2561
4446 ลย 78101/435 หนังสือรับรองเงินเดือน นายจิระเดช พยัคฆพล 27 สิงหาคม 2561
4445 ลย 76702/560 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 27 สิงหาคม 2561
4444 ลย 76702/559 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 27 สิงหาคม 2561
4443 ลย 76702/558 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ศรีฐาน 27 สิงหาคม 2561
4442 ลย 76703/557 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 27 สิงหาคม 2561
4441 ลย 76703/556 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 27 สิงหาคม 2561
4440 ลย 76703/555 หนังสือรับรองผลงาน 27 สิงหาคม 2561
4439 ลย 72501.1/514 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 27 สิงหาคม 2561
4438 ลย 72501.1/513 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานเทศบาลตำบลธาตุ 27 สิงหาคม 2561
4437 ลย 72501.1/512 ส่งเช็คชำระหนี้เงินกู้ของข้าราชการ 27 สิงหาคม 2561
4436 ลย 72501.1/511 ส่งเช็คชำระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการ 27 สิงหาคม 2561
4435 ลย72501.3/509 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขยายถนน 27 สิงหาคม 2561
4434 ลย 78401/183 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561 27 สิงหาคม 2561
4433 ลย52005/2296 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลฯ 24 สิงหาคม 2561
4432 ลย52001/2295 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์นิ้วมือ 24 สิงหาคม 2561
4431 ลย52001/2293 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 24 สิงหาคม 2561
4430 ลย52002/2292 ขอแก้ไขงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่น ๆ 24 สิงหาคม 2561
4429 ลย 75001/307 ขออนุญาตลาป่วย 24 สิงหาคม 2561
4428 ลย52005/2291 การรับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา 24 สิงหาคม 2561
4427 ลย 0023.3/413 จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม) 24 สิงหาคม 2561
4426 ลย52001/2287 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ทน.อุดรธานี) 24 สิงหาคม 2561
4425 ลย 0032.001.3/3249 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 24 สิงหาคม 2561
4424 ลย 0032.001.3/3248 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 24 สิงหาคม 2561
4423 ลย52006/2281 ขอส่งเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ 24 สิงหาคม 2561
4422 ลย52006/2280 ขอส่งเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ 24 สิงหาคม 2561
4421 ลย 78101/434 รายงานโครงการสนับสนุนการส่งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)(ตุลาคม 2558-กันยายน2559) 23 สิงหาคม 2561
4420 ลย52002/2277 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 23 สิงหาคม 2561
4419 ลย52002/2276 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งตะวันตก ช่วงที่ 3่ 23 สิงหาคม 2561
4418 ลย52002/2270 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝังตะวันตก ช่วงที่ 3 23 สิงหาคม 2561
4417 ลย52002/2269 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝังตะวันตก ช่วงที่ 3 23 สิงหาคม 2561
4416 ลย52002/2268 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝังตะวันตก ช่วงที่ 3 23 สิงหาคม 2561
4415 ลย52002/2265 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งตะวันตก ช่วงที่ 3่ 23 สิงหาคม 2561
4414 ลย 78101/433 รายงานโครงการสนับสนุนการส่งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)(ตุลาคม 2558-กันยายน2559) 23 สิงหาคม 2561
4413 ลย 0032.001.3/3234 การตรวจสอบแบบแปลนและประมาณการก่อสร้าง 23 สิงหาคม 2561
4412 ลย 78101/432 ส่งแบบสรุปแผนงาน โครงการและงบประมาณ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 23 สิงหาคม 2561
4411 ลย 76703/546 หนังสือรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 23 สิงหาคม 2561
4410 ลย 72501.1/508 รายงานขอรับการสนับสนุุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการฯ 23 สิงหาคม 2561
4409 ลย 72501.1/507 ขอส่งรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรแผ่นดิน 23 สิงหาคม 2561
4408 ลย 72501.1/506 การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแข็งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู็ช่วยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเทศบาลธาตุ 23 สิงหาคม 2561
4407 ลย52003/2261 การอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง ประจำปี ๒๕๖๑ 23 สิงหาคม 2561
4406 ลย 0017.2/393 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 23 สิงหาคม 2561
4405 ลย 72501.1/505 ส่งสำเนาเอกสารโครงการศึกษาดูงาน ปี 61 23 สิงหา