ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
7575 ลย 0032.006/1436 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 25 เมษายน 2562
7574 ลย 78101/187 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 เมษายน 2562
7573 ลย77202/226 ขอเชิญตรวจสภาพงานทางกายภาพเพื่อประกอบการขอเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 25 เมษายน 2562
7572 ลย 79102/229 รยงานการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 25 เมษายน 2562
7571 ลย52001/1041 การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) 25 เมษายน 2562
7570 ลย 0032.006/1434 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25 เมษายน 2562
7569 ลย52001/1039 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 25 เมษายน 2562
7568 ลย 0032.015/1427 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 25 เมษายน 2562
7567 ลย 0032.001.1/1426 ส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับจนท.ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ 25 เมษายน 2562
7566 ลย 0013/380 ขอความอนุุเคราะห์สัญญาณ Internet ระบบ Wifi ใช้ในการอบรม 25 เมษายน 2562
7565 ลย 0013/388 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
7564 ลย 0013/387 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
7563 ลย 0013/386 ขอความอนุเคราะห์ขอให้ห้องประชุมและอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
7562 ลย 0013/385 ขอความอนุเคราะห์ขอให้ห้องประชุมและอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
7561 ลย 0032.003/1424 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน๒๕๖๒ 25 เมษายน 2562
7560 ลย 0032.003/1423 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 25 เมษายน 2562
7559 ลย 76702/215 โอนเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 เมษายน 2562
7558 ลย 76702/214 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 เมษายน 2562
7557 ลย 76702/213 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 25 เมษายน 2562
7556 ลย 76702/212 โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 25 เมษายน 2562
7555 ลย 76702/211 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 25 เมษายน 2562
7554 ลย 76702/210 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 25 เมษายน 2562
7553 ลย 76702/209 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 25 เมษายน 2562
7552 ลย 76703/208 แบบฟอร์มสำรวจแผนดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ (ประชารัฐ) เพื่อป้องกันภัยแล้ง จังหวัดเลย พ.ศ.2562 24 เมษายน 2562
7551 ลย77202/225 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สายวัดป่า ซอย 1 หมู่ 9 24 เมษายน 2562
7550 ลย77202/224 แจ้งลงนามในสัญญาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 24 เมษายน 2562
7549 ลย 79102/227 แจ้งลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยสีเสียด บ้านหัวแก่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
7548 ลย 79102/226 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.และฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 24 เมษายน 2562
7547 ลย 79102/225 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำภู บ้านสาระแพ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 24 เมษายน 2562
7546 ลย52004/1029 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคีรีรัฐ) 24 เมษายน 2562
7545 ลย52006/1028 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 24 เมษายน 2562
7544 ลย52006/1027 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 24 เมษายน 2562
7543 ลย52006/1026 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 24 เมษายน 2562
7542 ลย77202/221 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.สายรอบหมู่บ้าน หมู่ 5 23 เมษายน 2562
7541 ลย 0618/725 หารือกรณีการเบิกจ่ายเงินตกเบิก ค่าวิทยฐานะ 23 เมษายน 2562
7540 ลย 76701/205 รายงานการเเต่งตั้งพนักงานจ้าง 23 เมษายน 2562
7539 ลย77202/220 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ซอยแสงอรุณ - โรงฆ่าสัตว์ หมู่ 5 23 เมษายน 2562
7538 ลย52001/1025 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 23 เมษายน 2562
7537 ลย52006/1024 แจ้งคำขอค่าสินใหมทดแทน 23 เมษายน 2562
7536 ลย 78101/180 หนังสือรับรองเงินเดือน 23 เมษายน 2562
7535 ลย 78101/179 หนังสือรับรองเงินเดือน นายทองทิพย์ ศรีบุรินทร์ 23 เมษายน 2562
7534 ลย52001/1021 ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 23 เมษายน 2562
7533 ลย52004/1020 ขอความอนุเคราะห์และออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคีรีรัฐ) 23 เมษายน 2562
7532 ลย52003/1019 ขอสนับสนสุนวิทยากร 23 เมษายน 2562
7531 ลย 0032.006/1380 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 23 เมษายน 2562
7530 ลย52003/1018 ขอสนับสนุนวิทยากร 23 เมษายน 2562
7529 ลย 0032.003/1379 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 23 เมษายน 2562
7528 ลย75401/74 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า หนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) 22 เมษายน 2562
7527 ลย 75001/113 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัยพายุลูกเห็บ) 23 เมษายน 2562
7526 ลย52002/1012 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 23 เมษายน 2562
7525 ลย52001/1011 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปา 23 เมษายน 2562
7524 ลย52001/1010 การดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 23 เมษายน 2562
7523 ลย52004/1007 โครงการคืนคลองสวยทั่วไป สุขใจเที่ยวท้องถิ่น 23 เมษายน 2562
7522 ลย 0032.001.1/1371 ขอเชิญพบเรื่องเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.เครื่องสำอางค์ พ.ศ.2558 22 เมษายน 2562
7521 ลย 0032.001.1/1369 ขอเชิญให้ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510(ครั้งที่2) 22 เมษายน 2562
7520 ลย 0032.001.1/1368 ขอเชิญให้ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ยา พ.ศ.2510(ครั้งที่2) 22 เมษายน 2562
7519 ลย 78101/178 รายงานยอดเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม 22 เมษายน 2562
7518 ลย 78101/177 การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการหรือพนักงานครู 22 เมษายน 2562
7517 ลย 78101/176 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 22 เมษายน 2562
7516 ลย 0032.201.1.01/1360 ขอแจ้งให้มาทำสัญญา 22 เมษายน 2562
7515 ลย 75001/112 รายงานแบบข้อมูลตลาด 22 เมษายน 2562
7514 ลย 0032.001.2/1362 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 เมษายน 2562
7513 ลย 0032.001.2/1361 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 เมษายน 2562
7512 ลย 0032.001.2/1359 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 เมษายน 2562
7511 ลย 0032.001.2/1358 ส่งใบเสร็จรับเงิน 22 เมษายน 2562
7510 ลย 0032.001.2/1356 ส่งใบสำคัญรับเงิน 22 เมษายน 2562
7509 ลย 0032.001.2/1355 ส่งใบสำคัญรับเงิน 22 เมษายน 2562
7508 ลย 0032.001.2/1354 ส่งใบเสร็จ 22 เมษายน 2562
7507 ลย72501.3/206 การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 22 เมษายน 2562
7506 ลย52003/1002 รายงานการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตลาด เทศบาลเมืองเลย 22 เมษายน 2562
7505 ลย75401/73 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 เมษายน 2562
7504 ลย 79102/211 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
7503 ลย 79102/210 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 22 เมษายน 2562
7502 ลย 79102/209 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
7501 ลย52001/1000 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 22 เมษายน 2562
7500 ลย 75001/111 ขออนุญาตลาป่วย 19 เมษายน 2562
7499 ลย 0023.3/189 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้สบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น 19 เมษายน 2562
7498 ลย 79102/208 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562
7497 ลย77202/210 ยืนยันการหมดภาระค้ำประกันสัญญา 19 เมษายน 2562
7496 ลย52001/998 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 เมษายน 2562
7495 ลย 0032.006/1338 เลื่อนข้าราชการ 19 เมษายน 2562
7494 ลย 76702/203 ขอส่งสำเนาใบเสร็จ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 19 เมษายน 2562
7493 ลย52001/995 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์ 19 เมษายน 2562
7492 ลย0032.012/1326 ขออนุเคาระห์ศึกษาดูงาน EMS 19 เมษายน 2562
7491 ลย75401/65 ขอส่งรายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม 17 เมษายน 2562
7490 ลย 72501.1/203 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 19 เมษายน 2562
7489 ลย73401/236 ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโนนปอแดง 19 เมษายน 2562
7488 ลย 0032.001.1/1324 ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง 19 เมษายน 2562
7487 ลย 0032.007/1323 ขอสนับสนุนวิทยากร 19 เมษายน 2562
7486 ลย 72501.1/201 ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากวาตภัย 19 เมษายน 2562
7485 ลย77202/204 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 19 เมษายน 2562
7484 ลย52006/988 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 19 เมษายน 2562
7483 ลย 0032.006/1319 การประเมินผลงานทางวิชาการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 18 เมษายน 2562
7482 ลย 0034/263 หลักสูตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 18 เมษายน 2562
7481 ลย 0032.010/1309 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม 18 เมษายน 2562
7480 ลย 0032.010/1308 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 18 เมษายน 2562
7479 ลย 0032.010/1307 ขอเชิญเป็นวิทยากร 18 เมษายน 2562
7478 ลย71202/288 แจ้งลงนามในสัญญา 18 เมษายน 2562
7477 ลย 0032.001.1/1302 ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง 18 เมษายน 2562
7476 ลย 0032.001.2/1301 ขอให้จัดทำคำชี้แจงตามข้อสังเกตจาก สตง. 18 เมษายน 2562
7475 ลย 0023.14/709 ขอทำความตกลงขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 18 เมษายน 2562
7474 ลย52006/982 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 18 เมษายน 2562
7473 ลย 0032.006/1295 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7472 ลย 0032.006/1294 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7471 ลย 0032.006/1293 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7470 ลย 0032.006/1292 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7469 ลย 0032.006/1291 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินฯ 17 เมษายน 2562
7468 ลย 0032.003/1288 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน๒๕๖๒ 17 เมษายน 2562
7467 ลย 79102/204 รายงานการจัดทำงบการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2562 17 เมษายน 2562
7466 ลย52001/980 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) 17 เมษายน 2562
7465 ลย52002/979 ส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคีรีรัฐ 17 เมษายน 2562
7464 ลย52002/978 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 เมษายน 2562
7463 ลย 79102/203 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 17 เมษายน 2562
7462 ลย52006/976 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 17 เมษายน 2562
7461 ลย52003/975 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 17 เมษายน 2562
7460 ลย52003/974 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 17 เมษายน 2562
7459 ลย 79301/148 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5/2562 17 เมษายน 2562
7458 ลย72501.3/197 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2562 17 เมษายน 2562
7457 ลย 79102/201 การสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 17 เมษายน 2562
7456 ลย 0032.006/1282 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 17 เมษายน 2562
7455 ลย 0032.006/1281 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2562
7454 ลย 0032.006/1280 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2562
7453 ลย 0032.006/1279 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 17 เมษายน 2562
7452 ลย 76702/198 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ของ นางสาวศิริพร ภูชมศรี 11 เมษายน 2562
7451 ลย 76702/197 หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ของ นางสาวศิริพร ภูชมศรี 11 เมษายน 2562
7450 ลย 76704/196 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระพุทะเมตตาบนยอดภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 เมษายน 2562
7449 ลย52002/970 จัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 เมษายน 2562
7448 ลย52001/969 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 11 เมษายน 2562
7447 ลย52001/968 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 เมษายน 2562
7446 ลย52001/967 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 เมษายน 2562
7445 ลย52001/966 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 เมษายน 2562
7444 ลย77202/188 แจ้งลงนามในสัญญา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้อมคับ หมู่ 2 11 เมษายน 2562
7443 ลย77202/187 แจ้งลงนามในสัญญา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาโปร่ง หมู่ 2 11 เมษายน 2562
7442 ลย71202/274 แจ้งครบกำหนดสัญญาจ้าง 11 เมษายน 2562
7441 ลย 78101/175 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 เมษายน 2562
7440 ลย 78101/174 หนังสือรับรองบุคคล นายเกรียงไกร กันหาวรรณะ 11 เมษายน 2562
7439 ลย 79101/200 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 11 เมษายน 2562
7438 ลย52002/963 จัดส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 10 เมษายน 2562
7437 ลย75401/9 การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 1 เมษายน 2562
7436 ลย 75001/97 การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 10 เมษายน 2562
7435 ลย 78101/173 แจ้งไฟไหม้สวนยางพารา 10 เมษายน 2562
7434 ลย52004/961 เชิญประชุม 10 เมษายน 2562
7433 ลย75401/69 สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อการโอนพนักงานส่วนตำบล 10 เมษายน 2562
7432 ลย 75001/108 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 เมษายน 2562
7431 ลย 75001/108 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 เมษายน 2562
7430 ลย 75001/105 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 10 เมษายน 2562
7429 ลย 71301.4/450 รายงานการจัดสวัสดิการของกองทุนธนาคารขยะ 10 เมษายน 2562
7428 ลย77202/183 ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 10 เมษายน 2562
7427 ลย 0032.015/1235 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มค่าพาหนะบุคคลภายนอกและค่าสมนาคุณวิทยากร 10 เมษายน 2562
7426 ลย 0032.015/1233 ส่งหลักฐานเพ่ิือประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 10 เมษายน 2562
7425 ลย 78101/172 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ5 10 เมษายน 2562
7424 ลย77202/181 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562(ไตรมาส 3 เดือน เมษายน -มิถุนายน 2562) 10 เมษายน 2562
7423 ลย77202/180 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี มกราคม 2561 10 เมษายน 2562
7422 ลย 78101/171 หนังสือรับรองบุคคล 10 เมษายน 2562
7421 ลย 79102/196 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 9 เมษายน 2562
7420 ลย 79102/195 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 9 เมษายน 2562
7419 ลย 79102/194 รายงานการจัดทำสรุปผลการพิจารณา การจัดชื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 9 เมษายน 2562
7418 ลย 78101/170 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษี 9 เมษายน 2562
7417 ลย52001/955 รายงานการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 9 เมษายน 2562
7416 ลย 78101/169 ขออนุญาตต่อทะเบียนและขอยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 9 เมษายน 2562
7415 ลย 78101/168 รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประงค์(Smart Reader) 9 เมษายน 2562
7414 ลย52001/954 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 เมษายน 2562
7413 ลย52001/953 ส่งเอกสารเพื่อประกอบการทบทวนวงเงินสินเชื่อประจำปี ๒๕๖๒ 9 เมษายน 2562
7412 ลย52001/952 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 9 เมษายน 2562
7411 ลย75401/66 รายงานผลการดำเนินงานสร้างพื้นที่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2 4 เมษายน 2562
7410 ลย 79301/140 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์เพื่อนำไว้ประจำศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖2 9 เมษายน 2562
7409 ลย 76701/188 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน 2562
7408 ลย 76701/187 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและเเมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies one data (ระบบ Thai Rabies Net) 9 เมษายน 2562
7407 ลย52006/950 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 9 เมษายน 2562
7406 ลย52006/949 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 9 เมษายน 2562
7405 ลย52006/948 การจดทะเบียนพาณิชย์ 9 เมษายน 2562
7404 ลย 0032.006/1213 ขออนุมัติซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 5 เมษายน 2562
7403 ลย 78101/167 ขอเชิญเป็นวิทยากร 5 เมษายน 2562
7402 ลย75401/60 ขอส่งรายงานผลการบันทึกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การปกครองท้องถิ่น 4 มีนาคม 2562
7401 ลย52001/947 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 เมษายน 2562
7400 ลย52001/946 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ 5 เมษายน 2562
7399 ลย 78101/166 การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 เมษายน 2562
7398 ลย 78101/165 รายงานการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.(เพิ่มเติม) 5 เมษายน 2562
7397 ลย52004/944 ระงับการใช้อาคาร (ค.4) 5 เมษายน 2562
7396 ลย52004/943 คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคาร (ค.3) 5 เมษายน 2562
7395 ลย52004/942 การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของ อปท.ในการรับมอบอำนาจ "เจ้าท่า" 5 เมษายน 2562
7394 ลย 0032.006/1201 ขอสนับสนุนวิทยากร 5 เมษายน 2562
7393 ลย52002/939 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 เมษายน 2562
7392 ลย52002/937 การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 เมษายน 2562
7391 ลย 76703/184 การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ “เจ้าท่า”ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2556 5 เมษายน 2562
7390 ลย 0034/245 แต่งตั้งครูโรงเรียน 4 เมษายน 2562
7389 ลย 0032.003/1183 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 4 เมษายน 2562
7388 ลย52004/934 เร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เจริญรัฐ ซ.1) 4 เมษายน 2562
7387 ลย 0032.010/1181 ส่งรายงานการบังคับใช้กฎหมาย 4 เมษายน 2562
7386 ลย 0034/244 แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน 4 เมษายน 2562
7385 ลย52001/933 รายงานการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติพนักงานเทศบาล 4 เมษายน 2562
7384 ลย52002/932 จัดส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 4 เมษายน 2562
7383 ลย 0023.14/660 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 เมษายน 2562
7382 ลย52004/930 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบความแน่นของดิน 4 เมษายน 2562
7381 ลย 75001/94 ส่งแบบรายงายข้อมูล โครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (เพิ่มเติม) 4 เมษายน 2562
7380 ลย52001/929 ขอเชิยประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4 เมษายน 2562
7379 ลย 78101/164 แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 เมษายน 2562
7378 ลย 78101/163 ขอยอด Statement 4 เมษายน 2562
7377 ลย52001/927 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ดูแลนักท่องเที่ยวในงานสงกรานต์ 4 เมษายน 2562
7376 ลย52001/926 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณสถานที่จัดงาน 4 เมษายน 2562
7375 ลย 0032.006/1178 เลื่อนข้าราชการ 3 เมษายน 2562
7374 ลย 0032.006/1177 การประเมินบุคคลและผลงาน 3 เมษายน 2562
7373 ลย 78101/162 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 3 เมษายน 2562
7372 ลย 78101/161 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 3 เมษายน 2562
7371 ลย 78101/160 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 3 เมษายน 2562
7370 ลย 78101/159 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อถล. 3 เมษายน 2562
7369 ลย71202/248 แจ้งลงนามในสัญญา 3 เมษายน 2562
7368 ลย71202/247 แจ้งลงนามในสัญญา 3 เมษายน 2562
7367 ลย 79102/189 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านผามุม หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 3 เมษายน 2562
7366 ลย 79102/188 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองหินใหญ่ บ้านห้วยสีดา หมู่ที่ ๔ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 3 เมษายน 2562
7365 ลย72501.2/182 ขอจดทะเบียนรถใหม่ ขอยกเว้นภาษี รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและค่าธรรมเนียมต่างๆพร้อมทั้งรับรองเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3 เมษายน 2562
7364 ลย52001/918 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 3 เมษายน 2562
7363 ลย 76703/180 ส่งแบบรายงานข้อมูลโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 3 เมษายน 2562
7362 ลย52001/917 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 3 เมษายน 2562
7361 ลย52001/916 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 3 เมษายน 2562
7360 ลย52001/915 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 3 เมษายน 2562
7359 ลย 0032.007/1171 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา 3 เมษายน 2562
7358 ลย52001/913 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิเศษ ฯ 3 เมษายน 2562
7357 ลย52003/912 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 3 เมษายน 2562
7356 ลย 76702/175 ส่งใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 3 เมษายน 2562
7355 ลย 79102/187 แจ้งรับเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสานประเพณีแห่พระใหย่ในวันปีใหม่ไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 3 เมษายน 2562
7354 ลย72501.2/180 ขอประกอบการและบรรจุรถใหม่ เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย พร้อมทั้งรับรองเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3 เมษายน 2562
7353 ลย52005/911 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานประเพณีสงกราต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 3 เมษายน 2562
7352 ลย 0032.001.1/1151 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(4 เม.ย.62) 3 เมษายน 2562
7351 ลย52003/909 การดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 3 เมษายน 2562
7350 ลย 0618/647 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าปู่ภูกระดึง 2 เมษายน 2562
7349 ลย52001/908 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 2 เมษายน 2562
7348 ลย52004/907 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยธนวันแมนชั่น) 2 เมษายน 2562
7347 ลย52003/905 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (เครื่อง ULV) 2 เมษายน 2562
7346 ลย52003/903 ขอให้คืนเงินจ่ายโครงการปีงบประมาณ 2561 2 เมษายน 2562
7345 ลย 78101/158 หนังสือรับรองบุคคล 2 เมษายน 2562
7344 ลย52001/901 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 เมษายน 2562
7343 ลย77202/172 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 เมษายน 2562
7342 ลย77202/170 ส่งแบบรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562 2 เมษายน 2562
7341 ลย 78101/157 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 2 เมษายน 2562
7340 ลย 78101/156 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 2 เมษายน 2562
7339 ลย71202/240 แจ้งลงนามในสัญญา 2 เมษายน 2562
7338 ลย 78101/155 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 1 เมษายน 2562
7337 ลย 75001/95 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ 1 เมษายน 2562
7336 ลย52001/885 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 เมษายน 2562
7335 ลย52006/884 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 1 เมษายน 2562
7334 ลย 0032.007/1129 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 1 เมษายน 2562
7333 ลย52006/882 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 1 เมษายน 2562
7332 ลย52001/881 การรับโอนพนักงานเทศบาล 1 เมษายน 2562
7331 ลย52001/880 พนักงานเทศบาลขอโอน 1 เมษายน 2562
7330 ลย52001/879 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 1 เมษายน 2562
7329 ลย 75001/94 ส่งแบบรายงายข้อมูล โครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 1 เมษายน 2562
7328 ลย52001/878 ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 เมษายน 2562
7327 ลย 75001/73 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัยพายุลูกเห็บ) 1 เมษายน 2562
7326 ลย77202/167 ขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 1 เมษายน 2562
7325 ลย 79301/116 ส่งประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ด(e-bidding) 1 เมษายน 2562
7324 ลย 79301/115 ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 เมษายน 2562
7323 ลย52001/871 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 29 มีนาคม 2562
7322 ลย52004/870 แจ้งโคมไฟฟ้าชำรุด 29 มีนาคม 2562
7321 ลย52001/869 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 29 มีนาคม 2562
7320 ลย 0032.001.2/1111 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม) 29 มีนาคม 2562
7319 ลย52001/868 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 29 มีนาคม 2562
7318 ลย52001/865 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 29 มีนาคม 2562
7317 ลย 78101/154 การจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี พ.ศ. 2561 29 มีนาคม 2562
7316 ลย52003/864 ขอความอนุเคราะห์กรรมการประกวดการจัดมหกรรมและประกวดอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 29 มีนาคม 2562
7315 ลย52003/863 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมืองเลย 29 มีนาคม 2562
7314 ลย52003/862 การดำเนินโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 29 มีนาคม 2562
7313 ลย 76701/163 เเจ้งให้มารายงานตัว 29 มีนาคม 2562
7312 ลย52006/861 ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลย 29 มีนาคม 2562
7311 ลย52006/859 การจดทะเบียนพาณิชย์ 29 มีนาคม 2562
7310 ลย52006/858 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 29 มีนาคม 2562
7309 ลย 0023.3/160 แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มีนาคม 2562
7308 ลย52006/857 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 29 มีนาคม 2562
7307 ลย 0032.001.1/1107 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(2 เม.ย.62) 29 มีนาคม 2562
7306 ลย 0032.001.1/1106 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(2 เม.ย.62) 29 มีนาคม 2562
7305 ลย 78101/153 หนังสือรับรองบุคคล 29 มีนาคม 2562
7304 ลย 78101/152 หนังสือรับรองบุคคล 29 มีนาคม 2562
7303 ลย 78101/151 หนังสือรับรองบุคคล 29 มีนาคม 2562
7302 ลย 0032.201.1.01/1359 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มีนาคม 2562
7301 ลย 0032.201.1.01/1358 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มีนาคม 2562
7300 ลย 0032.010/1102 ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเวชปฏิบัติคอบรัว 28 มีนาคม 2562
7299 ลย 0023.14/590 ขอส่งคืนงบประมาณโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 28 มีนาคม 2562
7298 ลย52002/850 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 28 มีนาคม 2562
7297 ลย 0032.006/1092 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 28 มีนาคม 2562
7296 ลย71202/237 ขอส่งแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 28 มีนาคม 2562
7295 ลย 72501.1/172 แจ้งรายชื่อนายทะเบียน เพื่อกำหนด Username/Password สำหรับโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ 28 มีนาคม 2562
7294 มท 5308.4/ลย/14 ตอบรับ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 มีนาคม 2562
7293 ลย 78101/150 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 28 มีนาคม 2562
7292 ลย 0023.14/583 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 28 มีนาคม 2562
7291 ลย 0032.006/1089 เลื่อนข้าราชการ 27 มีนาคม 2562
7290 ลย 0032.006/1086 เลื่อนข้าราชการ 27 มีนาคม 2562
7289 ลย 0023.14/578 ารกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นอย่างเคร่งครัด 27 มีนาคม 2562
7288 ลย 0023.14/576 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 27 มีนาคม 2562
7287 ลย 0023.14/575 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 27 มีนาคม 2562
7286 ลย 0023.14/574 ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเเก้ไขเพิ่มเติม 27 มีนาคม 2562
7285 ลย 79002/102 สำเนาหลักฐานการหักค่าหุ้นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู-บุคลากร อปท.เลย จำกัด 27 มีนาคม 2562
7284 ลย52003/846 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณร้านเคมีภัณฑ์ 27 มีนาคม 2562
7283 ลย52001/845 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 27 มีนาคม 2562
7282 ลย52001/844 ขอควาทเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 27 มีนาคม 2562
7281 ลย52003/842 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณร้านเคมีภัณฑ์ 27 มีนาคม 2562
7280 ลย 79102/170 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 27 มีนาคม 2562
7279 ลย52003/839 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 27 มีนาคม 2562
7278 ลย52003/838 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 27 มีนาคม 2562
7277 ลย52003/837 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 27 มีนาคม 2562
7276 ลย 0032.015/1084 ขอ Username/Password สำหรับระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลฯ 27 มีนาคม 2562
7275 ลย 72501.1/170 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถุกคุมความประพฤติ(นายพรศักดิ์ สีระวัลย์) 27 มีนาคม 2562
7274 ลย.72704//107 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันผู้สุงอายุ ประจำปี 2562 และเชิญเข้าร่วมงาน 27 มีนาคม 2562
7273 ลย 0032.001.3/1083 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 27 มีนาคม 2562
7272 ลย52001/836 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 27 มีนาคม 2562
7271 ลย52001/835 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 27 มีนาคม 2562
7270 ลย 78101/149 สอบถามตำแหน่งว่างและขอโอน(ย้าย) 27 มีนาคม 2562
7269 ลย 78101/148 หนังสือยินยอมการโอน 27 มีนาคม 2562
7268 ลย 78101/147 หนังสือรับรองบุคคล 27 มีนาคม 2562
7267 ลย 74001//10 ขอแจ้งถนนเชิงราบสะพานข้ามแม่น้ำเลยสะพานนาดินดำ-ห้วยน้ำอุ่น 15 มีนาคม 2562
7266 ลย71202/234 แจ้งลงนามในสัญญา 26 มีนาคม 2562
7265 ลย52001/829 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 มีนาคม 2562
7264 ลย 0032.007/1076 ขอให้ประชาสัมพันธ์โรคที่เกิดในฤดูร้อน 26 มีนาคม 2562
7263 ลย 75001/72 ขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 26 มีนาคม 2562
7262 ลย 0023.5/154 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 62 ม.7 - ม.8 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน 26 มีนาคม 2562
7261 ลย 79301/112 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหินแลบ 26 มีนาคม 2562
7260 ลย 78101/146 แจ้งเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน 26 มีนาคม 2562
7259 ลย77202/160 แจ้งลงนามในสัญญา ต่อเติมถนนคสล. ซอยราตรี 2 หมู่ 8 26 มีนาคม 2562
7258 ลย 78101/145 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 26 มีนาคม 2562
7257 ลย 78101/144 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 26 มีนาคม 2562
7256 ลย 78101/143 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 มีนาคม 2562
7255 ลย 78101/142 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 มีนาคม 2562
7254 ลย 78101/141 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562
7253 ลย 78101/140 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าชเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปือก ลดโลกร้อนของ อปท 26 มีนาคม 2562
7252 ลย 78101/139 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าชเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปือก ลดโลกร้อนของ อปท 26 มีนาคม 2562
7251 ลย 78101/138 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล 26 มีนาคม 2562
7250 ลย 0032.006/1070 ส่งแจ้งแก้ไขผลงานวิชาการสายงานนักรังสีการแพทย์ (เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง) 26 มีนาคม 2562
7249 ลย 78101/137 ชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป 26 มีนาคม 2562
7248 ลย 78101/136 ขอยอด Statement 26 มีนาคม 2562
7247 ลย 0023.14/564 ขอเปลี่ยนเช็ค 25 มีนาคม 2562
7246 ลย77202/159 แจ้งลงนามในสัญญา ต่อเติมถนนคสล. ซอยกม.0 หมู่ 8 25 มีนาคม 2562
7245 ลย77202/158 แจ้งลงนามในสัญญา ต่อเติมถนนคสล. ซอยโรงเรียนเจริญสว่าง หมู่ 8 25 มีนาคม 2562
7244 ลย 79301/111 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 25 มีนาคม 2562
7243 ลย 0032.003/1064 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 25 มีนาคม 2562
7242 ลย71202/229 แจ้งลงนามในสัญญา 25 มีนาคม 2562
7241 ลย 78101/135 ขอส่งแบบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำรุนแรงต่อเด็กพิการ 25 มีนาคม 2562
7240 ลย71202/220 ขอเชิญชี้แจงแสดงหลักฐานยืนยันการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย-ถ.๑๔-๐๐๒ สายภูกระแต-หนองบอน(ตอนที่๑) หมู่ที่๔ และหมู่ที่๑๖ บ้านขอนแก่นและบ้านขอนแก่นสามัคคี 25 มีนาคม 2562
7239 ลย 0032.007/1052 ขอเชิญเป็นวิทยากร 22 มีนาคม 2562
7238 ลย52001/810 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 มีนาคม 2562
7237 ลย77202/148 จ่ายชำระเงินค่าแบบพิมพ์ 22 มีนาคม 2562
7236 ลย 0032.003/1043 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดประชุม 22 มีนาคม 2562
7235 ลย 0032.003/1042 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดประชุม 22 มีนาคม 2562
7234 ลย 0032.001.3/1039 ขอเอกสารเพิ่มเติม 22 มีนาคม 2562
7233 ลย52003/801 ขอความอนุเคราะห์วงโปงลางแสดงในงานมหกรรม "ปิดเทอมสร้างสรรค์ มันแบบวัยจิ้น..ฟิตแบบไทบ้าน" 22 มีนาคม 2562
7232 ลย 0023.14/536 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกัน 21 มีนาคม 2562
7231 ลย 0023.3/138 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 มีนาคม 2562
7230 ลย 79002/92 ขอส่งแบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 มีนาคม 2562
7229 ลย 76702/156 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 21 มีนาคม 2562
7228 ลย 78101/134 หนังสือรับรองเงินเดือน 21 มีนาคม 2562
7227 ลย 78101/133 หนังสือรับรองเงินเดือน 21 มีนาคม 2562
7226 ลย 78101/132 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 21 มีนาคม 2562
7225 ลย 78101/131 ขอส่งรายชื่อและแบบสำรวจข้อมูลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 21 มีนาคม 2562
7224 ลย 79102/154 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 มีนาคม 2562
7223 ลย 79102/153 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 มีนาคม 2562
7222 ลย 0023.14/534 ขออนุญาตลากิตส่วนตัวของนางสุภาพร นนท์คำจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม 21 มีนาคม 2562
7221 ลย 52207/469 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 21 มีนาคม 2562
7220 ลย77202/145 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 21 มีนาคม 2562
7219 ลย52001/799 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 21 มีนาคม 2562
7218 ลย 78101/130 รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประงค์(Smart Reader) 21 มีนาคม 2562
7217 ลย 78101/129 ยินดีรับโอน (ย้าย) 21 มีนาคม 2562
7216 ลย 79102/150 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 21 มีนาคม 2562
7215 ลย 79102/149 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562
7214 ลย 79102/148 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562
7213 ลย 0032.001.3/1014 ขอเอกสารเพิ่มเติม 20 มีนาคม 2562
7212 ลย 0032.001.3/1013 ขอเอกสารเพิ่มเติม 20 มีนาคม 2562
7211 ลย52003/796 ขอเชิญเป็นวิทยากร 20 มีนาคม 2562
7210 ลย52003/795 ขอสนับสนุนวิทยากร 20 มีนาคม 2562
7209 ลย52001/786 ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาสีฟ้า (หน้า ททท.) 20 มีนาคม 2562
7208 ลย71202/213 แจ้งลงนามในสัญญา 20 มีนาคม 2562
7207 ลย 0032.007/1004 การคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ ปีงบประมาณ 2562 20 มีนาคม 2562
7206 ลย52001/785 ตอบรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 20 มีนาคม 2562
7205 ลย 0032.003/1002 ขอขยายเวลาการสนับสนุนค่าฟอกไตในผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 20 มีนาคม 2562
7204 ลย 0032.007/1001 ขอให้รายงานข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 20 มีนาคม 2562
7203 ลย 78101/128 ส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 20 มีนาคม 2562
7202 ลย52001/775 การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลอมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพรมราชาภิเษก 20 มีนาคม 2562
7201 ลย 75001/71 การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 20 มีนาคม 2562
7200 ลย 78101/127 ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ งวด 2 ปีงบ 2562 20 มีนาคม 2562
7199 ลย52006/773 ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 19 มีนาคม 2562
7198 ลย 78101/126 เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 19 มีนาคม 2562
7197 ลย 78101/125 การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ประจำงบประมาณ 2562 19 มีนาคม 2562
7196 ลย 78101/124 หนังสือรับรองเงินเดือน นางวิไลรัตน์ ศรีละ 19 มีนาคม 2562
7195 ลย 78101/123 ขอยอด Statement 19 มีนาคม 2562
7194 ลย 78101/122 แจ้งราษฎรประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) 19 มีนาคม 2562
7193 ลย 78101/121 แจ้งราษฎรประสบภัยพิบัติ 19 มีนาคม 2562
7192 ลย72501.3/150 การยินยอมให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 มีนาคม 2562
7191 ลย52004/770 ขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบชั้นดิน (แปลงสะพานแขวนหน้าเทศบาลเมืองเลย) 19 มีนาคม 2562
7190 ลย72501.3/149 ส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อรับคัดเลือกเป็นผู้พิจารณาโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 19 มีนาคม 2562
7189 ลย71202/212 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 19 มีนาคม 2562
7188 ลย52001/769 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 มีนาคม 2562
7187 ลย52001/767 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์กำลังพล ฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 19 มีนาคม 2562
7186 ลย52001/766 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์กำลังพล ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษฯ 19 มีนาคม 2562
7185 ลย52001/765 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์เครื่องจักร ร่วมกิจกรรมโอกาสพิเศษฯ 19 มีนาคม 2562
7184 ลย 0032.006/993 การประเมินบุคคลและผลงาน 19 มีนาคม 2562
7183 ลย52002/764 ขอจัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 19 มีนาคม 2562
7182 ลย 0023.14/533 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด-เทศบาล-และเมืองพัทยา 19 มีนาคม 2562
7181 ลย 0032.010/987 ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 19 มีนาคม 2562
7180 ลย52002/763 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 19 มีนาคม 2562
7179 ลย52001/762 ขอเชิญร่วมกิจกรรรมและความอนุเคราะห์นักโทษชั้นเยี่ยม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษ ฯ 19 มีนาคม 2562
7178 ลย 0032.007/985 ขออนุมัติโครงการ 19 มีนาคม 2562
7177 ลย52001/761 ขอเชิญร่วมกิจกรรมและความอนุเคราะห์เครื่องจักรขนาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษ ฯ 19 มีนาคม 2562
7176 ลย 0032.001.2/983 ส่งใบเสร็จ 19 มีนาคม 2562
7175 ลย 72501.1/147 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 19 มีนาคม 2562
7174 ลย 0032.003/982 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 19 มีนาคม 2562
7173 ลย 0032.003/981 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 19 มีนาคม 2562
7172 ลย 78101/120 สำรวจและรายข้อมูลการจัดทำ"ธนาคารคัดแยกขยะ"ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการ 19 มีนาคม 2562
7171 ลย 78101/119 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ ) 19 มีนาคม 2562
7170 ลย52002/758 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 19 มีนาคม 2562
7169 ลย52002/752 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 19 มีนาคม 2562
7168 ลย52002/751 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 19 มีนาคม 2562
7167 ลย52002/750 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 19 มีนาคม 2562
7166 ลย52002/748 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนร่วมใจ 19 มีนาคม 2562
7165 ลย 0032.015/978 สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของนายทะเบียนจังหวัด ปี 2562 รอบ 6 เดือน 19 มีนาคม 2562
7164 ลย 79102/146 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 19 มีนาคม 2562
7163 ลย 0032/975 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(25 มี.ค.62) 18 มีนาคม 2562
7162 ลย 0032.015/974 ขอส่งบุคลากรแพทย์แผนไทยใหม่ ปีงบ 2562 ฝึกประสบการณ์ 18 มีนาคม 2562
7161 ลย52003/744 การดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 18 มีนาคม 2562
7160 ลย52003/743 การดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 18 มีนาคม 2562
7159 ลย52003/742 การดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๒ 18 มีนาคม 2562
7158 ลย52003/741 ขอคงามอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจสถานที่จำหน่ายและสะสมก๊าซหุงต้ม 18 มีนาคม 2562
7157 ลย52002/740 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษีรถใหม่ 18 มีนาคม 2562
7156 ลย52002/739 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 18 มีนาคม 2562
7155 ลย 78101/118 หนังสือรับรองเงินเดือน นายเฟือง เขาลาด 18 มีนาคม 2562
7154 ลย52002/738 โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7153 ลย52003/736 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7152 ลย52003/733 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7151 ลย52003/732 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7150 ลย52002/729 โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7149 ลย52002/728 โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7148 ลย52006/727 ขอขอบคุณ 18 มีนาคม 2562
7147 ลย52002/726 โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7146 ลย52002/725 โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 18 มีนาคม 2562
7145 ลย52003/724 ร้องเรียนการใช้เสียงดังของห้องซ้อมดนตรี 18 มีนาคม 2562
7144 ลย52003/723 ร้องเรียนการใช้เสียงดังของห้องซ้อมดนตรี 18 มีนาคม 2562
7143 ลย 0032.001.3/966 ส่งมอบงานในหน้าที่ปฏิบัติ 18 มีนาคม 2562
7142 ลย52001/721 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 มีนาคม 2562
7141 ลย52001/720 ส่งตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ 15 มีนาคม 2562
7140 ลย 0032.007/964 ขอสนับสนุนวิทยากร 15 มีนาคม 2562
7139 ลย 76703/152 มาตรฐานการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 15 มีนาคม 2562
7138 ลย52006/718 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 มีนาคม 2562
7137 ลย52003/717 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 15 มีนาคม 2562
7136 ลย 0032.007/945 ขอสนับสนุนบุคลกรและรถยนต์ราชการ 14 มีนาคม 2562
7135 76201.1/35 อนุญาติให้ข้าราชการในสังกัดไปช่วยปฏิบัติราชการ 1 มีนาคม 2562
7134 ลย52001/716 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 14 มีนาคม 2562
7133 ลย52001/714 ขอลนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 14 มีนาคม 2562
7132 ลย52001/713 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย 14 มีนาคม 2562
7131 ลย 72401/206 การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน 14 มีนาคม 2562
7130 ลย52001/712 การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ทั่่วประเทศ 14 มีนาคม 2562
7129 ลย 78101/117 ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมเดินรณรงค์ โครงการลดละเลิกสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 14 มีนาคม 2562
7128 ลย 72501.1/144 ส่งรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 14 มีนาคม 2562
7127 ลย77202/135 ขอส่งคืนใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย 14 มีนาคม 2562
7126 ลย52003/711 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 มีนาคม 2562
7125 ลย52003/710 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ 14 มีนาคม 2562
7124 ลย52003/709 การพัฒนาและขัยเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 มีนาคม 2562
7123 ลย52003/708 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 14 มีนาคม 2562
7122 ลย52003/707 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 14 มีนาคม 2562
7121 ลย52003/706 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 14 มีนาคม 2562
7120 ลย52003/705 ขอเฃิญร่วมโครงการ "สำนักงานปลอกขยะ" เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 14 มีนาคม 2562
7119 ลย71202/203 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7118 ลย71202/202 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7117 ลย71202/201 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7116 ลย71202/200 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7115 ลย71202/199 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7114 ลย71202/198 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา 13 มีนาคม 2562
7113 ลย 79102/143 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7112 ลย 79102/142 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7111 ลย 79102/141 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7110 ลย 79102/140 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7109 ลย 73201/180 ขอส่งแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน (มฝ.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มีนาคม 2562
7108 ลย 79102/139 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7107 ลย 79102/138 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มีนาคม 2562
7106 ลย 73201/179 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 13 มีนาคม 2562
7105 ลย 73201/177 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มีนาคม 2562
7104 ลย 0032.001.1/920 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(15 มี.ค.62) 13 มีนาคม 2562
7103 ลย 0032.007/919 ส่งตรวจวิเคราะห์หัด 13 มีนาคม 2562
7102 76201.1/171 ขอส่งประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 12 มีนาคม 2562
7101 ลย 72501.1/143 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(กรณีไม่มาทำงานบริการสังคม นายสภายุทธ วงษ์ลา) 13 มีนาคม 2562
7100 ลย 72501.1/142 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(กรณีไม่มาทำงานบริการสังคม นายธนวัฒน์ กองตรี) 13 มีนาคม 2562
7099 ลย 78101/116 ชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป เลขที่ 110/2562 13 มีนาคม 2562
7098 ลย52002/701 ขอแก้ไขงบทรัพย์สินและรายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน 13 มีนาคม 2562
7097 ลย52002/700 ขอแก้ไขงบทรัพย์สินและรายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน 13 มีนาคม 2562
7096 ลย 78101/115 ขอส่งประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 13 มีนาคม 2562
7095 ลย52004/699 ขอความอนุเคราะห์สำรวจปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนเลย-ห้วยพอด 13 มีนาคม 2562
7094 ลย52004/698 ขอความอนุเคราะห์ยืมธรรมาสน์ 13 มีนาคม 2562
7093 ลย 52401/178 ส่งประกาศขอโอนงบประมาณรายจ่าย (ครั้่งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มีนาคม 2562
7092 ลย52001/697 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 13 มีนาคม 2562
7091 ลย52001/696 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 13 มีนาคม 2562
7090 ลย52001/695 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 มีนาคม 2562
7089 ลย52001/694 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 13 มีนาคม 2562
7088 ลย52002/693 การตรวจสอบข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 13 มีนาคม 2562
7087 ลย 0032.001.2/914 ส่งคืนเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 13 มีนาคม 2562
7086 ลย52003/689 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 12 มีนาคม 2562
7085 ลย 76701/147 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะเปียกใพื้นที่ 12 มีนาคม 2562
7084 ลย71202/193 แจ้งลงนามในสัญญา 12 มีนาคม 2562
7083 ลย71201/192 การขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ 12 มีนาคม 2562
7082 ลย52002/684 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 มีนาคม 2562
7081 ลย 53104/190 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 12 มีนาคม 2562
7080 ลย 53104/189 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 12 มีนาคม 2562
7079 ลย 53104/188 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 12 มีนาคม 2562
7078 ลย 53104/187 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลันลักษณ์ อัครราชกุมารี 12 มีนาคม 2562
7077 ลย 0034/179 ส่งแบบสรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 12 มีนาคม 2562
7076 ลย52001/680 ส่งสำเนาคำสั่งแก้ไขคำสั่งให้โอนพนักงานเทศบาล 12 มีนาคม 2562
7075 ลย 78101/114 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ4 12 มีนาคม 2562
7074 ลย 78101/113 ขอเชิญเป็นวิทยากร 11 มีนาคม 2562
7073 ลย 53104/183 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการ "แยกก่อนทิ้ง") เทศบาลตำบลนาด้วง ประจำปี ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2562
7072 ลย 53104/182 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการ "แยกก่อนทิ้ง") เทศบาลตำบลนาด้วง ประจำปี ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2562
7071 ลย 53104/181 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการ "แยกก่อนทิ้ง") เทศบาลตำบลนาด้วง ประจำปี ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2562
7070 ลย 53104/180 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการ "แยกก่อนทิ้ง") เทศบาลตำบลนาด้วง ประจำปี ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2562
7069 ลย 53104/179 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ภายใต้แผนปฏิบัติการ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปี ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2562
7068 ลย 78101/112 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อถล. 11 มีนาคม 2562
7067 ลย 78101/111 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อถล. 11 มีนาคม 2562
7066 ลย 78101/110 ขอส่งเอกสารเงินกู้ฉุกเฉินเพิ่มเติม 11 มีนาคม 2562
7065 ลย 78101/109 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารว่าง 11 มีนาคม 2562
7064 ลย 78101/108 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 11 มีนาคม 2562
7063 ลย 78101/107 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 มีนาคม 2562
7062 ลย75401/50 การรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) 4 มีนาคม 2562
7061 ลย71202/185 แจ้งลงนามในสัญญา ครั้งสุดท้าย 11 มีนาคม 2562
7060 ลย71202/184 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มีนาคม 2562
7059 ลย52001/662 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 มีนาคม 2562
7058 ลย 0032.001.3/852 ปิดประกาศประกวดราคา 8 มีนาคม 2562
7057 ลย 0032.001.3/851 การลงประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ทางเว็บไซตืของกรมบัญชีกลางและของส่วนราชการ 8 มีนาคม 2562
7056 ลย 0032.001.3/850 การปิดประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง 8 มีนาคม 2562
7055 ลย 0032.001.3/849 การประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 8 มีนาคม 2562
7054 ลย52006/659 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 8 มีนาคม 2562
7053 ลย52006/658 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 8 มีนาคม 2562
7052 ลย 79102/123 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 8 มีนาคม 2562
7051 ลย 0032.001.3/845 รายงานขอซื้อขอจ้าง 7 มีนาคม 2562
7050 ลย52001/657 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 7 มีนาคม 2562
7049 ลย 75001/70 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 มีนาคม 2562
7048 ลย71202/182 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 มีนาคม 2562
7047 73204/157 ข้อมูลรายรับ รายจ่ายจริง 7 มีนาคม 2562
7046 ลย 76701/143 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562
7045 73205/156 รายงานงบการเงิน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 7 มีนาคม 2562
7044 ลย52003/655 กิจกรรมโครงการจัดการสาธารณสุขเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองเลย ประจำปี 2562 7 มีนาคม 2562
7043 ลย 75001/64 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 7 มีนาคม 2562
7042 ลย 0032.003/834 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกเลือดผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 7 มีนาคม 2562
7041 ลย 75001/65 การรับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 7 มีนาคม 2562
7040 ลย71202/180 แจ้งลงนามในสัญญา 7 มีนาคม 2562
7039 ลย 76701/140 ร่วมเป็นกรรมการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง 7 มีนาคม 2562
7038 ลย 0023.14/451 การเร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 มีนาคม 2562
7037 ลย 79102/121 ส่งรายงานทางการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 มีนาคม 2562
7036 ลย 72501.1/134 รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย 6 มีนาคม 2562
7035 ลย52004/648 ขออนุญาตใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถ.พิพัฒนมงคล ซ.1 6 มีนาคม 2562
7034 ลย 0032.006/824 ยืนยันความต้องการแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2563 6 มีนาคม 2562
7033 ลย52003/645 การจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 6 มีนาคม 2562
7032 ลย52003/644 การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเลย 6 มีนาคม 2562
7031 ลย52003/643 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 6 มีนาคม 2562
7030 ลย52003/642 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 มีนาคม 2562
7029 ลย52003/641 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเลย 6 มีนาคม 2562
7028 ลย52003/640 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการแต่งผม 6 มีนาคม 2562
7027 ลย52003/639 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม 6 มีนาคม 2562
7026 ลย52003/638 ขอส่งใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 มีนาคม 2562
7025 ลย71202/176 แจ้งลงนามในสัญญา 6 มีนาคม 2562
7024 ลย77202/129 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2562 จังหวัดเลย 6 มีนาคม 2562
7023 ลย77202/128 ขอ Statement เงินฝากธนาคาร 6 มีนาคม 2562
7022 ลย77202/127 ส่งแบบรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 6 มีนาคม 2562
7021 ลย77202/122 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) เดือน มีนาคม 2562 6 มีนาคม 2562
7020 ลย 0032.001.3/805 ปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 มีนาคม 2562
7019 ลย 0032.001.3/803 การลงประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 มีนาคม 2562
7018 ลย52001/634 ขอตรวจสอบและรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร 6 มีนาคม 2562
7017 ลย 0032.001.3/793 ขอลบข้อมูลการลงทะเบียนและแก้ไขรหัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 5 มีนาคม 2562
7016 ลย52001/633 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 5 มีนาคม 2562
7015 ลย52004/632 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าฯ บ้านมั่นคงฟากเลย,บ้านต้ิว 5 มีนาคม 2562
7014 ลย52001/630 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 มีนาคม 2562
7013 ลย52001/629 ขอควาทเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 5 มีนาคม 2562
7012 ลย 78101/105 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 5 มีนาคม 2562
7011 ลย52002/628 การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย 5 มีนาคม 2562
7010 ลย52002/626 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 5 มีนาคม 2562
7009 ลย 0032.001.3/787 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศฯ 5 มีนาคม 2562
7008 ลย52005/625 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาล 5 มีนาคม 2562
7007 ลย52005/624 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาล 5 มีนาคม 2562
7006 ลย 0032.001.3/780 ขอคืนหลักประกันสัญญา 5 มีนาคม 2562
7005 ลย 0023.14/420 รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 5 มีนาคม 2562
7004 ลย 0032.001.3/778 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 4 มีนาคม 2562
7003 ลย 78101/104 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 4 มีนาคม 2562
7002 ลย 78101/103 ชี้แจงข้อเท็จจริง จากหนังสือคำร้องทั่วไป 4 มีนาคม 2562
7001 ลย 78101/102 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 4 มีนาคม 2562
7000 ลย 78101/101 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 4 มีนาคม 2562
6999 ลย 78101/100 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 4 มีนาคม 2562
6998 ลย 78101/99 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 4 มีนาคม 2562
6997 ลย 78101/98 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 4 มีนาคม 2562
6996 ลย52001/618 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 4 มีนาคม 2562
6995 ลย52001/617 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 4 มีนาคม 2562
6994 ลย52001/616 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 4 มีนาคม 2562
6993 ลย 0032.003/776 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 4 มีนาคม 2562
6992 ลย71202/170 แจ้งรายละเอียดกรณีราคากลางที่กำหนดแตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคาที่เห็นสมควร ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป 4 มีนาคม 2562
6991 ลย71202/169 แจ้งรายละเอียดกรณีราคากลางที่กำหนดแตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคาที่เห็นสมควร ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป 4 มีนาคม 2562
6990 ลย 0032.001.3/775 การปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 4 มีนาคม 2562
6989 ลย 0032.001.3/774 การลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 4 มีนาคม 2562
6988 ลย52003/613 สำรวจข้อมูลการศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 4 มีนาคม 2562
6987 ลย 76702/130 แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ 4 มีนาคม 2562
6986 ลย 76702/129 แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ 4 มีนาคม 2562
6985 ลย 0023.14/402 การับสมัครจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล) 4 มีนาคม 2562
6984 ลย 78101/97 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 4 มีนาคม 2562
6983 ลย52003/609 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 4 มีนาคม 2562
6982 ลย52001/607 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 มีนาคม 2562
6981 ลย52001/606 ส่งข้อมูลเครดิตและใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 มีนาคม 2562
6980 ลย 78101/96 ขอยอด Statement 1 มีนาคม 2562
6979 ลย52001/603 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 มีนาคม 2562
6978 ลย 0032.015/737 ขออนุมัติจ้างจัดทำวัสดุส่ือประชาสัมพันธ์ 1 มีนาคม 2562
6977 ลย52001/591 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 1 มีนาคม 2562
6976 ลย 0023.3/110 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประเมิน คุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562
6975 ลย 78101/95 รายงานการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 28 กุมภาพันธ์ 2562
6974 ลย 78101/94 ขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบลช่วยราชการ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6973 ลย52005/590 การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6972 ลย52008/589 ขอความช่วยเหลือซ่อมแซมถนน 28 กุมภาพันธ์ 2562
6971 ลย71202/167 แจ้งลงนามในสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2562
6970 ลย 76702/127 โอนเงินจ้างเหมา 28 กุมภาพันธ์ 2562
6969 ลย 76702/126 โอนเงินจ้างเหมา 28 กุมภาพันธ์ 2562
6968 ลย52005/588 ขอสำเนา statement 28 กุมภาพันธ์ 2562
6967 ลย52001/585 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6966 ลย 0034/159 เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6965 ลย 78101/93 โอน ย้าย และส่งตัวพนักงานส่วนตำบล 28 กุมภาพันธ์ 2562
6964 ลย 78101/92 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษี 28 กุมภาพันธ์ 2562
6963 ลย 78101/91 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
6962 ลย52002/584 ข้อหารือ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6961 ลย 0032.001.3/720 ปิดประกาศร่างประกาศซื้อ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6960 ลย 0032.001.3/719 การลงร่างประกาศซื้อ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6959 ลย 0032.001.3/718 การปิดประกาศราคากลาง 28 กุมภาพันธ์ 2562
6958 ลย 0032.001.3/717 การประกาศราคากลาง 28 กุมภาพันธ์ 2562
6957 ลย52002/583 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6956 ลย71201/166 การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
6955 ลย52006/582 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
6954 ลย77202/111 ขอยืมใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย 28 กุมภาพันธ์ 2562
6953 ลย52001/579 ตอบรับการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6952 ลย52006/578 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
6951 ลย52001/577 ตอบรับการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 28 กุมภาพันธ์ 2562
6950 ลย52006/576 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
6949 ลย52006/575 ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
6948 ลย 0023.14/385 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 27 กุมภาพันธ์ 2562
6947 ลย52005/574 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2562
6946 ลย52005/573 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2562
6945 ลย 72501.1/110 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายคำปุน สนิทตรี) 27 กุมภาพันธ์ 2562
6944 ลย52004/565 ขอความอนุเคราะห์รถเครน 27 กุมภาพันธ์ 2562
6943 ลย 75001/62 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 กุมภาพันธ์ 2562
6942 ลย52005/562 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่าง 27 กุมภาพันธ์ 2562
6941 ลย72501.3/108 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรับเรื่องร้องทุกข์จากนางสาวชาญนุช กุลจิตติธร 27 กุมภาพันธ์ 2562
6940 ลย72501.3/107 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฏร 27 กุมภาพันธ์ 2562
6939 ลย 0023.14/377 ขอเปลียนแปลงแก้ไขชื่อสนามกีฬาตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 26 กุมภาพันธ์ 2562
6938 ลย 0034/141 เสนอขอใบรับรองประกาศนียบัตร (นักธรรมชั้นเอก) 26 กุมภาพันธ์ 2562
6937 ลย52001/548 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 กุมภาพันธ์ 2562
6936 ลย 0032.015/662 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการรางวัล "เสม อวอร์ด" 26 กุมภาพันธ์ 2562
6935 ลย 78101/89 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
6934 ลย77202/104 แจ้งให้มาทำสัญญา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ90-004 สายห้วยหาม หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น 26 กุมภาพันธ์ 2562
6933 ลย 0032.003/653 การออกเยี่ยมเสริมพลังและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังดูแล ส่งต่อ ด้านพัฒนาการเด็ก วัณโรค และโรคเอดส์ 26 กุมภาพันธ์ 2562
6932 ลย 0032.001.3/652 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 26 กุมภาพันธ์ 2562
6931 ลย52004/546 ขอความอนุเคราะห์ชี้แนวท่อประปาและย้ายท่อประปา ระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 25 กุมภาพันธ์ 2562
6930 ลย 75001/60 การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562
6929 ลย52004/545 ขอความอนุเคราะห์ชี้แนวท่อประปาและย้ายท่อประปา คสล.ทางเข้าท.4 25 กุมภาพันธ์ 2562
6928 ลย52002/543 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเลย 25 กุมภาพันธ์ 2562
6927 ลย52004/542 ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวขาญด้านการบริหารจัดการน้ำ 25 กุมภาพันธ์ 2562
6926 ลย 79301/71 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านวังบอน 25 กุมภาพันธ์ 2562
6925 ลย 0034/138 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ 25 กุมภาพันธ์ 2562
6924 ลย 0032.015/648 ส่งข้อมูลสำรวจทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 25 กุมภาพันธ์ 2562
6923 ลย52001/538 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 25 กุมภาพันธ์ 2562
6922 ลย 78101/88 ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการปรับปรุงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 25 กุมภาพันธ์ 2562
6921 ลย 78101/87 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 25 กุมภาพันธ์ 2562
6920 ลย 76701/116 สำรวจข้อมูลศึกษางานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือด้านการจัดการสิ่งเเวดล้อม 25 กุมภาพันธ์ 2562
6919 ลย52004/536 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 25 กุมภาพันธ์ 2562
6918 ลย52004/534 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างรถบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตก ช่วงที่ 3 25 กุมภาพันธ์ 2562
6917 ลย52006/533 กำหนดการอบรม 25 กุมภาพันธ์ 2562
6916 ลย52006/532 กำหนดการอบรม 25 กุมภาพันธ์ 2562
6915 ลย 78101/86 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
6914 ลย52006/531 กำหนดการอบรม 25 กุมภาพันธ์ 2562
6913 ลย 78101/85 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
6912 ลย52006/530 เรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกฯ 25 กุมภาพันธ์ 2562
6911 ลย 0032.007/643 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2562
6910 ลย 0032.007/642 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2562
6909 ลย 0032.007/641 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2562
6908 ลย 0032.007/640 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2562
6907 ลย52006/528 เชิญประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2562
6906 ลย52001/527 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 22 กุมภาพันธ์ 2562
6905 ลย52006/526 เชิญเข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 22 กุมภาพันธ์ 2562
6904 ลย 0032.001.3/639 การพิจารณาข้อเสนอแนะวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน 22 กุมภาพันธ์ 2562
6903 ลย52004/525 การกำหนดราคากลางโครงกรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หอนาฬิการประจำเมืองวงเวียนเจริญรัฐ 22 กุมภาพันธ์ 2562
6902 ลย52002/524 ขอแก้ไขงบทรัพย์สิน รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน และรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข 22 กุมภาพันธ์ 2562
6901 ลย52002/523 ขอแก้ไขงบทรัพย์สิน รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน และรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข 22 กุมภาพันธ์ 2562
6900 ลย52001/522 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 กุมภาพันธ์ 2562
6899 ลย 78101/84 หนังสือรับรองเงินเดือน 22 กุมภาพันธ์ 2562
6898 ลย 76701/115 ส่งตัวผู้คุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 22 กุมภาพันธ์ 2562
6897 ลย 78101/83 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 22 กุมภาพันธ์ 2562
6896 ลย52005/520 การรับโอนข้าราชการครู 22 กุมภาพันธ์ 2562
6895 ลย52005/519 การรับโอนพนักงานครูเทศบาล 22 กุมภาพันธ์ 2562
6894 ลย 79102/99 ส่งเงินชำระหนี้ค่าแบบพิมพ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562
6893 ลย 0034/130 เสนอขอใบรับรองประกาศนียบัตร (นักธรรมชั้นตรี) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6892 ลย 76701/113 ารจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามเเนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 21 กุมภาพันธ์ 2562
6891 ลย77202/102 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน , ค่าตอบแทน เดือน กุมภาพันธ์ 2562) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6890 ลย77202/101 นำฝากธนาคารกรุงไทย เงินเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
6889 ลย52003/517 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 21 กุมภาพันธ์ 2562
6888 ลย52003/516 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 21 กุมภาพันธ์ 2562
6887 ลย52003/515 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2562
6886 ลย52003/514 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2562
6885 ลย52003/513 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2562
6884 ลย71202/139 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับและครบกำหนดสัญญาจ้าง 21 กุมภาพันธ์ 2562
6883 ลย 75001/52 สำรวจข้อมูลการศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 21 กุมภาพันธ์ 2562
6882 ลย 0023.3/96 รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 กุมภาพันธ์ 2562
6881 ลย 76701/112 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง 21 กุมภาพันธ์ 2562
6880 ลย 76701/111 ส่งรายชื่อบุคลากร เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
6879 ลย52003/506 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6878 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/607 ขอส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 21 กุมภาพันธ์ 2562
6877 ลย52003/505 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ"เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6876 ลย 78101/82 ขอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้าน้ำประปา 21 กุมภาพันธ์ 2562
6875 ลย 78101/81 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 21 กุมภาพันธ์ 2562
6874 ลย 0032.003/606 ตอบรับการขอสนับสนุนที่ใช้ในหน่วยแพทย์พอ.สว. 21 กุมภาพันธ์ 2562
6873 ลย 79102/92 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 21 กุมภาพันธ์ 2562
6872 ลย 79102/91 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
6871 ลย 79102/90 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
6870 ลย 0032.003/602 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 21 กุมภาพันธ์ 2562
6869 ลย 78101/80 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6868 ลย 0032.001.2/601 ส่งแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2561 21 กุมภาพันธ์ 2562
6867 ลย52001/501 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2562
6866 ลย 78101/79 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 21 กุมภาพันธ์ 2562
6865 ลย 0023.14/345 สำรวจข้อมูลศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 20 กุมภาพันธ์ 2562
6864 ลย52006/500 รายงานการซ่อมแซมหอกระจายข่าว 20 กุมภาพันธ์ 2562
6863 ลย52001/499 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 กุมภาพันธ์ 2562
6862 ลย52001/498 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 20 กุมภาพันธ์ 2562
6861 ลย 78101/78 หนังสือรับรองบุคคล นายสุรชัย นิกรสุข 20 กุมภาพันธ์ 2562
6860 ลย 78101/77 หนังสือยินยอมการโอน (ผอ.ช่าง) 20 กุมภาพันธ์ 2562
6859 ลย72501.3/96 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 20 กุมภาพันธ์ 2562
6858 ลย52003/494 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม 20 กุมภาพันธ์ 2562
6857 ลย 76701/109 ส่งใบรับเงินค่าหุ้น (กรณีสมาชิกลาออก) 20 กุมภาพันธ์ 2562
6856 ลย 0032.003/599 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 20 กุมภาพันธ์ 2562
6855 ลย 0032.003/598 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 20 กุมภาพันธ์ 2562
6854 ลย 78101/76 สอบถามตำแหน่งว่างและขอโอน(ย้าย) 20 กุมภาพันธ์ 2562
6853 ลย52001/486 การตรวจงานสถานธนานุบาลในเขตรับผิดชอบ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6852 ลย 76703/107 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6851 ลย52001/484 ขอปิดบัญชีเงินกู้ของนายประสิทธิ์ พรหมดี ตามโครงการกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6850 ลย 79002/63 ส่งใบเสร็จรับเงิน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6849 ลย 79301/65 หนังรับรองที่ดินทำกินส่วนบุคคล 18 กุมภาพันธ์ 2562
6848 ลย52003/478 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 18 กุมภาพันธ์ 2562
6847 ลย71202/134 แจ้งลงนามในสัญญา 18 กุมภาพันธ์ 2562
6846 ลย52006/476 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6845 ลย52001/475 พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6844 ลย 79002/61 ส่งแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6843 ลย 0032.001.3/591 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6842 ลย 0032.001.1/590 ขอสนับสนุรถยนต์ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6841 ลย52001/474 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6840 ลย52001/473 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 18 กุมภาพันธ์ 2562
6839 ลย 72501.1/93 ขอความอนุเคราะห์นำ้ดื่ม 18 กุมภาพันธ์ 2562
6838 ลย 76703/106 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ 18 กุมภาพันธ์ 2562
6837 ลย 0023.3/89 ขอนำเรื่องเข้าวาระประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
6836 ลย52001/472 การรับโอนพนักงานเทศบาล 18 กุมภาพันธ์ 2562
6835 ลย52004/468 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำเชื่อมระหว่างเลยพาเลซกับบ้านน้อยเลิงใหญ่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6834 ลย 0032.015/582 ส่งข้อมูลด้านการพัฒนากำลังคนจังหวัดเลย ปีงบประมาณ2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
6833 ลย 76701/105 ชี้เเจงขอให้เพิ่มรอบการเก็บขยะ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6832 ลย52006/466 ขอรับเงินสนับสนุน ๑% โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6831 ลย 78101/75 รายงานผลการจ้างพนักงานจ้าง 15 กุมภาพันธ์ 2562
6830 ลย 78101/74 รายงานผลการจ้างพนักงานจ้าง 15 กุมภาพันธ์ 2562
6829 ลย 78101/73 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 15 กุมภาพันธ์ 2562
6828 ลย 78101/72 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล 15 กุมภาพันธ์ 2562
6827 ลย52001/463 ขอแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการผู้รับบำนาญ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6826 ลย 72501.1/88 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(กรณีไม่มาทำงานบริการสังคม)/นายอัศวฤทธิ์ ทุมสงคราม 15 กุมภาพันธ์ 2562
6825 ลย 72501.1/87 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายสนม ผิวศิริ) 15 กุมภาพันธ์ 2562
6824 ลย 0032.001.3/564 ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรหัสหัวหน้าเจ้าที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6823 ลย 0032.001.1/559 ขอสนับสนุรถยนต์ตู้ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6822 ลย 0032.003/558 ขออนุมัติโครงการ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6821 ลย75401/37 ผลการสำรวจการจัดสวัสดิการของกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2562
6820 ลย 73201/102 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
6819 ลย 73201/101 ขอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน 14 กุมภาพันธ์ 2562
6818 ลย71202/131 แจ้งลงนามในสัญญา 14 กุมภาพันธ์ 2562
6817 ลย52003/460 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 14 กุมภาพันธ์ 2562
6816 ลย 0032.001.1/556 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(15ก.พ.62) 14 กุมภาพันธ์ 2562
6815 ลย 75001/36 การสำรวจการจัดสวัสดิการของกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6814 ลย 75001/35 จัดส่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14 กุมภาพันธ์ 2562
6813 ลย 78101/71 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 14 กุมภาพันธ์ 2562
6812 ลย 53104/123 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการถนนสะอาด ถนนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๒ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6811 ลย 76701/104 การจัดสวัสดิการนกองทุนขยะ/ธนาคารขยะ 14 กุมภาพันธ์ 2562
6810 ลย 78101/70 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 14 กุมภาพันธ์ 2562
6809 ลย 72501.1/83 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 14 กุมภาพันธ์ 2562
6808 ลย72501.3/82 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้า 14 กุมภาพันธ์ 2562
6807 ลย 78101/69 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 14 กุมภาพันธ์ 2562
6806 ลย 72501.1/81 ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกนำ้ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6805 ลย52003/455 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6804 ลย52003/454 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6803 ลย52003/453 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6802 ลย52003/452 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6801 ลย52003/451 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2562
6800 ลย 0032.003/540 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ จังหวัดสุขภาพดี“เลย”ขยับเท่ากับแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6799 ลย 0032.003/539 ขออนุมัติโครงการ จังหวัดสุขภาพดี“เลย”ขยับเท่ากับแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6798 ลย 0023.3/81 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 13 กุมภาพันธ์ 2562
6797 ลย 0032.001.3/534 ขอลบข้อมูลการลงทะเบียน 13 กุมภาพันธ์ 2562
6796 ลย 0023.14/306 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 13 กุมภาพันธ์ 2562
6795 ลย52006/444 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 13 กุมภาพันธ์ 2562
6794 ลย 79102/82 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
6793 ลย 79102/81 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562
6792 ลย52001/439 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 กุมภาพันธ์ 2562
6791 ลย52001/437 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 12 กุมภาพันธ์ 2562
6790 ลย52002/436 ส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย1 12 กุมภาพันธ์ 2562
6789 ลย 75001/34 การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 12 กุมภาพันธ์ 2562
6788 ลย 78101/68 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ3 12 กุมภาพันธ์ 2562
6787 ลย77202/81 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี พฤศจิกายน 2561 12 กุมภาพันธ์ 2562
6786 ลย 0032.001.3/514 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6785 ลย 0032.001.3/512 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6784 ลย 0032.001.3/511 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6783 ลย 0032.001.3/509 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6782 ลย 0032.001.3/508 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6781 ลย 0032.001.3/506 ปลดประกาศสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6780 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/502 ขอแจ้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (๓ ดี 12 กุมภาพันธ์ 2562
6779 ลย 0023.3/77 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
6778 ลย77202/80 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 12 กุมภาพันธ์ 2562
6777 ลย52006/435 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 12 กุมภาพันธ์ 2562
6776 ลย 0032.001.3/501 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6775 ลย 0032.001.3/500 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
6774 ลย52004/433 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด 12 กุมภาพันธ์ 2562
6773 ลย52002/432 ขอให้เสนอราคาสารเคมีกำจัดยุง 12 กุมภาพันธ์ 2562
6772 ลย 53104/108 รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยขิงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ. ๒) 12 กุมภาพันธ์ 2562
6771 ลย52006/431 ขอติดตั้งมิเตอร์ 12 กุมภาพันธ์ 2562
6770 ลย 0023.14/294 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV 11 กุมภาพันธ์ 2562
6769 ลย 78101/67 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6768 ลย 0023.14/293 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 11 กุมภาพันธ์ 2562
6767 ลย 78101/66 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 11 กุมภาพันธ์ 2562
6766 ลย77202/79 แจ้งการโอนเงินรายได้แผ่นดิน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6765 ลย 78101/65 ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 11 กุมภาพันธ์ 2562
6764 ลย 78101/64 การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 11 กุมภาพันธ์ 2562
6763 ลย 75001/30 ขอส่งประกาศเรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 11 กุมภาพันธ์ 2562
6762 ลย 0023.3/76 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 11 กุมภาพันธ์ 2562
6761 ลย71202/125 แจ้งลงนามในสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6760 ลย71202/124 แจ้งลงนามในสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6759 ลย71202/123 แจ้งลงนามในสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6758 ลย 0023.3/75 รายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 11 กุมภาพันธ์ 2562
6757 ลย52003/413 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6756 ลย52003/412 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 11 กุมภาพันธ์ 2562
6755 ลย 0032.007/492 ส่งข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนงบประมาณบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6754 ลย52003/410 ขอให้แก้ไขปัญหาการส่งเสียงดังจากการแสดงดนตรีสด 11 กุมภาพันธ์ 2562
6753 ลย52002/409 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 11 กุมภาพันธ์ 2562
6752 ลย52001/408 รายงานเหตุอัคคีภัยชุมชนบ้านติ้ว/คุ้มตลาดเย็น 11 กุมภาพันธ์ 2562
6751 ลย 0032.001.3/490 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6750 ลย72501.2/74 รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6749 ลย 78101/63 ส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6748 ลย 0032.001.3/478 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 11 กุมภาพันธ์ 2562
6747 ลย 0032.007/477 ขออนุมัติลงนามโครงกาในหนังสือราชการ 11 กุมภาพันธ์ 2562
6746 ลย 0032.007/476 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย 11 กุมภาพันธ์ 2562
6745 ลย 78101/62 ขอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้า 11 กุมภาพันธ์ 2562
6744 ลย52004/405 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบดิน (ชั้นรองพื้นทาง) 11 กุมภาพันธ์ 2562
6743 ลย 0032.007/473 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6742 ลย 0032.007/472 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6741 ลย 0032.007/471 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6740 ลย52003/400 กิจกรรมเทศบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปี 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
6739 ลย52003/399 กิจกรรมโครงการจัดการสาธารณสุข 11 กุมภาพันธ์ 2562
6738 ลย52003/398 การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 กุมภาพันธ์ 2562
6737 ลย52003/397 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 11 กุมภาพันธ์ 2562
6736 ลย 0023.3/72 ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มกราคม 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562
6735 ลย52002/396 ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ก ประจำปี 2561 8 กุมภาพันธ์ 2562
6734 ลย 0032.003/464 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายการฟอกไตผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6733 ลย 0032.007/463 ขออนุมัติลงนามโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6732 ลย 76703/96 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6731 ลย 0032.007/462 ขออนุมัติส่งหนังสือเชิญประชุม 8 กุมภาพันธ์ 2562
6730 ลย52001/394 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 กุมภาพันธ์ 2562
6729 ลย 75001/29 โครงการประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัดเลย 8 กุมภาพันธ์ 2562
6728 ลย52004/393 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562
6727 ลย52006/392 การสำรวจและประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 8 กุมภาพันธ์ 2562
6726 ลย 0023.14/284 ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช..2561 8 กุมภาพันธ์ 2562
6725 ลย 73901/1 ส่งแบบสำรวจจำนวน/ประมาณขยะอันตรายขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1 8 กุมภาพันธ์ 2562
6724 ลย 79102/74 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองคัน หมู่ 2 บ้านผามุม 8 กุมภาพันธ์ 2562
6723 ลย 0023.14/283 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลภูกระดึง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช... 8 กุมภาพันธ์ 2562
6722 ลย 79102/73 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยเหล่า หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายขาว 8 กุมภาพันธ์ 2562
6721 ลย 79102/72 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายป่าช้า หมู่ 4 บ้านห้วยสีดา 8 กุมภาพันธ์ 2562
6720 ลย 79102/71 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาตู้ข้อง หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6719 ลย 79102/70 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายเมรุหัวแก่ง-สาระแพ หมู่ที่ 5 บ้านหัวแก่ง 8 กุมภาพันธ์ 2562
6718 ลย72501.3/73 การติดตามการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 8 กุมภาพันธ์ 2562
6717 ลย 79102/69 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองหอย หมู่ที่ 5 บ้านหัวเก่ง 8 กุมภาพันธ์ 2562
6716 ลย 79102/68 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายซำภู หมู่ที่ 3 บ้านสาระแพ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6715 ลย 79102/67 แจ้งลงนามในสัญญา 8 กุมภาพันธ์ 2562
6714 ลย72501.3/72 รายงานข้อมูลของเกษตรกร 8 กุมภาพันธ์ 2562
6713 ลย52003/391 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงภายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลย 8 กุมภาพันธ์ 2562
6712 ลย 0023.3/70 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมเพื่อจัดประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 8 กุมภาพันธ์ 2562
6711 ลย 79301/60 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 8 กุมภาพันธ์ 2562
6710 ลย 0032.007/455 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 8 กุมภาพันธ์ 2562
6709 ลย 0032.007/448 ขออนุมัติจัดทำโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6708 ลย 0032.007/447 ขออนุมัติจัดทำโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2562
6707 ลย52004/390 ขอความอนุเคราะห์สอบแนวเขตคลองสาธารณะประโยชน์ ถนนเลย-ด่านซ้าย ซอยบ่อนไก่เก่า 8 กุมภาพันธ์ 2562
6706 ลย 0023.3/68 จัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2 7 กุมภาพันธ์ 2562
6705 ลย 75001/28 การบริหารขยะเปียก 7 กุมภาพันธ์ 2562
6704 ลย 75001/27 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 กุมภาพันธ์ 2562
6703 ลย 79301/58 ขอเชิญเป็นวิทยากร 7 กุมภาพันธ์ 2562
6702 ลย52001/388 รายงานเหตุอัคคีภัยชุมชนบ้านติ้ว 7 กุมภาพันธ์ 2562
6701 ลย 0032.001.3/444 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ร้านอินเตอร์ เมดดิด) 7 กุมภาพันธ์ 2562
6700 ลย 0032.001.3/443 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 7 กุมภาพันธ์ 2562
6699 ลย52001/386 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 7 กุมภาพันธ์ 2562
6698 ลย77202/69 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบิกหักผลักส่งเงินค่าอาหารกลางวัน) 7 กุมภาพันธ์ 2562
6697 ลย 78101/61 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบเงินอุดหนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 7 กุมภาพันธ์ 2562
6696 ลย 0032.001.3/440 รายงานขอซื้อ 7 กุมภาพันธ์ 2562
6695 ลย 78101/60 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 7 กุมภาพันธ์ 2562
6694 ลย 78101/59 ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 7 กุมภาพันธ์ 2562
6693 ลย52003/385 ขอขอบคุณ 7 กุมภาพันธ์ 2562
6692 ลย 0032.015/439 ขอรับการสนับสนุนต้นสมุนไพร 7 กุมภาพันธ์ 2562
6691 ลย 78101/58 ขอจดทะเบียน และยกเว้นภาษี 7 กุมภาพันธ์ 2562
6690 ลย 78101/57 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรและสถานที่ในการฝึกอบรม 7 กุมภาพันธ์ 2562
6689 ลย52004/384 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบอาคาร 7 กุมภาพันธ์ 2562
6688 ลย52004/383 ขอความอนุเคราะห์หนังสือรับรองการสร้างอาคาร 7 กุมภาพันธ์ 2562
6687 ลย52002/382 หนังสือรับรองของผู้บริหาร 7 กุมภาพันธ์ 2562
6686 ลย52004/381 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 7 กุมภาพันธ์ 2562
6685 ลย52003/380 ขอคืนยา 6 กุมภาพันธ์ 2562
6684 ลย 0032.001.3/434 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 6 กุมภาพันธ์ 2562
6683 ลย 0032.001.1/433 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(12ก.พ.62) 6 กุมภาพันธ์ 2562
6682 ลย52006/379 การดำเนินคดี 6 กุมภาพันธ์ 2562
6681 ลย52006/378 ขอความอนุเคราะห์เอกสารประกอบการดำเนินคดี 6 กุมภาพันธ์ 2562
6680 ลย 0032.001.3/432 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2562
6679 ลย 0023.14/280 ขอลาออกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม 6 กุมภาพันธ์ 2562
6678 ลย 0032.001.3/431 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 6 กุมภาพันธ์ 2562
6677 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/430 ขออนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นวิทยากร 6 กุมภาพันธ์ 2562
6676 ลย52001/376 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 6 กุมภาพันธ์ 2562
6675 ลย 78101/56 รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 กุมภาพันธ์ 2562
6674 ลย 0032.001.1/424 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(7ก.พ.62) 6 กุมภาพันธ์ 2562
6673 ลย 72501.1/70 ส่งเงินค่าจำหน่ายสลากกาชาดฯ 6 กุมภาพันธ์ 2562
6672 ลย77202/66 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย 6 กุมภาพันธ์ 2562
6671 ลย 0032.003/422 ขอเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยพอ.สว.และญาติ 6 กุมภาพันธ์ 2562
6670 ลย 72501.1/67 ขอขอบคุณ 6 กุมภาพันธ์ 2562
6669 ลย 0023.14/271 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 6 กุมภาพันธ์ 2562
6668 ลย77202/64 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) เดือน กุมภาพันธ์ 2562 6 กุมภาพันธ์ 2562
6667 ลย52001/375 การรับโอนพนักงานเทศบาล 5 กุมภาพันธ์ 2562
6666 ลย52001/374 การรับโอนพนักงานเทศบาล 5 กุมภาพันธ์ 2562
6665 ลย 53104/96 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอนุญาตฆ่าสัตว์ 5 กุมภาพันธ์ 2562
6664 ลย52006/370 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 5 กุมภาพันธ์ 2562
6663 ลย52006/369 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 5 กุมภาพันธ์ 2562
6662 ลย52006/368 เชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 5 กุมภาพันธ์ 2562
6661 ลย52006/367 ขอเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 5 กุมภาพันธ์ 2562
6660 ลย52006/366 ขอเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 5 กุมภาพันธ์ 2562
6659 ลย52006/365 เรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 5 กุมภาพันธ์ 2562
6658 ลย75402/30 แบบตอบรับโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
6657 ลย52001/364 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 5 กุมภาพันธ์ 2562
6656 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/409 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพPalliative careFor ESRD 5 กุมภาพันธ์ 2562
6655 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/408 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพPalliative careFor ESRD 5 กุมภาพันธ์ 2562
6654 ลย 0032.003/407 ตอบรับการขอสนับสนุนเวชภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยแพทย์พอ.สว. 5 กุมภาพันธ์ 2562
6653 ลย52001/363 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 กุมภาพันธ์ 2562
6652 ลย 0023.3/63 การขออนุญาตให้ใช้ที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียน 5 กุมภาพันธ์ 2562
6651 ลย 79102/64 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 5 กุมภาพันธ์ 2562
6650 ลย52001/362 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 กุมภาพันธ์ 2562
6649 ลย71202/112 แจ้งลงนามในสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2562
6648 ลย 75001/25 ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 5 กุมภาพันธ์ 2562
6647 ลย77202/61 การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนภาษี ตุลาคม 2561 5 กุมภาพันธ์ 2562
6646 ลย77202/60 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
6645 ลย77202/59 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562
6644 ลย71202/111 แจ้งลงนามในสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2562
6643 ลย71202/110 แจ้งลงนามในสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2562
6642 ลย72501.3/62 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
6641 ลย72501.3/61 ขออนุเคราะห์ออกแบบส่วนผสมและทดสอบความแน่นของชั้นทาง 5 กุมภาพันธ์ 2562
6640 ลย72501.3/60 ขออนุเคราะห์ออกแบบส่วนผสมและทดสอบความแน่นของชั้นทาง 5 กุมภาพันธ์ 2562
6639 ลย52003/360 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 5 กุมภาพันธ์ 2562
6638 ลย52001/358 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 5 กุมภาพันธ์ 2562
6637 ลย52002/356 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 5 กุมภาพันธ์ 2562
6636 ลย52001/350 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 4 กุมภาพันธ์ 2562
6635 ลย52001/349 การรับโอนพนักงานเทศบาล 4 กุมภาพันธ์ 2562
6634 ลย52001/348 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 กุมภาพันธ์ 2562
6633 ลย52001/347 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 กุมภาพันธ์ 2562
6632 ลย52001/346 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 4 กุมภาพันธ์ 2562
6631 ลย52001/345 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 4 กุมภาพันธ์ 2562
6630 ลย52001/344 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 4 กุมภาพันธ์ 2562
6629 ลย52002/343 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 4 กุมภาพันธ์ 2562
6628 ลย 53104/94 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากเทศบาลตำบลนาด้วง 4 กุมภาพันธ์ 2562
6627 ลย 74801/86 เกณฑ์ชี้วัด(kPl)เพื่อวัดระดับควาามสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลยด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 กุมภาพันธ์ 2562
6626 ลย 78101/53 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 4 กุมภาพันธ์ 2562
6625 ลย 78101/52 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
6624 ลย52001/340 ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาด ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562
6623 ลย71202/107 แจ้งลงนามในสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2562
6622 ลย 0032.001.1/384 ขอสนับสนุนรถตู้ 1 คันพร้อม พขร.(4,5ก.พ.62) 1 กุมภาพันธ์ 2562
6621 ลย 0032.007/383 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 1 กุมภาพันธ์ 2562
6620 ลย 0032.001.3/381 การตรวจรับพัสดุ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6619 ลย52001/334 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 1 กุมภาพันธ์ 2562
6618 ลย52001/333 ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๖๒ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6617 ลย 0032.001.3/363 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2562
6616 ลย 78101/51 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6615 ลย 78101/50 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6614 ลย 78101/49 ขอส่งรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องรับความช่วยเหลือ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6613 ลย 0032.001.4/359 ขออนุมัติไปราชการ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6612 ลย52001/321 ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ 1 กุมภาพันธ์ 2562
6611 ลย 0023.14/235 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 31 มกราคม 2562
6610 ลย 0023.14/234 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางระบบ GFMIS 31 มกราคม 2562
6609 ลย 0023.14/233 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านทางระบบ GFMIS 31 มกราคม 2562
6608 ลย 0023.14/217 ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล 31 มกราคม 2562
6607 ลย52004/316 สอบถามการโอน (ย้าย) 31 มกราคม 2562
6606 ลย72501.3/55 ขอให้ทำการทดสอบวัสดุ 31 มกราคม 2562
6605 ลย72501.3/54 ขอให้ทำการทดสอบวัสดุ 31 มกราคม 2562
6604 ลย71202/104 ขอเชิญชี้แจงแสดงหลักฐานยืนยันการเสนอราคา 31 มกราคม 2562
6603 ลย71202/103 ขอเชิญชี้แจงแสดงหลักฐานยืนยันการเสนอราคา 31 มกราคม 2562
6602 ลย 79301/39 ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 มกราคม 2562
6601 ลย71202/102 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6600 ลย71202/101 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6599 ลย71202/100 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6598 ลย71202/99 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6597 ลย52002/313 ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 3 ก ประจำปี 2561 31 มกราคม 2562
6596 ลย 78101/48 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 31 มกราคม 2562
6595 ลย 78101/47 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 31 มกราคม 2562
6594 ลย71202/98 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6593 ลย71202/97 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6592 ลย71202/96 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6591 ลย71202/95 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6590 ลย71202/94 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6589 ลย71202/93 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6588 ลย71202/92 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6587 ลย71202/91 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6586 ลย71202/90 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6585 ลย71202/89 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6584 ลย52003/303 ขอรายงานผลการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ 31 มกราคม 2562
6583 ลย71202/88 แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2562
6582 ลย 0023.14/211 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมงาน ดอกฝ้ายบาน ฯ 31 มกราคม 2562
6581 ลย52006/294 การจดทะเบียน 31 มกราคม 2562
6580 ลย 0032.001.3/334 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 มกราคม 2562
6579 ลย52001/292 การโอนพนักงานเทศบาล 30 มกราคม 2562
6578 ลย52001/291 การรับโอนพนักงานเทศบาล 30 มกราคม 2562
6577 ลย52004/290 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบดิน (ชั้นรองพื้นทาง) 30 มกราคม 2562
6576 ลย 0032.001.3/331 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 30 มกราคม 2562
6575 ลย52001/288 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 30 มกราคม 2562
6574 ลย52001/287 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 30 มกราคม 2562
6573 ลย 0032.004/330 สั่งระงับการโฆษณาและขอเชิญพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง 30 มกราคม 2562
6572 ลย72501.3/51 ขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงขยายผิวจราจร 30 มกราคม 2562
6571 ลย72501.3/50 ขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงขยายผิวจราจร 30 มกราคม 2562
6570 ลย 76703/81 ขอยกเลิกการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและแจ้งค่าไฟฟ้า บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 30 มกราคม 2562
6569 ลย 78101/46 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 30 มกราคม 2562
6568 ลย 78101/45 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 30 มกราคม 2562
6567 ลย 78101/44 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 30 มกราคม 2562
6566 ลย 0032.015/325 ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 มกราคม 2562
6565 ลย 0032.001.3/319 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 30 มกราคม 2562
6564 ลย 0032.001.3/318 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 30 มกราคม 2562
6563 ลย 0032.001.3/317 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 30 มกราคม 2562
6562 ลย 0032.015/316 ขอสำรวจพื้นที่ปลูกสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) 30 มกราคม 2562
6561 ลย 78101/43 ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์,เงินฝากกระแสรายวัน 30 มกราคม 2562
6560 ลย 78101/42 แสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ 30 มกราคม 2562
6559 ลย 0032.006/315 รับรองอนุญาตลาศึกษา 30 มกราคม 2562
6558 ลย 76703/78 ขอสอบถามโครงการที่อำเภอภูกระดึงจัดสรรงบประมาณว่าอยู่ในช่วงประกันสัญญาหรือไม่ 30 มกราคม 2562
6557 ลย 76704/77 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ศพด. 30 มกราคม 2562
6556 ลย52001/276 การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 30 มกราคม 2562
6555 ลย52001/275 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 30 มกราคม 2562
6554 ลย52003/274 แจ้งปัญหาการตรวจพบการทิ้งขยะติดเชื้อรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปโรงพยาบาลเลย 30 มกราคม 2562
6553 ลย52001/273 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 29 มกราคม 2562
6552 ลย52001/267 ขอรับเงินสนับสนุน ๑% โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 29 มกราคม 2562
6551 ลย52001/265 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 29 มกราคม 2562
6550 ลย52004/264 ขอความอนุเคราะห์ชี้แนวท่อประปาและย้ายท่อประปา 29 มกราคม 2562
6549 ลย52004/263 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุโครงการ คสล.ซอยข้างร้านเดอะแทรกเตอร์เลย 29 มกราคม 2562
6548 ลย 78101/41 ขอใช้พื้นที่ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 29 มกราคม 2562
6547 ลย 78101/40 ส่งสำเนาการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2561 เพิ่มเติม 29 มกราคม 2562
6546 ลย52003/262 ขอให้แก้ไขปัญหาการส่งเสียงดังจากการแสดงดนตรี 29 มกราคม 2562
6545 ลย52003/261 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนร้าน 90 BAR 29 มกราคม 2562
6544 ลย52003/260 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นบริเวณลานจอดรถของห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ๊กโฮมทรานสปอร์ต จำกัด 29 มกราคม 2562
6543 ลย52003/259 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นบริเวณลานจอดรถของห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ๊กโฮมทรายสปอร์ต จำกัด 29 มกราคม 2562
6542 ลย 78101/39 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 29 มกราคม 2562
6541 ลย52002/256 ตอบรับการโอนเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 29 มกราคม 2562
6540 ลย 0032.001.2/307 ขอความอนุเคราะห์มิตเตอร์ไฟ 29 มกราคม 2562
6539 ลย 78101/38 ประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 28 มกราคม 2562
6538 ลย 78101/37 การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 28 มกราคม 2562
6537 ลย52001/254 ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 28 มกราคม 2562
6536 ลย52001/252 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 28 มกราคม 2562
6535 ลย52003/251 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สำนักงานปลอดขยะ" เทศบาลเมืองเลย (Zero Waste Office) 28 มกราคม 2562
6534 ลย52001/250 ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 28 มกราคม 2562
6533 ลย52006/248 ดำเนินคดี 28 มกราคม 2562
6532 ลย52006/247 เทศบาลเมืองเลยถูกฟ้องคดี 28 มกราคม 2562
6531 ลย52001/246 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว 28 มกราคม 2562
6530 ลย 0032.003/297 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 25 มกราคม 2562
6529 ลย52004/243 ขอความอนุเคราะห์สอบแนวเขตคลองสาธารณะประโยชน์ 25 มกราคม 2562
6528 ลย52001/242 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 25 มกราคม 2562
6527 ลย52001/241 ส่งสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล 25 มกราคม 2562
6526 ลย52001/240 ส่งสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล 25 มกราคม 2562
6525 ลย77202/46 นำฝากธนาคารออมสิน (เงินเดือน , ค่าตอบแทน เดือน มกราคม 2562) 25 มกราคม 2562
6524 ลย 0032.007/289 ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การส่งตรวจวิเคราะห์ 25 มกราคม 2562
6523 ลย77201/45 ขอความเห็นชอบให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ 25 มกราคม 2562
6522 ลย 78101/36 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 มกราคม 2562
6521 ลย 78101/35 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 มกราคม 2562
6520 ลย 78101/34 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 มกราคม 2562
6519 ลย 78101/33 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
6518 ลย 78101/32 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 มกราคม 2562
6517 ลย 78101/31 ขอเบิกเงิน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 25 มกราคม 2562
6516 ลย 78101/30 ขอยอด Statement 25 มกราคม 2562
6515 ลย52007/239 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 25 มกราคม 2562
6514 ลย 0032.010/281 ขออนุมัติโครงการประเมิน ITA 25 มกราคม 2562
6513 ลย52001/238 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 25 มกราคม 2562
6512 ลย 0032.015/280 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด (ใบประกาศ) 24 มกราคม 2562
6511 ลย52001/234 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 24 มกราคม 2562
6510 ลย 76701/61 ส่งตัวผู้คุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม 24 มกราคม 2562
6509 ลย 0032.001.1/273 ขอให้ชี้แจงเพื่อประกอบการโอนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๙๓๘๖ เลย 24 มกราคม 2562
6508 ลย72501.3/44 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 24 มกราคม 2562
6507 ลย72501.3/43 การตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 มกราคม 2562
6506 มท 5308.4/ลย/4 การไฟฟ้าฯ ขอนำส่งแบบตอบรับ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดเลย 24 มกราคม 2562
6505 ลย 75001/11 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 24 มกราคม 2562
6504 ลย52001/228 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 24 มกราคม 2562
6503 ลย 78101/29 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ ) 24 มกราคม 2562
6502 ลย77202/37 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 24 มกราคม 2562
6501 ลย52002/223 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 24 มกราคม 2562
6500 ลย71202/68 แจ้งลงนามในสัญญา 23 มกราคม 2562
6499 ลย71202/67 แจ้งลงนามในสัญญา 23 มกราคม 2562
6498 ลย71202/66 แจ้งลงนามในสัญญา 23 มกราคม 2562
6497 ลย71202/65 แจ้งลงนามในสัญญา 23 มกราคม 2562
6496 ลย52001/222 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดงรำบวงสรวง 23 มกราคม 2562
6495 ลย52001/221 ขอความอนุเคราะห์วงดนตรีไทย 23 มกราคม 2562
6494 ลย52003/220 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6493 ลย52003/219 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6492 ลย52003/218 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6491 ลย52003/217 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6490 ลย52003/216 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6489 ลย52003/215 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6488 ลย52003/214 ขอขอบคุณ 23 มกราคม 2562
6487 ลย52004/213 การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 23 มกราคม 2562
6486 ลย 53104/1 ้ทดลอง 23 มกราคม 2562
6485 ลย52001/210 ขออนุมัติถอนเงินสะสมและเงินสมทบ 23 มกราคม 2562
6484 ลย52003/209 การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 23 มกราคม 2562
6483 ลย52004/208 ขอหนังสือรับรองทางสาธารณะประโยชน์ 23 มกราคม 2562
6482 ลย 78101/28 ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 23 มกราคม 2562
6481 ลย 78101/27 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 23 มกราคม 2562
6480 ลย 78101/26 อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการยกการเคลื่อนย้าย อำเภอท่าลี่ ประจำปี 2562 23 มกราคม 2562
6479 ลย52004/205 แจ้งให้ส่งเอกสารรายงานผลการออกแบบ Asphaltic eonerete 23 มกราคม 2562
6478 ลย 0032.003/243 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 23 มกราคม 2562
6477 ลย52004/204 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบอัตราส่วนผสม Job mix Asplatice concrete 23 มกราคม 2562
6476 ลย52004/202 ขอความอนุเคราะห์ออกแบบอัตราส่วนผสม Job mix Asplatice concrete 23 มกราคม 2562
6475 ลย71202/61 แจ้งลงนามในสัญญา 22 มกราคม 2562
6474 ลย71202/60 แจ้งลงนามในสัญญา 22 มกราคม 2562
6473 ลย 0032.015/237 ส่งหลักฐานเพ่ือประกอบการเบิกเงินงบพัฒนาจังหวัด 22 มกราคม 2562
6472 ลย52001/201 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 22 มกราคม 2562
6471 ลย52001/200 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 มกราคม 2562
6470 ลย 78101/25 ส่งสำเนาการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2561 22 มกราคม 2562
6469 ลย 78101/24 แจ้งซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 22 มกราคม 2562
6468 ลย52003/198 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ 22 มกราคม 2562
6467 ลย52001/197 การรับโอนพนักงานเทศบาล 22 มกราคม 2562
6466 ลย 78101/23 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติด 22 มกราคม 2562
6465 ลย52001/196 พนักงานเทศบาลขอโอน 22 มกราคม 2562
6464 ลย 78101/22 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด 22 มกราคม 2562
6463 ลย 78101/21 การสำรวจจำนวน/ปริมาณขยะอันตรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมการเก็บ ขน และนำไปกำจัด 22 มกราคม 2562
6462 ลย52003/195 ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากโรงผลิตเส้นขนมจีน 22 มกราคม 2562
6461 ลย52004/194 การตรวจสภาพถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงครบวาระ 10 ปี 22 มกราคม 2562
6460 ลย52004/193 การดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 22 มกราคม 2562
6459 ลย52004/192 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 22 มกราคม 2562
6458 ลย52004/191 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 22 มกราคม 2562
6457 ลย52004/190 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 22 มกราคม 2562
6456 ลย72501.3/36 ส่งใบอนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ 3 22 มกราคม 2562
6455 ลย52003/189 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 21 มกราคม 2562
6454 ลย52001/188 การจัดงาน " ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย " ประจำปี 2562 21 มกราคม 2562
6453 ลย 78101/20 ขอความอนุเคราะห์โอนรถยนต์ส่วนราชการกรณีขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ 21 มกราคม 2562
6452 ลย52004/186 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบความแน่นชั้นพื้นทางหินคลุก 21 มกราคม 2562
6451 ลย 0032.001.3/221 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 21 มกราคม 2562
6450 ลย 0032.001.3/217 ขอความเห็นชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 21 มกราคม 2562
6449 ลย 79102/40 แจ้งลงนามในสัญญา โครงการซ่อมสร้างผิวทางลูกรังบดอัด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลยถ.98-007 21 มกราคม 2562
6448 ลย52001/183 ขอความร่วมมือเดินแบบกิตติมศักดิ์ 21 มกราคม 2562
6447 ลย52001/182 ขอความร่วมมือเดินแบบกิตติมศักดิ์ 21 มกราคม 2562
6446 ลย52001/181 ขอความร่วมมือเดินแบบกิตติมศักดิ์ 21 มกราคม 2562
6445 ลย52001/180 ขอความอนุเคราะห์ส่งทีมเข้าการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบแดนเซอร์ 21 มกราคม 2562
6444 ลย52001/179 ขอเชิญร่วมรำในพิธีเปิดงาน " ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย " ประจำปี 2562 21 มกราคม 2562
6443 ลย52001/178 การรับโอนข้าราชการ 21 มกราคม 2562
6442 ลย52001/177 ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน 21 มกราคม 2562
6441 ลย52001/175 ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน 21 มกราคม 2562
6440 ลย52004/174 ขอความอนุเคราะห์ยืมอัฒจันทร์ 21 มกราคม 2562
6439 ลย52006/173 ผลการดำเนินคดี 21 มกราคม 2562
6438 ลย 79102/39 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำเดือน มกราคม 2562 21 มกราคม 2562
6437 ลย 79102/38 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน มกราคม 2562 21 มกราคม 2562
6436 ลย 79102/37 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 21 มกราคม 2562
6435 ลย72501.3/33 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 21 มกราคม 2562
6434 ลย72501.3/32 ขอความอนุเคราะห์การจัดทำสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ 21 มกราคม 2562
6433 ลย 0032.003/203 ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม๒๕๖๒ 21 มกราคม 2562
6432 ลย52003/160 ขอสนับสนสุนวิทยากร 18 มกราคม 2562
6431 ลย52003/159 ขอสนับสนสุนวิทยากร 18 มกราคม 2562
6430 ลย52001/156 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 18 มกราคม 2562
6429 ลย52001/155 ขออนุมัติทำลายต้นขั้วตั๋วรับจำนำ ทะเบียนรับจำนำ ทะเบียนไถ่ถอนและดอกเบี้ย 18 มกราคม 2562
6428 ลย52001/154 ขออายัดบัญชีเงินฝากประจำ 18 มกราคม 2562
6427 ลย52003/153 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ" และแผนปฏิบัติ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" 18 มกราคม 2562
6426 ลย 0032.010/193 ตอบข้อหารือการเบิกค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข 18 มกราคม 2562
6425 ลย52003/152 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ" และแผนปฏิบัติ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" 18 มกราคม 2562
6424 ลย52003/151 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ" และแผนปฏิบัติ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" 18 มกราคม 2562
6423 ลย52003/150 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนักงานปลอดขยะ" และแผนปฏิบัติ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" 18 มกราคม 2562
6422 ลย52003/149 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานฯ 18 มกราคม 2562
6421 ลย71202/43 ขอให้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาและใช้สิทธิการปรับ 18 มกราคม 2562
6420 ลย71202/42 ขอให้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาและใช้สิทธิการปรับ 18 มกราคม 2562
6419 ลย71202/41 แจ้งให้เข้าดำเนินการงานก่อสร้าง 18 มกราคม 2562
6418 ลย71202/40 แจ้งให้เข้าดำเนินการงานก่อสร้าง 18 มกราคม 2562
6417 ลย52003/148 แจ้งกำหนดการเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโครงหลังคาและแผงค้า หน้าอาคารพาณิชย์ ตลาดเช้า 18 มกราคม 2562
6416 ลย52001/147 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 18 มกราคม 2562
6415 ลย52001/146 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 18 มกราคม 2562
6414 ลย52001/145 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 18 มกราคม 2562
6413 ลย52001/144 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 18 มกราคม 2562
6412 ลย71202/39 แจ้งลงนามในสัญญา 18 มกราคม 2562
6411 ลย 78101/19 แจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 17 มกราคม 2562
6410 ลย 78101/18 แจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 17 มกราคม 2562
6409 ลย52001/142 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 17 มกราคม 2562
6408 ลย 72501.1/30 รายงานผลการดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน 17 มกราคม 2562
6407 ลย52001/141 ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดง 17 มกราคม 2562
6406 ลย 79102/36 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 17 มกราคม 2562
6405 ลย77202/27 การชำระเงินสมทบประจำปี 2562 และรายงานค่าจ้างประจำปี 2562 17 มกราคม 2562
6404 ลย77202/26 แจ้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 17 มกราคม 2562
6403 ลย77202/25 แจ้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 17 มกราคม 2562
6402 ลย 0032.003/181 ส่งรายงานก่อนออกเดินทาง 17 มกราคม 2562
6401 ลย52004/137 การตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อปท. 17 มกราคม 2562
6400 ลย71202/37 แจ้งลงนามในสัญญา 16 มกราคม 2562
6399 ลย72501.2/29 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำหรับโรงเรียนเทศบาล ตำบลธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งวดที่ 1) 16 มกราคม 2562
6398 ลย 78101/17 ส่งข้อมูลแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำแบบมาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น 16 มกราคม 2562
6397 ลย52001/135 ขออนุมัติถอนเงินสะสมและเงินสมทบ 16 มกราคม 2562
6396 ลย 0032.001.3/166 ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรหัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 16 มกราคม 2562
6395 ลย 78101/16 ขอรับเงินค่าตอบแทนเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 16 มกราคม 2562
6394 ลย52001/132 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 16 มกราคม 2562
6393 ลย 79102/33 ส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 16 มกราคม 2562
6392 ลย52003/131 ขอเชิญร่วมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ 16 มกราคม 2562
6391 ลย52003/130 ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากการเคาะ เจียร ตัดเหล็ก และซ่อมรถ 16 มกราคม 2562
6390 ลย52003/129 ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากการเคาะ เจียร ตัดเหล็ก และซ่อมรถ 16 มกราคม 2562
6389 ลย 0032.001.3/159 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 มกราคม 2562
6388 ลย 0032.001.3/158 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 มกราคม 2562
6387 ลย 0032.001.3/157 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 มกราคม 2562
6386 ลย 0032.001.3/156 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 มกราคม 2562
6385 ลย 0032.001.3/155 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 มกราคม 2562
6384 ลย 0032.001.3/154 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 15 มกราคม 2562
6383 มท 5308.4/ลย/3 แบบตอบรับ เข้าร่วมการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีฯ 15 มกราคม 2562
6382 มท 5308.4/ลย/2 ตอบรับประชุุม เว้าจา พาข้าวงาย เดือนมกราคม 2562 15 มกราคม 2562
6381 ลย52001/128 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 15 มกราคม 2562
6380 ลย52004/127 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 15 มกราคม 2562
6379 ลย52003/126 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม 15 มกราคม 2562
6378 ลย52002/125 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 มกราคม 2562
6377 ลย52001/124 ส่งเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 15 มกราคม 2562
6376 ลย52004/123 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง การก่อสร้างอาคารข้างธนาคารกรุงเทพ 15 มกราคม 2562
6375 ลย52001/122 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ปัญหาอาชยากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV system) พ.ศ. 2562 ( เพิ่มเติม ) 15 มกราคม 2562
6374 ลย52001/121 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ปัญหาอาชยากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV system) พ.ศ. 2562 ( เพิ่มเติม ) 15 มกราคม 2562
6373 ลย 76701/40 รายงานควบคุมภายใน ข้อ 6 ประจำปี 2561 14 มกราคม 2562
6372 ลย 78101/15 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ยูโรแทรค จำกัด 15 มกราคม 2562
6371 ลย71201/33 การขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 15 มกราคม 2562
6370 ลย52006/118 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 มกราคม 2562
6369 ลย75401/11 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล 14 มกราคม 2562
6368 ลย71202/32 แจ้งลงนามในสัญญา 14 มกราคม 2562
6367 ลย77202/18 ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 14 มกราคม 2562
6366 ลย77202/17 ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 14 มกราคม 2562
6365 ลย77202/16 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 14 มกราคม 2562
6364 ลย 75001/10 ส่งรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนร่วมเป็นคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 14 มกราคม 2562
6363 ลย 0032.003/144 ขอเบิกค่าใช้จ่ายผู้ป่วย พอ.สว.และญาติ 14 มกราคม 2562
6362 ลย52001/109 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 14 มกราคม 2562
6361 ลย52001/108 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 14 มกราคม 2562
6360 ลย52001/107 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 14 มกราคม 2562
6359 ลย52001/106 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 14 มกราคม 2562
6358 ลย52001/103 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 14 มกราคม 2562
6357 ลย52001/102 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 14 มกราคม 2562
6356 ลย 78101/14 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ2 14 มกราคม 2562
6355 ลย 52809/27 ขอส่งแบบรายงานแหล่งข้อมูลน้ำในความรับผิดชอบของเทศบาลหนองหิน 14 มกราคม 2562
6354 ลย52001/101 การรับโอนพนักงานเทศบาล 14 มกราคม 2562
6353 ลย52001/100 พนักงานเทศบาลขอโอน 14 มกราคม 2562
6352 ลย52004/98 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ ปรับปรุงผิวจราจร ถนนฟากเลย ซอย 6 14 มกราคม 2562
6351 ลย52003/97 ขอส่งระเบียบชมรมถนนอาหารสะอาด รสชาติแซ่บก๋อ เทศบาลเมืองเลย 14 มกราคม 2562
6350 ลย52001/94 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 มกราคม 2562
6349 ลย52001/93 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 มกราคม 2562
6348 ลย52001/92 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 11 มกราคม 2562
6347 ลย 0618/0 ประกาศคณะกรรมการการแพทฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 11 มกราคม 2562
6346 ลย 0032.015/126 ส่่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 11 มกราคม 2562
6345 ลย 0032.015/125 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะบุคคลภายนอก และค่าสมนาคุณวิทยากร 11 มกราคม 2562
6344 ลย 0032.007/123 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม 11 มกราคม 2562
6343 ลย 0032.015/121 ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด 11 มกราคม 2562
6342 ลย52002/89 จัดส่งข้อมูลรายได้-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มกราคม 2562
6341 ลย 0618/95 ขอทำความยกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มกราคม 2562
6340 ลย 0618/94 ขอทำความยกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มกราคม 2562
6339 ลย 0618/93 ขอทำความยกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มกราคม 2562
6338 ลย71202/26 แจ้งให้ลงนามในสัญญา 11 มกราคม 2562
6337 ลย52004/86 การกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 11 มกราคม 2562
6336 ลย52004/85 เชิญมาต่อรองราคา 11 มกราคม 2562
6335 ลย52004/84 เชิญมาต่อรองคา 11 มกราคม 2562
6334 ลย52004/83 เชิญมาต่อรองคา 11 มกราคม 2562
6333 ลย52004/82 เชิญมาต่อรองคา 11 มกราคม 2562
6332 ลย52004/81 เชิญมาต่อรองคา 11 มกราคม 2562
6331 ลย71202/23 แจ้งลงนามในสัญญา 10 มกราคม 2562
6330 ลย 0032.001.3/119 รายงานผลการขายพัสดุ 10 มกราคม 2562
6329 ลย52004/79 รายงานการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 62 10 มกราคม 2562
6328 ลย71202/22 แจ้งลงนามในสัญญา 10 มกราคม 2562
6327 ลย79401/12 รายงานการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 10 มกราคม 2562
6326 ลย52002/73 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 10 มกราคม 2562
6325 ลย52002/72 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 10 มกราคม 2562
6324 ลย77202/13 แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนใหม่ 10 มกราคม 2562
6323 ลย52002/69 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 9 มกราคม 2562
6322 ลย 76702/19 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 9 มกราคม 2562
6321 ลย 72501.1/23 ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัดเลย 9 มกราคม 2562
6320 ลย 76702/18 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 9 มกราคม 2562
6319 ลย52002/65 การตรวจสอบข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง 9 มกราคม 2562
6318 ลย 75001/9 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 มกราคม 2562
6317 ลย52004/63 ขอความอนุเคราะห์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง บริเวณหนองเขียว ถนนเจริญรัฐ 9 มกราคม 2562
6316 ลย 76703/17 ขอแจ้งค่าไฟฟ้า บ้านอีเลิศ หมู่ที่ 3 9 มกราคม 2562
6315 ลย71202/20 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มกราคม 2562
6314 ลย71202/19 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มกราคม 2562
6313 ลย52002/61 การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง 8 มกราคม 2562
6312 ลย 78101/13 ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 8 มกราคม 2562
6311 ลย 78101/12 แจ้งลงนามในสัญญา 8 มกราคม 2562
6310 ลย52001/60 ขออายัดบัญชีเงินฝากประจำ 8 มกราคม 2562
6309 ลย52001/59 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 มกราคม 2562
6308 ลย52001/58 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 8 มกราคม 2562
6307 ลย52002/56 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 8 มกราคม 2562
6306 ลย52003/55 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 8 มกราคม 2562
6305 ลย52003/54 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 8 มกราคม 2562
6304 ลย52003/53 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 8 มกราคม 2562
6303 ลย52001/52 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 8 มกราคม 2562
6302 ลย52004/49 ขอความอนุเคราะห์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ถนนฟากเลย ซอย 7 8 มกราคม 2562
6301 ลย52001/47 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 8 มกราคม 2562
6300 ลย52001/46 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 8 มกราคม 2562
6299 ลย52003/44 เลี้ยงไก่ส่งเสียงดังและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 8 มกราคม 2562
6298 ลย52003/43 เลี้ยงไก่ส่งเสียงดังและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 8 มกราคม 2562
6297 ลย52001/40 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.๔) เพื่อลงนาม 7 มกราคม 2562
6296 ลย 75001/4 ส่งรายงานผลการเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ 7 มกราคม 2562
6295 ลย 73201/7 รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 7 มกราคม 2562
6294 ลย 76701/12 การขอความช่วยเหลือน้ำเพื่อการเกษตร 7 มกราคม 2562
6293 ลย 78101/11 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 7 มกราคม 2562
6292 ลย52001/38 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 7 มกราคม 2562
6291 ลย52001/37 ขอความอนุเคราะห์เป็นพิธีกร การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเ๙อร์ 7 มกราคม 2562
6290 ลย52001/36 ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสิน 7 มกราคม 2562
6289 ลย52001/35 ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสิน 7 มกราคม 2562
6288 ลย 78101/10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ. 2562 7 มกราคม 2562
6287 ลย 78101/9 รายงานการรับโอนเงินตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 7 มกราคม 2562
6286 ลย 72501.1/10 ขอโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 7 มกราคม 2562
6285 ลย 78101/8 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 7 มกราคม 2562
6284 ลย 0032.007/46 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2562 7 มกราคม 2562
6283 ลย 0032.001.2/45 แจ้งการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2561 และ 2562 7 มกราคม 2562
6282 ลย 79301/10 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 7 มกราคม 2562
6281 ลย 79301/9 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 7 มกราคม 2562
6280 ลย 78101/7 หนังสือรับรองเงินเดือน 7 มกราคม 2562
6279 ลย52001/31 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 4 มกราคม 2562
6278 ลย 0032.001.3/38 ขอเชิญประชุม 4 มกราคม 2562
6277 ลย 76701/7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 4 มกราคม 2562
6276 ลย71202/15 แจ้งลงนามในสัญญา 4 มกราคม 2562
6275 ลย71202/14 แจ้งลงนามในสัญญา 4 มกราคม 2562
6274 ลย 0032.001.3/36 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 4 มกราคม 2562
6273 ลย77202/6 นำฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) เดือน มกราคม 2562 4 มกราคม 2562
6272 กษ0919.4/1 ขอแจ้งยกเลิกการบันทึกรายการในระบบ GFMIS 3 มกราคม 2562
6271 ลย52001/27 การชำระเงินสมทบทุนเงินทดแทนประจำปี 2561 4 มกราคม 2562
6270 ลย52001/26 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 4 มกราคม 2562
6269 ลย52001/25 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท 4 มกราคม 2562
6268 ลย52001/24 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 4 มกราคม 2562
6267 ลย52001/22 การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ 4 มกราคม 2562
6266 ลย 0032.015/31 ส่่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด (วัสดุสมุนไพร) 3 มกราคม 2562
6265 ลย 0032.015/29 ส่่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด (วัสดุงานบ้านงานครัว) 3 มกราคม 2562
6264 ลย 0032.015/28 ส่่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด (วัสดุสำนักงาน) 3 มกราคม 2562
6263 ลย 0032.015/27 ส่่งหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกเงิน งบพัฒนาจังหวัด (วัสดุสมุนไพร) 3 มกราคม 2562
6262 ลย74702/1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 3 มกราคม 2562
6261 ลย 78101/6 ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 3 มกราคม 2562
6260 ลย 78101/5 แจ้งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแรงต่ำ 3 มกราคม 2562
6259 ลย 76703/5 แจ้งให้ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านนาแปนเหนือ หมู่ที่ 14 3 มกราคม 2562
6258 ลย52003/16 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/2562 3 มกราคม 2562
6257 ลย52003/15 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย ครั้งที่ 2/2562 3 มกราคม 2562
6256 ลย 0032.007/22 แจ้งการชำระค่าตรวจวิเคราะห์ 3 มกราคม 2562
6255 ลย 76702/4 ขอส่งงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 3 มกราคม 2562
6254 ลย72501.3/6 ขอความอนุเคราะห์ทำการทดสอบวัสดุ 3 มกราคม 2562
6253 ลย 75001/3 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 3 มกราคม 2562
6252 ลย 78101/4 หนังสือรับรองผลงาน กนกนุช เมืองเลย 3 มกราคม 2562
6251 ลย 78101/3 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 มกราคม 2562
6250 ลย52006/14 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 3 มกราคม 2562
6249 ลย 0032.001.3/19 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 3 มกราคม 2562
6248 ลย52006/13 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 3 มกราคม 2562
6247 ลย77202/2 ขอ statement เงินฝากธนาคาร 3 มกราคม 2562
6246 ลย77202/1 ส่งแบบรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 3 มกราคม 2562
6245 ลย 79102/4 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 3 มกราคม 2562
6244 ลย 78101/2 ตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 3 มกราคม 2562
6243 ลย 0023.3/4 การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 มกราคม 2562
6242 ลย 79102/3 ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน (ฉบับแก้ไข) 2 มกราคม 2562
6241 ลย 79102/2 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% 2 มกราคม 2562
6240 ลย52004/10 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างร้านแทรกเตอร์เลย 2 มกราคม 2562
6239 ลย52001/9 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 2 มกราคม 2562
6238 ลย 76701/3 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 2 มกราคม 2562
6237 ลย 75001/2 ส่งรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนร่วมเป็นคระกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2 มกราคม 2562
6236 ลย 0023.3/3 ขอความอนุเคราะห่ใช้ห้องประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อน การจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 2 มกราคม 2562
6235 ลย 76701/2 ขอความอนุเคราะห์แจ้งการเสียชึวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 2 มกราคม 2562
6234 ลย 78101/1 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 2 มกราคม 2562
6233 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/7 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมฯ 2 มกราคม 2562
6232 ลย 0023.3/1 การจัดเก็บข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 มกราคม 2562
6231 ลย52001/7 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2 มกราคม 2562
6230 ลย52002/3633 แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 28 ธันวาคม 2561
6229 ลย52001/3631 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลปีใหม่ พศ 2562 28 ธันวาคม 2561
6228 ลย52001/3630 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พศ 2562 28 ธันวาคม 2561
6227 ลย52001/3629 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 28 ธันวาคม 2561
6226 ลย 0032.001.3/5512 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน 28 ธันวาคม 2561
6225 ลย 0032.001.3/5511 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน 28 ธันวาคม 2561
6224 ลย 0032.001.3/5510 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน 28 ธันวาคม 2561
6223 ลย 0032.001.3/5509 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน 28 ธันวาคม 2561
6222 ลย52004/3626 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ คสล.ถนนเจริญรัฐ ซอย 1 28 ธันวาคม 2561
6221 ลย52004/3624 การติดตามผลการตรวจสอประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 28 ธันวาคม 2561
6220 ลย 76702/851 โอนเงินตกเบิก ครูผู้ดุเเลเด็ก 28 ธันวาคม 2561
6219 ลย52001/3623 ขอถอนอายัดสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 108 28 ธันวาคม 2561
6218 ลย52001/3622 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 28 ธันวาคม 2561
6217 ลย 76702/850 โอนเงินตกเบิก ครูผู้ดุเเลเด็ก 28 ธันวาคม 2561
6216 ลย 76702/849 โอนเงินค่าจ้างเหมา 28 ธันวาคม 2561
6215 ลย 76702/848 โอนเงินค่าจ้างเหมา 28 ธันวาคม 2561
6214 ลย 72501.1/750 การติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 28 ธันวาคม 2561
6213 ลย 0032.015/5503 ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาฯ 28 ธันวาคม 2561
6212 ลย52004/3617 ขอคความอนุเคราะห์ยืมธรรมมาส 28 ธันวาคม 2561
6211 ลย 76701/847 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2562 28 ธันวาคม 2561
6210 ลย 78101/721 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 28 ธันวาคม 2561
6209 ลย 78101/720 รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็ยพนักงานจ้าง 28 ธันวาคม 2561
6208 ลย 78101/719 รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็ยพนักงานจ้าง 28 ธันวาคม 2561
6207 ลย 76701/846 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม 2561
6206 ลย 76701/845 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม 2561
6205 ลย 76701/844 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 28 ธันวาคม 2561
6204 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5480 ขอสนับสนุนบุคลากรในการออกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว 28 ธันวาคม 2561
6203 ลย52003/3613 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 27 ธันวาคม 2561
6202 ลย52001/3612 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 27 ธันวาคม 2561
6201 ลย52004/3611 ขอส่งมอบพื้นที่คืน 27 ธันวาคม 2561
6200 ลย 72501.1/747 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 27 ธันวาคม 2561
6199 ลย 0032.007/5479 ขอสนับสนุนบุคลกากร 27 ธันวาคม 2561
6198 ลย 72501.1/746 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายวัชระ สั้นจันดา) 27 ธันวาคม 2561
6197 ลย 72501.1/745 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายเกียรติศักดิ์ กองตรี) 27 ธันวาคม 2561
6196 ลย 72501.1/744 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ถูกคุมความประพฤติ(นายวิมล ทำทิพย์) 27 ธันวาคม 2561
6195 ลย 0032.015/5478 ต่่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดเลย 27 ธันวาคม 2561
6194 ลย 78101/718 นำส่งเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 26 ธันวาคม 2561
6193 ลย 79301/572 ขอส่งสำเนาสัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน 26 ธันวาคม 2561
6192 ลย 79301/571 ขอส่งสำเนาสัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน 26 ธันวาคม 2561
6191 ลย 72501.1/742 ขออนุญาตปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(ต้นเฟื่องฟ้า)บริเวณเกาะกลางถนน 26 ธันวาคม 2561
6190 ลย52003/3606 ขอเชิญร่วมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ 26 ธันวาคม 2561
6189 ลย 0032.001.3/5473 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 26 ธันวาคม 2561
6188 ลย77202/772 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 26 ธันวาคม 2561
6187 ลย52003/3601 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยแกนนำสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ 25 ธันวาคม 2561
6186 ลย52003/3600 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งกานเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 25 ธันวาคม 2561
6185 ลย52003/3599 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 25 ธันวาคม 2561
6184 ลย52001/3598 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 25 ธันวาคม 2561
6183 ลย 76701/839 การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 25 ธันวาคม 2561
6182 ลย 76703/838 ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบวัสดุ 25 ธันวาคม 2561
6181 ลย 75001/444 ส่งรายงานผลการเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ 25 ธันวาคม 2561
6180 ลย 76703/831 ขอความอนุเคราะห์ประมาณการราคาก่อสร้างสะพาน คสล. 25 ธันวาคม 2561
6179 ลย 78101/717 จ่ายเงินเข้าบัญชีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 25 ธันวาคม 2561
6178 ลย 78101/716 จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561 25 ธันวาคม 2561
6177 ลย52001/3595 รายงานการจ้างพนักงานจ้าง 25 ธันวาคม 2561
6176 ลย52001/3594 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 25 ธันวาคม 2561
6175 ลย52001/3593 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 25 ธันวาคม 2561
6174 ลย 0032.001.3/5460 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 25 ธันวาคม 2561
6173 ลย 78101/715 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 25 ธันวาคม 2561
6172 ลย 78101/714 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 25 ธันวาคม 2561
6171 ลย52005/3587 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 ธันวาคม 2561
6170 ลย52005/3585 การรับโอนข้าราชการครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 24 ธันวาคม 2561
6169 ลย52002/3583 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.1 24 ธันวาคม 2561
6168 ลย 78101/713 ลงนามในบัตรประจำตัวสมาชิกอปพร. 24 ธันวาคม 2561
6167 ลย 0032.001.3/5451 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 24 ธันวาคม 2561
6166 ลย72501.3/740 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 24 ธันวาคม 2561
6165 ลย72501.3/739 ขอความอนุเคราะห์แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 24 ธันวาคม 2561
6164 ลย 0032.001.3/5450 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 24 ธันวาคม 2561
6163 ลย 0032.001.3/5447 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 24 ธันวาคม 2561
6162 ลย52005/3582 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย ในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 24 ธันวาคม 2561
6161 ลย52005/3581 การจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 24 ธันวาคม 2561
6160 ลย 78101/712 หนังสือรับรองเงินเดือน 24 ธันวาคม 2561
6159 ลย52004/3580 นำส่งเงินค่ารังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนด ถนนเลย-นาด้วง 24 ธันวาคม 2561
6158 ลย 78101/711 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1/2561 24 ธันวาคม 2561
6157 ลย 0032.001.3/5445 ปลดประกาศประกวดราคา 24 ธันวาคม 2561
6156 ลย72501.3/735 ส่งใบอนุญาตประกอบกิจการ ควบคุมประเภทที่ 3 24 ธันวาคม 2561
6155 ลย 0032.001.3/5444 ลงประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา 24 ธันวาคม 2561
6154 ลย52003/3577 ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไก่ 24 ธันวาคม 2561
6153 ลย52003/3576 ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากโรงขนมจีน 24 ธันวาคม 2561
6152 ลย52003/3567 ขอรับการาสนับสนุนวิทยากร 21 ธันวาคม 2561
6151 ลย52001/3566 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 21 ธันวาคม 2561
6150 ลย52004/3564 ขอหนังสือรับรองทางสาธารณะประโยชน์ 21 ธันวาคม 2561
6149 ลย 79301/563 ส่งประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ด(e-bidding) 21 ธันวาคม 2561
6148 ลย 79301/562 ส่งประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ด(e-bidding) 21 ธันวาคม 2561
6147 ลย 78101/710 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 21 ธันวาคม 2561
6146 ลย 78101/709 รายงานตำแหน่งสายบริหารว่าง 21 ธันวาคม 2561
6145 ลย72501.3/727 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประเภท ค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 ธันวาคม 2561
6144 ลย 78101/708 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ ) 21 ธันวาคม 2561
6143 ลย 79102/590 ส่งเช็คชำระเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
6142 ลย 79102/589 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน สมาชิกสภาฯ และสวัสดิการพนักงาน 21 ธันวาคม 2561
6141 ลย 79102/588 ส่งเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวประจำเดือน ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
6140 ลย 78101/707 ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่(10 ลบ.ม./ซม.) 20 ธันวาคม 2561
6139 ลย 78101/706 รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ธันวาคม 2561
6138 ลย 78101/705 รายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ธันวาคม 2561
6137 ลย 75001/443 การเตรียมการรับรองสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๑/๖๒ 20 ธันวาคม 2561
6136 ลย52004/3550 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ คสล.ซอยน้ำสร้างหลวง 20 ธันวาคม 2561
6135 ลย 0034/830 ส่งใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 20 ธันวาคม 2561
6134 ลย 76701/824 ตอบรับเอกสารประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2561
6133 ลย 76701/823 หนังสือรับรองเงินเดือน นายอนันตชัย คำเเพงเเก้ว 20 ธันวาคม 2561
6132 ลย77202/758 ขออนุญาตต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 81-8606เลย 20 ธันวาคม 2561
6131 ลย 78101/704 ขอเชิญประชุม 20 ธันวาคม 2561
6130 ลย 78101/703 ขอเชิญประชุม 20 ธันวาคม 2561
6129 ลย52004/3549 ตรวจรับพัสดุโครงการบริหารจัดการขยะโคกช้างไห้ 20 ธันวาคม 2561
6128 ลย52004/3548 ตรวจรับพัสดุโครงการบริหารจัดการขยะโคกช้างไห้ 20 ธันวาคม 2561
6127 ลย52004/3547 ตรวจรับพัสดุโครงการบริหารจัดการขยะโคกช้างไห้ 20 ธันวาคม 2561
6126 ลย 76701/820 ส่งตัวผู้คุมประพฤติ 20 ธันวาคม 2561
6125 ลย 0032.007/5405 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 20 ธันวาคม 2561
6124 ลย52006/3546 การจัดทำประชาพิจารณ์ 20 ธันวาคม 2561
6123 ลย 0032.007/5400 รายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคเรื้อน 20 ธันวาคม 2561
6122 ลย 76701/819 หนังสือรับรองเงินเดือน นายสำรวย ยงเพ็ชร 20 ธันวาคม 2561
6121 ลย52004/3545 ส่งราคากลางโครงการก่อสร้างสวนนาฬิกาดอกไม้ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 19 ธันวาคม 2561
6120 ลย 0032.001.3/5391 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 19 ธันวาคม 2561
6119 ลย52003/3540 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนร้านสีลม 19 ธันวาคม 2561
6118 ลย52004/3539 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการระบบระบายน้ำถนนวิสุทธิเทพฝั่งด้านทิศตะวันตกช่วงที่ 3 19 ธันวาคม 2561
6117 ลย52003/3538 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนร้านสีลม 19 ธันวาคม 2561
6116 ลย52003/3537 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนร้าน 90 BAR 19 ธันวาคม 2561
6115 ลย52003/3536 ได้รับความเดือดร้อนเสียงดังรบกวนร้าน 90 BAR 19 ธันวาคม 2561
6114 ลย75401/289 รายงานการรับโอน 17 ธันวาคม 2561
6113 ลย 0618/2555 เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลภูกระดึง สมัยที่ 3/2561 ประจำปี 2561 19 ธันวาคม 2561
6112 ลย52003/3532 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2561
6111 ลย52003/3531 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 19 ธันวาคม 2561
6110 ลย52001/3530 ส่งรายชื่อเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับชุมชน/หมู่บ้าน 19 ธันวาคม 2561
6109 ลย52001/3529 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 ธันวาคม 2561
6108 ลย52001/3528 ส่งสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล 19 ธันวาคม 2561
6107 ลย52001/3527 ขออายัดและถอนอายัดสลากออมสินพิเศษ 19 ธันวาคม 2561
6106 ลย 79301/561 เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินการเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ 19 ธันวาคม 2561
6105 ลย 78101/702 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 19 ธันวาคม 2561
6104 ลย 78101/701 ขอส่งผู้ถูกความประพฤติมาทำงานบริการสังคม 19 ธันวาคม 2561
6103 ลย77202/757 ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ 19 ธันวาคม 2561
6102 ลย 78101/700 หนังสือรับรองเงินเดือน 19 ธันวาคม 2561
6101 ลย 78101/699 หนังสือรับรองเงินเดือน 19 ธันวาคม 2561
6100 ลย52001/3524 ขอเข้าพบและนำเสนอผลงานวิจัยจากโครงการ Smart City 19 ธันวาคม 2561
6099 ลย 79301/559 แจ้งลงนามในสัญญา 19 ธันวาคม 2561
6098 ลย 78101/698 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 18 ธันวาคม 2561
6097 ลย 76702/817 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 18 ธันวาคม 2561
6096 ลย 79301/558 ขอความอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์เพื่อนำไว้ประจำศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ 18 ธันวาคม 2561
6095 ลย52002/3522 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 18 ธันวาคม 2561
6094 ลย 78101/697 หนังสือรับรองเงินเดือน 18 ธันวาคม 2561
6093 ลย52003/3518 ขอบคุณ 18 ธันวาคม 2561
6092 ลย52001/3517 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 18 ธันวาคม 2561
6091 ลย52001/3516 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 18 ธันวาคม 2561
6090 ลย 78101/696 ขอความอนุเคราะห์นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ยกเว้นภาษีประจำปีรถยนต์ส่วนราชการ 18 ธันวาคม 2561
6089 ลย 76703/816 การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) 18 ธันวาคม 2561
6088 ลย72501.3/715 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 18 ธันวาคม 2561
6087 ลย52002/3515 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 18 ธันวาคม 2561
6086 ลย52003/3513 ขอความร่วมมือการจอดรถจักรยานยนต์ 17 ธันวาคม 2561
6085 ลย 72501.1/713 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจัดระเบียบอำนวยความสะดวกจราจร 17 ธันวาคม 2561
6084 ลย52004/3511 ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีจันทร์ 17 ธันวาคม 2561
6083 ลย 78101/695 แจ้งชำระเงินโครงการเศษฐกิจชุมชน 17 ธันวาคม 2561
6082 ลย 78101/694 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ รอบ1 17 ธันวาคม 2561
6081 ลย 78101/693 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 17 ธันวาคม 2561
6080 ลย 78101/692 ขอรับเงินสนัสนุนส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 61 17 ธันวาคม 2561
6079 ลย 0032.015/5364 ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (เบิกแทนกัน) 17 ธันวาคม 2561
6078 ลย 78101/691 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 17 ธันวาคม 2561
6077 ลย 78101/690 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และสารสนเทศทางการศึกษา ครั้งที่ 2 17 ธันวาคม 2561
6076 ลย 78101/689 การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17 ธันวาคม 2561
6075 ลย 0032.007/5362 ขอรับการสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ 17 ธันวาคม 2561
6074 ลย 0032.015/5359 สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2562 รอบ 3 เดือน 17 ธันวาคม 2561
6073 ลย 79102/580 ส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 17 ธันวาคม 2561
6072 ลย 76701/814 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร 17 ธันวาคม 2561
6071 ลย 79301/555 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17 ธันวาคม 2561
6070 ลย 79301/554 ส่งประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ด(e-bidding) 17 ธันวาคม 2561
6069 ลย 79301/553 ส่งประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ด(e-bidding) 17 ธันวาคม 2561
6068 ลย 79102/579 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 17 ธันวาคม 2561
6067 ลย52003/3507 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 17 ธันวาคม 2561
6066 ลย52003/3506 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 17 ธันวาคม 2561
6065 ลย52003/3505 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 17 ธันวาคม 2561
6064 ลย52003/3504 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 17 ธันวาคม 2561
6063 ลย52003/3503 การประกวดสุขภาพแม่และเด็ก และประกวดการออกกำลังส่งเวริมพัฒนาการกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ 17 ธันวาคม 2561
6062 ลย52003/3501 ขอขอบคุณ 17 ธันวาคม 2561
6061 ลย52003/3500 ขอความอนุเคราะห์เครื่องลากเลน(ลอกท่อ) 17 ธันวาคม 2561
6060 ลย52001/3493 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 14 ธันวาคม 2561
6059 ลย 74001//417 ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำพร้อมพลขับ 14 ธันวาคม 2561
6058 ลย52002/3492 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 14 ธันวาคม 2561
6057 ลย52002/3491 เร่งรัดและสงวนสิทธิเรียกค่าปรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำสร้างหลวง 14 ธันวาคม 2561
6056 ลย52002/3489 ส่งมอบพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล3ศรีสว่าง 14 ธันวาคม 2561
6055 ลย52001/3485 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 14 ธันวาคม 2561
6054 ลย72501.2/711 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ(โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ศพด.บ้านสงเปือย) 14 ธันวาคม 2561
6053 ลย72501.2/710 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ(โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ศพด.วัดพระธาตุ) 14 ธันวาคม 2561
6052 ลย 78101/688 ส่งรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 14 ธันวาคม 2561
6051 ลย 0032.001.2/5338 แจ้งการโอนเงิน 14 ธันวาคม 2561
6050 ลย 0032.001.2/5337 ส่งใบเสร็จ 14 ธันวาคม 2561
6049 ลย 76701/812 ขอความอนุเคราะห์ยืมรถบรรทุกหกล้อ 14 ธันวาคม 2561
6048 ลย 0032.001.2/5336 ส่งใบเสร็จ 14 ธันวาคม 2561
6047 ลย 76701/811 ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ 14 ธันวาคม 2561
6046 ลย 0032.001.2/5335 ส่งใบเสร็จ 14 ธันวาคม 2561
6045 ลย 76701/810 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนนม 14 ธันวาคม 2561
6044 ลย 0618/2526 การขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 14 ธันวาคม 2561
6043 ลย 79102/573 ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน (ฉบับแก้ไข) 14 ธันวาคม 2561
6042 ลย52006/3482 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 14 ธันวาคม 2561
6041 ลย 0032.003/5331 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จ-พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 13 ธันวาคม 2561
6040 ลย 0032.007/5327 ขอเชิญวิทยากร 13 ธันวาคม 2561
6039 ลย 0032.007/5326 ขอเชิญวิทยากร 13 ธันวาคม 2561
6038 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5325 ขอความร่วมมือให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ พขร 13 ธันวาคม 2561
6037 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5324 ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากร 13 ธันวาคม 2561
6036 ลย 0032.007/5323 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานบ่อบำบัดกำจัดสิ่งปฏิกูล 13 ธันวาคม 2561
6035 ลย 0618/2508 การขอรับการสนับสุนงบประมาณ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 13 ธันวาคม 2561
6034 ลย52001/3479 ข้าราชการทหารขอโอนไปรับราชการ 13 ธันวาคม 2561
6033 ลย52001/3478 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าสังเกตการณ์หาตำแหน่งงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 13 ธันวาคม 2561
6032 ลย52001/3477 ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 13 ธันวาคม 2561
6031 ลย52001/3476 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าสังเกตการณ์หาตำแหน่งงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 13 ธันวาคม 2561
6030 ลย52004/3475 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 13 ธันวาคม 2561
6029 ลย52001/3474 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ รุ่นที่ 5" 13 ธันวาคม 2561
6028 ลย52004/3473 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสด โครงการปรับปรุงถนนร่วมใจ ซอย 8 13 ธันวาคม 2561
6027 ลย52004/3472 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงถนนร่วมใจ ซอย 8 13 ธันวาคม 2561
6026 ลย 72501.1/707 ส่งตัวบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม(นางอภิชญา วรรณชัย) 13 ธันวาคม 2561
6025 ลย52004/3471 ขอเผยแพร่ผลสรุปรายงานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น รูปแบบระบบการบริหารจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยระบบฝังกลบ 13 ธันวาคม 2561
6024 ลย52004/3470 ขอเผยแพร่ผลสรุปรายงานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น รูปแบบระบบการบริหารจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยระบบฝังกลบ 13 ธันวาคม 2561
6023 ลย 0034/811 การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2562 13 ธันวาคม 2561
6022 ลย52004/3468 ขอเผยแพร่ผลสรุปรายงานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น รูปแบบระบบการบริหารจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยระบบฝังกลบ 13 ธันวาคม 2561
6021 ลย52002/3467 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 13 ธันวาคม 2561
6020 ลย52002/3461 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 13 ธันวาคม 2561
6019 ลย52002/3460 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 13 ธันวาคม 2561
6018 ลย52002/3459 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 13 ธันวาคม 2561
6017 ลย52002/3458 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้าถนนพิพัฒนมงคล ซอย 1 13 ธันวาคม 2561
6016 ลย52001/3454 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 12 ธันวาคม 2561
6015 ลย52001/3453 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 12 ธันวาคม 2561
6014 ลย52002/3452 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 12 ธันวาคม 2561
6013 ลย52002/3451 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 ธันวาคม 2561
6012 ลย 0032.003/5298 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พอ.สว. 12 ธันวาคม 2561
6011 ลย77202/743 ขอส่งสำเนาแก้ไขงบทรัพย์สิน/กระดาษทำการประกอบงบทรัพย์สิน/บัญชีตรวจนับครุภัณฑ์ อบต.หนองผือ วันที่ 30 กันยายน 2561 12 ธันวาคม 2561
6010 ลย 78101/686 ขอยอด Statement 12 ธันวาคม 2561
6009 ลย 78101/685 รายงานการดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 12 ธันวาคม 2561
6008 ลย 76702/807 ใบรับรองเงินเดือน ของ นางกัณหา แสนตา 12 ธันวาคม 2561
6007 ลย52001/3448 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 12 ธันวาคม 2561
6006 ลย52004/3446 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการ คสล.ซอยศรีจันทร์ 12 ธันวาคม 2561
6005 ลย52001/3445 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 12 ธันวาคม 2561
6004 ลย52001/3439 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 12 ธันวาคม 2561
6003 ลย52001/3438 ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเลยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก (สว.) 12 ธันวาคม 2561
6002 ลย52006/3436 เชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการระบบระบายน้ำหลัก 11 ธันวาคม 2561
6001 ลย52001/3434 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 11 ธันวาคม 2561
6000 ลย 78101/684 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562 11 ธันวาคม 2561
5999 ลย 76702/805 แจ้งลงนามในสัญญาจ้าง 11 ธันวาคม 2561
5998 ลย 0032.001.2/5270 ขอโอนเปลี่นแปลงเจ้าของ 11 ธันวาคม 2561
5997 ลย52002/3433 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 11 ธันวาคม 2561
5996 ลย52002/3431 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลงาน 11 ธันวาคม 2561
5995 ลย 78101/683 ขอส่งแบบรายงานข้อมูลหอกระจ่ายข่าว 11 ธันวาคม 2561
5994 ลย 0032.001.3/5262 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 7 ธันวาคม 2561