ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
926 ลย 75001 สำนักปลัด/20 สำรวจข้อมูลเด็ก 19 มกราคม 2561
925 ลย 75001/19 ส่งแบบรายงานวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 19 มกราคม 2561
924 ลย52005/184 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอด 19 มกราคม 2561
923 ลย 0008/15 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อในการเบิก - ถอน 19 มกราคม 2561
922 ลย 75001/18 ส่งแบบสำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 19 มกราคม 2561
921 ลย 75001/16 ปรับปรุงแก้ไขการรายงานข้อมูลตลาดเพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ 19 มกราคม 2561
920 ลย 72501.1/22 การสำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)ปีงบประมาณ 2562 19 มกราคม 2561
919 ลย 0023.6/259 การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ปี พ.ศ. 2561 19 มกราคม 2561
918 ลย 75001/17 รายงานผลกำรดำเนินกิจกรรม “สัปดำห์ชิมข้ำวใหม่กับร้ำนอร่อยทั่วรำชอำณำจักร” เทศกาลข้าวใหม่ 19 มกราคม 2561
917 ลย 73201/43 รายงานพนักงานจ้างตามภารกิจถึงแก่ความตาย 19 มกราคม 2561
916 ลย 73201/42 การรับโอน ข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 19 มกราคม 2561
915 ลย 73201/41 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวกัญญาภัค บุญปัน) 19 มกราคม 2561
914 ลย 73201/40 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวนิภาภรณ์ สุขมา) 19 มกราคม 2561
913 ลย 73201/39 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายจีระ ภาพนธ์) 19 มกราคม 2561
912 ลย52004/181 อุธรณ์คำสั่งให้รื้อถอนอาคารของนายธีรภัทร หนูพริก 19 มกราคม 2561
911 ลย 72501.1/21 รายงานการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติดหตุจากการขนส่งยางก้อนถ้วย 19 มกราคม 2561
910 ลย52001/180 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 19 มกราคม 2561
909 ลย 0118.2/257 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำสัปดาห์ 19 มกราคม 2561
908 ลย 0118.2/256 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำสัปดาห์ 15 - 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561
907 ลย 72501.1/20 รายงานการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับยา่งพารา(ลานรับซื้อยางพารา) 19 มกราคม 2561
906 ลย52001/179 การจัดงาน "ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย" ประจำปี 2561 19 มกราคม 2561
905 ลย 0023.6/253 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 19 มกราคม 2561
904 ลย 73201/38 ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ 19 มกราคม 2561
903 ลย 52202/137 แจ้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 19 มกราคม 2561
902 ลย 0118.2/82 การรายงานเหตุการณ์กระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี ๒๕๖๐ 19 มกราคม 2561
901 ลย 72501.1/19 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเทศบาลตำบลธาตุ 19 มกราคม 2561
900 ลย 0118/81 ขอให้ดำเนินคดีกับทหารกองเกินบุคคลที่ไม่มาแสดงตนภายในกำหนด 19 มกราคม 2561
899 ลย 73201/37 หนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน 19 มกราคม 2561
898 ลย 0032.201.1.01/4 แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 19 มกราคม 2561
897 ลย 78101/22 ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 19 มกราคม 2561
896 ลย 78101/21 ขอส่งแบบสำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์ผู้สูงอายุ 19 มกราคม 2561
895 ลย 0032.010/110 ขอเชิญให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวน 19 มกราคม 2561
894 ลย 0032.010/109 ขอเชิญให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวน 19 มกราคม 2561
893 ลย 0032.010/108 ขอเชิญให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวน 19 มกราคม 2561
892 ลย72501.2/18 ขอแจ้งให้ยืนยันการเสนอราคา 19 มกราคม 2561
891 ลย52004/177 ขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ 18 มกราคม 2561
890 ลย52004/176 ขอความอนุเคราะห์ยืมอัฒจันทร์ 18 มกราคม 2561
889 ลย52004/175 ส่งมอบพื้นที่ดำเนินการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 มกราคม 2561
888 ลย 0032.007/105 ตอบรับการรับนมผงเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 18 มกราคม 2561
887 ลย52001/172 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว 18 มกราคม 2561
886 ลย52001/14 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว 18 มกราคม 2561
885 ลย52001/171 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน 18 มกราคม 2561
884 ลย52001/170 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน 18 มกราคม 2561
883 ลย 78101/20 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 18 มกราคม 2561
882 ลย 78101/19 ขอความเห็นชอบการโอน(ย้าย) 18 มกราคม 2561
881 ลย 52406/24 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่่5 18 มกราคม 2561
880 ลย 78101/18 หนังสือรับรองเงินเดือน นายหัสชัย โชติอ่อน 18 มกราคม 2561
879 ลย52005/167 การขอโอนข้าราชการครู/พนักงานครู 18 มกราคม 2561
878 ลย52005/165 การขอโอนข้าราชการครู/พนักงานครู 18 มกราคม 2561
877 ลย52004/166 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 18 มกราคม 2561
876 ลย52005/164 การขอโอนข้าราชการครู/พนักงานครู 18 มกราคม 2561
875 ลย52005/163 การขอโอนข้าราชการครู/พนักงานครู 18 มกราคม 2561
874 ลย52005/162 การส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) 18 มกราคม 2561
873 ลย52004/161 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงโรงจอดรถบรรทุกขยะกองสาธาฯ 18 มกราคม 2561
872 ลย52006/160 หมายเรียกพยานเอกสารหรือวัตถุพยาน (คดีอาญา) คดีหมายเลขดำที่ 462/2552 18 มกราคม 2561
871 ลย52005/158 ขอเชิญประชุม 17 มกราคม 2561
870 ลย 73201/36 ชออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด โดยใช้พาหนะส่วนตัว 17 มกราคม 2561
869 ลย 73201/0 ชออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด โดยใช้พาหนะส่วนตัว 17 มกราคม 2561
868 ลย 73201/35 สรุปโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 17 มกราคม 2561
867 ลย 73201/34 ขออนุญาตนักเรียนในสถานศึกษา 17 มกราคม 2561
866 ลย52004/157 แบบคำสั่ง ค.4 17 มกราคม 2561
865 ลย52004/156 แบบคำสั่ง ค.3 17 มกราคม 2561
864 ลย52001/155 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน (อำเภอน้ำเกลี้ยง) 17 มกราคม 2561
863 ลย52005/154 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น(รอบเดือนตุลาคม๒๕๖๐) 17 มกราคม 2561
862 ลย 0032.007/129 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 17 มกราคม 2561
861 ลย 78101/17 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา(นายประกอบ ธรรมรังษี) 17 มกราคม 2561
860 ลย52004/152 ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบสภาพอาคาร 17 มกราคม 2561
859 ลย 75001/15 การมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 17 มกราคม 2561
858 ลย 71602/31 ขอยืมแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 17 มกราคม 2561
857 ลย52004/150 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคววบคุมอาคารกรณีอาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย 17 มกราคม 2561
856 ลย 72501.1/17 ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน 17 มกราคม 2561
855 ลย52002/149 เชิญมาทำสัญญาซื้อขาย 17 มกราคม 2561
854 ลย52004/148 ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบสภาพอาคาร 17 มกราคม 2561
853 ลย52004/147 รายงานข้อมูลอาคารสาธารณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง 17 มกราคม 2561
852 ลย52004/146 ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบสภาพอาคาร 17 มกราคม 2561
851 ลย52004/145 ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบสภาพอาคาร 17 มกราคม 2561
850 ลย52004/144 การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอาจไม่ปลอดภัยจากิัคคีภัย 17 มกราคม 2561
849 ลย 76701/41 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 17 มกราคม 2561
848 ลย52006/143 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 16 มกราคม 2561
847 ลย 0023.6/234 การบริหารจัดการภารกิจภ่ายโอนให้แก่ อปท. 16 มกราคม 2561
846 ลย 0023.6/233 ขออนุญาตไปราชการ 16 มกราคม 2561
845 ลย 77801/5 ส่งแบบรายงานการปฏิบัติงานผู้คุมประพฤติมาทำงานบริการสังคม (นายสุริยนต์ พระภูมิ) 16 มกราคม 2561
844 ลย 73201/32 หนังสือรับรองพื้นที่ทำการเกษตร (นายอนันต์ เนธิบุตร) 16 มกราคม 2561
843 ลย 0023.6/232 รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและรายงานงบทดลอง 16 มกราคม 2561
842 ลย 0032.004/123 พิจารณาผลการสั่งซื้อสั่งจ้าง(คุ้มครองผู้บริโภคสสจ.เลย) 16 มกราคม 2561
841 ลย 73201/31 ขอขอบคุณวิทยากร 16 มกราคม 2561
840 ลย 0023.6/231 รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ปี 61 16 มกราคม 2561
839 ลย 0017.5/27 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 16 มกราคม 2561
838 ลย52006/142 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ 16 มกราคม 2561
837 ลย 0023.6/230 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 มกราคม 2561
836 ลย52002/141 ขอโอนทะเบียนรถจักรยานยนต์ 16 มกราคม 2561
835 ลย52002/140 ขอต่อทะเบียนรถฯ และขอรับการยกเว้นภาษี 16 มกราคม 2561
834 ลย 0032.006/120 ขอสนับสนุนวิทยากร 16 มกราคม 2561
833 ลย52001/139 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 16 มกราคม 2561
832 ลย52001/138 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 16 มกราคม 2561
831 ลย52002/137 สมาชิกขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม 16 มกราคม 2561
830 ลย 0032.015/117 ขอใช้สถานที่จัดอบรม 16 มกราคม 2561
829 ลย52002/136 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 16 มกราคม 2561
828 ลย52002/135 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 16 มกราคม 2561
827 ลย 0023.6/217 สำรวจข้อมูลความคืบนหน้าการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 มกราคม 2561
826 ลย 0032.006/109 ขอสนับสนุนวิทยากร 16 มกราคม 2561
825 ลย 0118.2/213 แจ้งเบาะแสเงินกู้นอกระบบ 16 มกราคม 2561
824 ลย52001/132 พนักงานจ้างทั่วไปขอลาออกจากราชการ 16 มกราคม 2561
823 ลย52005/131 รายงานการสำรวจข้อมูลพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่ทางการศึกษา 15 มกราคม 2561
822 ลย 0032.007/100 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 15 มกราคม 2561
821 ลย72501.2/16 ชี้แจงการคิดค่าปรับการผิดสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลธาตุ 15 มกราคม 2561
820 ลย72501.2/15 ชี้แจงการคิดค่าปรับการผิดสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลธาตุ 15 มกราคม 2561
819 ลย52001/130 ส่งใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 15 มกราคม 2561
818 ลย52003/129 รายงานการฆ่าสัตว์ประจำเดือน ธันวาคม 2560 15 มกราคม 2561
817 ลย52002/128 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 15 มกราคม 2561
816 ลย 0023.6/204 รายงานแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 15 มกราคม 2561
815 ลย 0023.6/201 รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนฯ 15 มกราคม 2561
814 ลย 0118.2/200 ขอความช่วยเหลือ 15 มกราคม 2561
813 ลย 0023.6/199 ขออนุญาตไปราชการ 15 มกราคม 2561
812 ลย52002/127 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 15 มกราคม 2561
811 ลย 0032.001.1/96 ขออนุมัติโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปีของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปี 61(งานทรัพย์) 15 มกราคม 2561
810 ลย 0032.001.1/95 ขออนุมัติลาพักผ่อน(นพ.สสจ.เลย วันที่ 17-22 มค.61) 15 มกราคม 2561
809 ลย 52104/40 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 15 มกราคม 2561
808 ลย 0023.6/195 ขอความร่วมมือในการรายงานาข้อมูลดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 15 มกราคม 2561
807 ลย 73201/24 แจ้งการทำหนังสือชี้แจงการเสนอราคาตำ่กว่าราคากลางเกิน 15 % 15 มกราคม 2561
806 ลย 76701/34 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน 15 มกราคม 2561
805 ลย 52104/39 ขอให้ออกเลขที่บ้านพักข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 15 มกราคม 2561
804 ลย 0023.6/193 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ประจำสนาม อบต.กกทอง 15 มกราคม 2561
803 ลย 72501.1/14 สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 มกราคม 2561
802 ลย 72501.1/13 รายงานผลดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาดคนในชาติมีความสุข ครั้งที่ 18 15 มกราคม 2561
801 ลย 76701/33 หนังสือรับรองเงินเดือน จ่าเอกจีระพันธ์ พรจันทร์ 15 มกราคม 2561
800 ลย52004/125 ขอความอนะเคราะห์ทดสอบวัสดุ 15 มกราคม 2561
799 ลย72501.3/12 ส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 15 มกราคม 2561
798 ลย52004/124 ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้าง งวดที่ 2 15 มกราคม 2561
797 ลย 72501.1/11 ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนส่วนราชการเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน 15 มกราคม 2561
796 ลย 78101/16 สอบถามตำแหน่งว่างและขอโอน(ย้าย) 15 มกราคม 2561
795 ลย52004/123 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 15 มกราคม 2561
794 ลย 0023.6/188 ขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและรายงานงบทดลอง 12 มกราคม 2561
793 ลย52001/122 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 มกราคม 2561
792 ลย 0118.2/187 ขอความช่วยเหลือ กรณีบุตรชายมีพฤติกรรมติดยาเสพติด 12 มกราคม 2561
791 ลย52006/121 ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 12 มกราคม 2561
790 ลย 0118.2/186 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำสัปดาห์ 12 มกราคม 2561
789 ลย 0118.2/185 ได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกขนยางพารา 12 มกราคม 2561
788 ลย 0118.2/183 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำสัปดาห์ 12 มกราคม 2561
787 ลย52001/120 ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 12 มกราคม 2561
786 ลย 73201/21 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 มกราคม 2561
785 ลย 0118.2/182 ขอความช่วยเหลือขยายเขตไฟฟ้า 12 มกราคม 2561
784 ลย72501.1/10 รายงานการแต่งตั้งและเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในระเภทิชาการ 12 มกราคม 2561
783 ลย 72501/9 ขอกำหนดตำแหน่งใหม่ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 12 มกราคม 2561
782 ลย 78101/15 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 12 มกราคม 2561
781 ลย 78101/0 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร 12 มกราคม 2561
780 ลย 78101/14 ขอเชิญประชุมเด็กแรกเกิด 12 มกราคม 2561
779 ลย 78101/0 ขอเชิญประชุมเด็กแรกเกิด 12 มกราคม 2561
778 ลย 78101/0 ขอเชิญประชุมเด็กแรกเกิด 12 มกราคม 2561
777 ลย 78101/13 แจ้งผู้ใช้น้ำประปา 12 มกราคม 2561
776 ลย72501.3/8 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 12 มกราคม 2561
775 ลย 0023.6/177 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) อบต.ชัยพฤกษ์ 12 มกราคม 2561
774 ลย72501.1/7 ขออนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ 12 มกราคม 2561
773 ลย 0023.6/175 รายงานการรับลงทะเบียนผุู้พิการเพิ่มเติมประจำเดือน ธันวาคม 2560 12 มกราคม 2561
772 ลย 0032.016/88 ขออนุมัติโครงการพัฒนางานมาตรฐานงานสุขศึกษาฯ 12 มกราคม 2561
771 ลย 72501/7 ขออนุมัติเดินทางไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ 12 มกราคม 2561
770 ลย 0023.6/174 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 มกราคม 2561
769 ลย 0023.6/173 การดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 12 มกราคม 2561
768 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/87 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 12 มกราคม 2561
767 ลย 0023.6/170 การบริหารจัดการภารกิจภ่ายโอนให้แก่ อปท. 12 มกราคม 2561
766 ลย 0023.6/169 ขอรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม "สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร" เทศกาลข้าวใหม่ 12 มกราคม 2561
765 ลย 0032.007/86 ขอUsername/Password สำหรับโปรแกรมNAP 12 มกราคม 2561
764 ลย52003/119 ย้ายถนนอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ถนนร่วมมิตร เทศบาลเมืองเลย 12 มกราคม 2561
763 ลย 73201/20 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และลงทะเบียนพร้อมเพย์ เงินเบี้ยยังชีพ (เด็กชายศุทธิกร โมครัตน์) 12 มกราคม 2561
762 ลย 73201/19 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแลกเกิด 12 มกราคม 2561
761 ลย 78101/12 ขอความอนุเคราะห์ของรางวัล 11 มกราคม 2561
760 ลย 78101/11 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่มและของรางวัล 11 มกราคม 2561
759 ลย 78101/0 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่มและของรางวัล 11 มกราคม 2561
758 ลย 78101/10 ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่มและของรางวัล 11 มกราคม 2561
757 ลย 0032.015/84 ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำวิจัย สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยจ.เลย ปีงบ61 11 มกราคม 2561
756 ลย 0032.007/83 ขอสนับสนุนVTM 11 มกราคม 2561
755 ลย 0032.007/81 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 11 มกราคม 2561
754 ลย52004/117 ขอนำส่งรายงานผลการตรวจสอบป้าย 11 มกราคม 2561
753 ลย52004/116 ขอนำส่งรายงานผลการตรวจสอบป้าย 11 มกราคม 2561
752 ลย52002/115 ส่งเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 11 มกราคม 2561
751 ลย52002/114 ส่งเงินช่วยค่าครองชีพของผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น 11 มกราคม 2561
750 ลย 0032.003/78 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี2561 11 มกราคม 2561
749 ลย52002/113 เร่งรัดงานและสงวนสิทธิเรียกค่าปรับโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสวนสาธารณะกุดป่อง 11 มกราคม 2561
748 ลย 0032.003/77 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 11 มกราคม 2561
747 ลย 73201/17 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวกัญญาภัค บุญปัน) 11 มกราคม 2561
746 ลย 73201/16 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสาวนิภาภรณ์ สุขมา) 11 มกราคม 2561
745 ลย 73201/15 หนังสือรับรองเงินเดือน (นายจีระ ภาพันธ์) 11 มกราคม 2561
744 ลย 73201/14 ส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 11 มกราคม 2561
743 ลย 73201/0 ส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 11 มกราคม 2561
742 ลย 78101/9 สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 มกราคม 2561
741 ลย 0032.003/73 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายผู้ป่วยพอสว.และญาติ 11 มกราคม 2561
740 ลย 0023.6/154 ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 11 มกราคม 2561
739 ลย 0023.6/153 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 11 มกราคม 2561
738 ลย 0023.6/152 บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสรุปรายงานประจำสัปดาห์ ปรจำวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2560 11 มกราคม 2561
737 ลย 0023.6/151 การบริหารจัดการภารกิจภ่ายโอนให้แก่ อปท. 11 มกราคม 2561
736 ลย 76701/30 ขอความอนุเคราะห์ติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว 11 มกราคม 2561
735 ลย 73201/13 รายงานงบการเงิน เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 11 มกราคม 2561
734 ลย 73201/12 ขอรับเงินสนับสนุน 1 เปอร์เซ็นต์ของโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิต 11 มกราคม 2561
733 ลย 73201/11 ขอรังวัดที่ดินเพื่อประโยชน์ในที่สำคัญที่หลวง 11 มกราคม 2561
732 ลย 0023.6/150 การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ปี 62 อบต. กกดู่ 11 มกราคม 2561
731 ลย 78101/8 หนังสือรับรองเงินเดือน 11 มกราคม 2561
730 ลย 0023.6/149 การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ปี 62 (เพิ่มเติม) 11 มกราคม 2561
729 ลย 78101/7 ส่งเอกสารผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับ(เด็กที่เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน2561)รอบ2 11 มกราคม 2561
728 ลย 0032.201.1.01/3 ขอความอนุเคราะห์ยืมเต็นท์ 11 มกราคม 2561
727 ลย52002/112 ส่งแบบ ก.ฌ.3 และหลักฐานการเสียชีวิตของสมาชิก 11 มกราคม 2561
726 ลย52001/111 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 11 มกราคม 2561
725 ลย 76703/25 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฉาบผิวทางลาดยางพาราสเลอรีซีลถนนลาดยางสายศรีฐาน-วังยาง ช่วงที่ 1 - ช่วงที่ 5 10 มกราคม 2561
724 ลย79301/13 การช่วยเหลือประชาชน กรณีไม้ล้มทับหลังคาโรงสีข้าวและหลังคาครัวเรือน 10 มกราคม 2561
723 ลย52005/110 ขอความอนุเคราะห์เต๊นท์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 10 มกราคม 2561
722 ลย52003/109 ขอความอนุเคราะห์ฆ้องเพื่อใช้ในการเปิดงานถนนอาหารสะอาด รสชาติแซ่บก๋อ 10 มกราคม 2561
721 ลย52004/107 ขอข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 10 มกราคม 2561
720 ลย52004/106 ขอข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 10 มกราคม 2561
719 ลย52004/105 ขอข้อมูลเพื่อทำเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 10 มกราคม 2561
718 ลย52002/104 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 10 มกราคม 2561
717 ลย52001/103 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้มงวดการจอดรถในที่ห้ามจอด 10 มกราคม 2561
716 ลย72501.1/6 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 10 มกราคม 2561
715 ลย72501.1/9 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 10 มกราคม 2561
714 ลย72501.2/7 ขอเชิญประชุม 10 มกราคม 2561
713 ลย 0118.2/115 ขอความช่วยเหลือ นางสมใจ ขำพันธุ์ 10 มกราคม 2561
712 ลย 0118.2/114 ขอความช่วยเหลือ นางสมใจ ขำพันธุ์ 10 มกราคม 2561
711 ลย 0118/113 ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่ม 10 มกราคม 2561
710 ลย72501.1/6 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 10 มกราคม 2561
709 ลย72501.1/2 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 10 มกราคม 2561
708 ลย52005/102 ขอความอนุเคราะห์จัดการจราจร 10 มกราคม 2561
707 ลย52003/101 เรียนเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก 10 มกราคม 2561
706 ลย52001/99 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 10 มกราคม 2561
705 ลย 0118.2/112 แจ้งเบาะแสปล่อยเงินกู้นอกระบบ 10 มกราคม 2561
704 ลย52004/98 แบบคำสั่ง ค.4 10 มกราคม 2561
703 ลย52004/97 แบบคำสั่ง ค.3 10 มกราคม 2561
702 ลย 52405/13 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 10 มกราคม 2561
701 ลย 0032.007/68 ขอส่งสรุปผลการดำเนินงาน 10 มกราคม 2561
700 ลย52002/96 ส่งใบเสร็จรับเงินโอนค่ารักษาพยาบาล 10 มกราคม 2561
699 ลย 52405/12 ขอความเห็นชอบปรับเพิ่มระดับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าลี่ 10 มกราคม 2561
698 ลย 0032.007/67 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคหัด 10 มกราคม 2561
697 ลย 71602/18 ขอส่งหนังาือรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 9 มกราคม 2561
696 ลย72501.1/3 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 มกราคม 2561
695 ลย52004/95 ขอความอนุเคราะห์ยืมเวที 9 มกราคม 2561
694 ลย52004/94 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเจริญรัฐ ซอยศรีเมืองเลย 9 มกราคม 2561
693 ลย 0032.001.1/64 ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์สาธารณสุขจังหวัดเลย ปีงบ61 9 มกราคม 2561
692 ลย52004/93 ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 9 มกราคม 2561
691 ลย52004/92 ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 9 มกราคม 2561
690 ลย 0032.015/63 ขอยืมเคร่ืองฉายภาพ (Projecter)ในการอบรม 9 มกราคม 2561
689 ลย 0118/103 การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน 9 มกราคม 2561
688 ลย 0118/102 การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่ประชาชน 9 มกราคม 2561
687 ลย72501.1/4 การโอนพนักงานครูเทศบาล 9 มกราคม 2561
686 ลย72501.1/8 การโอนพนักงานครูเทศบาล 9 มกราคม 2561
685 ลย52002/91 ขอลาออกจากสมาชิก 9 มกราคม 2561
684 ลย52002/90 สมาชิกของกู้เงินสามัญโดยใช้ค่าหุ้นของตนเอง 9 มกราคม 2561
683 ลย 72501/5 ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน 9 มกราคม 2561
682 ลย52001/89 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 9 มกราคม 2561
681 ลย52005/88 ขอส่งเกียรติบัตรพร้อมกรอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครูประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
680 ลย52001/87 รายงานการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ 9 มกราคม 2561
679 ลย52005/86 ขอความอนุเคราะห์แผงเหล็กจราจรเพื่อใช้ในโครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอนดอกผ้ายบาน ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
678 ลย72501.1/3 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 มกราคม 2561
677 ลย52002/85 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 9 มกราคม 2561
676 ลย 0032.001.1/58 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา นวมินทราชินี หนองหิน 9 มกราคม 2561
675 ลย 73201/8 ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และลงทะเบียนพร้อมเพย์เงินเบี้ยยังชีพ (นายสุดใจ พรมวาศรี) 9 มกราคม 2561
674 ลย52003/84 ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม 9 มกราคม 2561
673 ลย52003/83 เปิดงานถนนอาหารสะอาด รสชาติแซ่บก๋อ 9 มกราคม 2561
672 ลย52003/82 ขอความอนุเคราะห์การแสดงรำกลองยาว 9 มกราคม 2561
671 ลย52003/81 เปิดงานถนนอาหารสะอาด รสชาติแซ่บก๋อ 9 มกราคม 2561
670 ลย72501.1/2 ขอโอนเงิน 9 มกราคม 2561
669 ลย72501.1/1 โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งพันธ์ไม้ 9 มกราคม 2561
668 ลย72501.1/7 โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งพันธ์ไม้ 9 มกราคม 2561
667 ลย72501.1/5 การโอนพนักงานครูเทศบาล 9 มกราคม 2561
666 ลย52005/80 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง) 9 มกราคม 2561
665 ลย 0118.2/83 ตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการโครงการ กลุ่มองค์กรเกษตรกร 9 มกราคม 2561
664 ลย 0118/81 ส่งหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทนในการปฎิบัติงานเวลาราชการ 9 มกราคม 2561
663 ลย52005/79 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง) 9 มกราคม 2561
662 ลย 0032.007/49 ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคหัด 9 มกราคม 2561
661 ลย 0118.2/78 ส่งแบบสรุปรายงานการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ + ๖ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี 9 มกราคม 2561
660 ลย 0032.007/48 ขอสนับสนุนVTM 9 มกราคม 2561
659 ลย 0032.007/47 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 9 มกราคม 2561
658 ลย 76703/14 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 9 มกราคม 2561
657 ลย52604/15 รายงานการรับถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 มกราคม 2561
656 ลย52007/78 รายงานการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 8 มกราคม 2561
655 ลย52003/77 ขอความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการอบรม 8 มกราคม 2561
654 ลย52003/75 กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้พิการ ตำบลกุดป่อง 8 มกราคม 2561
653 ลย 0032.001.1/45 ขออนุมัติโครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยฯ 8 มกราคม 2561
652 ลย 78101/5 ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 8 มกราคม 2561
651 ลย52002/74 จัดส่งสำเนารายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 8 มกราคม 2561
650 ลย52002/73 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 8 มกราคม 2561
649 ลย77201/16 ขอส่งแบบขอรับเงินอุดหนุนในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 8 มกราคม 2561
648 ลย 0017.2/15 รายงานแผนการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 8 มกราคม 2561
647 ลย52002/72 สั่งซื้อแบบพิมพ์ 8 มกราคม 2561
646 ลย 0032.001.2/40 แจ้งการโอนเงิน 8 มกราคม 2561
645 ลย52001/71 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 8 มกราคม 2561
644 ลย 0032.010/38 การทำสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 8 มกราคม 2561
643 ลย52002/70 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
642 ลย52002/69 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
641 ลย52002/68 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
640 ลย52002/67 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 8 มกราคม 2561
639 ลย52002/66 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 8 มกราคม 2561
638 ลย52002/65 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 8 มกราคม 2561
637 ลย52002/64 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
636 ลย52002/63 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
635 ลย72301/16 ส่งแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2560 8 มกราคม 2561
634 ลย52002/62 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
633 ลย52002/61 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
632 ลย52002/60 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
631 ลย52002/59 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
630 ลย52002/58 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
629 ลย52002/57 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
628 ลย52002/56 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
627 ลย52002/55 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
626 ลย52002/54 ส่งคืนหลักประกันซอง 8 มกราคม 2561
625 ลย 73201/6 ขอรับการสนับสนุนงยบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สายวัดถำ้ผาขาม-วัดถำ้ผาดำ พื้นที่หมู่ที่ 3,8 8 มกราคม 2561
624 ลย 0028/14 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปี 2561 8 มกราคม 2561
623 ลย52002/51 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 8 มกราคม 2561
622 ลย 0028/13 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปี 2561 8 มกราคม 2561
621 ลย 0028/11 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปี 2561 8 มกราคม 2561
620 ลย 0028/10 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปี 2561 8 มกราคม 2561
619 ลย 0028/8 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปี 2561 8 มกราคม 2561
618 ลย52002/50 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 8 มกราคม 2561
617 ลย 0118.2/56 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำสัปดาห์ 8 มกราคม 2561
616 ลย 73201/5 หนังสือรับรองบุคคล (นางสายใจ แก้วอาสา) 8 มกราคม 2561
615 ลย 0118.2/55 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำสัปดาห์ 8 มกราคม 2561
614 ลย 73201/4 หนังสือรับรองเงินเดือน (นางสายใจ แก้วอาสา) 8 มกราคม 2561
613 ลย 73201/3 หนังสือรับรองพื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านพะเนียง (นางหนูพวง สีหา) 8 มกราคม 2561
612 ลย52004/48 ขอแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 มกราคม 2561
611 ลย 78101/4 ขอยืมใบเสร็จรับเงินน้ำประปา 8 มกราคม 2561
610 ลย72301/11 ขอความอนุเคราะห์ติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว 8 มกราคม 2561
609 ลย 78101/3 ขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ 8 มกราคม 2561
608 ลย52006/46 การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) 5 มกราคม 2561
607 ลย 76702/7 แจ้งประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีและการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ปี 61 5 มกราคม 2561
606 ลย 76702/6 แจ้งยื่นเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ปี 61 5 มกราคม 2561
605 ลย 76702/5 หนังสือรับรองเงินเดือน น.ส.ภัทรกาญจน์ฎา ประจักษ์เมือง 5 มกราคม 2561
604 ลย52003/45 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 5 มกราคม 2561
603 ลย 0032.006/28 ย้ายข้าราชการ 5 มกราคม 2561
602 ลย 0032.006/27 ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีเพื่อวางแผนด้านการเงินของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 5 มกราคม 2561
601 ลย52001/44 ขออนุมัติกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาเลย 5 มกราคม 2561
600 ลย52001/43 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 5 มกราคม 2561
599 ลย52001/42 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 5 มกราคม 2561
598 ลย52001/41 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 5 มกราคม 2561
597 ลย52001/40 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 5 มกราคม 2561
596 ลย77202/0 ขอ Statement เงินฝากธนาคาร 5 มกราคม 2561
595 ลย52004/39 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย - เชียงคาน 5 มกราคม 2561
594 ลย52006/31 ขอคัดสำเนาเอกสารสอบสวนทางวินัย 5 มกราคม 2561
593 ลย52001/30 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 5 มกราคม 2561
592 ลย77201/10 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร/สั่งจ่ายเงิน 5 มกราคม 2561
591 ลย 0006/9 ขอส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ 5 มกราคม 2561
590 ลย 0006/3 ขอส่งรายงานผลการศึกษาฯ 5 มกราคม 2561
589 ลย52002/28 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 5 มกราคม 2561
588 ลย 73801/8 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 5 มกราคม 2561
587 ลย 79001/1 รายงานการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาตที่ 8/2560 5 มกราคม 2561
586 ลย52003/27 การดำเนินงานโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 5 มกราคม 2561
585 ลย52003/26 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 มกราคม 2561
584 ลย52003/25 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5 มกราคม 2561
583 ลย79301/9 หนังสือรับรองที่ดินทำกินส่วนบุคคล 5 มกราคม 2561
582 ลย79301/8 หนังสือรับรองที่ดินทำกินส่วนบุคคล 5 มกราคม 2561
581 ลย 0032.007/20 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคไข้ซิกา 4 มกราคม 2561
580 ลย52004/20 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น 4 มกราคม 2561
579 ลย52006/19 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเลย 4 มกราคม 2561
578 ลย52001/18 รายงานตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง 4 มกราคม 2561
577 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/19 ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอฯ 4 มกราคม 2561
576 ลย 0032.007/18 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 4 มกราคม 2561
575 ลย52001/33 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 5 มกราคม 2561
574 ลย 0032.007/16 ส่งตรวจวิเคราะห์โรคหัด 4 มกราคม 2561
573 ลย 0032.007/15 ส่งประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 4 มกราคม 2561
572 ลย 0318/1 เชิญประชุม 4 มกราคม 2561
571 ลย77202/4 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร/สั่งจ่ายเงิน 4 มกราคม 2561
570 ลย77202/3 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร/สั่งจ่ายเงิน 4 มกราคม 2561
569 ลย52001/16 ขอขอบคุณในการสนับสนุนเสื้อชูชีพ 4 มกราคม 2561
568 ลย 76701/0 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธฺิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 4 มกราคม 2561
567 ลย 76701/3 ประชาสัมพันธ์โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ประจำเดือน มกราคม 2561 4 มกราคม 2561
566 ลย 76703/2 เเก้ไขงานจ้าง 4 มกราคม 2561
565 ลย52003/15 การจ่ายเงินค่าบริการางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 มกราคม 2561
564 ลย52006/14 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 4 มกราคม 2561
563 ลย52006/13 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 4 มกราคม 2561
562 ลย 78101/2 หนังสือรับรองเงินเดือน 3 มกราคม 2561
561 ลย 73901/3 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 3 มกราคม 2561
560 ลย 78101/1 จ่ายเงินเข้าบัญชีค่าจ้างเหมาบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ 3 มกราคม 2561
559 ลย 73901/2 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 3 มกราคม 2561
558 ลย52002/12 เร่งรัดงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง 3 มกราคม 2561
557 ลย 0023.6/10 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 มกราคม 2561
556 ลย 0118/9 การจัดทำแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเลย 3 มกราคม 2561
555 ลย52001/11 ตอบรับเข้าศึกษาดูงาน (อบต.ดอนใหญ่) 3 มกราคม 2561
554 ลย52001/10 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 3 มกราคม 2561
553 ลย 0032.006/6 ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว 3 มกราคม 2561
552 ลย52002/9 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 3 มกราคม 2561
551 ลย52001/8 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 3 มกราคม 2561
550 ลย52002/7 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 3 มกราคม 2561
549 ลย 73901/1 ขอส่งข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ 3 มกราคม 2561
548 ลย 71301.2/0 การติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 มกราคม 2561
547 ลย74701/5 ขอแจ้งปิดบัญชีของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3 มกราคม 2561
546 ลย52003/3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ย้ายที่จอดรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 3 มกราคม 2561
545 ลย52003/2 ขอความอนุเคราะห์ย้ายหม้อน้ำประปาถนนอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมืองเลย 3 มกราคม 2561
544 ลย52003/1 ขอความอนุเคราะห์ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าถนนอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมืองเลย 3 มกราคม 2561
543 ลย52001/3906 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 29 ธันวาคม 2560
542 ลย52001/3907 รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล 29 ธันวาคม 2560
541 ลย52001/3905 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 29 ธันวาคม 2560
540 ลย52001/3904 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 29 ธันวาคม 2560
539 ลย52001/3903 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 29 ธันวาคม 2560
538 ลย52001/3900 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นกรรมการประเมิน 29 ธันวาคม 2560
537 ลย52005/3895 การรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 29 ธันวาคม 2560
536 ลย52005/3893 ส่งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ 29 ธันวาคม 2560
535 กษ 0314.06/5 การรณรงค์ "สวมผ้าฝ้าย ใสผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย" จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 29 ธันวาคม 2560
534 ลย52002/3892 ส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560
533 ลย52002/3891 ส่งเงินรายได้รายเดือนของสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560
532 ลย52002/3890 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 29 ธันวาคม 2560
531 ลย52001/3889 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 29 ธันวาคม 2560
530 ลย52003/3888 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 29 ธันวาคม 2560
529 ลย 76702/806 โอนเงินค่าจ้างเหมา 29 ธันวาคม 2560
528 ลย52004/3887 แจ้งเหตุล่าช้า 29 ธันวาคม 2560
527 ลย 0118.2/9112 ขอร้องทุกข์ เสียงรบกวนจากมอเตอร์ไซค์ 29 ธันวาคม 2560
526 ลย52004/3886 แบบคำสั่ง ค.7 29 ธันวาคม 2560
525 ลย 0118.2/9111 ส่งคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง 29 ธันวาคม 2560
524 ลย 0118/9110 ขอเปลียนชื่ิอโครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเลย 29 ธันวาคม 2560
523 ลย52002/3885 นำส่งเงินเดือนเข้าบัญชี 29 ธันวาคม 2560
522 ลย52002/3883 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเจริญรัฐ ซอยศรีเมืองเลย 28 ธันวาคม 2560
521 ลย52003/3882 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 28 ธันวาคม 2560
520 ลย52004/3881 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 3 28 ธันวาคม 2560
519 ลย52002/3880 สงคืนหลักประกันซอง 28 ธันวาคม 2560
518 ลย 0118/9105 ขอความอนุเคราะห์ยืมรถยนต์ตู้พร้อมพลขับ 28 ธันวาคม 2560
517 ลย52002/3875 สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 28 ธันวาคม 2560
516 ลย52001/3873 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 ธันวาคม 2560
515 ลย 0017.3/0 ขอรับใบ เปอิน ประจำงวดวันที่ 17 ม.ค. 2561 28 ธันวาคม 2560
514 ลย52001/3872 ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 28 ธันวาคม 2560
513 ลย 78101/4 ขอโอนย้าย 28 ธันวาคม 2560
512 ลย 78101/1 ขอโอนย้าย 28 ธันวาคม 2560
511 ลย 78101/3 ขอโอนย้าย 28 ธันวาคม 2560
510 ลย 78101/5 โอนย้าย 23 ธันวาคม 2560
509 ลย 78101/2 ขอโอนย้าย 28 ธันวาคม 2560
508 ลย52005/3871 ขอความอนุเคราะห์รถรับส่งพระภิกษุ-สามเณร รับบิณฑบาตเนื่องในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ธันวาคม 2560
507 ลย52005/3870 ขอเพิ่มข้อมูลหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2560
506 ลย52005/3869 ขอเพิ่มข้อมูลหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2560
505 ลย52005/3868 ขอเพิ่มข้อมูลหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2560
504 ลย52003/3867 ขอรับการสนับสนสุนวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลกุดป่อง ประจำปี ๒๕๖๑ 27 ธันวาคม 2560
503 ลย52005/3866 ขอเพิ่มข้อมูลหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2560
502 ลย 0032/0 ขอสนับสนุนรถบรรทุกหกล้อพร้อมพนักงานขับและพนักงานตัดต้นไม้ 27 ธันวาคม 2560
501 ลย52005/3865 ขอรับบำเหน็จตกทอด 27 ธันวาคม 2560
500 ลย52002/3864 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 27 ธันวาคม 2560
499 ลย 71301.1/1850 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 ธันวาคม 2560
498 ลย52004/3863 คำสั่ง ค.4 27 ธันวาคม 2560
497 ลย52004/3862 คำสั่ง ค.3 27 ธันวาคม 2560
496 ลย52005/3861 การรับโอนข้าราชการครู 27 ธันวาคม 2560
495 ลย52004/3860 ขอนุญาตซ่อมแซมอาคาร 27 ธันวาคม 2560
494 ลย52005/3859 ขอความอนุเคราะห์กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยในการจัดงานการประกวดวงดนตรีตามโครงการนันทนาการเพื่อประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ 27 ธันวาคม 2560
493 ลย52005/3858 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 27 ธันวาคม 2560
492 ลย52005/3857 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 27 ธันวาคม 2560
491 ลย52005/3856 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 27 ธันวาคม 2560
490 ลย52005/3855 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 27 ธันวาคม 2560
489 ลย52005/3854 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 27 ธันวาคม 2560
488 ลย 73201/924 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน 27 ธันวาคม 2560
487 ลย 73201/923 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน 27 ธันวาคม 2560
486 ลย 0032/6465 ขอสนับสนุนรถกระเช้าพร้อมพนักงานขับ 27 ธันวาคม 2560
485 ลย 73201/922 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 27 ธันวาคม 2560
484 ลย 73201/921 ขอส่งแบบสำรวจความพร้อมการรับโอนครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 27 ธันวาคม 2560
483 ลย52001/3853 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 ธันวาคม 2560
482 ลย52001/3852 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 27 ธันวาคม 2560
481 ลย 0118.2/9085 ขอเชิญพบ 27 ธันวาคม 2560
480 ลย 0118.2/9084 ขอเชิญพบ 27 ธันวาคม 2560
479 ลย52002/3851 หักเงินเดือนนายประกันส่งศาลจังหวัดเลย 27 ธันวาคม 2560
478 ลย52002/3848 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 27 ธันวาคม 2560
477 ลย52005/3847 สอบถามตำแหน่งว่าง 27 ธันวาคม 2560
476 ลย52005/3846 การส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนคุลาคม ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) 27 ธันวาคม 2560
475 ลย52001/3845 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน 27 ธันวาคม 2560
474 ลย52001/3844 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน 27 ธันวาคม 2560
473 ลย52001/3843 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2560
472 ลย52001/3842 ตอบรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในหน่วยงาน 27 ธันวาคม 2560
471 ลย 0119/9057 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 26 ธันวาคม 2560
470 ลย52001/3841 การจัดพิธี "กินดองไทเลย" 26 ธันวาคม 2560
469 ลย 76702/803 โอนเงินเดือน สมาชิก 26 ธันวาคม 2560
468 ลย52001/3840 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 26 ธันวาคม 2560
467 ลย 76702/802 โอนเงินเดือน 26 ธันวาคม 2560
466 ลย52001/3839 ส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2560 26 ธันวาคม 2560
465 ลย 0118.2/9054 ส่งแบบสรุปรายงานการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ของนายกรัฐมนตรี 26 ธันวาคม 2560
464 ลย 76702/801 โอนเงินเดือน 26 ธันวาคม 2560
463 ลย52001/3837 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 26 ธันวาคม 2560
462 ลย52005/3836 ขอความอนุเคราะห์ยืมฆ้องเปิดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 26 ธันวาคม 2560
461 ลย52005/3835 ขออนุญาตจุดพลุในงานประเพญณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 26 ธันวาคม 2560
460 ลย 73901/499 แจ้งให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 25 ธันวาคม 2560
459 ลย 73901/497 ขอดำเนินการต่อทะเบียน 25 ธันวาคม 2560
458 ลย52002/3833 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ธันวาคม 2560
457 ลย52002/3832 การรายงานเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ธันวาคม 2560
456 ลย52002/3831 ส่งเงินค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 26 ธันวาคม 2560
455 ลย52002/3830 นำส่งเงินเดือน เข้าบัญชี 26 ธันวาคม 2560
454 ลย52008/3829 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 26 ธันวาคม 2560
453 ลย 0118.2/9042 ขอเชิญพบ 26 ธันวาคม 2560
452 ลย 0018.3/9 เชิญประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย 26 ธันวาคม 2560
451 ลย 71301.3/1844 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 26 ธันวาคม 2560
450 ลย52002/3828 ส่งเงินฝากสมทบ ก.ส.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 26 ธันวาคม 2560
449 ลย 0032/0 แบบเสนอรายชื่อ 25 ธันวาคม 2560
448 ลย52002/3827 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 25 ธันวาคม 2560
447 ลย 0618/2942 การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยง ประจำปี 2561 25 ธันวาคม 2560
446 ลย52002/3826 โอนสิทธิการรับเงินค่าก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน 25 ธันวาคม 2560
445 ลย52002/3825 โอนสิทธิการรับเงินค่าก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน 25 ธันวาคม 2560
444 ลย52002/0 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 25 ธันวาคม 2560
443 ลย 71301.3/1843 การขอนุญาตก่อสร้าง 25 ธันวาคม 2560
442 ลย 71301.3/1842 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 25 ธันวาคม 2560
441 ลย 0119/9022 การดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2560
440 ลย 71301.3/1841 การขออนุญาตก่อสร้าง 25 ธันวาคม 2560
439 ลย 71301.3/1840 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 25 ธันวาคม 2560
438 ลย 71301.3/1839 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสายติดต่อ-ไร่ทาม 25 ธันวาคม 2560
437 ลย52002/3824 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 25 ธันวาคม 2560
436 ลย52004/3823 ขอขยายระยะเวลาในการยื่นแบบแปลนดัดแปลงอาคาร 25 ธันวาคม 2560
435 ลย 0023.6/9015 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) งวดที่ 1 25 ธันวาคม 2560
434 ลย 0118.2/9014 ได้รับความเดือนร้อนจากรถบรรทุกขนยางพารา 25 ธันวาคม 2560
433 ลย 0023.6/9012 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ปี 61 25 ธันวาคม 2560
432 ลย 78301/294 ขอเชิญร่วมขบวนแห่งานประเพณีงานโต้ลมหนาวชมค้างคาวภูคร่าวสวย 25 ธันวาคม 2560
431 ลย 78301/294 ขอเชิญเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีงานโต้ลมหนาวชมค้างคาวภูคร่าวสวย 25 ธันวาคม 2560
430 ลย52005/3820 ส่งผลการประเมินโครงการ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School :LSS)"ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเลย 25 ธันวาคม 2560
429 ลย52005/3819 ส่งรายชื่อนักเรียนตัวแทนเข้าสอบแข่งขันในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 25 ธันวาคม 2560
428 ลย 0023.6/9011 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูยน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปี 61 เป็นค่าลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้ายไฟฟ้า 25 ธันวาคม 2560
427 ลย52001/3818 ขอเลื่อนการจัดงาน "หอการค้าแฟร์ ประจำปี 2560" 25 ธันวาคม 2560
426 ลย52005/3817 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 22 ธันวาคม 2560
425 ลย52004/3816 ขอความร่วมมือตรวจสอบเอกสารพื้นที่หรือทางสาธารณประโยชน์ 22 ธันวาคม 2560
424 ลย52002/3815 ขอให้เสนอราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22 ธันวาคม 2560
423 ลย52006/3814 ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานพนักงานเทศบาล 22 ธันวาคม 2560
422 ลย 76702/796 แจ้งลงนามในสัญญา 22 ธันวาคม 2560
421 ลย 76702/795 แจ้งลงนามในสัญญา 22 ธันวาคม 2560
420 ลย 76702/794 ขอเปลี่ยนแปลงรายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน 22 ธันวาคม 2560
419 ลย 76702/793 โอนเงินเข้าบัญชี อบต.ศรีฐาน 22 ธันวาคม 2560
418 ลย52001/3812 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 22 ธันวาคม 2560
417 ลย 0118.2/8986 แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด 22 ธันวาคม 2560
416 ลย 0118.2/8985 ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ 22 ธันวาคม 2560
415 ลย 0118.2/8984 ได้รับความเดือนร้อนจากรถบรรทุกขนยางพารา 22 ธันวาคม 2560
414 ลย 78201/775 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 - 2564 22 ธันวาคม 2560
413 ลย 73901/494 ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 22 ธันวาคม 2560
412 ลย 78201/775 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 22 ธันวาคม 2560
411 ลย 0118.2/8980 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำสัปดาห์ 22 ธันวาคม 2560
410 ลย52005/3811 ส่งรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับคัดเลือกโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๐ 22 ธันวาคม 2560
409 ลย52002/3810 เร่งรัดงานโครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน 22 ธันวาคม 2560
408 ลย52002/3809 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 22 ธันวาคม 2560
407 ลย52002/3808 ส่งเงินบำนาญเข้าบัญชี 22 ธันวาคม 2560
406 ลย52002/3807 สมาชิกขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม และขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน 22 ธันวาคม 2560
405 ลย52001/3806 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน 22 ธันวาคม 2560
404 ลย52005/3805 ขอความอนุเคราะห์พิธีกรทางสงฆ์ในงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 22 ธันวาคม 2560
403 ลย 0618/2921 ส่งหลักฐานการเบิกเงินตามโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านพร้อมขุดลอกลำน้ำพองโก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 1 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 21 ธันวาคม 2560
402 ลย 0618/2920 ขอเปิดบัญชีเผื่อเรียก 21 ธันวาคม 2560
401 ลย52005/3801 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี๒๕๖๑ 21 ธันวาคม 2560
400 ลย52004/3800 คำสั่ง ค.4 21 ธันวาคม 2560
399 ลย52003/3799 ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณ 21 ธันวาคม 2560
398 ลย52004/3798 คำสั่ง ค.3 21 ธันวาคม 2560
397 ลย 73201/913 การรณรงค์ "สวมผ้าฝ้ายผ้าซิน เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย" จังหวัดเ้ลย ประจำปีงบประมาณ 2560 21 ธันวาคม 2560
396 ลย52008/3797 การกำกับและติดตามการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมให้ประสบผลสำเร็จ 21 ธันวาคม 2560
395 ลย 73201/912 สำรวจข้อมูลดำรุงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 ธันวาคม 2560
394 ลย52004/3796 คำสั่ง ค.4 21 ธันวาคม 2560
393 ลย52004/3795 คำสั่ง ค.3 21 ธันวาคม 2560
392 ลย52004/3794 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ค.1) 21 ธันวาคม 2560
391 ลย52004/3793 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ค.1) 21 ธันวาคม 2560
390 ลย 0013/1145 ขอส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน 20 ธันวาคม 2560
389 ลย 0118.2/8969 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 21 ธันวาคม 2560
388 ลย 0118.2/8968 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 21 ธันวาคม 2560
387 ลย52005/3789 การจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 21 ธันวาคม 2560
386 ลย52005/3788 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ 21 ธันวาคม 2560
385 ลย52005/3787 ขอความอนุเคราะห์ยืมเวทีพร้อมนั่งร้าน 21 ธันวาคม 2560
384 ลย52002/3786 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560
383 ลย52006/3785 ขอความร่วมมือในการสำรวจแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้านเลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า (Investment and Trade) 21 ธันวาคม 2560
382 ลย 73201/905 รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 ธันวาคม 2560
381 ลย 0118/8955 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแนวป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลยทรุด 20 ธันวาคม 2560
380 ลย 0118/8952 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแนวป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลยทรุด 20 ธันวาคม 2560
379 ลย 0118/8951 การพิจารณาให้ความยินยอมก่อสร้างทางข้ามลำน้ำห้วยสาธารณะ 20 ธันวาคม 2560
378 ลย52002/3781 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
377 ลย52002/3780 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
376 ลย52002/3779 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
375 ลย52002/3778 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
374 ลย52002/3777 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
373 ลย52002/3776 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
372 ลย52002/3775 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
371 ลย52002/3774 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
370 ลย52002/3773 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
369 ลย52002/3772 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
368 ลย52002/3771 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
367 ลย52002/3770 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
366 ลย52002/3769 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
365 ลย52002/3768 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
364 ลย52002/3767 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
363 ลย52002/3766 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
362 ลย52002/3765 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
361 ลย52002/3764 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
360 ลย52002/3763 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
359 ลย52002/3762 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
358 ลย52002/3761 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
357 ลย52002/3760 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
356 ลย52002/3759 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
355 ลย52002/3758 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
354 ลย52002/3757 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
353 ลย52002/3755 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
352 ลย52002/3754 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
351 ลย52002/3753 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม 2560
350 ลย52004/3751 ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างหอนาฬิกาและสวนนาฬิกาเขตเทศบาลเมืองเลย 20 ธันวาคม 2560
349 ลย52004/3750 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงโรงจอดรถบรรทุกขยะกองสาธาฯ 20 ธันวาคม 2560
348 ลย 0023.6/8949 ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 61 20 ธันวาคม 2560
347 ลย 0023.6/8948 อนุมัติเดินทางไปราชการ 20 ธันวาคม 2560
346 ลย 0118.2/8947 ขอให้จรวจสอบข้อเท็จจริง 20 ธันวาคม 2560
345 ลย 0118.2/8946 ขอความช่วยเหลือ 20 ธันวาคม 2560
344 ลย52001/3749 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 20 ธันวาคม 2560
343 ลย52008/3748 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 20 ธันวาคม 2560
342 ลย 0118.2/8944 ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านชุมชนหนองผักก้าม 1 19 ธันวาคม 2560
341 ลย 76702/789 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 19 ธันวาคม 2560
340 ลย 76702/788 ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 19 ธันวาคม 2560
339 ลย 76702/0 ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 19 ธันวาคม 2560
338 ลย 76702/787 ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 19 ธันวาคม 2560
337 ลย 76702/786 ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 19 ธันวาคม 2560
336 ลย 76702/785 ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ 19 ธันวาคม 2560
335 ลย79301/702 เชิญวิทยากร ฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง แอโรบิคเพื่อสุขภาพ ” สภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 ธันวาคม 2560
334 ลย52001/3746 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน 19 ธันวาคม 2560
333 ลย 76703/784 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรด้านช่างเพื่อสำรวจและประมาณราคาถนนที่ชำรุด 19 ธันวาคม 2560
332 ลย 76703/782 หนังสือรับรองอาคารบ้านพักอาศัย 19 ธันวาคม 2560
331 ลย52005/3745 การส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 19 ธันวาคม 2560
330 ลย52005/3744 ขอความอนุเคราะห์เต๊นท์เพื่อใช้ในโครงการวิ่งมินิมาราธอนดอกฝ้ายบาน ประจำปี ๒๕๖๑ 19 ธันวาคม 2560
329 ลย52005/3743 ขอความอนุเคราะห์และบริจาคเงินสนับสนุน "Super Half Marathon ดอกฝ้ายบาน ๒๕๖๑" 19 ธันวาคม 2560
328 ลย52004/3742 ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบสภาพอาคาร 19 ธันวาคม 2560
327 ลย52004/3741 ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบสภาพอาคาร 19 ธันวาคม 2560
326 ลย52004/3740 การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย 19 ธันวาคม 2560
325 ลย52002/3738 ส่งใบเสร็จรับเงินโอนค่ารักษาพยาบาล 19 ธันวาคม 2560
324 ลย52004/3737 ส่งแบบฟอร์มรับรองตรวจสอบอาคาร 19 ธันวาคม 2560
323 ลย 0618/2884 การคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดเลย 18 ธันวาคม 2560
322 ลย 73201/898 ส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 18 ธันวาคม 2560
321 ลย 73801/1213 จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2560 อบต.กกดู่ 18 ธันวาคม 2560
320 ลย 73201/897 รายงานการเงิน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 18 ธันวาคม 2560
319 ลย 76701/781 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในโครงการสุขาภิบาล อาหารในเเหล่งท่องเที่ยว 18 ธันวาคม 2560
318 ลย 76701/780 ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ในโครงการสุขาภิบาล อาหารในเเหล่งท่องเที่ยว 18 ธันวาคม 2560
317 ลย 76701/779 ขอความอนุเคราะห์บ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่ในโครงการสุขาภิบาล อาหารในแหล่งท่องเที่ยว 18 ธันวาคม 2560
316 ลย 0118/8919 การประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ของจังหวัดเลย 18 ธันวาคม 2560
315 ลย52001/3725 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย 18 ธันวาคม 2560
314 ลย 0006/1805 ขอความอนุเคราะห์สถานที่ โรงเรียนฯ 15 ธันวาคม 2560
313 ลย 0618/2875 ส่งตัวผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติรับราชการทหารดำเนินคดี 18 ธันวาคม 2560
312 ลย 0618/2874 ส่งตัวผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติรับราชการทหารดำเนินคดี 18 ธันวาคม 2560
311 ลย 0618/2872 ขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 18 ธันวาคม 2560
310 ลย 0618/0 ขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป้นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรรีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 18 ธันวาคม 2560
309 ลย 0118.2/8911 ขอความช่วยเหลือ 18 ธันวาคม 2560
308 ลย 0118.2/8910 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มสุกร 18 ธันวาคม 2560
307 ลย 0118.2/0 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ได้รีบความเดือดร้อนจากฟาร์มสุกร 18 ธันวาคม 2560
306 ลย 0118.2/8909 ขอความช่วยเหลือ 18 ธันวาคม 2560
305 ลย 0118/8907 ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนบูรณาการ และการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 15 ธันวาคม 2560
304 ลย 0118/8906 ขอส่งรายงานแบบสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 15 ธันวาคม 2560
303 ลย52008/3724 ขอความช่วยเหลือ 15 ธันวาคม 2560
302 ลย52008/3723 ขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 15 ธันวาคม 2560
301 ลย 0618/2870 รายงานเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยส้ม 15 ธันวาคม 2560
300 ลย 0618/2869 ขอขยายเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) 15 ธันวาคม 2560
299 ลย52002/3720 ส่งเงินช่วยค่าครองชีพของผู้รับบำนาญ 15 ธันวาคม 2560
298 ลย52002/3719 ส่งเงินช่วยค่าครองชีพของผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560
297 ลย 0118.2/8900 รายงานสรุปผมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำสัปดาห์ 15 ธันวาคม 2560
296 ลย 0118.2/8899 รายงานสรุปผมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจำสัปดาห์ 15 ธันวาคม 2560
295 ลย 0618/0 การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 15 ธันวาคม 2560
294 ลย52003/3718 กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้พิการ ตำบลกุดป่อง 15 ธันวาคม 2560
293 ลย52003/3717 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 15 ธันวาคม 2560
292 ลย52003/3716 การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย 15 ธันวาคม 2560
291 ลย 75001/503 สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560
290 ลย 0618/2865 ขอหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) แทนฉบับที่ชำรุดหรือเสียหาย 15 ธันวาคม 2560
289 ลย 0618/2864 ขอตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ 15 ธันวาคม 2560
288 ลย 0618/2863 ขอโอนเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ 15 ธันวาคม 2560
287 ลย 0618/2862 ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 15 ธันวาคม 2560
286 ลย 0618/2861 ขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 15 ธันวาคม 2560
285 ลย 0618/2860 ขอให้สอบหลักฐานประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ 15 ธันวาคม 2560
284 ลย75703/1310 รายงานผลการสูบน้ำจากน้ำโขง 15 ธันวาคม 2560
283 ลย 0118/8883 ขอคืนที่ดินให้กับหน่วยงาน 15 ธันวาคม 2560
282 ลย 0013/1133 ส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการจังหวัดเลย ปรจำปี 2561 15 ธันวาคม 2560
281 ลย 0618/2859 การมอบหมายภารกิจหน่วยงานราชการรับผิดชอบการทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2561 15 ธันวาคม 2560
280 ลย 0013/1132 การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
279 ลย52006/3715 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ 15 ธันวาคม 2560
278 ลย 0023.6/8871 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 61 15 ธันวาคม 2560
277 ลย52002/3714 ขอลาออกจากสมาชิก 15 ธันวาคม 2560
276 ลย52001/3713 การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน 15 ธันวาคม 2560
275 ลย 0618/2858 การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ ในหมู่บ้าน บ้านศรีศักดา หมู่ที่ 3 ตำบลผานกเค้า 14 ธันวาคม 2560
274 ลย 0618/2857 ขอให้สอบหลักฐานประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ 14 ธันวาคม 2560
273 ลย 0618/2856 ขอให้สอบหลักฐานประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ 14 ธันวาคม 2560
272 ลย 0618/2855 ขอให้สอบหลักฐานประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ 14 ธันวาคม 2560
271 ลย 0618/2854 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) 14 ธันวาคม 2560
270 ลย52008/3712 การกำกับและติดตามการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมให้ประสบผลสำเร็จ 14 ธันวาคม 2560
269 ลย 0618/2847 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 14 ธันวาคม 2560
268 ลย52005/3711 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกีต้าร์ พร้อมปิ๊กกีต้าร์ 14 ธันวาคม 2560
267 ลย 0618/2846 มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ 14 ธันวาคม 2560
266 ลย52005/3710 ตอบรับเป็นวิทยากร 14 ธันวาคม 2560
265 ลย52004/3709 แจ้งเร่งรัดงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง 14 ธันวาคม 2560
264 ลย52004/3708 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำ 14 ธันวาคม 2560
263 ลย52004/3707 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำซอยหอพักใบหยก 14 ธันวาคม 2560
262 ลย52004/3706 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้าถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถ.เจริญรัฐ ซอยศรีเมืองเลย 14 ธันวาคม 2560
261 ลย 76701/775 หนังสือรับรอง (น.ส.จรรยาพร ต่อวิญญา) 14 ธันวาคม 2560
260 ลย 76701/774 หนังสือรับรอง (นายบรรชา ดุมใหม่) 14 ธันวาคม 2560
259 ลย 76701/773 หนังสือรับรอง (น.ส.ฤทัยลักษณ์ พันสนิท) 14 ธันวาคม 2560
258 ลย 0006/1803 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 14 ธันวาคม 2560
257 ลย 73801.1/1208 สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 ธันวาคม 2560
256 ลย 73801.1/0 สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 ธันวาคม 2560
255 ลย 0618/2845 การขึ้นทะเบียนตรา 14 ธันวาคม 2560
254 ลย 0118/8858 รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2561 14 ธันวาคม 2560
253 ลย 0618/2843 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 ธันวาคม 2560
252 ลย52001/3704 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน 14 ธันวาคม 2560
251 ลย52001/3703 ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน 14 ธันวาคม 2560
250 ลย52004/3702 ขอความอนุเคราะห์ติดอุปกรณ์ป้องกันการ์ดครอบสายไฟฟ้า 14 ธันวาคม 2560
249 ลย 0618/2840 การอบรมอาสาบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ปี 2561 14 ธันวาคม 2560
248 ลย52004/3701 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการโรงจอดรถบรรทุกขยะกองสาธาฯ 14 ธันวาคม 2560
247 ลย52005/3700 ขอรับความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 14 ธันวาคม 2560
246 ลย52004/3699 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างถนนทุ่งนาเมี่ยงพร้อมท่อระบายน้ำ 14 ธันวาคม 2560
245 ลย52005/3698 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประเมินความพร้อมก่อนสอบ O-NET ด้วยข้อสอบ Pre O-NET และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 14 ธันวาคม 2560
244 ลย52004/3697 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน 14 ธันวาคม 2560
243 ลย52004/0 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน 14 ธันวาคม 2560
242 ลย52004/3696 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุโครงการขยายไล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคานซอย 3 14 ธันวาคม 2560
241 ลย 0618/2538 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 14 ธันวาคม 2560
240 ลย 0618/2537 รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14 ธันวาคม 2560
239 ลย52003/3695 การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองเลย 14 ธันวาคม 2560
238 ลย 73201/888 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 13 ธันวาคม 2560
237 ลย 0618/2836 การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ประจำปี 2561 13 ธันวาคม 2560
236 73204/887 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) 13 ธันวาคม 2560
235 73204/0 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) 13 ธันวาคม 2560
234 ลย 0618/2835 การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ประจำปี 2561 13 ธันวาคม 2560
233 ลย 0618/2834 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร 13 ธันวาคม 2560
232 ลย 0118/8842 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 13 ธันวาคม 2560
231 ลย 0118/8841 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 13 ธันวาคม 2560
230 ลย 0118/8840 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 13 ธันวาคม 2560
229 ลย 0618/2833 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร 13 ธันวาคม 2560
228 ลย52002/3693 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 13 ธันวาคม 2560
227 ลย 0618/2832 ส่งหลักฐานการส่งใช้เงินยืมเงินทดรองราชการโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทุกภัย) 13 ธันวาคม 2560
226 ลย52001/3692 รายงานการตรวจสอบข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 ธันวาคม 2560
225 ลย 0618/2831 ส่งตัวผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติรับราชการทหารดำเนินคดี 13 ธันวาคม 2560
224 ลย52002/3691 เร่งรัดงานและสงวนสิทธิเรียกค่าปรับโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเลย 13 ธันวาคม 2560
223 ลย 0109/8832 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (พายุทกซูรี) 13 ธันวาคม 2560
222 ลย52002/3690 ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 13 ธันวาคม 2560
221 ลย 0118/8827 ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาด ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2561 13 ธันวาคม 2560
220 ลย 0618/2830 ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม 13 ธันวาคม 2560
219 ลย 0618/2828 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 13 ธันวาคม 2560
218 ลย 76701/766 เชิญร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/หมู่บ้านสัมพันธ์ ปี 61 13 ธันวาคม 2560
217 ลย 76704/764 ขอความอนุเคราะห์ยาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และร่วมเป็นเกียรติร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/หมู่บ้านสัมพันธ์ ปี 61 13 ธันวาคม 2560
216 ลย52006/3687 ส่งเอกสารเพิ่มเติม 13 ธันวาคม 2560
215 ลย 52804/790 ขอเปลี่ยนแปลงรายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน-สั่งจ่ายเงินฝาก 13 ธันวาคม 2560
214 ลย52003/3687 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม คลองสวยสะอาดตา" ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 ธันวาคม 2560
213 ลย52003/3686 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม คลองสวยสะอาดตา" ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 ธันวาคม 2560
212 ลย52004/3686 การดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนตามผังเมืองรวม 13 ธันวาคม 2560
211 กห 0309.3.3/2 แบบตอบรับทะเบียนนำส่งเงินสมทบประกันสังคม 13 ธันวาคม 2560
210 กห 0309.3.3/1 แบบตอบรับการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม 13 ธันวาคม 2560
209 ลย 0618/2825 ส่งหลักฐานการเบิกค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ สำหรับโครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ และท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 12 ธันวาคม 2560
208 ลย 73901/493 รายงานแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560
207 ลย 0618/2824 พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาตซื้อ มี และใช้อาวุธปืน 12 ธันวาคม 2560
206 ลย 0118/8804 ส่งแผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 12 ธันวาคม 2560
205 ลย 0618/2823 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองห้วยเตย 12 ธันวาคม 2560
204 ลย 0618/2820 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560
203 ลย 0118/8801 ส่งแบบสรุปรายงานการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ของนายกรัฐมนตรี 12 ธันวาคม 2560
202 ลย 0118/0 ส่งแบบสรุปรายงานการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ของนายกรัฐมนตรี 12 ธันวาคม 2560
201 ลย 0618/2818 โครงการปรับเป็นเกษตรกรทางเลือก 12 ธันวาคม 2560
200 ลย 0618/2817 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ไหมพรม 12 ธันวาคม 2560
199 ลย52004/0 ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด 12 ธันวาคม 2560
198 ลย 0023.6/15 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ธันวาคม 2560
197 ลย 0023.6/14 ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด้ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทอ้อย ครั้งที่ 1/2560 12 ธันวาคม 2560
196 ลย 0023.6/13 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. 12 ธันวาคม 2560
195 ลย 0023.6/0 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. 12 ธันวาคม 2560
194 ลย52004/3685 ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด 12 ธันวาคม 2560
193 ลย52001/0 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 8 ธันวาคม 2560
192 ลย52001/3683 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 ธันวาคม 2560
191 ลย52001/0 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 12 ธันวาคม 2560
190 ลย 0618/2816 ส่งหลักฐานการขอเบิกเงิน 12 ธันวาคม 2560
189 ลย 73201/886 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินและสั่งจ่ายเงิน 12 ธันวาคม 2560
188 ลย 0618/2815 แบบใบนำส่งหลักฐานการจ่ายเงิน หักล้างใบเบิกเงินในราชการ 12 ธันวาคม 2560
187 ลย 73201/885 ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินและสั่งจ่ายเงิน 12 ธันวาคม 2560
186 ลย 73201/884 หนังสือรับรองเงินเดือน (สิบตำรวจโทไพฑูรย์ ภูคงคา) 12 ธันวาคม 2560
185 ลย 73201/883 ขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 ธันวาคม 2560
184 ลย 73201/882 ขอเชิญมอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ 12 ธันวาคม 2560
183 73205/0 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ธันวาคม 2560
182 ลย 73201/881 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ธันวาคม 2560
181 ลย52001/3682 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 12 ธันวาคม 2560
180 ลย52001/3681 ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 12 ธันวาคม 2560
179 ลย 0618/2814 ส่งตัวผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติรับราชการทหารดำเนินคดี 12 ธันวาคม 2560
178 ลย 0006/1782 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 12 ธันวาคม 2560
177 ลย 0023.6/8797 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีไม่สามารถปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 12 ธันวาคม 2560
176 ลย 0618/2813 รายงานการเสริมสร้างมาตรฐานการบริการประชาชนของกรมการปกครอง 12 ธันวาคม 2560
175 ลย52001/3680 ขออนุมัติแก้ไขญัตติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 12 ธันวาคม 2560
174 ลย 0618/2812 การลดค่าเช่านาให้แก่เกษตรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 12 ธันวาคม 2560
173 ลย 0618/2811 ส่งเงินเหลือจ่ายค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านคืน 12 ธันวาคม 2560
172 ลย 0618/2810 รายงานการตรวจสถานประกอบการค้าของเก่า ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลยประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 12 ธันวาคม 2560
171 ลย 0618/2809 กำชับการปฎิบัติตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขเพื่อสังคม 12 ธันวาคม 2560
170 ลย 76701/762 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินเเผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 12 ธันวาคม 2560
169 ลย52003/3679 ส่งรายชื่ออาสาปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมอบรม 12 ธันวาคม 2560
168 ลย52003/3678 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย เทศบาลเมืองเลย ปีงบประมาณ 2561 12 ธันวาคม 2560
167 ลย52003/3677 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย เทศบาลเมืองเลย ปีงบประมาณ 2561 12 ธันวาคม 2560
166 ลย52003/3676 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย เทศบาลเมืองเลย ปีงบประมาณ 2561 12 ธันวาคม 2560
165 ลย52003/3675 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย เทศบาลเมืองเลย ปีงบประมาณ 2561 12 ธันวาคม 2560
164 ลย 0618/2808 รายงานทบทวนการรื้อถอนโรงรถ 12 ธันวาคม 2560
163 ลย52001/3674 ขอความอนุเคราะห์ปรับอินเทอร์เน๊ตความเร็วสูง 12 ธันวาคม 2560
162 ลย 0618/2784 ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินตามโครงการสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน 8 ธันวาคม 2560
161 ลย52001/3669 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 8 ธันวาคม 2560
160 ลย52001/3668 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 8 ธันวาคม 2560
159 ลย52001/3667 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 8 ธันวาคม 2560
158 ลย 0618/2807 ส่งหลักฐานการขอเบิกเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน 8 ธันวาคม 2560
157 ลย 0618/2806 ส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 1/2561 8 ธันวาคม 2560
156 ลย52001/3666 ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 8 ธันวาคม 2560
155 ลย 0618/2804 ขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) 8 ธันวาคม 2560
154 ลย 0618/2803 ขอยืมเงินทดลองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย (งบบูรณาการฯ 2561) 8 ธันวาคม 2560
153 ลย52003/3665 ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของชมรมผู้พิการ ตำบลกุดป่อง 8 ธันวาคม 2560
152 ลย52004/0 ขอส่งโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนกุดป่อง) 8 ธันวาคม 2560
151 ลย52005/3664 การโอนย้ายข้าราชการครู 8 ธันวาคม 2560
150 ลย 0618/2802 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร 8 ธันวาคม 2560
149 ลย52005/3663 เสนอโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการเรียนศิลปะโรงเรียนเทศบาล 8 ธันวาคม 2560
148 ลย52005/3662 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาส 1 8 ธันวาคม 2560
147 ลย 0032/0 อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาและวันหยุดราชการ 8 ธันวาคม 2560
146 ลย52002/3666 ส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560
145 ลย52002/0 ส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560
144 ลย52002/3665 ส่งเงินได้รายเดือนของสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560
143 ลย52001/3664 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 8 ธันวาคม 2560
142 ลย 76701/760 การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 8 ธันวาคม 2560
141 ลย52001/0 การรับโอน 8 ธันวาคม 2560
140 ลย52001/3663 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 8 ธันวาคม 2560
139 ลย52001/3662 ส่งบัญชีประเมินราคาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ 8 ธันวาคม 2560
138 ลย52001/3661 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 8 ธันวาคม 2560
137 ลย52001/0 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 8 ธันวาคม 2560
136 ลย 0023.6/8782 ขออนุญาตเดินทางไปราชการ 8 ธันวาคม 2560
135 ลย52008/3660 รายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 30 พฤศจิกายน 2560
134 ลย52003/3737 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน2560 8 ธันวาคม 2560
133 ลย52003/0 ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 8 ธันวาคม 2560
132 ลย 0618/2799 การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (4+6 ข้อ) 8 ธันวาคม 2560
131 ลย 0618/2797 ส่งหลักฐานการขอเบิกเงิน 8 ธันวาคม 2560
130 ลย 0618/2796 ส่งหลักฐานการขอเบิกเงิน 8 ธันวาคม 2560
129 ลย 0618/2795 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 แผนงานรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 8 ธันวาคม 2560
128 ลย 0618/2794 ขอตรวจประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ 8 ธันวาคม 2560
127 ลย 0618/2793 ขอตรวจประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ 8 ธันวาคม 2560
126 ลย 0618/2792 ขอตรวจประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ 8 ธันวาคม 2560
125 ลย 0618/2791 ขอตรวจประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ 8 ธันวาคม 2560
124 ลย 76701/759 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างเเละพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 8 ธันวาคม 2560
123 ลย 73801/1199 รายชื่อาสาสมัครปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานเพื่อเข้ารับการอบรมฯ จำนวน 1 ฉบับ 8 ธันวาคม 2560
122 ลย 0618/2779 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 56-79/2561 8 ธันวาคม 2560
121 ลย 0618/2777 การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2561 8 ธันวาคม 2560
120 ลย 0618/2776 การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2561 8 ธันวาคม 2560
119 ลย 0618/2775 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ 3,000 บาท 8 ธันวาคม 2560
118 ลย 0618/2774 ขอตรวจประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ 8 ธันวาคม 2560
117 ลย52004/3736 ขอข้อมูลระบบน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ธันวาคม 2560
116 ลย52004/3735 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทางเข้าโรงเรียน ท.4 8 ธันวาคม 2560
115 ลย 0618/2773 ผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด อำเภอภูกระดึง 7 ธันวาคม 2560
114 ลย 0618/2772 การสำรวจรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 7 ธันวาคม 2560
113 ลย 78301/282 รายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอปท. 7 ธันวาคม 2560
112 ลย52008/3733 การกำกับและติดตามการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมให้ประสบผลสำเร็จ 7 ธันวาคม 2560
111 ลย 0006/1751 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 7 ธันวาคม 2560
110 ลย 73901/290 การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) 7 ธันวาคม 2560
109 ลย 73901/489 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ 7 ธันวาคม 2560
108 ลย 78301/281 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่านตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรม 7 ธันวาคม 2560
107 ลย 76702/758 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 7 ธันวาคม 2560
106 ลย 76702/757 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 7 ธันวาคม 2560
105 ลย 76702/756 โอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ 7 ธันวาคม 2560
104 ลย 76702/755 โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการ 7 ธันวาคม 2560
103 ลย 76701/754 แจ้งเร่งรัดการก่อสร้างระบบขนาดกลาง ม.3 ม.7 ม.11 7 ธันวาคม 2560
102 ลย52004/3730 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน 7 ธันวาคม 2560
101 ลย 76701/753 ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดุหนาว-ฤดูเเล้ง 6 ธันวาคม 2560
100 ลย52004/0 ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการขยายไหล่ทางจากทางแยกถนนสถลเชียงคาน ซอย 3 ถึงทางแยกเลย-เชียงคาน 7 ธันวาคม 2560
99 กค 0728.09/8918 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด 7 ธันวาคม 2560
98 กค 0728.09/8917 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด 7 ธันวาคม 2560
97 ลย52003/3729 รายงานประจำเดือน 7 ธันวาคม 2560
96 ลย 0023.6/12 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. 7 ธันวาคม 2560
95 ลย 0023.6/11 การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7 ธันวาคม 2560
94 ลย 0023.6/10 ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 7 ธันวาคม 2560
93 ลย 0023.6/9 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน 7 ธันวาคม 2560
92 ลย 0023.6/0 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน 7 ธันวาคม 2560
91 ลย 0023.6/1 รายงานผลการดำเนินการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 7 ธันวาคม 2560
90 9999/1 ทดสอบ 7 ธันวาคม 2560
89 ลย 0118/10395 ขอให้พิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติผู้ประกอบการค้าของเก่า 7 ธันวาคม 2560
88 ลย52006/3728 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560
87 ลย52006/3727 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560
86 ลย52006/3726 การจดทะเบียนพาณิชย์ 7 ธันวาคม 2560
85 ลย 0118/0 ขอให้พิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติผู้ประกอบการค้าของเก่า 7 ธันวาคม 2560
84 ลย 0021/1501 ขอรับการสนับสนุนยืมเครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์ 7 ธันวาคม 2560
83 ลย 0118.2/1 ขอความร่วมมือสอบปากคำทายาทเพื่อรับโอนมรดกที่ไม่มีคำสั่งศาล 7 ธันวาคม 2560
82 ลย 0023.6/0 บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสรุปรายงานประจำสัปดาห์ 7 ธันวาคม 2560
81 ลย52006/3725 ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 7 ธันวาคม 2560
80 ลย 0023.6/7 ขออนุญาตไปราชการ 7 ธันวาคม 2560
79 ลย52006/3725 ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 7 ธันวาคม 2560
78 ลย 0023.6/6 ขออนุญาตไปราชการ 7 ธันวาคม 2560
77 ลย 0023.6/2 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน อปท. (อบต.เสี้ยว) 6 ธันวาคม 2560
76 ลย 0618/2765 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 6 ธันวาคม 2560
75 ลย 0618/0 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 6 ธันวาคม 2560
74 ลย 0618/2764 ส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 6 ธันวาคม 2560
73 ลย 0023.6/3 ขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 6 ธันวาคม 2560
72 ลย 0023.6/0 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 6 ธันวาคม 2560
71 ลย 0023.6/1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 6 ธันวาคม 2560
70 ลย52005/3724 แจ้งซ่อมอยู่ระหว่างประกันสัญญา 6 ธันวาคม 2560
69 ลย52002/3723 การขอคัดลอกข้อมูลที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 6 ธันวาคม 2560
68 ลย52002/3722 แจ้งความประสงค์การจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 6 ธันวาคม 2560
67 ลย52001/3721 ส่งบัญชีทรัพย์รับจำนำขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่าสี่เดือน 6 ธันวาคม 2560
66 ลย52001/3720 ส่งรายงานประจำเดือนของสถานธนานุบาล 6 ธันวาคม 2560
65 ลย52002/3719 แจ้งเปลี่ยนแปลงสายการผลิตหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 6 ธันวาคม 2560
64 ลย52001/3718 การรับจำนำทรัพย์ของสถานธนานุบาลที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท 6 ธันวาคม 2560
63 ลย52001/3717 รายงานกิจการสถานธนานุบาล 6 ธันวาคม 2560
62 ลย 0006/1738 ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะเก้าอี้ 6 ธันวาคม 2560
61 ลย52002/3715 การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 6 ธันวาคม 2560
60 ลย52006/3714 ทดสอบระบบ 6 ธันวาคม 2560
59 ลย 0618/2758 แจ้งลงนามในสัญญา 6 ธันวาคม 2560
58 ลย 0618/2757 แจ้งลงนามในสัญญา 6 ธันวาคม 2560
57 ลย 0618/2756 แจ้งลงนามในสัญญา 6 ธันวาคม 2560
56 ลย 0618/2755 แจ้งลงนามในสัญญา 6 ธันวาคม 2560
55 ลย 0618/2754 แจ้งลงนามในสัญญา 6 ธันวาคม 2560
54 ลย 0618/2752 แจ้งลงนามในสัญญา 6 ธันวาคม 2560
53 ลย 52302/932 ส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น 4 ธันวาคม 2560
52 ลย 0618/2751 แจ้งลงนามในสัญญา 6 ธันวาคม 2560
51 ลย 0618/2750 แจ้งลงนามในสัญญา 6 ธันวาคม 2560
50 ลย71201.4/591 รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) 6 ธันวาคม 2560
49 ลย 0032/0 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 6 ธันวาคม 2560
48 ลย 0618/2749 การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 ธันวาคม 2560
47 ลย 0618/2748 ส่งตัวผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติรับราชการทหารดำเนินคดี 6 ธันวาคม 2560
46 ลย 73901/488 ขอรายงานผลการดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(Mou)จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000 และLTAX GIS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 4 ธันวาคม 2560
45 ลย 0618/2747 ร้องเรียนกล่าวโทษผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยส้ม 6 ธันวาคม 2560
44 ลย 0618/0 ร้องเรียนกล่าวโทษผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยส้ม 6 ธันวาคม 2560
43 ลย52007/3710 ขอขอบคุณ 6 ธันวาคม 2560
42 ลย 0618/2746 ขออนุมัติเพื่อจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 6 ธันวาคม 2560
41 ลย 0618/2741 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 4 ธันวาคม 2560
40 ลย 0618/2740 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 4 ธันวาคม 2560
39 ลย 0618/2740 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 4 ธันวาคม 2560
38 ลย 0618/2739 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 4 ธันวาคม 2560
37 ลย 0618/2737 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมถนนสายศรีฐาน - วังยาง 4 ธันวาคม 2560
36 ลย 0618/0 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมถนนสายศรีฐาน - วังยาง 4 ธันวาคม 2560
35 ลย 0618/2744 ขอส่งใบสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2561 4 ธันวาคม 2560
34 ลย 0618/2736 การดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างศูนย์แสดงนิทรรศการบริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองผานกเค้า 4 ธันวาคม 2560
33 ลย 52301/934 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 4 ธันวาคม 2560
32 ลย52001/3709 การตรวจสอบทรัพย์จำนำประเภททองคำและนาฬิกา 4 ธันวาคม 2560
31 /513 4 ธันวาคม 2560
30 ลย 52305/933 การดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ 4 ธันวาคม 2560
29 ลย52001/3708 รายงานการจ้างพนักงานจ้าง 4 ธันวาคม 2560
28 ลย52001/3707 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการ 4 ธันวาคม 2560
27 ลย 52301/930 ขอความเห็นชอบการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 1 ธันวาคม 2560
26 ที่ ลย 73901/487 ของส่งข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ 1 ธันวาคม 2560
25 71804/826 ตอบรับการเผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4 ธันวาคม 2560
24 ลย52007/3701 สำรวจคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีความต้องการอุปกรณ์สุขา(โถส้วมนั่งราบ) 4 ธันวาคม 2560
23 ลย 0118/1148 การจัดงานวันรวมน้ำใจกาชาด 1 ธันวาคม 2560
22 ลย 0618/2731 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 1 ธันวาคม 2560
21 ลย 0618/2725 ขอเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อปฏิบัติราชการ 1 ธันวาคม 2560
20 ลย52004/3700 แจ้งเหตุความชำรุดบกพร่องของงานโครงการก่อสร้างทางจักรยานเส้นทางเทศบาลเมืองเลยและเส้นทางบริเวณริมแม่น้ำเลย 1 ธันวาคม 2560
19 ลย 0618/2728 บัญชีแสดงวันลาข้าราชการ 1 ธันวาคม 2560
18 ลย 0618/2727 ขออนุญาตแต่งตั้งบุคลากรเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ 1 ธันวาคม 2560
17 มท 5308.4/ลย/40357 ขอแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว 1 ธันวาคม 2560
16 ลย52005/3699 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล 1 ธันวาคม 2560
15 ลย52005/3698 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเงินช่วยเหลือครู 1 ธันวาคม 2560
14 ลย52005/3697 การรายงานการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 1 ธันวาคม 2560
13 ลย52005/3696 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 1 ธันวาคม 2560
12 ลย 52501/692 ขอปรับปรุงแผนอัตรกำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 1 ธันวาคม 2560
11 ลย 52501/691 รายงานการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลและมาตรการด้านกฎหมาย 1 ธันวาคม 2560
10 ลย52005/3695 รายงานการรับ-จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 1 ธันวาคม 2560
9 ลย52007/3695 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ 1 ธันวาคม 2560
8 ลย52002/3694 การเ่ปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามฝาก-ถอนเงิน 1 ธันวาคม 2560
7 ลย52007/3693 ส่งบัญชีรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน 1 ธันวาคม 2560
6 ลย 52304/929 รานงานข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างและรื้อนถอนอาคารและงานก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธันวาคม 2560
5 ลย 52304/928 ขอส่งข้อมูลพื้นที่อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล 1 ธันวาคม 2560
4 ลย 52304/927 ขอส่งแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐ 1 ธันวาคม 2560
3 ลย 52301/926 รายงานข้อมูลการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าพระธาตุศรีสองรัก 1 ธันวาคม 2560
2 ลย 0618/2717 แจ้งการรายงานตัวการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 1 ธันวาคม 2560
1 ลย 0618/2716 รายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 1 ธันวาคม 2560