ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
177 ลย0025/1023 ส่งใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมฝึกวิชาขีพช่างปูกระเบื้อง 19 มกราคม 2561
176 ลย 0032.001.1/1011 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 (กข 4718 เลย รพ.ภูหลวง) 19 มกราคม 2561
175 ลย 0023.3/1010 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2560) 19 มกราคม 2561
174 ลย 0023.3/1009 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 19 มกราคม 2561
173 ลย 0023.2/1008 ร้องขอความเป็นธรรม กรณี ก.อบต.จังหวัด มติสั่งกลับเข้ารับราชการขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป และการคืนสิทธิต่างๆ ให้กับผู้กลับเข้ารับราชการของอดีตพนักงานส่วนตำบลโพนสูง 19 มกราคม 2561
172 ลย 0023.2/1006 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 19 มกราคม 2561
171 ลย 0006/974 อชก.นางจันทนา เพชรสง่า 19 มกราคม 2561
170 ลย 0017.2/971 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจ การจัดซื้อ/จัดจ้างฯ 19 มกราคม 2561
169 ลย 0017.2/970 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจ การจัดซื้อ/จัดจ้างฯ 19 มกราคม 2561
168 ลย 0017.2/969 การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและมอบอำนาจ การจัดซื้อ/จัดจ้างฯ 19 มกราคม 2561
167 ลย 0023.3/937 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 มกราคม 2561
166 ลย 0023.3/935 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 มกราคม 2561
165 ลย 0023.3/934 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 18 มกราคม 2561
164 ลย 0023.3/933 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 18 มกราคม 2561
163 ลย 78101/928 ขอความเห็นชอบการโอน (ย้าย) 18 มกราคม 2561
162 ลย 52406/926 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่่5 18 มกราคม 2561
161 ลย 0017.2/915 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสำรวจ ตรวจสอบ ในการบูรณะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานถนนสายบ้านกกกระบาก ถึง บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 18 มกราคม 2561
160 ลย 0017.2/873 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 17 มกราคม 2561
159 ลย 0032.007/809 อนุมัติให้เข้ารับการอบรม 16 มกราคม 2561
158 ลย 0032.006/782 เชิญให้สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 16 มกราคม 2561
157 ลย 0023.3/754 การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560 16 มกราคม 2561
156 ลย 0023.3/687 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 15 มกราคม 2561
155 ลย 52104/685 ขอรับการสนับสนุนบุคลากร 15 มกราคม 2561
154 ลย 0032.001.1/684 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รพ.ปากชม)รถฟอร์ด เรนเจอร์ 15 มกราคม 2561
153 ลย72501.1/605 ขอกำหนดตำแหน่งใหม่ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี 12 มกราคม 2561
152 ลย 0023.3/573 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 11 มกราคม 2561
151 ลย 0006/494 ขอส่งประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 10 มกราคม 2561
150 ลย 0032.001.1/492 อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานจนท.ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด 10 มกราคม 2561
149 ลย 0023.2/469 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 10 มกราคม 2561
148 ลย 0006/461 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการโครงการ 9101 10 มกราคม 2561
147 ลย72501.1/451 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 10 มกราคม 2561
146 ลย72501.1/450 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้าง 10 มกราคม 2561
145 ลย 0017.2/447 การดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตร (สุกร) 10 มกราคม 2561
144 ลย 0032.006/336 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ 9 มกราคม 2561
143 ลย52005/328 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 9 มกราคม 2561
142 ลย 0006/294 แก้ไขผลการพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรตามมาตรการช่วงเหลือเยียมยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอุทกภุย เนื่องจากพายุทกซูรี 8 มกราคม 2561
141 ลย52005/258 ขอทราบวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 8 มกราคม 2561
140 ลย52005/257 ขอทราบวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 8 มกราคม 2561
139 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/243 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 8 มกราคม 2561
138 ลย 0006/240 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
137 ลย 0006/237 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
136 ลย 0006/232 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
135 ลย 0006/229 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
134 ลย 0006/228 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
133 ลย 0006/227 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 8 มกราคม 2561
132 ลย 0032.001.1/168 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รถมาสด้า) สสอ.ภูหลวง 5 มกราคม 2561
131 ลย 0032.001.1/167 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รถCHEVROLET)รถตรวจการณ์ สสจ.เลย 5 มกราคม 2561
130 ลย 0023.2/152 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) 5 มกราคม 2561
129 ลย 0006/138 ผลการพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม 5 มกราคม 2561
128 ลย 0006/137 ผลการพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม 5 มกราคม 2561
127 ลย 0023.5/136 ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 มกราคม 2561
126 ลย 0318/117 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกใหญ่ 4 มกราคม 2561
125 ลย 0032/103 การต่อภาษีรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(กง4856เลย) 4 มกราคม 2561
124 ลย 0032/102 การต่อภาษีรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(กง4856เลย) 4 มกราคม 2561
123 ลย 0032/101 การต่อภาษีรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561(นข2311เลย) 4 มกราคม 2561
122 ลย 0032/100 การต่อภาษีรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 4 มกราคม 2561
121 ลย 0032.004/90 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 4 มกราคม 2561
120 ลย 0032.015/81 อนุมัติให้บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์แผนไทย 4 มกราคม 2561
119 ลย 0017.2/77 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 4 มกราคม 2561
118 ลย 0032.006/52 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปี2561 3 มกราคม 2561
117 ลย 0023.3/16 ขอส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29 ธันวาคม 2560
116 ลย 0032.201.1.01/22325 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดโรงพยาบาลเลย 29 ธันวาคม 2560
115 ลย 0023.3/22315 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 29 ธันวาคม 2560
114 ลย 0017.2/22312 ขอความอนุเคราะห์สำรวจถนนหมากแข้ง- หมันขาว 29 ธันวาคม 2560
113 ลย 0017.2/22311 ขอความอนุเคราะห์สำรวจถนนหมากแข้ง- หมันขาว 29 ธันวาคม 2560
112 ลย 0032.201.1.01/22295 ขอออกใบแทนคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ราชการ 29 ธันวาคม 2560
111 ลย 0032.001.1/22293 ขอสนับสนุนจนท.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ 29 ธันวาคม 2560
110 ลย 0032.001.1/22292 ขอสนับสนุนจนท.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29 ธันวาคม 2560
109 ลย 0032.001.1/22291 ขออนุมัติจนท.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์(e-bidding) 29 ธันวาคม 2560
108 ลย 0032.001.1/22289 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 ธันวาคม 2560
107 ลย 0032.006/22286 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปี2561 29 ธันวาคม 2560
106 ลย 0032.006/22264 อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาและวันหยุดราชการ 29 ธันวาคม 2560
105 ลย 0023.5/22246 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ - ทต.นาแห้ว 29 ธันวาคม 2560
104 ลย 0023.5/22245 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ - อบต.หนองบัว 29 ธันวาคม 2560
103 ลย 0017.4/22072 ขอส่งแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 ธันวาคม 2560
102 ลย 0017.4/22071 ขอส่งแบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 ธันวาคม 2560
101 ลย 0023.1/22064 ขอเชิญเข้าร่วมโตรงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26 ธันวาคม 2560
100 ลย 0017.5/22054 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 26 ธันวาคม 2560
99 ลย 0017.2/22030 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 26 ธันวาคม 2560
98 ลย 0023.5/22019 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอดกรณีข้าชการส่วนท้องถ่ินถึงแก่ความตาย 26 ธันวาคม 2560
97 ลย 0023.5/22018 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอดกรณีข้าชการส่วนท้องถ่ินถึงแก่ความตาย 26 ธันวาคม 2560
96 ลย52002/22014 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ธันวาคม 2560
95 ลย 76702/22013 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 26 ธันวาคม 2560
94 ลย52002/22012 การรายงานเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 ธันวาคม 2560
93 ลย52004/21951 ขอขยายระยะเวลาในการยื่นแบบแปลนดัดแปลงอาคาร 25 ธันวาคม 2560
92 ลย 0032.001.1/21947 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2560 25 ธันวาคม 2560
91 ลย 0026/21940 ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดเลย 25 ธันวาคม 2560
90 ลย 0032.004/21919 อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมการอบรมชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ฯ 22 ธันวาคม 2560
89 ลย 0032.006/21825 ส่งเอกสารแบบประเมินผลงานทางวิชาการฯ 21 ธันวาคม 2560
88 ลย52002/21769 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560
87 ลย52006/21759 ขอความร่วมมือในการสำรวจแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้านเลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า (Investment and Trade) 21 ธันวาคม 2560
86 ลย 0023.5/21733 การตรวจสอบการคลั. ของ อปท.ปีงบฯ 61 20 ธันวาคม 2560
85 ลย 0032.001.1/21715 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ 20 ธันวาคม 2560
84 ลย 0032.006/21711 เชิญคณะกรรมการสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งการสรรหาพนักงานราชการ 20 ธันวาคม 2560
83 ลย 0032.006/21707 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 20 ธันวาคม 2560
82 ลย 0032.006/21706 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 20 ธันวาคม 2560
81 ลย 0032.006/21704 ขอขยายเวลาการส่งผลงานประเมินทางวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) 20 ธันวาคม 2560
80 ลย 0017.2/21691 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 19 ธันวาคม 2560
79 ลย 0017.2/21690 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 19 ธันวาคม 2560
78 ศธ 0624.6/21651 แบบแจ้งความประสงค์บรรจุวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม 19 ธันวาคม 2560
77 ลย52002/21645 ขอโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 19 ธันวาคม 2560
76 ลย 0032.006/21615 ตอบรับการส่งแฟ้มประวัติและกพ.7ข้าราชการ 18 ธันวาคม 2560
75 ลย 0032.001.1/21594 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2560 18 ธันวาคม 2560
74 ลย 0032.006/21593 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 18 ธันวาคม 2560
73 ลย 0030/21581 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเลื่อนค่าจ้าง ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 18 ธันวาคม 2560
72 ลย 0032.001.3/21577 ผลการพิจารณาการขอใช้วัสดุ 18 ธันวาคม 2560
71 ลย 0032.001.3/21576 ส่งมอบอาคารสิ่งปลูกสร้าง 18 ธันวาคม 2560
70 ลย 0118/21569 ขอส่งรายงานแบบสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 15 ธันวาคม 2560
69 ลย 0032.001.1/21560 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2560 15 ธันวาคม 2560
68 ลย 0032.010/21558 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของจนท. 15 ธันวาคม 2560
67 ลย 0032.010/21557 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของจนท. 15 ธันวาคม 2560
66 ลย 0017.2/21546 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ) จังหวัดเลย 15 ธันวาคม 2560
65 ลย 0017.2/21531 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาคารหอประชุมฯ เพื่อใช้ในการประชุมฯ 15 ธันวาคม 2560
64 ลย 0032.006/21388 แจ้งแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมแบบประเมินบุคคลและผลงาน 13 ธันวาคม 2560
63 ลย 0023.2/21377 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 13 ธันวาคม 2560
62 ลย 0023.2/21361 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 13 ธันวาคม 2560
61 ลย 0023.2/21360 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 13 ธันวาคม 2560
60 ลย 0032.006/21359 กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 13 ธันวาคม 2560
59 ลย 0023.6/21357 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดเพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ 13 ธันวาคม 2560
58 ลย 0023.6/21356 โครงการจัดตั้งกองทุนะนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 13 ธันวาคม 2560
57 ลย 0023.6/21355 ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและรายงานงบทดลอง 13 ธันวาคม 2560
56 ลย 0023.6/21354 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 13 ธันวาคม 2560
55 ลย 0023.6/21353 การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 13 ธันวาคม 2560
54 ลย 0032.001.3/21345 แจ้งขอให้หยุดงานก่อสร้าง 12 ธันวาคม 2560
53 ลย 0032.001.3/21342 การตรวจสอบผังบริเวณก่อสร้าง 12 ธันวาคม 2560
52 ลย 0032.006/21341 ส่งตัวข้าราชการเข้าอบรม 12 ธันวาคม 2560
51 ลย 0023.6/21332 ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ธันวาคม 2560
50 ลย 0023.6/21330 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (Child development center information system : CCIS) ภาคเรียนที่ 2/2560 12 ธันวาคม 2560
49 ลย 0023.6/21329 การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของ อปท. ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) 12 ธันวาคม 2560
48 ลย 0023.6/21328 การสำรวจ อปท. ที่เข้าร่วมการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 12 ธันวาคม 2560
47 ลย 0023.6/21324 รายงานการนำส่งเงินสมบทกองทุนสำรองเลี่้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) 12 ธันวาคม 2560
46 ลย 0023.6/21323 รายงานการนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 12 ธันวาคม 2560
45 ลย 0023.6/21321 รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ธันวาคม 2560
44 ลย 0008/21313 ขอส่งตัวจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 12 ธันวาคม 2560
43 ลย 0006/21304 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุซูรี หม่อนความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม ครัวเรือนล่ะ 3,000 บาท 12 ธันวาคม 2560
42 ลย 0023.5/21291 ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อบต.วังสะพุง) 12 ธันวาคม 2560
41 ลย 0023.5/21290 ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ - อบต.อาฮี 12 ธันวาคม 2560
40 ลย 0032/21269 ขออนุมัติศึกษาดูงาน 8 ธันวาคม 2560
39 ลย 0032.012/21265 ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโรคไตเรื้อรัง(CKD)และโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD) 8 ธันวาคม 2560
38 ลย 0017.2/21249 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 8 ธันวาคม 2560
37 ลย 0030/21248 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
36 ลย 0030/21247 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
35 ลย 0030/21245 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
34 ลย 0030/21243 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
33 ลย 0030/21241 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
32 ลย 0030/21240 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
31 ลย 0030/21238 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
30 ลย 0030/21236 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
29 ลย 0030/21234 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
28 ลย 0030/21233 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
27 ลย 0030/21232 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
26 ลย 0030/21231 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
25 ลย 0030/21229 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 8 ธันวาคม 2560
24 ลย 0032/21226 อนุมัติให้ข้าราชการเข้าประชุม 8 ธันวาคม 2560
23 กห 0309.3.3/21212 ทำเนียบส่วนราชการ 8 ธันวาคม 2560
22 ลย 0017.2/21202 ูขอความอนุเคราะห์จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร บริเวณกุดป่องฯ 8 ธันวาคม 2560
21 ลย 0023.2/21189 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาโทมาเป็นประสบการณ์สายงานผู้บริหาร 7 ธันวาคม 2560
20 ลย 0034/21156 การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 7 ธันวาคม 2560
19 ลย 0032/21145 การออกหน่วย พอ.สว. 7 ธันวาคม 2560
18 ลย 0032/21143 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ฯ 7 ธันวาคม 2560
17 ลย 0032/21142 ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ฯ 7 ธันวาคม 2560
16 ลย 0119/21123 ขอส่งหลักฐานเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกา 2560 7 ธันวาคม 2560
15 ลย 0119/21119 ขอเบิกเงินโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน 7 ธันวาคม 2560
14 ลย 0032/21116 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปถือศีลและปฎิบัติธรรม 7 ธันวาคม 2560
13 ลย 0032/21115 แจ้งอนุญาตให้ข้าราชการลาไปถือศีลและปฎิบัติธรรม 7 ธันวาคม 2560
12 ลย 0032/21113 การออกหน่วย พอ.สว. 7 ธันวาคม 2560
11 ลย 0032/21112 การออกหน่วย พอ.สว. 7 ธันวาคม 2560
10 ลย 0032/21105 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 7 ธันวาคม 2560
9 ลย 0118/21077 ส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานมัคคุเทศฯ์ และงานบริการทั่วไปวนอุทยานภูบ่อบิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 ธันวาคม 2560
8 ลย 0102/21056 ส่งบัญชีรายชื่อคนที่ลงบัญชีทหารหองเกิน (แบบ สด. 2 ) ตกค้าง 6 ธันวาคม 2560
7 ลย 0102/21055 รายงานวันรับราชการ 6 ธันวาคม 2560
6 ลย 0102/21054 รายงานวันรับราชการ 6 ธันวาคม 2560
5 ลย 0102/21053 รายงานวันรับราชการ 6 ธันวาคม 2560
4 ลย 0023.6/21036 การยุบรวมสถานศึกษา 6 ธันวาคม 2560
3 ลย 0021/20979 ขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 อุทกภัย 6 ธันวาคม 2560
2 ลย 0021/20977 รายงานผลการจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 6 ธันวาคม 2560
1 ลย 0017.2/20891 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 ธันวาคม 2560