ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/ว8615
หนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง คณะทำงานเกษตรอินทรีย์เกษตรของจังหวัดเลย
หมายเหตุ ขอเชิญประชุม คณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเลย
ไฟล์
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดเลย