ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การออหน่วย พอ.สว.
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032/ว8611
หนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอภูกระดึงและผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ