ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0021/ว8590
หนังสือลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง แจ้งเวียน
หมายเหตุ ฉบับใหม่คะแก้ไขตัวเก่า
ไฟล์
  การติดตั้งป้าย