ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0021/ว8580
หนังสือลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ฯลฯ
หมายเหตุ
ไฟล์
  การติดตั้งป้ายฯ
  Image (8)
  Image (9)