ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งสำเนาโครงการผลิตยาสมุนไพรเพื่อกระจายให้หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดเลย ปีงบ 61
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/ว18
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย,นายอำเภอด่านซ้าย,นายอำเภอเอราวัณ,นายอำเภอผาขาวา,นายอำเภอหนองหิน,ผอ.รพ.เลย,ผอ.รพ.รพร.ด่านซ้าย,ผอ.รพ.เอรวัณ,ผอ.รพ.ผาขาวและผอ.รพ.หนองหิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ