ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศงาน จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/ว12
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย นายอำเภอวังสะพุง นายอำเภอเชียงคาน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศงาน จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561