ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/ว9091
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.เลย นายกทม.เลย นายกทม.วังสะพุง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ