ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ ก.บ.จ.ลย. ครั้งที่1/2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/ว9080
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือนำส่งประชุมร่วมฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1