ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่1/2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/ว9079
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย ก.บ.จ.ลย.
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือนำส่ง ก.บ.จ.ลย.
  แบบ จ1-3 กจ1-3
  แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ