ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/ว9077
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พาณิชย์จังหวัดเลย เกษตรจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  CCF03012561