ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญรับฟัง รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/ว9038
หนังสือลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์
  SCN_0004