ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมอบรม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/ว9028
หนังสือลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผอ.รพช.ทุกแห่ง,หน.กลุ่มงานบริหาร สสจ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ