ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: นโยบายในการส่งความปราถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/ว8992
หนังสือลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง อำเภอทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือนำส่ง
  โครงการฯ