ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้ข้ารารชการและบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.012/ว8990
หนังสือลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอทุกอำเภอ ผอ.รพ.ทุกแห่ง สาธารณสุขทุกอำเภอ และหน.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ