ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การจัดทำแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/ว8971
หนังสือลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์
  CCF26122560_0001
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
  แบบแจงงบ
  คำนิยามประกอบการจัดทำข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย
  ประเด็นยุทธศาสตร์+แผนงาน