ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.5/ว8925
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
หมายเหตุ
ไฟล์
  แจ้ง ตัวชี้วัด 4.2 (เพิ่มเติม) ว32 ก.พ.ร.