ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เชิญคณะกรรมการสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งการสรรหาพนักงานราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/ว8849
หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้ากลุ่มงารควบคุมโรคฯ และหัวหน้างานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ