ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ให้ข้ารการปฏิบัติราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/ว8848
หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ