ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/ว8846
หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง,ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ