ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมขบวนแห่งานดอกฝ้าย ปี 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0018.3/ว8839
หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบาน ปี2561
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ