ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เร่งรัดการจัดส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/ว8836
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ