ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/ว8824
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ