ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งสำเนาคำสั่ง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/ว8821
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผอ.รพช.ทุกแห่ง,นายอำเภอทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ