ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/ว8820
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย ก.บ.จ.ลย.
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือนำส่ง ก.บ.จ.
  ระเบียบวาระฯ
  แบบตอบรับ