ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0019.4/ว8550
หนังสือลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ