ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอสนับสนุนวิทยากร
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/ว8814
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย ,นายอำเภอวังสะพุง,นายอำเภอผาขาว,นายอำเภอท่าลี่,นายอำเภอเอราวัณ,นายอำเภอภูหลวง,นายอำเภอหนองหิน,ผอ.รพ.เลย,ผอ.รพ.ท่าลี่,ผอ.รพ.เอรวัณ,ผอ.รพ.หนองหิน,ผอ.รพ.ภูเรือ,ผอ.รพ.นาแห้ว,ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย,คุณสกุล อิสสระ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ