ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การตรวจเยี่ยมโครงการ รรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/ว8800
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
หมายเหตุ (อยู่ในระหว่างนำเสนอ ผวจ.เลย ลงนาม)
ไฟล์
  รักษ์นำ้ 19 - 21 18-ธ.ค.-2017 11-03-52