ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ของจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/ว8754
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือนำส่ง
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2