ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข่าวสารของราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/ว8752
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์
  SCN_0004