ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.5/ว8745
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง คลังจังหวัดเลย พัฒนาการจังหวัดเลย ท่องเที่ยวจังหวัดเลย และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
  แบบประเมิน