ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เชิญประชุมหารือการจัดทำแผนพัมนากลุ่มจังหวัด 5 ปีฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/ว8738
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี ฯ
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือนำส่ง
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ
  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี