ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/ว8705
หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอนาด้วง,นายอำเภอด่านซ้าย
หมายเหตุ
ไฟล์
  อำเภอนาด้วง 13-ธ.ค.-2017 11-30-25
  อำเภอปากชม 13-ธ.ค.-2017 11-35-44