ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.5/ว8537
หนังสือลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
หมายเหตุ
ไฟล์
  การประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเลย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย1
  สิ่งที่ส่งมาด้วย2