ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วน/รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ประจำปี พ.ศ. 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.3/ว8680
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือเชิญ
  ปฏิทินการประชุมกรมการจังหวัดเลย (ใช้ทั้งปี)
  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง