ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/ว8679
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (เอกสารจะส่งตามมาทีหลัง)
หมายเหตุ
ไฟล์
  1
  2