ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดเลย (อชก.จังหวัดเลย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/ว8648
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดเลย (อชก.จังหวัดเลย)
หมายเหตุ
ไฟล์
  ตรวจสอบอนุ อชก 08-ธ.ค.-2017 11-18-56