ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราชชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/ว8640
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือเวียน
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์
  img-171208125233
  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ