ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ชดใช้เงินคืนค่าปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/8005
หนังสือลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายเจนกิจ ฤกษ์ทวีสุข
หมายเหตุ
ไฟล์
  1784