ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑืและสิ่งก่อสร้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/7851
หนังสือลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอก.สำนักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ