ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0013/7726
หนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์
  เว้าจาพาข้าวงาย