ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ทะเบียนหนังสือ ๒๐๗/7701
หนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอก.สำนักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ