ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/7434
หนังสือลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการ คณะกรรมการ กบ ข
หมายเหตุ
ไฟล์
  ว 493 06022562