ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รับสมัครสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2562
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/7080
หนังสือลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผ อ.รพ.เมืิองเลยราม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ